Postup : 2016/0126(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0354/2016

Predkladané texty :

A8-0354/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0465

ODPORÚČANIE     ***
PDF 588kWORD 66k
28.11.2016
PE 592.131v03-00 A8-0354/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Jan Philipp Albrecht

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

(08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08523/2016),

–  so zreteľom na dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (08557/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 16 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0329/2016),

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0354/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. V nadväznosti na výzvy Európskeho parlamentu prijala Rada 3. decembra 2010 rozhodnutie, ktorým poveruje Komisiu, aby začala rokovania o Dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely predchádzania trestných činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, vrátane terorizmu, v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (ďalej len „zastrešujúca dohoda“). Dňa 28. marca 2011 začala Komisia rokovania s Ministerstvom spravodlivosti USA. Počas rokovaní bol Parlament pravidelne informovaný v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, pričom spravodajca predložil sériu pracovných dokumentov s cieľom uľahčiť rokovania vo výbore LIBE.

2. Znenie dohody bolo parafované 8. septembra 2015. Po tom, ako 24. februára 2016 prijal Kongres Spojených štátov amerických zákon o súdnych prostriedkoch nápravy, Rada 18. júla 2016 rozhodla požiadať Európsky parlament o udelenie súhlasu s uzatvorením dohody podľa článku 218 ods. 6 písm. a) bod v) ZFEÚ a túto žiadosť predložila Parlamentu 12. septembra 2016.

3. Účelom dohody je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä práva na súkromie, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri prenose osobných údajov príslušným orgánom Európskej únie, jej členským štátom a USA na tieto účely.

Rozsah pôsobnosti dohody

4. Spravodajca považuje za dôležité zdôrazniť, že zastrešujúca dohoda nepredstavuje právny základ pre prenosy osobných údajov. Tento právny základ pre prenosy údajov možno nájsť v platných dohodách medzi EÚ a USA alebo v dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi a USA alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich výmenu osobných údajov (napr. medzinárodné dohody o PNR, TFTP alebo vzájomnej právnej pomoci). Zastrešujúca dohoda dopĺňa ochranu a záruky stanovené v týchto dohodách a posilňuje a harmonizuje práva dotknutých osôb. Keďže právna služba Parlamentu vo svojom stanovisku zo 14. januára 2015 nastolila niekoľko otázok, ktoré si môžu vyžadovať ďalšie upresnenie, spravodajca sa odvoláva na vyhlásenie Komisie(1), ktoré urobila v rámci postupu udelenia súhlasu Parlamentu. Jedno z upresnení sa týka poslednej časti vety v článku 5 ods. 3 („nevyžaduje sa [na prenosy údajov] žiadne ďalšie povolenie“). V tomto ustanovení sa de facto nestanovuje rozhodnutie o primeranosti, uvádza sa v ňom len to, že okrem príslušnej dohody uvedenej v článku 3 ods. 1 nie je potrebný žiadny ďalší právny základ, čo je vlastne ten prípad. Komisia takisto objasnila, že domnienka súladu s uplatniteľnými pravidlami medzinárodného prenosu nie je automatická, ale kvalifikovaná a vyvrátiteľná, pričom nemá vplyv na právomoci orgánov na ochranu údajov.

5. Podľa článku 3 sa dohoda bude uplatňovať na prenos osobných údajov medzi orgánmi presadzovania práva EÚ alebo jej členských štátov a orgánmi presadzovania práva USA na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania. Vzťahuje sa na všetky prenosy údajov medzi týmito orgánmi, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska dotknutej osoby. Vzťahuje sa aj na osobné údaje, ktoré na tieto účely prenášajú súkromné subjekty na území jednej zmluvnej strany príslušným orgánom druhej zmluvnej strany, na základe medzinárodnej dohody.

6. Dohoda sa nevzťahuje na výmenu údajov medzi národnými bezpečnostnými orgánmi, keďže tie sú mimo právomoci Únie. Nevzťahuje sa ani na transatlantické prenosy medzi súkromnými subjektmi (napr. podľa zmluvných doložiek alebo štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA), ani na následný prístup v USA k týmto osobným údajom zo strany orgánov presadzovania práva alebo národných bezpečnostných orgánov USA.

7. V dohode sa tiež ustanovuje, že každá zmluvná strana bude vykonávať jej ustanovenia bez svojvoľného a neopodstatneného nerovnakého zaobchádzania s vlastnými štátnymi príslušníkmi a štátnymi príslušníkmi druhej zmluvnej strany. Podľa Komisie toto ustanovenie posilňuje iné ustanovenia dohody, napríklad tie, ktoré poskytujú dotknutým osobám záruky (t. j. prístup, opravu a správne prostriedky nápravy), pretože zabezpečuje, že s európskymi občanmi sa v zásade bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi USA, pokiaľ ide o praktické vykonávanie dohody (článok 4).

Hlavné prvky zastrešujúcej dohody

8. Dohoda obsahuje ustanovenia o základných zásadách ochrany údajov, konkrétne:

9. Obmedzenie účelu a využitia prenesených údajov (článok 6). Osobné informácie sa spracúvajú na špecifikované účely, ktoré sú prípustné podľa právneho základu prenosu. Ďalšie spracúvanie informácií tým istým alebo inými orgánmi presadzovania práva, regulačnými alebo správnymi orgánmi, je povolené za predpokladu, že to nie je nezlučiteľné s pôvodným účelom prenosu. Orgán, ktorý uskutočnil prenos, môže uložiť dodatočné podmienky prenosu a následného spracovania v takom rozsahu, ako to umožňuje uplatniteľný právny rámec.

10. Kvalita údajov (článok 8) a doba uchovávania (článok 12). Osobné údaje sa uchovávajú s takou úrovňou správnosti, relevantnosti, aktuálnosti a úplnosti, aká je potrebná a primeraná na ich zákonné spracúvanie. Na spracúvanie sa okrem toho vzťahujú osobitné doby uchovávania, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú spracúvané dlhšie, než je nevyhnutné. Doba uchovávania údajov je stanovená v právnom základe upravujúcom spracúvanie. Zmluvné strany uverejnia alebo sprístupnia tieto doby.

Pravidlá následných prenosov údajov domácim orgánom zmluvnej strany (napr. francúzska polícia poskytujúca nemeckej polícii policajné informácie získané od FBI z USA), ako aj orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré nie sú viazané dohodou (článok 7); V druhom prípade sa vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu presadzovania práva, ktorý uskutočnil pôvodný prenos.

12. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ktoré sa netýkajú konkrétnych prípadov, vyšetrovaní alebo stíhaní (hromadné údaje), v zastrešujúcej dohode sa stanovuje, že v každej osobitnej dohode umožňujúcej „hromadný prenos“ osobných údajov sa budú musieť spresniť normy a podmienky, za ktorých možno uskutočniť toto hromadné spracúvanie, najmä pokiaľ ide o spracúvanie citlivých údajov, následný prenos a dobu uchovávania údajov. Takýto hromadný prenos údajov, najmä citlivých údajov, môže vyvolávať otázky týkajúce sa zlučiteľnosti s rámcom EÚ pre ochranu údajov v zmysle jeho výkladu Súdnym dvorom. Keďže zastrešujúca dohoda nepredstavuje právny základ pre takéto hromadné prenosy, táto otázka musí byť objasnená v rámci príslušnej dohody o prenose. V tejto súvislosti Parlament v roku 2014 požiadal Súdny dvor o stanovisko k zlučiteľnosti dohody o PNR medzi EÚ a Kanadou s Chartou. Konanie stále prebieha.

13. V dohode sa stanovujú aj práva jednotlivcov (informácie, prístup, oprava, výmaz) a právo na správne a súdne prostriedky nápravy. Všetky tieto práva sa vykonávajú v súlade s právom krajiny, v ktorej sa uplatňujú (vrátane výnimiek).

14. Jednou z hlavných noviniek zastrešujúcej dohody je, že občania zmluvných strán majú právo na súdny prostriedok nápravy v prípade (i) zamietnutia prístupu, (ii) zamietnutia opravy alebo (iii) nezákonného poskytnutia orgánmi druhej zmluvnej strany. Tieto práva sa vykonávajú v súlade s právom krajiny, v ktorej sa uplatňujú. Kongres USA prijal 24. februára 2016 zákon o súdnych prostriedkoch nápravy s cieľom odstrániť nedostatok práv osôb, ktoré nie sú občanmi USA. Tento zákon rozšíri na občanov „zahrnutých krajín“ (napr. členské štáty) niektoré dôvody na súdny prostriedok nápravy, ktoré sú ustanovené v zákone USA o ochrane súkromia z roku 1974. Tieto práva sa však nevzťahujú na osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ a ktorých údaje boli prenesené do USA. Toto rozdielne zaobchádzanie medzi občanmi EÚ a osobami, ktoré nie sú občanmi EÚ, zakotvené v zákone USA o súdnych prostriedkoch nápravy vyvoláva otázky. Komisia však objasnila, že ostatné spôsoby uplatnenia súdnych prostriedkov nápravy v USA sú k dispozícii všetkým dotknutým osobám z EÚ, ktorých sa týka prenos údajov na účely presadzovania práva, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska.

15. Pokiaľ ide o možné výnimky podľa oddielu 552a písm. j) bodu 2) zákona USA o ochrane súkromia, práva dotknutých osôb priznaných zastrešujúcou dohodou sú formulované bezpodmienečným spôsobom, orgány USA sa teda nemôžu dovolávať výnimiek stanovených zákonom USA o ochrane súkromia s cieľom zabezpečiť, aby databázy orgánov presadzovania práva mohli občanom EÚ odoprieť účinnú súdnu nápravu, ako je to v súčasnosti v prípade databáz orgánov presadzovania práva, napríklad pokiaľ ide údaje PNR alebo TFTP. Právny výklad Komisie prezentovaný v jej vyhlásení je rovnaký.

16 V zastrešujúcej dohode sa stanovuje, že zmluvné strany zabezpečia jeden alebo viac orgánov verejného dozoru, ktoré vykonávajú funkcie a právomoci nezávislého dozoru vrátane preskúmania, vyšetrovania a zásahu, podľa potreby aj z vlastného podnetu; majú právomoc prijímať sťažnosti fyzických osôb týkajúce sa opatrení, ktorými sa vykonáva táto dohoda, a konať na ich základe; majú právomoc postúpiť zistené prípady porušovania právnych predpisov súvisiacich so zastrešujúcou dohodou na začatie stíhania alebo disciplinárneho konania, ak je to vhodné. Rámec Únie pre ochranu údajov predpokladá existenciu externých orgánov nezávislých od subjektov pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že budú nezávislé od akéhokoľvek priameho alebo nepriameho vonkajšieho vplyvu. Podľa zastrešujúcej dohody musia orgány dozoru vykonávať nezávislé funkcie a právomoci dozoru.

17. Napokon, zastrešujúca dohoda podlieha pravidelnému spoločnému preskúmaniu, pričom prvé sa uskutoční najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti zastrešujúcej dohody a potom sa bude vykonávať v pravidelných intervaloch; v každej delegácii budú zástupcovia orgánov na ochranu údajov, ako aj orgánov presadzovania práva. Výsledky spoločných preskúmaní sa sprístupnia verejnosti.

18. Spravodajca dospel k záveru, že dohoda predstavuje významný pokrok v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sa prenášajú medzi EÚ a USA v rámci činností v oblasti presadzovania práva. Možno to nie je najlepšia dohoda, akú si možno predstaviť, ale v súčasnej situácii je určite najlepším možným riešením. Dohoda navyše neobmedzuje ani neporušuje práva dotknutých osôb, keďže nepredstavuje právny základ pre prenosy žiadnych údajov. Len pridáva nové práva a ochranné opatrenia k existujúcim rámcom pre prenosy údajov medzi EÚ a USA v rámci spolupráce v oblasti presadzovania práva.

19. Spravodajca preto odporúča, aby členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

(1)

[odkaz sa doplní po tom, ako bude vyhlásenie Komisie k dispozícii]


STANOVISKO Výboru pre právne veci (9.11.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Európskej únie

(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 2. mája 2016 predložila Rade návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Európskej únie [2016/0126 (NLE)  – COM (2016)237 final], známej tiež ako „zastrešujúca dohoda“.

Uvedený návrh sa Rade predložil po tom, ako Kongres USA prijal zákon o súdnej náprave z roku 2015. Podľa tohto zákona je ministerstvo spravodlivosti USA oprávnené určiť cudzie krajiny alebo regionálne organizácie hospodárskej integrácie, ktorých občania budú môcť následne podať občianskoprávne žaloby proti určitým vládnym orgánom USA s cieľom získať prístup k údajom, ktorými tieto orgány disponujú alebo ich zmeniť alebo žiadať nápravu v prípade neoprávneného zverejnenia týchto údajov, ktoré boli poskytnuté USA treťou krajinou na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov.

Rada sa 18. júla 2016 rozhodla požiadať Európsky parlament o súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Spravodajca vyzýva Výbor pre právne veci, aby vyzval Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby odporučil Parlamentu udeliť súhlas s dohodou, a to z nasledujúcich dôvodov.

a) Zamýšľaná dohoda je založená na správnom právnom základe

Článok 16 v spojitosti s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú správnym právnym základom pre tento návrh.

V článku 16 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a v odseku 2 toho istého článku sa Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom splnomocňujú stanovovať pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. V článku 218 ods. 6 písm. a) sa stanovuje, že Rada musí získať súhlas Parlamentu na uzatvorenie medzinárodnej dohody okrem iného vtedy, keď sa dohoda týka oblastí, na ktoré sa uplatňuje riadne legislatívny postup.

Účelom tejto dohody je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií a posilniť spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a jej členskými štátmi v súvislosti s predchádzaním trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním (článok 1).

Predpokladaná dohoda v zásade upravuje vytvorenie širokej škály ochranných opatrení a záruk, ktoré sa budú vzťahovať na prenosy osobných údajov na účely presadzovania trestného práva medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej. V tejto súvislosti dohoda zahŕňa ustanovenia o nediskriminácii (článok 4); obmedzeniach týkajúcich sa používania údajov (článok 6); predchádzajúcom súhlase na následné prenosy (článok 7); postupoch na zabezpečenie kvality a integrity osobných údajov (článok 8); informáciách v prípade narušenia bezpečnosti údajov (článok 9); oznamovaní incidentov v oblasti bezpečnosti informácií (článok 10); uchovávaní záznamov (článok 11); dobách uchovávania (článok 12); osobitných kategóriách osobných informácií (článok 13); opatreniach na podporu zodpovednosti za spracovanie osobných údajov (článok 14); práve na prístup k údajom a ich opravu (články 16 a 17); správnej a súdnej náprave v prípade zamietnutia prístupu k osobným údajom alebo ich opravy alebo nezákonného zverejnenia osobných údajov (články 18 a 19); a mechanizmoch účinného dozoru a spolupráce medzi orgánmi dozoru (články 21 a 22).

Je potrebné pripomenúť, že v článku 1 navrhovanej dohody sa stanovuje, že dohoda nie je právnym základom pre žiadne prenosy osobných údajov a na prenos údajov je vždy potrebný samostatný právny základ.

b) Zamýšľaná dohoda zaručuje vysokú úroveň ochrany základného práva na osobné údaje a prispieva k právnej istote

Mnohé záruky a garancie uvádzané vyššie, ak sa vykonávajú vhodným spôsobom, dokážu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany práva na ochranu osobných údajov, ako je zakotvené v článku 16 ZFEÚ a v článku 8 Charty základných práv, a súlad s judikatúrou Súdneho dvora v oblasti ochrany údajov. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora vo veci Shrems (C-362/14, EU:C:2015:650) sa v zamýšľanej dohode vyžaduje, aby zmluvné strany zabezpečovali uplatniteľný právny rámec, ktorý ich občanom umožňuje požadovať súdne preskúmanie v prípade odmietnutia prístupu alebo zmeny záznamov alebo úmyselného neoprávneného zverejnenie dôverných informácií (článok 19). V každom prípade inštitúcie, ktoré budú túto dohodu vykonávať a rokovať o budúcich dohodách, na základe ktorých sa prenosy osobných údajov budú uskutočňovať, by mali pozorne preskúmať a prípadne sa riadiť usmerneniami vyplývajúcimi z vyššie uvedeného rozsudku Súdneho dvora vo veci Schrems, rozsudku Súdneho dvora vo veci Digital Rights Ireland a i. (C-293/12 a C-594/12, EU:C:2014:238), a, samozrejme, budúcej judikatúry Súdneho dvora vrátane budúceho stanoviska k navrhovanej dohode medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov zo záznamov o cestujúcich.

Zamýšľaná dohoda vytvára rámec pre ochranu osobných údajov, ktorý prispieva k právnej istote. Dohoda bude v prípade potreby dopĺňať záruky ochrany údajov v platných a v budúcich dohodách o prenose údajov alebo vnútroštátnych ustanoveniach, v ktorých sa povoľujú takéto prenosy (článok 5). To predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní so súčasným stavom, keď sa osobné údaje prenášajú do Spojených štátov na základe právnych nástrojov, ktoré vo všeobecnosti neobsahujú žiadnu alebo obsahujú iba slabú ochranu údajov. Navyše sa dohodou ustanovuje základ pre budúce dohody o prenose osobných údajov týkajúcich sa presadzovania trestného práva medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a/alebo jej členskými štátmi, pod ktorý úroveň ochrany nemôže klesnúť. Okrem toho táto dohoda predstavuje dôležitý precedens pre možné podobné dohody s ďalšími medzinárodnými partnermi.

Treba tiež poznamenať, že dohoda zaväzuje strany, aby prijali všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na plnenie dohody, a najmä splnili svoje záväzky týkajúce sa prístupu, opravy a administratívnej a súdnej nápravy voči jednotlivcom, aby bolo možné konštatovať, že ich príslušné právne predpisy o ochrane údajov poskytujú rovnakú úroveň ochrany (článok 5). Dohoda zaväzuje strany uskutočňovať pravidelné spoločné preskúmania politík a postupov stanovených pre jej vykonávanie a ich účinnosti, pričom prvé preskúmanie by sa malo uskutočniť najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody. V dohode sa jasne stanovuje, že zistenia spoločného preskúmania sa sprístupnia verejnosti (článok 23). Spravodajca sa domnieva, že Parlament by mal byť včas informovaný o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa tohto ustanovenia a o zisteniach na základe spoločného preskúmania, aby mohol prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje v danom čase za vhodné.

c) Zamýšľaná dohoda zlepší spoluprácu v oblasti presadzovania práva so Spojenými štátmi americkými

Táto dohoda bude mať významný vplyv na spoluprácu polície a orgánov presadzovania práva Európskej únie a jej členských štátov so Spojenými štátmi. Vytvorí sa ňou spoločný a komplexný rámec pravidiel a záruk v oblasti ochrany údajov, čo umožní EÚ a jej členským štátom na jednej strane a orgánom presadzovania práva v trestných veciach v USA na druhej strane, aby navzájom účinnejšie spolupracovali. Táto dohoda tiež uľahčí uzatváranie budúcich dohôd o prenose údajov s USA v oblasti presadzovania práva v trestných veciach, keďže záruky ochrany údajov už budú dohodnuté, a nebude preto potrebné dohadovať ich znova a znova. Na záver, stanovením spoločných noriem v tejto oblasti spolupráce sa môže významne prispieť k obnoveniu dôvery v transatlantickú výmenu údajov.

*******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Európskej únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

Referenčné čísla

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Gestorský výbor

 

LIBE

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Angel Dzhambazki

11.7.2016

Dátum prijatia

8.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Odkaz: D(2016)51448

Claude Moraes

predseda

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Vážený pán predseda,

návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/0126(NLE)) bol 12. septembra 2016 predložený Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu.

Na svojej schôdzi 27. októbra 2016 koordinátori Výboru pre zahraničné veci (AFET) rozhodli, že stanovisko výboru AFET k uvedenej dohode sa Vášmu výboru a spravodajcovi doručí vo forme listu. Ako predseda Výboru pre zahraničné veci mám to potešenie postúpiť Vám toto stanovisko.

V prvom rade treba zdôrazniť, že parafovanie tejto dohody päť rokov po tom, ako Rada 3. decembra 2010 prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia oprávňuje na začatie takýchto rokovaní, je úspechom, najmä v súčasnom kontexte medzinárodného úsilia v oblasti boja proti terorizmu.

Už samotná skutočnosť, že zmluvné strany prehĺbia vzájomnú spoluprácu a zároveň zabezpečia vysokú úroveň ochrany údajov, je mimoriadne pozitívna z hľadiska riešenia spoločných výziev na oboch stranách Atlantiku. Výbor pre zahraničné veci zvlášť podporuje zásadné zlepšenie v súvislosti s ochranou všetkých osobných údajov dotknutých osôb z EÚ pri ich výmene so Spojenými štátmi na účely presadzovania práva v trestných veciach. Tento výbor víta aj skutočnosť, že s európskymi občanmi sa bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi USA, pokiaľ ide o praktické vykonávanie dohody (pozri článok 4).

Chcel by som však zdôrazniť, že v súvislosti so zárukou vysokej úrovne bezpečnosti osobných údajov vymieňaných medzi zmluvnými stranami (pozri článok 9) treba postupovať s maximálnou opatrnosťou. Okrem toho by sa mali ďalej vymedziť vhodné opatrenia, ktoré by sa mohli prijať s cieľom zmierniť škody spôsobené incidentmi (pozri článok 10) a ktoré by zohľadňovali ochranu dotknutých osôb z EÚ a boli by v súlade s Chartou základných práv EÚ.

Veľmi kladne hodnotím aj skutočnosť, že táto dohoda ustanovuje, že zmluvné strany zriadia orgány dozoru s cieľom kontrolovať vykonávanie dohody, monitorovať sťažnosti občanov a postupovať zistené prípady porušenia právnych predpisov na trestné stíhanie. Rád by som zdôraznil, že činnosti týchto orgánov budú veľmi užitočné pre pravidelné spoločné preskúmania.

Preto by som Vám chcel oznámiť, že Výbor pre zahraničné veci je toho názoru, že by sa mal udeliť súhlas s uzavretím tejto dohody.

S úctou,

Elmar Brok

Kópia:  Jan Philipp Albrecht, spravodajca


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

Referenčné čísla

08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)02372016/0126(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

19.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

27.10.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jan Philipp Albrecht

12.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

24.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

41

4

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janice Atkinson, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dátum predloženia

28.11.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

S&D

Petra Kammerevert

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  hlasovali proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie