Procedură : 2016/0261(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0359/2016

Texte depuse :

A8-0359/2016

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0393

RAPORT     ***I
PDF 849kWORD 109k
30.11.2016
PE 589.454v02-00 A8-0359/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Michał Boni

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0547),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0351/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0359/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Noile substanțe psihoactive pot reprezenta amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, ceea ce impune necesitatea consolidării măsurilor de supraveghere, alertă timpurie și combatere a acestor amenințări.

(1)  Noile substanțe psihoactive, care pot avea numeroase utilizări comerciale și industriale, precum și utilizări științifice, pot reprezenta la nivel transfrontalier un pericol grav pentru sănătate, în special datorită diversității lor și a vitezei cu care apar. Creșterea rapidă a pieței pentru aceste noi produse continuă să constituie o provocare, fiind prin urmare necesară consolidarea măsurilor de supraveghere și a sistemelor de alertă timpurie, precum și evaluarea riscurilor pentru sănătate și siguranță și a riscurilor sociale pe care le reprezintă, pentru a putea reacționa, de exemplu prin măsuri de reducere a riscurilor, în vederea combaterii acestor pericole.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezentul regulament ar trebui să ia în considerare faptul că grupurile vulnerabile, mai ales tinerii, sunt deosebit de expuși riscurilor de sănătate publică și siguranță, precum și riscurilor sociale pe care le implică substanțele psihoactive noi.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Noile substanțe psihoactive care prezintă riscuri pentru sănătate și riscuri sociale în întreaga Uniune ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit în coroborare cu Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului5 [astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE).../...], întrucât ambele acte sunt concepute pentru a înlocui mecanismul instituit prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului.

(3)  Noile substanțe psihoactive care prezintă riscuri pentru sănătate, siguranță și riscuri sociale în întreaga Uniune ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit în coroborare cu Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului15 [astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE).../...], întrucât ambele acte sunt concepute pentru a înlocui mecanismul instituit prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului.

__________________

__________________

5 Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).

5 Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Orice acțiune a Uniunii privind noile substanțe psihoactive ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice.

(5)  Orice acțiune a Uniunii privind noile substanțe psihoactive ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice sau pe date suficiente privind riscurile pe care acestea le implică. Având în vedere faptul că, în anumite cazuri, unele substanțe psihoactive noi ar putea să fi apărut atât de recent pe piață încât, cel puțin inițial, cercetările științifice să aducă doar un număr foarte limitat de dovezi cu privire la riscurile pentru sănătatea publică, este necesară derularea unor proceduri rapide de evaluare a riscurilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Nu ar trebui efectuată o evaluare a riscurilor pentru o nouă substanță psihoactivă dacă aceasta face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional sau dacă este o substanță activă a unui medicament sau a unui medicament de uz veterinar.

(7)  Nu ar trebui efectuată o evaluare a riscurilor pentru o nouă substanță psihoactivă dacă aceasta face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional, cu excepția cazului în care există suficiente date disponibile la nivelul Uniunii care să indice necesitatea unui raport de evaluare a riscurilor. Nu ar trebui efectuată o evaluare a riscurilor pentru o nouă substanță psihoactivă dacă aceasta este o substanță activă a unui medicament de uz uman sau veterinar.

Justificare

Chiar dacă o substanță face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional, ar putea exista cazuri în care, datorită unor condiții speciale existente în UE, substanța care se consideră a nu fi periculoasă la nivel internațional poate reprezenta o amenințare gravă în UE; din acest motiv și în cazul în care există date care indică acest lucru, ar trebui să fie posibil să se elaboreze un raport de evaluare a riscurilor. Aceeași logică s-a aplicat în poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 5 alineatul (2), al doilea și al treilea paragraf se elimină.

(2)  La articolul 5 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină.

Justificare

Al treilea paragraf din articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 prevede tendințe noi în ceea ce privește utilizarea substanțelor psihoactive existente și ar trebui, astfel, să fie menținut.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că propriile puncte focale naționale Reitox și propria unitate națională Europol furnizează Observatorului și Europol, în timp util și fără întârzieri nejustificate, informațiile disponibile privind noile substanțe psihoactive. Informațiile se referă la detectarea și identificarea, utilizarea și modurile de utilizare, riscurile potențiale și identificate, fabricarea, extracția, distribuția, traficul și utilizarea atât comercială, cât și medicală și științifică a acestor substanțe.

Fiecare stat membru se asigură că propriile puncte focale naționale Reitox și propria unitate națională Europol furnizează Observatorului și Europol, în timp util și fără întârzieri nejustificate, informațiile disponibile privind noile substanțe psihoactive. Informațiile se referă la detectarea și identificarea, utilizarea și modurile de utilizare, riscurile potențiale și identificate, fabricarea, extracția, distribuția și canalele de distribuție, traficul și contrabanda, precum și utilizarea atât comercială, cât și medicală și științifică a acestor substanțe.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Observatorul, în colaborare cu Europol, colectează, analizează, evaluează și comunică aceste informații în timp util statelor membre, cu scopul de a furniza statelor membre toate informațiile necesare în vederea alertei timpurii și pentru a permite Observatorului să elaboreze raportul inițial sau raportul inițial combinat în conformitate cu articolul 5b.

Observatorul, în colaborare cu Europol, colectează, analizează, evaluează și comunică aceste informații în timp util statelor membre și Comisiei, cu scopul de a furniza statelor membre și Comisiei toate informațiile necesare în vederea alertei timpurii și pentru a permite Observatorului să elaboreze raportul inițial sau raportul inițial combinat în conformitate cu articolul 5b.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când Observatorul, Comisia sau Consiliul, hotărând cu majoritatea simplă a statelor membre, consideră că informațiile furnizate cu privire la o nouă substanță psihoactivă care au fost colectate în temeiul articolului 5a într-unul sau mai multe state membre provoacă îngrijorarea că noua substanță psihoactivă respectivă poate prezenta riscuri pentru sănătate sau riscuri sociale la nivelul Uniunii, Observatorul elaborează un raport inițial privind noua substanță psihoactivă în cauză.

1.  Atunci când Observatorul, Comisia sau Consiliul, hotărând cu majoritatea simplă a statelor membre, consideră că informațiile furnizate cu privire la o nouă substanță psihoactivă care au fost colectate în temeiul articolului 5a într-unul sau mai multe state membre provoacă îngrijorarea că noua substanță psihoactivă respectivă poate prezenta riscuri pentru sănătate, siguranță sau riscuri sociale la nivelul Uniunii, Observatorul elaborează fără întârzieri nejustificate un raport inițial privind noua substanță psihoactivă în cauză.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   o primă indicație cu privire la natura sau amploarea riscurilor pentru sănătate și a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive;

(a)   o primă indicație cu privire la natura sau amploarea riscurilor pentru sănătate și a riscurilor sociale sau de siguranță asociate noii substanțe psihoactive;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații privind implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

(d)  informații privind implicarea grupurilor infracționale în dezvoltarea, fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 5 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Medicamente să furnizeze informații din care să reiasă dacă, în Uniune sau în orice stat membru, noua substanță psihoactivă este:

5.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Medicamente să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, informații din care să reiasă dacă, în Uniune sau în orice stat membru, noua substanță psihoactivă este:

Justificare

Deoarece unul dintre obiectivele acestui raport este de a garanta că procedurile care limitează noile substanțe psihoactive periculoase sunt mai scurte și mai eficiente, informațiile ar trebui furnizate fără întârzieri nejustificate. În conformitate cu articolul 5b alineatul (8), detaliile cooperării vor fi incluse în acorduri de lucru încheiate între Observator și Agenția Europeană pentru Medicamente.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Observatorul solicită Europol să furnizeze informații cu privire la implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive, precum și în orice utilizare a acesteia.

6.  Observatorul solicită Europol să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, informații cu privire la implicarea grupurilor infracționale în fabricarea, distribuția și canalele de distribuție, traficul și contrabanda noii substanțe psihoactive, precum și în orice utilizare a acesteia, alături de alte informații relevante privind substanței respective.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Produse Chimice și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să furnizeze informațiile și datele de care dispun cu privire la noua substanță psihoactivă.

7.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Produse Chimice, Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, informațiile și datele de care dispun cu privire la noua substanță psihoactivă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Observatorul respectă condițiile de utilizare a informațiilor comunicate Observatorului, inclusiv condițiile privind securitatea informațiilor și a datelor și protecția informațiilor comerciale confidențiale.

9.  Observatorul respectă condițiile de utilizare a informațiilor comunicate Observatorului, inclusiv condițiile privind accesul la documente, securitatea informațiilor și a datelor și protecția datelor confidențiale, inclusiv a datelor cu caracter sensibil și a informațiilor comerciale confidențiale.

Justificare

Acest amendament reflectă poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5b – alineatul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Atunci când colectează informații privind mai multe noi substanțe psihoactive cu o structură chimică similară, Observatorul transmite Comisiei și Consiliului rapoarte inițiale individuale sau rapoarte combinate care vizează mai multe noi substanțe psihoactive, în condițiile în care caracteristicile fiecărei noi substanțe psihoactive sunt clar identificate, în termen de șase săptămâni de la lansarea raportului inițial.

11.  Atunci când colectează informații privind mai multe noi substanțe psihoactive a căror structură chimică o consideră similară, Observatorul transmite Comisiei și Consiliului rapoarte inițiale individuale sau rapoarte combinate care vizează mai multe noi substanțe psihoactive, în condițiile în care caracteristicile fiecărei noi substanțe psihoactive sunt clar identificate, în termen de șase săptămâni de la lansarea raportului inițial.

Justificare

Prezentul alineat este o completare binevenită a regulamentului, deoarece va permite Observatorului să facă mai multe lucruri dintr-o dată; totuși, nivelul de similitudine între structurile chimice ale noilor substanțe psihoactive poate fi uneori greu de stabilit, astfel că Observatorul ar trebui să dețină competența de a stabili dacă substanțele pot fi considerate suficient de similare pentru a fi examinate în cadrul unui raport combinat.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de două săptămâni de la primirea raportului inițial combinat menționat la articolul 5b alineatul (11), Comisia poate solicita Observatorului să evalueze riscurile potențiale prezentate de mai multe noi substanțe psihoactive cu o structură chimică similară și să elaboreze un raport combinat de evaluare a riscurilor. Evaluarea combinată a riscurilor este efectuată de către Comitetul științific al Observatorului.

2.  În termen de două săptămâni de la primirea raportului inițial combinat menționat la articolul 5b alineatul (11), Comisia poate solicita Observatorului să evalueze riscurile potențiale prezentate de mai multe noi substanțe psihoactive cu o structură chimică similară și să elaboreze un raport combinat de evaluare a riscurilor. Evaluarea combinată a riscurilor este efectuată de către Comitetul științific.

Justificare

Acest amendament reflectă logica de la articolul 5c alineatul (2).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5c – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o analiză a riscurilor pentru sănătate asociate noii substanțe psihoactive, în special în ceea ce privește toxicitatea acută și cronică a acesteia, riscul de abuz și posibilitatea de a crea dependență, precum și efectele sale din punct de vedere fizic, mental și comportamental;

(c)  o analiză a riscurilor pentru sănătate asociate noii substanțe psihoactive, în special în ceea ce privește toxicitatea acută și cronică a acesteia, riscul de abuz și posibilitatea de a crea dependență, precum și efectele sale din punct de vedere fizic, mental și comportamental, inclusiv, dacă sunt cunoscute, contraindicațiile privind utilizarea sa în combinație cu alte substanțe;

Justificare

Acest amendament reflectă poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5c – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o analiză a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive, în special impactul acesteia asupra funcționării societății, ordinii publice și activității infracționale, precum și implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

(d)  o analiză a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive, în special impactul acesteia asupra funcționării societății, ordinii publice și activității infracționale, precum și implicarea grupurilor infracționale în crearea, fabricarea, distribuția, canalele de distribuție, traficul și contrabanda noii substanțe psihoactive;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5c – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul științific evaluează riscurile prezentate de noua substanță psihoactivă sau de grupul de noi substanțe psihoactive. Comitetul poate fi extins, după cum consideră directorul că este necesar, hotărând la recomandarea președintelui Comitetului științific, prin includerea unor experți în domeniile științifice relevante pentru asigurarea unei evaluări echilibrate a riscurilor prezentate de noua substanță psihoactivă. Directorul numește experții respectivi dintr-o listă de experți. Consiliul de administrație aprobă lista de experți o dată la trei ani.

Comitetul științific evaluează riscurile prezentate de noua substanță psihoactivă sau de grupul de noi substanțe psihoactive. Comitetul poate fi extins, după cum consideră directorul că este necesar, hotărând la recomandarea președintelui Comitetului științific, prin includerea unor experți în domeniile științifice relevante, printre care un psiholog specializat în dependențe, pentru asigurarea unei evaluări echilibrate a riscurilor prezentate de noua substanță psihoactivă. Directorul numește experții respectivi dintr-o listă de experți. Consiliul de administrație aprobă lista de experți o dată la trei ani.

Justificare

Acest amendament reflectă poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă se află într-un stadiu avansat de evaluare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, și anume atunci când comitetul de experți privind dependența de droguri din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și-a publicat analiza critică, însoțită de o recomandare scrisă, cu excepția cazului în care există noi informații semnificative sau deosebit de relevante pentru Uniune care nu au fost luate în considerare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite.

1.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă se află într-un stadiu avansat de evaluare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, și anume atunci când comitetul de experți privind dependența de droguri din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și-a publicat analiza critică, însoțită de o recomandare scrisă, cu excepția cazului în care există suficiente date și informații disponibile care indică necesitatea realizării unui raport de evaluare a riscurilor la nivelul Uniunii, motivele care stau la baza acestuia trebuind să fie indicate în raportul inițial.

Justificare

Acest amendament reflectă poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă a fost evaluată în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, dar s-a luat hotărârea ca aceasta să nu fie clasificată în temeiul Convenției unice din 1961 privind stupefiantele, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, sau al Convenției din 1971 privind substanțele psihotrope, cu excepția cazului în care există noi informații semnificative sau deosebit de relevante pentru Uniune.

2.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă a fost evaluată în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, dar s-a luat hotărârea ca aceasta să nu fie clasificată în temeiul Convenției unice din 1961 privind stupefiantele, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, sau al Convenției din 1971 privind substanțele psihotrope, cu excepția cazului în care există suficiente date și informații disponibile care indică necesitatea realizării unui raport de evaluare a riscurilor la nivelul Uniunii, motivele care stau la baza acestuia trebuind să fie indicate în raportul inițial.

Justificare

Chiar dacă o substanță face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional, ar putea exista cazuri în care, datorită unor condiții speciale existente în UE, substanța care se consideră a nu fi periculoasă la nivel internațional poate reprezenta o amenințare gravă în UE; din acest motiv și în cazul în care există date care indică acest lucru, ar trebui să fie posibil să se elaboreze un raport de evaluare a riscurilor. Aceeași logică s-a aplicat în poziția Parlamentului, adoptată în 2014, referitoare la Regulamentul privind noile substanțe psihoactive.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (9.11.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Raportor pentru aviz: Cristian-Silviu Bușoi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Se cunoaște în general faptul că utilizarea de substanțe psihoactive pune în pericol și provoacă moartea a milioane de persoane în fiecare an. OMS declară că noile substanțe psihoactive sunt substanțe care, atunci când sunt ingerate sau administrate în organism, afectează procesele psihice, de exemplu, cele cognitive sau afective. Acest termen și echivalentul său, substanță psihotropă, reprezintă termenii cei mai neutri și mai descriptivi pentru întreaga clasă de substanțe legale și ilegale, care prezintă interes pentru politica în materie de droguri. „Psihoactive” nu implică în mod necesar o dependență și, în limbajul curent, deseori termenul nici nu este menționat, ca atunci când este vorba de „utilizarea de droguri” sau de „abuzul de substanțe”(1).

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este punctul de referință pentru colectarea, analizarea și diseminarea informațiilor în Uniune cu privire la situația consumului de droguri în Europa. Sarcina principală a agenției este de a prezenta un raport anual cu cele mai recente date disponibile privind utilizarea de droguri în Europa, pe baza unui set de instrumente standardizate de raportare care au fost îmbunătățite în cursul perioadei de 20 ani în care sistemul a fost operațional.

Utilizarea de droguri și utilizarea de droguri în rândul tinerilor reprezintă o importantă problemă de sănătate publică la nivel mondial și, cu toate acestea, se cunosc puține lucruri despre prevalență. Propunerea Comisiei vine într-un moment în care, în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere rapidă a numărului de substanțe psihoactive (NSP) disponibile și lansate pe piețele europene ale drogurilor, mai mult de 450 de substanțe fiind monitorizate de OEDT, aproape dublu față de numărul substanțelor controlate în temeiul convențiilor internaționale ONU privind controlul drogurilor(2).

Raportorul recunoaște că în ultimii cinci ani s-a raportat o tendință în creștere fără precedent în ceea ce privește numărul, tipul și disponibilitatea NSP la nivelul Uniunii, cu un număr total de 101 de substanțe identificate pentru prima dată, raportat prin intermediul sistemului de alertă timpurie în cursul anului 2014, în conformitate cu ultimul lor raport.

Prezența unora dintre aceste noi substanțe a fost detectată prin intermediul Sistemului de raportare european care include indicatori multipli, alături de un sistem de alertă timpurie cu privire la noile substanțe psihoactive necontrolate. Sistemul de raportare european acoperă în mod oficial toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE), Norvegia și Turcia.

Noua propunere, ca și cele anterioare, are ca obiective consolidarea sistemului de alertă timpurie al UE și a evaluării riscurilor, precum și raționalizarea procedurilor pentru asigurarea unei acțiuni mai eficace și mai rapide.

Raportorul apreciază că, deși s-au făcut multe pentru a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea datelor și pentru a depăși dificultățile de monitorizare a utilizării de droguri și de generare a unor comparații între țări, fenomenul utilizării de NSP este în continuă creștere, ceea ce reprezintă o provocare importantă.

Pentru a înțelege natura și amploarea utilizării de NSP, precum și factorii care contribuie la aceasta, ar trebui să se permită elaborarea unor planuri de acțiune sau strategii de intervenție eficace pe termen lung. Informații structurate cu privire la evoluții și tendințe în materie de consum de droguri în Europa sunt acum disponibile, cu toate acestea, modelul factorilor care influențează utilizarea de NSP nu este încă foarte bine cunoscut. Constatările raportului OEDT arată că noile substanțe psihoactive mai frecvente, notificate sau detectate sunt canabinoidele și catinonele și că în rândul utilizatorilor de droguri de lungă durată, o combinație de diferite NSP și, de asemenea, în amestec cu alte droguri, în principal canabis și ecstasy, este obișnuită.

Estimarea prevalenței utilizării de NSP reprezintă o provocare și din cauza inconsecvențelor metodologice și teoretice. Raportorul consideră că riscurile pentru sănătatea publică ar trebui, de asemenea, să ia în considerare informațiile privind toxicitatea NSP și dovezile relevante cu privire la interacțiunea cu alte substanțe și condițiile de sănătate preexistente. Creșterea rapidă a NSP este o sursă de îngrijorare crescândă și creează noi provocări nu numai pentru societate, în ceea ce privește prevenirea utilizării de droguri și transpunerea în practică a politicii de combatere a utilizării de droguri, dar și în domeniul toxicologiei clinice și medico-legale.

Raportorul consideră că în cursul procesului ar trebui, de asemenea, evaluate riscurile de siguranță legate de noile substanțe psihoactive.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Noile substanțe psihoactive pot reprezenta amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, ceea ce impune necesitatea consolidării măsurilor de supraveghere, alertă timpurie și combatere a acestor amenințări.

(1)  Noile substanța psihoactive, care pot avea numeroase utilizări comerciale și industriale, precum și științifice, pot reprezenta amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, în special datorită diversității lor și a vitezei cu care apar. Creșterea rapidă a pieței pentru aceste noi produse continuă să constituie o provocare, ceea ce impune necesitatea consolidării măsurilor de supraveghere și a sistemelor de alertă timpurie, precum și a evaluării riscurilor legate de sănătate și siguranță și a riscurilor sociale pe care le reprezintă, în vederea dezvoltării de măsuri, cum ar fi măsuri de reducere a riscurilor, pentru combaterea acestor amenințări.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Termenul „substanțe psihoactive” se referă la o categorie vastă de compuși psihoactivi nereglementați sau de produse care îi conțin, comercializate ca alternative legale la bine-cunoscutele droguri controlate, vândute de obicei pe internet, în „magazinele inteligente” sau în „magazinele de etnobotanice”.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Substanțele psihoactive ar putea fi promovate prin intermediul unor strategii de marketing agresive și sofisticate și ar putea fi etichetate greșit în mod intenționat, caz în care ingredientele declarate sunt diferite de compoziția reală. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri urgente la nivelul Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În ultimii ani, statele membre au notificat un număr din ce în ce mai mare de noi substanțe psihoactive prin intermediul mecanismului de schimb rapid de informații care a fost instituit prin Acțiunea comună 97/396/JAI, adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor droguri sintetice13 și care a fost consolidat în continuare prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului14.

(2)  În ultimii ani, statele membre au notificat un număr din ce în ce mai mare de noi substanțe psihoactive prin intermediul mecanismului de schimb rapid de informații care a fost instituit prin Acțiunea comună 97/396/JAI, adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor droguri sintetice13 și care a fost consolidat în continuare prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului14. Potrivit Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie („Observatorul”), în cursul anului 2014, statele membre au notificat, prin intermediul mecanismului respectiv, 101 substanțe psihoactive noi, care nu au fost raportate anterior.

__________________

__________________

13Acțiunea comună 97/396/JAI a Consiliului din 16 iunie 1997 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor droguri sintetice (JO L 167, 25.6.1997, p. 1).

13Acțiunea comună 97/396/JAI a Consiliului din 16 iunie 1997 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor droguri sintetice (JO L 167, 25.6.1997, p. 1).

14Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive (JO L 127, 20.5.2005, p. 32).

14Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive (JO L 127, 20.5.2005, p. 32).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În evaluarea sa intermediară a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată pentru 20151a, Europol avertizează că grupurile infracționale organizate pot să reacționeze rapid la modificările legislației și să răspundă la interzicerea anumitor substanțe prin crearea de formule noi care nu intră sub incidența dreptului Uniunii sau al dreptului național.

 

__________________

 

1a Evaluarea intermediară SOCTA 2015: O actualizare privind formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în UE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Prezentul regulament ar trebui să ia în considerare faptul că grupurile vulnerabile, mai ales tinerii, sunt deosebit de expuși riscurilor pentru sănătatea publică, siguranță și societate pe care le prezintă substanțele psihoactive noi.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Noile substanțe psihoactive care prezintă riscuri pentru sănătate și riscuri sociale în întreaga Uniune ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit în coroborare cu Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului [astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE).../...], întrucât ambele acte sunt concepute pentru a înlocui mecanismul instituit prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului.

(3)  Noile substanțe psihoactive care prezintă riscuri pentru sănătate, siguranță și riscuri sociale în întreaga Uniune ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui citit în coroborare cu Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului15 [astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE).../...], întrucât ambele acte sunt concepute pentru a înlocui mecanismul instituit prin Decizia 2005/387/JAI a Consiliului.

__________________

__________________

15Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).

15Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Orice acțiune a Uniunii privind noile substanțe psihoactive ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice.

(5)  Orice acțiune a Uniunii privind noile substanțe psihoactive ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice sau pe date suficiente privind riscurile pe care le reprezintă noile substanțe psihoactive. Având în vedere că, în anumite cazuri, unele substanțe psihoactive ar putea să fie atât de noi încât, cel puțin inițial, cercetările științifice să aducă doar un număr foarte limitat de dovezi cu privire la riscurile pentru sănătatea publică, este necesar să se elaboreze proceduri rapide de evaluare a riscurilor la nivelul Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Nu ar trebui efectuată o evaluare a riscurilor pentru o nouă substanță psihoactivă dacă aceasta face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional sau dacă este o substanță activă a unui medicament sau a unui medicament de uz veterinar.

(7)  Nu ar trebui efectuată o evaluare a riscurilor pentru o nouă substanță psihoactivă dacă aceasta face obiectul unei evaluări în temeiul dreptului internațional sau dacă este o substanță activă a unui medicament sau a unui medicament de uz veterinar, cu excepția cazului în care există suficiente dovezi, date sau studii științifice disponibile la nivelul Uniunii care să sugereze necesitatea unei astfel de evaluări.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 5 alineatul (2), al doilea și al treilea paragraf se elimină.

(2)  La articolul 5 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină.

Justificare

Al treilea paragraf din articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 se referă la tendințele noi în ceea ce privește utilizarea substanțelor psihoactive existente și ar trebui, astfel, să fie menținut.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că propriile puncte focale naționale Reitox și propria unitate națională Europol furnizează Observatorului și Europol, în timp util și fără întârzieri nejustificate, informațiile disponibile privind noile substanțe psihoactive. Informațiile se referă la detectarea și identificarea, utilizarea și modurile de utilizare, riscurile potențiale și identificate, fabricarea, extracția, distribuția, traficul și utilizarea atât comercială, cât și medicală și științifică a acestor substanțe.

Fiecare stat membru se asigură că propriile puncte focale naționale în cadrul Rețelei Europene de Informații privind Drogurile și Toxicomania („Reitox”) și propriile unități naționale ale Europol furnizează Observatorului și Europol, în timp util și fără întârzieri nejustificate, informațiile disponibile privind ceea ce par să fie noi substanțe sau amestecuri psihoactive. Informațiile se referă la detectarea și identificarea, utilizarea și modurile de utilizare, prevalența utilizării, riscurile potențiale și identificate, fabricarea, extracția, distribuția și canalele de distribuție, traficul și lanțurile de aprovizionare transfrontaliere la nivel mondial, precum și utilizarea atât comercială, cât și medicală și științifică a acestor substanțe.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Observatorul, în colaborare cu Europol, colectează, analizează, evaluează și comunică aceste informații în timp util statelor membre, cu scopul de a furniza statelor membre toate informațiile necesare în vederea alertei timpurii și pentru a permite Observatorului să elaboreze raportul inițial sau raportul inițial combinat în conformitate cu articolul 5b.

Observatorul, în colaborare cu Europol, colectează, analizează, evaluează și comunică aceste informații în timp util statelor membre și Comisiei, cu scopul de a furniza statelor membre și Comisiei toate informațiile necesare în vederea elaborării unor modele de alertă timpurie și pentru a permite Observatorului să elaboreze raportul inițial sau raportul inițial combinat în conformitate cu articolul 5b.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când Observatorul, Comisia sau Consiliul, hotărând cu majoritatea simplă a statelor membre, consideră că informațiile furnizate cu privire la o nouă substanță psihoactivă care au fost colectate în temeiul articolului 5a într-unul sau mai multe state membre provoacă îngrijorarea că noua substanță psihoactivă respectivă poate prezenta riscuri pentru sănătate sau riscuri sociale la nivelul Uniunii, Observatorul elaborează un raport inițial privind noua substanță psihoactivă în cauză.

1.  Atunci când Observatorul, Comisia sau Consiliul, hotărând cu majoritatea simplă a statelor membre, consideră că informațiile furnizate cu privire la o nouă substanță psihoactivă care au fost colectate în temeiul articolului 5a într-unul sau mai multe state membre provoacă îngrijorarea că noua substanță psihoactivă respectivă poate prezenta riscuri pentru sănătate, siguranță sau riscuri sociale la nivelul Uniunii, Observatorul elaborează fără întârzieri nejustificate un raport inițial privind noua substanță psihoactivă în cauză.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o primă indicație cu privire la natura sau amploarea riscurilor pentru sănătate și a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive;

(a)  o primă indicație cu privire la natura sau amploarea riscurilor pentru sănătate, siguranță și a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive, inclusiv, dacă sunt cunoscute, contraindicațiile privind utilizarea sa în combinație cu alte substanțe;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  informații cu privire la toxicitatea noilor substanțe psihoactive și dovezi relevante privind interacțiunea lor cu alte substanțe și cu condițiile de sănătate preexistente;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații privind implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

(d)  informații privind implicarea grupurilor infracționale în dezvoltarea, fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  informații privind similaritățile și diferențele cu alte substanțe care au o structură chimică sau proprietăți farmacologice similare;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Medicamente să furnizeze informații din care să reiasă dacă, în Uniune sau în orice stat membru, noua substanță psihoactivă este:

5.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Medicamente să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, informații din care să reiasă dacă, în Uniune sau în orice stat membru, noua substanță psihoactivă este:

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Observatorul solicită Europol să furnizeze informații cu privire la implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive, precum și în orice utilizare a acesteia.

6.  Observatorul solicită Europol să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, informații cu privire la implicarea grupurilor infracționale în dezvoltarea, fabricarea, distribuția și furnizarea noii substanțe psihoactive, precum și în orice utilizare a acesteia.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Produse Chimice și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să furnizeze informațiile și datele de care dispun cu privire la noua substanță psihoactivă.

7.  Observatorul solicită Agenției Europene pentru Produse Chimice, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor să furnizeze informațiile și datele de care dispun cu privire la noua substanță psihoactivă.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 b – alineatul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Atunci când colectează informații privind mai multe noi substanțe psihoactive cu o structură chimică similară, Observatorul transmite Comisiei și Consiliului rapoarte inițiale individuale sau rapoarte combinate care vizează mai multe noi substanțe psihoactive, în condițiile în care caracteristicile fiecărei noi substanțe psihoactive sunt clar identificate, în termen de șase săptămâni de la lansarea raportului inițial.

11.  Atunci când colectează informații privind mai multe noi substanțe psihoactive despre care consideră că prezintă o structură chimică similară, Observatorul transmite Comisiei și Consiliului rapoarte inițiale individuale sau rapoarte combinate care vizează mai multe noi substanțe psihoactive, în condițiile în care caracteristicile fiecărei noi substanțe psihoactive sunt clar identificate, în termen de șase săptămâni de la lansarea raportului inițial.

Justificare

Prezentul alineat este o completare binevenită a regulamentului, deoarece va permite Observatorului să facă mai multe lucruri dintr-o dată; totuși, nivelul de similitudine între structurile chimice ale noilor substanțe psihoactive poate fi uneori greu de stabilit, astfel că Observatorul ar trebui să dețină competența de a stabili dacă substanțele pot fi considerate suficient de similare pentru a fi examinate în cadrul unui raport combinat.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o analiză a riscurilor pentru sănătate asociate noii substanțe psihoactive, în special în ceea ce privește toxicitatea acută și cronică a acesteia, riscul de abuz și posibilitatea de a crea dependență, precum și efectele sale din punct de vedere fizic, mental și comportamental;

(c)  o analiză a riscurilor pentru sănătate asociate noii substanțe psihoactive, în special în ceea ce privește toxicitatea acută și cronică a acesteia, riscul de abuz și posibilitatea de a crea dependență, precum și efectele sale din punct de vedere fizic, mental și comportamental și, de asemenea, dovezi relevante privind interacțiunea noilor substanțe psihoactive cu alte substanțe și cu condițiile de sănătate preexistente;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o analiză a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive, în special impactul acesteia asupra funcționării societății, ordinii publice și activității infracționale, precum și implicarea grupurilor infracționale în fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

(d)  o analiză a riscurilor sociale asociate noii substanțe psihoactive, în special impactul acesteia asupra funcționării societății, ordinii publice și activității infracționale, precum și implicarea grupurilor infracționale în dezvoltarea, fabricarea și distribuția noii substanțe psihoactive;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 3 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informații privind prevalența și modurile de utilizare ale noii substanțe psihoactive, disponibilitatea acesteia și potențialul său de răspândire în Uniune;

(e)  informații privind prevalența și modurile de utilizare ale noii substanțe psihoactive, disponibilitatea acesteia și potențialul său de răspândire în Uniune, luând în considerare toate canalele de distribuție posibile, precum și informații cu privire la motivele consumului acesteia;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 3 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  o analiză a riscurilor de siguranță asociate cu noua substanță psihoactivă, în special în ceea ce privește fabricarea sa, condițiile de fabricare și ingredientele care compun noua substanță psihoactivă;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c– alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații privind utilizările comerciale și industriale ale noii substanțe psihoactive și amploarea utilizării (utilizărilor) respective, precum și utilizarea acesteia în scopuri de cercetare și dezvoltare științifică.

(f)  informații privind utilizările comerciale și industriale ale noii substanțe psihoactive și amploarea utilizării (utilizărilor) respective, precum și utilizarea acesteia în scopuri de cercetare și dezvoltare științifică, inclusiv informații privind posibila utilizare greșită a substanței autorizate în scopuri legitime.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul științific evaluează riscurile prezentate de noua substanță psihoactivă sau de grupul de noi substanțe psihoactive. Comitetul poate fi extins, după cum consideră directorul că este necesar, hotărând la recomandarea președintelui Comitetului științific, prin includerea unor experți în domeniile științifice relevante pentru asigurarea unei evaluări echilibrate a riscurilor prezentate de noua substanță psihoactivă. Directorul numește experții respectivi dintr-o listă de experți. Consiliul de administrație aprobă lista de experți o dată la trei ani.

Comitetul științific al Observatorului evaluează riscurile prezentate de noua substanță psihoactivă sau de grupul de noi substanțe psihoactive. Comitetul poate fi extins, după cum consideră directorul că este necesar, hotărând la recomandarea președintelui Comitetului științific, prin includerea unor experți în domeniile științifice relevante pentru asigurarea unei evaluări echilibrate a riscurilor prezentate de noua substanță psihoactivă. Directorul numește experții respectivi dintr-o listă de experți. Consiliul de administrație aprobă lista de experți o dată la trei ani.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comitetul științific efectuează evaluarea riscurilor pe baza informațiilor disponibile și a oricăror alte dovezi științifice relevante. Acesta ia în considerare toate opiniile exprimate de membrii săi. Observatorul organizează procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv identificarea viitoarelor nevoi de informare și studii relevante.

5.  Comitetul științific al Observatorului efectuează evaluarea riscurilor pe baza informațiilor disponibile și a oricăror alte dovezi științifice relevante. Acesta ia în considerare toate opiniile exprimate de membrii săi. Observatorul organizează procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv identificarea viitoarelor nevoi de informare și studii relevante.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

Articolul 5 d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă se află într-un stadiu avansat de evaluare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, și anume atunci când comitetul de experți privind dependența de droguri din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și-a publicat analiza critică, însoțită de o recomandare scrisă, cu excepția cazului în care există noi informații semnificative sau deosebit de relevante pentru Uniune care nu au fost luate în considerare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite.

1.  Nu se efectuează evaluarea riscurilor dacă noua substanță psihoactivă se află într-un stadiu avansat de evaluare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite, și anume atunci când comitetul de experți privind dependența de droguri din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și-a publicat analiza critică, însoțită de o recomandare scrisă, cu excepția cazului în care există noi dovezi relevante care sugerează necesitatea unui raport privind evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii, care nu au fost luate în considerare în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și evaluarea riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

Referințe

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Cristian-Silviu Bușoi

10.10.2016

Examinare în comisie

12.10.2016

 

 

 

Data adoptării

8.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jens Nilsson, Marco Valli

(1)

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

(2)

New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, Publicație EMCDDA, Lisabona, iunie 2015, pagina 4


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

Referinţe

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Data prezentării la PE

29.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Data adoptării

17.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

0

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Data depunerii

30.11.2016


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică