Procedure : 2016/0259(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0340/2016

Ingediende teksten :

A8-0340/2016

Debatten :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0140

VERSLAG     ***I
PDF 395kWORD 79k
16.11.2016
PE 592.253v01-00 A8-0340/2016

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Mircea Diaconu

(Vereenvoudigde procedure– artikel 50, lid 2, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE INZAKE FINANCIËLE VERENIGBAARHEID
 BIJLAGE: SUGGESTIES IN DE VORM VAN EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0543),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0352/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 12 oktober 2016(1),

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0340/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Visum 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het advies van het Comité van de Regio's16,

Gezien de resolutie van het Comité van de Regio's,

__________________

__________________

16 PB C , , blz. .

16 PB C , , blz. .

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Cultureel erfgoed kan een belangrijke rol spelen voor de cohesie van een gemeenschap nu de culturele diversiteit in de Europese samenlevingen toeneemt. Nieuwe participatieve en interculturele benaderingen voor erfgoedbeleid en voorlichtingsinitiatieven die aan alle vormen van cultureel erfgoed een gelijke waarde toekennen, hebben het potentieel om het vertrouwen, de wederzijdse erkenning en de sociale cohesie te vergroten.

(11)  Cultureel erfgoed kan een belangrijke rol spelen voor de cohesie van een gemeenschap nu de culturele diversiteit in de Europese samenlevingen toeneemt. Locaties waaraan het Europese erfgoedlabel is toegekend, hebben een sterke Europese dimensie omdat ze zijn uitgekozen op grond van hun rol in de Europese geschiedenis. Zij symboliseren als zodanig de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie, en brengen de Unie en haar burgers dichter bij elkaar. Samen met de Europese culturele hoofdsteden versterken deze plaatsen het gevoel bij de Europese burgers dat zij deel uitmaken van een gezamenlijk cultureel gebied. Daarom moet worden gestreefd naar complementariteit met het Europees Jaar van het cultureel erfgoed. Nieuwe participatieve en interculturele benaderingen voor erfgoedbeleid en voorlichtingsinitiatieven die aan alle vormen van cultureel erfgoed een gelijke waarde toekennen, met eerbieding van de vrijheid van de kunsten overeenkomstig artikel 13 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, hebben het potentieel om het vertrouwen, de wederzijdse erkenning en de sociale cohesie te vergroten.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Overeenkomstig de doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur zijn de algemene doelstellingen van het Europees Jaar het stimuleren en ondersteunen — met name door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken — van de inspanningen van de Unie, de lidstaten, en regionale en lokale autoriteiten om het Europees cultureel erfgoed in de Europese Unie (EU) te beschermen, bewaren, hergebruiken, ontwikkelen, benutten en bevorderen. Het Europees Jaar zal in het bijzonder:

1.  De belangrijkste doelstelling van het Europees Jaar is het vieren van het Europees cultureel erfgoed als gedeeld bezit, dat is voortgekomen uit een eeuwenlange geschiedenis en de onderlinge verwevenheid van de lidstaten en de Europese volkeren. Overeenkomstig de doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur zijn de andere doelstellingen van het Europees Jaar het stimuleren en ondersteunen — met name door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken — van de inspanningen van de Unie, de lidstaten, en regionale en lokale autoriteiten om het Europees cultureel erfgoed in de Europese Unie (EU) te beschermen, bewaren, hergebruiken, ontwikkelen, benutten en bevorderen. Het Europees Jaar zal in het bijzonder:

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de bijdrage van het Europees cultureel erfgoed aan de economie en de samenleving ontwikkelen, via het directe en indirecte potentieel van het Europees Jaar. Dit omvat de capaciteit om de culturele en creatieve sectoren te onderbouwen, creativiteit en innovatie te ondersteunen, duurzaam toerisme te bevorderen, de sociale inclusie te verbeteren en werkgelegenheid op lange termijn te creëren.

b)  de bijdrage van het Europees cultureel erfgoed aan de economie en de samenleving ontwikkelen, via het directe en indirecte potentieel van het Europees Jaar. Dit omvat de capaciteit om de culturele en creatieve sectoren, kleine en middelgrote ondernemingen alsmede kleinschalige en grootschalige projecten te onderbouwen, creativiteit en innovatie te ondersteunen, duurzaam toerisme te bevorderen, de sociale inclusie te verbeteren en werkgelegenheid op lange termijn te creëren.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  In het eerste kwartaal van 2017 richt de Commissie een werkgroep op waarvan het Europees Parlement en de relevante belanghebbenden deel uitmaken. De werkgroep presenteert voor 31 december 2017 een werkprogramma waarin de voor 2018 geplande activiteiten met de bijbehorende begrotingstoewijzingen en de visuele identiteit van het Europees Jaar worden uiteengezet. De werkgroep wijst een aantal vlaggenschipinitiatieven aan die in het kader van het Europees Jaar zullen worden gerealiseerd.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Coördinatie op nationaal niveau

Coördinatie op het niveau van de lidstaten

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat benoemt een nationale coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de deelname van de lidstaat aan het Europees Jaar. De coördinator verzekert de coördinatie van relevante activiteiten op nationaal niveau.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken samen met de instellingen van de Unie om een goed verloop van het Europees Jaar te garanderen en om het effect door middel van aanvullende activiteiten, burgerbetrokkenheid en voorlichtingsacties te vergroten. Elke lidstaat benoemt een coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de deelname van de lidstaat aan het Europees Jaar. De coördinator zorgt voor de coördinatie van relevante activiteiten op het niveau van de lidstaat.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie belegt vergaderingen van de nationale coördinatoren om het verloop van het Europees Jaar te coördineren en om informatie over de uitvoering ervan op nationaal en Europees niveau uit te wisselen.

De Commissie belegt vergaderingen van de coördinatoren uit de lidstaten en vertegenwoordigers van het Europees Parlement om het verloop van het Europees Jaar te coördineren en om informatie over de uitvoering ervan op het niveau van de lidstaten en de Unie uit te wisselen. De coördinatie van het Europees Jaar op het niveau van de Unie omvat een transversale benadering binnen de Commissie, zodat gewaarborgd is dat alle relevante directoraten-generaal deelnemen met het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur in een coördinerende rol, teneinde synergieën tot stand te brengen tussen de diverse programma's en initiatieven van de Unie voor de financiering van projecten op het gebied van het cultureel erfgoed en de informatie over het Europees Jaar beter te verspreiden.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld

 

Het Europees Jaar moet zodanig worden opgezet dat actief kan worden deelgenomen door professionele organisaties die op het gebied van het cultureel erfgoed actief zijn, door bestaande transnationale culturele netwerken, door geïnteresseerde ngo's en cultuurverenigingen en met name door jongerenorganisaties.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  In de algemene begroting van de Unie wordt een apart artikel voor het Europees Jaar opgenomen. Dit artikel omvat de middelen die worden uitgetrokken voor de voorbereiding en de uitvoering van het Europees Jaar en voor acties die ertoe bijdragen dat het Europees Jaar een langdurige werking heeft. Op de begrotingslijn van dit artikel wordt in totaal 15 miljoen EUR geplaatst.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis.  De indicatieve uitsplitsing per jaar is als volgt: 1 miljoen EUR in 2017, 13 miljoen EUR in 2018 en 1 miljoen EUR in 2019. De jaarlijkse kredieten worden goedgekeurd door de begrotingsautoriteit.

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Cofinanciering op Europees niveau van activiteiten ter ondersteuning van het Europees Jaar verloopt volgens de toepasselijke regels en binnen het kader van de bestaande mogelijkheden voor het op jaar- of meerjarenbasis vaststellen van prioriteiten voor bestaande programma's, in het bijzonder het programma Creatief Europa. Indien passend, kunnen andere programma's en beleidsinitiatieven eveneens, binnen hun bestaande wettelijke en financiële bepalingen, het Europees Jaar ondersteunen.

1.   De activiteiten die in het kader van het Europees Jaar worden georganiseerd, kunnen worden gecofinancierd via specifieke subsidies van nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten en door middel van flexibele financieringsmechanismen, zoals publiek-private partnerschappen of crowdfunding. Indien passend, kunnen andere programma's en beleidsinitiatieven eveneens, binnen hun bestaande wettelijke en financiële bepalingen, het Europees Jaar ondersteunen.

(1)

PB C xx van xx.10.2016, blz. x.


ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE INZAKE FINANCIËLE VERENIGBAARHEID

Mevrouw Silvia Costa

Voorzitter

Commissie cultuur en onderwijs

BRUSSEL

Betreft:  Advies over de financiële verenigbaarheid van het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Geachte Mevrouw Costa,

Het voorliggende voorstel is op 7 september 2016 voor advies doorverwezen naar de Begrotingscommissie. Na beoordeling van het voorstel hebben de coördinatoren van de Begrotingscommissie op 15 september 2016 beslist om de financiële verenigbaarheid van het voorstel met het MFK te toetsen, overeenkomstig artikel 41, lid 4, van het Reglement.

De Begrotingscommissie heeft zich tijdens de vergadering van 11 oktober 2016 over deze kwestie gebogen, en heeft, ondanks een aantal ernstige bezwaren, beslist ten gunste van de financiële compatibiliteit van het hierboven genoemde wetgevingsvoorstel, dat tot doel heeft de centrale rol van het Europese culturele erfgoed voor de culturele diversiteit en voor interculturele dialoog te bevorderen en de bijdrage van het erfgoed aan de economie en de maatschappij te vergroten.

In haar voorstel raadt de Commissie aan het Europees Jaar van het cultureel erfgoed via verschillende EU-programma's ten uitvoer te leggen, met name Creatief Europa, de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020, Erasmus+ en Europa voor de burger. De volledige tenuitvoerlegging van het Europees Jaar zal naar schatting ongeveer 4 miljoen EUR in vastleggings- en betalingskredieten bedragen, te financieren binnen de bestaande begrotingsgrenzen en uitsluitend uit de enveloppe van het Cultuur-subprogramma van Creatief Europa. Doordat het Europees Jaar niet gepland was op het moment dat de MFK-enveloppes werden bepaald en er niet naar bijkomende financiering is gezocht in de bestaande financiële programmering, die van indicatieve aard is, is de kans reëel dat dit Europees Jaar leidt tot een vermindering van de financiering voor andere acties binnen het Cultuur-subprogramma.

Zoals u weet, is Creatief Europa een relatief klein programma met een breed toepassingsniveau en grote ambities. De Begrotingscommissie is van mening dat de huidige uitvoeringspercentages van 100 % aan het einde van het jaar, zowel voor vastleggings- als betalingskredieten, alsook de immer hoge graad van overinschrijving duidelijk aantonen dat de programmamiddelen overbelast worden. 4 miljoen EUR weghalen uit een financiële enveloppe die reeds zeer klein is, zal deze situatie alleen maar erger maken.

Daarom heeft de Begrotingscommissie er in haar standpunt over de begroting 2017 voor geopteerd een specifieke begrotingslijn te creëren ter ondersteuning van het Europees Jaar, met 1 miljoen EUR in vastleggings- en betalingskredieten, zodat in 2017 van start kan worden gegaan met de voorbereidingen. Door een specifieke begrotingslijn te creëren wil de Begrotingscommissie het duidelijke signaal geven dat het Parlement een groot voorstander is van een succesvol en ambitieus Europees Jaar van het cultureel erfgoed, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de huidige en toekomstige acties in het kader van het Cultuur-subprogramma van Creatief Europa. De financiering voor het Europees Jaar moet bijgevolg duidelijk geoormerkt worden. Daarnaast heeft de Begrotingscommissie ermee ingestemd om alle door de Raad voorgestelde besparingen met betrekking tot de begrotingslijnen voor Creatief Europa terug te draaien, en de financiering in vergelijking met de ontwerpbegroting zelfs te vermeerderen met in totaal 41,46 miljoen EUR in vastleggingskredieten, teneinde de grote druk op het programma te verlichten.

Indien de plenaire vergadering zich hier op 26 oktober positief over uitspreekt, kan de begrotingsrapporteur met een sterk mandaat naar de onderhandelingen met de Raad. Onze commissie zal haar uiterste best doen om bij de onderhandelingen hierover tot een aanvaardbaar resultaat te komen, in samenwerking met uw commissie. Ik zou u willen verzoeken om ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de begroting voor het voorstel in de loop van de procedure tot vaststelling van het standpunt van het Parlement en tijdens de onderhandelingen met de Raad.

Op haar vergadering van 11 oktober 2016 stemde de Begrotingscommissie in met bovengenoemde punten en besloot zij unaniem om de aanbeveling te doen dat de rapporteur ten principale de kwestie van de financiële verenigbaarheid van het voorstel ter sprake brengt met de Commissie en de Raad en dit onderwerp vervolgens aan de orde stelt bij de onderhandelingen, in nauwe samenwerking met Jens Geier, de algemene rapporteur voor de begroting 2017, en mijzelf.

De Begrotingscommissie zou u erkentelijk zijn indien u deze brief als bijlage bij het definitieve verslag van de Commissie cultuur en onderwijs zou voegen.

Hoogachtend,

Jean Arthuis


BIJLAGE: SUGGESTIES IN DE VORM VAN EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Mevrouw Silvia Costa

Voorzitter

Commissie cultuur en onderwijs

Europees Parlement

ASP 15G306

Brussel

Geachte mevrouw Costa,

Betreft:  Europees Jaar van het cultureel erfgoed

Op 8 september 2016 besloten de coördinatoren van de commissie REGI dat de commissie advies zou uitbrengen over het wetgevingsverslag van CULT over het voorstel van de Commissie om 2018 uit te roepen tot Europees Jaar van het cultureel erfgoed. Wij hebben inmiddels kennis genomen van het besluit van de commissie CULT om gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure, als bedoeld in artikel 50 van het Reglement. Onder deze voorwaarde kan REGI geen advies uitbrengen. Hierbij gaan onze suggesties in briefvorm. In de bijdrage van de meerderheid van de commissie REGI zijn verwijzingen naar de te wijzigen Commissietekst (COM (2016)543) opgenomen.  Ik hoop dat deze benadering uw goedkeuring kan wegdragen.

Suggesties:

1)  (Art. 7) Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed zou ook via de Europese structuur- en investeringsfondsen kunnen worden gefinancierd in de vorm van geïntegreerde projecten rond het cultureel erfgoed, mits zij aan de ESIF-verordening voldoen en aansluiten bij de strategieën die in de partnerschapsakkoorden zijn overeengekomen;

2)  benadrukt dat het van belang is synergieën tussen de structuur- en investeringsfondsen van de EU te ontwikkelen om het Europees Jaar van het cultureel erfgoed te ondersteunen; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij het integreren van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed in lokale en regionale projecten voor economische ontwikkeling, teneinde een zo groot mogelijke effectiviteit te bereiken;

3)  (Overweging 24 bis - nieuw) Gewezen moet worden op het belang van grensoverschrijdende cultuurprojecten die kunnen bijdragen tot de versterking van de economische en sociale samenhang en de inclusie kunnen bevorderen; pleit in dit verband voor maatregelen om de steun voor de financiering via publiek-private partnerschapsakkoorden te versterken en uit te breiden;

Hoogachtend,

Iskra MIHAYLOVA

cc:  dhr. Mircea Diaconu, rapporteur


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees Jaar van het cultureel erfgoed

Document- en procedurenummers

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Datum indiening bij EP

30.8.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CULT

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

5.9.2016

Wijziging financiële voorzieningen

       Datum BUDG-advies

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.10.2016

 

 

 

Datum indiening

17.11.2016

Juridische mededeling