Procedure : 2016/0047(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0358/2016

Indgivne tekster :

A8-0358/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0501

BETÆNKNING     *
PDF 484kWORD 58k
30.11.2016
PE 583.919v01-00 A8-0358/2016

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Jerzy Buzek

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0075),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 2, stk. 2, i protokol nr. 37, der er knyttet som bilag til traktaten om den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og af Kul- og Stålforskningsfonden, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0099/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0358/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er nødvendigt at revidere reglerne om kompetencerne for og sammensætningen af de rådgivende grupper og de tekniske grupper, navnlig for så vidt angår den type eksperter, som Kommissionen udnævner, for at sikre øget gennemsigtighed og overensstemmelse og sammenhæng med rammerne for Kommissionens ekspertgrupper og, så vidt muligt, bidrage til en afbalanceret repræsentation af relevante ekspertise- og interesseområder og en optimal kønsfordeling.

(3)  Det er nødvendigt at revidere reglerne om kompetencerne for og sammensætningen af de rådgivende grupper og de tekniske grupper, at gøre de relevante interesserede parter opmærksomme på drøftelserne i disse grupper, navnlig for så vidt angår den type og den indflydelse, som udøves af de eksperter, som Kommissionen udnævner, at sikre øget gennemsigtighed og overensstemmelse og sammenhæng med rammerne for Kommissionens ekspertgrupper og, så vidt muligt, at bidrage til en afbalanceret repræsentation af relevante ekspertise- og interesseområder og en optimal kønsfordeling. Det er imidlertid nødvendigt at respektere Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper og Europa-Parlamentets beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper.

Begrundelse

Forslaget om en ændring af det retlige grundlag for Kul- og Stålforskningsfondens program blev offentliggjort, før Kommissionen offentliggjorde ajourførte horisontale regler for ekspertgrupper (afgørelse af 30. maj 2016, der fastsætter horisontale regler for oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper (C(2016)3301) og Kommissionens meddelelse til Kommissionen – En ramme for Kommissionens ekspertgrupper: Horisontale regler og offentligt register (C(2016)3300).

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der bør overvejes enklere finansieringsregler for at øge de små og mellemstore virksomheders deltagelse i Kul- og Stålforskningsfondens program og tillade brug af "enhedsomkostninger" til beregning af de støtteberettigede personaleomkostninger for ejere af små og mellemstore virksomheder og andre fysiske personer, der ikke modtager løn.

(4)  Det bør overvejes at støtte små og mellemstore virksomheders samlede deltagelse i Kul- og Stålforskningsfondens program blandt andet ved hjælp af forenkling af reglerne for at øge deres deltagelse i Kul- og Stålforskningsfondens program og tillade brug af "enhedsomkostninger" til beregning af de støtteberettigede personaleomkostninger for ejere af små og mellemstore virksomheder og andre fysiske personer, der ikke modtager løn.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kul og stålsektoren er vigtig for den europæiske integrationsproces og spiller en central rolle i Unionens overordnede industrielle landskab. På samme tid er arbejdsforholdene i denne sektor meget krævende og har ofte medført sundhedsmæssige skader for arbejdstagere og borgere. Fabrikker og virksomheder bør derfor overholde alle retlige krav om socialt ansvar, tilvejebringe endelige løsninger og begrænse de sociale følger af overførsel eller lukning af fabrikker. Arbejdsmarkedets parter skal høres i videst muligt omfang om spørgsmål vedrørende socialt ansvar.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 6 – stk. 2 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

"ga)  at indvirke på arbejdstagernes og befolkningens beskæftigelse i nærheden af områder, hvor der foregår udvindingsaktiviteter"

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 6 – stk. 2 – litra g b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)  I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

"gb)  at indvirke på arbejdstagernes og befolkningens sundhed og sikkerhed i nærheden af områder, hvor der foregår udvindingsaktiviteter"

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 1

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 21 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  vurdering af afsluttede projekter, herunder yderligere støtteforanstaltninger til at sikre deres sammenhæng samt kul- og stålproduktionens langsigtede bæredygtighed i de pågældende områder

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 2

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver rådgivende gruppe sammensættes i overensstemmelse med tabellerne i bilaget. Medlemmerne af de rådgivende grupper udnævnes af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation og repræsenterer en fælles interesse for interessenterne. De repræsenterer ikke en individuel interessent, men giver udtryk for en holdning, der er fælles for de forskellige interessentorganisationer.

Hver rådgivende gruppe sammensættes i overensstemmelse med tabellerne i bilaget. Medlemmerne af de rådgivende grupper udnævnes af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation og repræsenterer en fælles interesse for interessenterne. De skal være uafhængige og ikke repræsentere en individuel interessent, men give udtryk for en holdning, der er fælles for de forskellige interessentorganisationer.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 2

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne skal være aktive på det pågældende område og vide, hvad industrien lægger vægt på.

Medlemmerne skal være aktive på det pågældende område og vide, hvad industrien og sektoren lægger vægt på.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 3

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af de tekniske grupper udnævnes personligt af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.

Medlemmerne af de tekniske grupper udnævnes personligt af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – nr. 9

Afgørelse 2008/376/EF

Artikel 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med udnævnelsen af uafhængige og højt kvalificerede eksperter, jf. artikel 18, artikel 28, stk. 2, og artikel 38, finder artikel 40 i forordning (EU) nr. 1290/2013(*) tilsvarende anvendelse.

I forbindelse med udnævnelsen af uafhængige og højt kvalificerede eksperter, jf. artikel 18, artikel 28, stk. 2, og artikel 38, finder artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013(*) tilsvarende anvendelse, og desuden finder Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper og Europa-Parlamentets beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper anvendelse på ekspertgrupper som helhed.

______________

___________________

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81)."

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81)."

Begrundelse

Kommissionens afgørelse blev offentliggjort efter Kul- og Stålforskningsfondens forslag, og sidstnævnte bør tage hensyn til dens indhold. Som nævnt af Parlamentets ordfører ville det ligeledes være hensigtsmæssigt, hvis den nuværende betænkning var i overensstemmelse med Parlamentets kommende beslutning 2015/2319(INI), og den bør ikke på nogen måde foregribe slutresultatet.


BEGRUNDELSE

Generelle principper

EU har støttet kul- og stålforskningen i mere end 50 år. Det hele begyndte med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF, underskrevet i 1951).

Da denne traktat udløb i 2002, blev det vedtaget at gøre EKSF's aktiver (og dertil knyttede renter) tilgængelige for Kul- og Stålforskningsfonden. Programmet finansieres af indtægterne fra de resterende aktiver fra det (udløbne) EKSF. Det forvaltes af Kommissionen.

Kul- og Stålforskningsfonden supplerer og forvaltes uden for Horisont 2020-rammeprogrammet. Den tildeler årligt omkring 50 mio. EUR til FoU og finansiering af innovation til både kul- og stålindustrien (med en fordeling på 72,8 % til stål og 27,2 % til kul). Den bringer industrielle partnere sammen, SMV'er, førende forskningscentre og universiteter fra hele den Europæiske Union til at udvikle viden og fremme innovation i sektoren. Den finansierede forskning omfatter produktionsprocesser, udnyttelse og bevarelse af ressourcer, miljøforbedringer og sikkerhed på arbejdspladsen i de pågældende sektorer.

Baggrund

Ifølge Kommissionen er hensigten med dette forslag at ændre retsgrundlaget efter den periodiske vurdering af forvaltningsreglerne med henblik på at gennemføre følgende mål:

1)  lette adgangen til finansiering ved at forenkle reglerne og ved i passende omfang at tilpasse dem til reglerne for det almindelige forskningsprogram "Horisont 2020", som interessenter i kul- og stålindustrien har kendskab til.

De foreslåede ændringer af Kul- og Stålforskningsfonden fokuserer på forvaltningsreglerne for Kul- og Stålforskningsfondens program (kapitel III) og tilpasser dem så vidt muligt til de procedurer og begreber, der bruges i Horisont 2020, for at lette samme støttemodtageres deltagelse i begge programmer (Kul- og Stålforskningsfonden og Horisont 2020)

2)  sikre, at programmet forvaltes af Kommissionen med behørig gennemskuelighed og i overensstemmelse med Kommissionens regler for ekspertgrupper. Dette indbefatter en opdatering af de relevante bestemmelser, der henvises til i retsgrundlaget, navnlig vedrørende udvalgsprocedurer.

Kommissionen foreslår ændringer, der har til hensigt at præcisere, hvilken slags eksperter den udnævner til deltagelse i de rådgivende grupper og de tekniske grupper, der nedsættes i henhold til retsgrundlaget for programmet for Kul- og Stålforskningsfonden med henblik på at undgå interessekonflikter. De foreslåede ændringer følger Kommissionens horisontale regler vedrørende dennes rådgivende grupper(1).

Ordførerens holdning

Ordføreren behandler ikke denne betænkning i kraft af sine personlige egenskaber, men som formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi. I betragtning af denne kendsgerning mener han derfor, at han i dette udkast til betænkning ikke bør foregribe Udvalgets holdning.

Desuagtet vil ordføreren i den aktuelle fase gerne påpege følgende kendsgerninger, som Udvalget, og i en senere fase Parlamentet, kan tage i betragtning, når slutresultatet drøftes og vedtages:

1.  Ordføreren er ikke helt overbevist om, at tilpasningen af reglerne for Kul- og Stålforskningsfonden til reglerne for Horisont 2020 kræver en ændring af retsgrundlaget.

2.  Det forslag, der er tale om, blev offentliggjort blot nogle få uger før Kommissionen offentliggjorde opdaterede horisontale regler på området(2). Ordføreren er bekymret for de fremtidige konsekvenser, som opdateringen af reglerne kan have for dette forslag vedrørende Kul- og Stålforskningsfonden.

3.  Europa-Parlamentet er ved at forberede en beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI)), hvilket vil forberede Europa-Parlamentet på Kommissionens seneste opdatering. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis den nuværende betænkning var i overensstemmelse med den kommende beslutning, og den bør ikke på nogen måde foregribe slutresultatet.

(1)

Formandens meddelelse til Kommissionen: Framework for Commission Expert Groups Horizontal rules and public register C (2010)7649.

(2)

Afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper (C (2016)3301); Kommissionens meddelelse til Kommissionen – Ramme for Kommissionens ekspertgrupper: Horisontale regler og offentligt register (C (2016)3300).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program

Referencer

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

29.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

12.10.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto

Dato for indgivelse

30.11.2016

Juridisk meddelelse