Postopek : 2016/0259(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0340/2016

Predložena besedila :

A8-0340/2016

Razprave :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0140

POROČILO     ***I
PDF 698kWORD 80k
16.11.2016
PE 592.253v01-00 A8-0340/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalec: Mircea Diaconu

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN O FINANČNI ZDRUŽLJIVOSTI
 PRILOGA: PREDLOGI ODBORA REGI V OBLIKI PISMA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0543),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0352/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju člena 59 in člena 50(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenja Odbora za proračun (A8-0340/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Navedba sklicevanja 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Odbora regij16,

ob upoštevanju resolucije Odbora regij16,

__________________

__________________

16 UL C , , str. .

16 UL C , , str. .

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Kulturna dediščina lahko ima pomembno vlogo za povezanost skupnosti v času, ko v evropskih družbah narašča kulturna raznolikost. Novi participativni in medkulturni pristopi k politikam dediščine in izobraževalnim pobudam, ki vsem kulturnim dediščinam pripisujejo enako dostojanstvo, imajo potencial za povečanje zaupanja, medsebojnega priznavanja in socialne kohezije.

(11)  Kulturna dediščina lahko ima pomembno vlogo za povezanost skupnosti v času, ko v evropskih družbah narašča kulturna raznolikost. Območja, ki jim je bil podeljen znak evropske dediščine, imajo močno evropsko razsežnost, saj so bila izbrana zaradi vloge, ki so jo imela v evropski zgodovini. Kot taka simbolizirajo evropske ideale, vrednote, zgodovino in integracijo ter še tesneje povezujejo Unijo in njene državljane. Skupaj z evropskimi prestolnicami kulture pri evropskih državljanih krepijo občutek, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru. Zato bi si bilo treba prizadevati za to, da bi se ta območja in evropsko leto kulturne dediščine dopolnjevali. Novi participativni in medkulturni pristopi k politikam dediščine in izobraževalnim pobudam, ki vsem kulturnim dediščinam pripisujejo enako dostojanstvo in hkrati spoštujejo svobodo umetnosti, kot je določeno v členu 13 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, imajo potencial za povečanje zaupanja, medsebojnega priznavanja in socialne kohezije.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s cilji evropske agende za kulturo so splošni cilji evropskega leta spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov za zaščito, varstvo, ponovno uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo evropske kulturne dediščine v Evropski uniji (EU), predvsem z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Njegovi cilji so zlasti:

1.  Glavni cilj evropskega leta je praznovanje evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, ki je sad večstoletne zgodovine ter prepletenosti držav članic ter evropskih narodov. V skladu s cilji evropske agende za kulturo so drugi cilji evropskega leta spodbujati in podpirati prizadevanja Unije, držav članic, regionalnih in lokalnih organov za zaščito, varstvo, ponovno uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo evropske kulturne dediščine v Evropski uniji (EU), predvsem z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Njegovi cilji so zlasti:

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom. To vključuje tudi sposobnost za podpiranje kulturne in ustvarjalne industrije ter spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promocijo trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja;

(b)  okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom. To vključuje tudi sposobnost za podpiranje kulturne in ustvarjalne industrije, malih in srednjih podjetij ter manjših in večjih projektov, ter spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promocijo trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja;

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–1  Komisija v prvem četrtletju leta 2017 ustanovi delovno skupino, ki bo vključevala Evropski parlament in ustrezne deležnike. Delovna skupina do 31. decembra 2017 predloži delovni načrt, v katerem so podrobno opredeljene dejavnosti, načrtovane za leto 2018, vključno z ustreznimi proračunskimi sredstvi, in vizualna podoba evropskega leta. Poleg tega določi vrsto vodilnih pobud, ki se izvedejo v okviru evropskega leta.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Koordinacija na nacionalni ravni

Koordinacija na ravni držav članic:

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje nacionalnega koordinatorja, odgovornega za organizacijo njenega sodelovanja v evropskem letu. Koordinator zagotovi koordinacijo zadevnih dejavnosti na nacionalni ravni.

Pristojni organi držav članic sodelujejo z institucijami Unije za zagotovitev pravilnega izvajanja evropskega leta in za povečanje njegovega vpliva prek dodatnih dejavnosti, sodelovanja skupnosti in dejavnosti razširjanja. Vsaka država članica imenuje koordinatorja, odgovornega za organizacijo njenega sodelovanja v evropskem letu. Koordinator zagotovi koordinacijo zadevnih dejavnosti na ravni držav članic.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija bo sklicevala srečanja nacionalnih koordinatorjev, da se bosta zagotovili koordinacija izvajanja evropskega leta ter izmenjava informacij o izvajanju na nacionalni in evropski ravni.

Komisija bo sklicevala srečanja koordinatorjev na ravni držav članic in predstavnikov Evropskega parlamenta, da se bosta zagotovili koordinacija izvajanja evropskega leta ter izmenjava informacij o izvajanju na ravni držav članic in na ravni Unije. Komisija za koordinacijo evropskega leta na ravni Unije izbere prečni pristop, s čimer zagotovi sodelovanje vseh ustreznih generalnih direktoratov, ki jih koordinira generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, da bi ustvarjali sinergije med različnimi programi in pobudami Unije, v okviru katerih se financirajo projekti na področju kulturne dediščine, in bolje razširjali informacije o evropskem letu.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Sodelovanje civilne družbe

 

Struktura evropskega leta mora omogočati aktivno sodelovanje poklicnih organizacij, ki delujejo na področju kulturne dediščine, obstoječih nadnacionalnih kulturnih mrež, zainteresiranih nevladnih organizacij ter kulturnih združenj, zlasti mladinskih organizacij.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–1  V splošnem proračunu Unije se za evropsko leto določi poseben člen. Ta člen vključuje sredstva, predvidena za pripravo in izvedbo evropskega leta ter za dejavnosti, ki prispevajo k njegovi dolgoročni trajnosti. Sredstva iz tega člena skupaj znašajo 15 milijonov EUR.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–1a.  Okvirna razčlenitev sredstev po letih je naslednja: 1 milijon EUR v letu 2017, 13 milijonov EUR v letu 2018 in 1 milijon EUR v letu 2019. Letna dodeljena sredstva odobri proračunski organ.

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sofinanciranje dejavnosti na evropski ravni v podporo evropskemu letu je v skladu z veljavnimi pravili in v okviru obstoječih možnosti določanja prednostnih nalog na letni ali večletni osnovi, ki veljajo za obstoječe programe, zlasti za program Ustvarjalna Evropa. Kjer je to ustrezno, lahko evropsko leto podpirajo tudi drugi programi in politike, v skladu z njihovimi obstoječimi pravnimi in finančnimi določbami.

1.   Dejavnosti, organizirane v okviru evropskega leta, se lahko sofinancirajo z namenskimi nepovratnimi sredstvi nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov v državah članicah in prek prožnih mehanizmov financiranja, kot so javno-zasebna partnerstva ali množično financiranje. Kjer je to ustrezno, lahko evropsko leto podpirajo tudi drugi programi in politike, v skladu z njihovimi obstoječimi pravnimi in finančnimi določbami.

(1)

UL C xx z dne xx.10.2016, str. x.


MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN O FINANČNI ZDRUŽLJIVOSTI

Ga. Silvia Costa

Predsednica

Odbor za kulturo in izobraževanje

BRUSELJ

Zadeva:  Mnenje o vprašanjih glede finančne združljivosti predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259 (COD))

Spoštovana gospa predsednica,

omenjeni predlog je bil 7. septembra 2016 posredovan Odboru za proračun za pripravo mnenja. Koordinatorji Odbora za proračun so se 15. septembra 2016 po oceni predloga odločili obravnavati vprašanja glede finančne združljivosti predloga z večletnim finančnim okvirom v skladu s členom 41(4) Poslovnika Evropskega parlamenta.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 11. oktobra 2016 in kljub številnim resnim pomislekom potrdil finančno združljivost zgoraj omenjenega zakonodajnega predloga, katerega cilj je promovirati vlogo evropske kulturne dediščine kot bistvenega sestavnega dela kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga, pa tudi okrepiti njen prispevek h gospodarstvu in družbi.

Komisija v svojem predlogu predlaga izvedbo evropskega leta kulturne dediščine prek več programov EU, med katere spadajo Ustvarjalna Evropa, evropski strukturni in investicijski skladi, Obzorje 2020, Erasmus+ in Evropa za državljane. Skupni stroški izvedbe evropskega leta od začetka do konca so ocenjeni na 4 milijone EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, financirali pa naj bi se v okviru obstoječih proračunskih omejitev s črpanjem izključno sredstev iz podprograma Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Ker se v času, ko so se dogovarjala sredstva za večletni finančni okvir, evropsko leto še ni načrtovalo in ker se med obstoječim finančnim načrtovanjem, ki je okvirno, ni zaprosilo za nobeno dodatno financiranje zanj, obstaja zelo resna bojazen, da bi se lahko nanj preusmerila sredstva za druge ukrepe v okviru podprograma Kultura.

Kot zelo dobro veste, je program Ustvarjalna Evropa razmeroma majhen program s širokim področjem uporabe in visokimi ambicijami. Odbor meni, da sedanje 100-odstotne stopnje izvajanja ob koncu leta v obveznostih in plačilih, pa tudi vseskozi veliko število vlog jasno kažejo, da so viri programa preobremenjeni. S črpanjem 4 milijonov EUR iz že tako razpršenih finančnih sredstev se bo stanje le še poslabšalo.

Odbor je zato v svojem stališču o proračunu za leto 2017 izglasoval oblikovanje posebne proračunske vrstice za podporo evropskega leta z 1 milijonom EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za začetek priprav leta 2017. Z oblikovanjem te posebne vrstice želi poslati jasno sporočilo, da se Evropski parlament močno zavzema za uspešno in ambiciozno evropsko leto kulturne dediščine, a ne na račun sedanjih in prihodnjih ukrepov podprograma Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Njegovo financiranje bi torej moralo biti ločeno. Odbor poleg tega ni izglasoval le ponovne vzpostavitve zneskov, ki jih je Svet zmanjšal, za vse proračunske vrstice programa Ustvarjalna Evropa, temveč tudi povečanje finančnih sredstev za ta program za skupaj 41,6 milijona EUR v obveznostih glede na predlog proračuna, da bi ublažil veliko obremenitev programa.

Če bo to podprto z glasovanjem na plenarnem zasedanju 26. oktobra, bo imel poročevalec za proračun močna pooblastila pri pogajanjih s Svetom. Lahko ste prepričani, da bo naš odbor storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo pogajanja o proračunu prinesla sprejemljiv rezultat v zvezi s tem, pri tem pa bo sodeloval z vašim odborom. Prosil bi vas, da nas med postopkom sprejemanja stališča Evropskega parlamenta in med pogajanji s Svetom obveščate o morebitnih spremembah v zvezi s proračunskimi vidiki predloga.

Odbor za proračun je na seji dne 11. oktobra 2016 izrazil svoje strinjanje z zgoraj omenjenimi točkami in se v skladu s tem soglasno odločil priporočiti, da glavni poročevalec Komisiji in Svetu predstavi ta pomislek glede finančne združljivosti predloga ter med pogajanji spremlja te zadeve v tesnem sodelovanju z glavnim poročevalcem za proračun za leto 2017 Jenkom Geierjem in mano.

Odbor za proračun bi bil zelo hvaležen, če bi to pismo priložili končnemu poročilu Odbora za kulturo in izobraževanje.

S spoštovanjem,

Jean Arthur


PRILOGA: PREDLOGI ODBORA REGI V OBLIKI PISMA

Ga. Silvia Costa

Predsednica

Odbor za kulturo in izobraževanje

Evropski parlament

ASP 15G306

Bruselj

Spoštovana gospa predsednica,

Zadeva:  Evropsko leto kulturne dediščine

Koordinatorji odbora REGI so se 8. septembra 2016 dogovorili, da bo odbor pripravil mnenje o zakonodajnem poročilu odbora CULT o predlogu Komisije, da se leto 2018 razglasi za evropsko leto kulturne dediščine. Vzeli smo na znanje, da se je odbor CULT odločil uporabiti poenostavljeni postopek iz člena 50 Poslovnika. Odbor REGI v teh okoliščinah ne more podati mnenja. Pošiljamo vam naše predloge v obliki tega pisma, ki jih je večina članov odbora REGI sprejela v zvezi s spremembo predloga Komisije (COM (2016)0543). Upam, da se strinjate s tem pristopom.

Predlogi:

1)  (čl. 7) Evropsko leto kulturne dediščine bi v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) lahko bilo financirano tudi skupaj z integriranimi projekti kulturne dediščine, če so ti skladni z določbami uredbe o skladih ESI ter s strategijami, dogovorjenimi v sporazumih o partnerstvu;

2)  (čl. 7) poudarja, kako pomembno je razvijati sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi za podporo evropskemu letu kulturne dediščine; poziva Komisijo, naj države članice podpre pri vključevanju evropskega leta kulturne dediščine v lokalne in regionalne projekte za razvoj gospodarstva, da bi dosegli kar največjo učinkovitost;

3)  (uvodna izjava 24a (novo)) poudarja, kako pomembni so čezmejni kulturni projekti, ki bi lahko prispevali k večji ekonomski in socialni koheziji ter spodbujali vključevanje; v zvezi s tem poziva k sprejetju ukrepov za okrepitev in razširitev podpore za financiranje prek sporazumov o javno-zasebnem partnerstvu;

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA (Iskra MIHAYLOVA)

V vednost:  Mircea Diaconu, poročevalec


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropsko leto kulturne dediščine

Referenčni dokumenti

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Datum predložitve EP

30.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

5.9.2016

Popravek finančne ocene stanja

       Datum mnenja BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2016

 

 

 

Datum predložitve

17.11.2016

Pravno obvestilo