Процедура : 2015/0277(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0364/2016

Внесени текстове :

A8-0364/2016

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0245

ДОКЛАД     ***I
PDF 1611kWORD 241k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0613),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0389/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2, относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Италианската република и Камарата на представителите на Република Малта, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от … (1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 октомври 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0364/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Дял І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция на Европейския съюз за въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

(Текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Целесъобразно е да се вземе предвид резолюцията на Европейския парламент от 29 октомври 2015 г. относно безопасното използване в гражданското въздухоплаване на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS), обичайно познати като безпилотни летателни апарати (UAV)1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В гражданското въздухоплаване следва винаги да се гарантира постоянно високо и хомогенно ниво на авиационна безопасност и опазване на околната среда чрез приемане на общи правила за безопасност и чрез мерки, гарантиращи, че всички продукти, лица и организации с участие във въздухоплаването в Съюза спазват тези правила, както и правилата за опазване на околната среда.

(1)  В гражданското въздухоплаване следва винаги да се гарантира постоянно високо и хомогенно ниво на авиационна безопасност чрез приемане на общи правила за безопасност и чрез мерки, гарантиращи, че всички продукти, лица и организации с участие във въздухоплаването в Съюза спазват тези правила.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Освен това, непрекъснато следва да се гарантира високо и хомогенно равнище на защита на околната среда чрез мерки, гарантиращи, че всички продукти, лица и организации с участие в гражданското въздухоплаване в Съюза спазват относимото право на Съюза и на международните стандарти и препоръчителни практики;

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Агенцията следва да насърчава пестенето на енергия, намаляването на потреблението на енергия и смекчаването на отрицателното въздействие на емисиите върху изменението на климата, шума и замърсяването на въздуха. За тази цел Агенцията следва да се основава на регламентите за единното европейско небе (ЕЕН) и да действа чрез подобреното трансгранично изпълнение на управлението на въздушното движение/аеронавигационно обслужване (УВД/АНО).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Не би било подходящо всички въздухоплавателни средства да са обект на общи правила. По-специално, предвид ниския риск, който те представляват за безопасността на гражданското въздухоплаване, въздухоплавателните средства, които имат проста конструкция или са в експлоатация главно в местен мащаб, както и тези, които са построени от любители или са особено редки, или са в наличност само в малък брой, следва да останат под регулаторния контрол на държавите членки, без настоящият регламент да поражда задължение за други държави членки да признават тези национални разпоредби.

(3)  Не би било подходящо всички въздухоплавателни средства да са обект на общи правила. По-специално, предвид ниския риск, който те представляват за безопасността на гражданското въздухоплаване, въздухоплавателните средства, които имат проста конструкция или са в експлоатация главно в местен мащаб, както и тези, които са построени от любители или са особено редки, или са в наличност само в малък брой, следва да останат под регулаторния контрол на държавите членки, без настоящият регламент да поражда задължение за други държави членки да признават тези национални разпоредби. Въпреки това Комисията следва да улесни приемането на общи стандарти за летателна годност и инструктивни материали, за да се изпълняват целите, посочени в букви а) — в), ж) и з) от член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Същевременно следва да се предвиди възможност да се прилагат някои разпоредби от настоящия регламент по отношение на някои типове въздухоплавателни средства, които са освободени от разпоредбите на настоящия регламент, особено тези, които са в промишлено производство и които биха могли да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза. Поради това на организациите, участващи в проектирането на такива въздухоплавателни средства следва да се разреши да подават заявления до Комисията, с които да искат от нея да вземе решение изискванията на Съюза по отношение на проектирането, производството и техническото обслужване на въздухоплавателни средства да се прилагат за новите типове въздухоплавателни средства, които ще бъдат пускани на пазара от такива организации.

(4)  Следва да се предвиди възможност да се прилагат някои разпоредби от настоящия регламент по отношение на някои типове въздухоплавателни средства, които са освободени от разпоредбите на настоящия регламент, особено тези, които са в промишлено производство и които биха могли да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза. Поради това на организациите, участващи в проектирането на такива въздухоплавателни средства следва да се разреши да подават заявления до Комисията, с които да искат от нея да вземе решение изискванията на Съюза по отношение на проектирането, производството и техническото обслужване на въздухоплавателни средства да се прилагат за новите типове въздухоплавателни средства, които ще бъдат пускани на пазара от такива организации.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Държавите членки следва да имат възможност да освободят от задължението за изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент летищата с малък обем на трафика след предварително разрешение от Комисията, при условие че въпросните летища все пак отговарят на минималните общи цели за безопасност, предвидени в съответните съществени изисквания. Когато държава членка предоставя такова освобождаване, то следва да важи и за оборудването, използвано на летището, и за доставчиците на наземно обслужване и услуги по управление на перона, с дейност на освободените летища. Освобождаванията, които държавите членки предоставят на летища преди влизането в сила на настоящия регламент, следва да останат валидни, но трябва да се гарантира, че информацията относно тях е общодостъпна.

(6)  Държавите членки следва да имат възможност да освободят от задължението за изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент летищата с малък обем на трафика след предварително уведомление и решение на Агенцията, при условие че въпросните летища все пак отговарят на минималните общи цели за безопасност, предвидени в съответните съществени изисквания. Когато държава членка предоставя такова освобождаване, то следва да важи и за оборудването, използвано на летището, и за управлението на перона на освободените летища. Освобождаванията, които държавите членки предоставят на летища преди влизането в сила на настоящия регламент, следва да останат валидни, но трябва да се гарантира, че информацията относно тях е общодостъпна.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Държавите членки могат да преценят, че е за предпочитане, по-специално от съображения за безопасност, оперативна съвместимост или повишена ефективност, да прилагат разпоредбите на настоящия регламент, а не на националното си законодателство, спрямо държавните въздухоплавателни средства и управлението на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО), осигурявани от военните сили. Те следва да са свободни да направят този избор. На Комисията следва да бъдат дадени необходимите изпълнителни правомощия да взима решения по подобни искания. Държавите членки, които се възползват от тази възможност, следва да си сътрудничат с Европейския съюз, с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“), по-специално като предоставят цялата необходима информация, която потвърждава, че въздухоплавателното средство и съответните дейности са в съответствие със съответните разпоредби на настоящия регламент.

(7)  Държавите членки могат да преценят, че е за предпочитане от съображения за безопасност и оперативна съвместимост да прилагат разпоредбите на настоящия регламент, а не на националното си законодателство, спрямо държавните въздухоплавателни средства и управлението на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО), осигурявани от военните сили. Държавите членки, които се възползват от тази възможност, следва да си сътрудничат с Европейския съюз, с Агенцията на Европейския съюз за въздухоплаване (наричана по-долу „Агенцията“), по-специално като предоставят цялата необходима информация, която потвърждава, че въздухоплавателното средство и съответните дейности са в съответствие със съответните разпоредби на настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Мерките, приети в съответствие с настоящия регламент, за регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, включително приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение, следва да съответстват и да са пропорционални на естеството и рисковете, свързани с различните видове операции и дейности, за които те се отнасят. Те също така следва, доколкото е възможно, да са формулирани по начин, който се съсредоточава върху преследваните цели, като в същото време позволяват различни начини за постигането на тези цели. Това следва да допринесе за по-рентабилно постигане на изискваните равнища на безопасност и за стимулиране на техническите и оперативните иновации. Следва да се използват признати промишлени стандарти и практики, когато е сигурно, че те гарантират спазване на съществените изисквания, определени в настоящия регламент.

(8)  Мерките, приети в съответствие с настоящия регламент, за регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, включително приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение, следва да съответстват и да са пропорционални на естеството и рисковете, свързани с различните видове въздухоплавателни средства, операции и дейности, за които те се отнасят. Те също така следва, доколкото е възможно, да са формулирани по начин, който се съсредоточава върху преследваните цели, като в същото време позволяват различни начини за постигането на тези цели и системен подход към гражданското въздухоплаване, като имат предвид взаимозависимостите между безопасността и другите технически области от нормативната уредба в сферата на въздухоплаването, включително в областта на киберсигурността. Това следва да допринесе за по-рентабилно постигане на изискваните равнища на безопасност и за стимулиране на техническите и оперативните иновации. Следва да се използват признати промишлени стандарти и практики, когато е сигурно, че те гарантират спазване на съществените изисквания, определени в настоящия регламент, по-специално в области, в които това е обичайното положение, като например наземното обслужване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Прилагането на солидни принципи за управление на безопасността е от съществено значение за непрекъснатото подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, предвиждането на нововъзникващи рискове за безопасността и оптималното използване на ограничените технически ресурси. Следователно е необходимо да се изготви обща рамка за планиране и прилагане на действия за подобряване на безопасността. За тази цел на равнището на Съюза следва да бъдат разработени Европейски план за авиационна безопасност и Европейска програма за авиационна безопасност. Всяка държава членка следва също да изготви национална програма за безопасност в съответствие с изискванията в приложение 19 към Чикагската конвенция. Тази програма следва да бъде придружена от план, описващ действията, които трябва да предприемат държавите членки за намаляване на риска за безопасността.

(9)  Прилагането на солидни принципи за управление на безопасността е от съществено значение за непрекъснатото подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, предвиждането на нововъзникващи рискове за безопасността и оптималното използване на ограничените технически ресурси. Следователно е необходимо да се изготви обща рамка за планиране и прилагане на действия за подобряване на безопасността. За тази цел на равнището на Съюза следва да бъдат разработени Европейски план за авиационна безопасност и Европейска програма за авиационна безопасност. Всяка държава членка следва също да изготви държавна програма за безопасност в съответствие с изискванията в приложение 19 към Чикагската конвенция. Тази програма следва да бъде придружена от план, описващ действията, които трябва да предприемат държавите членки за намаляване на риска за безопасността. Европейската програма за авиационна безопасност и планове, както и държавните програми за безопасност, описани в приложение 19 към Чикагската конвенция, следва да бъдат създадени с активното участие на заинтересованите страни в отрасъла.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В съответствие с разпоредбите на приложение 19 към Чикагската конвенция държавите членки трябва да въведат приемливо равнище на безопасност по отношение на авиационните дейности, за които са отговорни. С цел да се подпомогнат държавите членки при спазването на това изискване по един съгласуван начин, Европейският план за безопасност на въздухоплаването следва да определя приемливото равнище на безопасност за Съюза спрямо различните категории въздухоплавателни дейности. Това приемливо равнище на безопасност следва да не е със задължителен характер, но да изразява амбицията на Съюза и на държавите членки по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване.

(10)  В съответствие с разпоредбите на приложение 19 към Чикагската конвенция държавите членки трябва да въведат приемливо равнище на безопасност по отношение на авиационните дейности, за които са отговорни. С цел да се подпомогнат държавите членки при спазването на това изискване по един съгласуван начин, Европейският план за безопасност на въздухоплаването следва да определя високо, хомогенно равнище на безопасност за Съюза спрямо различните категории въздухоплавателни дейности. Това приемливо равнище на безопасност следва да не е със задължителен характер, но вместо това следва да изразява амбицията на държавите членки по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие със стандартите и препоръчителните практики, установени от Чикагската конвенция, следва да се определят съществени изисквания спрямо въздухоплавателните продукти, части, немонтирано оборудване, летища и предоставянето на услуги по УВД/АНО. Освен това следва да се определят и съществени изисквания спрямо лицата и организациите, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства и летища и в предоставянето на УВД/АНО. Такива съществени изисквания са необходими и спрямо лицата и продуктите, участващи в обучението и медицинското освидетелстване на екипажи и ръководители на полети.

(12)  В съответствие със стандартите и препоръчителните практики, установени от Чикагската конвенция, следва да се определят съществени изисквания спрямо въздухоплавателните продукти, части, немонтирано оборудване, летища, включително оборудване и системи за УВД/АНО. Освен това следва да се определят и съществени изисквания спрямо лицата и организациите, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства и летища и в предоставянето на УВД/АНО. Такива съществени изисквания са необходими и спрямо лицата и продуктите, участващи в обучението и медицинското освидетелстване на екипажи и ръководители на полети.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Жизненоважно е персоналът по поддръжка на електронните системи за безопасност на въздушното движение (ATSEP) да има подходящата квалификация, за да изпълнява своите задължения. С оглед на голямото разнообразие от среди, в които работи ATSEP, от съществено значение е квалификацията да може да се адаптира към променящата се работна среда. Поради това всички делегирани актове или актове за изпълнение следва да предвиждат изрично правно основание за определяне на подробни хармонизирани правила и насоки за обучение и за оценка на професионалната компетентност на ATSEP за различните видове задачи, свързани с безопасността. Това ще гарантира необходимото равнище на безопасност, като същевременно ще се взима предвид многостранният характер на задачите, изпълнявани от ATSEP.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Съществените изисквания относно екологичната съвместимост на проектите на въздухоплавателни продукти следва да обхващат както шума, така и емисиите от въздухоплавателните средства и да позволяват на Съюза да определя подробни технически стандарти, необходими за защитата на човешкото здраве и на околната среда от вредните въздействия на авиацията. Тези изисквания следва да се основават на стандартите и препоръчителните практики, установени от Чикагската конвенция.

(13)  Съществените изисквания относно екологичната съвместимост на проектите на въздухоплавателни продукти следва да обхващат както шума, така и емисиите от въздухоплавателните средства и да позволяват на Съюза да определя подробни технически стандарти, необходими за защитата на човешкото здраве и на околната среда от вредните въздействия на авиацията. Тези изисквания следва да съответстват на относимото право на Съюза и на международните стандарти и препоръчителни практики.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съюзът следва също така да определи съществени изисквания за безопасното предоставяне на наземно обслужване.

(14)  Съюзът следва също така да определи съществени изисквания за наземното обслужване, свързано с безопасността, въз основа на съществуващите правила и признати в сектора стандарти на международно равнище.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Аеронавигационните продукти, части и немонтирано оборудване, летищата и оборудването им, операторите на въздухоплавателни средства и на летища, системите и доставчиците на УВД/АНО, както и пилотите, ръководителите на полети и лицата, продуктите и организациите, участващи в тяхното обучение и медицинските прегледи, следва да са сертифицирани или лицензирани, след като се установи, че отговарят на съществените изисквания или, където е приложимо, на другите изисквания, определени в настоящия регламент или въз основа на него. Комисията следва да бъде оправомощена да приема необходимите подробни правила за издаването на тези сертификати и когато е приложимо, на декларациите, които ще бъдат представяни за тази цел, като се взимат предвид целите на регламента и естеството и рисковете на разглежданата конкретна дейност.

(16)  След като се установи, че отговарят на относимите съществени изисквания или, където е приложимо, на другите изисквания, определени в или съгласно настоящия регламент, следва да бъдат сертифицирани или лицензирани съответно: аеронавигационните продукти, части и немонтирано оборудване; летищата, включително оборудване, свързано с безопасността, операторите на въздухоплавателни средства и на летища; системите и елементите за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост; и доставчиците на УВД/АНО, както и пилотите, ръководителите на полети и лицата, продуктите и организациите, участващи в тяхното обучение и медицинските прегледи. За тази цел, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на приемането на необходимите подробни правила за издаването на тези сертификати и когато е приложимо, на декларациите, които ще бъдат представяни за тази цел, като се взимат предвид целите на регламента и естеството и рисковете на разглежданата конкретна дейност. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове. При приемането на тези делегирани актове Комисията следва да възприеме пропорционален подход към различните видове въздухоплавателни средства и операции, като същевременно гарантира, че тези делегирани актове не водят до допълнителна административна тежест или увеличение на разходите, като по този начин намаляват конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Следва да се предостави възможност на организациите, участващи в проектирането и производството на въздухоплавателни продукти и части, да декларират съответствие на проектите на продуктите и частите със съответните отраслови стандарти, когато се прецени, че това осигурява приемливо равнище на безопасност. Тази възможност следва да е ограничена до продукти, използвани в леката и спортната авиация и при съответните ограничения и условия, за да се гарантира безопасност.

(17)  Следва да се предостави възможност на организациите, участващи в проектирането и производството на въздухоплавателни продукти и части, да декларират съответствие на проектите на продуктите и частите със съответните отраслови стандарти, когато се прецени, че това осигурява високо, хомогенно равнище на безопасност. Тази възможност следва да е ограничена до продукти, използвани в леката и спортната авиация и при съответните ограничения и условия, за да се гарантира безопасност. Въпреки това Комисията следва да улесни приемането на общи стандарти за летателна годност и инструктивни материали, за да се изпълняват целите, посочени в букви а) — в), ж) и з) от член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тъй като безпилотните въздухоплавателни средства споделят въздушното пространство с традиционните въздухоплавателни средства, настоящият регламент следва да се прилага за тези въздухоплавателни средства, независимо от тяхната експлоатационна маса. Технологиите при безпилотните въздухоплавателни средства вече позволяват множество операции, които следва да се подчиняват на правила, които са пропорционални на риска, свързан с конкретната операция или вид операции.

(18)  Тъй като безпилотните въздухоплавателни средства споделят въздушното пространство с пилотираните въздухоплавателни средства, настоящият регламент следва да се прилага за тези въздухоплавателни средства. Технологиите при безпилотните въздухоплавателни средства вече позволяват широк спектър от възможни операции, които следва да се подчиняват на правила, които са пропорционални на риска, свързан с конкретната операция или вид операции.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Правилата за безпилотните въздухоплавателни средства следва да бъдат ясни, приложими и хармонизирани във всички държави членки, за да се осигури безопасно експлоатиране на безпилотните въздухоплавателни средства и култура на спазване на правилата сред операторите.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Правилата по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства следва, доколкото е възможно, да допринасят за спазването на съответните права, гарантирани съгласно законодателството на Съюза, по-специално с правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и с правото на защита на личните данни, посочено в член 8 от Хартата и в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и, както е регламентирано в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни11.

(19)  Правилата по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства следва да допринасят за спазването на съответните права, гарантирани съгласно законодателството на Съюза, по-специално с правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и с правото на защита на личните данни, посочено в член 8 от Хартата и в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и, както е регламентирано в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни11.

__________________

__________________

11 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

11 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За някои видове безпилотни въздухоплавателни средства, прилагането на разпоредбите на настоящия регламент във връзка със сертифицирането, надзора и изпълнението, както и разпоредбите по отношение на Агенцията не е необходимо за постигането на адекватно равнище на безопасност. Спрямо тези случаи следва да се прилагат механизмите за наблюдение на пазара, предвидени в законодателството на Съюза за хармонизация във връзка с продуктите.

(20)  За някои видове безпилотни въздухоплавателни средства, прилагането на разпоредбите на настоящия регламент във връзка със регистрацията, сертифицирането, идентификацията, надзора и изпълнението, както и разпоредбите по отношение на Агенцията не е необходимо за постигането на адекватно равнище на безопасност. Спрямо тези случаи следва да се прилагат механизмите за наблюдение на пазара, предвидени в законодателството на Съюза за хармонизация във връзка с продуктите.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  От съображения за сигурност и контрол, на всеки собственик на безпилотни въздухоплавателни средства следва да се издава номер на собственика, чрез който такова въздухоплавателно средство може да бъде идентифицирано. Този номер следва да бъде видим на всички безпилотни въздухоплавателни средства, експлоатирани от този собственик, и също така следва да бъде включен в Европейски регистър на безпилотните въздухоплавателни средства, воден от Агенцията. Този регистър следва да бъде лесно достъпен и следва да е в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Моделите на въздухоплавателни средства са безпилотни въздухоплавателни средства, използвани главно за забавления и попадат в приложното поле на настоящия регламент. От десетилетия тяхното равнище на безопасност е добро, особено тези, експлоатирани от членове на асоциация или клуб. По принцип тези асоциации и клубове са добре структурирани и са въвели много добра култура на безопасност. При приемането на делегирани актове и актове за изпълнение съгласно настоящия регламент Комисията следва да се опита да гарантира, че моделите на въздухоплавателни средства могат да продължат да се експлоатират както и досега съгласно съответните национални системи. Освен това, при приемането на тези делегирани актове и актове за изпълнение, Комисията следва да взема предвид необходимостта от плавен преход от различните национални системи към всяка нова регулаторна рамка и следва да вземе предвид съществуващите най-добри практики в държавите членки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Агенцията и компетентните национални органи следва да работят в партньорство с оглед на по-доброто откриване на опасни условия и взимане, по целесъобразност, на коригиращи мерки. По-специално, държавите членки следва да бъдат в състояние да прехвърлят помежду си или на Агенцията отговорностите по настоящия регламент, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането, особено, когато това е необходимо с цел подобряване на безопасността или по-ефикасно използване на ресурсите. Необходимо е също така, според случая, да се подпомагат държавите членки при изпълнението на тези задачи, при конкретни случаи на съвместен и трансграничен надзор, чрез създаване на ефективна рамка за обединяване и споделено ползване на услугите на авиационни инспектори и други специалисти с необходимите експертни познания.

(22)  Агенцията и компетентните национални органи следва да работят в партньорство с оглед на по-доброто откриване на опасни условия и взимане, по целесъобразност, на коригиращи мерки. По-специално, държавите членки следва да бъдат в състояние да прехвърлят помежду си или на Агенцията отговорностите по настоящия регламент, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането, особено, когато това е необходимо с цел подобряване на безопасността, подобряване на оперативната съвместимост или по-ефикасно използване на ресурсите. Със същите цели, организациите, за които се прилага настоящият регламент, следва също да получат възможност да поискат от Агенцията да поеме отговорността за сертифициране, надзор и правоприлагане на тяхната дейността. Необходимо е също така, според случая, да се подпомагат държавите членки при изпълнението на тези задачи, при конкретни случаи на съвместен и трансграничен надзор, чрез създаване на ефективна рамка за обединяване и споделено ползване на услугите на авиационни инспектори и други специалисти с необходимите експертни познания. Това обединяване обаче по никакъв начин не бива да доведе до каквито и да било допълнителни тежести или разходи за сектора на въздухоплаването.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  В рамките на институционалната система на Съюза прилагането на правото на ЕС е отговорност предимно на държавите членки. Сертифицирането, надзорът и задачите по изпълнение, изисквани по настоящия регламент и по делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, следва по принцип да се осъществяват на национално ниво от един или повече компетентни органи на държавите членки. В някои ясно определени случаи обаче на Агенцията следва също да се предостави правомощие да изпълнява тези задачи, както е посочено в настоящия регламент. В тези случаи на Агенцията следва също да се позволи да взима необходимите мерки, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства, с квалификацията на екипажите или с използването на въздухоплавателни средства на трети държави, когато това е най-добрият начин да се осигури еднаквост и да се улесни функционирането на вътрешния пазар.

(33)  В рамките на институционалната система на Съюза прилагането на правото на ЕС е отговорност предимно на държавите членки. Сертифицирането, надзорът и задачите по изпълнение, изисквани по настоящия регламент и по делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, следва по принцип да се осъществяват на национално ниво от компетентния орган на държавите членки. При някои добре определени случаи на Агенцията следва също да се позволи да взима необходимите мерки, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства, с квалификацията на екипажите или с използването на въздухоплавателни средства на трети държави, когато това е най-добрият начин да се осигури еднаквост и да се улесни функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Агенцията следва да осигурява техническите експертни познания на Комисията при подготовката на необходимото законодателство и да подпомага, когато това е необходимо, държавите членки и промишлеността при неговото изпълнение. Тя следва да може да публикува сертификационни спецификации и инструкции, както и да представя технически констатации, да издава сертификати или да регистрира декларации съгласно изискванията.

(34)  Агенцията следва да осигурява техническите експертни познания на Комисията при подготовката на необходимото законодателство и да подпомага държавите членки и промишлеността, включително МСП, при неговото изпълнение. Тя следва да може да публикува сертификационни спецификации и инструкции, както и да представя технически констатации, да издава сертификати или да регистрира декларации съгласно изискванията.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Глобалните навигационни спътникови системи, и по-специално програмата на ЕС „Галилео“, ще играят основна роля в прилагането на европейска система за управление на въздушното движение. Предвид това Агенцията следва да бъде оправомощена да разработи необходимите технически спецификации и да сертифицира организациите, предоставящи общоевропейски услуги по УВД/АНО, за да се осигури високо и хомогенно равнище на безопасност, оперативна съвместимост и оперативна ефикасност.

(35)  Глобалните навигационни спътникови системи, и по-специално програмата на ЕС „Галилео“, ще играят основна роля в прилагането на европейска система за управление на въздушното движение. Предвид това Агенцията следва да бъде оправомощена да разработи необходимите технически спецификации и да сертифицира системи за УВД/АНО и организациите, предоставящи общоевропейски услуги по УВД/АНО, за да се осигури високо и хомогенно равнище на безопасност, оперативна съвместимост и оперативна ефикасност.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  С Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета14 беше възложено на Агенцията задължението да съобщава всяка информация, която би могла да бъде полезна за актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които по причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Съюза. Агенцията следва също така да съдейства на Комисията при прилагането на Регламент (ЕО) № 2111/2005, като провежда необходимите оценки на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях, и прави съответните препоръки до Комисията.

(36)  С Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета14 беше възложено на Агенцията задължението да съобщава всяка информация, която би могла да бъде полезна за актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които по причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Съюза. Агенцията следва също така да съдейства на Комисията при прилагането на Регламент (ЕО) № 2111/2005, като провежда всички необходимите оценки във връзка с безопасността на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях, и прави съответните препоръки до Комисията.

__________________

__________________

14 Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).

14 Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  Агенцията следва да се съсредоточи върху интегрирането на научните изследвания и иновациите в областта на безопасните и екологосъобразни безпилотни въздухоплавателни средства в посочените по-горе програми.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Агенцията следва, при поискване, да съдейства на държавите членки и Комисията в областта на международните отношения, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, по-специално по отношение на хармонизацията на правилата и взаимното признаване на сертификати. Тя следва да има правото да установява подходящи отношения, чрез работни договорености, с органи на трети държави и с международни организации, компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент, след предварително одобрение от Комисията. С оглед на насърчаването на безопасността в световен мащаб, в контекста на високите стандарти, които се прилагат в Съюза, на Агенцията следва да бъде разрешено да участва, в рамките на своята област на компетентност, в техническо сътрудничество ad hoc, научни изследвания и проекти за подпомагане с трети държави и международни организации. Агенцията следва също да подпомага Комисията в прилагането на законодателството на Съюза в други технически области на гражданското въздухоплаване, като сигурността или регламента за единно европейско небе, когато Агенцията притежава съответния експертен опит.

(41)  Агенцията следва, при поискване, да съдейства на държавите членки и Комисията в областта на международните отношения, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, по-специално по отношение на хармонизацията на правилата и взаимното признаване на сертификати. Тя следва да има правото да установява подходящи отношения, чрез работни договорености, с органи на трети държави и с международни организации, компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент, след като Комисията е предварително информирана. Агенцията, в тясно сътрудничество с Комисията, следва да допринесе значително за износа на стандарти на Съюза в областта на въздухоплаването и за насърчаването на движението на въздухоплавателни продукти, професионалисти и услуги на Съюза в целия свят, за да се улесни достъпът до нови разрастващи се пазари. По-специално тя следва да направи това чрез партньорства с компетентните органи на трети държави в областта на въздухоплаването и чрез откриване на местни представителства на територията на трети държави. С оглед на насърчаването на безопасността в световен мащаб, в контекста на високите стандарти, които се прилагат в Съюза, на Агенцията следва също така да бъде разрешено да участва, в рамките на своята област на компетентност, в техническо сътрудничество, научни изследвания и проекти за подпомагане с трети държави и международни организации. Агенцията следва също да подпомага Комисията в прилагането на законодателството на Съюза в други технически области на гражданското въздухоплаване, като сигурността или регламента за единно европейско небе, когато Агенцията притежава съответния експертен опит.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Необходимо е да се гарантира, че засегнатите от решенията на Агенцията страни разполагат с необходимите средства за правна защита, които отговарят на специалния характер на въздухоплаването. Затова следва да се създаде подходящ механизъм на обжалване, който да позволява решенията на Агенцията да бъдат обжалвани пред специализиран апелативен съвет, чиито решения на свой ред могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз („Съдът“) в съответствие с ДФЕС.

(48)  Необходимо е да се гарантира, че засегнатите от решенията на Агенцията страни разполагат с необходимите средства за правна защита, които отговарят на специалния характер на въздухоплаването. Затова следва да се създаде подходящ механизъм на обжалване, който да позволява решенията на Агенцията да бъдат обжалвани пред апелативен съвет, чиито решения на свой ред могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз („Съдът“) в съответствие с ДФЕС.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Когато Агенцията разработва проект на правила от общ характер, които да се прилагат от националните власти, тя следва да се консултира с държавите членки. Освен това, когато правилата могат да повлияят съществено в социалната сфера, заинтересованите страни, включително социалните партньори, следва да бъдат консултирани по подходящ начин, когато Агенцията изготвя съответния проект на правила.

(50)  Когато Агенцията разработва проект на правила от общ характер, които да се прилагат от националните власти, тя следва да се консултира с държавите членки. Освен това, когато правилата могат да повлияят съществено на здравословните и безопасни условия на труд или в социалната сфера, или и двете, заинтересованите страни, включително социалните партньори в Съюза, ще бъдат консултирани по подходящ начин. Когато Агенцията изготвя съответния проект на правила, тя следва надлежно да вземе предвид тези последствия в своята оценка на въздействието на законодателството.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 54 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(54a)  От съществено значение е да се гарантира своевременното наличие, включително в реално време на свързана с безопасността информация, за да може тя да бъде анализирана и разпространена без ненужно забавяне. За тази цел Агенцията следва да координира на равнището на Съюза събирането, обмена и анализа на информация по въпроси от обхвата на настоящия регламент, включително защитените полетни данни и записите от бордните самописци, свалени в наземна база данни в реално време. За тази цел Агенцията може да сключва административни договорености за събирането, обмена и анализа на информация с юридически или физически лица, за които се прилага настоящият регламент, или със сдружения на такива лица. Тези договорености следва, доколкото е възможно, да благоприятстват използването на съществуващите канали за комуникация, като се избягва налагането на допълнителни тежести за тези физически и юридически лица.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 56 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56a)  С цел намаляване на общите разходи за дейностите по надзор върху УВД/АНО, ще бъде необходимо също така да се адаптира настоящата схема за събиране на пътни такси, така че да обхваща по подходящ начин правомощията на Агенцията за надзор върху УВД/АНО. Това ще гарантира, че Агенцията има необходимите ресурси, за да изпълнява задачите по надзор на безопасността, възложени ѝ чрез общия системен подход на Съюза в областта на авиационната безопасност. Това също така ще допринесе за по-прозрачно, разходоефективно и ефективно предоставяне на аеронавигационно обслужване на ползвателите на въздушното пространство, чрез което се финансира системата и се насърчава предлагането на интегрирано обслужване. Това адаптиране ще трябва също така да осигури подходящо разпределение на задачите между Агенцията и Евроконтрол.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59)  За да бъдат отчетени техническите, научните и оперативните потребности, както и тези в областта на безопасността посредством изменяне или допълване на разпоредбите относно летателната годност, опазването на околната среда, екипажите, въздушните операции, летищата, УВД/АНО, ръководителите на полети, операторите от трети държави, безпилотните въздухоплавателни средства, надзора и правоприлагането, разпоредбите за гъвкавост, глобите и периодичните плащания по санкции, таксите и плащанията, както и изискванията, изложени в приложенията към настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(59)  За да бъдат отчетени техническите, научните и оперативните потребности, както и тези в областта на безопасността посредством изменяне или допълване на разпоредбите относно летателната годност, опазването на околната среда, екипажите, въздушните операции, летищата, УВД/АНО, ръководителите на полети, операторите от трети държави, безпилотните въздухоплавателни средства, надзора и правоприлагането, разпоредбите за гъвкавост, глобите и периодичните плащания по санкции, таксите и плащанията, както и изискванията, изложени в приложенията към настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове. Комисията също така гарантира пропорционален и адаптиран подход към различните видове въздухоплавателни средства и операции.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59a)  Различните ползватели на въздушното пространство следва да получат справедлив достъп до въздушното пространство. В интерес на безопасността на въздухоплаването и за да се улесни правото на достъп до въздушното пространство, всяка държава членка следва да осигури непрекъснатост на предоставянето на УВД/АНО във въздушното пространство, за което тя е компетентна, като в същото време поддържа високо и хомогенно равнище на безопасност и свежда до минимум прекъсванията на услугата по отношение на неотговорни трети страни, включително в случай на непредвидени обстоятелства. Това следва да включва определянето на минимално равнище на услуга, на което операторите на въздухоплавателни средства да могат да разчитат.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(61a)  Промените, въвеждани с настоящия регламент, имат отражение върху прилагането на други законодателни актове на Съюза, и наред с другото, изискват отменяне на Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

________________

 

Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26).

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се вземе надлежно предвид възможността, въведена с настоящия регламент, Агенцията да приема ролята на компетентен орган за издаване и контрол на свидетелствата за авиационен оператор. Освен това, предвид нарастващото значение на въздушните превозвачи с оперативни бази в няколко държави членки, при които компетентният орган за оперативните лицензи и този за свидетелствата за авиационен оператор не съвпадат непременно, е налице необходимост да се подсили ефикасният надзор на тези въздушни превозвачи. Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се гарантира тясно сътрудничество между компетентните органи, отговорни съответно за надзора по отношение на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз.

(63)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се вземе надлежно предвид възможността, въведена с настоящия регламент, Агенцията да приема ролята на компетентен орган за издаване и контрол на свидетелствата за авиационен оператор. Освен това е налице необходимост да се подсили ефикасният надзор на тези въздушни превозвачи. Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се гарантира тясно сътрудничество между компетентните органи, отговорни съответно за надзора по отношение на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Основната цел на настоящия регламент е да се изгради и поддържа високо и хомогенно равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза заедно с високо и еднакво равнище на екологична защита.

1.  Основната цел на настоящия регламент е да изгради, поддържа и прилага високо, хомогенно равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  допринесе за осигуряването на високо, хомогенно равнище на защита на околната среда;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  улесни, в областите, обхванати от настоящия регламент, движението на авиационни стоки, услуги и персонал по света чрез създаване на подходящо сътрудничество с трети държави и техните органи по въздухоплаване;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  способства за повишена рентабилност и ефективност в процесите на регулиране и сертифициране, както и за оптимално използване на ресурсите на национално и съюзно равнище;

в)  способства за повишена рентабилност, наред с другото, като избягва дублирането, и насърчава ефективност в процесите на регулиране, сертифициране и надзор, както и за оптимално използване на ресурсите на национално и съюзно равнище;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  разпространи в световен мащаб разбирането на Съюза по отношение на стандартите и правилата в гражданското въздухоплаване, установявайки подходящо сътрудничество с трети държави и международни организации;

е)  разпространи в световен мащаб разбирането на Съюза по отношение на стандартите и правилата в гражданското въздухоплаване, установявайки подходящо сътрудничество с трети държави и международни организации, с цел да се насърчава безопасността, еднаквите условия на конкуренция и взаимното приемане на сертификати, отнасящи се до авиационни стоки, услуги и персонал;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  постави ударение върху научните изследвания и иновациите, включително и в процесите на регулиране и сертифициране;

ж)  постави ударение върху научните изследвания и иновациите, наред с другото в процесите на регулиране, сертифициране и надзор;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  насърчи, в областите, обхванати от настоящия регламент, техническата и оперативната съвместимост.

з)  насърчи, в областите, обхванати от настоящия регламент, административната, техническата и оперативната съвместимост.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  подкрепя доверието на пътниците в безопасността, сигурността и ефикасността на гражданското въздухоплаване.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гаранции, че декларациите и сертификатите, издадени в съответствие с настоящия регламент и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение, са валидни в целия Съюз, без никакви допълнителни изисквания;

б)  гаранции, че декларациите, лицензите и сертификатите, издадени в съответствие с настоящия регламент и приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение, са валидни, признати и се прилагат в целия Съюз, без никакви допълнителни изисквания;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  изграждане на независима Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“);

г)  изграждане на независима Агенция на Европейския съюз за въздухоплаване (наричана по-долу „Агенцията“);

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  инициативи за осведомяване и популяризиране, включващи обучение, предаване и разпространение на информация, свързана с безопасността.

ж)  инициативи за осведомяване и популяризиране, включващи обучение, предаване и разпространение на информация, свързана с безопасността, и където съществува взаимозависимост с авиационната сигурност, съответната информация за сигурността.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  проектирането и производството на въздухоплавателни средства от физическо или юридическо лице под надзора на Агенцията или на държава членка;

a)  проектирането и производството на въздухоплавателни средства, на продукти и части от:

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i)  физическо или юридическо лице под надзора на Агенцията или на държава членка;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii)  физическо или юридическо лице на трета държава, които ще бъдат регистрирани или експлоатирани и съответно използвани на територията, към която се прилагат Договорите;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателни средства, както и на свързани с тях продукти, части и немонтирано оборудване, когато въздухоплавателното средство:

б)  техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателни средства, както и на свързани с тях продукти, части и немонтирано оборудване, когато въздухоплавателното средство:

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  е регистрирано в държава членка, освен ако и в съответствие със степента, в която въпросната държава членка е прехвърлила своите задължения по Чикагската конвенция на трета държава и въздухоплавателното средство се управлява от оператор от трета държава;

i)  е регистрирано или е предназначено да бъде регистрирано в държава членка, освен ако и в съответствие със степента, в която въпросната държава членка е прехвърлила своите задължения по Чикагската конвенция на трета държава и въздухоплавателното средство се управлява от оператор от трета държава;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  е регистрирано в трета държава и е експлоатирано от оператор, който е установен, пребивава или чието основно място на стопанска дейност е на територията, към която се прилагат Договорите;

ii)  е регистрирано в трета държава и е експлоатирано или е предназначено да бъде експлоатирано от оператор, който е установен, пребивава или чието основно място на стопанска дейност е на територията, към която се прилагат Договорите;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  експлоатацията на въздухоплавателни средства за полети към, в рамките на или напускащи въздушното пространство на Единното европейско небе от оператор от трета държава;

в)  експлоатацията на въздухоплавателни средства за полети към, в рамките на или напускащи въздушното пространство на територията, към която се прилагат Договорите, от оператор от трета държава;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на летищно оборудване, използвано или предназначено за използване на летищата, посочени в буква д), както и предоставянето на наземно обслужване и услуги по управление на перона на тези летища;

г)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на летищно оборудване с определящо значение за безопасността, използвано или предназначено за използване на летищата, посочени в буква д), както и предоставянето на наземно обслужване и услуги по управление на перона на тези летища;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на летища, намиращи се на територията, към която се прилагат договорите и които са:

д)  проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на летища, включително оборудването, свързано с безопасността, намиращи се на територията, към която се прилагат договорите и които:

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  отворени за обществено ползване;

i)  са отворени за обществено ползване;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  обслужват полети с използване на процедури за кацане или излитане по прибори; както и

заличава се

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  разполагат с писта с настилка с дължина ≥ 800 метра или обслужват единствено хеликоптери;

iv)  разполагат с оборудвана писта с настилка с дължина ≥ 800 метра;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  осигуряването на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) във въздушното пространство на Единното европейско небе и проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на системи и съставни елементи, използвани в предоставянето на тези услуги по УВД/АНО.

ж)  осигуряването на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) във въздушното пространство на Единното европейско небе и проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на системи и съставни елементи, от които зависят безопасността или оперативната съвместимост, използвани в предоставянето на тези услуги по УВД/АНО;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, на техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, както и на оборудване за управление на безпилотни въздухоплавателни средства от разстояние, когато въздухоплавателното средство се експлоатира във въздушното пространство на Единното европейско небе от оператор, който е установен във или пребивава на територията, към която се прилагат Договорите.

з)  техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, на техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, както и на оборудване за управление на безпилотни въздухоплавателни средства от разстояние, когато въздухоплавателното средство се експлоатира във въздушното пространство на Единното европейско небе.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавните въздухоплавателни средства, и техните продукти, части и немонтирано оборудване, както и към персонала и организациите, участващи в дейности и услуги, извършвани от държавни въздухоплавателни средства;

a)  въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, извършващи военни, митнически, полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, брегова охрана или подобни дейности или услуги, под контрола и отговорността на държава членка, предприемани в обществен интерес от орган, на който са предоставени правомощия на публичен орган, както и за персонала и организациите, участващи в дейности и услуги, извършвани от такива въздухоплавателни средства;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  УВД/АНО, включително системите и съставните елементи, персонала и организациите, които са осигурени или предоставени от военните сили;

в)  УВД/АНО (включително системите и съставните елементи, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост, персонала и организациите), които са осигурени или предоставени от военните сили;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателни средства, чиято работа е свързана с нисък риск за авиационната безопасност, съгласно списъка в приложение I, както и към персонала и организациите, участващи в тази дейности.

г)  проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателни средства, изброени в приложение I, чиято работа е свързана с нисък риск за авиационната безопасност, както и за персонала и организациите, участващи в тази дейности.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Във връзка с буква г) държавите членки признават без допълнителни изисквания или оценки националните сертификати, издадени на тези въздухоплавателни средства и техните пилоти, когато тези въздухоплавателни средства и пилоти участват в трансгранични полети с цел поддръжка, ремонт, тестове, модификации или участие във въздушни спортове и изложения за максимален период от 60 дни през дадена календарна година.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 3 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  ограниченията на теглото, скоростта и обема на горещ въздух, посочени в букви д), е), ж), з), и) и й) от същото приложение.

ii)  ограниченията на теглото, скоростта и обема на горещ въздух, посочени в букви д), е), ж), з), и) и й) от същото приложение; както и

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква г – параграф 3 – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  критериите, определени в букви б) и в) от същото приложение.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Организацията, отговорна за проектирането на типа въздухоплавателно средство, може да поиска от Комисията да реши, че разпоредбите на раздел I от глава III се прилагат за проектирането, производството и техническото обслужване на този тип въздухоплавателно средство, както и на персонала и организациите, участващи в тези дейности, когато:

4.  Организацията, отговорна за проектирането на типа въздухоплавателно средство, може да поиска от Агенцията да реши, че разпоредбите на раздел I от глава III се прилагат за проектирането, производството и техническото обслужване на този тип въздухоплавателно средство, както и на персонала и организациите, участващи в тези дейности, когато:

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   проектът на този тип въздухоплавателно средство не е одобрен в съответствие с националното законодателство на държава членка.

в)   предварителното одобрение на проекта на този тип въздухоплавателно средство не е получено в съответствие с националното законодателство на държава членка.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията взима решение по това искане и се произнася дали са изпълнени критериите по първа алинея, след като се консултира с Агенцията и държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на съответната организация. Това решение се приема чрез акт за изпълнение, който се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2, и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Агенцията записва това решение и в хранилището, посочено в член 63.

Агенцията взима решение по това искане и се произнася дали са изпълнени критериите по първа алинея, след като се консултира с държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на съответната организация. Агенцията записва това решение в хранилището, посочено в член 63.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От датата, определена в това решение за изпълнение, проектирането, производството и техническото обслужване на въпросния тип въздухоплавателно средство, както и персоналът и организациите, участващи в тези дейности, се регулират единствено от разпоредбите на раздел I от глава III и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на тези разпоредби. В този случай разпоредбите на глава IV и глава V относно прилагането на разпоредбите на глава III, раздел I се прилагат също така по отношение на въпросния тип въздухоплавателно средство.

От датата, определена в това решение, проектирането, производството и техническото обслужване на въпросния тип въздухоплавателно средство, както и персоналът и организациите, участващи в тези дейности, се регулират единствено от раздел I от глава III и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети на тази основа. В този случай разпоредбите на глава IV и глава V относно прилагането на глава III, раздел I се прилагат също така по отношение на въпросния тип въздухоплавателно средство.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Регламент (ЕС) № XXX/XXXХ за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), държавите членки гарантират, че военните съоръжения, посочени в параграф 3, буква б) от настоящия член, които са отворени за общото въздушно движение и УВД/АНО, посочени в параграф 3, буква в) от настоящия член, осигурявани или предоставяни на общото въздушно движение от военните сили, осигуряват равнище на безопасност, равнозначно на произтичащото от прилагането на съществените изисквания, формулирани в приложения VII и VIII към настоящия регламент.

5.  Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Регламент (ЕС) № XXX/XXXХ за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), държавите членки гарантират, че военните съоръжения, посочени в параграф 3, буква б) от настоящия член, които са отворени за общото въздушно движение и УВД/АНО, посочени в параграф 3, буква в) от настоящия член, осигурявани или предоставяни на общото въздушно движение от военните сили, осигуряват равнище на безопасност и оперативна съвместимост с гражданските системи, равнозначно на произтичащото от прилагането на съществените изисквания, формулирани в приложения VII и VIII към настоящия регламент.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В такъв случай съответната държава членка уведомява Комисията и Агенцията за намеренията си. Това уведомление съдържа цялата необходима информация и по-специално:

В такъв случай съответната държава членка уведомява Агенцията за намеренията си. Това уведомление съдържа цялата необходима информация и по-специално:

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията решава, след като се консултира с Агенцията, дали, с оглед на характеристиките на дейностите, персонала и организациите, както и на целите и съдържанието на разпоредбите на раздел или разделите, за които е уведомена, въпросните разпоредби могат да бъдат приложени на практика и, според случая, при какви условия. Решението на Комисията, във вид на акт за изпълнение, се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2, и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Агенцията записва това решение в хранилището, посочено в член 63.

Агенцията решава дали, с оглед на характеристиките на дейностите, персонала и организациите, както и на целите и съдържанието на разпоредбите на раздел или разделите, за които е уведомена, въпросните разпоредби могат да бъдат приложени на практика и, според случая, при какви условия. Агенцията записва това решение в хранилището, посочено в член 63.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответната държава членка прилага разпоредбите на раздела или разделите, за които е уведомила Комисията, единствено след положително решение на Комисията и, според случая, след като гарантира спазването на условията, поставени в това решение. В такъв случай от датата, посочена в решението на държавата членка, дейностите, персоналът и заинтересованите организации трябва да се регулират единствено от тези разпоредби и от разпоредбите на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на тях. Тогава се прилагат и разпоредбите на глава IV и глава V относно прилагането на разпоредбите на раздела или разделите, за които е било изпратено уведомление по отношение на въпросните дейности, персонал и организации.

Съответната държава членка прилага разпоредбите на раздела или разделите, за които е уведомила Агенцията, единствено след положително решение на Агенцията и, според случая, след като гарантира спазването на условията, поставени в това решение. В такъв случай от датата, посочена в решението на държавата членка, дейностите, персоналът и заинтересованите организации трябва да се регулират единствено от тези разпоредби и от делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на тях. Тогава се прилагат и разпоредбите на глава IV и глава V относно прилагането на разпоредбите на раздела или разделите, за които е било изпратено уведомление по отношение на въпросните дейности, персонал и организации.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, Агенцията и компетентните органи на съответните държави членки си сътрудничат за целите на прилагането на настоящия параграф.

Агенцията и компетентните органи на съответните държави членки си сътрудничат за целите на прилагането на настоящия параграф.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да решат да оттеглят своите решения, приети в съответствие с настоящия параграф. В такъв случай съответната държава членка уведомява Комисията и Агенцията. Това уведомление се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, а Агенцията го включва в хранилището, посочено в член 63. Въпросната държава членка предвижда подходящ преходен период.

Държавите членки могат да решат да оттеглят своите решения, приети в съответствие с настоящия параграф. В такъв случай съответната държава членка уведомява Агенцията. Агенцията включва това решение в хранилището, посочено в член 63. Въпросната държава членка предвижда подходящ преходен период.

Изменение    81    

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В такъв случай съответната държава членка уведомява с мотивирано искане Комисията и Агенцията за намерението си да приеме такова решение. Това искане трябва да съдържа цялата необходима информация, свързана с планираното решение.

В такъв случай съответната държава членка уведомява с мотивирано искане Агенцията за намерението си да приеме такова решение. Това искане трябва да съдържа цялата необходима информация, свързана с планираното решение.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията решава, след като се консултира с Агенцията, дали условията по първа алинея, са изпълнени. Решението на Комисията, във вид на акт за изпълнение, се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2, и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Агенцията записва това решение в хранилището, посочено в член 63.

Агенцията решава дали условията по първа алинея, са изпълнени. Агенцията записва това решение в хранилището, посочено в член 63.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответната държава членка приема планираното решение единствено след положителното решение на Комисията. В такъв случай от датата, посочена в решението на държавата членка, проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на въпросното летище и неговите съоръжения вече не се регулират от разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

Съответната държава членка приема планираното решение единствено след положителното решение на Агенцията. В такъв случай от датата, посочена в решението на държавата членка, проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на въпросното летище и неговите съоръжения вече не се регулират от разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки правят ежегоден преглед на данните за трафика на летищата, които са освободили по настоящия параграф. Когато този преглед показва, че в продължение на три последователни години, едно от тези летища обработва годишно над 10 000 пътници и над 850 движения, свързани с товарни операции, съответната държава членка отменя освобождаването на това летище. В такъв случай, тя уведомява съответно за това Комисията и Агенцията. Решението за отмяна на освобождаването се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, а Агенцията го включва в хранилището, посочено в член 63.

Държавите членки правят ежегоден преглед на данните за трафика на летищата, които са освободили по настоящия параграф. Когато този преглед показва, че в продължение на три последователни години, едно от тези летища обработва годишно над 10 000 пътници и над 850 движения, свързани с товарни операции, съответната държава членка отменя освобождаването на това летище. В такъв случай, тя уведомява съответно за това Агенцията. Решението за отмяна на освобождаването се публикува в хранилището, посочено в член 63.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „надзор“ означава непрекъснато проверяване, пряко или от името на компетентен орган, дали изискванията, въз основа на които е било издадено едно свидетелство, или изискванията, съгласно които е била направена една декларация, продължават да се спазват;

(1)  „надзор“ означава непрекъснато проверяване, пряко или от името на компетентен орган, дали изискванията по настоящия Регламент и по делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, включително изискванията, въз основа на които е било издадено едно свидетелство, или изискванията, съгласно които е била направена една декларация, продължават да се спазват;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  „системи и съставни елементи за УВД/АНО, от които зависят безопасността или оперативната съвместимост“ означава всички системи и съставни елементи за УВД/АНО, които са необходими за безопасността при осигуряването на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „сертифициране“ означава всяка форма на признаване, в съответствие с настоящия регламент и въз основа на адекватна оценка, че дадена организация или лице, продукт, част, немонтирано оборудване, летище, летищно оборудване, система за УВД/АНО, съставен елемент на УВД/АНО или летателен тренажор отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, чрез издаването на сертификат, удостоверяващ това съответствие;

(6)  „сертифициране“ означава всяка форма на признаване, в съответствие с настоящия регламент и въз основа на адекватна оценка, на съответствието с приложимите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, чрез издаването на сертификат, удостоверяващ това съответствие;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „декларация“ означава всяко писмено изявление, направено в съответствие с настоящия регламент в рамките на изключителната отговорност на юридическо или физическо лице, предмет на настоящия регламент, което потвърждава, че са спазени приложимите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, по отношение на дадена организация или дадено лице, продукт, част, немонтирано оборудване, летищно оборудване, система за УВД/АНО или съставен елемент на УВД/АНО;

(7)  „декларация“ означава всяко писмено изявление, направено в съответствие с настоящия регламент в рамките на изключителната отговорност на юридическо или физическо лице, предмет на настоящия регламент, което потвърждава, че са спазени приложимите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „летищно оборудване“ означава оборудване, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които се използват или които се предвижда да се използват, с цел да се подпомогне експлоатацията на въздухоплавателни средства на летището;

(13)  „летищно оборудване, свързано с безопасността“ означава оборудване, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които се използват или които се предвижда да се използват, с цел да се подпомогне безопасната експлоатация на въздухоплавателни средства на летището;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  „летищно оборудване с определящо значение за безопасността“ означава оборудване, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, чиято повреда или неизправност би могла да застраши безопасността или полета на въздухоплавателно средство на летището;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „наземно обслужване“ означава предоставяните на летищата услуги, включително дейностите, свързани с безопасността в областта на наземното администриране и надзора, обслужването на пътници, обработката на багажи, товари и поща, обслужването на самолети, перонното обслужване, обслужването с горива и масла, поддръжката на самолети, полетните операции и администрирането на екипажи, наземния транспорт и кетъринга;

(22)  „наземно обслужване“ означава предоставяните на летищата услуги, свързани с безопасността, в областта на наземното администриране и надзора, обслужването на пътници, обработката на багажи, товари и поща, обслужването на самолети, перонното обслужване, обслужването с горива и масла, поддръжката на самолети, полетните операции и администрирането на екипажи, наземния транспорт и кетъринга;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „търговски въздушни превоз“ означава полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение, между две различни летища;

(23)  „търговски въздушен превоз“ означава полет на въздухоплавателно средство, отворен за обществеността, при който заплащането или друго възнаграждение се дава или обещава за превоза на пътници, товари или поща;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  „немонтирано оборудване“ означава всяко оборудване, което е на борда на въздухоплавателното средство, без да е монтирано, и което може да има отражение върху безопасността;

(28)  „немонтирано оборудване“ означава всякакъв вид инструменти, оборудване, механизми, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, което е носено на борда на въздухоплавателно средство от оператора, което не е част, и е използвано или се предвижда да се използва при експлоатацията или контрола на дадено въздухоплавателно средство, подкрепя способността за оцеляване на пътниците или би могло да има отражение върху безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 29 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  „пилот, управляващ летателния апарат дистанционно“ означава лице, което експлоатира безпилотно въздухоплавателно средство или следи експлоатацията на автоматично безпилотно въздухоплавателно средство;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  „държавно въздухоплавателно средство“ означава въздухоплавателно средство, извършващо военни, митнически, полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, брегова охрана или подобни дейности или услуги, под контрола и отговорността на държава членка, предприемани в обществен интерес от орган, на който са предоставени правомощия на публичен орган;

(32)  „държавно въздухоплавателно средство“ означава въздухоплавателно средство, извършващо военни, митнически, полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, брегова охрана или подобни дейности или услуги, под контрола и отговорността на държава членка, предприемани в обществен интерес от орган, на който са предоставени правомощия на публичен орган, или от негово име;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  „национален компетентен орган“ означава един или повече определени от дадена държава членка субекти с необходимите правомощия и отговорности за изпълнението на задачите, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

(34)  „национален компетентен орган“ означава субектът, определен от дадена държава членка и акредитиран от Агенцията с необходимите правомощия и отговорности за изпълнението на задачите, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, и Регламент (ЕС) № XXX/XXXX.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  „акредитация“ означава процесът, чрез който национален компетентен орган или квалифициран субект признава квалификациите, даващи право на дадени лица да извършват задачи в съответствие с настоящия регламент и Регламент (ЕС) № XXX/XXXX ;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 34 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б)  „Европейски регистър за безпилотни въздухоплавателни средства“ означава онлайн платформа, създадена и управлявана от Агенцията, която включва номерата, дадени на собствениците на безпилотни въздухоплавателни средства, експлоатирани в Европейския съюз;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  взимат под внимание различните видове въздухоплавателни средства и експлоатиране;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  взимат под внимание взаимозависимостите между различните области на авиационна безопасност и между авиационната безопасност и други технически области в нормативната уредба в сферата на въздухоплаването;

г)  взимат под внимание взаимозависимостите между различните области на авиационна безопасност и между авиационната безопасност, киберсигурността и други технически области в нормативната уредба в сферата на въздухоплаването;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  когато е възможно, формулират изисквания, като поставят ударение върху преследваните цели и същевременно позволяват те да бъдат постигнати по различни начини.

д)  когато е възможно, формулират изисквания, които се основават на резултатите, като поставят ударение върху преследваните цели и същевременно позволяват тези цели, основани на резултатите, да бъдат постигнати по различни начини;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  гарантират разделението между дейностите за предоставяне на услуги и регулаторните и надзорните задачи;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  предприемат мерки за насърчаване и подобряване на стандартите за безопасност;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  работните характеристики на въздухоплавателното средство и неговата комплексност;

в)  работните характеристики и специфичните нужди на въздухоплавателното средство и неговата комплексност;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  целта на полета и вида на използваното въздушно пространство;

г)  целта на полета, вида на въздухоплавателното средство и вида на използваното въздушно пространство;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейският план за авиационна безопасност определя, съгласно целите по член 1, приемливото равнище на безопасност за Съюза, за чието постигане държавите членки, Комисията и Агенцията се стремят съвместно.

3.  Европейският план за авиационна безопасност определя, съгласно целите по член 1, високото и хомогенно равнище на безопасност за Съюза, което държавите членки, Комисията и Агенцията се стремят съвместно да постигнат.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национална програма за авиационна безопасност

Държавна програма за безопасност

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка изготвя национална програма за авиационна безопасност за управлението на безопасността на гражданското въздухоплаване по отношение на въздухоплавателните дейности, за които отговаря (по-долу „Националната програма за авиационна безопасност“). Програмата трябва да е съизмерима с размера и сложността на тези дейности и да е в съответствие с Европейската програма за авиационна безопасност.

1.  Всяка държава членка, в сътрудничество със заинтересованите лица от стопанския сектор, изготвя и поддържа държавна програма за безопасност за управлението на безопасността на гражданското въздухоплаване по отношение на въздухоплавателните дейности, за които отговаря (по-долу „Държавна програма за безопасност“). Програмата трябва да е съизмерима с размера и сложността на тези дейности и да е в съответствие с Европейската програма за авиационна безопасност.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националната програма за авиационна безопасност включва най-малко следните елементи:

2.  Държавната програма за безопасност включва най-малко елементите на държавната програма за безопасност, описани в международните стандарти и препоръчаните практики.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  политика за безопасност на въздухоплаването, цели и ресурси;

заличава се

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  управление на риска за безопасността на въздухоплаването;

заличава се

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантиране на безопасност на въздухоплаването;

заличава се

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на безопасността на въздухоплаването;

заличава се

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националната програма за авиационна безопасност определя, съгласно целите по член 1 и равнището на безопасност, посочено в член 6, параграф 3, приемливото равнище на безопасност, което трябва да бъде постигнато на национално равнище по отношение на въздухоплавателните дейности, за които отговаря съответната държава членка.

3.  Държавната програма за безопасност определя, съгласно целите по член 1, въздухоплавателните дейности, за които отговаря съответната държава членка и които трябва да се осъществяват с оглед постигане на високото и хомогенно равнище на безопасност, посочено в член 6, параграф 3.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националната програма за авиационна безопасност се придружава от национален план за авиационна безопасност. Този план се основава на оценка на свързаната с безопасността информация и всяка държавата членка набелязва в него основните рискове за безопасността, засягащи националната система за безопасност на гражданското въздухоплаване и определя необходимите действия за ограничаването на тези рискове.

1.  Държавната програма за безопасност включва или се придружава от държавен план за авиационна безопасност. Този план се основава на оценка на свързаната с безопасността информация и всяка държава членка, в сътрудничество със съответните заинтересовани лица, набелязва в него основните рискове за безопасността, засягащи националната система за безопасност на гражданското въздухоплаване и определя необходимите действия за ограничаването на тези рискове.

Изменение    116

Предложение за регламент

Глава 3 – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Летателна годност и опазване на околната среда

Летателна годност

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б) и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване трябва да отговарят на съществените изисквания за летателна годност, изложени в приложение II, и по отношение на шума и емисиите на съществените изисквания за екологична съвместимост на продуктите, изложени в приложение III.

Пилотираните въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване отговарят на съществените изисквания за летателна годност, изложени в приложение II, и по отношение на шума и емисиите на съществените изисквания за екологична съвместимост на продуктите, изложени в приложение III, както и на изискванията за опазване на околната среда, които се съдържат в приложение 16 към Чикагската конвенция, според случая, с изключение на допълненията към това приложение.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и техните двигатели, витла и части, съответствието с член 9 се осигурява съгласно член 11, член 12 и член 15, параграф 1.

2.  По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и техните двигатели, витла и части, съответствието с член 9 се осигурява съгласно член 11, член 12, член 13, член 14 и член 15, параграф 1.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Типовият сертификат, сертификатът за изменения и одобрението на проекти за ремонти се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че проектът на продукта отговаря на основата за типово сертифициране, установено в съответствие с делегирания акт, посочен в член 18, параграф 1, буква а), подточка i), и че проектът на продукта няма свойства или характеристики, които да го правят несъобразен с околната среда или опасен за експлоатация.

Типовият сертификат, сертификатът за изменения и одобрението на проекти за ремонти се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че проектът на продукта отговаря на основата за типово сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 18, параграф 1, буква а), подточка i).

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Типовият сертификат, сертификатът за изменения и одобрението на проекти за ремонти могат да се издават и без посоченото заявление от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати или одобрения в съответствие с делегирания акт, посочен в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на продукта отговаря на условията, установени във втора алинея.

Типовият сертификат, сертификатът за изменения и одобрението на проекти за ремонти могат да се издават и без посоченото заявление, за собствени проекти, от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати или одобрения в съответствие с делегираните актове, посочени в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на продукта отговаря на условията, установени във втора алинея.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление, от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати в съответствие с делегирания акт, посочен в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на частта отговаря на основата за сертифициране, установено в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка ii).

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление, за собствени проекти, от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати в съответствие с делегираните актове, посочени в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на частта отговаря на основата за сертифициране, установено в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка ii).

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати в съответствие с делегирания акт, посочен в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на немонтираното оборудване отговаря на основата за сертифициране, установено в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка ii).

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление, за собствени проекти, от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и е била оправомощена да издава такива сертификати в съответствие с делегираните актове, посочени в член 18, параграф 1, буква к), когато тази организация установи, че проектът на немонтираното оборудване отговаря на основата за сертифициране, установено в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), подточка ii).

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  конкретните условия за постигане на съответствие на въздухоплавателното средство, посочено в член 2, параграф 1, буква б), точка ii) със съществените изисквания, посочени в член 9;

в)  конкретните условия за постигане на съответствие на въздухоплавателното средство, посочено в член 2, параграф 1, буква а), точка ii) и в член 2, параграф 1, буква б), точка ii) със съществените изисквания, посочени в член 9;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  условията за приемане на сертификати, информация за поддържана летателна годност и друга свързана с летателната годност документация, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, за целите на прилагането на член 57.

заличава се

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б) и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, Комисията се оправомощава, чрез делегирани актове по член 117, да изменя или допълва приложение II и приложение III, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти в областта на летателната годност или екологичната пригодност, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове по член 117, да изменя приложение II и приложение III, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти в областта на летателната годност или екологичната пригодност, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато приема делегираните актове, посочени в параграф 1, Комисията гарантира по-специално, че международните стандарти и препоръчани практики, съдържащи се в приложения 8 и 16 към Чикагската конвенция, се използват, когато това е целесъобразно.

 

Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако не е посочено друго в делегираните актове, приети в съответствие с член 25, пилотите подлежат на сертифициране и им се издава свидетелство за правоспособност на пилот и свидетелство за медицинска годност на пилот, съответно на операцията, която ще се осъществява.

1.  Ако не е посочено друго в делегираните актове, приети в съответствие с член 25, пилотите подлежат на сертифициране и им се издава свидетелство за правоспособност на пилот и свидетелство за медицинска годност на пилот, съответно на операцията, която ще се осъществява, и удостоверяващо физическата и психическата годност на пилотите да изпълняват тази дейност.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кабинният екипаж, участващ в операции на търговския въздушен транспорт подлежи на сертифициране и получава свидетелство.

Кабинният екипаж, участващ в операции на търговския въздушен транспорт, подлежи на сертифициране и получава сертификат.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 25, кабинният екипаж, участващ в операции, различни от търговския въздушен транспорт, подлежи също на сертифициране и получава свидетелство.

Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 25, кабинният екипаж, участващ в операции, различни от търговския въздушен транспорт, подлежи също на сертифициране и получава лиценз от компетентния орган.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези свидетелства се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че той или тя спазва правилата, установени в делегираните актове, приети в съответствие с член 25 за гарантиране спазването на посочените в член 19 съществени изисквания за теоретична подготовка, практически умения, и медицинска годност.

Тези сертификати се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че той или тя спазва правилата, установени в делегираните актове, приети в съответствие с член 25 за гарантиране спазването на посочените в член 19 съществени изисквания за теоретична подготовка, практически умения, и медицинска годност.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Организациите за обучение на екипаж не получават финансови приходи от стажантите, когато предоставят обучение на въздухоплавателно средство, което превозва пътници или товари.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  условията за приемане на свидетелствата за правоспособност за пилоти, свидетелствата за медицинска годност за пилоти и удостоверенията за кабинен екипаж, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, за целите на прилагането на член 57;

заличава се

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на пилотите и кабинния екипаж, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 2, параграф 1, буква б), както и на летателни тренажори, лица и организации, участващи в обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи на тези пилоти и кабинен екипаж, Комисията се оправомощава да изменя или допълва приложение ІV посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 117, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти, свързани с безопасността на екипажите, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на пилотите и кабинния екипаж, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 2, параграф 1, буква б), както и на летателни тренажори, лица и организации, участващи в обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи на тези пилоти и кабинен екипаж, Комисията се оправомощава да изменя приложение ІV посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 117, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти, свързани с безопасността на екипажите, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато приетите в съответствие с член 28 делегирани актове предвиждат това, големите въздухоплавателни средства, използвани в операции на търговски въздушен превоз, разполагат с необходимите средства за възстановяване на данните от полетни записващи устройства и за своевременното им предоставяне на разположение за целите на разследването и предотвратяването на произшествия.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) условията, при които, при отчитане на посочените в член 4 принципи, операциите подлежат на или са изключени от изискванията, приложими за търговския въздушен превоз в настоящия регламент, и мерките, предприети съгласно настоящия регламент.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)  условията, при които за въздухоплавателните средства се изисква да са оборудвани със средство за възстановяване на данните от полетни записващи устройства, и условията за сигурното предаване, съхраняване и използване на тези данни за целите на член 27, параграф 3а; тези условия съответстват на действащото законодателство на Съюза в областта на разследванията на произшествията във въздухоплаването;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), Комисията се оправомощава, чрез делегирани актове, приемани в съответствие с член 117, да изменя или допълва приложение V и, ако е уместно, приложения VII и VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с въздушните операции, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, да изменя приложение V и, ако е уместно, приложения VII и VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с въздушните операции, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Летищата, летищното оборудване, експлоатацията на летищата и предоставянето на наземно обслужване и услуги по управление на перона трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение VII, и, ако е приложимо, приложение VIII.

Летищата, включително летищното оборудване, свързано с безопасността, експлоатацията на летищата и предоставянето на наземно обслужване и услуги по управление на перона отговарят на съществените изисквания, определени в приложение VII, и, ако е приложимо, приложение VIII, и зачитат степента на отговорност на летищните оператори и трети страни.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Летищата се подлагат на сертифициране, след което им се издава сертификат. Измененията в този сертификат също се подлагат на сертифициране и се отбелязват в сертификат за измененията.

Летищата, включително летищното оборудване, свързано с безопасността, се подлагат на сертифициране, след което им се издава сертификат. Измененията в този сертификат също се подлагат на сертифициране и се отбелязват в сертификат за измененията.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези сертификати обхващат летището и оборудването му, свързано с безопасността.

заличава се

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Организациите, отговорни за предоставянето на наземно обслужване и на услуги по управление на перона на летища, които са предмет на настоящия регламент, декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства, за да изпълнят задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29.

2.  Организациите, отговорни за предоставянето на наземно обслужване и на услуги по управление на перона на летища, които са предмет на настоящия регламент, декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства, за да изпълнят задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29. С делегирания акт, посочен в член 34, параграф 1, буква з), се гарантира признаването на тези декларации, без да се извършват допълнителни проверки на тези декларации от страна на операторите.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на летищата, летищното оборудване с определящо значение за безопасността, експлоатацията на летищата и осигуряването на наземно обслужване и на услуги по управление на перона на летища, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, с които да определя подробни правила по отношение на:

1.  По отношение на летищата, включително летищното оборудване, свързано с безопасността, експлоатацията на летищата и осигуряването на наземно обслужване и на услуги по управление на перона на летища, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, с които да определя подробни правила по отношение на:

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  условията за определяне, в съответствие с член 30, параграф 2, и за уведомяване на заявителя за приложимата за летището основа за сертифициране за целите на сертифицирането по член 30, параграф 1;

б)  условията за определяне, в съответствие с член 30, параграф 2, и за уведомяване на заявителя за приложимата за летището и за летищното оборудване, свързано с безопасността, основа за сертифициране за целите на сертифицирането по член 30, параграф 1, включително списъка на летищното оборудване, свързано с безопасността, установен въз основа на данните относно безопасността, предоставящи доказателства, че даден вид оборудване, използвано или предназначено за използване на летища от обхвата на настоящия регламент, представлява риск за безопасността;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  условията за определяне и за уведомяване на заявителя за приложимите към летищното оборудване с определящо значение за безопасността подробни спецификации за целите на сертифицирането по член 31, параграф 1;

в)  условията за определяне и за уведомяване на заявителя за приложимите към летищното оборудване с определящо значение за безопасността подробни спецификации за целите на сертифицирането по член 31, параграф 1, включително списъка на летищното оборудване с определящо значение за безопасността, установен въз основа на данните относно безопасността, предоставящи доказателства, че даден вид оборудване, използвано или предназначено за използване на летища от обхвата на настоящия регламент, представлява риск за безопасността;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  условията за издаване, потвърждаване, изменяне, временно отменяне или отнемане на летищните сертификати, посочени в член 30, включително експлоатационните ограничения, свързани с конкретните характеристики на летището;

г)  условията за издаване, потвърждаване, изменяне, временно отменяне или отнемане на летищните сертификати и тези на летищното оборудване, свързано с безопасността, посочени в член 30, включително експлоатационните ограничения, свързани с конкретните характеристики на летището;

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  условията за публикуване и разпространение на задължителна информация от Агенцията в съответствие с член 65, параграф 6 и от компетентните национални органи, за да се осигури безопасността на летищните операции и летищното оборудване.

л)  условията за публикуване и разпространение на задължителна информация от Агенцията в съответствие с член 65, параграф 6 и от компетентните национални органи, за да се осигури безопасността на летищните операции и летищното оборудване, свързано с безопасността;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a.)  Когато приема правилата, посочени в параграф 1 във връзка с предоставянето на наземно обслужване, Комисията гарантира, че се използват, ако е подходящо, признати промишлени стандарти и най-добри практики.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на летищата, летищното оборудване, експлоатацията на летища, наземното обслужване и услугите по управление на перона, Комисията се оправомощава, чрез делегирани актове, приемани в съответствие с член 117, да изменя или допълва приложение VII и, ако е уместно, приложение VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с летищата, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на летищата, включително свързаното с безопасността летищно оборудване, летищното оборудване с определящо значение за безопасността, експлоатацията на летища, наземното обслужване и услугите по управление на перона, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, да изменя приложение VII и, ако е уместно, приложение VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с летищата, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 37 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организации, участващи в проектирането, производството или техническото обслужване на системи и съставни елементи за УВД/АНО

Организации, участващи в проектирането, производството или техническото обслужване на системи и съставни елементи за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост,

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системи и елементи за УВД/АНО

Системи и елементи за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  условията за определяне и уведомяване на заявителя за приложимите към системите и съставните елементи за УВД/АНО подробни спецификации за целите на сертифицирането по член 38, параграф 2;

б)  условията за определяне и уведомяване на заявителя за приложимите към системите и съставните елементи за УВД/АНО подробни спецификации, включително идентификация на оборудването, от което зависи безопасността или оперативната съвместимост, за целите на сертифицирането по член 38, параграф 2;

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на предоставянето на УВД/АНО Комисията се оправомощава да изменя и допълва чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 117, приложение VIII и, ако е целесъобразно, приложение VII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или факти, засягащи безопасността, в областта на УВД/АНО, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на предоставянето на УВД/АНО Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, да изменя приложение VIII и, ако е целесъобразно, приложение VII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или факти, засягащи безопасността, в областта на УВД/АНО, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  условията за приемане на свидетелства за правоспособност на ръководители на полети, издадени съгласно законодателството на трета държава, за целите на прилагането на член 57;

заличава се

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  условията, които трябва да бъдат изпълнени от ръководителите на полети по отношение на времето за дежурства и изискванията за почивка; посочените условия следва да доведат до висока степен на безопасност чрез защита срещу въздействието на умората, като в същото време позволяват достатъчно гъвкавост при планирането;

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на ръководителите на полети, лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката или медицинското освидетелстване на ръководителите на полети, както и на летателните тренажори, Комисията се оправомощава да изменя или допълва приложение VIII посредством делегирани актове, приемани в съответствие с член 117, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с организациите за обучение и ръководителите на полети, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на ръководителите на полети, лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката или медицинското освидетелстване на ръководителите на полети, както и на летателните тренажори, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, да изменя приложение VIII, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с организациите за обучение и ръководителите на полети, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление от разстояние, отговарят на съществените изисквания, посочени в приложение IX.

Проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление от разстояние, както и персоналът и организациите, участващи в тези дейности, отговарят на съществените изисквания, посочени в приложение IX.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, с оглед постигане на подходящи равнища на безопасност, като се взимат предвид принципите, изложени в член 4, параграф 2, проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства се подлагат на сертифициране. Сертификатите се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че спазва правилата, установени в делегираните актове, приети в съответствие с член 47 за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в член 45. В сертификата се посочват свързаните с безопасността ограничения, експлоатационни условия и права.

1.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, с оглед постигане на високо и хомогенно равнище на безопасност, като се взимат предвид принципите, изложени в член 4, параграф 2, проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства се подлагат на сертифициране. Сертификатите се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че спазва правилата, установени в делегираните актове, приети в съответствие с член 47 за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в член 45. В сертификата се посочват свързаните с безопасността ограничения, експлоатационни условия и права.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, с оглед постигане на подходящи равнища на безопасност, като се взимат предвид принципите, изложени в член 4, параграф 2, проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, са предмет на декларация. Декларация се представя, когато са спазени съществените изисквания, посочени в член 45, и съответните подробни правила, определени в съответствие с член 47, за осигуряване на съответствие с тези съществени изисквания.

2.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, с оглед постигане на високо и хомогенно равнище на безопасност, като се взимат предвид принципите, изложени в член 4, параграф 2, проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства са предмет на декларация. Декларация се представя, когато са спазени съществените изисквания, посочени в член 45, и съответните подробни правила, определени в съответствие с член 47, за осигуряване на съответствие с тези съществени изисквания.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, при условие че подходящи равнища на безопасност могат да се постигнат без да се прилагат глави IV и V от настоящия регламент, тези глави не се прилагат по отношение на съществените изисквания, посочени в член 45, и на съответните подробни правила, определени в съответствие с член 47, за да се гарантира спазването на въпросните съществени изисквания. В такива случаи, посочените изисквания и правила съставляват „законодателство на Общността за хармонизация“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 и на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение № 93/465/ЕИО.

3.  Когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 47, при условие че високо и хомогенно равнище на безопасност може да се постигне, без да се прилагат глави IV и V от настоящия регламент, тези глави не се прилагат по отношение на съществените изисквания, посочени в член 45, и на съответните подробни правила, определени в съответствие с член 47, за да се гарантира спазването на въпросните съществени изисквания. В такива случаи, посочените изисквания и правила съставляват „законодателство на Общността за хармонизация“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 и на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение № 93/465/ЕИО.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки могат да приемат или да запазват законодателните разпоредби, които гарантират по-високо равнище на защита на сигурността или безопасността от тези, установени в настоящия регламент или в делегираните актове, предвидени в него.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  условията и процедурите за издаване, потвърждаване, изменяне, временно отменяне или отнемане на сертификатите за проектиране, производство, техническо обслужване и експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства, посочени в член 46, параграфи 1 и 2, включително условията при ситуации, в които, с оглед постигането на целите, определени в член 1, и като се взимат предвид естеството и рисковете на конкретната дейност, тези сертификати се изискват или са разрешени декларации, според случая;

a)  условията и процедурите за издаване, потвърждаване, изменяне, временно отменяне или отнемане на сертификатите за проектиране, производство, техническо обслужване и експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства, посочени в член 46, параграфи 1 и 2, включително условията при ситуации, в които, с оглед постигането на целите, определени в член 1, тези сертификати се изискват или са разрешени декларации, според случая; условията и процедурите надлежно отчитат типа на безпилотното въздухоплавателно средство, естеството и рисковете на конкретната дейност и района, в който ще се проведе операцията;

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  маркирането и идентификацията на безпилотни въздухоплавателни средства;

д)  условията и процедурите за задължителната регистрация, маркирането и идентификацията на безпилотни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 250 грама, на сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства в съответствие с параграф а) и на операторите;

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  условията и процедурите, при които пилот, управляващ дистанционно безпилотни въздухоплавателни средства, доказва необходимата компетентност чрез свидетелство за правоспособност или декларация, според случая, и свидетелство за медицинска годност, съответстващо на операцията, която ще се осъществява;

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  условието, при което безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в член 46, параграфи 1 и 2, трябва да бъдат снабдени с оборудване за безопасността и сигурността, свързано по-конкретно с ограничение за разстояние и височина, съобщаване на местоположението, ограничение за критични зони, предотвратяване на сблъскване, стабилизиране и автоматично кацане;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  условията, при които операциите с безпилотни въздухоплавателни средства се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността.

е)  условията, при които операциите с безпилотни въздухоплавателни средства се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността или сигурността;

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  условията и процедурите, при които следва да се установи Европейски регистър на безпилотните въздухоплавателни средства или съвместима хармонизирана национална регистрационна система, задаващи уникален номер на собственика и маркировка за безпилотни въздухоплавателни средства за безпилотно въздухоплавателно средство, използвано във всяка държава членка, и налагащи ниска финансова и административна тежест.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление от разстояние, Комисията се оправомощава, чрез делегирани актове, приемани в съответствие с член 117, да изменя или допълва приложение IX и, ако е уместно, приложение III, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с въздушните операции, в степента, необходима за постигане на целите, определени в член 1.

2.  По отношение на проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление от разстояние, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 117, да изменя приложение IX и, ако е уместно, приложение III, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността и сигурността, свързани с въздушните операции, в степента, необходима за постигане на целите, определени в член 1.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните компетентни органи, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, спазват правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешенията и декларациите, посочени в параграфи 1 и 2, се изискват единствено за експлоатация на въздухоплавателни средства при полети към, в рамките на или напускащи територията, за която се прилагат Договорите, с изключение на експлоатация на въздухоплавателни средства, при която се извършва единствено прелитане над тази територия.

3.  Разрешенията и декларациите, посочени в параграфи 1 и 2, се изискват единствено за експлоатация на въздухоплавателни средства при полети към, в рамките на или напускащи въздушното пространство на Единното европейско небе, с изключение на експлоатация на въздухоплавателни средства, при която се извършва единствено прелитане над тази територия.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сертификатите, издадени от Агенцията и националните органи по въздухоплаване, и декларациите, направени от юридически и физически лица в съответствие с настоящия регламент, са предмет изключително на правилата, условията и процедурите, предвидени в делегираните актове, посочени в настоящия член.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  извършват надзор над притежателите на сертификати, юридически и физически лица, които са представили декларации, както и над продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО, съставни елементи за УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на разпоредбите на глава III;

б)  извършват надзор над притежателите на сертификати, юридически и физически лица, които са представили декларации, както и над продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО и съставни елементи, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост, летателни тренажори и летища, които са предмет на разпоредбите на глава III;

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че националните компетентни органи упражняват задачите си независимо, безпристрастно и при пълна прозрачност, и че техните организация, персонал, управление и финансиране са подходящи. Държавите членки също така осигуряват на националните компетентни органи необходимите ресурси и капацитет за ефективно и навременно изпълнение на задачите, възложени им съгласно настоящия регламент.

 

Субект, който е определен от държава членка за национален компетентен орган, получава предварителна акредитация от Агенцията. Тази акредитация се издава само ако Агенцията е определила, че субектът спазва правилата, установени в делегираните актове, посочени в параграф 10, за да се гарантира спазването на изискванията, посочени в този параграф.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията носи отговорност, когато тези задачи са ѝ били възложени по силата на членове 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 и 70.

Агенцията носи отговорност, когато тези задачи са ѝ били възложени по силата на членове 53, 54, 55, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69 и 70.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националният компетентен орган на държавата членка, на чиято територия е разположено летището, отговаря за тези задачи по отношение на сертификата на летище, посочен в член 30, параграф 1, и на сертификата на организация, отговорна за експлоатацията на летище, посочен в член 32, параграф 1. Сертификатът на организация, отговорна за експлоатацията на летище, може да бъде комбиниран с този за летище или да бъде издаден отделно.

Националният компетентен орган на държавата членка, на чиято територия е разположено летището, отговаря за тези задачи по отношение на сертификата на летище, посочен в член 30, параграф 1, и на сертификата на организация, отговорна за експлоатацията на летище, посочен в член 32, параграф 1.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всички други случаи компетентният национален орган на държавата членка, в която пребивава физическото лице, подало заявление за издаване на сертификат или представило декларация, или, в случай на юридически лица, в което лицето е първоначално учредено, отговаря за тези задачи, освен ако делегираните актове, приети по силата на параграф 10, не предвиждат друго.

Във всички други случаи компетентният национален орган на държавата членка, в която пребивава физическото лице, подало заявление за издаване на сертификат или представило декларация, или, в случай на юридически лица, в която е основното място на стопанска дейност на лицето или в която то е учредено, отговаря за тези задачи, освен ако делегираните актове, приети по силата на параграф 10, не предвиждат друго.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Всяко физическо или юридическо лице, което е обект на настоящия регламент, може да представи на вниманието на Агенцията своите твърдения за различно прилагане на правилата в отделните държави членки. Ако тези различия пречат сериозно на работата на тези лица или по друг начин водят до значителни затруднения, Агенцията и националните компетентни органи на съответните държави членки си сътрудничат за незабавното отстраняване на тези различия. Когато тези различия не могат да бъдат преодолени, Агенцията представя въпроса на Комисията.

8.  Всяко физическо или юридическо лице, което е обект на настоящия регламент, може да представи на вниманието на Агенцията своите твърдения за различно прилагане на правилата в отделните държави членки. Ако тези различия пречат сериозно на работата на тези лица или по друг начин водят до значителни затруднения, Агенцията и националните компетентни органи на съответните държави членки си сътрудничат за разглеждането и, когато е необходимо, бързото и незабавното отстраняване на тези различия. Когато тези различия не могат да бъдат преодолени, Агенцията представя въпроса на Комисията.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Агенцията и националните компетентни органи предприемат необходимите действия за повишаване на осведомеността и извеждане на преден план на безопасността на гражданското въздухоплаване и разпространяват свързаната с безопасността информация, от която зависи предотвратяването на произшествия и инциденти.

9.  Агенцията и националните компетентни органи предприемат необходимите и ефективни действия за повишаване на осведомеността и извеждане на преден план на безопасността на гражданското въздухоплаване и разпространяват свързаната с безопасността информация, от която зависи предотвратяването на произшествия и инциденти.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 10 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  условията за провеждане на сертифициране и на разследвания, инспекции, одити и други надзорни дейности, необходими, за гарантиране на ефективен надзор на юридически и физически лица, продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО, съставни елементи за УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на настоящия регламент;

б)  условията за провеждане на сертифициране и на разследвания, инспекции, одити и други надзорни дейности, необходими, за гарантиране на ефективен надзор на юридически и физически лица, продукти, части, немонтирано оборудване, системи за УВД/АНО, съставни елементи за УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на настоящия регламент;

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 10 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  по отношение на параграф 3, условията за разпределяне на отговорностите между националните компетентни органи за гарантиране на ефективното изпълнение на задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане;

заличава се

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 10 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  условията и процедурите за акредитиране от Агенцията на субекти, които ще бъдат определени като национален компетентен орган на държава членка за целите на параграф 2а и за акредитиране от Агенцията или от националния компетентен орган на квалифициран субект.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейските авиационни инспектори изпълняват своите дейности по надзор и сертифициране под контрола, инструкциите и отговорността на Агенцията или националния компетентен орган, потърсил тяхното съдействие.

3.  Европейските авиационни инспектори изпълняват своите дейности по надзор и сертифициране под контрола, инструкциите и отговорността на Агенцията и националния компетентен орган, потърсил тяхното съдействие.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да прехвърлят на Агенцията отговорността за сертифициране, надзор и правоприлагане по отношение на някои или на всички организации, оператори, персонал, въздухоплавателни средства, летателни тренажори или летища, за които съответната държава членка носи отговорност по смисъла на настоящия регламент.

Държавите членки могат, единствено като временна предпазна мярка, да прехвърлят на Агенцията отговорността за сертифициране, надзор и правоприлагане по отношение на някои или на всички организации, оператори, персонал, въздухоплавателни средства, летателни тренажори или летища, за които съответната държава членка носи отговорност по смисъла на настоящия регламент.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на упражняването на посочената отговорност се прилагат разпоредбите на глави II и IV и на членове 120 и 121, както и приложимите разпоредби на националното законодателство на държавата членка, на която се прехвърля отговорността.

По отношение на упражняването на прехвърлената отговорност се прилагат разпоредбите на глави ІІ и IV и на членове 120 и 121.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията или държавата членка, според случая, приема прехвърлената отговорност, посочена в параграфи 1 и 2, единствено след като се увери, че може ефективно да я упражнява в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

3.  Агенцията или държавата членка, според случая, приема прехвърлената отговорност, посочена в параграфи 1 и 2, единствено след като се увери и покаже, че може ефективно да я упражнява в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, и разполага с необходимите ресурси за това.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато дадена държава членка смята да прехвърли отговорности в съответствие с параграфи 1 или 2, тя изготвя съвместно с Агенцията или с другата държава членка, според случая, преходен план, който гарантира безпроблемното прехвърляне на тези отговорности. Преди този преходен план да бъде окончателно одобрен се консултират юридическите и физическите лица, засегнати от прехвърлянето и, в случай на прехвърляне по параграф 2, се консултира Агенцията.

Когато дадена държава членка смята да се възползва от разпоредбите на параграфи 1 или 2, тя изготвя съвместно с Агенцията или с другата държава членка, според случая, преходен план, включващ оценка на въздействието, който гарантира безпроблемното прехвърляне на отговорностите, обхванати от искането, включително свързаните с това записи и документи. Преди този преходен план да бъде окончателно одобрен се консултират юридическите и физическите лица, засегнати от прехвърлянето и, в случай на прехвърляне по параграф 2, се консултира Агенцията.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията предоставя чрез хранилището, създадено съгласно член 63, списък на държавите членки, които са прехвърлили определени отговорности в съответствие с настоящия член. В списъка се посочват подробности за прехвърлените отговорности, което позволява ясното разграничаване на отговорностите след прехвърлянето и на засегнатите организации, оператори, персонал, въздухоплавателни средства, летателни тренажори или летища, според случая.

Агенцията предоставя чрез хранилището, създадено съгласно член 63, списък на държавите членки, които са се възползвали от разпоредбите на параграфи 1 или 2. В списъка се посочват подробности за прехвърлените отговорности, което позволява ясното разграничаване на отговорностите след прехвърлянето и на засегнатите организации, оператори, персонал, въздухоплавателни средства, летателни тренажори или летища, според случая.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държава членка, която е прехвърлила отговорността за сертифициране, надзор и правоприлагане на Агенцията или на друга държава членка съгласно параграфи 1 и 2, може да реши да прекрати прилагането на този член и да поиска отговорностите да бъдат прехвърлени обратно, така че нейният национален компетентен орган отново да стане отговорен за сертифицирането, надзора и правоприлагането.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  В съответствие с член 81, параграф 4, Агенцията установява местни представителства в онези държави членки, в които нейното присъствие изглежда необходимо, за да се гарантира, че се изпълняват отговорностите в областта на безопасността на въздухоплаването, попадащи в обхвата на настоящия регламент или за да подкрепи упражняването на отговорности, прехвърлени й в съответствие с параграф 1.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 54 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организации с международна дейност

Прехвърляне на задачи, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането по искане на организациите

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дадена организация може да поиска Агенцията да поеме ролята на компетентен орган, отговорен за сертифицирането, надзора и правоприлагането спрямо тази организация, в разрез с разпоредбите на член 51, параграф 3, когато тази организация притежава сертификат или има право да подаде заявление за сертификат в съответствие с разпоредбите на глава III до националния компетентен орган на дадена държава членка, но разполага или смята да разполага със значителни съоръжения и персонал, обхванати от въпросния сертификат, в една или повече други държави членки.

Дадена организация може да поиска Агенцията да поеме ролята на компетентен орган, отговорен за задачите по сертифицирането, надзора и правоприлагането спрямо тази организация, чрез дерогация от разпоредбите на член 51, параграф 2.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подобно искане може да бъде отправено и от две или повече организации, всяка от които е с основно място на дейност в друга държава членка и всяка от които притежава сертификат или има право да подаде заявление за сертификат в съответствие с разпоредбите на глава III за същия вид въздухоплавателна дейност.

заличава се

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато организациите, посочени в първа и втора алинея отправят подобно искане, те информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които се намира основното им място на дейност.

Когато една организация отправи подобно искане, тя информира за това националния компетентен орган на държавата членка, в която се намира основното ѝ място на дейност.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Агенцията смята, че може да упражнява ефективно отговорностите по сертифициране, надзор и правоприлагане, според случая, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети въз основа на него, тя изготвя, съвместно със съответната държава членка или съответните държави членки, според случая, преходен план, който гарантира безпроблемното прехвърляне на тези отговорности. Организациите, поискали прехвърлянето биват консултирани относно този преходен план преди той да бъде окончателно одобрен.

Когато Агенцията смята, че може да упражнява ефективно съответните задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане, според случая, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, приети въз основа на него, и докаже, че разполага с необходимите за това ресурси, тя изготвя, съвместно със съответната държава членка или съответните държави членки, според случая, преходен план, който гарантира безпроблемното прехвърляне на задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане, обхванати от искането, включително свързаните с това записи и документация. Организациите, поискали прехвърлянето биват консултирани относно този преходен план преди той да бъде окончателно одобрен.

 

Планът ясно идентифицира отговорностите на равнището на органа, които са обект на прехвърляне, както и отговорностите на равнище държава, които остават при прехвърлящата държава членка, и включват практически договорености за гарантиране на безпроблемно продължаване на дейностите, включително подробности за това как следва да се изпълняват международните задължения и задълженията на равнище на Съюза след прехвърлянето.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията и държавата членка или държавите членки, според случая, гарантират, че прехвърлянето на отговорностите се извършва в съответствие с преходния план.

Агенцията и държавата членка или държавите членки, според случая, гарантират, че прехвърлянето на задачите се извършва в съответствие с преходния план.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След прехвърлянето на отговорности съгласно параграфи 1 и 2 Агенцията се превръща в компетентния орган в областите на прехвърлена отговорност и съответната държава членка или държави членки биват освободени от тази отговорност. По отношение на упражняването на посочената отговорност от страна на Агенцията се прилагат разпоредбите на глави IV и V.

3.  След прехвърлянето на задачи съгласно параграфи 1 и 2 Агенцията се превръща в компетентния орган за целите на прехвърлените задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане и националният компетентен орган на съответната държава членка или държави членки бива освободен от тази отговорност. По отношение на упражняването на прехвърлените задачи от страна на Агенцията се прилагат разпоредбите на глави IV и V.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Степента на надзор и правоприлагане по отношение на организациите, които изискват от Агенцията да упражнява тези отговорности, при никакви обстоятелства не са по-ограничени от тези на компетентните национални органи, които са били първоначално отговорни.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разпоредбите на член 53, параграфи 5 и 6 се прилагат, както е целесъобразно, спрямо всяко прехвърляне на отговорност съгласно настоящия член.

4.  Разпоредбите на член 53, параграфи 5 и 6 се прилагат, както е целесъобразно, спрямо всяко прехвърляне на задачи съгласно настоящия член.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато в съответствие с параграф 1, дадена организация е поискала от Агенцията да действа като компетентен орган и посоченото искане е било уважено, заинтересуваната организация може по всяко време да реши да промени решението си, като поиска от националните компетентни органи на държавата членка, в която се намира основното място на стопанската й дейност, отново да поемат отговорността по сертифицирането, надзора и правоприлагането. В този случай, разпоредбите на параграфи от 1 до 4 се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 55 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Авариен механизъм за надзор

Задължителен механизъм за спешна помощ

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията препоръчва на дадена държава членка прехвърлянето на правомощия в съответствие с член 53, когато всички условия по-долу са изпълнени:

1.  Агенцията препоръчва на дадена държава членка създаването на механизъм за спешна помощ в съответствие с член 53, когато всички условия по-долу са изпълнени:

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  когато въпросната държава членка не е изпълнила препоръката на Агенцията или не е отстранила пропуските в срок до 3 месеца, считано от датата на препоръката, Комисията може да реши, ако сметне условията по параграф 1 за изпълнени, че отговорността за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане се прехвърля временно на Агенцията. Това решение се приема посредством актове за изпълнение, които се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2. При надлежно обосновани и неотложни причини, свързани с безопасността на въздухоплаването, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 116, параграф 4.

2.  когато въпросната държава членка не е изпълнила препоръката на Агенцията или не е отстранила пропуските в срок до 3 месеца, считано от датата на препоръката, Комисията, ако сметне, че създалата се ситуация застрашава безопасността на гражданското въздухоплаване, приеме актове за изпълнение, които временно определят Агенцията като компетентния орган, отговорен за съответните задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2. При надлежно обосновани и неотложни причини, свързани с безопасността на въздухоплаването, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 116, параграф 4.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, само след като всички възможности, посочени в член 73, за справяне с установените недостатъци са изчерпани, а други средства за справяне с тези недостатъци, включително мерките предвидени съгласно член 56 и Регламент (ЕО) № 111/2005, биха били непропорционални или недостатъчни.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  От датата, на която решението за изпълнение, посочено в параграф 2, поражда действие, Агенцията редовно оценява дали условието по параграф 1, буква в), продължава да е изпълнено. Когато сметне, че условието вече не е изпълнено, тя издава препоръка до Комисията да прекрати временното прехвърляне на отговорности.

3.  От датата, на която актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, пораждат действие, Агенцията редовно оценява, като определя в консултации със съответната държава членка дали условието по параграф 1 продължава да е изпълнено. Когато сметне, че условието вече не е изпълнено, тя издава препоръка до Комисията да прекрати задължителната подкрепа за отговорностите.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 4 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Комисията сметне, след като вземе предвид въпросната препоръка, че условието по параграф 1, буква в) вече не е изпълнено, тя взима решение за прекратяване на временното прехвърляне на отговорности към Агенцията.

Когато Комисията сметне, след като вземе предвид въпросната препоръка, че условието по параграф 1, буква в) вече не е изпълнено, тя взима решение за прекратяване на задължителното оказване на съдействие.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След прехвърлянето на отговорности съгласно параграф 2 Агенцията се превръща в компетентния орган в областите на прехвърлена отговорност и съответната държава членка бива освободена от тази отговорност. По отношение на упражняването на посочената отговорност от страна на Агенцията се прилагат разпоредбите на глави IV и V.

5.  След назначението, посочено в параграф 2, Агенцията се превръща в компетентния орган в областите на съответните задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане и националният компетентен орган на държавата членка бива освободен от тази отговорност. По отношение на упражняването от страна на Агенцията на прехвърлената ѝ отговорност в резултат на това назначение се прилагат разпоредбите на глави IV и V.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Докато временно действа като компетентен орган съгласно настоящия член, Агенцията предоставя необходимата техническа помощ на съответната държава членка, за да окаже подкрепа на тази държава членка в отстраняването на установените недостатъци възможно най-бързо. При извършване на разследванията съгласно член 71 Агенцията се възползва, във възможно най-голяма степен, от експертите и другия наличен персонал в съответната държава членка.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в делегираните актове, приети въз основа на член 18, параграф 1, буква л), член 25, параграф 1, буква е) и член 44, параграф 1, буква д).

б)  делегираните актове, приети в съответствие с параграф 1а, които гарантират еквивалентно ниво на безопасност с това, предвидено в настоящия регламент и които определят процедурите и условията за постигането и поддържането на необходимото доверие в регулаторните системи на трети държави.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С цел постигане и поддържане на доверието в регулаторните системи на трети държави, посочено в буква б), на Агенцията се разрешава да извършва необходимите технически оценки и оценки на законодателството на трети държави и на чуждестранните органи по въздухоплаване. За целите на провеждането на такива оценки и оценки, Агенцията може да сключва работни договорености в съответствие с член 77, параграф 2.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 117 с цел да бъдат установени подробни правила по отношение на признаването на сертификати и друга документация, удостоверяващи съответствието с правилата за гражданското въздухоплаване, приети в съответствие със законодателството на трета държава.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията и националните компетентни органи могат да разпределят своите задачи по сертифициране и надзор съгласно настоящия регламент на квалифицирани органи, които са акредитирани като отговарящи на критериите, посочени в приложение VI. Агенцията и националните компетентни органи, които използват квалифицирани органи въвеждат система за акредитиране и оценка на съответствието на квалифицираните органи с посочените критерии както към момента на акредитацията, така и след това.

Агенцията и националните компетентни органи могат да разпределят своите задачи по сертифициране и надзор съгласно настоящия регламент на квалифицирани органи, които са акредитирани като отговарящи на критериите, посочени в приложение VI, и са акредитирани в съответствие с член 51, параграф 10, буква за). Агенцията и националните компетентни органи, които използват квалифицирани органи въвеждат система за акредитиране и оценка на съответствието на квалифицираните органи с посочените критерии както към момента на акредитацията, така и след това.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато продължителността на мерките, посочени в параграф 1, превишава осем последователни месеца, или когато държава членка е взела същите мерки многократно и общата им продължителност надвишава осем месеца, Агенцията оценява дали условията по параграф 1 са изпълнени и, в срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, представя на Комисията препоръка по отношение на резултата от посочената оценка. Агенцията записва тази препоръка в хранилището, създадено в съответствие с член 63.

След получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, Агенцията незабавно оценява дали условията по параграф 1 са изпълнени.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато Агенцията сметне, че тези условия са изпълнени, тя незабавно прави оценка дали е способна да разреши установения от държавата членка проблем като вземе решенията, посочени в член 65, параграф 4, първа алинея, така че да се избегне необходимостта от вземане на мерки от страна на държавите членки. Когато Агенцията смята, че може да се справи с проблема, тя взема подходящото решение в този смисъл. Когато счита, че проблемът не може да бъде решен по този начин, тя отправя на Комисията препоръка за изменение на всеки делегиран акт или акт за изпълнение, приет въз основа на настоящия регламент, което тя смята за необходимо с оглед на прилагането на параграф 1.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато Агенцията смята, че тези условия не са изпълнени, тя представя незабавно препоръка до Комисията относно резултата от тази оценка. Агенцията записва тази препоръка в хранилището, създадено в съответствие с член 63.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този случай Комисията преценява, като взима предвид препоръката, дали условията са били изпълнени. Когато Комисията сметне, че условията не са изпълнени, или ако нейната оценка не съвпада с тази на Агенцията, тя приема, в срок от три месеца, считано от датата на получаване на препоръката, съответно решение за изпълнение, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и се записва в хранилището, създадено съгласно член 63.

заличава се

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответната държава членка незабавно прекратява мерките, взети съгласно параграф 1, след като бъде уведомена за посоченото решение за изпълнение.

заличава се

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След получаването на уведомлението, посочено в параграф 1, Агенцията незабавно прави оценка дали проблемът, установен от държавата членка, може да бъде решен от Агенцията чрез решенията, посочени в член 65, параграф 4, първа алинея, така че взетите от държавата членка мерки да не са вече необходими. Когато Агенцията смята, че проблемът може да бъде решен по този начин, тя взима подходящото решение в този смисъл. Когато счита, че проблемът не може да бъде решен по този начин, тя представя на Комисията препоръка за изменение на делегираните актове или актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, което тя смята за необходимо с оглед на прилагането на параграф 1.

3.  Комисията оценява, като взема предвид препоръката на Агенцията, дали тези условия са изпълнени.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато Комисията сметне, че условията не са изпълнени, или когато желае да се разграничи от оценката на Агенцията, тя приема в срок от един месец, считано от датата на получаване на препоръката, актове за изпълнение, съдържащи нейната констатация в този смисъл, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват в хранилището, създадено съгласно член 63.

 

След като Комисията ги е уведомила за актовете за изпълнение, съответната държава членка незабавно прекратява мерките, взети съгласно параграф 1.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигурено е приемливо равнище на безопасност и опазване на околната среда и съответствие с приложимите съществени изисквания, когато е необходимо чрез прилагането на мерки за смекчаване;

б)  осигурено е високо, хомогенно равнище на безопасност и опазване на околната среда и съответствие с приложимите съществени изисквания, когато е необходимо чрез прилагането на мерки за смекчаване;

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато продължителността на освобождаванията, посочени в параграф 1, превишава осем последователни месеца, или когато държава членка е предоставила същите освобождавания многократно и общата им продължителност надвишава осем месеца, Агенцията оценява дали условията по параграф 1 са изпълнени и, в срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, представя на Комисията препоръка по отношение на резултата от посочената оценка. Агенцията записва тази препоръка в хранилището, създадено в съответствие с член 63.

Когато продължителността на освобождаванията, посочени в параграф 1, превишава два последователни месеца, или когато държава членка е предоставила същите освобождавания многократно и общата им продължителност надвишава два месеца, Агенцията оценява дали условията по параграф 1 са изпълнени и, в срок от един месец от датата на получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, представя на Комисията препоръка по отношение на резултата от посочената оценка. Агенцията записва тази препоръка в хранилището, създадено в съответствие с член 63.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този случай Комисията преценява, като взима предвид препоръката, дали условията са били изпълнени. Когато Комисията сметне, че условията не са изпълнени, или ако нейната оценка не съвпада с тази на Агенцията, тя приема, в срок от три месеца, считано от датата на получаване на препоръката, съответно решение за изпълнение, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и се записва в хранилището, създадено съгласно член 63.

В този случай Комисията преценява, като взима предвид препоръката, дали условията са били изпълнени. Когато Комисията сметне, че условията не са изпълнени, или ако нейната оценка не съвпада с тази на Агенцията, тя приема, в срок от един месец, считано от датата на получаване на препоръката, съответните актове за изпълнение, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват в хранилището, създадено съгласно член 63.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато една държава членка смята, че съответствието с приложимите съществени изисквания, посочени в приложенията, може да бъде доказано по други начини, различни от посочените в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, и че тези начини предоставят значителни предимства по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване или носят повече ефективност за лицата, които са обект на настоящия регламент, или за съответните органи, тя може да представи на Комисията и Агенцията, посредством хранилището, създадено съгласно член 63, мотивирано искане за изменение на съответния делегиран акт или акт за изпълнение, така че да се позволи използването на тези други начини.

Когато една държава членка смята, че съответствието с приложимите съществени изисквания, посочени в приложенията, може да бъде доказано по други начини, различни от посочените в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, и че тези начини предоставят значителни предимства по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване, тя може да представи на Комисията и Агенцията, посредством хранилището, създадено съгласно член 63, мотивирано искане за изменение на съответния делегиран акт или акт за изпълнение, така че да се позволи използването на тези други начини, като докаже необходимостта от посочените други начини и като включи условията, които са били установени с оглед гарантиране на постигането на еквивалентно ниво на защита на безопасността.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В такъв случай, Агенцията представя незабавно препоръка до Комисията относно това дали искането на държавата членка отговаря на условията по първа алинея.

В такъв случай, Агенцията представя в рамките на три месеца от датата на получаване на искането препоръка до Комисията относно това дали искането на държавата членка отговаря на условията по първа алинея.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията координира на равнището на Съюза събирането, обмена и анализа на информация по въпроси от обхвата на настоящия регламент. За тази цел Агенцията може да сключва административни договорености за събирането, обмена и анализа на информация с юридически или физически лица, които са предмет на настоящия регламент, или със сдружения на такива лица.

2.  Агенцията координира на равнището на Съюза събирането, обмена и анализа на информация по въпроси от обхвата на настоящия регламент, включително при ситуация на въздухоплавателно средство в бедствие, защитените полетни данни и записите от бордните самописци, свалени в наземна база за целите на разследването на инциденти и предотвратяването им. За тази цел Агенцията може да сключва административни договорености за събирането, обмена и анализа на информация с юридически или физически лица, които са предмет на настоящия регламент, или със сдружения на такива лица. Договореностите следва да предвидят използването във възможно най-висока степен на съществуващите канали, да не въвеждат допълнителни изисквания за нотифициране, да използват налагането на допълнителни административни тежести, и да вземат предвид необходимостта от защита на данните.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на Комисията, Агенцията анализира спешни или важни въпроси от обхвата на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, националните компетентни органи си сътрудничат с Агенцията за извършването на този анализ.

3.  По искане на Комисията, Агенцията анализира спешни или важни въпроси от обхвата на настоящия регламент. Националните компетентни органи си сътрудничат с Агенцията за извършването на този анализ.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  С цел да се информира обществеността за общото равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза, Агенцията публикува веднъж годишно преглед на безопасността. Той съдържа анализ на общото състояние на безопасността на достъпен език и посочва дали има повишени рискове за безопасността.

6.  С цел да се информира обществеността за общото равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза, Агенцията веднъж годишно, и когато са налице особени обстоятелства, при необходимост, публикува преглед на безопасността. Той съдържа анализ на общото състояние на безопасността на достъпен език и посочва дали има повишени рискове за безопасността.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 4 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служителите и договорно наетият персонал, които предоставят информация в изпълнение на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, не биват подлагани на действия в тяхна вреда въз основа на предоставената от тях информация от страна на техния работодател или на организацията, за която те предоставят услуги.

Държавите членки гарантират, че служителите и договорно наетият персонал, които предоставят информация в изпълнение на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, не подлежат на действия в тяхна вреда въз основа на предоставената от тях информация от страна на техния работодател или на организацията, за която те предоставят услуги.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  издадените сертификати и получените декларации от Агенцията и от националните компетентни органи в съответствие с разпоредбите на глава III и членове 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 и 70;

a)  издадените сертификати и получените декларации от Агенцията и от националните компетентни органи в съответствие с разпоредбите на глава III и членове 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67б, 68, 69 и 70;

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мa)  данни относно авиацията с общо предназначение в Съюза, включително броя на регистрираните въздухоплавателни средства и издадените пилотни сертификати, както и разрешенията, свързани с това;

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – алинея 2 – буква м б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мб)  препоръки и обвързващи насоки на Агенцията относно полети над зони на конфликти, издадени в съответствие с член 76, параграф 3;

Изменение    235

Предложение за регламент

Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз.

1.  С настоящия регламент се създава Агенция по въздухоплаване на Европейския съюз.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  популяризират стандартите и правилата за въздухоплаване на Европейския съюз на международно равнище чрез създаване на подходящо сътрудничество с трети държави и международни организации.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  сътрудничи с други институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, в които техните дейности имат отношение към технически аспекти на гражданското въздухоплаване.

i)  сътрудничи с други институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, в които техните дейности имат отношение към технически аспекти на гражданското въздухоплаване, като в този случай разходите за посочените дейности не се поемат от Агенцията.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване Агенцията съдейства на Комисията при изготвянето на предложения за изменение на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приемани въз основа на него. Документите, които Агенцията представя пред Комисията за тези цели са под формата на становища.

1.  При поискване от страна на Комисията или друго юридическо или физическо лице, което е предмет на настоящия регламент, Агенцията съдейства на Комисията при изготвянето на предложения за изменение на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приемани въз основа на него. Тези предложения, когато е възможно, формулират изисквания, като поставят ударение върху преследваните цели и същевременно позволяват те да бъдат постигнати по различни начини. Документите, които Агенцията представя пред Комисията за тези цели са под формата на становища.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 4 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията приема подходящите решения за прилагането на членове 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 73.

Агенцията приема подходящите решения за прилагането на членове 53, 54, 55, 66, 67, 67а, 67 б, 68, 69, 70, 71 и 73.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията може да предоставя освобождавания на всяко юридическо или физическо лице, на което е издала сертификат в ситуациите и при условията, изложени в член 60, параграф 1. В такъв случай Агенцията незабавно уведомява Комисията и държавите членки чрез хранилището, създадено съгласно член 63, за предоставените освобождавания, причините за тях и, ако е приложимо, за приложените мерки за смекчаване. Когато продължителността на дадено освобождаване надвишава осем последователни месеца или когато Агенцията е издала същото освобождаване многократно и общата му продължителност надвишава осем месеца, Комисията преценява дали посочените условия са били спазени и, ако прецени, че това не е така, приема решение за изпълнение в този смисъл, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и се записва в хранилището, създадено съгласно член 63. Агенцията незабавно оттегля освобождаването, след като бъде уведомена за посоченото решение за изпълнение.

Агенцията може да предоставя освобождавания на всяко юридическо или физическо лице, на което е издала сертификат в ситуациите и при условията, изложени в член 60, параграф 1.

 

Когато тези освобождавания надхвърлят специфичната компетентност на Агенцията, която е определена в член 66, параграф 1 и член 66, параграф 2, буква а), Агенцията незабавно уведомява Комисията и държавите членки чрез хранилището, създадено съгласно член 63, за предоставените освобождавания, причините за тях и, ако е приложимо, за приложените мерки за смекчаване.

 

В допълнение, когато продължителността на дадено освобождаване надвишава два последователни месеца или когато Агенцията е издала същото освобождаване многократно и общата му продължителност надвишава три месеца, Комисията преценява дали посочените условия са били спазени и, ако прецени, че това не е така, приема актове за изпълнение, съдържащи установените от нея данни в този смисъл, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват в хранилището, създадено съгласно член 63.

 

Агенцията незабавно оттегля освобождаването, след като бъде уведомена за посочените актове за изпълнение.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Агенцията издава подходящите обвързващи насоки за прилагането на член 68, параграф 2, буква ба)

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Агенцията реагира незабавно на неотложен проблем по безопасността, който попада в обхвата на настоящия регламент, като набелязва коригиращи действия, които трябва да предприемат националните компетентни органи или юридически и физически лица, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, и като разпространи информация, която е от значение за тези национални компетентни органи и лица, включително насоки или препоръки, когато това е необходимо, за да се гарантира постигането на целите, посочени в член 1.

6.  Агенцията реагира незабавно на неотложен проблем по безопасността, който попада в обхвата на настоящия регламент и в рамките на нейната област на компетентност, като набелязва коригиращи действия, които трябва да предприемат националните компетентни органи или юридически и физически лица, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, за да се гарантира постигането на целите, посочени в член 1. Агенцията разпространява информация относно посочените корективни действия до тези национални компетентни органи и лица, за които тя е компетентният орган.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на продуктите, частите и немонтираното оборудване, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и буква б), точка i), Агенцията, когато е приложимо и е определено в Чикагската конвенция или приложенията към нея, изпълнява от името на държавите членки функциите и задачите на държавата на проектиране, производство или регистрация, когато тези функции и задачи се отнасят до сертифициране на проекти и до задължителната информация относно непрекъснатата летателна годност. За тази цел по-специално Агенцията:

1.  По отношение на продуктите, частите и немонтираното оборудване, посочени в член 2, параграф 1, буква а), Агенцията, когато е приложимо и е определено в Чикагската конвенция или приложенията към нея, изпълнява от името на държавите членки функциите и задачите на държавата на проектиране, производство или регистрация, когато тези функции и задачи се отнасят до сертифициране на проекти и до задължителната информация относно непрекъснатата летателна годност. За тази цел по-специално Агенцията:

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  отговаря за задачи, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на типовите сертификати, ограничените типови сертификати, сертификатите за изменения, включително допълнителните типови сертификати и одобренията на проекти за ремонти при проектирането на продукти в съответствие с член 11 и член 17, параграф 1, буква б;

е)  отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на типовите сертификати, ограничените типови сертификати, сертификатите за изменения, включително допълнителните типови сертификати и одобренията на проекти за ремонти при проектирането на продукти в съответствие с член 11 и член 17, параграф 1, буква б;

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  отговаря за задачи, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на сертификатите за проектирането на части и на немонтирано оборудване в съответствие с членове 12 и 13;

ж)  отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на сертификатите за проектирането на части и на немонтирано оборудване в съответствие с членове 12 и 13;

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  гарантира функциите на непрекъсната летателна годност, свързани с проектирането на продукти, части или немонтирано оборудване, които е сертифицирала и спрямо които извършва надзор, включително незабавното реагиране на проблем по безопасността и публикуването и разпространението на съответната задължителна информация.

i)  гарантира функциите на непрекъсната летателна годност, свързани с проектирането на продукти, части или немонтирано оборудване, които е сертифицирала и спрямо които извършва надзор, включително незабавното реагиране на проблем по безопасността на полетите и публикуването и разпространението на съответната задължителна информация.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на:

2.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на:

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3 по отношение на одобренията на организациите, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и на авиомедицинските центрове, посочени в член 22, когато тези организации и центрове имат основно място на дейност извън територията, за която носи отговорност дадена държава членка по силата на Чикагската конвенция.

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на одобренията на организациите, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и на авиомедицинските центрове, посочени в член 22, когато тези организации и центрове имат основно място на дейност извън територията, за която носи отговорност дадена държава членка по силата на Чикагската конвенция.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на сертификатите за летателни тренажори, в съответствие с член 23, във всеки от следните случаи:

2.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на сертификатите за летателни тренажори, в съответствие с член 23, във всеки от следните случаи:

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 67 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 67a

 

Летищното оборудване с определящо значение за безопасността

 

По отношение на летищното оборудване с определящо значение за безопасността, посочено в член 31, Агенцията:

 

a)   определя подробните спецификации за летищното оборудване с определящо значение за безопасността, които са обект на сертифициране в съответствие с член 31, и уведомява заявителя за това;

 

б)   отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на сертификатите и декларациите за летищното оборудване с определящо значение за безопасността в съответствие с член 31.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 67 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 67б

 

Свидетелство за авиационен оператор

 

Агенцията, когато е приложимо и е определено в Чикагската конвенция или приложенията към нея, изпълнява от името на държавите членки функциите и задачите на държавата на оператора по отношение на авиационните оператори, посочени в член 27, параграф 1 и извършващи операции на търговския въздушен превоз:

 

a)   между летища, разположени на територията на различни държави членки;

 

б)   между летища, разположени извън територията на държава членка;

 

За тази цел Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на тези оператори.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на:

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на:

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  сертификатите и декларациите на организациите, посочени в член 37, когато тези организации участват в проектирането, производството или техническото обслужване на общоевропейски системи и съставни елементи за УВД/АНО;

в)  сертификатите и декларациите на организациите, посочени в член 37, когато тези организации участват в проектирането, производството или техническото обслужване на общоевропейски системи и съставни елементи за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост;

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  декларациите от доставчици на УВД/АНО, на които Агенцията е издала сертификат в съответствие с букви а) и б), по отношение на системите и елементите за УВД/АНО, които тези доставчици експлоатират в съответствие с член 38, параграф 1.

г)  декларациите от доставчици на УВД/АНО, на които Агенцията е издала сертификат в съответствие с букви а) и б), по отношение на системите и елементите за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост, които тези доставчици експлоатират в съответствие с член 38, параграф 1.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3 по отношение на сертификатите и декларациите за системите и съставните елементи за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост, в съответствие с член 38, параграф 2.

б)  когато това се предвижда в делегираните актове, приети в съответствие с член 39, отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2 по отношение на сертификатите и декларациите за системите и съставните елементи за УВД/АНО, от които зависи безопасността или оперативната съвместимост, в съответствие с член 38, параграф 2.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

с цел да се осигури непрекъснатост в предоставянето на УВД/АНО във въздушното пространство на Единното европейско небе, Агенцията издава в тясно сътрудничество с управителя на мрежата задължителни насоки в съответствие с делегирания акт, посочен в член 39, параграф 1, буква а)

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3, по отношение на сертификатите на организациите (и евентуално на техния персонал), които осигуряват обучение на ръководители на полети, посочени в член 42, когато тези организации имат основно място на дейност извън територията, за която носи отговорност дадена държава членка по силата на Чикагската конвенция.

Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на сертификатите на организациите (и евентуално на техния персонал), които осигуряват обучение на ръководители на полети, посочени в член 42, когато тези организации имат основно място на дейност извън територията, за която носи отговорност дадена държава членка по силата на Чикагската конвенция.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 3, 3 по отношение на разрешенията за дейностите, посочени в член 49, параграфи 1 и 2, и на декларациите от операторите, посочени в член 49, параграф 2, освен ако дадена държава членка не изпълнява функциите и задачите на държавата на оператора по отношение на въпросните оператори.

1.  Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане в съответствие с член 51, параграф 2, по отношение на разрешенията за дейностите, посочени в член 49, параграфи 1 и 2, и на декларациите от операторите, посочени в член 49, параграф 2, освен ако дадена държава членка не изпълнява функциите и задачите на държавата на оператора по отношение на въпросните оператори.

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При поискване, Агенцията съдейства на Комисията при прилагането на Регламент (ЕО) № 2111/2005, като провежда необходимите проверки, включително посещения на място, на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях. Тя представя на Комисията резултатите от тези оценки, заедно с подходящите препоръки.

3.  При поискване Агенцията съдейства на Комисията при прилагането на Регламент (ЕО) № 2111/2005, като провежда всички необходими оценки за безопасност, включително посещения на място, на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях. Тя представя на Комисията резултатите от тези оценки, заедно с подходящите препоръки.

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По искане на Агенцията Комисията може да наложи на физическо или юридическо лице, сертифицирано от Агенцията или подало декларация до нея, в съответствие с настоящия регламент, една или и двете от следните глоби:

1.  По искане на Агенцията Комисията налага на физическо или юридическо лице, сертифицирано от Агенцията или подало декларация до нея, в съответствие с настоящия регламент, една или и двете от следните глоби:

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Размерът на глобите не надхвърля 4% от годишния доход или оборот на въпросното физическо или юридическо лице. Размерът на периодичните плащания по санкции не надхвърля 2,5 % от дневния доход или оборот на въпросното физическо или юридическо лице.

Размерът на глобите не надхвърля 4% от годишния доход или оборот, реализиран от въпросното физическо или юридическо лице чрез дейности, свързани с нарушението. Размерът на периодичните плащания по санкции не надхвърля 2,5 % от дневния доход или оборот на въпросното физическо или юридическо лице.

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията налага глоби и периодични плащания по санкции в съответствие с параграф 1, когато други мерки, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове, приети въз основа на него, по отношение на тези нарушения се окажат недостатъчни или непропорционални.

3.  Комисията налага глоби и периодични плащания по санкции в съответствие с параграф 1, в случаите, в които е налице нарушаване на сигурността или опазването на околната среда, и когато други мерки, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове, приети въз основа на него, по отношение на тези нарушения се окажат неподходящи, недостатъчни или непропорционални.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 73 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да разглежда, да прави копия или извлечения от всеки документ, запис или данни, които са притежание на или до които имат достъп тези органи и лица, независимо от носителя, на който се съхранява информацията.

г)  да разглежда, да прави копия или извлечения от всеки документ, запис или данни, които са от значение за целите на извършваната инспекция или надзорна дейност, и които са притежание на или до които имат достъп тези органи и лица, независимо от носителя, на който се съхранява информацията.

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Агенцията публикува обобщена информация относно прилагането във всяка държава членка на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него. Тя включва тази информация в годишния си преглед на безопасността, посочен в член 61, параграф 6.

7.  Агенцията публикува обобщена информация относно прилагането във всяка държава членка на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, включително обобщена информация относно резултатите от извършените от Агенцията инспекции. Тя включва тази информация в годишния си преглед на безопасността, посочен в член 61, параграф 6.

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 73 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 73a

 

Култура на общо сертифициране и надзор

 

Агенцията играе активна роля в изграждането на обща култура за сертифициране и надзор и на последователни практики на органите, за да се гарантира изпълнението на целите на член 1. За тази цел и като взема предвид резултатите от своята дейност по наблюдение, Агенцията извършва най-малко следните дейности:

 

a)   организиране на система за партньорски проверки на компетентните органи, с цел изграждане на способности и трансфер на знания;

 

б)   осигуряване на необходимата координация, за да се даде възможност за обмен на персонал между националните органи;

 

в)   консултиране на всички заинтересовани страни, ако е необходимо, относно постигнатия напредък в наблюдението.

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията съдейства на държавите членки и Комисията при набелязването на ключовите изследователски теми в областта на гражданското въздухоплаване, с което допринася да се гарантира последователност и съгласуваност между публично финансираната научноизследователска и развойна дейност и политиките, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

1.  Агенцията подпомага Комисията за набелязване на приоритетните научноизследователски теми с цел да се допринесе за непрекъснатия напредък на авиационната безопасност и авиационната сигурност и да се улесни свободното движение на стоки и хора, както и да се подобри конкурентоспособността на въздухоплавателната промишленост на Съюза. В допълнение, Агенцията съдейства на държавите членки и Комисията при набелязването на ключовите изследователски теми в областта на гражданското въздухоплаване, наред с другото въпросите на безопасността, сигурността, опазването на климата и на околната среда, което допринася да се гарантира последователност и съгласуваност между публично финансираната научноизследователска и развойна дейност и политиките, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Мерките, предприемани от Агенцията по отношение на емисиите и шума, за целите на сертифицирането на проекти на продукти в съответствие с член 11, имат за цел предотвратяване на значителни вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, предизвикани от дейности в областта на гражданското въздухоплаване.

1.  Мерките, предприемани от Агенцията по отношение на емисиите от въздухоплавателните средства на гражданската авиация и шума от въздухоплавателните средства за целите на сертифицирането на проекти на продукти в съответствие с член 11 и в рамките на международните стандарти и препоръчаните практики, имат за цел предотвратяване на въздействия, за които е доказано, че оказват значителни вреди върху климата, околната среда и човешкото здраве, предизвикани от дейности в областта на гражданското въздухоплаване, като отделят необходимото внимание на ползите за околната среда, техническата осъществимост и икономическия капацитет.

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, Комисията, Агенцията и другите институции, органи, служби и агенции на Съюза, в рамките на съответните им области на компетентност, си сътрудничат по въпроси, свързани с околната среда, включително по посочените в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета21, с цел да се гарантира, че вземат предвид зависимостите между защитата на околната среда, човешкото здраве и други, технически области на гражданското въздухоплаване.

2.  Държавите членки, Комисията, Агенцията и другите институции, органи, служби и агенции на Съюза, в рамките на съответните им области на компетентност, си сътрудничат по въпроси, свързани с околната среда, включително по посочените в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета21, в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21a и в Регламента REACH, с цел да се гарантира, че вземат предвид зависимостите между климата и защитата на околната среда, човешкото здраве и други, технически области на гражданското въздухоплаване, както и че се вземат надлежно предвид ползите за околната среда, техническата осъществимост и икономическия капацитет, както и рамката на международните стандарти и препоръчаните практики.

__________________

__________________

21 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

 

21aДиректива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията съдейства на Комисията при разработването и координацията на политиките и действията за опазване на околната среда, свързани с гражданското въздухоплаване, в частност чрез проучвания, симулации и технически консултации.

3.  Агенцията съдейства на Комисията при разработването и координацията на политиките и действията за опазване на околната среда, свързани с гражданското въздухоплаване, в частност чрез проучвания, симулации и технически консултации в области, в които има зависимости между защитата на околната среда, човешкото здраве и други технически аспекти на гражданското въздухоплаване.

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  С цел да информира заинтересованите страни и широката общественост, Агенцията публикува на всеки три години екологичен преглед, който дава обективна представа за състоянието на опазването на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в Съюза.

4.  С цел да информира заинтересованите страни и широката общественост, Агенцията публикува най-малко на всеки три години екологичен преглед, който дава обективна представа за състоянието на опазването на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в Съюза. При изготвянето на посочения преглед Агенцията използва на първо място информацията, вече достъпна на институциите и органите на Съюза, както и публично достъпната информация. Агенцията отправя също така препоръки с цел постигане на по-високо равнище на показателите за опазване на околната среда, в съответствие с международните стандарти и препоръчаните практики. В допълнение, Агенцията отправя препоръки с цел избягване на пропуски и припокривания в системата, като гарантира идентифицирането, планирането, координацията и съгласуваността на различните мерки на Съюза, необходими в тази област.

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 76 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Авиационна сигурност

Зависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки, Комисията и Агенцията си сътрудничат по въпросите на сигурността, свързани с гражданското въздухоплаване, включително киберсигурността, за да се гарантира, че се взимат под внимание зависимостите между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

1.  Агенцията, държавите членки и Комисията си сътрудничат по въпросите на сигурността, свързани с гражданското въздухоплаване, включително киберсигурността, при наличието на зависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При поискване Агенцията предоставя техническа помощ на Комисията в прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета22, включително при извършването на проверки на сигурността и в подготовката на мерките, които трябва да бъдат приети по силата на настоящия регламент.

2.  Когато съществуват зависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване, при поискване Агенцията предоставя техническа помощ на Комисията в прилагането на съответните разпоредби от законодателството на Съюза, включително при извършването на проверки на сигурността, свързани с въздухоплавателните средства, летищата и системи за сигурността на УВД, както и в подготовката на мерките, които трябва да бъдат приети по силата на настоящия регламент.

__________________

 

22 Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72).

 

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В защита на гражданското въздухоплаване от незаконни актове на вмешателство Агенцията може да предприема необходимите за това мерки съгласно член 65, параграф 6 и член 66, параграф 1, буква и). Преди да предприеме подобни мерки, Агенцията получава съгласието на Комисията и се консултира с държавите членки.

3.  За да допринесе за защитата на гражданското въздухоплаване от незаконни актове на вмешателство, Агенцията при необходимост реагира незабавно на спешен проблем, който е от общ интерес за държавите членки, когато съществуват зависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване, и когато посоченият спешен проблем попада в обхвата на настоящия регламент.

За тази цел Агенцията може да:

 

a)   предприема необходимите мерки съгласно член 66, параграф 1, буква и) за отстраняване на слабости при проектирането на въздухоплавателни средства;

 

б)   определя корективни действия, които да бъдат предприети от компетентните национални органи или от юридически и физически лица, при спазване на разпоредбите на настоящия регламент, чрез публикуване на задължителни насоки или препоръки, и разпространява съответната информация за тези органи и лица, когато проблемът засяга експлоатацията на въздухоплавателни средства, включително рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти.

 

Преди да предприеме мерките по параграф 3, буква а) и параграф 3, буква б), Агенцията получава съгласието на Комисията и се консултира с държавите членки. Агенцията базира тези мерки, по възможност, на общи оценки за рисковете за Съюза и взема предвид необходимостта от бърза реакция при извънредни случаи.

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 76 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 76a

 

Социално-икономически фактори

 

1.  Държавите членки, Комисията, Агенцията и други органи си сътрудничат с оглед гарантиране, че зависимостите между безопасността на гражданското въздухоплаване и свързаните с нея социално-икономически фактори се вземат предвид, inter alia, при регулаторните процедури, както и с оглед определянето на мерки за предотвратяване на социално-икономически рискове за авиационната безопасност, когато такива съществуват.

 

2.  Агенцията се консултира със съответните заинтересовани страни и ги включва при разглеждането на тези зависимости.

 

3.   Агенцията публикува веднъж на всеки три години преглед, който обективно отчита предприетите действия и мерки, и по-специално тези, които са насочени към зависимостите между безопасността на гражданското въздухоплаване и социално-икономическите фактори.

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване Агенцията съдейства на Комисията при управлението на отношенията ѝ с трети държави и международни организации в областите, обхванати от настоящия регламент. Това съдействие допринася, по-специално, за хармонизирането на правилата и взаимното признаване на сертификати.

1.  Агенцията съдейства на Комисията при управлението на отношенията ѝ с трети държави и международни организации в областите, обхванати от настоящия регламент. Това съдействие допринася, по-специално, за хармонизирането на правилата и за взаимното признаване на сертификати, и насърчава и защитава интересите на европейската космическа индустрия.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и с международни организации, компетентни по въпросите, разглеждани в настоящия регламент. За тази цел Агенцията може, след предварително одобрение от Комисията, да установява работни договорености с тези органи и международни организации.

2.  Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и с международни организации, компетентни по въпросите, разглеждани в настоящия регламент. За тази цел Агенцията може да установява работни договорености с тези органи и международни организации.

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията подпомага държавите членки в спазването на задълженията им по международни споразумения, отнасящи се до въпроси, обхванати от настоящия регламент, и по-специално на задълженията им по Чикагската конвенция.

3.  Агенцията подпомага държавите членки в спазването на задълженията им по международни споразумения, отнасящи се до въпроси, обхванати от настоящия регламент, и по-специално на задълженията им по Чикагската конвенция. В това отношение Агенцията действа като Регионална организация за надзор на безопасността и се ползва от съответните привилегии съгласно Чикагската конвенция.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Когато Агенцията прецени, че присъствието й е необходимо за оказването на подкрепа на дейностите по сертифициране и работата по други технически въпроси, в рамките на настоящия регламент, Агенцията може, в консултации с Комисията, да установи представителства в тези трети държави и региони.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се насърчат най-добрите практики и еднаквото прилагане на настоящия регламент и на мерките, приети въз основа на него, Агенцията може да предоставя обучение, включително чрез външни доставчици на услуги, на национални компетентни органи, на компетентни органи на трети държави, международни организации, юридически и физически лица, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, както и на други заинтересовани страни. Агенцията определя и публикува в официалните си публикации условията, които трябва да бъдат изпълнени от външните доставчици на услуги по обучение, когато такива биват използвани от Агенцията за целите на настоящия член.

За да се насърчат най-добрите практики и еднаквото прилагане на настоящия регламент и на мерките, приети въз основа на него, Агенцията може да признае обучителни институции, в съответствие със стандартите, определени от нея за целите на предоставянето на обучения за национални компетентни органи, компетентни органи на трети държави, международни организации, юридически и физически лица, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, както и други заинтересовани страни.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поискване Агенцията предоставя техническа помощ на Комисията, когато Агенцията разполага с необходимите експертни познания, при изпълнението на инициативата за Единно европейско небе, по-специално чрез:

При поискване, и в своята област на компетентност, Агенцията предоставя техническа помощ на Комисията, когато Агенцията разполага с необходимите експертни познания, при изпълнението на инициативата за Единно европейско небе, по-специално чрез:

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  участие в изпълнението на генералния план за УВД, включително разработването и разгръщането на програмата за научни изследвания в областта на УВД в Единното европейско небе (SESAR).

в)  участие в изпълнението на генералния план за УВД, включително разработването, сертифицирането и разгръщането на програмата и резултатите от научни изследвания в областта на УВД в Единното европейско небе (SESAR).

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 81 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 91, параграф 4.

4.  Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки в съответствие с член 91, параграф 4 или, по целесъобразност, в трети държави, в съответствие с член 77, параграф .

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 85 - параграф 2 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  взема всички решения относно създаването и изменението, ако последното е необходимо, на вътрешните структури на Агенцията;

заличава се

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 85 - параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на апелативните съвети;

п)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на апелативните съвети, на участниците в работни и експертни групи и други служители, които не са обхванати от разпоредбите на Правилника за длъжностните лица, като тези правила включват разпоредби относно декларациите за интереси, и по целесъобразност, относно евентуална трудова дейност, извършвана след прекратяване на трудовото им правоотношение;

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 85 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет създава консултативен орган, в който са представени всички засегнати от дейността на Агенцията заинтересовани страни, с който той се консултира преди да вземе решения в областите, посочени в параграф 2, букви в), д), е) и и). Управителният съвет може също да реши да се консултира с консултативния орган по други въпроси, посочени в параграфи 2 и 3. Независимо от случая Управителният съвет не е обвързан със становището на консултативния орган.

4.  Управителният съвет създава консултативен орган, в който са представени всички засегнати от дейността на Агенцията заинтересовани страни, с който той се консултира преди да вземе решения в областите, посочени в параграф 2, букви в), г), д), е),и), у) и ф). Управителният съвет може също да реши да се консултира с консултативния орган по други въпроси, посочени в параграфи 2 и 3. Независимо от случая Управителният съвет не е обвързан със становището на консултативния орган.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от представители на държавите членки и на Комисията, като всички имат право на глас. Всяка държава членка посочва член на управителния съвет, както и негов заместник, който да го представлява в негово/нейно отсъствие. Комисията посочва двама представители и техните заместници. Мандатът на членовете и на техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен.

1.  Управителният съвет се състои от представители на държавите членки и на Комисията, като всички имат право на глас. Всяка държава членка посочва член на управителния съвет, както и негов заместник, който да го представлява в негово/нейно отсъствие. Комисията посочва един представител и един заместник. Мандатът на членовете и на техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на Управителния съвет и техните заместници се посочват въз основа на своите познания, признат опит и ангажираност в областта на гражданското въздухоплаване, като се взимат предвид техните управленски, експертни и бюджетни познания в областта, които ще способстват за постигане на целите на настоящия регламент. Те носят цялостна отговорност най-малко за безопасността на гражданското въздухоплаване в своите съответни държави членки.

2.  Членовете на Управителния съвет и техните заместници се посочват въз основа на своите познания, признат опит и ангажираност в областта на гражданското въздухоплаване, като се взимат предвид техните управленски, експертни и бюджетни познания в областта, които ще способстват за постигане на целите на настоящия регламент.

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Консултативният орган, посочен в член 85, параграф 4, определя четирима от своите членове, които да участват със статут на наблюдатели в Управителния съвет. Те представляват възможно най-широко различните становища, представени в консултативния орган. Мандатът на длъжността е 24 месеца и може да се поднови еднократно за още 24 месеца.

5.  Консултативният орган, посочен в член 85, параграф 4, определя четирима от своите членове, които да участват със статут на наблюдатели в Управителния съвет. Те представляват възможно най-широко различните становища, представени в консултативния орган. Първоначалният мандат на длъжността е не повече от 48 месеца, но може да се поднови.

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат член 85, параграф 2), букви в) и г) и член 92, параграф 7, Управителният съвет взима решенията си с мнозинство от членовете си с право на глас. По искане на член от управителния съвет решенията съгласно член 85, параграф 2, буква к) се взимат с единодушие.

1.  Без да се засягат член 85, параграф 2, букви в) и г) и член 92, параграф 7, Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете си с право на глас.

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомага и съветва изпълнителния директор при изпълнението на решенията на Управителния съвет с цел да се укрепи надзорът на административното и бюджетното управление, без да се засягат задълженията на изпълнителния директор, посочени в член 91.

в)  подпомага и съветва изпълнителния директор при изпълнението на решенията на Управителния съвет с цел да се укрепи надзорът на административното и бюджетното управление, без да се засягат задълженията на изпълнителния директор.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо при спешни случаи Изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на Управителния съвет, особено по въпроси на административното управление, включително за оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването и в областта на бюджета. Те се поставят на разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет за потвърждение.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи Изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на Управителния съвет, особено по въпроси на административното управление, включително за оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването и в областта на бюджета. Те се поставят на разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет за потвърждение. Тези решения се вземат с мнозинство от петима от седмината членове на Изпълнителния съвет. Управителният съвет може да отмени тези решения с абсолютно мнозинство от подадените гласове.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на Управителния съвет, двама представители на Комисията и шестима други членове, назначени от Управителния съвет измежду неговите членове с право на глас. Председателят на Управителния съвет е също така и председател на Изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взима участие в заседанията на Изпълнителния съвет, но няма право на глас. Консултативният съвет може да посочи един от своите членове в качеството на наблюдател.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на Управителния съвет, един представител на Комисията и петима други членове, назначени от Управителния съвет измежду неговите членове с право на глас. Председателят на Управителния съвет е също така и председател на Изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взима участие в заседанията на Изпълнителния съвет, но няма право на глас. Консултативният орган, посочен в член 85, параграф 4, може да определи един от своите членове в качеството на наблюдател, който няма право да гласува.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. В допълнение, той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове.

6.  Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. В допълнение, той се свиква по инициатива на председателя, изпълнителния директор, или по искане на една трета от членовете си.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Управителният съвет установява процедурния правилник на Изпълнителния съвет.

7.  Изпълнителният съвет приема свой процедурен правилник.

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  изготвя план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, и представя също доклади за напредъка — два пъти годишно пред Комисията и редовно пред Управителния съвет и пред Изпълнителния съвет;

л)  изготвя план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, и представя също доклади за напредъка – два пъти годишно пред Комисията и редовно пред Управителния съвет;

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 3 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

уa)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Агенцията и, ако това е необходимо, относно всички свързани с тях промени;

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 92 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

Преди назначаването избраният от Управителния съвет кандидат се поканва да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взима предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. В средата и преди изтичането на този срок Комисията прави оценки, при които взима предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията. Тези оценки се предават на компетентната комисия на Европейския парламент и след междинната оценка изпълнителният директор прави изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и отговаря на въпроси, отправени към него от членовете на посочената комисия.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Като част от административната структура на Агенцията се създават един или повече апелативни съвети. Комисията определя техния брой и техните задачи чрез актове за изпълнение, приемани в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2.

1.  Като част от административната структура на Агенцията, Комисията приема актове за изпълнение за създаване на един апелативен съвет. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Апелативният съвет или апелативните съвети са отговорни да се произнасят по жалби срещу решенията, посочени в член 97. Апелативният съвет или апелативните съвети се свикват при необходимост.

2.  Апелативният съвет е отговорен да се произнася по жалби срещу решенията, посочени в член 97. Апелативният съвет се свиква, когато е необходимо.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Апелативният съвет се състои от председател и двама други членове.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 94 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията определя квалификацията, изисквана от членовете на всеки апелативен съвет, техния статус и договорни отношения с Агенцията, правомощията на отделните членове в подготвителната фаза на решенията и условията за гласуване. Комисията извършва това чрез актове за изпълнение, които се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2.

5.  Комисията приема актове за изпълнение, които определят квалификацията, която се изисква от членовете на апелативния съвет, техния статус и договорни отношения с Агенцията, правомощията на отделните членове в подготвителната фаза на решенията и условията за гласуване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 116, параграф 2.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Мандатът на членовете на апелативния съвет, включително на председателя и на техните заместници, е пет години и може да бъде продължен с още пет години.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на апелативния съвет са независими. При изготвянето на решенията си те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 95 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членовете на апелативния съвет не изпълняват никакви други задължения в рамките на Агенцията. Членовете на апелативния съвет могат да работят на непълно работно време.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 95 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Членовете на апелативния съвет не се отстраняват от длъжност, нито от списъка на квалифицираните кандидати по време на мандата им, освен ако има сериозно основание за такова отстраняване и Комисията, след получаване на становището на управителния съвет, вземе решение за такова действие.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Членовете на апелативния съвет не участват в производство по обжалване, ако имат някакъв личен интерес, ако по-рано са участвали като представители на една от страните в производството или ако са участвали в приемането на решението, което се обжалва.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако по една от изброените в параграф 1 причини или по каквато и да е друга причина член на апелативния съвет счита, че той не следва да вземе участие в някое производство по обжалване, той информира съответно апелативния съвет.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка страна в производство по обжалване може да поиска отвод на член на Апелативния съвет на всяко от посочените в параграф 1 основания или при съмнения за пристрастност. Възражението не е допустимо, ако на страната в производството по обжалване е било известно основание за възражение и тя все пак е предприела процесуални действия. Гражданството на членовете не може да бъде основание за възражение.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 97 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Жалба може да се подаде срещу решения на Агенцията, взети съгласно членове 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 или 115.

1.  Жалба може да се подаде срещу решения на Агенцията, взети съгласно членове 53, 54, 55, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 71 или 115.

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 103 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пред Съда на Европейския съюз могат да се обжалват решения на Агенцията, взети съгласно членове 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 или 115, едва след изчерпване на всички процедури за обжалване в рамките на Агенцията.

2.  Пред Съда на Европейския съюз могат да се обжалват решения на Агенцията, взети съгласно членове 53, 54, 55, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 70, 71 или 115, едва след изчерпване на всички процедури за обжалване в рамките на Агенцията.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 104 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е необходимо, включват експерти от съответните заинтересовани страни или черпят от опита на съответните европейски органи за стандартизация или други специализирани органи;

б)  включват експерти от съответните заинтересовани страни или черпят от опита на съответните европейски органи за стандартизация или други специализирани органи;

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато Агенцията, съгласно член 65, параграфи 1 и 3, изготвя становища, сертификационни спецификации, приемливи начини за постигане на съответствие и насоки, тя определя процедура за предварителна консултация с държавите членки. За тази цел тя може да създаде работна група, в която всяка държава членка има право да посочи експерт. Когато се налага консултация относно военни аспекти, Агенцията се отнася и до Европейската агенция по отбрана. При необходимост от консултация относно възможното социално въздействие на тези мерки Агенцията се допитва и до съответните заинтересовани страни, включително социалните партньори в ЕС.

2.  Когато Агенцията, съгласно член 65, параграфи 1 и 3, изготвя становища, сертификационни спецификации, приемливи начини за постигане на съответствие и насоки, тя определя процедура за предварителна консултация с държавите членки. За тази цел тя може да създаде работна група, в която всяка държава членка има право да посочи експерт. Когато се налага консултация относно военни аспекти, Агенцията се отнася и до Европейската агенция по отбрана и други компетентни военни експерти. При необходимост от консултация относно възможното социално въздействие и това върху здравословните и безопасни условия на труд във връзка с прилагането на тези мерки, Агенцията се допитва до социалните партньори в ЕС и други относими заинтересовани страни.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Тя гарантира по-специално, че в допълнение към публикациите, посочени в член 104, параграф 3, на широката общественост и на всяка заинтересована страна бързо се дава обективна, надеждна и лесноразбираема информация по отношение на нейната работа. Агенцията гарантира, че разпределението на нейните ресурси за тези дейности по комуникация не пречи на ефективното изпълнение на задачите, посочени в член 64.

2.  Агенцията може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Тя гарантира по-специално, че в допълнение към публикациите, посочени в член 104, параграф 3, на широката общественост и на всяка заинтересована страна бързо се дава обективна, надеждна и лесноразбираема информация по отношение на нейната работа.

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат други приходи, приходите на Агенцията се състоят от:

1.  Като се гарантира независимостта на Агенцията и без да се засягат други приходи, приходите на Агенцията се състоят от:

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  глобите и периодичните плащания по санкции в съответствие с член 72;

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № (ХХХХ/ХХХ) относно прилагането на инициативата за Единно европейско небе за изпълняваните от органа задачи по УВД/АНО;

е)  доходи от плащания в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 за осигуряването на аеронавигационно обслужване и неговите правила за изпълнение (ХХХХ/ХХХ) относно прилагането на инициативата за Единно европейско небе, които да покрият разходите от съответните задачи по УВД/АНО, изпълнявани от Агенцията;

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на параграф 1, буква е) съответните задачи по УВД/АНО са онези, които държавите членки са взели предвид при определянето на установени разходи съгласно Регламент (ЕО) № 550/2004, възложени са на Агенцията съгласно настоящия регламент и не са обхванати от такси, плащани в съответствие с параграф 1 в). Тези задачи включват, но не се ограничават до онези, определени в член 65, параграфи 1, 2, 3, 5 и 6 и в член 73 от настоящия регламент.

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Разпоредбите на параграф 1, буква е) се прилагат под надзора на органа за преглед на ефективността по прозрачен начин и не водят до двойно таксуване на ползвателите на въздушното пространство.

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регулаторните бюджети, определените и събирани такси за сертификационни дейности и плащанията до Агенцията се вписват по отделни сметки в бюджета на Агенцията.

4.  Регулаторните бюджети, определените и събирани такси за сертификационни дейности, плащанията до Агенцията, глобите и периодичните плащания по санкции и плащанията, посочени в параграф 1, буква е), се вписват по отделни сметки в бюджета на Агенцията.

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Агенцията адаптира своето планиране и управление на персонала и ресурсите си, които зависят от такси и плащания така, че да е в състояние да реагира бързо на промени в приходите от такси и плащания.

5.  Агенцията адаптира по време на финансовата година своето планиране и управление на персонала и ресурсите си, свързани с приходите, посочени в параграф 4 от настоящия член, така че да е в състояние да реагира бързо на работната натовареност и промени в тези приходи.

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включващ проект на щатно разписание, и го изпраща на управителния съвет. Този проект на щатно разписание, що се отнася до длъжностите, финансирани от такси и плащания, се основава върху ограничен набор от показатели, одобрени от Комисията, за измерване на натовареността и ефективността на Агенцията, и определя необходимите ресурси, за да се задоволи ефективно и навременно търсенето на услуги по сертифициране и други дейности на Агенцията, включително тези, които възникват вследствие на прехвърляне на отговорност в съответствие с членове 53, 54 и 55. Въз основа на този проект Управителният съвет приема предварителен проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Предварителният проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията се изпраща на Комисията всяка година до 31 януари.

6.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включващ проект на щатно разписание, и го изпраща на управителния съвет. Този проект на щатно разписание, що се отнася до длъжностите, финансирани от приходи в съответствие с параграф 4 от настоящия член, се основава върху ограничен набор от показатели, одобрени от Комисията, за измерване на натовареността и ефективността на Агенцията, и определя необходимите ресурси, за да се задоволи ефективно и навременно търсенето на услуги по сертифициране и други дейности на Агенцията, включително тези, които възникват вследствие на прехвърляне на отговорност в съответствие с членове 53, 54 и 55. Преди да одобри набора от показатели за измерване на натовареността и ефективността на Агенцията, Комисията търси мнението на независим експерт и на консултативния орган на заинтересованите страни, създаден към Агенцията. Въз основа на този проект Управителният съвет приема предварителен проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Предварителният проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията се изпраща на Комисията всяка година до 31 януари.

Изменение    325

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Съответната част от проекта за щатно разписание, посочена в параграф 6, която се отнася до бюджетни приходи в съответствие с параграф 4 и до съответните длъжности, не отчита Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление по отношение на съкращенията на бюджет и длъжности.

Изменение    326

Предложение за регламент

Член 109 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Бюджетният орган разрешава отпускането на бюджетни кредити за вноската в полза на Агенцията и приема нейния проект за щатно разписание.

10.  Бюджетният орган разрешава отпускането на бюджетни кредити за вноската в полза на Агенцията и приема нейния проект за щатно разписание, като взема предвид показателите, отнасящи се до натовареността и ефективността на Агенцията, посочени в параграф 6.

Изменение    327

Предложение за регламент

Член 110 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Преди 15 май на година N+2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взима решение с квалифицирано мнозинство, освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

10.  Преди 15 май на година N+2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взима решение с квалифицирано мнозинство, взeма решение относно освобождаването на изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Изменение    328

Предложение за регламент

Член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от [пет години след датата, посочена в член 127, Службата за публикации, моля, въведете точната дата] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от [три години след датата, посочена в член 127, Службата за публикации, моля, въведете точната дата] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи и въздействието на настоящия регламент. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. При извършването на оценката се вземат предвид становищата на заинтересованите страни както на равнището на Съюза, така и на национално равнище.

Изменение    329

Предложение за регламент

Член 113 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията изпраща констатациите на оценката заедно със своите заключения на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет. Резултатите от оценката се правят обществено достояние.

3.  Комисията изпраща констатациите на оценката заедно със своите заключения на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет. Резултатите от оценката и препоръките се правят обществено достояние.

Изменение    330

Предложение за регламент

Член 117 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, буква г), член 18, член 25, член 28, член 34, член 39, член 44, член 47, член 50, член 51, параграф 10, член 52, параграф 5, член 72, параграф 4 и член 115, параграф 1, се предоставя на Комисията за неограничено време.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, буква г), член 18, член 25, член 28, член 34, член 39, член 44, член 47, член 50, член 51, параграф 10, член 52, параграф 5, член 64, буква еа), член 72, параграф 4 и член 115, параграф 1, се предоставя на Комисията за неограничено време.

Изменение    331

Предложение за регламент

Член 117 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, буква г), член 18, член 25, член 28, член 34, член 39, член 44, член 47, член 50, член 51, параграф 10, член 52, параграф 5, член 72, параграф 4 и член 115, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    332

Предложение за регламент

Член 119 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Необходимите разпоредби за установяването на Агенцията в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, персонала на Агенцията и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между Агенцията и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от Управителния съвет и не по-късно от [Службата за публикации, моля, въведете точната дата - 2 години след влизането в сила на настоящия регламент].

1.  Необходимите разпоредби за установяването на Агенцията в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на Управителния съвет, персонала на Агенцията и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между Агенцията и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от Управителния съвет и не по-късно от [Службата за публикации, моля, въведете точната дата - една година след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    333

Предложение за регламент

Член 122

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 216/2008 се отменя.

Регламент (ЕО) № 216/2008 се отменя.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение Х.

Регламент (ЕО) № 552/2004 се отменя, но въпреки това:

 

a)   членове 5, 6 и 6а и приложения III и IV от настоящия регламент продължават да се прилагат за целите на декларациите до влизането в сила на съответните делегирани актове, които са посочени в член 39 от настоящия регламент;

 

б)   член 4 и член 7 от настоящия регламент продължават да се прилагат до влизането в сила на съответните делегирани актове, които са посочени в член 39 от настоящия регламент.

 

Позоваванията на отменените регламенти се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение Х.

Изменение    334

Предложение за регламент

Член 123 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1008/2008

Член 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предприятието притежава валидно свидетелство за авиационен оператор, издадено от национален орган на държава членка на Съюза или от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз;

б)  предприятието притежава валидно свидетелство за авиационен оператор, издадено от национален орган на държава членка на Съюза или от Агенцията за въздухоплаване на Европейския съюз;

Изменение    335

Предложение за регламент

Член 123 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1008/2008

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Член 13 се изменя, както следва:

заличава се

a)   параграф 2 се заменя със следния текст:

 

2.   Споразумения за сух лизинг, по които е страна въздушен превозвач от Общността, или споразумения за мокър лизинг, съгласно които въздушен превозвач от Общността е лизингополучател на въздухоплавателни средства при условията на мокър лизинг, експлоатирани от оператор от трета държава, подлежат на предварително одобрение в съответствие с Регламент (ЕС) № [XX/XXX вписва се позоваването на настоящия регламент] и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

 

б)   добавя се следният параграф 5:

 

5.   Въздушен превозвач на Общността, който експлоатира при условията на сух лизинг въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава, трябва да получи предварително одобрение от компетентния орган по отношение на неговото свидетелство за авиационен оператор. Компетентният орган издава одобрение в съответствие с Регламент (ЕС) № [XX/XXX вписва се позоваването на настоящия регламент] и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

 

Изменение    336

Предложение за регламент

Член 125 – параграф 1

Регламент (EC) № 376/2014

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Същевременно, настоящият регламент не се прилага за събития и друга свързана с безопасността информация, свързани с безпилотно въздухоплавателно средство, за което не се изисква сертификат или декларация съгласно член 46, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) YYYY/N- [препратка към новия регламент], освен ако в събитието или другата свързана с безопасността информация относно въпросното безпилотно въздухоплавателно средство, не е довело до фатални или сериозни наранявания на човек или в него е участвало въздухоплавателно средство, различно от безпилотно въздухоплавателно средство.

Същевременно, настоящият регламент не се прилага за събития и друга свързана с безопасността информация, свързани с безпилотно въздухоплавателно средство, за което не се изисква сертификат или декларация съгласно член 46, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) YYYY/N- [препратка към новия регламент], освен ако в събитието или другата свързана с безопасността информация относно въпросното безпилотно въздухоплавателно средство, не е довело или би могло да доведе до фатални или сериозни наранявания на човек или в него е участвало въздухоплавателно средство, различно от безпилотно въздухоплавателно средство.

Изменение    337

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Не по-късно от ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент], във връзка с член 65, параграф 1, Агенцията представя препоръки на Комисията относно летателната годност и лицензирането на пилоти по отношение на леките спортни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса не по-голяма от 600 kg за въздухоплавателни средства, които не са предназначени за експлоатация по вода, или 650 kg за въздухоплавателни средства, предназначени за експлоатация по вода. Тези препоръки са пропорционални и отчитат целите и принципите, установени в член 1 и член 4, естеството и рисковете на разглежданата дейност, както и осигуряват оперативна съвместимост със съпоставими стандарти, съществуващи във важни пазари на трети държави.

Изменение    338

Предложение за регламент

Член 126 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Не по-късно от ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент] Агенцията издава насоки за доброволното използване от страна на държавите членки, в подкрепа на развитието на съразмерни национални правила по отношение на проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателните средства, изброени в приложение I.

Изменение    339

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категории въздухоплавателни средства, за които настоящият регламент не се прилага:

Категории пилотирани въздухоплавателни средства, за които настоящият регламент не се прилага:

Изменение    340

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  пилотирани въздухоплавателни средства, построени най-малко на 51 % от любител или от сдружение на любители с нестопанска цел, за техни собствени нужди и без търговско предназначение;

в)  пилотирани въздухоплавателни средства, построени от любител или от сдружение на любители с нестопанска цел, за техни собствени нужди и без търговско предназначение, като извършената от тях работа по изграждането възлиза на най-малко 300 часа от общото време за построяване или на 51% от самото въздухоплавателно средство;

Изменение    341

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  самолети с не повече от две места, чиято скорост на срив или минимална скорост на устойчив полет в конфигурация за кацане не надвишава 35 възела калибрирана въздушна скорост (CAS), както и вертолети и механизирани парашути с не повече от две места, чиято максимална излетна маса (MTOM) съгласно регистрацията в държавите членки, не превишава:

д)  въздухоплавателни средства с не повече от две места, чиято измерима скорост на срив или минимална скорост на устойчив полет в конфигурация за кацане не надвишава 45 възела калибрирана въздушна скорост (CAS), както и вертолети, жироплани, аеростати и механизирани парашути с не повече от две места, чиято максимална излетна маса (MTOM) не надвишава 600 kg за въздухоплавателни средства, които не са предназначени за експлоатация по вода, или 650 kg за въздухоплавателни средства, предназначени за експлоатация по вода, и чиято маса без товар и без гориво не надвишава 350 kg, съгласно регистрацията в държавите членки;

i)  300 kg за едноместен, излитащ от земята самолет/вертолет;

 

ii)  450 kg за двуместен, излитащ от земята самолет/вертолет;

 

iii)  330 kg за едноместен самолет-амфибия/вертолет-амфибия или самолет с поплавъци/вертолет с поплавъци;

 

iv)  495 kg за двуместен самолет-амфибия/вертолет-амфибия или самолет с поплавъци/вертолет с поплавъци, при условие че когато се ползва едновременно като самолет/вертолет, излитащ както от вода, така и от земя, неговата маса не превишава нито една от двете граници на максималната излетна маса, както е уместно;

 

v)  472,5 kg за двуместен излитащ от земята самолет, оборудван с монтирана върху корпуса парашутна система за пълно възстановяване на височината;

 

vi)  540 kg за двуместен излитащ от земята самолет, оборудван с монтирана върху корпуса парашутна система за пълно възстановяване на височината и с електрическо задвижване;

 

vii)  315 kg за едноместен излитащ от земята самолет, оборудван с монтирана върху корпуса парашутна система за пълно възстановяване на височината;

 

viii)  365 kg за едноместен излитащ от земята самолет, оборудван с монтирана върху корпуса парашутна система за пълно възстановяване на височината и с електрическо задвижване;

 

Изменение    342

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  едноместни и двуместни жироплани, чиято максимална излетна маса не надвишава 560 kg;

заличава се

Изменение    343

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  планери и мотопланери с максимална излетна маса не повече от 250 kg – за едноместен вариант, или 400 kg – за двуместен вариант, включително такива с крачно стартиране;

заличава се

Изменение    344

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Правилата за летателната годност, издадени от националните компетентни органи, са пропорционални и отчитат целите и принципите, установени в член 1 и член 4, естеството и рисковете на разглежданата дейност, основават се на и осигуряват оперативна съвместимост със съпоставими стандарти, съществуващи в международните пазари, и вземат предвид насоките, издадени от Агенцията съгласно член 126, параграф 2б. Издадените сертификати въз основа на тези правила се признават взаимно на териториите, към които се прилагат Договорите;

Изменение    345

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изправността на продукта трябва да бъде осигурена при всички очаквани условия на полет през целия период на експлоатация на въздухоплавателното средство. Спазването на всички изисквания трябва да бъде доказано чрез оценка или анализи, подкрепени при необходимост от изпитания.

Изправността на продукта, включително защитата от заплахи относно сигурността на информацията, трябва да бъде осигурена при всички очаквани условия на полет през целия период на експлоатация на въздухоплавателното средство. Спазването на всички изисквания трябва да бъде доказано чрез оценка или анализи, подкрепени при необходимост от изпитания.

Изменение    346

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – точка 1.3 – точка 1.3.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.3.5a.  Въздухоплавателното средство е снабдено със системи за непрекъснато проследяване на полетите и записване на полетните данни. Всички полетни данни, включително записите от бордните самописци, се изтеглят в наземна база данни в реално време.

Изменение    347

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4.3.  Немонтираното оборудване трябва да е проектирано така, че да бъдат сведени до минимум грешките, които могат да допринесат за възникване на опасност.

1.4.3.  Немонтираното оборудване не трябва да води до грешки, които допринасят за възникване на опасност.

Изменение    348

Предложение за регламент

Приложение II – част 2 – точка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.1.  Трябва да се докаже, че за осигуряване на задоволително ниво на безопасност на лицата на борда и на тези на земята по време на експлоатацията на продукта е било взето под внимание следното:

2.1.  Трябва да се докаже, че за осигуряване на високо и хомогенно ниво на безопасност на лицата на борда и на тези на земята по време на експлоатацията на продукта е било взето под внимание следното:

Изменение    349

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да бъдат възможно най-тихи, като се вземе предвид посоченото в точка 4.

1.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да се сведе до минимум шумът, в съответствие със съответното законодателство на Съюза и с международните стандарти и препоръчителни практики, като се вземе предвид посоченото в точка 4.

Изменение    350

Предложение за регламент

Приложение III – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да бъдат сведени до минимум емисиите, като се вземе предвид посоченото в точка 4.

2.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да бъдат сведени до минимум емисиите, в съответствие със законодателството на Съюза и с международните стандарти и препоръчителни практики, като се вземе предвид посоченото в точка 4.

Изменение    351

Предложение за регламент

Приложение III – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да бъдат сведени до минимум емисиите от изпаряване или изпускане на течности, като се вземе предвид посоченото в точка 4.

3.  Продуктите трябва да са проектирани така, че да бъдат сведени до минимум емисиите от изпаряване или изпускане на течности, като се вземат предвид техническата осъществимост, икономическата справедливост и посоченото в точка 4.

Изменение    352

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 3 – точка 3.1 – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички пилоти трябва периодично да доказват своята медицинска годност да изпълняват задоволително функциите си, при което се взема предвид типът дейност. Годността трябва да се удостовери чрез съответни прегледи въз основа на най-добрата авиомедицинска практика, като се вземат предвид типът дейност и възможното намаляване на умствените и физическите способности с напредването на възрастта.

Всички пилоти трябва да бъдат психически и физически годни да изпълняват безопасно функциите си, като се вземат предвид типът дейност и възможното намаляване на умствените и физическите способности, по-специално с напредването на възрастта. Това се определя чрез оценка, основаваща се на риска.

Изменение    353

Предложение за регламент

Приложение V – точка 1 – точка 1.5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.5.  Всички данни, документи, записи и информация, необходими за документиране на спазването на условията, определени в точка 5.3, трябва да са на разположение за всеки полет и да се съхраняват за минималния период от време за съответния тип операция.

1.5.  Всички данни, документи, записи и информация, необходими за документиране на спазването на условията, определени в точка 5.3, трябва да са на разположение за всеки полет и да се съхраняват и защитават срещу неразрешено изменение за минималния период от време за съответния тип операция.

Изменение    354

Предложение за регламент

Приложение V – точка 4 – точка 4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.2.  Независимо от разпоредбите по точка 4.1, за операциите с вертолети може да бъде допуснато краткотрайно пресичане на ограничителната крива височина-скорост, при условие че е гарантирано подходящо равнище на безопасност.

4.2.  Независимо от разпоредбите по точка 4.1, за операциите с вертолети може да бъде допуснато краткотрайно пресичане на ограничителната крива височина-скорост, при условие че е гарантирано високо и хомогенно равнище на безопасност.

Изменение    355

Предложение за регламент

Приложение V – точка 6 – точка 6.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.4.  Записите, необходими за доказване на летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, трябва да се съхраняват за период от време, който е в съответствие с приложимите изисквания за поддържане на летателната годност, до момента, в който съдържащата се в тях информация бъде заместена от нова, равностойна по обхват и задълбоченост информация, но при всички случаи не по-малко от 24 месеца.

6.4.  Записите, необходими за доказване на летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, трябва да се съхраняват и защитават срещу неразрешено изменение за период от време, който е в съответствие с приложимите изисквания за поддържане на летателната годност, до момента, в който съдържащата се в тях информация бъде заместена от нова, равностойна по обхват и задълбоченост информация, но при всички случаи не по-малко от 24 месеца.

Изменение    356

Предложение за регламент

Приложение V – точка 6 – точка 6.5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.5.  Всички изменения и ремонти трябва да отговарят на съществените изисквания за летателна годност и, ако е приложимо, на съществените изисквания за екологичната съвместимост на продуктите. Данните, доказващи спазването на изискванията за летателна годност и изискванията за екологична съвместимост на продуктите, трябва да бъдат съхранени.

6.5.  Всички изменения и ремонти трябва да отговарят на съществените изисквания за летателна годност и, ако е приложимо, на съществените изисквания за екологичната съвместимост на продуктите. Данните, доказващи спазването на изискванията за летателна годност и изискванията за екологична съвместимост на продуктите, трябва да бъдат съхранени и защитени срещу неразрешено изменение.

Изменение    357

Предложение за регламент

Приложение V – точка 7 – точка 7.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.2.  Командирът трябва да е упълномощен да издава всякакви заповеди и да предприема всякакви необходими действия, за да гарантира функционирането и безопасността на въздухоплавателното средство и на превозваните в него лица и/или собственост.

7.2.  Командирът трябва да е упълномощен да издава всякакви заповеди и да предприема всякакви необходими действия, за да гарантира функционирането и безопасността на въздухоплавателното средство и на превозваните в него лица и/или собственост. Пилотът трябва да бъде в състояние да упражнява тези пълномощия без чужда намеса.

Изменение    358

Предложение за регламент

Приложение V – точка 8 – точка 8.1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  операторът трябва да използва единствено персонал с подходяща квалификация и обучение и да прилага и поддържа програми за обучение и проверка на членовете на екипажа и на съответния друг персонал;

б)  операторът трябва да използва единствено персонал с подходяща квалификация и обучение и да прилага и поддържа програми за обучение и проверка на членовете на екипажа и на съответния друг персонал; операторът трябва да предоставя на членовете на екипажа обучението и да извършва проверките, необходими за осигуряване валидността на лицензите им и за да могат те да достигат до и да запазват своите квалификационни класове и опита, от които се нуждаят за експлоатацията на въздухоплавателното средство, в което изпълняват своите задължения. Без да се засяга правото на операторите да прилагат пропорционалните системи, осигуряващи възвръщаемостта на инвестициите за обучение, членовете на екипажа не експлоатират въздухоплавателно средство за търговски услуги при същевременна необходимост да заплащат пряко на оператора или косвено на трети страни за обучение, което е необходимо за поддържането на техния лиценз и на квалификационните класове, необходими за експлоатацията на въздухоплавателното средство на оператора.

Изменение    359

Предложение за регламент

Приложение VI – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът и персоналът, отговорни за дейностите по сертифициране и надзор, са длъжни да изпълняват задълженията си с възможно най-голям професионализъм и техническа компетентност и не трябва да бъдат подлагани на какъвто и да е натиск или стимулиране, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по сертифициране и надзор, особено от лица или групи лица, засегнати от тези резултати.

2.  Органът и персоналът, отговорни за дейностите по сертифициране и надзор, са длъжни да изпълняват задълженията си с възможно най-голям професионализъм и техническа компетентност и не трябва да бъдат подлагани на какъвто и да е натиск или стимулиране от какъвто и да е вид, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на тяхната преценка и решения или на резултатите от техните дейности по сертифициране и надзор, особено от лица или групи лица, засегнати от тези резултати.

Изменение    360

Предложение за регламент

Приложение VII – точка 1 – точка 1.4 – точка 1.4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4.2.  Данните трябва да са точни, разбираеми, пълни и недвусмислени. Поддържат се подходящи равнища на интегритет.

1.4.2.  Данните трябва да са точни, разбираеми, пълни и недвусмислени. Поддържат се автентичност и подходящи равнища на интегритет.

Изменение    361

Предложение за регламент

Приложение VII – част 2 – точка 2.1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  летищният оператор използва за експлоатация и техническо обслужване на летището само обучен и квалифициран персонал и осигурява, пряко или чрез споразумения с трети страни, прилагането и поддържането на програми за обучение и проверка, за да гарантира поддържането на компетентността на целия съответен персонал;

к)  летищният оператор използва за експлоатация и техническо обслужване на летището само обучен и квалифициран персонал и осигурява, пряко или чрез договорености с трети страни, прилагането и поддържането на програми за обучение и проверка, за да гарантира поддържането на компетентността на целия съответен персонал; Обучението включва теоретично и практическо обучение и се оценява от инструктори и оценители, които притежават съответния подходящ опит, квалификации и компетентност за изпълнението на подобни задължения;

Изменение    362

Предложение за регламент

Приложение VII – точка 2 – точка 2.1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  персоналът на аварийно-спасителното и противопожарното обслужване е съответно обучен и квалифициран да действа в летищна среда. Летищният оператор въвежда и поддържа програми за обучение и проверка, за да гарантира поддържането на компетентността на този персонал; както и

м)  персоналът на аварийно-спасителното и противопожарното обслужване, както и персоналът за услугите по управление на перона, е съответно обучен и квалифициран да действа в летищна среда. Летищният оператор, пряко или чрез договорености с трети страни, въвежда и поддържа програми за обучение и проверка, за да гарантира поддържането на компетентността на този персонал; Обучението включва теоретично и практическо обучение и се оценява от инструктори и оценители, които притежават съответния подходящ опит, квалификации и компетентност за изпълнението на подобни задължения;

Изменение    363

Предложение за регламент

Приложение VII – точка 4 – точка 4.1 – буква ж – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1)  доставчикът използва само обучен и квалифициран персонал и осигурява прилагането и поддържането на програми за обучение и проверка, за да гарантира поддържането на компетентността на целия релевантен персонал. Обучението включва теоретично и практическо обучение и се оценява от инструктори и оценители, които притежават съответния подходящ опит, квалификации и компетентност за изпълнението на подобни задължения.

Изменение    364

Предложение за регламент

Приложение VII – точка 4 – точка 4.1 – буква ж – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2)  доставчикът гарантира, че неговият персонал периодично доказва медицинската си годност, както физическа, така и психическа, за задоволително изпълнение на функциите, като се вземат предвид типът дейност и нейното вероятно въздействие върху безопасността и свързаната с нея сигурност.

Изменение    365

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 1 – точка 1.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.2a.  Минималното ниво на обслужване се определя така, че да се осигури непрекъснатост на предоставянето на УВД/АНО, в случай на непредвидени обстоятелства или прекъсване на услугата, чрез установяване на предварително сключени договорености между държавите членки и между доставчиците на аеронавигационно обслужване. Тези минимални нива на обслужване осигуряват защитата на услугите най-малко на службите за спешна помощ и за сигурност, свързаните с общественото здраве мисии, дипломатическите полети, както и за полети, които нито са предназначени за летище на територията на съответната държава членка, нито произхождат от такова. Обръща се внимание на дейностите, които целят да гарантират, че прекъсването не причинява претоварване или рискове за безопасността на въздушното пространство в съседни държави, както и че всички ползватели се третират по справедлив начин при предоставянето на достъп до въздушното пространство и услуги.

Изменение    366

Предложение за регламент

Приложение VIIІ – точка 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.1.2.  Аеронавигационната информация трябва да е точна, пълна, актуална, недвусмислена и да е със съответен интегритет и в подходящ за ползвателите формат.

2.1.2.  Аеронавигационната информация трябва да е точна, пълна, актуална, недвусмислена, автентична, със съответен интегритет, както и в подходящ за ползвателите формат.

Изменение    367

Предложение за регламент

Приложение VIIІ – точка 2 – точка 2.2 – точка 2.2.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.2.2.  Във възможно най-голяма степен аеронавигационната метеорологична информация трябва да е точна, пълна, актуална, недвусмислена и със съответния интегритет, за да отговаря на потребностите на ползвателите на въздушното пространство.

2.2.2.  Във възможно най-голяма степен аеронавигационната метеорологична информация трябва да е точна, пълна, актуална, автентична, недвусмислена и със съответния интегритет, за да отговаря на потребностите на ползвателите на въздушното пространство.

Изменение    368

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 2 – точка 2.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трябва да се постигне и поддържа достатъчно добро ниво на работни показатели по отношение на наличността, интегритета, непрекъснатостта и своевременността на комуникационното обслужване. То трябва да е бързо и защитено от повреди.

Трябва да се постигне и поддържа достатъчно добро ниво на работни показатели по отношение на наличността, интегритета, непрекъснатостта и своевременността на комуникационното обслужване. То трябва да е бързо и защитено от повреди и чужда намеса.

Изменение    369

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 2 – точка 2.5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Навигационното обслужване трябва да постига и поддържа достатъчно добро ниво на работни показатели по отношение на насочването и позиционирането и на информацията за астрономическото време, когато се предоставя такава. Критериите за работните показатели включват точност, интегритет, наличност и непрекъснатост на обслужването.

Навигационното обслужване трябва да постига и поддържа достатъчно добро ниво на работни показатели по отношение на насочването и позиционирането и на информацията за астрономическото време, когато се предоставя такава. Критериите за работните показатели включват точност, интегритет, автентичност, наличност и непрекъснатост на обслужването.

Изменение    370

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 2 – точка 2.6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обслужването по обзор трябва да определя съответното местоположение на въздухоплавателните средства във въздуха и на други въздухоплавателни средства и наземни превозни средства на повърхността на летището, с достатъчно добри работни показатели по отношение точността, интегритета, непрекъснатостта и вероятността за откриване.

Обслужването по обзор трябва да определя съответното местоположение на въздухоплавателните средства във въздуха и на други въздухоплавателни средства и наземни превозни средства на повърхността на летището, с достатъчно добри работни показатели по отношение точността, интегритета, автентичността, непрекъснатостта и вероятността за откриване.

Изменение    371

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 2 – точка 2.7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тактическото управление на потоците въздушно движение на равнището на Съюза трябва да използва и осигурява достатъчно точна и актуална информация за обема и характера на планираното въздушно движение, засягащо предоставянето на обслужване, и да координира и договаря премаршрутиране или забавяне на потоците движение с цел намаляване на риска от възникване на претоварване във въздуха или на летищата. Извършва се управление на потоците, за да се оптимизира наличният капацитет в използването на въздушното пространство и да се подобрят процесите на управление на потоците въздушно движение. При това се спазват принципите на безопасност, прозрачност и ефикасност, като се гарантира гъвкаво и своевременно предоставяне на капацитет в съответствие с европейския аеронавигационен план.

Тактическото управление на потоците въздушно движение на равнището на Съюза трябва да използва и осигурява достатъчно точна, автентична и актуална информация за обема и характера на планираното въздушно движение, засягащо предоставянето на обслужване, и да координира и договаря премаршрутиране или забавяне на потоците движение с цел намаляване на риска от възникване на претоварване във въздуха или на летищата. Извършва се управление на потоците, за да се оптимизира наличният капацитет в използването на въздушното пространство и да се подобрят процесите на управление на потоците въздушно движение. При това се спазват принципите на безопасност, прозрачност и ефикасност, като се гарантира гъвкаво и своевременно предоставяне на капацитет в съответствие с европейския аеронавигационен план.

Изменение    372

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 3 – точка 3.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системите и съставните елементи за УВД/АНО, предоставящи съответната информация до и от въздухоплавателното средство, както и на земята, трябва да са подходящо проектирани, произведени, монтирани, поддържани и експлоатирани, за да се гарантира, че са годни да бъдат използвани по предназначение.

Системите и съставните елементи за УВД/АНО, предоставящи съответната информация до и от въздухоплавателното средство, както и на земята, трябва да са подходящо проектирани, произведени, монтирани, поддържани, защитени срещу непозволена електронна намеса и експлоатирани, за да се гарантира, че са годни да бъдат използвани по предназначение.

Изменение    373

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 6 – точка 6.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6.2a.  Персоналът със задължения, свързани с безопасността при осигуряването на управлението на въздушното движение/ аеронавигационното обслужване, трябва да бъде редовно обучаван и проверяван, с цел да придобива и поддържа необходимата степен на компетентност, за да изпълнява поставените му задължения, свързани с безопасността.

Изменение    374

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Лицето, експлоатиращо безпилотни въздухоплавателни средства, трябва да е запознато с приложимите правила на Съюза и приложимите национални правила, свързани с предвидените операции, по-специално по отношение на безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, наказателната отговорност, застраховането, сигурността или опазването на околната среда. Това лице трябва да е в състояние да гарантира безопасната експлоатация и поддържането на безопасно разстояние между безпилотното въздухоплавателно средство, от една страна, и хора на земята и други ползватели на въздушното пространство, от друга. Това означава, наред с другото, че това лице трябва да е запознато с инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя, и с всички съответни функции на безпилотното въздухоплавателно средство, както и с приложимите правила за полети и процедури за УВД/АНО.

a)  Пилотът, управляващ летателния апарат дистанционно, трябва да е запознат с приложимите правила на Съюза и приложимите национални правила, свързани с предвидените операции, по-специално по отношение на безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, наказателната отговорност, застраховането, сигурността и опазването на околната среда. Пилотът, управляващ летателния апарат дистанционно, трябва да е в състояние да гарантира безопасната експлоатация и поддържането на безопасно разстояние между безпилотното въздухоплавателно средство, от една страна, и хора на земята и други ползватели на въздушното пространство, от друга. Това означава, наред с другото, че това лице трябва да има добро познаване на инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя, на безопасното и екологично използване на безпилотни въздухоплавателни средства във въздушното пространство, и на всички съответни функции на безпилотното въздухоплавателно средство, както и на приложимите правила за полети и процедури за УВД/АНО.

Изменение    375

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Безпилотното въздухоплавателно средство трябва да бъде проектирано и изработено така, че да е подходящо за предназначението си и да може да бъде експлоатирано, настройвано и поддържано в условията, за които то е проектирано, без при това да се излагат на риск хора.

б)  Безпилотното въздухоплавателно средство трябва да бъде проектирано и изработено така, че да е подходящо за предназначението си и да може да бъде експлоатирано, настройвано и поддържано, без при това да се излагат на риск хора.

Изменение    376

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Ако е необходимо с цел да се намалят произтичащите от експлоатацията рискове, свързани с безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазването на околната среда, безпилотното въздухоплавателно средство трябва да притежава съответните специфични характеристики и функционални възможности, чрез които принципите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни да са взети предвид още при проектирането и по подразбиране. В съответствие с нуждите тези характеристики и функционални възможности трябва да осигуряват лесно разпознаване на въздухоплавателното средство и на естеството и целта на експлоатацията; както и да гарантират, че приложимите ограничения, забрани или условия са спазени, най-вече когато експлоатацията се извършва в определени географски зони, отвъд определено разстояние от оператора или на определени височини.

в)  С цел да се намалят произтичащите от експлоатацията рискове, свързани с безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазването на околната среда, безпилотното въздухоплавателно средство трябва да притежава съответните специфични характеристики и функционални възможности, чрез които принципите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни да са взети предвид още при проектирането и по подразбиране. Тези характеристики и функционални възможности трябва да осигуряват лесно разпознаване на въздухоплавателното средство и на естеството и целта на експлоатацията; както и да гарантират, че приложимите ограничения, забрани или условия са спазени, включително системите за откриване и избягване, най-вече когато експлоатацията се извършва в определени географски зони (например химически съоръжения и ядрени електроцентрали), отвъд определено разстояние от оператора или на определени височини.

Изменение    377

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  Системата за регистрация, посочена в член 47, параграф 1, буква еа), е в съответствие с правилата за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, включително с Директива 95/46/ЕО относно защитата на данните, с правото на защита на личния живот, залегнало в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), както и с правото на защита на личните данни, залегнало в член 8 от Хартата на основните права на ЕС и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Системата за регистрация трябва да гарантира, че неприкосновеността на личния живот и гаранциите за защита на данните са въведени в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    378

Предложение за регламент

Приложение IX – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следните изисквания трябва да бъдат спазени, за да се гарантира задоволително равнище на безопасност за хората на земята и за други ползватели на въздушното пространство по време на експлоатацията на безпилотното въздухоплавателно средство, като при необходимост се отчита степента на рисковете при експлоатацията:

Следните изисквания трябва да бъдат спазени, за да се гарантира високо и хомогенно равнище на безопасност за хората на земята и за други ползватели на въздушното пространство по време на експлоатацията на безпилотното въздухоплавателно средство, като при необходимост се отчита степента на рисковете при експлоатацията:

Изменение    379

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 2 – точка 2.1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  За да се осигури култура на безопасност и екологосъобразност за ползвателя, всички безпилотни авиационни продукти са придружени от листовки, основната информация от които да бъде оповестявана чрез всички форми на публичност, включително интернет;

Изменение    380

Предложение за регламент

Приложение ІХ – точка 2 – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лицето, опериращо с безпилотно въздухоплавателно средство, трябва да притежава необходимите за гарантиране на безопасността на експлоатацията знания и умения, които са пропорционални на рисковете, свързани с вида експлоатация. Това лице трябва също да докаже своята медицинска годност, ако такава е необходима за намаляване на съпътстващите рискове за въпросната експлоатация.

Пилотът, управляващ летателния апарат дистанционно, трябва да притежава необходимите за гарантиране на безопасността на експлоатацията знания и умения, които са пропорционални на рисковете, свързани с вида експлоатация. За дейности с търговски характер и операции, за които се изисква сертификат или декларация, на пилота, управляващ летателния апарат дистанционно, се издава лиценз за безпилотно въздухоплавателно средство, по заявление, когато заявителят е доказал, че спазва правилата, установени в делегираните актове, посочени в член 47, параграф 1, буква г). Това лице трябва също да докаже своята медицинска годност, ако такава е необходима за намаляване на съпътстващите рискове за въпросната експлоатация.

Изменение    381

Предложение за регламент

Приложение IХ – точка 2 – точка 2.4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Безпилотните въздухоплавателни средства и тяхната експлоатация следва да гарантират спазването на съответните права, гарантирани съгласно законодателството на Съюза, по-специално с правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и с правото на защита на личните данни, посочено в член 8 от Хартата и в член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), и както е уредено в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

(1)

OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

ОВ С… /Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложеният регламент относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция на Европейския съюз за авиационна безопасност (ЕААБ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 е част от „Въздухоплавателната стратегия за подобряване на конкурентоспособността на въздухоплавателния сектор в ЕС“ на Комисията, представена на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент през декември 2015 г. Предложението се основава на над дванадесет години опит в прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 и неговия предшественик и има за цел да подготви следващите стъпки от развитието на Агенцията.

Докато отстоява общата авиационна безопасност като основна и крайна цел, предложението също така взема предвид интересите на заинтересованите страни, както и общите тенденции в областта на авиацията. На тази основа предложението очертава редица иновативни идеи, като въвеждане на основан на риска и резултатите подход към регулирането на безопасността, взаимовръзките между авиационната безопасност и другите технически области на регулиране като авиационната сигурност или опазването на околната среда. Предложението има за цел да създаде регулаторна рамка за интегриране на нови бизнес модели и нови технологии, като например безпилотни въздухоплавателни средства (дронове). Предложението разглежда въпроса за липсата на ресурси в някои национални органи и включва рамка за обединяване и споделяне на технически ресурси между националните органи по въздухоплаване и ЕААБ. Накрая, предложението за регламент включва нови механизми за координация и развитие на изследванията и обучението в областта на авиацията.

Докладчикът проведе обширни консултации със заинтересованите страни и обмени мнения по предложението за регламент с много от тях. Докладчикът се опита да отрази опасенията, изразени от тези заинтересовани страни, и да гарантира бъдещото и ефективно включване на авиацията и въздухоплавателната промишленост в целия текст на предложението за регламент.

Докладчикът е силен поддръжник на ЕААБ и е на мнение, че до днес тя успешно изпълнява своите задачи. Той приветства развитието на Агенцията и поддържа всички предишни разширявания на правомощията на Агенцията. Докладчикът счита, че с годините Агенцията се превърна във водещ участник в света на авиацията и е разпознаваема „алтернатива“ на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, като същевременно запазва своите собствени особености. Докладчикът подчертава, че няма свобода на действие по отношение на авиационната безопасност, което следва да остане основен и ръководен принцип за Агенцията.

Докладчикът е на мнение, че гарантирането на авиационната безопасност изисква решаване на всички въпроси, които могат да бъдат пряко свързани с нея. Поради това докладчикът изрично подкрепя всички промени, включени в предложението, отнасящи се до специфични зависимости между авиационната безопасност и сигурността. Докладчикът обаче счита, че разпоредбите, отнасящи се до летищата, следва да правят разлика между различните видове летищно оборудване. Поради това докладчикът включи някои подразделения като свързано с безопасността оборудване и летищно оборудване с определящо значение за безопасността. Докладчикът също така разшири правомощията на Агенцията в областта на авиационната сигурност, най-вече киберсигурността. По подобен начин той включи няколко разпоредби относно други зависимости, като тези между авиационната безопасност и опазването на околната среда.

Докладчикът е на мнение, че авиационната безопасност не е въпрос, отнасящ се само до сектора, но също така въпрос на надзор и ефективно изпълнение на правилата от националните органи по въздухоплаване. Докладчикът се съгласява, че прехвърлянето на компетенциите от държава членка към Агенцията или друга държава членка е реалистичен подход към съществуващото различно ниво на ресурсите в националните органи по въздухоплаване на държавите членки. Докладчикът ясно определя кои отговорности могат да бъдат прехвърлени и добавя няколко допълнителни предпазни мерки, отнасящи се до процедурата за прехвърляне на правомощия, най-вече чрез подробно представяне на съдържанието на преходния план. Въпреки това докладчикът счита, че може да се направи повече за подобряване на авиационната безопасност, и следователно предлага националните органи по въздухоплаване да бъдат акредитирани от Агенцията, подобно на квалифицираните субекти, които изпълняват задачи от името на националните органи по въздухоплаване или от името на Агенцията. Такъв процес на акредитация би позволил да се направи преглед на съществуващото равнище на безопасност на всички национални органи по въздухоплаване в ЕС. Освен това докладчикът счита, че в името на ефективността на безопасността държавите членки следва да имат един единствен национален орган по въздухоплаване.

Докладчикът, като взе предвид експертния опит на Агенцията в областта на въздухоплаването, счита, че последната следва да играе по-активна и решителна роля в тези случи, в които държава членка реши да реагира незабавно на сериозен въпрос, който се отнася до безопасността на гражданското въздухоплаване, като се отклони от приложимите правила на ЕС. В същия дух, Агенцията взима решения за участия по отношение на летателната годност, което е нейна изключителна отговорност. Аналогично докладчикът счита, че Агенцията следва да бъде директно оправомощена като компетентния орган за сертифициране, надзор и правоприлагане на въздушни оператори, които се намират в повече от една държава членка и/или които осъществяват операции между различни държави членки или извън територията на държавите членки.

Що се отнася до ко