Eljárás : 2016/0047(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0358/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0358/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0501

JELENTÉS     *
PDF 571kWORD 59k
30.11.2016
PE 593.919v02-00 A8-0358/2016

a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jerzy Buzek

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 EJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0075),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló (37.) jegyzőkönyv 2. cikkének második bekezdésére, amely szerint a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0099/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0358/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nagyobb átláthatóság, valamint a Bizottság keretei között működő szakértői csoportok munkájával való összhang biztosítása érdekében, továbbá abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen a szak- és az érdekterületek, valamint a két nem kiegyensúlyozott képviselete, felül kell vizsgálni a tanácsadó és a technikai csoportok hatáskörére és összetételére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a Bizottság által kijelölt szakértők típusára.

(3)  A nagyobb átláthatóság, valamint a Bizottság keretei között működő szakértői csoportok munkájával való összhang biztosítása érdekében, továbbá abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen a szak- és az érdekterületek, valamint a két nem kiegyensúlyozott képviselete, felül kell vizsgálni a tanácsadó és a technikai csoportok hatáskörére és összetételére vonatkozó szabályokat, az érintett szereplőket tájékoztatni kell az említett csoportokban folytatott tanácskozásokról, különös tekintettel a Bizottság által kijelölt szakértők típusára és az általuk gyakorolt befolyásra. Tiszteletben kell tartani azonban a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozatot és a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló európai parlamenti állásfoglalást.

Indokolás

Az RFCS-program jogalapjának megváltoztatásáról szóló javaslat azelőtt került közzétételre, hogy az Európai Bizottság közzétette a szakértői csoportokra vonatkozó frissített horizontális szabályokat (a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozat (C(2016)3301); a Bizottság közleménye a bizottsági szakértői csoportokra vonatkozó keretről: horizontális szabályok és nyilvántartás (C(2016)3300)).

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Célszerű megfontolni a támogatási szabályok egyszerűsítését annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára könnyebb legyen a részvétel az RFCS-programban, valamint a kkv-tulajdonosok és más, munkabérben nem részesülő természetes személyek támogatható személyi költségeinek meghatározásával összefüggésben lehetővé tenni az „egységköltségek” alkalmazását.

(4)  Célszerű támogatni a kkv-k átfogó részvételét az RFCS-programban, többek között a támogatási szabályok egyszerűsítésével annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára könnyebb legyen a részvétel az RFCS-programban, valamint a kkv-tulajdonosok és más, munkabérben nem részesülő természetes személyek támogatható személyi költségeinek meghatározásával összefüggésben lehetővé tenni az „egységköltségek” alkalmazását.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A szén- és acélipari ágazatok fontosak az európai integráció folyamatában, és kulcsszerepet játszanak az Unió átfogó ipari környezetében. Ugyanakkor ezekben az ágazatokban a munkakörülmények megerőltetők, és gyakran az ott dolgozó munkavállalók és az emberek egészségének károsodását eredményezték. A létesítményeknek és a vállalatoknak ezért tiszteletben kell tartaniuk a szociális felelősségvállalással kapcsolatos minden jogi követelményt, végleges megoldásokat kell biztosítaniuk és a lehető legkisebbre kell csökkenteniük az átmenettel vagy a létesítmények bezárásával járó társadalmi következményeket. A lehető legszélesebb körben tanácskozni kell a szociális partnerekkel a szociális felelősségvállalással kapcsolatos kérdésekben.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont (új)

2008/376/EK határozat

6 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ga)   a bányászati műveleteknek a munkavállalók foglalkoztatására és a helyi közösségekre gyakorolt hatása;

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – -1 a pont (új)

2008/376/EK határozat

6 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„gb)  a bányászati műveleteknek a munkavállalók egészségére és biztonságára és a helyi közösségekre gyakorolt hatása;

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2008/376/EK határozat

21 cikk – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  befejezett projektek értékelése, beleértve a folyamatosságuknak és az érintett területeken a széntermelés és acélgyártás hosszú távú életképességének biztosítását célzó további támogató intézkedéseket;

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2008/376/EK határozat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tanácsadó csoportot a mellékletben meghatározott táblázatoknak megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó csoport tagjai a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt személyek, akik az érdekelt felek közös érdekeit képviselik. Nem egyes érdekelt feleket, hanem a különböző érdekelt szervezetek közös véleményét kell képviselniük.

Minden egyes tanácsadó csoportot a mellékletben meghatározott táblázatoknak megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó csoport tagjai a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának főigazgatója által kijelölt személyek, akik az érdekelt felek közös érdekeit képviselik. Egyénileg lépnek fel és nem egyes érdekelt feleket, hanem a különböző érdekelt szervezetek közös véleményét kell képviselniük.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2008/376/EK határozat

22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagoknak az érintett területen kell tevékenykedniük, és ismerniük kell az iparági prioritásokat.

A tagoknak az érintett területen kell tevékenykedniük, és ismerniük kell az iparági és ágazati prioritásokat.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2008/376/EK határozat

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A technikai csoportok tagjait a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatója jelöli ki személyes minőségükben.

A technikai csoportok tagjait a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának főigazgatója jelöli ki személyes minőségükben.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

2008/376/EK határozat

39. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében és a 38. cikkben említett független és magasan képzett szakértők kijelölésére vonatkozóan az 1290/2013/EU rendelet (*) 40. cikkének rendelkezéseit analógia alapján kell alkalmazni.

A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében és a 38. cikkben említett független és magasan képzett szakértők kijelölésére vonatkozóan az 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 40. cikkének rendelkezéseit analógia alapján kell alkalmazni, a szakértői csoportok egészére nézve a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozattal és a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló európai parlamenti állásfoglalással együtt.

______________

___________________

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1290/2013/EU rendelete a »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).”

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1290/2013/EU rendelete a »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).”

Indokolás

A bizottsági határozat az RFCS-re vonatkozó javaslat után került közzétételre, az utóbbinak figyelembe kell vennie annak tartalmát. Ahogy a Parlament előadója említette, kívánatos lenne az is, hogy ez a jelentés összhangban legyen a közelgő parlamenti állásfoglalással (2015/2319(INI)), és semmilyen módon nem szabad előre megítélnie annak kimenetelét.


INDOKOLÁS

Általános megállapítások

Az EU több mint 50 éve támogatja a szén- és acélipari kutatást. Minden az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó szerződéssel kezdődött, amely 1951-ben került aláírásra.

Amikor ez a szerződés 2002-ben lejárt, az a döntés született, hogy az ESZAK eszközeit (és a hozzájuk kapcsolódó kamatokat) egy szén- és acélipari kutatási alap („RFCS”) kapja meg. A programot azokból a bevételekből finanszírozzák, amelyeket az egykori ESZAK megmaradt eszközei generálnak. A Bizottság irányítja.

Az RFCS kiegészíti a Horizont 2020 programot, és irányítása azon kívül történik. Évente körülbelül 50 millió EUR összegű támogatást biztosít kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységre az acél- (72,8%) és a szénipar (27,2%) számára. Tömöríti az uniós ipari partnereket, kis- és középvállalkozásokat, vezető kutatóközpontokat és egyetemeket, és az ágazaton belül segíti őket szaktudásuk továbbfejlesztésében és az innovációban. A finanszírozott kutatás a megfelelő ágazatokban a termelési eljárásokra, az erőforrások hasznosítására és megőrzésére, a környezetvédelmi fejlesztésekre, valamint a munkahelyi biztonságra terjed ki.

Háttér-információ

A Bizottság szerint az igazgatási szabályok rendszeres értékeléséből kiindulva a javaslat célja a jogalap módosítása a következő célokból:

1)  a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése egyszerűsített szabályokkal és a szén- és acéliparban működő érdekeltek által jól ismert „Horizont 2020” általános kutatási keretprogram szabályaihoz való arányos közelítéssel.

Az RFCS javasolt módosításai elsősorban az igazgatási szabályokra (III. fejezet) terjednek ki, és amennyire csak lehetséges, hozzáigazítják őket a Horizont 2020 keretprogram eljárásaihoz és fogalmaihoz annak érdekében, hogy a kedvezményezettek számára megkönnyítsék a részvételt a két programban (RFCS és Horizont 2020).

2)  annak biztosítása, hogy a programot a Bizottság kellő átláthatóság mellett és a Bizottság szakértői csoportokra vonatkozó szabályaival összhangban igazgassa. Ez magában foglalja a fennálló jogalapban említett, különösen a komitológiai eljárást érintő rendelkezések aktualizálását.

A Bizottság olyan módosításokat javasol, amelyek célja az összeférhetetlenség elkerülése céljából az RFCS programjának jogalapját adó határozattal létrehozott tanácsadó és technikai csoportokba a Bizottság által kijelölt szakértők feladatainak tisztázása. A javasolt változtatások követik a Bizottság keretei között működő tanácsadó csoportokkal kapcsolatos horizontális szabályokat.(1)

Az előadó álláspontja

Az előadó nem személyes minőségében, hanem az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnökeként foglalkozik ezzel a jelentéssel. Erre való tekintettel úgy érzi, hogy nem szabad előre megítélnie a bizottság álláspontját ebben a jelentéstervezetben.

Ebben a szakaszban azonban az előadó szeretne rámutatni a következő tényekre, amelyeket a bizottság, és egy későbbi szakaszban a Parlament is figyelembe vehetne a javaslat megvitatásakor és az arról való határozathozatalkor:

1.  Az előadó nincs meggyőződve arról, hogy az RFCS szabályainak a Horizont 2020 szabályaival való összehangolása megköveteli a jogalap módosítását.

2.  A javaslat csak néhány héttel azelőtt került közzétételre, hogy a Bizottság frissített horizontális szabályokat tett közzé ebben a kérdésben.(2) Az előadó aggódik amiatt, hogy a szabályok frissítése a jövőben milyen hatásokat gyakorolhat erre az RFCS-ről szóló javaslatra.

3.  Az Európai Parlament éppen állásfoglalást készít a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről (2015/2319(INI)), amelyben kifejti majd álláspontját a Bizottság legújabb frissítésével kapcsolatban. Kívánatos lenne, hogy ez a jelentés összhangban legyen a közelgő állásfoglalással, és semmilyen módon nem szabad előre megítélnie annak kimenetelét.

(1)

Az elnök közleménye a Bizottságnak: A bizottsági szakértői csoportokra vonatkozó horizontális szabályokról és a szakértői csoportok nyilvántartásáról, C(2010)7649.

(2)

A bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló 2016. május 30-i bizottsági határozat (C(2016)3301); a Bizottság közleménye a bizottsági szakértői csoportokra vonatkozó keretről: horizontális szabályok és nyilvántartás (C(2016)3300).


EJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról

Hivatkozások

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

29.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

 

 

 

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Daniela Aiuto

A benyújtás dátuma

30.11.2016

Jogi nyilatkozat