Postup : 2016/0103(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0335/2016

Předložené texty :

A8-0335/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0463

DOPORUČENÍ     ***
PDF 530kWORD 58k
15.11.2016
PE 583.930v02-00 A8-0335/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09775/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09774/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0252/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0335/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Republiky Marshallovy ostrovy.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy se řídí Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda z Cotonou“).

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 byla Republika Marshallovy ostrovy přeřazena do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Nařízení č. 539/2001 v pozměněném znění se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy. Jednání byla zahájena dne 17. prosince 2014 a konečná dohoda byla parafována formou výměny dopisů mezi hlavními vyjednavači dne 11. prosince 2015 (Marshallovy ostrovy) a 13. ledna 2016 (Unie). Dohoda byla podepsána dne 27. června 2016 v Ženevě. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas. Dne 4. července 2016 Rada požádala Parlament o vyslovení souhlasu.

Dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Marshallových ostrovů, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelů cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti v případě krátkodobých pobytů je jednak výsledkem prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy, které má velký politický význam v rámci dohody z Cotonou, jednak dalším prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohlubování politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka konstatuje, že dohoda o bezvízovém styku může mít kladný dopad a zjednodušit cesty podnikatelů, usnadnit investice a povzbudit cestovní ruch. Ekonomika Republiky Marshallovy ostrovy je založena především na odvětví služeb a také na rybolovu a zemědělství. Republika Marshallovy ostrovy má málo přírodních zdrojů a dovoz je mnohem vyšší než vývoz. Spojené státy představují zdaleka největšího přispěvatele do státního rozpočtu v rámci Dohody o volném přidružení. I když jsou obchodní vztahy EU s Republikou Marshallovy ostrovy velmi omezené, skýtají potenciál pro další rozvoj. EU nyní jedná o komplexní dohodě o hospodářském partnerství se 14 zeměmi tichomořské oblasti, k nimž patří i Republika Marshallovy ostrovy. Zpravodajka konstatuje, že dohoda o zrušení vízové povinnosti znovu zdůrazňuje závazek Unie posílit partnerství s touto zemí.

Politicky je Republika Marshallovy ostrovy stabilní prezidentskou demokracií v rámci volného přidružení se Spojenými státy. Zpravodajka vítá, že v lednu 2016 zvolil Parlament Republiky Marshallovy ostrovy svoji vůbec první prezidentku jako první ze všech nezávislých tichomořských ostrovních států. Politický dialog Unie s Republikou Marshallovy ostrovy se zaměřuje na ochranu jejího ohroženého životního prostředí, a to zejména ve vztahu ke změně klimatu na jedné straně a ve vztahu k ochraně lidských práv a rovného postavení žen a mužů na straně druhé. V tomto smyslu je dohoda výrazným pokrokem při uskutečňování posíleného a pravidelnějšího politického dialogu.

Pokud jde o mobilitu, dostupné údaje svědčí o tom, že žadatelé o víza jsou do velké míry považováni za důvěryhodné a počet zamítnutých žádostí o víza je nízký. V letech 2014 a 2015 nebyl v Unii zatčen ani jediný občan Republiky Marshallovy ostrovy kvůli tomu, že by se protiprávně zdržoval v EU, žádnému občanu této republiky nebyl odmítnut vstup na vnějších hranicích Unie ani nebylo vydáno rozhodnutí o navrácení občana Republiky Marshallovy ostrovy. Kromě toho žádný státní příslušník Republiky Marshallovy ostrovy nepodal žádost o azyl. Tato země nepředstavuje hrozbu ani z hlediska nedovolené migrace, ani z hlediska bezpečnosti či veřejného pořádku.

Zpravodajka závěrem zdůrazňuje nezanedbatelný vliv, který má zrušení vízové povinnosti na sblížení obyvatel Evropy a Tichomoří. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství EU-AKT, ale přispěje i k jejich aktivnímu zapojení díky snadnému cestování za přiměřených nákladů.

Zpravodajka v tomto ohledu oceňuje úlohu, kterou sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou přispěli k uzavření této dohody, jež mj. usnadní jejich účast na setkáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

**

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria nezahrnují pouze nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale rovněž vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, včetně posouzení zejména otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vyzývá Evropskou komisi a orgány Republiky Marshallovy ostrovy, aby dbaly na úplnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména se všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se do činnosti smíšeného výboru zapojit. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu a je o to problematičtější, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby bezodkladně uzavřely s Republikou Marshallovy ostrovy dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropská území těchto členských států.

**

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Referenční údaje

09775/2016 – C8-0252/2016 – COM(2016)01882016/0103(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

4.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.7.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

24.5.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Datum předložení

15.11.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt,

 

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění