Eljárás : 2016/0261(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0359/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0359/2016

Viták :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0393

JELENTÉS     ***I
PDF 786kWORD 107k
30.11.2016
PE 589.454v02-00 A8-0359/2016

az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Michał Boni

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0547),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikke (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0351/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményére (A8-0359/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az új pszichoaktív anyagok határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket hordoznak, ami szükségessé teszi e veszélyek nyomon követését, az azokkal kapcsolatos riasztást és az ellenük való küzdelmet.

(1)  A számos üzleti, ipari és tudományos célra felhasználható új pszichoaktív anyagok – elsősorban sokféleségük és megjelenésük gyorsasága miatt – határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket hordoznak. Ezen új termékek piacának gyors bővülése továbbra is kihívást jelent, ami szükségessé teszi e veszélyek nyomon követésének és az azokkal kapcsolatos riasztási rendszereknek a javítását, valamint az egészségügyi, biztonsági és társadalmi veszélyek értékelését, hogy választ lehessen adni azokra, például a kockázatokat csökkentő intézkedések révén az e fenyegetések elleni fellépés érdekében.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy a kiszolgáltatott csoportok, főleg a fiatalok különösen ki vannak téve az új pszichoaktív anyagokból eredő közegészségügyi, közbiztonsági és társadalmi kockázatoknak.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió-szerte egészségügyi és társadalmi kockázatokat hordozó új pszichoaktív anyagokat uniós szintű megközelítéssel kell kezelni. Ezt a rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… irányelvvel módosított] 2004/757/IB tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja a 2005/387/IB tanácsi határozattal létrehozott mechanizmus felváltása.

(3)  Az Unió-szerte egészségügyi, biztonsági és társadalmi kockázatokat hordozó új pszichoaktív anyagokat uniós szintű megközelítéssel kell kezelni. Ezt a rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… irányelvvel módosított] 2004/757/IB tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja a 2005/387/IB tanácsi határozattal létrehozott mechanizmus felváltása.

__________________

__________________

5 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8. o.).

5 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó minden uniós fellépést tudományos eredményekre kell alapozni.

(5)  Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó minden uniós fellépést tudományos eredményekre vagy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó megfelelő adatokra kell alapozni. Miután az új pszichoaktív anyagok egyes esetekben annyira újak lehetnek a területen, hogy – legalábbis kezdetben – nagyon korlátozott mértékben áll rendelkezésre tudományos kutatásból származó bizonyíték a közegészségügyi kockázatokra vonatkozóan, szükség van gyors kockázatértékelési eljárások uniós szintű lefolytatására.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Azon új pszichoaktív anyagok tekintetében, amelyeket nemzetközi jog szerint értékelnek, vagy amelyek megtalálhatók valamely gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény hatóanyagában, nem kell kockázatértékelést végezni.

(7)  Azon új pszichoaktív anyagok tekintetében, amelyeket nemzetközi jog szerint értékelnek, nem kell kockázatértékelést végezni, kivéve, ha uniós szinten elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek a kockázatértékelés szükségességére utalnak. Nem kell kockázatértékelést lefolytatni olyan új pszichoaktív anyag esetében, amely valamely gyógyszer vagy állatgyógyászati gyógyszer hatóanyaga.

Indokolás

Még ha az anyag a nemzetközi jog értelmében értékelésre is kerül, előfordulhatnak olyan esetek, amelyekre az EU-ban különleges feltételek vonatkoznak, és emiatt a nemzetközi vizsgálat során veszélytelennek minősített anyag komoly veszélyt jelenthetne az EU-ban, és amennyiben bizonyos adatok azt sugallják, meg kell adni a lehetőséget kockázatértékelés elvégzésére. Ugyanez a logika érvényesül a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontjában.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1920/2006/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Az 5. cikk (2) bekezdésének második és a harmadik albekezdését el kell hagyni.

2.  Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

Indokolás

Az 1920/2006/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése a meglévő pszichoaktív anyagok felhasználása terén tapasztalható új trendekkel foglalkozik, ezért azt meg kell tartani.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy Reitox nemzeti kapcsolattartó pontja és Europol nemzeti egysége időben és indokolatlan késedelem nélkül továbbítsa a Megfigyelőközpontnak és az Europolnak az új pszichoaktív anyagokról rendelkezésére álló információkat. Az információknak az említett anyagok felderítéséhez és azonosításához, használatához és használati mintázataihoz, potenciális és azonosított kockázataihoz, előállításához, kivonásához, forgalmazásához, kereskedelméhez, kereskedelmi, valamint orvosi és tudományos felhasználásához kell kapcsolódniuk.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy Reitox nemzeti kapcsolattartó pontja és Europol nemzeti egysége időben és indokolatlan késedelem nélkül továbbítsa a Megfigyelőközpontnak és az Europolnak az új pszichoaktív anyagokról rendelkezésére álló információkat. Az információknak az említett anyagok felderítéséhez és azonosításához, használatához és használati mintázataihoz, potenciális és azonosított kockázataihoz, előállításához, kivonásához, forgalmazásához és forgalmazási láncához, kereskedelméhez és csempészetéhez, kereskedelmi, valamint orvosi és tudományos felhasználásához kell kapcsolódniuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Megfigyelőközpont ezeket az információkat az Europollal együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli és időben továbbítja a tagállamoknak abból a célból, hogy a tagállamok minden riasztáshoz szükséges információval rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető jelentést vagy az összesített bevezető jelentést.

A Megfigyelőközpont ezeket az információkat az Europollal együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli és időben továbbítja a tagállamoknak és a Bizottságnak abból a célból, hogy a tagállamok és a Bizottság minden riasztáshoz szükséges információval rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető jelentést vagy az összesített bevezető jelentést.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Megfigyelőközpont, a Bizottság vagy a tagállamok egyszerű többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, hogy a valamely új pszichoaktív anyagról az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy több tagállamban gyűjtött információk alapján az adott új pszichoaktív anyag uniós szintű egészségügyi vagy társadalmi kockázatokat jelenthet, a Megfigyelőközpont az új pszichoaktív anyagról bevezető jelentést készít.

(1)  Amennyiben a Megfigyelőközpont, a Bizottság vagy a tagállamok egyszerű többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, hogy a valamely új pszichoaktív anyagról az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy több tagállamban gyűjtött információk alapján az adott új pszichoaktív anyag uniós szintű egészségügyi, biztonsági vagy társadalmi kockázatokat jelenthet, a Megfigyelőközpont az új pszichoaktív anyagról indokolatlan késedelem nélkül bevezető jelentést készít.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)   az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi és társadalmi kockázatok jellegének vagy mértékének előzetes jelzése;

a)   az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi, társadalmi vagy biztonsági kockázatok jellegének vagy mértékének előzetes jelzése;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételére vonatkozó információk;

d)  a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag kifejlesztésében, előállításában és forgalmazásában való részvételére vonatkozó információk;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást kér az Európai Gyógyszerügynökségtől arról, hogy az új pszichoaktív anyag az Unióban vagy valamelyik tagállamban:

(5)  A Megfigyelőközpont felkéri az Európai Gyógyszerügynökséget, hogy haladéktalanul adjon tájékoztatást arról, hogy az új pszichoaktív anyag az Unióban vagy valamelyik tagállamban:

Indokolás

Mivel e jelentés elkészítésének egyik célja, hogy a veszélyes új pszichoaktív anyagokat korlátozó eljárásokat lerövidítsék és hatékonyabbá tegyék, az információkat indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre kell bocsátani. Az 5b. cikk (8) bekezdése értelmében az együttműködés részleteit a Megfigyelőközpont és az Európai Gyógyszerügynökség közötti munkamegállapodások tartalmazzák.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást kér az Europoltól a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételéről, valamint az új pszichoaktív anyag bármilyen felhasználásáról.

(6)  A Megfigyelőközpont felkéri az Europolt, hogy haladéktalanul adjon tájékoztatást bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában, forgalmazásában és forgalmazási láncában, kereskedelmében és csempészetében való részvételéről, valamint az új pszichoaktív anyag bármilyen felhasználásáról, továbbá az új pszichoaktív anyagra vonatkozó minden egyéb releváns információról.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást és a rendelkezésre álló adatok továbbítását kéri az Európai Vegyianyag-ügynökségtől és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól az új pszichoaktív anyagokról.

(7)  A Megfigyelőközpont felkéri az Európai Vegyianyag-ügynökséget, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, hogy haladéktalanul adjon tájékoztatást és továbbítsa a rendelkezésre álló adatokat az új pszichoaktív anyagokról.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Megfigyelőközpont tiszteletben tartja a vele közölt információk felhasználásának feltételeit, beleértve az információ- és adatbiztonságra, valamint a bizalmas üzleti információk védelmére vonatkozó feltételeket.

(9)  A Megfigyelőközpont tiszteletben tartja a vele közölt információk felhasználásának feltételeit, beleértve a dokumentumokhoz való hozzáférésre, az információ- és adatbiztonságra, többek között az érzékeny adatok vagy a bizalmas üzleti információk védelmére vonatkozó feltételeket.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Amennyiben a Megfigyelőközpont több hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív anyagról gyűjt információkat, a bevezető jelentés elindításától számított hat héten belül egyedi bevezető jelentéseket vagy több új pszichoaktív anyagról szóló összesített bevezető jelentést nyújt be a Bizottságnak és a Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok jellemzői egyértelműen meghatározottak.

(11)  Amennyiben a Megfigyelőközpont több olyan új pszichoaktív anyagról gyűjt információkat, amelyeket hasonló kémiai szerkezetűnek tekint, a bevezető jelentés elindításától számított hat héten belül egyedi bevezető jelentéseket vagy több új pszichoaktív anyagról szóló összesített bevezető jelentést nyújt be a Bizottságnak és a Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok jellemzői egyértelműen meghatározottak.

Indokolás

Ez a bekezdés pozitív módon egészíti ki a rendeletet, mivel lehetővé teszi, hogy a Megfigyelőközpont egyszerre többet tegyen, bár az új pszichoaktív anyagok kémiai szerkezete közötti hasonlóság szintje egyes esetekben nehezen állapítható meg, így a Megfigyelőközpontnak kell meghatároznia, hogy az adott anyagok elég hasonlónak tekintendők-e ahhoz, hogy összesített jelentésben foglalkozzanak velük.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az 5b. cikk (11) bekezdésében említett összesített bevezető jelentés kézhezvételétől számított két héten belül felkérheti a Megfigyelőközpontot a hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív anyagok potenciális kockázatainak értékelésére és összesített kockázatértékelési jelentés elkészítésére. Az összesített kockázatértékelést a Megfigyelőközpont tudományos bizottsága folytatja le.

(2)  A Bizottság az 5b. cikk (11) bekezdésében említett összesített bevezető jelentés kézhezvételétől számított két héten belül felkérheti a Megfigyelőközpontot a hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív anyagok potenciális kockázatainak értékelésére és összesített kockázatértékelési jelentés elkészítésére. Az összesített kockázatértékelést a tudományos bizottság folytatja le.

Indokolás

E módosítás az 5c. cikk (2) bekezdésének logikáját követi.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5c cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyag akut és krónikus toxicitására, az anyaggal való visszaélés valószínűségére, a függőség kialakulásának valószínűségére és az anyag fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira;

c)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyag akut és krónikus toxicitására, az anyaggal való visszaélés valószínűségére, a függőség kialakulásának valószínűségére és az anyag fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira, többek között más anyagokkal együtt történő használatának ellenjavallataira, amennyiben ismertek ilyenek;

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5c cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó társadalmi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyagnak a társadalom működésére, a közrendre és a bűnözői tevékenységekre gyakorolt hatására, valamint a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételére;

d)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó társadalmi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyagnak a társadalom működésére, a közrendre és a bűnözői tevékenységekre gyakorolt hatására, valamint a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag fejlesztésében, előállításában, forgalmazásában és forgalmazási láncában, kereskedelmében és csempészetében való részvételére;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudományos bizottság értékeli az új pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a tudományos bizottság elnökének tanácsára szükségesnek ítéli, a bizottság kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok kockázatainak kiegyensúlyozott értékelésének biztosítása szempontjából jelentős tudományos területeket képviselő szakértőkkel. Ezeket az igazgató szakértői listáról nevezi ki. A szakértői listát az igazgatóság háromévente hagyja jóvá.

A tudományos bizottság értékeli az új pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a tudományos bizottság elnökének tanácsára szükségesnek ítéli, a bizottság kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok kockázatainak kiegyensúlyozott értékelésének biztosítása szempontjából jelentős tudományos területeket képviselő szakértőkkel, többek között függőségekre szakosodott pszichológusokkal. Ezeket az igazgató szakértői listáról nevezi ki. A szakértői listát az igazgatóság háromévente hagyja jóvá.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Nem kell kockázatértékelést végezni, amennyiben az új pszichoaktív anyagnak az ENSZ rendszerében történő értékelése előrehaladott szakaszban jár, azaz ha az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőségi szakértői bizottsága közzétette kritikus értékelését és írásos ajánlását, kivéve, ha olyan új vagy az Unió számára különleges jelentőséggel bíró jelentős információ merül fel, amelyet az ENSZ rendszerében nem vettek figyelembe.

(1)  Nem kell kockázatértékelést végezni abban az esetben, ha az új pszichoaktív anyag értékelése az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerén belül előrehaladott szakaszban van, azaz ha az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőséggel foglalkozó szakértői bizottsága írásbeli ajánlással együtt közzétette már kritikai felülvizsgálatát, kivéve, ha elegendő olyan adat és információ merül fel, amely uniós szintű kockázatértékelési jelentés elkészítésének szükségességére utal, melynek indokait fel kell tüntetni a bevezető jelentésben.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Nem kell kockázatértékelést végezni, amennyiben az új pszichoaktív anyag értékelésre került az ENSZ rendszerében, de nem került besorolásra az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény vagy a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény hatálya alá, kivéve, ha új vagy az Unió számára különleges jelentőséggel bíró jelentős információ merül fel.

(2)  Nem kell kockázatértékelést végezni abban az esetben, ha az új pszichoaktív anyag értékelésére már sor került az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerén belül, de olyan döntés született, hogy azt nem foglalják bele az Egyesült Nemzetek Szervezete kábítószerekről szóló, az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi egységes egyezményének, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezményének jegyzékeibe, kivéve, ha elegendő olyan adat és információ merül fel, amely uniós szintű kockázatértékelési jelentés elkészítésének szükségességére utal, melynek indokait fel kell tüntetni a bevezető jelentésben.

Indokolás

Még ha az anyag a nemzetközi jog értelmében értékelésre is kerül, előfordulhatnak olyan esetek, amelyekre az EU-ban különleges feltételek vonatkoznak, és emiatt a nemzetközi vizsgálat során veszélytelennek minősített anyag komoly veszélyt jelenthetne az EU-ban, és amennyiben bizonyos adatok azt sugallják, meg kell adni a lehetőséget kockázatértékelés elvégzésére. Ugyanez a logika érvényesül a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontjában.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (9.11.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

A vélemény előadója: Cristian-Silviu Buşoi

RÖVID INDOKOLÁS

A pszichoaktív anyagokról egyre köztudottabb, hogy károsak az egészségre és több millió ember halálát okozzák minden évben. A WHO szerint az új pszichoaktív anyagok olyan szerek, amelyek a szervezetbe jutva befolyásolják a mentális folyamatokat, többek között az érzékelést vagy az érzelmeket. E kifejezés és a vele egyenértékű pszichotrop kábítószer kifejezés a legsemlegesebb leíró elnevezése a drogpolitika érdeklődési területébe tartozó megengedett és tiltott anyagok egy csoportjának. A pszichoaktív kifejezés nem utal feltétlenül függőség kialakulására, és a köznyelvben a kifejezést gyakran elhagyják, például a „droghasználat” vagy a „kábítószerrel való visszaélés” esetén.(1)

Az Unióban elsősorban a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) foglalkozik az európai kábítószerhelyzettel kapcsolatos információk gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével. Az ügynökség fő feladata, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján éves jelentést készítsen az európai droghasználatról egy sor, a rendszer működésének elmúlt 20 évében tökéletesített, szabványosított jelentéstételi eszköz alapján.

A szerhasználat és a fiatalok szerhasználata világszerte jelentős egészségügyi probléma, azonban még mindig keveset tudunk elterjedtségéről. A Bizottság javaslata egy olyan időszakban született, amikor az elmúlt néhány évben gyorsan nőtt az európai piacon elérhető új pszichoaktív kábítószerek száma: az EMCDDA több mint 450 szert követ nyomon, közel kétszer annyit, mint amennyit az ENSZ nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményei.(2)

Az előadó tisztában van azzal, hogy a beszámolók szerint az utóbbi öt évben korábban sosem látott mértékben megnőtt az egész Unióban az új pszichoaktív kábítószerek száma, fajtái és elérhetősége. A legutóbbi jelentésük szerint 2014 folyamán a korai figyelmeztető rendszer révén összesen 101 szert azonosítottak első alkalommal.

Ezen új szerek közül néhánynak a megjelenését az ellenőrizetlen új pszichoaktív anyagokra vonatkozó, számos indikátort és egy korai figyelmeztető rendszert tartalmazó európai jelentési rendszernek köszönhetően észlelték. Az európai jelentési rendszer hivatalosan a 28 uniós tagállamra, Norvégiára és Törökországra terjed ki.

Az új javaslat – a korábbiakhoz hasonlóan – az intézkedések hatékonyabbá tétele és felgyorsítása érdekében az uniós riasztási rendszer és a kockázatértékelés megerősítését, valamint az eljárások egyszerűsítését célozza.

Az előadó úgy véli, hogy bár sokat tettek az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának javítása, a droghasználat nyomon követésével kapcsolatos nehézségek leküzdése és az országok közötti összehasonlítások kidolgozása érdekében, az új pszichoaktív anyagok használata egyre fokozódik, ami nagy kihívást jelent.

Az új pszichoaktív anyagok használata jellegének és elterjedtségének, valamint az ahhoz hozzáadódó tényezőknek a megértése lehetővé tenné hatékony beavatkozási stratégiák és hosszú távú cselekvési tervek kidolgozását. Az európai drogfogyasztás módjaival és trendjeivel kapcsolatosan már rendelkezésre állnak strukturált információk, azonban az új pszichoaktív anyagok használatára vonatkozó minták még nem ismertek. Az EMCDDA jelentése szerint a leggyakrabban bevallott vagy észlelt új pszichoaktív anyagok a szintetikus kannabinoidok és katinonok, és a tapasztalt droghasználók körében bevett dolog a különféle új pszichoaktív anyagok kombinálása és keverése más kábítószerekkel, főleg kannabisszal és extasy-val.

Az új pszichoaktív anyagok használata elterjedtségének becslése a módszertani és elméleti következetlenségek miatt is nehéz. Az előadó úgy véli, hogy a közegészségügyi kockázatok vonatkozásában figyelembe kell venni az új pszichoaktív anyagok mérgező tulajdonságaival kapcsolatos információkat és a más szerekkel, valamint az egészségügyi állapottal való interakciójukkal kapcsolatos bizonyítékokat. Az új pszichoaktív anyagok gyors terjedése egyre nagyobb aggodalomra ad okot és új kihívások elé állítja nem csak a drogmegelőzéssel és a szerhasználat visszaszorításával foglalkozó szervezeteket, hanem a klinikai és törvényszéki toxikológusokat is.

Az előadó szerint értékelni kell az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos biztonsági kockázatokat is.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az új pszichoaktív anyagok határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket hordoznak, ami szükségessé teszi e veszélyek nyomon követését, az azokkal kapcsolatos riasztást és az ellenük való küzdelmet.

(1)  A számos üzleti, ipari és tudományos célra felhasználható új pszichoaktív anyagok – elsősorban sokféleségük és megjelenésük gyorsasága miatt – határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket hordoznak. Ezen új termékek piacának gyors bővülése továbbra is kihívást jelent, ami szükségessé teszi e veszélyek nyomon követésének és az azokkal kapcsolatos riasztási rendszereknek a javítását, valamint az egészségügyi, biztonsági és társadalmi veszélyek értékelését, hogy választ lehessen adni azokra, például a kockázatokat csökkentő intézkedések révén az e fenyegetések elleni fellépés érdekében.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A „pszichoaktív anyag” kifejezés olyan nem ellenőrzött pszichoaktív vegyületek vagy ilyen vegyületeket tartalmazó készítmények széles kategóriáját jelenti, amelyeket közismert szabályozott kábítószerek legális alternatívájaként forgalmaznak, és általában az interneten vagy erre szakosodott üzleteken („smart shop” vagy „head shop”) keresztül értékesítenek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Előfordul, hogy a pszichoaktív anyagokat agresszív és kifinomult marketingstratégiákat alkalmazva árusítják, és szándékosan a valóságnak nem megfelelő módon címkézik őket, így a feltüntetett összetevők eltérnek a ténylegestől. Emiatt gyors, uniós szintű fellépésre van szükség.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az elmúlt években a tagállamok egyre nagyobb számban jelentettek be új pszichoaktív anyagokat az Európai Unióról szóló szerződés K. 3. cikke alapján, az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló 97/396/IB együttes tanácsi fellépéssel13 létrehozott és a 2005/387/IB tanácsi határozattal14tovább megerősített, gyors információs rendszer útján.

(2)  Az elmúlt években a tagállamok egyre nagyobb számban jelentettek be új pszichoaktív anyagokat az Európai Unióról szóló szerződés K. 3. cikke alapján, az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló 97/396/IB együttes tanácsi fellépéssel13 létrehozott és a 2005/387/IB tanácsi határozattal14tovább megerősített, gyors információs rendszer útján. A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (a továbbiakban: „Megfigyelőközpont”) szerint a tagállamok 2014 során e mechanizmuson keresztül 101 olyan új pszichoaktív anyagot jelentettek be, amelyeket korábban nem jelentettek.

__________________

__________________

13 A Tanács 1997. június 16-i 97/396/IB együttes fellépése az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről (HL L 167., 1997.6.25., 1. o.).

13 A Tanács 1997. június 16-i 97/396/IB együttes fellépése az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről (HL L 167., 1997.6.25., 1. o.).

14 A Tanács 2005. május 10-i 2005/387/IB határozata az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről (HL L 127., 2005.5.20., 32. o.).

14 A Tanács 2005. május 10-i 2005/387/IB határozata az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről (HL L 127., 2005.5.20., 32. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettségre vonatkozó 2015-ös időközi értékelésében 1a az Europol arra figyelmeztet, hogy a szervezett bűnözői csoportok gyorsan képesek reagálni a jogszabályok változásaira, és az uniós vagy nemzeti jogszabályokban nem szereplő új képletek létrehozásával válaszolni egyes anyagok betiltására.

 

__________________

 

1a Időközi SOCTA 2015: Naprakész tájékoztató a súlyos és szervezett bűnözésről az Unióban.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  E rendeletnek figyelembe kell vennie, hogy a kiszolgáltatott csoportok, különösen a fiatalok különösen ki vannak téve az új pszichoaktív anyagokból eredő közegészségügyi, közbiztonsági és társadalmi kockázatoknak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió-szerte egészségügyi és társadalmi kockázatokat hordozó új pszichoaktív anyagokat uniós szintű megközelítéssel kell kezelni. Ezt a rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… irányelvvel módosított] 2004/757/IB tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja a 2005/387/IB tanácsi határozattal létrehozott mechanizmus felváltása.

(3)  Az Unió-szerte egészségügyi, biztonsági és társadalmi kockázatokat hordozó új pszichoaktív anyagokat uniós szintű megközelítéssel kell kezelni. Ezt a rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… irányelvvel módosított] 2004/757/IB tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja a 2005/387/IB tanácsi határozattal létrehozott mechanizmus felváltása.

__________________

__________________

15 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8. o.).

15 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB kerethatározata a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó minden uniós fellépést tudományos eredményekre kell alapozni.

(5)  Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó minden uniós fellépést tudományos eredményekre vagy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó megfelelő adatokra kell alapozni. Miután az új pszichoaktív anyagok egyes esetekben annyira újak lehetnek a területen, hogy – legalábbis kezdetben – nagyon korlátozott mértékben áll rendelkezésre tudományos kutatásból származó bizonyíték a közegészségügyi kockázatokra vonatkozóan, szükség van gyors kockázatértékelési eljárások uniós szintű lefolytatására.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Azon új pszichoaktív anyagok tekintetében, amelyeket nemzetközi jog szerint értékelnek, vagy amelyek megtalálhatók valamely gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény hatóanyagában, nem kell kockázatértékelést végezni.

(7)  Azon új pszichoaktív anyagok tekintetében, amelyeket nemzetközi jog szerint értékelnek, vagy amelyek megtalálhatók valamely gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény hatóanyagában, nem kell kockázatértékelést végezni, hacsak nem áll rendelkezésre uniós szinten elegendő olyan tudományos tény, adat vagy tanulmány, amelyek egy ilyen értékelés szükségességét támasztanák alá.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1920/2006/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 5. cikk (2) bekezdésének második és a harmadik albekezdését el kell hagyni.

(2)  Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

Indokolás

Az 1920/2006/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése a meglévő pszichoaktív anyagok felhasználása terén tapasztalható új trendekkel foglalkozik, ezért azt meg kell tartani.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy Reitox nemzeti kapcsolattartó pontja és Europol nemzeti egysége időben és indokolatlan késedelem nélkül továbbítsa a Megfigyelőközpontnak és az Europolnak az új pszichoaktív anyagokról rendelkezésére álló információkat. Az információknak az említett anyagok felderítéséhez és azonosításához, használatához és használati mintázataihoz, potenciális és azonosított kockázataihoz, előállításához, kivonásához, forgalmazásához, kereskedelméhez, kereskedelmi, valamint orvosi és tudományos felhasználásához kell kapcsolódniuk.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a Kábítószer és kábítószer-függőség európai információs hálózatán („Reitox”) belüli nemzeti kapcsolattartó pontja és Europol nemzeti egységei időben és indokolatlan késedelem nélkül továbbítsák a Megfigyelőközpontnak és az Europolnak az új pszichoaktív anyagnak vagy azok keverékeinek tűnő anyagokról rendelkezésére álló információkat. Az információknak az említett anyagok felderítéséhez és azonosításához, használatához és használati mintázataihoz, használatának elterjedtségéhez, potenciális és azonosított kockázataihoz, előállításához, kivonásához, forgalmazásához és forgalmazási csatornáihoz, kereskedelméhez, határokon átnyúló globális ellátási láncaihoz, kereskedelmi, valamint orvosi és tudományos felhasználásához kell kapcsolódniuk.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Megfigyelőközpont ezeket az információkat az Europollal együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli és időben továbbítja a tagállamoknak abból a célból, hogy a tagállamok minden riasztáshoz szükséges információval rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető jelentést vagy az összesített bevezető jelentést.

A Megfigyelőközpont ezeket az információkat az Europollal együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli és időben továbbítja a tagállamoknak és a Bizottságnak abból a célból, hogy a tagállamok és a Bizottság minden, a riasztási modellek kialakításához szükséges információval rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető jelentést vagy az összesített bevezető jelentést.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a Megfigyelőközpont, a Bizottság vagy a tagállamok egyszerű többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, hogy a valamely új pszichoaktív anyagról az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy több tagállamban gyűjtött információk alapján az adott új pszichoaktív anyag uniós szintű egészségügyi vagy társadalmi kockázatokat jelenthet, a Megfigyelőközpont az új pszichoaktív anyagról bevezető jelentést készít.

(1)  Amennyiben a Megfigyelőközpont, a Bizottság vagy a tagállamok egyszerű többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, hogy a valamely új pszichoaktív anyagról az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy több tagállamban gyűjtött információk alapján az adott új pszichoaktív anyag uniós szintű egészségügyi, biztonsági vagy társadalmi kockázatokat jelenthet, a Megfigyelőközpont az új pszichoaktív anyagról indokolatlan késedelem nélkül bevezető jelentést készít.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi és társadalmi kockázatok jellegének vagy mértékének előzetes jelzése;

a)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi, biztonsági és társadalmi kockázatok jellegének vagy mértékének – többek között más anyagokkal együtt történő használatának ellenjavallatai, amennyiben ismertek ilyenek – előzetes jelzése;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az új pszichoaktív anyagok mérgező tulajdonságaival kapcsolatos információk és a más szerekkel vagy az egészségügyi állapottal való interakciójukkal kapcsolatos bizonyítékok;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételére vonatkozó információk;

d)  a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag kifejlesztésében, előállításában és forgalmazásában való részvételére vonatkozó információk;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  más, hasonló kémiai szerkezetű vagy farmakológiai tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal való hasonlósággal vagy eltéréssel kapcsolatos információk;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást kér az Európai Gyógyszerügynökségtől arról, hogy az új pszichoaktív anyag az Unióban vagy valamelyik tagállamban:

(5)  A Megfigyelőközpont indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kér az Európai Gyógyszerügynökségtől arról, hogy az új pszichoaktív anyag az Unióban vagy valamelyik tagállamban:

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást kér az Europoltól a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételéről, valamint az új pszichoaktív anyag bármilyen felhasználásáról.

(6)  A Megfigyelőközpont indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kér az Europoltól a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag kifejlesztésében, előállításában, forgalmazásában és értékesítésében való részvételéről, valamint az új pszichoaktív anyag bármilyen felhasználásáról.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást és a rendelkezésre álló adatok továbbítását kéri az Európai Vegyianyag-ügynökségtől és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól az új pszichoaktív anyagokról.

(7)  A Megfigyelőközpont tájékoztatást és a rendelkezésre álló adatok továbbítását kéri az Európai Vegyianyag-ügynökségtől, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtól az új pszichoaktív anyagokról.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 b cikk – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Amennyiben a Megfigyelőközpont több hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív anyagról gyűjt információkat, a bevezető jelentés elindításától számított hat héten belül egyedi bevezető jelentéseket vagy több új pszichoaktív anyagról szóló összesített bevezető jelentést nyújt be a Bizottságnak és a Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok jellemzői egyértelműen meghatározottak.

(11)  Amennyiben a Megfigyelőközpont több olyan új pszichoaktív anyagról gyűjt információkat, amelyeket hasonló kémiai szerkezetűnek tekint, a bevezető jelentés elindításától számított hat héten belül egyedi bevezető jelentéseket vagy több új pszichoaktív anyagról szóló összesített bevezető jelentést nyújt be a Bizottságnak és a Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok jellemzői egyértelműen meghatározottak.

Indokolás

Ez a bekezdés pozitív módon egészíti ki a rendeletet, mivel lehetővé teszi, hogy a Megfigyelőközpont egyszerre többet tegyen, bár az új pszichoaktív anyagok kémiai szerkezete közötti hasonlóság szintje egyes esetekben nehezen állapítható meg, így a Megfigyelőközpontnak kell meghatároznia, hogy az adott anyagok elég hasonlónak tekintendők-e ahhoz, hogy összesített jelentésben foglalkozzanak velük.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyag akut és krónikus toxicitására, az anyaggal való visszaélés valószínűségére, a függőség kialakulásának valószínűségére és az anyag fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira;

c)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyag akut és krónikus toxicitására, az anyaggal való visszaélés valószínűségére, a függőség kialakulásának valószínűségére és az anyag fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira, valamint az új pszichoaktív anyagok más anyagokkal együtt történő használatával vagy egy adott egészségügyi állapottal való interakciójával kapcsolatos tapasztalatokra;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó társadalmi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyagnak a társadalom működésére, a közrendre és a bűnözői tevékenységekre gyakorolt hatására, valamint a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag előállításában és forgalmazásában való részvételére;

d)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó társadalmi kockázatok elemzése, különös tekintettel az anyagnak a társadalom működésére, a közrendre és a bűnözői tevékenységekre gyakorolt hatására, valamint a bűnözői csoportoknak az új pszichoaktív anyag kifejlesztésében, előállításában és forgalmazásában való részvételére;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 3 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az új pszichoaktív anyag előfordulási gyakoriságára és használati mintázataira, elérhetőségére és az Unióban való terjesztésének lehetőségére vonatkozó információk;

e)  az új pszichoaktív anyag előfordulási gyakoriságára és használati mintázataira, elérhetőségére és az Unióban való terjesztésének lehetőségére minden lehetséges terjesztési csatorna figyelembevételével, valamint a használatának okaira vonatkozó információk;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó biztonsági kockázatok elemzése, különös tekintettel előállításukra, előállítási körülményeikre és összetevőire;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 3 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az új pszichoaktív anyag kereskedelmi és ipari felhasználására, e felhasználás mértékére, valamint tudományos kutatási és fejlesztési célú felhasználására vonatkozó információk.

f)  az új pszichoaktív anyag kereskedelmi és ipari felhasználására, e felhasználás mértékére, valamint tudományos kutatási és fejlesztési célú felhasználására vonatkozó információk, a jogszerű célokra engedélyezett anyaggal való visszaélés lehetőségére vonatkozó információkat is beleértve.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudományos bizottság értékeli az új pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a tudományos bizottság elnökének tanácsára szükségesnek ítéli, a bizottság kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok kockázatainak kiegyensúlyozott értékelésének biztosítása szempontjából jelentős tudományos területeket képviselő szakértőkkel. Ezeket az igazgató szakértői listáról nevezi ki. A szakértői listát az igazgatóság háromévente hagyja jóvá.

A Megfigyelőközpont tudományos bizottsága értékeli az új pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a tudományos bizottság elnökének tanácsára szükségesnek ítéli, a bizottság kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok kockázatainak kiegyensúlyozott értékelésének biztosítása szempontjából jelentős tudományos területeket képviselő szakértőkkel. Ezeket az igazgató szakértői listáról nevezi ki. A szakértői listát az igazgatóság háromévente hagyja jóvá.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tudományos bizottság a kockázatértékelést a rendelkezésre álló információk és egyéb érintett tudományos eredmények alapján folytatja le. Ennek során figyelembe veszi tagjai véleményét. A kockázatértékelési folyamatot a Megfigyelőközpont szervezi meg, beleértve a jövőbeni információs igények és az érintett tanulmányok körének meghatározását is.

(5)  A Megfigyelőközpont tudományos bizottsága a kockázatértékelést a rendelkezésre álló információk és egyéb érintett tudományos eredmények alapján folytatja le. Ennek során figyelembe veszi tagjai véleményét. A kockázatértékelési folyamatot a Megfigyelőközpont szervezi meg, beleértve a jövőbeni információs igények és az érintett tanulmányok körének meghatározását is.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1920/2006/EK rendelet

5 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Nem kell kockázatértékelést végezni, amennyiben az új pszichoaktív anyagnak az ENSZ rendszerében történő értékelése előrehaladott szakaszban jár, azaz ha az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőségi szakértői bizottsága közzétette kritikus értékelését és írásos ajánlását, kivéve, ha olyan új vagy az Unió számára különleges jelentőséggel bíró jelentős információ merül fel, amelyet az ENSZ rendszerében nem vettek figyelembe.

(1)  Nem kell kockázatértékelést végezni, amennyiben az új pszichoaktív anyagnak az ENSZ rendszerében történő értékelése előrehaladott szakaszban jár, azaz ha az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőségi szakértői bizottsága közzétette kritikus értékelését és írásos ajánlását, kivéve, ha olyan új információ merül fel, amely arra utal, hogy uniós szintű kockázatértékelési jelentést kell készíteni, és amelyet az ENSZ rendszerében nem vettek figyelembe.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás

Hivatkozások

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Vizsgálat a bizottságban

12.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Jens Nilsson, Marco Valli

(1)

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

(2)

New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, EMCDDA Publication, Lisbon, 2015. június, 4. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás

Hivatkozások

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

30.11.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat