Förfarande : 2016/2268(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0349/2016

Ingivna texter :

A8-0349/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0471

BETÄNKANDE     
PDF 342kWORD 50k
25.11.2016
PE 592.430v02-00 A8-0349/2016

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2016 för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: José Manuel Fernandes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2016 för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland

(13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt antagen den 25 november 2015(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland, som kommissionen antog den 19 oktober 2016 (COM(2016)0681),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som kommissionen antog den 19 oktober 2016 (COM(2016)0680),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2016 som rådet antog den 21 november 2016 och översände till Europaparlamentet den ..., (13852/2016 – C8-0473/2016),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0349/2016), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 6/2016 täcker det föreslagna utnyttjandet av Europeiska solidaritetsfonden avseende översvämningar som inträffade i Tyskland i maj och juni 2016.

B.   Kommissionen föreslår därför en ändring av budgeten för 2016 och en ökning av beloppet under budgetartikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 31 475 125 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2016 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Rättsligt meddelande