Procedure : 2015/0200(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0334/2016

Indgivne tekster :

A8-0334/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0459

HENSTILLING     ***
PDF 375kWORD 56k
15.11.2016
PE 573.183v02-00 A8-0334/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12092/2015),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold (12091/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0253/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0334/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Kiribatis regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Rammen for forbindelserne og aftalens generelle bestemmelser

Retsgrundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati er partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Den Europæiske Union og dens medlemsstater, kaldet "Cotonouaftalen".

Som en del af ændringen af forordning (EF) nr. 539/2001 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 blev Republikken Kiribati overført til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.

Efter vedtagelsen af denne forordning den 20. maj 2014 vedtog Rådet den 9. oktober 2014 en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en bilateral aftale mellem EU og Republikken Kiribati. Forhandlingerne blev indledt den 17. december 2014 og afsluttet den 10. juni 2015. Undertegnelsen af denne aftale fandt sted den 23. juni 2016 i Bruxelles. Siden denne dato finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse.

Den undertegnede aftale indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Republikken Kiribati ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage i løbet af en periode på 180 dage. Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse.

Ordførerens holdning

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati – der er af stor politisk betydning i forbindelse med Cotonouaftalen – og et yderligere middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ordføreren noterer sig, at visumfritagelsesaftalen kan have en positiv indvirkning ved at forenkle rejsevilkårene for iværksættere og lette investeringer og turismen. Kiribatis økonomi er hovedsagelig baseret på landbrug og fiskeri, der bidrager med 25 % af BNP, og servicesektoren, der står for 66 % af BNP. Udstedelsen af fiskerilicenser udgør en vigtig indtægtskilde for landet, idet den sikrer 23-30 % af de offentlige indtægter. Turismen er fortsat meget begrænset, med 4000 turister om året, hovedsageligt koncentreret på Linje-øerne. For så vidt angår investeringer i og handel med Kiribati, er de fortsat lave, både i værdi og i relativ forstand. EU forhandler i øjeblikket med 14 lande, herunder Republikken Kiribati, i Stillehavsområdet om en økonomisk partnerskabsaftale. Ordføreren noterer sig, at visumfritagelsesaftalen er et yderligere bevis på vores engagement over for denne region med henblik på et udvidet partnerskab.

På det politiske plan har Kiribatis regering gjort betydelige fremskridt for at opfylde sine internationale forpligtelser vedrørende menneskerettighederne og nå de mål, der er opstillet på internationalt plan, såsom årtusindudviklingsmålene. Bl.a. vedtagelsen af handlingsplanen for 2011-2021 med henblik på at afskaffe seksuel og kønsbaseret vold i Kiribati er et væsentligt fremskridt og støtter de igangværende bestræbelser fra landets side på at overholde bestemmelserne i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder. Denne aftale er således et positivt budskab om støtte til landet og kan gøre det muligt for os at føre en afbalanceret, regelmæssig og indgående politisk dialog om disse spørgsmål, der fortsat er en prioritet for EU.

Hvad angår mobiliteten er antallet af statsborgere i Kiribati, der får afslag på udstedelse af visa, ifølge de tilgængelige oplysninger meget lavt. På den anden side kompliceres opnåelsen af et visum for statsborgere i Kiribati af den geografiske afstand til Schengenstaternes konsulater. Der var i 2014 og 2015 ingen anholdelser af statsborgere i Kiribati uden lovligt ophold i Unionen, og ingen kiribatier blev nægtet indrejse ved Unionens grænse eller gjort til genstand for afgørelser om tilbagesendelse. Der er desuden ikke blevet indgivet nogen anmodning om asyl fra borgere fra dette land. Dette land er således hverken en trussel i relation til irregulær indvandring eller migrationsstrømme eller hvad angår sikkerheden og den offentlige orden.

Endelig understreger ordføreren, at visumfritagelsen er en ikke uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne i Stillehavsregionen. Visumfritagelsesaftalen giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud og konkret at drage fordel af AVS-EU-partnerskabet, men giver dem også mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har spillet, idet de i høj grad har bidraget til indgåelsen af denne aftale, som i øvrigt letter deres deltagelse i møderne i Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Gennemførelse og overvågning af aftalen

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning nr. 509/2014. Disse kriterier omfatter ikke blot irregulær indvandring, den offentlige orden og sikkerheden, men også Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Endvidere opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen og myndighederne i Kiribati til at sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling af alle borgere, især blandt alle EU-borgerne.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at Den Europæiske Union i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen (artikel 6) kun er repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet bør, som en institution, der er direkte valgt af europæiske borgere og forkæmper for demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper, kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Europa-Parlamentets råderum og er så meget desto mere problematisk, fordi Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger.

**

Særlige bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: For Frankrigs og Nederlandenes vedkommende finder visumfritagelsesaftalen kun anvendelse på disse medlemsstaters europæiske områder.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold

Referencer

12092/2015 – C8-0253/2016 – COM(2015)04382015/0200(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

4.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.7.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

13.10.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mariya Gabriel

26.10.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Dato for indgivelse

15.11.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse