Förfarande : 2010/0323(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0332/2016

Ingivna texter :

A8-0332/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0489

REKOMMENDATION     ***
PDF 374kWORD 56k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Maria Arena

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av rådets beslut (16384/1/2010),

–  med beaktande av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16388/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0097/2011),

–  med beaktande av sin interimsresolution av den 15 december 2011(1) om förslaget till beslut,

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den …(2) om förslaget till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0332/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Uzbekistan.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0586.

(2)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet uppmanas att ge sitt godkännande till ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter. Ratificeringen av protokollet om textilprodukter skulle innebära att textilprodukter inbegrips i det partnerskaps- och samarbetsavtal som ingicks mellan Uzbekistan och EU 1999. Bestämmelserna i kapitlet ”handel med varor” i partnerskaps- och samarbetsavtalet skulle alltså även gälla för textilprodukter. Detta kapitel gäller beviljande av status som mest gynnad nation, handel utan kvantitativa begränsningar, principen om fri transitering, handel till marknadsrelaterade priser, en skyddsklausul och förbud eller begränsningar avseende import, export eller varor under transitering med hänvisning till allmän moral, allmänintresset eller allmän säkerhet.

I december 2011 antog Europaparlamentet ett interimsbetänkande, där parlamentet meddelade att det inte skulle ge sitt godkännande förrän situationen för de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan hade förbättrats, i synnerhet i fråga om barnarbete och tvångsarbete i samband med den årliga bomullsskörden. I betänkandet utfärdades 14 rekommendationer.

Efter antagandet av detta betänkande inleddes en dialog med Uzbekistan, och inom ramen för denna dialog har årliga utfrågningar genomförts med deltagande av flera aktörer, bland annat det civila samhället, de uzbekistanska myndigheterna och europeiska och internationella institutioner. Ett nära samarbete har också inletts mellan Uzbekistan och Internationella arbetsorganisationen (ILO) i syfte att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avskaffa barnabete och tvångsarbete i samband med den årliga bomullsskörden i Uzbekistan. ILO genomförde 2013 för första gången ett övervakningsuppdrag i samband med bomullsskörden, och detta upprepades 2014 och 2015. Ett övervakningsuppdrag har även planerats till 2016 med särskilt fokus på tvångsarbete.

Rapporten från ILO:s senaste övervakningsuppdrag från den 14 september till den 31 oktober 2015 visade att barnarbetet i princip helt hade avskaffats i samband med bomullsskörden. De offentliga myndigheterna har vidtagit olika åtgärder för att avskaffa barnabetet, bland annat har man inrättat fritidshem, infört böter vid överträdelser och lagt ansvar på föräldrar, lärare och jordbrukare. Endast några isolerade fall upptäcktes. ILO kunde följaktligen fastställa att barnarbete endast förekom sporadiskt och att det blivit socialt oacceptabelt.

Samma sak kunde inte fastställas i fråga om tvångsarbete. Det är svårare att göra en utvärdering i detta avseende, men ILO lyfte fram flera indikatorer på tvångsarbete kopplade till otillbörliga arbetsvillkor och rekryteringsförfarandet. De uzbekistanska myndigheterna har gjort flera åtaganden i syfte att gradvis avskaffa tvångsarbete bland vuxna, bland annat har man infört en mekanism för feedback som innebär att man kan svara på folkets klagomål, informationskampanjer har anordnats och program har införts för att utvärdera genomförandet av internationella konventioner på detta område.

Europaparlamentet stöder till fullo det arbete som utförts av ILO för att slutgiltigt avskaffa allt tvångsarbete i Uzbekistan. De uzbekistanska myndigheternas insatser måste också uppmuntras. Föredraganden anser därför att Europaparlamentet inom ramen för den nuvarande dialogen och det pågående samarbetet bör godkänna protokollet om textilprodukter med Uzbekistan.

Om de uzbekistanska myndigheterna skulle avbryta genomförandet av sitt åtagande att avskaffa tvångsarbete, förbehåller sig Europaparlamentet dock en möjlighet att uppmana kommissionen och rådet att tillämpa artiklarna 2 och 95 i partnerskaps- och samarbetsavtalet, som ger dem rätt att vidta allmänna eller specifika åtgärder för bristande respekt för de mänskliga rättigheterna.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (25.10.2016)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Föredragande av yttrande: Elmar Brok

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter

Referensnummer

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

9.6.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elmar Brok

24.10.2014

Tidigare föredragande av yttrande

Ulrike Lunacek

Antagande

24.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

8

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter

Referensnummer

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

14.4.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

10.5.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

9.6.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Antagande

10.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau

Ingivande

15.11.2016

Rättsligt meddelande