Postup : 2016/0050(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0338/2016

Predkladané texty :

A8-0338/2016

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0425

SPRÁVA     ***I
PDF 1155kWORD 168k
15.11.2016
PE 585.776v03-00 A8-0338/2016

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Gesine Meissner

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):Lynn Boylan, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*)
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0082),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0061/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. júla 2016(1),

–  po konzultácii s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A8-0338/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie1a sa na úrovni Únie vymedzujú pojmy „kvalifikácia“, „kompetencia“ a „zručnosť“. Vo všetkých nových právnych predpisoch stanovujúcich kvalifikačné normy by sa mali používať tieto pojmy tak, ako sú vymedzené v uvedenom odporúčaní.

 

______________

 

1a Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na uľahčenie mobility, zaistenie bezpečnosti plavby a ochrany ľudského života je nevyhnutné v prípade členov palubnej posádky, osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel a osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo, aby boli držiteľmi osvedčení o kvalifikácii, ktoré potvrdzujú ich kvalifikáciu. Na účely účinného presadzovania by mali mať tieto osvedčenia pri výkone svojho povolania pri sebe.

(5)  Na uľahčenie mobility, zaistenie bezpečnosti plavby, ochrany ľudského života a životného prostredia je nevyhnutné v prípade členov palubnej posádky, a najmä osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel a osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo, aby boli držiteľmi osvedčení o kvalifikácii, ktoré potvrdzujú ich kvalifikáciu. Na účely účinného presadzovania by mali mať tieto osvedčenia pri výkone svojho povolania pri sebe.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na zaistenie bezpečnosti plavby by členské štáty mali určiť vodné cesty námorného charakteru v súlade s harmonizovanými kritériami. Požiadavky týkajúce sa spôsobilosti na plavbu po týchto vodných cestách by sa mali stanoviť na úrovni Únie. Bez zbytočne obmedzujúcej mobility kapitánov, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti plavby, by mali mať členské štáty možnosť určiť vodné cesty predstavujúce špecifické riziká pre plavbu v súlade s harmonizovanými kritériami a postupmi podľa tejto smernice. V takom prípade by sa mali príslušné požiadavky týkajúce sa spôsobilosti stanoviť na úrovni členských štátov.

(7)  Na zaistenie bezpečnosti plavby by členské štáty mali určiť vodné cesty námorného charakteru v súlade s harmonizovanými kritériami a na základe platného práva Únie, napríklad smernice (EÚ) 2016/16291a. Požiadavky týkajúce sa spôsobilosti na plavbu po týchto vodných cestách by sa mali stanoviť na úrovni Únie. Bez zbytočne obmedzujúcej mobility kapitánov, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti plavby, by mali mať členské štáty možnosť určiť v opodstatnených prípadoch v spolupráci s príslušnou európskou riečnou komisiou vodné cesty predstavujúce špecifické riziká pre plavbu v súlade s harmonizovanými kritériami a postupmi podľa tejto smernice. V takom prípade by sa mali príslušné požiadavky týkajúce sa spôsobilosti stanoviť na úrovni členských štátov.

 

__________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 118 – 176).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Z dôvodu nákladovej účinnosti by nemalo byť povinné byť držiteľom osvedčení Únie o kvalifikácii na domácich vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

(8)  Z dôvodu nákladovej účinnosti by nemalo byť povinné byť držiteľom osvedčení Únie o kvalifikácii na domácich vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom prispieť k mobilite osôb zapojených do prevádzky plavidiel v celej Únii a vzhľadom na to, že všetky osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydávané v súlade s touto smernicou by mali spĺňať minimálne normy, členské štáty by mali uznávať odborné kvalifikácie osvedčené v súlade s touto smernicou. Preto by držitelia týchto kvalifikácií mali byť schopní vykonávať svoje povolanie na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

(9)  S cieľom prispieť k mobilite osôb zapojených do prevádzky plavidiel v celej Únii a vzhľadom na to, že všetky osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydávané v súlade s touto smernicou by mali spĺňať požadované minimálne normy v súlade s harmonizovanými kritériami, členské štáty by mali uznávať odborné kvalifikácie osvedčené v súlade s touto smernicou. Preto by držitelia týchto kvalifikácií mali byť schopní vykonávať svoje povolanie na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Na podporu mobility a zatraktívnenie povolania lodníka a iných členov palubnej posádky by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa na všetky formy zamestnania vzťahovali spravodlivé pracovné podmienky, a zaručiť pracovníkom súbor práv, ako sú: právo na rovnaké zaobchádzanie, právo na sociálnu ochranu, právo ohlasovať prípady zneužívania, právo na ochranu zdravia a bezpečnosť a ustanovenia týkajúce sa pracovného času a doba odpočinku. Je dôležité, aby toto odvetvie dokázalo ponúkať programy zamerané na udržanie osôb starších 50 rokov a zároveň na zlepšovanie zručností a zamestnateľnosti mladých.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Komisia by mala zabezpečiť rovnaké podmienky všetkým členom posádky, ktorí pracujú vo výlučnom a pravidelnom obchode v Únii alebo sa do neho zapájajú, a mala by zastaviť každý trend znižovania miezd a diskriminačné postupy založené na štátnej príslušnosti, mieste pobytu alebo vlajkovom štáte registrácie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Pri zamestnávaní členov palubnej posádky v Únii, ktorí sú držiteľmi osvedčení o kvalifikácii, lodníckych knižiek a lodných denníkov vydaných v tretích krajinách, ktoré uznali zodpovedné orgány v Únii, by zamestnávatelia mali uplatňovať sociálne a pracovné právo členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Komisia a členské štáty by mali nabádať mladých ľudí, aby sa snažili získať odbornú kvalifikáciu v oblasti vnútrozemskej plavby, a stanoviť konkrétne opatrenia na podporu činností sociálnych partnerov v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na ďalšie uľahčenie mobility kapitánov by mali mať všetky členské štáty možnosť, pokiaľ je to uskutočniteľné, posúdiť potrebnú spôsobilosť riešiť špecifické riziká plavby na všetkých úsekoch vnútrozemských vodných ciest v Únii, pokiaľ boli tieto riziká zistené.

(16)  Na ďalšie uľahčenie mobility kapitánov by mali mať všetky členské štáty možnosť posúdiť so súhlasom členského štátu, v ktorom sa úsek so špecifickými rizikami nachádza, schopnosti potrebné na plavbu na tomto úseku so špecifickými rizikami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  S cieľom prispieť k efektívnej správe, pokiaľ ide o vydávanie, obnovovanie alebo odobratie osvedčení o kvalifikácii, by členské štáty mali určiť príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice a vytvoriť registre na zaznamenávanie údajov o osvedčeniach Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch. S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou na účely vykonávania, presadzovania a hodnotenia smernice, ako aj na štatistické účely, na zachovanie bezpečnosti a na uľahčenie plavby by mali členské štáty oznamovať tieto informácie vrátane údajov o osvedčeniach o kvalifikácii, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch do databázy, ktorú spravuje Komisia.

(19)  S cieľom prispieť k efektívnej správe, pokiaľ ide o vydávanie, obnovovanie alebo odobratie osvedčení o kvalifikácii, by členské štáty mali určiť príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice a vytvoriť registre na zaznamenávanie údajov o osvedčeniach Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch. S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou na účely vykonávania, presadzovania a hodnotenia smernice, ako aj na štatistické účely, na zachovanie bezpečnosti a na uľahčenie plavby by mali členské štáty oznamovať tieto informácie vrátane údajov o osvedčeniach o kvalifikácii, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch do databázy, ktorú spravuje Komisia. Komisia by mala pri spravovaní tejto databázy plne rešpektovať zásady ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Orgány, vrátane orgánov v tretích krajinách, ktoré vydávajú osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky v súlade s pravidlami totožnými s požiadavkami tejto smernice, spracúvajú osobné údaje. Na účely hodnotenia tejto smernice, na štatistické účely, zachovanie bezpečnosti, uľahčenie plavby a na zjednodušenie výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do vykonávania a presadzovania tejto smernice by tieto orgány a prípadne medzinárodné organizácie, ktoré vytvorili tieto rovnaké pravidlá, mali mať prístup k databáze, ktorú spravuje Komisia. Tento prístup by však mal podliehať primeranej úrovni ochrany údajov vrátane osobných údajov.

(20)  Orgány, vrátane orgánov v tretích krajinách, ktoré vydávajú osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky v súlade s pravidlami totožnými s požiadavkami tejto smernice, spracúvajú osobné údaje. Na účely hodnotenia tejto smernice, na štatistické účely, zachovanie bezpečnosti, uľahčenie plavby a na zjednodušenie výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do vykonávania a presadzovania tejto smernice by tieto orgány a v prípade potreby medzinárodné organizácie, ktoré vytvorili tieto rovnaké pravidlá, mali mať prístup k databáze, ktorú spravuje Komisia. Tento prístup by však mal podliehať vysokej úrovni ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20 a.  Smernicu Rady 2014/112/EÚ1a a túto smernicu treba doplniť právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na zavádzanie elektronických nástrojov a na prepracovanie požiadaviek týkajúcich sa posádky s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na pracovnom trhu vnútrozemskej vodnej dopravy v Únii, ktoré budú pokrývať pracovný čas a dobu odpočinku, odborné kvalifikácie a požiadavky týkajúce sa posádky.

 

__________________

 

1a Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, s. 86).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na účely ďalšieho znižovania administratívnej záťaže a zároveň zaistenia, že dokumenty budú menej náchylné na falšovanie, by mala Komisia ako druhý krok po prijatí tejto smernice preskúmať možnosť zavedenia elektronickej verzie služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov, ako aj elektronických profesijných preukazov obsahujúcich osvedčenia Únie o kvalifikácií. Komisia by pritom mala zohľadniť existujúce technológie v iných druhoch dopravy, najmä v cestnej doprave. Po uskutočnení posúdenia vplyvu vrátane analýzy nákladov a prínosov a vplyvu na základné práva, najmä vo vzťahu k ochrane osobných údajov, by Komisia mala v prípade potreby predložiť návrh Európskemu parlamentu a Rade.

(21)  Na účely ďalšieho znižovania administratívnej záťaže a zároveň zaistenia, že dokumenty budú menej náchylné na falšovanie, by mala Komisia bezodkladne po prijatí tejto smernice prijať vhodný právny rámec, ktorý umožní nahradiť papierovú verziu osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov novými elektronickými nástrojmi, ako sú elektronické profesijné preukazy a elektronické lodné doklady. Komisia by pritom mala zohľadniť existujúce technológie v iných druhoch dopravy, najmä v cestnej doprave. Mala by tiež zobrať do úvahy použiteľnosť a dostupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Po uskutočnení posúdenia vplyvu vrátane analýzy nákladov a prínosov a vplyvu na základné práva, najmä vo vzťahu k ochrane osobných údajov, by Komisia mala v prípade potreby predložiť návrh týchto iniciatív Európskemu parlamentu a Rade. Je tiež potrebné, aby sa na elektronické zaznamenávanie pracovného času a úloh vykonávaných všetkými členmi posádky používali zariadenia zabezpečené proti falšovaniu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  Okrem toho je potrebné zmodernizovať platné požiadavky týkajúce sa posádky s cieľom dosiahnuť harmonizovaný, transparentný, pružný a udržateľný systém výberu členov posádok v Únii. Po prijatí tejto smernice by preto Komisia mala, ak to bude vhodné, predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh na vytvorenie právneho rámca Únie pre transparentný, pružný a udržateľný systém výberu členov posádok. Mala by to urobiť po uskutočnení posúdenia vplyvu, v ktorom by sa mali zohľadniť zmeny technologického a netechnologického charakteru, ktoré majú dosah na pracovnú záťaž na palube plavidiel.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom poskytnúť minimálne harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(24)  S cieľom poskytnúť minimálne harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. V záujme efektívnosti by Komisia mala mať možnosť ustanoviť orgán, ako je Európsky výbor pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), na prijímanie oznámení a uverejňovanie informácií týkajúcich sa napríklad zoznamu príslušných orgánov a schválených programov odbornej prípravy, keďže sa tieto úlohy opakujú.

 

_____________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Výbor CESNI, ktorý je otvorený pre expertov zo všetkých členských štátov, vypracúva normy v oblasti vnútrozemskej plavby, vrátane noriem pre odborné kvalifikácie. Komisia môže zohľadňovať takéto normy, keď je splnomocnená prijímať akty v súlade s touto smernicou.

(26)  Výbor CESNI, ktorý je otvorený pre expertov zo všetkých členských štátov, vypracúva normy v oblasti vnútrozemskej plavby, vrátane noriem pre odborné kvalifikácie. Európske riečne komisie, príslušné medzinárodné organizácie, sociálni partneri a profesijné združenia by sa mali v plnej miere zapájať do navrhovania a vypracúvania noriem CESNI. Ak sú podmienky stanovené v tejto smernici splnené, Komisia by sa mala pri prijímaní vykonávacích a delegovaných aktov v súlade s touto smernicou odvolávať na normy CESNI.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne stanovenie spoločného rámca na uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(27)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne stanovenie spoločného rámca na uznávanie minimálnych odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a.  Systém uznávania odborných kvalifikácií by mohol byť prvým krokom k posilneniu mobility v tomto odvetví. Očakáva sa, že v strednodobom horizonte by systém porovnateľného odborného vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch uľahčil mobilitu a zaručil bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27b.  V záujme zlepšenia rodovej rovnováhy v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy by sa mal podporovať prístup žien k tomuto povolaniu. Rovnako ako v iných profesijných odvetviach aj v tomto odvetví je potrebné bojovať proti rodovo motivovaným prejavom nepriateľstva a diskriminácii. K vyriešeniu nedostatku personálu v tomto odvetví by malo prispieť aj rozšírenie základu, ktorý umožňuje prístup k povolaniam v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  plavidlá, ktorých dĺžka (L), šírka (B) a ponor (T) tvoria objem najmenej 100 m³;

b)  plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako súčin dĺžky (L), šírky (B) a ponoru (T) je najmenej 100 m³;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)   plavidlá, ktoré používajú ozbrojené sily, sily poverené udržiavaním verejného poriadku, služby civilnej obrany, správy vodných ciest, požiarne a iné záchranné služby;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno -aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)   plavidlo plaviace sa sezónne v členskom štáte na izolovaných jazerách, ktoré nie sú prepojené so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou iného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „vnútrozemské vodné cesty“ sú vodné úseky, ktoré nie sú časťou mora, ale sú otvorené pre plavbu,

(1)  „vnútrozemské vodné cesty“ sú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16291a.

 

__________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 118).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  „remorkér“ je plavidlo osobitne postavené na vlečenie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b)  „tlačný remorkér“ je plavidlo osobitne postavené na tlačenie tlačnej zostavy plavidiel;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c)  „plávajúci stroj“ je plávajúca konštrukcia vybavená mechanickým zariadením, ako napríklad žeriavy, bagrovacie zariadenia, baranidlá alebo elevátory,

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „členovia palubnej posádky“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzke plavidla plaviaceho sa na vnútrozemských vodných cestách Únie a ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s plavbou, manipuláciou s nákladom, skladovaním, údržbou alebo opravou, s výnimkou osôb, ktoré sú poverené len prevádzkou motorov, elektrických a elektronických zariadení,

(6)   „členovia palubnej posádky“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzke plavidla plaviaceho sa na vnútrozemských vodných cestách Únie a ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s plavbou, kontrolou prevádzky plavidla, námorným inžinierstvom, komunikáciou, bezpečnosťou, ochranou zdravia a životného prostredia, manipuláciou s nákladom, vybavovaním cestujúcich, skladovaním, údržbou alebo opravou, s výnimkou osôb, ktoré sú poverené len prevádzkou motorov, elektrických a elektronických zariadení,

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „odborník na prepravu cestujúcich“ je osoba oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel,

(7)  „odborník na prepravu cestujúcich“ je osoba slúžiaca na palube plavidla, ktorá je oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel,

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „kapitán“ je člen palubnej posádky s kvalifikáciou na riadenie plavidla na vnútrozemských vodných cestách členských štátov, ktorý má navigačnú zodpovednosť za plavidlo,

(8)  „kapitán“ je člen palubnej posádky s kvalifikáciou na riadenie plavidla na vnútrozemských vodných cestách členských štátov, ktorý má plnú zodpovednosť za plavidlo, posádku a náklad,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „veľký konvoj“ znamená tlačený konvoj zložený z tlačného remorkéra a siedmich alebo viacerých nákladných člnov,

(12)  „veľký konvoj“ je tlačený konvoj, pri ktorom je súčin celkovej dĺžky a celkovej šírky 6 000 m2 alebo viac,

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  „lodný denník“ je úradný záznam o plavbách uskutočnených plavidlom,

14)  „lodný denník“ je úradný záznam o plavbách uskutočnených plavidlom a jeho posádkou,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „čas plavby“ je čas, ktorý strávili členovia palubnej posádky na palube počas plavby uskutočnenej plavidlom na vnútrozemských vodných cestách, ktorý potvrdil príslušný orgán,

(15)  „čas plavby“ je čas vyjadrený v dňoch, ktorý strávili členovia palubnej posádky na palube počas plavby uskutočnenej plavidlom na vnútrozemských vodných cestách, ktorý potvrdil príslušný orgán, vrátane času na nakladacie a vykladacie činnosti stráveného v prístave alebo termináli,

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát môže oslobodiť všetkých členov palubnej posádky alebo skupiny členov posádky so špecifickou kvalifikáciou pôsobiacich výhradne na vnútroštátnych vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu, od povinnosti stanovenej v odseku 1. Tento členský štát môže vydať vnútroštátne osvedčenia o kvalifikácii pre členov palubnej posádky za podmienok, ktoré sa líšia od všeobecných podmienok stanovených v tejto smernici. Platnosť takýchto vnútroštátnych osvedčení o kvalifikácii sa obmedzuje na tie vnútroštátne vnútrozemské vodné cesty, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát môže oslobodiť všetky osoby uvedené v odseku 1 alebo skupiny takýchto osôb so špecifickou kvalifikáciou pôsobiacich výhradne na vnútroštátnych vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu, od povinnosti stanovenej v odseku 1. Tento členský štát môže vydať vnútroštátne osvedčenia o kvalifikácii, ktoré sa dajú získať za podmienok odlišných od všeobecných podmienok stanovených v tejto smernici. Platnosť takýchto vnútroštátnych osvedčení o kvalifikácii sa obmedzuje na tie vnútroštátne vnútrozemské vodné cesty, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6 a

 

Výnimky týkajúce sa vnútroštátnych vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie sú prepojené so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou iného členského štátu

 

1.   Členský štát môže oslobodiť osoby uvedené v článku 4 ods. 1, článku 5 ods. 1 a článku 6 pôsobiace výhradne na vnútroštátnych vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou iného členského štátu, vrátane vnútrozemských vodných ciest klasifikovaných ako vnútrozemské vodné cesty námorného charakteru, od povinností stanovených v uvedených článkoch.

 

2.   Členský štát, ktorý udeľuje výnimky v súlade s odsekom 1, môže vydať osvedčenia o kvalifikácii osobám uvedeným v odseku 1 za podmienok, ktoré sa líšia od všeobecných podmienok stanovených v tejto smernici za predpokladu, že takéto osvedčenia zaisťujú primeranú úroveň bezpečnosti. Platnosť takýchto vnútroštátnych osvedčení o kvalifikácii sa obmedzuje na tie vnútroštátne vnútrozemské vodné cesty, ktoré nie sú prepojené so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou iného členského štátu. Uznávanie takýchto osvedčení v iných členských štátoch podlieha tejto smernici.

 

3.  Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách uplatnených v súlade s odsekom 1. Komisia tieto informácie o výnimkách uverejňuje.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 8– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť plavby, členské štáty môžu identifikovať úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, s výnimkou vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru uvedených v článku 7, ak sú tieto riziká spôsobené:

1.  Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť plavby, členské štáty môžu identifikovať úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, pričom podľa potreby zohľadnia odporúčania príslušnej európskej riečnej komisie, s výnimkou vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru uvedených v článku 7, ak sú tieto riziká spôsobené:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  existenciou špecifických miestnych dopravných právnych predpisov, ktoré nie sú súčasťou Európskeho kódexu pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách a ktoré sú odôvodnené osobitnými hydromorfologickými charakteristikami.

c)  existenciou špecifických miestnych dopravných právnych predpisov, ktoré nevychádzajú z Európskeho kódexu pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách a ktoré sú odôvodnené osobitnými hydromorfologickými charakteristikami.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  častý výskyt nehôd na konkrétnom mieste na rieke.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu na vymedzenie úsekov vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami využiť len jednu alebo viac situácií uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré majú v úmysle prijať podľa odseku 1 tohto článku a článku 18, s odôvodnením, na ktorom sa opatrenie zakladá.

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré majú v úmysle prijať podľa odseku 1 tohto článku a článku 18, s odôvodnením, na ktorom sa opatrenie zakladá, najneskôr osem mesiacov pred predpokladaným dátumom prijatia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát neprijme opatrenie počas šiestich mesiacov odo dňa oznámenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V lehote šiestich mesiacov po oznámení Komisia vydá vykonávacie rozhodnutie, ktorým schváli navrhované opatrenia, ak sú v súlade s týmto článkom a s článkom 18, alebo v prípade, že v súlade nie sú, požiada členský štát, aby zmenil alebo neprijal navrhované opatrenie.

3.  V lehote šiestich mesiacov po oznámení Komisia prijme vykonávací akt, ktorým schváli navrhované opatrenia, ak sú v súlade s týmto článkom a s článkom 18, alebo v prípade, že v súlade nie sú, požiada členský štát, aby zmenil alebo neprijal navrhované opatrenie. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

 

Ak sa do ôsmich mesiacov od oznámenia Komisia nevyjadrí, členský štát je oprávnený prijať plánované opatrenia podľa odseku 1 tohto článku a článku 18.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každé osvedčenie Únie o kvalifikácii uvedené v článkoch 4 a 5, ako aj služobné lodnícke knižky a lodné denníky uvedené v článku 16 vydané príslušnými orgánmi v súlade s touto smernicou, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

1.  Každé osvedčenie Únie o kvalifikácii uvedené v článkoch 4 a 5, ako aj služobné lodnícke knižky a lodné denníky uvedené v článku 20 vydané príslušnými orgánmi v súlade s touto smernicou, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, každé osvedčenie o kvalifikácii, služobná lodnícka knižka alebo lodný denník vydané v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretej krajiny, ktorými sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami stanovenými podľa tejto smernice, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie pri uplatnení postupu a podmienok stanovených v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky alebo lodné denníky vydané v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretej krajiny, ktorá je prepojená so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou členského štátu, ktorými sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami stanovenými podľa tejto smernice, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie pri uplatnení postupu a podmienok stanovených v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ktorákoľvek tretia krajina môže Komisii predložiť žiadosť o uznanie osvedčení, služobných lodníckych knižiek alebo lodných denníkov vydaných orgánmi tejto krajiny. K žiadosti sú priložené všetky informácie potrebné na zistenie, či vydávanie týchto dokumentov podlieha požiadavkám totožným s požiadavkami stanovenými podľa tejto smernice.

4.  Ktorákoľvek tretia krajina, ktorá je prepojená so splavnou vnútrozemskou vodnou cestou členského štátu, môže Komisii predložiť žiadosť o uznanie osvedčení, služobných lodníckych knižiek alebo lodných denníkov vydaných orgánmi tejto krajiny. K žiadosti sú priložené všetky informácie potrebné na zistenie, či vydávanie týchto dokumentov podlieha požiadavkám totožným s požiadavkami stanovenými podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je táto požiadavka splnená, Komisia prijme vykonávací akt o uznávaní osvedčení , záznamových kníh alebo lodných denníkov vydaných touto treťou krajinou v Únii, pokiaľ daná tretia krajina uznáva v rámci svojej jurisdikcie dokumenty Únie vydané podľa tejto smernice.

Ak je táto požiadavka splnená, Komisia prijme vykonávacie akty o uznávaní osvedčení , záznamových kníh alebo lodných denníkov vydaných touto treťou krajinou v Únii, pokiaľ daná tretia krajina uznáva v rámci svojej jurisdikcie dokumenty Únie vydané podľa tejto smernice a zaväzuje sa, že bude každých päť rokov preukazovať súlad jej vnútroštátnych pravidiel s ustanoveniami tejto smernice. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak sa členský štát domnieva, že tretia krajina už neplní požiadavky tohto článku, okamžite informuje Komisiu, pričom toto tvrdenie zdôvodní.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vzory osvedčení Únie o kvalifikácii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2. Pri prijímaní uvedených aktov Komisia môže uviesť odkaz na normy stanovené medzinárodnou organizáciou.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vzory osvedčení Únie o kvalifikácii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté obmedzenie uvedené v odseku 4, sú osvedčenia Únie o kvalifikácii pre kapitánov platné maximálne 10 rokov.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté obmedzenie uvedené v odseku 4, sú osvedčenia Únie o kvalifikácii pre kapitánov a osvedčenia Únie o kvalifikácii pre špecifické činnosti platné maximálne 10 rokov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Osvedčenia Únie o kvalifikácii pre špecifické činnosti sú platné maximálne päť rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vydávanie osobitných povolení pre kapitánov

Vydávanie a platnosť osobitných povolení pre kapitánov

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade osobitných povolení na plavbu na úsekoch vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, ktoré sa vyžadujú podľa článku 6 písm. b), poskytnú žiadatelia príslušným orgánom členských štátov uvedeným v článku 18 ods. 2 uspokojivý listinný dôkaz:

2.  V prípade osobitných povolení na plavbu na úsekoch vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, ktoré sa vyžadujú podľa článku 6 písm. b), poskytnú žiadatelia príslušným orgánom členských štátov uvedeným v článku 18 ods. 3 uspokojivý listinný dôkaz:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obnovenie platnosti osvedčení Únie o kvalifikácii

Obnovenie platnosti osvedčení Únie o kvalifikácii a osobitných povolení pre kapitánov

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 12– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí platnosti osvedčenia Únie o kvalifikácii členské štáty na požiadanie obnovia osvedčenie za predpokladu, že:

Po uplynutí platnosti osvedčenia Únie o kvalifikácii členské štáty na požiadanie obnovia osvedčenie a prípadne aj osobitné povolenia, ktoré sú jeho súčasťou, za predpokladu, že:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade osvedčenia Únie o kvalifikácii členov posádky sa predložia uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c),

a)  v prípade osvedčení Únie o kvalifikácii členov palubnej posádky a osobitných povolení s výnimkou povolenia uvedeného v článku 6 písm. d), sa predložia uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c),

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak existujú náznaky, že požiadavky na osvedčenia o kvalifikácii alebo osobitné povolenia už nie sú splnené, členské štáty uskutočnia všetky potrebné posúdenia a v prípade potreby takéto osvedčenia odoberú.

Ak existujú náznaky, že požiadavky na osvedčenia o kvalifikácii alebo osobitné povolenia už nie sú splnené, členské štáty uskutočnia všetky potrebné posúdenia a v prípade potreby takéto osvedčenia odoberú. Platnosť osvedčenia Únie o kvalifikácii môže ktorýkoľvek členský štát dočasne pozastaviť, ak sa tento členský štát domnieva, že takéto pozastavenie je potrebné z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Členské štáty bezodkladne zaznamenávajú pozastavenia a odobratia v databáze uvedenej v článku 23 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom stanoviť normy spôsobilosti a príslušné vedomosti a zručnosti v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

1.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením noriem spôsobilosti a príslušných vedomostí a zručností v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  osvedčenia o kvalifikácii odborníkov pre bezpečnosť plavby na osobných plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na získanie dokumentov uvedených v písmenách a) a b) možno praktické skúšky absolvovať na palube plavidla alebo na simulátore v súlade s článkom 19. V prípade písmena c) možno praktické skúšky absolvovať na palube plavidla alebo na príslušnom pobrežnom zariadení.

Na získanie dokumentov uvedených v písmenách a) a b) možno praktické skúšky absolvovať na palube plavidla alebo na simulátore v súlade s článkom 19. V prípade písmena c) možno praktické skúšky absolvovať na palube plavidla, na simulátore, ktorý spĺňa požiadavky podľa článku 19, alebo na príslušnom pobrežnom zariadení.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom stanoviť normy pre praktické skúšky uvedené v odseku 3, v ktorých sa uvedie osobitná spôsobilosť a podmienky, ktoré sa majú testovať počas praktických skúšok, ako aj minimálne požiadavky na plavidlá, na ktorých možno praktickú skúšku absolvovať.

4.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením noriem pre praktické skúšky uvedené v odseku 3, v ktorých sa uvedie osobitná spôsobilosť a podmienky, ktoré sa majú testovať počas praktických skúšok, ako aj minimálne požiadavky na plavidlá, na ktorých možno praktickú skúšku absolvovať.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa skúšky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a) organizovali pod ich vedením. Zabezpečia, aby tieto skúšky viedli kvalifikovaní skúšajúci s cieľom posúdiť spôsobilosť a zodpovedajúce znalosti a zručnosti uvedené v článku 15 ods. 1.

Členské štáty zabezpečia, aby sa skúšky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a) organizovali pod ich vedením. Zabezpečia, aby tieto skúšky viedli kvalifikovaní skúšajúci s cieľom posúdiť spôsobilosť a zodpovedajúce znalosti a zručnosti uvedené v článku 15 ods. 1. Skúšajúci nesmú byť v konflikte záujmov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Členské štáty vydávajú osvedčenie o praktickej skúške pre žiadateľov, ktorí absolvujú praktické skúšky uvedené v článku 15 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia vzory osvedčení o praktickej skúške. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.   Členské štáty uznávajú bez ďalších požiadaviek alebo posúdení osvedčenia o praktickej skúške vydávané príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľujú príslušné orgány členských štátov, na území ktorých sa príslušná odborná príprava uskutočňuje alebo kde sídli inštitút vzdelávania a odbornej prípravy.

1.  Výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľujú príslušné orgány členských štátov so splavnými vodnými cestami, na území ktorých príslušný inštitút poskytuje vzdelávanie alebo odbornú prípravu, a to za predpokladu, že vzdelávací program tvorí neoddeliteľnú súčasť výcvikového systému členského štátu. Členské štáty môžu schváliť výcvikové programy na vnútroštátnej úrovni pod podmienkou, že tieto programy spĺňajú spoločné kritériá vymedzené výborom CESNI v systéme hodnotenia a overovania kvality (QAAS).

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením spoločných kritérií pre takéto programy založené na spoločných kritériách vymedzených výborom CESNI v QAAS.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  skúšku na overenie súladu s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1 vedú kvalifikovaní skúšajúci.

c)  skúšku na overenie súladu s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1 vedú kvalifikovaní nezávislí skúšajúci bez konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2– pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Skúšajúci, ktorí boli zapojení do odbornej prípravy žiadateľa, sa považujú za kvalifikovaných skúšajúcich na účely písmena c) prvého pododseku iba vtedy, ak ich sprevádza aspoň jeden ďalší skúšajúci, ktorý nebol zapojený do odbornej prípravy žiadateľa.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uznávajú diplomy alebo osvedčenia udelené po ukončení výcvikových programov schválených inými členskými štátmi v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré identifikujú úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami v zmysle článku 8 ods. 1, vymedzia dodatočnú spôsobilosť vyžadovanú od kapitánov, ktorí sa plavia na týchto úsekoch, a spôsoby preukázania, že sú tieto požiadavky splnené.

Členské štáty, ktoré identifikujú úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami pretekajúce ich územím v zmysle článku 8 ods. 1, spresnia – v prípade potreby v spolupráci s príslušnou európskou riečnou komisiou – dodatočnú spôsobilosť vyžadovanú od kapitánov, ktorí sa plavia na týchto úsekoch, a spôsoby, ktoré sú potrebné na preukázanie skutočnosti, že sú tieto požiadavky splnené.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto spôsoby preukázania môžu zahŕňať obmedzený počet plavieb uskutočnených na príslušnom úseku, skúšku na simulátore, skúšku s voliteľnými odpoveďami alebo ich kombináciu.

Tieto spôsoby preukázania môžu vzhľadom na spôsobilosti požadované pre každé riziko zahŕňať obmedzený počet plavieb uskutočnených na príslušnom úseku, skúšku na simulátore, ak je k dispozícii, skúšku s voliteľnými odpoveďami alebo ich kombináciu. V prípade úsekov so špecifickými rizikami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. a), b) a d) vzniká povinnosť uskutočniť na príslušnom úseku obmedzený počet plavieb.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri uplatňovaní tohto odseku členské štáty uplatňujú objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané kritériá.

Pri uplatňovaní tohto odseku členské štáty uplatňujú objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané kritériá a vedú záznamy o bezpečnosti plavby na príslušnom úseku.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každý členský štát môže vykonávať posúdenie spôsobilosti žiadateľov v prípade špecifických rizík pre úseky nachádzajúce sa v inom členskom štáte na základe požiadaviek stanovených v súlade s odsekom 1. Na požiadanie a v prípade preskúšania prostredníctvom skúšok s voliteľnými odpoveďami alebo prostredníctvom simulátorov členské štáty uvedené v odseku 1 poskytnú ostatným členským štátom dostupné nástroje, ktoré im umožnia vykonať toto posúdenie.

3.  Členský štát môže vykonávať posúdenie spôsobilosti žiadateľov v prípade špecifických rizík pre úseky nachádzajúce sa v inom členskom štáte na základe požiadaviek stanovených v súlade s odsekom 1 a so súhlasom dotknutého členského štátu. Na požiadanie a v prípade preskúšania prostredníctvom skúšok s voliteľnými odpoveďami alebo prostredníctvom simulátorov členské štáty uvedené v odseku 1 poskytujú členskému štátu, ktorý vykonáva posúdenie, dostupné nástroje, ktoré mu umožnia vykonať toto posúdenie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Simulátory používané na posúdenie spôsobilostí podliehajú schváleniu zo strany členských štátov. Toto schválenie sa vydáva na požiadanie, ak sa preukáže, že zariadenie spĺňa normy pre simulátory stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2. V schválení sa uvádza, aké konkrétne posúdenie spôsobilosti je povolené, pokiaľ ide o simulátor.

1.  Simulátory používané na výcvik majú porovnateľnú úroveň ako simulátory, ktoré sa používajú na posúdenie spôsobilostí. Oba druhy simulátorov podliehajú schváleniu zo strany členských štátov. Toto schválenie sa vydáva na požiadanie, ak sa preukáže, že zariadenie spĺňa normy pre simulátory stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2. V schválení sa uvádza, aké konkrétne posúdenie spôsobilosti je povolené, pokiaľ ide o simulátor.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom stanoviť normy pre schvaľovanie simulátorov, v ktorých sa uvedú minimálne funkčné a technické požiadavky a správne postupy v tejto súvislosti, aby sa zabezpečilo, že sa simulátory používané na posúdenie spôsobilosti navrhnú tak, aby umožnili overenie spôsobilosti podľa noriem pre praktické skúšky uvedené v článku 15 ods. 3.

2.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením noriem pre schvaľovanie simulátorov, v ktorých sa uvedú minimálne funkčné a technické požiadavky a správne postupy v tejto súvislosti, aby sa zabezpečilo, že sa simulátory používané na posúdenie spôsobilosti navrhnú tak, aby umožnili overenie spôsobilosti podľa noriem pre praktické skúšky uvedené v článku 15 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.   Členské štáty zabezpečia, aby bol štátnym príslušníkom iných členských štátov podľa možnosti zaručený prístup k simulátorom.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vzory služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 30 ods. 2, pričom sa berú do úvahy informácie potrebné na vykonávanie tejto smernice, pokiaľ ide o identifikáciu osoby, čas plavby a uskutočnené plavby. Pri prijímaní týchto vzorov Komisia zohľadní, že lodný denník sa využíva aj na vykonávanie smernice Rady 2014/112/EÚ19 s cieľom overiť požiadavky týkajúce sa posádky a zaznamenať plavby plavidiel, a môže uviesť odkaz na normy stanovené medzinárodnou organizáciou.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vzory služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom podľa článku 30 ods. 2, pričom sa berú do úvahy informácie potrebné na vykonávanie tejto smernice, pokiaľ ide o identifikáciu osoby, čas plavby a uskutočnené plavby. Pri prijímaní týchto vzorov Komisia zohľadní, že lodný denník sa využíva aj na vykonávanie smernice Rady 2014/112/EÚ19 s cieľom overiť požiadavky týkajúce sa posádky a zaznamenať plavby plavidla.

__________________

__________________

19 Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, s. 86).

19 Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, s. 86).

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zavedenie elektronických služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a profesijných preukazov, ktoré budú zabezpečené proti falšovaniu a budú obsahovať osvedčenia Únie o kvalifikácii, a na zabezpečenie nefalšovateľných a jednoduchých postupov overenia pracovného času a času odpočinku všetkých členov posádky.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 a na základe hlavných požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť uvedených v prílohe III s cieľom stanoviť normy pre zdravotnú spôsobilosť, v ktorých sa uvedú požiadavky týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti, najmä pokiaľ ide o testy, ktoré praktickí lekári musia vykonávať, kritériá, ktoré musia uplatňovať na stanovenie spôsobilosti na prácu, a zoznam obmedzení a zmierňujúcich opatrení.

6.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 a na základe hlavných požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť uvedených v prílohe III s cieľom doplniť túto smernicu stanovením noriem pre zdravotnú spôsobilosť, v ktorých sa uvedú požiadavky týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti, najmä pokiaľ ide o testy, ktoré praktickí lekári musia vykonávať, kritériá, ktoré musia uplatňovať na stanovenie spôsobilosti na prácu, a zoznam obmedzení a zmierňujúcich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobné údaje sa môžu spracúvať len na účely:

3.  Osobné údaje sa môžu spracúvať len v súlade so zásadami ochrany osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS1ana účely:

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 na doplnenie informácií v registroch v prípade služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov o ďalšie informácie vyžadované na základe vzorov služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov podľa článku 20 ods. 5.

S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 na doplnenie informácií v registroch v prípade služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov o ďalšie informácie vyžadované na základe vzorov služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov podľa článku 20 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29, pokiaľ ide o normy, ktorými sa stanovujú charakteristické vlastnosti a podmienky využitia tejto databázy, najmä s cieľom spresniť:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29, pokiaľ ide o normy, ktorými sa stanovujú charakteristické vlastnosti a podmienky využitia tejto databázy, najmä s cieľom spresniť:

Odôvodnenie

Štandardné znenie EP v prípade delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé orgány hodnotili činnosti získavania a posudzovania spôsobilosti a správu osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov v intervaloch, ktoré nepresahujú päť rokov.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé orgány hodnotili činnosti získavania a posudzovania spôsobilosti a správu osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov v intervaloch, ktoré nepresahujú šesť rokov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty si vymenia informácie s príslušnými orgánmi iných členských štátov, pokiaľ ide o certifikáciu osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidla.

2.  Členské štáty si vymenia informácie s príslušnými orgánmi iných členských štátov, pokiaľ ide o certifikáciu osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidla. V plnom rozsahu pri tom dodržujú zásady ochrany osobných údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Delegované právomoci uvedené v článku 15 ods. 1 a 4, článkoch 19, 21 a článku 23 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie od (*nadobudnutia účinnosti).

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 15 ods. 1 a 4, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 6 a článku 23 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia sa pred prijatím delegovaného aktu radí s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri výkone delegovanej právomoci uvedenej v článku 15 ods. 1 a 4, článkoch 19, 21 a článku 23 ods. 1 a 2 môže Komisia prijať delegované akty, ktorými sa odkazuje na normy stanovené medzinárodnou organizáciou.

6.  Pri výkone delegovanej právomoci uvedenej v článku 15 ods. 1 a 4, článku 17 ods. 1, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 6 a článku 23 ods. 1 a 2 Komisia prijíma delegované akty doplňujúce túto smernicu, ktorými sa odkazuje na normy zavedené medzinárodným orgánom, akým je najmä výbor CESNI, a v ktorých sa stanovuje dátum podania žiadosti, pod podmienkou, že:

 

a)   tieto normy sú dostupné a aktuálne,

 

b)   v opodstatnených prípadoch spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách,

 

c)   zmeny rozhodovacieho procesu vo výbore CESNI alebo v príslušnom medzinárodnom orgáne neohrozujú záujmy Únie.

 

Ak tieto podmienky nie sú splnené, Komisia môže stanoviť iné normy alebo na ne odkazovať.

 

Komisia zabezpečuje, aby boli normy dostupné vo všetkých jazykoch inštitúcií Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia môže určiť orgán na účely prijímania oznámení a sprístupňovania informácií pre verejnosť, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 10 ods. 3, článku 16 ods. 1b a článku 20 ods. 4 Komisia uvedie odkaz na normy, ktoré zaviedol medzinárodný orgán, akým je najmä výbor CESNI, a stanoví dátum uplatňovania, a to za predpokladu, že

 

a)   tieto normy sú dostupné a aktuálne,

 

b) v opodstatnených prípadoch spĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici,

 

c)   zmeny rozhodovacieho procesu vo výbore CESNI alebo príslušnom medzinárodnom orgáne neohrozujú záujmy Únie.

 

Ak tieto podmienky nie sú splnené, Komisia môže stanoviť alebo odkazovať na iné normy.

 

Komisia zabezpečuje, aby boli vzory dostupné vo všetkých jazykoch inštitúcií Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prehodnotí túto smernicu a vykonávacie a delegované akty uvedené v článkoch 8, 10, 20 a 29 a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr sedem rokov po dátume uvedenom v článku 33 ods. 1.

1.  Komisia prehodnotí túto smernicu a vykonávacie a delegované akty uvedené v článkoch 8, 10, 16, 20 a 29 a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr osem rokov po dátume uvedenom v článku 35 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 32– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia postupne prijme delegované akty, ktorými stanoví:

1.  Do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia postupne prijme delegované akty, ktorými stanoví:

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vzory stanovené v článkoch 10 a 20,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  normy pre praktické skúšky stanovené v článku 15 ods. 3,

e)  normy pre praktické skúšky stanovené v článku 15 ods. 4,

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Do... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia vzory osvedčení Únie o kvalifikácii, praktickej skúške, ako aj vzory služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov uvedené v článku 10 ods. 3, článku 16 ods. 1b) a článku 20 ods. 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 34– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kapitánske osvedčenia vydané v súlade so smernicou 96/50/ES ako aj rýnske plavebné licencie uvedené v článku 1 ods. 5 uvedenej smernice vydané pred dátumom uplynutia lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice zostávajú v platnosti na vodných cestách Únie, pokiaľ boli platné pred týmto dátumom, a to maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Pred uplynutím platnosti vydá členský štát, ktorý vydal tieto dokumenty, osvedčenie Únie o kvalifikácii kapitánom, ktorí sú držiteľmi takýchto osvedčení, v súlade so vzorom stanoveným v tejto smernici alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 tejto smernice pod podmienkou, že poskytnú uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice a:

1.  Kapitánske osvedčenia vydané v súlade so smernicou 96/50/ES ako aj rýnske plavebné licencie uvedené v článku 1 ods. 5 uvedenej smernice vydané pred dátumom uplynutia lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice zostávajú v platnosti na vodných cestách Únie, pokiaľ boli platné pred týmto dátumom, a to maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Pred uplynutím platnosti vydá členský štát, ktorý vydal tieto dokumenty, osvedčenie Únie o kvalifikácii kapitánom, ktorí sú držiteľmi takýchto osvedčení, v súlade so vzorom stanoveným v tejto smernici alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 tejto smernice pod podmienkou, že poskytnú uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  že sa v právnych predpisoch, na základe ktorých im bolo vydané osvedčenie, vyžaduje ako podmienka na získanie kapitánskeho osvedčenia platného na všetkých vodných cestách Únie minimálne 720 dní plavby alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade, že sa v právnych predpisoch, na základe ktorých im bolo vydané osvedčenie, vyžaduje ako podmienka na získanie kapitánskeho osvedčenia platného na všetkých vodných cestách Únie menej ako 720 dní plavby, že kapitán poskytne dôkaz prostredníctvom služobnej lodníckej knižky, ktorým potvrdí, že absolvoval čas plavby rovnajúci sa rozdielu medzi uvedenými 720 dňami a praxou vyžadovanou podľa právnych predpisov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia posádky iní ako kapitáni, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o kvalifikácii vydaného členským štátom pred dátumom nasledujúcim po uplynutí lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice alebo držiteľmi kvalifikácie uznanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu naďalej využívať uvedené osvedčenie alebo kvalifikáciu maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Počas tohto obdobia sa môžu členovia posádky iní ako kapitáni naďalej odvolávať na smernicu 2005/36/ES, keď žiadajú orgány iných členských štátov o uznanie svojej kvalifikácie. Pred uplynutím tejto lehoty môžu požiadať o osvedčenie Únie o kvalifikácii alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 príslušný orgán, ktorý vydáva takéto osvedčenia, pod podmienkou, že poskytnú uspokojivý dôkaz uvedený v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice a prostredníctvom služobnej lodníckej knižky dôkaz o tomto čase plavby:

3.  Členovia posádky iní ako kapitáni, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o kvalifikácii vydaného členským štátom pred dátumom nasledujúcim po uplynutí lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice alebo držiteľmi kvalifikácie uznanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu naďalej využívať uvedené osvedčenie alebo kvalifikáciu maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Počas tohto obdobia sa môžu členovia posádky iní ako kapitáni naďalej odvolávať na smernicu 2005/36/ES, keď žiadajú orgány iných členských štátov o uznanie svojej kvalifikácie. Pred uplynutím tejto lehoty môžu požiadať o osvedčenie Únie o kvalifikácii alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 príslušný orgán, ktorý vydáva takéto osvedčenia, pod podmienkou, že poskytnú uspokojivý dôkaz uvedený v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice a prostredníctvom služobnej lodníckej knižky, lodného denníka alebo iného preukazu dôkaz o tomto čase plavby:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 3– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Minimálny čas plavby stanovený v odseku 3 prvom pododseku písm. a), b) a c) možno skrátiť najviac o 360 dní, ak je žiadateľ držiteľom diplomu uznaného príslušným orgánom, ktorý je potvrdením o osobitnom výcviku v oblasti vnútrozemskej plavby zahŕňajúcom praktickú navigačnú činnosť; toto skrátenie nesmie byť dlhšie ako osobitný výcvik;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum 3 roky po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum 4 roky po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–  musí úspešne ukončiť školenie poskytujúce požadovanú úroveň bezpečnostného výcviku.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  vykonáva svoje povinnosti iba podľa existujúcich ustanovení členského štátu o ochrane mládeže, v ktorom sa stážista v tom čase nachádza, pokiaľ sa v hmotnom práve upravujúcom zmluvu o odbornej príprave nestanovuje vyššia úroveň ochrany;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom schváleného osvedčenia preukazujúceho spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádiového zariadenia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno b – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c– zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  musí mať vek najmenej 19 rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c– zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-   minimálne päťročnú prax pred zápisom do výcvikového programu,

   minimálne trojročnú prax pred zápisom do výcvikového programu alebo 500 dní pracovných skúseností na námornej lodi ako člen palubnej posádky alebo ukončil program odbornej prípravy s trvaním najmenej tri roky pred zápisom do schváleného výcvikového programu,

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

alebo

 

ca)

 

  počas desiatich rokov absolvoval najmenej 540 dní plavby vo funkcii lodníka;

 

  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno a – zarážka 1 -a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  musí mať vek najmenej 17 rokov.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno a – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno b – zarážka 1 -a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  musí mať vek najmenej 17 rokov.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.3 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno b – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno c– zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  má minimálne päťročnú prax pred zápisom do schváleného výcvikového programu,

-  má minimálne štvorročnú prax alebo aspoň 500 dní pracovných skúseností na námornej lodi ako člen palubnej posádky alebo ukončil program odbornej prípravy v trvaní najmenej tri roky pred zápisom do schváleného výcvikového programu v trvaní najmenej dva roky,

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno c – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  je držiteľom osvedčenia o obsluhe rádiových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  pomáhať veleniu plavidla s poskytovaním služieb pre cestujúcich.

  pomáhať veleniu plavidla s poskytovaním služieb pre cestujúcich vrátane osobitných opatrení pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  naplánovať a vykonať plavbu na vnútrozemských vodných cestách, čo zahŕňa aj schopnosť zvoliť najlogickejšiu, najúspornejšiu a najekologickejšiu plavebnú trasu s cieľom doplaviť sa do miesta naloženia a vyloženia nákladu, pričom zohľadní najefektívnejší harmonogram času plavby podľa aktuálnych okolností,

-  naplánovať a vykonať plavbu na vnútrozemských vodných cestách, čo zahŕňa aj schopnosť zvoliť najlogickejšiu, najúspornejšiu a najekologickejšiu plavebnú trasu s cieľom doplaviť sa do miesta naloženia a vyloženia nákladu, pričom zohľadní Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI) a platné dopravné predpisy.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  plaviť sa a manévrovať, zabezpečiť bezpečnú prevádzku plavidla za všetkých podmienok na vnútrozemských vodných cestách,

-  plaviť sa a manévrovať, zabezpečiť bezpečnú prevádzku plavidla za všetkých podmienok na vnútrozemských vodných cestách vrátane situácií s vysokou hustotou premávky;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  uplatniť základné znalosti o Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN);

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  využívať veľmi vysokú frekvenciu pri plavbe na vnútrozemských vodných cestách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  naplánovať a zaistiť bezpečnú prepravu cestujúcich a starostlivosť o nich počas plavby.

-  naplánovať a zaistiť bezpečnú prepravu cestujúcich a starostlivosť o nich počas plavby vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.6 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  vždy zabezpečovať dobrú komunikáciu, čo zahŕňa používanie štandardizovaných komunikačných viet v situáciách, kde nastávajú komunikačné problémy,

–  vždy zabezpečovať dobrú komunikáciu, čo zahŕňa používanie štandardizovaných komunikačných viet v situáciách, kde nastávajú komunikačné problémy, podobne ako v prípade požiadaviek uvedených v smernici 2008/106, podľa ktorých sa používa anglický jazyk spolu s inými jazykmi.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.7 – Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ochrana zdravia, bezpečnosti a životného prostredia

Ochrana zdravia, bezpečnosti, práv cestujúcich a životného prostredia

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  udržať bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu osôb na palube,

-  udržať bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu osôb na palube a, ak sú na palube cestujúci, poznať príslušné práva cestujúcich vrátane práv osôb so zníženou pohyblivosťou a nabádať k ich uplatňovaniu,

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – bod 2.7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.7a.  Dohľad

 

Kapitán je schopný:

 

  zadávať a kontrolovať všetky úlohy vykonávané inými členmi palubnej posádky, ako sa uvádza v kapitole 1 tejto prílohy, čo zahŕňa schopnosť vykonávať tieto úlohy.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Príloha II – bod 4 – bod 4.1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  uplatňovať bezpečnostné pokyny a prijať potrebné opatrenia na ochranu cestujúcich vo všeobecnosti, v prípade núdzových situácií (napr. pri evakuácii, poškodení, kolízii, nabehnutí na plytčinu, požiari, explózii alebo v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky).

-  uplatňovať bezpečnostné pokyny a prijať potrebné opatrenia na ochranu cestujúcich vo všeobecnosti, najmä v prípade núdzových situácií (napr. pri evakuácii, poškodení, kolízii, nabehnutí na plytčinu, požiari, explózii alebo v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky), a prijať potrebné opatrenia v prípade cestujúcich s osobitnými potrebami, ako sú osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Príloha II – bod 4 – bod 4.1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  komunikovať v angličtine na základnej úrovni,

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Príloha II – bod 4 – bod 4.1 – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  poznať platné práva cestujúcich vrátane práv cestujúcich týkajúcich sa prístupnosti, informovať o nich a byť schopný dodržiavať ich.

(1)

Zatiaľ neuverejnené.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základné informácie

Z geografických dôvodov sú činnosti na vnútrozemských vodných cestách obmedzené na určitý počet členských štátov. Vnútrozemská vodná doprava v Európskej únii sa sústreďuje najmä na Rýne s podielom 75 % premávky a Dunaji približne s 10 %. Flotila EÚ (asi 17 000 plavidiel) je v prevažnej miere (80 %) vo vlastníctve piatich členských štátov: Holandsko (33 %), Nemecko (20 %), Francúzsko (11 %), Rumunsko (9 %) a Belgicko (7 %). Nezávisle od vlastníctva sa zvyšuje tendencia k zmene vlajky plavidiel na Maltu a Cyprus, najmä v odvetví riečnych výletných plavieb.

V roku 2014 celkový objem tovaru prepraveného na európskych vnútrozemských vodných cestách predstavoval 551 milióna ton. Celkový podiel vnútrozemskej vodnej dopravy je relatívne konštantný od roku 1998 a predstavuje približne 6 % nákladnej dopravy v celej EÚ. Európske krajiny, ktoré majú najintenzívnejšiu vnútrozemskú vodnú doprava tovaru, sú Holandsko a Nemecko s modálnym podielom 50 % koridoru po rieke Rýn.

Vnútrozemská lodná doprava si získava popularitu aj v oblasti cestovného ruchu. V roku 2015 bolo na európskych riekach v prevádzke okolo 320 výletných lodí. Približne 75 % z nich sa plavilo po Rýne a Dunaji. Treba sa zmieniť o pozitívnom trende v odvetví výletnej plavby v priebehu niekoľkých ostatných rokov, keď sa počet cestujúcich medzi rokmi 2014 a 2015 zvýšil o 17 % (z 1,13 milióna cestujúcich v roku 2014 na 1,33 milióna cestujúcich v roku 2015).

Odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy je vo veľkej miere založené na vlastníkoch-prevádzkovateľoch jedného plavidla, ktorí zamestnávajú veľmi malú posádku. Celkovo toto odvetvie zamestnáva v Únii približne 45 000 osôb. Približne 30 % členov posádky sú samostatne zárobkovo činné osoby, zatiaľ čo 70 % sú mobilní pracovníci, pričom väčšina z nich pochádza z Holandska, Nemecka, Francúzska, Luxemburska, Talianska, Belgicka, Rumunska a Bulharska.

Odvetvie sa však vyvíja. Počet malých spoločností iba s jedným alebo dvomi členmi posádky sa od roku 2012 výrazne znížil a odvetvie prechádza k vyššiemu podielu spoločností s 20 až 50 zamestnancami a viacerými plavidlami. Staré plavidlá sa postupne nahrádzajú väčšími, vybavenými technologicky pokročilými strojmi a vyžadujúcimi si väčší počet členov posádky na palube.

Európske vnútrozemské vodné cesty stále ponúkajú nevyužitý potenciál, ktorý sa bude ešte zväčšovať, keďže v prognózach sa predpokladá zvýšenie dopytu po doprave a objemu prepravy v nadchádzajúcich desaťročiach. Vnútrozemská vodná doprava je udržateľnou alternatívou cestnej dopravy a môže tak prispieť k znižovaniu environmentálneho vplyvu prepravných činností. Na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia sú potrebné viaceré opatrenia. Vďaka príspevku z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) možno modernizovať vnútrozemskú vodnú infraštruktúru, napr. zastarané plavebné komory alebo pretrvávajúce úzke miesta. Umožnia sa tým aj investície do ekologických technológií pre plavidlá. Odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy takisto trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a starnúcou pracovnou silou, keď priemerný vek je 55 rokov. Boli by preto potrebné opatrenia na zvýšenie atraktívnosti tejto profesie.

Návrh Komisie

Komisia preto navrhla opatrenia na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci Únie a na pritiahnutie kvalifikovaných ľudí z rôznych prostredí na vykonávanie tohto povolania. V súčasnosti platné smernice 96/50/ES a 91/672/EHS sa obmedzujú na vzájomné uznávanie kapitánov pôsobiacich na iných vnútrozemských vodných cestách v EÚ ako Rýn. Ústredná komisia pre plavbu na Rýne (CCNR) uznáva kapitánske osvedčenia vydané inými členskými štátmi, ale konania sú zdĺhavé a možno ukladať dodatočné podmienky. Tento dvojitý systém regulácie značne brzdí mobilitu pracovnej sily v odvetví.

Podľa návrhu by sa osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky mali uznávať vo všetkých členských štátoch pre všetkých členov posádky, nielen pre kapitánov. Komisia tiež navrhla, aby sa uľahčilo uznávanie dokladov z tretích krajín. Vzájomné uznávanie je založené na spoločnom súbore minimálnych požiadaviek, ktoré musia byť splnené na získanie osvedčenia o kvalifikácii. Definujú sa v ňom aj spôsobilosti potrebné na rôznych úrovniach kvalifikácie. Tieto spôsobilosti sa budú testovať na konci výcvikového programu alebo po úspešnom absolvovaní skúšky organizovanej v rámci zodpovednosti správneho orgánu. Tým, že sa od každého kandidáta vyžaduje, aby úspešne absolvoval skúšku, sa kvalifikácia pracovnej sily presúva zo systému založeného na praxi, v ktorom na preukázanie spôsobilosti stačí odpracovať určitý počet rokov na palube lode, na systém založený na spôsobilosti. Tento systém založený na spôsobilosti umožní väčšiu pružnosť pre nových uchádzačov, napríklad z námornej dopravy alebo rybolovu, ktorí sa rozhodnú zapojiť do vnútrozemskej plavby v neskoršom štádiu svojej kariéry. Okrem toho Komisia navrhla založiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na súbore harmonizovaných pravidiel.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta návrh Komisie, aby sa zabezpečila harmonizovaná vysoká úroveň kvalifikácie pracovníkov v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy, a tým zabezpečila mobilita kvalifikovaných pracovníkov v celej Únii. Spravodajkyňa by však chcela predložiť súbor pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je vylepšiť tento návrh.

Spravodajkyňa podporuje ustanovenie Komisie, ktoré umožňuje členským štátom neuplatňovať nový systém na členov palubnej posádky, ktorí pracujú výlučne na vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené na iný členský štát. Z dôvodu proporcionality spravodajkyňa navrhuje vylúčiť aj členov palubnej posádky pracujúcich na plavidlách, ktoré sa plavia len vo veľmi obmedzenom okruhu, ako sú trajekty. Vo všeobecnosti by sa smernica mala vzťahovať len na členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty a/alebo ponúkajú zariadenia a programy odbornej prípravy a kvalifikácie členov palubnej posádky na vnútrozemských vodných cestách.

Spravodajkyňa víta spoločný súbor kritérií na vymedzenie úsekov vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami a transparentný postup na získanie kvalifikácie na plavbu na týchto úsekoch, pretože toto je prekážkou mobility pracovnej sily v rámci súčasného systému. Kritériá na identifikáciu úseku so špecifickými rizikami by však mali zohľadňovať aj vysoké riziko nehôd na konkrétnom mieste, ak toto riziko nie je možné znížiť inými prostriedkami. Členský štát, v ktorom sa nachádza úsek so špecifickými rizikami, by mal byť schopný kontrolovať, ktorý iný členský štát môže vykonávať posúdenie spôsobilosti na týchto úsekoch. Na určitých rizikových úsekoch sa môžu povinne vyžadovať praktické skúsenosti a žiadatelia by mali poskytnúť dôkaz, že na príslušnom úseku uskutočnili predpísaný počet plavieb.

Uznávanie osvedčení o kvalifikácii vydaných tretími krajinami má najväčší význam pre krajiny, v ktorých sa nachádza splavná vodná cesta napojená na splavnú vnútrozemskú vodnú cestu Únie. Spravodajkyňa preto navrhuje obmedziť uznávanie podľa smernice na tieto krajiny. Spravodajkyňa má pochybnosti, či by Komisia dokázala účinne kontrolovať zhodu vnútroštátnych predpisov tretích krajín na celom svete s predpismi stanovenými v tejto smernici.

Keďže preskúšanie spôsobilostí je kľúčovou časťou nového systému uznávania kvalifikácií, spravodajkyňa sa domnieva, že kvalita skúšajúcich má mimoriadny význam a nemali by byť v konflikte záujmov. Uchádzači by mali mať takisto možnosť absolvovať skúšky, napríklad na simulátore v určitom členskom štáte a vydané osvedčenie o praktickej skúške by malo byť uznané pri podávaní žiadosti o osvedčenie kvalifikácie vo všetkých ostatných členských štátoch.

Európsky výbor pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), ktorý zahŕňa odborníkov zo všetkých členských štátov, ako aj pozorovateľov, zainteresované strany a zástupcov európskych riečnych komisií, vznikol s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pre vnútrozemskú plavbu v celej Únii. Mala by sa zohľadniť jeho práca v oblasti odbornej kvalifikácie. Komisia by preto mala prevziať normy CESNI pri prijímaní delegovaných a/alebo vykonávacích aktov podľa tejto smernice.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že záujemcovia o rekvalifikáciu môžu získať kvalifikáciu lodníka a kapitána pomocou skrátených výcvikových programov. Prístup k povolaniu by sa mal ešte viac zjednodušiť pre uchádzačov so skúsenosťami námorníka alebo pre tých, ktorí už predtým absolvovali program odbornej prípravy.

Napriek tomu, že v systéme založenom na spôsobilostiach sú požiadavky týkajúce sa času plavby menej podstatné, keďže žiadateľ musí pred získaním osvedčenia zložiť skúšku, praktické skúsenosti by sa nemali podceňovať. S cieľom zaistiť bezpečnosť prevádzky by sa malo vyžadovať aspoň 45 dní plavby, čo zodpovedá 6 mesiacom plavby. Treba zdôrazniť, že praktické skúsenosti nemožno plne nahradiť výcvikom na simulátore.

Spravodajkyňa tiež doplnila niektoré dodatočné schopnosti, napríklad znalosť dopravných predpisov a základné poznatky o preprave nebezpečného tovaru, ktoré by boli povinné na získanie kvalifikácie kapitána. Vzhľadom na malý počet členov palubnej posádky by kapitáni mali byť tiež schopní pomôcť členom posádky pri každodennej práci, ktorá si vyžaduje zručnosti aj na prevádzkovej úrovni. V záujme bezpečnosti plavby je nevyhnutná riadna komunikácia so všetkými plavidlami a orgánmi na pevnine. Od kapitánov by sa preto malo vyžadovať ovládanie anglického jazyka na základnej úrovni. Ovládanie anglického jazyka by bolo dokonca ešte dôležitejšie v prípade odborníkov na prepravu cestujúcich, ktorí sú zodpovední za ochranu cestujúcich v núdzových situáciách.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*) (13.10.2016)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lynn Boylan

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vnútrozemská vodná doprava (VVD) je svojou povahou európskou záležitosťou, pretože väčšina vnútrozemských vodných ciest má cezhraničný charakter.

Pokiaľ ide o „ekologické stopy“, mal by sa podporiť presun zaťaženia z ciest na vodné toky a vytvorenie a zachovanie pracovných miest v oblasti VVD.

Najdôležitejším prínosom VVD je celková bezpečnosť členov posádky a kapitánov, ktorí vykonávajú toto povolanie, cestujúcich, plavidiel, tovaru a ochrana životného prostredia. Bezpečnosť je zároveň dôležitá pre osoby, tovar a životné prostredie v bezprostrednej blízkosti plavidiel na vnútrozemských vodných cestách, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené, ak by došlo k nehode/zlyhaniu.

V záujme zaručenia bezpečnosti je dôležité, aby sa príslušné normy dodržiavali. Tým sa zase zabezpečí, že osoby pracujúce v tomto odvetví budú zodpovedne vykonávať potrebné opatrenia.

Odborná príprava je v právomoci členských štátov, ale v sektore VVD sú potrebné porovnateľné normy, aby sa zaručila bezpečnosť na všetkých vnútrozemských vodných cestách, najmä vzhľadom na skutočnosť, že táto práca sa vykonáva v mobilnom prostredí.

Mobilita pracovníkov poskytuje kapitánom a členom posádky možnosť pracovať v iných členských štátoch. Na zabezpečenie mobility je dôležité uznávanie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií je možné len vtedy, ak sú právomoci porovnateľné, vyhodnocované a schválené. Inak je možné, že členovia posádok a kapitáni by mohli dostať akékoľvek osvedčenie v členských štátoch s najnižšími normami. Takémuto účelovému výberu krajiny sa treba vyhýbať, pretože by sa tým vytvárala situácia, v ktorej by mohlo dôjsť k zneužívaniu, a výber najlacnejšieho/najdostupnejšieho osvedčenia by mohol znížiť úroveň noriem.

Na zaručenie bezpečnosti na vodných cestách by potrebné kvalifikácie mali platiť porovnateľným spôsobom pre všetky zúčastnené strany. To znamená, že udeľovanie výnimiek by sa malo obmedziť na minimum.

Z hľadiska zabezpečenia mobility členov posádok a kapitánov je tiež potrebné, aby tieto normy platili pre všetky členské štáty a zahŕňali aj neprepojené vodné cesty. Inak osvedčenia členov posádok a kapitánov z vylúčených členských štátov a vylúčené neprepojené vodné cesty nebudú spadať pod túto smernicu a dotknutí členovia posádok a kapitáni by boli vylúčení z mobility. Inak povedané, nedosiahol by sa cieľ rovnakých príležitostí pre všetkých a bolo by to v rozpore s duchom smernice.

V záujme najlepších noriem bezpečnosti je potrebné identifikovať osobitne rizikové úseky vodných ciest. Toto môžu zodpovedným spôsobom dosiahnuť členské štáty, na území ktorých sa osobitne rizikové úseky vodných ciest nachádzajú. S cieľom zamedziť podvodným identifikáciám úsekov (vyhlásenie celej rieky/celého kanálu za rizikový) Komisia stanoví pre členské štáty kritériá, na základe ktorých dokážu vyhlásiť oblasti s osobitným rizikom.

Odborná príprava je v rukách členských štátov. Nestačí však mať minimálne normy, keďže to často vedie k nízkej úrovni noriem. Sektor VVD je pomerne bezpečný vďaka prísnym normám v oblasti odbornej kvalifikácie, ktoré boli vypracované počas dlhého obdobia, a množstvu skúseností na strane riečnych komisií. Je dôležité, aby výbor pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI) spolu s odborníkmi z členských štátov, riečnymi komisiami a sociálnymi partnermi rozvíjali a vypracúvali spoločné normy pre odbornú prípravu.

Atraktívnosť tejto profesie sa nezlepší, ak bude platiť nízka úroveň noriem, ale naopak zlepší sa vtedy, keď členovia posádok umožní, aby sa stali dobre vyškolenými a kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sú potrební a požadovaní v tomto sektore na vykonávanie práce a zaisťovanie bezpečnosti.

Uznávanie už platných osvedčení je prvým krokom týmto smerom. Toto však musí byť dosiahnuté bez toho, aby dochádzalo k zníženiu noriem, účelovému výberu krajiny, „kupovaniu osvedčení“ a podvodom. Dôležitým krokom na zabezpečenie kvalifikačných noriem je, aby nielen kapitáni, ale aj členovia posádky absolvovali praktickú skúšku na preukázanie svojej spôsobilosti. V niektorých prípadoch má zmysel aj ústna skúška, a to vtedy, keď treba použiť rádio a vysvetliť praktickú situáciu. Z hľadiska vzdelávania je dôležitá nielen účasť na kvalifikovaných programoch odbornej prípravy, ale je tiež nevyhnutné preukázať spôsobilosť formou posúdenia/skúšky, keďže čas strávený samotnou plavbou nie je dostatočný v prípadoch, keď členovia posádok nepracujú na úlohách súvisiacich s fungovaním vnútrozemského plavidla.

Malo by byť možné, aby sa z pracovníkov námorných plavidiel stali pracovníci v sektore VVD, a to vďaka jednoduchšiemu prístupu, ale nie s nižšími normami. To znamená, že bývalá profesia musí mať súvislosť s funkciou námorného plavidla. Tento sektor by mal byť prístupný aj pracovníkom z iných povolaní, ale nie za cenu obchádzania riadnej odbornej prípravy v sektore VVD.

Simulátory na výcvik sa musia zhodovať so simulátormi na skúšky, inak hrozí nebezpečenstvo, že normy budú znefunkčnené.

Na účely ochrany noriem bezpečnosti a odbornej prípravy je dôležité, aby členské štáty mohli vyjadrovať svoje obavy/sťažnosti týkajúce sa osvedčení odbornej spôsobilosti, ak osvedčenie vzbudzuje pochybnosti o svojej vierohodnosti. Tieto výhrady musí Komisia zhromažďovať s cieľom prijímať opatrenia proti zneužívaniu a tiež vyhodnocovať systém ako celok.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie 1a sa na úrovni Únie vymedzujú pojmy „kvalifikácia“, „kompetencia“ a „zručnosť“. Vo všetkých nových právnych predpisoch stanovujúcich kvalifikačné normy by sa mali používať tieto pojmy tak, ako sú vymedzené v uvedenom odporúčaní.

 

______________

 

1aOdporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1).

Odôvodnenie

Európsky kvalifikačný rámec sa stal hlavnou normou a referenčným dokumentom. Nový právny predpis používajúci terminológiu týkajúcu sa kvalifikácie, ako je kompetencia, kvalifikácia, zručnosti, by mal byť v rámci lepšej regulácie založený na existujúcich vymedzeniach pojmov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na uľahčenie mobility, zaistenie bezpečnosti plavby a ochrany ľudského života je nevyhnutné v prípade členov palubnej posádky, osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel a osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo, aby boli držiteľmi osvedčení o kvalifikácii, ktoré potvrdzujú ich kvalifikáciu. Na účely účinného presadzovania by mali mať tieto osvedčenia pri výkone svojho povolania pri sebe.

(5)  Na uľahčenie mobility zaistenie bezpečnosti plavby a ochrany ľudského života a životného prostredia je nevyhnutné v prípade členov palubnej posádky bez ohľadu na to, či sú na osobných alebo prečerpávacích plavidlách, najmä osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel a osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel, aby boli držiteľmi osvedčení o kvalifikácii, ktoré potvrdzujú ich kvalifikáciu. Okrem toho osvedčená kvalifikácia zlepší príležitosti na trhu práce a uznávanie kvalifikácií. Na účely účinného presadzovania by mali mať tieto osvedčenia pri výkone svojho povolania pri sebe.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Z dôvodu nákladovej účinnosti by nemalo byť povinné byť držiteľom osvedčení Únie o kvalifikácii na domácich vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

(8)  S cieľom zaistiť bezpečnosť plavby, pracovnú mobilitu, nákladovú účinnosť a proporcionalitu môžu členské štáty rozhodnúť o zavedení povinných osvedčení Únie o kvalifikácii na domácich vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom prispieť k mobilite osôb zapojených do prevádzky plavidiel v celej Únii a vzhľadom na to, že všetky osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydávané v súlade s touto smernicou by mali spĺňať minimálne normy, členské štáty by mali uznávať odborné kvalifikácie osvedčené v súlade s touto smernicou. Preto by držitelia týchto kvalifikácií mali byť schopní vykonávať svoje povolanie na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

(9)  S cieľom prispieť k mobilite osôb zapojených do prevádzky plavidiel v celej Únii a vzhľadom na to, že všetky osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydávané v súlade s touto smernicou by mali spĺňať požadované normy, členské štáty by mali uznávať odborné kvalifikácie osvedčené v súlade s touto smernicou. Preto by držitelia týchto kvalifikácií mali byť schopní vykonávať svoje povolanie na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na zavedenú spoluprácu medzi Úniou a CCNR od roku 2003, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho výboru pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), medzinárodnému orgánu zriadenému pod záštitou CCNR, a s cieľom zefektívniť právne rámce upravujúce odborné kvalifikácie v Európe by mali osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydané v súlade s nariadením pre členov posádky o plavbe na Rýne v rámci Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorým sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami tejto smernice, platiť na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie. Takéto doklady vydávané tretími krajinami by Únia mala uznať na základe reciprocity. S cieľom odstrániť ďalšie prekážky mobility pracovnej sily a viac zefektívniť právne rámce upravujúce odborné kvalifikácie v Európe sa môže každé osvedčenie o kvalifikácii, služobná lodnícka knižka a lodný denník vydané treťou krajinou na základe požiadaviek totožných s požiadavkami tejto smernice uznať na všetkých vodných cestách Únie na základe posúdenia Komisiou a na základe uznania dokladov vydaných v súlade s touto smernicou zo strany uvedenej tretej krajiny.

(10)  Vzhľadom na zavedenú spoluprácu medzi Úniou a CCNR od roku 2003, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho výboru pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI), medzinárodného orgánu pozostávajúceho zo zástupcov členských štátov, riečnych komisií a sociálnych partnerov a zriadeného pod záštitou CCNR, a s cieľom zefektívniť právne rámce upravujúce odborné kvalifikácie v Európe by mali osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydané v súlade s nariadením pre členov posádky o plavbe na Rýne v rámci Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorým sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami tejto smernice, platiť na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie. V dôsledku toho by mal výbor CESNI navrhovať normy pre všetky oblasti, v ktorých je Komisia oprávnená prijímať delegované akty, okrem prípadov úsekov splavných vodných ciest, o ktorých sa členské štáty domnievajú, že predstavujú osobitné riziko. Takéto doklady vydávané tretími krajinami by Únia mala uznať na základe reciprocity. S cieľom odstrániť ďalšie prekážky mobility pracovnej sily a viac zefektívniť právne rámce upravujúce odborné kvalifikácie v Európe sa môže každé osvedčenie o kvalifikácii, služobná lodnícka knižka a lodný denník vydané treťou krajinou na základe požiadaviek totožných s požiadavkami tejto smernice uznať na všetkých vodných cestách Únie na základe posúdenia Komisiou a na základe uznania dokladov vydaných v súlade s touto smernicou zo strany uvedenej tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Členské štáty by mali vydať osvedčenia o kvalifikácii len osobám, ktoré majú minimálnu úroveň spôsobilosti, minimálny vek, minimálnu zdravotnú spôsobilosť a čas plavby, ktoré sa vyžadujú na získanie špecifickej kvalifikácie.

(12)  Členské štáty by mali vydať osvedčenia o kvalifikácii len osobám, ktoré majú požadovanú úroveň spôsobilosti, ktorá je výsledkom úspešného absolvovania schváleného výcvikového programu a doložená hodnotením, ako aj minimálny vek, minimálnu zdravotnú spôsobilosť, požadované vzdelanie a odbornú prípravu a čas plavby, ktoré sa vyžadujú na získanie špecifickej kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Komisia a členské štáty by mali povzbudiť mladých ľudí, aby sa snažili získať odbornú kvalifikáciu v oblasti vnútrozemskej plavby, a stanoviť konkrétne opatrenia na podporu činností sociálnych partnerov v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie vzájomného uznávania kvalifikácií by sa osvedčenia o kvalifikácii mali zakladať na spôsobilosti potrebnej na prevádzku plavidiel. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali osoby, ktorým sú udelené osvedčenia o kvalifikácii, príslušnú minimálnu úroveň spôsobilosti overenú primeraným posúdením. Takéto posúdenia môžu mať formu administratívneho preskúmania alebo môžu byť súčasťou schválených výcvikových programov vykonávaných v súlade so spoločnými normami s cieľom zabezpečiť porovnateľnú minimálnu úroveň spôsobilosti vo všetkých členských štátoch pre viaceré kvalifikácie.

(13)  Na zabezpečenie vzájomného uznávania kvalifikácií by sa osvedčenia o kvalifikácii mali zakladať na spôsobilosti potrebnej na prevádzku plavidiel. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali osoby, ktorým sú udelené osvedčenia o kvalifikácii, príslušnú požadovanú úroveň spôsobilosti overenú primeraným posúdením. Takéto posúdenia môžu mať formu administratívneho preskúmania alebo môžu byť súčasťou schválených výcvikových programov, ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať praktické hodnotenie, vykonávaných v súlade so spoločnými normami s cieľom zabezpečiť porovnateľnú úroveň spôsobilosti vo všetkých členských štátoch pre viaceré kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Vzhľadom na zodpovednosť vo vzťahu k bezpečnosti sa pri vykonávaní profesie kapitána, pri plavbe pomocou radaru a pri dopĺňaní paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo alebo pri plavbe plavidlami používajúcimi skvapalnený zemný plyn ako palivo vyžaduje overenie prostredníctvom praktických skúšok s cieľom zistiť, či bola účinne dosiahnutá požadovaná úroveň spôsobilosti. Takéto praktické skúšky sa môžu vykonávať použitím schválených simulátorov s cieľom naďalej uľahčovať hodnotenie spôsobilosti.

(14)  Vzhľadom na potrebu zaistiť bezpečnosť sa pri vykonávaní zodpovednej profesie člena posádky, kapitánaa experta na bezpečnosť na osobných plavidlách pri plavbe pomocou radaru a pri dopĺňaní paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený' zemný plyn ako palivo alebo pri plavbe plavidlami používajúcimi skvapalnený zemný plyn ako palivo vyžaduje overenie prostredníctvom praktických skúšok s cieľom zistiť, či bola účinne dosiahnutá požadovaná úroveň spôsobilosti. Takéto praktické skúšky sa môžu vykonávať použitím schválených simulátorov s cieľom naďalej uľahčovať hodnotenie spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Schvaľovanie výcvikových programov je potrebné na overenie, či programy spĺňajú spoločné minimálne požiadavky vzhľadom na obsah a organizáciu. Takýto súlad umožňuje odstrániť zbytočné prekážky vo vykonávaní tejto profesie tým, že kapitáni, ktorí už získali potrebné zručnosti počas svojej odbornej prípravy, už nebudú musieť prejsť ďalšími skúškami. Existencia schválených výcvikových programov môže takisto uľahčiť nástup pracovníkov s predchádzajúcou praxou z iných odvetví do funkcie v oblasti vnútrozemskej plavby, pretože môžu využívať špecifické výcvikové programy, ktoré prihliadajú na spôsobilosť, ktorú už získali.

(15)  Schvaľovanie výcvikových programov je potrebné na overenie, či programy spĺňajú spoločné nevyhnutné požiadavky vzhľadom na obsah a organizáciu. Takýto súlad umožňuje odstrániť prekážky vo vykonávaní tejto profesie tým, že tí, ktorí už získali potrebné zručnosti v oblasti námornej plavby alebo zručnosti súvisiace s profesiou námorníka počas svojej odbornej alebo inej prípravy, už nebudú musieť prejsť ďalšími skúškami. Existencia schválených výcvikových programov môže takisto uľahčiť nástup pracovníkov s predchádzajúcou praxou z iných odvetví do funkcie v oblasti vnútrozemskej plavby, pretože môžu využívať špecifické výcvikové programy, ktoré prihliadajú na spôsobilosť, ktorú už získali.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na ďalšie uľahčenie mobility kapitánov by mali mať všetky členské štáty možnosť, pokiaľ je to uskutočniteľné, posúdiť potrebnú spôsobilosť riešiť špecifické riziká plavby na všetkých úsekoch vnútrozemských vodných ciest v Únii, pokiaľ boli tieto riziká zistené.

(16)  Na ďalšie uľahčenie mobility kapitánov by mali mať všetky členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami možnosť, pokiaľ je to uskutočniteľné, posúdiť potrebnú spôsobilosť riešiť špecifické riziká plavby na úsekoch vnútrozemských vodných ciest v Únii, pokiaľ boli tieto riziká zistené.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Čas plavby by sa mal overiť prostredníctvom údajov uvedených v služobných lodníckych knižkách, ktoré potvrdil členský štát. Na umožnenie tohto overenia by členské štáty mali vydávať služobné lodnícke knižky a lodné denníky a zabezpečiť, aby sa v lodných denníkoch poskytovali záznamy o plavbách plavidiel. Zdravotná spôsobilosť uchádzača by mala byť osvedčená schváleným praktickým lekárom.

(17)  Čas plavby by sa mal overiť prostredníctvom údajov uvedených v služobných lodníckych knižkách, ktoré potvrdil členský štát. Na umožnenie tohto overenia by členské štáty mali nielen vydávať služobné lodnícke knižky a lodné denníky a zabezpečiť, aby sa v lodných denníkoch poskytovali záznamy o plavbách plavidiel, ale rovnako by mali inými prostriedkami zaistiť, aby sa dodržiaval čas plavby. Zdravotná spôsobilosť uchádzača by mala byť osvedčená schváleným praktickým lekárom.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Orgány, vrátane orgánov v tretích krajinách, ktoré vydávajú osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky v súlade s pravidlami totožnými s požiadavkami tejto smernice, spracúvajú osobné údaje. Na účely hodnotenia tejto smernice, na štatistické účely, zachovanie bezpečnosti, uľahčenie plavby a na zjednodušenie výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do vykonávania a presadzovania tejto smernice by tieto orgány a prípadne medzinárodné organizácie, ktoré vytvorili tieto rovnaké pravidlá, mali mať prístup k databáze, ktorú spravuje Komisia. Tento prístup by však mal podliehať primeranej úrovni ochrany údajov vrátane osobných údajov.

(20)  Orgány, vrátane orgánov v tretích krajinách, ktoré vydávajú osvedčenia o kvalifikácii, služobné lodnícke knižky a lodné denníky v súlade s pravidlami totožnými s požiadavkami tejto smernice, spracúvajú osobné údaje. Na účely hodnotenia tejto smernice, na štatistické účely, zachovanie bezpečnosti, uľahčenie plavby a na zjednodušenie výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do vykonávania a presadzovania tejto smernice by tieto orgány a v prípade potreby medzinárodné organizácie, ktoré vytvorili tieto rovnaké pravidlá, mali mať prístup k databáze, ktorú spravuje Komisia. Tento prístup by však mal podliehať vysokej úrovni ochrany údajov, najmä v prípade osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na účely ďalšieho znižovania administratívnej záťaže a zároveň zaistenia, že dokumenty budú menej náchylné na falšovanie, by mala Komisia ako druhý krok po prijatí tejto smernice preskúmať možnosť zavedenia elektronickej verzie služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov, ako aj elektronických profesijných preukazov obsahujúcich osvedčenia Únie o kvalifikácií. Komisia by pritom mala zohľadniť existujúce technológie v iných druhoch dopravy, najmä v cestnej doprave. Po uskutočnení posúdenia vplyvu vrátane analýzy nákladov a prínosov a vplyvu na základné práva, najmä vo vzťahu k ochrane osobných údajov, by Komisia mala v prípade potreby predložiť návrh Európskemu parlamentu a Rade.

(21)  Na účely ďalšieho znižovania administratívnej záťaže a zároveň zaistenia, že dokumenty budú menej náchylné na falšovanie, by mala Komisia zvážiť prijatie vhodného právneho rámca na zavedenie elektronickej verzie služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov, ako aj elektronických profesijných preukazov obsahujúcich osvedčenia Únie o kvalifikácii. Komisia by pritom mala zohľadniť existujúce technológie v iných druhoch dopravy, najmä v cestnej doprave. Mala by tiež vziať do úvahy použiteľnosť a dostupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Po uskutočnení posúdenia vplyvu vrátane analýzy nákladov a prínosov a vplyvu na základné práva, najmä vo vzťahu k ochrane osobných údajov, by Komisia mala v prípade potreby predložiť návrh Európskemu parlamentu a Rade. Je tiež potrebné, aby sa zariadenia znemožňujúce svojvoľnú manipuláciu poskytovali aj na elektronické zaznamenávanie pracovného času a povinností vykonávaných všetkými členmi posádky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom poskytnúť minimálne harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(24)  S cieľom poskytnúť požadované harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti založených na normách CESNI, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické a ústne skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Výbor CESNI, ktorý je otvorený pre expertov zo všetkých členských štátov, vypracúva normy v oblasti vnútrozemskej plavby, vrátane noriem pre odborné kvalifikácie. Komisia môže zohľadňovať takéto normy, keď je splnomocnená prijímať akty v súlade s touto smernicou.

(26)  Výbor CESNI, ktorý je otvorený pre expertov zo všetkých členských štátov, z riečnych komisií a z radov sociálnych partnerov, je v plnej miere zapojený do navrhovania a vypracúvania noriem v oblasti vnútrozemskej plavby vrátane noriem pre odborné kvalifikácie. S výnimkou úsekov splavných vodných ciest, ktoré členské štáty považujú za osobitne rizikové, Komisia môže konať výlučne podľa noriem CESNI, keď je splnomocnená prijímať akty v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne stanovenie spoločného rámca na uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(27)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne stanovenie spoločného rámca na uznávanie minimálnych odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Systém uznávania by mohol byť prvým krokom na posilnenie mobility v tomto sektore. V strednodobom horizonte by systém porovnateľného odborného vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch uľahčil mobilitu a zaručil bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „členovia palubnej posádky“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzke plavidla plaviaceho sa na vnútrozemských vodných cestách Únie a ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s plavbou, manipuláciou s nákladom, skladovaním, údržbou alebo opravou, s výnimkou osôb, ktoré sú poverené len prevádzkou motorov, elektrických a elektronických zariadení,

(6)   „členovia palubnej posádky“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzke plavidla plaviaceho sa na vnútrozemských vodných cestách Únie a ktoré vykonávajú úlohy súvisiace s plavbou, kontrolou prevádzky plavidla, námorným inžinierstvom, komunikáciou, bezpečnosťou, ochranou zdravia a životného prostredia, manipuláciou s nákladom, skladovaním, údržbou alebo opravou, s výnimkou osôb, ktoré sú poverené len prevádzkou motorov, elektrických a elektronických zariadení,

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „odborník na prepravu cestujúcich“ je osoba oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel,

(7)  „odborník na prepravu cestujúcich“ je osoba slúžiaca na palube plavidla, ktorá je oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na palube osobných plavidiel,

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  „kvalifikácia“ znamená kvalifikácia vymedzená v odporúčaní týkajúcom sa európskeho kvalifikačného rámca;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „spôsobilosť“ je preukázaná schopnosť využívať vedomosti a zručnosti požadované stanovenými normami na riadne vykonávanie úloh potrebných na prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,

(10)  „spôsobilosť“ je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti a personálne, sociálne alebo metodické schopnosti v súvislosti so stanovenými normami na riadne vykonávanie úloh potrebných na prevádzku plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,

Odôvodnenie

Zosúladenie s vymedzením pojmu stanoveným v európskom kvalifikačnom rámci.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť plavby, členské štáty môžu identifikovať úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, s výnimkou vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru uvedených v článku 7, ak sú tieto riziká spôsobené:

1.  Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť plavby, členské štáty identifikujú úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, s výnimkou vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru uvedených v článku 7, ak sú tieto riziká spôsobené:

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  o tom, že spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe I na vek, spôsobilosť, administratívny súlad a čas plavby zodpovedajúce kvalifikácii, o ktorú žiadajú,

(b)  o tom, že spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe I na vek, požadovanú spôsobilosť, administratívny súlad a čas plavby zodpovedajúce kvalifikácii, o ktorú žiadajú,

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty overia pravosť a platnosť predložených dokumentov.

2.  Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami overia pravosť a platnosť predložených dokumentov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia o osobitné povolenia uvedené v článku 6, iné ako povolenia uvedené v článku 6 písm. b), poskytli uspokojivý listinný dôkaz:

1.  Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami zabezpečia, aby žiadatelia o osobitné povolenia uvedené v článku 6, iné ako povolenia uvedené v článku 6 písm. b), poskytli uspokojivý listinný dôkaz:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  o tom, že spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe I na vek, spôsobilosť, administratívny súlad a čas plavby zodpovedajúce osobitným povoleniam, o ktoré žiadajú.

b)  o tom, že spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe I na vek, požadovanú spôsobilosť, administratívny súlad a čas plavby zodpovedajúce osobitným povoleniam, o ktoré žiadajú.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak existujú náznaky, že požiadavky na osvedčenia o kvalifikácii alebo osobitné povolenia už nie sú splnené, členské štáty uskutočnia všetky potrebné posúdenia a v prípade potreby takéto osvedčenia odoberú.

Ak existujú náznaky, že požiadavky na osvedčenia o kvalifikácii alebo osobitné povolenia už nie sú splnené, členské štáty uskutočnia všetky potrebné posúdenia a v prípade potreby takéto osvedčenia odoberú. Členské štáty vymenujú alebo zriadia orgán oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa vecnej správnosti osvedčenia o spôsobilosti vydaného iným členským štátom alebo krajinou. Členské štáty o sťažnosti informujú Komisiu a výbor CESNI. Komisia situáciu prešetrí a prijme vhodné opatrenia. Členské štáty môžu pozastaviť platnosť osvedčenia, ak úrad zistí, že obsahuje alebo by mohlo obsahovať skutkové nepresnosti, ktoré by mohli ohroziť verejnú bezpečnosť. Také pozastavenie trvá dovtedy, kým sa dotknutý členský štát nepresvedčí, že je osvedčenie v poriadku. Členské štáty zhromažďujú informácie o sťažnostiach a pozastaveniach osvedčení a ukladajú ich v databáze v súlade s článkom 23 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby uvedené v článkoch 4, 5 a 6 boli v potrebnej miere spôsobilé na bezpečnú prevádzku plavidla, ako sa stanovuje v článku 15.

1.  Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami zabezpečia, aby osoby uvedené v článkoch 4, 5 a 6 boli v potrebnej miere spôsobilé na bezpečnú prevádzku plavidla, ako sa stanovuje v článku 15.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom stanoviť normy spôsobilosti a príslušné vedomosti a zručnosti v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom stanoviť na základe noriem CESNI normy spôsobilosti a príslušné vedomosti a zručnosti v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v rámci zodpovednosti správneho orgánu v súlade s článkom 16 alebo

a)  v rámci zodpovednosti správneho orgánu členského štátu so splavnými vodnými cestamiv súlade s článkom 16 alebo

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ako súčasť výcvikového programu schváleného v súlade s článkom 17.

b)  ako súčasť výcvikového programu, ktorý je súčasťou výcvikového systému členského štátu, schváleného v súlade s článkom 17.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  osvedčenie o kvalifikácii odborníkov pre bezpečnosť plavby na osobných plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa skúšky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a) organizovali pod ich vedením. Zabezpečia, aby tieto skúšky viedli kvalifikovaní skúšajúci s cieľom posúdiť spôsobilosť a zodpovedajúce znalosti a zručnosti uvedené v článku 15 ods. 1.

Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami zabezpečia, aby sa skúšky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. a) organizovali pod ich vedením. Zabezpečia, aby tieto skúšky viedli kvalifikovaní skúšajúci s cieľom posúdiť spôsobilosť a zodpovedajúce znalosti a zručnosti uvedené v článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľujú príslušné orgány členských štátov, na území ktorých sídli príslušný inštitút vzdelávania a odbornej prípravy.

1.  Výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľujú príslušné orgány členských štátov so splavnými vodnými cestami, na území ktorých príslušný inštitút poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu, a to za predpokladu, že vzdelávací program tvorí neoddeliteľnú súčasť výcvikového systému členského štátu. Členské štáty môžu schváliť výcvikové programy na vnútroštátnej úrovni pod podmienkou, že tieto programy spĺňajú spoločné kritériá vymedzené výborom CESNI v systéme hodnotenia a overovania kvality (QAAS).

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 na doplnenie tejto smernice tým, že stanoví spoločné kritériá pre takéto programy založené na spoločných kritériách vymedzených výborom CESNI v QAAS.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  skúšku na overenie súladu s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1 vedú kvalifikovaní skúšajúci.

c)  skúšku na overenie súladu s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1 vedú kvalifikovaní nezávislí skúšajúci, v prípade ktorých nevzniká konflikt záujmov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré identifikujú úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami v zmysle článku 8 ods. 1, vymedzia dodatočnú spôsobilosť vyžadovanú od kapitánov, ktorí sa plavia na týchto úsekoch, a spôsoby preukázania, že sú tieto požiadavky splnené.

Samotné členské štáty identifikujú úseky vnútrozemských vodných ciest, ktoré prechádzajú cez ich vlastné územie a predstavujú špecifické riziká v zmysle článku 8 ods. 1. Členské štáty vymedzia dodatočnú spôsobilosť vyžadovanú od kapitánov, ktorí sa plavia na týchto úsekoch, a spôsoby preukázania, že sú tieto požiadavky na spôsobilosť splnené.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto spôsoby preukázania môžu zahŕňať obmedzený počet plavieb uskutočnených na príslušnom úseku, skúšku na simulátore, skúšku s voliteľnými odpoveďami alebo ich kombináciu.

Tieto spôsoby preukázania zahŕňajú minimálny počet plavieb uskutočnených na príslušnom úseku, skúšku na simulátore a skúšku s voliteľnými odpoveďami.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Simulátory používané na posúdenie spôsobilostí podliehajú schváleniu zo strany členských štátov. Toto schválenie sa vydáva na požiadanie, ak sa preukáže, že zariadenie spĺňa normy pre simulátory stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2. V schválení sa uvádza, aké konkrétne posúdenie spôsobilosti je povolené, pokiaľ ide o simulátor.

1.  Simulátory používané na výcvik majú porovnateľnú úroveň ako tie, ktoré sa používajú na posúdenie spôsobilostí. Oba druhy podliehajú schváleniu zo strany členských štátov. Toto schválenie sa vydáva na požiadanie, ak sa preukáže, že zariadenie spĺňa normy pre simulátory stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 2. V schválení sa uvádza, aké konkrétne posúdenie spôsobilosti je povolené, pokiaľ ide o simulátor.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré budú:

1.  Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami určia príslušné orgány, ktoré budú:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby:

Členské štáty so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami zabezpečia, aby:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  inšpektoráty práce disponovali dostatočnými zdrojmi a aby prebiehala urýchlená výmena informácií s príslušnými orgánmi iných členských štátov s cieľom zaistiť bezpečnosť a spravodlivú hospodársku súťaž v sektore vnútrozemskej plavby.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  musí úspešne ukončiť školenie poskytujúce požadovanú úroveň bezpečnostného výcviku.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  vykonáva svoje povinnosti iba podľa existujúcich ustanovení členského štátu o ochrane mládeže, v ktorom sa stážista v tom čase nachádza, pokiaľ sa v hmotnom práve upravujúcom zmluvu o odbornej príprave nestanovuje vyššia úroveň ochrany;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2 – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno b – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  má minimálne päťročnú prax pred zápisom do výcvikového programu,

-  má minimálne štvorročnú prax pred zápisom do výcvikového programu,

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – písmeno c – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  musí mať vek najmenej 17 rokov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – písmeno b – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Príloha I – bod 2 – bod 2.3 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno b – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  má minimálne päťročnú prax pred zápisom do schváleného výcvikového programu,

-  má minimálne päťročnú prax pred zápisom do schváleného výcvikového programu, ktorý trval najmenej dva roky;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – písmeno c – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  disponuje schváleným osvedčením preukazujúcim spôsobilosť komunikovať prostredníctvom rádia na vnútrozemských plavidlách.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby

Referenčné čísla

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.4.2016

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

15.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Lynn Boylan

24.5.2016

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

 

 

 

Dátum prijatia

12.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch


STANOVISKO Výboru pre právne veci (12.7.2016)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joëlle Bergeron

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby je zrušiť dve predchádzajúce smernice: z roku 1991 (91/672/EHS) a 1996 (96/50/ES), ktoré sa týkali iba kvalifikácie kapitánov a nevzťahovali sa na Rýn, a zaviesť uznávanie kvalifikácií všetkých členov posádky, a to aj na Rýne. Vzťahuje sa na odvetvie nákladnej i osobnej dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, netýka sa súkromnej prepravy ani rekreačných plavidiel. Iniciatíva sa týka celej siete vnútrozemských vodných ciest v EÚ, pričom však umožňuje výnimky pre tie vnútrozemské vodné cesty, na ktorých neprebieha žiadna cezhraničná doprava.

Táto nová iniciatíva sa teda opiera o predchádzajúce smernice, ale aj o aktivity realizované v rámci programu NAIADES I a II a predovšetkým o aktivity zmiešanej pracovnej skupiny PLATINA týkajúce sa odborných kvalifikácií, ktorá vypracovala normy odbornej spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby.

Európsky systém vnútrozemských vodných ciest sa využíva na prepravu tovaru a cestujúcich na kanáloch, vodných cestách, riekach, jazerách atď. Sieť má približne 41 000 km a spája 12 krajín Európskej únie. Preprava tovaru po navzájom prepojených európskych vnútrozemských vodných cestách predstavuje viac než 140 miliárd tonokilometrov (Eurostat 2011).

Riečna doprava okrem toho v plnej miere zodpovedá požiadavkám troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja: z hospodárskeho hľadiska dokážu ceny riečnej dopravy naďalej konkurovať cenám cestnej dopravy; z hľadiska životného prostredia ide zároveň o druh dopravy, ktorý je energeticky úsporný a ktorý charakterizujú nízke emisie skleníkových plynov a boj proti zmene klímy. Napokon, z hľadiska sociálnych nákladov a prínosov ide o bezpečný druh dopravy s minimálnym počtom nehôd a výrazným potenciálom rastu, čím ponúka značnú kapacitu pre rast zamestnanosti, najmä v prístavných oblastiach. Z uvedených dôvodov je vhodné prispieť k rozvoju tohto alternatívneho druhu dopravy.

To je takisto účelom návrhu smernice Rady a Komisie, ktorý má prostredníctvom uznávania kvalifikácií umožniť uznanie povolania, ktoré dnes v mnohých krajinách Európskej únie charakterizuje nedostatok mobility a pracovnej sily.

V súčasnosti čelia pracovníci ťažkostiam, ktoré sa týkajú vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, a prípadným zbytočným prekážkam spôsobeným požiadavkami na znalosť miestnych osobitostí. Možnosť zavedenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa spôsobilosti lodníkov a kapitánov je preto podľa všetkého odôvodnená.

Spravodajkyňa podporuje tento návrh smernice, dopĺňa ho však o niekoľko pozmeňujúcich návrhov:

hoci sieť vnútrozemskej plavby má často cezhraničný charakter, je nevyhnutné, aby si zachovala svoje národné vlastnosti a špecifiká. Z tohto dôvodu sa spravodajkyňa domnieva, že je potrebné ponechať členským štátom možnosť stanoviť určité výnimky. Navrhuje spresniť niektoré vymedzenia pojmov.

Ďalší potenciálny problém spočíva v termínoch, ktoré majú členské štáty na splnenie požiadaviek stanovených v návrhu smernice týkajúcich sa odborných kvalifikácií. S cieľom zabrániť nedostatku pracovnej sily v niektorých členských štátoch z dôvodu chýbajúcej kvalifikácie miestnych pracovníkov by mohlo byť užitočné predĺžiť prechodné obdobie uplatňovania tejto smernice, aby všetky členské štáty Únie mohli postupne splniť povinnosti stanovené v tejto smernici a prílohách k nej.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Proces uznávania stanovený v tejto smernici by mal zahŕňať všetky osvedčenia o kvalifikácii, doklady o získanej skúsenosti, služobné lodnícke knižky a lodné denníky profesionálov vo vnútrozemskej plavbe vytvorené pred pristúpením členského štátu k Európskej únii, za predpokladu, že sú v súlade s požadovanými minimálnymi normami.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Schvaľovanie výcvikových programov je potrebné na overenie, či programy spĺňajú spoločné minimálne požiadavky vzhľadom na obsah a organizáciu. Takýto súlad umožňuje odstrániť zbytočné prekážky vo vykonávaní tejto profesie tým, že kapitáni, ktorí už získali potrebné zručnosti počas svojej odbornej prípravy, už nebudú musieť prejsť ďalšími skúškami. Existencia schválených výcvikových programov môže takisto uľahčiť nástup pracovníkov s predchádzajúcou praxou z iných odvetví do funkcie v oblasti vnútrozemskej plavby, pretože môžu využívať špecifické výcvikové programy, ktoré prihliadajú na spôsobilosť, ktorú už získali.

(15)  Schvaľovanie výcvikových programov je potrebné na overenie, či programy spĺňajú spoločné minimálne požiadavky vzhľadom na obsah a organizáciu. Takýto súlad umožňuje odstrániť zbytočné prekážky vo vykonávaní tejto profesie tým, že kapitáni, ktorí už získali potrebné zručnosti počas svojej odbornej prípravy, už nebudú musieť prejsť ďalšími skúškami. Existencia schválených výcvikových programov môže takisto uľahčiť nástup pracovníkov s predchádzajúcou praxou z iných odvetví do funkcie v oblasti vnútrozemskej plavby, pretože môžu využívať špecifické výcvikové programy, ktoré prihliadajú na spôsobilosť, ktorú už získali, a môžu sa im uznať predchádzajúce profesionálne skúsenosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom poskytnúť minimálne harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(24)  S cieľom poskytnúť minimálne harmonizované normy v prípade osvedčenia o kvalifikácii a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie tejto smernice Komisiou by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovovanie noriem spôsobilosti, noriem pre zdravotnú spôsobilosť, noriem pre praktické skúšky, noriem pre schvaľovanie simulátorov a noriem vymedzujúcich charakteristické vlastnosti a podmienky využitia databázy spravovanej Komisiou, ktorá obsahuje kópiu kľúčových údajov týkajúcich sa osvedčení Únie o kvalifikácii, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov a uznávaných dokumentov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

_____________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzke:

2.  Táto smernica sa neuplatňuje na osoby, ktoré sa:

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  rekreačných plavidiel;

(a)  plavia na účely športu alebo zábavy;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  trajektov, ktoré sa nepohybujú samostatne.

(b)  podieľajú na prevádzke trajektov, ktoré sa nepohybujú samostatne;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podieľajú na prevádzke lode, ktorú používajú ozbrojené sily, sily poverené udržiavaním verejného poriadku, služby civilnej obrany, správy vodných ciest, požiarne a iné záchranné služby;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 3 – bod 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)   „čas plavby“ je čas, ktorý strávili členovia palubnej posádky na palube počas plavby uskutočnenej plavidlom na vnútrozemských vodných cestách, ktorý potvrdil príslušný orgán,

(15)   „čas plavby“ je čas, ktorý strávili členovia palubnej posádky na palube počas plavby uskutočnenej plavidlom na vnútrozemských vodných cestách, do určitej miery aj vrátane výcviku na simulátore schválenom podľa článku 19, ktorý potvrdil príslušný orgán,

Odôvodnenie

Výcvik na simulátore je zvlášť užitočný pre prípravu na ťažké a naliehavé situácie, a dĺžka výcviku na simulátore by sa mala preto započítavať - v určitých medziach - do dĺžky praxe nevyhnutnej pre získanie kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)   Členský štát môže oslobodiť kapitánov, ak pôsobia výhradne na vnútroštátnych vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu, od povinnosti stanovenej v odseku 1. Členský štát, ktorý ich takto oslobodí, môže vydať vnútroštátne osvedčenia o kvalifikácii, ktoré sa dajú získať za podmienok odlišných od všeobecných podmienok stanovených v tejto smernici. Platnosť takýchto vnútroštátnych osvedčení o kvalifikácii sa obmedzuje na tie vnútroštátne vnútrozemské vodné cesty, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   V lehote šiestich mesiacov po oznámení Komisia vydá vykonávacie rozhodnutie, ktorým schváli navrhované opatrenia, ak sú v súlade s týmto článkom a s článkom 18, alebo v prípade, že v súlade nie sú, požiada členský štát, aby zmenil alebo neprijal navrhované opatrenie.

3.   V lehote šiestich mesiacov po oznámení Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť túto smernicu tým, že v nej stanoví postup schvaľovania navrhovaných opatrení, ak sú v súlade s týmto článkom a s článkom 18, alebo v prípade, že v súlade nie sú, postup, ktorým sa od členského štátu bude vyžadovať, aby zmenil alebo neprijal navrhované opatrenie.

(Tento pozmeňujúci návrh si vyžaduje zmenu článku o delegovaní právomocí v záujme odkazu na tento odsek.)

Odôvodnenie

Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty ako osobitne ohrozenej vodnej cesty de facto znamená neuznávanie harmonizovaných kvalifikácií na dotknutom úseku. Delegovaný akt je preto na povolenie takýchto výnimiek vhodnejší než vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 12 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  v prípade osvedčenia Únie o kvalifikácii členov posádky sa predložia uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c),

(a)  v prípade osvedčenia Únie o kvalifikácii členov palubnej posádky sa predložia uspokojivé listinné dôkazy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a c),

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je rozšíriť pôsobnosť z kapitánov aj na všetkých členov posádky plavidla.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľujú príslušné orgány členských štátov, na území ktorých sa príslušná odborná príprava uskutočňuje alebo kde sídli inštitút vzdelávania a odbornej prípravy.

1.  Členské štáty môžu zaviesť výcvikové programy pre osoby uvedené v článkoch 4, 5 a 6. Členské štáty zabezpečia, aby takéto výcvikové programy smerujúce k diplomom alebo osvedčeniam, ktorými sa preukáže súlad s normami spôsobilosti uvedenými v článku 15 ods. 1, schvaľovali príslušné orgány členských štátov, na území ktorých príslušný inštitút vzdelávania a odbornej prípravy vykonáva svoje výcvikové programy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uznajú diplomy alebo osvedčenia udelené po ukončení výcvikových programov schválených inými členskými štátmi v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri uplatňovaní tohto odseku členské štáty uplatňujú objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané kritériá.

Pri uplatňovaní tohto odseku členské štáty uplatňujú objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané kritériá s prihliadnutím na zásady rovnakých príležitostí a rovnosti mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.   Členské štáty zabezpečia, aby bol štátnym príslušníkom iných členských štátov podľa možnosti zaručený prístup k simulátorom.

Odôvodnenie

Keďže všetky členské štáty nemajú simulátory, javí sa logické, že členské štáty, ktoré nimi disponujú, prijmú príslušné opatrenia, ktorými umožnia prístup k simulátorom aj štátnym príslušníkom iných členských štátov, či už na účely skúšok alebo výcviku.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje sa môžu spracúvať len na účely:

Osobné údaje sa môžu spracúvať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a len na účely.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty si vymenia informácie s príslušnými orgánmi iných členských štátov, pokiaľ ide o certifikáciu osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidla.

2.  Členské štáty si vymenia informácie s príslušnými orgánmi iných členských štátov, pokiaľ ide o certifikáciu osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidla. V plnom rozsahu pri tom dodržujú zásady ochrany osobných údajov stanovené v smernici 95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Delegované právomoci uvedené v článku 15 ods. 1 a 4, článkoch 19, 21 a článku 23 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie od (*nadobudnutia účinnosti).

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 15 ods. 1 a 4, článkoch 1921 a článku 23 ods. 1 a 2 sa na Komisiu prenáša na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred skončením päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr šesť mesiacov pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Delegovanie právomoci na Komisiu by malo byť časovo obmedzené a malo by byť jasne uvedené právo spoluzákonodarcov toto delegovanie právomoci zrušiť. Článok 8 ods. 3 by mal byť skôr delegovaným aktom než vykonávacím aktom a mal by teda byť zahrnutý do článku 29 o výkone delegovaných právomocí.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia postupne prijme delegované akty, ktorými stanoví:

1. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia postupne prijme delegované a vykonávacie akty, ktorými stanoví:

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa opravuje opomenutie, pretože nasledujúci zoznam sa týka aj vykonávacích aktov, ktoré má prijať Komisia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia posádky iní ako kapitáni, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o kvalifikácii vydaného členským štátom pred dátumom nasledujúcim po uplynutí lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice alebo držiteľmi kvalifikácie uznanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu naďalej využívať uvedené osvedčenie alebo kvalifikáciu maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Počas tohto obdobia sa môžu členovia posádky iní ako kapitáni naďalej odvolávať na smernicu 2005/36/ES, keď žiadajú orgány iných členských štátov o uznanie svojej kvalifikácie. Pred uplynutím tejto lehoty môžu požiadať o osvedčenie Únie o kvalifikácii alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 príslušný orgán, ktorý vydáva takéto osvedčenia, pod podmienkou, že poskytnú uspokojivý dôkaz uvedený v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice a prostredníctvom služobnej lodníckej knižky dôkaz o tomto čase plavby:

3.  Členovia posádky iní ako kapitáni, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o kvalifikácii vydaného členským štátom pred dátumom nasledujúcim po uplynutí lehoty na transpozíciu uvedeným v článku 35 tejto smernice alebo držiteľmi kvalifikácie uznanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu naďalej využívať uvedené osvedčenie alebo kvalifikáciu maximálne 10 rokov po uvedenom dátume. Počas tohto obdobia sa môžu členovia posádky iní ako kapitáni naďalej odvolávať na smernicu 2005/36/ES, keď žiadajú orgány iných členských štátov o uznanie svojej kvalifikácie. Pred uplynutím tejto lehoty môžu požiadať o osvedčenie Únie o kvalifikácii alebo osvedčenie podľa článku 9 ods. 2 príslušný orgán, ktorý vydáva takéto osvedčenia, pod podmienkou, že poskytnú uspokojivý dôkaz uvedený v článku 10 ods. 1 písm. a) a c) tejto smernice a prostredníctvom služobnej lodníckej knižky alebo lodného denníka dôkaz o tomto čase plavby:

Odôvodnenie

Záznamy o čase plavby možno viesť aj prostredníctvom lodných denníkov. Okrem toho sa v nasledujúcom odseku 4 k obom referenčným nástrojom pristupuje rovnako.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dátum 3 roky po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ... [5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Odôvodnenie

V rozpore s tým, čo by mohol naznačovať názov tohto návrhu, budúca smernica nezavádza iba systém vzájomného uznávania kvalifikácií. Harmonizuje celý systém výcviku a kvalifikácií v prípade vnútrozemskej plavby. Je preto potrebné poskytnúť členským štátom a pracovníkom viac času, aby sa mohli prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica je určená členským štátom.

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré disponujú vnútrozemskými vodnými cestami stanovenými v článku 3.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade smernice o technických požiadavkách pre plavidlá, smernica by mala byť záväzná iba pre tie členské štáty, ktoré disponujú dotknutými vnútrozemskými vodnými cestami.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby

Referenčné čísla

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.4.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Prerokovanie vo výbore

13.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

12.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe

Referenčné čísla

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Dátum predloženia v EP

18.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Virginie Rozière

Dátum predloženia

16.11.2016

Právne oznámenie