Процедура : 2016/2268(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0349/2016

Внесени текстове :

A8-0349/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0471

ДОКЛАД     
PDF 568kWORD 52k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия, прието от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0681),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приет от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0680),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приета от Съвета на 21 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на ... (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0349/2016),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2015 се отнася за предложението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с наводненията в Германия през май и юни 2016 г.;

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът за 2016 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 31 475 125 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 48, 24.2.2016 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Правна информация