Eljárás : 2016/0355(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0356/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0356/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0458

JELENTÉS     ***I
PDF 517kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkalmazása kezdő napjának tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Pervenche Berès

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkalmazása kezdő napjának tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0709),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0457/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló, felhatalmazáson alapuló, 2016. június 30-i bizottsági rendeletről (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) szóló, 2016. szeptember 14-i állásfoglalására és különösen annak (4) bekezdésére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. november 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0356/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/… RENDELETE

(…)

a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU rendeletnek az alkalmazása kezdőnapjának tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében(4),

mivel:

(1)  Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) egy sor intézkedést vezetett be, azzal a céllal, hogy a lakossági befektetési piac átláthatóságának növelésével fokozza a befektetők védelmét, és helyreállítsa a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatási ágazatba vetett bizalmát. A rendelet a lakossági befektetési csomagtermék, illetve biztosítási alapú befektetési termék előállítói számára előírja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítését.

(2)  Az 1286/2014/EU rendelet felhatalmazza az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(6) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Bankhatóság), az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(7) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(8) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok kidolgozására.

(3)  A Bizottság 2016. június 30-án az 1286/2014/EU rendeletet kiegészítő felhatalmazáson alapuló rendeletet(9) (a továbbiakban: felhatalmazáson alapuló rendelet) fogadott el, amely meghatározza a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítését és tartalmát valamint egységesített formáját, a kockázat és a nyereség bemutatását és a költségek kiszámítását alátámasztó módszertant, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban megtalálható információk felülvizsgálatának feltételeit és minimális gyakoriságát, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum lakossági befektetők részére való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelmény teljesítésének feltételeit.

(4)  Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-én kifogást emelt a Bizottság által 2016. június 30-án elfogadott felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben, és a tagállamok jelentős többségével együtt arra kérte a Bizottságot, hogy halassza el az 1286/2014/EU rendelet alkalmazásának kezdőnapját.

(5)  Tizenkét hónapos halasztással további idő biztosítható az érintettek számára az új követelményeknek való megfeleléshez. Az említett kivételes körülményekre tekintettel helyénvaló és indokolt az 1286/2014/EU rendelet megfelelő módosítása.

(6)  Az 1286/2014/EU rendeletben megállapított rendelkezések alkalmazása előtti idő rendkívüli rövidsége miatt ennek a rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(7)  Következésképpen ebben az esetben indokolt továbbá alkalmazni a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott, sürgős esetekre vonatkozó kivételt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1286/2014/EU rendelet 34. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0347.

(2)

  HL C, ….,.. o.

(3)

  HL C, ….,.. o.

(4)

  Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.

(5)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(8)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(9)

  A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 30.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (C(2016)3999).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendeletnek az alkalmazása kezdő napjának tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

21.11.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

7.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

29.11.2016

Jogi nyilatkozat