Postup : 2016/2268(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0349/2016

Predkladané texty :

A8-0349/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0471

SPRÁVA     
PDF 408kWORD 52k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Európskej únie na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Európskej únie na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku, ktorý Komisia prijala 19. októbra 2016 (COM(2016)0681),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2016, ktorý prijala Komisia 19. októbra 2016 (COM(2016)0680),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016, ktorú prijala Rada 21. novembra 2016 a postúpila Európskemu parlamentu ... (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0349/2016),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 zahŕňa navrhnutú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v súvislosti s povodňami, ku ktorým došlo v Nemecku v máji a v júni 2016;

B.   keďže Komisia následne navrhla pozmeniť rozpočet na rok 2016 a zvýšiť prostriedky v riadku 13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo – o 31 475 125 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, ako aj národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

32

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právne oznámenie