Procedure : 2016/2120(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0351/2016

Indgivne tekster :

A8-0351/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0473

BETÆNKNING     
PDF 369kWORD 55k
25.11.2016
PE 594.114v02-00 A8-0351/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jens Geier

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

(COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 11,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, som Kommissionen vedtog den 18. juli 2016 (COM(2016)0300) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, vedtaget af Rådet den 12. september 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. september 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  der henviser til sin holdning af 26. oktober 2016 om forslag til Unionens almindelige budget for 2017(3),

–  der henviser til det fælles udkast, der blev godkendt af Forligsudvalget den 17. november 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0351/2016),

A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 har vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

B.  der henviser til, at Kommissionen havde foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen fra Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017 ud over loftet for udgiftsområde 3 med 530 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet;

C.  der henviser til, at det samlede beløb fra fleksibilitetsinstrumentet for regnskabsåret 2017 derfor er fuldt opbrugt;

1.  bemærker, at 2017-lofterne for udgiftsområde 3 ikke giver mulighed for en passende finansiering af hasteforanstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet;

2.  er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 530 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger;

3.  tilslutter sig desuden den foreslåede fordeling af de tilsvarende betalingsbevillinger på 238,3 mio. EUR i 2017, 91 mio. EUR i 2018, 141,9 mio. EUR i 2019 og 58,8 mio. EUR i 2020;

4.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor absolut nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt, og gentager den holdning, som det har fremsat inden for rammerne af midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR, om, at fleksibilitetsinstrumentets årlige beløb skal øges til 2 mia. EUR;

5.  gentager sit mangeårige standpunkt, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0411.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Fleksibilitetsinstrumentet har til formål at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for rammerne af lofterne for et eller flere udgiftsområder.

(2)  Som fastsat i artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 er der et loft over det årlige beløb, der er til rådighed i fleksibilitetsinstrumentet, på 471 mio. EUR (i 2011-priser)(2).

(3)  Som følge af de presserende behov er det nødvendigt at tilvejebringe et betydeligt beløb i supplerende bevillinger for at kunne finansiere foranstaltninger til at afhjælpe migrations- , flygtninge- og sikkerhedskrisen.

(4)  Efter at have undersøgt alle muligheder for en omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) har det vist sig nødvendigt at gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet for at supplere de midler, der er til rådighed på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, ud over loftet for udgiftsområde 3 med et beløb på 530,0 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet.

(5)  På baggrund af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet, fordeles over flere regnskabsår og anslås til 238,3 mio. EUR i 2017, 91,0 mio. EUR i 2018, 141,9 mio. EUR i 2019 og 58,8 mio. EUR i 2020.

(6)  For at minimere den tid, der er nødvendig for at tage fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2017.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.  Fleksibilitetsinstrumentet anvendes til at tilvejebringe et beløb på 530,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab).

Beløbet skal anvendes til at finansiere foranstaltninger til håndtering af migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen.

2.  På grundlag af den forventede betalingsprofil vil betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet være som følger:

a) 238,3 mio. EUR i 2017

b) 91,0 mio. EUR i 2018

c) 141,9 mio. EUR i 2019

d) 58,8 mio. EUR i 2020.

De specifikke beløb for hvert regnskabsår godkendes under den årlige budgetbehandling.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Udfærdiget i Bruxelles.

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (17.11.2016)

til Budgetudvalget

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

(2016/2120(BUD))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  tager den foreslåede anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet under udgiftsområde 3 i forslaget til Den Europæiske Unions budget for 2017 til et beløb af 530 mio. EUR til efterretning og minder om, at dette svarer til det samlede beløb, der er til rådighed for dette instrument i 2017 i henhold til de nugældende FFR-regler; gentager, at budgetfleksibiliteten har sine begrænsninger og kun kan være en løsning på kort sigt for uforudsete begivenheder, som der dernæst skal tages hånd om inden for de almindelige budgetposter; understreger dog, at dette beløb er utilstrækkeligt til at imødegå de voksende udfordringer;

2.   anerkender, at den finansielle virkning af den aktuelle interne sikkerhedskrise såvel som de humanitære og migrationsmæssige udfordringer ikke blev taget i betragtning, da den nuværende FFR blev vedtaget i 2013; minder om, at fleksibilitetsinstrumentet skal bruges til at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke vil kunne dækkes inden for rammerne af de fastlagte lofter for et eller flere udgiftsområder; beklager, at Kommissionen ikke benyttede lejligheden i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR til at justere loftet over udgiftsområde 3 i overensstemmelse hermed;

3.  fremhæver, at selv med systematisk mobilisering af det samlede fleksibilitetsinstrument under udgiftsområde 3 i de kommende år, vil de finansielle midler, der er til rådighed, ikke være tilstrækkelige til at håndtere de øgede behov; anser det derfor for afgørende, at der sker en rimelig fordeling af finansieringsmidler i henhold til prioriteringer og med fuld gennemsigtighed og ansvarlighed;

4.  glæder sig over forslagene fra Kommissionen i forbindelse med FFR-midtvejsrevisionen, der har til formål at øge budgetkapaciteten med henblik på at kunne reagere hurtigt og tilstrækkeligt på uforudsete begivenheder; henleder navnlig opmærksomheden på skabelsen af en ny EU-krisereserve, der skal finansieres ved tilbagetrukne forpligtelsesbevillinger såvel som en fordobling af størrelsen af fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven; understreger, at ændringer indført som led i midtvejsrevisionen af FFR bør sikre budgetstabiliteten og forudsigeligheden for resten af FFR 2014-2020;

5.  erindrer om, at en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de forskellige målsætninger for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden var en prioritet for Parlamentet under forhandlingerne forud for vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014(1) om oprettelse af fonden; opfordrer Kommissionen til at forhøje antallet af budgetposter under fonden i overensstemmelse hermed for at gøre det lettere at gennemskue, hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige målsætninger og dermed til disse budgetposter, vil blive anvendt; opfordrer Kommissionen til navnlig at adskille udgifter til forbedring af strategier for retfærdig tilbagesendelse fra udgifter til lovlig migration og fremme af den konkrete integration af tredjelandsstatsborgere i alle fremtidige budgetforslag som foreslået i stk. 12 i udtalelsen af 24. september 2014 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Budgetudvalget om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 (2014/2040(BUD))(2).

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

17.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

(1)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

(2)

  PE536.206v03-00.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Juridisk meddelelse