Procedure : 2016/2267(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0352/2016

Indgivne tekster :

A8-0352/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0470

BETÆNKNING     
PDF 447kWORD 55k
25.11.2016
PE 592.448v02-00 A8-0352/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Monika Hohlmeier

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland

(COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0352/2016),

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 19. august 2016 indgav Tyskland en ansøgning om støtte fra fonden efter en række meget kraftige, kortvarige oversvømmelser, der ramte regionen Niederbayern i maj og juni 2016.

(4)  Anvendelsen til fordel for Tyskland opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(5)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Tyskland.

(6)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2016 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 31 475 125 EUR til rådighed for Tyskland i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ...[datoen for vedtagelsen].

Udfærdiget den ...

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s.1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til at yde finansiel støtte i forbindelse med en katastrofe i Tyskland (oversvømmelser i Niederbayern, navnlig i Landkreis Rottal-Inn), som fandt sted i maj og juni 2016.

Rækken af særligt intense og kortvarige tilfælde af oversvømmelser og styrtfloder forårsagede ødelæggelse af offentlig og privat infrastruktur, private hjem og landbrug. Syv mennesker mistede livet, og flere end 47 000 mennesker i Niederbayern blev berørt, hvoraf flere end 2 000 var ude af stand til at vende tilbage til deres huse to måneder efter oversvømmelserne. Byen Simbach am Inn blev næsten fuldstændig ødelagt og havde ingen kommunal vandforsyning i tre uger. Der blev også rapporteret om betydelige skader på virksomheder og på landbruget samt meget stor skade på den grundlæggende infrastruktur, vandforsyningen, kloakvæsenet og elektricitetsnettet.

De tyske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 19. august 2016, de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 1 259 005 000 EUR. Da dette udgør 3,03 % af det regionale BNP for den berørte NUTS 2-region Niederbayern (baseret på tal fra 2014) og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, der er fastsat i forordningen, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til støtteberettigede påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de tyske myndigheder blevet anslået til 94 196 000 EUR, hvoraf 52 227 000 EUR vedrører genopretningstiltag på transportområdet og over 21 mio. EUR vedrører oprydningsforanstaltninger.

Den berørte region hører ind under kategorien "mere udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (2014-2020). De tyske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammet til genopretningstiltag.

Tyskland anmodede ikke om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader for alle skader op til tærskelværdien for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 31 475 125 EUR.

Den foreslåede mobilisering kræver en ændring af budgettet for 2016 og et ændringsbudget (nr. 6/2016), der tilsigter at forhøje budgetartikel 13 06 01"Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 31 475 125 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Dette er den anden afgørelse om anvendelse i 2016, og det samlede bistandsbeløb, der foreslås, er i overensstemmelse med de i FFR-forordningen fastsatte bestemmelser om det årlige loft for Solidaritetsfonden på 552 040 402 EUR (dvs. 500 mio. EUR i 2011-priser). Eftersom 2015-tildelingen på 541 216 080 EUR ikke blev udnyttet og blev overført til 2016, udgør Solidaritetsfondens resterende uudnyttede beløb efter det første forslag om mobilisering i 2016 (jordskælvet, der ramte De Joniske Øer, Grækenland) i øjeblikket 1 091 604 648 EUR.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med den berørte tyske region.


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til fordel for Tyskland

Kommissionen har fremsendt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2016)0681) til at yde bistand til Tyskland.

På grundlag af en ansøgning fra Tyskland beregnes støtten fra fonden som følger baseret på de anslåede samlede skader:

Katastrofe

Direkte skader

 

(mio. EUR)

Samlede omkostninger til de støtte-berettigede tiltag

(mio. EUR)

 

Anvendt regional tærskel for katastrofer

[1,5 % af BNP] (mio. EUR)

2,5 % af direkte skader

(EUR)

6 % af direkte skader over tærsklen

 

Samlet foreslået støttebeløb

 

(EUR)

TYSKLAND

1 259,005

94,196

622,8

31 475 125

~

31 475 125

I ALT

31 475 125

Efter en gennemgang af anmodningen (meddelelse til Kommissionen C(2016(6597 af 14.10.2016) og under hensyntagen til den maksimale grænse for tilskud fra fonden samt mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at overføre i alt 31 475 125 EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Juridisk meddelelse