Postup : 2016/0050(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0338/2016

Předložené texty :

A8-0338/2016

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0425

ZPRÁVA     ***I
PDF 1180kWORD 147k
28.11.2016
PE 585.776v02-00 A8-0338/2016

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Gesine Meissner

Navrhovatel stanoviska (*):Lynn Boylan, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0082),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0061/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální výboru ze dne 13. července 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A8-0338/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení1a definuje pojmy „kvalifikace“, „kompetence“ a „dovednosti“ na unijní úrovni. Každý nový právní předpis, jenž stanoví normy kvalifikace, by měl používat tyto pojmy tak, jak jsou definovány ve výše uvedeném doporučení.

 

______________

 

1a Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K usnadnění mobility a zajištění bezpečné plavby a ochrany lidského života je nezbytné, aby členové posádky plavidla, osoby pověřené řešením nouzových situací na palubách osobních lodí a osoby podílející se na doplňování paliva u lodí na zkapalněný zemní plyn měli osvědčení prokazující jejich kvalifikace. Za účelem účinného prosazování by při výkonu povolání měli mít tato osvědčení na plavidle.

(5)  K usnadnění mobility a zajištění bezpečné plavby a ochrany lidského života a životního prostředí je nezbytné, aby členové posádky plavidla, a zejména pak osoby pověřené řešením nouzových situací na palubách osobních lodí a osoby podílející se na doplňování paliva u lodí na zkapalněný zemní plyn, měli osvědčení prokazující jejich kvalifikace. Za účelem účinného prosazování by při výkonu povolání měli mít tato osvědčení na plavidle.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  K zajištění bezpečné plavby by členské státy měly v souladu s harmonizovanými kritérii určit vodní cesty námořního charakteru. Požadavky na způsobilost pro plavbu na těchto vodních cestách je nutno stanovit na úrovni Unie. Aniž by byla zbytečně omezena mobilita vůdců plavidel, měly by mít členské státy v případě, je-li nutné zajistit bezpečnou plavbu, možnost určit rovněž vodní cesty, které představují zvláštní rizika pro plavbu, a to v souladu s harmonizovanými kritérii a postupy podle této směrnice. V tomto případě by měly být související požadavky na odbornou způsobilost stanoveny na úrovni jednotlivých členských států.

(7)  K zajištění bezpečné plavby by členské státy měly v souladu s harmonizovanými kritérii a na základě stávajících právních předpisů Unie, například směrnice (EU) 2016/16291a, určit vodní cesty námořního charakteru. Požadavky na způsobilost pro plavbu na těchto vodních cestách je nutno stanovit na úrovni Unie. Aniž by byla zbytečně omezena mobilita vůdců plavidel, měly by mít členské státy v případě, je-li nutné zajistit bezpečnou plavbu, možnost v příslušných případech ve spolupráci s příslušnou evropskou říční komisí určit rovněž vodní cesty, které představují zvláštní rizika pro plavbu, a to v souladu s harmonizovanými kritérii a postupy podle této směrnice. V tomto případě by měly být související požadavky na odbornou způsobilost stanoveny na úrovni jednotlivých členských států.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118–176).

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Z důvodu nákladové efektivnosti by nemělo být povinné mít osvědčení Unie o kvalifikaci na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

(8)  Z důvodu nákladové efektivnosti by nemělo být povinné mít osvědčení Unie o kvalifikaci na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na splavnou vnitrozemskou vodní cestu jiného členského státu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem přispět k mobilitě osob podílejících se na provozování plavidel v Unii a s ohledem na skutečnost, že by veškerá osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s touto směrnicí měly splňovat minimální normy, by členské státy měly uznávat odborné kvalifikace osvědčené v souladu s touto směrnicí. Držitelé těchto kvalifikací by proto měli být schopni vykonávat své povolání na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii.

(9)  S cílem přispět k mobilitě osob podílejících se na provozování plavidel v Unii a s ohledem na skutečnost, že by veškerá osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s touto směrnicí měly splňovat požadované minimální normy v souladu s harmonizovanými kritérii, by členské státy měly uznávat odborné kvalifikace osvědčené v souladu s touto směrnicí. Držitelé těchto kvalifikací by proto měli být schopni vykonávat své povolání na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by za účelem podpory mobility a zajištění přitažlivosti povolání lodníka a dalších členů posádky plavidla měly zajistit spravedlivé pracovní podmínky pro všechny formy zaměstnání, které pracovníkům zajistí soubor práv, například právo na rovné zacházení, právo na sociální ochranu, právo hlásit zneužívání, právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a také ustanovení o pracovní době a době odpočinku. Je důležité, aby odvětví dokázalo poskytnout programy zaměřené jednak na udržení osob starších 50 let a také na zlepšení dovedností a zaměstnatelnosti mladých lidí.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Komise by měla zajistit rovné podmínky pro všechny členy posádky pracující ve výhradním a pravidelném obchodu s Unií nebo zapojené do tohoto obchodu a měla by zastavit sestupnou spirálu v oblasti mezd a diskriminační postupy na základě národnosti, místa bydliště či vlajky, pod níž loď pluje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Při zaměstnávání členů posádky plavidla v Unii, kteří mají osvědčení prokazující jejich kvalifikaci, plavecké knížky a lodní deníky vydané ve třetích zemích, které byly uznány příslušným orgánem v Unii, by zaměstnavatelé měli uplatňovat sociální a pracovněprávní předpisy členského státu, v němž je činnost vykonávána.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Komise a členské státy by měly podněcovat mladé lidi ke snaze získat odborné kvalifikace ve vnitrozemské plavbě a stanovit konkrétní opatření na podporu činností sociálních partnerů v tomto směru.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu dalšího usnadnění mobility vůdců plavidel by měly mít všechny členské státy možnost (je-li to proveditelné) posoudit potřebnou způsobilost k zvládání zvláštních rizik při plavbě na všech úsecích vnitrozemských vodních cest v Unii, na nichž byla takováto rizika zjištěna.

(16)  V zájmu dalšího usnadnění mobility vůdců plavidel by měly mít všechny členské státy možnost posoudit po dohodě s členským státem, v němž se úsek se zvláštními riziky nachází, způsobilost potřebnou při plavbě na úseku s takovými zvláštními riziky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S cílem přispět k účinné správě, pokud jde o vydávání, obnovování a odnímání osvědčení o způsobilosti, by členské státy měly určit příslušné orgány pro uplatňování této směrnice a vytvořit registry pro záznam údajů o osvědčeních Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížkách a lodních denících. V zájmu snazší výměny údajů mezi členskými státy a Komisí za účelem uplatňování, prosazování a hodnocení směrnice, jakož i pro statistické účely a k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby by členské státy měly tyto informace, včetně údajů o osvědčeních o kvalifikaci, plaveckých služebních knížkách a lodních denících, zaznamenávat v databázi spravované Komisí.

(19)  S cílem přispět k účinné správě, pokud jde o vydávání, obnovování a odnímání osvědčení o způsobilosti, by členské státy měly určit příslušné orgány pro uplatňování této směrnice a vytvořit registry pro záznam údajů o osvědčeních Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížkách a lodních denících. V zájmu snazší výměny údajů mezi členskými státy a Komisí za účelem uplatňování, prosazování a hodnocení směrnice, jakož i pro statistické účely a k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby by členské státy měly tyto informace, včetně údajů o osvědčeních o kvalifikaci, plaveckých služebních knížkách a lodních denících, zaznamenávat v databázi spravované Komisí. Komise by měla při spravování této databáze náležitě respektovat zásady ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Orgány, včetně ve třetích zemích, vydávající osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky v souladu s pravidly, která jsou shodná s pravidly stanovenými v této směrnici, zpracovávají osobní údaje. Za účelem hodnocení směrnice, pro statistické účely, k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a v zájmu snazší výměny informací mezi orgány podílejícími se na uplatňování a prosazování této směrnice by přístup k databázi spravované Komisi měly mít rovněž tyto orgány a případně mezinárodní organizace, které tato totožná pravidla stanovily. Tento přístup by však měl podléhat přiměřené úrovni ochrany údajů, včetně osobních údajů.

(20)  Orgány, včetně ve třetích zemích, vydávající osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky v souladu s pravidly, která jsou shodná s pravidly stanovenými v této směrnici, zpracovávají osobní údaje. Za účelem hodnocení směrnice, pro statistické účely, k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a v zájmu snazší výměny informací mezi orgány podílejícími se na uplatňování a prosazování této směrnice by přístup k databázi spravované Komisi měly mít rovněž tyto orgány a v případě potřeby i mezinárodní organizace, které tato totožná pravidla stanovily. Tento přístup by však měl podléhat vysoké úrovni ochrany údajů, zejména v případě osobních údajů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20 a)  Směrnici Rady 2014/112/EU1a a tuto směrnici je třeba doplnit o právní předpisy Unie týkající se jednak zavádění elektronických nástrojů a jednak přepracování zaměstnaneckých předpisů s cílem zajistit rovné podmínky na trhu práce vnitrozemské vodní dopravy tak, aby byly zahrnuty pracovní doba a doba odpočinku, odborné kvalifikace a zaměstnanecké předpisy.

 

__________________

 

1a Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 86).

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  V zájmu dalšího snížení administrativní zátěže při současném zajištění toho, aby byly doklady méně náchylné k falšování, by měla Komise jako druhý krok po přijetí této směrnice přezkoumat možnost zavedení elektronické verze plaveckých služebních knížek a lodních deníků, jakož i elektronických profesních průkazů obsahujících osvědčení Unie o kvalifikaci. Přitom by Komise měla vzít v úvahu stávající technologie v ostatních druzích dopravy, zejména v silniční dopravě. Po provedení posouzení dopadů, včetně nákladů a přínosů a dopadů na základní práva, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů, by Komise měla případně předložit návrh Evropskému parlamentu a Radě.

(21)  V zájmu dalšího snížení administrativní zátěže při současném zajištění toho, aby byly doklady méně náchylné k falšování, by měla Komise neprodleně po přijetí této směrnice přijmout vhodný právní rámec pro nahrazení papírové verze osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek a lodních deníků novými elektronickými nástroji, jako jsou elektronické profesní průkazy a elektronické jednotky plavidla. Přitom by Komise měla vzít v úvahu stávající technologie v ostatních druzích dopravy, zejména v silniční dopravě. Měla by také vzít v úvahu použitelnost a dostupnost v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Po provedení posouzení dopadů, včetně nákladů a přínosů a dopadů na základní práva, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů, by Komise měla případně předložit návrh těchto iniciativ Evropskému parlamentu a Radě. Je také nezbytné, aby pro elektronické záznamy o pracovní době a pro potvrzení o zaměstnání všech členů posádky bylo zajištěno zařízení zabezpečené proti padělání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Navíc by stávající zaměstnanecké předpisy měly být modernizovány, aby se v Unii docílilo harmonizovaného, transparentního, flexibilního a udržitelného zaměstnaneckého sytému. Komise by proto po přijetí této směrnice měla případně předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh na zavedení právního rámce Unie pro transparentní, flexibilní a udržitelný zaměstnanecký systém. To by mělo následovat po provedení posouzení dopadů, které by mělo zohledňovat technologické i netechnologické změny, které ovlivňují pracovní zátěž na palubách plavidel.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Za účelem stanovení minimálních harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(24)  Za účelem stanovení minimálních harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Komise by z důvodu efektivity měla mít možnost určit orgán, například výbor CESNI, pro účely získávání informací a zveřejňování informací týkajících se například seznamu příslušných orgánů a schválených výcvikových programů s ohledem na opakující se povahu těchto úkolů.

 

_____________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Výbor CESNI, který je otevřen odborníkům ze všech členských států, vypracovává normy v oblasti vnitrozemské plavby, a to i pro odborné kvalifikace. Komise může vzít tyto normyúvahu, je-li jí svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s touto směrnicí.

(26)  Výbor CESNI, který je otevřen odborníkům ze všech členských států, vypracovává normy v oblasti vnitrozemské plavby, a to i pro odborné kvalifikace. Evropské říční komise, příslušné mezinárodní organizace, sociální partneři a profesní sdružení je třeba plně zapojit do koncipování a vypracovávání norem výboru CESNI. Jsou-li podmínky stanovenététo směrnici splněny, měla by Komise na normy výboru CESNI odkazovat při přijímání a provádění aktů v přenesené pravomoci v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společného rámce pro uznávání odborných kvalifikací v odvětví vnitrozemské platby, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(27)  Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společného rámce pro uznávání minimálních odborných kvalifikací v odvětví vnitrozemské platby, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Systém uznávání odborných kvalifikací by mohl být prvním krokem ke zvýšení mobility v tomto odvětví. Ve střednědobém horizontu se očekává, že by dále usnadnil mobilitu a zaručil bezpečnost systém srovnatelné odborné a profesní přípravy v členských státech.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Aby se zlepšilo vyvážené zastoupení žen a mužů v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, měl by se podporovat přístup žen k tomuto povolání. Stejně jako v jiných profesních odvětvích by i v tomto odvětví měly by být potírány nepřátelské postoje a diskriminace na základě pohlaví. K vyřešení nedostatku pracovních sil v tomto odvětví by mělo přispět také rozšíření základu, jenž umožňuje přístup k povoláním v oblasti vnitrozemské vodní dopravy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b)  plavidla, jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) dosahuje 100 m3 a více;

(b)  plavidla, jejichž objem vyjádřený jako součin délky (L), šířky (B) a ponoru (T) dosahuje 100 metrů krychlových a více;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-a)   plavidel používaných ozbrojenými silami, silami určenými k udržování veřejného pořádku, civilní ochranou, správami vodních cest, požárními službami a dalšími zásahovými službami;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. -aa (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-aa)   plavidel plavících se sezónně v určitém členském státě na oddělených jezerech, které nejsou napojeny na splavnou vnitrozemskou vodní cestu jiného členského státu;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „vnitrozemskou vodní cestou“ vodní úsek, nikoliv část moře, určený pro plavbu;

(1)  „vnitrozemskou vodní cestou“ vnitrozemská vodní cesta uvedená v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/16291a;

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  „remorkérem“ plavidlo zvláště postavené k vlečení;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  „tlačným remorkérem“ plavidlo zvláště postavené k pohonu plavidel tlačné sestavy;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  „plovoucím strojem“ zařízení schopné plutí vybavené mechanickým pracovním zařízením, např. jeřáby, bagry, beranidly nebo elevátory;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „členy posádky plavidla“ osoby podílející se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v Unii, které plní úkoly související s plavbou, manipulací s nákladem a jeho zajištěním, údržbou nebo opravami, vyjma osob přidělených výhradně k obsluze motorů a elektrického a elektronického zařízení;

(6)   „členy posádky plavidla“ osoby podílející se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v Unii, které plní úkoly související s plavbou, kontrolou provozování plavidla, lodním stavitelstvím, komunikací, bezpečností, ochranou zdraví a životního prostředí, manipulací s nákladem, odbavování cestujícíchzajištěním nákladu, jeho údržbou nebo opravami, vyjma osob přidělených výhradně k obsluze motorů a elektrického a elektronického zařízení;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „odborníkem na přepravu cestujících“ osoba, která je oprávněna přijímat opatření v nouzových situacích na palubě osobních lodí;

(7)  „odborníkem na přepravu cestujících“ osoba sloužící na palubě daného plavidla, která je oprávněna přijímat opatření v nouzových situacích na palubě osobních lodí;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  „vůdcem plavidla“ člen posádky plavidla, který má kvalifikaci k vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách členských států a který odpovídá za řízení plavidla;

(8)  „vůdcem plavidla“ člen posádky plavidla, který má kvalifikaci k vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách členských států a který plně odpovídá za plavidlo, posádku a náklad;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  „velkou sestavou“ tlačná sestava složená z tlačného remorkérusedmi či více nákladních člunů;

(12)  „velkou sestavou“ tlačná sestava, jejíž výsledná plocha vypočtená na základě celkové délkycelkové šířky je 6 000 čtverečních metrů a více;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14)  „lodním deníkem“ oficiální záznam o plavbách, které plavidlo uskutečnilo;

14)  „lodním deníkem“ oficiální záznam o plavbách, které plavidlo a jeho posádka uskutečnily;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  „dobou plavby“ doba, kterou člen posádky plavidla strávil na palubě během plavby uskutečněné plavidlem na vnitrozemských vodních cestách, která je potvrzena příslušným orgánem;

(15)  „dobou plavby“ doba měřená ve dnech, kterou člen posádky plavidla strávil na palubě během plavby uskutečněné plavidlem na vnitrozemských vodních cestách, která je potvrzena příslušným orgánem, včetně doby strávené v přístavu nebo terminálu pro nakládku nebo vykládku;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou z povinnosti stanovené v odstavci 1 vyjmout všechny členy posádky plavidla nebo skupiny členů posádky plavidla, kteří mají zvláštní kvalifikaci pro provozování plavidel výhradně na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu. Takovýto členský stát může členům posádky plavidla vydávat národní osvědčení o kvalifikaci za podmínek, které se liší od obecných podmínek stanovených v této směrnici. Platnost těchto národních osvědčení o kvalifikaci je omezena na vnitrostátní vnitrozemské vodní cesty, které nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát může z povinnosti stanovené v odstavci 1 vyjmout všechny osoby uvedené v odstavci 1 nebo skupiny těchto osob, které mají zvláštní kvalifikaci pro provozování plavidel výhradně na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu. Takovýto členský stát může členům posádky plavidla vydávat národní osvědčení o kvalifikaci za podmínek, které se liší od obecných podmínek stanovených v této směrnici. Platnost těchto národních osvědčení o kvalifikaci je omezena na vnitrostátní vnitrozemské vodní cesty, které nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Výjimky vztahující se na vnitrostátní vodní cesty, jež nejsou napojeny na splavnou vnitrozemskou vodní cestu jiného členského státu

 

1.   Členský stát může udělit osobám uvedeným v čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a v článku 6 vykonávajícím svou činnost výhradně na vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na splavnou vnitrozemskou vodní cestu jiného členského státu, včetně těch vnitrozemských vodních cest, které jsou klasifikovány jako námořního charakteru, výjimku z povinností stanovených v uvedených článcích.

 

2.   Členský stát, který udělí výjimky podle odstavce 1, může osobám uvedeným v odstavci 1 vydat osvědčení o kvalifikaci za podmínek, které se odchylují od obecných podmínek stanovených v této směrnici, pokud tato osvědčení zajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti. Platnost těchto vnitrostátních osvědčení o kvalifikaci je omezena na vnitrostátní vnitrozemské vodní cesty, které nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu. Uznávání těchto osvědčení v jiných členských státech se řídí touto směrnicí.

 

3.  Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách uplatněných podle odstavce 1. Komise informace o takových výjimkách zveřejní.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečné plavby, mohou členské státy určit kromě vnitrozemských vodních cest námořního charakteru uvedených v článku 7 i úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, jsou-li tato rizika způsobena:

1.  Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečné plavby, mohou členské státy určit s výjimkou vnitrozemských vodních cest námořního charakteru uvedených v článku 7 i úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, přičemž podle potřeby zohlední doporučení příslušné evropské říční komise, jsou-li tato rizika způsobena:

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c)  existencí zvláštního místního dopravního předpisu, který není součástí Evropského předpisu pro vnitrozemské vodní cesty a který je odůvodněn zvláštními hydromorfologickými vlastnostmi.

(c)  existencí zvláštního místního dopravního předpisu, který není založen na Evropském předpisu pro vnitrozemské vodní cesty a který je odůvodněn zvláštními hydromorfologickými vlastnostmi.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vysokým počtem nehod v určitém místě řeky.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou za účelem vymezení vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky využít pouze jednu nebo několik výše uvedených situací.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi opatření, která zamýšlejí přijmout podle odstavce 1 tohoto článku a podle článku 18, spolu s odůvodněním těchto opatření.

Členské státy oznámí Komisi opatření, která zamýšlejí přijmout podle odstavce 1 tohoto článku a podle článku 18, spolu s odůvodněním těchto opatření nejméně osm měsíců před předpokládaným datem přijetí.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí opatření přijmout po dobu šesti měsíců ode dne oznámení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V šestiměsíční lhůtě ode dne oznámení vydá Komise prováděcí rozhodnutí, kterým se navrhovaná opatření schvalují, jsou-li v souladu s tímto článkem a článkem 18, nebo v případě, není-li tomu tak, požádá dotyčný členský stát, aby navrhované opatření pozměnil, či je nepřijal.

3.  V šestiměsíční lhůtě ode dne oznámení přijme Komise prováděcí akt, kterým se navrhovaná opatření schvalují, jsou-li v souladu s tímto článkem a článkem 18, nebo v případě, není-li tomu tak, požádá dotyčný členský stát, aby navrhované opatření pozměnil, či je nepřijal. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 30 odst. 2.

 

Nezareaguje-li Komise v osmiměsíční lhůtě ode dne oznámení, je členský stát oprávněn přijmout opatření zamýšlená podle odstavce 1 tohoto článku a článku 18.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osvědčení Unie o kvalifikaci uvedená v článcích 4 a 5, jakož i plavecké služební knížky a lodní deníky uvedené v článku 16, které byly vydány příslušnými orgány v souladu s touto směrnicí, jsou platné na všech vnitrozemských vodních cestách Unie.

1.  Osvědčení Unie o kvalifikaci uvedená v článcích 4 a 5, jakož i plavecké služební knížky a lodní deníky uvedené v článku 20, které byly vydány příslušnými orgány v souladu s touto směrnicí, jsou platné na všech vnitrozemských vodních cestách Unie.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen odstavec 2, osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky nebo lodní deníky vydané v souladu s vnitrostátními pravidly třetí země, která stanoví požadavky shodné s požadavky podle této směrnice, jsou platné na všech vnitrozemských vodních cestách Unie s výhradou postupu a podmínek stanovených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku.

3.  Aniž je dotčen odstavec 2, osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky nebo lodní deníky vydané v souladu s vnitrostátními pravidly třetí země, která je napojena na splavnou vnitrozemskou vodní cestu členského státu, jimiž se stanoví požadavky shodné s požadavky podle této směrnice, jsou platné na všech vnitrozemských vodních cestách Unie s výhradou postupu a podmínek stanovených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kterákoli třetí země může Komisi podat žádost o uznávání osvědčení, plaveckých služebních knížek nebo lodních deníků, které byly vydány jejími orgány. K žádosti jsou připojeny veškeré informace nezbytné pro rozhodnutí, zda vydávání těchto dokladů podléhá požadavkům shodným s požadavky, jež jsou stanoveny podle této směrnice.

4.  Kterákoli třetí země, která je napojena na splavnou vnitrozemskou vodní cestu členského státu, může Komisi podat žádost o uznávání osvědčení, plaveckých služebních knížek nebo lodních deníků, které byly vydány jejími orgány. K žádosti jsou připojeny veškeré informace nezbytné pro rozhodnutí, zda vydávání těchto dokladů podléhá požadavkům shodným s požadavky, jež jsou stanoveny podle této směrnice.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li tento požadavek splněn, přijme Komise prováděcí akt o uznávání osvědčení, plaveckých služebních knížek a lodních deníků vydaných touto třetí zemí v Unii pod podmínkou, že dotyčná třetí země uznává ve své jurisdikci doklady Unie vydané podle této směrnice.

Je-li tento požadavek splněn, přijme Komise prováděcí akty o uznávání osvědčení, plaveckých služebních knížek a lodních deníků vydaných touto třetí zemí v Unii pod podmínkou, že dotyčná třetí země uznává ve své jurisdikci doklady Unie vydané podle této směrnice a že se zavazuje každých pět let prokázat soulad svých vnitrostátních ustanovení s ustanoveními této směrnice. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud se členský stát domnívá, že některá třetí země již nesplňuje požadavky tohoto článku, oznámí to neprodleně Komisi a poskytne řádně podložené odůvodnění.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví vzory osvědčení Unie o kvalifikaci. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2. Při přijímání těchto aktů může Komise uvést odkaz na normy stanovené mezinárodním orgánem.

3.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví vzory osvědčení Unie o kvalifikaci. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aniž je dotčeno omezení uvedené v odstavci 4, jsou osvědčení Unie o kvalifikaci pro funkci vůdce plavidel platná po dobu nejvýše deseti let.

5.  Aniž je dotčeno omezení uvedené v odstavci 4, jsou osvědčení Unie o kvalifikaci pro funkci vůdce plavidel a osvědčení Unie o kvalifikaci pro specifické druhy provozu platná po dobu nejvýše 10 let.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Osvědčení Unie o kvalifikaci pro specifické druhy provozu jsou platná po dobu nejvýše pěti let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vydávání zvláštních povolení vůdcům plavidel

Vydávání a platnost zvláštních povolení vůdcům plavidel

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  S ohledem na zvláštní povolení pro plavbu na úsecích vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, která se vyžadují podle čl. 6 písm. b), předloží žadatelé příslušným orgánům členských států uvedeným v čl. 18 odst. 2 uspokojivé písemné doklady o:

2.  S ohledem na zvláštní povolení pro plavbu na úsecích vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, která se vyžadují podle čl. 6 písm. b), předloží žadatelé příslušným orgánům členských států uvedeným v čl. 18 odst. 3 uspokojivé písemné doklady o:

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obnovení osvědčení Unie o kvalifikaci

Obnovení osvědčení Unie o kvalifikaci a zvláštních povolení vůdcům plavidel

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po skončení platnosti osvědčení Unie o kvalifikaci členské státy na žádost osvědčení obnoví, pokud jsou:

Po skončení platnosti osvědčení Unie o kvalifikaci členské státy na žádost osvědčení a případně i zvláštní povolení v něm obsažená obnoví, pokud jsou:

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  s ohledem na osvědčení Unie o kvalifikaci člena posádky předloženy uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c);

a)  s ohledem na osvědčení Unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a na jiná zvláštní povolení než ta, která jsou uvedena v čl. 6 písm. d), předloženy uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c);

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li k dispozici informace o tom, že požadavky na osvědčení o kvalifikaci nebo zvláštní povolení již nejsou splněny, provedou členské státy veškerá potřebná posouzení a tato osvědčení případně odejmou.

Jsou-li k dispozici informace o tom, že požadavky na osvědčení o kvalifikaci nebo zvláštní povolení již nejsou splněny, provedou členské státy veškerá potřebná posouzení a tato osvědčení případně odejmou. Platnost osvědčení Unie o kvalifikaci může být kterýmkoli členským státem dočasně pozastavena, pokud tento členský stát shledá, že je pozastavení nutné z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Členské státy bezodkladně zaznamenávají pozastavení nebo odnětí do databáze uvedené v čl. 23 odst. 2.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem stanovení požadavků na odbornou způsobilost a odpovídajících znalostídovedností v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze II.

1.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými se doplňuje tato směrnice stanovením požadavků na odbornou způsobilost a odpovídající znalostidovednosti v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze II.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  osvědčení o kvalifikaci pro funkci odborníka pro bezpečnost plavby na osobních lodích;

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem získání dokladů uvedených v písmenech a) a b) se praktické zkoušky mohou uskutečnit na palubě plavidla nebo na simulátoru, který je v souladu s článkem 19. S ohledem na písmeno c) se praktické zkoušky mohou uskutečnit na palubě plavidla nebo odpovídajícím pobřežním zařízení.

Za účelem získání dokladů uvedených v písmenech a) a b) se praktické zkoušky mohou uskutečnit na palubě plavidla nebo na simulátoru, který je v souladu s článkem 19. S ohledem na písmeno c) se praktické zkoušky mohou uskutečnit na palubě plavidla, na simulátoru, který vyhovuje požadavkům článku 19, nebo odpovídajícím pobřežním zařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem stanovení požadavků na praktické zkoušky uvedené v odstavci 3 s upřesněním zvláštních kompetencí a podmínek, jež je nutno během praktických zkoušek ověřit, a minimálních požadavků na plavidla, na nichž se mohou praktické zkoušky konat.

4.  

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a) organizovány v rámci jejich odpovědnosti. Členské státy rovněž zajistí, aby tyto zkoušky prováděli zkoušející, kteří mají kvalifikaci pro posouzení odborné způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností uvedených v čl. 15 odst. 1.

Členské státy zajistí, aby byly zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a) organizovány v rámci jejich odpovědnosti. Členské státy rovněž zajistí, aby tyto zkoušky prováděli zkoušející, kteří mají kvalifikaci pro posouzení odborné způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností uvedených v čl. 15 odst. 1. U zkoušejících není znám žádný střet zájmů.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Členské státy vydají žadatelům, kteří složili praktickou zkoušku uvedenou v čl. 15 odst. 3, osvědčení o praktické zkoušce.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví vzory osvědčení o praktické zkoušce. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.   Členské státy uznají osvědčení o praktické zkoušce vydaná příslušnými orgány v jiných členských státech, a to bez dalších požadavků či posouzení.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schvalují příslušné orgány členských států, na jejichž území se nachází příslušná instituce vzdělávání nebo odborné přípravy.

1.  Výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schvalují příslušné orgány členských států se splavnými vodními cestami, na jejichž území poskytuje příslušná instituce vzdělání nebo odbornou přípravu, za předpokladu, že tento vzdělávací program je nedílnou součástí systému odborné přípravy daného členského státu. Členské státy mohou schvalovat výcvikové programy na vnitrostátní úrovni pod podmínkou, že takové programy plní společná kritéria definovaná výborem CESNI v systému posuzování a zabezpečování kvality.

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými doplňuje tuto směrnici tím, že stanoví společná kritéria pro takové programy na základě společných kritérií definovaných výborem CESNI v systému posuzování a zabezpečování kvality.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zkoušku za účelem ověření splnění požadavků na odbornou způsobilost uvedených v čl. 15 odst. 1 provádějí kvalifikovaní zkoušející.

c)  zkoušku za účelem ověření splnění požadavků na odbornou způsobilost uvedených v čl. 15 odst. 1 provádějí kvalifikovaní nezávislí zkoušející, kteří nejsou ve střetu zájmů.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zkoušející, kteří se podíleli na odborné přípravě žadatele, se za kvalifikované zkoušející pro účely písm. c) prvního pododstavce považují pouze tehdy, jestliže je doplní nejméně jeden další zkoušející, který se na odborné přípravě žadatele nepodílel.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy uznávají diplomy nebo osvědčení vydané na základě absolvování výcvikových programů schválených jinými členskými státy v souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, jež určily úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky ve smyslu čl. 8 odst. 1, stanoví dodatečné kompetence, které se vyžadují u vůdců plavidel provozovaných na těchto úsecích, a způsoby prokázání splnění těchto požadavků.

Členské státy, jež určily úseky vnitrozemských vodních cest, které vedou skrz jejich území a představují zvláštní rizika ve smyslu čl. 8 odst. 1, stanoví – v příslušných případech ve spolupráci s příslušným evropskou říční komisí – dodatečnou způsobilost vyžadovanou od vůdců plavidel provozovaných na těchto úsecích a způsoby prokázání splnění těchto požadavků.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto způsoby mohou spočívat v omezeném počtu plaveb uskutečněných na dotyčném úseku, zkoušce na simulátoru, zkoušce ve formě otázek s výběrem odpovědi či jejich kombinaci.

Při zohlednění způsobilosti vyžadované pro zvláštní rizika mohou tyto způsoby spočívat v omezeném počtu plaveb uskutečněných na dotyčném úseku, zkoušce na simulátoru, zkoušce ve formě otázek s výběrem odpovědi či jejich kombinaci. Pro úseky se zvláštními riziky podle čl. 8 odst. 1 písm. a), b) a d) je stanovena povinnost uskutečnit na dotyčném úseku omezený počet plaveb.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při uplatňování tohoto odstavce používají členské státy objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená kritéria.

Při uplatňování tohoto odstavce používají členské státy objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená kritéria a dokumentují historii bezpečnosti plavby na dotčeném úseku.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát může provádět posuzování způsobilosti žadatelů s ohledem na zvláštní rizika na úsecích nacházejících se v jiném členském státě, a to na základě požadavků stanovených v souladu s odstavcem 1. Na žádost zpřístupní členské státy v případě zkoušky ve formě otázek s výběrem odpovědí nebo zkoušky na simulátoru uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům nástroje umožňující provádět toto posouzení.

3.  Členský stát může provádět posuzování způsobilosti žadatelů s ohledem na zvláštní rizika na úsecích nacházejících se v jiném členském státě, a to na základě požadavků stanovených v souladu s odstavcem 1 a s výslovným souhlasem dotčeného členského státu. Na žádost zpřístupní členské státy v případě zkoušky ve formě otázek s výběrem odpovědí nebo zkoušky na simulátoru uvedené v odstavci 1 členskému státu provádějícímu posouzení nástroje umožňující provádět toto posouzení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Simulátory používané při posuzování odborné způsobilosti podléhají schválení ze strany členských států. Toto schválení je vydáno na žádost, je-li prokázáno, že zařízení odpovídá normám pro simulátory, které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2. Ve schválení je upřesněno konkrétní posouzení způsobilosti, které je u daného simulátoru přípustné.

1.  Simulátory používané pro výcvik jsou srovnatelné se simulátory používanými při posuzování odborné způsobilosti. Oba typy simulátorů podléhají schválení ze strany členských států Toto schválení je vydáno na žádost, je-li prokázáno, že zařízení odpovídá normám pro simulátory, které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2. Ve schválení je upřesněno konkrétní posouzení způsobilosti, které je u daného simulátoru přípustné.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem stanovení norem pro schvalování simulátorů, které upřesňují minimální funkční a technické požadavky a správní postupy v tomto ohledu, s cílem zajistit, aby simulátory používané při posuzování odborné způsobilosti byly navrženy tak, aby bylo možno ověřit kompetence stanovené v požadavcích na praktické zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 3.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými se doplňuje tato směrnice stanovením norem pro schvalování simulátorů, které upřesňují minimální funkční a technické požadavky a správní postupy v tomto ohledu, s cílem zajistit, aby simulátory používané při posuzování odborné způsobilosti byly navrženy tak, aby bylo možno ověřit kompetence stanovené v požadavcích na praktické zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 3.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.   Členské státy zajistí, aby byl přístup k simulátorům zaručen pokud možno i státním příslušníkům jiných členských států.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví vzory plaveckých služebních knížek a lodních deníků. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2, přičemž se zohlední informace, které jsou nezbytné pro uplatňování této směrnice, pokud jde o identifikaci osoby a určení doby plavby a uskutečněných plaveb. Při přijímání těchto vzorů vezme Komise v úvahu skutečnost, že se lodní deník používá rovněž k uplatňování směrnice Rady 2014/112/EU19 za účelem ověření požadavků na obsazení lodi posádkou a zaznamenávání plaveb plavidel, a může uvést odkaz na normy stanovené mezinárodním orgánem.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví vzory plaveckých služebních knížek a lodních deníků. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2, přičemž se zohlední informace, které jsou nezbytné pro uplatňování této směrnice, pokud jde o identifikaci osoby a určení doby plavby a uskutečněných plaveb. Při přijímání těchto vzorů vezme Komise v úvahu skutečnost, že se lodní deník používá rovněž k uplatňování směrnice Rady 2014/112/EU za účelem ověření požadavků na obsazení lodi posádkou a zaznamenávání plaveb plavidla.

__________________

__________________

19 Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 86).

19 Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 86).

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na zavedení elektronických plavebních služebních knížek, lodních deníků a profesních průkazů zabezpečených proti padělání, které obsahují osvědčení Unie o kvalifikaci, a na zajištění nezfalšovatelných a jednoduchých postupů pro kontrolu pracovní doby a doby odpočinku všech členů posádky.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 a na základě základních požadavků na zdravotní způsobilost uvedených v příloze III stanovit normy zdravotní způsobilosti, které upřesňují požadavky na zdravotní způsobilost, zejména co se týká testů, jež musí lékaři provádět, kritérií, která musí použít k zjištění práceschopnosti, a seznamu omezení a opatření k snížení rizika.

6.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 a na základě základních požadavků na zdravotní způsobilost uvedených v příloze III s cílem doplnit tuto směrnici stanovením norem zdravotní způsobilosti, které upřesňují požadavky na zdravotní způsobilost, zejména co se týká testů, jež musí lékaři provádět, kritérií, která musí použít k zjištění práceschopnosti, a seznamu omezení a opatření k snížení rizika.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pro účely:

3.  Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a, a pro účely:

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu dalšího usnadnění výměny informací mezi členskými státy je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem doplnění informací v registrech pro plavecké služební knížky a lodní deníky o další údaje vyžadované ve vzorech plaveckých služebních knížek a lodních deníků, které byly přijaty podle čl. 20 odst. 5.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 týkající se norem, které stanoví vlastnosti a podmínky používání této databáze, a zejména upřesňují:

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Standardní formulace EP pro akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby získávání a posuzování odborné způsobilosti a správu osvědčení Unie o kvalifikacích, plaveckých služebních knížek a lodních deníků hodnotily nezávislé subjekty nejméně každých pět let.

1.  Členské státy zajistí, aby získávání a posuzování odborné způsobilosti a správu osvědčení Unie o kvalifikacích, plaveckých služebních knížek a lodních deníků hodnotily nezávislé subjekty nejméně každých šest let.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy si s příslušnými orgány ostatních členských států vyměňují informace týkající se certifikace osob podílejících se na provozování plavidla.

2.  Členské státy si s příslušnými orgány ostatních členských států vyměňují informace týkající se certifikace osob podílejících se na provozování plavidla. V plném rozsahu při tom dodržují zásady ochrany osobních údajů, které stanoví nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 a 4, článcích 19 a 21 a čl. 23 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje (*den vstupu v platnost).

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 a 4, čl. 19 odst. 2., čl. 21 odst. 6 a čl. 23 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [den vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a 4, článcích 19 a 21 a čl. 23 odst. 1 a 2 může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci, které odkazují na normy stanovené mezinárodním orgánem.

6.  Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a 4, čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 6 a v čl. 23 odst. 1 a 2 přijme Komise akty v přenesené pravomoci doplňující tuto směrnici, které odkazují na normy stanovené mezinárodním orgánem, jako je zejména výbor CESNI, a stanoví datum použitelnosti za předpokladu, že:

 

a)   tyto normy jsou dostupné a aktualizované;

 

b)   v náležitých případech splňují požadavky stanovené v přílohách;

 

c)   zájmy Unie nejsou ohroženy změnami v rozhodovacím procesu výboru CESNI nebo příslušného mezinárodního orgánu.

 

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, může Komise stanovit jiné normy nebo k nim učinit odkaz.

 

Komise zajistí, aby uvedené normy byly dostupné ve všech jazycích orgánů Evropské unie.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise může určit subjekt za účelem přijímání oznámení a zpřístupňování informací stanovených v této směrnici veřejnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při přijímání prováděcích aktů podle čl. 10 odst. 3, čl. 16 odst. 1b a čl. 20 odst. 4 Komise uvede odkaz na normy stanovené mezinárodním orgánem, jako je zejména výbor CESNI, a stanoví datum použitelnosti za předpokladu, že:

 

a)   tyto normy jsou dostupné a aktualizované;

 

b) v náležitých případech splňují požadavky stanovené v přílohách;

 

c)   zájmy Unie nejsou ohroženy změnami v rozhodovacím procesu výboru CESNI nebo příslušného mezinárodního orgánu.

 

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, může Komise stanovit jiné normy nebo k nim učinit odkaz.

 

Komise zajistí, aby tyto vzory byly dostupné ve všech jazycích orgánů Evropské unie.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise tuto směrnici společně s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci uvedenými v článcích 8, 10, 20 a 29 vyhodnotí a výsledky hodnocení předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději sedm let ode dne uvedeného v čl. 33 odst. 1.

1.  Komise tuto směrnici společně s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci uvedenými v článcích 8, 10, 16, 20 a 29 vyhodnotí a výsledky hodnocení předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději osm let ode dne uvedeného v čl. 35 odst. 1.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost přijme Komise postupně akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví:

1.  Do dvou let od vstupu této směrnice v platnost přijme Komise postupně akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví:

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vzory stanovené v článcích 10 a 20;

vypouští se

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  normy pro praktické zkoušky stanovené v čl. 15 odst. 3;

e)  normy pro praktické zkoušky stanovené v čl. 15 odst. 4;

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do... [datum dva roky po vstupu této směrnice v platnost] přijme Komise prováděcí akty zavádějící vzory osvědčení Unie o kvalifikaci, osvědčení o praktické zkoušce a vzory plaveckých služebních knížek a lodních deníků stanovených v čl. 10 odst. 3, čl. 16 odst. 1b a čl. 20 odst. 4. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osvědčení vůdců plavidel, jež byla vydána v souladu se směrnicí 96/50/ES, jakož i oprávnění k plavbě na Rýně uvedená v čl. 1 odst. 5 zmíněné směrnice, která byla vydána přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice, jsou na vodních cestách Unie platná i nadále, pokud byla platná před tímto dnem, a to po dobu nejvýše deseti let od zmíněného data. Před skončením platnosti vydá členský stát, který tyto doklady vystavil, vůdcům plavidel, kteří jsou držiteli těchto osvědčení, osvědčení Unie o kvalifikaci podle vzoru stanoveného touto směrnicí nebo osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 této směrnice pod podmínkou, že předloží uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice a:

1.  Osvědčení vůdců plavidel, jež byla vydána v souladu se směrnicí 96/50/ES, jakož i oprávnění k plavbě na Rýně uvedená v čl. 1 odst. 5 zmíněné směrnice, která byla vydána přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice, jsou na vodních cestách Unie platná i nadále, pokud byla platná před tímto dnem, a to po dobu nejvýše deseti let od zmíněného data. Před skončením platnosti vydá členský stát, který tyto doklady vystavil, vůdcům plavidel, kteří jsou držiteli těchto osvědčení, osvědčení Unie o kvalifikaci podle vzoru stanoveného touto směrnicí nebo osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 této směrnice pod podmínkou, že předloží uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  právní předpisy, na jejichž základě bylo osvědčení vydáno, vyžadují jako předpoklad pro získání osvědčení vůdce plavidla, které je platné na všech vodních cestách v Unii, dobu plavby v délce nejméně 720 dnů nebo

vypouští se

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě, že právní předpisy, na jejichž základě bylo osvědčení vydáno, vyžadují jako předpoklad pro získání osvědčení vůdce plavidla, které je platné na všech vodních cestách v Unii dobu plavby kratší než 720 dnů, vůdce plavidla prostřednictvím plavecké služební knížky doloží dobu plavby odpovídající rozdílu mezi 720 dny a praxí získanou podle právních předpisů, na jejichž základě bylo osvědčení vydáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jiní členové posádky než vůdci plavidel, kteří jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci vydaného členským státem přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice nebo kteří mají kvalifikaci, která byla uznána v jednom či více členských státech, se mohou na toto osvědčení nebo kvalifikaci spoléhat po dobu nejvýše deseti let od zmíněného dne. Během tohoto období se jiní členové posádky než vůdci plavidel mohou, pokud jde o uznávání kvalifikací orgány ostatních členských států, nadále opírat o směrnici 2005/36/ES. Před koncem tohoto období mohou požádat o osvědčení Unie o kvalifikaci nebo o osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 příslušný orgán, který tato osvědčení vydává, pod podmínkou, že předloží uspokojivé doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice a prostřednictvím plavecké služební knížky doloží tuto dobu plavby:

3.  Jiní členové posádky než vůdci plavidel, kteří jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci vydaného členským státem přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice nebo kteří mají kvalifikaci, která byla uznána v jednom či více členských státech, se mohou na toto osvědčení nebo kvalifikaci spoléhat po dobu nejvýše deseti let od zmíněného dne. Během tohoto období se jiní členové posádky než vůdci plavidel mohou, pokud jde o uznávání kvalifikací orgány ostatních členských států, nadále opírat o směrnici 2005/36/ES. Před koncem tohoto období mohou požádat o osvědčení Unie o kvalifikaci nebo o osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 příslušný orgán, který tato osvědčení vydává, pod podmínkou, že předloží uspokojivé doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice a prostřednictvím plavecké služební knížky nebo lodního deníku či jiného důkazu doloží tuto dobu plavby:

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Minimální doba plavby stanovená v odst. 3 prvním pododstavci písm. a), b) a c) může být snížena o maximálně 360 dnů, pokud má žadatel diplom uznaný příslušným orgánem, který potvrzuje specializovaný výcvik ve vnitrozemské plavbě včetně plavební praxe; zkrácení nesmí přesáhnout dobu trvání specializovaného výcviku.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [tři roky po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [čtyři roky po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  úspěšně absolvuje kurz nabízející vyžadovanou úroveň základního bezpečnostního výcviku.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  musí vykonávat povolání pouze v rámci platných ustanovení k ochraně nezletilých osob členského státu, v němž se praktikant právě nachází, ledaže hmotné právo upravující smlouvu o zajištění odborného výcviku stanoví vyšší úroveň ochrany;

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty,

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. b – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nesmí být mladší 19 let,

 

vypouští se

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  před zápisem do výcvikového programu získal minimálně pětiletou praxi,

–  před zápisem do výcvikového programu získal minimálně tříletou praxi nebo před zápisem do schváleného výcvikového programu absolvoval 500 dní praxe jako člen posádky na námořní lodi nebo program odborného vzdělávání v délce nejméně tří let,

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

nebo

 

ca)

 

–  absolvoval dobu plavby v délce nejméně 540 dnů v průběhu 10 let ve funkci pomocného lodníka,

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. a – odrážka 1 -a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  nesmí být mladší 17 let,

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. a – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. b – odrážka 1 -a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  nesmí být mladší 17 let,

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. b – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  před zápisem do schváleného výcvikového programu získal minimálně pětiletou praxi,

–  před zápisem do schváleného výcvikového programu o délce nejméně dvou let získal minimálně čtyřletou praxi nebo absolvoval 500 dní praxe jako člen posádky na námořní lodi nebo ukončil program odborného vzdělávání v délce nejméně tří let,

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. c – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  vlastní osvědčení radisty.

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  napomáhat vedoucím posádky plavidla při poskytování služeb cestujícím.

–  napomáhat vedoucím posádky plavidla při poskytování služeb cestujícím, včetně zvláštních opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  naplánovat cestu a řídit plavidlo na vnitrozemských vodních cestách, což zahrnuje schopnost zvolit nejlogičtější, nejhospodárnější a nejekologičtější plavební trasu do místa nakládky a vykládky s přihlédnutím k nejefektivnějšímu harmonogramu plavby podle aktuální situace,

–  naplánovat cestu a řídit plavidlo na vnitrozemských vodních cestách, což zahrnuje schopnost zvolit nejlogičtější, nejhospodárnější a nejekologičtější plavební trasu do místa nakládky a vykládky s přihlédnutím k pravidlům CEVNI a platným dopravním předpisům,

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  vést plavidlo a manévrovat s ním, přičemž je za všech podmínek zajištěn bezpečný provoz plavidla na vnitrozemských vodních cestách,

–  vést plavidlo a manévrovat s ním, přičemž je za všech podmínek, včetně situací za vysoké hustoty provozu, zajištěn bezpečný provoz plavidla na vnitrozemských vodních cestách,

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  uplatňovat základní znalosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN);

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  používat při plavbě na vnitrozemských vodních cestách zařízení VHF.

vypouští se

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  naplánovat a zajistit bezpečnou přepravu cestujících a péči o ně během cesty.

–  naplánovat a zajistit bezpečnou přepravu cestujících a péči o ně během cesty, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.6 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  neustále zajišťovat náležitou komunikaci, což zahrnuje používání standardních komunikačních frází v případě komunikačních problémů,

–  neustále zajišťovat náležitou komunikaci, což zahrnuje používání standardních komunikačních frází v případě komunikačních problémů, podobně jako u požadavků stanovených ve směrnici 2008/106, podle nichž se kromě angličtiny používají i další jazyky.

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zdraví a bezpečnost a ochrana životního prostředí

Zdraví a bezpečnost, práva cestujících a ochrana životního prostředí

Pozměňovací návrh    126

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.7 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  zajistit bezpečnost osob na palubě,

–  zajistit bezpečnost osob na palubě a v případě přítomnosti cestujících znát příslušná práva cestujících, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a zahájit uplatňování těchto práv,

Pozměňovací návrh    127

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – bod 2.7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.7a.  Dohled

 

Vůdce plavidla je schopen:

 

–  vydávat pokyny ke všem úkolům vykonávaným dalšími členy posádky plavidla podle kapitoly 1 této přílohy a kontrolovat jejich vykonávání, což předpokládá schopnost vykonávat tyto úkoly.

Pozměňovací návrh    128

Návrh směrnice

Příloha II – bod 4 – bod 4.1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  uplatňovat bezpečnostní pokyny a přijímat potřebná opatření na ochranu cestujících obecně, a zejména v případě nouzových situací (např. evakuace, poškození, střet, najetí na mělčinu, požár, výbuch či jiné situace, které mohou vyvolat paniku).

–  uplatňovat bezpečnostní pokyny a přijímat potřebná opatření na ochranu cestujících obecně, a zejména v případě nouzových situací (např. evakuace, poškození, střet, najetí na mělčinu, požár, výbuch či jiné situace, které mohou vyvolat paniku) a přijmout potřebná opatření pro cestující se zvláštními potřebami, jako jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh    129

Návrh směrnice

Příloha II – bod 4 – bod 4.1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  komunikovat v angličtině na základní úrovni;

Pozměňovací návrh    130

Návrh směrnice

Příloha II – bod 4 – bod 4.1 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  být si vědom platných práv cestujících, včetně práv týkajících se přístupnosti, poskytnout poradenství ohledně těchto práv a umět je uplatnit.

(1)

Dosud nezveřejněný


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Ze zeměpisných důvodů jsou činnosti vykonávané v rámci vnitrozemské vodní dopravy omezeny na určitý počet členských států. Vnitrozemská vodní doprava v Evropské unii se soustředí především na Rýně s 75% podílem a na Dunaji s přibližně 10% podílem přepravních výkonů. Loďstvo EU (kolem 17 000 plavidel) je převážně (80 %) ve vlastnictví pěti členských států: Nizozemska (33 %), Německa (20 %), Francie (11 %), Rumunska (9 %) a Belgie (7 %). Nezávisle na vlastnických poměrech se obzvláště v odvětví výletních říčních plaveb prosazuje trend změnit vlajku plavidel a plout pod maltskou či kyperskou vlajkou.

V roce 2014 představoval celkový objem zboží přepraveného po evropských vnitrozemských vodních cestách 551 milionů tun. Celkový podíl vnitrozemské vodní dopravy je od roku 1998 spíše konstantní, drží se na přibližně 6 % nákladní dopravy v celé EU. Evropskými zeměmi s největším podílem vnitrozemské vodní přepravy zboží na rozložení dopravy jsou Nizozemsko a Německo, u nichž tento podíl činí 50 % na koridoru Rýna.

Stále větší popularitě v oblasti cestovního ruchu se rovněž těší vnitrozemská plavba. V roce 2015 bylo na evropských řekách v provozu zhruba 320 výletních lodí. Přibližně 75 % z nich je v provozu na Rýnu a Dunaji. Za zmínku stojí vzestupný trend, který v posledních letech zaznamenalo odvětví provozování výletních říčních plaveb, což dokládá zvýšení počtu cestujících mezi lety 2014 a 2015 o 17 % (z 1,13 milionu osob v roce 2014 na 1,33 milionu v roce 2015).

Podstatnou část odvětví vnitrozemské vodní dopravy tvoří vlastníci provozující jedno plavidlo, kteří zaměstnávají jen velmi malý počet členů posádky. Celkem toto odvětví zaměstnává v Unii asi 45 000 osob. Přibližně 30 % členů posádek představuje samostatně výdělečně činné osoby, zatímco 70 % tvoří mobilní pracovníci, z nichž většina pochází z Nizozemska, Německa, Francie, Lucemburska, Itálie, Belgie, Rumunska a Bulharska.

Toto odvětví se ovšem stále vyvíjí. Počet malých podniků, v nichž působí pouze jeden nebo dva členové posádky, od roku 2012 prudce klesl a toto odvětví čítá stále více podniků s 20 až 50 zaměstnanci a několika plavidly. Stará plavidla se postupně nahrazují plavidly většího rozsahu, která jsou vybavena technicky vyspělým strojním zařízením a která vyžadují vyšší počet palubní posádky.

Evropské vnitrozemské vodní cesty nadále skýtají nevyužitý potenciál, který bude v budoucnu ještě důležitější, neboť z prognóz vyplývá, že se budou potřeby a objem dopravy v nadcházejících desetiletích nadále zvyšovat. Vnitrozemské vodní cesty, které jsou udržitelnou alternativou k silniční dopravě, mohou rovněž přispívat ke snižování dopadu přepravní činnosti na životní prostředí. Pro zlepšení konkurenceschopnosti odvětví bude zapotřebí několika opatření. Infrastrukturu vnitrozemských vodních cest, jako jsou zastaralé plavební komory nebo přetrvávající úzká místa, lze modernizovat za podpory nástroje pro propojení Evropy. Rovněž se tak podpoří investice do zelených technologií pro plavidla. Odvětví vnitrozemské vodní dopravy také trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a stárnutím pracovní síly, jejíž průměrný věk činí 55 let. Na místě by proto byla opatření, jejichž cílem bude zlepšit přitažlivost tohoto povolání.

Návrh Komise

Komise za tímto účelem navrhla opatření, která mají usnadnit pracovní mobilitu v rámci Unie a přilákat kvalifikované pracovníky s rozdílnými profesními zkušenostmi. V současné době jsou směrnice 96/50/ES a 91/672/EHS omezeny na vzájemné uznávání kvalifikací vůdců plavidel provozovaných na vnitrozemských vodních cestách EU mimo Rýn. Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) uznává osvědčení vůdce plavidla vydaná jinými členskými státy, avšak postupy jsou zdlouhavé a mohou být ukládány dodatečné podmínky. Tento dvojitý systém uplatňování nařízení značně brzdí mobilitu pracovních sil v daném odvětví.

Osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky budou podle tohoto návrhu uznávat všechny členské státy všem členům posádky, nikoliv jen vůdcům plavidel. Komise rovněž navrhla usnadnit uznávání dokladů ze třetích zemí. Vzájemné uznávání je založeno na společném souboru minimálních požadavků, které je třeba splnit pro získání osvědčení o odborné kvalifikaci. Taktéž jsou definovány kompetence požadované pro různé úrovně kvalifikace. Tyto kompetence budou testovány na konci vzdělávacího programu nebo složením zkoušky, která bude pořádána z pověření příslušného správního orgánu. Stanovením požadavku, že každý uchazeč musí složit zkoušku, se kvalifikace pracovní síly přesune ze systému založeného na zkušenostech, kdy určitý počet let na palubě lodi postačoval k prokázání způsobilosti, na systém založený na kompetencích. Tento systém založený na odborné způsobilosti poskytne novým účastníkům na trhu větší flexibilitu, například pracovníkům z námořní dopravy nebo rybolovu, kteří se do vnitrozemské dopravy rozhodnou zapojit v pozdější fázi své kariéry. Kromě toho Komise navrhla založit posouzení zdravotní způsobilosti na souboru harmonizovaných pravidel.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka obecně vítá návrh Komise, jenž stanoví harmonizovanou vysokou úroveň kvalifikací pracovníků v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a kterým se zajistí mobilita kvalifikovaných pracovníků v rámci Unie. Zpravodajka si nicméně přeje předložit řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je tento návrh vylepšit.

Podporuje ustanovení Komise, které členským státům umožní vyjmout z nového systému členy posádky plavidla, kteří pracují výhradně na vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na vodní cesty jiného členského státu. Z důvodů proporcionality zpravodajka navrhuje, aby se vyloučení týkalo také členů posádky plavidla pracujících na plavidlech, jejichž činnost má jen velmi omezený rádius, jako je tomu např. u některých trajektů. Obecně platí, že by tato směrnice měla být určena pouze členským státům, které mají vnitrozemské vodní cesty nebo které poskytují zařízení a programy v oblasti odborné přípravy a kvalifikací pro členy posádky plavidla na vnitrozemských vodních cestách.

Zpravodajka vítá společný soubor kritérií pro určení úseků vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky i transparentní postup pro získání kvalifikace k plavbě na těchto úsecích, neboť ve stávajícím systému toto představuje překážku pracovní mobility. Kritéria pro určení úseků se zvláštními riziky by však rovněž měla zohlednit vysoké riziko nehodovosti v určitém místě, kde toto riziko nelze snadno zmírnit jinými prostředky. Členský stát, v němž se úsek se zvláštními riziky nachází, by měl mít možnost vykonávat kontrolu nad tím, kterému jinému členskému státu bude povoleno posoudit způsobilost pro dané úseky. Pro některé rizikové úseky zřejmě bude povinným předpokladem praktická zkušenost a žadatelé by měli předložit doklady o tom, že na dotyčném úseku absolvovali předepsaný počet plaveb.

Uznávání osvědčení o kvalifikaci vydaných třetími zeměmi se nejvíce dotýká zemí, jejichž splavné vodní cesty jsou napojeny na vnitrozemské vodní cesty Unie. Zpravodajka proto navrhuje omezit uznávání podle této směrnice na tyto země. Má pochybnosti o tom, že bude Komise schopna účinně kontrolovat, zda jsou vnitrostátní pravidla třetích zemí z celého světa shodná s pravidly stanovenými v této směrnici.

Vzhledem k tomu, že posouzení způsobilosti tvoří zásadní prvek nového systému uznávání kvalifikací, domnívá se zpravodajka, že by se mělo mimořádně dbát na kvalitu zkoušejících a že by zkoušející neměli být ve střetu zájmů. Uchazeči by rovněž měli mít možnost skládat zkoušky v určitém členském státě (např. na simulátoru) a v případě, že si požádají o osvědčení o kvalifikaci, by jim vydané osvědčení o praktické zkoušce mělo být ve všech ostatních členských státech uznáno.

Byl zřízen Evropský výbor pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI), který zahrnuje odborníky ze všech členských států, jakož i pozorovatele, zúčastněné strany a zástupce evropských říčních komisí, a jehož posláním je zavést společná pravidla pro vnitrozemskou plavbu v celé Unii. Je třeba vzít v úvahu i jeho činnost v oblasti profesních kvalifikací. Komise by proto při přijímání aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů podle této směrnice měla normy CESNI přejímat.

Zpravodajka vítá, že uchazečům, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci, je nabídnuto získat kvalifikaci lodníka nebo vůdce plavidla formou zkráceného vzdělávacího programu. Přístup k povolání by měl být dále usnadněn uchazečům, kteří již dříve získali zkušenosti jako námořníci nebo absolvovali program odborného vzdělávání.

Přestože požadavky týkající se doby plavby nemají v systému založeném na odborné způsobilosti takovou váhu, musí-li žadatel před získáním osvědčení složit zkoušku, neměly by se praktické zkušenosti podceňovat. Pro zajištění bezpečnosti provozu by měla být vyžadována minimální absolvovaná doba plavby v délce 45 dnů, což odpovídá plavbám za období 6 měsíců. Je třeba zdůraznit, že zkušenosti nelze plně nahradit výcvikem na simulátoru.

Zpravodajka rovněž doplnila některé další kompetence, jako je znalost dopravních předpisů a základní znalosti o přepravě nebezpečných věcí, které by pro kvalifikaci vůdce plavidla měly být vyžadovány. Vzhledem k malému počtu členů posádky na palubě by i vůdci plavidla měli být schopni pomáhat členům posádky s každodenní činností, jež vyžaduje způsobilost pro provozní úroveň. Pro bezpečnost plavby je zcela nezbytné zajistit náležitou komunikaci s jakýmikoli jinými plavidly a orgány na pevnině. V případě vůdců plavidel by proto měla být vyžadována základní znalost angličtiny. Jazyková výbava v angličtině by byla ještě důležitější u odborníků na přepravu cestujících, kteří mají na starosti ochranu cestujících v případě mimořádných událostí.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (13.10.2016)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Navrhovatelka: Lynn Boylan

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vnitrozemská vodní doprava je svou povahou evropskou záležitostí, protože většina vnitrozemských vodních cest slouží k přeshraniční dopravě.

Odvětví vnitrozemské vodní dopravy by s ohledem na „zelenou ekologickou stopu“, přechod od silniční k vodní nákladní dopravě i zachování a vytváření pracovních míst mělo být podporováno.

Nejdůležitější otázkou související s vnitrozemskou vodní dopravou je celková bezpečnost členů posádky a vůdců plavidel, kteří tuto činnost vykonávají jako povolání, a také cestujících, plavidel, zboží a životního prostředí. Neméně důležitá je bezpečnost lidí, zboží a životního prostředí v bezprostřední blízkosti plavidel na vnitrozemských vodních cestách, která by mohla být negativně ovlivněna v případě, že by došlo k nehodě či nesprávnému zacházení.

V zájmu zaručení bezpečnosti je důležité, aby se dodržovaly příslušné normy. Tím se následně zajistí, aby osoby pracující v tomto odvětví odpovědně prováděly nezbytná opatření.

Ačkoli odborné vzdělávání spadá do pravomoci členských států, je v zájmu zaručení bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách nezbytné, aby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy existovaly srovnatelné normy, a to zejména kvůli mobilnímu charakteru této práce.

Vůdci plavidel a členové posádky mají díky mobilitě pracovníků možnost pracovat v jiných členských státech. Pro zabezpečení mobility je důležité zaručit uznávání kvalifikací.

Uznávání odborných kvalifikací je možné pouze tehdy, když jsou kvalifikace srovnatelné, posouzené a schválené. Jinak by bylo možné, že by členové posádky a vůdci plavidel mohli získat libovolné osvědčení v členském státě s nejméně přísnými normami. Tomuto spekulativnímu výběru země vydávající osvědčení („certificate shopping“) je třeba předcházet, neboť by mohly nastat situace, kdy by mohlo docházet ke zneužití a kdy by existence nejlevnějších, resp. nejsnáze dosažitelných osvědčení mohla zapříčinit zmírnění standardů.

V zájmu zaručení bezpečnosti na vodních cestách by měly nezbytné kvalifikace platit pro všechny zúčastněné srovnatelným způsobem. To znamená, že by se mělo co nejvíce zamezit udělování výjimek.

Pro zaručení mobility pro členy posádky a vůdce plavidel je rovněž nezbytné, aby byly normy použitelné ve všech členských státech a aby se vztahovaly i na nepropojené vodní cesty. V opačném případě by osvědčení členů posádky a vůdců plavidel z vyloučených členských států a vyloučených nepropojených vodních cest nebyla podle této směrnice uznávána, což by bránilo mobilitě dotčených členů posádky a vůdců plavidel. To jinými slovy znamená, že by nebyly zaručeny rovné příležitosti pro všechny, což by bylo proti duchu této směrnice.

V zájmu vytvoření nejlepších norem bezpečnosti je nutné určit úseky vodních cest se zvláštními riziky. To mohou odpovědným způsobem učinit členské státy, na jejichž území se vodní cesty se zvláštními riziky nacházejí. Aby se zamezilo podvodnému určování úseků (prohlášení celé řeky/kanálu za úsek s rizikem), Komise stanoví pro členské státy kritéria, která jim umožní vyhlásit oblasti se zvláštními riziky.

Odborné vzdělávání je v rukou členských států. Nicméně nestačí disponovat minimálními normami, neboť ty často odpovídají málo přísným standardům. Odvětví vnitrozemské vodní dopravy je díky vysokým standardům na odbornou kvalifikaci vytvářeným v průběhu řady let a za přispění bohatých zkušeností ze strany říčních komisí poměrně bezpečné. Je důležité, aby Evropský výbor pro vypracovávání norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI) spolu s odborníky z členských států, říčními komisemi a sociálními partnery vytvořil a stanovil společné normy pro odborné vzdělávání.

Atraktivita tohoto povolání se nezvýší prostřednictvím zmírňování norem, jako spíše tím, že bude členům posádky umožněno stát se kvalifikovanými odborníky s náležitým odborným vzděláním, které toto odvětví potřebuje a vyžaduje k výkonu práce a zajištění bezpečnosti.

Prvním krokem tímto směrem je uznávání již existujících osvědčení. Musí toho však být dosaženo, aniž by docházelo ke zmírňování standardů, spekulativnímu výběru země vydávající osvědčení („certificate shopping“), „kupování osvědčení“ a podvodům. Důležitým krokem pro ochranu standardů v oblasti kvalifikace je, aby nejen vůdci plavidel, ale také členové posádky skládali praktickou zkoušku, kterou prokáží svou způsobilost. V některých případech, jako například při použití rádia nebo vysvětlení praktických situací, mají smysl i ústní zkoušky. Pokud jde o vzdělávání, je nejen důležité se účastnit kvalifikovaných výcvikových programů, ale je rovněž nezbytné prokázat způsobilost prostřednictvím posouzení/zkoušky, neboť délka plavební činnosti není sama o sobě dostačující, pokud členové posádky nepracují na úkolech, které přímo souvisejí s fungováním plavidla vnitrozemské plavby.

Mělo by být možné, aby pracovníci na námořních lodích měli vstup do odvětví vnitrozemské dopravy jednodušší, aniž by to však s sebou neslo zmírnění standardů. To znamená, že předchozí povolání musí souviset s fungováním námořní lodi. Odvětví vnitrozemské vodní dopravy by mělo být přístupné i pracovníkům jiných profesí, aniž by ovšem docházelo k obcházení pro ně běžného odborného vzdělávání.

Simulátory používané pro výcvik musejí být totožné se simulátory používanými při zkouškách, v opačném případě hrozí nebezpečí, že by to uškodilo standardům.

Pro dozor nad standardy bezpečnosti a odborným vzděláváním je důležité, aby členské státy měly v případě, že vyvstanou pochyby o pravdivosti určitého osvědčení, možnost vyjádřit své obavy, resp. podat stížnost. Komise musí tyto stížnosti shromažďovat, aby mohla přijímat opatření proti zneužívání a také provádět hodnocení systému jako celku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení1a definuje pojmy „kvalifikace“, „kompetence“ a „dovednosti“. Každý nový právní předpis, jenž stanoví normy kvalifikace, by měl používat tyto pojmy tak, jak jsou definovány ve výše uvedeném doporučení.

 

______________

 

1a Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1).

Odůvodnění

Evropský rámec kvalifikací je základním standardním a referenčním dokumentem. Nové právní předpisy, v nichž se používá terminologie týkající se kvalifikací, např. kompetence, kvalifikace a dovednosti, by měly vycházet ze stávajících definic v rámci zlepšování právní úpravy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K usnadnění mobility a zajištění bezpečné plavby a ochrany lidského života je nezbytné, aby členové posádky plavidla, osoby pověřené řešením nouzových situací na palubách osobních lodí a osoby podílející se na doplňování paliva u lodí na zkapalněný zemní plyn měli osvědčení prokazující jejich kvalifikace. Za účelem účinného prosazování by při výkonu povolání měli mít tato osvědčení na plavidle.

(5)  K usnadnění mobility a zajištění bezpečné plavby a ochrany lidského života a životního prostředí je nezbytné, aby členové posádky plavidla, ať již jsou na osobních lodích, nebo na zásobovacích plavidlech, zejména pak osoby pověřené řešením nouzových situací na palubách osobních lodí a osoby podílející se na doplňování paliva u lodí, měli osvědčení prokazující jejich kvalifikace. Osvědčení kvalifikací navíc zlepší příležitosti na trhu práce a uznávání kvalifikací. Za účelem účinného prosazování by při výkonu povolání měli mít tato osvědčení na plavidle.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Z důvodu nákladové efektivnosti by nemělo být povinné mít osvědčení Unie o kvalifikaci na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

(8)  V zájmu zajištění bezpečné plavby, mobility pracovních sil, nákladové efektivnosti a proporcionality mohou členské státy rozhodnout, že mít osvědčení Unie o kvalifikaci je povinné na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem přispět k mobilitě osob podílejících se na provozování plavidel v Unii a s ohledem na skutečnost, že by veškerá osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s touto směrnicí měly splňovat minimální normy, by členské státy měly uznávat odborné kvalifikace osvědčené v souladu s touto směrnicí. Držitelé těchto kvalifikací by proto měli být schopni vykonávat své povolání na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii.

(9)  S cílem přispět k mobilitě osob podílejících se na provozování plavidel v Unii a s ohledem na skutečnost, že by veškerá osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s touto směrnicí měly splňovat požadované normy, by členské státy měly uznávat odborné kvalifikace osvědčené v souladu s touto směrnicí. Držitelé těchto kvalifikací by proto měli být schopni vykonávat své povolání na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Vzhledem k zavedené spolupráci mezi Unií a Ústřední komisí pro plavbu na Rýně od roku 2003, jež vedla k zřízení Evropského výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI), mezinárodního orgánu zřízeného pod záštitou Ústřední komise pro plavbu na Rýně, a s cílem zjednodušit právní rámce upravující odborné kvalifikace v Evropě by osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s Předpisem pro posádky lodí plujících na Rýně na základě Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, jež stanoví požadavky, které jsou totožné s požadavky této směrnice, měly být platné na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii. Takovéto doklady vydané třetími zeměmi by měly být v Unii uznávány s výhradou vzájemnosti. Za účelem dalšího odstranění překážek mobility pracovních sil a dalšího zjednodušení právních rámců upravujících odborné kvalifikace v Evropě mohou být na všech vodních cestách v Unii uznávána i osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky nebo lodní deníky vydané třetí zemí podle požadavků, jež jsou totožné s požadavky stanovenými v této směrnici, s výhradou posouzení Komisí a uznávání dokladů vydaných v souladu s touto směrnicí ze strany dotyčné třetí země.

(10)  Vzhledem k zavedené spolupráci mezi Unií a Ústřední komisí pro plavbu na Rýně od roku 2003, jež vedla k zřízení Evropského výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI), mezinárodního orgánu zřízeného složeného ze zástupců členských států, říčních komisí a sociálních partnerů a pod záštitou Ústřední komise pro plavbu na Rýně, a s cílem zjednodušit právní rámce upravující odborné kvalifikace v Evropě by osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané v souladu s Předpisem pro posádky lodí plujících na Rýně na základě Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, jež stanoví požadavky, které jsou totožné s požadavky této směrnice, měly být platné na všech vnitrozemských vodních cestách v Unii. Proto by měl výbor CESNI vypracovat návrh norem pro všechny oblasti, pro které má Komise oprávnění přijímat akty v přenesené pravomoci, s výjimkou úseků splavných vodních cest, na kterých hrozí podle mínění členských států zvláštní rizika. Takovéto doklady vydané třetími zeměmi by měly být v Unii uznávány s výhradou vzájemnosti. Za účelem dalšího odstranění překážek mobility pracovních sil a dalšího zjednodušení právních rámců upravujících odborné kvalifikace v Evropě mohou být na všech vodních cestách v Unii uznávána i osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky nebo lodní deníky vydané třetí zemí podle požadavků, jež jsou totožné s požadavky stanovenými v této směrnici, s výhradou posouzení Komisí a uznávání dokladů vydaných v souladu s touto směrnicí ze strany dotyčné třetí země.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Členské státy by měly osvědčení o kvalifikaci vydávat pouze osobám, které mají minimální úrovně odborné způsobilosti, minimální věk, minimální zdravotní způsobilost a dobu plavby vyžadovanou k získání konkrétní kvalifikace.

(12)  Členské státy by měly osvědčení o kvalifikaci vydávat pouze osobám, které mají požadované úrovně odborné způsobilosti, jež jsou výsledkem úspěšného absolvování schváleného výcvikového programu a jsou osvědčeny posouzením, a také minimální věk, minimální zdravotní způsobilost, potřebné vzdělání a výcvik a dobu plavby vyžadovanou k získání konkrétní kvalifikace.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Komise a členské státy by měly podněcovat mladé lidi ke snaze získat odborné kvalifikace ve vnitrozemské plavbě a stanovit konkrétní opatření na podporu činností sociálních partnerů v tomto směru.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Aby bylo zajištěno vzájemné uznávání kvalifikací, měla by být osvědčení o kvalifikaci založena na kompetencích, které jsou pro provozování plavidel nezbytné. Členské státy by měly zajistit, aby osoby, které získají osvědčení o kvalifikaci, měly příslušné minimální úrovně odborné způsobilosti, jež jsou ověřeny na základě odpovídajícího posouzení. Tato posouzení mohou mít podobu administrativní zkoušky, nebo mohou být součástí schválených výcvikových programů prováděných v souladu se společnými normami, aby byla u jednotlivých kvalifikací ve všech členských státech zajištěna srovnatelná minimální úroveň odborné způsobilosti.

(13)  Aby bylo zajištěno vzájemné uznávání kvalifikací, měla by být osvědčení o kvalifikaci založena na kompetencích, které jsou pro provozování plavidel nezbytné. Členské státy by měly zajistit, aby osoby, které získají osvědčení o kvalifikaci, měly příslušné požadované úrovně odborné způsobilosti, jež jsou ověřeny na základě odpovídajícího posouzení. Tato posouzení mohou mít podobu administrativní zkoušky, nebo mohou být součástí schválených výcvikových programů, které mohou v případě potřeby zahrnovat praktické posouzení, prováděných v souladu se společnými normami, aby byla u jednotlivých kvalifikací ve všech členských státech zajištěna srovnatelná úroveň odborné způsobilosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na odpovědnost za bezpečnost při výkonu povolání vůdce plavidla, vedení plavidla pomocí radaru a doplňování paliva u lodí na zkapalněný zemní plyn je nutné ověřit, zda bylo skutečně dosaženo požadované úrovně odborné způsobilosti, a to prostřednictvím praktických zkoušek. V zájmu dalšího usnadnění hodnocení odborné způsobilosti mohou být tyto praktické zkoušky prováděny s použitím schválených simulátorů.

(14)  S ohledem na potřebu zajistit bezpečnost při výkonu zodpovědného povolání člena posádky, vůdce plavidla a odborníka na bezpečnost osobních plavidel, vedení plavidla pomocí radaru a doplňování paliva u lodí na zkapalněný zemní plyn je nutné ověřit, zda bylo skutečně dosaženo požadované úrovně odborné způsobilosti, a to prostřednictvím praktických zkoušek. V zájmu dalšího usnadnění hodnocení odborné způsobilosti mohou být tyto praktické zkoušky prováděny s použitím schválených simulátorů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Schválení výcvikových programů je nezbytné k ověření toho, zda jsou tyto programy v souladu se společnými minimálními požadavky, pokud jde o obsah a organizaci. Tento soulad umožňuje odstranit zbytečné překážky přístupu k povolání, jelikož zabraňuje tomu, aby osoby, které již získaly potřebné dovednosti během odborného výcviku, musely skládat další zbytečnou zkoušku. Existence schválených výcvikových programů může usnadnit rovněž vstup pracovníků s předchozí praxí v jiných odvětvích do odvětví vnitrozemské plavby, jelikož tito pracovníci mohou využít zvláštní výcvikové programy, které přihlížejí k již získaným kompetencím.

(15)  Schválení výcvikových programů je nezbytné k ověření toho, zda jsou tyto programy v souladu s nezbytnými společnými požadavky, pokud jde o obsah a organizaci. Tento soulad umožňuje odstranit překážky přístupu k povolání, jelikož zabraňuje tomu, aby osoby, které již získaly potřebné dovednosti v námořním pracovním prostředí nebo dovednosti související s námořními povoláními během odborného nebo jiného výcviku, musely skládat další zkoušku. Existence schválených výcvikových programů může usnadnit rovněž vstup pracovníků s předchozí praxí v jiných odvětvích do odvětví vnitrozemské plavby, jelikož tito pracovníci mohou využít zvláštní výcvikové programy, které přihlížejí k již získaným kompetencím.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu dalšího usnadnění mobility vůdců plavidel by měly mít všechny členské státy možnost (je-li to proveditelné) posoudit potřebnou způsobilost k zvládání zvláštních rizik při plavbě na všech úsecích vnitrozemských vodních cest v Unii, na nichž byla takováto rizika zjištěna.

(16)  V zájmu dalšího usnadnění mobility vůdců plavidel by měly mít všechny členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami možnost (je-li to proveditelné) posoudit potřebnou způsobilost k zvládání zvláštních rizik při plavbě na úsecích vnitrozemských vodních cest v Unii, na nichž byla takováto rizika zjištěna.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Dobu plavby je nutno ověřit pomocí údajů v plaveckých služebních knížkách, které jsou potvrzeny členským státem. Aby bylo možné provádět takovéto ověřování, měly by členské státy vydávat plavecké služební knížky a lodní deníky a zajistit, aby lodní deníky obsahovaly záznam o plavbách plavidel. Zdravotní způsobilost uchazeče by měla být osvědčena autorizovaným lékařem.

(17)  Dobu plavby je nutno ověřit pomocí údajů v plaveckých služebních knížkách, které jsou potvrzeny členským státem. Aby bylo možné provádět takovéto ověřování, měly by členské státy nejen vydávat plavecké služební knížky a lodní deníky a zajistit, aby lodní deníky obsahovaly záznam o plavbách plavidel, ale měly by také zjišťovat jinými prostředky, zda byla dodržena doba plavby. Zdravotní způsobilost uchazeče by měla být osvědčena autorizovaným lékařem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Orgány, včetně ve třetích zemích, vydávající osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky v souladu s pravidly, která jsou shodná s pravidly stanovenými v této směrnici, zpracovávají osobní údaje. Za účelem hodnocení směrnice, pro statistické účely, k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a v zájmu snazší výměny informací mezi orgány podílejícími se na uplatňování a prosazování této směrnice by přístup k databázi spravované Komisi měly mít rovněž tyto orgány a případně mezinárodní organizace, které tato totožná pravidla stanovily. Tento přístup by však měl podléhat přiměřené úrovni ochrany údajů, včetně osobních údajů.

(20)  Orgány, včetně ve třetích zemích, vydávající osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky v souladu s pravidly, která jsou shodná s pravidly stanovenými v této směrnici, zpracovávají osobní údaje. Za účelem hodnocení směrnice, pro statistické účely, k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a v zájmu snazší výměny informací mezi orgány podílejícími se na uplatňování a prosazování této směrnice by přístup k databázi spravované Komisi měly mít rovněž tyto orgány a případně mezinárodní organizace, které tato totožná pravidla stanovily. Tento přístup by však měl podléhat vysoké úrovni ochrany údajů, konkrétně v případě osobních údajů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  V zájmu dalšího snížení administrativní zátěže při současném zajištění toho, aby byly doklady méně náchylné k falšování, by měla Komise jako druhý krok po přijetí této směrnice přezkoumat možnost zavedení elektronické verze plaveckých služebních knížek a lodních deníků, jakož i elektronických profesních průkazů obsahujících osvědčení Unie o kvalifikaci. Přitom by Komise měla vzít v úvahu stávající technologie v ostatních druzích dopravy, zejména v silniční dopravě. Po provedení posouzení dopadů, včetně nákladů a přínosů a dopadů na základní práva, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů, by Komise měla případně předložit návrh Evropskému parlamentu a Radě.

(21)  V zájmu dalšího snížení administrativní zátěže při současném zajištění toho, aby byly doklady méně náchylné k falšování, by měla Komise uvažovat o přijetí vhodného právního rámce pro zavedení elektronické verze plaveckých služebních knížek a lodních deníků, jakož i elektronických profesních průkazů obsahujících osvědčení Unie o kvalifikaci. Přitom by Komise měla vzít v úvahu stávající technologie v ostatních druzích dopravy, zejména v silniční dopravě. Měla by také vzít v úvahu použitelnost a dostupnost v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Po provedení posouzení dopadů, včetně nákladů a přínosů a dopadů na základní práva, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů, by Komise měla případně předložit návrh Evropskému parlamentu a Radě. Je také nezbytné, aby pro elektronické záznamy o pracovní době a pro potvrzení o zaměstnání všech členů posádky bylo zajištěno zařízení zabezpečené proti padělání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Za účelem stanovení minimálních harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(24)  Za účelem stanovení požadovaných harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost na základě norem výboru CESNI, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické a ústní zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Výbor CESNI, který je otevřen odborníkům ze všech členských států, vypracovává normy v oblasti vnitrozemské plavby, a to i pro odborné kvalifikace. Komise může vzít tyto normy v úvahu, je-li jí svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s touto směrnicí.

(26)  Výbor CESNI, který je otevřen odborníkům ze všech členských států, říčním komisím a sociálním partnerům, by měl být plně zapojen do koncipování a vypracovávání norem v oblasti vnitrozemské plavby, a to i pro odborné kvalifikace. S výjimkou úseků splavných vodních cest, v nichž podle mínění členských států hrozí zvláštní rizika, může Komise postupovat na základě norem výboru CESNI pouze tehdy, je-li jí svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společného rámce pro uznávání odborných kvalifikací v odvětví vnitrozemské platby, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(27)  Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení společného rámce pro uznávání minimálních odborných kvalifikací v odvětví vnitrozemské platby, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Systém uznávání by mohl být prvním krokem ke zvýšení mobility v tomto odvětví. Ve střednědobém horizontu by dále usnadnil mobilitu a zaručil bezpečnost systém srovnatelné odborné a profesní přípravy v členských státech.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „členy posádky plavidla“ osoby podílející se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v Unii, které plní úkoly související s plavbou, manipulací s nákladem a jeho zajištěním, údržbou nebo opravami, vyjma osob přidělených výhradně k obsluze motorů a elektrického a elektronického zařízení;

6)   „členy posádky plavidla“ osoby podílející se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v Unii, které plní úkoly související s plavbou, kontrolou provozování plavidla, lodním stavitelstvím, komunikací, bezpečností, ochranou zdraví a životního prostředí, manipulací s nákladem a jeho zajištěním, údržbou nebo opravami, vyjma osob přidělených výhradně k obsluze motorů a elektrického a elektronického zařízení;

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „odborníkem na přepravu cestujících“ osoba, která je oprávněna přijímat opatření v nouzových situacích na palubě osobních lodí;

7)  „odborníkem na přepravu cestujících“ osoba sloužící na palubě daného plavidla, která je oprávněna přijímat opatření v nouzových situacích na palubě osobních lodí;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  „kvalifikací“ kvalifikace ve smyslu definice v doporučení o evropském rámci kvalifikací;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „způsobilostí“ prokázaná schopnost používat znalosti a dovednosti vyžadované podle stanovených požadavků k řádnému plnění úkolů, které jsou nezbytné při provozování plavidel vnitrozemské plavby;

10)  „způsobilostí“ prokázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální či metodické schopnosti v souvislosti se stanovenými požadavky k řádnému plnění úkolů, které jsou nezbytné při provozování plavidel vnitrozemské plavby;

Odůvodnění

Harmonizace s definicí stanovenou v evropském rámci kvalifikací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečné plavby, mohou členské státy určit kromě vnitrozemských vodních cest námořního charakteru uvedených v článku 7 i úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, jsou-li tato rizika způsobena:

1.  Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečné plavby, určí členské státy kromě vnitrozemských vodních cest námořního charakteru uvedených v článku 7 i úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky, jsou-li tato rizika způsobena:

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  splnění minimálních požadavků stanovených v příloze I, pokud jde o věk, odbornou způsobilost, administrativní soulad a dobu plavby, které odpovídají požadované kvalifikaci;

b)  splnění minimálních požadavků stanovených v příloze I, pokud jde o věk, požadovanou odbornou způsobilost, administrativní soulad a dobu plavby, které odpovídají požadované kvalifikaci;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy ověří pravost a platnost předložených dokladů.

2.  Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami ověří pravost a platnost předložených dokladů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby žadatelé o zvláštní povolení stanovená v článku 6 vyjma povolení podle čl. 6 písm. b) předložili uspokojivé písemné doklady o:

1.  Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami zajistí, aby žadatelé o zvláštní povolení stanovená v článku 6 vyjma povolení podle čl. 6 písm. b) předložili uspokojivé písemné doklady o:

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  splnění minimálních požadavků stanovených v příloze I, pokud jde o věk, odbornou způsobilost, administrativní soulad a dobu plavby, které odpovídají požadovanému zvláštnímu povolení.

b)  splnění minimálních požadavků stanovených v příloze I, pokud jde o věk, požadovanou odbornou způsobilost, administrativní soulad a dobu plavby, které odpovídají požadovanému zvláštnímu povolení.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li k dispozici informace o tom, že požadavky na osvědčení o kvalifikaci nebo zvláštní povolení již nejsou splněny, provedou členské státy veškerá potřebná posouzení a tato osvědčení případně odejmou.

Jsou-li k dispozici informace o tom, že požadavky na osvědčení o kvalifikaci nebo zvláštní povolení již nejsou splněny, provedou členské státy veškerá potřebná posouzení a tato osvědčení případně odejmou. Členské státy určí nebo zřídí příslušný orgán, jemuž budou zasílány stížnosti týkající se faktické správnosti osvědčení kvalifikací vydaných jiným členským státem nebo zemí. Členské státy o stížnosti informují Komisi a výbor CESNI. Komise věc prošetří a přijme odpovídající opatření. Členské státy mohou pozastavit platnost osvědčení, pokud orgán zjistí, že obsahují nebo pravděpodobně obsahují faktické nepřesnosti, jež by mohly ohrozit bezpečnost veřejnosti. Toto pozastavení platnosti potrvá do té doby, než dotčený členský stát uzná, že jsou osvědčení v pořádku. Členské státy shromažďují informace o stížnostech a pozastavení platnosti osvědčení a v souladu s čl. 23 odst. 2 je zaznamenávají do databáze.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v článcích 4, 5 a 6 měly potřebnou odbornou způsobilost pro bezpečné provozování plavidla, jak je stanoveno v článku 15.

1.  Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami zajistí, aby osoby uvedené v článcích 4, 5 a 6 měly potřebnou odbornou způsobilost pro bezpečné provozování plavidla, jak je stanoveno v článku 15.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29 za účelem stanovení požadavků na odbornou způsobilost a odpovídajících znalostídovedností v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze II.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými na základě norem výboru CESNI stanoví požadavky na odbornou způsobilost a odpovídající znalostidovednosti v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze II.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v rámci odpovědnosti správního orgánu v souladu s článkem 16, nebo

a)  v rámci odpovědnosti správního orgánu členského státu se splavnými vodními cestami v souladu s článkem 16, nebo

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jako součást výcvikového programu schváleného v souladu s článkem 17.

b)  jako součást výcvikového programu, který je součástí systému odborné přípravy členského státu schváleného v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  osvědčení o kvalifikaci pro funkci odborníka pro bezpečnost plavby na osobních lodích;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a) organizovány v rámci jejich odpovědnosti. Členské státy rovněž zajistí, aby tyto zkoušky prováděli zkoušející, kteří mají kvalifikaci pro posouzení odborné způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností uvedených v čl. 15 odst. 1.

Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami zajistí, aby byly zkoušky uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a) organizovány v rámci jejich odpovědnosti. Členské státy rovněž zajistí, aby tyto zkoušky prováděli zkoušející, kteří mají kvalifikaci pro posouzení odborné způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností uvedených v čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schvalují příslušné orgány členských států, na jejichž území se nachází příslušná instituce vzdělávání nebo odborné přípravy.

1.  Výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schvalují příslušné orgány členských států se splavnými vodními cestami, na jejichž území provádí příslušná instituce vzdělávání nebo odbornou přípravu, za předpokladu, že je tento vzdělávací program nedílnou součástí systému odborné přípravy daného členského státu. Členské státy mohou schvalovat výcvikové programy na vnitrostátní úrovni pod podmínkou, že takové programy plní společná kritéria definovaná výborem CESNI v systému posuzování a zabezpečování kvality.

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29, kterými doplní tuto směrnici tím, že stanoví společná kritéria pro takové programy na základě společných kritérií definovaných výborem CESNI v systému posuzování a zabezpečování kvality.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zkoušku za účelem ověření splnění požadavků na odbornou způsobilost uvedených v čl. 15 odst. 1 provádějí kvalifikovaní zkoušející.

c)  zkoušku za účelem ověření splnění požadavků na odbornou způsobilost uvedených v čl. 15 odst. 1 provádějí kvalifikovaní nezávislí zkoušející, kteří nejsou ve střetu zájmů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, jež určily úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky ve smyslu čl. 8 odst. 1, stanoví dodatečné kompetence, které se vyžadují u vůdců plavidel provozovaných na těchto úsecích, a způsoby prokázání splnění těchto požadavků.

Členské státy samy určí úseky vnitrozemských vodních cest, které vedou skrz jejich území a představují zvláštní riziko ve smyslu čl. 8 odst. 1. Členské státy stanoví dodatečné kompetence, které se vyžadují u vůdců plavidel provozovaných na těchto úsecích, a způsoby prokázání splnění těchto požadavků na odbornou způsobilost.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto způsoby mohou spočívatomezeném počtu plaveb uskutečněných na dotyčném úseku, zkoušce na simulátoru, zkoušce ve formě otázek s výběrem odpovědi či jejich kombinaci.

Tyto způsoby spočívajíminimálním počtu plaveb uskutečněných na dotyčném úseku, zkoušce na simulátoru a zkoušce ve formě otázek s výběrem odpovědi..

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Simulátory používané při posuzování odborné způsobilosti podléhají schválení ze strany členských států. Toto schválení je vydáno na žádost, je-li prokázáno, že zařízení odpovídá normám pro simulátory, které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2. Ve schválení je upřesněno konkrétní posouzení způsobilosti, které je u daného simulátoru přípustné.

1.  Simulátory používané pro výcvik jsou srovnatelné se simulátory používanými při posuzování odborné způsobilosti. Oba typy simulátorů podléhají schválení ze strany členských států Toto schválení je vydáno na žádost, je-li prokázáno, že zařízení odpovídá normám pro simulátory, které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2. Ve schválení je upřesněno konkrétní posouzení způsobilosti, které je u daného simulátoru přípustné.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy určí příslušné orgány, které:

1.  Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami určí příslušné orgány, které:

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby:

Členské státy se splavnými vnitrozemskými vodními cestami zajistí, aby:

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  inspektoráty práce měly k dispozici odpovídající zdroje a aby probíhala rychlá výměna informací s příslušnými orgány ostatních členských států, a byla tak zajištěna bezpečnost a spravedlivá hospodářská soutěž v odvětví vnitrozemské plavby.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– úspěšně absolvuje kurz nabízející vyžadovanou úroveň základního bezpečnostního výcviku.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí vykonávat povolání pouze v rámci platných ustanovení k ochraně nezletilých osob členského státu, v němž se praktikant právě nachází, ledaže hmotné právo smlouvy o zajištění odborného výcviku stanoví vyšší úroveň ochrany;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. b – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  před zápisem do výcvikového programu získal minimálně pětiletou praxi,

– před zápisem do výcvikového programu získal minimálně čtyřletou praxi,

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – písm. c – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. a – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nesmí být mladší 17 let.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. a – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – písm. b – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Příloha I – bod 2 – bod 2.3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. a – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. b – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  před zápisem do schváleného výcvikového programu získal minimálně pětiletou praxi,

– před zápisem do schváleného výcvikového programu o délce nejméně dvou let získal minimálně pětiletou praxi,

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – písm. c – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– musí mít schválené osvědčení dokládající odbornou způsobilost pro radiovou komunikaci na vnitrozemských plavidlech.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

Referenční údaje

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.4.2016

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

15.9.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Lynn Boylan

24.5.2016

Projednání ve výboru

31.8.2016

 

 

 

Datum přijetí

12.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

8

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (12.7.2016)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Navrhovatelka: Joëlle Bergeron

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě má za cíl zrušit dvě předcházející směrnice: jednu z roku 1991 (91/672/EHS), druhou z roku 1996 (96/50/ES). Tyto směrnice se týkaly pouze kvalifikace vůdce plavidla a nevztahovaly se na Rýn. Záměrem současné iniciativy je uznávání kvalifikací všech členů posádky, a to i na Rýnu. Vztahuje se na přepravu nákladu i na přepravu osob po vnitrozemských vodních cestách. Nevztahuje se na soukromou přepravu a na rekreační plavidla. Platí pro celou síť vnitrozemských vodních cest v EU, i když umožňuje výjimky pro vodní cesty, na nichž neprobíhá žádná přeshraniční doprava.

Tato nová iniciativa se tedy opírá o předcházející směrnice, ale i o práci vykonanou v rámci programu NAIADES I a II, zejména o práci týkající se odborných kvalifikací, kterou odvedla smíšená pracovní skupina PLATINA, jež vypracovala standardy odborné způsobilosti ve vnitrozemské plavbě.

Evropská vodní doprava je způsob pozemní přepravy po vodě (kanály, vodními cestami, řekami, po jezerech atd.), jež umožňuje přepravu zboží nebo cestujících. Evropská síť čítá téměř 41 000 km a spojuje 12 zemí Evropské unie. Přeprava zboží vzájemně propojenými evropskými vodními cestami představuje více než 140 miliard tunokilometrů (Eurostat 2011).

Vodní doprava kromě toho dokonale odpovídá požadavkům tří pilířů udržitelného rozvoje: po ekonomické stránce jsou ceny vodní dopravy schopny konkurovat cenám silniční dopravy. Pokud jde o životní prostředí, je vodní doprava energeticky střídmá a současně má příznivý vliv z hlediska emisí skleníkových plynů a boje proti globálnímu oteplování. Konečně pokud jde o sociální pilíř, způsobuje tento spolehlivý způsob přepravy jen málo nehod a skýtá velký rozvojový potenciál, čímž nabízí velkou kapacitu pro vytváření pracovních míst, zejména v přístavních oblastech. Ze všech těchto důvodů je vhodné k rozvoji tohoto alternativního způsobu dopravy přispívat.

To je rovněž cílem návrhu směrnice Rady a Komise, jež chce prostřednictvím uznávání kvalifikací umožnit uznání profese, kterou v současné době poznamenává v mnoha zemích Evropské unie nedostatek mobility a nedostatek pracovních sil.

Pracovníci se dnes při vzájemném uznávání odborných kvalifikací setkávají s potížemi a požadavky na místní znalosti mohou způsobovat zbytečné problémy. Možnost zavést minimální požadavky způsobilosti pro lodníky a vůdce plavidel se tedy jeví jako odůvodněná.

Navrhovatelka předložený návrh směrnice podporuje, nicméně přichází s několika pozměňovacími návrhy:

Síť vnitrozemských vodních cest, i když je často svou povahou nadnárodní, musí být schopna zachovávat národní rysy a specifika. Navrhovatelka se proto domnívá, že je vhodné ponechat členským státům možnost stanovit některé výjimky. Navrhovatelka navrhuje upřesnit některé definice.

Další rozdílnost se týká toho, že požadavky, které tento návrh směrnice o odborných kvalifikacích stanoví ve všech členských státech, implikují lhůty pro dosažení souladu s normami. Aby se zabránilo penalizaci trhu práce v některých členských státech novým nedostatkem domácích pracovních sil, mohlo by být vhodné prodloužit přechodné období uplatňování této směrnice tak, aby se mohly všechny členské státy Unie postupně uvést do souladu s požadavky směrnice a jejích příloh.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Proces uznávání kvalifikací stanovený touto směrnicí by měl zahrnovat všechna osvědčení o kvalifikaci, doklady o zkušenostech, plavecké služební knížky a lodní deníky pracovníků vnitrozemské plavby vydané před vstupem členského státu do Evropské unie, splňují-li minimální požadované normy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Schválení výcvikových programů je nezbytné k ověření toho, zda jsou tyto programy v souladu se společnými minimálními požadavky, pokud jde o obsah a organizaci. Tento soulad umožňuje odstranit zbytečné překážky přístupu k povolání, jelikož zabraňuje tomu, aby osoby, které již získaly potřebné dovednosti během odborného výcviku, musely skládat další zbytečnou zkoušku. Existence schválených výcvikových programů může usnadnit rovněž vstup pracovníků s předchozí praxí v jiných odvětvích do odvětví vnitrozemské plavby, jelikož tito pracovníci mohou využít zvláštní výcvikové programy, které přihlížejí k již získaným kompetencím.

(15)  Schválení výcvikových programů je nezbytné k ověření toho, zda jsou tyto programy v souladu se společnými minimálními požadavky, pokud jde o obsah a organizaci. Tento soulad umožňuje odstranit zbytečné překážky přístupu k povolání, jelikož zabraňuje tomu, aby osoby, které již získaly potřebné dovednosti během odborného výcviku, musely skládat další zbytečnou zkoušku. Existence schválených výcvikových programů může usnadnit rovněž vstup pracovníků s předchozí praxí v jiných odvětvích do odvětví vnitrozemské plavby, jelikož tito pracovníci mohou využít zvláštní výcvikové programy, které přihlížejí k již získaným kompetencím a také uznávají jejich předchozí pracovní zkušenosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Za účelem stanovení minimálních harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(24)  Za účelem stanovení minimálních harmonizovaných norem pro certifikaci kvalifikací, snazší výměny informací mezi členskými státy a uplatňování, monitorování a hodnocení této směrnice ze strany Komise by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na zdravotní způsobilost, norem pro praktické zkoušky, norem pro schvalování simulátorů a norem pro stanovení vlastností a podmínek používání databáze spravované Komisí za účelem uchovávání kopie klíčových údajů týkajících se osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek, lodních deníků a uznaných dokladů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají soustavně přístup na setkání expertních skupin Komise, které se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

_____________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se nevztahuje na osoby podílející se na provozování:

2.  Tato směrnice se nevztahuje na osoby, které:

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rekreačních plavidel;

a)  se plaví pro sport nebo rekreaci;

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  převozních lodí nepohybujících se samostatně.

b)  se podílejí na provozu převozních lodí nepohybujících se samostatně;

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  se podílejí na provozu plavidel používaných ozbrojenými silami, silami určenými k udržování veřejného pořádku, civilní ochranou, správami vodních cest, požárními službami a dalšími zásahovými službami.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)   „dobou plavby“ doba, kterou člen posádky plavidla strávil na palubě během plavby uskutečněné plavidlem na vnitrozemských vodních cestách, která je potvrzena příslušným orgánem;

15)   „dobou plavby“ doba, kterou člen posádky plavidla strávil na palubě během plavby uskutečněné plavidlem na vnitrozemských vodních cestách, která je potvrzena příslušným orgánem, a to včetně – v určitých mezích – doby výcviku, kterou členové posádky strávili na simulátoru schváleném v souladu s článkem 19;

Odůvodnění

Výcvik na simulátoru je zvláště užitečný pro přípravu na obtížné a naléhavé situace. Je proto vhodné odečíst dobu výcviku na simulátoru – v určitých mezích – od délky praxe nezbytné pro získání kvalifikace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)   Členský stát může z povinnosti stanovené v odstavci 1 vyjmout vůdce plavidel vykonávající činnost výhradně na vnitrostátních vnitrozemských vodních cestách, jež nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu. Členský stát udělující výjimku může členům posádky plavidla vydávat národní osvědčení o kvalifikaci za podmínek, které se liší od obecných podmínek stanovených v této směrnici. Platnost těchto národních osvědčení o kvalifikaci je omezena na vnitrostátní vnitrozemské vodní cesty, které nejsou napojeny na síť splavných vodních cest jiného členského státu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   V šestiměsíční lhůtě ode dne oznámení vydá Komise prováděcí rozhodnutí, kterým se navrhovaná opatření schvalují, jsou-li v souladu s tímto článkem a článkem 18, nebo v případě, není-li tomu tak, požádá dotyčný členský stát, aby navrhované opatření pozměnil, či je nepřijal.

3.   V šestiměsíční lhůtě ode dne oznámení přijme Komise v souladu s článkem 29 prováděcí rozhodnutí, kterými se tato směrnice doplní o postup pro schválení navrhovaných opatření, pokud jsou v souladu s tímto článkem a článkem 18, nebo v případě, že v souladu nejsou, o postup, kterým se od dotyčného členského státu vyžádá, aby navrhované opatření pozměnil, nebo je nepřijal.

(Tento pozměňovací návrh předpokládá, že článek o přenesení pravomocí bude pozměněn tak, aby odkazoval na tento odstavec.)

Odůvodnění

Klasifikace vnitrozemské vodní cesty jako ohrožené zvláštním rizikem de facto znamená neuznávání harmonizovaných kvalifikací na dotčeném úseku. Akt v přenesené pravomoci je tudíž pro povolení takových výjimek vhodnější než prováděcí akt.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 12 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  s ohledem na osvědčení Unie o kvalifikaci člena posádky předloženy uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c);

a)  s ohledem na osvědčení Unie o kvalifikaci člena posádky plavidla předloženy uspokojivé písemné doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c);

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je rozšířit působnost z vůdců plavidel i na všechny členy posádky plavidla.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schvalují příslušné orgány členských států, na jejichž území se nachází příslušná instituce vzdělávání nebo odborné přípravy.

1.  Pro osoby uvedené v článcích 4, 5 a 6 mohou členské státy stanovit výcvikové programy. Členské státy zajistí, aby tyto výcvikové programy vedoucí k diplomům nebo osvědčením prokazujícím splnění požadavků na odbornou způsobilost podle čl. 15 odst. 1 schválily příslušné orgány členských států, na jejichž území příslušná instituce vzdělávání nebo odborné přípravy své výcvikové programy provádí.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy uznávají diplomy nebo osvědčení vydané na základě absolvování výcvikových programů schválených jinými členskými státy v souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při uplatňování tohoto odstavce používají členské státy objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená kritéria.

Při uplatňování tohoto odstavce používají členské státy objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená kritéria a zohledňují přitom zásady rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.   Členské státy zajistí, aby byl přístup k simulátorům zaručen pokud možno i státním příslušníkům jiných členských států.

Odůvodnění

Ne všechny členské státy mají simulátory k dispozici. Zdá se tedy logické, aby členské státy, které simulátory mají, přijaly opatření, jimiž k nim umožní přístup státním příslušníkům jiných členských států, ať už pro zkoušky, nebo pro výcvik.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pro účely:

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a, a pro účely:

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy si s příslušnými orgány ostatních členských států vyměňují informace týkající se certifikace osob podílejících se na provozování plavidla.

2.  Členské státy si s příslušnými orgány ostatních členských států vyměňují informace týkající se certifikace osob podílejících se na provozování plavidla. V plném rozsahu při tom dodržují zásady ochrany osobních údajů, které stanoví směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 a 4, článcích 19 a 21 a čl. 23 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje (*den vstupu v platnost).

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 15 odst. 1 a 4, článcích 19 a 21 a čl. 23 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [dnem vstupu této směrnice v platnost]. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou proti tomuto prodloužení námitku nejpozději šest měsíců před uplynutím každého z těchto období.

Odůvodnění

Přenesení pravomoci na Komisi by mělo být časově omezeno a mělo by být jasně uvedeno právo spoluzákonodárců toto přenesení pravomoci zrušit. Čl. 8 odst. 3 by měl být spíše aktem v přenesené pravomoci než prováděcím aktem a měl by tedy být zahrnut do článku 29 o výkonu přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky, které jednotlivé členské státy jmenují v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost přijme Komise postupně akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví:

1. Do jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost přijme Komise postupně akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, kterými se stanoví:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opravuje opomenutí, neboť výčet, jenž následuje, si žádá, aby Komise přijala i prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jiní členové posádky než vůdci plavidel, kteří jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci vydaného členským státem přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice nebo kteří mají kvalifikaci, která byla uznána v jednom či více členských státech, se mohou na toto osvědčení nebo kvalifikaci spoléhat po dobu nejvýše deseti let od zmíněného dne. Během tohoto období se jiní členové posádky než vůdci plavidel mohou, pokud jde o uznávání kvalifikací orgány ostatních členských států, nadále opírat o směrnici 2005/36/ES. Před koncem tohoto období mohou požádat o osvědčení Unie o kvalifikaci nebo o osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 příslušný orgán, který tato osvědčení vydává, pod podmínkou, že předloží uspokojivé doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice a prostřednictvím plavecké služební knížky doloží tuto dobu plavby:

3.  Jiní členové posádky než vůdci plavidel, kteří jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci vydaného členským státem přede dnem následujícím po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v článku 35 této směrnice nebo kteří mají kvalifikaci, která byla uznána v jednom či více členských státech, se mohou na toto osvědčení nebo kvalifikaci spoléhat po dobu nejvýše deseti let od zmíněného dne. Během tohoto období se jiní členové posádky než vůdci plavidel mohou, pokud jde o uznávání kvalifikací orgány ostatních členských států, nadále opírat o směrnici 2005/36/ES. Před koncem tohoto období mohou požádat o osvědčení Unie o kvalifikaci nebo o osvědčení za použití čl. 9 odst. 2 příslušný orgán, který tato osvědčení vydává, pod podmínkou, že předloží uspokojivé doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) této směrnice a prostřednictvím plavecké služební knížky nebo lodního deníku doloží tuto dobu plavby:

Odůvodnění

Záznamy o době plavby lze vést i prostřednictvím lodních deníků. Kromě toho se v následujícím odstavci 4 k oběma referenčním nástrojům přistupuje stejně.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [tři roky po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [5 let od vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Odůvodnění

V rozporu s tím, co se zdá naznačovat název tohoto návrhu, budoucí směrnice nezavádí pouze systém vzájemného uznávání kvalifikací. Harmonizuje veškerý systém výcviku a kvalifikace u vnitrozemské plavby. Je tedy vhodné dát členským státům a pracovníkům v oboru více času, aby se mohli přizpůsobit.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Článek 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice je určena členským státům.

Tato směrnice je určena členským státům, které mají vnitrozemské vodní cesty, na něž se vztahuje článek 3.

Odůvodnění

Podobně jako u směrnice o technických požadavcích pro plavidla vnitrozemské plavby je vhodné, aby byla směrnice závazná pouze pro ty členské státy, které mají dotčené vnitrozemské vodní cesty.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

Referenční údaje

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.4.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Projednání ve výboru

13.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

12.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

Referenční údaje

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Datum předložení EP

18.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière

Datum předložení

16.11.2016

Právní upozornění