Menettely : 2016/0810(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0343/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0343/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0494

MIETINTÖ     *
PDF 364kWORD 55k
21.11.2016
PE 589.446v02-00 A8-0343/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Georgian ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Georgian ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10343/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0266/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS(2) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0343/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen määräyksiä sen jälkeen, kun uutta Europol-asetusta(4) ryhdytään soveltamaan; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen luvan antamisesta sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden aloittamiseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

(1)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).


PERUSTELUT

Ehdotus

Voimassa olevan Europolia koskevan neuvoston päätöksen (päätös 2009/371/YOS) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja organisaatioiden kanssa koskevien sopimusten tekemisen hyväksyy neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tällaiset sopimukset voivat koskea operatiivisten, strategisten, teknisten tai turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa. Operatiiviset yhteistyösopimukset koskevat myös henkilötietojen vaihtoa.

Tässä ehdotuksessa kyse on Europolin sekä Georgian välistä operatiivista ja strategista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, henkilötiedot mukaan luettuina, koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Sopimuksen piiriin kuuluvat tiedot voivat koskea erikoisosaamista, yleisiä tilannekatsauksia, strategisten analyysien tuloksia, rikostutkintamenettelyjä, rikoksentorjuntamenetelmiä sekä tuen antamista yksittäisissä rikostutkinnoissa.

Menettely

Kuten edellä on todettu, tämän uuden kansainvälisen sopimuksen tekemistä ehdotetaan neuvoston Europol-päätöksen (päätös 2009/371/YOS) perusteella.

Uusi unionin asetus (asetus (EU) 2016/794) tuli voimaan 11. toukokuuta 2016, ja siinä muutettiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta merkittävästi kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevaa menettelyä sekä säännöksiä ja takeita, jotka koskevat unionin kansalaisten henkilötietojen suojaamista. Uutta Europol-asetusta aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2017 lähtien, ja siihen saakka sovelletaan Europolia koskevan neuvoston päätöksen nykyisiä säännöksiä.

On valitettavaa, että tätä menettelyä sovellettaessa Euroopan parlamentti ei voi harjoittaa demokraattista valvontaa täysipainoisesti, mutta Europol-asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio arvioi kaikkien ennen 1. toukokuuta 2017 tehtyjen operatiivisten yhteistyösopimusten määräyksiä ja etenkin tietosuojaa koskevia määräyksiä ja että komissio tiedottaa parlamentille arvioinnin tuloksista ja käynnistää tarvittaessa menettelyn, jolla sopimukset neuvotellaan uudelleen. On myös syytä pitää mielessä, että lainvalvontaan erikoistuneista kansallisista tietosuojaviranomaisista koostuva Europolin yhteinen valvontaviranomainen antoi myönteisen lausunnon tämän yhteistyösopimuksen tekemisestä, kun otetaan huomioon Georgian tietosuojan taso.

Asiasisältö

Europolilla näyttää olevan selvä tarve syventää operatiivista yhteistyötään Georgian kanssa. Europolin mukaan Georgialla on yhä suurempi merkitys terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, etenkin siksi, että se on niin kutsuttujen ulkomaisten taistelijoiden kauttakulkumaa ja elintärkeä kumppani torjuttaessa Georgian järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä. Siten tämän strategisen ja operatiivisen yhteistyösopimuksen tekeminen Georgian kanssa edistäisi ja tehostaisi terrorismin ja järjestäytyneen (eli siis määritelmällisesti kansainvälisen) rikollisuuden torjuntaa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

3.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Hyväksytty (pvä)

17.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

3

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.11.2016


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus