Procedūra : 2016/0126(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0354/2016

Pateikti tekstai :

A8-0354/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0465

REKOMENDACIJA     ***
PDF 715kWORD 64k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08523/2016),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimą dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (08557/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0329/2016),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0354/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Reaguodama į Europos Parlamento raginimus Taryba 2010 m. gruodžio 3 d. patvirtino sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos, kai tie duomenys perduodami ir tvarkomi nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (toliau – „bendrasis susitarimas“). 2011 m. kovo 28 d. Komisija pradėjo derybas su JAV Teisingumo departamentu. Per derybas Parlamentas buvo nuolat informuojamas pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį ir pranešėjas, siekdamas palengvinti diskusijas LIBE komitete, parengė ne vieną darbo dokumentą.

2. Susitarimo tekstas buvo parafuotas 2015 m. rugsėjo 8 d. Po to, kai JAV kongresas 2016 m. vasario 24 d. priėmė Teisminės gynybos aktą, Taryba 2016 m. liepos 18 d. nusprendė prašyti Europos Parlamento pritarimo pagal SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktį ir 2016 m. rugsėjo 12 d. pateikė prašymą Parlamentui.

3. Susitarimo tikslas – užtikrinti fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių aukšto lygio apsaugą, visų pirma teisę į privatumą kalbant apie asmens duomenų tvarkymą, kai jie šiuo tikslu perduodami Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir JAV kompetentingoms institucijoms.

Susitarimo taikymo sritis

4. Pranešėjas mano, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad bendrasis susitarimas nėra asmens duomenų perdavimo teisinis pagrindas. Duomenų perdavimo teisinį pagrindą galima rasti galiojančiuose ES ir JAV susitarimuose ar valstybių narių ir JAV dvišaliuose susitarimuose arba nacionaliniuose įstatymuose, kuriuose toks keitimasis asmens duomenimis numatytas, pvz., tarptautiniuose susitarimuose dėl PNR, TFSP arba savitarpio teisinės pagalbos. Bendrasis susitarimas papildo šių susitarimų apsaugą ir garantijas ir išplečia bei suderina duomenų subjektų teises. Kadangi Parlamento Teisės tarnyba savo 2015 m. sausio 14 d. nuomonėje vis dėlto atkreipė dėmesį į keletą klausimų, kuriems reikėtų tolesnio paaiškinimo, pranešėjas remiasi Komisijos deklaracija(1), susijusia su Parlamento pritarimo procedūra. Vienas iš klausimų, kurį reikėtų paaiškinti, susijęs su 5 straipsnio 3 dalies paskutine sakinio dalimi „jokio kito leidimo [duomenų perdavimui] nereikalaujama“. Ši nuostata pati savaime nėra sprendimas dėl atitikties, joje tik teigiama, kad nereikia jokio kito teisinio pagrindo kaip 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas susitarimas, ši tvarka galioja ir dabar. Komisija taip pat paaiškino, kad prielaida, jog laikomasi taikomų tarptautinių perdavimo taisyklių, yra ne automatinė, o kvalifikuota, ją galima paneigti ir ji nedaro poveikio duomenų apsaugos institucijų įgaliojimams.

5. Pagal 3 straipsnį susitarimas taikomas ES ir jos valstybių narių ir JAV teisėsaugos institucijų asmens duomenų perdavimui nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais. Į jo taikymo sritį patenka visi šių institucijų duomenų perdavimai, neatsižvelgiant į susijusio duomenų subjekto pilietybę ar gyvenamąją vietą. Jis taip pat taikomas asmens duomenims, kuriuos remdamiesi tarptautiniu susitarimu privatūs subjektai, esantys vienoje iš šalių, perduoda kitos šalies kompetentingai institucijai tais tikslais.

6. Susitarimas netaikomas nacionalinių saugumo institucijų keitimuisi duomenimis, nes jos nepatenka į Sąjungos kompetenciją. Jis taip pat netaikomas privačių subjektų vykdomam, pvz., pagal sutartinius reikalavimus arba „ES ir JAV privatumo apsaugą“, duomenų perdavimui per Atlanto vandenyną ir tolesnei JAV teisėsaugos institucijų arba nacionalinės saugumo institucijos prieigai prie JAV esančių šių asmens duomenų.

7. Susitarime taip pat numatyta, kad kiekviena šalis jį įgyvendina savavališkai ar nepagrįstai nediskriminuodama kitos šalies piliečių savo piliečių atžvilgiu. Komisijos teigimu, ši nuostata sutvirtina kitas susitarimo nuostatas, pavyzdžiui, tas, kuriomis užtikrinamos duomenų subjektų garantijos, t. y. prieigos, ištaisymo ir administracinio teisių gynimo, nes taip užtikrinama, kad su Europos piliečiais apskritai būtų elgiamasi kaip ir su JAV piliečiais kalbant apie šių nuostatų praktinį įgyvendinimą (4 straipsnis).

Bendrojo susitarimo pagrindiniai elementai

8. Susitarime yra nuostatos, kuriomis nustatomi pagrindiniai duomenų apsaugos principai, t. y.:

9. Perduodamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslo ribojimas (6 straipsnis). Asmeninio pobūdžio informacija tvarkoma siekiant konkrečių tikslų, leidžiamų perdavimo teisiniu pagrindu. Kitoms ar toms pačioms teisėsaugos, reguliavimo arba administracinėms institucijoms toliau tvarkyti duomenis leidžiama, jeigu tai nėra nesuderinama su pradiniu perdavimo tikslu. Perduodančioji institucija gali nustatyti papildomas perdavimo ir tolesnio tvarkymo sąlygas tiek, kiek tai galima pagal taikomą perdavimo teisinį pagrindą.

10. Duomenų kokybė ir vientisumas (8 straipsnis) ir saugojimo laikotarpiai (12 straipsnis). Asmeninio pobūdžio informacija turi būti saugoma užtikrinant tokį tikslumą, tinkamumą, savalaikiškumą ir išsamumą, koks yra būtinas ir tinkamas teisėtam informacijos tvarkymui. Be to, duomenų tvarkymui taikomi specialūs saugojimo laikotarpiai siekiant užtikrinti, kad duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpis nurodomas tvarkymui taikomame teisiniame pagrinde. Šalys tokį saugojimo laikotarpį skelbia ar daro kitaip prieinamą.

11. Susitarimas netaikomas tolesniam duomenų perdavimui tiek susitariančiosios šalies vietos valdžios institucijoms (pavyzdžiui, Prancūzijos policijai dalijantis su Vokietijos policija informacija, gauta iš JAV Federalinio tyrimų biuro), tiek trečiosios šalies valdžios institucijoms arba tarptautinėms organizacijoms (7 straipsnis). Pastaruoju atveju reikalaujama gauti teisėsaugos institucijos, kuri iš pradžių perdavė duomenis, sutikimą.

12. Kalbant apie asmens duomenų perdavimą, išskyrus susijusį su konkrečiais atvejais, tyrimais ar baudžiamuoju persekiojimu (dideli duomenų kiekiai), bendruoju susitarimu nustatoma, kad visuose konkrečiuose susitarimuose, kuriais leidžiama perduoti didelius asmens duomenų kiekius, turės būti detaliau nurodyti standartai ir sąlygos, kuriais galima tvarkyti didelius duomenų kiekius, visų pirma kalbant apie konfidencialių duomenų tvarkymą, tolesnį duomenų perdavimą ir duomenų saugojimo laikotarpius. Perduodant tokius didelius duomenų, ypač konfidencialių, kiekius gali kilti klausimas dėl suderinamumo su ES duomenų apsaugos sistema kaip ją aiškina Teisingumo Teismas. Tačiau bendrasis susitarimas nėra tokio didelių duomenų kiekių perdavimo teisinis pagrindas, šį klausimą reikėtų paaiškinti atitenkamuose susitarimuose dėl perdavimo. Taigi 2014 m. Parlamentas nusprendė kreiptis į ESTT, kad šis pareikštų nuomonę dėl ES ir Kanados PNR susitarimo suderinamumo su Pagrindinių teisių chartija. Ši byla dar nagrinėjama.

13. Susitarime taip pat išdėstomos fizinių asmenų teisės (susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti ir ištrinti) ir teisė skųstis administracine bei teismine tvarka. Visos šios teisės įgyvendinamos pagal valstybės narės, kurioje jomis norima naudotis, nacionalinę teisę (įskaitant nukrypti leidžiančias nuostatas).

14. Viena iš bendrojo susitarimo naujovių – kiekvienos šalies piliečiai galės reikalauti teisminio teisių gynimo dėl i) prieigos nesuteikimo, ii) atsisakymo ištaisyti, iii) neteisėto atskleidimo kitos šalies institucijoms. Šios teisės įgyvendinamos pagal valstybės narės, kurioje jomis norima naudotis, nacionalinę teisę. JAV kongresas, siekdamas pakeisti padėtį, kai ne JAV piliečių teisės buvo ribojamos, 2016 m. vasario 24 d. priėmė Teisminės gynybos aktą. Šiuo įstatymu kai kurių teisminio teisių gynimo pagrindų taikymas bus išplėstas apimant „numatytųjų šalių“ piliečius, kaip nustatyta 1974 m. JAV privatumo akte. Tačiau šios teisės netaikomos ne ES piliečiams, kurių duomenys buvo perduoti JAV. Iškilo klausimų dėl skirtingų taisyklių, pagal Teisminės gynybos aktą taikomų ES piliečiams ir ne ES piliečiams. Vis dėlto Komisija paaiškino, kad kitais teisminių teisių gynimo priemonių pagrindais JAV gali naudotis visi ES duomenų subjektai, kurių duomenys perduodami teisėsaugos tikslais, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą.

15. Kalbant apie išimtis, nustatytas pagal JAV privatumo akto 552a straipsnio j dalies 2 punktą, duomenų subjektų teisės, užtikrinamos bendruoju susitarimu, formuluojamos besąlygiškai ir atitinkamai, taigi JAV institucijos negali naudotis JAV privatumo akte nustatytomis išimtimis teisėsaugos duomenų bazėms ir neleisti ES piliečiams naudotis veiksminga teismine gynyba, nes tokia teismų praktika dėl teisėsaugos duomenų bazių, pavyzdžiui, PNR arba Terorizmo finansavimo sekimo programų. Taip teisiškai suprantama ir Komisijos deklaracija.

16. Pagal bendrąjį susitarimą šalys turi vieną ar kelias valdžios priežiūros institucijas, vykdančias nepriklausomos priežiūros funkcijas ir turinčias įgaliojimus, įskaitant peržiūros, tyrimo ir įsikišimo, prireikus, savo iniciatyva; turi įgaliojimus priimti skundus, kuriuos teikia asmenys dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas bendrasis susitarimas, ir imtis veiksmų dėl šių skundų; turi įgaliojimus pranešti apie su bendruoju susitarimu susijusius teisės pažeidimus, kad prireikus būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba skiriamos drausminės nuobaudos. Sąjungos duomenų apsaugos sistemoje numatytos nuo prižiūrimos tarnybos nepriklausomos institucijos, siekiant užtikrinti, kad jos išliktų nepriklausomos nuo bet kokios tiesioginės ar netiesioginės išorės įtakos. Bendruoju susitarimu reikalaujama, kad priežiūros institucijos vykdytų nepriklausomos priežiūros funkcijas ir turėtų įgaliojimus.

17. Pagaliau bendrasis susitarimas bus periodiškai bendrai peržiūrimas, pirmoji peržiūra turėtų būti atliekama ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos ir vėliau reguliariai, o atitinkamų delegacijų sudėtis turėtų apimti ir duomenų apsaugos institucijų, ir teisėsaugos institucijų atstovus. Bendros peržiūros išvados skelbiamos viešai.

18. Pranešėjas daro išvadą, kad susitarimu pasiekta didelė pažanga saugant asmens duomenis, kai ES ir JAV institucijos, vykdydamos teisėsaugos veiklą, juos perduoda. Gal tai ir nėra pats geriausias siūlomas susitarimas, tačiau jis tikrai geriausias dabartinėje padėtyje. Be to, susitarimu neribojamos ir nepažeidžiamos fizinių asmenų teisės, nes jis nėra teisinis pagrindas duomenų perdavimui. Juo tik galiojančios duomenų perdavimo sistemos, taikomos ES ir JAV bendradarbiaujant teisėsaugos srityje, papildomos naujomis teisėmis ir garantijomis.

19. Todėl pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams pritarti šiam pranešimui. o Europos Parlamentui pritarti šiam susitarimui.

(1)

[nuoroda bus pridėta, kai bus galima susipažinti su Komisijos deklaracija]


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (9.11.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2016 m. gegužės 2 d. Komisija Tarybai pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais perduodamos asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu (2016/0126(NLE), COM(2016) 237 final), kuris taip pat žinomas kaip bendrasis susitarimas.

Pasiūlymas pateiktas Tarybai po to kai JAV kongresas priėmė 2015 m. Teisminės gynybos aktą. Pagal šį teisės aktą JAV teisingumo departamentas įgaliojamas nustatyti užsienio šalis arba ekonominės integracijos regionines organizacijas, kurių pilietybę turintys fiziniai asmenys galės iškelti civilinius ieškinius tam tikroms JAV vyriausybės agentūroms, siekdami gauti arba iš dalies pakeisti tų agentūrų turimus duomenis arba ginti savo teises, kai jų asmens duomenų įrašai iš užsienio šalies Jungtinėms Valstijoms perduoti su tikslu užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, jas tirti, nustatyti arba traukti už jas baudžiamojon atsakomybėn, buvo neteisėtai atskleisti.

2016 m. liepos 18 d. Europos Parlamento prašymu Taryba nusprendė pritarti Tarybos sprendimo projektui dėl minėtojo susitarimo sudarymo.

Nuomonės referentas siūlo Teisės reikalų komitetui paraginti atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siūlyti Europos Parlamentui pritarti susitarimui dėl toliau išdėstytų priežasčių.

a) Numatytas susitarimas pagrįstas teisingu teisiniu pagrindu

Teisingas susitarimo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnis kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu.

SESV 16 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą, o to paties straipsnio 2 dalyje Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai pagal įprastą teisėkūros procedūrą nustatyti fizinių asmenų apsaugos, kai tvarkomi jų asmens duomenys, taisykles. SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkte nustatyta, kad Taryba turi gauti Parlamento pritarimą, sudarydama tarptautinius susitarimus, įskaitant susitarimus, apimančius sritis, kurioms taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Šio susitarimo tikslas – užtikrinti aukšto lygio asmeninio pobūdžio informacijos apsaugą ir stiprinti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių bendradarbiavimą, susijusį su nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencija, tyrimu, atskleidimu ar baudžiamuoju persekiojimu (1 straipsnis).

Parengtu susitarimu siekiama sukurti visapusišką duomenų apsaugos principų ir garantijų, kai asmens duomenys baudžiamosios teisėsaugos tikslais perduodami tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos arba jos valstybių narių, sistemą. Šiuo požiūriu susitarimas apima nuostatas dėl nediskriminavimo (4 straipsnis); duomenų naudojimo apribojimų (6 straipsnis); išankstinio sutikimo toliau perduoti duomenis (7 straipsnis); procedūrų, kuriomis užtikrinama asmeninės informacijos kokybė ir vientisumas (8 straipsnis); informacijos saugumo pažeidimų atvejais (9 straipsnis); pranešimų apie informacijos saugumo incidentus (10 straipsnis); įrašų saugojimo (11 straipsnis); saugojimo laikotarpio (12 straipsnis); specialių asmeninio pobūdžio informacijos kategorijų (13 straipsnis); priemonių, skirtų skatinti asmeninės informacijos tvarkymo atskaitomybę (14 straipsnis); teisės susipažinti su duomenimis ir juos taisyti (16 ir 17 straipsniai); administracinių ir teisminių teisių gynimo priemonių, jeigu atsisakoma suteikti prieigą prie asmens duomenų ar juos taisyti arba neteisėtai atskleidus asmens duomenis (18 ir 19 straipsniai) ir veiksmingos priežiūros bei priežiūros institucijų bendradarbiavimo mechanizmų (21 ir 22 straipsnis).

Atsižvelgiant į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad pasiūlyto susitarimo 1 straipsnyje nurodoma, jog susitarimas nėra teisinis pagrindas jokiam asmeninio pobūdžio informacijos perdavimui ir kad reikalaujama, jog perdavimas visada turėtų atskirą teisinį pagrindą.

b) Pasiūlytu susitarimu užtikrinama pagrindinės teisės į asmens duomenis aukšto lygio apsauga ir prisidedama prie teisinio tikrumo

Daugelis anksčiau minėtų garantijų, jeigu bus tinkamai įgyvendintos, yra tinkamos norint užtikrinti SESV 16 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje nustatytos teisės į asmens duomenų apsaugą aukšto lygio apsaugą ir atitinka Teisingumo Teismo praktiką duomenų apsaugos srityje. Šiuo klausimu reikėtų pastebėti, kad atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą byloje M. Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650) pasiūlytame susitarime reikalaujama, jog šalys savo taikytinose teisinėse sistemose užtikrintų galimybę piliečiams kreiptis į teismą, jeigu atsisakyta leisti jiems susipažinti su įrašais arba juos taisyti arba tyčia neteisėtai atskleidžiama informacija (19 straipsnis). Bet kuriuo atveju, institucijos, kurios dalyvaus įgyvendinant šį susitarimą ir ateityje derantis dėl susitarimų pagal kuriuos bus perduodama asmeninė informacija, prireikus turėtų tinkamai atkreipti dėmesį į sprendimą minėtoje byloje M. Schrems, į Teismo sprendimą byloje Digital Rights Ireland ir kiti (C-293/12 ir C-594/12, EU:C:2014:238) ir, žinoma, į būsimą Teismo praktiką, įskaitant būsimą jo nuomonę dėl numatyto Kanados ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo, ir šia praktika vadovautis.

Pasiūlytu susitarimu užtikrinama pagrindinės teisės į asmens duomenis aukšto lygio apsaugos sistema taip prisidedant prie teisinio tikrumo. Susitarimas, prireikus, papildys duomenų apsaugos garantijas galiojančiuose ir būsimuose susitarimuose ar nacionalinėse nuostatose dėl duomenų perdavimo, pagal kuriuos leidžiama perduoti duomenis (5 straipsnis). Tai yra svarbus patobulinimas, palyginti su dabartine padėtimi, kai asmeninio pobūdžio informacija perduodama Jungtinėms Valstijoms remiantis teisinėmis priemonėmis, kuriose paprastai nėra duomenų apsaugos nuostatų arba yra tik silpnos duomenų apsaugos nuostatos. Dar daugiau, susitarimu nustatomi būsimų susitarimų dėl asmens duomenų perdavimo baudžiamosios teisėsaugos tikslais tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos ir (arba) jos valstybių narių, būtiniausi reikalavimai, žemesnio už šį apsaugos lygio negalima taikyti. Be to, šis susitarimas taip pat sukuria svarbų galimų panašių susitarimų su kitais tarptautiniais partneriais precedentą.

Taip pat reikėtų pastebėti, kad pagal susitarimą šalys privalo imtis visų būtinų priemonių, kad įgyvendintų susitarimą, įskaitant visų pirma savo pareigas, susijusias su galimybe leisti susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti ir leisti fiziniams asmenims skųstis administracine bei teismine tvarka, norint kad būtų pripažinta, jog užtikrinama lygiavertė apsauga pagal jų duomenų apsaugos teisės aktus. Pagal susitarimą šalys privalo atlikti periodines bendras politikos ir procedūrų, pagal kurias įgyvendinamas šis susitarimas, ir jų veiksmingumo peržiūras, pirmoji peržiūra turėtų būti atliekama ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo. Šiuo susitarimu aiškiai nustatyta, kad bendros peržiūros rezultatai turi būti skelbiami viešai (23 straipsnis). Nuomonės referentas mano, kad Parlamentas turėtų būti laiku informuojamas apie bet kokius veiksmus pagal šią nuostatą ir apie bendros peržiūros išvadas, kad galėtų imtis jo manymu tuo metu reikalingų veiksmų.

c) Pasiūlytu susitarimu bus prisidėta gerinant bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis teisėsaugos srityje

Šis susitarimas turės didelį poveikį Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų policijos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui. Šiuo susitarimu sukūrus bendrą ir visapusišką duomenų apsaugos taisyklių ir garantijų sistemą ES ir jos valstybių narių ir JAV baudžiamosios teisėsaugos institucijoms bus sudarytos galimybės vis veiksmingiau bendradarbiauti tarpusavyje. Susitarimas taip pat padės lengviau ateityje sudaryti susitarimus dėl duomenų perdavimo su JAV baudžiamosios teisėsaugos sektoriuje, nes bus susitarta dėl šių duomenų apsaugos priemonių ir nereikės derėtis kiekvieną kartą iš naujo. Galiausiai, bendrų standartų nustatymas šioje bendradarbiavimo srityje gali labai padėti atkuriant pasitikėjimą transatlantiniais duomenų srautais.

*******

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais perduodamos asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos

Nuorodos

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016) 0237 – 2016/0126(NLE)

Atsakingas komitetas

 

LIBE

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Priėmimo data

8.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref: D(2016)51448

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pirmininkui

Claude Moraes

Gerb. pirmininke,

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir ES susitarimo dėl nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais perduodamos asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu (2016/0126 NLE) 2016 m. rugsėjo 12 d. buvo perduotas Europos Parlamentui, siekiant gauti jo pritarimą.

2016 m. spalio 27 d. posėdyje Užsienio reikalų (AFET) komiteto koordinatoriai nusprendė, kad AFET komiteto nuomonė dėl minėtojo susitarimo bus perduota laiško forma jūsų komitetui ir pranešėjui. Būdamas Užsienio reikalų komiteto pirmininku, turiu garbės perduoti jums šią nuomonę.

Visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad šio susitarimo parafavimas praėjus penkeriems metams po to, kai Taryba priėmė sprendimą, kuriuo Komisijai leista pradėti tokias derybas 2010 m. gruodžio 3 d., yra pasiekimas, ypač šiuo metu, kai tarptautinė bendruomenė kovoja su terorizmu.

Pats faktas, jog šalys glaudžiau bendradarbiaus užtikrindamos aukšto lygio duomenų apsaugą, yra labai pozityvus siekiant įveikti įššūkius abejose Atlanto pusėse. Užsienio reikalų komitetas ypač pritaria reikšmingiems patobulinimams, susijusiems su visų asmens duomenų apsauga, teikiama ES duomenų subjektams, kai duomenimis keičiamasi su JAV kriminalinės teisėsaugos tikslais. Šis komitetas taip pat teigiamai vertina tai, kad su Europos piliečiais bus elgiamasi taip pat kaip su JAV piliečiais, kalbant apie šių nuostatų praktinį įgyvendinimą (4 straipsnis).

Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad užtikrinant aukšto lygio asmens duomenų, kuriais keičiasi šalys, saugumą (9 straipsnis) turi būti laikomasi ypatingo atsargumo. Be to, tinkamas priemones, kurių gali būti imtasi siekiant sumažinti incidentų atvejais patirtą žalą (10 straipsnis), reikėtų išsamiau apibrėžti atsižvelgiant į ES duomenų subjektų apsaugą ir ES pagrindinių teisių chartiją.

Labai teigiamas faktas yra tai, kad šiame susitarime nustatyta, jog šalys įsteigia priežiūros institucijas, kurios tikrins jo įgyvendinimą, stebės piliečių skundus ir pažeidimus perduos baudžiamajam persekiojimui. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tokių institucijų veiksmai bus labai naudingi periodinėms bendroms peržiūroms.

Todėl norėčiau perduoti, kad Užsienio reikalų komitetas mano, jog turi būti pritarta šio susitarimo sudarymui.

Pagarbiai

Elmar Brok

Kopija:  pranešėjui Janui Philippui Albrechtui


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais perduodamos asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos

Nuorodos

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

27.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

8.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

24.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pateikimo data

28.11.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas