Procedură : 2016/0047(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0358/2016

Texte depuse :

A8-0358/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0501

RAPORT     *
PDF 720kWORD 84k
30.11.2016
PE 583.919v01-00 A8-0358/2016

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0075),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 2 alineatul (2) din Protocolul nr. 37 anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0099/2016),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0358/2016),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este necesară revizuirea normelor privind competențele și componența grupurilor consultative și a grupurilor tehnice, în special în ceea ce privește tipul experților numiți de către Comisie pentru a asigura o mai mare transparență, precum și conformitatea și coerența cu cadrul grupurilor de experți ai Comisiei, și pentru a contribui, în măsura posibilului, la o reprezentare echilibrată a domeniilor relevante de expertiză și a domeniilor de interes, precum și la un echilibru optim de gen.

(3)  Este necesară revizuirea normelor privind competențele și componența grupurilor consultative și a grupurilor tehnice, pentru a crește gradul de informare a părților interesate relevante cu privire la deliberările din cadrul acestor grupuri, în special în ceea ce privește tipul experților numiți de către Comisie și influența exercitată de aceștia, pentru a asigura o mai mare transparență, precum și conformitatea și coerența cu cadrul grupurilor de experți ai Comisiei, și pentru a contribui, în măsura posibilului, la o reprezentare echilibrată a domeniilor relevante de expertiză și a domeniilor de interes, precum și la un echilibru optim de gen. Cu toate acestea, este necesar să se respecte Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei și Rezoluția Parlamentului European referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei.

Justificare

Propunerea de modificare a temeiului juridic al programului RFCS a fost publicată înainte de publicarea de către CE a unei versiuni actualizate a regulilor orizontale privind grupurile de experți (Decizia din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei (C(2016)3301); Comunicare a Comisiei către Comisie: Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registrul public (C(2016)3300).

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Este necesar să se ia în considerare norme de finanțare simplificate pentru a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la programul RFCS și pentru a permite utilizarea „costurilor unitare” în scopul calculării cheltuielilor eligibile cu personalul pentru deținătorii de IMM-uri și pentru alte persoane fizice care nu beneficiază de un salariu.

(4)  Este necesar să se sprijine participarea globală a IMM-urilor la programul RFCS, printre altele prin simplificarea normelor pentru a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la programul RFCS și pentru a permite utilizarea „costurilor unitare” în scopul calculării cheltuielilor eligibile cu personalul pentru deținătorii de IMM-uri și pentru alte persoane fizice care nu beneficiază de un salariu.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Sectorul cărbunelui și cel al oțelului sunt importante pentru procesul de integrare europeană și au un rol cheie în peisajul industrial general al Uniunii. Totodată, condițiile de lucru din sectoarele respective sunt dificile și adesea au cauzat efecte negative asupra sănătății lucrătorilor și cetățenilor. Prin urmare, instalațiile și întreprinderile ar trebui să respecte toate cerințele legale referitoare la responsabilitatea socială, să aducă soluții definitive și să minimalizeze implicațiile sociale ale tranziției sau ale închiderii instalațiilor. Partenerii sociali trebuie să fie consultați în măsura posibilului cu privire la aspecte legate de responsabilitatea socială.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Decizia 2008/376/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 6 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(ga)  impactul operațiunilor miniere asupra locurilor de muncă și asupra comunității locale;”

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Decizia 2008/376/CE

Articolul 6 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  La articolul 6 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(gb)  impactul operațiunilor miniere asupra sănătății și securității lucrătorilor și comunității locale;”

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul 1

Decizia 2008/376/CE

Articolul 21 – litera ia (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  evaluarea proiectelor finalizate, inclusiv măsuri de sprijin suplimentare în vederea asigurării continuității lor și a viabilității pe termen lung a producției de cărbune și de oțel în zonele vizate;

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul 2

Decizia 2008/376/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare grup consultativ este compus în conformitate cu tabelele prevăzute în anexă. Membrii grupurilor consultative sunt numiți de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare pentru a reprezenta un interes comun al părților interesate. Aceștia nu reprezintă o anumită parte interesată, ci exprimă o opinie comună diferitelor organizații de părți interesate.

Fiecare grup consultativ este compus în conformitate cu tabelele prevăzute în anexă. Membrii grupurilor consultative sunt numiți de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei pentru a reprezenta un interes comun al părților interesate. Aceștia acționează individual și nu reprezintă o anumită parte interesată, ci exprimă o opinie comună diferitelor organizații de părți interesate.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul 2

Decizia 2008/376/CE

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ei desfășoară activități în domeniul respectiv și cunosc prioritățile din industrie.

Ei desfășoară activități în domeniul respectiv și cunosc prioritățile din industrie și din sector.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul 3

Decizia 2008/376/CE

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii grupurilor tehnice sunt numiți în funcție de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare.

Membrii grupurilor tehnice sunt numiți în funcție de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 1 – punctul 9

Decizia 2008/376/CE

Articolul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul numirii experților independenți cu înalte calificări menționați la articolul 18, articolul 28 alineatul (2) și articolul 38, se aplică prin analogie dispozițiile articolului 40 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2013 (*).

În cazul numirii experților independenți cu înalte calificări menționați la articolul 18, articolul 28 alineatul (2) și articolul 38, se aplică prin analogie dispozițiile articolului 40 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*), împreună cu, pentru grupurile de experți în ansamblu, Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei și Rezoluția Parlamentului European referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei.

______________

___________________

(*) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).”;

(*) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).”;

Justificare

Decizia COM a fost publicată ulterior propunerii RFCS, aceasta din urmă trebuind să țină cont de conținutul deciziei. Astfel cum se menționează de către raportorul Parlamentului, ar fi de dorit ca prezentul raport să fie coerent cu această viitoare rezoluție a Parlamentului 2015/2319(INI) și nu ar trebui, în niciun caz, să aducă atingere rezultatului acesteia.


EXPUNERE DE MOTIVE

Considerații generale

Timp de mai bine de 50 de ani, UE a sprijinit cercetările din domeniul cărbunelui și oțelului. Această practică a început cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO, semnat în 1951).

La expirarea acestui tratat în 2002, s-a decis ca activele CECO (și dobânzile aferente) să fie puse la dispoziția unui Fond de cercetare pentru cărbune și oțel („RFCS”). Programul este finanțat din veniturile generate de activele rămase ale CECO (expirat) și este gestionat de Comisie.

RFCS este complementar programului Orizont 2020 și este gestionat în afara acestuia. El asigură anual aproximativ 50 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării, dezvoltării și inovării atât în sectorul cărbunelui, cât și în cel al oțelului (72,8 % dintre fonduri fiind repartizate pentru sectorul oțelului și 27,2 % pentru sectorul cărbunelui). RFCS reunește parteneri industriali, IMM-uri, centre importante de cercetare și universități din întreaga Uniune Europeană cu scopul de a dezvolta cunoștințele și de a stimula inovarea în sector. Cercetarea finanțată acoperă procesele de producție, utilizarea și conservarea resurselor, îmbunătățirile de mediu și securitatea la locul de muncă în sectoare relevante.

Context

Potrivit Comisiei, scopul acestei propuneri este de a modifica temeiul juridic după evaluarea periodică a normelor de gestionare a acestuia în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

1)  facilitarea accesului la finanțare cu ajutorul unor norme simplificate și printr-o armonizare proporțională cu normele programului general de cercetare „Orizont 2020”, cu care părțile interesate din sectorul cărbunelui și din cel al oțelului sunt familiarizate;

modificările propuse ale RFCS se axează pe normele de gestionare a programului RFCS (capitolul III) și armonizează, în măsura posibilului, procedurile și conceptele utilizate pentru programul Orizont 2020 pentru a facilita participarea acelorași beneficiari la ambele programe (RFCS și Orizont 2020);

2)  garantarea faptului că programul este gestionat de către Comisie cu transparența necesară, respectând normele Comisiei referitoare la grupurile de experți; aceasta include actualizarea dispozițiilor aplicabile la care se face trimitere în temeiul juridic, în special a celor referitoare la procedura comitetului.

Comisia propune modificări care urmăresc să clarifice natura experților pe care îi numește să participe la grupurile consultative și grupurile tehnice înființate prin temeiul juridic al programului RFCS pentru a se evita orice conflicte de interese. Modificările propuse urmează normele orizontale ale Comisiei referitoare la grupurile sale consultative.(1)

Poziția raportorului

Raportorul nu tratează prezentul raport din punctul său de vedere personal, ci în calitate de președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie. Având în vedere acest fapt, raportorul consideră, prin urmare, că nu ar trebui să aducă atingere poziției comisiei în prezentul proiect de raport.

Totuși, în această etapă, raportorul ar dori să menționeze următoarele fapte, pe care comisia și, într-o etapă ulterioară, Parlamentul, le-ar putea lua în considerare atunci când dezbat și decid cursul pe care să îl dea chestiunii:

1.  Raportorul nu este convins pe deplin că alinierea normelor RFCS cu cele din programul Orizont 2020 necesită modificarea temeiului juridic.

2.  Propunerea respectivă a fost publicată cu doar câteva săptămâni înainte ca Comisia să fi publicat norme orizontale actualizate referitoare la această chestiune.(2) Raportorul este preocupat de viitoarele implicații pe care actualizarea normelor le-ar putea avea asupra acestei propuneri referitoare la RFCS.

3.  În momentul de față, Parlamentul European pregătește o rezoluție referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (2015/2319(INI)), care va prezenta poziția Parlamentului European cu privire la ultima actualizare realizată de Comisie. Ar fi de dorit ca prezentul raport să fie coerent cu această viitoare rezoluție și nu ar trebui, în niciun caz, să aducă atingere concluziilor acesteia.

(1)

Comunicare a Președintelui către Comisie: Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registru public (C(2010)7649).

(2)

Decizia din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei(C(2016)3301); Comunicare a Comisiei către Comisie: Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registrul public (C(2016)3300).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificarea deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

Referințe

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Data sesizării

29.2.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

12.10.2016

 

 

 

Data adoptării

29.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto

Data depunerii

30.11.2016

Notă juridică