Postup : 2016/2268(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0349/2016

Předložené texty :

A8-0349/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0471

ZPRÁVA     
PDF 498kWORD 50k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Německu

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Německu

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3)(nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu, který přijala Komise dne 19. října 2016 (COM(2016)0681),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2016, který Komise přijala dne 19. října 2016 (COM(2016)0680),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016, který Rada přijala dne 21. listopadu 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne ... (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0349/2016),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 pokrývá navrhované uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v souvislosti s povodněmi, k nimž došlo v květnu a červnu 2016 v Německu;

B.   vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2016 a navýšit rozpočtový článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 31 475 125 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby.;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o víceletém finančním rámci (VFR) a příslušné prostředky na závazky a na platby by měly být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného VFR;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2016 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění