Διαδικασία : 2016/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0345/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0345/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0485

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 995kWORD 136k
24.11.2016
PE 585.807v02-00 A8-0345/2016

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

(2016/2009(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: József Nagy

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

(2016/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη νομολογία των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των συνθηκών του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 2015 από την Επιτροπή για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τα παρακάτω Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: αριθ. 6 (2005) σχετικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών εκτός της χώρας καταγωγής τους, αριθ. 7 (2005) σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική ηλικία, αριθ. 9 (2006) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, αριθ. 10 (2007) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους, αριθ. 12 (2009) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού για ακρόαση, αριθ. 13 (2011) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας, και αριθ. 14 (2013) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(2), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 και το Πρωτόκολλο αυτής του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, του 1990,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης ή της πορνείας τρίτων,

–  έχοντας υπόψη τις συνιστώμενες αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα διεθνή σύνορα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 22ας Ιουλίου 2014 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επανόρθωσης και των εγγυήσεων για την αποφυγή της επανάληψης,

–  έχοντας υπόψη την εφαρμογή της περιφερειακής στρατηγικής του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση, του 2002,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές που αφορούν το καθεστώς των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού), που επισυνάπτονται στο ψήφισμα αριθ. 48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα τις υποθέσεις 18766/11 και 36030/11, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1985(2014) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αγωγή του Πολίτη στη Δημοκρατία και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(10) και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,(13)

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των υπόπτων ή των κατηγορούμενων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020 το οποίο εγκρίθηκε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5-6 Ιουνίου 2014 σχετικά με την πολιτική ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, της 7ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ, της 16ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης» (Δήλωση του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Discrimination in the EU in 2015» (Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου»,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2015 σχετικά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SWD(2016)0054),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών» (COM(2016)0377),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και ειδικά τους στόχους που αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Indicators of Immigration Integration 2015 – Settling In» (Δείκτες ενσωμάτωσης των μεταναστών 2015 – Εγκατάσταση σ᾽ ένα νέο τόπο),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή (COM(2013)0083)και τη σύστασή της με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, σχετικά με τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2013)0322),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012–2016) (COM(2012)0286), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0265) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2013 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο «Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας» (COM(2013)0269),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και της σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη» (COM(2016)0424),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την μετανάστευση (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ετήσιου Συμποσίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 2015,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Ετήσιο Συμπόσιο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2016, με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολη του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(15),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το τελευταίο ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(17),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη μετανάστευση, και ιδίως το τελευταίο ψήφισμα της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(19),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(20),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(24),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OI/8/2014/AN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη νομολογία των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, η οποία παραπέμπει μεταξύ άλλων στον Χάρτη για την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ιδίως στις υποθέσεις C-83/14, C-360/10, C-70/10, C-390/12, C-199/12, C-200/12, C-201/12, C-404/15, C-659/15, C-362/14,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με τα δικαιώματα του παιδιού (2015),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη – Απόψεις και εμπειρίες επαγγελματιών για τη συμμετοχή των παιδιών σε ποινικές και αστικές δικαστικές διαδικασίες σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ (2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) σχετικά με τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ (2015),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔ (2013), την έκθεσή του με τίτλο «Η διεμφυλικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για τα άτομα ΛΟΑΔ στην ΕΕ» (2014) και το έγγραφο προσανατολισμού του σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τίτλο «Αντισημιτισμός - Επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2015»,

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική νομική ανάλυση εκ μέρους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τίτλο «Προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στην ΕΕ »,

–  έχοντας υπόψη τις έρευνες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS) και την έρευνα για τους Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων 2015 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και την έκθεση του Ινστιτούτου του 2015, με τίτλο «Εξισορρόπηση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επισκόπηση πολιτικής»,

–  έχοντας υπόψη τη «Μελέτη για τον προσδιορισμό και την αποτύπωση των υφιστάμενων δεδομένων και πόρων σχετικά με τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών στην ΕΕ» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του 2016 σχετικά με την «επικρατούσα κατάσταση ως προς την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat του 2015 με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων»,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «Working time and work-life balance in a life course perspective» (Χρόνος εργασίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στο πλαίσιο του κύκλου της ζωής) (2013), «Caring for children and dependants: (Φροντίδα για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη: Effect on carers of young workers» (Οι συνέπειες στις σταδιοδρομίες νέων εργαζομένων) (2013), και «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» Εργασία και παροχή φροντίδας: Μέτρα εναρμόνισης σε καιρούς δημογραφικής αλλαγής) (2015),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2015, με τίτλο «Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και την εργασία – οδηγία 2006/54/ΕΚ, αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Δημιουργία διακρίσεων λόγω της επικάλυψης φύλου και αναπηρίας),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0345/2016),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία η προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενσωματώθηκε πλήρως στις Συνθήκες· και λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπράττονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, όπως αναφέρεται σε εκθέσεις της Επιτροπής, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ, και των ΜΚΟ·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κοινότητα που εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας και μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις όλων των κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στις Συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων, θα πρέπει να στηρίζουν και να επιβάλλουν τις αξίες αυτές σε όλες τις δράσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και των νομικών συστημάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για να ξεπεράσουν το αποκαλούμενο «δίλημμα της Κοπεγχάγης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν καταδείξει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και να ενσωματωθούν τα μέσα και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της πλήρους και ορθής εφαρμογής των αρχών και αξιών των συνθηκών, και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να καλύψει τα εναπομένοντα κενά, και να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών και των αξιών της Συνθήκης σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένος, αντικειμενικός, να μην εισάγει διακρίσεις και να αξιολογεί με ισότητα των όρων, να τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να έχει εφαρμογή τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους θεσμούς της Ένωσης και να υιοθετεί μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σκέλος πρόληψης αλλά και ένα σκέλος διόρθωσης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης καθώς και το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία έκφρασης, όπως ορίζεται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί συνιστώσα του παρόντος και του μέλλοντος της ΕΕ και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας, καθώς θέτει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της προ των διεθνών ανθρωπιστικών ευθυνών τους, και μια ευκαιρία για δημογραφικούς λόγους, και ότι απαιτεί μια μακρόπνοη λύση τόσο σε επίπεδο βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διαχείρισης της κρίσης όσο και σε επίπεδο μακροπρόθεσμων πολιτικών για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης) του 1951 και το πρωτόκολλό της τής 31ης Ιανουαρίου 1967, καθώς και από τον Χάρτη·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε 48 αποφάσεις παράβασης κατά κρατών μελών για ελλιπή μεταφορά και εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, «τουλάχιστον 3.771 άνθρωποι πέθαναν ή φέρονται ως αγνοούμενοι το 2015 στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ασφαλές ευρωπαϊκό έδαφος, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό νεκρών και αγνοουμένων σε περισσότερους από 30.000 τα τελευταία είκοσι χρόνια»·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες συνιστούν μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ και για την αδιαμφισβήτητη αντιμετώπιση και καταπολέμηση αυτών των παραβιάσεων στο πλαίσιο του κράτους δικαίου·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία των οχτώ δημοσιογράφων του σατιρικού περιοδικού «Charlie Hebdo» στις 7 Ιανουαρίου 2015 είχε σκοπό να πλήξει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία των τεχνών στην ΕΕ·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό σε όλα τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ, να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες, μεταξύ δε αυτών το δικαίωμα στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της υπεράσπισης, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, η ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης και η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιείται αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος των μέτρων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να διαφυλάττει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πράγματι, οι δύο αυτές αρχές αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν περιορισμοί στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που κατοχυρώνει ο Χάρτης υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών πρέπει να γίνουν σεβαστές όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 72 της ΣΛΕΕ·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1 ορίζει ότι τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, όταν παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και φιλοξενίας, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, 75 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εγκληματικότητας κάθε χρόνο στην ΕΕ·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα, το οποίο διαπράττεται συχνά στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, θίγει σοβαρά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76 % των καταγεγραμμένων θυμάτων στην ΕΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ θεσπίζει κοινές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, για να ενισχύσουν την πρόληψη του εγκλήματος σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων της·

ΚΑ.   υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων και η λαθραία διακίνηση ανθρώπων είναι δύο σαφώς διαφορετικά φαινόμενα, που μπορούν ωστόσο να συνδέονται μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ρητορική μίσους και το έγκλημα μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό ή την ξενοφοβία, ή από προκαταλήψεις έναντι της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ηλικίας, της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου απειλούν τις αξίες της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αύξηση στη ρητορική μίσους μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και αυξανόμενη ξενοφοβία και άλλες προκαταλήψεις σε σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, και μέσω του διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας είναι κρίσιμης σημασίας για την διασφάλιση του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών της ανεκτικότητας, της πολυμορφίας και του αμοιβαίου σεβασμού·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να εκτίθενται σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε έναν λόγο διακρίσεων θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες ενδέχεται να είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων για λόγους, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή αναπηρίας·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και κάθε διάκριση λόγω φύλου απαγορεύεται·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα αυξάνουν τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης, και παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του FRA για τη «βία κατά των γυναικών», μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία, μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής βίας και μία στις είκοσι γυναίκες έχει υποστεί βιασμό, από την ηλικία των 15 ετών·

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με βάση το φύλο και η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι συχνά ανεκτή «σιωπηρά» σε πολλά μέρη, και συχνά δεν καταγγέλλεται στην αστυνομία λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις αρχές των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, την αναπηρία και τη γεωγραφική περιοχή που ζουν οι γυναίκες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας μας και ότι είμαστε υπεύθυνοι για το παρόν τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους μετάδοσης αξιών όπως η ειρήνη, η ανεκτικότητα, η συνύπαρξη, η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω τυπικών, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών μεθόδων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Χάρτη·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραμμές βοήθειας για τα παιδιά, οι υπηρεσίες ενημέρωσης και παρόμοια εργαλεία είναι χρήσιμα ως μηχανισμοί ευαισθητοποίησης, παραπομπής και αναφοράς/καταγγελίας σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζωντανή μετάδοση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου δεν είναι πλέον νεοεμφανιζόμενη τάση, αλλά παγιωμένη πραγματικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά κινδυνεύουν από τη διαδικτυακή αποπλάνηση και την προσέγγιση για σεξουαλικούς σκοπούς, που στις σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να μετατραπεί σε σεξουαλικό εξαναγκασμό και άλλες μορφές κακοποίησης, και ότι δεν έχει αναληφθεί επαρκής δράση, μέσω προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης, για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ούτε για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση των δικτύων παιδοφίλων·

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ιδίως σε σχέση με τα παιδιά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το πιο ανυπεράσπιστο κομμάτι της κοινωνίας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ᾽ εφαρμογή του άρθρου 37 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της αρχής για το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, τα ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά δεν θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να κρατούνται, αλλά να διασφαλίζεται η μεταφορά τους σε ασφαλές περιβάλλον που θα τους παρέχει όλη την αναγκαία προστασία, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ανόδου του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού, θα πρέπει να προωθηθεί η συνύπαρξη με τις μειονότητες και ο σεβασμός προς αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονότητες συμβάλλουν στον πλούτο και στην πολυμορφία της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταναστευτική κρίση έχει πυροδοτήσει δυσπιστία και αυξανόμενο μίσος προς τις μειονοτικές κοινότητες στην Ευρώπη·

ΛΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα του 2016 διαπιστώνεται ότι οι διακρίσεις και η εχθρική στάση έναντι των Ρομά συνεχίζουν να θέτουν προκλήσεις για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2015 σχετικά με τις διακρίσεις, η εθνοτική καταγωγή θεωρείται ο κυρίαρχος λόγος διάκρισης·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν, είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα, αντιτσιγγανισμό, συστηματικές προκαταλήψεις, ρατσισμό, μισαλλοδοξία, εχθρότητα, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό στην καθημερινή ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός των παιδιών Ρομά στο σχολείο παραμένει διαρκές πρόβλημα στα περισσότερα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις έναντι των Ρομά στην αγορά εργασίας δεν τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαφύγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8, 9, 10, 19 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας έτσι ότι αυτά τα δικαιώματα και, ειδικότερα τα δικαιώματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, πρέπει να προστατεύονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων γνωρίζουν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στον αριθμό αυτό·

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προστατεύουν κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, από κάθε μορφή διάκρισης και βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταδικάζεται οιαδήποτε διάκριση και η άσκηση βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

ΜΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με επιτόπια έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), οι επικρατούσες αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές και τα στερεότυπα αποτελούν μείζον εμπόδιο στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

ΜΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των ΛΟΑΔΜ οι διεμφυλικοί είναι η ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης·

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας

1.  επαναλαμβάνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι η απαραβίαστη βάση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης, ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται σε όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την εγγενή αξιοπρέπεια όλων των ατόμων, προκειμένου να επιτευχθεί μια περισσότερο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία·

2.   καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας στην ΕΕ εις βάρος οποιουδήποτε ανθρώπου, καθώς συνιστούν ευθεία προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

3.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σεβασμό της αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής· επισημαίνει ότι η θανατική ποινή αντιτίθεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

4.   τονίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, αποτελεί υποχρέωση εκ της Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· σημειώνει ότι αυτό θα ενίσχυε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και προσδοκά να εξαλειφθούν τα νομικά εμπόδια για την προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν·

Κράτος δικαίου

5.   τονίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και πάντοτε συμπληρωματικά και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα όλων των μελών μιας πλούσιας και πολύμορφης κοινωνίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των αρχών που απορρέουν από το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία· παροτρύνει την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος παραβιάσει τον Χάρτη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

6.   υπενθυμίζει ότι, στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και στις εσωτερικές πολιτικές που έχουν εξωτερικές επιπτώσεις·

7.   υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία, καθώς και στις δημόσιες πολιτικές και στην εφαρμογή αυτών, έχει ζωτική σημασία· πιστεύει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου, όλοι οι συναφείς παράγοντες σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την τήρηση και την ενίσχυσή του· σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού, ανεξάρτητου και αμερόληπτου συστήματος δικαιοσύνης έχει κρίσιμη σημασία για το κράτος δικαίου·

8.   επισημαίνει ότι οι τακτικές ανταλλαγές με την ΕΕ, και μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εκτιμήσεων της συγκυρίας, θα μπορούσαν να μειώσουν ή να προλάβουν τυχόν προβλήματα του κράτους δικαίου στο μέλλον· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση Συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο θα πρέπει να συνίσταται σε μια ετήσια έκθεση με συστάσεις ανά χώρα· θεωρεί ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με βάση διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, και θα πρέπει να ενσωματώνει και να συμπληρώνει υφιστάμενα μέσα, όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης, και να αντικαθιστά τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

9.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο διεξάγει τακτικές συζητήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι το Σύμφωνο της Ένωσης πρέπει να ενσωματώσει το πλαίσιο του κράτους δικαίου της Επιτροπής και τον διάλογο για το κράτος δικαίου του Συμβουλίου σε ένα ενιαίο μέσο της Ένωσης, και ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να διοργανώσει την συζήτησή του με βάση την ετήσια έκθεση με συστάσεις ανά χώρα·

10.   υπενθυμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως μέρος της εκτίμησης επιπτώσεων για όλες τις νομοθετικές προτάσεις·

11.   επισημαίνει ότι η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους, που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες και διασφαλίζεται από την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών·

12.   αναγνωρίζει ότι η ουδετερότητα του κράτους είναι ουσιώδης για την προστασία της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων και της ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων της επιλογής του ατόμου καθώς και της ελευθερίας μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

13.   υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καταδικάζει απερίφραστα τη βία, τις πιέσεις και τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να απέχουν από τη λήψη μέτρων που περιορίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαδικασιών, να δίνει μεγαλύτερη προσοχή και στην τήρηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

14.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης συστήματος προστασίας των καταγγελλόντων και να προβλέψουν διασφαλίσεις για τις πηγές των δημοσιογράφων·

15.   εκφράζει ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές ορισμένων κρατών μελών, όπου επικρατούν συνθήκες υπερπληθυσμού και κακομεταχείρισης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της κράτησης και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στα παιδιά· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό, και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών όσον αφορά τα διαφορετικά πρότυπα για την διασφάλιση της σχέσης μεταξύ γονέων που εκτίουν ποινή φυλάκισης και των παιδιών τους·

16.   επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη του για τη χρήση ενισχυμένων ανακριτικών μεθόδων, οι οποίες απαγορεύονται βάσει της διεθνούς νομοθεσίας και παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα για ελευθερία, ασφάλεια, αξιοπρεπή μεταχείριση, προστασία από τα βασανιστήρια, τεκμήριο αθωότητας, δίκαιη δίκη, παράσταση με συνήγορο και ίση προστασία σύμφωνα με τη νομοθεσία·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλιστεί η υποχρέωση λογοδοσίας για μαζικές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της μεταφοράς και παράνομης κράτησης κρατουμένων, μέσω ανοικτών και διαφανών ερευνών·

18.   τονίζει ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταπολεμήσουν την συστηματική διαφθορά, να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση και την τιμωρία της διαφθοράς, να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, ευρωπαϊκών και εθνικών, και να προωθούν τη διαφάνεια·

19.   καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς που θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέσα· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τα παροτρύνει να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας·

Μετανάστευση, ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη

Ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη

20.   θεωρεί ότι η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων που απολαύουν διεθνούς προστασίας στην κοινωνία υποδοχής αποτελεί μέρος μιας δυναμικής και πολυδιάστατης διαδικασίας (με δικαιώματα και υποχρεώσεις) στην οποία ο σεβασμός στις αξίες πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, όπως και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων· πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μια πρόκληση και μια ευκαιρία που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και την ανάληψη ευθυνών, τόσο από τους πρόσφυγες και μετανάστες όσο και από τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις κοινότητες υποδοχής· όλοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο·

21.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές ένταξης όσο το δυνατόν ταχύτερα και με επαρκείς ειδικούς πόρους, και τις διατυπώσουν σε συνεργασία με εθνικά θεσμικά όργανα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ, καθώς και με κοινότητες μεταναστών και προσφύγων· ενθαρρύνει την αυξημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ενσωμάτωσης· ζητεί εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές πτυχές των οικείων κοινοτήτων·

22.   θεωρεί ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης·

23.   επαναλαμβάνει ότι η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ανεκτικότητα πρέπει να προωθείται με διαρκείς προσπάθειες και εκτεταμένο διάλογο με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της κοινωνίας και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

24.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ενότητα των οικογενειών, η οποία βελτιώνει τις προοπτικές κοινωνικής ένταξης μακροπρόθεσμα· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξαλείψουν τυχόν νομικά και πρακτικά εμπόδια με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων σχετικά με το θέμα αυτό·

Μετανάστες και πρόσφυγες

25.   σημειώνει με ανησυχία τα περιστατικά σχετικά με παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και επαναλαμβάνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· υπενθυμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αναζήτηση ασύλου· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να υπονομεύσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης, καθώς και για να προφυλάξουν πολλούς από τον κίνδυνο να ακολουθήσουν επικίνδυνες διαδρομές· υπενθυμίζει ότι η διάσωση ανθρώπινων ζωών είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς τα άτομα που κινδυνεύουν, αλλά αποτελεί επίσης νομική υποχρέωση· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των συνοριοφυλάκων καθώς και στις διαδικασίες ασύλου· επισημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα ή οι ΜΚΟ, που βοηθούν στην πράξη άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, δεν πρέπει να διακινδυνεύουν να τιμωρηθούν για την παροχή αυτής της βοήθειας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που εγκρίθηκε πρόσφατα προβλέπει ειδική εντολή για την υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τον Οργανισμό, καθώς επίσης για την παροχή των διασφαλίσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες στον τομέα του ασύλου (όπως υπεύθυνους συνεντεύξεων και διερμηνείς) με στόχο τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων το συντομότερο δυνατό, και να χειρίζονται τις αιτήσεις ασύλου, σύμφωνα με την οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

27.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυώνται συνθήκες υποδοχής που δεν στερούν από τα άτομα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και σωματική και πνευματική υγεία, και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το άσυλο, με ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα άτομα· υπενθυμίζει ότι τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και ο Χάρτης απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και έγκαιρη ταυτοποίηση των αιτούντων άσυλο με ειδικές ανάγκες, την άμεση πρόσβασή τους σε προσαρμοσμένες συνθήκες υποδοχής και την πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα σε αποτελεσματική πρόσβαση σε διαδικασίες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, και σε περιπτώσεις ποινικών διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την παροχή πληροφοριών και την εξασφάλιση διαφάνειας σε σχέση με την κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη·

28.   παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 862/2007, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν διαφοροποιημένα ανά φύλο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κράτησης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι ειδικές ανάγκες των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και να υπάρξει σχετική ανταπόκριση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τον τερματισμό κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και ειδικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων και αιτουσών άσυλο, καθώς και την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι οι μετανάστριες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση σε βάρος τους, σε κέντρα υποδοχής ή κράτησης, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προμήθειες γυναικείας υγιεινής, ιδιωτικότητα και υγειονομική περίθαλψη·

29.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με αναφορές για διείσδυση εγκληματικών οργανώσεων στη διαχείριση των κονδυλίων που προορίζονται για την υποδοχή των μεταναστών και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε στενή παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω κονδυλίων και να διασφαλίσει τη διερεύνηση περιπτώσεων κατάχρησης και τη δίωξη των υπευθύνων·

30.   καλεί τα κράτη μέλη να μην υποκινούν τον φόβο και το μίσος των πολιτών τους απέναντι στους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν θετικές εκστρατείες με στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να προσεγγίσουν με καλύτερο τρόπο την ενσωμάτωση·

31.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη δώσει συνέχεια στα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για τους αστέγους και της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους αστέγους, και ιδίως τις παραγράφους 10 και 11 αυτών· επισημαίνει ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για τους αστέγους εξακολουθούν να ισχύουν·

Ελευθερία και Ασφάλεια

32.   επικροτεί τις πρωτοβουλίες και τις βασικές ενέργειες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών και την οργάνωση μιας αποτελεσματικής αντίδρασης της ΕΕ στην τρομοκρατία και στις απειλές για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στηρίζει απόλυτα τη λήψη μέτρων για την προετοιμασία του εδάφους για μια αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και με την Ευρωπόλ καθώς και με άλλους συναφείς οργανισμούς της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· ζητεί αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

33.   τονίζει ότι οποιοδήποτε σύστημα αδιάκριτης μαζικής παρακολούθησης συνιστά σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· τονίζει ότι οιαδήποτε νομοθετική πρόταση στα κράτη μέλη σχετικά με τις δυνατότητες επιτήρησης των υπηρεσιών πληροφοριών πρέπει πάντοτε να συνάδει με τον Χάρτη και την αρχή της αναλογικότητας και αναγκαιότητας και, παρόλο που αναγνωρίζει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση αυτών των νομοθετικών εξελίξεων με τις συνθήκες, δεδομένου ότι ενδέχεται να εγείρουν σημαντικά νομικά ζητήματα·

34.   τονίζει ότι ένα κράτος μέλος, όταν λαμβάνει μέτρα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τις συνθήκες και την ΕΣΔΑ· επισημαίνει ότι τυχόν παρέκκλιση θα πρέπει να περιορίζεται σε ό, τι απαιτεί αυστηρά η κατάσταση και πρέπει να συνάδει με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κράτους μέλους βάσει του διεθνούς δικαίου·

35.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία και οι μηχανισμοί εποπτείας τους στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών συνάδουν με τον Χάρτη και την ΕΣΔΑ·

36.   ζητεί από όλες τις υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες εργάζονται για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια, και να εξασφαλίσουν ότι θα λαμβάνουν την κατάρτιση και τις πληροφορίες που χρειάζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη εχθρική αντιμετώπιση δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης από πολιτικά, θρησκευτικά και τρομοκρατικά κινήματα· ζητεί από τα κράτη μέλη να προστατεύουν επαρκώς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες κατά των επιθέσεων σε βάρος δημοσιογράφων προσφεύγοντας στα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους·

37.   τονίζει ότι η κατάλληλη μεταχείριση των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της τρομοκρατίας, είναι ουσιώδης για την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, ισχυρές πολιτικές και μηχανισμούς για την κάλυψη των μεμονωμένων αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας διεξοδικής αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2012/29/ΕΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που πέφτουν θύματα εγκληματικότητας στην ΕΕ επωφελούνται ενός ελάχιστου συνόλου δικαιωμάτων·

38.   πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της Ένωσης από τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί να τελεσφορήσει εάν πλαισιώνεται από μακρόπνοες και προορατικές διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στο πεδίο της δικαιοσύνης, με τη λήψη μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης και με τον διαπολιτισμικό διάλογο· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση οι οποίες καταπολεμούν επίσης τις διακρίσεις που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τη στέγαση·

39.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, οι οποίες πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, της ανεκτικότητας και της κοινότητας, χωρίς στιγματισμούς, και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

40.  θεωρεί ότι η συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης ή για την αποριζοσπαστικοποίηση όσων ανήκουν σε εξτρεμιστικές οργανώσεις· υπενθυμίζει ότι ο αποκλεισμός και οι διακρίσεις σε βάρος θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος ώστε άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση να ενταχθούν σε εξτρεμιστικές οργανώσεις που μπορεί να αποκτήσουν βίαιο χαρακτήρα·

41.   φρονεί ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ανταπόκρισης για τον εντοπισμό των ατόμων που έχουν υψηλό κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, μέσω της εκπαίδευσης, για να αποτρέψουν την ριζοσπαστικοποίηση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν διαδικτυακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των ιδεών και των δράσεων ριζοσπαστικών ομάδων, και να ενσωματώσουν αυτή τη διάσταση στα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων στο διαδίκτυο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να συνδράμουν τις οικογένειες όσων διατρέχουν κίνδυνο· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την δημιουργία ενός αφηγήματος κατά του βίαιου εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της ρητορικής που ενθαρρύνει τα άτομα να διοργανώσουν και να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος· τονίζει ότι χρειάζεται μια στενότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών με σκοπό την βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση των τρομοκρατικών δικτύων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό πληρέστερα τα υπάρχοντα μέσα συνεργασίας· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των ανθρώπων σε κίνδυνο, ιδίως στις φυλακές·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρότυπα που θα εγγυώνται την υλοποίηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), τόσο στο πλαίσιο της προδικαστικής κράτησης όσο και στο πλαίσιο της ποινής·

43.   επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς την Επιτροπή για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, κυρίως όσον αφορά την καθιέρωση του ελέγχου αναλογικότητας και την εξαίρεση που συνδέεται με θεμελιώδη δικαιώματα·

Εμπορία ανθρώπων

44.  καλεί τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στόχευση των εγκληματικών δικτύων εμπορίας και των διακινητών και να συνεργαστούν πιο εντατικά μεταξύ τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εγκλήματα κατά παιδιών· επιμένει στην ανάγκη κατάρτισης του δυναμικού των διαφορετικών υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τα θύματα ή τα δυνητικά θύματα της εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα τα άτομα αυτά και να τους παρέχουν την κατάλληλη στήριξη, δίνοντας στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης έμφαση στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση·

45.  σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δείχνει ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία βάση πιθανών θυμάτων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ποτέ, καθώς πολλά θύματα εμπορίας, ειδικά για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, προσεγγίζονται μέσω διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων στρατολόγησης ιδίως γυναικών και κοριτσιών που πέφτουν θύματα εμπορίας, παρενόχλησης·

46.  τονίζει ότι η ευάλωτη φύση των παιδιών τα καθιστά προτιμώμενο στόχο για τους διακινητές και ότι ο εντοπισμός και ο έλεγχος της ταυτότητας των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα· υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν την εμπορία παιδιών χωριστή μορφή εκμετάλλευσης ενώ άλλα συμπεριλαμβάνουν τα θύματα παιδικής ηλικίας στους ενήλικες δυσχεραίνοντας τόσο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας σε επίπεδο πληροφοριών όσο και τον προσδιορισμό των καλύτερων μορφών ερευνητικής αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, επομένως, να εφαρμοστούν εργαλεία που συμβάλλουν στην παρακολούθηση αυτών των παιδιών με βάση έναν κοινό ορισμό αυτού του εγκληματικού φαινομένου, και κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα για τη συνοδεία των παιδιών στη διάρκεια της διαδικασίας·

47.  σημειώνει ότι ο διορισμός κηδεμόνων για τα ασυνόδευτα παιδιά αποτελεί σημαντική διασφάλιση των υπέρτερων συμφερόντων τους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα συστήματα επιτροπείας για παιδιά που στερούνται γονικής φροντίδας και τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και να θεσπίσουν αυτά τα συστήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο σχετικά με την επιτροπεία για παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα· σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή του συστήματος, χρειάζεται να δοθεί ειδική έμφαση στα συνοδεύοντα πρόσωπα και, με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, στον μη αποχωρισμό του παιδιού από την οικογένεια ή τους άτυπους συνοδούς του·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν ίσες προσπάθειες για τον εντοπισμό, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων κάθε μορφής εκμετάλλευσης, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων για την προστασία των θυμάτων εντός της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την οδηγία της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως το άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο ζητείται να μην ποινικοποιούνται τα θύματα, καθώς και την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, με την υποστήριξη του συντονιστή της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων και στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΕ εθνικών εισηγητών ή ανάλογων μηχανισμών με αντικείμενο την εμπορία ανθρώπων·

49.  καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, θα πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους για τη δίωξη των ατόμων που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών και των σχεδίων δράσης τους, την εμπορία και την εκμετάλλευση ανθρώπων από την πλευρά της ζήτησης·

50.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης στα εθνικά τους προγράμματα σπουδών, και να προωθήσουν και να ενσωματώσουν προγράμματα πρόληψης και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

51.  τονίζει την ανάγκη ισχυροποίησης των μέτρων για την πρόληψη και την αποτροπή της κατανάλωσης αγαθών που παράγονται και υπηρεσιών που προσφέρονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, στην οποία πρέπει επίσης να συμμετέχουν εταιρείες·

52.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν την εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων με τη χρήση πρακτικών βασανιστηρίων ως μορφή εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι οι σοβαρά τραυματισμένοι επιζώντες θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως θύματα μιας μορφής εμπορίας ανθρώπων που επισύρει ποινικές κυρώσεις και να λαμβάνουν προστασία, φροντίδα και στήριξη(25)·

Καταπολέμηση των διακρίσεων, της ξενοφοβίας, του εγκλήματος μίσους και της ρητορικής μίσους

53.  ανησυχεί για τον αυξανόμενο ρατσισμό και την ξενοφοβία υπό τη μορφή της αφρικανοφοβίας, του αντιαθιγγανισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και του αντιμεταναστευτικού αισθήματος· καλεί τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν τις πολλαπλές διακρίσεις στις πολιτικές για την ισότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη συμβολή συναφών φορέων, π.χ. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

54.  επιδοκιμάζει το αποτέλεσμα του Συμποσίου του 2015 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον διορισμό συντονιστών για το αντισημιτικό και αντιμουσουλμανικό μίσος· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίσουν και να ενισχύσουν τις πολιτικές αντιδράσεις για την αντιμετώπιση του αντισημιτικού και αντιμουσουλμανικού μίσους, περιλαμβανομένης της άμεσης εφαρμογής των βασικών μέτρων που προσδιορίστηκαν στο συμπόσιο·

55.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας του 2008 για την ίση μεταχείριση εξακολουθεί να εκκρεμεί προς έγκριση από το Συμβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της θέσης του για την πρόταση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο στο πρόγραμμα δράσης κατά των διακρίσεων·

56.   καταδικάζει τα περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου ή λόγω του ότι ανήκει σε μειονότητα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· εκφράζει τη λύπη του για τα αυξανόμενα επίπεδα ρητορικής μίσους μέσα από ορισμένα θεσμικά όργανα, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ να αποτελέσει παράδειγμα με την αντίθεσή της στη ρητορική μίσους μέσα στα θεσμικά της όργανα·

57.  ανησυχεί για την αυξανόμενη παρουσία της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο· συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν το περιεχόμενο μίσους που εντοπίζουν στο διαδίκτυο· επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας προς αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει την τήρησή του καθώς και τη συνέχιση των προσπαθειών για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και με την κοινωνία των πολιτών· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτόν δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, περιλαμβανομένης ιδίως της ελευθερίας του τύπου·

58.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη καταγγελία των εγκλημάτων μίσους από τα θύματα, λόγω του ότι οι αρχές δεν παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις και δεν κατορθώνουν να διερευνήσουν δεόντως και να επιτύχουν την καταδίκη των εγκλημάτων μίσους στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να διαδώσουν εργαλεία και μηχανισμούς αναφοράς/καταγγελίας των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, και να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση εικαζόμενου εγκλήματος μίσους ή ρητορικής μίσους λαμβάνουν χώρα η δέουσα έρευνα, δίωξη και δίκη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και, κατά περίπτωση, σε συμμόρφωση με την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης καθώς και η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει σωστά τις διατάξεις της απόφασης πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ και καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να προβούν στην μεταφορά και να εφαρμόσουν την εν λόγω οδηγία, καθώς και την οδηγία 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα θύματα εγκληματικών πράξεων, στο σύνολό τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου, έχουν επεκτείνει την προστασία που παρέχουν στα θύματα διακρίσεων για άλλους λόγους, όπως ο γενετήσιος προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τα κράτη μέλη εκείνα η νομοθεσία των οποίων δεν καλύπτει τα κίνητρα ομοφοβικού μίσους, με στόχο την κάλυψη των εναπομεινάντων νομοθετικών κενών·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές καθώς και για τους συναφείς φορείς της ΕΕ με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των πρακτικών που συνιστούν διακρίσεις και των εγκλημάτων μίσους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση και τη δίωξη τέτοιων εγκλημάτων τα πρακτικά εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζονται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αδικημάτων που καλύπτονται από την απόφαση πλαίσιο, και για την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τα θύματα·

61.  αναγνωρίζει ότι η πλήρης έκταση της ανισότητας στην ΕΕ παραμένει άγνωστη, καθώς τα κράτη μέλη δεν έχουν συλλέξει συγκρίσιμα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την ισότητα· θεωρεί απαραίτητη τη συλλογή τέτοιων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τη διαμόρφωση ουσιαστικών πολιτικών για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ισότητα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ισότητα που θα μπορούσαν να αποδώσουν μέτρα σε θέματα διακρίσεων, διαχωρισμένα βάσει λόγων εισαγωγής διακρίσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής· καλεί και τα δύο θεσμικά όργανα να καθορίσουν συνεπείς αρχές συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων της ΕΕ και την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με τις αντίστοιχες κοινότητες·

62.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να ενισχύσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διαπολιτισμικότητα στα εθνικά προγράμματα σπουδών, ως εργαλείο για την πρόληψη του ρατσισμού και όλων των άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, και ζητεί την προώθηση της ευαισθητοποίησης ως προς τα δικαιώματα· θεωρεί ότι μια πλήρης εκπαίδευση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει επίσης να δίνει τον κατάλληλο χώρο στην διδασκαλία σχετικά με αδικίες εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιστατικά θεσμικού ρατσισμού που έλαβαν χώρα στο παρελθόν καθώς και για τη σημασία της μνήμης·

63.  θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο των εθνικών ή διεθνών δικαστικών ερευνών που έχουν ως στόχο εν προκειμένω να αποδώσουν ευθύνες και να αποκαταστήσουν την αλήθεια, να απονείμουν δικαιοσύνη και να προσφέρουν αποκατάσταση στα θύματα των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στην Ένωση από ολοκληρωτικά καθεστώτα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία κατάρτιση στον τομέα αυτό στους ασκούντες συναφές προς τη δικαιοσύνη επάγγελμα· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης τέτοιων διαδικασιών με σκοπό την προώθηση της δημοκρατικής μνήμης σε όλα τα κράτη μέλη· προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση με τις διεθνείς συστάσεις περί δημοκρατικής μνήμης και με τις αρχές περί σεβασμού της οικουμενικής δικαιοδοσίας αποτελεί παραβίαση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου·

Δικαιώματα των γυναικών και άσκηση βίας κατά των γυναικών

64.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, ότι σε πολλούς τομείς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι συνεχίζονται οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών· καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, τα εγκλήματα τιμής, ο εξαναγκασμός σε γάμο, η εμπορία και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ δικαιολογία για τέτοιες πρακτικές και πρέπει να επισύρουν ποινικές κυρώσεις και να τιμωρούνται, και ότι η ΕΕ και οι εθνικές αρχές οφείλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ιδίως μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών καθώς και της βελτιωμένης συλλογής και σύγκρισης δεδομένων σχετικά με όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων· θεωρεί ότι όλοι όσοι ζουν στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας καταγωγής τους, θα πρέπει να σέβονται τους νόμους, καθώς και τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών·

65.   εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας κατά της βίας σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι χρειάζονται ακόμη πολλές βελτιώσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί την ΕΕ να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μετά την έναρξη της διαδικασίας από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση υπογραφής, επικύρωσης και επιβολής της Σύμβασης και τα παροτρύνει να το πράξουν· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία και να διατηρήσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών υψηλά στο θεματολόγιό τους, διότι η βία λόγω φύλου δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για την υποβολή νομικής πράξης σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

66.   προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διεξάγουν περισσότερο στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της βίας και την ενθάρρυνση των γυναικών να καταγγέλλουν αδικήματα· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις στους δράστες αυτών των αδικημάτων, να προστατεύουν τα θύματα βίας και να προασπίζουν τα δικαιώματά τους χωρίς καθυστέρηση, και με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία και βοήθεια στις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα βίας, καθώς και την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με στόχο την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από την εμπορία, την βία και την σεξουαλική εκμετάλλευση· τονίζει ότι τα θύματα βίας λόγω φύλου πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία και στήριξη, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τις διεθνείς υποχρεώσεις·

67.   τονίζει ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, απαιτείται μια αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις γυναίκες και στα κορίτσια· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν τα φύλα τα οποία αναπαράγουν και ενισχύουν τους ρόλους των φύλων σε τομείς κρίσιμης σημασίας για τη διαιώνισή τους· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των στερεότυπων φύλου στο σχολείο· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέπουν προγράμματα ευαισθητοποίησης για την αστυνομία, το δικαστικό προσωπικό και τους δικαστές καθώς και οιαδήποτε άλλη εξειδικευμένη κατάρτιση χρειάζονται ώστε να αντιμετωπίζουν με επάρκεια το ζήτημα της βίας λόγω φύλου, προκειμένου να αποφεύγεται ο περαιτέρω τραυματισμός και η εκ νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη να συνδράμουν τις αρχές στον αποτελεσματικό εντοπισμό των ειδικών αναγκών των θυμάτων βίας λόγω φύλου και να παρέχουν υπηρεσίες ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·

68.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στα θύματα βίας λόγω φύλου επαρκή αριθμό καταφυγίων και στοχευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, μεταξύ αυτών μετατραυματική υποστήριξη και συμβουλευτική· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν, με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα θύματα βίας λόγω φύλου·

69.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με την κατάσταση των αναπήρων γυναικών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον συχνά δεν μπορούν να ξεφύγουν από την κακοποιητική σχέση·

70.   εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη πρακτική ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, μια σοβαρή μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην πρόληψη στις πολιτικές τους κατά της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί επιπλέον από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της κατανόησης του φαινομένου, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από αυτού του είδους τον ακρωτηριασμό·

71.   καταδικάζει απερίφραστα τις συχνές πράξεις παρενόχλησης και βιασμού σε δημόσιους χώρους στην Ένωση, και θεωρεί ότι όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς έναντι κάθε μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τέτοιες πράξεις τιμωρούνται κατάλληλα, οι δράστες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και παρέχεται προστασία στα θύματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών που είναι πρόσφυγες και που αιτούνται άσυλο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία στον δρόμο της εξορίας·

72.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν από συνθήκες εργασίας που εισάγουν διακρίσεις· επισημαίνει τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής, της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική και οικονομική σφαίρα, να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών και να αντιμετωπίσει την ανισότητα των φύλων στα μέσα ενημέρωσης με την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

73.   υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη ανακατανομή της αμειβόμενης και της μη αμειβόμενης εργασίας· αναγνωρίζει ότι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της περαιτέρω οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αυτονόμησης, εκπροσώπησης και ενσωμάτωσής τους· επισημαίνει ότι, κατά τα τελευταία έτη, έχουν εμφανιστεί κινήματα κατά της ισότητας των φύλων που αμφισβητούν τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

74.   υπενθυμίζει ότι η φτώχεια στην τρίτη ηλικία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στην περίπτωση των γυναικών, λόγω της συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων και της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων που δημιουργεί· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη των ηλικιωμένων γυναικών, και να εξαλείψουν τις διαρθρωτικές αιτίες που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της γυναικείας φτώχειας·

75.   επισημαίνει ότι οι οικιακοί βοηθοί είναι κυρίως γυναίκες και καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της σύμβασης της ΔΟΕ για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, μετά την απόφαση 2014/51/ΕΕ του Συμβουλίου, ως βασικό μέσο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

76.   καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι μητέρες και οι πατέρες σχετικά με τα είδη άδειας, και συγκεκριμένα της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας για παροχή φροντίδας· ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων γονικής άδειας· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση άδειας για παροχή φροντίδας, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες· προσδοκά την ανάληψη περαιτέρω δράσης εκ μέρους της Επιτροπής μετά την απόσυρση της πρότασης για την άδεια μητρότητας·

77.  επισημαίνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η δυνητική χρήση του διαδικτύου, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων τύπων τεχνολογίας, για τον έλεγχο, την εκτόξευση απειλών και την ταπείνωση των γυναικών, και τονίζει τη σημασία των εκστρατειών ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό·

78.  καλεί την Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων με πιο αποτελεσματικό τρόπο, να εισαγάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε κάθε προτεινόμενη νομοθεσία, μεταξύ άλλων μέσω συστηματικών εκτιμήσεων των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο ως μέρος της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ως κριτήριο εγγενές στους διάλογους, μεταξύ άλλων, με τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση·

79.   αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών συνδέεται με πολλαπλά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος προστασίας από βασανιστήρια, του δικαιώματος στην υγεία, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την απαγόρευση των διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται, να προστατεύουν και να τηρούν τα δικαιώματα που έχουν σχέση με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία όλων των γυναικών και κοριτσιών, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται να απολαμβάνουν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους υπολοίπους·

80.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στην ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το θέμα και την προώθησή τους, και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, παράλληλα με τον σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μείζονος σημασίας·

81.   αναγνωρίζει ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας που σώζουν ζωές, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών αμβλώσεων, συνιστά σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

82.   καταδικάζει κάθε μορφή παρένθετης μητρότητας με εμπορικά κίνητρα·

Παιδιά

83.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα ποσοστά παιδικής φτώχειας παραμένουν υψηλά στην ΕΕ και αυξάνεται ο αριθμός των ανηλίκων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας· επαναλαμβάνει ότι η επένδυση στην ευημερία των παιδιών και στην έξοδό τους από τη φτώχεια δεν αποτελεί μόνο ηθικό πρόσταγμα, αλλά επίσης κοινωνική και οικονομική προτεραιότητα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την ΕΕ να δρομολογήσουν προγράμματα που να στοχεύουν ειδικά στην ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», και μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών για την υποστήριξη της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους, την παροχή πρόσβασης σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης· ζητεί την καθιέρωση πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της αυξανόμενης εκπαιδευτικής φτώχειας των ανηλίκων, επιδιώκοντας την κοινωνική ένταξή τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης εγγύησης για τα παιδιά με σκοπό την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

84.   καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος παιδιών, και επικροτεί την έγκριση, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, της στρατηγικής του για τα δικαιώματα του παιδιού (2016-2021), η οποία εστιάζει επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης των διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με αναπηρία, των παιδιών που θίγονται από τη μετανάστευση, των παιδιών Ρομά καθώς και των παιδιών ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν κοινή δράση για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος παιδιών· καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής, όπως είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση· επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και της προώθησης της ίσης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπή στέγαση και εκπαίδευση για τα παιδιά Ρομά·

85.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα επισύρουν την προσοχή στα δικαιώματα προστασίας των παιδιών και στην προώθηση θετικών, μη βίαιων σχέσεων με τα παιδιά·

86.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης με θύματα παιδιά σε κάθε επίπεδο, από τα σπίτια έως τα σχολεία, τους δημόσιους χώρους και τα κέντρα κράτησης ανηλίκων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας, μεταξύ δε αυτών, της σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παιδικής εργασίας, των υποχρεωτικών γάμων, των εγκλημάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της στρατολόγησης παιδιών στρατιωτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν τυπικές διατάξεις που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις για την σωματική τιμωρία σε βάρος παιδιών, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη ευάλωτες ομάδες παιδιών·

87.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλαπλών σταδίων με σκοπό την προστασία των παιδιών, το οποίο θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού με βάση το υπέρτερο συμφέρον του· τονίζει ότι το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην τιμωρία των γονέων και των φροντιστών, αλλά να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα ότι κάθε μορφή σωματικής και συναισθηματικής βίας κατά παιδιών είναι απαράδεκτη, και κολάσιμη από το νόμο, αλλά στο οποίο η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια θα είναι η έσχατη λύση· υπενθυμίζει ότι η κρατική μέριμνα για τα παιδιά είναι πάντα πιο δαπανηρή από μια κατάλληλη και σωστά στοχευμένη στήριξη των οικογενειών που ζουν στη φτώχεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού·

88.  ζητεί συστήματα δικαιοσύνης ανηλίκων φιλικά προς τα παιδιά, στα οποία τα παιδιά θα κατανοούν τα δικαιώματά τους και τον ρόλο τους, όταν εμπλέκονται σε υποθέσεις ως θύματα, μάρτυρες ή φερόμενοι ως παραβάτες· ζητεί να θεσπιστούν ειδικά μέτρα τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές διαδικασίες για να προστατεύονται τα παιδιά από την περιττή πίεση, τον εκφοβισμό και την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

89.  ζητεί η γραμμή έκτακτης ανάγκης 116 να είναι προσβάσιμη για τα παιδιά σε καθημερινή και 24ωρη βάση σε όλη την ΕΕ, και να χρησιμοποιούνται ανώνυμες γραμμές συνομιλίας στο διαδίκτυο, καθώς αυτές είναι πολύ πιο εύχρηστες για τα παιδιά που υφίστανται πίεση, και θα πρέπει να διαμορφωθούν ως ενοποιημένο σύστημα στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας επίσημες και μειονοτικές γλώσσες· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τον κοινό ευρωπαϊκό αριθμό 116111 που κατευθύνει σε γραμμές βοήθειας ειδικά για τα παιδιά, ενισχύοντας τις δυνατότητες γραμμών έκτακτης ανάγκης και τηλεφωνικής συμπαράστασης και τα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και εκχωρώντας επαρκείς πόρους·

90.  υπογραμμίζει ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο θα πρέπει να ενισχυθεί, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των περιπτώσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις οποίες οι δράστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά, και ζητεί περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο θέμα αυτό, ζητώντας κυρίως από τον δεύτερο να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, να απέχει από την επιθετική διαφήμιση με στόχο τα παιδιά και να τα προστατεύει από την παραπλανητική διαφήμιση· ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους να ακολουθούν ορθά παραδείγματα μηχανισμών πρόληψης και καταγγελίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τα εφαρμόζουν σε όλη την ΕΕ· εκτιμά επιπλέον ότι τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με το διαδίκτυο, ιδίως όταν δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο, π.χ. μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης ή σχολικών προγραμμάτων· τονίζει ότι πρέπει να απαγορευθεί η κατάρτιση προφίλ παιδιών στο διαδίκτυο· στηρίζει τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί ένα φιλόδοξο και αποδοτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη μνεία στην προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο·

91.  ζητεί τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στον κυβερνοχώρο, εντός και εκτός διαδικτύου, και υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εγκλήματα εις βάρος παιδιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθεί η δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και μέσω της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου της για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και ιδίως της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο·

92. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· ζητεί από τις αρχές επιβολής του νόμου, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση εγκλημάτων στον σκοτεινό ιστό (ανώνυμο διαδίκτυο) και στον βαθύ ιστό (αόρατο διαδίκτυο)· υπογραμμίζει ότι η Eurojust και η Ευρωπόλ πρέπει να εξοπλιστούν με τους κατάλληλους πόρους ώστε να βελτιώσουν την ταυτοποίηση των θυμάτων, να καταπολεμήσουν τα οργανωμένα δίκτυα των δραστών σεξουαλικής κακοποίησης και να επιταχύνουν τον εντοπισμό, την ανάλυση και την παραπομπή υλικού για την κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο και εκτός αυτού·

93.  πιστεύει ότι οι πολιτικές ένταξης πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς τα παιδιά είναι οι γέφυρες της κοινής συνεννόησης μεταξύ πολιτισμών και κοινωνιών·

94.  υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, του 2016, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, τουλάχιστον το 15 % των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν παιδιά, καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση ανταποκρινόμενα στην ανακοίνωση της Europol σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 10 000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αγνοούνται στην ΕΕ το 2015· κάνει έκκληση στα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της διασυνοριακής συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της διεξαγωγής κοινών ερευνών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εμπορία παιδιών και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών καθώς και άλλες μορφές εκμετάλλευσής τους, και να προστατευτούν τα παιδιά· ζητεί από τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να επισπεύσουν τον διορισμό κατάλληλων κηδεμόνων για τα ασυνόδευτα παιδιά και να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται πάντα υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταγράφουν και να ταυτοποιούν τα παιδιά με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους, και να αποτρέπουν την εξαφάνισή τους διασφαλίζοντας ότι θα καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα προστασίας του παιδιού· συνιστά την ενίσχυση των υπαρχόντων εργαλείων για τα αγνοούμενα παιδιά, μεταξύ άλλων, των ευρωπαϊκών γραμμών έκτακτης ανάγκης για αγνοούμενα παιδιά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη του FRA όταν πρόκειται για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και της προστασίας ευάλωτων ανθρώπων στην τρέχουσα μεταναστευτική κατάσταση, ιδιαιτέρως στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης· υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών, και το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου·

95.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα που εστιάζουν στην αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να δοκιμάσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

Δικαιώματα των μειονοτήτων

96. υπογραμμίζει το γεγονός ότι μειονότητες που επί αιώνες ζουν μαζί ή δίπλα σε πολιτισμούς κυρίαρχους στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην ΕΕ· πιστεύει ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα έγκειται στην ανάγκη θέσπισης ελάχιστων προτύπων για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και στην εκπαίδευση σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα, δεδομένου ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης δίνει προστιθέμενη αξία στην πολυμορφία·

97.   τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου· τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται σεβαστά και να προάγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

98.   εκφράζει την ανησυχία του καθώς οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ιδιοκτησία, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, και στην εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και κατά την άσκηση των πολιτιστικών τους δικαιωμάτων, τα οποία μπορούν να περιορισθούν· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη διοικητικών και οικονομικών εμποδίων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη γλωσσική πολυμορφία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

99.   καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ένα πρότυπο πολιτικής για την προστασία των μειονοτήτων, εφόσον η προστασία των ομάδων αυτών αποτελεί μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα νομικά συστήματά τους εγγυώνται την ανυπαρξία διακρίσεων για άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς και να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν στοχευμένα μέτρα προστασίας, βάσει συναφών διεθνών προτύπων·

100.   καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να εφαρμόσουν δοκιμασμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μειονοτήτων σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ για την προστασία των μειονοτήτων, και θεωρεί ότι η διοικητική αναδιοργάνωση δεν πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εν λόγω μειονότητες·

101.   ζητεί από τον FRA να συνεχίσει την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ιδιότητας μέλους σε μειονότητα και να συνεχίσει να συλλέγει στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό·

102.   ενθαρρύνει εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν προβεί ακόμα στις σχετικές ενέργειες να κυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

103.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη την προοπτική των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, να διαφυλάξουν το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας και να προστατεύσουν τη γλωσσική ποικιλομορφία εντός της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ισχυροποιήσει το σχέδιό της σχετικά με την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης των περιφερειακών γλωσσών, ως πιθανού τρόπου αντιμετώπισης των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ·

104.  καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει το ψήφισμα 1985/(2014) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας· τονίζει ότι όλες οι γραμμές έκτακτης ανάγκης και οποιεσδήποτε επίσημες γραμμές βοήθειας που λειτουργούν στα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμες όχι μόνο στις επίσημες γλώσσες της χώρας, αλλά και στις μειονοτικές της γλώσσες και στις κύριες γλώσσες της ΕΕ, με ανακατεύθυνση των κλήσεων·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

105.   επικροτεί τις καταληκτικές παρατηρήσεις για την πρόοδο της ΕΕ στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις συστάσεις ως μια ευκαιρία να αποτελέσουν θετικό παράδειγμα, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και διεξοδική εφαρμογή τους το συντομότερο δυνατό·

106.   τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους υπολοίπους, μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, υγεία και οικογένεια, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς τα δικαιώματα ψήφου και καταναλωτή, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί πλήρως μια προσέγγιση στην αναπηρία βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα με αποτέλεσμα οι διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία να λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Ένωσης και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες εναρμόνισης των νομικών τους πλαισίων με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να συμπεριλάβουν ουσιαστικά τα άτομα με αναπηρίες στην κοινωνία·

107.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν στρατηγικές για την παροχή ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε άτομα με αναπηρία· εκφράζει τη λύπη του διότι μερικά από τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται πλήρως για το σκοπό αυτό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την χρήση των κονδυλίων και να αναλάβει δράση όπου είναι αναγκαίο·

108.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια στην εκπλήρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και καλεί τα κράτη μέλη, και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειες προώθησης της αυτονομίας και της ένταξής τους σε ισότιμη βάση με τους υπολοίπους·

109.  σημειώνει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα ποικίλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων άρνηση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, ή τοποθέτηση σε ιδρύματα μακριά από την οικογένεια και την κοινότητά τους, και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και άλλων μορφών κακομεταχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης πολιτικής δράσης ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για να εξασφαλιστεί η διεξοδική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνδυασμό με την Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

110.   παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν υπηρεσίες στήριξης για παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους στις τοπικές κοινότητες, να προωθήσουν τον αποϊδρυματισμό, και να μεριμνήσουν για ένα σύστημα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για αυτούς·

111.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη προσβασιμότητα της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112 για τα άτομα με αναπηρία καθώς και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του αριθμού μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

112.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη διάθεση επαρκών και σταθερών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να τους επιτρέψουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους, εξασφαλίζοντας ότι στη σύνθεση και τη λειτουργία τους ενσωματώνονται οι αρχές του Παρισιού σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

113. καλεί τα κράτη μέλη, και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να εξασφαλίσουν πραγματική συμμετοχή και ελευθερία έκφρασης για τα άτομα με αναπηρία στον δημόσιο βίο· σημειώνει ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να υποστηρίζονται με μέσα όπως ο υποτιτλισμός, η διερμηνεία νοηματικής γλώσσας, τα έγγραφα σε γραφή Μπράιγ και σε μορφότυπο που ακολουθεί τη μέθοδο «Κείμενο για όλους»· ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν προσβάσιμες λύσεις σε πρόσφυγες με αναπηρία· υπογραμμίζει τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης σε πληροφορίες και στην επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές, και που ενδέχεται να κρατούνται σε συνθήκες άνευ κατάλληλης στήριξης ή εύλογων προσαρμογών·

Ηλικιωμένοι

114.   σημειώνει ότι η ενεργός γήρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι σημαντικά ζητήματα που μπορούν να ενισχυθούν μέσω μιας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγισης, καθώς αντιπροσωπεύει μία από τις βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές μεταμορφώσεις που αντιμετωπίζουν οι ανεπτυγμένες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα για αυξημένη και ενεργό συμμετοχή ηλικιωμένων ανθρώπων στην αγορά εργασίας μέσω κοινωνικών και οικονομικών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, και να τους εγγυώνται εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας·

115. υπογραμμίζει ότι η διάκριση λόγω ηλικίας, πολύ διαδεδομένη στις σημερινές κοινωνίες, συχνά συνδυάζεται με άλλες μορφές διάκρισης, όπως η διάκριση λόγω φυλής ή εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, υγείας ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που αποσκοπούν στην επανένταξη ηλικιωμένων ανθρώπων στην κοινοτική ζωή, ώστε να καταπολεμηθεί η απομόνωσή τους·

116.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν ενεργά στην ομάδα ανοιχτής σύνθεσης των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση και να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων·

Δικαιώματα των Ρομά

117.  σημειώνει ότι τα άτομα που ανήκουν στη μειονότητα των Ρομά έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και παροτρύνει τα κράτη μέλη, και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να διασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα και μην σχεδιάζουν πολιτικές εγκατάστασης βάσει εθνοτικών λόγων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα που ανήκουν στη μειονότητα των Ρομά υφίστανται δυσανάλογα πολλές εξώσεις σε πολλά κράτη μέλη·

118.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρνητικό προς τους αθίγγανους κλίμα, και συστηματικό και θεσμικό ρατσισμό, και υπενθυμίζει ότι οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά στον τομέα της εργασίας, στέγασης, εκπαίδευσης, υγείας, πρόσβασης στην δικαιοσύνη ή οποιονδήποτε άλλον τομέα είναι απαράδεκτη και επιζήμια για την κοινωνία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά του 2015, να θέσουν τάχιστα σε πλήρη εφαρμογή τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για τους Ρομά, και να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων κατά των Ρομά σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να καταπολεμήσουν το αρνητικό προς τους αθίγγανους κλίμα, σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία·

119.  υπενθυμίζει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην οποία αναφέρεται η οδηγία 2000/43/ΕΚ ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία, μολονότι τα ίδια δεν είναι μέλη της φυλής ή της οικείας εθνοτικής ομάδας, ωστόσο υφίστανται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ή ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση για έναν από τους λόγους αυτούς·

120.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την παρακολούθηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε όλους τους τομείς, ιδίως στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη, και να προσέξουν ιδιαιτέρως ώστε όλα τα προγράμματα να εκτελούνται κατά τρόπο που να μειώνεται το χάσμα μεταξύ ατόμων Ρομά και μη Ρομά· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλάβει δράση κατά των κρατών μελών που προωθούν ή επιτρέπουν τις θεσμοθετημένες διακρίσεις και τον διαχωρισμό·

121.  καταδικάζει την πρακτική του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στα σχολεία, η οποία επηρεάζει με πολύ αρνητικό τρόπο τις προοπτικές τους για την μετέπειτα ζωή των παιδιών αυτών· στηρίζει την κίνηση της Επιτροπής να αμφισβητήσει αυτήν την πρακτική μέσω διαδικασιών επί παραβάσει, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη του σχολικού διαχωρισμού και να προωθήσουν σχέδια για μέτρα ένταξης των παιδιών Ρομά·

122.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους για την προώθηση της ένταξης των Ρομά και φτωχών κοινοτήτων αναβαθμίζοντας και διευρύνοντας τις κοινότητες αυτές ώστε να φτάσουν τα 80 εκατομμύρια πολίτες· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η ομάδα δράσης για τους Ρομά της Επιτροπής καθώς και τα εθνικά σημεία επαφής, να αναπτυχθούν περιφερειακά και τοπικά σημεία επαφής και περιφερειακές πλατφόρμες για τους Ρομά καθώς και να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό βήμα χάραξης πολιτικής σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους Ρομά· ζητεί από τον FRA να συνεχίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και να καταρτίσει και να προτείνει έναν πίνακα που θα περιέχει δείκτες για την ένταξη των Ρομά οι οποίοι θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται στον εν λόγω τομέα· ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν τη 2α Αυγούστου ως ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ρομά·

Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

123.  καταδικάζει κάθε διάκριση ή πράξη βίας με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πρόγραμμα που να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, σεβόμενη παράλληλα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, και να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· επικροτεί, εν προκειμένω, τον κατάλογο δραστηριοτήτων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνιακής εκστρατείας της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΔΜ· κάνει έκκληση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου του FRA καταδεικνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ ως μείζονες μοχλούς στήριξης των εθνικών προσπαθειών για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ·

124.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και παρενοχλήσεις που ξεκινούν ήδη στο σχολείο, και διότι υποφέρουν από διακρίσεις σε διάφορες πτυχές της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν ιδιαίτερα στην ομοφοβία που εκδηλώνεται στο πλαίσιο του αθλητισμού, στους νεαρούς ΛΟΑΔΜ και στον εκφοβισμό που αντιμετωπίζουν στο σχολείο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των εργοδοτών στις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν πολιτικές διαφορετικότητας και μη διακρίσεων, με έμφαση στους ΛΟΑΔΜ·

125.  υπενθυμίζει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει μέτρα που συμβάλλουν στην προαγωγή και την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, και έχουν υιοθετήσει νέες διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων αυτών· καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς της να συλλέξουν δεδομένα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ και να ανταλλάξουν με τα κράτη μέλη βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως τα άτομα ΛΟΑΔΜ σχετικά με τα δικαιώματά τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτό· καταδικάζει τις ιατρικές πρακτικές που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων·

126.  θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν αν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η συμβίωση, το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος· επικροτεί το γεγονός ότι 18 κράτη μέλη προσφέρουν σήμερα αυτές τις δυνατότητες και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πράξουν το ίδιο·

127.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για την πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των συνεπειών των ληξιαρχικών εγγράφων και την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των ληξιαρχικών εγγράφων όλων των ατόμων, ζευγαριών και οικογενειών σε ολόκληρη την ΕΕ (μεταξύ άλλων όλων εκείνων των εγγράφων που αφορούν γάμους, σύμφωνα συμβίωσης, νόμιμες αλλαγές φύλου, και πιστοποιητικά υιοθεσίας και γεννήσεως), συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης του φύλου, προκειμένου να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

Ιθαγένεια

128.   σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού και την έκφραση βίαιων πολιτικών απόψεων, και προτρέπει συνεπώς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των νέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στις υποθέσεις της ΕΕ, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους μέσω δημοκρατικών διαύλων·

129.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο και να προωθηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλη την ΕΕ, και ζητεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα μηχανισμών όπως η πρωτοβουλία των πολιτών·

130.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων ως ένα εργαλείο για την άμεση συμμετοχή των πολιτών, το οποίο επιτρέπει την συλλογή στοιχείων σχετικά με το τι προσδοκούν οι πολίτες από τις κυβερνήσεις και τη δημόσια διοίκηση· θεωρεί αναγκαία την εξάλειψη των διαδικαστικών και γλωσσικών φραγμών που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των δημόσιων θεσμών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· επιμένει στην ανάγκη για διαφάνεια όχι μόνο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των θεσμών, αλλά και στην παρακολούθηση της διαχείρισης των υποθέσεων που συνδέονται με τις παρεχόμενες από τις δημόσιες διοικήσεις υπηρεσίες· επιμένει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε πρόσβασιμα ψηφιακά μέσα· επαναλαμβάνει τη σημασία της ευαισθητοποίησης για τον Χάρτη·

131. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων στον τομέα του εθελοντισμού, των θρησκευτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων για τους νέους, παίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνική συμμετοχή και στη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να στηρίξουν και να προωθήσουν το έργο τους· ζητεί από τα κράτη μέλη και την ΕΕ να διασφαλίσουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ως τμήμα του Χάρτη·

132. πιστεύει ότι η αγωγή του πολίτη καθώς και ο διαπολιτισμικός διάλογος βελτιώνουν την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη σημασία της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, ενώ η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιώνει την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και τους διδάσκει τον σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για την εκπαίδευση στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της ΕΕ στην ανάπτυξη του πλαισίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και να εφαρμόσουν τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αγωγή του Πολίτη στη Δημοκρατία και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συμμετέχουν ενεργά στις ως άνω δραστηριότητες·

133.   επισημαίνει με ανησυχία ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ενεργοποίησης της απασχόλησης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στην εκπαίδευση· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές πολιτικές τους και οι πολιτικές απασχόλησης δεν εισάγουν διακρίσεις βάσει του μεγέθους και της σύνθεσης των νοικοκυριών·

Ψηφιακά δικαιώματα

134.   υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, όπως είναι το δικαίωμα στην πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν συλλεγεί σχετικά με αυτούς, καθώς και το δικαίωμα στη διόρθωσή τους· τονίζει ότι είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα προσωπικά τους δεδομένα και, ειδικότερα, αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι για τη χρήση και διάδοση των προσωπικών τους δεδομένων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να επιτύχει την αφαίρεση δυνητικά βλαβερού περιεχόμενου για την αξιοπρέπεια ή την υπόληψή του/της με παράλληλο σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και νομολογία· επισημαίνει ότι όταν δεν υπάρχει ειδικό δημόσιο συμφέρον, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποια δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται, το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα λήθης σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες·

135.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους ούτε τους μηχανισμούς έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους· θεωρεί αναγκαίο να εξοικειωθούν οι πολίτες, και ιδίως τα παιδιά, με το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στον κυβερνοχώρο, και να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξανόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ζητεί από τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης και να την καταστήσουν αναπόσπαστο μέρος των σχολικών προγραμμάτων καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, ιδίως όταν θίγει συγκεκριμένες ομάδες παιδιών·

136.   επισημαίνει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εκφράζει και να κοινοποιεί ελεύθερα τις απόψεις του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία· υπογραμμίζει ότι κανένας δεν πρέπει να περιέρχεται σε μειονεκτική θέση επειδή δεν χρησιμοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες της ΕΕ και να αναθεωρήσει την οδηγία, επίσης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα·

137.   υπενθυμίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν ορισμένες νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. τα μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, στα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής· υπογραμμίζει επίσης τις προκλήσεις που τίθενται από τις συνέπειες από την ευρεία χρήση του διαδικτύου στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την καταπολέμηση της διαδικτυακής παρενόχλησης ή της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση·

138.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

9.11.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

(2016/2009(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου, και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες» είναι οι αξίες στις οποίες η ΕΕ είναι θεμελιωμένη, όπως ορίζει το άρθρο 2 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η διασφάλιση, η ενίσχυση και η προώθηση του απόλυτου σεβασμού των εν λόγω αξιών, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· υπενθυμίζει την καθολικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  πιστεύει ότι τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη σωστή βάση για την ερμηνεία του άρθρου 2 της ΣΛΕΕ και για το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3.  σημειώνει την προβλεπόμενη στις Συνθήκες υποχρέωση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ)· υπογραμμίζει πως οι Συνθήκες αναγνωρίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΑΔ και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης·

4.  τονίζει ότι σε περίπτωση συστημικών απειλών κατά του κράτους δικαίου, θα πρέπει για την λήψη διορθωτικών μέτρων να δρομολογηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 7 και του Πλαισίου για το Κράτος Δικαίου· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια νέα συναίνεση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά το σεβασμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των αξιών αυτών από τους ευρωπαίους πολίτες και να προληφθεί οιαδήποτε παρεκτροπή· η αμφισβήτηση του κράτους δικαίου συνιστά κόκκινη γραμμή την οποία καμία δημοκρατική χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραβεί·

5.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη Συμφωνία για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας και εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο των ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επιπτώσεων, καθώς και της στενής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική και ακριβής εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι ζωτική για την προστασία των αξιών της Ένωσης, καθώς και ότι η προστασία αυτή είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία της ΕΕ στο σύνολό της·

6.  επισημαίνει ότι σκοπός των πολιτικών στους τομείς της ασφάλειας και της δικαιοσύνης είναι η προστασία της ελευθερίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, ότι η νομοθεσία και ο πολιτικός σχεδιασμός στον τομέα αυτό πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

7.  θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για τη συνεπή και ενιαία εφαρμογή του Χάρτη, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών και του ευρέος κοινού, ώστε το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ευρωπαίων πολιτών να γίνονται σεβαστά και να προάγονται, και τονίζει ότι στο έργο αυτό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και το επίπεδο προστασίας των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης·

8.  επικροτεί την για πρώτη φορά ενεργοποίηση του νέου Πλαισίου για το Kράτος Δικαίου από την Επιτροπή· συνιστά την πραγματοποίηση διεξοδικής αξιολόγησης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό·

9.  λαμβάνει γνώση των δύο πρώτων διαλόγων για το κράτος δικαίου, που οργανώνονται από το Συμβούλιο· προσβλέπει στην αναμενόμενη αξιολόγηση αυτού του μηχανισμού, που θα πρέπει να αποσκοπεί στο να γίνει πιο ουσιαστικό και πιο συμπληρωματικό προς τα άλλα ενωσιακά μέσα για το κράτος δικαίου·

10.  ζητεί να δοθεί εντολή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκπονεί έκθεση ανά διετία για το βαθμό πρόσβασης των πλέον απόρων πολιτών της Ένωσης σε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣAΔ) συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί εκ νέου την Επιτροπή, κατόπιν της γνωμοδότησης 2/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίσει τα απαραίτητα βήματα για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΑΔ, δυνάμει της υποχρέωσης που ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ.

12.  τονίζει ότι η διαδικασία του άρθρου 7 ΣΕΕ είναι μηχανισμός ύστατης λύσης που δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει σε πλήρη βαθμό, λόγω της ομοφωνίας που προϋποθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επισημαίνει επ’ αυτού το δικό του ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να δημιουργηθεί ένας γενικός ενωσιακός μηχανισμός για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· εκτιμά πως ένα ενωσιακό σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ) θα πρέπει να περιλαμβάνει προληπτικά και διορθωτικά στοιχεία, και τονίζει την πρόταση για μια ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση ΔKΘ που θα εκπονείται με τη χρήση μιας πληθώρας πηγών και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την πρόληψη και διόρθωση κάθε παραβίασης των αξιών της Ένωσης·

13.  ζητεί μια εκτενή συζήτηση για τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του έργου του Οργανισμού κατά το ότι προσφέρει πραγματογνωμοσύνη στα θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ, και αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή του στην γενικότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Ashley Fox, Charles Goerens, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Gabriel Mato, Wim van de Camp

7.9.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

(2016/2009(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jordi Sebastià

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–.  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή επανένωση, αν και αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, σήμερα καθυστερεί, ή ακόμη και παραβιάζεται συστηματικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της άρνησης ή καθυστέρησης αυτού του δικαιώματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει την ισότητα των φύλων και να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις λόγω φύλου και εθνοτικής καταγωγής, και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη λήψη αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις μπορούν να εμφανιστούν εντός του βασικού κορμού της κοινωνίας στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου ρατσισμού εις βάρος των Ρομά, αλλά και εντός των κοινοτήτων των γυναικών λόγω του φύλου τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα αυξάνουν τον κίνδυνο βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης, και παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμα αντικείμενο πολλών διακρίσεων στην ΕΕ και συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% των καταγεγραμμένων θυμάτων στην ΕΕ είναι γυναίκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα για τους ΛΟΑΔ (ή ΛΟΑΤ) στην ΕΕ, οι λεσβίες, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με δυσανάλογο κίνδυνο διακρίσεων, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο από μόνο του δεν καθιστά αυτομάτως κάποιο άτομο ευάλωτο και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν τα άτομα ευάλωτα όπως, μεταξύ άλλων, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και πολλαπλές διακρίσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις της Eurostat, οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από ό,τι οι άνδρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(26) ·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και για το ότι σε πολλούς τομείς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών συνεχίζουν να παραβιάζονται· τονίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν από διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, όπως καταδεικνύεται από τη χαμηλή εκπροσώπησή τους στις επιστήμες, τις τεχνολογίες και τη μηχανική, την επιχειρηματικότητα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και από το συνεχιζόμενο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· σημειώνει ότι οι διακρίσεις και η έλλειψη εκπροσώπησης οδηγούν στη διαιώνιση των στερεοτύπων που αφορούν τα φύλα, του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης του ρατσισμού εις βάρος των Ρομά σε κάθε επίπεδο και με κάθε μέσο, και τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα επίμονη, βίαια, επανεμφανιζόμενη και συνηθισμένη μορφή ρατσισμού· καλεί τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον αγώνα κατά του ρατσισμού εις βάρος των Ρομά και να στηρίξουν την αυτονόμηση των γυναικών Ρομά, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους για την ένταξη των Ρομά, προωθώντας βέλτιστες πρακτικές·

3.  ζητεί να υπάρξουν στατιστικές και δείκτες για τις πολλαπλές διακρίσεις, οι οποίες συχνά κρύβονται κάτω από τις «κύριες» διακρίσεις, (όπως η φτώχεια και η φυλή)· υπενθυμίζει ότι όπου υπάρχει κίνδυνος διακρίσεων, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος αυτές να αφορούν το φύλο· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίσει έκθεση για το θέμα αυτό·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν από συνθήκες εργασίας που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των μη συνήθων μορφών απασχόλησης· τονίζει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας και στην άρνηση του δικαιώματός τους για μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι κινήματα κατά της ισότητας των φύλων έχουν κερδίσει έδαφος στην κοινή γνώμη ορισμένων κρατών μελών τα τελευταία χρόνια· τονίζει ότι τα εν λόγω κινήματα αμφισβητούν τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων και επιδιώκουν να μπλοκάρουν νόμους και πολιτικές υπέρ της προστασίας των ατόμων ΛΟΑΔ (ή ΛΟΑΤ) από τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις·

6.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του διότι δεν έχει θεσπιστεί στρατηγική για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ για την περίοδο 2016-2020 και, επαναλαμβάνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων της 16ης Ιουνίου 2016, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον πολιτικό και οικονομικό τομέα ακολουθώντας μια διττή προσέγγιση, που θα συνδυάζει αφενός την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και αφετέρου διάφορα στοχευμένα μέτρα·

8.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση πλήρων, συγκρίσιμων, αξιόπιστων και τακτικά ενημερωμένων στοιχείων για τη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

9.  καταδικάζει όλες εκείνες τις μορφές παρένθετης μητρότητας, διότι συνιστούν περιφρόνηση των δικαιωμάτων κάθε γυναίκας·

10.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία μέσω της προσθήκης καταλόγων ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην επόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του 2012 για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα δεν έχει ακόμη θεσπιστεί και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει εν τέλει μια κοινή θέση σχετικά με την εν λόγω πρόταση·

12.  υπογραμμίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 16 % στην ΕΕ, συνιστά μια απαράδεκτη διάκριση και αντίκειται στις Συνθήκες της ΕΕ (άρθρο 157 της ΣΛΕΕ)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να εξαλειφθεί το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει ότι η λήψη μέτρων για την αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής για τη μισθολογική διαφάνεια·

13.  θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να καταρτιστεί ένας ορισμός σε επίπεδο ΕΕ για την εργασία ίσης αξίας, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνεκτιμούνται παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας, η ευθύνη που ανατίθεται στους εργαζομένους και οι σωματικές και διανοητικές απαιτήσεις της εργασίας·

14.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την αναθεώρησή της, με την επιβολή στις εταιρείες της υποχρέωσης να λάβουν μέτρα ή να καταρτίσουν σχέδια για την ισότητα των φύλων·

15.  επισημαίνει ότι υπάρχει δυσανάλογη και συχνά μη ηθελημένη συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις επισφαλούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων εργασίας μερικής απασχόλησης, χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· τονίζει ότι η μερική απασχόληση συμβάλλει στον κίνδυνο της φτώχειας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη ανακατανομή μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας καθώς και μεταξύ ευθυνών εργασίας, οικογένειας και φροντίδας·

16.  τονίζει το μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στις αγροτικές περιοχές χωρίς να έχουν κατάλληλη κοινωνική προστασία καθώς και το υψηλό ποσοστό «αόρατης» εργασίας που πλήττει κυρίως τις γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες με νομοθετική αρμοδιότητα να βελτιώσουν τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, ιδίως σε σχέση με τους μισθούς, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και να διασφαλίσουν την παροχή κοινωνικής ασφάλισης για άνδρες και γυναίκες που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

17.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της γυναικείας φτώχειας, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξαρτώνται περισσότερο από αυτές τις υπηρεσίες·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μια ολοκληρωμένη και συνολική νομοθετική δράση για την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι μητέρες και οι πατέρες σχετικά με τα είδη άδειας, και συγκεκριμένα της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας για παροχή φροντίδας, για να στηρίξουν κυρίως τους άνδρες να αναλάβουν ενεργά τον ρόλο τους ως πατέρες, επιτρέποντας μια δικαιότερη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και δίνοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα μιας ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας·

19.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει την οδηγία για την άδεια μητρότητας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση για τη θέσπιση υποχρεωτικού δικαιώματος άδειας πατρότητας με αποδοχές·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανδρών κάνει χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης προκειμένου να γίνεται χρήση των δικαιωμάτων γονικής άδειας, το δυνατόν περισσότερο σε ατομική και μη μεταβιβάσιμη βάση·

21.  επικροτεί την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση άδειας για παροχή φροντίδας, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ώστε να συμπεριληφθεί η εν λόγω διάταξη·

22.  χαιρετίζει την προτεινόμενη προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό την προστασία, πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η προσχώρηση της ΕΕ, δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση υπογραφής, επικύρωσης και επιβολής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τα παροτρύνει να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πιο ολοκληρωμένο, σύγχρονο διαθέσιμο μέσο για την πρόληψη, την προστασία και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και εκφράζει τη λύπη του διότι μόνο 14 κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος επικυρώσει τη Σύμβαση·

23.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως είναι τα εγκλήματα τιμής, ο εξαναγκασμός σε γάμο, η εμπορία, η ενδοοικογενειακή βία και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων· θεωρεί ότι αυτές οι πρακτικές δεν πρέπει να δικαιολογούνται για κανένα λόγο, αλλά να ποινικοποιούνται και να τιμωρούνται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ΕΕ· τονίζει ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά συστηματική καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι 62 εκατομμύρια γυναίκες να έχουν πέσει θύματα βίας στην ΕΕ·

24.  θεωρεί ότι όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη θα πρέπει να σέβονται τους νόμους, καθώς και τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών·

25.  εκφράζει τη λύπη του για τις συχνές πράξεις παρενόχλησης και βιασμού σε δημόσιους χώρους στην Ευρώπη και το υψηλό επίπεδο ατιμωρησίας και έλλειψης απονομής δικαιοσύνης για τα θύματα, και θεωρεί ότι όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς από κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι πράξεις τιμωρούνται κατάλληλα, οι δράστες οδηγούνται στη δικαιοσύνη και παρέχεται η κατάλληλη προστασία στα θύματα·

26.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

27.  τονίζει ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, απαιτείται μια αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις γυναίκες και στα κορίτσια· θεωρεί ότι πολύ συχνά οι γυναίκες και τα κορίτσια απεικονίζονται σε υποδεέστερους ρόλους και η βία εις βάρος τους πολύ συχνά γίνεται ανεκτή ή υποτιμάται· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου και των διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια νομική πράξη σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τη βία λόγω φύλου, και να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα βίας·

29.  συγχαίρει για την αυξανόμενη δυναμική σε όλη την ΕΕ του κινήματος υπέρ της εξάλειψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη βελτιώνουν σταδιακά τα νομικά τους συστήματα προκειμένου να ποινικοποιήσουν τόσο την πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων όσο και την πρακτική να μεταφέρονται εκτός ΕΕ, σε τρίτες χώρες, παιδιά και νεαρές γυναίκες με σκοπό τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να εξασφαλίσουν ότι η ποινική τους νομοθεσία προστατεύει τα κορίτσια και τις γυναίκες από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

30.  αναγνωρίζει ότι ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της πορνείας είναι μεταξύ 13-14 ετών, και ότι η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστούν σε μεγάλο βαθμό ζητήματα φύλου και αποτελούν μορφή βίας λόγω φύλου η οποία αντίκειται στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ισότητα των φύλων ως βασική αρχή·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των γονέων στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης που προωθεί την ισότητα των φύλων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν νόμους και πολιτικές που βάζουν απευθείας στο στόχαστρο μαστροπούς, με σκοπό τη μείωση της ζήτησης για σεξουαλική εκμετάλλευση, αποποινικοποιώντας ταυτόχρονα τα άτομα που έχουν οδηγηθεί στην πορνεία και παρέχοντάς τους υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής ποιότητας κοινωνικής, νομικής και ψυχολογικής βοήθειας σε όσα επιθυμούν να ξεφύγουν από την πορνεία·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, καθώς και την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία και βοήθεια στις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας·

34.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έθεσε την οδηγία αυτή σε προτεραιότητα· επαναλαμβάνει τη θέση του για την «Οδηγία περί ίσης μεταχείρισης» και την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της πρότασης·

35.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ΛΟΑΤ· απευθύνει έκκληση για περαιτέρω δράση για προώθηση και ενίσχυση της ποινικού δικαίου και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα νομικά κενά που εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με την τιμωρία των εγκλημάτων μίσους λόγω ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσφοβίας·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της βίας στο διαδίκτυο κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της χρήσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου για την εμπορία γυναικών και παιδιών, ιδίως για σεξουαλική, αναπαραγωγική και εργασιακή εκμετάλλευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων στρατολόγησης ιδίως γυναικών και κοριτσιών, που πέφτουν θύματα εμπορίας, παρενόχλησης και εμμονικής παρακολούθησης στο διαδίκτυο·

37.  σημειώνει την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαφυλικών ατόμων και το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διαφυλικά άτομα· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διαφυλικών ατόμων·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να ζητούν, να λαμβάνουν και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία και το φύλο τους·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διάσταση του φύλου καθώς και δράσεις για τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών, την ισότητα των φύλων, την έμφυλη ταυτότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος· τονίζει, επίσης, ότι υπάρχει ανάγκη για μια εκπαίδευση που θα προωθεί την ειρήνη, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια στο σχολείο, ήδη από πρώιμο στάδιο·

40.  επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και την ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, πρέπει να κατοχυρώνονται σε κάθε γυναίκα στην ΕΕ, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση και τις υπηρεσίες περίθαλψης που συνδέονται με την άμβλωση· υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία, καθώς και τα δικαιώματα όλων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διαχειρίζονται το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία·

41.  χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε διακρίσεις, που δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα·

42.  προτρέπει τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου να εξετάσουν το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διαφυλικών ατόμων στην ΕΕ και να συντάξουν μια έκθεση πρωτοβουλίας·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μέτρα για την προστασία των γυναικών και των ΛΟΑΤ από την παρενόχληση στον τόπο εργασίας·

44.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει την άδικη απεικόνιση των γυναικών και την ανισότητα μεταξύ των φύλων που προβάλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών που θα επιτρέψουν στους φορείς της μαζικής ενημέρωσης την καλύτερη εφαρμογή μιας ίσης προσέγγισης των δύο φύλων στα προγράμματα και στη διαφήμιση·

45.  καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία των γυναικών μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, καθώς και των ΛΟΑΤ προσφύγων και αιτούντων άσυλο, με την παροχή νομικών συμβουλών, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, σε ασφαλείς χώρους για τις γυναίκες και τα παιδιά, και την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης·

46.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες σε όλη την ΕΕ και στα σύνορά της, καθώς και για τους περισσότερους από 10.000 ασυνόδευτους ανηλίκους που έχουν χαθεί μετά την είσοδό τους στην ΕΕ· επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την μεγαλύτερη και πιο ευάλωτη ομάδα στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών και ότι απαιτείται ειδική και προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών τους στο πλαίσιο των διαδικασιών παροχής ασύλου και υποδοχής· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτούνται συγκεκριμένες προσεγγίσεις, προγράμματα και μέτρα για αυτά τα άτομα·

47.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ανοίξουν άμεσα έννομοι και ασφαλείς διαδρομές για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να αποφευχθούν τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, και για να επιτραπεί στις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία να αναζητήσουν καταφύγιο χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή τους·

48.  επαναλαμβάνει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε συστήματα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, και ιδίως στην πρωτοβάθμια, στη γυναικολογική και στη μαιευτική περίθαλψη, όπως προβλέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

49.  σημειώνει ότι το 70% των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της ΕΕ, και ότι τα περισσότερα καταγεγραμμένα θύματα είναι γυναίκες υπήκοοι της ΕΕ από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη(27)· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, με στόχο την αποτροπή της εμπορίας, της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επίσης μέτρα κατά της ζήτησης όσον αφορά την εμπορία και την εκμετάλλευση ανθρώπων στο πλαίσιο εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης·

50.  τονίζει αφενός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες χωρίς επίσημα έγγραφα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους, και αφετέρου ότι πρέπει να αναπτυχθούν κανάλια για νόμιμη μετανάστευση·

51.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι φτάνουν λαθραία στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής βίας και βίας λόγω φύλου· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά μπορεί να εξαναγκάζονται σε ερωτική συνεύρεση με αντάλλαγμα την προστασία ή την παροχή βασικής υποστήριξης προκειμένου να επιβιώσουν και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στα κενά στην παροχή βοήθειας, στην ανεπαρκή λειτουργία των συστημάτων καταχώρισης, στον χωρισμό των οικογενειών και την απουσία ασφαλών και νόμιμων μέσων πρόσβασης στην επικράτεια της ΕΕ, καθώς και την απουσία επιτυχημένων μέτρων κατά των διακινητών ανθρώπων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που συμμετέχουν σε σεξουαλική συνεύρεση για λόγους επιβίωσης δεν θεωρούνται θύματα εμπορίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια·

52.  επισημαίνει ότι οι οικιακές βοηθοί είναι κυρίως γυναίκες και καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΔΓΕ για τις οικιακές βοηθούς, μετά την απόφαση 2014/51/ΕΕ του Συμβουλίου, ως βασικό μέσο για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

53.  αντιτίθεται ουσιαστικά στην κράτηση των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των παιδιών και των μητέρων που θηλάζουν·

54.  ζητεί την ενίσχυση των δικαιωμάτων οικογενειακής επανένωσης σε όλη την ΕΕ, καθώς και τη βελτίωση της εφαρμογής της, με ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης να εκχωρούν ατομικά δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια που πηγαίνουν να συναντήσουν την οικογένειά τους στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσία υγείας, την εκπαίδευσης ή την απασχόληση·

55.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επαιτεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας, και να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό αυτών που έχουν λάβει βοήθεια ως θύματα και σε ποιες χώρες·

56.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής, για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ισότητας των φύλων, και σε όλη την προτεινόμενη νομοθεσία, καθώς και συστηματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων των δύο φύλων ως μέρος της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ως αναπόσπαστο κριτήριο στον διάλογο, μεταξύ άλλων, με τις υποψήφιες χώρες·

57.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού ως εργαλείο που θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις προϋπολογισμού λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τη διαφοροποίηση των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο·

58.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πυλώνα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να διασφαλίσει την πληρέστερη ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με την εισαγωγή μιας διάστασης φύλου στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στη διαδικασία διατύπωσης των ΣΑΧ·

59.  αναγνωρίζει ότι η λήψη μέτρων λιτότητας και η υπερβολική έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, που θεσπίστηκαν ως απάντηση στην οικονομική κρίση, έχουν επιδεινώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στην περίπτωση των γυναικών και άλλων ομάδων που βιώνουν κοινωνική μειονεξία, και ότι οι εν λόγω επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις ειδικές ανά χώρα οικονομικές συστάσεις·

60.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα επίπεδα των διακρίσεων λόγω φύλου παραμένουν υψηλά, ακόμη και σε τομείς εκτός της απασχόλησης·

61.  αναγνωρίζει ότι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών μπορεί να διασφαλιστεί ουσιαστικά μόνο μέσω της περαιτέρω οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αυτονόμησης, εκπροσώπησης και ενσωμάτωσής τους·

62.  τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές προς διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων γυναικών συγκεκριμένων ομάδων, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο, οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες ή οι γυναίκες με αναπηρία·

63.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν συγκεκριμένους δείκτες για την ισότητα των φύλων, όπως ο δείκτης ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στο σύστημα παρακολούθησης και διασφάλισης του μελλοντικού μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

64.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν δυναμικά μέτρα στους τομείς της διάστασης του φύλου, της χαρτογράφησης των μισθών και της δίκαιης κατανομής της γονικής άδειας· επισημαίνει ότι η κοινωνική ευπάθεια και η ασθενής κοινωνική ένταξη απορρέουν από το χαμηλό επίπεδο απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες και από το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες από άνδρες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·

65.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια προσέγγιση βάσει της οποίας θα είναι τα ανθρώπινα, εργασιακά, καταναλωτικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα που θα καθοδηγούν τις διεθνικές και εθνικές συναλλαγές και επενδύσεις, και όχι αντιστρόφως·

66.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συντονισμένη δράση με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες μορφές προστασίας, και τη βελτίωση της υλοποίησης στην πράξη και της εφαρμογής των οδηγιών για την ισότητα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Angelika Mlinar, Margot Parker, Marijana Petir, Jordi Sebastià, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Arne Gericke, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Georgi Pirinski, Josep-Maria Terricabras, Claudiu Ciprian Tănăsescu

12.10.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

(2016/2009(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jude Kirton-Darling

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο λειτουργούν ως σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες προκειμένου να καταγγέλλουν εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων που πιθανώς έχουν υποστεί στα κράτη μέλη όπου διαμένουν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως δεσμευτικού βασικού στοιχείου στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβώνας δημιούργησε υψηλές προσδοκίες στους πολίτες της ΕΕ για ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής προστασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το Κοινοβούλιο έλαβε περίπου εκατό αναφορές οι οποίες είχαν άμεση σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να προκύψουν και επιπλέον προβλήματα αποτελεσματικής προστασίας από τον Χάρτη κατά την επεξεργασία των αναφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν παραβιάζονται πάντοτε άμεσα αλλά επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλούνται έμμεσα και από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 37 του Χάρτη προβλέπει το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναφορών που ελήφθησαν έχει να κάνει με τρέχουσες ή πιθανές προσβολές του περιβάλλοντος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές καθώς και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας αναγνωρίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας δεν πρέπει να εμποδίζει το εν λόγω δικαίωμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 34 του Χάρτη θεσπίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της κοινωνικής προστασίας και αρωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική και ποιοτική κάλυψη της δημόσιας υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό αποτελεί βασικό στοιχείο για μια ζωή με αξιοπρέπεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα στο βαθμό στον οποίον οι γυναίκες απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως όσο αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων στο πλαίσιο των τίτλων ισότητας και αλληλεγγύης του Χάρτη στην καθημερινότητά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24 του Χάρτη θεσπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες αναφορές ελήφθησαν το 2015 σχετικά με ζητήματα κηδεμονίας τέκνων, με διασυνοριακές επιπτώσεις στις περισσότερες περιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε συγκεκριμένη ομάδα εργασίας για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του όγκου των ζητημάτων αυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την αυτεπάγγελτη έρευνά του OI/5/2012/BEH-MHZ αναφορικά με τον Frontex αναγνώρισε τις προσπάθειες του Frontex για την ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κάλεσε τον ίδιο τον οργανισμό να εξετάσει ατομικές καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, τη δημιουργία συστήματος αναφοράς συμβάντων καθώς και την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα στενή ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη αποτελεί πραγματικό εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα των προηγούμενων διατάξεών του, πράγμα που μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και εν τέλει να οδηγήσει σε μια αυξανόμενη αποστασιοποίηση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε πρόσφατα ειδική ακρόαση προκειμένου να συζητηθεί η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί την κατάργηση ή υπονόμευση θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία πληροφόρησης, ούτε την κατάχρηση εξουσίας και τον θεσμικό ρατσισμό και την ξενοφοβία εντός των συνόρων της, όπως περιγράφεται από κάποιες αναφορές·

1.  θεωρεί ότι οι πολίτες βασίζονται στον Χάρτη για την προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ· επισημαίνει ότι η έλλειψη προστασίας και ενημέρωσης των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον Χάρτη θα μπορούσε να επιδεινώσει την απογοήτευση των πολιτών για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα· σημειώνει ότι η κοινή γνώμη έχει περιορισμένη αντίληψη του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη· πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την ενημέρωση σχετικά με το Χάρτη, και συγκεκριμένα τις συνέπειες του άρθρου 51, μέσω στοχοθετημένων εκστρατειών που χρησιμοποιούν παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, και των διαδικασιών νομικής προσφυγής, όταν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνά για την πλήρη και συνεπή εφαρμογή του Χάρτη από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ευρύτερης ερμηνείας του άρθρου 51, πέραν των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης και ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του άρθρου σε προσεχή αναθεώρηση της συνθήκης·

2.  θεωρεί ότι μια πραγματική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και η αποτελεσματική λειτουργία του μέσου αυτού θα μπορούσαν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ένωσης·

3.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν οδηγήσει σε συνεχή επιδείνωση την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων, τεράστια αύξηση του αριθμού των φτωχών εργαζομένων και υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης· ζητεί την άμεση κατάργηση όλων των μέτρων λιτότητας και καλεί τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν στοχευμένες πολιτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και μέτρα κοινωνικής προστασίας, εστιάζοντας πρωτίστως σε πολίτες που διαβιώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

4.  επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των αναφορών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση πολλών θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5.  τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανισμών και των υπηρεσιών της, και τα κράτη μέλη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6.  τονίζει ότι, μολονότι η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που παρέχεται στους πολίτες στην εσωτερική αγορά δυνάμει του Χάρτη, πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διεκδίκηση του δικαιώματος αυτού, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεταφοράς παροχών κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεων, υγειονομικής περίθαλψης και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των εγγράφων προσωπικής κατάστασης· καλεί τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν, με βάση τον Χάρτη, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες απολαμβάνουν καθολική πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη (φάρμακα και θεραπείες), δικαιοσύνη, εκπαίδευση και δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας·

7.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό και πολιτικό βίο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για την ουσιαστική διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ψήφισμα 66/130 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική·

8.  υπογραμμίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του Χάρτη· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να διασφαλίζουν τον δέοντα σεβασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δικαιωμάτων αυτών με διαφανή τρόπο, κυρίως δε των δικαιωμάτων εκείνων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και στη Συνθήκη του Μαρακές· είναι της άποψης ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα πρέπει να διοχετεύονται σε έργα που παραβιάζουν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως για παράδειγμα έργα που διαχωρίζουν τα άτομα με αναπηρία από την κοινότητα·

9.  καλεί την ΕΕ να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε μια αποτελεσματική, εγκάρσια και συνολική αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή της με τις διατάξεις που κατοχυρώνονται στη σύμβαση, θέτοντας σε εφαρμογή μια πραγματικά δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία που θα στοχεύει στην εγγύηση της άμεσης και πλήρους συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της για την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, επισημαίνει με αυστηρότητα ότι τα μέτρα λιτότητας που υιοθέτησε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδείνωσαν το βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία και υπονόμευσαν την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

11.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο που έρχονται σε επαφή με τον Frontex και να έχουν πλήρη πρόσβαση σε μέσα ένδικης προστασίας που θα τους επιτρέπουν την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων μέσω θεσπισμένου μηχανισμού καταγγελιών· επιδοκιμάζει την εισαγωγή ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών στον κανονισμό για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του εν λόγω οργανισμού·

12.  επιδοκιμάζει την έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας η οποία οδήγησε στη θέσπιση αυτού του μηχανισμού και το εν εξελίξει έργο της για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επιδοκιμάζει την έρευνά της για το κατά πόσο τηρείται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όταν τα κράτη μέλη δαπανούν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για έργα που ιδρυματοποιούν τα άτομα με αναπηρία αντί να τα εντάσσουν στην κοινωνία·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη των αυτόχθονων εθνοτικών, εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών κοινοτήτων και των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση·

14.  εκφράζει τη θλίψη του για όλες τις περιπτώσεις διάκρισης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων και μεταναστών και να τις πολεμήσουν αποτελεσματικά, καθώς και στους περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, που καταγγέλλονται τακτικά σε αναφορές και από διεθνείς οργανώσεις όπως οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας και του πλουραλισμού τους, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία αποτελεί ένα διακριτικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα δικαιώματα των πολιτιστικών και γλωσσικών μειονοτήτων προστατεύονται από τον Χάρτη· ζητεί από το Συμβούλιο να αποδεσμεύσει την έκδοση της πρότασης οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους να εγγυηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προς εργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία, όλων των πολιτών τρίτων χωρών στην ΕΕ και να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη· εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κέντρα υποδοχής και κράτησης αλλοδαπών·

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι μηχανισμοί διαχείρισης και χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τα κέντρα υποδοχής για τους μετανάστες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές νομικές παραβάσεις, διαφθορά, καταχρήσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

17.  καλεί την Επιτροπή να δράσει χωρίς δισταγμό και να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες και τα προνόμιά της προκειμένου να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ή που διαπράττουν μορφές κατάχρησης εξουσίας όπως ο θεσμικός ρατσισμός και η ξενοφοβία·

18.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται με συνέπεια την αρχή της αλληλεγγύης και να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για τον επιμερισμό των ευθυνών, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης προστασία της ζωής των μεταναστών και των προσφύγων και να καταπολεμηθεί το διασυνοριακό έγκλημα, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

19.  σημειώνει τη συχνή επανάληψη αναφορών σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που είναι σύζυγοι πολιτών της ΕΕ και μόνιμοι κάτοικοι που δεν είναι πολίτες της ΕΕ, κυρίως δε οι απάτριδες·

20.  πιστεύει ότι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας που υπονομεύει το κλίμα επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές, δεν αποτελεί μόνο, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσβολή στην ασφάλεια δικαίου, όπως παρουσιάζεται από ορισμένες αναφορές, αλλά μπορεί επίσης να θεωρηθεί παραβίαση του Χάρτη, σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι φορείς δεν μεταφέρουν ούτε εφαρμόζουν την νομοθεσία σχετικά με την στρατηγική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος·

21.  υπογραμμίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη αναγνώριση δημόσιων εγγράφων στα διαφορετικά κράτη μέλη, ειδικότερα των πιστοποιητικών γάμου και υιοθεσίας, πράγμα που καθιστά αδύνατη τη διασφάλιση «του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού»·

22.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών επιμέλειας, υιοθεσιών χωρίς γονική συναίνεση και δικαιωμάτων επισκέψεων των γονέων, όπως περιγράφεται άλλωστε και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές της υιοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την έννοια «του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού» στο πλαίσιο αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙΑ· θεωρεί ότι οι υφιστάμενες διαφορές στα πλαίσια της Ένωσης σχετικά με την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα καθιστούν δύσκολη τη διασφάλιση «του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού» και του δικαιώματος του παιδιού να διατηρήσει επαφή και με τους δύο γονείς·

23.  παροτρύνει την έγκριση νέας νομοθεσίας με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας και επιδοκιμάζει προηγούμενες πρωτοβουλίες σε οιοδήποτε διοικητικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της εγγύησης της καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια· πιστεύει ότι η λήψη ειδικών μέτρων για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αρωγής που προβλέπεται στο άρθρο 34 του Χάρτη· επικρίνει τις αποφάσεις που ενδέχεται να αποτρέψουν την προστασία του δικαιώματος αυτού λόγω κυρίως συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ αρχών·

24.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια παραμένει σε υψηλό επίπεδο και τα παιδιά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι ενήλικες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δράση τους, υιοθετώντας μια ολιστική στρατηγική για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των αιτιών της παιδικής φτώχειας·

25.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Αναφορών με στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το Χάρτη·

26.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ το 2015· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις υφιστάμενες διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των ατόμων ΛΟΑΔΜ· τονίζει ότι το πρόβλημα των διακρίσεων εις βάρος των οικογενειών ΛΟΑΔΜ πρέπει να επιλυθεί πάραυτα και καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το νομικό καθεστώς αυτών των οικογενειών ώστε να εξασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους σε όλη την ΕΕ·

27.  τονίζει ότι πολλοί απάτριδες στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ συνυπολογίζονται κατά την κατανομή των εδρών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το θέμα·

28.  τονίζει την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αντιμετωπίζουν περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα ατομικής ταυτότητας·

29.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιληφθεί, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, του ζητήματος του δικαιώματος ψήφου στις εθνικές εκλογές, κυρίως σε περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν στερηθεί τα εκλογικά τους δικαιώματα στις χώρες καταγωγής τους όταν ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, καθώς και σε περιπτώσεις που έχουν στερηθεί το δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές ή τους έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα·

30.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη έχουν ανεπιφύλακτα αναλάβει επίσημη και δεσμευτική υποχρέωση βάσει της αρχής του κράτους δικαίου «να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για την εφαρμογή ορισμένων αποφάσεων του Δικαστηρίου· ενθαρρύνει τη λήψη δραστικότερων μέτρων σε περιπτώσεις αναβλητικής ή συνεχούς μη εκτέλεσης των αποφάσεων·

31.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να τηρούν την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική ανάπτυξη που εντοπίζεται σε μέρη της ΕΕ, η οποία έχει ζημιογόνες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις ζωές των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων των θιγόμενων περιοχών·

32.  υπογραμμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι διοικητικές τους διαδικασίες είναι ανοικτές, δίκαιες, διαφανείς, αναλογικές και υπόκεινται σε λογοδοσία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Yana Toom, Ángela Vallina, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz, Urszula Krupa, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Monica Macovei

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

4

0

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.

(2)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.

(3)

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(4)

ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(7)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(8)

ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

(9)

ΕΕ L 204 E της 26.7.2006, σ. 23.

(10)

ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(14)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594.

(15)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0062.

(16)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0387.

(17)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.

(18)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.

(19)

  ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 405.

(20)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.

(21)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0350.

(22)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0095.

(23)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0203.

(24)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

(25)

Αυτή η νέα μορφή εμπορίας έχει ήδη επισημανθεί στο «ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία», (Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2016)0090).

(26)

Πρόγραμμα δράσης Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) § 7.2 και 7.3

(27)

Europol, Έκθεση: Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου