Procedure : 2016/0355(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0356/2016

Ingediende teksten :

A8-0356/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0458

VERSLAG     ***I
PDF 365kWORD 55k
29.11.2016
PE 594.019v02-00 A8-0356/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Pervenche Berès

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0709),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0457/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn resolutie van 14 september 2016 over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), en in het bijzonder paragraaf4 daarvan(1),

–  gezien de toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad - in een brief van 23 november 2016 - om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0356/2016),

1.   stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0347.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERORDENING (EU) 2016/...VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad(4) heeft een reeks maatregelen ingevoerd ter verbetering van de bescherming van de belegger en het herstel van het vertrouwen van de consument in de financiëledienstensector door vergroting van de transparantie op de markt voor retailbeleggingen. Zij verplicht ontwikkelaars van verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten tot het opstellen van een essentiële-informatiedocument (key information document - KID).

(2)  Verordening (EU) nr. 1286/2014 verleent de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad(5), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad(6) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad(7) de bevoegdheid tot het opstellen van technische reguleringsnormen om de elementen van het KID te specificeren.

(3)  Op 30 juni 2016 heeft de Commissie een gedelegeerde verordening vastgesteld tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014(8) (de "gedelegeerde verordening") tot specificering van de presentatie en de inhoud van het KID en zijn gestandaardiseerd format, de methodes die ten grondslag liggen aan de voorstelling van risico en rendement en de berekening van kosten, de voorwaarden en de minimale frequentie voor de herziening van de informatie in het KID en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste betreffende het verschaffen van het KID aan retailbeleggers.

(4)  Op 14 september 2016 heeft het Europees Parlement bezwaar gemaakt tegen de gedelegeerde verordening die de Commissie op 30 juni 2016 heeft vastgesteld en samen met een grote meerderheid van lidstaten uitstel van de toepassing van Verordening (EU) nr. 1286/2014 gevraagd.

(5)  Een uitstel met twaalf maanden zal de betrokkenen extra tijd geven om aan de nieuwe vereisten te voldoen. In het licht van de uitzonderlijke omstandigheden is het adequaat en gerechtvaardigd dat Verordening (EU) nr. 1286/2014 dienovereenkomstig wordt gewijzigd.

(6)  Gezien de zeer korte tijd die nog rest voordat de bepalingen neergelegd in Verordening (EU) nr. 1286/2014 van toepassing worden, moet deze verordening onverwijld in werking treden.

(7)  Bijgevolg is het eveneens gerechtvaardigd in dit geval de uitzondering voor spoedeisende gevallen van artikel 4 van het Protocol (nr. 1) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht, toe te passen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In Verordening (EU) nr. 1286/2014 wordt de tweede alinea van artikel 34 vervangen door:

‘Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018’.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

  PB C ..., p. ...

(2)

  PB C ..., p. ...

(3)

  Standpunt van het Europees Parlement van ... (PB ...) (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van ... .

(4)

  Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1).

(5)

  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

(6)

  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

(7)

  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(8)

  Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 30 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2016)3999).


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan

Document- en procedurenummers

COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)

Datum indiening bij EP

9.11.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

21.11.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

23.11.2016

LIBE

1.12.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pervenche Berès

7.11.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

7.11.2016

Behandeling in de commissie

28.11.2016

 

 

 

Datum indiening

29.11.2016

Juridische mededeling