Postopek : 2016/0050(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0338/2016

Predložena besedila :

A8-0338/2016

Razprave :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0425

POROČILO     ***I
PDF 1160kWORD 159k
28.11.2016
PE 585.776v03-00 A8-0338/2016

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Gesine Meissner

Pripravljavka mnenja (*):Lynn Boylan, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

(*) Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0082),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0061/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. julija 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za pravne zadeve (A8-0338/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje1a so opredeljene kvalifikacije, kompetence in spretnosti na ravni Unije. V vsakem novem zakonodajnem aktu, ki določa standarde kvalifikacij, bi treba uporabiti pojme, kot so določeni v navedenem priporočilu.

 

______________

 

1a Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za olajšanje mobilnosti, zagotovitev varnosti plovbe in zaščito človeškega življenja je nujno, da imajo člani posadke krova, osebe, pristojne za ukrepanje v izrednih razmerah na krovu potniških plovil, in osebe, vključene v oskrbovanje plovil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin, z gorivom, potrdilo o usposobljenosti, ki dokazuje njihove kvalifikacije. Za učinkovito izvrševanje bi morali imeti tako potrdilo pri sebi med opravljanjem svojega poklica.

(5)  Za olajšanje mobilnosti, zagotovitev varnosti plovbe in zaščito človeškega življenja ter okolja je nujno, da imajo člani posadke krova, zlasti osebe, pristojne za ukrepanje v izrednih razmerah na krovu potniških plovil, in osebe, vključene v oskrbovanje plovil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin, z gorivom, potrdilo o usposobljenosti, ki dokazuje njihove kvalifikacije. Za učinkovito izvrševanje bi morali imeti tako potrdilo pri sebi med opravljanjem svojega poklica.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice bi morale za zagotovitev varnosti plovbe opredeliti plovne poti s pomorskim značajem v skladu z usklajenimi merili. Zahteve glede kompetenc za plovbo po teh plovnih poteh bi morale biti določene na ravni Unije. Brez nepotrebnega omejevanja mobilnosti voditeljev čolnov bi morale imeti države članice, kadar je to potrebno za zagotavljanje varnosti, možnost opredeliti plovne poti, ki pomenijo posebna tveganja za plovbo, v skladu z usklajenimi merili in postopki na podlagi te direktive. V takem primeru bi morale biti povezane zahteve za kompetence določene na ravni držav članic.

(7)  Države članice bi morale za zagotovitev varnosti plovbe opredeliti plovne poti s pomorskim značajem v skladu z usklajenimi merili in na podlagi veljavne zakonodaje Unije, kot je Direktiva (EU) 2016/16291a. Zahteve glede kompetenc za plovbo po teh plovnih poteh bi morale biti določene na ravni Unije. Brez nepotrebnega omejevanja mobilnosti voditeljev čolnov bi morale imeti države članice, po potrebi v sodelovanju z ustrezno evropsko rečno komisijo, kadar je to potrebno za zagotavljanje varnosti, možnost opredeliti plovne poti, ki pomenijo posebna tveganja za plovbo, v skladu z usklajenimi merili in postopki na podlagi te direktive. V takem primeru bi morale biti povezane zahteve za kompetence določene na ravni držav članic.

 

__________________

 

1aDirektiva (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 118–176).

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi stroškovne učinkovitosti potrdila Unije o usposobljenosti ne bi smela biti obvezna na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

(8)  Zaradi stroškovne učinkovitosti potrdila Unije o usposobljenosti ne bi smela biti obvezna na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s celinsko plovno potjo druge države članice.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi države članice prispevale k mobilnosti oseb, vključenih v upravljanje plovil v Uniji, in ob upoštevanju, da bi morali vsa potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu s to direktivo, izpolnjevati minimalne standarde, bi morale te priznavati poklicne kvalifikacije, potrjene v skladu s to direktivo. Posledično bi morale imeti osebe s takimi kvalifikacijami možnost opravljati svoj poklic na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji.

(9)  Da bi države članice prispevale k mobilnosti oseb, vključenih v upravljanje plovil v Uniji, in ob upoštevanju, da bi morali vsa potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu s to direktivo, izpolnjevati zahtevane minimalne standarde v skladu z usklajenimi merili, bi morale te priznavati poklicne kvalifikacije, potrjene v skladu s to direktivo. Posledično bi morale imeti osebe s takimi kvalifikacijami možnost opravljati svoj poklic na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Za spodbujanje mobilnosti in zagotavljanje privlačnosti poklica čolnarja in drugih članov posadke krova bi morale države članice zagotoviti pravične delovne pogoje za vse oblike zaposlitve, ki delavcem zagotavljajo sklop pravic, kot so pravica do enakega obravnavanja, pravica do socialne zaščite, pravica do prijave zlorab, pravica do varovanja zdravja in varnosti na delu ter določbe o delovnem času in času počitka. Pomembno je, da se v sektorju zagotovijo programi, osredotočeni na to, da se zadržijo osebe, starejše od petdeset let, in na izboljšanje spretnosti in zaposljivosti mladih.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Komisija bi morala zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse člane posadke, ki so zaposleni v izredni in redni trgovini v Uniji ali sodelujejo v njej, ter bi morala preprečiti vsako zniževanje plač in diskriminatorne prakse na podlagi narodnosti, kraja prebivališča ali zastave plovila.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Delodajalci bi morali pri zaposlovanju v Uniji članov posadke krova s potrdili o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami in ladijskimi dnevniki, izdanimi v tretjih državah, ki so priznani v Uniji, uporabljati socialno in delovno pravo države članice, kjer se izvaja dejavnost.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Komisija in države članice bi morale spodbujati mlade, naj pridobijo poklicne kvalifikacije za plovbo po celinskih plovnih poteh, in določiti posebne ukrepe za podporo dejavnostim socialnih partnerjev na tem področju.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za dodatno olajšanje mobilnosti voditeljev čolnov bi moralo biti vsem državam članicam omogočeno, da, če je to praktično izvedljivo, ocenijo potrebne kompetence za obravnavanje posebnih tveganj za plovbo za vse odseke celinskih plovnih poti v Uniji, kjer so opredeljena taka tveganja.

(16)  Za dodatno olajšanje mobilnosti voditeljev čolnov bi moralo biti vsem državam članicam omogočeno, da z dovoljenjem države članice, v kateri se nahaja odsek s posebnimi tveganji, ocenijo potrebne kompetence za plovbo po tem odseku.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi države članice prispevale k učinkovitemu upravljanju v zvezi z izdajanjem, obnavljanjem in odvzemom potrdil o usposobljenosti, bi morale te imenovati pristojne organe za izvajanje te direktive ter vzpostaviti registre za beleženje podatkov o potrdilih Unije o usposobljenosti, pomorskih knjižicah in ladijskih dnevnikih. Za olajšanje izmenjave informacij med državami članicami in s Komisijo za izvajanje, izvrševanje in ocenjevanje Direktive ter za statistične namene, ohranjanje varnosti in enostavno plovbo bi morale države članice sporočati take informacije, vključno s podatki o potrdilih o usposobljenosti, pomorskih knjižicah in ladijskih dnevnikih, v podatkovno zbirko Komisije.

(19)  Da bi države članice prispevale k učinkovitemu upravljanju v zvezi z izdajanjem, obnavljanjem in odvzemom potrdil o usposobljenosti, bi morale te imenovati pristojne organe za izvajanje te direktive ter vzpostaviti registre za beleženje podatkov o potrdilih Unije o usposobljenosti, pomorskih knjižicah in ladijskih dnevnikih. Za olajšanje izmenjave informacij med državami članicami in s Komisijo za izvajanje, izvrševanje in ocenjevanje Direktive ter za statistične namene, ohranjanje varnosti in enostavno plovbo bi morale države članice sporočati take informacije, vključno s podatki o potrdilih o usposobljenosti, pomorskih knjižicah in ladijskih dnevnikih, v podatkovno zbirko Komisije. Pri vzdrževanju te podatkovne zbirke bi morala Komisija spoštovati načela o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Osebne podatke obdelujejo organi, tudi v tretjih državah, ki izdajajo potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike v skladu s pravili, ki so enaka pravilom iz te direktive. Za vrednotenje Direktive, statistične namene, ohranjanje varnosti, enostavno plovbo in olajšanje izmenjave informacij med organi, vključenimi v izvajanje in izvrševanje te direktive, bi morali imeti ti organi, in kjer je ustrezno, mednarodne organizacije, ki so določile ta enaka pravila, dostop do podatkovne zbirke Komisije. Vendar bi moral ta dostop vključevati ustrezno raven varstva podatkov, vključno z osebnimi podatki.

(20)  Osebne podatke obdelujejo organi, tudi v tretjih državah, ki izdajajo potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike v skladu s pravili, ki so enaka pravilom iz te direktive. Za vrednotenje Direktive, statistične namene, ohranjanje varnosti, enostavno plovbo in olajšanje izmenjave informacij med organi, vključenimi v izvajanje in izvrševanje te direktive, bi morali imeti ti organi, in kjer je potrebno, mednarodne organizacije, ki so določile ta enaka pravila, dostop do podatkovne zbirke Komisije. Vendar bi moral ta dostop vključevati visoko raven varstva podatkov, zlasti osebnih.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20 a)  Direktivo Sveta 2014/112/EU1a in to direktivo je treba dopolniti z zakonodajo Unije o uvedbi elektronskih orodij in ponovni določitvi zahtev glede posadke, ki bo vključevala delovni čas in čas počitka, poklicne kvalifikacije in zahteve glede posadke, da se v Uniji zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za trg dela na področju plovbe po celinskih plovnih poteh.

 

__________________

 

1a Direktiva Sveta 2014/112/EU z dne 19. decembra 2014 o izvajanju Evropskega sporazuma o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh, sklenjenega med Evropsko zvezo za plovbo po celinskih vodah (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) (UL L 367, 23.12.2014, str. 86).

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za dodatno zmanjšanje upravnega bremena in obenem uporabo dokumentov, pri katerih obstaja manjša verjetnost ponarejanja, bi morala Komisija kot drugi korak po sprejetju te direktive preučiti možnost uvedbe elektronske različice pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, pa tudi elektronskih poklicnih izkaznic, ki vključujejo potrdila Unije o usposobljenosti. Pri tem bi morala upoštevati obstoječe tehnologije pri drugih načinih prevoza, zlasti pri cestnem prevozu. Po izvedbi ocene učinka, vključno z oceno stroškov in koristi ter vplivov na temeljne pravice, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, bi morala Komisija, če je to ustrezno, predložiti predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.

(21)  Za dodatno zmanjšanje upravnega bremena in obenem uporabo dokumentov, pri katerih obstaja manjša verjetnost ponarejanja, bi morala Komisija nemudoma po sprejetju te direktive sprejeti ustrezen pravni okvir za zamenjavo papirnih različic potrdil Unije o usposobljenosti, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov z novimi, elektronskimi orodji, kot so elektronske poklicne izkaznice in elektronske enote na plovilih. Pri tem bi morala upoštevati obstoječe tehnologije pri drugih načinih prevoza, zlasti pri cestnem prevozu. V skladu s Konvencijo OZN o pravicah invalidov bi morala upoštevati tudi uporabnost in dostopnost. Po izvedbi ocene učinka, vključno z oceno stroškov in koristi ter vplivov na temeljne pravice, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, bi morala Komisija, če je to ustrezno, o teh pobudah predložiti predlog Evropskemu parlamentu in Svetu. Za elektronsko beleženje delovnega časa in opravljenih nalog vseh članov posadke je treba uvesti tudi naprave z zaščito pred zlorabo.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Poleg tega bi bilo treba posodobiti obstoječe zahteve glede zaposlovanja posadke, da bi se dosegel usklajen, pregleden, prožen in trajnosten sistem zaposlovanja posadk v Uniji. Komisija bi morala zato po sprejetju te direktive po potrebi predstaviti predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, s katerim bi se vzpostavil pravni okvir Unije za pregleden, prožen in trajnosten sistem zaposlovanja posadke. To bi bilo treba storiti po izvedbi ocene učinka, ki bi morala upoštevati tehnološke in netehnološke spremembe, ki imajo učinek na delovno obremenitev na krovu plovil.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev minimalnih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(24)  Za zagotovitev minimalnih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, v skladu z načeli iz medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Da bi lahko vsi enakopravno sodelovali pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Zavoljo učinkovitosti bi morala Komisija imeti možnost imenovanja organa, kot je odbor CESNI, za prejemanje uradnih obvestil in objavljanje informacij, povezanih na primer s seznamom pristojnih organov in odobrenimi programi usposabljanja, saj se te naloge ponavljajo.

 

_____________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Obor CESNI, ki je odprt za strokovnjake iz vseh držav članic, oblikuje standarde na področju celinske plovbe, tudi za poklicne kvalifikacije. Komisija lahko upošteva take standarde, če ima pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s to direktivo.

(26)  Obor CESNI, ki je odprt za strokovnjake iz vseh držav članic, oblikuje standarde na področju celinske plovbe, tudi za poklicne kvalifikacije. Evropske rečne komisije, ustrezne mednarodne organizacije, socialni partnerji in poklicna združenja bi morala biti v celoti vključena v oblikovanje in določanje standardov odbora CESNI. Če so pogoji iz te direktive izpolnjeni, bi morala Komisija pri sprejemanju izvedbenih in delegiranih aktov v skladu s to direktivo upoštevati standarde odbora CESNI.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Ker cilja te direktive, tj. vzpostavitve skupnega okvira za priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(27)  Ker cilja te direktive, tj. vzpostavitve skupnega okvira za priznavanje minimalnih poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij je lahko prvi korak k izboljšanju mobilnosti v tem sektorju. Sistem primerljivih poklicnih in strokovnih usposabljanj v državah članicah bi na srednji rok olajšal mobilnost in zagotovil varnost.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b)  Da bi izboljšali uravnoteženo zastopanost spolov v sektorju celinskih plovnih poti, bi bilo treba pri ženskah spodbujati dostop do tega poklica. Kot v drugih poklicnih sektorjih bi se treba boriti proti odklanjanju zaradi spola in diskriminaciji. Za rešitev problema pomanjkanja kadra v sektorju bi treba razširiti bazo, ki omogoča dostop do poklicev za zaposlovanje na celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  plovilih, katerih zmnožek dolžine (L), širine (B) in ugreza (T) je enak prostornini 100 m3 ali več;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)   plovila, ki jih uporabljajo oborožene sile, sile za vzdrževanje javnega reda, službe civilne zaščite, službe za upravljanje plovnih poti, gasilske službe in druge službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)   plovila, ki plujejo sezonsko znotraj države članice na zaprtih jezerih, ki niso povezana s celinskimi plovnimi potmi druge države članice;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „celinska plovna pot“ pomeni vodni odsek, ki ni del morja, odprt za plovbo;

(1)  „celinska plovna pot“ pomeni celinsko plovno pot iz člena 4 Direktive (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 118).

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „vlačilec“ pomeni plovilo, zgrajeno posebej za opravljanje vleke;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  „potiskač“ pomeni plovilo, zgrajeno posebej za poganjanje potisnega konvoja;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  „plavajoča oprema“ pomeni plavajočo napravo, ki nosi delovno orodje, kot so žerjavi, oprema za izkopavanje, ovni ali dvigala;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „člani posadke krova“ pomenijo osebe, vključene v upravljanje plovila, ki pluje po celinskih plovnih poteh v Uniji, ki opravljajo naloge, povezane s plovbo, ravnanjem s tovorom, razporejanjem tovora, vzdrževanjem ali popravili, razen oseb, ki so zadolžene le za delovanje motorjev ter električne in elektronske opreme;

(6)   „člani posadke krova“ pomeni osebe, vključene v upravljanje plovila, ki pluje po celinskih plovnih poteh v Uniji, ki opravljajo naloge, povezane s plovbo, nadziranjem delovanja plovila, pomorskim inženirstvom, komunikacijo, varnostjo, zaščito zdravja in okolja, ravnanjem s tovorom in potniki, razporejanjem tovora, vzdrževanjem ali popravili, razen oseb, ki so zadolžene le za delovanje motorjev ter električne in elektronske opreme;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „strokovnjak za potniško plovbo“ pomeni osebo, pristojno za sprejemanje ukrepov v izrednih razmerah na krovu potniških plovil;

(7)  „strokovnjak za potniško plovbo“ pomeni osebo, ki dela na plovilu, pristojno za sprejemanje ukrepov v izrednih razmerah na krovu potniških plovil;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „voditelj čolnov“ pomeni člana posadke krova, ki je usposobljen za plovbo s plovilom po celinskih plovnih poteh držav članic in ki je na plovilu odgovoren za plovbo;

(8)  „voditelj čolnov“ pomeni člana posadke krova, ki je usposobljen za plovbo s plovilom po celinskih plovnih poteh držav članic in ki je v celoti odgovoren za plovilo, posadko in tovor;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „velik konvoj“ pomeni konvoj v potisni navezi, sestavljen iz potisnega plovila in sedmih ali več barž;

(12)  „velik konvoj“ pomeni konvoj v potisni navezi, katerega zmnožek skupne dolžine in skupne širine znaša 6000 m2 ali več;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14)  „ladijski dnevnik“ pomeni javno listino o opravljenih poteh plovila;

14)  „ladijski dnevnik“ pomeni javno listino o opravljenih poteh plovila in njegove posadke;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „čas plovbe“ pomeni čas, ki ga člani posadke krova preživijo na krovu med potjo, ki jo plovilo opravi po celinskih plovnih poteh, in ki ga potrdi pristojni organ;

(15)  „čas plovbe“ pomeni čas, merjen v dnevih, ki ga člani posadke krova preživijo na krovu med potjo, ki jo plovilo opravi po celinskih plovnih poteh, ki ga potrdi pristojni organ in ki vključuje čas postanka v pristanišču ali terminalu za natovarjanje in raztovarjanje;

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko izvzame vse člane posadke krova ali skupine članov posadke, ki so posebej usposobljeni za plovbo po izključno nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice, iz obveznosti iz prvega odstavka. Zadevna država članica lahko izdaja nacionalna potrdila o usposobljenosti za člane posadke krova pod pogoji, ki se razlikujejo od splošnih pogojev, določenih v tej direktivi. Veljavnost navedenih nacionalnih potrdil o usposobljenosti je omejena na tiste nacionalne celinske plovne poti, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko izvzame vse osebe iz prvega odstavka ali skupine takih oseb, ki so posebej usposobljene za plovbo po izključno nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice, iz obveznosti iz prvega odstavka. Zadevna država članica lahko izdaja nacionalna potrdila o usposobljenosti, ki se lahko pridobijo pod pogoji, ki se razlikujejo od splošnih pogojev, določenih v tej direktivi. Veljavnost navedenih nacionalnih potrdil o usposobljenosti je omejena na tiste nacionalne celinske plovne poti, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6 a

 

Izjeme v zvezi z nacionalnimi celinskimi plovnimi potmi, ki niso povezane s celinsko plovno potjo druge države članice

 

1.   Država članica lahko osebe iz členov 4(1), 5(1) in 6, ki delujejo izključno na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s celinsko plovno potjo druge države članice, vključno s tistimi, ki so opredeljene kot poti pomorskega značaja, izjemoma oprostijo obveznosti iz teh členov.

 

2.   Država članica, ki odobri izjeme v skladu z odstavkom 1, lahko izda potrdila o usposobljenosti osebam iz odstavka 1, pod pogoji, ki se razlikujejo od splošnih pogojev, določenih v tej direktivi, če takšna potrdila zagotavljajo ustrezno stopnjo varnosti. Veljavnost takšnih nacionalnih potrdil o usposobljenosti je omejena na tiste nacionalne celinske plovne poti, ki niso povezane s celinsko plovno potjo druge države članice. Za priznavanje teh potrdil v drugih državah članicah se uporablja ta direktiva.

 

3.  Države članice obvestijo Komisijo o izjemah, ki se uporabljajo v skladu z odstavkom 1. Komisija objavi informacije o teh izjemah.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je to potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe, lahko države članice opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, razen za celinske plovne poti pomorskega značaja iz člena 7, če so taka tveganja posledica:

1.  Če je to potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe, lahko države članice opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, ob upoštevanju nasveta ustrezne evropske rečne komisije, kjer je to ustrezno, razen za celinske plovne poti s pomorskim značajem iz člena 7, če so taka tveganja posledica:

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obstoja posebne ureditve lokalnega prometa, ki ni del Evropskega kodeksa za plovbo po celinskih plovnih poteh, utemeljene s posebnimi hidromorfološkimi značilnostmi.

(c)  obstoja posebne ureditve lokalnega prometa, ki ne temelji na Evropskem kodeksu za plovbo po celinskih plovnih poteh, utemeljene s posebnimi hidromorfološkimi značilnostmi.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  visoka pogostost nesreč na določeni lokaciji reke.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko uporabljajo le eno ali več navedenih okoliščin iz odstavka 1, da opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice uradno obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti v skladu s prvim odstavkom tega člena in členom 18, skupaj z razlogi, na katerih ukrep temelji.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti v skladu s prvim odstavkom tega člena in členom 18, skupaj z razlogi, na katerih ukrep temelji, vsaj osem mesecev pred predvidenim datumom sprejetja.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica ne sprejme ukrepa šest mesecev od datuma uradnega obvestila.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija v šestih mesecih od uradnega obvestila izda izvedbeni sklep, s katerim odobri predlagane ukrepe, če so skladni s tem členom in členom 18, ali če niso skladni, zahteva, da država članica predlagani ukrep spremeni ali ga ne sprejme.

3.  Komisija v šestih mesecih od uradnega obvestila izda izvedbeni sklep, s katerim odobri predlagane ukrepe, če so skladni s tem členom in členom 18, ali če niso skladni, zahteva, da država članica predlagani ukrep spremeni ali ga ne sprejme. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

 

Če se Komisija ne odzove v osmih mesecih od uradnega obvestila, lahko država članica sprejme načrtovane ukrepe v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 18.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kakršno koli potrdilo Unije o usposobljenosti iz členov 4 in 5 ter pomorske knjižice in ladijski dnevniki iz člena 16, ki jih izdajo pristojni organi v skladu s to direktivo, veljajo na vseh celinskih plovnih poteh Unije.

1.  Kakršno koli potrdilo Unije o usposobljenosti iz členov 4 in 5 ter pomorske knjižice in ladijski dnevniki iz člena 20, ki jih izdajo pristojni organi v skladu s to direktivo, veljajo na vseh celinskih plovnih poteh Unije.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v drugi odstavek kakršno koli potrdilo o usposobljenosti, pomorska knjižica ali ladijski dnevnik, izdani v skladu z nacionalnimi pravili tretje države, ki določajo zahteve, ki so enake zahtevam, določenim v skladu s to direktivo, velja na vseh celinskih plovnih poteh Unije, ob upoštevanju postopka in pogojev, določenih v četrtem in petem odstavku tega člena.

3.  Brez poseganja v drugi odstavek potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice ali ladijski dnevniki, izdani v skladu z nacionalnimi pravili tretje države, povezane s celinsko plovno potjo države članice, ki določajo zahteve, ki so enake zahtevam, določenim v skladu s to direktivo, velja na vseh celinskih plovnih poteh Unije, ob upoštevanju postopka in pogojev, določenih v četrtem in petem odstavku tega člena.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Katera koli tretja država lahko Komisiji predloži zahtevek za priznanje potrdil, pomorskih knjižic ali ladijskih dnevnikov, ki jih izdajo njeni organi. Zahtevku so priložene vse informacije, potrebne za ugotovitev, ali za izdajo zadevnih dokumentov veljajo zahteve, ki so enake tistim, določenim v skladu s to direktivo.

4.  Katera koli tretja država, povezana s celinsko plovno potjo države članice, lahko Komisiji predloži zahtevek za priznanje potrdil, pomorskih knjižic ali ladijskih dnevnikov, ki jih izdajo njeni organi. Zahtevku so priložene vse informacije, potrebne za ugotovitev, ali za izdajo zadevnih dokumentov veljajo zahteve, ki so enake tistim, določenim v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je ta zahteva izpolnjena, Komisija sprejme izvedbeni akt o priznavanju potrdil, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, ki jih izda tretja država, v Uniji, pod pogojem, da zadevna tretja država v okviru svoje pristojnosti prizna dokumente Unije, izdane v skladu s to direktivo.

Če je ta zahteva izpolnjena, Komisija sprejme izvedbeni akt o priznavanju potrdil, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, ki jih izda tretja država, v Uniji, pod pogojem, da zadevna tretja država v okviru svoje pristojnosti prizna dokumente Unije, izdane v skladu s to direktivo, in se obveže, da bo vsakih pet let predložila dokaze o skladnosti svojih nacionalnih določb z določbami iz te direktive. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Kadar država članica meni, da tretja država ne izpolnjuje več zahtev iz tega člena, o tem nemudoma uradno obvesti Komisijo in predloži utemeljene razloge za prijavo.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija sprejme izvedbene akte o uvedbi vzorcev za potrdila Unije o usposobljenosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2). Komisija se pri sprejemanju navedenih aktov sklicuje na standarde, ki jih je določil mednarodni organ.

3.  Komisija sprejme izvedbene akte o uvedbi vzorcev za potrdila Unije o usposobljenosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v omejitev iz četrtega odstavka potrdila Unije o usposobljenosti za voditelje čolnov veljajo največ deset let.

5.  Brez poseganja v omejitev iz četrtega odstavka potrdila Unije o usposobljenosti za voditelje čolnov in potrdila Unije o usposobljenosti za posebne dejavnosti veljajo največ deset let.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Potrdila Unije o usposobljenosti za posebne dejavnosti veljajo največ pet let.

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izdajanje posebnih dovoljenj za voditelje čolnov

Izdajanje in veljavnost posebnih dovoljenj za voditelje čolnov

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prosilci za posebna dovoljenja za plovbo po odsekih celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, ki se zahtevajo v skladu s členom 6(b), predložijo pristojnim organom držav članic iz člena 18(2) ustrezno dokazno dokumentacijo o:

2.  Prosilci za posebna dovoljenja za plovbo po odsekih celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, ki se zahtevajo v skladu s členom 6(b), predložijo pristojnim organom držav članic iz člena 18(3) ustrezno dokazno dokumentacijo o:

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obnovitev potrdil Unije o usposobljenosti

Obnovitev potrdil Unije o usposobljenosti in posebnih dovoljenj za voditelje čolnov

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice po izteku veljavnosti potrdila Unije o usposobljenosti na zahtevo obnovijo potrdilo, če:

Države članice po izteku veljavnosti potrdila Unije o usposobljenosti na zahtevo obnovijo potrdilo in, kjer je ustrezno, posebna dovoljenja, vključena v potrdilo, če:

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se za potrdilo Unije o usposobljenosti za člane posadke predloži ustrezna dokazna dokumentacija iz člena 10(1)(a) in (c);

(a)  se za potrdila Unije o usposobljenosti za člane posadke krova in posebna dovoljenja, razen tistega iz člena 6(d), predloži ustrezna dokazna dokumentacija iz člena 10(1)(a) in (c);

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če obstajajo znaki, da zahteve za potrdila o usposobljenosti ali posebna dovoljenja niso več izpolnjene, države članice izvedejo vsa potrebna ocenjevanja, in kjer je to ustrezno, odvzamejo zadevna potrdila.

Če obstajajo znaki, da zahteve za potrdila o usposobljenosti ali posebna dovoljenja niso več izpolnjene, države članice izvedejo vsa potrebna ocenjevanja, in kjer je to ustrezno, odvzamejo zadevna potrdila. Katera koli država članica lahko začasno prekliče veljavnost potrdila Unije o usposobljenosti, če meni, da je to potrebno zaradi varnosti ali javnega reda. Države članice začasne preklice in odvzeme nemudoma zabeležijo v podatkovni zbirki iz člena 23(2).

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za določitev standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti v skladu z bistvenimi zahtevami, določenimi v Prilogi II.

1.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 za dopolnitev te direktive v zvezi z določanjem standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti v skladu z bistvenimi zahtevami, določenimi v Prilogi II.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  potrdila o usposobljenosti za strokovnjake za varnost plovbe na potniških plovilih;

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za pridobitev dokumentov iz točk (a) in (b) se lahko praktični izpiti opravljajo na krovu plovila ali na simulatorju, skladnem s členom 19. Za pridobitev dokumentov iz točke (c) se lahko praktični izpiti opravljajo na krovu plovila ali na ustrezni napravi na kopnem.

Za pridobitev dokumentov iz točk (a) in (b) se lahko praktični izpiti opravljajo na krovu plovila ali na simulatorju, skladnem s členom 19. Za pridobitev dokumentov iz točke (c) se lahko praktični izpiti opravljajo na krovu plovila, v simulatorju, ki izpolnjuje zahteve iz člena 19, ali na ustrezni napravi na kopnem.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za določitev standardov za praktične izpite znanja iz tretjega odstavka, ki določajo posebne kompetence in pogoje, ki jih je treba preveriti med praktičnimi izpiti, pa tudi minimalne zahteve za plovila, na katerih se lahko opravlja praktični izpit.

4.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 v zvezi z dopolnitvijo te direktive za določitev standardov za praktične izpite znanja iz tretjega odstavka, ki določajo posebne kompetence in pogoje, ki jih je treba preveriti med praktičnimi izpiti, pa tudi minimalne zahteve za plovila, na katerih se lahko opravlja praktični izpit.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se izpiti iz člena 15(2)(a) organizirajo v okviru njihove pristojnosti. Zagotovijo, da take izpite izvajajo ocenjevalci, ki so usposobljeni za ocenjevanje kompetenc ter ustreznih znanj in spretnosti iz člena 15(1).

Države članice zagotovijo, da se izpiti iz člena 15(2)(a) organizirajo v okviru njihove pristojnosti. Zagotovijo, da take izpite izvajajo ocenjevalci, ki so usposobljeni za ocenjevanje kompetenc ter ustreznih znanj in spretnosti iz člena 15(1). Ocenjevalcih nimajo navzkrižnih interesov.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Države članice izdajo potrdilo o praktičnem izpitu prosilcem, ki opravijo praktični izpit iz člena 15(3).

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Komisija sprejme izvedbene akte o uvedbi vzorcev za potrdila o praktičnem izpitu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.   Države članice brez dodatnih zahtev ali ocenjevanj priznajo potrdila o praktičnem izpitu, ki jih izdajo pristojni organi v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic, na katerih ozemlju je sedež zadevne ustanove za izobraževanje ali usposabljanje.

1.  Programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic s plovnimi potmi, v katerih pristojne ustanove nudijo izobraževanje ali usposabljanje, pod pogojem, da je izobraževalni program sestavni del sistema usposabljanja države članice. Države članice lahko odobrijo programe usposabljanja na nacionalni ravni, pod pogojem, da ti programi izpolnjujejo skupna merila, ki jih opredeli odbor CESNI v sistemu za oceno in zagotavljanje kakovosti (QAAS).

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 29 v zvezi z dopolnitvijo te direktive, da opredeli skupna merila za te programe na podlagi skupnih meril, ki jih opredeli CESNI v sistemu za oceno in zagotavljanje kakovosti.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izpite za preverjanje skladnosti s standardi za kompetence iz člena 15(1) izvajajo usposobljeni ocenjevalci.

(c)  izpite za preverjanje skladnosti s standardi za kompetence iz člena 15(1) izvajajo usposobljeni neodvisni ocenjevalci, brez navzkrižja interesov.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ocenjevalci, ki so sodelovali pri usposabljanju prosilca, se štejejo za usposobljene ocenjevalce za namene točke (c) prvega pododstavka, če jih spremlja vsaj en dodatni ocenjevalec, ki ni sodeloval pri usposabljanju prosilca.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice priznajo diplome ali potrdila, pridobljene po zaključku programov usposabljanja, ki so jih v skladu z odstavkom 1 odobrile druge države članice.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji v smislu člena 8(1), določijo dodatne kompetence, potrebne za plovbo voditeljev čolnov na teh odsekih, in načine za dokazovanje izpolnjevanja takih zahtev.

Države članice, ki opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji v smislu člena 8(1), ki se nahajajo na njihovem ozemlju, določijo, po potrebi v sodelovanju z ustrezno evropsko rečno komisijo, dodatne kompetence, potrebne za plovbo voditeljev čolnov na teh odsekih, in načine, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja takih zahtev.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti načini lahko vključujejo omejeno število poti, opravljenih na zadevnem odseku, izpit na simulatorju, izpit z več možnimi odgovori ali kombinacijo navedenega.

Ob upoštevanju kompetenc, potrebnih za posebno tveganje, lahko ti načini vključujejo omejeno število plovb, opravljenih na zadevnem odseku, izpit na simulatorju, če je na voljo, izpit z več možnimi odgovori ali kombinacijo navedenega. Za odseke s posebnimi tveganji v smislu točk (a), (b) in (d) člena 8(1) je obvezno, da se na njih omeji število plovb.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice pri uporabi tega odstavka uporabljajo objektivna, pregledna, nediskriminatorna in sorazmerna merila.

Države članice pri uporabi tega odstavka uporabljajo objektivna, pregledna, nediskriminatorna in sorazmerna merila ter dokumentirajo zgodovino varnosti plovbe po zadevnem odseku.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsaka država članica lahko izvede ocenjevanje kompetenc prosilcev za posebna tveganja za odseke, ki so v drugi državi članici, na podlagi zahtev, določenih v skladu s prvim odstavkom. Na zahtevo in v primeru preverjanja z izpiti z več možnimi odgovori ali simulatorji države članice iz prvega odstavka zagotovijo drugim državam članicam razpoložljiva orodja, ki jim omogočajo izvedbo ocenjevanja.

3.  Vsaka država članica lahko na podlagi zahtev, določenih v skladu s prvim odstavkom, in s privolitvijo zadevne države članice izvede ocenjevanje kompetenc prosilcev za posebna tveganja za odseke, ki so v drugi državi članici. Na zahtevo in v primeru preverjanja z izpiti z več možnimi odgovori ali simulatorji države članice iz prvega odstavka zagotovijo državi članici, ki izvaja ocenjevanje, razpoložljiva orodja, ki ji omogočajo izvedbo ocenjevanja.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Simulatorje, ki se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc, odobrijo države članice. Taka odobritev se izda na zahtevo, če se dokaže, da je naprava skladna s standardi za simulatorje, določenimi z delegiranimi akti iz drugega odstavka. V odobritvi se navede, katera ocena kompetenc je dovoljena v zvezi s simulatorjem.

1.  Simulatorji, ki se uporabljajo za usposabljanje, izpolnjujejo primerljiva merila, kot se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc. Obe vrsti simulatorjev odobrijo države članice. Taka odobritev se izda na zahtevo, če se dokaže, da je naprava skladna s standardi za simulatorje, določenimi z delegiranimi akti iz drugega odstavka. V odobritvi se navede, katera ocena kompetenc je dovoljena v zvezi s simulatorjem.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za določitev standardov za odobritev simulatorjev, ki določajo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve ter upravne postopke v zvezi s tem za zagotovitev, da so simulatorji, ki se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc, zasnovani tako, da omogočajo preverjanje kompetenc, kot je predpisano s standardi za praktične izpite iz člena 15(3).

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 v zvezi z dopolnitvijo te direktive za določitev standardov za odobritev simulatorjev, ki določajo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve ter upravne postopke v zvezi s tem za zagotovitev, da so simulatorji, ki se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc, zasnovani tako, da omogočajo preverjanje kompetenc, kot je predpisano s standardi za praktične izpite iz člena 15(3).

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Države članice državljanom drugih držav članic zagotovijo, kolikor je to mogoče, dostop do simulatorjev.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme izvedbene akte o uvedbi vzorcev za pomorske knjižice in ladijske dnevnike. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom na podlagi člena 30(2) ob upoštevanju informacij, ki se zahtevajo za izvajanje te direktive v zvezi z opredelitvijo oseb, njihovega časa plovbe in opravljene poti. Komisija pri sprejemanju navedenih vzorcev upošteva, da se ladijski dnevnik uporablja tudi za izvajanje Direktive Sveta 2014/112/EU 19za preverjanje zahtev glede števila članov posadke in beleženje poti plovil, ter se lahko sklicuje na standarde, ki jih je določil mednarodni organ.

Komisija sprejme izvedbene akte o uvedbi vzorcev za pomorske knjižice in ladijske dnevnike. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom na podlagi člena 30(2) ob upoštevanju informacij, ki se zahtevajo za izvajanje te direktive v zvezi z opredelitvijo oseb, njihovega časa plovbe in opravljene poti. Komisija pri sprejemanju navedenih vzorcev upošteva, da se ladijski dnevnik uporablja tudi za izvajanje Direktive Sveta 2014/112/EU 19 za preverjanje zahtev glede števila članov posadke in beleženje poti plovil.

__________________

__________________

19Direktiva Sveta 2014/112/EU z dne 19. decembra 2014 o izvajanju Evropskega sporazuma o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh, sklenjenega med Evropsko zvezo za plovbo po celinskih vodah (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) (UL L 367, 23.12.2014, str. 86).

19Direktiva Sveta 2014/112/EU z dne 19. decembra 2014 o izvajanju Evropskega sporazuma o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh, sklenjenega med Evropsko zvezo za plovbo po celinskih vodah (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) (UL L 367, 23.12.2014, str. 86).

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za uvedbo pred zunanjimi posegi varnih elektronskih pomorskih knjižic, ladijskih dnevnikov in elektronskih poklicnih izkaznic, ki vključujejo potrdila Unije o usposobljenosti, ter za uvedbo pred zunanjimi posegi varnih in lahko preverljivih postopkov v zvezi z delovnim časom in časom za počitek članov posadke.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 in na podlagi bistvenih zahtev za zdravstveno sposobnost iz Priloge III za določitev standardov za zdravstveno sposobnost, ki določajo zahteve glede zdravstvene sposobnosti, zlasti v zvezi s preiskavami, ki jih morajo opraviti zdravniki, merili, ki jih morajo uporabljati za določitev sposobnosti za delo, ter seznamom omejitev in blažilnih ukrepov.

6.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 in na podlagi bistvenih zahtev za zdravstveno sposobnost iz Priloge III v zvezi z dopolnitvijo te direktive za določitev standardov za zdravstveno sposobnost, ki določajo zahteve glede zdravstvene sposobnosti, zlasti v zvezi s preiskavami, ki jih morajo opraviti zdravniki, merili, ki jih morajo uporabljati za določitev sposobnosti za delo, ter seznamom omejitev in blažilnih ukrepov.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebni podatki se lahko obdelujejo le za:

3.  Osebni podatki se lahko obdelujejo le v skladu z načeli o varstvu osebnih podatkov, določenimi z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, in za:

 

______________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi Komisija dodatno olajšala izmenjavo informacij med državami članicami, je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za dopolnitev informacij v registrih za pomorske knjižice in ladijske dnevnike z drugimi informacijami, ki jih zahtevajo vzorci pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, sprejeti na podlagi člena 20(5).

Da bi Komisija dodatno olajšala izmenjavo informacij med državami članicami, je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 v zvezi z dopolnitvijo informacij v registrih za pomorske knjižice in ladijske dnevnike z drugimi informacijami, ki jih zahtevajo vzorci pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, sprejeti na podlagi člena 20(5).

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 v zvezi s standardi, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe te podatkovne zbirke, zlasti za opredelitev:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 v zvezi s standardi, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe te podatkovne zbirke, zlasti za opredelitev:

Obrazložitev

Standardna formulacija za delegirane akte Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da neodvisni organi najmanj vsakih pet let ocenijo dejavnosti pridobivanja kompetenc in ocenjevanja ter upravljanje potrdil Unije o usposobljenosti, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov.

1.  Države članice zagotovijo, da neodvisni organi najmanj vsakih šest let ocenijo dejavnosti pridobivanja kompetenc in ocenjevanja ter upravljanje potrdil Unije o usposobljenosti, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice si izmenjujejo informacije s pristojnimi organi drugih držav članic v zvezi s certifikacijo oseb, vključenih v upravljanje plovila.

2.  Države članice si izmenjujejo informacije s pristojnimi organi drugih držav članic v zvezi s certifikacijo oseb, vključenih v upravljanje plovila. Pri tem delujejo v skladu z načeli varstva osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo iz člena 15(1) in (4) in členov 19, 21, 23(1) in (2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas, in sicer od (*začetek veljavnosti).

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(1) in (4), člena 19(2), člena 21(6) in člena 23(1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih vsaka država članica imenuje v skladu z načeli Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko pri izvajanju svojih pooblastil iz člena 15(1) in (4), členov 19 in 21 ter člena 23(1) in (2) sprejme delegirane akte, ki se sklicujejo na standarde, ki jih je določil mednarodni organ.

6.  Komisija pri izvajanju svojih pooblastil iz člena 15(1) in (4), člena 17(1), člena 19(2), člena 21(6) in člena 23(1) in (2) sprejme delegirane akte, s katerimi se dopolnjuje ta direktiva, ki se sklicujejo na standarde, ki jih je določil mednarodni organ, zlasti na primer odbor CESNI, ter določi datum začetka uporabe, če:

 

(a)   so ti standardi na voljo in posodobljeni;

 

(b)   so skladni z zahtevami iz prilog, če je to ustrezno;

 

(c)   interesov Unije ne ogrožajo spremembe v postopku odločanja v odboru CESNI ali v ustreznem mednarodnem organu.

 

Če ti pogoji niso izpolnjeni, Komisija lahko zagotovi druge standarde ali se nanje sklicuje.

 

Komisija zagotovi, da so standardi na voljo v vseh jezikih institucij Evropske unije.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija lahko imenuje organ za namene prejemanja uradnih obvestil in zagotavljanje dostopnosti informacij za javnost, kot je predvideno v tej direktivi.

črtano

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija pri sprejemanju izvedbenih aktov iz členov 10(3), 16(1b) in 20(4) navede sklice na standarde, ki jih določi mednarodni organ, zlasti na primer odbor CESNI, ter določi datum začetka uporabe, če:

 

(a)   so ti standardi na voljo in posodobljeni;

 

(b) so skladni z zahtevami iz te direktive, če je to ustrezno;

 

(c)   interesov Unije ne ogrožajo spremembe v postopku odločanja v odboru CESNI ali v ustreznem mednarodnem organu.

 

Če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko Komisija zagotovi druge standarde ali se nanje sklicuje.

 

Komisija zagotovi, da so vzorci na voljo v vseh jezikih institucij Evropske unije.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija oceni to direktivo skupaj z izvedbenimi in delegiranimi akti iz členov 8, 10, 20 in 29 ter najpozneje v sedmih letih po datumu iz člena 33(1) predloži rezultate ocenjevanja Evropskemu parlamentu in Svetu.

1.  Komisija oceni to direktivo skupaj z izvedbenimi in delegiranimi akti iz členov 8, 10, 16, 20 in 29 ter najpozneje v osmih letih po datumu iz člena 35(1) predloži rezultate ocenjevanja Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v enem letu od začetka veljavnosti te direktive postopno sprejme delegirane akte o vzpostavitvi:

1.  Komisija v dveh letih od začetka veljavnosti te direktive postopno sprejme delegirane akte o vzpostavitvi:

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vzorcev iz členov 10 in 20;

črtano

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  standardov za praktično izpitno preverjanje iz člena 15(3);

(e)  standardov za praktično izpitno preverjanje iz člena 15(4);

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija do ... [vstaviti datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive] sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi vzorcev potrdil Unije o usposobljenosti, potrdil o praktičnem izpitu, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, kot določajo členi 10(3), 16(1b) in 20(4). Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov, izdana v skladu z Direktivo 96/50/ES, in dovoljenja za plovbo po Renu iz člena 1(5) navedene direktive, izdana pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ostanejo veljavna na plovnih poteh Unije, kjer so bila veljavna pred tem datumom, največ deset let po navedenem datumu. Država članica, ki je izdala navedene dokumente, pred iztekom veljavnosti izda potrdilo Unije o usposobljenosti voditeljem čolnov, ki imajo taka potrdila, v skladu z vzorcem, predpisanim s to direktivo, ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) te direktive, če predložijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive in:

1.  Potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov, izdana v skladu z Direktivo 96/50/ES, in dovoljenja za plovbo po Renu iz člena 1(5) navedene direktive, izdana pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ostanejo veljavna na plovnih poteh Unije, kjer so bila veljavna pred tem datumom, največ deset let po navedenem datumu. Država članica, ki je izdala navedene dokumente, pred iztekom veljavnosti izda potrdilo Unije o usposobljenosti voditeljem čolnov, ki imajo taka potrdila, v skladu z vzorcem, predpisanim s to direktivo, ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) te direktive, pod pogojem, da predložijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če zakonodaja, na podlagi katere so bila njihova potrdila izdana, kot pogoj za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov, veljavnega na vseh plovnih poteh Unije, zahteva čas plovbe najmanj 720 dni ali – or,

črtano

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če zakonodaja, na podlagi katere so bila njihova potrdila izdana, kot pogoj za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov, veljavnega na vseh plovnih poteh Unije, zahteva, da je čas plovbe krajši od 720 dni – če voditelj čolnov predloži dokazilo, ki je lahko pomorska knjižica ali čas plovbe, ki je enak razliki med navedenimi 720 dnevi in izkušnjami, ki se zahtevajo v skladu z zakonodajo, na podlagi katere je bilo potrdilo izdano.

črtano

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani posadke, razen voditeljev čolnov, ki imajo potrdilo o usposobljenosti, ki ga je država članica izdala pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ali ki imajo kvalifikacije, priznane v eni ali več državah članicah, lahko navedeno potrdilo ali kvalifikacije uporabljajo še največ deset let po navedenem datumu. V tem obdobju se lahko člani posadke, razen voditeljev čolnov, še naprej sklicujejo na Direktivo 2005/36/ES v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij s strani organov drugih držav članic. Pred iztekom tega obdobja lahko zaprosijo za potrdilo Unije o usposobljenosti ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) pri pristojnem organu, ki izdaja taka potrdila, če zagotovijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive ter dokazilo, ki je lahko pomorska knjižica ali naslednji čas plovbe:

3.  Člani posadke, razen voditeljev čolnov, ki imajo potrdilo o usposobljenosti, ki ga je država članica izdala pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ali ki imajo kvalifikacije, priznane v eni ali več državah članicah, lahko navedeno potrdilo ali kvalifikacije uporabljajo še največ deset let po navedenem datumu. V tem obdobju se lahko člani posadke, razen voditeljev čolnov, še naprej sklicujejo na Direktivo 2005/36/ES v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij s strani organov drugih držav članic. Pred iztekom tega obdobja lahko zaprosijo za potrdilo Unije o usposobljenosti ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) pri pristojnem organu, ki izdaja taka potrdila, če zagotovijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive ter dokazilo, ki je lahko pomorska knjižica, ladijski dnevnik ali drugo dokazilo, naslednji čas plovbe:

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Najkrajši čas plovbe iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 3 se lahko zmanjša za največ 360 dni, če ima prosilec diplomo, ki jo priznava pristojni organ in potrjuje specializirano usposabljanje na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, vključno s praktičnim vodenjem plovila, vendar se ne more skrajšati za čas, daljši od časa specializiranega usposabljanja.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [tri leta po začetku veljavnosti]. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [štiri leta po začetku veljavnosti]. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  uspešno opravi tečaj, ki zagotavlja zahtevano raven osnovnega usposabljanja na področju varnosti.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  opravlja delo le v skladu z veljavnimi določbami o varstvu mladoletnikov države članice, v kateri se trenutno nahaja vajenec, razen če materialno pravo pogodbe o vajeništvu določa višjo raven varstva;

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka c – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  je star najmanj 19 let;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  ima pred vpisom v program usposabljanja najmanj pet let delovnih izkušenj;

-  ima pred vpisom v program usposabljanja najmanj tri leta delovnih izkušenj ali 500 dni delovnih izkušenj na morski ladji kot član posadke krova ali je pred vpisom v odobreni programa usposabljanja zaključil najmanj triletni program poklicnega usposabljanja;

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Priloga I – del 2 – točka 2.1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ali

 

(ca)

 

-  je medtem, ko je opravljal delo mornarja, v desetih letih opravil najmanj 540 dni plovbe;

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  je star najmanj 17 let;

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka a – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka b – alinea 1 -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  je star najmanj 17 let;

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.3 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka b – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  ima pred vpisom v odobren program usposabljanja najmanj pet let delovnih izkušenj;

-  ima pred vpisom v odobreni program usposabljanja najmanj štiri leta delovnih izkušenj ali 500 dni delovnih izkušenj na morski ladji kot član posadke krova ali je pred vpisom v odobreni program usposabljanja, ki je trajal najmanj dve leti, končal vsaj triletni program katerega koli poklicnega usposabljanja;

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Annex I – point 3 – point 3.1 – point c – indent 4 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  ima potrdilo za radijskega operaterja.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  pomagati upraviteljem plovila pri zagotavljanju storitev potnikom.

-  pomagati upraviteljem plovila pri zagotavljanju storitev potnikom, med drugim izvajati posebne ukrepe za osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  načrtovati pot in pluti po celinskih plovnih poteh, kar vključuje njegovo sposobnost izbire najbolj logične, gospodarne in ekološke poti plovbe za dosego krajev natovarjanja in raztovarjanja ob upoštevanju najučinkovitejšega časovnega razporeda plovbe glede na dejanske okoliščine;

-  načrtovati pot in pluti po celinskih plovnih poteh, kar vključuje njegovo sposobnost izbire najbolj logične, gospodarne in ekološke poti plovbe za dosego krajev natovarjanja in raztovarjanja ob upoštevanju pravil CEVNI in veljavnih predpisov o prevozu.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  pluti s plovilom in ga manevrirati ter s tem zagotavljati varno upravljanje plovila v vseh pogojih na celinskih plovnih poteh;

-  pluti s plovilom in ga manevrirati ter s tem zagotavljati varno upravljanje plovila v vseh pogojih na celinskih plovnih poteh, tudi pri zelo veliki gostoti prometa;

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  uporabljati osnovno znanje o Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh;

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  uporabljati visokofrekvenčno opremo pri plovbi po celinskih plovnih poteh.

črtano

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  načrtovati in zagotavljati varen prevoz potnikov ter njihovo oskrbo med potovanjem.

-  načrtovati in zagotavljati varen prevoz potnikov, tudi oseb z omejeno mobilnostjo, ter njihovo oskrbo med potovanjem.

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.6 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  zagotoviti stalno dobro komunikacijo, ki vključuje uporabo standardiziranih fraz v primeru komunikacijskih težav;

-  zagotoviti stalno dobro komunikacijo, ki vključuje uporabo standardiziranih fraz v primeru komunikacijskih težav, podobno kot pri zahtevah iz Direktive 2008/106/ES, kjer se angleščina uporablja skupaj z drugimi jeziki.

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.7 – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zdravje in varnost ter varstvo okolja

Zdravje in varnost, pravice potnikov ter varstvo okolja

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.7 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  ohranjati varnost in zaščito oseb na krovu;

-  ohranjati varnost in zaščito oseb na krovu ter v primeru prisotnosti potnikov poznati in izvajati ustrezne pravice potnikov, tudi oseb z omejeno mobilnostjo;

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – točka 2.7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2.7a.  Nadzor

 

Voditelj čolnov je sposoben:

 

-  dajati navodila in nadzirati vse naloge, ki jih opravljajo drugi člani posadke krova, kot je navedeno v poglavju I te priloge, kar pomeni, da je sposoben opravljati te naloge.

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Priloga II – točka 4 – točka 4.1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  uporabljati varnostna navodila in sprejeti potrebne ukrepe za zaščito potnikov na splošno, zlasti v primeru izrednih dogodkov (npr. evakuacija, poškodba, trčenje, nasedanje, požar, eksplozija ali drugi dogodki, ki lahko povzročijo paniko).

-  uporabljati varnostna navodila in sprejeti potrebne ukrepe za zaščito potnikov na splošno, zlasti v primeru izrednih dogodkov (npr. evakuacija, poškodba, trčenje, nasedanje, požar, eksplozija ali drugi dogodki, ki lahko povzročijo paniko), ter sprejeti potrebne ukrepe za potnike s posebnimi potrebami, kot so osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Priloga II – točka 4 – točka 4.1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  biti sposobni osnovne komunikacije v angleškem jeziku.

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Priloga II – točka 4 – točka 4.1 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  poznati pravice potnikov, tudi v zvezi z dostopnostjo, svetovati o njih in jih izvajati.

(1)

Še neobjavljeno.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Zaradi geografskih danosti so dejavnosti na celinskih plovnih poteh omejene le na nekatere države članice. Prevoz po celinskih plovnih poteh v Evropski uniji poteka predvsem na reki Ren s 75 % deležem prometa in na reki Donavi s približno 10 % deležem prometa. Flota EU (približno 17 000 plovil) je pretežno (80 %) v lasti 5 držav članic: Nizozemske (33%), Nemčije (20%), Francije (11%), Romunije (9%) in Belgije (7%). Ne glede na lastništvo pa se vse bolj uveljavlja težnja po registriranju plovil pod drugo zastavo (Malta, Ciper), zlasti v sektorju rečnega križarjenja.

V letu 2014 je bila celotna količina blaga prevoženega po evropskih celinskih plovnih poteh 551 milijonov ton. Skupni delež prevoza po celinskih plovnih poteh je od leta 1998 precej konstanten in zajema približno 6 % vsega tovornega pometa v EU. Evropski državi z največjim deležem blaga, prevoženega po celinskih plovnih poteh, sta bili Nizozemska in Nemčija z modalnim deležem 50 % vzdolž renskega koridorja.

Celinska plovba postaja tudi vse bolj priljubljena turistična dejavnost. V letu 2015 je po evropskih rekah plulo 320 potniških ladij, od tega približno 75 % na Renu in Donavi. Omeniti velja pozitivni trend pri dejavnostih v sektorju rečnega križarjenja, ki smo mu priča v zadnjih letih, s 17 % povečanjem števila potnikov med letoma 2014 in 2015 (od 1,13 milijonov potnikov v letu 2014 na 1,33 milijonov potnikov v letu 2015).

Sektor prevoza po celinskih plovnih poteh v glavnem temelji na lastnikih-upravljavcih enega samega plovila z majhnim številom članov posadke. V tem sektorju je v Uniji zaposlenih skupaj 45 000 ljudi. Približno 30 % članov posadke je samozaposlenih, 70 % pa je mobilnih delavcev, ki večinoma prihajajo iz Nizozemske, Nemčije, Francije, Luksemburga, Italije, Belgije, Romunije in Bolgarije.

Res pa je, da se sektor razvija. Število majhnih družb, s samo enim ali dvema članoma posadke od leta 2012 strmo pada, saj se sektor premika v smeri večjega deleža družb z med 20 in 50 zaposlenimi, ki so lastnice več plovil. Stara plovila postopoma nadomeščajo večja plovila, opremljena s tehnološko naprednimi stroji, ki na krovu potrebujejo večjo posadko.

Celinske plovne poti Evrope še ponujajo neizkoriščen potencial, ki bo glede na napovedi o naraščajočih potrebah po prevozu in količini prevoženega blaga v prihajajočih desetletjih postal še pomembnejši. Celinske plovne poti kot trajnostna alternativa cestnemu prevozu lahko tudi prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva dejavnosti prevoza. Da bi povečali konkurenčnost tega sektorja, bi potrebovali več ukrepov. Infrastrukturo celinskih plovnih poti, kot so zastarele splavnice ali trajna ozka grla, bi lahko posodobili s prispevkom iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Mogoče so tudi naložbe v zeleno tehnologijo za plovila. Sektor prevoza po celinskih plovnih poteh trpi tudi zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev in staranja delovne sile, katere povprečna starost je 55 let. Zato bi potrebovali ukrepe za povečanje privlačnost tega poklica.

Predlog Komisije

Komisija je zato predlagala ukrepe za olajšanje delavske mobilnosti v Uniji in za pritegnitev kvalificiranih ljudi z različnimi strokovnimi znanji in izkušnjami v ta poklic. Direktivi 96/50/ES in 91/672/EGS sta omejeni na vzajemno priznavanje voditeljev čolnov, ki plujejo po celinskih plovnih poteh EU, razen na reki Ren. Osrednja komisija za plovbo po Renu priznava potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov, ki jih izdajo druge države članice , vendar so postopki počasni in lahko se postavljajo dodatni pogoji. Ta dvojni sistem regulacije precej otežuje delavsko mobilnost v sektorju.

V skladu s predlogom bi potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike priznavale vse države članice za vse člane posadke, ne le za voditelje čolnov. Komisija je tudi predlagala, da bi olajšali priznavanje dokumentov iz tretjih držav. Vzajemno priznanje temelji na skupnem nizu minimalnih zahtev, ki jih je treba izpolniti za pridobitev potrdila o usposobljenosti. Določene so tudi kompetence, ki so potrebne za različne ravni kvalifikacij. Te kompetence se bodo preverjale na koncu programa usposabljanja ali z opravljanjem izpita, za organizacijo katerega bo odgovoren upravni organ. Z zahtevo, da mora vsak kandidat opraviti izpit, ugotavljanje usposobljenosti delovne sile prehaja s sistema, ki je temeljil na izkušnjah, ko je bilo določeno število let na krovu zadostno dokazilo o kompetenci, na sistem, ki temelji na kompetencah. Sistem, ki temelji na kompetencah, bo ponujal večjo prožnost za nove udeležence, na primer iz pomorskega prometa ali ribolovne dejavnosti, ki se bodo v poznejši fazi njihove poklicne odločili za dejavnost, povezano s plovbo po celinskih plovnih poteh. Komisija je poleg tega predlagala, da se preverjanje zdravstvenega stanja utemelji na nizu harmoniziranih pravil.

Stališče poročevalke

Poročevalka v glavnem pozdravlja predlog Komisije o zagotavljanju harmonizirane visoke ravni kvalifikacij delavcev v sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh, s čimer bi zagotovili mobilnost kvalificiranih delavcev po vsej Uniji. Kljub temu želi predložiti nekaj predlogov sprememb za izboljšanje tega predloga.

Poročevalka podpira določbo Komisije, ki državam članicam omogoča, da iz novega sistema izvzamejo člane posadke, ki delajo izključno na celinskih plovnih poteh, ki niso povezane z drugo državo članico. Zaradi sorazmernosti predlaga tudi izvzetje članov posadke, ki delajo na plovilih z zelo omejenim obsegom delovanja, na primer na trajektih. Direktiva bi morala na splošno obravnavati le države članice, ki imajo celinske plovne poti in/ali ponujajo zmogljivosti in programe za usposabljanje in kvalifikacijo članov posadke krova na celinskih plovnih poteh.

Poročevalka pozdravlja skupni niz meril za določanje odsekov celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji ter pregleden postopek za pridobivanje kvalifikacij za plovbo na teh odsekih, ki v okviru veljavnega sistema predstavlja oviro za mobilnost delovne sile. Pri merilih za določanje odsekov s posebnimi tveganji pa bi bilo treba upoštevati tudi visoko tveganje nesreč na določeni lokaciji, kjer tveganja ni lahko zmanjšati z drugimi sredstvi. Državi članici, v kateri se nahaja odsek s posebnimi tveganji, bi morali omogočiti, da nadzoruje, katera druga država članica lahko opravlja ocenjevanje kompetenc za te odseke. Za nekatere odseke s tveganjem bi morale biti praktične izkušnje obvezne, prosilci pa bi morali predložiti dokaze, da so opravili predpisano število plovb na tem odseku.

Priznanje potrdil o kvalifikaciji, ki so bila izdana v tretjih državah, je najbolj pomembno za države s plovno potjo, ki je povezana s plovno celinsko potjo Unije. Poročevalka zato predlaga, da se priznanje na podlagi te direktive omeji na te države. Dvomi namreč, da bi Komisija lahko učinkovito nadzorovala, ali so nacionalni predpisi vseh tretjih držav na svetu enaki tistim, ki jih določa ta direktiva.

Glede na to, da je preverjanje kompetenc ključni del novega sistema priznavanja kvalifikacij, poročevalka meni, da je kakovost ocenjevalcev nadvse pomembna ter da pri njih ne sme biti prisotno nasprotje interesov. Kandidati bi morali imeti možnost, da opravljajo izpite, na primer na simulatorju, v nekaterih državah članicah, izdana potrdila o praktičnem izpitu pa bi morala biti priznana, ko zaprosijo za potrdilo o kvalifikaciji v vseh ostalih državah članicah.

Evropski odbor za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI), ki poleg strokovnjakov iz vseh držav članic vključuje tudi opazovalce, deležnike in predstavnike evropskih rečnih komisij, je bil ustanovljen za določanje skupnih pravil za celinsko plovbo na območju celotne Unije. Njegovo delo na področju poklicnih kvalifikacij je treba upoštevati. Pri sprejemanju delegiranih in/ali izvedbenih aktov v skladu s to direktivo bi zato Komisija morala prevzeti standarde odbora CESNI.

Poročevalka pozdravlja možnost, ki je ponujena posameznikom, ki niso šli skozi običajno usposabljanje, da se na podlagi skrajšanih programov usposabljanja kvalificirajo za čolnarje ali voditelje čolnov. Dostop do poklica bi bilo treba še dodatno olajšati za kandidate, ki imajo izkušnje pomorščaka ali so pred tem zaključili program poklicnega usposabljanja.

Čeprav so v sistemu, ki temelji na kompetencah, zahteve glede časa plovbe manj pomembne, praktičnih izkušenj ne bi smeli zanemariti, saj mora prosilec pred pridobitvijo potrdila opraviti izpit. Da bi zagotovili varnost dejavnosti, bi bilo treba zahtevati čas plovbe najmanj 45 dni, kar odgovarja 6 mesecem plovbe. Poudariti je treba, da usposabljanje na simulatorju ne more v celoti nadomestiti izkušenj.

Poročevalka je dodala še nekaj kompetenc, na primer poznavanje prometnih predpisov in osnovno znanje o prevozu nevarnega blaga, ki bi ga zahtevali za pridobitev kvalifikacije voditelja čolnov. Zaradi majhnega števila članov posadke na krovu bi morali biti voditelji čolnov sposobni pomagati članom posadke pri njihovem vsakdanjem delu, ki zahteva tudi kompetence na operativni ravni. Da bi zagotovili varnost plovbe, je bistvenega pomena ustrezna komunikacija z vsemi drugimi plovili in organi na kopnem. Zato se za voditelje čolnov zahteva osnovno znanje angleščine. Znanje angleškega jezika bi bilo še bolj pomembno za strokovnjake za potniško plovbo, ki so zadolženi za zaščito potnikov v primeru izrednih razmer.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (13.10.2016)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Pripravljavka mnenja: Lynn Boylan

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Promet po celinskih vodnih poteh je po svoji naravi evropsko vprašanje, saj je večina teh poti čezmejnih.

S stališča zelenega odtisa bi morali podpreti preusmeritev tovornega prometa s cest na plovne poti ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v sektorju prometa po celinskih vodnih poteh.

Pri prometu po celinskih vodnih poteh je najpomembnejše vprašanje splošne varnosti poklicnih članov posadke in voditeljev čolnov, potnikov, plovil, blaga in okolja. Pomembna pa je tudi varnost oseb, blaga in okolja v neposredni bližini plovil na celinskih vodnih poteh, ki bi jih lahko prizadele morebitne nesreče ali zlorabe.

Za zagotavljanje varnosti je pomembno, da se ohranjajo ustrezni standardi, s čimer bi tudi zagotovili, da osebe, zaposlene v tem sektorju, potrebne ukrepe opravljajo odgovorno.

Strokovno usposabljanje je v pristojnosti držav članic, vendar morajo biti standardi v sektorju prometa po celinskih vodnih poteh primerljivi, da bi zagotovili varnost na vseh celinskih vodnih poteh, zlasti ker se delo opravlja v mobilnih razmerah.

Mobilnost delavcev voditeljem čolnov in članom posadke omogoča delo v drugih državah članicah. Za zagotavljanje mobilnosti je pomembno priznavanje poklicnih kvalifikacij,

ki pa je mogoče le, če so kompetence primerljive, preverjene in potrjene. V nasprotnem primeru bi lahko člani posadke in voditelji čolnov pridobili potrdila o usposobljenosti v državah članicah z najnižjimi standardi. Takšnemu iskanju najugodnejših pogojev za pridobitev potrdila se je treba izogniti, saj bi lahko privedlo do zlorab in bi se zaradi tega iskanja najcenejšega oziroma najlažje dosegljivega potrdila znižali standardi.

Potrebne kvalifikacije bi morale biti zato na primerljiv način veljavne za vse vpletene, da bi zagotovili varnost na plovnih poteh. To pomeni, da bi se morali čim bolj izogniti izjemam.

Za zagotavljanje mobilnosti članov posadke in voditeljev čolnov morajo standardi veljati za vse države članice in tudi na medsebojno nepovezanih plovnih poteh. Potrdila članov posadke in voditeljev čolnov iz izključenih držav članic in izključenih medsebojno nepovezanih plovnih poti v nasprotnem ne bi bila priznana po tej direktivi, obenem pa bi bili tudi izključeni iz mobilnosti. Z drugimi besedami bi to onemogočilo enake priložnosti za vse, kar je v nasprotju z duhom direktive.

Za najboljše varnostne standarde je treba opredeliti odseke plovnih poti s posebnimi tveganji. To bi lahko na odgovoren način storile države članice, na katerih ozemlju se nahajajo plovne poti s posebnimi tveganji. Komisija državam članicam zagotovi merila za opredelitev področij s posebnimi tveganji, da bi se izognili lažnim opredelitvam (opredelitvam celih rek ali kanalov za tvegano področje).

Za poklicno usposabljanje so pristojne države članice, vendar sami minimalni standardi ne zadostujejo, saj so pogosto prenizki. Sektor prometa po celinskih vodnih poteh je razmeroma varen zaradi visokih standardov poklicnih kvalifikacij, ki so jih rečne komisije oblikovale dolgoročno in z veliko izkušenj. Pomembno je, da skupne standarde poklicnega usposabljanja pripravi Evropski odbor za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI) skupaj s strokovnjaki iz držav članic, rečnimi komisijami in socialni partnerji.

Privlačnost poklica se ne bo izboljšala z nižjimi standardi, temveč s tem, ko bodo člani posadke dobro usposobljeni in izkušeni strokovnjaki, ki jih bodo za opravljanje dela v tem sektorju in zagotavljanje varnosti potrebovali in iskali.

Priznavanje obstoječih potrdil je prvi korak v tej smeri, vendar je to treba storiti brez zniževanja standardov, iskanja najugodnejših možnosti za pridobitev potrdila, kupovanja potrdil ali goljufij. Pomemben korak k zagotavljanju standardov kvalifikacij je praktični preizkus kompetenc, ki ga morajo opraviti voditelji čolnov in člani posadke. V nekaterih primerih bi bil smiseln tudi ustni izpit za primere uporabe radia in za pojasnjevanje praktičnih situacij. Za usposabljanje ni pomembna le udeležba na odobrenih programih usposabljanja, temveč je treba kompetence dokazati tudi z oceno/izpitom, saj sam čas plovbe ne zadostuje, če člani posadke ne opravljajo ustreznih nalog, pomembnih za delovanje plovil za celinsko plovbo.

Delavcem morskih plovil bi morali omogočiti lažji prehod v sektor prometa po celinskih vodnih poteh, vendar ne z nižanjem standardov. To pomeni, da mora imeti predhodni poklic zvezo z delovanjem morskega plovila. Sektor bi moral biti odprt tudi za delavce iz drugih poklicev, vendar ne zato, da bi zaobšli običajno poklicno usposabljanje v sektorju prometa po celinskih plovnih poteh.

Simulatorji za usposabljanje morajo biti enaki tistim na izpitih, saj drugače obstaja nevarnost spodkopavanja standardov.

Zaradi zaščite varnostnih standardov in poklicnega usposabljanja je pomembno, da imajo države članice način, kako izpostaviti skrbi in izraziti pritožbo zoper poklicno potrdilo, katerega verodostojnost je dvomljiva. Te pritožbe mora zbirati Komisija, da bi sprejela ukrepe proti zlorabam in ovrednoti sistem kot celoto.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje1a so opredeljene „kvalifikacije“, „kompetence“ in „spretnosti“ na ravni Unije. Te pojme bi bilo treba v skladu z opredelitvijo v omenjenem sporočilu uporabiti v novih zakonodajnih aktih, ki določajo standarde kvalifikacij.

 

______________

 

1a Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 1).

Obrazložitev

Evropsko ogrodje kvalifikacij je postalo temeljni standard in referenčni dokument. Nova zakonodaja, v kateri je uporabljena terminologija v zvezi s kvalifikacijami, kot so kompetence, kvalifikacije in spretnosti, mora v skladu z boljšo pripravo zakonodaje temeljiti na obstoječih opredelitvah.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za olajšanje mobilnosti, zagotovitev varnosti plovbe in zaščito človeškega življenja je nujno, da imajo člani posadke krova, osebe, pristojne za ukrepanje v izrednih razmerah na krovu potniških plovil, in osebe, vključene v oskrbovanje plovil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin, z gorivom, potrdilo o usposobljenosti, ki dokazuje njihove kvalifikacije. Za učinkovito izvrševanje bi morali imeti tako potrdilo pri sebi med opravljanjem svojega poklica.

(5)  Za olajšanje mobilnosti in zagotovitev varnosti plovbe in zaščito človeškega življenja in okolja je nujno, da imajo člani posadke krova potniških ladij ali tankerjev za oskrbo plovil z gorivom, zlasti osebe, pristojne za ukrepanje v izrednih razmerah na krovu potniških plovil, in osebe, vključene v oskrbovanje plovil z gorivom, potrdilo o usposobljenosti, ki dokazuje njihove kvalifikacije. Poleg tega se bodo s potrdili o usposobljenosti izboljšale možnosti na trgu dela in priznavanje kvalifikacij. Za učinkovito izvrševanje bi morali imeti tako potrdilo pri sebi med opravljanjem svojega poklica.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi stroškovne učinkovitosti potrdila Unije o usposobljenosti ne bi smela biti obvezna na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

(8)  Države članice se lahko zaradi zagotavljanja varnosti plovbe, stroškovne učinkovitosti in sorazmernosti mobilnosti dela odločijo za obvezna potrdila Unije o usposobljenosti na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi države članice prispevale k mobilnosti oseb, vključenih v upravljanje plovil v Uniji, in ob upoštevanju, da bi morali vsa potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu s to direktivo, izpolnjevati minimalne standarde, bi morale te priznavati poklicne kvalifikacije, potrjene v skladu s to direktivo. Posledično bi morale imeti osebe s takimi kvalifikacijami možnost opravljati svoj poklic na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji.

(9)  Da bi države članice prispevale k mobilnosti oseb, vključenih v upravljanje plovil v Uniji, in ob upoštevanju, da bi morali vsa potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu s to direktivo, izpolnjevati zahtevane standarde, bi morale te priznavati poklicne kvalifikacije, potrjene v skladu s to direktivo. Posledično bi morale imeti osebe s takimi kvalifikacijami možnost opravljati svoj poklic na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ob upoštevanju vzpostavljenega sodelovanja med Unijo in CCNR od leta 2003, ki je privedlo do ustanovitve Evropskega odbora za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI), mednarodnega organa, ustanovljenega pod okriljem CCNR, ter za poenostavitev pravnih okvirov, ki urejajo poklicne kvalifikacije v Evropi, bi morali biti potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu z Uredbo o osebju, ki pluje po Renu, na podlagi revidirane Konvencije za plovbo po Renu, ki določa zahteve, ki so enake zahtevam iz te direktive, veljavni na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji. Taki dokumenti, ki jih izdajo tretje države, bi morali biti priznani v Uniji na podlagi vzajemnosti. Za nadaljnje odpravljanje ovir za mobilnost delavcev in nadaljnjo poenostavitev pravnih okvirov, ki urejajo poklicne kvalifikacije v Evropi, se lahko na vseh plovnih poteh v Uniji priznajo tudi kakršna koli potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice ali ladijski dnevniki, ki jih je izdala tretja država na podlagi zahtev, ki so enake zahtevam, določenim v tej direktivi, ob upoštevanju ocene Komisije in pod pogojem, da je zadevna tretja država priznala izdane dokumente v skladu s to direktivo.

(10)  Ob upoštevanju vzpostavljenega sodelovanja med Unijo in CCNR od leta 2003, ki je privedlo do ustanovitve Evropskega odbora za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI), mednarodnega organa, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, rečnih komisij in socialnih partnerjev, ustanovljenega pod okriljem CCNR, ter za poenostavitev pravnih okvirov, ki urejajo poklicne kvalifikacije v Evropi, bi morali biti potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijski dnevniki, izdani v skladu z Uredbo o osebju, ki pluje po Renu, na podlagi revidirane Konvencije za plovbo po Renu, ki določa zahteve, ki so enake zahtevam iz te direktive, veljavni na vseh celinskih plovnih poteh v Uniji. Posledično bi moral odbor CESNI sestaviti osnutek standardov za vsa področja, na katerih je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, z izjemo delov plovnih poti, za katere države članice menijo, da na njih obstajajo specifična tveganja. Taki dokumenti, ki jih izdajo tretje države, bi morali biti priznani v Uniji na podlagi vzajemnosti. Za nadaljnje odpravljanje ovir za mobilnost delavcev in nadaljnjo poenostavitev pravnih okvirov, ki urejajo poklicne kvalifikacije v Evropi, se lahko na vseh plovnih poteh v Uniji priznajo tudi kakršna koli potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice ali ladijski dnevniki, ki jih je izdala tretja država na podlagi zahtev, ki so enake zahtevam, določenim v tej direktivi, ob upoštevanju ocene Komisije in pod pogojem, da je zadevna tretja država priznala izdane dokumente v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Države članice bi morale izdati potrdilo o usposobljenosti samo tistim osebam, ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede kompetenc, starosti in zdravstvene sposobnosti ter zahteve glede časa plovbe, potrebnega za pridobitev določene kvalifikacije.

(12)  Države članice bi morale izdati potrdilo o usposobljenosti samo tistim osebam, ki izpolnjujejo zahtevano raven kompetenc, pridobljenih v okviru uspešnega sodelovanja v odobrenem programu usposabljanja in potrjenih na podlagi preverjanja znanja, pa tudi zahteve glede starosti, zdravstvene sposobnosti, izobraževanja in usposabljanja ter časa plovbe, potrebnega za pridobitev določene kvalifikacije.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Komisija in države članice bi morale spodbujati mlade, naj si prizadevajo za pridobitev poklicne kvalifikacije na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, in določiti posebne ukrepe za podporo dejavnostim socialnih partnerjev na tem področju.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za zaščito vzajemnega priznavanja kvalifikacij bi morala potrdila o usposobljenosti temeljiti na kompetencah, potrebnih za upravljanje plovil. Države članice bi morale zagotoviti, da imajo osebe, ki prejmejo potrdilo o usposobljenosti, ustrezno minimalno raven kompetenc, preverjeno po ustreznem ocenjevanju. Taka ocenjevanja lahko potekajo v obliki upravnega izpitnega preverjanja ali v okviru odobrenih programov usposabljanja, ki se izvajajo v skladu s skupnimi standardi, da se zagotovi primerljiva minimalna raven kompetenc v vseh državah članicah za različne kvalifikacije.

(13)  Za zaščito vzajemnega priznavanja kvalifikacij bi morala potrdila o usposobljenosti temeljiti na kompetencah, potrebnih za upravljanje plovil. Države članice bi morale zagotoviti, da imajo osebe, ki prejmejo potrdilo o usposobljenosti, ustrezno zahtevano raven kompetenc, preverjeno po ustreznem ocenjevanju. Taka ocenjevanja lahko potekajo v obliki upravnega izpitnega preverjanja ali v okviru odobrenih programov usposabljanja, ki lahko po potrebi zajemajo izvajanje praktičnega preverjanja znanjav skladu s skupnimi standardi, da se zagotovi primerljiva raven kompetenc v vseh državah članicah za različne kvalifikacije.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Zaradi odgovornosti glede varnosti pri opravljanju poklica voditelja čolnov se za plovbo s pomočjo radarja in oskrbovanje plovil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin, z gorivom ali plovbo s takimi plovili zahteva preverjanje s praktičnimi izpiti, ali je učinkovito dosežena zahtevana raven kompetenc. Taki praktični izpiti se lahko izvajajo z uporabo odobrenih simulatorjev z namenom dodatno olajšati ocenjevanje kompetenc.

(14)  Zaradi potrebe po zagotavljanju varnosti pri opravljanju odgovornega poklica člana posadke krova, voditelja čolnov in strokovnjaka za varnost potniških ladij se za plovbo s pomočjo radarja in oskrbovanje plovil, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin, z gorivom ali plovbo s takimi plovili zahteva preverjanje s praktičnimi izpiti, ali je učinkovito dosežena zahtevana raven kompetenc. Taki praktični izpiti se lahko izvajajo z uporabo odobrenih simulatorjev z namenom dodatno olajšati ocenjevanje kompetenc.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Odobritev programov usposabljanja je potrebna za preverjanje, ali programi izpolnjujejo minimalne skupne zahteve glede vsebine in organizacije. Tako izpolnjevanje zahtev omogoča odpravo nepotrebnih ovir za začetek opravljanja poklica s preprečevanjem, da bi morale osebe, ki so že pridobile potrebna znanja in spretnosti med poklicnim usposabljanjem, opraviti nepotrebno dodatno izpitno preverjanje. Odobreni programi usposabljanja lahko tudi olajšajo začetek opravljanja poklica na področju celinske plovbe delavcem s predhodnimi izkušnjami iz drugih sektorjev, saj lahko izkoristijo namenske programe usposabljanja, pri katerih se upoštevajo njihove že pridobljene kompetence.

(15)  Odobritev programov usposabljanja je potrebna za preverjanje, ali programi izpolnjujejo potrebne skupne zahteve glede vsebine in organizacije. Tako izpolnjevanje zahtev omogoča odpravo ovir za začetek opravljanja poklica, hkrati pa preprečuje, da bi morale osebe, ki so že med poklicnim usposabljanjem pridobile potrebna znanja in spretnosti v pomorskem delovnem okolju ali znanja in spretnosti, ki so povezane s pomorskimi poklici, opraviti dodatno izpitno preverjanje. Odobreni programi usposabljanja lahko tudi olajšajo začetek opravljanja poklica na področju celinske plovbe delavcem s predhodnimi izkušnjami iz drugih sektorjev, saj lahko izkoristijo namenske programe usposabljanja, pri katerih se upoštevajo njihove že pridobljene kompetence.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za dodatno olajšanje mobilnosti voditeljev čolnov bi moralo biti vsem državam članicam omogočeno, da, če je to praktično izvedljivo, ocenijo potrebne kompetence za obravnavanje posebnih tveganj za plovbo za vse odseke celinskih plovnih poti v Uniji, kjer so opredeljena taka tveganja.

(16)  Za dodatno olajšanje mobilnosti voditeljev čolnov bi moralo biti vsem državam članicam, ki imajo celinske plovne poti, omogočeno, da, če je to praktično izvedljivo, ocenijo potrebne kompetence za obravnavanje posebnih tveganj za plovbo za odseke celinskih plovnih poti v Uniji, kjer so opredeljena taka tveganja.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Čas plovbe bi bilo treba preveriti z vnosi v pomorske knjižice, ki jih je potrdila država članica. Da bi se omogočilo tako preverjanje, bi morale države članice izdajati pomorske knjižice in ladijske dnevnike ter zagotoviti, da ti zagotavljajo evidenco potovanj plovil. Zdravstveno sposobnost kandidata bi moral potrditi odobreni zdravnik.

(17)  Čas plovbe bi bilo treba preveriti z vnosi v pomorske knjižice, ki jih je potrdila država članica. Da bi se omogočilo tako preverjanje, bi morale države članice ne le izdajati pomorske knjižice in ladijske dnevnike ter zagotoviti, da ti zagotavljajo evidenco potovanj plovil, temveč tudi na druge načine zagotoviti upoštevanje časa plovbe. Zdravstveno sposobnost kandidata bi moral potrditi odobreni zdravnik.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Osebne podatke obdelujejo organi, tudi v tretjih državah, ki izdajajo potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike v skladu s pravili, ki so enaka pravilom iz te direktive. Za vrednotenje Direktive, statistične namene, ohranjanje varnosti, enostavno plovbo in olajšanje izmenjave informacij med organi, vključenimi v izvajanje in izvrševanje te direktive, bi morali imeti ti organi, in kjer je ustrezno, mednarodne organizacije, ki so določile ta enaka pravila, dostop do podatkovne zbirke Komisije. Vendar bi moral ta dostop vključevati ustrezno raven varstva podatkov, vključno z osebnimi podatki.

(20)  Osebne podatke obdelujejo organi, tudi v tretjih državah, ki izdajajo potrdila o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike v skladu s pravili, ki so enaka pravilom iz te direktive. Za vrednotenje Direktive, statistične namene, ohranjanje varnosti, enostavno plovbo in olajšanje izmenjave informacij med organi, vključenimi v izvajanje in izvrševanje te direktive, bi morali imeti ti organi, po potrebi pa tudi mednarodne organizacije, ki so določile ta enaka pravila, dostop do podatkovne zbirke Komisije. Vendar bi moral ta dostop vključevati visoko raven varstva podatkov, zlasti v primeru osebnih podatkov.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za dodatno zmanjšanje upravnega bremena in obenem uporabo dokumentov, pri katerih obstaja manjša verjetnost ponarejanja, bi morala Komisija kot drugi korak po sprejetju te direktive preučiti možnost uvedbe elektronske različice pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, pa tudi elektronskih poklicnih izkaznic, ki vključujejo potrdila Unije o usposobljenosti. Pri tem bi morala upoštevati obstoječe tehnologije pri drugih načinih prevoza, zlasti pri cestnem prevozu. Po izvedbi ocene učinka, vključno z oceno stroškov in koristi ter vplivov na temeljne pravice, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, bi morala Komisija, če je to ustrezno, predložiti predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.

(21)  Za dodatno zmanjšanje upravnega bremena in obenem uporabo dokumentov, pri katerih obstaja manjša verjetnost ponarejanja, bi morala Komisija preučiti možnost sprejetja zakonodajnega okvira za uvedbo elektronske različice pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov, pa tudi elektronskih poklicnih izkaznic, ki vključujejo potrdila Unije o usposobljenosti. Pri tem bi morala upoštevati obstoječe tehnologije pri drugih načinih prevoza, zlasti pri cestnem prevozu. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov bi morala upoštevati tudi uporabnost in dostopnost. Po izvedbi ocene učinka, vključno z oceno stroškov in koristi ter vplivov na temeljne pravice, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, bi morala Komisija, če je to ustrezno, predložiti predlog Evropskemu parlamentu in Svetu. Za elektronsko beleženje delovnega časa in dokazil o zaposlitvi vseh zaposlenih v pomorstvu bi bilo treba uvesti tudi uporabo naprav, ki so zaščitene pred ponarejanjem.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev minimalnih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(24)  Za zagotovitev zahtevanih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence na podlagi standardov odbora CESNI, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična in ustna izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Obor CESNI, ki je odprt za strokovnjake iz vseh držav članic, oblikuje standarde na področju celinske plovbe, tudi za poklicne kvalifikacije. Komisija lahko upošteva take standarde, če ima pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s to direktivo.

(26)  Obor CESNI, ki je odprt za strokovnjake iz vseh držav članic, rečnih komisij in socialnih partnerjev, v celoti sodeluje pri oblikovanju in pripravi standardov na področju celinske plovbe, tudi za poklicne kvalifikacije. Komisija lahko deluje na področju standardov CESNI, če ima pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s to direktivo, z izjemo delov plovnih poti, na katerih države članice menijo, da obstajajo specifična tveganja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Ker cilja te direktive, tj. vzpostavitve skupnega okvira za priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(27)  Ker cilja te direktive, tj. vzpostavitve skupnega okvira za priznavanje minimalnih poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Sistem priznavanja bi lahko bil prvi korak za izboljšanje mobilnosti v tej panogi, s sistemom primerljivih poklicnih in strokovnih usposabljanj v državah članicah bi na srednji rok olajšali mobilnost in zagotovili varnost.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „člani posadke krova“ pomenijo osebe, vključene v upravljanje plovila, ki pluje po celinskih plovnih poteh v Uniji, ki opravljajo naloge, povezane s plovbo, ravnanjem s tovorom, razporejanjem tovora, vzdrževanjem ali popravili, razen oseb, ki so zadolžene le za delovanje motorjev ter električne in elektronske opreme;

(6)   „člani posadke krova“ pomenijo osebe, vključene v upravljanje plovila, ki pluje po celinskih plovnih poteh v Uniji, ki opravljajo naloge, povezane s plovbo, nadziranjem delovanja plovila, pomorskim inženirstvom, komunikacijo, varnostjo, varstvom zdravja in okolja, ravnanjem s tovorom, razporejanjem tovora, vzdrževanjem ali popravili, razen oseb, ki so zadolžene le za delovanje motorjev ter električne in elektronske opreme;

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „strokovnjak za potniško plovbo“ pomeni osebo, pristojno za sprejemanje ukrepov v izrednih razmerah na krovu potniških plovil;

(7)  „strokovnjak za potniško plovbo“ pomeni osebo, zaposleno na krovu plovila, ki je pristojna za sprejemanje ukrepov v izrednih razmerah na krovu potniških plovil;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „kvalifikacija“ pomeni kvalifikacijo v skladu s priporočilom evropskega ogrodja kvalifikacij;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „kompetenca“ pomeni dokazano sposobnost za uporabo znanja in spretnosti, ki jo zahtevajo vzpostavljeni standardi za ustrezno opravljanje nalog, potrebnih za upravljanje plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh;

(10)  „kompetenca“ pomeni dokazano sposobnost za uporabo znanja, spretnosti in osebne, socialne ali metodološke zmožnosti v zvezi z vzpostavljenimi standardi za ustrezno opravljanje nalog, potrebnih za upravljanje plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh;

Obrazložitev

Uskladitev z opredelitvijo iz evropskega ogrodja kvalifikacij.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je to potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe, lahko države članice opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, razen za celinske plovne poti pomorskega značaja iz člena 7, če so taka tveganja posledica:

1.  Če je to potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe, države članice opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji, razen za celinske plovne poti pomorskega značaja iz člena 7, če so taka tveganja posledica:

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  tem, da izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Prilogi I, glede starosti, kompetenc, upravne ustreznosti in časa plovbe, ki ustrezajo usposobljenosti, za katero se zahteva potrdilo;

(b)  tem, da izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Prilogi I, glede starosti, zahtevanih kompetenc, upravne ustreznosti in časa plovbe, ki ustrezajo usposobljenosti, za katero se zahteva potrdilo;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice preverijo istovetnost in veljavnost predloženih dokumentov.

2.  Države članice, ki imajo celinske plovne poti, preverijo istovetnost in veljavnost predloženih dokumentov.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da prosilci za posebna dovoljenja iz člena 6, razen tistih, določenih v členu 6(b), predložijo ustrezno dokazno dokumentacijo o:

1.  Države članice, ki imajo celinske plovne poti, zagotovijo, da prosilci za posebna dovoljenja iz člena 6, razen tistih, določenih v členu 6(b), predložijo ustrezno dokazno dokumentacijo o:

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  tem, da izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Prilogi I, glede starosti, kompetenc, upravne ustreznosti in časa plovbe, ki ustrezajo posebnemu dovoljenju, za katero zaprošajo.

(b)  tem, da izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Prilogi I, glede starosti, zahtevanih kompetenc, upravne ustreznosti in časa plovbe, ki ustrezajo posebnemu dovoljenju, za katero zaprošajo.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če obstajajo znaki, da zahteve za potrdila o usposobljenosti ali posebna dovoljenja niso več izpolnjene, države članice izvedejo vsa potrebna ocenjevanja, in kjer je to ustrezno, odvzamejo zadevna potrdila.

Če obstajajo znaki, da zahteve za potrdila o usposobljenosti ali posebna dovoljenja niso več izpolnjene, države članice izvedejo vsa potrebna ocenjevanja, in kjer je to ustrezno, odvzamejo zadevna potrdila. Države članice imenujejo ali ustanovijo organ, pristojen za sprejemanje pritožb v zvezi s točnostjo podatkov iz potrdil o usposobljenosti, ki jih izda druga država članica ali tretja država. Države članice o pritožbi obvestijo Komisijo in odbor CESNI. Komisija opravi preiskavo in sprejme ustrezne ukrepe. Države članice lahko začasno prekličejo veljavnost potrdila, če organ ugotovi, da potrdilo vsebuje oziroma domnevno vsebuje netočne podatke, ki bi lahko ogrozili javno varnost. Začasni preklic velja, dokler se zadevna država članica ne prepriča, da je potrdilo točno. Države članice zberejo podatke o pritožbah in začasnih preklicih in jih v skladu s členom 23(2) zabeležijo v podatkovni zbirki.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da imajo osebe iz členov 4, 5 in 6 potrebne kompetence za varno upravljanje plovila, kot je določeno v členu 15.

1.  Države članice, ki imajo celinske plovne poti, zagotovijo, da imajo osebe iz členov 4, 5 in 6 potrebne kompetence za varno upravljanje plovila, kot je določeno v členu 15.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za določitev standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti v skladu z bistvenimi zahtevami, določenimi v Prilogi II.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za določitev standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti na podlagi standardov odbora CESNI v skladu z bistvenimi zahtevami, določenimi v Prilogi II.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v pristojnosti upravnega organa v skladu s členom 16 ali

(a)  v pristojnosti upravnega organa države članice, ki ima plovne poti, v skladu s členom 16 ali

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v okviru programa usposabljanja, odobrenega v skladu s členom 17.

(b)  v okviru programa usposabljanja, ki je del sistema države članice za usposabljanje, odobrenega v skladu s členom 17.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  potrdila o usposobljenosti za strokovnjake za varnost plovbe na potniških plovilih.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se izpiti iz člena 15(2)(a) organizirajo v okviru njihove pristojnosti. Zagotovijo, da take izpite izvajajo ocenjevalci, ki so usposobljeni za ocenjevanje kompetenc ter ustreznih znanj in spretnosti iz člena 15(1).

Države članice, ki imajo celinske plovne poti, zagotovijo, da se izpiti iz člena 15(2)(a) organizirajo v okviru njihove pristojnosti. Zagotovijo, da take izpite izvajajo ocenjevalci, ki so usposobljeni za ocenjevanje kompetenc ter ustreznih znanj in spretnosti iz člena 15(1).

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic, na katerih ozemlju je sedež zadevne ustanove za izobraževanje ali usposabljanje.

1.  Programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic s plovnimi potmi, v katerih pristojne ustanove nudijo izobraževanje ali usposabljanje, pod pogojem, da je izobraževalni program sestavni del sistema usposabljanja države članice. Države članice lahko odobrijo programe usposabljanja na nacionalni ravni, pod pogojem, da ti programi izpolnjujejo skupna merila, ki jih opredeli odbor CESNI v sistemu za oceno in zagotavljanje kakovosti (QAAS).

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 29 v zvezi z dopolnitvijo te direktive, tako da opredeli skupna merila za te programe na podlagi skupnih meril, ki jih opredeli CESNI v sistemu za oceno in zagotavljanje kakovosti.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izpite za preverjanje skladnosti s standardi za kompetence iz člena 15(1) izvajajo usposobljeni ocenjevalci.

(c)  izpite za preverjanje skladnosti s standardi za kompetence iz člena 15(1) brez navzkrižja interesovizvajajo usposobljeni neodvisni ocenjevalci.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki opredelijo odseke celinskih plovnih poti s posebnimi tveganji v smislu člena 8(1), določijo dodatne kompetence, potrebne za plovbo voditeljev čolnov na teh odsekih, in načine za dokazovanje izpolnjevanja takih zahtev.

Države članice same opredelijo odseke celinskih plovnih poti, ki potekajo preko njihovih ozemelj in so posebej tvegani v smislu člena 8(1). Države članice določijo dodatne kompetence, potrebne za plovbo voditeljev čolnov na teh odsekih, in načine za dokazovanje izpolnjevanja takih zahtev glede kompetenc.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti načini lahko vključujejo omejeno število poti, opravljenih na zadevnem odseku, izpit na simulatorju, izpit z več možnimi odgovori ali kombinacijo navedenega.

Ti načini vključujejo minimalno število poti, opravljenih na zadevnem odseku, izpit na simulatorju in izpit z več možnimi odgovori.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Simulatorje, ki se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc, odobrijo države članice. Taka odobritev se izda na zahtevo, če se dokaže, da je naprava skladna s standardi za simulatorje, določenimi z delegiranimi akti iz drugega odstavka. V odobritvi se navede, katera ocena kompetenc je dovoljena v zvezi s simulatorjem.

1.  Simulatorji, ki se uporabljajo za usposabljanje, izpolnjujejo primerljiva merila, kot se uporabljajo za ocenjevanje kompetenc. Oba tipa simulatorjev odobrijo države članice. Taka odobritev se izda na zahtevo, če se dokaže, da je naprava skladna s standardi za simulatorje, določenimi z delegiranimi akti iz drugega odstavka. V odobritvi se navede, katera ocena kompetenc je dovoljena v zvezi s simulatorjem.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice imenujejo pristojne organe, ki bodo:

1.  Države članice, ki imajo celinske plovne poti, imenujejo pristojne organe, ki bodo:

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da:

Države članice, ki imajo celinske plovne poti, zagotovijo, da:

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  imajo inšpektorati za delo ustrezna sredstva in hitro izmenjujejo informacije s pristojnimi organi drugih držav članic, da bi zagotovili varnost in pošteno konkurenco v sektorju plovbe po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  uspešno opravi tečaj, ki zagotavlja zahtevano raven osnovnega usposabljanja na področju varnosti.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  opravlja delo le v skladu z veljavnimi določbami o varstvu mladoletnikov države članice, v kateri se vajenec v tistem času nahaja, razen če materialno pravo pogodbe o vajeništvu določa višjo raven varstva;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka b – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ima pred vpisom v program usposabljanja najmanj pet let delovnih izkušenj;

–  ima pred vpisom v program usposabljanja najmanj štiri leta delovnih izkušenj;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – točka c – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka a – alinea -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–  je star najmanj 17 let.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka a – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – točka b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Priloga I – točka 2 – točka 2.3 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka a – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka b – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ima pred vpisom v odobren program usposabljanja najmanj pet let delovnih izkušenj;

–  ima pred vpisom v odobren program usposabljanja, ki traja najmanj dve leti, najmanj pet let delovnih izkušenj;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka c – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  ima priznano potrdilo o usposobljenosti za radijsko komunikacijo na plovilih, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh

Referenčni dokumenti

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

11.4.2016

Pridruženi odbori – Datum razglasitve na zasedanju

15.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Lynn Boylan

24.5.2016

Obravnava v odboru

31.8.2016

 

 

 

Datum sprejetja

12.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch


MNENJE Odbora za pravne zadeve (12.7.2016)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Pripravljavka mnenja: Joëlle Bergeron

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh je razveljavitev dveh prejšnjih direktiv, in sicer iz leta 1991(96/50/ES) in leta 1996 (96/50/ES), ki sta zajemali samo priznavanje kvalifikacij voditeljev čolnov, ki plujejo po celinskih plovnih poteh EU, razen na reki Ren, ter uvedba priznavanja kvalifikacij vseh članov posadke, tudi tistih, ki plujejo na reki Ren. Zajema tovorni in potniški promet po celinskih plovnih poteh, vendar ne zasebnega prevoza in rekreacijskih plovil. Zadeva vso omrežje poti v EU, ki so odprte za celinsko plovbo, pri čemer so možne izjeme za plovne poti, na katerih ne poteka čezmejni promet.

Nova pobuda se torej opira na prejšnji direktivi, kot tudi na delo, opravljeno v okviru programa NAIADES I in II, zlasti znotraj mešane delovne skupine PLATINA o poklicnih kvalifikacijah, ki je oblikovala standarde strokovne usposobljenosti na področju celinske plovbe.

Sistem evropskega rečnega prometa se uporablja za prevoz blaga in potnikov po kanalih, plovnih poteh, rekah, jezerih itd. Evropsko omrežje obsega približno 41 000 km in povezuje dvanajst držav članic Evropske unije. Prevoz blaga po medsebojno povezanih evropskih rečnih poteh predstavlja več kot 140 milijard tonskih kilometrov (Eurostat, 2011).

Rečni promet popolnoma izpolnjuje zahteve iz treh stebrov trajnostnega razvoja: cene rečnega prometa konkurenčne v primerjavi s cenami cestnega prometa; poraba energije v rečnem prometu je smotrna, proizvodnja toplogrednih plinov je zmerna, sektor prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Kar zadeva socialni steber, lahko rečemo, da gre za varno prevozno sredstvo, ki ne povzroča veliko nesreč in ima bistven razvojni potencial za pretok, kar pomeni možnost večje rasti zaposlovanja, zlasti na območju pristanišč. Zato moramo spodbuditi razvoj tega alternativnega prevoznega sredstva.

To je tudi namen predloga direktive Sveta in Komisije, ki želi zagotoviti priznavanje poklica na podlagi priznavanja kvalifikacij v stroki, ki se danes v številnih državah članicah Evropske unije sooča s pomanjkanjem mobilnosti in delovne sile.

Delavci v tej panogi se soočajo s težavami pri vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in nepotrebnimi ovirami, ki jih lahko ustvarjajo zahteve na področju poznavanja lokalnih posebnosti. Zato menimo, da je upravičena možnost uvedbe minimalnih zahtev na področju strokovne usposobljenosti čolnarjev in voditeljev čolnov.

Poročevalka ta predlog direktive podpira, obenem pa predlaga nekaj sprememb.

Čeprav je omrežje celinske plovbe čezmejne narave, je treba zagotoviti, da bo lahko ohranilo svoje nacionalne značilnosti in posebnosti. Zato poročevalka meni, da je treba državam članicam dati možnost, da predvidijo nekatera odstopanja. Poročevalka predlaga, da bi pojasnili nekatere opredelitve.

Dodatna morebitna težava so roki za zagotavljanje skladnosti vseh držav članic z zahtevami iz predloga direktive o poklicnih kvalifikacijah. Da ne bi trg dela utrpel škodo zaradi novega pomanjkanja nacionalne delovne sile v nekaterih državah članicah, menimo, da bi bilo koristno podaljšati prehodno obdobje za izvajanje te direktive, da bi lahko vse države članice Unije postopoma začele izvajati obveznosti iz direktive in njenih prilog.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Postopek priznavanja iz te direktive bi moral vključevati vsa potrdila o usposobljenosti, dokumente, ki dokazujejo izkušnje, pomorskih knjižic in ladijskih dnevnikov zaposlenih na področju plovbi po celinskih plovnih poteh, ustvarjene pred pristopom države članice k Evropski uniji, pod pogojem, da izpolnjujejo zahtevane minimalne standarde.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Odobritev programov usposabljanja je potrebna za preverjanje, ali programi izpolnjujejo minimalne skupne zahteve glede vsebine in organizacije. Tako izpolnjevanje zahtev omogoča odpravo nepotrebnih ovir za začetek opravljanja poklica s preprečevanjem, da bi morale osebe, ki so že pridobile potrebna znanja in spretnosti med poklicnim usposabljanjem, opraviti nepotrebno dodatno izpitno preverjanje. Odobreni programi usposabljanja lahko tudi olajšajo začetek opravljanja poklica na področju celinske plovbe delavcem s predhodnimi izkušnjami iz drugih sektorjev, saj lahko izkoristijo namenske programe usposabljanja, pri katerih se upoštevajo njihove že pridobljene kompetence.

(15)  Odobritev programov usposabljanja je potrebna za preverjanje, ali programi izpolnjujejo minimalne skupne zahteve glede vsebine in organizacije. Tako izpolnjevanje zahtev omogoča odpravo nepotrebnih ovir za začetek opravljanja poklica s preprečevanjem, da bi morale osebe, ki so že pridobile potrebna znanja in spretnosti med poklicnim usposabljanjem, opraviti nepotrebno dodatno izpitno preverjanje. Odobreni programi usposabljanja lahko tudi olajšajo začetek opravljanja poklica na področju celinske plovbe delavcem s predhodnimi izkušnjami iz drugih sektorjev, saj lahko izkoristijo namenske programe usposabljanja, pri katerih se upoštevajo njihove že pridobljene kompetence, skupaj s priznavanjem njihovih predhodnih poklicnih izkušenj.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev minimalnih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(24)  Za zagotovitev minimalnih usklajenih standardov za potrjevanje kvalifikacij in olajšanje izmenjave informacij med državami članicami ter izvajanja, spremljanja in vrednotenja te direktive s strani Komisije bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, kar zadeva določanje standardov za kompetence, standardov zdravstvene sposobnosti, standardov za praktična izpitna preverjanja, standardov za odobritev simulatorjev ter standardov, ki določajo značilnosti in pogoje uporabe podatkovne zbirke Komisije za pridobitev kopije ključnih podatkov, povezanih s potrdili Unije o usposobljenosti, pomorskimi knjižicami, ladijskimi dnevniki in priznanimi dokumenti. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

_____________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se ne uporablja za osebe, vključene v upravljanje:

2.  Ta direktiva se ne uporablja za osebe, ki:

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  plovil za rekreacijo;

(a)  plujejo v športne namene ali v prostem času;

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  trajektov, ki se ne premikajo samostojno.

(b)  so vključene v upravljanje trajektov, ki se ne premikajo samostojno;

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  so vključene v upravljanje plovnih objektov, ki jih uporabljajo oborožene sile, sile za vzdrževanje javnega reda, službe civilne zaščite, službe za upravljanje plovnih poti, gasilske službe in druge službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)   „čas plovbe“ pomeni čas, ki ga člani posadke krova preživijo na krovu med potjo, ki jo plovilo opravi po celinskih plovnih poteh, in ki ga potrdi pristojni organ;

(15)   „čas plovbe“ pomeni čas, ki ga člani posadke krova preživijo na krovu med potjo, ki jo plovilo opravi po celinskih plovnih poteh, vključno, z nekaterimi omejitvami, s časom za usposabljanje, ki ga člani posadke krova preživijo na odobrenem simulatorju skladu s členom 19 in ki ga potrdi pristojni organ;

Obrazložitev

Usposabljanje na simulatorju je še posebej učinkovito za pripravo na reševanje v težavnih in izrednih razmerah, zato ga je treba z nekaterimi omejitvami upoštevati pri delovnih izkušnjah, ki so potrebne za pridobitev kvalifikacije.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   Država članica lahko izvzame voditelje čolnov iz obveznosti, določenih v odstavku 1, kadar ti voditelji čolnov izključno plovejo po nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice. Država članica, ki se odloči za izvzetje, lahko izdaja nacionalna potrdila o usposobljenosti, ki se lahko pridobijo pod pogoji, ki se razlikujejo od splošnih pogojev, določenih v tej direktivi. Veljavnost navedenih nacionalnih potrdil o usposobljenosti je omejena na tiste nacionalne celinske plovne poti, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Komisija v šestih mesecih od uradnega obvestila izda izvedbeni sklep, s katerim odobri predlagane ukrepe, če so skladni s tem členom in členom 18, ali če niso skladni, zahteva, da država članica predlagani ukrep spremeni ali ga ne sprejme.

3.   Komisija v šestih mesecih od uradnega obvestila sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 za dopolnitev te Direktive z določitvijo postopka za odobritev predlaganih ukrepov, če so skladni s tem členom in členom 18, ali, če niso skladni, da od države članice zahteva, naj predlagani ukrep spremeni ali ne sprejme.

(Namen tega predloga spremembe je sprememba člena v zvezi s prenosom pooblastil, da se vključi sklicevanje na ta odstavek.)

Obrazložitev

Uvrstitev celinske plovne poti v posebno tvegano kategorijo dejansko pomeni, da se ne priznajo usklajene kvalifikacije na zadevnem delu, zato je za odobritev teh odstopanj ustreznejši delegirani akt kot izvedbeni akt.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se za potrdilo Unije o usposobljenosti za člane posadke predloži ustrezna dokazna dokumentacija iz člena 10(1)(a) in (c);

(a)  se za potrdilo Unije o usposobljenosti za člane posadke krova predloži ustrezna dokazna dokumentacija iz člena 10(1)(a) in (c);

Obrazložitev

Cilj predloga je razširitev področja uporabe na vse člane posadke krova, poleg voditeljev plovil.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic, na katerih ozemlju je sedež zadevne ustanove za izobraževanje ali usposabljanje.

1.  Države članice lahko uvedejo programe usposabljanja za osebe iz členov 4, 5 in 6. Države članice zagotovijo, da takšne programe usposabljanja, ki vodijo do diplome ali potrdila, ki dokazuje skladnost s standardi za kompetence iz člena 15(1), odobrijo pristojni organi držav članic, na ozemlju katerih zadevna ustanova za izobraževanje ali usposabljanje izvaja programe usposabljanja.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice priznajo diplome ali potrdila, pridobljene po zaključku programov usposabljanja, ki so jih v skladu z odstavkom 1 odobrile druge države članice.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice pri uporabi tega odstavka uporabljajo objektivna, pregledna, nediskriminatorna in sorazmerna merila.

Države članice pri uporabi tega odstavka uporabljajo objektivna, pregledna, nediskriminatorna in sorazmerna merila, ob upoštevanju načel enakih možnosti in enakosti spolov.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Države članice državljanom drugih držav članic zagotovijo, kolikor je to mogoče, dostop do simulatorjev.

Obrazložitev

Ker nimajo vse države članice simulatorjev, bi bilo logično, da tiste, ki jih imajo, sprejmejo potrebne ukrepe in državljanom tretjih držav zagotovijo dostop do simulatorjev za namene opravljanja izpitov ali usposabljanja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebni podatki se lahko obdelujejo le za:

Osebni podatki se lahko obdelujejo le v skladu z načeli varstva osebnih podatkov, določenimi z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in za:

 

______________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice si izmenjujejo informacije s pristojnimi organi drugih držav članic v zvezi s certifikacijo oseb, vključenih v upravljanje plovila.

2.  Države članice si izmenjujejo informacije s pristojnimi organi drugih držav članic v zvezi s certifikacijo oseb, vključenih v upravljanje plovila. Pri tem delujejo v skladu z načeli varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo iz člena 15(1) in (4) in členov 19, 21, 23(1) in (2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas, in sicer od (*začetek veljavnosti).

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8(3), 15(1) in (4), 19, 21 ter 23 (1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Prenos pooblastila na Komisijo bi moral biti časovno omejen, pravica sozakonodajalcev, da pooblastilo prekličejo, pa jasno izražena. V členu 8(3) bi moral biti delegirani akt, ne pa izvedbeni, zato mora biti člen 8(3) vključen v člen 29 o izvajanju prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v enem letu od začetka veljavnosti te direktive postopno sprejme delegirane akte o vzpostavitvi:

1. Komisija v enem letu od začetka veljavnosti te direktive postopno sprejme delegirane in izvedbene akte o vzpostavitvi:

Obrazložitev

Gre za izpust, saj seznam, ki sledi, zadeva tudi izvedbene akte, ki jih sprejme Komisija.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani posadke, razen voditeljev čolnov, ki imajo potrdilo o usposobljenosti, ki ga je država članica izdala pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ali ki imajo kvalifikacije, priznane v eni ali več državah članicah, lahko navedeno potrdilo ali kvalifikacije uporabljajo še največ deset let po navedenem datumu. V tem obdobju se lahko člani posadke, razen voditeljev čolnov, še naprej sklicujejo na Direktivo 2005/36/ES v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij s strani organov drugih držav članic. Pred iztekom tega obdobja lahko zaprosijo za potrdilo Unije o usposobljenosti ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) pri pristojnem organu, ki izdaja taka potrdila, če zagotovijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive ter dokazilo, ki je lahko pomorska knjižica ali naslednji čas plovbe:

3.  Člani posadke, razen voditeljev čolnov, ki imajo potrdilo o usposobljenosti, ki ga je država članica izdala pred datumom po izteku obdobja za prenos iz člena 35 te direktive, ali ki imajo kvalifikacije, priznane v eni ali več državah članicah, lahko navedeno potrdilo ali kvalifikacije uporabljajo še največ deset let po navedenem datumu. V tem obdobju se lahko člani posadke, razen voditeljev čolnov, še naprej sklicujejo na Direktivo 2005/36/ES v zvezi s priznavanjem njihovih kvalifikacij s strani organov drugih držav članic. Pred iztekom tega obdobja lahko zaprosijo za potrdilo Unije o usposobljenosti ali potrdilo na podlagi uporabe člena 9(2) pri pristojnem organu, ki izdaja taka potrdila, če zagotovijo ustrezno dokazno dokumentacijo iz člena 10(1)(a) in (c) te direktive ter dokazilo, ki je lahko pomorska knjižica ali ladijski dnevnik, naslednji čas plovbe:

Obrazložitev

Tudi ladijski dnevnik je eden od možnih načinov beleženje časa plovbe. Poleg tega se obe referenčnih orodji obravnavata enako v naslednjem odstavku 4.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [tri leta po začetku veljavnosti]. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do … [pet let po začetku veljavnosti te direktive]. Besedilo teh predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Obrazložitev

V nasprotju s tem, kar bi morda lahko razbrali iz naslova predloga, prihodnja direktiva ne vzpostavlja samo sistema vzajemnega priznavanja kvalifikacij, ampak usklajuje tudi vso plovbo po celinskih plovnih poteh in postopke pridobivanja kvalifikacij. Državam članicam in stroki je zato treba omogočiti daljše obdobje za prilagoditev.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Ta direktiva je naslovljena na države članice, ki imajo celinske plovne poti iz člena 3.

Obrazložitev

Tako kot direktiva o tehničnih predpisih za plovila mora biti tudi ta direktiva obvezna le za države članice, ki imajo ustrezne celinske plovne poti.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh

Referenčni dokumenti

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Obravnava v odboru

13.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

12.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh

Referenčni dokumenti

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Datum predložitve EP

18.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Virginie Rozière

Datum predložitve

28.11.2016

Pravno obvestilo