Menetlus : 2016/0355(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0356/2016

Esitatud tekstid :

A8-0356/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0458

RAPORT     ***I
PDF 429kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Pervenche Berès

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0709),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0457/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse oma 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), ja eelkõige selle punkti 4(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 23. novembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0356/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGUMÄÄRUS (EL) 2016/…,

…,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(2),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(4)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/2014(5) võeti kasutusele rida meetmeid, mille eesmärk on suurendada investorite kaitset ja taastada tarbijate usaldus finantsteenuste sektori vastu, suurendades läbipaistvust jaeinvesteeringute turul. Selle kohaselt peavad kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete koostajad koostama põhiteabedokumendi.

(2)  Määruses (EL) nr 1286/2014 antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010(6) asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010(7) asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010(8) asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) õigus koostada regulatiivsed tehnilised standardid, milles täpsustatakse põhiteabedokumendi aspekte.

(3)  30. juunil 2016. aastal võttis komisjon vastu delegeeritud määruse, millega täiendatakse määrust (EL) nr 1286/2014(9) (edaspidi „delegeeritud määrus“), määrates kindlaks põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ning selle standardvormi, riski ja tootluse esitamise meetodid ning kulude arvutamise meetodid, põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbivaatamise tingimused ja sagedus ning jaeinvestoritele põhiteabedokumendi esitamise nõude täitmise tingimused.

(4)  Euroopa Parlament esitas 14. septembril 2016. aastal vastuväite komisjoni poolt 30. juunil 2016. aastal vastu võetud delegeeritud määrusele ning üheskoos suurema osa liikmesriikidega kutsus üles lükkama edasi määruse (EL) nr 1286/2014 kohaldamise kuupäeva.

(5)  Kohaldamise edasilükkamine 12 kuu võrra annab asjaosalistele lisaaega uute nõuete järgimiseks. Võttes arvesse erakorralisi asjaolusid, on asjakohane ja põhjendatud muuta määrust (EL) nr 1286/2014.

(6)  Arvestades väga lühikest aega, mis on jäänud määruse (EL) nr 1286/2014 sätete kohaldamiseni, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata.

(7)  Seetõttu on siinkohal põhjendatud kohaldada Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (Riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud edasilükkamatute juhtude erandit,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 34 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0347.

(2)

  ELT C …, …, lk …

(3)

  ELT C …, …, lk …

(4)

  Euroopa Parlamendi … seisukoht (ELT …) (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu … otsus.

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EÜ) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(8)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(9)

  Komisjoni 30. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)3999).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendid – kohaldamise kuupäev

Viited

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

21.11.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

7.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.11.2016

 

 

 

Esitamise kuupäev

29.11.2016

Õigusalane teave