Postopek : 2016/0047(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0358/2016

Predložena besedila :

A8-0358/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0501

POROČILO     *
PDF 702kWORD 53k
30.11.2016
PE 583.919v02-00 A8-0358/2016

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Jerzy Buzek

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0075),

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 2(2) Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije in na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0099/2016),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0358/2016),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Treba je pregledati pravila o pristojnostih in o sestavi svetovalnih in tehničnih skupin, predvsem glede vrste strokovnjakov, ki jih imenuje Komisija, da se zagotovi večja preglednost ter skladnost in usklajenost z okvirom za strokovne skupine Komisije ter se prispeva k čim bolj uravnoteženi zastopanosti relevantnih strokovnih in interesnih področij ter optimalni uravnoteženi zastopanosti spolov.

(3)  Pregledati je treba pravila o pristojnostih in sestavi svetovalnih in tehničnih skupin, da bodo ustrezni deležniki seznanjeni s posvetovanji v teh skupinah, predvsem glede vrste in vpliva strokovnjakov, ki jih imenuje Komisija, s čimer bi zagotovili večjo preglednost ter skladnost in usklajenost z okvirom za strokovne skupine Komisije ter prispevali k čim bolj uravnoteženi zastopanosti ustreznih strokovnih in interesnih področij ter optimalni uravnoteženi zastopanosti spolov. Pri tem je treba upoštevati sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o vzpostavitvi horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije in resolucijo Evropskega parlamenta o nadzoru registra in sestave strokovnih skupin Komisije.

Obrazložitev

Predlog za spremembo pravne podlage programa RSPJ je bil objavljen, preden je Evropska komisija objavila posodobljena horizontalna pravila o strokovnih skupinah (Sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o vzpostavitvi horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije (C(2016)3301), Sporočilo Komisiji:okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register (C(2016)3300).

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za lažjo udeležbo malih in srednjih podjetij (MSP) v programu RSPJ in za dovolitev uporabe „stroškov na enoto“ za izračun upravičenih stroškov za osebje za lastnike MSP ter druge fizične osebe, ki ne prejemajo plače, je primerno razmisliti o preprostejših pravilih financiranja.

(4)  Za lažjo udeležbo malih in srednjih podjetij (MSP) v programu RSPJ in za dovolitev uporabe „stroškov na enoto“ za izračun upravičenih stroškov za osebje za lastnike MSP ter druge fizične osebe, ki ne prejemajo plače, je primerno podpirati splošno udeležbo MSP v tem programu, med drugim s preprostejšimi pravili.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Sektor premoga in jekla je pomemben v procesu evropskega povezovanja in ima bistveno vlogo v industriji Unije. Delovne razmere v tem sektorju so zahtevne in pogosto škodujejo zdravju delavcev in državljanov. Obrati in podjetja bi zato morali upoštevati pravne zahteve o družbeni odgovornosti, najti dokončne rešitve in čim bolj zmanjšati socialne posledice tranzicije ali zaprtja obratov. O vprašanjih družbene odgovornosti se je treba čim več posvetovati s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 1 – točka -1 (novo)

Odločba 2008/376/ES

Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 6(2) se doda naslednja točka:

 

„(ga)   učinek rudarjenja na zaposlovanje delavcev in lokalno skupnost;“

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Odločba 2008/376/ES

Člen 6 – odstavek 2 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  V členu 6(2) se doda naslednja točka:

 

„(gb)  učinek rudarjenja na zdravje in varnost delavcev in lokalne skupnosti.“

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 1 – točka 1

Odločba 2008/376/ES

Člen 21 – točka i a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  ocenjevanja zaključenih projektov, vključno z dodatnimi podpornimi ukrepi za zagotavljanje njihove neprekinjenosti in dolgoročne uspešnosti premogovništva in jeklarstva na zadevnih območjih;

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 1 – točka 2

Odločba 2008/376/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka svetovalna skupina je sestavljena v skladu s preglednicami iz Priloge. Člani svetovalnih skupin so posamezniki, ki jih imenuje generalni direktor Generalnega direktorata za raziskave in inovacije za zastopanje skupnega interesa zainteresiranih strani. Člani ne predstavljajo posameznih zainteresiranih strani, temveč izražajo skupno mnenje različnih organizacij zainteresiranih strani.

Vsaka svetovalna skupina je sestavljena v skladu s preglednicami iz Priloge. Člani svetovalnih skupin so posamezniki, ki jih imenuje generalni direktor generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije za zastopanje skupnega interesa deležnikov. Člani so neodvisni in ne predstavljajo posameznih deležnikov, temveč izražajo skupno mnenje različnih organizacij deležnikov.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 1 – točka 2

Odločba 2008/376/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani so dejavni na zadevnem področju in se zavedajo prednostnih nalog industrije.

Člani so dejavni na zadevnem področju in se zavedajo prednostnih nalog industrije in sektorja.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Člen 1 – točka 3

Odločba 2008/376/ES

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člane tehničnih skupin osebno imenuje generalni direktor Generalnega direktorata za raziskave in inovacije.

Člane tehničnih skupin osebno imenuje generalni direktor generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Člen 1 – točka 9

Odločba 2008/376/ES

Člen 39

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za imenovanje neodvisnih in visoko usposobljenih strokovnjakov iz člena 18, člena 28(2) in člena 38 se določbe iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1290/2013 (*) uporabljajo po analogiji.

Za imenovanje neodvisnih in visoko usposobljenih strokovnjakov iz člena 18, člena 28(2) in člena 38 se po analogiji uporabljajo določbe iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*), hkrati pa se za vse skupine strokovnjakov uporabljata tudi sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o vzpostavitvi horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije in resolucija Evropskega parlamenta o nadzoru registra in sestave strokovnih skupin Komisije.

______________

___________________

(*) Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).“

(*) Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).“

Obrazložitev

Sklep Komisije je bil objavljen po predlogu o RSPJ, zato bi moral predlog upoštevati njegovo vsebino. Kot je omenil poročevalec Parlamenta, bi bilo zaželeno, da bi bilo to poročilo skladno s prihodnjo resolucijo Parlamenta 2015/2319(INI), v nobenem primeru pa ne bi smelo vplivati na njen izid.


OBRAZLOŽITEV

Splošno

EU že več kot 50 let podpira raziskave na področju premoga in jekla. Začelo se je s Pogodbo o Evropski skupnosti za premog in jeklo, podpisano leta 1951.

Ko je leta 2002 prenehala veljati, je bila sprejeta odločitev, da se sredstva te skupnosti (in z njimi povezane obresti) dajo na voljo Raziskovalnemu skladu za premog in jeklo. Ta program se financira s prihodki, ustvarjenimi s preostalimi sredstvi (nekdanje) Evropske skupnosti za premog in jeklo. Upravlja ga Evropska komisija.

Raziskovalni sklad za premog in jeklo dopolnjuje program Obzorje 2020 in se upravlja ločeno. Letno zagotavlja približno 50 milijonov EUR za financiranje inovacij ter raziskav in razvoja v premogovništvu in jeklarstvu (72,8 % za premog in 27,2 % za jeklo). Pri razvijanju znanja in spodbujanju inovacij v tem sektorju združuje industrijske partnerje, mala in srednja podjetja ter vodilna raziskovalna središča in univerze iz vse Evropske unije. Financirane študije se ukvarjajo s proizvodnimi procesi, izkoriščanjem in ohranjanjem virov, okoljskimi izboljšavami in varnostjo pri delu v teh sektorjih.

Ozadje

Po mnenju Komisije je namen tega predloga, da bi po redni oceni pravil upravljanja spremenili pravno podlago, in sicer za uresničitev naslednjih ciljev:

1)  lažji dostop do financiranja s poenostavljenimi pravili in sorazmerno uskladitvijo s pravili splošnega raziskovalnega programa Obzorje 2020, s katerimi so seznanjeni deležniki iz sektorja premoga in jekla.

Predlagane spremembe Raziskovalnega sklada za premog in jeklo so osredotočene na pravila za upravljanje njegovega programa (poglavje III) in kolikor mogoče usklajujejo postopke in koncepte, ki se uporabljajo za pobudo Obzorje 2020, da se upravičencem omogoči udeležba v obeh programih (Raziskovalni sklad za premog in jeklo ter program Obzorje 2020);

2)  zagotoviti, da bo Komisija upravljala program z vso potrebno preglednostjo ter v skladu s svojimi pravili o strokovnih skupinah. To zajema tudi posodobitev ustreznih določb iz pravne podlage, zlasti v zvezi s postopkom komitologije.

Komisija predlaga spremembe, s katerimi bi razjasnili vrsto imenovanih strokovnjakov za sodelovanje v svetovalnih in tehničnih skupinah, vzpostavljenih s pravno podlago Raziskovalnega sklada za premog in jeklo, da bi preprečili morebitno navzkrižje interesov. Predlagane spremembe sledijo horizontalnim pravilom Komisije za njene svetovalne skupine.(1)

Stališče poročevalca

Poročevalec tega poročila ni pripravil v svojem imenu, temveč kot predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko. Glede na to meni, da ne bi smel vplivati na stališče odbora v tem osnutku poročila.

Vseeno bi želel na tej stopnji poudariti naslednje točke, ki bi jih lahko odbor, kasneje pa tudi Parlament, upošteval pri razpravah in pri končnem odločanju:

1.  Poročevalec ni povsem prepričan, da je za uskladitev pravil Raziskovalnega sklada za premog in jeklo s pravili programa Obzorje 2020 zares potrebna sprememba pravne podlage.

2.  Predlog je bil objavljen le nekaj tednov prej, preden je Komisija objavila posodobljena horizontalna pravila v zvezi s tem vprašanjem.(2) Poročevalca skrbijo posledice, ki bi jih utegnila imeti posodobljena pravila za Raziskovalni sklad za premog in jeklo.

3.  Evropski parlament pripravlja resolucijo o nadzoru registra in sestave strokovnih skupin Komisije (2015/2319(INI)), v kateri se bo opredelil do najnovejših podatkov Komisije. Zaželeno bi bilo, da bi bilo to poročilo skladno s prihodnjo resolucijo, v nobenem primeru pa ne bi smelo vplivati na njen izid.

(1)

Sporočilo predsednika Komisiji: Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register C(2010)7649).

(2)

Sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o oblikovanju horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije (C(2016)3301), Sporočilo Komisiji – Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register (C(2016)3300).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program

Referenčni dokumenti

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Datum posvetovanja/prošnja za odobritev

29.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

Datum sklepa

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.10.2016

 

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto

Datum predložitve

30.11.2016

Pravno obvestilo