Eljárás : 2016/0050(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0338/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0338/2016

Viták :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0425

JELENTÉS     ***I
PDF 1130kWORD 168k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Gesine Meissner

A vélemény előadója (*):Lynn Boylan, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0082),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0061/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. július 13-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A8–0338/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás1a uniós szinten meghatározza a „képesítés”, a „kompetencia” és a „készségek” fogalmát. A képesítésekre vonatkozó előírásokat meghatározó bármely új jogszabálynak az ajánlásban meghatározott módon kell alkalmaznia e fogalmakat.

 

______________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (HL C 111., 2008.5.6., 1. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A mobilitás elősegítése, valamint a hajózás biztonsága és az emberi életek védelme érdekében szükség van arra, hogy a fedélzeti személyzet tagjai, a személyszállító hajókon a vészhelyzeteket irányító személyek, valamint a cseppfolyósított földgázzal hajtott hajók üzemanyag-felvételét végző személyek rendelkezzenek a képesítésüket igazoló bizonyítványokkal. A hatékony végrehajtás érdekében rendelkezniük kell ilyen bizonyítványokkal a foglalkozásuk gyakorlása során.

(5)  A mobilitás elősegítése, valamint a hajózás biztonsága és az emberi életek és a környezet védelme érdekében szükség van arra, hogy a fedélzeti személyzet tagjai, és különösen a személyszállító hajókon a vészhelyzeteket irányító személyek, valamint a cseppfolyósított földgázzal hajtott hajók üzemanyag-felvételét végző személyek rendelkezzenek a képesítésüket igazoló bizonyítványokkal. A hatékony végrehajtás érdekében rendelkezniük kell ilyen bizonyítványokkal a foglalkozásuk gyakorlása során.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A hajózás biztonsága érdekében a tagállamoknak meg kell határozniuk a tengeri jellegű vizeket a harmonizált kritériumok szerint. Az ilyen vizeken történő hajózáshoz szükséges kompetenciákat uniós szinten kell meghatározni. A hajóvezetők mobilitásának szükségtelen korlátozása nélkül, amikor azt a hajózás biztonsága megköveteli, a tagállamoknak legyen lehetőségük a különös hajózási kockázatokat rejtő víziutak azonosítására harmonizált kritériumok és eljárások szerint, ezen irányelv értelmében. Ilyen esetben a vonatkozó kompetencia követelményeket tagállami szinten kell megállapítani.

(7)  A hajózás biztonsága érdekében a tagállamoknak meg kell határozniuk a tengeri jellegű vizeket a harmonizált kritériumok és a hatályos uniós jog, többek között az (EU) 2016/1629 irányelv1a alapján. Az ilyen vizeken történő hajózáshoz szükséges kompetenciákat uniós szinten kell meghatározni. A hajóvezetők mobilitásának szükségtelen korlátozása nélkül, amikor azt a hajózás biztonsága megköveteli, a tagállamoknak – adott esetben az érintett európai folyami bizottsággal együttműködve – lehetőséget kell kapniuk a különös hajózási kockázatokat rejtő vízi utak meghatározására harmonizált kritériumok és eljárások szerint, ezen irányelv értelmében. Ilyen esetben a vonatkozó kompetenciakövetelményeket tagállami szinten kell megállapítani.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 118–176. o.).

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Költséghatékonysági okokból nem kell kötelezővé tenni uniós képesítési bizonyítványok megszerzését azokon a nemzeti belvízi utakon, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható hálózatához.

(8)  Költséghatékonysági okokból nem kell kötelezővé tenni uniós képesítési bizonyítványok megszerzését azokon a nemzeti belvízi utakon, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható belvízi útjához.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

9 peambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Unióban közlekedő hajók üzemeltetésében részt vevő személyek mobilitásának elősegítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy az ezen irányelv szerint kiállított minden képesítési bizonyítványnak, szolgálati naplónak és hajónaplónak meg kell felelnie a minimális előírásoknak, a tagállamoknak el kell ismerniük az ezen irányelv szerint igazolt szakmai képesítéseket. Ebből következően az ilyen képesítések birtokosai az Unió minden belvízi útján gyakorolhatják a foglalkozásukat.

(9)  Az Unióban közlekedő hajók üzemeltetésében részt vevő személyek mobilitásának elősegítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy az ezen irányelv szerint kiállított minden képesítési bizonyítványnak, szolgálati naplónak és hajónaplónak meg kell felelnie a harmonizált kritériumok szerinti minimális előírásoknak, a tagállamoknak el kell ismerniük az ezen irányelv szerint igazolt szakmai képesítéseket. Ebből következően az ilyen képesítések birtokosai az Unió minden belvízi útján gyakorolhatják a foglalkozásukat.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A mobilitás ösztönzése céljából, valamint a hajósszakma és az egyéb fedélzeti szakmák vonzerejének biztosítása érdekében a tagállamoknak tisztességes munkakörülményeket kell biztosítaniuk valamennyi foglalkoztatási forma tekintetében, szavatolva a munkavállalók számára az olyan jogokat, mint az egyenlő bánásmódhoz való jog, a szociális védelemhez való jog, a visszaélések jelentéséhez való jog, valamint az egészség és a biztonság védelme, továbbá szavatolva a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó előírásokat. Fontos, hogy az ágazat olyan programokat tudjon kínálni, amelyek középpontjában egyrészről az ötven év felettiek megtartása, másrészről a fiatalok készségeinek és foglalkoztathatóságának javítása áll.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A Bizottságnak egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania valamennyi, az Unión belüli kizárólagos és rendszeres kereskedelemben tevékenykedő vagy abban részt vevő tengerész számára, és meg kell állítania a bérek hanyatló tendenciáját, valamint az állampolgárság, lakóhely vagy lobogó szerinti állam alapján alkalmazott megkülönböztetést.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az Unió által elismert harmadik országok által kiadott képesítési bizonyítvánnyal, szolgálati naplókkal és hajónaplókkal rendelkező fedélzeti személyzeti tagok Unióban történő alkalmazása esetén a munkaadónak a tevékenység helye szerinti tagállam szociális és munkajogát kell alkalmaznia.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a fiatalokat, hogy szerezzenek szakmai képesítést a belvízi hajózás területén, és egyedi intézkedéseket kell bevezetniük, hogy támogassák a szociális partnerek ezzel kapcsolatos tevékenységeit.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A hajóvezetők mobilitásának további előmozdítása érdekében lehetőség szerint minden tagállamnak lehetővé kell tenni, hogy felmérje a konkrét kockázatok kezeléséhez szükséges kompetenciákat az Unió minden olyan belvízi útján történő hajózásban, amelyen ilyen kockázatok felmerülnek.

(16)  A hajóvezetők mobilitásának további előmozdítása érdekében minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy a különös kockázatú szakasszal rendelkező tagállam hozzájárulásának függvényében felmérje az e különös kockázatokkal bíró szakaszon való hajózáshoz szükséges kompetenciákat.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A bizonyítványok kiállításával, megújításával és visszavonásával kapcsolatos hatékony ügyintézés érdekében a tagállamoknak ki kell jelölniük az irányelv végrehajtására illetékes hatóságokat, és létre kell hozniuk olyan nyilvántartásokat, amelyekben rögzítik az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók adatait. A tagállamok között és a Bizottsággal az irányelv végrehajtása, érvényesítése és értékelése érdekében folytatott információcsere megkönnyítése érdekében, valamint statisztikai okokból is, a biztonság fenntartása és a hajózás könnyítése érdekében a tagállamoknak jelenteniük kell az ilyen információkat, ideértve a bizonyítványokkal, szolgálati naplókkal és hajónaplókkal kapcsolatos adatokat is a Bizottság által vezetett adatbázisnak.

(19)  A bizonyítványok kiállításával, megújításával és visszavonásával kapcsolatos hatékony ügyintézés érdekében a tagállamoknak ki kell jelölniük az irányelv végrehajtására illetékes hatóságokat, és létre kell hozniuk olyan nyilvántartásokat, amelyekben rögzítik az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók adatait. A tagállamok között és a Bizottsággal az irányelv végrehajtása, érvényesítése és értékelése érdekében folytatott információcsere megkönnyítése érdekében, valamint statisztikai okokból is, a biztonság fenntartása és a hajózás könnyítése érdekében a tagállamoknak jelenteniük kell az ilyen információkat, ideértve a bizonyítványokkal, szolgálati naplókkal és hajónaplókkal kapcsolatos adatokat is a Bizottság által vezetett adatbázisnak. Ezen adatbázis fenntartása során a Bizottságnak megfelelően tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelmére vonatkozó elveket.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az ezen irányelv szabályaival azonos szabályok szerint bizonyítványokat, szolgálati naplókat és hajónaplókat kiállító hatóságok – harmadik országokban is – személyes adatokat dolgoznak fel. Az irányelv értékelése céljából, statisztikai célokra, a biztonság fenntartásához, a könnyebb hajózás érdekében és az ezen irányelv végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében ezeknek a hatóságoknak, és adott esetben az azonos szabályokat létrehozó nemzetközi szervezeteknek szintén hozzá kell férniük a Bizottság által vezetett adatbázishoz. Ez a hozzáférés azonban csak megfelelő szintű adatvédelem és a személyes adatok védelme – mellett történhet.

(20)  Az ezen irányelv szabályaival azonos szabályok szerint bizonyítványokat, szolgálati naplókat és hajónaplókat kiállító hatóságok – harmadik országokban is – személyes adatokat dolgoznak fel. Az irányelv értékelése céljából, statisztikai célokra, a biztonság fenntartásához, a könnyebb hajózás érdekében és az ezen irányelv végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében ezeknek a hatóságoknak, és amennyiben szükséges, az azonos szabályokat létrehozó nemzetközi szervezeteknek szintén hozzá kell férniük a Bizottság által vezetett adatbázishoz. Ez a hozzáférés azonban – különösen a személyes adatok tekintetében csak magas szintű adatvédelem mellett történhet.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A 2014/112/EU tanácsi irányelvnek1a és ezen irányelvnek ki kell egészülnie egy, az elektronikus eszközök bevezetéséről, illetve a személyzeti követelmények újrafogalmazásáról szóló uniós jogszabállyal, biztosítandó az egyenlő versenyfeltételeket az uniós belvízi munkaerőpiacon a munka- és a pihenőidőre, a szakmai képesítésekre és a személyzeti követelményekre kiterjedően.

 

__________________

 

1aA Tanács 2014. december 19-i 2014/112/EU irányelve az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról (HL L 367., 2014.12.23., 86. o.)

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a dokumentumok csalás elleni védelme érdekében a Bizottságnak második lépésben, ezen irányelv elfogadását követően, meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy bevezesse a szolgálati naplók és hajózási naplók elektronikus verzióját, valamint elektronikus szakmai kártyákat, melyek tartalmazzák az uniós bizonyítványokat is. Ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a más közlekedési ágakban, különösen a közúti fuvarozásban már meglévő technológiákat. A költség-haszon elemzésre és az alapvető jogokra gyakorolt hatások elemzésére is kiterjedő hatásvizsgálat elvégzése után, különösen a személyes adatok védelmét illetően, a Bizottságnak adott esetben be kell nyújtania egy javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(21)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a dokumentumok manipulálhatóságának csökkentése érdekében a Bizottságnak ezen irányelv elfogadását követően haladéktalanul megfelelő jogi keretet kell elfogadnia az uniós képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók és hajózási naplók papírváltozatának elektronikus verzióval, például elektronikus szakmai kártyákkal és elektronikus hajóegységekkel való helyettesítésére. Ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a más közlekedési ágakban, különösen a közúti fuvarozásban már meglévő technológiákat. Figyelembe kell vennie továbbá a felhasználhatóságot és az akadálymentességet, összhangban fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. A költség-haszon elemzésre és az alapvető jogokra gyakorolt hatások elemzésére is kiterjedő hatásvizsgálat elvégzése után, különösen a személyes adatok védelmét illetően, a Bizottságnak adott esetben be kell nyújtania egy e kezdeményezésekre irányuló javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Hasonlóképpen fontos biztosítani a személyzet valamennyi tagjának munkaóráit és az általuk elvégzett feladatokat elektronikus formában rögzítő, csalásmentes berendezést is.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Emellett egy harmonizált, átlátható, rugalmas és fenntartható uniós személyzeti rendszer megvalósítása érdekében korszerűsíteni kell a meglévő személyzeti követelményeket. A Bizottságnak ezért ezen irányelv elfogadását követően adott esetben javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz egy átlátható, rugalmas és fenntartható személyzeti rendszerre irányuló uniós jogi keret létrehozására vonatkozóan. Erre hatásvizsgálat elvégzését követően, a hajók fedélzetén felmerülő munkamennyiségre hatással levő technológiai és nem technológiai jellegű változások figyelembevételével kell sort keríteni.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, valamint hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1a foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítására az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg megkap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. A hatékonyság érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy az értesítések fogadására, valamint a például az illetékes hatóságok és a jóváhagyott képzési programok jegyzékével kapcsolatos információk közzétételére kijelöljön egy szervet, például a CESNI-t, tekintettel e feladatok ismétlődő jellegére.

 

_____________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A CESNI, amelyben minden tagállam szakemberei részt vehetnek, meghatározza az előírásokat a belvízi hajózás területén, ideértve a szakmai képesítéseket is. A Bizottság figyelembe veheti ezeket az előírásokat a jogi aktusoknak az ezen irányelv szerint történő elfogadása során.

(26)  A CESNI, amelyben minden tagállam szakemberei részt vehetnek, meghatározza az előírásokat a belvízi hajózás területén, ideértve a szakmai képesítéseket is. A CESNI előírásainak megtervezésébe és kidolgozásába teljes mértékben be kell vonni az európai folyami bizottságokat, az érintett nemzetközi szervezeteket, szociális partnereket és szakmai szövetségeket. Az ezen irányelvben meghatározott feltételek teljesülése esetén a Bizottságnak a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ezen irányelv szerinti elfogadásakor hivatkoznia kell a CESNI előírásaira.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Mivel az itt tárgyalt irányelv célkitűzését, nevezetesen a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerésére vonatkozó közös keret létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a léptéke és hatásai miatt e cél hatékonyabban elérhető, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(27)  Mivel az itt tárgyalt irányelv célkitűzését, nevezetesen a belvízi hajózásban szükséges minimális szakmai képesítések elismerésére vonatkozó közös keret létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a léptéke és hatásai miatt e cél hatékonyabban elérhető, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A szakmai képesítések elismerésének rendszere lehet az első lépés az ágazaton belüli mobilitás növelése felé. Középtávon pedig a tagállami szakképzések és szakmai továbbképzések összehasonlítható rendszere könnyíthetné meg a mobilitást és garantálná a biztonságot.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b)  A nemek közötti egyensúlynak a belvízi hajózási ágazatban történő javítása érdekében elő kell segíteni a nők elhelyezkedését a szakmában. Mint más szakmai ágazatokban is, fel kell lépni a nemi alapú ellenségeskedés és megkülönböztetés ellen. A belvízi szakmákhoz való hozzáférés alapjának szélesítése az ágazaton belüli létszámhiány megoldására irányuló erőfeszítésekben is előnyt jelenthet.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a hosszúság (L), a szélesség (B) és a merülés (T) alapján 100 m3 vagy annál nagyobb térfogatú hajók;

b)  a hosszúság (L), a szélesség (B) és a merülés (T) szorzata alapján 100 m3 vagy annál nagyobb térfogatú hajók;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)   a fegyveres erők, a rendfenntartó erők, a polgári védelmi szervek, a vízügyi igazgatóságok, a tűzoltóság és más sürgősségi segélyszolgálatok által használt vízi járművek;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – -aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)   szezonális jelleggel valamely tagállamon belül, hajózható belvízi úthoz nem kapcsolódó, elszigetelt tavakon közlekedő vízi járművek;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „belvízi út”: olyan folyószakasz, amely nem képezi részét a tengernek, és engedélyezett rajta a hajózás;

1.  „belvízi út”: az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikkében meghatározott belvízi út;

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 118–176. o.).

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „vontatóhajó”: kifejezetten vontatási műveletek végrehajtására épített hajó;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  „tolóhajó”: kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c.  „úszó munkagép”: munkagépekkel (pl. daruk, kotrógépek, emelőbakok, emelők) rendelkező úszó berendezés;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „fedélzeti személyzet tagjai”: az uniós belvízi utakon közlekedő hajó üzemeltetésében részt vevő személyek, akik a hajózással, a szállítmány kezelésével, a rakodással, a karbantartással vagy javítással kapcsolatos feladatokat látnak el, kivéve a kizárólag a motorok, az elektromos és elektronikus berendezések üzemeltetésére kijelölt személyeket;

6.   „fedélzeti személyzet tagjai”: az uniós belvízi utakon közlekedő hajó üzemeltetésében részt vevő személyek, akik a a hajózással, a hajó működésének ellenőrzésével, a hajógépészettel, a kommunikációval, a biztonsággal, az egészség és a környezet védelmével,a szállítmány és az utasok kezelésével, a rakodással, a karbantartással vagy javítással kapcsolatos feladatokat látnak el, kivéve a kizárólag a motorok, az elektromos és elektronikus berendezések üzemeltetésére kijelölt személyeket;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „személyhajózási szakember”: olyan személy, aki az utasszállító hajók fedélzetén vészhelyzetben intézkedéseket tehet;

7.  „személyhajózási szakember”: a hajón szolgálatot teljesítő személy, aki utasszállító hajók fedélzetén vészhelyzetben intézkedéseket tehet;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „hajóvezető”: a fedélzeti személyzet olyan tagja, aki ki van képezve a tagállamok belvízi útjain történő hajózásra, és aki a hajózási felelősséget viseli a hajóért;

8.  „hajóvezető”: a fedélzeti személyzet olyan tagja, aki ki van képezve a tagállamok belvízi útjain történő hajózásra, és aki a teljes hajózási felelősséget viseli a hajóért, a személyzetért és a rakományért;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „nagy kötelék”: a tolóhajóból és hét vagy több uszályból álló tolt kötelék;

12.  „nagy kötelék”: olyan tolt kötelék, amelynek esetében a teljes hosszúság és a teljes szélesség szorzata legalább 6000 négyzetméter;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „hajónapló”: a hajó által megtett utak hivatalos nyilvántartása;

14.  „hajónapló”: a hajó és személyzete által megtett utak hivatalos nyilvántartása;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „hajózási idő”: az az idő, amelyet a fedélzeti személyzet tagjai a fedélzeten töltöttek a hajó útja során a belvízi utakon, és amelyet az illetékes hatóság ellenőriz;

15.  „hajózási idő”: az a napokban kifejezett idő, amelyet a fedélzeti személyzet tagjai a fedélzeten töltöttek a vízi jármű útja során a belvízi utakon, és amelyet az illetékes hatóság ellenőriz, és amely magában foglalja a kikötőkben vagy fejkikötőkben be- és kirakodási műveletekkel töltött időt is;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A fedélzeti személyzet azon tagjait vagy a személyzet azon csoportját, akik olyan képesítéssel rendelkeznek, amellyel kizárólag olyan nemzeti belvízi utakon dolgozhatnak, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható hálózatához, a tagállamok mentesíthetik az (1) bekezdésben leírt kötelezettségek alól. Ilyen esetben a tagállam a fedélzeti személyzet tagjai számára olyan feltételekkel is kiadhatja a nemzeti képesítési bizonyítványokat, amelyek eltérnek az ebben az irányelvben meghatározott általános feltételektől. Ezeknek a nemzeti képesítési bizonyítványoknak az érvényessége azokra a nemzeti belvízi utakra korlátozódik, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható hálózatához.

törölve

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett személyeket vagy azok csoportjait, akik külön képesítéssel rendelkeznek, és kizárólag olyan nemzeti belvízi utakon dolgoznak, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható hálózatához, a tagállamok felmenthetik az (1) bekezdésben leírt kötelezettségek alól. Ezek a tagállamok olyan nemzeti képesítési bizonyítványokat adhatnak ki, amelyeket az ebben az irányelvben meghatározott általános feltételektől eltérő feltételek mellett lehet megszerezni. Ezeknek a nemzeti képesítési bizonyítványoknak az érvényessége azokra a nemzeti belvízi utakra korlátozódik, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható hálózatához.

törölve

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Más tagállam hajózható belvízi útjához nem kapcsolódó nemzeti belvízi utakkal kapcsolatos mentességek

 

(1)   A 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett azon személyeket, akik kizárólag olyan nemzeti belvízi utakon dolgoznak, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható belvízi útjához – ideértve a tengeri jellegű vízi útként besorolt belvízi utakat is –, a tagállamok felmenthetik az említett cikkekben meghatározott kötelezettségek alól.

 

(2)   Az (1) bekezdéssel összhangban mentességet biztosító tagállam az (1) bekezdésében meghatározott személyeknek az ezen irányelvben meghatározott általános feltételektől eltérő feltételek mellett képesítő bizonyítványokat állíthat ki, amennyiben e bizonyítványok megfelelő szintű biztonságot garantálnak. E nemzeti képesítési bizonyítványok érvényessége azokra a nemzeti belvízi utakra korlátozódik, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható belvízi útjához. E bizonyítványokat más tagállamokban az ezen irányelvnek megfelelően kell elismerni.

 

(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően alkalmazott mentességekről. A Bizottság a mentességekre vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a hajózás biztonsága azt megköveteli, a tagállamok azonosíthatják a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat, kivéve a 7. cikkben említett tengeri jellegű belvízi utakat, amelyeken a kockázatok az alábbi okok miatt állnak fenn:

(1)  Amikor a hajózás biztonsága azt megköveteli, a tagállamok meghatározhatják a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat, adott esetben figyelembe véve az érintett európai folyami bizottság véleményét, a 7. cikkben említett tengeri jellegű belvízi utak kivételével, amelyeken a kockázatok az alábbi okok miatt állnak fenn:

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  külön helyi közlekedési szabály alkalmazása, amely nem képezi részét az Európai Belvízi Hajózási Szabályzatnak a sajátos hidromorfológiai jellemzők miatt.

c)  külön helyi közlekedési szabály alkalmazása, amely a sajátos hidromorfológiai jellemzők miatt nem az Európai Belvízi Hajózási Szabályzaton alapul.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  gyakori balesetek a folyó egy adott pontján.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a különös kockázatot jelentő belvízi szakaszok meghatározásához csak az (1) bekezdésben említett egy vagy több helyzetet használhatják fel.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket el kívánnak fogadni e cikk (1) bekezdése és a 18. cikk szerint, az intézkedés indoklásával együtt.

A tagállamok az elfogadás tervezett időpontja előtt legalább nyolc hónappal értesítik a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket el kívánnak fogadni e cikk (1) bekezdése és a 18. cikk szerint, az intézkedés indoklásával együtt.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítés napjától számítva hat hónapig nem fogadja el az intézkedést.

törölve

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az értesítéstől számított hat hónap múlva a Bizottság kiállít egy végrehajtó határozatot, amelyben jóváhagyja a javasolt intézkedéseket, amennyiben azok megfelelnek ennek a cikknek és a 18. cikknek, vagy ha nem felelnek meg, akkor felkéri a tagállamot, hogy módosítsa vagy ne fogadja el a javasolt intézkedést.

(3)  Az értesítéstől számított hat hónap múlva a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben jóváhagyja a javasolt intézkedéseket, amennyiben azok megfelelnek ennek a cikknek és a 18. cikknek, vagy ha nem felelnek meg, akkor felkéri a tagállamot, hogy módosítsa vagy ne fogadja el a javasolt intézkedést. E végrehajtási jogi aktust a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Amennyiben a Bizottság nem reagál az értesítéstől számított nyolc hónapon belül, a tagállam jogosult a tervezett intézkedést e cikk (1) bekezdésének és a 18. cikknek megfelelően elfogadni.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságok által az ezen irányelv szerint kiállított, a 4. és 5. cikkben említett minden képesítési bizonyítvány és a 16. cikkben említett minden szolgálati napló és hajónapló az Unió minden belvízi útján érvényes lesz.

(1)  Az illetékes hatóságok által az ezen irányelv szerint kiállított, a 4. és 5. cikkben említett minden uniós képesítő bizonyítványt és a 20. cikkben említett minden szolgálati naplót és hajónaplót az Unió minden belvízi útján érvényesnek kell tekinteni.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdés sérelme nélkül, a harmadik ország ezen irányelvben meghatározott szabályokkal azonos követelményeket tartalmazó nemzeti szabályai szerint kiállított képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók akkor érvényesek az Unió valamennyi belvízi útján, ha megfelelnek az e cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt eljárásnak és feltételeknek.

(3)  A (2) bekezdés sérelme nélkül a valamely tagállam hajózható belvízi útjához kapcsolódó harmadik ország ezen irányelvben meghatározott szabályokkal azonos követelményeket tartalmazó nemzeti szabályai szerint kiállított képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók akkor érvényesek az Unió valamennyi belvízi útján, ha megfelelnek az e cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt eljárásnak és feltételeknek.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Bármely harmadik ország benyújthat a Bizottságnak a hatóságai által kiállított bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók elismerésére vonatkozó kérelmet. A kérelemhez csatolni kell minden olyan információt, amely szükséges annak megállapításához, hogy a dokumentumok kiállítása ezen irányelvvel azonos előírások szerint történik.

(4)  Bármely, valamely tagállam hajózható belvízi útjához kapcsolódó harmadik ország benyújthat a Bizottságnak a hatóságai által kiállított bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók elismerésére vonatkozó kérelmet. A kérelemhez csatolni kell minden olyan információt, amely szükséges annak megállapításához, hogy a dokumentumok kiállítása ezen irányelvvel azonos előírások szerint történik.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben ez a követelmény teljesül, a Bizottság elfogad egy végrehajtási aktust az adott harmadik ország által kiállított bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók Unióban történő elismeréséről, feltéve, hogy a harmadik ország a saját jogrendszerében elismeri az ezen irányelv szerint kiállított uniós okmányokat.

Amennyiben ez a követelmény teljesül, a Bizottság elfogad egy végrehajtási aktust az adott harmadik ország által kiállított bizonyítványok, szolgálati naplók vagy hajónaplók Unióban történő elismeréséről, feltéve, hogy a harmadik ország a saját jogrendszerében elismeri az ezen irányelv szerint kiállított uniós okmányokat, és vállalja, hogy ötévente igazolja, hogy a nemzeti előírásai összhangban állnak ezen irányelv rendelkezéseivel. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy egy harmadik ország már nem felel meg az e cikkben foglalt követelményeknek, erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és az értesítést megalapozott indokolással látja el.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben mintákat dolgoz ki az uniós bizonyítványokhoz. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen aktusok elfogadásakor a Bizottság hivatkozhat a nemzetközi szervezetek által kidolgozott előírásokra.

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben mintákat dolgoz ki az uniós bizonyítványokhoz. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (4) bekezdésben említett korlátozás sérelme nélkül, a hajóvezetők uniós képesítési bizonyítványa legfeljebb 10 évig érvényes.

(5)  A (4) bekezdésben említett korlátozás sérelme nélkül a hajóvezetők uniós képesítési bizonyítványa és a külön műveletekre érvényes uniós képesítési bizonyítvány legfeljebb 10 évig érvényes.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A külön műveletekre vonatkozó uniós képesítési bizonyítványok legfeljebb öt évig érvényesek.

törölve

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Külön engedélyek kiadása hajóvezetők számára

Külön engedélyek kiadása hajóvezetők számára és azok érvényessége

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokon történő hajózáshoz a 6. cikk b) pontja értelmében szükséges külön engedélyekhez a kérelmezőknek megfelelő igazoló dokumentumokkal kell igazolniuk a 18. cikk (2) bekezdésében említett tagállamok illetékes hatóságai előtt:

(2)  A különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokon történő hajózáshoz a 6. cikk b) pontja értelmében szükséges külön engedélyekhez a kérelmezőknek megfelelő igazoló dokumentumokkal kell igazolniuk a 18. cikk (3) bekezdésében említett tagállamok illetékes hatóságai előtt:

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Uniós képesítési bizonyítványok megújítása

Az uniós képesítési bizonyítványok és a hajóvezetői külön engedélyek megújítása

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós képesítési bizonyítványok érvényességének lejártakor a tagállamok kérésre megújítják a bizonyítványt az alábbi esetekben:

Az uniós képesítési bizonyítványok érvényességének lejártakor a tagállamok kérésre megújítják a bizonyítványt, valamint adott esetben az abban szereplő külön engedélyeket az alábbi esetekben:

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személyzet uniós bizonyítványaihoz megfelelő igazoló dokumentumot nyújtanak be a 10. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint;

a)  a fedélzeti személyzet uniós képesítési bizonyítványaihoz és a 6. cikk d) pontjában szereplőtől eltérő külön engedélyekhez megfelelő igazoló dokumentumot nyújtanak be a 10. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor arra utaló jelek merülnek fel, hogy a képesítési bizonyítványok vagy a külön engedélyek feltételei már nem teljesülnek, a tagállamoknak el kell végezniük a szükséges értékeléseket, és szükség esetén vissza kell vonniuk a bizonyítványokat.

Amikor arra utaló jelek merülnek fel, hogy a képesítési bizonyítványok vagy a külön engedélyek feltételei már nem teljesülnek, a tagállamoknak el kell végezniük a szükséges értékeléseket, és szükség esetén vissza kell vonniuk a bizonyítványokat. Az uniós képesítési bizonyítványok érvényességét ideiglenesen bármely tagállam felfüggesztheti, amennyiben úgy véli, hogy a felfüggesztés biztonsági okokból vagy a közrend érdekében szükséges. A tagállamok a felfüggesztéseket és visszavonásokat indokolatlan késedelem nélkül rögzítik a 23. cikk (2) bekezdésében említett adatbázisban.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és meghatározza a kompetenciákra és a megfelelő ismeretekre és készségekre vonatkozó előírásokat, a II. mellékletben meghatározott lényeges követelmények szerint.

(1)  A Bizottság a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy az irányelv kiegészítéseképpen meghatározza a kompetenciákra és a megfelelő ismeretekre és készségekre vonatkozó előírásokat, a II. mellékletben meghatározott lényeges követelmények szerint.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  képesítési bizonyítvány személyhajókon szolgáló hajózásbiztonsági szakemberek számára.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) és b) pontban említett dokumentumok megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsga letehető egy hajó fedélzetén vagy a 19. cikkben említett szimulátoron. A c) pont esetében a gyakorlati vizsgát a hajó fedélzetén vagy megfelelő parti létesítményben lehet letenni.

Az a) és b) pontban említett dokumentumok megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsga letehető egy hajó fedélzetén vagy a 19. cikkben említett szimulátoron. A c) pont esetében a gyakorlati vizsgát a hajó fedélzetén, a 19. cikk követelményeinek megfelelő szimulátoron vagy megfelelő parti létesítményben lehet letenni.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és meghatározza a (3) bekezdésben említett gyakorlati vizsgák előírásait, meghatározva a gyakorlati vizsgán ellenőrizendő külön kompetenciákat és feltételeket, valamint a minimumkövetelményeket azon hajókra vonatkozóan, amelyeken a gyakorlati vizsgát le lehet tenni.

(4)  A Bizottság a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy az irányelv kiegészítéseképpen meghatározza a (3) bekezdésben említett gyakorlati vizsgák előírásait, meghatározva a gyakorlati vizsgán ellenőrizendő külön kompetenciákat és feltételeket, valamint a minimumkövetelményeket azon hajókra vonatkozóan, amelyeken a gyakorlati vizsgát le lehet tenni.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a 15. cikk (2) bekezdésének (a) pontja szerinti vizsgák megszervezéséről. Biztosítaniuk kell, hogy a vizsgákat olyan vizsgáztatók tartsák, akik fel tudják mérni a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetenciákat, ismereteket és készségeket.

A tagállamok gondoskodnak a 15. cikk (2) bekezdésének (a) pontja szerinti vizsgák megszervezéséről. Biztosítaniuk kell, hogy a vizsgákat olyan vizsgáztatók tartsák, akik fel tudják mérni a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetenciákat, ismereteket és készségeket. A vizsgáztatók esetében nem állhat fenn összeférhetetlenség.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A tagállamoknak gyakorlati vizsgabizonyítványt kell kiadniuk a 15. cikk (3) bekezdésében szereplő gyakorlati vizsgát sikeresen teljesítő kérelmezők számára.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben mintákat dolgoz ki a gyakorlati vizsgabizonyítványokhoz. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)   A tagállamoknak minden további követelmény vagy értékelés nélkül el kell ismerniük a más tagállamok illetékes hatóságai által kiadott gyakorlati vizsgabizonyítványokat.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyeknek a területén működik az adott oktatási vagy képzési intézmény.

(1)  Az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon, hajózható belvízi utakkal rendelkező tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyek területén az arra jogosult intézmény oktatást vagy képzést nyújt, feltéve, hogy az oktatási program a tagállam képzési rendszerének szerves részét képezi. A tagállamok azzal a feltétellel hagyhatnak jóvá nemzeti szintű képzési programokat, hogy azok megfelelnek a CESNI által a minőségértékelési és -biztosítási rendszerben (QAAS) meghatározott közös kritériumoknak.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, a CESNI által a minőségértékelési és -biztosítási rendszerben (QAAS) meghatározott közös kritériumok alapján kialakítva e programok közös kritériumait.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 15. cikk (1) bekezdésében említett előírások teljesítését ellenőrző vizsgát minősített vizsgabiztosok előtt kell letenni.

c)  a 15. cikk (1) bekezdésében említett előírások teljesítését ellenőrző vizsgát minősített és összeférhetetlenségtől mentes, független vizsgabiztosok előtt kell letenni.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kérelmező képzésében részt vevő vizsgáztatók csak abban az esetben tekinthetőek az első albekezdés c) pontja céljából képesített vizsgáztatónak, ha legalább egy olyan vizsgáztató kíséri őket, aki nem vett részt a kérelmező képzésében.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok elismerik azon diplomákat és bizonyítványokat, amelyeket tulajdonosuk valamely más tagállam által az (1) bekezdésnek megfelelően elismert képzési program elvégzésével szerzett.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azoknak a tagállamoknak, amelyek különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat határoznak meg a 8. cikk (1) bekezdése értelmében, meg kell határozniuk, hogy milyen kiegészítő ismereteket írnak elő az ilyen szakaszokon hajózó hajóvezetők számára, valamint meg kell határozniuk a követelmények teljesítésének igazolására alkalmazott eszközt.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése értelmében saját területükön áthaladó, különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat határoznak meg, adott esetben az érintett európai folyami bizottsággal együttműködve meg kell határozniuk, hogy milyen kiegészítő kompetenciák megszerzését írják elő az ilyen szakaszokon hajózó hajóvezetők számára, valamint hogy a követelményeknek való megfelelés igazolására milyen eszközt szükséges alkalmazni.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az eszköz lehet az érintett szakaszon végrehajtandó korlátozott számú utazás, szimulátoros vizsga vagy tesztvizsga előírása vagy a kettő kombinációja.

A különös kockázatokkal kapcsolatosan szükséges kompetenciák figyelembevételével ez az eszköz lehet az érintett szakaszon végrehajtandó korlátozott számú utazás, adott esetben szimulátoros vizsga vagy tesztvizsga előírása vagy ezek kombinációja. A 8. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontja értelmében különös kockázatot jelentő belvízi szakaszok esetében kötelező meghatározott számú utazást tenni az érintett szakaszon.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdés alkalmazása során a tagállamok objektív, átlátható, nem diszkriminatív és arányos kritériumokat fognak alkalmazni.

E bekezdés alkalmazása során a tagállamok objektív, átlátható, nem diszkriminatív és arányos kritériumokat alkalmaznak, és dokumentálják az érintett szakasz hajózásbiztonsági történéseit.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés szerint megállapított követelmények alapján bármely tagállam felmérheti a jelölt ismereteit egy másik tagállamban található szakaszra vonatkozó különleges kockázatok terén. Kérés alapján, és tesztvizsga vagy szimulátoros vizsga esetén az (1) bekezdésben említett tagállamok átadják a többi tagállamnak a rendelkezésre álló eszközöket az értékelés lebonyolításához.

(3)  Az (1) bekezdés szerint megállapított követelmények alapján, valamint az érintett tagállam hozzájárulásával bármely tagállam felmérheti a jelölt ismereteit egy másik tagállamban található szakaszra vonatkozó különleges kockázatok terén. Kérés alapján, és tesztvizsga vagy szimulátoros vizsga esetén az (1) bekezdésben említett tagállamok átadják a felmérést végző tagállamnak a rendelkezésre álló eszközöket, hogy az le tudja bonyolítani az értékelést.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kompetenciák felméréshez használt szimulátorokat a tagállamoknak jóvá kell hagyniuk. A jóváhagyást kérés alapján adják meg abban az esetben, ha igazolást nyert, hogy az eszköz teljesíti a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló aktusok által a szimulátorokra meghatározott előírásokat. A jóváhagyásban meg kell határozni, hogy a szimulátoron milyen konkrét kompetencia felmérését hagyják jóvá.

(1)  A képzés során használt szimulátoroknak a kompetenciák felméréséhez használt szimulátorokhoz hasonló minőségűnek kell lenniük. A tagállamoknak mindkét szimulátort jóvá kell hagyniuk. A jóváhagyást kérés alapján adják meg abban az esetben, ha igazolást nyert, hogy az eszköz teljesíti a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló aktusok által a szimulátorokra meghatározott előírásokat. A jóváhagyásban meg kell határozni, hogy a szimulátoron milyen konkrét kompetencia felmérését hagyják jóvá.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és meghatározza a szimulátorok jóváhagyásához szükséges előírásokat, megadva a minimális funkcionális és műszaki követelményeket és adminisztratív eljárásokat ebben a vonatkozásban, annak biztosítása érdekében, hogy a kompetenciák felmérésére alkalmazott szimulátorokat úgy alakítsák ki, hogy lehetséges legyen a 15. cikk (3) bekezdésében említett gyakorlati vizsgára vonatkozó előírások szerinti kompetenciák ellenőrzésére.

(2)  A Bizottság a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy az irányelv kiegészítéseképpen meghatározza a szimulátorok jóváhagyásához szükséges előírásokat, megadva a minimális funkcionális és műszaki követelményeket és adminisztratív eljárásokat ebben a vonatkozásban, annak biztosítása érdekében, hogy a kompetenciák felmérésére alkalmazott szimulátorokat úgy alakítsák ki, hogy lehetséges legyen a 15. cikk (3) bekezdésében említett gyakorlati vizsgára vonatkozó előírások szerinti kompetenciák ellenőrzésére.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)   A tagállamok ügyelnek arra, hogy a szimulátorokhoz való hozzáférés lehetőség szerint biztosított legyen más tagállamok állampolgárai számára is.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságnak el kell fogadnia olyan végrehajtási aktusokat, amelyek kialakítják a szolgálati naplók és hajónaplók mintáit. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói eljárás szerint kell elfogadni, figyelembe véve az ezen irányelv végrehajtásához szükséges információkat az adott személy azonosításáról, valamint a hajózási idejét és a megtett utakat. A minták elfogadása során a Bizottság figyelembe fogja venni, hogy a hajónaplót is használják a 2014/112/EU tanácsi irányelv19 végrehajtására, a személyzeti igények ellenőrzésére és a hajók által megtett utak rögzítésére, és hivatkozhat nemzetközi szervezet által kidolgozott előírásokra is.

A Bizottságnak végrehajtási aktusokat kell elfogadnia a szolgálati naplók és hajónaplók mintáinak kialakítására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói eljárás szerint kell elfogadni, figyelembe véve az ezen irányelv végrehajtásához szükséges információkat az adott személy azonosításáról, valamint a hajózási idejét és a megtett utakat. A minták elfogadása során a Bizottság figyelembe veszi, hogy a hajónaplót a 2014/112/EU tanácsi irányelv végrehajtására, a személyzeti igények ellenőrzésére és a vízi járművek által megtett utak rögzítésére is használják.

__________________

__________________

19 A Tanács 2014. december 19-i 2014/112/EU irányelve az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról (HL L 367., 2014.12.23., 86. o.)

19 A Tanács 2014. december 19-i 2014/112/EU irányelve az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról (HL L 367., 2014.12.23., 86. o.)

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság adott esetben javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a csalásbiztos elektronikus szolgálati naplók és hajónaplók, valamint az uniós képesítési bizonyítványokat is magukban foglaló elektronikus szakmai kártyák bevezetésére, valamint a személyzet valamennyi tagjának munka- és pihenőidejére vonatkozó, csalásbiztos és egyszerű ellenőrzési eljárások biztosítására.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 29. cikk szerint, és a III. mellékletben leírt orvosi alkalmasság lényeges követelményei alapján meghatározza az orvosi alkalmasság követelményeit, különösen az orvosok által elvégzendő vizsgálatokat illetően, valamint a munkára való alkalmasság megállapításának kritériumait, a korlátozásokat és a korrekciós intézkedéseket.

(6)  A Bizottság a 29. cikknek megfelelően és az orvosi alkalmasság III. mellékletben leírt lényeges követelményei alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy az irányelv kiegészítéseképpen meghatározza az orvosi alkalmasság követelményeit, különösen az orvosok által elvégzendő vizsgálatokat illetően, valamint a munkára való alkalmasság megállapításának kritériumait, a korlátozásokat és a korrekciós intézkedéseket.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra lehet feldolgozni:

(3)  A személyes adatokat kizárólag a személyes adatok védelme tekintetében a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a rögzített elveknek megfelelően és az alábbi célokra lehet feldolgozni:

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok közötti információcsere további előmozdítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és kiegészítse a nyilvántartásokban tárolt információkat a szolgálati naplók és a hajónaplók esetében egyéb olyan információkkal, amelyeket megkövetelnek a 20. cikk (5) bekezdése szerint elfogadott szolgálati napló és hajónapló minták.

A tagállamok közötti információcsere további előmozdítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy kiegészítse a nyilvántartásokban tárolt információkat a szolgálati naplók és a hajónaplók esetében egyéb olyan információkkal, amelyeket megkövetelnek a 20. cikk (5) bekezdése szerint elfogadott szolgálati napló és hajónapló minták.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, melyekben meghatározza az adatbázis jellemzőit és használatának feltételeit, így különösen az alábbiakat:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyekben meghatározza az adatbázis jellemzőit és használatának feltételeit, így különösen az alábbiakat:

Indokolás

Az EP-nek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó standard megfogalmazása.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a kompetenciák megszerzésével és értékelésével kapcsolatos tevékenységek, valamint az uniós képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók adminisztrációját legfeljebb ötévente független testületek értékeljék.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a kompetenciák megszerzésével és értékelésével kapcsolatos tevékenységek, valamint az uniós képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók adminisztrációját legfeljebb hatévente független testületek értékeljék.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok információkat cserélnek más tagállamok illetékes hatóságaival a hajókat üzemeltető személyek képesítésével kapcsolatban.

(2)  A tagállamok információkat cserélnek más tagállamok illetékes hatóságaival a hajókat üzemeltető személyek képesítésével kapcsolatban. Ennek során teljes mértékben tiszteletben tartják a személyes adatok védelme tekintetében az (EU) 2016/679 rendeletben megfogalmazott elveket.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 19. és 21. cikkben, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazása [*entry into force]-val/vel kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

(2)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, a 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást ...-tól/-től [ezen irányelv hatálybalépésének napja] kezdődő öt évre kell a Bizottság számára megadni. A Bizottság a felhatalmazásra vonatkozóan legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak letelte előtt jelentést készít. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 19. és 21. cikkben, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazása gyakorlása során a Bizottság elfogadhat olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek nemzetközi szervezet által elfogadott előírásokra hivatkoznak.

(6)  A 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 17. cikk (1) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazása gyakorlása során a Bizottság olyan, az irányelvet kiegészítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek valamely nemzetközi szervezet, például konkrétan a CESNI által elfogadott előírásokra hivatkoznak, és amelyek meghatározzák azok alkalmazásának kezdő dátumát, feltéve, hogy:

 

a)   a szóban forgó előírások elérhetők és naprakészek;

 

b)   adott esetben megfelelnek a mellékletekben meghatározott követelményeknek;

 

c)   a CESNI vagy az érintett nemzetközi szervezet döntéshozatali eljárásában bekövetkezett változások nem veszélyeztetik az Unió érdekeit.

 

Ha e feltételek nem teljesülnek, a Bizottság meghatározhat más előírásokat, illetve hivatkozhat ilyenekre.

 

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az előírások az Európai Unió intézményeinek valamennyi nyelvén hozzáférhetőek legyenek.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság kijelölhet egy szervezetet az értesítések fogadására, valamint az ezen irányelv szerint megadott információk közzétételére.

törölve

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 10. cikk (3) bekezdésében, a 16. cikk (1b) bekezdésében és a 20. cikk (4) bekezdésében említett végrehajtási aktusok elfogadásakor a Bizottság hivatkozik a valamely nemzetközi szervezet, például konkrétan a CESNI által kidolgozott előírásokra, továbbá meghatározza az alkalmazás kezdetét, amennyiben:

 

a)   a szóban forgó előírások elérhetők és naprakészek;

 

b) adott esetben megfelelnek a jelen irányelvben meghatározott követelményeknek;

 

c)   a CESNI vagy az érintett nemzetközi szervezet döntéshozatali eljárásában bekövetkezett változások nem veszélyeztetik az Unió érdekeit.

 

Ha e feltételek nem teljesülnek, a Bizottság meghatározhat más előírásokat, illetve hivatkozhat ilyenekre.

 

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a modellek az Európai Unió intézményeinek valamennyi nyelvén hozzáférhetőek legyenek.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ezt az irányelvet a Bizottság a 8., 10., 20. és 29. cikkben említett végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal együtt fogja értékelni, és az értékelés eredményét legkésőbb a 33. cikk (1) bekezdésében említett naptól számított hét éven belül benyújtja az Európai Bizottságnak és Tanácsnak.

(1)  Ezt az irányelvet a Bizottság a 8., 10., 16., 20. és 29. cikkben említett végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal együtt fogja értékelni, és az értékelés eredményét legkésőbb a 35. cikk (1) bekezdésében említett naptól számított nyolc éven belül benyújtja az Európai Bizottságnak és Tanácsnak.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ezen irányelv hatályba lépésétől számított egy éven belül a Bizottság fokozatosan elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, és létrehozza az alábbiakat:

(1)  Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a Bizottság fokozatosan elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, és létrehozza az alábbiakat:

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 10. és 20. cikkben említett minták;

törölve

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 15.cikk (3) bekezdésében említett gyakorlati vizsgára vonatkozó előírások;

e)  a 15.cikk (4) bekezdésében említett gyakorlati vizsgára vonatkozó előírások;

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság legkésőbb [két évvel az irányelv hatálybalépése után]-án/-én elfogadja az uniós képesítési bizonyítványok, gyakorlati vizsgabizonyítványok, valamint a szolgálati naplók és a hajónaplók mintáit kialakító, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 16. cikk (1b) bekezdésében, valamint a 20. cikk (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási aktusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 96/50/EK irányelvvel összhangban kiállított hajóvezetői bizonyítványok és az irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében említett rajnai hajózási engedélyek, amelyeket az ezen irányelv 35. cikkében meghatározott átültetési időszak végét követő nap előtt állítottak ki, továbbra is érvényesek lesznek az Unió azon vízi útjain, amelyeken a fenti nap előtt érvényesek voltak, legfeljebb 10 évig a fenti nap után. Az érvényesség lejárata előtt a dokumentumokat kiállító tagállam kiállít egy uniós bizonyítványt az ilyen bizonyítványokkal rendelkező hajóvezetőknek az ebben az irányelvben ismertetett minta szerint, vagy egy igazolást ezen irányelv 9. cikkének (2) bekezdésének megfelelően azzal a feltétellel, hogy azok megfelelő igazoló dokumentumot képeznek ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében, valamint:

(1)  A 96/50/EK irányelvvel összhangban kiállított hajóvezetői bizonyítványok és az irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében említett rajnai hajózási engedélyek, amelyeket az ezen irányelv 35. cikkében meghatározott átültetési időszak végét követő nap előtt állítottak ki, továbbra is érvényesek lesznek az Unió azon vízi útjain, amelyeken a fenti nap előtt érvényesek voltak, legfeljebb 10 évig a fenti nap után. Az érvényesség lejárata előtt a dokumentumokat kiállító tagállam kiállít egy uniós képesítési bizonyítványt az ilyen bizonyítványokkal rendelkező hajóvezetőknek az ebben az irányelvben ismertetett minta szerint, vagy egy igazolást ezen irányelv 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően azzal a feltétellel, hogy azok megfelelő igazoló dokumentumnak minősülnek ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hogy az a jogszabály, amelynek alapján a bizonyítványt kiállították, legalább 720 nap hajózási időt ír elő az Unió minden víziútján érvényes hajóvezetői bizonyítvány megszerzésének feltételeként; vagy

törölve

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben az a jogszabály, amelynek alapján a bizonyítványt kiállították, kevesebb mint 720 nap hajózási időt ír elő az Unió minden víziútján érvényes hajóvezetői bizonyítvány megszerzéséhez, és a hajóvezető bizonyítani tudja szolgálati napló segítségével a 720 nap és a jogszabály által előírt tapasztalat közötti különbséget, amely alapján a bizonyítványt kiállították.

törölve

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyzet azon tagjai, akik nem hajóvezetők, és olyan képesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet egy tagállam adott ki az ezen irányelv 35. cikkében említett átültetési időszak végét követő nap előtt, vagy rendelkeznek egy vagy több tagállam által elismert képesítéssel, a fenti napot követően még legfeljebb 10 évig használhatják azt a bizonyítványt vagy képesítést. Ezen időszak alatt a személyzet hajóvezetőtől eltérő tagjai továbbra is hivatkozhatnak a 2005/36/EK irányelvre képesítésük más tagállamok hatóságai által történő elismerése tekintetében. A szóban forgó időszak lejárta előtt uniós képesítési bizonyítványt vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bizonyítványt kérelmezhetnek az ilyen bizonyítványokat kiállító illetékes hatóságtól, amennyiben ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak, és szolgálati naplóval igazolják az alábbi hajózási időket:

(3)  A személyzet azon tagjai, akik nem hajóvezetők, és olyan képesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet egy tagállam adott ki az ezen irányelv 35. cikkében említett átültetési időszak végét követő nap előtt, vagy rendelkeznek egy vagy több tagállam által elismert képesítéssel, a fenti napot követően még legfeljebb 10 évig használhatják azt a bizonyítványt vagy képesítést. Ezen időszak alatt a személyzet hajóvezetőtől eltérő tagjai továbbra is hivatkozhatnak a 2005/36/EK irányelvre képesítésük más tagállamok hatóságai által történő elismerése tekintetében. A szóban forgó időszak lejárta előtt uniós képesítési bizonyítványt vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bizonyítványt kérelmezhetnek az ilyen bizonyítványokat kiállító illetékes hatóságtól, amennyiben ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak, és szolgálati naplóval, hajónaplóval vagy más bizonyíték segítségével igazolják az alábbi hajózási időket:

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A (3) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában rögzített minimális hajózási idő legfeljebb 360 nappal csökkenthető, ha a kérelmező az illetékes hatóság által elismert olyan diplomával rendelkezik, amely igazolja a részvételt egy gyakorlati navigációs munkát is magában foglaló speciális belvízi hajózási képzésben; a csökkentés mértéke legfeljebb a speciális képzés időtartamával lehet egyenlő.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [3 years after the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [4 évvel a hatálybalépés után]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  sikeresen elvégezte az alapszintű biztonsági képzés előírt szintjét nyújtó kurzust.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 alpont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  kizárólag az aktuális tartózkodási helye szerinti tagállam hatályos ifjúságvédelmi rendelkezéseivel összhangban foglalkoztatható, kivéve, ha a gyakornoki szerződést szabályozó anyagi jog magasabb szintű védelmet biztosít;

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 alpont – 2 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – b pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – c pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a 19. életévét betöltötte;

törölve

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik a képzési programon való részvétel előtt;

–  legalább hároméves, a képzési programra való jelentkezés előtt szerzett munkatapasztalattal, vagy egy tengerjáró hajón a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett 500 nap munkatapasztalattal rendelkezik, vagy a jóváhagyott képzési programra történő jelentkezést megelőzően teljesített egy legalább három év időtartamú szakképzési programot;

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – c pont – 4 a franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vagy

 

ca)

 

–  tíz éven belül legalább 540 napos, fedélzeti matrózként megszerzett hajózási idővel rendelkezik;

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 alpont – a pont – 1 -a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  a 17. életévét betöltötte;

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 alpont – a pont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 alpont – b pont – 1 -a franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  a 17. életévét betöltötte;

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.3 alpont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 alpont – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 alpont – b pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 alpont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik jóváhagyott képzési programon való részvétel előtt;

–  legalább négyéves munkatapasztalattal vagy egy tengerjáró hajón a fedélzeti személyzet tagjaként szerzett 500 nap munkatapasztalattal rendelkezik, vagy a legalább kétéves időtartamújóváhagyott képzési programra történő jelentkezést megelőzően teljesített egy legalább 3 év időtartamú szakképzési programot;

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 alpont – c pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1.3 alpont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  segítségnyújtás a hajó irányítói részére az utasok kiszolgálásában.

–  segítségnyújtás a hajó irányítói részére az utasok kiszolgálásában, ideértve a csökkent mozgásképességű személyek számára biztosított egyedi intézkedéseket.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  megtervezze az utazást, és végezze a navigálást a belvízi utakon, így képes arra, hogy kiválassza a legésszerűbb, gazdaságosság és ökológia szempontjából legjobb hajózási útvonalat a rakodási és lerakási célpontok eléréséhez, figyelembe véve a leghatékonyabb hajózási menetrendet a tényleges körülmények szerint;

–  megtervezze az utazást és végezze a navigálást a belvízi utakon, így képes arra, hogy kiválassza a legészszerűbb, leggazdaságosabb és ökológiai szempontból legjobb hajózási útvonalat a rakodási és lerakási célpontok eléréséhez, figyelembe véve a CEVNI-t és az alkalmazandó közlekedési szabályokat;

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a hajózás és manőverezés közben gondoskodjon a hajó biztonságos működéséről minden körülmények között a belvízi utakon;

–  a hajózás és manőverezés közben gondoskodjon a hajó biztonságos működéséről minden körülmények között a belvízi utakon, a nagy forgalmi sűrűségű helyzeteket is beleértve;

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  alkalmazza a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodással (ADN) kapcsolatos alapvető ismereteket;

Módosítás    122

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.1 alpont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  nagyon nagy frekvenciás berendezések belvízi utakon történő navigálásban.

törölve

Módosítás    123

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.3 alpont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  megtervezze és biztosítsa az utasok biztonságos szállítását és ellátásukat az utazás alatt.

–  megtervezze és biztosítsa az utasok, köztük a csökkent mozgásképességű személyek biztonságos szállítását és ellátásukat az utazás alatt.

Módosítás    124

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.6 alpont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  mindenkor megfelelő kommunikációt biztosítson, ami beletartozik az egységes kommunikációs kifejezések használata kommunikációs problémákkal járó helyzetekben;

–  mindenkor megfelelő kommunikációt biztosítson, amibe beletartozik az egységes kommunikációs kifejezések használata kommunikációs problémákkal járó helyzetekben, a 2008/106/EK irányelvben rögzített követelmények mintájára, melyben a többi nyelv mellé társul az angol nyelv.

Módosítás    125

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.7 alpont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egészség és biztonság és környezetvédelem

Egészség és biztonság, utasjogok és környezetvédelem

Módosítás    126

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.7 alpont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  megőrizze a fedélzeten tartózkodó személyek biztonságát és épségét;

–  megőrizze a fedélzeten tartózkodó személyek biztonságát és épségét, és utasok szállítása esetén ismerje a vonatkozó utasjogokat és kezdeményezze azok alkalmazását, beleértve a csökkent mozgásképességű személyek jogait is;

Módosítás    127

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 2.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2.7a.  Felügyelet

 

A hajóvezető képes arra, hogy:

 

–  feladatokkal bízza meg a fedélzeti személyzet e melléklet 1. pontjában említett más tagjait, és ellenőrizze az általuk végzett feladatokat, ideértve az ehhez szükséges készségeket is.

Módosítás    128

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – 4.1 alpont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  biztonsági utasításokat adjon, és megtegye a szükség intézkedéseket az utasok védelmére általánosságban, különösen vészhelyzetekben (pl. kiürítés, károsodás, ütközés, megfeneklés, tűz, robbanás vagy egyéb olyan helyzetek, amelyek pánikot kelthetnek).

–  biztonsági utasításokat adjon, és megtegye a szükséges intézkedéseket az utasok védelmére általánosságban, különösen vészhelyzetekben (pl. kiürítés, károsodás, ütközés, megfeneklés, tűz, robbanás vagy egyéb olyan helyzetek, amelyek pánikot kelthetnek), valamint meghozza a különleges igényekkel rendelkező, például csökkent mozgásképességű személyek számára szükséges intézkedéseket;

Módosítás    129

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – 4.1 alpont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  képes legyen alapfokon kommunikálni angol nyelven;

Módosítás    130

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – 4.1 alpont – 2 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  figyelemmel legyen az alkalmazandó utasjogokra, tanácsokat adjon azokkal kapcsolatban, és eleget tegyen azoknak, ideértve az akadálymentességhez fűződő jogokat is.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


INDOKOLÁS

Háttér-információk

Földrajzi okokból kifolyólag a belvízi tevékenységek bizonyos számú tagállamra korlátozódnak. A belvízi fuvarozás az Európai Unióban elsősorban a Rajnára összpontosul, amely a forgalom 75%-ából, illetve a Dunára, amely a forgalom 10%-ából részesül. Az EU flottája (kb. 17 000 hajó) túlnyomórészt (80%-ban) az alábbi öt tagállam tulajdonában van: Hollandia (33%), Németország (20%), Franciaország (11%), Románia (9%) és Belgium (7%). A tulajdonjogtól függetlenül egyre gyakoribb a hajók máltai, illetve ciprusi zászló alatt történő átlajstromozása, különösen a folyami sétahajózási ágazatban.

2014-ben az európai belvízi útvonalakon szállított áruk összmennyisége 551 millió tonna volt. A belvízi fuvarozás teljes részesedése 1998 óta viszonylag állandó, nagyjából a teljes Unión belüli árufuvarozás 6%-a. A legnagyobb belvízi árufuvarozást bonyolító európai országok Hollandia és Németország voltak, 50%-os modális részesedéssel a Rajna-folyosó mentén.

A belvízi hajózás emellett egyre népszerűbb idegenforgalmi tevékenység is. Európa folyóin 2015-ben körülbelül 320 sétahajó üzemelt. Ezeknek körülbelül 75%-a a Rajnán és a Dunán volt aktív. Említést érdemel a folyami sétahajózási ágazatban az elmúlt néhány évben tapasztalható pozitív tendencia; az utasok száma 2014 és 2015 között 17%-kal (a 2014-es 1,13 millió utasról 2015-re 1,33 millió utasra) növekedett.

A belvízi fuvarozási ágazat alapját jórészt a csupán nagyon kevés fedélzeti személyzeti tagot alkalmazó, egyetlen hajót birtokló-üzemeltető szereplők képezik. Az ágazat összességében 45 000 főnek ad munkát az Unióban. A személyzet tagjainak körülbelül 30%-a önfoglalkoztató, míg 70%-a mobil munkavállaló, a többségük Hollandiából, Németországból, Franciaországból, Luxemburgból, Olaszországból, Belgiumból, Romániából és Bulgáriából jön.

Az ágazat azonban változóban van. A csupán egy vagy két személyzeti taggal rendelkező kisvállalatok száma 2012 óta meredeken csökken, és az ágazat a 20 és 50 közötti alkalmazottal rendelkező és több hajót birtokló vállalatok magasabb aránya felé mozdul el. A régi hajókat fokozatosan nagyobb, fejlettebb technológiájú gépi berendezésekkel felszerelt és nagyobb létszámú személyzetet igénylő hajókra cserélik.

Európa belvízi útvonalai még mindig kínálnak kihasználatlan lehetőségeket, amelyek még fontosabbak lesznek, mivel az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben a szállítási igények és mennyiségek növekedni fognak. A közúti szállítás fenntartható alternatíváját jelentő belvízi útvonalak hozzájárulhatnak a szállítási műveletek környezeti hatásának csökkentéséhez is. Az ágazat versenyképességének növelése érdekében számos intézkedés szükséges. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) hozzájárulásával a belvízi útvonalak infrastruktúrája, például az elavult zsilipek és a szűk kikötőbejáratok korszerűsíthetőek. Szintén támogatott a zöld technológia használata a hajókon. A belvízi fuvarozási ágazatot továbbá a szakképzett munkások hiánya és az elöregedő munkaerő – az átlagéletkor 55 év – is sújtja, ezért intézkedésekre van szükség a szakma vonzerejének növelése érdekében.

A Bizottság javaslata

A Bizottság ezért a munkaerő Unión belüli mobilitását ösztönző és az eltérő háttérrel rendelkező, szakképzett személyeket a szakmába bevonzó intézkedésekre tett javaslatot. Jelenleg a 96/50/EK irányelv és a 91/672/EGK irányelv – a Rajna kivételével – az EU belvízi útjain szolgálatot teljesítő hajóvezetők kölcsönös elismerésére korlátozódnak. A Rajnai Hajózási Központi Bizottsága elismeri a más tagállamok által kiadott hajóvezetői bizonyítványokat, de az eljárások hosszadalmasak, és további feltételek is szabhatóak. Ez a kettős szabályozási rendszer jelentős mértékben akadályozza a munkavállalói mobilitást az ágazatban.

A javaslat értelmében a képesítési bizonyítványokat, szolgálati naplókat és hajónaplókat valamennyi tagállamnak nem csak a hajóvezetők, hanem valamennyi személyzeti tag esetében el kellene ismernie. A Bizottság emellett javasolta a harmadik országok által kiállított dokumentumok elismerésének megkönnyítését is. A kölcsönös elismerés a képesítési bizonyítvány megszerzéséhez teljesítendő közös minimumkövetelményeken alapul. Meghatározásra kerülnek a képesítés különböző szintjeihez szükséges kompetenciák. Ezeket a kompetenciákat a képzési program végén tesztelik, illetve igazolhatóak valamely igazgatási hatóság által szervezett vizsga teljesítésével is. Azáltal, hogy minden kérelmezőtől megkövetelik a vizsga letételét, a munkaerő képesítése a tapasztalatalapú rendszer irányából – ahol elegendő volt bizonyos számú, a fedélzeten eltöltött év a kompetencia igazolására – a kompetencialapú rendszer felé mozdul el. Ez a kompetenciaalapú rendszer nagyobb rugalmasságot kínál a például a tengeri hajózás vagy a halászat területéről érkező új belépők számára, akik pályafutásuk egy későbbi szakaszában a belvízi hajózás mellett döntenek. A Bizottság azt javasolta továbbá, hogy az orvosi alkalmasságot harmonizált szabályokra alapozzák.

Az előadó álláspontja

Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a belvízi fuvarozási ágazat munkavállalóinak magas szintű képesítéseit harmonizálják, biztosítva ezáltal a képzett munkaerő mobilitását az Unióban. Az előadó mindazonáltal számos módosítást indítványoz a javaslat tökéletesítésének szándékával.

Az előadó támogatja a Bizottság azon rendelkezését, hogy a kizárólag a más tagállamokhoz nem kapcsolódó belvízi útvonalakon dolgozó fedélzeti személyzet tagjai mentességet élvezzenek az új rendszer alól. Arányossági okokból az előadó továbbá indítványozza a csupán nagyon korlátozott távon üzemelő hajókon, például egyes kompokon dolgozó fedélzeti személyzeti tagok mentesítését is. Általában véve az irányelvnek kizárólag a belvízi útvonalakkal rendelkező és/vagy a belvízi útvonalakon hajózó fedélzeti személyzet számára képzést és képesítést nyújtó tagállamok fedélzeti személyzetére kellene vonatkoznia.

Az előadó üdvözli a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszok meghatározására vonatkozó közös kritériumokat és az ezeken a szakaszokon történő hajózásra szóló képesítés megszerzésére irányuló átlátható eljárást, mivel ez a munkavállalók mobilitásának egyik akadálya a jelenlegi rendszerben. Azonban a különös kockázatot jelentő útszakaszok meghatározását szolgáló kritériumoknak figyelembe kellene venniük a balesetek magas kockázatát is azokon a konkrét helyeken, ahol a kockázat egyéb módon nem mérsékelhető. Azoknak a tagállamoknak, ahol a különös kockázatot jelentő útszakaszok találhatóak, képesnek kell lenniük azt ellenőrizni, hogy mely másik tagállamok végezhetik el az ezekre a szakaszokhoz szükséges kompetenciák felmérését. Egyes kockázatot jelentő útszakaszok esetében kötelezhető lehet a gyakorlati tapasztalat megléte, a kérelmezőknek pedig igazolniuk kell, hogy megtették az előírt számú utazást az érintett szakaszon.

A harmadik országok által kiadott képesítési bizonyítványok elismerése leginkább az Unió valamely hajózható belvízi útjához kapcsolódó országok esetében lényeges. Az előadó ezért az irányelv szerinti elismerés ezekre az országokra történő korlátozását indítványozza. Az előadó kétli, hogy a Bizottság képes lesz hatékonyan ellenőrizni a harmadik országok nemzeti szabályainak az irányelvben meghatározott szabályokkal való egyezőségét.

Mivel a kompetenciák vizsgálata a képesítések elismerése új rendszerének alapvető része, az előadó úgy véli, hogy a vizsgáztatók minősége kiemelkedő fontosságú, és esetükben nem állhat fenn összeférhetetlenség. A kérelmező számára lehetőséget kell biztosítani, hogy egy bizonyos tagállamban vizsgázzon, például szimulátoron, majd a kiadott gyakorlati vizsgabizonyítványt el kell ismerni a képesítési bizonyítvány többi tagállamban történő kérelmezésekor.

A valamennyi tagállam szakértőit, továbbá az európai folyami bizottságok megfigyelőit, érdekelt feleit és képviselőit magában foglaló belvízi hajózási előírásokat kidolgozó európai bizottságot (CESNI) abból a célból hozták létre, hogy egységes szabályokat dolgozzon ki a belvízi hajózásra az Unió egészére nézve. Figyelembe kell venni a szakképesítés ágazata terén végzett munkáját. Az Európai Bizottságnak ezért át kell vennie a CESNI előírásait az ezen irányelvet követő felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor.

Az előadó üdvözli a rokonszakmákból érkező belépőknek kínált lehetőséget, hogy egy rövidített képzési program segítéségével hajós vagy hajóvezetői képesítést szerezhessenek. A szakmában való elhelyezkedést még inkább elő kell segíteni a tengerésztapasztalattal rendelkező vagy az előzetesen szakképzési programot teljesített kérelmezők számára.

Bár a kompetenciaalapú rendszerben a hajózási tapasztalattal kapcsolatos követelmények kevésbé lényegesek, ha egy kérelmezőnek vizsgát kell letennie a képesítés megszerzése előtt, a gyakorlati tapasztalatot nem szabad lebecsülni. A műveletek biztonságának garantálása érdekében az előírt minimális hajózási tapasztalat 45 nap, amely 6 hónapnyi hajózásnak felel meg. Hangsúlyozni kell, hogy a tapasztalatot nem helyettesítheti teljes mértékben a szimulátorral végrehajtott képzés.

Az előadó a hajóvezetői képesítéshez szükséges kompetenciákat kiegészítette néhány további kompetenciával, mint amilyen a közlekedési szabályok ismerete, valamint a veszélyes áruk szállításának alapvető ismerete. A fedélzeti személyzet alacsony száma miatt a hajóvezetőknek is képesnek kell lenniük arra, hogy kisegítsék a személyzetet napi munkájukban, amelyhez operatív szintű kompetenciákra van szükségük. A biztonságos hajózáshoz alapvető fontosságú a bármely más hajóval és a parti hatóságokkal való megfelelő kommunikáció, ezért a hajóvezetőktől elvárt az angol nyelv alapfokú ismerete. Még fontosabb az angol nyelvtudás azon személyhajózási szakértők számára, akik az utasok védelméért felelnek vészhelyzet esetén.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (13.10.2016)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

A vélemény előadója: Lynn Boylan

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A belvízi hajózás természeténél fogva európai ügy, mivel a legtöbb belvízi út határokon átnyúló közlekedési útvonal.

A „környezetvédelmi lábnyomra” tekintettel támogatni kell a teherszállítmány közutakról vízi utakra való terelését, illetve a belvízi hajózási ágazatban a munkahelyek megőrzését és megteremtését.

A belvízi hajózás leglényegesebb eleme az e foglalkozást űző fedélzeti személyzet és hajóvezetők, valamint az utasok, az áruk és a környezet általános biztonsága. A biztonság a belvízi hajóutak közvetlen közelében lévő személyek, áruk és környezet számára is fontos, akik/amelyek balesetek/rendellenességek esetén kárt szenvedhetnek el.

A biztonság garantálása érdekében fontos tehát a vonatkozó előírások betartása. Ez fogja biztosítani, hogy az ezen ágazatban dolgozó személyek felelős módon hajtsák végre a szükséges intézkedéseket.

A szakmai képzés a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor az összes belvízi hajóút biztonságának garantálásához a belvízi hajózási ágazatban hasonló előírásokra van szükség, különös tekintettel arra, hogy e munkát mozgó helyzetben végzik el.

A munkavállalók mobilitása lehetővé teszi a hajóvezetők és a fedélzeti személyzet számára, hogy más tagállamokban is munkát vállaljanak. A mobilitás megőrzése érdekében fontos a képesítések elismerése.

A szakmai képesítések elismerése csak abban az esetben lehetséges, ha a készségek összehasonlíthatóak, értékelhetőek és engedélyezettek. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a fedélzeti személyzet és a hajóvezetők a legalacsonyabb előírásokat támasztó tagállamban szerzik meg a bizonyítványukat. El kell kerülni ezt a „bizonyítvány-piacot”, mivel visszaéléseknek teret adó helyzeteket teremthet, és a legolcsóbb/legkönnyebben megszerezhető bizonyítványok alacsonyabb normákat eredményezhetnek.

A vízi útvonalak biztonságának garantálása érdekében a szükséges képesítéseknek az összes érintett fél számára összehasonlítható módon kell érvényesnek lenniük. A kivételeket ezért amennyire csak lehetséges, kerülni kell.

A fedélzeti személyzet és a hajóvezetők mobilitásának garantálásához arra is szükség van, hogy az előírásokat az összes tagállamban alkalmazzák és a nem összekapcsolt vízi utakra is kiterjedjenek. Ennek hiányában a kizárt tagállamokból származó fedélzeti személyzet és a hajóvezetők bizonyítványai nem lennének elismerve és a kizárt, nem összekapcsolt vízi útvonalakra nem terjedne ki az irányelv, és az érintett fedélzeti személyzet és hajóvezetők sem élhetnének a mobilitás lehetőségével. Más szóval tehát: ez nem biztosítana esélyegyenlőséget mindenki számára, és ellentétes lenne az irányelv szellemiségével.

A legmagasabb szintű biztonsági előírások érdekében meg kell határozni a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat. Ezt felelős módon azoknak a tagállamoknak kellene elvégezniük, amelyek területén e különös kockázatot jelentő vízi útszakaszok megtalálhatók. Az útszakaszok megtévesztő csalárd módon történő meghatározásának (egy egész folyó/csatorna veszélyesnek minősítésének) elkerülése érdekében a Bizottság meghatározza a tagállamok számára azokat a feltételeket, amelyek alapján megnevezhetik a különös kockázatot jelentő területeket.

A szakmai képzések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Nem elegendő ugyanakkor minimális előírásokat meghatározni, mivel ezek gyakran alacsony előírásokat jelentenek. A belvízi hajózási ágazat viszonylag biztonságos, mivel a szakmai képesítésekre vonatkozó magas szintű előírásokat a folyami bizottságokban hosszú idő alatt megszerzett rengeteg tapasztalat segítségével alakították ki. Fontos, hogy a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős bizottság (CESNI) a tagállamok, a folyami bizottságok és a szociális partnerek szakértőivel együtt dolgozzák ki és honosítsák meg a szakmai képzésekre vonatkozó egységes előírásokat.

A szakma vonzerejét nem az alacsonyabb normák fogják növelni, hanem inkább az, hogy a legénység tagjai olyan jól képzett és jártas szakemberekké válnak, akikre az ágazatnak nagy szüksége van a munka elvégzéséhez és a biztonság megőrzéséhez.

A már meglévő bizonyítványok elismerése az első lépést jelenti ebbe az irányba. Ezt azonban az előírások lazítása nélkül, a bizonyítvány-piacok, a megvásárolt bizonyítványok és a csalások elkerülésével kell megvalósítani. A szakképesítési követelmények megőrzéséhez fontos lépés, hogy ne csak a hajóvezetőknek, hanem a fedélzeti személyzet tagjainak is gyakorlati vizsgát kelljen letenniük alkalmasságuk bizonyítására. Egyes esetekben – amilyen például a rádióhasználat és a gyakorlati helyzetek kifejtése – a szóbeli vizsgának is van értelme. A képzés során nem csak a minősített képzési programokon való részvétel fontos – az értékelésen/vizsgákon a kompetenciákat is bizonyítani kell, mivel a hajózási tapasztalat önmagában nem elegendő, ha a legénység nem a belvízi hajók működéséhez szükséges feladatokat látja el.

Lehetővé kell tenni a tengerjáró hajókon dolgozó személyzetnek, hogy – könnyebb hozzáféréssel, de nem alacsonyabb szintű előírások alapján – a belvízi hajózási ágazatra válthasson. Azaz a belvízi hajózási szakmának kapcsolódnia kell a tengerjáró hajók működéséhez. A más szakmákban dolgozó munkavállalók előtt is nyitottnak kell lennie az ágazatnak, de a belvízi hajózási ágazatban szokásos szakmai képzés nem kerülhető meg.

A képzéseken használt szimulátoroknak meg kell egyezniük a vizsgák során használt szimulátorokkal, különben fennáll az előírások gyengülésének kockázata.

A biztonsági előírások és a szakmai képesítések színvonalának megőrzése érdekében fontos, hogy a tagállamok lehetőséget biztosítsanak a szakmai tanúsítványokkal kapcsolatos aggodalmak/panaszok megfogalmazására, amennyiben egy bizonyítvány valószerűsége kétségbe vonható. E panaszokat a Bizottságnak kell összegyűjtenie, hogy helytelen használat esetén intézkedni tudjon és értékelni tudja a rendszer egészét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás1a meghatározza a „képesítés”, a „kompetencia” és a „készségek” uniós szintű fogalmát. A képesítésekre vonatkozó előírásokat meghatározó bármely új jogszabálynak az ajánlásban meghatározott módon kell alkalmaznia e fogalmakat.

 

______________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (HL C 111., 2008.5.6., 1. o.).

Indokolás

Az Európai Képesítési Keretrendszer alapvető standarddá és referenciadokumentummá vált. A képesítésekkel kapcsolatos terminológiát –így a kompetencia, képesítés és készség terminust – használó új jogszabályoknak a jogalkotás minőségének javítására tekintettel a meglévő fogalommeghatározásokon kell alapulniuk.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A mobilitás elősegítése, valamint a hajózás biztonsága és az emberi életek védelme érdekében szükség van arra, hogy a fedélzeti személyzet tagjai, a személyszállító hajókon a vészhelyzeteket irányító személyek, valamint a cseppfolyósított földgázzal hajtott hajók üzemanyag-felvételét végző személyek rendelkezzenek a képesítésüket igazoló bizonyítványokkal. A hatékony végrehajtás érdekében ezeket a bizonyítványokat a foglalkozásuk gyakorlása során maguknál kell tartaniuk.

(5)  A mobilitás elősegítése, valamint a hajózás biztonsága és az emberi életek és a környezet védelme érdekében szükség van arra, hogy a fedélzeti személyzet tagjai függetlenül attól, hogy személy- vagy tartályhajókon teljesítenek-e szolgálatot –, különösen a személyhajókon a vészhelyzeteket irányító személyek, valamint az üzemanyag-felvételt végző személyek rendelkezzenek a képesítésüket igazoló képesítő bizonyítványokkal. Ezen túlmenően az igazolt képesítés javítani fogja a munkaerő-piaci lehetőségeket és a képesítés elismerését. A hatékony végrehajtás érdekében ezeket a bizonyítványokat a foglalkozásuk gyakorlása során maguknál kell tartaniuk.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Költséghatékonysági okokból nem kell kötelezővé tenni uniós képesítési bizonyítványok megszerzését azokon a nemzeti belvízi utakon, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható hálózatához.

(8)  A hajózás biztonsága, a munkaerő mobilitása és a költséghatékonyság érdekében, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy kötelezővé teszik uniós képesítési bizonyítványok megszerzését azokon a nemzeti belvízi utakon, amelyek nem kapcsolódnak más tagállam hajózható hálózatához.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Unióban közlekedő hajók üzemeltetésében részt vevő személyek mobilitásának elősegítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy az ezen irányelv szerint kiállított minden képesítési bizonyítványnak, szolgálati naplónak és hajónaplónak meg kell felelnie a minimális előírásoknak, a tagállamoknak el kell ismerniük az ezen irányelv szerint igazolt szakmai képesítéseket. Ebből következően az ilyen képesítések birtokosai az Unió minden belvízi útján gyakorolhatják a foglalkozásukat.

(9)  Az Unióban közlekedő hajók üzemeltetésében részt vevő személyek mobilitásának elősegítése érdekében, valamint tekintettel arra, hogy az ezen irányelv szerint kiállított minden képesítési bizonyítványnak, szolgálati naplónak és hajónaplónak meg kell felelnie az előírt standardoknak, a tagállamoknak el kell ismerniük az ezen irányelv szerint igazolt szakmai képesítéseket. Ebből következően az ilyen képesítések birtokosai az Unió minden belvízi útján gyakorolhatják a foglalkozásukat.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Unió és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság között 2003 óta fennálló együttműködés alapján, amely alapját képezte a belvízi hajózási előírásokat kidolgozó európai bizottság (CESNI) – amely a Rajnai Hajózási Központi Bizottság égisze alatt létrehozott nemzetközi szervezet – felállításának, valamint az európai szakmai képesítéseket irányító jogi keretek egyszerűsítése érdekében, a Rajnai Hajózási Személyzeti Szabályzat szerint a módosított rajnai hajózási egyezmény szerint – amelyek ezen irányelvvel azonos követelményeket határoznak meg – kiállított képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók az Unió minden belvízi útján legyenek érvényesek. A kölcsönösség alapján az Unió ismerje el a harmadik országok által kiállított ilyen dokumentumokat. Annak érdekében, hogy folytassuk a munkavállalói mobilitás útjában álló akadályok lebontását, és tovább egyszerűsítsük a szakmai képesítések jogi kereteit Európában, bármilyen harmadik ország által kiadott bizonyítvány, szolgálati napló vagy hajónapló, amely az ebben az irányelvben lefektetett követelményekkel azonos előírásokra épül, elismerhető az Unió minden víziútján, a Bizottság értékelése alapján, és amennyiben az adott harmadik ország elismeri az ezen irányelv szerint kiállított okmányokat.

(10)  Az Unió és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság között 2003 óta fennálló együttműködés alapján, amely alapját képezte a belvízi hajózási előírásokat kidolgozó európai bizottság (CESNI) – amely a Rajnai Hajózási Központi Bizottság égisze alatt létrehozott, a tagállamok, a folyami bizottságok és a szociális partnerek képviselőiből álló nemzetközi szervezet – felállításának, valamint az európai szakmai képesítéseket irányító jogi keretek egyszerűsítése érdekében, a Rajnai Hajózási Személyzeti Szabályzat szerint a módosított rajnai hajózási egyezmény szerint – amelyek ezen irányelvvel azonos követelményeket határoznak meg – kiállított képesítési bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók az Unió minden belvízi útján legyenek érvényesek. Ennek következtében a CESNI-nek minden olyan területen előírásokat kell kidolgoznia, amelyen a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, kivéve azokat a hajózható vízi útszakaszokat, amelyek a tagállamok szerint különös kockázatot jelentenek. A kölcsönösség alapján az Unió ismerje el a harmadik országok által kiállított ilyen dokumentumokat. Annak érdekében, hogy folytassuk a munkavállalói mobilitás útjában álló akadályok lebontását, és tovább egyszerűsítsük az európai szakmai képesítéseket szabályozó jogi kereteket, a valamely harmadik ország által az ezen irányelvben meghatározottakkal megegyező követelmények alapján kiállított bármely képesítő bizonyítvány, szolgálati napló vagy hajónapló elismerhető az Unió minden vízi útján is, a Bizottság értékelése alapján, és amennyiben az adott harmadik ország elismeri az ezen irányelv szerint kiállított okmányokat.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tagállamok csak olyan személyeknek állítsanak ki képesítési bizonyítványt, akik rendelkeznek a konkrét képesítés megszerzéséhez szükséges minimális szintű kompetenciával, betöltötték a minimális életkort, és rendelkeznek a minimális orvosi alkalmassággal és hajózási idővel.

(12)  A tagállamok csak olyan személyeknek állítsanak ki képesítési bizonyítványt, akik egy jóváhagyott képzési program értékeléssel igazolt sikeres elvégzése következtében rendelkeznek a konkrét képesítés megszerzéséhez szükséges, előírt szintű kompetenciával, betöltötték a minimális életkort, részesültek az előírt oktatásban és képzésben, valamint rendelkeznek a minimális orvosi alkalmassággal és hajózási idővel.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a fiatalokat, hogy szerezzenek szakmai képesítést a belvízi hajózás területén, és külön intézkedéseket kell bevezetniük, hogy támogassák a szociális partnerek ezzel kapcsolatos tevékenységeit.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A képesítések kölcsönös elismerésének védelme érdekében a bizonyítványok a hajók üzemeltetéséhez szükséges kompetenciákon alapuljanak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a bizonyítványt szerző személyek rendelkezzenek a minimális kompetencia szinttel, melyet megfelelő értékeléssel ellenőriznek. Az ilyen értékelés történhet hatósági vizsga formájában, vagy részét képezheti egy közös előírás szerint végrehajtott, jóváhagyott képzési programnak, ami biztosítja az összehasonlítható minimális kompetencia szintet minden tagállamban a különböző képesítések esetében.

(13)  A képesítések kölcsönös elismerésének védelme érdekében a bizonyítványok a hajók üzemeltetéséhez szükséges kompetenciákon alapuljanak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a bizonyítványt szerző személyek rendelkezzenek az előírt kompetencia szinttel, melyet megfelelő értékeléssel ellenőriznek. Az ilyen értékelés történhet hatósági vizsga formájában, vagy részét képezheti egy közös előírás szerint végrehajtott, jóváhagyott és szükség esetén gyakorlati értékelést is tartalmazó képzési programnak, ami biztosítja az összehasonlítható szükséges kompetencia szintet minden tagállamban a különböző képesítések esetében.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A biztonsággal kapcsolatos felelősség miatt a hajóvezetői munkakör gyakorlása, a rádiólokátor segítségével történő hajózás, a cseppfolyósított földgázzal hajtott hajók feltöltése vagy üzemeltetése során gyakorlati vizsga útján kell ellenőrizni, hogy ténylegesen elérik-e a szükséges kompetencia szintet. A gyakorlati vizsgákat jóváhagyott szimulátorokon is le lehet tenni, azért, hogy könnyebb legyen a kompetencia értékelése.

(14)  A biztonsági szabályok betartásának szükségessége miatt a fedélzeti személyzeti, a hajóvezetői és a személyhajózási biztonsági szakértői munkakör gyakorlása, a rádiólokátor segítségével történő hajózás, a cseppfolyósított földgázzal hajtott hajók feltöltése vagy üzemeltetése során gyakorlati vizsga útján kell ellenőrizni, hogy ténylegesen elérik-e a szükséges kompetencia szintet. A gyakorlati vizsgákat jóváhagyott szimulátorokon is le lehet tenni, azért, hogy könnyebb legyen a kompetencia értékelése.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A képzési programokat jóvá kell hagyatni, hogy azok mindenképpen megfeleljenek a tartalommal és a szervezéssel kapcsolatos minimumkövetelményeknek. A megfeleltetés során ki lehet szűrni a szakma gyakorlásának útjában álló felesleges akadályokat, így azoknak, akik már megszerezték a szükséges szakismereteket, nem kell felesleges újabb vizsgákat letenniük. A jóváhagyott képzési programok megléte azt is lehetővé teszi, hogy a más ágazatokban tapasztalatot szerzett dolgozók munkát vállaljanak a belvízi hajózásban, mivel részt vehetnek olyan képzési programokban, amelyek figyelembe veszik a már megszerzett ismereteiket.

(15)  A képzési programokat jóvá kell hagyatni, hogy azok mindenképpen megfeleljenek a tartalommal és a szervezéssel kapcsolatban szükséges követelményeknek. A megfeleltetés során ki lehet szűrni a szakma gyakorlásának útjában álló akadályokat, így azoknak, akik a szakképzésük vagy egyéb képzés során már megszerezték tengeri munkakörnyezetben a szükséges szakismereteket vagy a tengeri szakmákkal kapcsolatos készségeket, nem kell újabb vizsgákat letenniük. A jóváhagyott képzési programok megléte azt is lehetővé teszi, hogy a más ágazatokban tapasztalatot szerzett dolgozók munkát vállaljanak a belvízi hajózásban, mivel részt vehetnek olyan képzési programokban, amelyek figyelembe veszik a már megszerzett ismereteiket.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A hajóvezetők mobilitásának további előmozdítása érdekében lehetőség szerint minden tagállamnak lehetővé kell tenni, hogy felmérje a konkrét kockázatok kezeléséhez szükséges kompetenciákat az Unió minden olyan belvízi útján történő hajózásban, amelyen ilyen kockázatok felmerülnek.

(16)  A hajóvezetők mobilitásának további előmozdítása érdekében lehetőség szerint minden, hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamnak lehetővé kell tenni, hogy felmérje a konkrét kockázatok kezeléséhez szükséges kompetenciákat az Unió olyan belvízi útján történő hajózásban, amelyen ilyen kockázatok felmerülnek.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A hajózási időt a tagállamok által igazolt szolgálati naplóban lévő bejegyzések alapján kell ellenőrizni. Az ilyen ellenőrzések érdekében a tagállamoknak szolgálati naplókat és hajónaplókat kell kiadniuk, és biztosítaniuk kell, hogy az utóbbiakban rögzítsék a hajók által megtett utakat. A jelöltek orvosi alkalmasságát jóváhagyott orvosnak kell igazolnia.

(17)  A hajózási időt a tagállamok által igazolt szolgálati naplóban lévő bejegyzések alapján kell ellenőrizni. Az ilyen ellenőrzések érdekében a tagállamoknak nemcsak szolgálati naplókat és hajónaplókat kell kiadniuk, és biztosítaniuk kell, hogy az utóbbiakban rögzítsék a hajók által megtett utakat, hanem más eszközökkel is meg kell állapítaniuk, hogy betartják-e a hajózási időt. A jelöltek orvosi alkalmasságát jóváhagyott orvosnak kell igazolnia.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az ezen irányelv szabályaival azonos szabályok szerint bizonyítványokat, szolgálati naplókat és hajónaplókat kiállító hatóságok – harmadik országokban is – személyes adatokat dolgoznak fel. Az irányelv értékelése céljából, statisztikai célokra, a biztonság fenntartásához, a könnyebb hajózás érdekében és az ezen irányelv végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében ezeknek a hatóságoknak, és adott esetben az azonos szabályokat létrehozó nemzetközi szervezeteknek szintén hozzá kell férniük a Bizottság által vezetett adatbázishoz. Ez a hozzáférés azonban csak megfelelő szintű adatvédelem – és a személyes adatok védelme – mellett történhet.

(20)  Az ezen irányelv szabályaival azonos szabályok szerint bizonyítványokat, szolgálati naplókat és hajónaplókat kiállító hatóságok – harmadik országokban is – személyes adatokat dolgoznak fel. Az irányelv értékelése céljából, statisztikai célokra, a biztonság fenntartásához, a könnyebb hajózás érdekében és az ezen irányelv végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében ezeknek a hatóságoknak, és amennyiben szükséges, az azonos szabályokat létrehozó nemzetközi szervezeteknek szintén hozzá kell férniük a Bizottság által vezetett adatbázishoz. Ez a hozzáférés azonban csak magas szintű adatvédelem mellett történhet, különösen a személyes adatok védelme esetében.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a dokumentumok csalás elleni védelme érdekében a Bizottságnak második lépésben, ezen irányelv elfogadását követően, meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy bevezesse a szolgálati naplók és hajózási naplók elektronikus verzióját, valamint elektronikus szakmai kártyákat, melyek tartalmazzák az uniós bizonyítványokat is. Ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a más közlekedési ágakban, különösen a közúti fuvarozásban már meglévő technológiákat. A költség-haszon elemzésre és az alapvető jogokra gyakorolt hatások elemzésére is kiterjedő hatásvizsgálat elvégzése után, különösen a személyes adatok védelmét illetően, a Bizottságnak adott esetben be kell nyújtania egy javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(21)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a dokumentumok csalás elleni védelme érdekében a Bizottságnak fontolóra kell vennie megfelelő jogi keret elfogadását a szolgálati naplók és hajózási naplók elektronikus verziójának, valamint az uniós bizonyítványokat is magukban foglaló elektronikus szakmai kártyáknak a bevezetésére vonatkozóan. Ennek során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a más közlekedési ágakban, különösen a közúti fuvarozásban már meglévő technológiákat. Figyelembe kell vennie továbbá a felhasználhatóságot és az akadálymentességet, összhangban fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. A költség-haszon elemzésre és az alapvető jogokra gyakorolt hatások elemzésére is kiterjedő hatásvizsgálat elvégzése után, különösen a személyes adatok védelmét illetően, a Bizottságnak adott esetben be kell nyújtania egy javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Olyan, jogszerűtlen hozzáférés ellen védett berendezéseket is biztosítani kell, amelyek elektronikusan rögzítik a személyzet valamennyi tagjának a szolgálati idejét és az elvégzett feladatokat.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a szükséges összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati és szóbeli vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó, a CESNI-előírásokra épülő előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A CESNI, amelyben minden tagállam szakemberei részt vehetnek, meghatározza az előírásokat a belvízi hajózás területén, ideértve a szakmai képesítéseket is. A Bizottság figyelembe veheti ezeket az előírásokat a jogi aktusoknak az ezen irányelv szerint történő elfogadása során.

(26)  A CESNI, amelyben minden tagállam, folyami bizottság és szociális partner szakemberei is helyet kapnak, teljes körűen részt vesz a belvízi hajózás területén – ideértve a szakmai képesítéseket is – irányadó előírások megtervezésében és meghatározásában. Azon hajózható vízi útszakaszok kivételével, amelyek a tagállamok szerint különös kockázatokat jelentenek, a Bizottság csak akkor járhat el a CESNI-előírások szerint, ha fel van hatalmazva a jogi aktusoknak az ezen irányelv szerint történő elfogadására.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Mivel az itt tárgyalt irányelv célkitűzését, nevezetesen a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerésére vonatkozó közös keret létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a léptéke és hatásai miatt e cél hatékonyabban elérhető, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(27)  Mivel az itt tárgyalt irányelv célkitűzését, nevezetesen a belvízi hajózásban szükséges minimális szakmai képesítések elismerésére vonatkozó közös keret létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a léptéke és hatásai miatt e cél hatékonyabban elérhető, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az ágazat mobilitásának fokozásához egy elismerési rendszer jelentheti az első lépést. Középtávon pedig a tagállami szakképzések és szakmai továbbképzések összehasonlítható rendszere könnyíthetné meg a mobilitást és garantálná a biztonságot.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „fedélzeti személyzet tagjai”: az uniós belvízi utakon közlekedő hajó üzemeltetésében részt vevő személyek, akik a hajózással, a szállítmány kezelésével, a rakodással, a karbantartással vagy javítással kapcsolatos feladatokat látnak el, kivéve a kizárólag a motorok, az elektromos és elektronikus berendezések üzemeltetésére kijelölt személyeket;

6.   „fedélzeti személyzet tagjai”: az uniós belvízi utakon közlekedő hajó üzemeltetésében részt vevő személyek, akik a hajózással, a hajó működésének ellenőrzésével, a hajógépészettel, a kommunikációval, a biztonsággal, az egészség és a környezet védelmével, a szállítmány kezelésével, a rakodással, a karbantartással vagy javítással kapcsolatos feladatokat látnak el, kivéve a kizárólag a motorok, az elektromos és elektronikus berendezések üzemeltetésére kijelölt személyeket;

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „személyhajózási szakember”: olyan személy, aki az utasszállító hajók fedélzetén vészhelyzetben intézkedéseket tehet;

7.  „személyhajózási szakember”: a hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő olyan személy, aki az utasszállító hajók fedélzetén vészhelyzetben intézkedéseket tehet;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „képesítés”: az Európai Képesítési Keretrendszer ajánlásában meghatározott képesítés;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „kompetencia”: az a bizonyított képesség, hogy valaki használni tudja az előírások által megkövetelt ismereteket és készségeket a belvízi hajók üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásához;

10.  „kompetencia”: az a bizonyított képesség, hogy valaki használni tudja azokat az ismereteket, készségeket és személyes, szociális vagy módszertani képességeket, amelyek a belvízi hajók üzemeltetéséhez szükséges feladatok megfelelő ellátására vonatkozóan meghatározott előírásokhoz kapcsolódnak;

Indokolás

Hozzáigazítás az Európai Képesítési Keretrendszerben megadott fogalommeghatározáshoz.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a hajózás biztonsága azt megköveteli, a tagállamok azonosíthatják a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat, kivéve a 7. cikkben említett tengeri jellegű belvízi utakat, amelyeken a kockázatok az alábbi okok miatt állnak fenn:

(1)  Amikor a hajózás biztonsága azt megköveteli, a tagállamok azonosítják a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat, kivéve a 7. cikkben említett tengeri jellegű belvízi utakat, amelyeken a kockázatok az alábbi okok miatt állnak fenn:

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azt, hogy teljesítik az I. mellékletben az életkorral, kompetenciával, hatósági megfeleléssel és hajózási idővel kapcsolatban meghatározott minimumkövetelményeket a kért képesítésnek megfelelően;

b)  azt, hogy teljesítik az I. mellékletben az életkorral, az előírt kompetenciával, hatósági megfeleléssel és hajózási idővel kapcsolatban meghatározott minimumkövetelményeket a kért képesítésnek megfelelően;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamoknak ellenőrizniük kell a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét.

(2)  A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamoknak ellenőrizniük kell a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikkben említett – de a 6. cikk b) pontjában említettől eltérő – külön engedélyeket kérelmező személyek megfelelő igazoló dokumentummal igazolják:

(1)  A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikkben említett – de a 6. cikk b) pontjában említettől eltérő – külön engedélyeket kérelmező személyek megfelelő igazoló dokumentummal igazolják:

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azt, hogy teljesítik az I. mellékletben az életkorral, kompetenciával, hatósági megfeleléssel és hajózási idővel kapcsolatban meghatározott minimumkövetelményeket a kért képesítésnek megfelelően.

b)  azt, hogy teljesítik az I. mellékletben az életkorral, az előírt kompetenciával, hatósági megfeleléssel és hajózási idővel kapcsolatban meghatározott minimumkövetelményeket a kért képesítésnek megfelelően;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor arra utaló jelek merülnek fel, hogy a képesítési bizonyítványok vagy a külön engedélyek feltételei már nem teljesülnek, a tagállamoknak el kell végezniük a szükséges értékeléseket, és szükség esetén vissza kell vonniuk a bizonyítványokat.

Amikor arra utaló jelek merülnek fel, hogy a képesítési bizonyítványok vagy a külön engedélyek feltételei már nem teljesülnek, a tagállamoknak el kell végezniük a szükséges értékeléseket, és szükség esetén vissza kell vonniuk a bizonyítványokat. A tagállamok kijelölhetnek vagy létrehozhatnak egy illetékes hatóságot, amelyhez el lehet küldeni a valamely tagállam vagy ország által kiállított képesítéseket igazoló bizonyítványok tényszerűségével kapcsolatos panaszokat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a CESNI-t a panaszról. A Bizottság vizsgálatot folytat és meghozza a szükséges intézkedéseket. A tagállamok felfüggeszthetik a bizonyítványokat, amennyiben a hatóság megállapítja, hogy azok a közbiztonságot veszélyeztethető ténybeli pontatlanságokat tartalmaznak vagy tartalmazhatnak. E felfüggesztés mindaddig érvényben marad, amíg az érintett tagállam meg nem győződik arról, hogy a bizonyítványok pontosak. A tagállamok információt gyűjtenek a bizonyítványokkal kapcsolatos panaszokról és azok felfüggesztéséről, és a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban ezeket az információkat egy adatbázisban feltüntetik.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 5. és 6. cikkben említett személyek rendelkezzenek a hajók biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, a 15. cikkben leírt kompetenciákkal.

(1)  A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamok biztosítják, hogy a 4., 5. és 6. cikkben említett személyek rendelkezzenek a hajók biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, a 15. cikkben leírt kompetenciákkal.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és meghatározza a kompetenciákra és a megfelelő ismeretekre és készségekre vonatkozó előírásokat, a II. mellékletben meghatározott lényeges követelmények szerint.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 29. cikk szerint, és a CESNI-előírások alapján meghatározza a kompetenciákra és a megfelelő ismeretekre és készségekre vonatkozó előírásokat, a II. mellékletben meghatározott lényeges követelmények szerint.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az illetékes hatóság által a 16. cikk szerint szervezett vizsga, vagy;

a)  a hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállam illetékes hatósága által a 16. cikk szerint szervezett vizsga, vagy;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 17. cikk szerint jóváhagyott képzési program részeként szervezett vizsga.

b)  a 17. cikk szerint jóváhagyott – a tagállam képzési rendszerének részét képező – képzési rendszer részeként szervezett vizsga.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  képesítési bizonyítvány személyhajókon szolgáló hajózásbiztonsági szakemberek számára.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a 15. cikk (2) bekezdésének (a) pontja szerinti vizsgák megszervezéséről. Biztosítaniuk kell, hogy a vizsgákat olyan vizsgáztatók tartsák, akik fel tudják mérni a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetenciákat, ismereteket és készségeket.

A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamok gondoskodnak a 15. cikk (2) bekezdésének (a) pontja szerinti vizsgák megszervezéséről. Biztosítaniuk kell, hogy a vizsgákat olyan vizsgáztatók tartsák, akik fel tudják mérni a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetenciákat, ismereteket és készségeket.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyeknek a területén működik az adott oktatási vagy képzési intézmény.

(1)  Az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyeknek a területén nyújt oktatást vagy képzést az arra jogosult intézmény, feltéve hogy az oktatási program a tagállam képzési rendszerének szerves része. A tagállamok azzal a feltétellel hagyhatnak jóvá nemzeti szintű képzési programokat, amennyiben azok megfelelnek a CESNI által a minőségértékelési és -biztosítási rendszerben (QAAS) meghatározott közös kritériumoknak.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, amelyek a CESNI által a minőségértékelési és -biztosítási rendszerben (QAAS) meghatározott közös kritériumok alapján kialakítják e programok közös kritériumait.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 15. cikk (1) bekezdésében említett előírások teljesítését ellenőrző vizsgát minősített vizsgabiztosok előtt kell letenni.

c)  a 15. cikk (1) bekezdésében említett előírások teljesítését ellenőrző vizsgát minősített és összeférhetetlenségtől mentes, független vizsgabiztosok előtt kell letenni.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azoknak a tagállamoknak, amelyek különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat határoznak meg a 8. cikk (1) bekezdése értelmében, meg kell határozniuk, hogy milyen kiegészítő ismereteket írnak elő az ilyen szakaszokon hajózó hajóvezetők számára, valamint meg kell határozniuk a követelmények teljesítésének igazolására alkalmazott eszközt.

A tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk a területükön található, a 8. cikk (1) bekezdése értelmében különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszokat. A tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy milyen kiegészítő készségeket írnak elő az ilyen szakaszokon hajózó hajóvezetők számára, valamint meg kell határozniuk a készségek elsajátításának igazolására alkalmazott eszközt.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az eszköz lehet az érintett szakaszon végrehajtandó korlátozott számú utazás, szimulátoros vizsga vagy tesztvizsga előírása vagy a kettő kombinációja.

Ez az eszköz az érintett szakaszon végrehajtandó minimális számú utazás, szimulátoros vizsga és tesztvizsga.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kompetenciák felméréshez használt szimulátorokat a tagállamoknak jóvá kell hagyniuk. A jóváhagyást kérés alapján adják meg abban az esetben, ha igazolást nyert, hogy az eszköz teljesíti a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló aktusok által a szimulátorokra meghatározott előírásokat. A jóváhagyásban meg kell határozni, hogy a szimulátoron milyen konkrét kompetencia felmérését hagyják jóvá.

(1)  A képzés során használt szimulátoroknak a kompetenciák felméréséhez használt szimulátorokhoz hasonlónak kell lenniük. A tagállamoknak mindkét szimulátort jóvá kell hagyniuk. A jóváhagyást kérés alapján adják meg abban az esetben, ha igazolást nyert, hogy az eszköz teljesíti a (2) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló aktusok által a szimulátorokra meghatározott előírásokat. A jóváhagyásban meg kell határozni, hogy a szimulátoron milyen konkrét kompetencia felmérését hagyják jóvá.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállam kijelöli az illetékes hatóságokat, amelyek a következő feladatokat látják el:

(1)  A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállam kijelöli az illetékes hatóságokat, amelyek a következő feladatokat látják el:

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak az alábbiakról:

A hajózható belvízi útvonalakkal rendelkező tagállamok gondoskodnak az alábbiakról:

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  megfelelő erőforrások rendelkezésre állása a munkaügyi felügyeletek számára, valamint gyors információcsere más tagállamok illetékes hatóságaival a biztonság és a tisztességes verseny biztosítása érdekében a belvízi hajózási ágazatban.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  sikeresen elvégezte az alapszintű biztonsági képzés előírt szintjét nyújtó kurzust.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  kizárólag az aktuális tartózkodási helye szerinti tagállam hatályos ifjúságvédelmi rendelkezéseivel összhangban foglalkoztatható, kivéve ha a gyakornoki szerződést szabályozó anyagi jog magasabb szintű védelmet biztosít;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés – 2 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – b pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik a képzési programon való részvétel előtt;

-  legalább négy éves munkatapasztalattal rendelkezik a képzési programon való részvétel előtt;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – c pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – a pont – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a 17. életévét betöltötte.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – a pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – b pont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.3 pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – b pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – c pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik jóváhagyott képzési programon való részvétel előtt;

-  legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik egy legalább két éven át tartó, jóváhagyott képzési programon való részvétel előtt;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – c pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a belvízi hajókra vonatkozó, jóváhagyott rádiókommunikációs képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belvízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

11.4.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

15.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lynn Boylan

24.5.2016

Vizsgálat a bizottságban

31.8.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

8

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (12.7.2016)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

A vélemény előadója: Joëlle Bergeron

RÖVID INDOKOLÁS

A belvízi hajózáshoz kapcsolódó szakmai képesítések elismeréséről szóló parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat célja az 1991. évi előző két irányelv (96/50/EK tanácsi irányelv és a 91/672/EGK tanácsi irányelv) – melyek csak a Rajnán kívüli vízi utakon dolgozó hajóvezetők képesítésére vonatkoztak – hatályon kívül helyezése, valamint a teljes személyzet – többek között a Rajnán dolgozó személyzet – szakmai képesítésének elismerése. A kezdeményezés a belvízi hajózás területén belül kiterjed az árufuvarozásra és a személyszállításra is, nem vonatkozik azonban a magáncélú közlekedésre és a kedvtelési célú vízi járművekre. Az Unió belvízi hajózásra nyitott teljes hálózatára vonatkozik, noha előfordulhatnak kivételek olyan belvízi utakra vonatkozóan, amelyeken nem zajlik határokon átnyúló forgalom.

Ez az új kezdeményezés tehát az előző irányelvekre támaszkodik, valamint a NAIADES I. és II. programok keretében végzett munkákra, különös tekintettel a PLATINA vegyes munkacsoport szakmai képesítések terén végzett munkájára, amely kidolgozta a belvízi hajózás területén a szakmai kompetenciára vonatkozó normákat.

Az európai belvízi utakat csatornákon, folyamokon, folyókon, tavakon stb. történő áru- és személyszállításra használják. A közel 41 000 km-es hálózat az Unió 12 tagállamát köti össze. Az egymással összekapcsolt európai belvízi utakon történő áruszállítás több mint 140 milliárd tonnakilométert jelent az Unión belüli árufuvarozásban (Eurostat 2011).

A belvízi szállítás továbbá tökéletesen megfelel a fenntartható fejlődés három pillére által támasztott követelményeknek. A költségek szempontjából a belvízi szállítási továbbra is versenyképes a közúti szállítással. Környezetvédelmi szempontból egyszerre energiahatékony és környezetkímélő az üvegházhatású gázok kibocsátása és a globális felmelegedés elleni küzdelem vonatkozásában. Végül, ami a szociális pillért illeti, ez a biztonságos szállítási mód alig okoz balesetet, és óriási fejlődési lehetőséget rejt a forgalom tekintetében, ami a foglalkoztatás jelentős növekedésével járhat, különösen a kikötői övezetekben. A fent említett okokból elő kell segíteni ezen alternatív közlekedési mód fejlesztését.

Erre szolgál a Tanács és a Bizottság irányelvjavaslata is, amelynek célja, hogy a képesítések elismerése révén lehetővé tegye egy olyan szakma elismerését, amelyet napjainkban több európai uniós országban a mobilitás és a munkaerő hiánya sújt.

A munkavállalók a mai napig nehézségekbe ütköznek a szakmai képesítések kölcsönös elismerését illetően, és fölösleges nehézségek elé állítják őket a helyi sajátosságok ismeretével kapcsolatos előírások. Indokoltnak tűnik tehát bevezetni a kompetenciára vonatkozó minimumkövetelményeket a matrózok és hajóvezetők számára.

Az előadó támogatja az ismertetett irányelvre vonatkozó javaslatot, hozzáfűzve azonban néhány módosítást:

Jóllehet a belvízi hajózási hálózat természetéből adódóan gyakran határokon átnyúló, azonban képesnek kell lennie arra, hogy megőrizze nemzeti jellegét és sajátosságait. Az előadó ezért úgy véli, hogy a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos eltérésekkel élhessenek. Az előadó javasolja, hogy pontosítanak bizonyos fogalmakat.

Egyéb eltérési pontok: az irányelvjavaslat valamennyi tagállamban érvényes szakmai képesítésekre vonatkozó követelményei határidőket is meghatároznak a normáknak való megfelelésre. Annak érdekében, hogy a munkaerőpiacot ne sújtsa újabb nemzeti munkaerőhiány, egyes tagállamokban meg kellene hosszabbítani az irányelv alkalmazására meghatározott átmeneti időszakot a célból, hogy az Unió minden tagállama fokozatosan meg tudjon felelni az irányelvben és annak mellékleteiben megállapított követelményeknek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az ezen irányelvben előírt elismerési folyamatnak magában kell foglalnia a belvízi hajózásban érintett szakemberek valamennyi olyan képesítési bizonyítványát, dokumentumokkal igazolt munkatapasztalatát, szolgálati naplóját és hajónaplóját, amelyet a tagállam európai uniós csatlakozása előtt állítottak ki, amennyiben azok megfelelnek a vonatkozó minimális előírásoknak.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A képzési programokat jóvá kell hagyatni, hogy azok mindenképpen megfeleljenek a tartalommal és a szervezéssel kapcsolatos minimumkövetelményeknek. A megfeleltetés során ki lehet szűrni a szakma gyakorlásának útjában álló felesleges akadályokat, így azoknak, akik már megszerezték a szükséges szakismereteket, nem kell felesleges újabb vizsgákat letenniük. A jóváhagyott képzési programok megléte azt is lehetővé teszi, hogy a más ágazatokban tapasztalatot szerzett dolgozók munkát vállaljanak a belvízi hajózásban, mivel részt vehetnek olyan képzési programokban, amelyek figyelembe veszik a már megszerzett ismereteiket.

(15)  A képzési programokat jóvá kell hagyatni, hogy azok mindenképpen megfeleljenek a tartalommal és a szervezéssel kapcsolatos minimumkövetelményeknek. A megfeleltetés során ki lehet szűrni a szakma gyakorlásának útjában álló felesleges akadályokat, így azoknak, akik már megszerezték a szükséges szakismereteket, nem kell felesleges újabb vizsgákat letenniük. A jóváhagyott képzési programok megléte azt is lehetővé teszi, hogy a más ágazatokban tapasztalatot szerzett dolgozók munkát vállaljanak a belvízi hajózásban, mivel részt vehetnek olyan képzési programokban, amelyek figyelembe veszik a már megszerzett ismereteiket, és elismerik addig megszerzett szakmai tapasztalatukat.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(24)  Annak érdekében, hogy biztosítsuk a minimális összehangolt előírásokat a képesítések igazolására, és lehetővé tegyük a tagállamok közötti információcserét, valamint ezen irányelvnek a Bizottság által történő végrehajtását, figyelemmel kísérését és értékelését, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kompetenciákra, az orvosi alkalmasságra, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására, valamint a Bizottság által vezetett (az uniós bizonyítványok, szolgálati naplók és hajónaplók és elismert dokumentumok fontos adatainak egy-egy példányát tároló) adatbázis használatának jellemzőire és feltételeire vonatkozó előírások meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1a foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

_____________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik az alábbi járművek üzemeltetését végző személyekre:

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik azon személyekre, akik:

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kedvtelési célú kishajó;

a)  sportolási vagy kedvtelési céllal hajóznak;

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nem önállóan közlekedő kompok.

b)  nem önállóan közlekedő kompok üzemeltetésében vesznek részt;

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a fegyveres erők, a rendfenntartó erők, a polgári védelmi szervek, a vízügyi igazgatóságok, a tűzoltóság és más sürgősségi segélyszolgálatok által használt vízi járművek üzemeltetésében vesznek részt;

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 15 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.   „hajózási idő”: az az idő, amelyet a fedélzeti személyzet tagjai a fedélzeten töltöttek a hajó útja során a belvízi utakon, és amelyet az illetékes hatóság ellenőriz;

15.   „hajózási idő”: az az idő, amelyet a fedélzeti személyzet tagjai a fedélzeten töltöttek a hajó útja során a belvízi utakon, beleértve a fedélzeti személyzet tagjai által a 19. cikk szerint jóváhagyott szimulátoron töltött képzési időt, és amelyet az illetékes hatóság ellenőriz;

Indokolás

A szimulátoros képzés – amely beleszámít a képesítés megszerzéséhez szükséges munkatapasztalatba – különösen hatékony felkészülés a nehéz helyzetek és vészhelyzetek kezelésére, bizonyos korlátozások mellett.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A tagállamok mentesíthetik a hajóvezetőket az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek alól abban az esetben, ha az említett hajóvezetők kizárólag olyan nemzeti belvízi utakon hajóznak, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható hálózatához. A mentességet adó tagállamok olyan nemzeti képesítési bizonyítványokat adhatnak ki, amelyeket az ebben az irányelvben meghatározott általános feltételektől eltérő feltételek mellett lehet megszerezni. Ezeknek a nemzeti képesítési bizonyítványoknak az érvényessége azokra a nemzeti belvízi utakra korlátozódik, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható hálózatához.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Az értesítéstől számított hat hónap múlva a Bizottság kiállít egy végrehajtó határozatot, amelyben jóváhagyja a javasolt intézkedéseket, amennyiben azok megfelelnek ennek a cikknek és a 18. cikknek, vagy ha nem felelnek meg, akkor felkéri a tagállamot, hogy módosítsa vagy ne fogadja el a javasolt intézkedést.

3.   Az értesítéstől számított hat hónap múlva a Bizottság a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen irányelvnek a javasolt intézkedéseket előíró jóváhagyási eljárással való kiegészítése céljából, amennyiben ezek a rendelkezések megfelelnek e cikknek és a 18. cikknek, vagy ha nem felelnek meg, akkor kötelezi a tagállamot, hogy módosítsa vagy ne fogadja el a javasolt intézkedéseket.

(E módosítás feltételezi a hatáskörök delegálásáról szóló cikk módosítását, annak érdekében, hogy az hivatkozhasson erre a bekezdésre.)

Indokolás

A különleges kockázatot jelentő belvízi útnak való minősítés ténylegesen azt jelenti, hogy a kérdéses szakaszon nem ismerik el a harmonizált képesítéseket. Egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus tehát megfelelőbb, mint egy végrehajtási jogi aktus az ilyen eltérések engedélyezésére.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személyzet uniós bizonyítványaihoz megfelelő igazoló dokumentumot nyújtanak be a 10. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint;

a)  a fedélzeti személyzet tagjainak uniós képesítő bizonyítványaihoz megfelelő igazoló dokumentumot nyújtanak be a 10. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja szerint;

Indokolás

A javaslat célja, hogy az irányelv hatályát a hajóvezetőkön kívül kiterjessze a fedélzeti személyzet valamennyi tagjára.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyeknek a területén működik az adott oktatási vagy képzési intézmény.

(1)  A tagállamok létrehozhatnak a 4., 5. és 6. cikkben említett személyeknek szánt képzési programokat. A tagállamok biztosítják, hogy az olyan diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzési programokat, amelyek tanúsítják a 15. cikk (1) bekezdésében említett kompetencia-előírások teljesítését, azon tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, amelyeknek a területén az adott oktatási vagy képzési intézmény a képzési programjait folytatja.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok elismerik azon diplomákat és bizonyítványokat, amelyeket tulajdonosuk valamely más tagállam által az (1) bekezdésnek megfelelően elismert képzési program elvégzésével szerzett.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdés alkalmazása során a tagállamok objektív, átlátható, nem diszkriminatív és arányos kritériumokat fognak alkalmazni.

E bekezdés alkalmazása során a tagállamok objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos kritériumokat alkalmaznak, figyelembe véve az esélyegyenlőség elvét és a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)   A tagállamok ügyelnek arra, hogy a szimulátorokhoz való hozzáférés lehetőség szerint biztosított legyen más tagállamok állampolgárai számára is.

Indokolás

Mivel nem minden tagállam rendelkezik szimulátorral, logikusnak tűnik, hogy azon tagállamok, amelyek rendelkeznek szimulátorral, megtegyenek minden tőlük telhető erőfeszítést annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsanak ahhoz – vizsgázás vagy gyakorlás céljából – más tagállamok állampolgárai számára is.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra lehet feldolgozni:

A személyes adatokat kizárólag a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a rögzített személyes adatok védelme elveinek megfelelően és az alábbi célokra lehet feldolgozni:

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok információkat cserélnek más tagállamok illetékes hatóságaival a hajókat üzemeltető személyek képesítésével kapcsolatban.

(2)  A tagállamok információkat cserélnek más tagállamok illetékes hatóságaival a hajókat üzemeltető személyek képesítésével kapcsolatban. Ennek során tiszteletben tartják a személyes adatok védelme tekintetében a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megfogalmazott elveket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 19. és 21. cikkben, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazása [*entry into force]-val/vel kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 19. és 21. cikkben, valamint a 23. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves időtartamra szól [date of entry into force of this Directive]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

A Bizottság felhatalmazását időtartam tekintetében korlátozni kell és egyértelműen meg kell határozni a társjogalkotók jogát a felhatalmazás visszavonására. Helyénvaló, hogy a 8. cikk (3) bekezdése végrehajtási helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktus legyen, és ezért belefoglalják a felhatalmazás gyakorlásával foglalkozó 29. cikkbe.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ezen irányelv hatályba lépésétől számított egy éven belül a Bizottság fokozatosan elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, és létrehozza az alábbiakat:

(1) Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy éven belül a Bizottság fokozatosan elfogadja a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokat, és létrehozza az alábbiakat:

Indokolás

Ez a módosítás egy mulasztást korrigál, mivel az alábbi felsorolás a Bizottság által elfogadandó végrehajtási aktusokra is vonatkozik.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyzet azon tagjai, akik nem hajóvezetők, és olyan képesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet egy tagállam adott ki az ezen irányelv 35. cikkében említett átültetési időszak végét követő nap előtt, vagy rendelkeznek egy vagy több tagállam által elismert képesítéssel, a fenti napot követően még legfeljebb 10 évig használhatják azt a bizonyítványt vagy képesítést. Ezen időszak alatt a személyzet hajóvezetőtől eltérő tagjai továbbra is hivatkozhatnak a 2005/36/EK irányelvre képesítésük más tagállamok hatóságai által történő elismerése tekintetében. A szóban forgó időszak lejárta előtt uniós képesítési bizonyítványt vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bizonyítványt kérelmezhetnek az ilyen bizonyítványokat kiállító illetékes hatóságtól, amennyiben ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak, és szolgálati naplóval igazolják az alábbi hajózási időket:

(3)  A személyzet azon tagjai, akik nem hajóvezetők, és olyan képesítési bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet egy tagállam adott ki az ezen irányelv 35. cikkében említett átültetési időszak végét követő nap előtt, vagy rendelkeznek egy vagy több tagállam által elismert képesítéssel, a fenti napot követően még legfeljebb 10 évig használhatják azt a bizonyítványt vagy képesítést. Ezen időszak alatt a személyzet hajóvezetőtől eltérő tagjai továbbra is hivatkozhatnak a 2005/36/EK irányelvre képesítésük más tagállamok hatóságai által történő elismerése tekintetében. A szóban forgó időszak lejárta előtt uniós képesítési bizonyítványt vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bizonyítványt kérelmezhetnek az ilyen bizonyítványokat kiállító illetékes hatóságtól, amennyiben ezen irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak, és szolgálati naplóval vagy hajónaplóval igazolják az alábbi hajózási időket:

Indokolás

A hajónaplókat is a hajózási idő nyilvántartásának egyik lehetséges módjává kell tenni. Ezenkívül mindkét referenciaeszközt egyformán kezeli a következő, (4) bekezdés.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [3 years after the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [5 years after the entry into force of this Directive]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Indokolás

Ellentétben azzal, amit e javaslat címe alapján gondolni lehetne, a jövőbeli irányelv nem csupán a képesítések kölcsönös elismerési rendszerét hozza létre, hanem a belvízi hajózásra vonatkozó valamennyi képzési és képesítési eljárást is harmonizálja. Ezért a tagállamok és a szakmabeliek számára több időt kell biztosítani az alkalmazkodásra.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Ennek az irányelvnek a címzettjei azok a tagállamok, amelyek az 3. cikkben említett belvízi utakkal rendelkeznek.

Indokolás

Mint ahogyan a hajók műszaki előírásáról szóló irányelv esetében, csak azon tagállamok számára kell az irányelvet kötelezővé tenni, amelyek az érintett belvízi utakkal rendelkeznek.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belvízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.4.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Vizsgálat a bizottságban

13.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belvízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Az elfogadás dátuma

10.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Virginie Rozière

Benyújtás dátuma

16.11.2016

Jogi nyilatkozat