Procedure : 2016/2118(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2016

Indgivne tekster :

A8-0346/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0472

BETÆNKNING     
PDF 367kWORD 55k
25.11.2016
PE 594.113v03-00 A8-0346/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 13,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 14,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, som Kommissionen vedtog den 18. juli 2016 (COM(2016)0300) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  der henviser til sin holdning af 26. oktober 2016 om forslag til Unionens almindelige budget for 2017(3),

–  der henviser til det fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 17. november 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0346/2016),

A.  der henviser til, at Kommissionen efter at have undersøgt alle muligheder for at finansiere de yderligere og uforudsete forpligtelsesbehov i sit budgetforslag foreslog at anvende margenen til uforudsete udgifter til et beløb af 1 164,4 mio. EUR med henblik på at supplere de forpligtelsesbevillinger, der er afsat til at dække udgifterne under udgiftsområde 3 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, dvs. ud over forpligtelsesloftet på 2 578 mio. EUR i løbende priser;

B.  der henviser til, at der sandsynligvis vil opstå supplerende finansielle behov i 2017 i forbindelse med den interne sikkerhedskrise og de nuværende humanitære og migrations- og flygtningerelaterede udfordringer; anerkender, at disse behov kan være betydeligt større end de midler, der er til rådighed under udgiftsområde 3; minder om, at der ikke er nogen margen tilbage under loftet i udgiftsområde 3; anmoder derfor Kommissionen om at oplyse, hvorvidt og hvordan der kan anvendes supplerende midler via margenen til uforudsete udgifter for at reagere på mulige supplerende finansielle behov under udgiftsområde 3 i løbet af 2017;

C.  der henviser til, at Kommissionen har revideret dette forslag om mobilisering inden for rammerne af ændringsskrivelse nr. 1/2017, således at det ligeledes omfatter udgifterne under udgiftsområde 4;

D.  der henviser til, at Forligsudvalget, der er nedsat for 2016-budgettet, enedes om at mobilisere margenen til uforudsete udgifter til et beløb på 1 906,2 mio. EUR for udgiftsområde 3 og udgiftsområde 4 og om at udligne 575,0 mio. EUR i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under udgiftsområde 2 Bæredygtig vækst: Naturressourcer i 2017, 507,3 mio. EUR i 2017, 570,0 mio. EUR i 2018 og 253,9 mio. EUR i 2019 i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under udgiftsområde 5 Administration;

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 14, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(2) er der fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst.

(2) Kommissionen har i henhold til artikel 6 i nævnte forordning beregnet det absolutte beløb for margenen til uforudsete udgifter i 2017(3).

(3) Efter at have undersøgt alle andre muligheder for at reagere på de uforudsete omstændigheder under loftet for udgiftsforpligtelser for 2017 under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) som fastlagt i den flerårige finansielle ramme (FFR), og efter at have foreslået at anvende det samlede beløb på 530 mio. EUR i fleksibilitetsinstrumentet, som står til rådighed i 2017, er det påkrævet at tage margenen til uforudsete udgifter i anvendelse for at imødekomme behovene som følge af migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen ved at øge forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 og 4 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 ud over loftet for disse udgiftsområder.

(4) I betragtning af denne meget specielle situation er betingelsen vedrørende en sidste udvej i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 opfyldt —

(5) For at minimere den tid, der er nødvendig for at tage margenen til uforudsete udgifter i anvendelse, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 skal margenen til uforudsete udgifter tages i anvendelse for at afsætte 1 176 030 960 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser for udgiftsområde 3 Sikkerhed og unionsborgerskab og 730 120 000 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser for udgiftsområde 4 Et globalt Europa i den flerårige finansielle ramme.

Artikel 2

Det samlede beløb på 1 906 150 960 EUR i forpligtelsesbevillinger som følge af artikel 1 skal udlignes i forhold til margenerne under lofterne for forpligtelser for årene 2017 til 2019 for følgende udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme:

a)  2017:

i) Udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst - Naturressourcer):  575 000 000 EUR

  ii) Udgiftsområde 5 (Administration):       507 268 804 EUR

b)  2018: Udgiftsområde 5 Administration:         570 000 000 EUR

c)  2019: Udgiftsområde 5 Administration:        253 882 156 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Udfærdiget i Bruxelles.

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(3)

  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 30. juni 2016 om teknisk justering af den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i BNI (COM(2016)0311).


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (18.11.2016)

til Budgetudvalget

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017

(2016/2118(BUD))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  noterer sig Kommissionens forslag i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 om at anvende margenen til uforudsete udgifter med et beløb på 1 164,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger over forpligtelsesloftet under udgiftsområde 3 med henblik på at imødekomme de yderligere finansieringsbehov, der opstår som følge af sikkerhedskrisen og de migrations- og flygtningerelaterede udfordringer i Unionen, i betragtning af den opbrugte disponible margen under udgiftsområde 3 og fleksibilitetsinstrumentet for 2017;

2.  mener, at der sandsynligvis vil opstå supplerende finansielle behov i 2017 i forbindelse med den interne sikkerhedskrise og de nuværende humanitære og migrations- og flygtningerelaterede udfordringer; anerkender, at disse behov kan være betydeligt større end de midler, der er til rådighed under udgiftsområde 3; minder om, at der ikke er nogen margen tilbage under loftet i udgiftsområde 3; anmoder derfor Kommissionen om at oplyse, hvorvidt og hvordan der kan anvendes supplerende midler via margenen til uforudsete udgifter for at reagere på mulige supplerende finansielle behov under udgiftsområde 3 i løbet af 2017;

3.  glæder sig over Kommissionens forslag om at styrke udgiftsområde 3 med yderligere 2,55 mia. EUR i årene 2018-2020 som led i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for at tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til RIA-agenturer og for at tage hensyn til Kommissionens seneste forslag på sikkerheds- og migrationsområdet; minder om, at det er nødvendigt at reagere omgående på udfordringerne i forbindelse med sikkerhedskrisen og de migrations- og flygtningerelaterede udfordringer, og lægger vægt på, at alle de berørte parter sikrer fuld gennemsigtighed omkring betalinger og en regelmæssig overvågning og indberetning af udgifter; beklager, at Kommissionen ikke benyttede muligheden i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme til at justere loftet i overensstemmelse hermed;

4.  minder om, at en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de forskellige målsætninger for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden var en prioritet for Parlamentet under forhandlingerne, der førte frem til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014(1), som oprettede fonden; opfordrer Kommissionen til at forhøje antallet af budgetposter under fonden for at gøre det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige målsætninger og dermed til disse budgetposter, vil blive anvendt; opfordrer Kommissionen til navnlig at adskille udgifter til forbedring af strategier for retfærdig tilbagesendelse fra udgifter til lovlig migration og fremme af den konkrete integration af tredjelandsstatsborgere i alle fremtidige budgetforslag som foreslået i stk. 12 i udtalelsen af 24. september 2014 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Budgetudvalget om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(2).

5.  bekræfter anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter for et beløb på ca. 1 mia. EUR i 2017 med henblik på at finansiere specifikke tiltag, som Kommissionen har foreslået for udgiftsområde 4 i FFR (Det Globale Europa) som led i sin meddelelse om midtvejsrevisionen af FFR (+ 1,4 mia. EUR for udgiftsområde 4 for perioden 2017-2020; bemærker den delvise anvendelse af de midler, der er mobiliseret ved hjælp af margenen til uforudsete udgifter (750 mio. EUR ud af 1 mia. EUR) til de tilsvarende stigninger i 2017 i finansieringen til instrumentet for udviklingssamarbejde (+ 500 mio. EUR) og det europæiske naboskabsinstrument (+ 250 mio. EUR), med henblik på at støtte lande i Middelhavsområdet og tage fat på de grundlæggende årsager til migration ved at hjælpe lande i Afrika syd for Sahara og Asien; noterer sig ligeledes anvendelsen af de resterende mobiliserede midler (250 mio. EUR ud af 1 mia. EUR) til støtte for de i 2017-budgettet afsatte midler til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) som et led i den nye eksterne investeringsplan, som Kommissionen har foreslået med henblik på at behandle de grundlæggende årsager til migration på lang sigt.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

17.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

(2)

PE536.206v03-00.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský

Juridisk meddelelse