Postupak : 2016/2268(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0349/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0349/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0471

IZVJEŠĆE     
PDF 495kWORD 50k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016., konačno donesen 25. studenog 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EUZ, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj, koju je Komisija usvojila 19. listopada 2016. (COM(2016)0681),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 koji je Komisija usvojila 19. listopada 2016. (COM(2016)0680),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 koje je Vijeće usvojilo 21. studenog 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu ... (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0349/2016),

A.  budući da se nacrtom proračuna br. 6/2016 obuhvaća predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije za poplave koje su u svibnju i lipnju 2016. pogodile Njemačku;

B.   budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna za 2016. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 31 475 125 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za obveze i plaćanja u proračun trebalo unijeti iznad gornjih granica VFO-a;

1.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016;

2.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2016 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 48, 24.2.2016., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Pravna napomena