Procedure : 2016/0096(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0336/2016

Indgivne tekster :

A8-0336/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0460

HENSTILLING     ***
PDF 375kWORD 56k
15.11.2016
PE 538.927v02-00 A8-0336/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

(09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

(09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09785/2016),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (09783/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0422/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0336/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Salomonøernes regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Rammen for forbindelserne og aftalens generelle bestemmelser

Retsgrundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne er partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Den Europæiske Union og dens medlemsstater, kaldet "Cotonouaftalen".

Som en del af ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001(1) ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014(2) blev Salomonøerne overført til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.

Efter vedtagelsen af denne forordning den 20. maj 2014 vedtog Rådet den 9. oktober 2014 en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en bilateral aftale mellem EU og Salomonøerne. Forhandlingerne blev indledt den 19. november 2014. På mødet blev hele udkastet til aftale gennemgået, og gennem yderligere kontakt blev der opnået enighed om alle aspekter af aftalen. Aftalen blev paraferet af chefforhandlerne i Bruxelles den 13. november 2015. Den 24. juni 2016 vedtog Rådet en afgørelse om undertegnelse af aftalen om visumfritagelse for kortvarige ophold. Aftalen blev undertegnet den 7. oktober 2016 i Bruxelles. Siden denne dato finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse. Rådet besluttede den 18. oktober at anmode Parlamentet om at give sin godkendelse.

Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i Salomonøerne ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse.

**

Ordførerens holdning

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et konkret resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne – der er af stor politisk betydning i forbindelse med Cotonouaftalen – og et yderligere middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere de politiske dialoger om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ordføreren noterer sig, at visumfritagelsesaftalen kan have en positiv indvirkning ved at forenkle rejsevilkårene for iværksættere og lette investeringer og turismen. Salomonøernes økonomi er hovedsagelig baseret på landbrug, som tegner sig for 50 % af landets BNP, og servicesektoren, som repræsenterer næsten 40 % af dets BNP. EU's udviklingssamarbejde i Salomonøernes siden 1990'erne har primært fokuseret på en bæredygtig udvikling af landdistrikter og udvikling af menneskelige ressourcer.

EU's handelsforbindelser med Salomonøerne er meget begrænsede, men de har udviklingspotentiale. EU forhandler i øjeblikket en omfattende økonomisk partnerskabsaftale med 14 Stillehavslande, herunder Salomonøerne. Ordføreren fremhæver i denne forbindelse, at visumfritagelsesaftalen bekræfter EU's tilsagn om at styrke partnerskabet med landet.

På det politiske plan har Salomonøerne været et konstitutionelt monarki inden for Commonwealth siden 1978. EU har et partnerskab med civilsamfundet i Salomonøerne hvad angår demokrati og menneskerettigheder, gennemførelse af den nationale udviklingsstrategi og en styrket politisk dialog. EU's politiske dialog med Salomonøerne fokuserer på beskyttelse af det sårbare miljø, navnlig i relation til klimaændringer på den ene side og beskyttelse af menneskerettighederne og kønsaspekter på den anden side. I denne henseende udgør denne visumfritagelsesaftale et væsentligt skridt i retning af etablering af mere regelmæssige og styrkede politisk dialoger.

Hvad angår mobiliteten viser de tilgængelige data, at tilliden til visumansøgerne er høj, og at antallet af visumafslag er lavt. I 2014 og 2015 var der ingen statsborgere fra Salomonøerne, der blev anholdt for at opholde sig ulovligt i EU, og der har ikke været nogen nægtelser af indrejse ved EU's ydre grænser eller afgørelser om tilbagesendelse vedrørende statsborgere fra Salomonøerne. Der er desuden ikke blevet indgivet asylansøgninger fra statsborgere fra Salomonøerne. Dette land er hverken en trussel i relation til irregulær indvandring eller hvad angår sikkerheden og den offentlige orden.

Endelig understreger ordføreren, at visumfritagelsen er en ikke uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne i Stillehavsregionen. Visumfritagelsesaftalen giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud at drage fordel af AVS-EU-partnerskabet, men giver dem også mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har spillet, idet de i høj grad har bidraget til indgåelsen af denne aftale, som i øvrigt letter deres deltagelse i møderne i Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

**

Gennemførelse og overvågning af aftalen

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning (EU) nr. 509/2014. Disse kriterier omfatter ikke blot illegal indvandring, den offentlige orden og sikkerheden, men også EU's eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Endvidere opfordrer ordføreren Kommissionen og myndighederne i Salomonøerne til at sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling af alle borgere, især blandt alle EU-borgerne.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at Den Europæiske Union i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen (artikel 6) kun er repræsenteret af Kommissionen. Europa-Parlamentet bør, som en institution, der er direkte valgt af europæiske borgere, og som forkæmper for demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper, kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Parlamentets råderum og er så meget desto mere problematisk, fordi Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger.

**

Særlige bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: For Frankrigs og Nederlandenes vedkommende finder visumfritagelsesaftalen kun anvendelse på disse medlemsstaters europæiske områder.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

(1)

  Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).

(2)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 67).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

Referencer

09785/2016 – C8-0422/2016 – COM(2016)01892016/0096(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

24.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

24.5.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.5.2016

12.10.2016

8.11.2016

 

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse