Postup : 2016/0355(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0356/2016

Předložené texty :

A8-0356/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0458

ZPRÁVA     ***I
PDF 600kWORD 56k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Pervenche Berès

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0709),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0457/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2016 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), a zejména na bod 4 tohoto usnesení(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. listopadu 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0356/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

NAŘÍZENÍEVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/...

ze dne

kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014(5) zavedlo řadu opatření, jejichž cílem je zvýšení ochrany investorů a obnovení důvěry spotřebitelů v odvětví finančních služeb, a to zvýšením transparentnosti na retailovém investičním trhu. Ukládá tvůrcům strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, aby poskytli sdělení klíčových informací.

(2)  Nařízení (EU) č. 1286/2014 pověřuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2014(6), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zřízený nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(7) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(8), aby vypracovaly regulační technické normy upřesňující konkrétní prvky sdělení klíčových informací.

(3)  Dne 30. června 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014(9), jež upřesňuje prezentaci a obsah sdělení klíčových informací a jejich standardizovaný formát, metodiku podporující prezentaci rizik a výnosů a výpočet nákladů, jakož i podmínky a minimální četnost kontroly informací obsažených ve sdělení klíčových informací a podmínky pro splnění požadavků na poskytnutí sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(4)  Evropský parlament vyslovil dne 14. září 2016 proti nařízení v přenesené pravomoci přijatému Komisí dne 30. června 2016 námitku a vyzval, spolu s velkou většinou členských států, k oddálení dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1286/2014.

(5)  Odložení dne použitelnosti o 12 měsíců poskytne zúčastněným stranám dodatečný čas pro přizpůsobení se novým požadavkům. S ohledem na tyto výjmečné okolnosti je vhodné a odůvodněné, aby bylo nařízení (EU) č. 1286/2014 odpovídajícím způsobem změněno.

(6)  S ohledem na velmi krátkou dobu, jež zbývá do dne použitelnosti ustanovení nařízení (EU) č. 1286/2014, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost neprodleně.

(7)  V tomto případě je tudíž rovněž odůvodněné uplatnit výjimku v případě naléhavosti stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 1286/2014 se čl. 34 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2018.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne ...

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda   předseda nebo předsedkyně

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0347.

(2)

  Úř. věst. C,..., s….

(3)

  Úř. věst. C,..., s….

(4)

  Postoj Evropského parlamentu ze dne ... (Úř. věst. ...) (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne ...

(5)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48)

(8)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)3999).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – datum použitelnosti

Referenční údaje

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Datum předložení EP

9.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

21.11.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

7.11.2016

Projednání ve výboru

28.11.2016

 

 

 

Datum předložení

29.11.2016

Právní upozornění