Postup : 2016/2267(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0352/2016

Předložené texty :

A8-0352/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0470

ZPRÁVA     
PDF 624kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Monika Hohlmeier

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0352/2016),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Účelem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 19. srpna 2016 Německo předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti se sérií mimořádně intenzivních, krátkodobých povodní, které postihly region Dolní Bavorsko (Niederbayern) v květnu a červnu 2016.

(4)  Žádost Německa splňuje požadavky pro poskytnutí finanční pomoci z fondu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

(5)  Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Německu.

(6)  Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 31 475 125 EUR ve prospěch Německa ve formě prostředků na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [datum jeho přijetí].

V …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje, aby byly uvolněny prostředky z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí finanční pomoci v souvislosti s přírodní katastrofou, která zasáhla v květnu a červnu 2016 Německo (povodně v Dolním Bavorsku, zejména v okrese Rottal-Inn).

Série mimořádně silných, krátkodobých záplav / bleskových povodní poškodila veřejnou i soukromou infrastrukturu, soukromá obydlí i zemědělství. Sedm lidí přišlo o život a postiženo bylo více než 47 000 obyvatel Dolního Bavorska, z nichž se více než 2 000 nemohlo dva měsíce po skončení povodní vrátit do svých domovů. Město Simbach am Inn bylo téměř zcela zničeno a tři týdny zůstalo bez obecního zásobování vodou. Byly rovněž hlášeny závažné škody ve firmách a v zemědělství a výrazně byla poškozena i základní infrastruktura, vodovodní sítě, kanalizační služby a elektrická rozvodná síť.

Německé orgány ve své žádosti, kterou Komise přijala dne 19. srpna 2016, odhadovaly celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou na 1 259,005 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 3,03 % HDP dotčeného regionu NUTS 2 Dolní Bavorsko (na základě údajů z roku 2014) a přesahuje 1,5% hranici regionálního HDP, jedná se o „regionální přírodní katastrofu“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o fondu solidarity.

Náklady na způsobilá základní záchranná opatření definovaná v článku 3 uvedeného nařízení německé orgány odhadují na 94,196 milionu EUR, z toho více než 52,227 milionů EUR na opatření obnovy v oblasti dopravy a více než 21 milionů EUR na sanační opatření.

Zasažený region spadá podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „více rozvinuté regiony“. Německé orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programu v rámci ESI fondů.

Německo nepožádalo o vyplacení zálohy.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod u všech škod až do prahové hodnoty pro „závažnou katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 31 475 125 EUR.

Navrhované uvolnění prostředků vyžaduje změnu rozpočtu na rok 2016 a návrh opravného rozpočtu (č. 6/2016) za účelem zvýšení rozpočtového článku 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 31 475 125 EUR v prostředcích na závazky i v prostředcích na platby.

Jedná se o druhé rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2016 a celková výše navrhované pomoci je v souladu s ustanoveními o ročním stropu Fondu solidarity EU ve výši 552 040 402 EUR (tzn. 500 milionů EUR v cenách z roku 2011) uvedenými v nařízení o VFR. Vzhledem k tomu, že z roku 2015 zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 541 216 080 EUR, které byly přeneseny do roku 2016, dosahuje zbývající nevyčerpaná částka FSEU po první žádosti o uvolnění prostředků (zemětřesení v oblasti Jónských ostrovů v Řecku) výše 1 091 604 648 EUR.

Zpravodajka doporučuje, aby byl návrh rozhodnutí předložený Komisí, který je uveden v příloze této zprávy, urychleně schválen jako výraz solidarity s postiženým německým regionem.


PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Německa

Evropská komise předala Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2016)0681) za účelem poskytnutí pomoci Německu.

V reakci na žádost Německa byla pomoc z Fondu solidarity vypočtena na základě odhadu celkových přímých škod takto:

Katastrofa

Přímé škody

 

(v milionech EUR)

Celkové náklady na způsobilá opatření

(v milionech EUR)

 

Použitá prahová hodnota pro regionální katastrofu

[1,5 % HDP] (v milionech EUR)

2,5 % přímých škod (v EUR)

6 % přímých škod převyšujících prahovou hodnotu

 

Celková výše navrhované pomoci

 

(v EUR)

NĚMECKO

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

CELKEM

31 475 125

Po prostudování žádosti (sdělení Komisi C(2016(6597 ze dne 14. 10. 2016) a po zvážení maximálního možného příspěvku z fondu, jakož i možnosti přerozdělení prostředků navrhuje Komise uvolnit z Fondu solidarity Evropské unie částku v celkové výši 31 475 125 EUR.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Fondu solidarity EU uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění