Postopek : 2016/0261(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0359/2016

Predložena besedila :

A8-0359/2016

Razprave :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0393

POROČILO     ***I
PDF 833kWORD 93k
30.11.2016
PE 589.454v02-00 A8-0359/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Michał Boni

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0547),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 168(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0351/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0359/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Nove psihoaktivne snovi lahko predstavljajo resne čezmejne nevarnosti za zdravje, zaradi česar je treba izboljšati spremljanje, zgodnje opozarjanje in boj proti navedenim nevarnostim.

(1)  Nove psihoaktivne snovi, ki se lahko uporabljajo za različne gospodarske, industrijske in znanstvene namene, lahko predstavljajo resne čezmejne nevarnosti za zdravje, zlasti zaradi njihove raznolikosti in hitrosti, s katero se pojavljajo. Hitra rast trga teh novih izdelkov je še vedno izziv, zaradi česar je treba izboljšati sisteme za spremljanje in zgodnje opozarjanje, s katerimi bi ocenili zdravstvena, varnostna in socialna tveganja ter oblikovali odzive za boj proti navedenim nevarnostim, kot so ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ta uredba bi morala upoštevati dejstvo, da so ranljive skupine in zlasti mladi še posebno izpostavljeni javnozdravstvenim, varnostnim in socialnim tveganjem zaradi novih psihoaktivnih snovi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Nove psihoaktivne snovi, ki predstavljajo zdravstvena in socialna tveganja v Uniji bi bilo treba obravnavati na ravni Unije. To uredbo je zato treba brati v povezavi z Okvirnim sklepom Sveta 2004/757/PNZ15 [kakor je bil spremenjen z Direktivo (EU) …/…], ker sta oba akta oblikovana tako, da nadomestita mehanizem, vzpostavljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ.

(3)  Nove psihoaktivne snovi, ki predstavljajo zdravstvena, varnostna in socialna tveganja v Uniji, bi bilo treba obravnavati na ravni Unije. To uredbo je zato treba brati v povezavi z Okvirnim sklepom Sveta 2004/757/PNZ15 [kakor je bil spremenjen z Direktivo (EU) …/…], ker sta oba akta oblikovana tako, da nadomestita mehanizem, vzpostavljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ.

__________________

__________________

5 Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).

5 Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vsi ukrepi Unije v zvezi s psihoaktivnimi snovmi bi morali temeljiti na znanstvenih dokazih.

(5)  Vsi ukrepi Unije v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi bi morali temeljiti na znanstvenih dokazih ali na zadostnih podatkih glede tveganj, ki jih te snovi predstavljajo. Ker so v določenih primerih nove psihoaktivne snovi lahko tako nove, da je vsaj sprva zelo malo dokazov o javnozdravstvenih tveganjih iz znanstvenih raziskav, je treba na ravni Unije izvesti hitre postopke ocene tveganja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V zvezi z novo psihoaktivno snovjo se ocena tveganja ne bi smela izvesti, če se v zvezi s to snovjo izvaja ocena na podlagi mednarodnega prava ali če je snov zdravilna učinkovina v zdravilu ali zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

(7)  V zvezi z novo psihoaktivno snovjo se ocena tveganja ne bi smela izvesti, če se v zvezi s to snovjo izvaja ocena na podlagi mednarodnega prava, razen če je na ravni Unije na voljo dovolj podatkov, ki kažejo, da je treba pripraviti poročilo o oceni tveganja. V zvezi z novo psihoaktivno snovjo se ne bi smela izvesti ocena tveganja, če je snov zdravilna učinkovina v zdravilu ali zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

Obrazložitev

Tudi če se ocena v zvezi s snovjo izvaja na podlagi mednarodnega prava, se lahko zgodi, da snov, ki na mednarodni ravni ne velja za nevarno, zaradi posebnih pogojev pomeni veliko tveganje v EU, zato, pa tudi v primeru, da to nakazujejo podatki, bi moralo biti mogoče, da se pripravi poročilo o oceni tveganja. Ta logika je bila uporabljena v stališču Parlamenta iz leta 2014 o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 5(2) se drugi in tretji pododstavek črtata;

(2)  v členu 5(2) se črta drugi pododstavek;

Obrazložitev

Tretji pododstavek člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1920/2006 obravnava nove trende v uporabi obstoječih psihoaktivnih snovi in bi ga bilo treba zato ohraniti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da njene nacionalne kontaktne točke Reitox in nacionalna enota Europola pravočasno in brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo Centru in Europolu razpoložljive informacije o novih psihoaktivnih snoveh. Informacije so povezane z odkrivanjem in opredelitvijo, uporabo in vzroci uporabe, morebitnimi in opredeljenimi tveganji, proizvodnjo, ekstrakcijo, distribucijo, prometom, komercialno, medicinsko in znanstveno uporabo teh snovi.

Vsaka država članica zagotovi, da njene nacionalne kontaktne točke Reitox in nacionalna enota Europola pravočasno in brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo Centru in Europolu razpoložljive informacije o novih psihoaktivnih snoveh. Informacije so povezane z odkrivanjem in opredelitvijo, uporabo in vzorci uporabe, morebitnimi in opredeljenimi tveganji, proizvodnjo, ekstrakcijo, distribucijo in distribucijskimi verigami, preprodajanjem in tihotapljenjem ter komercialno, medicinsko in znanstveno uporabo teh snovi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Center v sodelovanju z Europolom zbere, analizira, oceni in pravočasno sporoči te informacije državam članicam z namenom, da se državam članicam zagotovijo kakršne koli informacije, ki so nujne za zgodnje opozarjanje, in se Centru omogoči priprava začetnega poročila ali skupnega začetnega poročila v skladu s členom 5b.

Center v sodelovanju z Europolom zbere, analizira, oceni in pravočasno sporoči te informacije državam članicam in Komisiji z namenom, da se državam članicam in Komisiji zagotovijo kakršne koli informacije, ki so nujne za zgodnje opozarjanje, in se Centru omogoči priprava začetnega poročila ali skupnega začetnega poročila v skladu s členom 5b.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če Center, Komisija ali Svet z navadno večino držav članic menijo, da izmenjane informacije o novi psihoaktivni snovi, ki so bile zbrane v skladu s členom 5a v eni ali več državah članicah, zaradi zdravstvenih ali socialnih, ki jih lahko pomeni nova psihoaktivna snov, povzročajo zaskrbljenost v Uniji, Center pripravi začetno poročilo o novi psihoaktivni snovi.

1.  Če Center, Komisija ali Svet z navadno večino držav članic menijo, da izmenjane informacije o novi psihoaktivni snovi, ki so bile zbrane v skladu s členom 5a v eni ali več državah članicah, zaradi zdravstvenih, varnostnih ali socialnih tveganj, ki jih lahko pomeni nova psihoaktivna snov, povzročajo zaskrbljenost v Uniji, Center brez nepotrebnega odlašanja pripravi začetno poročilo o novi psihoaktivni snovi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   prvi znak narave ali obsega zdravstvenih in socialnih tveganj, povezanih z novo psihoaktivno snovjo;

(a)   prvi znak narave ali obsega zdravstvenih, socialnih ali varnostnih tveganj, povezanih z novo psihoaktivno snovjo;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacije o vpletenosti kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

(d)  informacije o vpletenosti kriminalnih združb v razvoj, proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 5 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Center od Evropske agencije za zdravila zahteva informacije o tem, ali je nova psihoaktivna snov v Uniji ali kateri koli državi članici:

5.  Center od Evropske agencije za zdravila zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja zagotovi informacije o tem, ali je nova psihoaktivna snov v Uniji ali kateri koli državi članici:

Obrazložitev

Ker je eden od razlogov za to poročilo zagotoviti krajše in učinkovitejše postopke za omejitev nevarnih novih psihoaktivnih snovi, bi bilo treba brez nepotrebnega odlašanja posredovati informacije. Podrobnosti sodelovanja bodo na podlagi člena 5b(8) urejene z delovnimi dogovori med Centrom in Evropsko agencijo za zdravila.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Center zahteva, da Europol zagotovi informacije o vpletenosti kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi ter v kakršno koli uporabo nove psihoaktivne snovi.

6.  Center zahteva, da Europol brez nepotrebnega odlašanja zagotovi informacije o vpletenosti kriminalnih združb v proizvodnjo, distribucijo in distribucijske verige, preprodajanje in tihotapljenje nove psihoaktivne snovi ter v kakršno koli uporabo nove psihoaktivne snovi in druge pomembne informacije o novi psihoaktivni snovi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Center zahteva, da Evropska agencija za kemikalije in Evropska agencija za varnost hrane zagotovita razpoložljive informacije in podatke o novi psihoaktivni snovi.

7.  Center zahteva, da Evropska agencija za kemikalije, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropska agencija za varnost hrane brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo razpoložljive informacije in podatke o novi psihoaktivni snovi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Center spoštuje pogoje glede uporabe informacij, ki so sporočene Centru, vključno s pogoji o varnosti podatkov in informacij ter zaščiti zaupnih poslovnih informacij.

9.  Center spoštuje pogoje glede uporabe informacij, ki so sporočene Centru, vključno s pogoji o dostopu do dokumentov, varnosti podatkov in informacij ter zaščiti zaupnih podatkov, vključno z občutljivimi podatki, in zaupnih poslovnih informacij.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s stališčem Parlamenta o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh iz leta 2014.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Ko Center zbere informacije o več novih psihoaktivnih snoveh s podobno kemijsko strukturo, v šestih tednih od predložitve začetnega poročila Komisiji in Svetu predloži posamezna začetna poročila ali skupna poročila o več novih psihoaktivnih snoveh pod pogojem, da so značilnosti vsake nove psihoaktivne snovi jasno opredeljene.

11.  Ko Center zbere informacije o več novih psihoaktivnih snoveh, za katere meni, da imajo podobno kemijsko strukturo, v šestih tednih od predložitve začetnega poročila Komisiji in Svetu predloži posamezna začetna poročila ali skupna poročila o več novih psihoaktivnih snoveh pod pogojem, da so značilnosti vsake nove psihoaktivne snovi jasno opredeljene.

Obrazložitev

Ta odstavek je dobrodošel dodatek uredbi, saj bo Centru omogočil, da stori več naenkrat, vseeno pa je podobnost kemijskih struktur novih psihoaktivnih snovi včasih težko določiti, zato bi moral imeti Center možnost odločiti, ali so snovi dovolj podobne, da se obravnavajo s skupnim poročilom.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko v dveh tednih od prejetja skupnega začetnega poročila iz člena 5b(11) od Centra zahteva oceno morebitnih tveganj, ki jih predstavlja več novih psihoaktivnih snovi s podobno kemijsko strukturo, in pripravo skupnega poročila o oceni tveganja. Skupno oceno tveganja izvede znanstveni odbor Centra.

2.  Komisija lahko v dveh tednih od prejetja skupnega začetnega poročila iz člena 5b(11) od Centra zahteva oceno morebitnih tveganj, ki jih predstavlja več novih psihoaktivnih snovi s podobno kemijsko strukturo, in pripravo skupnega poročila o oceni tveganja. Skupno oceno tveganja izvede znanstveni odbor.

Obrazložitev

Predlog spremembe sledi logiki člena 5c(2).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  analizo tveganj za zdravje, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti glede njene akutne in kronične toksičnosti, možnosti zlorabe in zasvojenosti, učinkov na telo, duševnost in vedenje;

(c)  analizo tveganj za zdravje, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti glede njene akutne in kronične toksičnosti, možnosti zlorabe in zasvojenosti, učinkov na telo, duševnost in vedenje, vključno s kontraindikacijami pri uporabi z drugimi snovmi, če so na voljo;

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s stališčem Parlamenta o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh iz leta 2014.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  analizo socialnih tveganj, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti njenim vplivom na socialno vedenje, javni red in kriminalne dejavnosti, vpletenost kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

(d)  analizo socialnih tveganj, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti njenim vplivom na socialno vedenje, javni red in kriminalne dejavnosti, vpletenost kriminalnih združb v razvoj, proizvodnjo, distribucijo in distribucijske verige, preprodajanje in tihotapljenje nove psihoaktivne snovi;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znanstveni odbor oceni tveganja, ki jih predstavlja nova psihoaktivna snov ali skupina novih psihoaktivnih snovi. Direktor lahko po nasvetu predsednika znanstvenega odbora odbor razširi s strokovnjaki z znanstvenih področij, ki so pomembna za pripravo uravnotežene ocene tveganj nove psihoaktivne snovi, če se mu to zdi primerno. Direktor jih imenuje s seznama strokovnjakov. Upravni odbor odobri seznam strokovnjakov vsaka tri leta.

Znanstveni odbor oceni tveganja, ki jih predstavlja nova psihoaktivna snov ali skupina novih psihoaktivnih snovi. Direktor lahko po nasvetu predsednika znanstvenega odbora odbor razširi s strokovnjaki z znanstvenih področij, ki so pomembna za pripravo uravnotežene ocene tveganj nove psihoaktivne snovi, med katerimi je lahko tudi psiholog s specializacijo s področja zasvojenosti, če se mu to zdi primerno. Direktor jih imenuje s seznama strokovnjakov. Upravni odbor odobri seznam strokovnjakov vsaka tri leta.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s stališčem Parlamenta o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh iz leta 2014.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocena tveganja se ne izvede, če je nova psihoaktivna snov v zaključnih fazah ocenjevanja v okviru sistema Združenih narodov, tj. ko je strokovni odbor za odvisnost od drog Svetovne zdravstvene organizacije že objavil svoj kritični pregled s pisnim priporočilom, razen če so na voljo pomembne nove informacije, ki so še posebej pomembne za Unijo in ki v okviru sistema Združenih narodov niso bile upoštevane.

1.  Ocena tveganja se ne izvede, če je nova psihoaktivna snov v zaključnih fazah ocenjevanja v okviru sistema Združenih narodov, tj. ko je strokovni odbor za odvisnost od drog Svetovne zdravstvene organizacije že objavil svoj kritični pregled s pisnim priporočilom, razen če je na voljo dovolj podatkov in informacij, ki kažejo, da je treba na ravni Unije pripraviti poročilo o oceni tveganja, razlogi za to pa se navedejo v prvotnem poročilu.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s stališčem Parlamenta o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh iz leta 2014.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 d – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ocena tveganja se ne izvede, če je bila nova psihoaktivna snov ocenjena v okviru sistema Združenih narodov, vendar je bilo odločeno, da se ne uvrsti na seznam iz Enotne konvencije o nedovoljenih drogah iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972, ali Konvencije o psihotropnih snoveh iz leta 1971, razen če so na voljo pomembne nove informacije, ki so še posebej pomembne za Unijo.

2.  Ocena tveganja se ne izvede, če je bila nova psihoaktivna snov ocenjena v okviru sistema Združenih narodov, vendar je bilo odločeno, da se ne uvrsti na seznam iz Enotne konvencije o nedovoljenih drogah iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1972, ali Konvencije o psihotropnih snoveh iz leta 1971, razen če je na voljo dovolj podatkov in informacij, ki kažejo, da je treba na ravni Unije pripraviti poročilo o oceni tveganja, razlogi za to pa se navedejo v prvotnem poročilu.

Obrazložitev

Tudi če se ocena v zvezi s snovjo izvaja na podlagi mednarodnega prava, se lahko zgodi, da snov, ki na mednarodni ravni ne velja za nevarno, zaradi posebnih pogojev pomeni veliko tveganje v EU, zato, pa tudi v primeru, da to nakazujejo podatki, bi moralo biti mogoče, da se pripravi poročilo o oceni tveganja. Ta logika je bila uporabljena v stališču Parlamenta iz leta 2014 o uredbi o novih psihoaktivnih snoveh.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (9.11.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Pripravljavec mnenja: Cristian-Silviu Buşoi

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno znano postaja, da uporaba psihoaktivnih snovi ogroža zdravje in da vsako leto povzroči smrt več milijonov ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da so nove psihoaktivne snovi tiste snovi, ki ob jemanju ali dajanju v telo vplivajo na miselne procese, tj. na dojemanje ali čustvovanje. Ta izraz in njegova sopomenka „psihotropne droge“ sta najbolj nevtralna in najbolje opisujeta celotno skupino dovoljenih in prepovedanih snovi, s katerimi se ukvarja politika na področju drog. „Psihoaktiven“ ne pomeni nujno, da snov povzroča zasvojenost, saj se v vsakdanjem jeziku, na primer pri „uporabi drog“ ali „zlorabi snovi“, ta izraz pogosto ne omenja.(1)

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je referenčna točka za zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij o razmerah na področju drog v Evropski uniji. Glavna naloga agencije je priprava letnega poročila z najnovejšimi razpoložljivimi podatki o uporabi drog v Evropi, ki temelji na sklopu standardiziranih orodij za poročanje, izpopolnjenih v 20 letih delovanja sistema.

Uporaba snovi in uporaba snovi med mladimi predstavljata pomembno javnozdravstveno težavo po vsem svetu, a je o njuni razširjenosti znanega bolj malo. Predlog Komisije prihaja v času, ko je v zadnjih nekaj letih prišlo do nenadnega povečanja razpoložljivih novih psihoaktivnih snovi, ki so bile dane na evropski trg z drogami, saj EMCDDA spremlja več kot 450 snovi, kar je skoraj dvakrat toliko, kot se jih spremlja v skladu z mednarodnimi konvencijami ZN o nadzoru nad drogami.(2)

Pripravljavec mnenja priznava, da poročila v zadnjih petih letih kažejo izjemno povečanje števila, vrst in dostopnosti novih psihoaktivnih snovi na ravni Unije, saj je bila po podatkih iz zadnjega poročila v sistemu zgodnjega opozarjanja v letu 2014 skupaj zabeležena 101 nova snov.

Prisotnost nekaterih od teh novih snovi je bila ugotovljena prek evropskega sistema poročanja, ki poleg sistema zgodnjega opozarjanja vključuje številne kazalnike za nenadzorovane nove psihoaktivne snovi. Evropski sistem poročanja uradno zajema vseh 28 držav članic Evropske unije (EU), Norveško in Turčijo.

Tako kot prejšnji predlogi ima tudi novi predlog za cilj krepitev sistema zgodnjega opozarjanja EU in ocene tveganja ter učinkovitejše in hitrejše ukrepe na podlagi poenostavljenih postopkov.

Pripravljavec mnenja se zaveda, da je bilo že veliko narejenega za boljšo kakovost in primerljivost podatkov, pa tudi za premagovanje težav pri spremljanju uporabe drog in ustvarjanju mednacionalnih primerjav, a se uporaba novih psihoaktivnih snovi nenehno povečuje, kar predstavlja velik izziv.

Razumevanje narave in obsega uporabe novih psihoaktivnih snovi ter dejavnikov, ki k temu prispevajo, bi moralo omogočiti, da oblikujemo dolgoročne in učinkovite strategije posredovanja ali akcijske načrte. Zdaj so na voljo strukturirane informacije o vzorcih in trendih uporabe drog v Evropi, vseeno pa še ni dobro poznan vzorec dejavnikov, ki vplivajo na uporabo novih psihoaktivnih snovi. EMCDDA v svojem poročilu ugotavlja, da so na podlagi lastnega poročanja in opažanj med pogostejšimi novimi psihoaktivnimi snovmi sintetični kanabinoidi in katinoni ter da izkušeni uporabniki drog običajno uživajo kombinacijo različnih novih psihoaktivnih drog, ki jih včasih mešajo z drugimi drogami, predvsem z marihuano in ekstazijem.

Ocenjevanje razširjenosti uporabe novih psihoaktivnih snovi je zahtevno tudi zaradi metodoloških in teoretičnih nedoslednosti. Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba pri tveganjih za javno zdravje upoštevati tudi informacije glede toksičnosti novih psihoaktivnih snovi in ustrezne dokaze o interakciji z drugimi snovmi in predhodnimi bolezenskimi stanji. Hiter porast novih psihoaktivnih snovi povzroča vedno večjo zaskrbljenost in prinaša nove izzive ne le za družbe na področju preprečevanja in oblikovanja politike za boj proti uporabi drog, ampak tudi na področju klinične in forenzične toksikologije.

Prav tako meni, da bi bilo treba v postopku oceniti tudi varnostna tveganja v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Nove psihoaktivne snovi lahko predstavljajo resne čezmejne nevarnosti za zdravje, zaradi česar je treba izboljšati spremljanje, zgodnje opozarjanje in boj proti navedenim nevarnostim.

(1)  Nove psihoaktivne snovi, ki se lahko uporabljajo za različne gospodarske, industrijske in znanstvene namene, lahko predstavljajo resne čezmejne nevarnosti za zdravje, zlasti zaradi njihove raznolikosti in hitrosti, s katero se pojavljajo. Hitra rast trga teh novih izdelkov je še vedno izziv, zaradi česar je treba izboljšati sisteme za spremljanje in zgodnje opozarjanje, s katerimi bi ocenili zdravstvena, varnostna in socialna tveganja ter oblikovali odzive za boj proti navedenim nevarnostim, kot so ukrepi za zmanjšanje tveganja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Izraz „psihoaktivne snovi“ zajema široko skupino nereguliranih psihoaktivnih spojin ali izdelkov, ki te spojine vsebujejo, ki se tržijo kot zakonite alternative znanim nadzorovanim drogam, se običajno prodajajo preko spleta, v specializiranih prodajalnah (smart shops) ali trgovinah s pripomočki za uporabo drog (head shops).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Oglaševanje psihoaktivnih snovi lahko poteka z agresivnimi in prefinjenimi tržnimi strategijami, pri prodaji potrošnikom pa jih lahko namerno napačno označijo, da se navedene sestavine razlikujejo od dejanske sestave. Zato je treba sprejeti hitre ukrepe na ravni Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V preteklih letih so države članice prek mehanizma hitre izmenjave informacij, ki je bil vzpostavljen s Skupnim ukrepom 97/396/PNZ Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog13 , razen tega pa je bil mehanizem dodatno okrepljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ14 .

(2)  V preteklih letih so države članice prek mehanizma hitre izmenjave informacij, ki je bil vzpostavljen s Skupnim ukrepom 97/396/PNZ Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog13 , razen tega pa je bil mehanizem dodatno okrepljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ14 . Po navedbah Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu: Center) so države članice preko tega mehanizma v letu 2014 opozorile na 101 novo psihoaktivno snov, o kateri predhodno še ni bilo poročano.

__________________

__________________

13 Skupni ukrep Sveta 97/396/PNZ z dne 16. junija 1997 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog (UL L 167, 25.6.1997, str. 1).

13 Skupni ukrep Sveta 97/396/PNZ z dne 16. junija 1997 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog (UL L 167, 25.6.1997, str. 1).

14 Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (UL L 127, 20.5.2005, str. 32).

14 Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi (UL L 127, 20.5.2005, str. 32).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Europol je v svoji vmesni oceni ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala za leto 20151aopozoril na dejstvo, da se lahko organizirane kriminalne združbe z ustvarjanjem novih formul, ki niso zajete v pravu Unije ali nacionalnem pravu, hitro odzovejo na spremembe zakonodaje in prepoved določenih snovi.

 

__________________

 

1a Vmesna ocena ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (SOCTA) za leto 2015: posodobljeno poročilo o hudih kaznivih dejanjih in organiziranem kriminalu v EU.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Ta uredba bi morala upoštevati dejstvo, da so ranljive skupine in zlasti mladi še posebno izpostavljeni javnozdravstvenim, varnostnim in socialnim tveganjem zaradi novih psihoaktivnih snovi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Nove psihoaktivne snovi, ki predstavljajo zdravstvena in socialna tveganja v Uniji bi bilo treba obravnavati na ravni Unije. To uredbo je zato treba brati v povezavi z Okvirnim sklepom Sveta 2004/757/PNZ15 [kakor je bil spremenjen z Direktivo (EU) …/…], ker sta oba akta oblikovana tako, da nadomestita mehanizem, vzpostavljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ.

(3)  Nove psihoaktivne snovi, ki predstavljajo zdravstvena, varnostna in socialna tveganja v Uniji bi bilo treba obravnavati na ravni Unije. To uredbo je zato treba brati v povezavi z Okvirnim sklepom Sveta 2004/757/PNZ15 [kakor je bil spremenjen z Direktivo (EU) …/…], ker sta oba akta oblikovana tako, da nadomestita mehanizem, vzpostavljen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ.

__________________

__________________

15 Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).

15 Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vsi ukrepi Unije v zvezi s psihoaktivnimi snovmi bi morali temeljiti na znanstvenih dokazih.

(5)  Vsi ukrepi Unije v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi bi morali temeljiti na znanstvenih dokazih ali na zadostnih podatkih glede tveganj, ki jih te snovi predstavljajo. Ker so v določenih primerih nove psihoaktivne snovi lahko tako nove, da je vsaj sprva zelo malo dokazov o javnozdravstvenih tveganjih iz znanstvenih raziskav, je treba na ravni Unije izvesti hitre postopke ocene tveganja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  V zvezi z novo psihoaktivno snovjo se ocena tveganja ne bi smela izvesti, če se v zvezi s to snovjo izvaja ocena na podlagi mednarodnega prava ali če je snov zdravilna učinkovina v zdravilu ali zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

(7)  V zvezi z novo psihoaktivno snovjo se ocena tveganja ne bi smela izvesti, če se v zvezi s to snovjo izvaja ocena na podlagi mednarodnega prava ali če je snov zdravilna učinkovina v zdravilu ali zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, razen če so na ravni Unije na voljo zadostni znanstveni dokazi, podatki ali študije, ki kažejo na potrebo po taki oceni.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 5(2) se drugi in tretji pododstavek črtata;

(2)  V členu 5(2) se črta drugi pododstavek.

Obrazložitev

Tretji pododstavek člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1920/2006 obravnava nove trende v uporabi obstoječih psihoaktivnih snovi in bi ga bilo treba zato ohraniti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da njene nacionalne kontaktne točke Reitox in nacionalna enota Europola pravočasno in brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo Centru in Europolu razpoložljive informacije o novih psihoaktivnih snoveh. Informacije so povezane z odkrivanjem in opredelitvijo, uporabo in vzroci uporabe, morebitnimi in opredeljenimi tveganji, proizvodnjo, ekstrakcijo, distribucijo, prometom, komercialno, medicinsko in znanstveno uporabo teh snovi.

Vsaka država članica zagotovi, da njene nacionalne kontaktne točke v okviru Evropske informacijske mreže na področju drog in odvisnosti od drog (Reitox) in nacionalne enote Europola pravočasno in brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo Centru in Europolu razpoložljive informacije o domnevnih novih psihoaktivnih snoveh ali mešanicah. Informacije so povezane z odkrivanjem in opredelitvijo, uporabo in vzorci uporabe, razširjenostjo uporabe, morebitnimi in opredeljenimi tveganji, proizvodnjo, ekstrakcijo, distribucijo in distribucijskimi potmi, prometom in čezmejnimi svetovnimi dobavnimi verigami, komercialno, medicinsko in znanstveno uporabo teh snovi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Center v sodelovanju z Europolom zbere, analizira, oceni in pravočasno sporoči te informacije državam članicam z namenom, da se državam članicam zagotovijo kakršne koli informacije, ki so nujne za zgodnje opozarjanje, in se Centru omogoči priprava začetnega poročila ali skupnega začetnega poročila v skladu s členom 5b.

Center v sodelovanju z Europolom zbere, analizira, oceni in pravočasno sporoči te informacije državam članicam in Komisiji z namenom, da se državam članicam in Komisiji zagotovijo kakršne koli informacije, ki so nujne za oblikovanje modelov zgodnjega opozarjanja, in se Centru omogoči priprava začetnega poročila ali skupnega začetnega poročila v skladu s členom 5b.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če Center, Komisija ali Svet z navadno večino držav članic menijo, da izmenjane informacije o novi psihoaktivni snovi, ki so bile zbrane v skladu s členom 5a v eni ali več državah članicah, zaradi zdravstvenih ali socialnih, ki jih lahko pomeni nova psihoaktivna snov, povzročajo zaskrbljenost v Uniji, Center pripravi začetno poročilo o novi psihoaktivni snovi.

1.  Če Center, Komisija ali Svet z navadno večino držav članic menijo, da izmenjane informacije o novi psihoaktivni snovi, ki so bile zbrane v skladu s členom 5a v eni ali več državah članicah, zaradi zdravstvenih, varnostnih ali socialnih tveganj, ki jih lahko pomeni nova psihoaktivna snov, povzročajo zaskrbljenost v Uniji, Center brez nepotrebnega odlašanja pripravi začetno poročilo o novi psihoaktivni snovi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prvi znak narave ali obsega zdravstvenih in socialnih tveganj, povezanih z novo psihoaktivno snovjo;

(a)  prvi znak narave ali obsega zdravstvenih, varnostnih in socialnih tveganj, povezanih z novo psihoaktivno snovjo, vključno s kontraindikacijami za uporabo z drugimi snovmi, če so na voljo;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  informacije o toksičnosti nove psihoaktivne snovi in ustrezne dokaze o interakcijah z drugimi snovmi ali predhodnimi bolezenskimi stanji;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacije o vpletenosti kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

(d)  informacije o vpletenosti kriminalnih združb v razvoj, proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  informacije o podobnostih in razlikah v primerjavi z drugimi snovmi s podobno kemijsko strukturo ali farmakološkimi lastnostmi;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Center od Evropske agencije za zdravila zahteva informacije o tem, ali je nova psihoaktivna snov v Uniji ali kateri koli državi članici:

5.  Center zahteva, da Evropska agencija za zdravila brez nepotrebnega odlašanja zagotovi informacije o tem, ali je nova psihoaktivna snov v Uniji ali kateri koli državi članici:

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Center zahteva, da Europol zagotovi informacije o vpletenosti kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi ter v kakršno koli uporabo nove psihoaktivne snovi.

6.  Center zahteva, da Europol brez nepotrebnega odlašanja zagotovi informacije o vpletenosti kriminalnih združb v razvoj, proizvodnjo, distribucijo in dobavo nove psihoaktivne snovi ter v kakršno koli uporabo nove psihoaktivne snovi.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Center zahteva, da Evropska agencija za kemikalije in Evropska agencija za varnost hrane zagotovita razpoložljive informacije in podatke o novi psihoaktivni snovi.

7.  Center zahteva, da Evropska agencija za kemikalije, Evropska agencija za varnost hrane in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni zagotovijo razpoložljive informacije in podatke o novi psihoaktivni snovi.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 b – odstavek 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Ko Center zbere informacije o več novih psihoaktivnih snoveh s podobno kemijsko strukturo, v šestih tednih od predložitve začetnega poročila Komisiji in Svetu predloži posamezna začetna poročila ali skupna poročila o več novih psihoaktivnih snoveh pod pogojem, da so značilnosti vsake nove psihoaktivne snovi jasno opredeljene.

11.  Ko Center zbere informacije o več novih psihoaktivnih snoveh, za katere meni, da imajo podobno kemijsko strukturo, v šestih tednih od predložitve začetnega poročila Komisiji in Svetu predloži posamezna začetna poročila ali skupna poročila o več novih psihoaktivnih snoveh pod pogojem, da so značilnosti vsake nove psihoaktivne snovi jasno opredeljene.

Obrazložitev

Ta odstavek je dobrodošel dodatek uredbi, saj bo Centru omogočil, da stori več naenkrat, vseeno pa je podobnost kemijskih struktur novih psihoaktivnih snovi včasih težko določiti, zato bi moral imeti Center možnost odločiti, ali so snovi dovolj podobne, da se obravnavajo s skupnim poročilom.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  analizo tveganj za zdravje, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti glede njene akutne in kronične toksičnosti, možnosti zlorabe in zasvojenosti, učinkov na telo, duševnost in vedenje;

(c)  analizo tveganj za zdravje, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti glede njene akutne in kronične toksičnosti, možnosti zlorabe in zasvojenosti, učinkov na telo, duševnost in vedenje, pa tudi ustrezne dokaze o interakciji novih psihoaktivnih snovi z drugimi snovmi ali predhodnimi bolezenskimi stanji;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  analizo socialnih tveganj, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti njenim vplivom na socialno vedenje, javni red in kriminalne dejavnosti, vpletenost kriminalnih združb v proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

(d)  analizo socialnih tveganj, ki so povezana z novo psihoaktivno snovjo, zlasti njenim vplivom na socialno vedenje, javni red in kriminalne dejavnosti, vpletenost kriminalnih združb v razvoj, proizvodnjo in distribucijo nove psihoaktivne snovi;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacije o razširjenosti in vzorcih uporabe nove psihoaktivne snovi, njeni dostopnosti in možnosti širjenja v Uniji;

(e)  informacije o razširjenosti in vzorcih uporabe nove psihoaktivne snovi, njeni dostopnosti in možnosti širjenja v Uniji, ob upoštevanju vseh možnih distribucijskih poti, ter informacije o razlogih za njeno uporabo;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  analizo varnostnih tveganj, povezanih z novo psihoaktivno snovjo, zlasti v zvezi z njeno proizvodnjo, proizvodnimi pogoji in sestavinami;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 3 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  informacije o komercialni in industrijski uporabi nove psihoaktivne snovi, obsegu take uporabe ter njeni uporabi za znanstvene raziskave in razvoj.

(f)  informacije o komercialni in industrijski uporabi nove psihoaktivne snovi, obsegu take uporabe ter njeni uporabi za znanstvene raziskave in razvoj, vključno z informacijami o možnostih zlorabe snovi, ki je bila dovoljena za zakonite namene.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znanstveni odbor oceni tveganja, ki jih predstavlja nova psihoaktivna snov ali skupina novih psihoaktivnih snovi. Direktor lahko po nasvetu predsednika znanstvenega odbora odbor razširi s strokovnjaki z znanstvenih področij, ki so pomembna za pripravo uravnotežene ocene tveganj nove psihoaktivne snovi, če se mu to zdi primerno. Direktor jih imenuje s seznama strokovnjakov. Upravni odbor odobri seznam strokovnjakov vsaka tri leta.

Znanstveni odbor Centra oceni tveganja, ki jih predstavlja nova psihoaktivna snov ali skupina novih psihoaktivnih snovi. Direktor lahko po nasvetu predsednika znanstvenega odbora odbor razširi s strokovnjaki z znanstvenih področij, ki so pomembna za pripravo uravnotežene ocene tveganj nove psihoaktivne snovi, če se mu to zdi primerno. Direktor jih imenuje s seznama strokovnjakov. Upravni odbor odobri seznam strokovnjakov vsaka tri leta.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 c – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Znanstveni odbor izvede oceno tveganja na podlagi razpoložljivih informacij in kakršnih koli drugih ustreznih znanstvenih dokazov. Pri tem upošteva vsa mnenja svojih članov. Center organizira postopek ocene tveganja, vključno z opredelitvijo prihodnjih potreb po informacijah in zadevnih študij.

5.  Znanstveni odbor Centra izvede oceno tveganja na podlagi razpoložljivih informacij in kakršnih koli drugih ustreznih znanstvenih dokazov. Pri tem upošteva vsa mnenja svojih članov. Center organizira postopek ocene tveganja, vključno z opredelitvijo prihodnjih potreb po informacijah in zadevnih študij.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1920/2006

Člen 5 d – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocena tveganja se ne izvede, če je nova psihoaktivna snov v zaključnih fazah ocenjevanja v okviru sistema Združenih narodov, tj. ko je strokovni odbor za odvisnost od drog Svetovne zdravstvene organizacije že objavil svoj kritični pregled s pisnim priporočilom, razen če so na voljo pomembne nove informacije, ki so še posebej pomembne za Unijo in ki v okviru sistema Združenih narodov niso bile upoštevane.

1.  Ocena tveganja se ne izvede, če je nova psihoaktivna snov v zaključnih fazah ocenjevanja v okviru sistema Združenih narodov, tj. ko je strokovni odbor za odvisnost od drog Svetovne zdravstvene organizacije že objavil svoj kritični pregled s pisnim priporočilom, razen če so na voljo ustrezni novi dokazi, ki kažejo na potrebo po poročilu o oceni tveganja na ravni Unije in ki v okviru sistema Združenih narodov niso bili upoštevani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Obravnava v odboru

12.10.2016

 

 

 

Datum sprejetja

8.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Nilsson, Marco Valli

(1)

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

(2)

New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses (Nove psihoaktivne snovi v Evropi: inovativni zakonodajni odzivi), publikacija EMCDDA, Lizbona, junij 2015, stran 4.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Datum predložitve EP

29.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Datum sprejetja

17.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo