Eljárás : 2016/0259(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0340/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0340/2016

Viták :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0140

JELENTÉS     ***I
PDF 642kWORD 79k
16.11.2016
PE 592.253v01-00 A8-0340/2016

a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Mircea Diaconu

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL
 MELLÉKLET: A REGI BIZOTTSÁG JAVASLATAI LEVÉL FORMÁJÁBAN
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0543),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 167. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0352/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. október 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0340/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére16,

tekintettel a Régiók Bizottságának állásfoglalására,

__________________

__________________

16 HL C ., ., . o.

16 HL C ., ., . o.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A kulturális örökség fontos szerepet tölthet be a közösségi kohézió szempontjából olyan időszakban, amikor a kulturális sokszínűség fokozódik az európai társadalmakban. A kulturális örökséggel kapcsolatos szakpolitikák új, participatív és interkulturális megközelítései, valamint a minden kulturális örökségnek egyenlő méltóságot tulajdonító oktatási kezdeményezések fokozhatják a bizalmat, a kölcsönös elismerést és a társadalmi kohéziót.

(11)  A kulturális örökség fontos szerepet tölthet be a közösségi kohézió szempontjából olyan időszakban, amikor a kulturális sokszínűség fokozódik az európai társadalmakban. Az Európai Örökség címmel kitüntetett helyeknek erős európai kötődésük van, hiszen az európai történelemben játszott szerepük miatt választották ki őket. Ilyen minőségükben európai eszméket és értékeket, illetve az európai történelmet és integrációt szimbolizálják, és közelebb hozzák egymáshoz az Uniót és annak polgárait. Az európai kulturális fővárosokkal együtt erősítik az európaiakban azt az érzést, hogy közös kulturális térséghez tartoznak. Ezért törekedni kell arra, hogy ezek, illetve a kulturális örökség európai éve egymást kiegészítő kezdeményezések legyenek. A kulturális örökséggel kapcsolatos szakpolitikák új, participatív és interkulturális megközelítései, valamint a minden kulturális örökségnek egyenlő méltóságot tulajdonító oktatási kezdeményezések – amellett, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkének megfelelően tiszteletben tartják a művészet szabadságát – fokozhatják a bizalmat, a kölcsönös elismerést és a társadalmi kohéziót.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai kulturális menetrend célkitűzéseivel összhangban az európai év általános célkitűzései a következők: az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok által az Európai Unió (EU) kulturális örökségének védelme, megőrzése, újrahasználata, fejlesztése, kiaknázása és előmozdítása érdekében tett erőfeszítések – többek között a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjével történő – ösztönzése és támogatása. Különös tekintettel a következőkre:

(1)  Az európai év fő célkitűzése az európai kulturális örökség mint évszázadok történelméből fakadó, a tagállamokat és az európai népeket egybefonó közös erőforrás megünneplése. Az európai kulturális menetrend célkitűzéseivel összhangban az európai év egyéb célkitűzései a következők: az Unió, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok által az Európai Unió (EU) kulturális örökségének védelme, megőrzése, újrahasználata, fejlesztése, kiaknázása és előmozdítása érdekében tett erőfeszítések – többek között a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjével történő – ösztönzése és támogatása. Különös tekintettel a következőkre:

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Közvetlen és közvetett gazdasági potenciálja révén fokozza az európai kulturális örökség gazdasághoz és társadalomhoz való hozzájárulását. Ilyen potenciál többek között a kulturális és kreatív iparágak támogatására, az alkotás és az innováció ösztönzésére, a fenntartható idegenforgalom előmozdítására, a társadalmi kohézió javítására, valamint a hosszú távú munkahelyteremtésre való képesség.

b)  Közvetlen és közvetett gazdasági potenciálja révén fokozza az európai kulturális örökség gazdasághoz és társadalomhoz való hozzájárulását. Ilyen potenciál többek között a kulturális és kreatív iparágak, a kis- és középvállalkozások, valamint a kis és nagy léptékű projektek támogatására, az alkotás és az innováció ösztönzésére, a fenntartható idegenforgalom előmozdítására, a társadalmi kohézió javítására, valamint a hosszú távú munkahelyteremtésre való képesség.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  2017 első negyedévében a Bizottság munkacsoportot állít fel az Európai Parlament és az érintett érdekelt felek részvételével. A munkacsoport 2017. december 31-ig munkatervet készít, amely részletezi a 2018-ra tervezett tevékenységeket, beleértve a hozzájuk tartozó költségvetési előirányzatokat, valamint az európai év vizuális identitását. A munkacsoport több kiemelt kezdeményezést azonosít, amelyeket az európai év keretében hajtanak végre .

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nemzeti szintű koordináció

Tagállami szintű koordináció

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam kinevez egy nemzeti koordinátort, aki a kulturális örökség európai évében való részvétel megszervezéséért felelős. A koordinátor gondoskodik a releváns tevékenységek nemzeti szintű koordinálásáért.

A tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek az uniós intézményekkel az európai év megfelelő megvalósításának garantálása, valamint hatásának kiegészítő tevékenységek, közösségi részvétel és terjesztési fellépések révén történő megsokszorozása érdekében. Minden tagállam kinevez egy koordinátort, aki a kulturális örökség európai évében való részvétel megszervezéséért felelős. A koordinátor gondoskodik a releváns tevékenységek tagállami szintű koordinálásáért.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság üléseket hív össze a nemzeti koordinátorokkal, hogy az európai év lebonyolítását összehangolják, és információt cseréljenek annak nemzeti és európai szintű végrehajtásáról.

A Bizottság üléseket hív össze a tagállami szintű nemzeti koordinátorokkal és az Európai Parlament képviselőivel, hogy az európai év lebonyolítását összehangolják, és információt cseréljenek annak tagállami és uniós szintű végrehajtásáról. Az európai év uniós szintű koordinációja keresztirányú megközelítést követ a Bizottságon belül, biztosítva valamennyi érintett főigazgatóság részvételét az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság koordinációja mellett, a kulturális örökség területén projekteket finanszírozó különböző uniós programok és kezdeményezések közötti szinergiák megteremtése és az európai évre vonatkozó információk jobb terjesztése céljából.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

A civil társadalom részvétele

 

Az európai év felépítése lehetővé teszi a kulturális örökség területén működő professzionális szervezetek, a meglévő transznacionális kulturális hálózatok, valamint az érdekelt nem kormányzati szervezetek és kulturális egyesületek, illetve különösen az ifjúsági szervezetek aktív részvételét.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az európai év vonatkozásában külön jogcímcsoportot hoznak létre az Unió általános költségvetésében. A jogcímcsoport tartalmazza az európai év előkészítésére, végrehajtására és az európai év hosszú távú fenntarthatóságához hozzájáruló fellépésekre előirányzott pénzösszegeket. A jogcímcsoport keretében rendelkezésre álló teljes finanszírozás 15 millió EUR.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  Az indikatív éves bontás a következő: 1 millió EUR a 2017-es évre, 13 millió EUR a 2018-as évre és 1 millió EUR a 2019-es évre. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai évet támogató tevékenységek európai szintű társfinanszírozására az alkalmazandó szabályokkal összhangban, valamint a meglévő programok – különösen a Kreatív Európa program – szerinti prioritások évenkénti vagy többévenkénti meghatározásának meglévő lehetőségein belül kerül sor. Adott esetben más programok és szakpolitikák is támogathatják az európai évet a hatályos jogi és pénzügyi rendelkezéseik keretein belül.

(1)  Az európai év keretében szervezett tevékenységek a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságaitól származó, külön e célt szolgáló támogatásokon, valamint rugalmas finanszírozási mechanizmusokon, például köz-magán társulásokon vagy közösségi finanszírozáson keresztül társfinanszírozhatók. Adott esetben más programok és szakpolitikák is támogathatják az európai évet a hatályos jogi és pénzügyi rendelkezéseik keretein belül.

(1)

HL C xx, 2016.10.xx., x. o.


A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A PÉNZÜGYI ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGRŐL

Silvia Costa

elnök asszony

Kulturális és Oktatási Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:  Vélemény a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségét érintő kérdésekről (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Tisztelt Elnök Asszony!

E javaslatról 2016. szeptember 7-én kértek véleményt a Költségvetési Bizottságtól. A javaslat értékelését követően a Költségvetési Bizottság 2016. szeptember 15-én úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 41. cikkének (4) bekezdésével összhangban foglalkozik a javaslat többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőségének kérdéseivel.

A bizottság 2016. október 11-i ülésén megvizsgálta a fenti kérdést, és a felvetett számos aggály ellenére kedvező döntést hozott az európai kulturális örökségnek a kulturális sokszínűség és az interkulturális párbeszéd döntő fontosságú elemeként betöltött szerepe előmozdítására, valamint gazdasági-társadalmi hozzájárulásának fokozására irányuló fent említett jogalkotási javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségről.

Javaslatában a Bizottság a kulturális örökség európai évét több uniós program, nevezetesen a Kreatív Európa, az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, az Erasmus+ és az Európa a polgárokért program keretei között javasolja végrehajtani. Az európai év megvalósítása annak teljes élettartama alatt a becslések szerint összesen 4 millió EUR költséggel jár kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban, amelyet a meglévő költségvetési korlátokon belül kizárólagosan a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjának keretéből kell finanszírozni. Mivel a többéves pénzügyi keret keretösszegeiről szóló megállapodás létrejöttekor nem számoltak az európai évvel, és a meglévő, indikatív jellegű pénzügyi programozáson belül nem kértek kiegészítő finanszírozást, felmerül az a nagyon is valós aggály, hogy az európai év forrásokat vonhat el a Kultúra alprogram más fellépéseitől.

Amint azt Ön is nagyon jól tudja, a Kreatív Európa viszonylag kicsi program, amelynek hatóköre kiterjedt, ambíciója pedig magas szintű. A bizottság véleménye szerint a kötelezettségvállalások és kifizetések tekintetében jelenleg tapasztalható év végi 100%-os végrehajtási arány, valamint az állandóan magas túljelentkezési arány világosan mutatja a program forrásainak túlfeszítettségét. 4 millió euró kihasítása ebből a már amúgy is vékonyra nyújtott pénzügyi keretből csak tovább súlyosbítja a helyzetet.

Ezért a 2017. évi költségvetésről szóló álláspontjában a bizottság megszavazta egy külön költségvetési sor létrehozását az európai év támogatására, 1 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzattal az előkészületek 2017-es megkezdésére. A külön e célra szolgáló költségvetési sor létrehozásával a bizottság egyértelmű jelzést kíván küldeni arról, hogy a Parlament határozottan támogatja a kulturális örökség európai évének sikeres és ambiciózus lebonyolítását, de nem a Kreatív Európa program Kultúra alprogramja jelenlegi és jövőbeli fellépéseinek kárára. Ezért ennek finanszírozását el kell különíteni. Ráadásul a bizottság a Kreatív Európa valamennyi költségvetési során a Tanács által végrehajtott csökkentések visszaállítása mellett megszavazta azt is, hogy a költségvetési tervezethez képest összesen 41,6 millió EUR kötelezettségvállalással megerősíti a program finanszírozását a program túlfeszítettségének enyhítése érdekében.

Ha ezt a plenáris ülés is támogatja az október 26-i szavazáson, az erős felhatalmazást ad a költségvetés előadójának a Tanáccsal folytatott tárgyalásokon. Biztosíthatom arról, hogy bizottságunk minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Ön bizottságával összehangolva elfogadható eredményt érjen el ezen a téren a költségvetési tárgyalásokon. Meg szeretném Önt kérni arra, hogy tájékoztasson bennünket folyamatosan a javaslat költségvetési szempontjaival kapcsolatos valamennyi fejleményről a Parlament álláspontjának elfogadására irányuló eljárás folyamán és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során.

A Költségvetési Bizottság 2016. október 11-i ülésén elfogadta a fenti pontokat, és egyhangúlag úgy határozott, hogy javasolja, hogy az előadó vesse fel a javaslat pénzügyi összeegyeztethetőségével kapcsolatos aggályokat a Bizottságnál és a Tanácsnál, és a 2017. évi költségvetés előadójával, Jens Geierrel, valamint velem szorosan egyeztetve kövesse nyomon a kérdést a tárgyalások során.

A Költségvetési Bizottság nagyra értékelné, ha mellékelné e levelet a Kulturális és Oktatási Bizottság végleges jelentéséhez.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Jean Arthuis


MELLÉKLET: A REGI BIZOTTSÁG JAVASLATAI LEVÉL FORMÁJÁBAN

Silvia Costa

Elnök

Kulturális és Oktatási Bizottság

Európai Parlament

ASP 15G306

Brüsszel

Tisztelt Costa Asszony!

Tárgy:  A kulturális örökség európai éve

2016. szeptember 8-án a REGI bizottság koordinátorai megállapodtak abban, hogy a bizottság véleményt készít a 2018-as év kulturális örökség európai évévé nyilvánítására irányuló bizottsági javaslatról szóló, a CULT bizottság által készített jogalkotási jelentésről. Tudomásul vettük a CULT bizottság határozatát arról, hogy az eljárási szabályzat 50. cikkében biztosított egyszerűsített eljárást kívánják követni. E feltételek mellett a REGI nem tud véleményt nyilvánítani. Az alábbiakban e levél formájában továbbítjuk javaslatainkat a REGI bizottságnak a módosítandó bizottsági szöveggel (COM (2016)0543) összefüggő ügyhöz való elsődleges hozzájárulásaként. Reméljük, egyet tudnak érteni ezzel a megközelítéssel.

Javaslatok:

1)  (7. cikk) a kulturális örökség európai éve az európai strukturális és beruházási alapokkal összefüggésben is finanszírozható, integrált kulturális örökségi programokkal, amennyiben azok megfelelnek az európai strukturális és beruházási alapokról szóló rendeletnek, és összeegyeztethetők a partnerségi megállapodásban egyeztetett stratégiákkal;

2)  (7. cikk) hangsúlyozza az EU strukturális és beruházási alapjaival fennálló szinergiák kialakításának fontosságát a kulturális örökség európai évének támogatása céljából; felhívja a Bizottságot, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy a kulturális örökség európai évét integrálják a helyi és regionális gazdaságfejlesztési projektekbe a maximális eredményesség elérése érdekében;

3)  (24 a preambulumbekezdés új) hangsúlyozza a határokon átnyúló olyan projektek jelentőségét, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági és társadalmi kohézió növeléséhez és ösztönzik a befogadást; ebben az összefüggésben kéri, hogy hozzanak intézkedéseket a finanszírozásnak a köz- és magánszféra partnerségein keresztül való megerősítése és kibővítése érdekében;

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

Másolatot kap:  Mircea Diaconu előadó


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A kulturális örökség európai éve

Hivatkozások

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

5.9.2016

A pénzügyi támogatás módosítása

       A BUDG véleményének dátuma

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

17.11.2016

Jogi nyilatkozat