Postup : 2016/0126(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0354/2016

Předložené texty :

A8-0354/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0465

DOPORUČENÍ     ***
PDF 653kWORD 65k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 Kopie:  Jan Philipp Albrecht, zpravodaj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08523/2016),

–  s ohledem na dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů (08557/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 16 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0329/2016),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0354/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Na základě výzev Evropského parlamentu přijala Rada dne 3. prosince 2010 rozhodnutí, kterým zmocnila Komisi k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dále jen „zastřešující dohoda“). Dne 28. března 2011 zahájila Komise jednání s ministerstvem spravedlnosti USA. Parlament byl o průběhu jednání pravidelně informován v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU a zpravodaj vydal řadu pracovních dokumentů k usnadnění diskusí ve výboru LIBE.

2. Znění dohody bylo parafováno dne 8. září 2015. Poté, co Kongres USA dne 24. února 2016 přijal zákon o soudní nápravě, rozhodla se Rada dne 18. července 2016 požádat Evropský parlament, aby udělil souhlas s uzavřením dohody, v souladu s čl. 218 odst. 6 písm. a) v) SFEU, a dne 12. září 2016 předložila tuto žádost Parlamentu.

3. Cílem dohody je zaručit vysokou úroveň ochrany základních práv a svobod jednotlivců, a to zejména práva na soukromí, pokud jde o zpracovávání osobních údajů v případě, kdy jsou údaje pro tyto účely předávány příslušným orgánům Evropské unie a jejích členských států a USA.

Oblast působnosti smlouvy

4. Zpravodaj považuje za důležité zdůraznit, že zastřešující dohoda nestanoví právní základ pro předávání osobních údajů. Právní základ pro předávání osobních údajů se nachází ve stávajících dohodách mezi EU a USA nebo v bilaterálních dohodách mezi členskými státy a USA či ve vnitrostátních právních předpisech v oblasti výměny osobních údajů (např. mezinárodní dohody o PNR, programu sledování financování terorismu nebo Úmluvě o vzájemné právní pomoci). Zastřešující dohoda doplňuje ochranu a záruky vyplývající z těchto dohod a posiluje a harmonizuje práva subjektu údajů. Avšak vzhledem k tomu, že právní služba Parlamentu ve svém stanovisku ze dne 14. ledna 2015 upozornila na některé otázky vyžadující další vyjasnění, odkazuje zpravodaj na prohlášení Komise(1) učiněné v rámci postupu souhlasu Parlamentu. Jedno z vyjasnění se týká poslední části věty v čl. 5 odst. 3 („ nesmí být vyžadováno žádné další povolení [k předávání údajů]“). Toto ustanovení nepředstavuje de facto rozhodnutí o odpovídající ochraně, ale pouze uvádí, že nebude nezbytný žádný další právní základ než příslušná dohoda uvedená v čl. 3 odst. 1, což platí již v současnosti. Komise také vyjasnila, že předpoklad souladu s platnými mezinárodními předpisy v oblasti předávání údajů nebude automatický, nýbrž kvalifikovaný, a tudíž vyvratitelný, a nebude ovlivňovat pravomoci orgánů pro ochranu údajů.

5. Podle článku 3 se tato dohoda bude uplatňovat na předávání osobních údajů mezi donucovacími orgány EU nebo členských států a donucovacími orgány USA pro účely prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, včetně terorismu. Vztahuje se na veškeré předávání údajů mezi těmito orgány, bez ohledu na státní příslušnost či místo bydliště dotčeného subjektu údajů. Dále se vztahuje na osobní údaje předávané pro tyto účely soukromými subjekty na území jedné smluvní strany příslušným orgánům druhé smluvní strany, a to na základě mezinárodní dohody.

6. Dohoda se nevztahuje na výměny údajů mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány, jelikož nespadají do oblasti působnosti Unie. Nevztahuje se ani na transatlantické předávání údajů mezi soukromými subjekty (např. v rámci smluvních ujednání nebo systému EU-USA na ochranu soukromí) ani na následný přístup k těmto osobním údajům ve Spojených státech amerických ze strany donucovacího orgánu nebo vnitrostátního bezpečnostního orgánu USA.

7. Dohoda také stanoví, že každá smluvní strana bude tato ustanovení provádět bez jakékoli svévolné nebo neodůvodněné diskriminace mezi svými státními příslušníky a státními příslušníky druhé smluvní strany. Podle Komise toto ustanovení posiluje ostatní ustanovení dohody, jako jsou ta, jež stanoví záruky pro subjekty údajů (tj. právo na přístup, opravu a správní opravné prostředky), jelikož zajišťuje, že evropští občané budou mít v zásadě nárok na rovnocenné zacházení jako občané USA, pokud jde o praktické provádění dohody (článek 4).

Hlavní prvky zastřešující dohody

8. Dohoda obsahuje ustanovení, která stanoví základní zásady ochrany údajů, konkrétně:

9. Účel a omezení využití předávaných osobních údajů (článek 6). Osobní údaje se zpracovávají pro stanovené účely, které jsou pro přenos schváleny v rámci právního základu. Další zpracování jinými nebo stejnými donucovacími, regulačními či správními orgány je povoleno za předpokladu, že je slučitelné s původním účelem přenosu. Předávající orgán může uložit další podmínky pro přenos a následné zpracování v rozsahu, který umožňuje příslušný právní rámec.

10. Kvalita a integrita údajů (článek 8) a doba uchovávání údajů (článek 12). Osobní údaje musí být uchovávány s takovou přesností, relevancí, včasností a úplností, jež jsou nezbytné a vhodné pro zákonné zpracování. Kromě toho musí zpracování podléhat zvláštním obdobím uchovávání s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly zpracovávány déle, než je nutné. Doba uchovávání je stanovena v právním základu upravujícím zpracování. Smluvní strany takováto období zveřejní nebo zpřístupní.

11. Pravidla následného předávání údajů, a to jak domácím úřadům smluvní strany (například francouzská policie sdílí s německou policií informace získané od americké FBI), tak i úřadům třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, které nejsou dohodou vázány (článek 7); ve druhém uvedeném případě je nutný předchozí souhlas donucovacího orgánu, který původně údaje předává.

12. Co se týče zpracování osobních údajů jinak než v souvislosti s konkrétními případy, vyšetřováním či stíháním (hromadně), zastřešující dohoda stanoví, že každá specifická dohoda umožňující „hromadný přenos osobních údajů“ bude muset dále specifikovat normy a podmínky, za jakých toto zpracování ve velkém může probíhat, zejména pokud jde o zpracování citlivých údajů, další předávání a lhůty pro uchovávání údajů. Tento hromadný přenos dat, zejména citlivých údajů, by mohl vyvolat otázky, co se týče slučitelnosti s rámcem EU pro ochranu údajů, jak je vykládán Soudním dvorem. Avšak zastřešující dohoda nepředstavuje právní základ pro takové hromadné převody, tato otázka musí být objasněna v rámci příslušných dohod o přenosu. V souladu s tím se Parlament v roce 2014 rozhodl požádat o stanovisko Soudní dvůr Evropské unie ohledně slučitelnosti dohody o jmenné evidenci cestujících (PNR) mezi EU a Kanadou s Listinou. Toto řízení stále probíhá.

13. Dohoda také stanoví práva jednotlivců (informace, přístup, opravné prostředky, výmaz) a práva pro správní a soudní nápravu. Všechna tato práva jsou vykonávána v souladu s právem země, kde jsou uplatněna (včetně výjimek).

14. Jednou z hlavních novinek zastřešující dohody je to, že umožní občanům obou stran domáhat se soudní nápravy v případě i) zamítnutí přístupu, ii) zamítnutí opravného prostředku nebo iii) nezákonného zpřístupnění údajů ze strany příslušných orgánů druhé strany. Tato práva jsou vykonávána v souladu se zákony státu, v němž jsou uplatněna. S cílem překonat nedostatek práv v případě osob, které nejsou občany USA, přijal americký Kongres dne 24. února 2016 zákon o soudní nápravě. Tento zákon rozšiřuje některé důvody pro použití soudních opravných prostředků, jak stanoví americký zákon na ochranu soukromí (Privacy Act) z roku 1974, na občany „zahrnutých zemí“ (např. členské státy). Tato práva nejsou nicméně propůjčena osobám, které nejsou občany EU a jejichž údaje byly převedeny do USA. Toto rozdílné zacházení s občany EU a státními příslušníky třetích zemí zavedené zákonem USA o soudní nápravě vyvolává otázky. Komise však objasnila, že tyto další právní základy pro soudní ochranu v USA jsou k dispozici všem subjektům údajů z EU, jichž se týká předávání údajů pro účely vymáhání práva, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo bydliště.

15. Pokud jde o možné výjimky podle oddílu 552a písm. j) odst. 2) zákona na ochranu soukromí USA, práva subjektů údajů vyplývající ze zastřešující dohody jsou formulována bezvýhradně, a proto americké úřady nemohou uplatnit výjimky ze zákona na ochranu soukromí USA pro databáze související s vymáháním práva, a odepřít účinné soudní opravné prostředky občanům EU, jako je tomu v současné době v případě takových databází, jako jsou údaje PNR nebo TFTP. To je také právní chápání, které Komise uvádí ve svém prohlášení.

16. Zastřešující dohoda stanoví, že strany budou mít k dispozici jeden či více veřejných orgánů dohledu, které vykonávají nezávisle funkce a pravomoci dohledu, včetně přezkumu, šetření a případné možnosti zasahovat z vlastního podnětu. Mají pravomoc přijímat stížnosti fyzických osob ve věcech týkajících se opatření, jimiž se provádí zastřešující dohoda, a na základě těchto stížností konat; mají pravomoc ve vhodných případech nařídit stíhání nebo disciplinární opatření za porušení zákona v souvislosti s touto dohodou. Rámec ochrany údajů Unie předpokládá externí nezávislé orgány z kontrolovaného subjektu s cílem zajistit, aby zůstaly nezávislé na jakémkoli přímém či nepřímém vnějším vlivu. Zastřešující dohoda vyžaduje, aby orgány dohledu vykonávaly nezávislé funkce a pravomoci dozoru.

17. A konečně, zastřešující dohoda musí být předmětem pravidelných společných přezkumů, z nichž první proběhne nejpozději do tří let od vstupu dohody v platnost, a poté v pravidelných intervalech, přičemž ve složení jednotlivých delegací budou zástupci orgánů pro ochranu údajů i donucovacích orgánů. Zjištění učiněná při společném přezkumu budou zveřejněna.

18. Zpravodaj dochází k závěru, že dohoda představuje významný pokrok pro ochranu osobních údajů při jejich předávání mezi EU a USA v souvislosti s činnostmi v oblasti vymáhání práva. I když se patrně nejedná o nejlepší možnou dohodu, za současné situace je nejlepším řešením. Kromě toho dohoda neomezuje ani neporušuje žádná práva subjektů údajů, protože se nejedná o právní základ pro předávání údajů. Pouze přidává nová práva a ochranu ke stávajícím rámcům pro přenos údajů v rámci spolupráce mezi EU a USA při vymáhání práva.

19. Zpravodaj na závěr doporučuje členům parlamentního Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby s ní Evropský parlament vyslovil souhlas.

(1)

[uvést odkaz, jakmile bude k dispozici prohlášení Komise]


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (9.11.2016)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie

(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Navrhovatel: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise dne 2. května 2016 předložila Radě návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie [2016/0126 (NLE) – COM (2016)237 final], rovněž známé pod názvem „zastřešující dohoda“.

Tento návrh byl Radě předložen poté, co Kongres USA přijal zákon o soudní nápravě z roku 2015. Podle tohoto zákona je ministerstvo spravedlnosti USA oprávněno určit cizí země nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, jejichž občané budou posléze moci podávat občanskoprávní žaloby na určité vládní agentury Spojených států za účelem přístupu k údajům, které mají tyto agentury v držení, či provedení jejich změny nebo za účelem nápravy nedovoleného zpřístupnění záznamů předaných z cizí země do Spojených států s cílem předcházet, vyšetřovat, odhalovat a stíhat trestné činy.

Dne 18. července 2016 Rada rozhodla, že požádá Evropský parlament o souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření výše uvedené dohody.

Navrhovatel vybízí Výbor pro právní záležitosti, aby vyzval Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s uzavřením dohody, a to z následujících důvodů.

a) Zamýšlená dohoda vychází ze správného právního základu

Článek 16 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) představuje správný právní základ tohoto návrhu.

V čl. 16 odst. 1 SFEU je uvedeno, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají, a odstavec 2 téhož článku uděluje Evropskému parlamentu a Radě v souladu s řádným legislativním postupem pravomoc stanovit pravidla o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů. V čl. 218 odst. 6 písm. a) je uvedeno, že Rada musí obdržet souhlas Parlamentu k uzavření mezinárodní dohody mimo jiné v případě, když dohoda zahrnuje oblasti, na něž se vztahuje řádný legislativní postup.

Účelem této dohody je zajistit vysokou úroveň ochrany osobních informací a prohloubit spolupráci mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů, včetně terorismu (článek 1).

Zamýšlená dohoda především stanovuje rozsáhlý soubor ochranných opatření a záruk, které se budou vztahovat na předávání osobních údajů pro účely vymáhání trestního práva mezi USA na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. V tomto ohledu dohoda obsahuje ustanovení o zákazu diskriminace (článek 4), omezení použití údajů (článek 6), předchozím souhlasu s dalším předáváním údajů (článek 7), postupech k zajištění kvality a integrity osobních informací (článek 8), informacích v případě narušení bezpečnosti údajů (článek 9), oznamování incidentů týkajících se bezpečnosti informací (článek 10), vedení záznamů (článek 11), lhůtách pro uchovávání informací (článek 12), zvláštních kategoriích osobních informací (článek 13), opatřeních na podporu odpovědnosti za zpracování osobních informací (článek 14), právu na přístup a opravy (články 16 a 17), správních a soudních opravných prostředcích pro případ zamítnutí přístupu k osobním údajům či provedení jejich opravy nebo nedovoleného zpřístupnění osobních údajů (články 18 a 19) a ustanovení o mechanismech účinného dohledu a spolupráce mezi orgány dohledu (články 21 a 22).

V této souvislosti je třeba poznamenat, že článek 1 navrhované dohody stanoví, že tato dohoda není právním základem pro předávání osobních informací a že je vždy nezbytný samostatný právní základ.

b) Zamýšlená dohoda zaručuje vysokou úroveň ochrany základního práva na osobní údaje a přispívá k právní jistotě

Mnohé výše uvedené záruky dokážou, budou-li náležitě uplatňovány, zajistit vysokou úroveň ochrany práva na ochranu osobních údajů, jak je zakotveno v článku 16 SFEU a v článku 8 Listiny základních práv, a soulad s judikaturou Soudního dvora v oblasti ochrany údajů. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v souladu s judikaturou Soudního dvora ve věci Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650) se v zamýšlené dohodě stanoví, aby smluvní strany v rámci svých platných právních předpisů občanům umožnily domáhat se soudního přezkumu v případě zamítnutí přístupu k záznamům či jejich úpravy nebo úmyslného nedovoleného zpřístupnění informací (článek 19). V každém případě by instituce, které budou zapojeny do provádění této dohody a do vyjednávání budoucích dohod, na jejichž základě se bude uskutečňovat předávání osobních informací, měly věnovat náležitou pozornost výše uvedenému rozsudku Soudního dvora ve věci Schrems, rozsudku Soudního dvora ve věci Digital Rights Ireland a další (C-293/12 a C-594/12, EU:C:2014:238) a samozřejmě budoucí judikatuře Soudního dvora, včetně nadcházejícího stanoviska k zamýšlené dohodě mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracování údajů jmenné evidence cestujících, a považovat je za vodítko.

Zamýšlená dohoda vytváří rámec pro ochranu osobních údajů, který přispívá k právní jistotě. Tato dohoda v případě potřeby doplní záruky ochrany údajů v rámci stávajících i budoucích dohod o předávání údajů či vnitrostátní předpisy, jimiž se takové předávání povoluje (článek 5). Představuje to významné zlepšení oproti stávající situaci, kdy se osobní informace předávají do Spojených států na základě právních nástrojů, které obecně neobsahují žádná, nebo jen slabá ustanovení o ochraně údajů. Kromě toho dohoda stanoví referenční základ pro budoucí dohody o předávání osobních údajů v souvislosti s vymáháním trestního práva mezi Spojenými státy a Evropskou unií nebo jejími členskými státy, pod nějž by úroveň ochrany neměla klesnout. Tato dohoda navíc vytváří významný precedens pro případné podobné dohody s dalšími mezinárodními partnery.

Je také třeba uvést, že tato dohoda smluvním stranám ukládá, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k provedení této dohody a aby splnily zejména své povinnosti, pokud jde o přístup, nápravu a správní a soudní opravné prostředky pro fyzické osoby, aby pak bylo možné konstatovat, že jejich příslušné právní předpisy v oblasti ochrany údajů poskytují stejnou úroveň ochrany (článek 5). Dohoda smluvním stranám ukládá, aby prováděly pravidelné společné přezkumy politik a postupů, jimiž se tato dohoda provádí, a jejich účinnosti, přičemž první z těchto přezkumů by měl být proveden do tří let ode dne vstupu této dohody v platnost. Dohoda jasně stanoví, že zjištění učiněná při společném přezkumu by měla být zveřejněna (článek 23). Navrhovatel se domnívá, že by Parlament měl být včas informován o veškerých opatřeních přijatých podle tohoto ustanovení a o zjištěních učiněných při společném přezkumu, aby mohl v řádném termínu přijmout veškerá možná opatření, která bude považovat za vhodná.

c) Zamýšlená dohoda zlepší spolupráci se Spojenými státy v oblasti prosazování práva

Tato dohoda bude mít významný dopad na spolupráci policie a donucovacích orgánů Evropské unie a jejích členských států se Spojenými státy. Vytvořením společného a komplexního rámce pravidel a záruk týkajících se ochrany údajů tato dohoda umožní EU a jejím členským státům na jedné straně a orgánům USA pro prosazování trestního práva na straně druhé efektivnější vzájemnou spolupráci. Dohoda rovněž usnadní uzavírání budoucích dohod s USA o předávání údajů v oblasti prosazování trestního práva, neboť záruky ochrany údajů již budou dohodnuty, a nebudou tedy muset být vždy vyjednávány znovu od začátku. A konečně, stanovení společných norem v této oblasti spolupráce může významně přispět k obnovení důvěry v transatlantické toky údajů.

*******

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů

Referenční údaje

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

LIBE

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.9.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Odkaz: D(2016)51448

Claude Moraes

Předseda

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Vážený pane předsedo,

Evropskému parlamentu byl dne 12. září 2016 předložen ke schválení návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů (2016/0126 NLE) jménem EU.

Na schůzi koordinátorů Výboru pro zahraniční věci (AFET) dne 27. října 2016 bylo rozhodnuto, že stanovisko výboru AFET k výše zmiňované dohodě bude Vašemu výboru a zpravodaji doručeno v podobě dopisu. Jako předseda Výboru pro zahraniční věci mám to potěšení předat Vám toto stanovisko.

Především by se mělo vyzdvihnout, že parafování této dohody po pěti letech ode dne, kdy Rada přijala rozhodnutí (3. prosince 2010), jímž Komisi zmocnila k zahájení jednání, je zejména v souvislosti se současným mezinárodním úsilím v boji proti terorismu skutečným úspěchem.

Už samotná skutečnost, že strany této dohody prohloubí vzájemnou spolupráci a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany údajů, je nesmírně pozitivní a přispěje k řešení běžných výzev na obou stranách Atlantiku. Výbor pro zahraniční věci podporuje zejména podstatné zlepšení v souvislosti s poskytováním ochrany osobních údajů všem subjektům údajů z EU při jejich výměně se Spojenými státy pro účely vymáhání trestního práva. Výbor rovněž oceňuje skutečnost, že pokud jde o praktické provádění dohody, evropští občané budou mít nárok na rovnocenné zacházení jako občané USA (viz článek 4).

Rád bych nicméně zdůraznil, že v souvislosti se zárukou vysoké úrovně ochrany osobních údajů, které si vyměňují strany dohody (viz článek 9), je třeba dbát maximální opatrnosti. Kromě toho by se měla dále vymezit patřičná opatření, která by se mohla použít ke zmírnění škod způsobených incidenty (viz článek 10) a která by zohledňovala ochranu subjektů údajů EU a byla v souladu s Listinou základních práv EU.

Jako velmi kladnou hodnotím i skutečnost, že tato dohoda umožňuje, aby si strany určily orgány dohledu, které budou kontrolovat provádění dohody, sledovat stížnosti občanů a postupovat případy porušení k trestnímu stíhání. Rád bych vyzdvihl, že činnost takových orgánů výrazně přispěje pravidelným společným přezkumům.

Tímto bych Vám rád sdělil, že Výbor pro zahraniční věci podporuje udělení souhlasu s uzavřením této dohody.

S pozdravem,

Elmar Brok


Kopie:  Jan Philipp Albrecht, zpravodaj

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů

Referenční údaje

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

8.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

24.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Datum předložení

28.11.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění