Postup : 2015/0200(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0334/2016

Předložené texty :

A8-0334/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0459

DOPORUČENÍ     ***
PDF 527kWORD 56k
15.11.2016
PE 573.183v02-00 A8-0334/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12092/2015),

–  s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12091/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0253/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0334/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Republice Kiribati.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati se řídí Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda z Cotonou“).

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 byla Republika Kiribati přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Nařízení č. 539/2001 v pozměněném znění se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati. Jednání byla zahájena dne 17. prosince 2014 a ukončena dne 10. června 2015. Dohoda byla podepsána dne 23. června 2016 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas.

Podepsanou dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Republiky Kiribati, kteří pobývají na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelů cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti v případě krátkodobých pobytů je jednak výsledkem prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati, které má velký politický význam v rámci dohody z Cotonou, jednak dalším prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohlubování politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka konstatuje, že dohoda o bezvízovém styku může mít kladný dopad a zjednodušit cesty podnikatelů, usnadnit investice a povzbudit cestovní ruch. Hospodářství Kiribati je založeno především na odvětví zemědělství, konkrétně na rybolovu, který tvoří 25 % HDP, a na odvětví služeb, které představuje 66 % HDP. Důležitým zdrojem příjmů je pro zemi udělování licencí k rybolovu, které zajišťuje 23–30 % veřejných příjmů. Cestovní ruch zůstává se 4 000 turisty ročně velmi omezený a soustředí se především na Liniových ostrovech. Investice a obchodní výměna s Republikou Kiribati jsou nízké, a to jak z hlediska hodnoty, tak v relativním vyjádření. EU nyní jedná o komplexní dohodě o hospodářském partnerství se 14 zeměmi tichomořské oblasti, k nimž patří i Republika Kiribati. Zpravodajka konstatuje, že dohoda o zrušení vízové povinnosti představuje další důkaz naší snahy o posílené partnerství s tímto regionem.

Pokud jde o politickou stránku, vláda Republiky Kiribati učinila významné pokroky v plnění svých mezinárodních závazků v oblasti lidských práv a v dosahování cílů stanovených na mezinárodní úrovni, jakými jsou rozvojové cíle tisíciletí. K dosaženým pokrokům patří přijetí akčního plánu na období 2011–2021 na odstranění sexuálního násilí a násilí páchaného na základě pohlaví, což na Kiribati představuje významný milník a je v souladu s úsilím, jež tato země v současnosti vyvíjí k tomu, aby splnila požadavky Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. V tomto smyslu tato dohoda představuje kladný projev podpory vůči Kiribati a umožňuje nám pokračovat v prohloubeném, pravidelném a vyváženém politickém dialogu o těchto otázkách, které jsou pro Unii stále prioritní.

Pokud jde o mobilitu, podle dostupných údajů je míra zamítnutí víz pro státní příslušníky Kiribati velmi nízká. Žádosti o udělení víz pro občany Kiribati však komplikuje zeměpisná vzdálenost konzulátů schengenských států. V letech 2014 a 2015 nebyl v Unii vydán jediný zatykač na občany Republiky Kiribati, kteří by byli v nezákonném postavení, ani zákaz vstupu na území Unie či rozhodnutí o navrácení. Kromě toho nebyla předložena žádná žádost o azyl ze strany občanů této země. Tato země tedy nepředstavuje žádnou hrozbu, pokud jde o nezákonnou migraci či migrační tok, a to ani v souvislosti s bezpečností či veřejným pořádkem.

Zpravodajka závěrem zdůrazňuje nezanedbatelný vliv, který má zrušení vízové povinnosti na sblížení obyvatel Evropy a Tichomoří. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně a prakticky těžit z partnerství EU-AKT, ale přispěje i k jejich aktivnímu zapojení formou snadného cestování za přiměřených nákladů.

Zpravodajka v tomto ohledu oceňuje úlohu, kterou sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou přispěli k uzavření této dohody, jež mj. usnadní jejich účast na setkáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria zahrnují nejen nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale také vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, zvláště posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vyzývá Evropskou komisi a orgány Kiribati, aby dbaly na úplnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména se všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dochází dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu a je o to problematičtější, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby bezodkladně uzavřely s Republikou Kiribati dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropská území těchto členských států.

**

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Referenční údaje

12092/2015 – C8-0253/2016 – COM(2015)04382015/0200(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

4.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.7.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

13.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mariya Gabriel

26.10.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Datum předložení

15.11.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění