Procedure : 2015/0277(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0364/2016

Indgivne tekster :

A8-0364/2016

Forhandlinger :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Afstemninger :

PV 12/06/2018 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0245

BETÆNKNING     ***I
PDF 1241kWORD 177k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0613),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0389/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det italienske senat og det maltesiske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af … (1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. oktober 2016(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0364/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Det er relevant at tage hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 29. oktober 2015 om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Der bør til enhver tid sikres et højt og ensartet niveau af sikkerhed for den civile luftfart og miljøbeskyttelse ved hjælp af vedtagelse af fælles sikkerhedsbestemmelser og ved hjælp af foranstaltninger, der sikrer, at varer, personer og organisationer, der er involveret i aktiviteter inden for civil luftfart i Unionen, overholder disse regler samt de regler, der er vedtaget for at beskytte miljøet.

(1)  Der bør til enhver tid sikres et højt og ensartet niveau af sikkerhed for den civile luftfart ved hjælp af vedtagelse af fælles sikkerhedsbestemmelser og ved hjælp af foranstaltninger, der sikrer, at varer, personer og organisationer, der er involveret i aktiviteter inden for civil luftfart i Unionen, overholder disse regler.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Endvidere bør der til enhver tid garanteres et højt og ensartet niveau af miljøbeskyttelse gennem foranstaltninger, der sikrer, at alle varer, personer og organisationer, der deltager i civile luftfartsaktiviteter i Unionen, overholder den relevante EU-lovgivning og de internationale standarder og anbefalet praksis.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Agenturet bør fremme energibesparelse, nedsættelse af energiforbruget og afbødningen af emissioners negative indvirkning på klimaændringen samt støj- og luftforurening. Agenturet bør til dette formål være baseret på forordningerne om det fælles europæiske luftrum og handle gennem de forbedrede resultater, der opnås af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesterne (ATM/ANS) på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte fælles regler for alle luftfartøjer. I lyset af deres begrænsede risiko for sikkerheden for civil luftfart gælder dette især luftfartøjer, der har en enkel konstruktion eller hovedsageligt anvendes lokalt, eller luftfartøjer, som er hjemmebyggede eller meget sjældne, eller som kun eksisterer i et meget begrænset antal; sådanne luftfartøjer bør fortsat være underlagt tilsyn i medlemsstaterne uden nogen forpligtelse i medfør af denne forordning for andre medlemsstater til at anerkende sådanne nationale ordninger.

(3)  Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte fælles regler for alle luftfartøjer. I lyset af deres begrænsede risiko for sikkerheden for civil luftfart gælder dette især luftfartøjer, der har en enkel konstruktion eller hovedsageligt anvendes lokalt, eller luftfartøjer, som er hjemmebyggede eller meget sjældne, eller som kun eksisterer i et meget begrænset antal; sådanne luftfartøjer bør fortsat være underlagt tilsyn i medlemsstaterne uden nogen forpligtelse i medfør af denne forordning for andre medlemsstater til at anerkende sådanne nationale ordninger. Kommissionen bør ikke desto mindre fremme vedtagelsen af fælles luftdygtighedsstandarder og vejledende materiale til at opfylde de mål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, litra a, b, c, g og h, i denne forordning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der bør imidlertid gives mulighed for at anvende visse bestemmelser i denne forordning på bestemte typer luftfartøjer, som ikke er omfattet af bestemmelserne i denne forordning, hvilket især gælder luftfartøjer, som fremstilles på industriel vis og som kunne få gavn af at cirkulere frit i Unionen. Derfor bør organisationer, der beskæftiger sig med konstruktion af sådanne luftfartøjer, have lov til at anmode Kommissionen om at træffe afgørelse om, at Unionens krav til konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af luftfartøjer finder anvendelse på nye typer luftfartøjer, som disse organisationer bringer på markedet.

(4)  Der bør gives mulighed for at anvende visse bestemmelser i denne forordning på bestemte typer luftfartøjer, som ikke er omfattet af bestemmelserne i denne forordning, hvilket især gælder luftfartøjer, som fremstilles på industriel vis og som kunne få gavn af at cirkulere frit i Unionen. Derfor bør organisationer, der beskæftiger sig med konstruktion af sådanne luftfartøjer, have lov til at anmode Kommissionen om at træffe afgørelse om, at Unionens krav til konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af luftfartøjer finder anvendelse på nye typer luftfartøjer, som disse organisationer bringer på markedet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Medlemsstater bør kunne fritage flyvepladser med små trafikmængder fra bestemmelserne i denne forordning efter forhåndsgodkendelse fra Kommissionen, dog kun hvis de pågældende flyvepladser lever op til de fælles minimumssikkerhedsmål, der er fastsat i de relevante væsentlige krav. Hvis en medlemsstat indrømmer sådanne fritagelser, bør de også anvendes på udstyr, der benyttes på den pågældende flyveplads, og på de leverandører af groundhandlingtjenester og forpladstjenester, der udøver deres virksomhed på de fritagne flyvepladser. Fritagelser, som medlemsstater har indrømmet flyvepladser forud for denne forordnings ikrafttrædelse, bør fortsat være gyldige, men det bør sikres, at oplysninger om disse fritagelser gøres tilgængelige for offentligheden.

(6)  Medlemsstater bør kunne fritage flyvepladser med små trafikmængder fra bestemmelserne i denne forordning efter forudgående meddelelse og en afgørelse fra Agenturet, dog kun hvis de pågældende flyvepladser lever op til de fælles minimumssikkerhedsmål, der er fastsat i de relevante væsentlige krav. Hvis en medlemsstat indrømmer sådanne fritagelser, bør de også anvendes på udstyr, der benyttes på den pågældende flyveplads, og på forpladstjenesterne på de fritagne flyvepladser. Fritagelser, som medlemsstater har indrømmet flyvepladser forud for denne forordnings ikrafttrædelse, bør fortsat være gyldige, men det bør sikres, at oplysninger om disse fritagelser gøres tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstater vil muligvis – især med henblik på at nå sikkerheds-, interoperabilitets- og effektivitetsgevinster – foretrække at anvende bestemmelserne i denne forordning i stedet for national lovgivning på statsluftfartøjer og lufttrafikstyringstjenester ("ATM") og luftfartstjenester ("ANS"), der leveres af militæret. Det bør de kunne. Kommissionen bør udstyres med de nødvendige gennemførelsesbeføjelser til at tage stilling til denne type anmodninger. De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, bør samarbejde med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") navnlig ved levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bekræfte, at de pågældende luftfartøjer og aktiviteter overholder de relevante bestemmelser i denne forordning.

(7)  Medlemsstater vil muligvis – med henblik på at nå sikkerheds- og interoperabilitetsgevinster – foretrække at anvende bestemmelserne i denne forordning i stedet for national lovgivning på statsluftfartøjer og lufttrafikstyringstjenester ("ATM") og luftfartstjenester ("ANS"), der leveres af militæret. De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, bør samarbejde med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") navnlig ved levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bekræfte, at de pågældende luftfartøjer og aktiviteter overholder de relevante bestemmelser i denne forordning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning med henblik på at regulere civil luftfart i Unionen, herunder delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget på grundlag heraf, bør svare til og stå i rimeligt forhold til arten af de forskellige typer operationer og aktiviteter, som de vedrører, og de risici, de associeres med. De bør også så vidt muligt formuleres på en måde, der fokuserer på de mål, der søges nået, mens de levner mulighed for at anvende forskellige midler til at nå disse mål. Dette bør bidrage til at nå de krævede sikkerhedsniveauer på en omkostningseffektiv måde og til at stimulere teknisk og operationel innovation. Der bør anvendes anerkendte branchestandarder og -praksisser, hvis det er konstateret, at de sikrer overholdelse af de væsentlige krav, der er fastsat i denne forordning.

(8)  Foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning med henblik på at regulere civil luftfart i Unionen, herunder delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget på grundlag heraf, bør svare til og stå i rimeligt forhold til arten af de forskellige typer luftfartøjer, operationer og aktiviteter, som de vedrører, og de risici, de associeres med. De bør også så vidt muligt formuleres på en måde, der fokuserer på de mål, der søges nået, mens de levner mulighed for at anvende forskellige midler til at nå disse mål og en systemisk tilgang til civil luftfart, der tager hensyn til den gensidige afhængighed mellem sikkerhed og andre tekniske områder inden for regulering af luftfart, herunder cybersikkerhed. Dette bør bidrage til at nå de krævede sikkerhedsniveauer på en omkostningseffektiv måde og til at stimulere teknisk og operationel innovation. Der bør anvendes anerkendte branchestandarder og -praksisser, hvis det er konstateret, at de sikrer overholdelse af de væsentlige krav, der er fastsat i denne forordning, især på områder, hvor dette traditionelt har været tilfældet, såsom groundhandling.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er væsentligt at anvende forsvarlige principper til forvaltning af sikkerheden med henblik på fortsat at kunne forbedre sikkerheden for civil luftfart i Unionen, at komme nye sikkerhedsrisici i forkøbet og at anvende de begrænsede tekniske ressourcer bedst muligt. Det er derfor nødvendigt at etablere en fælles ramme for planlægning og gennemførelse af sikkerhedsfremmende tiltag. Med henblik herpå bør der på EU-niveau udarbejdes en europæisk plan for luftfartssikkerhed og et europæisk program for luftfartssikkerhed. Hver medlemsstat bør udarbejde et nationalt luftfartssikkerhedsprogram i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 19 til Chicagokonventionen. Programmet bør ledsages af en plan, der beskriver, hvilke foranstaltninger der skal træffes af medlemsstaten for at afhjælpe de identificerede sikkerhedsrisici.

(9)  Det er væsentligt at anvende forsvarlige principper til forvaltning af sikkerheden med henblik på fortsat at kunne forbedre sikkerheden for civil luftfart i Unionen, at komme nye sikkerhedsrisici i forkøbet og at anvende de begrænsede tekniske ressourcer bedst muligt. Det er derfor nødvendigt at etablere en fælles ramme for planlægning og gennemførelse af sikkerhedsfremmende tiltag. Med henblik herpå bør der på EU-niveau udarbejdes en europæisk plan for luftfartssikkerhed og et europæisk program for luftfartssikkerhed. Hver medlemsstat bør udarbejde et statsligt luftfartssikkerhedsprogram i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 19 til Chicagokonventionen. Programmet bør ledsages af en plan, der beskriver, hvilke foranstaltninger der skal træffes af medlemsstaten for at afhjælpe de identificerede sikkerhedsrisici. Det europæiske program for luftfartssikkerhed samt de statslige sikkerhedsprogrammer, der er beskrevet i Bilag 19 til Chicagokonventionen, bør fastlægges i nær deltagelse af interesserede parter fra industrien.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til bestemmelserne i bilag 19 til Chicagokonventionen skal medlemsstaterne sørge for et acceptabelt niveau for sikkerhedsresultaterne for de luftfartsaktiviteter, som medlemsstaterne er ansvarlige for. For at bistå medlemsstaterne med at leve op til dette krav på en koordineret måde bør den europæiske plan for luftfartssikkerhed fastsætte et acceptabelt niveau for sikkerhedsresultater for Unionen for de forskellige kategorier af luftfartsaktiviteter. Det acceptable niveau for sikkerhedsresultaterne bør ikke have bindende karakter, men det bør udtrykke Unionens og medlemsstaternes ambitioner for den civile luftfarts sikkerhed.

(10)  I henhold til bestemmelserne i bilag 19 til Chicagokonventionen skal medlemsstaterne sørge for et acceptabelt niveau for sikkerhedsresultaterne for de luftfartsaktiviteter, som medlemsstaterne er ansvarlige for. For at bistå medlemsstaterne med at leve op til dette krav på en koordineret måde bør den europæiske plan for luftfartssikkerhed fastsætte et højt og ensartet niveau for sikkerhedsresultater for Unionen for de forskellige kategorier af luftfartsaktiviteter. Det acceptable niveau for sikkerhedsresultaterne bør ikke have bindende karakter, men bør i stedet for udtrykke Unionens og medlemsstaternes ambitioner for den civile luftfarts sikkerhed.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I tråd med standarder og anbefalet praksis i Chicagokonventionen bør der indføres væsentlige krav, som finder anvendelse på luftfartøjsmateriel, dele, ikke-fastmonteret udstyr, flyvepladser og levering af ATM/ANS. Ydermere bør der indføres væsentlige krav, som finder anvendelse på personer og organisationer, der er involveret i operation af luftfartøjer, operation af flyvepladser og levering af ATM/ANS, samt væsentlige krav, der finder anvendelse på personer, som varetager uddannelse og helbredsundersøgelser af flybesætning og flyveledere, og materiel, som anvendes i forbindelse hermed.

(12)  I tråd med standarder og anbefalet praksis i Chicagokonventionen bør der indføres væsentlige krav, som finder anvendelse på luftfartøjsmateriel, dele, ikke-fastmonteret udstyr, flyvepladser, herunder udstyr og ATM/ANS-systemer. Ydermere bør der indføres væsentlige krav, som finder anvendelse på personer og organisationer, der er involveret i operation af luftfartøjer, operation af flyvepladser og levering af ATM/ANS, samt væsentlige krav, der finder anvendelse på personer, som varetager uddannelse og helbredsundersøgelser af flybesætning og flyveledere, og materiel, som anvendes i forbindelse hermed.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Det er afgørende, at det personale, som arbejder med lufttrafiksikkerhedselektronik (ATSEP), er tilstrækkeligt kvalificeret til at varetage sine opgaver. I betragtning af de vidt forskellige miljøer, som ATSEP arbejder i, er det væsentligt, at kvalifikationerne kan tilpasse skiftende arbejdsmiljøer. Alle delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter bør derfor sikre et udtrykkeligt retsgrundlag, der fastlægger detaljerede harmoniserede regler og retningslinjer om uddannelse og om vurdering af ATSEP's professionelle kompetencer for forskellige typer af sikkerhedsrelaterede opgaver. Dette ville sikre det nødvendige sikkerhedsniveau under samtidig hensyntagen til ATSEP's opgavers mangefacetterede karakter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De væsentlige krav til miljøgodkendelse af konstruktionen af luftfartøjsmateriel bør tage hensyn til både flystøj og emissioner samt give Unionen mulighed for at fastsætte detaljerede tekniske standarder, som er nødvendige for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod skadelige virkninger fra luftfartsoperationer. Disse krav bør baseres på de standarder og den anbefalede praksis, der er fastsat i Chicagokonventionen.

(13)  De væsentlige krav til miljøgodkendelse af konstruktionen af luftfartøjsmateriel bør tage hensyn til både flystøj og emissioner samt give Unionen mulighed for at fastsætte detaljerede tekniske standarder, som er nødvendige for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod skadelige virkninger fra luftfartsoperationer. Disse krav bør være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og internationale standarder samt anbefalet praksis.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Unionen bør også fastsætte væsentlige krav for sikker levering af groundhandlingtjenester.

(14)  Unionen bør også fastsætte væsentlige krav for sikkerhedsrelaterede groundhandlingtjenester baseret på de eksisterende regler og anerkendte industristandarder på internationalt plan.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Luftfartøjsmateriel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, flyvepladser og deres udstyr, operatører af luftfartøjer og flyvepladser, ATM/ANS-systemer og -leverandører samt piloter, flyveledere og personer, materiel og organisationer, der er involveret i disses uddannelse og helbredsundersøgelse, bør certificeres eller godkendes, når det er påvist, at de overholder de væsentlige krav eller, hvis relevant, andre krav, der er fastsat i eller i medfør af denne forordning. Kommissionen bør bemyndiges til at vedtage de nødvendige nærmere bestemmelser for udstedelse af sådanne certifikater og, om nødvendigt, afgivelse af sådanne erklæringer med henblik herpå, under hensyntagen til forordningens mål og den pågældende aktivitets art og den dertil knyttede risiko.

(16)  Når det først er konstateret, at de overholder de relevante væsentlige krav eller, hvor dette er relevant, de andre krav, der er indført i eller i henhold til denne forordning, bør følgende certificeres eller godkendes: luftfartsmateriel, dele og ikke-fastmonteret udstyr; flyvepladser, herunder deres sikkerhedsrelaterede udstyr, operatører af luftfartøjer og flyvepladser; ATM/ANS-systemer og komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af; og ATM/ANS-leverandører samt piloter, flyveledere og personer, materiel og organisationer, der er involveret i disses uddannelse og helbredsundersøgelse For at gøre dette, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overdrages Kommissionen med henblik på vedtagelse af de nødvendige nærmere bestemmelser for udstedelse af sådanne certifikater og, om nødvendigt, afgivelse af sådanne erklæringer med henblik herpå, under hensyntagen til forordningens mål og den pågældende aktivitets art og den dertil knyttede risiko. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse samråd gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede akter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter. Kommissionen bør, når den vedtager disse delegerede retsakter, anlægge en forholdsmæssig tilgang til de forskellige typer af luftfartøjer og operationer, idet den sikrer, at disse delegerede retsakter ikke vil føre til yderligere administrative byrder eller øge omkostningerne og derved nedsætte konkurrenceevnen i luftfartsindustrien.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Organisationer, der er involveret i konstruktion og fremstilling af luftfartøjsmateriel og dele, bør gives mulighed for at erklære, at konstruktionen af materiel og dele er i overensstemmelse med de relevante branchestandarder, hvis disse anses for at tilvejebringe et acceptabelt sikkerhedsniveau. Denne mulighed bør begrænses til materiel, der anvendes i lette luftfartøjer og sportsfly, og være underlagt passende begrænsninger og betingelser for at garantere sikkerheden.

(17)  Organisationer, der er involveret i konstruktion og fremstilling af luftfartøjsmateriel og dele, bør gives mulighed for at erklære, at konstruktionen af materiel og dele er i overensstemmelse med de relevante branchestandarder, hvis disse anses for at tilvejebringe et højt og ensartet sikkerhedsniveau. Denne mulighed bør begrænses til materiel, der anvendes i lette luftfartøjer og sportsfly, og være underlagt passende begrænsninger og betingelser for at garantere sikkerheden. Kommissionen bør ikke desto mindre fremme vedtagelsen af fælles luftdygtighedsstandarder og vejledende materiale til at opfylde de mål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, litra a, b, c, g og h, i denne forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Eftersom ubemandede luftfartøjer også opererer i luftrummet sammen med traditionelle luftfartøjer, bør forordningen omfatte denne type luftfartøjer, uanset disses operationelle vægt. Teknologierne i ubemandede luftfartøjer giver nu mulighed for en lang række operationer, som bør være underlagt regler, der står i et rimeligt forhold til den risiko, der er ved den pågældende operation eller type af operationer.

(18)  Eftersom ubemandede luftfartøjer også opererer i luftrummet sammen med bemandede luftfartøjer, bør forordningen omfatte denne type luftfartøjer. Teknologierne i ubemandede luftfartøjer giver nu mulighed for en lang række mulige operationer, som bør være underlagt regler, der står i et rimeligt forhold til den risiko, der er ved den pågældende operation eller type af operationer.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Regler for operation af ubemandede luftfartøjer bør være klare, mulige at håndhæve og harmoniserede mellem medlemsstaterne for at garantere en sikker operation af ubemandede luftfartøjer og en overholdelseskultur blandt operatørerne.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Reglerne for ubemandede luftfartøjer bør så vidt muligt bidrage til at sikre de relevante rettigheder, der er garanteret af EU-lovgivningen, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, som er fastsat i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er fastsat i chartrets artikel 8 og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger11.

(19)  Reglerne for ubemandede luftfartøjer bør bidrage til at sikre de relevante rettigheder, der er garanteret af EU-lovgivningen, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, som er fastsat i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er fastsat i chartrets artikel 8 og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger11.

__________________

__________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For nogle typer af ubemandede luftfartøjer er anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning om certificering, tilsyn og håndhævelse samt bestemmelserne om agenturet ikke nødvendige for at nå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Markedsmekanismerne i EU-retten om harmonisering af materiel bør finde anvendelse i disse tilfælde.

(20)  For nogle typer af ubemandede luftfartøjer er anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning om registrering, certificering, identifikation tilsyn og håndhævelse samt bestemmelserne om agenturet ikke nødvendige for at nå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Markedsmekanismerne i EU-retten om harmonisering af materiel bør finde anvendelse i disse tilfælde.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Af sikkerheds- og kontrolhensyn bør hver ejer af et ubemandet luftfartøj have udstedt et ejernummer, ved hvilket et sådant luftfartøj kan identificeres. Dette nummer bør vises på samtlige ubemandede luftfartøjer, der opereres af denne ejer, og bør også figurere i et europæisk register over ubemandede luftfartøjer, der føres af Agenturet. Dette register bør være let tilgængeligt og bør overholde Unionens regler om databeskyttelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Modelluftfartøjer er ubemandede luftfartøjer, der hovedsagelig bruges til fritidsaktiviteter og er omfattet af denne forordning. De har haft en positiv sikkerhedsstatistik i årtier, især dem der er blevet styret af medlemmer af en forening eller en klub. Generelt er sådanne foreninger og klubber velstrukturerede og har indført en meget god sikkerhedskultur. Kommissionen bør, når den vedtager delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, prøve at sikre, at modelluftfartøjer fortsat kan fungere, som de gør i dag under deres respektive nationale ordninger. Kommissionen bør desuden, når den vedtager disse delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, tage hensyn til nødvendigheden af en gnidningsløs overgang fra de forskellige nationale ordninger til en hvilken som helst ny regelramme, og den bør tage hensyn til den eksisterende bedste praksis i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Agenturet og de kompetente nationale myndigheder bør samarbejde om bedre at afdække usikre forhold og iværksætte de fornødne afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne bør være i stand til at overføre de ansvarsområder i denne forordning, der vedrører certificering, tilsyn og håndhævelse, til hinanden og agenturet, navnlig hvis dette er nødvendigt for at opnå øget sikkerhed og mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Det er også nødvendigt, afhængigt af situationen, at støtte medlemsstaterne i at udføre disse opgaver, navnlig i forbindelse med samarbejde om grænseoverskridende tilsyn, ved at etablere et effektivt regelsæt for pooling og deling af luftfartsinspektører og andre specialister med relevant ekspertise.

(22)  Agenturet og de kompetente nationale myndigheder bør samarbejde om bedre at afdække usikre forhold og iværksætte de fornødne afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne bør være i stand til at overføre de ansvarsområder i denne forordning, der vedrører certificering, tilsyn og håndhævelse, til hinanden og agenturet, navnlig hvis dette er nødvendigt for at opnå øget sikkerhed, forbedret interoperabilitet og mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Med de samme mål for øje bør organisationer, der er underlagt denne forordning også have mulighed for at anmode Agenturet om at tage ansvaret for certificering, tilsyn og håndhævelse af deres aktivitet. Det er også nødvendigt, afhængigt af situationen, at støtte medlemsstaterne i at udføre disse opgaver, navnlig i forbindelse med samarbejde om grænseoverskridende tilsyn, ved at etablere et effektivt regelsæt for pooling og deling af luftfartsinspektører og andre specialister med relevant ekspertise. Denne pooling bør dog på ingen måde føre til øgede byrder eller udgifter for luftfartsindustrien.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  I henhold til Unionens institutionelle system er gennemførelse af EU-retten primært medlemsstaternes ansvar. Certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver fastsat i denne forordning og i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget på grundlag heraf bør derfor i princippet gennemføres på nationalt niveau af en eller flere af medlemsstaternes kompetente myndigheder. I visse klart definerede tilfælde bør agenturet også bemyndiges til at udføre nogle af disse opgaver som fastsat i forordningen. I disse tilfælde bør Agenturet kunne træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende luftfartøjsoperationer, flybesætningers kvalifikationer samt anvendelse af tredjelandes luftfartøjer, hvis det er den bedste fremgangsmåde for at opnå ensartethed og lette det indre markeds funktion.

(33)  I henhold til Unionens institutionelle system er gennemførelse af EU-retten primært medlemsstaternes ansvar. Certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver fastsat i denne forordning og i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget på grundlag heraf bør derfor i princippet gennemføres på nationalt niveau af medlemsstaternes kompetente myndighed. I disse veldefinerede tilfælde bør Agenturet kunne træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende luftfartøjsoperationer, flybesætningers kvalifikationer samt anvendelse af tredjelandes luftfartøjer, hvis det er den bedste fremgangsmåde for at opnå ensartethed og lette det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Agenturet bør bistå Kommissionen med teknisk ekspertise i forbindelse med udarbejdelsen af den nødvendige lovgivning og om nødvendigt bistå medlemsstaterne og luftfartsindustrien med gennemførelsen heraf. Det bør kunne udstede certificeringsspecifikationer og udsende vejledende materiale samt foretage tekniske undersøgelser og udstede certifikater eller registrere erklæringer i fornødent omfang.

(34)  Agenturet bør bistå Kommissionen med teknisk ekspertise i forbindelse med udarbejdelsen af den nødvendige lovgivning og bistå medlemsstaterne og luftfartsindustrien, herunder SMV'er, med gennemførelsen heraf. Det bør kunne udstede certificeringsspecifikationer og udsende vejledende materiale samt foretage tekniske undersøgelser og udstede certifikater eller registrere erklæringer i fornødent omfang.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Globale satellitnavigationssystemer og navnlig Unionens Galileoprogram vil spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af et europæisk lufttrafikstyringssystem. I den forbindelse bør agenturet have beføjelser til at udvikle de nødvendige tekniske specifikationer og certificere organisationer, der leverer paneuropæisk ATM/ANS, for at sikre et højt og ensartet niveau af sikkerhed, interoperabilitet og operationel effektivitet.

(35)  Globale satellitnavigationssystemer og navnlig Unionens Galileoprogram vil spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af et europæisk lufttrafikstyringssystem. I den forbindelse bør agenturet have beføjelser til at udvikle de nødvendige tekniske specifikationer og certificere ATM/ANS-systemer og organisationer, der leverer paneuropæisk ATM/ANS, for at sikre et højt og ensartet niveau af sikkerhed, interoperabilitet og operationel effektivitet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/200514 forpligtes agenturet til at give Kommissionen alle de oplysninger, som kunne være relevante i forbindelse med ajourføring af listen over luftfartsselskaber, som af sikkerhedsmæssige grunde har fået driftsforbud i Unionen. Agenturet bør også bistå Kommissionen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2111/2005 ved at foretage de fornødne vurderinger af tredjelandsoperatører og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med dem, og ved at udarbejde passende henstillinger til Kommissionen.

(36)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/200514 forpligtes agenturet til at give Kommissionen alle de oplysninger, som kunne være relevante i forbindelse med ajourføring af listen over luftfartsselskaber, som af sikkerhedsmæssige grunde har fået driftsforbud i Unionen. Agenturet bør også bistå Kommissionen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2111/2005 ved at foretage alle fornødne sikkerhedsvurderinger af tredjelandsoperatører og af de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med dem, og ved at udarbejde passende henstillinger til Kommissionen.

__________________

__________________

14Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Agenturet bør koncentrere sig om at integrere forskning i og innovation af sikre og miljøvenlige ubemandede luftfartøjer i de ovennævnte programmer.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Agenturet bør efter anmodning bistå medlemsstaterne og Kommissionen med internationale relationer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og det gælder især harmonisering af regler og gensidig anerkendelse af certifikater. Det bør have beføjelser til gennem samarbejdsordninger at etablere passende forbindelser med myndighederne i tredjelande og internationale organisationer med kompetencer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, dog under forudsætning af forudgående godkendelse fra Kommissionen. For at fremme sikkerhed på globalt plan og i lyset af Unionens høje standarder bør agenturet have mulighed for inden for sit kompetenceområde på ad hoc-basis at indgå i tekniske samarbejds-, forsknings- og bistandsprojekter med tredjelande og internationale organisationer. Agenturet bør også bistå Kommissionen med gennemførelsen af EU-retten på andre tekniske områder af den civile luftfart, som f.eks. sikkerhed eller det fælles europæiske luftrum, hvis agenturet har relevant ekspertise på området.

(41)  Agenturet bør efter anmodning bistå medlemsstaterne og Kommissionen med internationale relationer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, og det gælder især harmonisering af regler og gensidig anerkendelse af certifikater. Det bør have beføjelser til gennem samarbejdsordninger at etablere passende forbindelser med myndighederne i tredjelande og internationale organisationer med kompetencer inden for områder, der er omfattet af denne forordning, dog under forudsætning af, at Kommissionen på forhånd har fået meddelelse herom. Agenturet bør i tæt samarbejde med Kommissionen yde et væsentligt bidrag til udbredelse af Unionens luftfartsstandarder og fremme af afsætningen af Unionens luftfartsprodukter, eksperter og tjenesteydelser i hele verden for at lette deres adgang til de nye vækstmarkeder. Det bør især gøre dette gennem partnerskaber med de kompetente luftfartsmyndigheder i tredjelande og ved at åbne lokale kontorer på tredjelandes områder. For at fremme sikkerhed på globalt plan og i lyset af Unionens høje standarder bør agenturet også have mulighed for inden for sit kompetenceområde at indgå i tekniske samarbejds-, forsknings- og bistandsprojekter med tredjelande og internationale organisationer. Agenturet bør også bistå Kommissionen med gennemførelsen af EU-retten på andre tekniske områder af den civile luftfart, som f.eks. sikkerhed eller det fælles europæiske luftrum, hvis agenturet har relevant ekspertise på området.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Det skal sikres, at de parter, der berøres af agenturets afgørelser, har adgang til de nødvendige retsmidler på en måde, som passer til luftfartsområdets særlige karakter. Der bør derfor etableres en hensigtsmæssig klageadgang, således at agenturets afgørelse kan påklages for et særligt klagenævn, hvis afgørelser kan indbringes for Den Europæiske Unions domstol ("domstolen") i henhold til TEUF.

(48)  Det skal sikres, at de parter, der berøres af agenturets afgørelser, har adgang til de nødvendige retsmidler på en måde, som passer til luftfartsområdets særlige karakter. Der bør derfor etableres en hensigtsmæssig klageadgang, således at agenturets afgørelse kan påklages for et klagenævn, hvis afgørelser kan indbringes for Den Europæiske Unions domstol ("domstolen") i henhold til TEUF.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  Når agenturet udarbejder udkast til mere generelle bestemmelser, som skal gennemføres af de nationale myndigheder, bør medlemsstaterne høres. Når bestemmelserne har betydelige sociale implikationer, bør interesserede parter, herunder arbejdsmarkedsparterne i Unionen, høres i nødvendigt omfang, når agenturet udarbejder udkast til bestemmelser, der vedrører dem.

(50)  Når agenturet udarbejder udkast til mere generelle bestemmelser, som skal gennemføres af de nationale myndigheder, bør medlemsstaterne høres. Når bestemmelserne har betydelige implikationer, hvad angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, eller sociale implikationer eller begge dele, vil interesserede parter, herunder arbejdsmarkedsparterne i Unionen, blive hørt i nødvendigt omfang. Når agenturet udarbejder udkast til bestemmelser, bør det tage fat på disse implikationer i sin konsekvensvurdering af bestemmelserne.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(54a)  Det er afgørende at sikre rettidig tilgængelighed, herunder i realtid, af sikkerhedsrelevante oplysninger for at gøre det muligt at analysere og udbrede dem uden unødvendig forsinkelse. Agenturet skal med dette formål for øje på EU-plan koordinere indsamling, udveksling og analyse af oplysninger om emner, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, herunder sikre flyvedata- og cockpitstemmeoptagelser, der i realtid downloades til en jordbaseret database. Agenturet kan med henblik herpå indgå administrative aftaler med juridiske og fysiske personer omfattet af denne forordning eller sammenslutninger af sådanne personer om indsamling, udveksling og analyse af oplysninger. Disse ordninger bør så vidt muligt fremme brugen af de eksisterende kommunikationskanaler, idet man undgår at pålægge de juridiske og fysiske personer yderligere byrder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(56a)  For at mindske de samlede omkostninger ved ATM/ANS-tilsynet vil det ligeledes være nødvendigt at ændre den nuværende en route-afgiftsordning, så provenuet dækker udgifterne til ATM/ANS' varetagelse af tilsynsopgaverne. Dette vil sikre, at Agenturet har de ressourcer, det behøver for at udføre de sikkerhedstilsynsopgaver, som det har fået tildelt ved Unionens samlede systemtilgang med hensyn til luftfartssikkerhed. Det vil også bidrage til en mere gennemsigtig, omkostningseffektiv og effektiv levering af luftfartstjenester til de luftrumsbrugere, der finansierer systemet, og fremme brugen af en integreret tjeneste. Denne ændring vil også skulle sikre en passende fordeling af opgaver mellem Agenturet og Eurocontrol.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage retsakter efter artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre eller supplere bestemmelserne om luftdygtighed, miljøbeskyttelse, flybesætninger, flyveoperationer, flyvepladser, ATM/ANS, flyveledere, tredjelandes operatører, ubemandede luftfartøjer, tilsyn og håndhævelse, fleksibilitetsbestemmelser, bøder og tvangsbøder og gebyrer og afgifter, samt de krav, der er fastsat i bilagene til denne forordning, for at tage hensyn til tekniske, videnskabelige, operationelle eller sikkerhedsmæssige behov. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(59)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage retsakter efter artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre eller supplere bestemmelserne om luftdygtighed, miljøbeskyttelse, flybesætninger, flyveoperationer, flyvepladser, ATM/ANS, flyveledere, tredjelandes operatører, ubemandede luftfartøjer, tilsyn og håndhævelse, fleksibilitetsbestemmelser, bøder og tvangsbøder og gebyrer og afgifter, samt de krav, der er fastsat i bilagene til denne forordning, for at tage hensyn til tekniske, videnskabelige, operationelle eller sikkerhedsmæssige behov. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante samråd under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse samråd gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede akter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter. Kommissionen sikrer også en passende, skræddersyet tilgang til forskellige typer af luftfartøjer og operationer.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  Forskellige luftrumsbrugere bør have retfærdig adgang til luftrummet. Af hensyn til luftfartssikkerheden og for at lette retten til adgang til luftrummet bør alle medlemsstat sikre kontinuiteten af ATM/ANS-tjenester i luftrummet under deres ansvar, idet de bevarer et højt og ensartet sikkerhedsniveau og minimere forstyrrelser af tjenesterne til ikke-involverede tredjeparter, herunder under ekstraordinære omstændigheder. Dette bør omfatte en definition af et minimumsserviceniveau, som luftfartøjsoperatører kan forlade sig på.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(61a)  De ændringer, som denne forordning medfører, har indflydelse på gennemførelsen af andre EU-retsakter og kræver blandt andet en tilbagekaldelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/20041a .

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet ("interoperabilitetsforordningen") (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63)  Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør ændres for at tage behørigt hensyn til de muligheder, der er fastsat i denne forordning, for at agenturet kan blive den kompetente myndighed for udstedelse af og tilsyn med Air Operator Certificates ("AOC"). Da luftfartsselskaber med faste driftssteder i flere medlemsstater får stadig større betydning, hvilket betyder, at den kompetente myndighed for udstedelse af licenser og den kompetente myndighed for AOC ikke nødvendigvis er den samme længere, er det nødvendigt at sikre et effektivt tilsyn med disse luftfartsselskaber. Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres med henblik på at sikre et tæt samarbejde mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med henholdsvis AOC og udstedelse af licenser.

(63)  Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør ændres for at tage behørigt hensyn til de muligheder, der er fastsat i denne forordning, for at agenturet kan blive den kompetente myndighed for udstedelse af og tilsyn med Air Operator Certificates ("AOC"). Desuden er det nødvendigt at sikre et effektivt tilsyn med disse luftartsselskaber. Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor ændres med henblik på at sikre et tæt samarbejde mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med henholdsvis AOC og udstedelse af licenser.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hovedformålet med denne forordning er at tilvejebringe og opretholde et højt og ensartet sikkerhedsniveau for den civile luftfart i Unionen og samtidig sikre et højt og ensartet miljøbeskyttelsesniveau.

1.  Hovedformålet med denne forordning er at tilvejebringe, opretholde og håndhæve et højt ensartet sikkerhedsniveau for den civile luftfart i Unionen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at bidrage til et højt ensartet miljøbeskyttelsesniveau

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  på de områder, der er omfattet af denne forordning, at lette bevægeligheden af luftfartsgoder, -tjenester og -personale verden over ved at etablere et passende samarbejde med tredjelande og deres luftfartsmyndigheder.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gøre regulerings- og certificeringsprocedurerne mere effektive, både med hensyn til omkostninger og andre aspekter, og fremme en optimal ressourceanvendelse på nationalt niveau og EU-niveau

c)  fremme omkostningseffektivitet, blandt andet ved at undgå overlapning, og forbedre effektiviteten af regulerings-, certificerings- og tilsynsprocesserne såvel som fremme en optimal ressourceanvendelse på nationalt niveau og EU-niveau

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Unionens holdning til standarder og regler for civil luftfart på internationalt plan repræsenteres ved at etablere det fornødne samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

f)  fremme Unionens holdning til standarder og regler for civil luftfart på internationalt plan ved at etablere det fornødne samarbejde med tredjelande og internationale organisationer med det formål at fremme sikkerhed, lige vilkår og gensidig accept af certifikater vedrørende luftfartsgoder, -tjenester og -personale;

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  fremme forskning og innovation, bl.a. på områderne regulering og certificering

g)  fremme forskning og innovation, bl.a. inden for regulerings-, certificerings- og tilsynsprocesserne

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  på de områder, der er omfattet af denne forordning, fremme teknisk og operationel interoperabilitet.

h)  på de områder, der er omfattet af denne forordning, fremme administrativ, teknisk og operationel interoperabilitet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  støtte passagerernes tillid til luftfartens tryghed, sid og effektivitet.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sikre, at de erklæringer og certifikater, der afgives eller udstedes i henhold til denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, gælder i hele Unionen uden yderligere krav

b)  sikre, at de erklæringer, licenser og certifikater, der afgives eller udstedes i henhold til denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, gælder, anerkendes og anvendes i hele Unionen uden yderligere krav

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oprette Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur som et uafhængigt organ ("agenturet")

d)  oprette Den Europæiske Unions Luftfartsagentur som et uafhængigt organ ("agenturet");

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  iværksætte bevidstgørelses- og oplysningstiltag, herunder uddannelse, samt formidle og udbrede relevante sikkerhedsoplysninger.

g)  iværksætte bevidstgørelses- og oplysningstiltag, herunder uddannelse, samt formidle og udbrede relevante sikkerhedsoplysninger, hvor der er gensidig afhængighed med hensyn til luftfartsikkerhed,

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fysiske og juridiske personers konstruktion og fremstilling af luftfartøjer under agenturets eller en medlemsstats tilsyn

a)  konstruktion og fremstilling af luftfartøjer, produkter og dele af:

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  en fysisk eller juridisk person under Agenturets eller en medlemsstats tilsyn

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii)  en fysisk eller juridisk person fra et tredjeland, der skal registreres eller opdateres og henholdsvis bruges i det område, som traktaterne finder anvendelse på;

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af luftfartøjer samt dertil hørende materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, når luftfartøjet er:

b)  vedligeholdelse og operation af luftfartøjer samt dertil hørende materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, når luftfartøjet er:

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  registreret i en medlemsstat, i det omfang medlemsstaten ikke har overdraget sit ansvar i henhold til Chicagokonventionen til et tredjeland, og luftfartøjet opereres af en tredjelandsoperatør

i)  registreret, eller som skal registreres, i en medlemsstat, i det omfang medlemsstaten ikke har overdraget sit ansvar i henhold til Chicagokonventionen til et tredjeland, og luftfartøjet opereres af en tredjelandsoperatør

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  registreret i et tredjeland og opereres af en operatør, der er etableret, har hjemsted eller hovedforretningssted i det område, som traktaterne finder anvendelse på

ii)  registreret i et tredjeland og opereres, eller som skal opereres, af en operatør, der er etableret, har hjemsted eller hovedforretningssted i det område, som traktaterne finder anvendelse på

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en tredjelandsoperatørs operation af luftfartøjer til, i eller fra det fælles europæiske luftrum

c)  en tredjelandsoperatørs operation af luftfartøjer til, i eller fra det luftrum, som traktaterne finder anvendelse på

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af flyvepladsudstyr, der anvendes eller er bestemt til anvendelse på de flyvepladser, der er omhandlet i litra e), og levering af groundhandling- og forpladstjenester på disse flyvepladser

d)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, der anvendes eller er bestemt til anvendelse på de flyvepladser, der er omhandlet i litra e), og levering af groundhandling- og forpladstjenester på disse flyvepladser

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  konstruktion, vedligeholdelse og drift af flyvepladser, der er beliggende i det område, som traktaterne finder anvendelse på, og som:

e)  konstruktion, vedligeholdelse og drift af flyvepladser, herunder deres sikkerhedsrelaterede udstyr, der er beliggende i det område, som traktaterne finder anvendelse på, og som:

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  er åbne for offentlig brug

i)  er åbne for offentlig brug

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  betjener operationer, som benytter instrumentindflyvnings- eller udflyvningsprocedurer og

udgår

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  har en asfalteret start- og landingsbane på mindst 800 meter, eller som udelukkende betjener helikoptere

iv)  har en asfalteret instrumentlandingsbane på mindst 800 meter

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  levering af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester ("ATM/ANS") i det fælles europæiske luftrum, samt konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af systemer og komponenter, der anvendes ved leveringen af nævnte ATM/ANS-tjenester

g)  levering af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester ("ATM/ANS") i det fælles europæiske luftrum, samt konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af systemer og komponenter, som sikkerhed eller interoperabilitet afhænger af, der anvendes ved leveringen af nævnte ATM/ANS-tjenester

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer, herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, samt det udstyr, der anvendes til fjernkontrol af disse luftfartøjer, når luftfartøjerne opereres inden for det fælles europæiske luftrum af en operatør, der er etableret eller har hjemsted i det område, som traktaterne finder anvendelse på.

h)  vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer, herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, samt det udstyr, der anvendes til fjernkontrol af disse luftfartøjer, når luftfartøjerne opereres inden for det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  statsluftfartøjer, herunder materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, og det personale og de organisationer, der medvirker ved de aktiviteter og tjenester, som udøves eller leveres af disse statsluftfartøjer

a)  luftfartøjer, herunder motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr, når der udføres militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings-, kystvagtsaktiviteter eller lignende aktiviteter eller tjenester under en medlemsstats kontrol og ansvar, som udøves eller ydes i offentlighedens interesse af et organ, der har en offentlig myndigheds beføjelser, og det personale og de organisationer, der medvirker ved de aktiviteter og tjenester, som udøves eller leveres af sådanne luftfartøjer

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ATM/ANS, herunder systemer, komponenter, personale og organisationer, der leveres eller stilles til rådighed af militæret

c)  ATM/ANS-systemer (herunder systemer og komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af, personale og organisationer), der leveres eller stilles til rådighed af militæret

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af luftfartøjer som anført i bilag I, hvis operation indebærer en lav risiko for luftfartssikkerheden, samt det personale og de organisationer, der er beskæftiget hermed.

d)  konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af de luftfartøjer, som er anført i bilag I, hvis operation indebærer en lav risiko for luftfartssikkerheden, samt det personale og de organisationer, der er beskæftiget hermed.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvad angår litra d), anerkender medlemsstaterne uden yderligere krav eller evalueringer nationale certifikater, der er udstedt til disse luftfartøjer og deres piloter, når disse luftfartøjer og piloter er involveret i flyvninger tværs over grænserne med henblik på vedligeholdelse, reparation, afprøvninger, ændringer eller deltagelse i luftsport og forevisninger, i en maksimumsperiode på 60 dage i løbet af et kalenderår.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 3 – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  de begrænsninger for vægt, fart og varmluft, der er omhandlet i nævnte bilags litra e), f), g), h), i) og j).

ii)  de begrænsninger for vægt, fart og varmluft, der er omhandlet i nævnte bilags litra e), f), g), h), i) og j), og

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra d – afsnit 3 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  de kriterier, der er fastlagt i litra b) og c) i dette bilag.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En organisation, der er ansvarlig for konstruktion af en bestemt luftfartøjstype, kan anmode Kommissionen om at træffe afgørelse om, at bestemmelserne i kapitel III, afdeling I, finder anvendelse på konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af den pågældende luftfartøjstype og på det personale og de organisationer, der medvirker ved nævnte aktiviteter, når:

4.  En organisation, der er ansvarlig for konstruktion af en bestemt luftfartøjstype, kan anmode Agenturet om at træffe afgørelse om, at bestemmelserne i kapitel III, afdeling I, finder anvendelse på konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af den pågældende luftfartøjstype og på det personale og de organisationer, der medvirker ved nævnte aktiviteter, når:

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   luftfartøjstypens konstruktion ikke er godkendt i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning.

c)   der ikke på forhånd er opnået godkendelse af luftfartøjstypens konstruktion i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer sin afgørelse om, hvorvidt kriterierne i første afsnit er opfyldt, på grundlag af anmodningen og efter at have hørt agenturet og den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedforretningssted. Afgørelsen træffes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2, og den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Agenturet registrerer også denne afgørelse i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Agenturet træffer sin afgørelse om, hvorvidt kriterierne i første afsnit er opfyldt, på grundlag af anmodningen og efter at have hørt den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedforretningssted. Agenturet registrerer afgørelsen i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af den pågældende luftfartøjstype, samt det personale og de organisationer, der medvirker ved nævnte aktiviteter, er fra den dato, der er fastsat i gennemførelsesafgørelsen, udelukkende omfattet af bestemmelserne i kapitel III, afdeling I, og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte bestemmelser. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne i kapitel IV og V vedrørende anvendelsen af kapitel III, afdeling I, også anvendelse på den pågældende luftfartstype.

Konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af den pågældende luftfartøjstype, samt det personale og de organisationer, der medvirker ved nævnte aktiviteter, er fra den dato, der er fastsat i afgørelsen, udelukkende omfattet af kapitel III, afdeling I, og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf. I sådanne tilfælde finder kapitel IV og V vedrørende anvendelsen af kapitel III, afdeling I, også anvendelse på den pågældende luftfartstype.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uanset artikel 8 i forordning (EU) nr. XXX/XXXX om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) sørger medlemsstaterne for, at militære anlæg som omhandlet i denne artikels stk. 3, litra b), der er åbne for almen lufttrafik, og ATM/ANS som omhandlet i denne artikels stk. 3, litra c), der leveres eller stilles til rådighed af militæret for den almene lufttrafik, frembyder et sikkerhedsniveau svarende til det, der følger af anvendelsen af de væsentlige krav, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VII og VIII.

5.  Uanset artikel 8 i forordning (EU) nr. XXX/XXXX om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) sørger medlemsstaterne for, at militære anlæg som omhandlet i denne artikels stk. 3, litra b), der er åbne for almen lufttrafik, og ATM/ANS som omhandlet i denne artikels stk. 3, litra c), der leveres eller stilles til rådighed af militæret for den almene lufttrafik, frembyder et niveau af sikkerhed og interoperabilitet med civile systemer svarende til det, der følger af anvendelsen af de væsentlige krav, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VII og VIII.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen og agenturet om sine hensigter desangående. Meddelelsen skal indeholde samtlige relevante oplysninger, og det skal navnlig oplyses:

I så fald underretter den pågældende medlemsstat agenturet om sine hensigter desangående. Meddelelsen skal indeholde samtlige relevante oplysninger, og det skal navnlig oplyses:

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter at have hørt agenturet træffer Kommissionen i lyset af, hvilken type aktiviteter og hvilke personalegrupper og organisationer der er tale om, og formålet med og indholdet af bestemmelserne i den eller de afdeling(er), der er meddelt den, afgørelse om, hvorvidt de pågældende bestemmelser kan anvendes på effektiv vis og i givet fald på hvilke betingelser. Afgørelsen træffes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2, og den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Agenturet registrerer afgørelsen i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Agenturet træffer i lyset af, hvilken type aktiviteter og hvilke personalegrupper og organisationer der er tale om, og formålet med og indholdet af bestemmelserne i den eller de afdeling(er), der er meddelt den, afgørelse om, hvorvidt de pågældende bestemmelser kan anvendes på effektiv vis og i givet fald på hvilke betingelser. Agenturet registrerer afgørelsen i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat anvender først bestemmelserne i den eller de afdeling(er), der er meddelt Kommissionen, når Kommissionen har godkendt dette i sin afgørelse herom, og i givet fald, når den har sikret sig, at de betingelser, der er knyttet til afgørelsen, er opfyldt. Er dette tilfældet, er de berørte aktiviteter, personalegrupper og organisationer udelukkende omfattet af nævnte bestemmelser og bestemmelserne i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold dertil, fra den dato, der er fastsat i medlemsstatens beslutning. I så fald finder bestemmelserne i kapitel IV og V vedrørende anvendelsen af den eller de afdeling(er), der er meddelt, også anvendelse på de berørte aktiviteter, personalegrupper og organisationer.

Den berørte medlemsstat anvender først bestemmelserne i den eller de afdeling(er), der er meddelt Agenturet, når Agenturet har godkendt dette i sin afgørelse herom, og i givet fald, når den har sikret sig, at de betingelser, der er knyttet til afgørelsen, er opfyldt. Er dette tilfældet, er de berørte aktiviteter, personalegrupper og organisationer udelukkende omfattet af nævnte bestemmelser og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold dertil, fra den dato, der er fastsat i medlemsstatens beslutning. I så fald finder bestemmelserne i kapitel IV og V vedrørende anvendelsen af den eller de afdeling(er), der er meddelt, også anvendelse på de berørte aktiviteter, personalegrupper og organisationer.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen, agenturet og den berørte medlemsstats kompetente myndigheder samarbejder om anvendelsen af dette stykke.

Agenturet og den berørte medlemsstats kompetente myndigheder samarbejder om anvendelsen af dette stykke.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbagekalde beslutninger, som de har truffet i henhold til dette stykke. I så fald underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen og agenturet herom. Meddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og agenturet registrerer den i det register, der er omhandlet i artikel 63. Den berørte medlemsstat fastsætter bestemmelser om en passende overgangsperiode.

Medlemsstaterne kan tilbagekalde beslutninger, som de har truffet i henhold til dette stykke. I så fald underretter den pågældende medlemsstat agenturet. Agenturet registrerer denne afgørelse i det register, der er omhandlet i artikel 63. Den berørte medlemsstat fastsætter bestemmelser om en passende overgangsperiode.

Ændringsforslag    81    

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den pågældende medlemsstat skal i så fald ved en begrundet erklæring meddele Kommissionen og agenturet, at den har til hensigt at træffe en sådan beslutning. Erklæringen skal indeholde samtlige relevante oplysninger om den påtænkte beslutning.

Den pågældende medlemsstat skal i så fald ved en begrundet erklæring meddele agenturet, at den har til hensigt at træffe en sådan beslutning. Erklæringen skal indeholde samtlige relevante oplysninger om den påtænkte beslutning.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer efter høring af agenturet afgørelse om, hvorvidt betingelserne i første afsnit er opfyldt. Afgørelsen træffes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2, og den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Agenturet registrerer afgørelsen i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Agenturet træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i første afsnit er opfyldt. Agenturet registrerer afgørelsen i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat vedtager først sin beslutning, når Kommissionen har godkendt dette i sin afgørelse desangående. I så fald er konstruktion, vedligeholdelse og drift af den pågældende flyveplads og dens udstyr ikke længere omfattet af bestemmelserne i denne forordning eller i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, fra den dato, der er fastsat i medlemsstatens beslutning.

Den berørte medlemsstat vedtager først sin beslutning, når Agenturet har godkendt dette i sin afgørelse desangående. I så fald er konstruktion, vedligeholdelse og drift af den pågældende flyveplads og dens udstyr ikke længere omfattet af bestemmelserne i denne forordning eller i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, fra den dato, der er fastsat i medlemsstatens beslutning.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager årligt en gennemgang af antallet af bevægelser på flyvepladser, der er fritaget i henhold til dette stykke. Hvis det ved gennemgangen konstateres, at en af de pågældende flyvepladser betjente mere end 10 000 passagerer om året eller håndterede mere end 850 godsbevægelser om året i tre på hinanden følgende år, tilbagekalder den berørte medlemsstat fritagelsen af den pågældende flyveplads. Den underretter i så fald Kommissionen og agenturet herom. Beslutningen om at tilbagekalde en fritagelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og agenturet registrerer den i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Medlemsstaterne foretager årligt en gennemgang af antallet af bevægelser på flyvepladser, der er fritaget i henhold til dette stykke. Hvis det ved gennemgangen konstateres, at en af de pågældende flyvepladser betjente mere end 10 000 passagerer om året eller håndterede mere end 850 godsbevægelser om året i tre på hinanden følgende år, tilbagekalder den berørte medlemsstat fritagelsen af den pågældende flyveplads. Den underretter i så fald agenturet herom. Agenturet registrerer beslutningen om at tilbagekalde en fritagelse i det register, der er omhandlet i artikel 63.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  kontinuerlig kontrol af, at de betingelser, der er en forudsætning for et certifikats udstedelse eller for en erklærings afgivelse, fortsat er opfyldt, som foretages af eller på vegne af den kompetente myndighed

1)  ”tilsyn": kontinuerlig kontrol af, at kravene i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, herunder de betingelser, der er en forudsætning for et certifikats udstedelse eller for en erklærings afgivelse, fortsat er opfyldt, som foretages af eller på vegne af den kompetente myndighed

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  "ATM/ANS-systemer og sikkerhedsrelaterede komponenter, som sikkerhed eller interoperabilitet afhænger af”: ethvert ATM/ANS-system og komponenter heraf, der er nødvendigt for sikkerheden i forbindelse med leveringen lufttrafik- og flynavigationstjenester.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  enhver form for anerkendelse i henhold til denne forordning, baseret på en behørig vurdering af, at en organisation eller person, materiel, en del, ikke-fastmonteret udstyr, en flyveplads, flyvepladsudstyr, et ATM/ANS-system, en ATM/ANS-komponent eller en flyvesimulatortræningsanordning opfylder de gældende krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, i form af et certifikat, der udstedes som bevis for, at kravene er opfyldt

6)  "certificering": enhver form for anerkendelse i henhold til denne forordning, baseret på en behørig vurdering af overholdelsen af de gældende krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, i form af et certifikat, der udstedes som bevis for, at kravene er opfyldt

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  en skriftlig erklæring, som en juridisk eller fysisk person, der er omfattet af denne forordning, afgiver på eget ansvar i henhold til denne forordning, og som bekræfter, at de gældende krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, vedrørende en organisation, en person, materiel, en del, ikke-fastmonteret udstyr, flyvepladsudstyr, et ATM/ANS-system eller en ATM/ANS-komponent er opfyldt

7)  "erklæring": en skriftlig erklæring, som en juridisk eller fysisk person, der er omfattet af denne forordning, afgiver på eget ansvar i henhold til denne forordning, og som bekræfter, at de gældende krav i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, er opfyldt

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "flyvepladsudstyr": enhver form for udstyr, apparater, tilbehør, software eller ekstraudstyr, som anvendes eller er bestemt til at blive anvendt til at bidrage til operation af luftfartøjer på en flyveplads

13)  "sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr": enhver form for udstyr, apparater, tilbehør, software eller ekstraudstyr, som anvendes eller er bestemt til at blive anvendt til at bidrage til sikker operation af luftfartøjer på en flyveplads

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  ”sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr": enhver form for udstyr, apparater, tilbehør, software eller ekstraudstyr, hvis svigt eller fejlfunktion kan true sikkerheden eller operation af luftfartøjer på en flyveplads

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  "groundhandlingtjenester": tjenesteydelser, der leveres på flyvepladser, og som består af sikkerhedsrelaterede aktiviteter inden for administrativ groundhandling og overvågning, passagerbetjening, bagagehåndtering, håndtering af fragt og post, groundhandling på forpladsen, servicering af fly, brændstof- og oliepåfyldning, luftfartøjsvedligeholdelse, operationel assistance og administration af besætninger, overfladetransport og catering

22)  "groundhandlingtjenester": sikkerhedsrelaterede tjenesteydelser, der leveres på flyvepladser, og som består af administrativ groundhandling og overvågning, passagerbetjening, bagagehåndtering, håndtering af fragt og post, groundhandling på forpladsen, servicering af fly, brændstof- og oliepåfyldning, luftfartøjsvedligeholdelse, operationel assistance og administration af besætninger, overfladetransport og catering

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  "erhvervsmæssig lufttransport": flyveoperation mellem to flyvepladser med transport af passagerer, fragt eller post mod betaling eller en anden form for vederlag

23)  ”erhvervsmæssig lufttransport”: flyveoperation, der er åben for offentligheden, og for hvilken betaling eller en anden form for vederlag gives eller loves for transport af passagerer, fragt eller post;

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28)  "ikke-fastmonteret udstyr": udstyr, der forefindes om bord på et luftfartøj, men som ikke er fastmonteret i luftfartøjet, og som kan have betydning for sikkerheden

28)  "ikkefastmonteret udstyr": instrumenter, udstyr, mekanismer, apparater, tilbehør, software eller ekstraudstyr, der bringes om bord på et luftfartøj af operatøren, som ikke er en del, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes ved operationer eller kontrol med et luftfartøj, som støtter de ombordværendes overlevelse, eller som kan indvirke på den sikre operation af luftfartøjet

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

29a)  ”fjernpilot”: en person, der opererer et ubemandet luftfartøj eller overvåger operationen af et automatiseret ubemandet luftfartøj;

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

32)  "statsluftfartøj": et luftfartøj, der udfører militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings- eller kystvagtsaktiviteter eller lignende tjenester under en medlemsstats kontrol og ansvar, som udøves eller ydes i offentlighedens interesse af et organ, der har en offentlig myndigheds beføjelser

32)  "statsluftfartøj": et luftfartøj, der udfører militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings- eller kystvagtsaktiviteter eller lignende tjenester under en medlemsstats kontrol og ansvar, som udøves eller ydes i offentlighedens interesse af eller på vegne af et organ, der har fået tildelt en offentlig myndigheds beføjelser

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

34)  "kompetent national myndighed": et eller flere organer, der er udpeget af en medlemsstat, og som har fået tildelt de fornødne beføjelser og ansvaret for at udføre certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver i henhold til denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf.

34)  "national kompetent myndighed": et organ, der er udpeget af en medlemsstat og akkrediteret af agenturet, og som har fået tildelt de fornødne beføjelser og ansvaret for at udføre certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver i henhold til denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, og forordning (EU) nr. XXX/XXXX.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34a)  "akkreditering": en proces, hvorved en national kompetent myndighed eller et nationalt kompetent organ anerkender kvalifikationer, der giver indehaverne ret til at udføre opgaver i overensstemmelse med denne forordning og forordning (EU) nr. XXX/XXXX.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

34b)  ”europæisk register over ubemandede luftfartøjer”: en onlineplatform, der er oprettet og forvaltet af Agenturet, som indeholder de numre, der er givet til ejerne af ubemandede luftfartøjer, der opereres i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  tage hensyn til de forskellige typer af luftfartøjer og operationer

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tage hensyn til den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige aspekter af luftfartssikkerhed, og mellem luftfartssikkerhed og andre tekniske aspekter af luftfartsreglerne

d)  tage hensyn til den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige aspekter af luftfartssikkerhed, og mellem luftfartssikkerhed, cybersikkerhed og andre tekniske aspekter af luftfartsreglerne

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fastsætte krav, der så vidt muligt formuleres således, at de sætter fokus på de mål, der søges nået, men giver mulighed for at anvende forskellige midler til at nå disse mål

e)   vidt muligt fastsætte krav, der er resultatorienterede og sætter fokus på de mål, der søges nået, men giver mulighed for at anvende forskellige midler til at nå disse resultatorienterede mål

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  sikre, at tjenesteydelsesaktiviteter og regulerings- og tilsynsopgaver holdes adskilt

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  træffe foranstaltninger til at fremme og forbedre sikkerhedsstandarderne

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  luftfartøjets kompleksitet og præstationer

c)  luftfartøjets kompleksitet, præstationer og særlige behov

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  formålet med flyvningen og den luftrumstype, der anvendes

d)  formålet med flyvningen, luftfartøjstypen og den luftrumstype, der anvendes

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal i den europæiske luftfartssikkerhedsplan under hensyntagen til målene i artikel 1 angives et acceptabelt niveau for sikkerhedsresultaterne i Unionen, som medlemsstaterne, Kommissionen og agenturet skal bestræbe sig på at nå i fællesskab.

3.  Den europæiske luftfartssikkerhedsplan skal under hensyntagen til målene i artikel 1 angive det høje, ensartede niveau for sikkerhedsresultaterne i Unionen, som medlemsstaterne, Kommissionen og Agenturet skal bestræbe sig på at nå i fællesskab.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale luftfartssikkerhedsprogrammer

Statsligt sikkerhedsprogram

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver enkelt medlemsstat udarbejder et nationalt luftfartssikkerhedsprogram med henblik på at forvalte de sikkerhedsaspekter af den civile luftfart, der vedrører luftfartsaktiviteter henhørende under dens ansvarsområde ("det nationale luftfartssikkerhedsprogram"). Programmet skal stå i forhold til omfanget og kompleksiteten af disse aktiviteter, og det skal være i overensstemmelse med det europæiske luftfartssikkerhedsprogram.

1.  Hver enkelt medlemsstat udarbejder og opretholder i samarbejde med de relevante interesserede parter i industrien et statsligt sikkerhedsprogram med henblik på at forvalte de sikkerhedsaspekter af den civile luftfart, der vedrører luftfartsaktiviteter henhørende under dens ansvarsområde ("statsligt sikkerhedsprogram"). Programmet skal stå i forhold til omfanget og kompleksiteten af disse aktiviteter, og det skal være i overensstemmelse med det europæiske luftfartssikkerhedsprogram.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale luftfartssikkerhedsprogrammer skal mindst indeholde en beskrivelse af følgende elementer:

2.  Det statslige sikkerhedsprogram skal mindst indeholde de elementer i det statslige sikkerhedsprogram, der er beskrevet i de internationale standarder og anbefalet praksis.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  luftfartssikkerhedspolitikken og dens mål og ressourcer

udgår

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  styringen af risiciene for luftfartssikkerheden

udgår

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tiltag til sikring af luftfartssikkerheden

udgår

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tiltag til fremme af luftfartssikkerheden.

udgår

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der skal i det nationale luftfartssikkerhedsprogram under hensyntagen til målene i artikel 1 og det acceptable niveau for de sikkerhedsresultater, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, angives et acceptabelt niveau for de sikkerhedsresultater, der skal nås på nationalt plan, for aktiviteter henhørende under den pågældende medlemsstats ansvarsområde.

3.  Det statslige sikkerhedsprogram skal under hensyntagen til målene i artikel 1 angive de luftfartsaktiviteter under den pågældende medlemsstats ansvar, der skal udøves for at opnå det høje, ensartede niveau af sikkerhedsresultater, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det nationale luftfartssikkerhedsprogram ledsages af en national plan for luftfartssikkerhed. Hver medlemsstat skal i sin nationale luftfartssikkerhedplan på grundlag af en vurdering af relevante sikkerhedsoplysninger anføre de væsentligste sikkerhedsrisici, der har indvirkning på dens nationale luftfartssikkerhedssystem, og den skal beskrive de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå disse risici.

1.  Det statslige sikkerhedsprogram skal omfatte eller ledsages af en statslig plan for luftfartssikkerhed. Hver medlemsstat skal i sin nationale luftfartssikkerhedsplan på grundlag af en vurdering af relevante sikkerhedsoplysninger i samarbejde med de relevante interesserede parter anføre de væsentligste sikkerhedsrisici, der har indvirkning på dens nationale luftfartssikkerhedssystem, og den skal beskrive de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå disse risici.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Kapitel 3 – underafdeling 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Luftdygtighed og miljøgodkendelse

Luftdygtighed

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De luftfartøjer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, skal opfylde de væsentlige krav til luftdygtighed, der er fastsat i bilag II og, for så vidt angår støj og emissioner, de væsentlige krav til miljøgodkendelse af materiel, der er fastsat i bilag III.

Bemandede luftfartøjer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, skal opfylde de væsentlige krav til luftdygtighed, der er fastsat i bilag II og, for så vidt angår støj og emissioner, de væsentlige krav til miljøgodkendelse af materiel, der er fastsat i bilag III, samt de miljøbeskyttelseskrav, der er indeholdt i Bilag 16 til Chicagokonventionen, som finder anvendelse, med undtagelse af tillæggene til dette bilag.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For luftfartøjer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), herunder motorer, propeller og dele, sikres overensstemmelsen med artikel 9 som fastsat i artikel 11 og 12 og artikel 15, stk. 1.

2.  For luftfartøjer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), herunder motorer, propeller og dele, sikres overensstemmelsen med artikel 9 som fastsat i artikel 11, 12, 13, 14 og artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Typecertifikatet, det ændrede typecertifikat og konstruktionsreparationsgodkendelsen udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at materiellets konstruktion er i overensstemmelse med det typecertificeringsgrundlag, der er fastlagt i den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra a), nr. i), og at materiellets konstruktion ikke har egenskaber eller karakteristika, der betyder, at den ikke kan miljøgodkendes, eller at den er usikker i drift.

Typecertifikatet, det ændrede typecertifikat og konstruktionsreparationsgodkendelsen udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at materiellets konstruktion er i overensstemmelse med det typecertificeringsgrundlag, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra a), nr. i).

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Typecertifikatet, det ændrede typecertifikat og konstruktionsreparationsgodkendelsen kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater eller godkendelser i henhold til den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at materiellets konstruktion opfylder de krav, der er fastsat i andet afsnit.

Typecertifikatet, det ændrede typecertifikat og konstruktionsreparationsgodkendelsen kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, for dets eget konstruktionsarbejde, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater eller godkendelser i henhold til de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at materiellets konstruktion opfylder de krav, der er fastsat i andet afsnit.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Certifikatet kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater i henhold til den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at den pågældende dels konstruktion er i overensstemmelse med det certificeringsgrundlag, der er fastlagt i henhold til artikel 18, stk. 1, litra a), nr. ii).

Certifikatet kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, for dets eget konstruktionsarbejde, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater i henhold til de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at den pågældende dels konstruktion er i overensstemmelse med det certificeringsgrundlag, der er fastlagt i henhold til artikel 18, stk. 1, litra a), nr. ii).

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Certifikatet kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater i henhold til den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at det ikke-fastmonterede udstyrs konstruktion er i overensstemmelse med det certificeringsgrundlag, der er fastlagt i henhold til artikel 18, stk. 1, litra a), nr. ii).

Certifikatet kan også udstedes, uden at der er ansøgt herom, for dets eget konstruktionsarbejde, hvis det udstedes af en organisation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15, og som har fået tildelt beføjelser til at udstede sådanne certifikater i henhold til de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra k), hvis denne organisation har fastslået, at det pågældende ikke-fastmonterede udstyrs konstruktion er i overensstemmelse med det certificeringsgrundlag, der er fastlagt i henhold til artikel 18, stk. 1, litra a), nr. ii).

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de specifikke betingelser for de i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede luftfartøjers opfyldelse af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 9

c)  de specifikke betingelser for de i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii) og 2, stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede luftfartøjers opfyldelse af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 9

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  betingelserne for anerkendelse af certifikater, oplysninger vedrørende fortsat luftdygtighed og anden dokumentation vedrørende luftdygtighed, der er udstedt i henhold til et tredjelands lovgivning eller meddelt med henblik på anvendelsen af artikel 57.

udgår

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår luftdygtighed og miljøgodkendelse af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag II og III, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen inden for luftdygtighed eller miljøgodkendelse, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår luftdygtighed og miljøgodkendelse af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag II og III, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen inden for luftdygtighed eller miljøgodkendelse, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ved anvendelse af de delegerede retsakter i stk. 1 sikrer Kommissionen navnlig, at der gøres passende brug af de internationale standarder og anbefalet praksis indeholdt i bilag 8 og 16 til Chicagokonventionen

 

Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medmindre andet er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25, certificeres piloter, og der udstedes et pilotcertifikat og et helbredsbevis, der er relevant for den operation, der skal udføres.

1.  Medmindre andet er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25, certificeres piloter, og der udstedes et pilotcertifikat og et helbredsbevis, der er relevant for den operation, der skal udføres, og som attesterer pilotens fysiske og mentale kapacitet til at udføre denne aktivitet.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved udøvelsen af erhvervsmæssig lufttransport certificeres, og der udstedes et bevis.

Kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved udøvelsen af erhvervsmæssig lufttransport certificeres, og der udstedes et certifikat.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25, certificeres kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved andre operationer end erhvervsmæssig lufttransport også, og der udstedes et bevis.

Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25, certificeres kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved andre operationer end erhvervsmæssig lufttransport også, og den kompetente myndighed udsteder en licens til dem.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beviserne udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at han eller hun overholder bestemmelserne i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25 for at sikre overholdelse af de væsentlige krav til teoretisk viden, praktiske færdigheder og helbredsmæssig egnethed, der er nævnt i artikel 19.

Certifikaterne udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at han eller hun overholder bestemmelserne i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 25 for at sikre overholdelse af de væsentlige krav til teoretisk viden, praktiske færdigheder og helbredsmæssig egnethed, der er nævnt i artikel 19.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Organisationer, der uddanner flypersonale, modtager ikke finansielle indtægter fra praktikanten, når de giver uddannelse på luftfartøjer, der transporterer passagerer eller fragt.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  betingelserne for anerkendelse af pilotcertifikater, helbredsbeviser til piloter og beviser til kabinebesætningsmedlemmer, der er udstedt i henhold til et tredjelands lovgivning, med henblik på anvendelsen af artikel 57

udgår

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår piloter og kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved operation af de i artikel 2, stk. 1, litra b), omhandlede luftfartøjer, samt flyvesimulatortræningsanordninger og personer og organisationer, der varetager uddannelse, test, kontrol eller helbredsundersøgelse af piloter og kabinebesætningsmedlemmer, tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 117 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre eller supplere bilag IV, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsforhold, der vedrører flybesætninger, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår piloter og kabinebesætningsmedlemmer, der medvirker ved operation af de i artikel 2, stk. 1, litra b), omhandlede luftfartøjer, samt flyvesimulatortræningsanordninger og personer og organisationer, der varetager uddannelse, test, kontrol eller helbredsundersøgelse af piloter og kabinebesætningsmedlemmer, tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 117 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag IV, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsforhold, der vedrører flybesætninger, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvor de delegerede retsakter i henhold til artikel 28 fastlægger dette, skal store luftfartøjer, der bruges i kommercielle lufttransportoperationer, have de midler, der er nødvendige for hurtigt at genskabe flyvedatarekorder og gøre dem tilgængelige med henblik på efterforskning og forebyggelse af uheld.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)de betingelser, som operationerne under hensyntagen til principperne i artikel 4 skal være omfattet af eller være undtaget fra; de krav, der finder anvendelse på kommerciel lufttransport i denne forordning, samt de foranstaltninger, der træffes under denne forordning

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb)  de betingelser, under hvilke et luftfartøj skal være udrustet med et middel til at genskabe flyvedatarekorder, og de betingelser, der skal gælde for sikker overføring, lagring og brug af disse data, i henhold til artikel 27, stk. 3, litra a); disse betingelser skal være i overensstemmelse med den eksisterende EU-lovrivning om efterforskning af flyuheld;

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag V og i givet fald bilag VII og VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører flyveoperationer, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag V og i givet fald bilag VII og VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører flyveoperationer, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Flyvepladser, flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i bilag VII, og i givet fald i bilag VIII.

Flyvepladser, herunder sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i bilag VII, og i givet fald i bilag VIII, og respektere den grad af ansvar, der påhviler flyvepladsoperatøren og tredjeparter.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Flyvepladser certificeres, og der udstedes et certifikat. Ændringer til certifikatet certificeres også, og der udstedes et ændret certifikat.

Flyvepladser, herunder sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr, certificeres, og der udstedes et certifikat. Ændringer til certifikatet certificeres også, og der udstedes et ændret certifikat.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Certifikaterne dækker flyvepladsen og dens sikkerhedsrelaterede udstyr.

udgår

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Organisationer, der er ansvarlige for levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser, der er omfattet af denne forordning, afgiver erklæring om, at de har kvalifikationerne og midlerne til i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 29, at varetage det ansvar, der er forbundet med leveringen af disse tjenester.

2.  Organisationer, der er ansvarlige for levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser, der er omfattet af denne forordning, afgiver erklæring om, at de har kvalifikationerne og midlerne til i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 29, at varetage det ansvar, der er forbundet med leveringen af disse tjenester. De delegerede retsakter, som er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra h), sikrer operatørernes anerkendelse af disse erklæringer uden yderligere verificering.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For så vidt angår flyvepladser, sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at fastsætte de nærmere bestemmelser vedrørende:

1.  For så vidt angår flyvepladser, herunder sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr, sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester på flyvepladser tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at fastsætte de nærmere bestemmelser vedrørende:

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  betingelserne for fastlæggelse af certificeringsgrundlaget for en flyveplads som omhandlet i artikel 30, stk. 2, og for underretning af ansøgeren herom med henblik på certificering i henhold til artikel 30, stk. 1

b)  betingelserne for fastlæggelse af og underretning af ansøgeren om certificeringsgrundlaget for en flyveplads samt det sikkerhedsrelaterede udstyr for en flyveplads og det sikkerhedsrelaterede flyvepladsudstyr med henblik på certificering i henhold til artikel 30, stk. 1, herunder den liste over sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, der er oprettet på grundlag af sikkerhedsdata, og som viser, at en type udstyr, der bruges eller er beregnet til at bruges på flyvepladser, der er underlagt denne forordning, indebærer en sikkerhedsrisiko;

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  betingelserne for fastlæggelse af detaljerede specifikationer for sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr og for underretning af ansøgeren herom med henblik på certificering i henhold til artikel 31, stk. 1

c)  betingelserne for fastlæggelse af og underretning af ansøgeren om certificeringsgrundlaget for en flyveplads samt det sikkerhedsrelaterede udstyr for en flyveplads og det sikkerhedsrelaterede flyvepladsudstyr med henblik på certificering i henhold til artikel 31, stk. 1, herunder den liste over sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, der er oprettet på grundlag af sikkerhedsdata, og som viser at en type udstyr, der bruges eller er beregnet til at bruges på flyvepladser, der er underlagt denne forordning, indebærer en sikkerhedsrisiko;

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af de i artikel 30 omhandlede flyvepladscertifikater, herunder driftsbegrænsninger, der skyldes flyvepladsens særlige konstruktion

d)  betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af de i artikel 30 omhandlede flyvepladscertifikater og sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr, samt driftsbegrænsninger, der skyldes flyvepladsens særlige konstruktion

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  betingelserne for agenturets og de kompetente nationale myndigheders udsendelse og formidling af de obligatoriske oplysninger, jf. artikel 65, stk. 6, med henblik på at beskytte sikkerheden i forbindelse med flyvepladsoperationer og -udstyr.

l)  betingelserne for agenturets og de kompetente nationale myndigheders udsendelse og formidling af de obligatoriske oplysninger, jf. artikel 65, stk. 6, med henblik på at beskytte sikkerheden i forbindelse med flyvepladsoperationer og sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr;

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  når Kommissionen vedtager reglerne omhandlet i stk. 1 i forbindelse med levering af groundhandling, sikrer den, at der om nødvendigt gøres brug af anerkendte industristandarder og bedste praksis.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår flyvepladser, flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag VII og i givet fald bilag VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsforhold, der vedrører flyvepladser, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår flyvepladser, herunder sikkerhedsrelateret flyvepladsudstyr, sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, drift af flyvepladser og levering af groundhandling- og forpladstjenester, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag VII og i givet fald bilag VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsforhold, der vedrører flyvepladser, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisationer, der beskæftiger sig med konstruktion, fremstilling eller vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter

Organisationer, der beskæftiger sig med konstruktion, fremstilling eller vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af;

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ATM/ANS-systemer og -komponenter

ATM/ANS-systemer og komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af;

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  betingelserne for fastlæggelse af detaljerede specifikationer for ATM/ANS-systemer og -komponenter og for underretning af ansøgeren herom med henblik på certificering i henhold til artikel 38, stk. 2

b)  betingelserne for fastlæggelse af detaljerede specifikationer, herunder identificering af udstyr, for ATM/ANS-systemer og -komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af, og for underretning af ansøgeren herom med henblik på certificering i henhold til artikel 38, stk. 2

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår leveringen af ATM/ANS tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag VIII og i givet fald bilag VII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører ATM/ANS, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår leveringen af ATM/ANS tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag VIII og i givet fald bilag VII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører ATM/ANS, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  betingelserne for anerkendelse af flyveledercertifikater, der er udstedt i henhold til et tredjelands lovgivning, med henblik på anvendelsen af artikel 57

udgår

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  de betingelser, som flyveledere skal overholde, hvad angår tjenestetidsbegrænsninger og hvilekrav; disse betingelser skal skabe et højt niveau af sikkerhed ved at beskytte imod virkninger af træthed, idet de samtidig giver mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet i planlægningen;

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår flyveledere og personer og organisationer, der varetager uddannelse, test, kontrol eller helbredsundersøgelse af flyveledere, og syntetiske træningsanordninger tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører uddannelsesorganisationer eller flyveledere, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår flyveledere og personer og organisationer, der varetager uddannelse, test, kontrol eller helbredsundersøgelse af flyveledere, og syntetiske træningsanordninger tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag VIII, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører uddannelsesorganisationer eller flyveledere, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer, herunder motorer, propeller, dele og ikke-fastmonteret udstyr, samt det udstyr, der anvendes til fjernkontrol af disse luftfartøjer, skal opfylde de væsentlige krav i bilag IX.

Konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele, ikkefastmonteret udstyr og udstyr til fjernkontrol af disse luftfartøjer samt det personale og de organisationer, der beskæftiger sig med disse aktiviteter, skal opfylde de væsentlige krav i bilag IX.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 2, certificeres konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer. Certifikaterne udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at vedkommende overholder bestemmelserne i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 for at sikre overholdelse af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45. Det præciseres i certifikatet, hvilke sikkerhedsrelaterede begrænsninger, driftsbetingelser og rettigheder der gælder.

1.  Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre et højt, ensartet sikkerhedsniveau i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 2, certificeres konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer. Certifikaterne udstedes på anmodning, når ansøgeren har godtgjort, at vedkommende overholder bestemmelserne i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 for at sikre overholdelse af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45. Det præciseres i certifikatet, hvilke sikkerhedsrelaterede begrænsninger, driftsbetingelser og rettigheder der gælder.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 2, afgives der erklæring om ubemandede luftfartøjers konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation. Erklæringen afgives, når de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45, og de dertil knyttede nærmere bestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav, er opfyldt.

2.  Hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre et højt, ensartet sikkerhedsniveau i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 2, afgives der erklæring om ubemandede luftfartøjers konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation. Erklæringen afgives, når de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45, og de dertil knyttede nærmere bestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav, er opfyldt.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis dette er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47, finder kapitel IV og V i denne forordning ikke anvendelse på de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45 og de dertil knyttede nærmere bestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav, hvis der kan opnås et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau uden at anvende nævnte kapitler. I sådanne tilfælde udgør nævnte krav og bestemmelser "Fællesskabets harmoniseringslovgivning" som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF.

3.  Hvis dette er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47, finder kapitel IV og V i denne forordning ikke anvendelse på de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 45 og de dertil knyttede nærmere bestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 47 med henblik på at sikre overholdelse af de væsentlige krav, hvis der kan opnås et højt, ensartet sikkerhedsniveau uden at anvende nævnte kapitler. I sådanne tilfælde udgør nævnte krav og bestemmelser "Fællesskabets harmoniseringslovgivning" som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan vedtage eller fortsat lade lovbestemmelser gælde, der sikrer et højere sikkerhedsniveau eller sikkerhedsbeskyttelse end dem, der er fastsat i denne forordning, eller i de delegerede retsakter, som den foreskriver.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  betingelserne og procedurerne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater for ubemandede luftfartøjers konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation som omhandlet i artikel 46, stk. 1 og 2, herunder de betingelser, der finder anvendelse i situationer, hvor der med henblik på opfyldelsen af målene i artikel 1 kræves sådanne certifikater, eller der kan gives tilladelse til afgivelse af erklæring, afhængigt af den pågældende aktivitets art og den dertil knyttede risiko

a)  betingelserne og procedurerne for udstedelse, opretholdelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater for ubemandede luftfartøjers konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation som omhandlet i artikel 46, stk. 1 og 2, herunder de betingelser, der finder anvendelse i situationer, hvor der med henblik på opfyldelsen af målene i artikel 1 kræves sådanne certifikater, eller der kan gives tilladelse til afgivelse af erklæring. Betingelserne og procedurerne skal tage behørigt hensyn til typen af ubemandet luftfartøj, den risiko, der er knyttet til den pågældende aktivitet, og det område, hvor operationen skal udføres;

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  mærkning og identifikation af ubemandede luftfartøjer

e)  betingelserne og procedurerne for obligatorisk registrering, mærkning og identifikation af ubemandede luftfartøjer med en maksimumsstartmasse på over 250 g, for ubemandede luftfartøjer, der er certificeret i overensstemmelse med litra a), og for operatører;

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  de betingelser og procedurer, under hvilke en fjernpilot for et ubemandet fartøj skal vise, at vedkommende har den påkrævede kompetence gennem en licens eller en erklæring, alt efter hvad der finder anvendelse, og en lægeattest, der er relevant for den operation, der skal udføres;

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  de betingelser, under hvilke et ubemandet luftfartøj af typen omhandlet i artikel 46, stk. 1, skal være udstyret med det relevante sikkerhedsforøgende udstyr, navnlig hvad angår begrænsning af flyveafstand og -højde, positionskommunikation, indskrænkning af kritiske zoner, undgåelse af kollision, stabilisering og automatiseret landing;

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  de betingelser, hvorunder der af sikkerhedshensyn nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for operationen af ubemandede luftfartøjer

f)  de betingelser, hvorunder der af sikkerhedshensyn nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for operationen af ubemandede luftfartøjer

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  de betingelser og procedurer, der skal gælde for, hvordan et europæisk register over ubemandede luftfartøjer eller et kompatibelt nationalt registreringssystem skal oprettes, som tildeler et unikt ejernummer og luftfartøjsnummer til ubemandede luftfartøjer, der flyves i alle medlemsstater, og som kun medfører lave finansielle og administrative byrder.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer, herunder motorer, propeller, dele, ikke-fastmonteret udstyr og udstyr til fjernkontrol af disse luftfartøjer, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre eller supplere bilag IX og i givet fald bilag III, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører flyveoperationer, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

2.  For så vidt angår konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af ubemandede luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele, ikkefastmonteret udstyr og udstyr til fjernkontrol af disse luftfartøjer tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at ændre bilag IX og i givet fald bilag III, hvis dette er nødvendigt af tekniske eller operationelle årsager eller af hensyn til den videnskabelige udvikling eller udviklingen i de sikkerhedsaspekter, der vedrører flyveoperationer, i det nødvendige omfang for at opfylde målene i artikel 1.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale kompetente myndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning skal være i overensstemmelse med de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De godkendelser og erklæringer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kræves kun for operation af luftfartøjerne til, i eller fra et område, som traktaterne finder anvendelse på, bortset fra operation af luftfartøjer, der alene indebærer overflyvning af nævnte område.

3.  De godkendelser og erklæringer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kræves kun for operation af luftfartøjerne til, i eller fra det fælles europæiske luftrum, bortset fra operation af luftfartøjer, der alene indebærer overflyvning af nævnte område.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Certifikater, der udstedes af Agenturet og de nationale luftfartsmyndigheder, og erklæringer fra de juridiske og fysiske personer i henhold til denne forordning er udelukkende underlagt de regler, betingelser og procedurer, der er fastlagt i de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  føre tilsyn med indehavere af certifikater, juridiske og fysiske personer, der har afgivet erklæring, materiel, dele, udstyr, ATM/ANS-systemer, ATM/ANS-komponenter, flyvesimulatortræningsanordninger og flyvepladser, der er omfattet af kapitel III

b)  føre tilsyn med indehavere af certifikater, juridiske og fysiske personer, der har afgivet erklæring, materiel, dele, udstyr, ATM/ANS-systemer og -komponenter, som sikkerheden eller interoperabiliteten afhænger af, flyvesimulatortræningsanordninger og flyvepladser, der er omfattet af kapitel III

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale kompetente myndigheder varetager deres opgaver upartisk, uafhængigt og i åbenhed, og at deres opbygning, personale, ledelse og finansiering er i overensstemmelse hermed. Medlemsstaterne sørger også for, at deres nationale kompetente myndigheder råder over nødvendige ressourcer og kapaciteter til at udføre de opgaver effektivt og rettidigt, som de har fået pålagt i henhold til denne forordning.

 

Et organ, der skal udpeges af en medlemsstat som dens nationale kompetente myndighed, modtager på forhånd en akkreditering fra agenturet. Denne akkreditering udstedes kun, hvis agenturet har fastslået, at organer overholder de regler fastlagt i de delegerede retsakter, som er omhandlet i stk. 10, for at sikre overholdelse af kravene i dette stykke.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet er ansvarligt for de opgaver, der er tildelt det i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 og 70.

Agenturet er ansvarligt for de opgaver, der er tildelt det i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 og 70.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor flyvepladsen ligger, er ansvarlige for de opgaver vedrørende certifikatet til flyvepladser som omhandlet i artikel 30, stk. 1, og certifikatet til organisationer, der er ansvarlige drift af en flyveplads, som omhandlet i artikel 32, stk. 1. Certifikatet til organisationer, der er ansvarlige for drift af en flyveplads, kan enten kombineres med et flyvepladscertifikat eller udstedes separat.

De kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor flyvepladsen ligger, er ansvarlige for de opgaver vedrørende certifikatet til flyvepladser som omhandlet i artikel 30, stk. 1, og certifikatet til organisationer, der er ansvarlige drift af en flyveplads, som omhandlet i artikel 32, stk. 1.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I alle andre tilfælde ligger ansvaret for disse opgaver hos de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor den fysiske person, som ansøger om certifikatet eller afgiver erklæring, har bopæl, eller hvis der er tale om juridiske personer, hos den medlemsstat, hvor denne person er etableret, medmindre andet er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 10.

I alle andre tilfælde ligger ansvaret for disse opgaver hos de nationale kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den fysiske person, som ansøger om certifikatet eller afgiver erklæring, har bopæl, eller hvis der er tale om juridiske personer, hos den medlemsstat, hvor denne person har sit vigtigste forretningsområde eller er etableret, medmindre andet er fastsat i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 10.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Enhver juridisk eller fysisk person, der er omfattet af denne forordning, har ret til at gøre agenturet opmærksomt på eventuelle forskelle i medlemsstaternes anvendelse af reglerne. Hvis sådanne forskelle udgør en alvorlig hindring for disse personers udøvelse af deres virksomhed eller på anden måde fører til alvorlige vanskeligheder, samarbejder agenturet og den berørte medlemsstats kompetente nationale myndigheder om hurtigst muligt at udligne disse forskelle. Hvis forskellene ikke kan udlignes, forelægger agenturet spørgsmålet for Kommissionen.

8.  Enhver juridisk eller fysisk person, der er omfattet af denne forordning, har ret til at gøre agenturet opmærksomt på eventuelle forskelle i medlemsstaternes anvendelse af reglerne. Hvis sådanne forskelle udgør en alvorlig hindring for disse personers udøvelse af deres virksomhed eller på anden måde fører til alvorlige vanskeligheder, samarbejder agenturet og den berørte medlemsstats kompetente nationale myndigheder om at imødegå og om fornødent hurtigt at udligne disse forskelle. Hvis forskellene ikke kan udlignes, forelægger agenturet spørgsmålet for Kommissionen.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Agenturet og de kompetente nationale myndigheder træffer de fornødne foranstaltninger til at skabe større opmærksomhed om den civile luftfarts sikkerhed og formidler sikkerhedsrelaterede oplysninger, der er relevante for forebyggelse af havarier og hændelser.

9.  Agenturet og de kompetente nationale myndigheder træffer de fornødne og effektive foranstaltninger til at skabe større opmærksomhed om den civile luftfarts sikkerhed og formidler sikkerhedsrelaterede oplysninger, der er relevante for forebyggelse af havarier og hændelser.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 10 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  betingelserne for udførelsen af de certificerings-, undersøgelses-, inspektions- og revisionsaktiviteter og andre overvågningsaktiviteter, der er nødvendige for at sikre et effektivt tilsyn med juridiske og fysiske personer, materiel, dele, udstyr, ATM/ANS-systemer, ATM/ANS-komponenter, flyvesimulatortræningsanordninger og flyvepladser, der er omfattet af denne forordning

b)  betingelserne for udførelsen af de certificerings-, undersøgelses-, inspektions- og revisionsaktiviteter og andre overvågningsaktiviteter, der er nødvendige for at sikre et effektivt tilsyn med juridiske og fysiske personer, materiel, dele, ikke-monteret udstyr, ATM/ANS-systemer, ATM/ANS-komponenter, flyvesimulatortræningsanordninger og flyvepladser, der er omfattet af denne forordning

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 10 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  med henblik på stk. 3, betingelserne for overdragelse af ansvaret til de kompetente nationale myndigheder, således at der sikres en effektiv varetagelse af certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaverne

udgår

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 10 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  Betingelserne og procedurerne for agenturets akkreditering af de organer, der skal udpeges som en medlemsstats kompetente myndigheder, med henblik på stk. 2a, og for Agenturets eller den nationale kompetente myndigheds akkreditering af et kvalificeret organ.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De europæiske luftfartsinspektører udfører tilsyn og certificering efter instruks fra og under agenturets kontrol og ansvar eller efter instruks fra de kompetente nationale myndigheder, der har anmodet om assistance, og under deres kontrol og ansvar.

3.  De europæiske luftfartsinspektører udfører tilsyn og certificering efter instruks fra og under agenturets kontrol og ansvar eller efter instruks fra de kompetente nationale myndigheder, der har anmodet om assistance, og under deres kontrol og ansvar.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan overdrage agenturet ansvaret for certificering, tilsyn og håndhævelse vedrørende enhver eller alle de organisationer, operatører, personalegrupper, luftfartøjer, flyvesimulatoranordninger eller flyvepladser, som den pågældende medlemsstat er ansvarlig for i henhold til denne forordning.

Medlemsstaterne kan - udelukkende som en midlertidig sikkerhedsforanstaltning - overdrage Agenturet ansvaret for certificering, tilsyn og håndhævelse vedrørende enhver eller alle de organisationer, operatører, personalegrupper, luftfartøjer, flyvesimulatoranordninger eller flyvepladser, som den pågældende medlemsstat er ansvarlig for i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udøvelsen af dette ansvar er omfattet af bestemmelserne i kapitel II og IV og artikel 120 og 121 samt de relevante nationale bestemmelser i den medlemsstat, som ansvaret overdrages til.

Agenturets udøvelse af det overdragne ansvar er omfattet af bestemmelserne i kapitel II og IV samt artikel 120 og artikel 121.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet eller medlemsstaten alt efter tilfældet må først godkende den ansvarsoverdragelse, der er omhandlet i stk. 1 og 2, når det eller den har sikres sig, at det eller den kan udøve det ansvar, der er overdraget, effektivt i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf.

3.  Agenturet eller medlemsstaten alt efter tilfældet må først godkende den ansvarsoverdragelse, der er omhandlet i stk. 1 og 2, når det eller den har sikret sig og vist, at det eller den kan udøve det ansvar, der er overdraget, effektivt i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, og har de fornødne ressourcer til at gøre dette.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en medlemsstat har til hensigt at overdrage ansvar i henhold til stk. 1 eller 2, fastlægger den i fællesskab med agenturet eller den anden medlemsstat alt efter, hvad der er relevant, en overgangsplan, som sikrer en regelret overdragelse af ansvaret. Den juridiske eller fysiske person, der er berørt af ansvarsoverdragelsen, eller agenturet, hvis der er tale om overdragelse i henhold til stk. 2, høres om overdragelsen, før den gennemføres.

Når en medlemsstat har til hensigt at bruge bestemmelserne i stk. 1 eller 2, fastlægger den i fællesskab med agenturet eller den anden medlemsstat alt efter, hvad der er relevant, en overgangsplan, herunder en konsekvensanalyse, som sikrer en regelret overdragelse af ansvarsopgaverne omhandlet i anmodningen, herunder de dermed forbundne registreringer og dokumentation. Den juridiske eller fysiske person, der er berørt af ansvarsoverdragelsen, eller agenturet, hvis der er tale om overdragelse i henhold til stk. 2, høres om overdragelsen, før den gennemføres.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet gør en liste over de medlemsstater, der har overdraget ansvar i henhold til denne artikel, tilgængelig ved hjælp af det register, der er oprettet efter artikel 63. Listen skal omfatte nærmere oplysninger om det ansvar, der er overdraget, således at det er muligt tydeligt at fastlægge, hvem der har ansvaret efter overdragelsen, og hvilke organisationer, operatører, personalegrupper, luftfartøjer, flyvesimulatoranordning eller luftfartøjer der er berørt af ansvarsoverdragelsen.

Agenturet gør en liste over de medlemsstater, der har gjort brug af bestemmelserne i stk. 1 og 2, tilgængelig ved hjælp af det register, der er oprettet efter artikel 63. Listen skal omfatte nærmere oplysninger om det ansvar, der er overdraget, således at det er muligt tydeligt at fastlægge, hvem der har ansvaret efter overdragelsen, og hvilke organisationer, operatører, personalegrupper, luftfartøjer, flyvesimulatoranordning eller luftfartøjer der er berørt af ansvarsoverdragelsen.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  En medlemsstat, der har overdraget certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesansvar til agenturet eller til en anden medlemsstat i henhold til stk. 1 og 2, kan beslutte at ophøre med at anvende denne artikel og anmode om, at ansvarsopgaverne overdrages tilbage, så dens nationale kompetente myndighed igen bliver ansvarlig for certificering, tilsyn og håndhævelse.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Agenturet opretter i overensstemmelse med artikel 81, stk. 4, lokale kontorer i de medlemsstater, hvor Agenturet mener, at dets tilstedeværelse er nødvendig, for at sikre, at ansvaret på området for luftfartssikkerhed varetages inden for rammerne af denne forordning, eller for at støtte udøvelsen af det ansvar, det har fået overdraget i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 54 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Organisationer, der udøver virksomhed i flere lande

Overdragelse af certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver på organisationers anmodning.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En organisation kan uanset artikel 51, stk. 3, anmode agenturet om at fungere som kompetent myndighed med ansvar for certificering, tilsyn og håndhævelse vedrørende den pågældende organisation, hvis organisationen er i besiddelse af et certifikat udstedt i henhold til kapitel III, eller er berettiget til at stile sin ansøgning om et sådant certifikat til de kompetente nationale myndigheder i en medlemsstat, men har eller har til hensigt at have omfattende faciliteter og personale, som er omfattet af nævnte certifikat, i en eller flere andre medlemsstater.

En organisation kan uanset artikel 51, stk. 2, anmode agenturet om at fungere som kompetent myndighed med ansvar for certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver vedrørende den pågældende organisation.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En sådan anmodning kan også fremsættes af to eller flere organisationer, som hver især har sit hovedforretningssted i en forskellig medlemsstat, og som hver især er i besiddelse af eller er berettiget til at anmode om et certifikat i henhold til kapitel III for samme type luftfartsaktivitet.

udgår

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremsætter de i første og andet afsnit nævnte organisationer en sådan anmodning, underretter de de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor de har deres hovedforretningssted, herom.

Fremsætter en organisation en sådan anmodning, underretter den de nationale kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den har sit hovedforretningssted, herom.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finder agenturet, at det kan udøve det ansvar for certificering, tilsyn og håndhævelse, som de er anmodet om overdragelse af, effektivt og i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, fastlægger det i samarbejde med den eller de berørte medlemsstat(er) en overgangsplan, som sikrer en regelret overdragelse af ansvaret. De organisationer, der har anmodet om overdragelsen, høres om overgangsplanen, før den iværksættes.

Finder agenturet, at det kan udøve de relevante certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, som det har anmodet om overdragelse af, effektivt og i overensstemmelse med denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, og det viser, at det har de nødvendige ressourcer til at gøre dette, fastlægger det i samarbejde med den eller de berørte medlemsstat(er) en overgangsplan, som sikrer en regelret overdragelse af de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omfattet af anmodningen, herunder de dertil knyttede registre og den dertil knyttede dokumentation. De organisationer, der har anmodet om overdragelsen, høres om overgangsplanen, før den iværksættes.

 

Planen skal klart identificere det ansvar på myndighedsniveau, der skal overdrages, samt det ansvar på statsniveau, der fortsat ligger hos den overførende medlemsstat, og omfatter den praktiske gennemførelse for at sikre en gnidningsløs fortsættelse af aktiviteter, herunder detaljer om hvordan internationale forpligtelser og forpligtelser på EU-plan skal udøves efter overdragelsen.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet og den eller i givet fald de berørte medlemsstater sikrer sig, at ansvarsoverdragelsen foregår i henhold til overgangsplanen.

Agenturet og den eller i givet fald de berørte medlemsstater sikrer sig, at overdragelsen af opgaverne foregår i henhold til overgangsplanen.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Overdrages ansvaret i henhold til stk. 1 og 2, betragtes agenturet som den kompetente myndighed for så vidt angår det overdragne ansvar, og den eller de berørte medlemsstat(er) fritages herfor. Agenturets udøvelse af ansvaret er omfattet af bestemmelserne i kapitel IV og V.

3.  Overdrages opgaverne i henhold til stk. 1 og 2, betragtes agenturet som den kompetente myndighed for så vidt angår de overdragne certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, og den nationale kompetente myndighed i den eller de berørte medlemsstat(er) fritages herfor. Agenturets udøvelse af de overdragne opgaver er omfattet af bestemmelserne i kapitel IV og V.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Tilsyns- og håndhævelsesniveauet, hvad angår de organisationer, der anmoder Agenturet om at varetage dette ansvar, må under ingen omstændigheder være lavere end det, der gælder for de kompetente nationale myndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Artikel 53, stk. 5 og 6 finder anvendelse på enhver overdragelse af ansvar i henhold til denne artikel.

4.  Artikel 53, stk. 5 og 6 finder anvendelse på enhver overdragelse af opgaver i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis en organisation i overensstemmelse med skt. 1 har anmodet Agenturet om at fungere som den ansvarlige kompetente myndighed, og denne anmodning er blevet imødekommet, kan den pågældende organisation til hver en tid beslutte at omstøde sin afgørelse ved at anmode de nationale kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den har sit hovedforretningssted, om igen at påtage sig ansvaret for certificering, tilsyn og håndhævelse. I et sådant tilfælde finder bestemmelserne i stk. 1-4 tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 55 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nødtilsynsmekanisme

Obligatorisk nødhjælpsmekanisme

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet henstiller til en medlemsstat om at overdrage ansvar som omhandlet i artikel 53, hvis samtlige nedenstående betingelser er opfyldt//forhold gør sig gældende:

1.  Agenturet henstiller til en medlemsstat om at oprette en nødhjælpsmekanisme som omhandlet i artikel 53, hvis samtlige nedenstående betingelser er opfyldt//forhold gør sig gældende:

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den berørte medlemsstat enten ikke har fulgt agenturets henstilling eller afhjulpet manglerne inden for en frist på 3 måneder fra datoen for henstillingen, kan Kommissionen, hvis den mener, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffe afgørelse om, at ansvaret for certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaverne midlertidigt overdrages til agenturet. Afgørelsen træffes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende luftfartssikkerheden vedtager Kommissionen umiddelbart gældende gennemførelsesretsakter efter proceduren i artikel 116, stk. 4.

2.  Hvis den berørte medlemsstat enten ikke har fulgt agenturets henstilling eller afhjulpet manglerne inden for en frist på 3 måneder fra datoen for henstillingen, skal Kommissionen, hvis den mener, at situationen som følger heraf undergraver den civile luftfarts sikkerhed, vedtage gennemførelsesretsakter, der midlertidigt udpeger agenturet som den ansvarlige kompetente myndighed for certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaverne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende luftfartssikkerheden vedtager Kommissionen umiddelbart gældende gennemførelsesretsakter efter proceduren i artikel 116, stk. 4.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen vedtager først de i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter, når alle de muligheder, der gives i artikel 73 for at afhjælpe de påpegede mangler, er blevet udtømt, og hvis andre metoder til at afhjælpe disse mangler, herunder de foranstaltninger, der er fastlagt under artikel 56 og forordning (EF) nr. 2111/2005, er uforholdsmæssige eller utilstrækkelige.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fra den dato, hvor den i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakt får virkning, vurderer agenturet regelmæssigt, om betingelsen i stk. 1, litra c), fortsat er opfyldt. Finder agenturet, at betingelsen ikke længere er opfyldt, retter det henstilling til Kommissionen om at bringe den midlertidige ansvarsoverdragelse til ophør.

3.  Fra den dato, hvor de i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter får virkning, vurderer agenturet med jævne mellemrum, som fastsættes i samråd med den pågældende medlemsstat, om betingelsen i stk. 1, fortsat er opfyldt. Finder agenturet, at betingelsen ikke længere er opfyldt, retter det henstilling til Kommissionen om at bringe pligten til at bistå med varetagelse af ansvar til ophør.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finder Kommissionen under hensyntagen til henstillingen, at betingelsen i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt, træffer den afgørelse om at bringe den midlertidige overdragelse af ansvaret til agenturet til ophør.

Finder Kommissionen under hensyntagen til henstillingen, at betingelsen i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt, træffer den afgørelse om at bringe den midlertidige bistand med varetagelse af ansvar til ophør.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Overdrages ansvaret i henhold til stk. 1 og 2, betragtes agenturet som den kompetente myndighed for så vidt angår det overdragne ansvar, og den berørte medlemsstat fritages herfor. Agenturets udøvelse af ansvaret er omfattet af bestemmelserne i kapitel IV og V.

5.  Efter den i stk. 2 omhandlede udpegelse betragtes agenturet som den kompetente myndighed for så vidt angår opgaver vedrørende certificering, tilsyn og håndhævelse, og den nationale kompetente myndighed i medlemsstaten fritages herfor. Agenturets udøvelse af det ansvar, det er blevet overdraget som følge af denne udpegelse, er omfattet af bestemmelserne i kapitel IV og V.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Så længe agenturet midlertidigt fungerer som kompetent myndighed i henhold til denne artikel, yder det den nødvendige tekniske bistand til den berørte medlemsstat med henblik på at bistå denne medlemsstat i arbejdet med at afhjælpe de indkredsede mangler hurtigst muligt. Når agenturet gennemfører undersøgelserne i medfør af artikel 71, benytter det sig i størst mulig udstrækning af tilgængelige eksperter og andet tilgængeligt personale i den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 1, litra l), artikel 25, stk. 1, litra f), og artikel 44, stk. 1, litra e).

b)  de delegerede retsakter, de er vedtaget i henhold til stk. 1a, som skal sikre, at der er opnået samme niveau af sikkerhed og miljøbeskyttelse som det, der kræves i denne forordning, og som skal specificere procedurerne og betingelserne for opnåelse og bevarelse af den nødvendige tillid til tredjelandes reguleringssystemer.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at opnå og bevare tilliden til tredjelandes reguleringssystemer omhandlet i litra b) tildeles Agenturet beføjelse til at udføre de nødvendige tekniske vurderinger og evalueringer af tredjelandes love og af udenlandske luftfartsmyndigheder. Agenturet kan med henblik på at udføre sådanne undersøgelser og evalueringer indgå samarbejdsordninger i overensstemmelse med artikel 77, stk. 2.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 117 med henblik på at fastlægge detaljerede regler med hensyn til godkendelse af certifikater og anden dokumentation, der attesterer overholdelse af de civile luftfartsregler, der er udstedt i overensstemmelse med et tredjelands lovgivning.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet og de kompetente nationale myndigheder kan delegere deres certificerings- og tilsynsopgaver i henhold til denne forordning, til kvalificerede organer, der er godkendt og som sådan anses for at opfylde kriterierne i bilag VI. Agenturet og de kompetente nationale myndigheder, som gør brug af kvalificerede organer, opretter en ordning for godkendelse af kvalificerede organer og for vurdering af deres opfyldelse af nævnte kriterier, både på godkendelsestidspunktet og kontinuerligt derefter.

Agenturet og de kompetente nationale myndigheder kan delegere deres certificerings- og tilsynsopgaver i henhold til denne forordning, til kvalificerede organer, der er godkendt og som sådan anses for at opfylde kriterierne i bilag VI og akkrediteret i overensstemmelse med artikel 51, stk. 10, litra ha). Agenturet og de kompetente nationale myndigheder, som gør brug af kvalificerede organer, opretter en ordning for godkendelse af kvalificerede organer og for vurdering af deres opfyldelse af nævnte kriterier, både på godkendelsestidspunktet og kontinuerligt derefter.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 1, varer længere end otte på hinanden følgende måneder, eller hvis en medlemsstat har truffet de samme foranstaltninger flere gange, og deres samlede varighed overstiger otte måneder, skal agenturet vurdere, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse, afgive henstilling til Kommissionen om resultatet af vurderingen. Agenturet registrerer henstillingen i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

Ved modtagelse af den i stk. 1 omhandlede meddelelse skal agenturet uden unødig forsinkelse vurdere, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Mener agenturet, at disse betingelser er opfyldt, skal det uden unødig forsinkelse vurdere, hvorvidt det er i stand til at afhjælpe det af medlemsstaten identificerede problem ved at træffe de i første afsnit i artikel 65, stk. 4, omhandlede beslutninger, hvorved behovet for de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, begrænses. Mener agenturet, at det kan løse problemet på denne måde, træffer det den relevante afgørelse med henblik herpå. Mener agenturet ikke, at det kan løse problemet på denne måde, henstiller det til Kommissionen, at den ændrer eventuelle delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning på den måde, den anser som nødvendig på baggrund af anvendelsen af stk. 1.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Mener agenturet, at disse betingelser ikke er opfyldt, afgiver det hurtigst muligt en henstilling til Kommissionen vedrørende udfaldet af denne vurdering. Agenturet registrerer henstillingen i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald vurderer Kommissionen under hensyn til henstillingen, om betingelserne er opfyldt. Finder Kommissionen, at betingelserne ikke er opfyldt, eller er den uenig i konklusionerne af agenturets vurdering, vedtager den senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af henstillingen en gennemførelsesretsakt desangående, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

udgår

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat bringer de foranstaltninger, den har iværksat i henhold til stk. 1, til ophør, straks den har modtaget meddelelse om gennemførelsesretsakten.

udgår

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når agenturet har modtaget den i stk. 1 nævnte meddelelse, vurderer det ligeledes hurtigst muligt, om det kan løse det problem, som medlemsstaten har konstateret, ved at træffe de afgørelser, der er nævnt i artikel 65, stk. 4, første afsnit, således at medlemsstaternes foranstaltninger ikke længere er nødvendige. Mener agenturet, at problemet kan løses på denne måde, træffer det den relevante afgørelse med henblik herpå. Mener agenturet ikke, at det kan løse problemet på denne måde, afgiver det henstilling til Kommissionen om de ændringer af de delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning, som det finder nødvendige med henblik på anvendelsen af stk. 1.

3.  Kommissionen vurderer under hensyntagen til agenturets henstilling, om disse betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis Kommissionen finder, at disse betingelser ikke er opfyldt, eller hvis den er uenig i konklusionerne af agenturets vurdering, vedtager den senest én måned efter datoen for modtagelsen af henstillingen gennemførelsesretsakter med dens konklusioner desangående, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

 

Når Kommissionen har givet dem meddelelse om disse gennemførelsesretsakter, skal de pågældende medlemsstater omgående bringe foranstaltningerne truffet i henhold til stk. 1 til ophør.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der sikres et acceptabelt niveau for sikkerhed og miljøbeskyttelse, og det sikres, at de væsentlige krav overholdes, om nødvendigt ved hjælp af risikobegrænsende foranstaltninger

b)  der sikres et højt, ensartet niveau for sikkerhed og miljøbeskyttelse, og det sikres, at de væsentlige krav overholdes, om nødvendigt ved hjælp af risikobegrænsende foranstaltninger

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de fritagelser, der er nævnt i artikel 1, varer længere end otte på hinanden følgende måneder, eller hvis en medlemsstat har indrømmet de samme fritagelser flere gange, og deres samlede varighed overstiger otte måneder, skal agenturet vurdere, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse, afgive henstilling til Kommissionen om resultatet af vurderingen. Agenturet registrerer henstillingen i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

Hvis de fritagelser, der er nævnt i artikel 1, varer længere end to på hinanden følgende måneder, eller hvis en medlemsstat har indrømmet de samme fritagelser flere gange, og deres samlede varighed overstiger to måneder, skal agenturet vurdere, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og senest én måned efter datoen for modtagelsen af den i stk. 1 nævnte sidste meddelelse, afgive henstilling til Kommissionen om resultatet af vurderingen. Agenturet registrerer henstillingen i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald vurderer Kommissionen under hensyn til henstillingen, om betingelserne er opfyldt. Hvis Kommissionen finder, at betingelserne ikke er opfyldt, eller hvis den er uenig i konklusionerne af agenturets vurdering, vedtager den senest 3 måneder efter datoen for modtagelsen af henstillingen en gennemførelsesretsakt desangående, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

I så fald vurderer Kommissionen under hensyn til henstillingen, om betingelserne er opfyldt. Hvis Kommissionen finder, at betingelserne ikke er opfyldt, eller hvis den er uenig i konklusionerne af agenturets vurdering, vedtager den senest én måned efter datoen for modtagelsen af henstillingen gennemførelsesretsakter desangående, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finder en medlemsstat, at overholdelsen af de gældende væsentlige krav, der er fastsat i bilagene, kan dokumenteres på andre måder end dem, der er fastsat i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning, og at disse måder resulterer i væsentlige fordele i form af sikkerhed for den civile luftfart eller i form af større effektivitet for de personer, der er omfattet af denne forordning, eller for de berørte myndigheder, kan den ved hjælp af det register, der er oprettet i henhold til artikel 63, forelægge Kommissionen og agenturet en begrundet anmodning om ændring af de pågældende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter med henblik på at give mulighed for at anvende disse andre måder.

Finder en medlemsstat, at overholdelsen af de gældende væsentlige krav, der er fastsat i bilagene, kan dokumenteres på andre måder end dem, der er fastsat i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til denne forordning, og at disse måder resulterer i væsentlige fordele i form af sikkerhed for den civile luftfart, kan den ved hjælp af det register, der er oprettet i henhold til artikel 63, forelægge Kommissionen og agenturet en begrundet anmodning om ændring af de pågældende delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter med henblik på at give mulighed for at anvende disse andre måder, idet det dokumenterer nødvendigheden af disse andre måder og indføjer de betingelser, der er blevet fastlagt med henblik på at sikre opnåelsen af et tilsvarende niveau af sikkerhedsbeskyttelse.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald afgiver agenturet hurtigst muligt henstilling til Kommissionen om, hvorvidt medlemsstatens anmodning opfylder betingelserne i første afsnit.

I så fald afgiver agenturet senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen en henstilling til Kommissionen om, hvorvidt medlemsstatens anmodning opfylder betingelserne i første afsnit.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet koordinerer indsamling, udveksling og analyse af oplysninger om spørgsmål henhørende under denne forordnings anvendelsesområde på EU-niveau. Agenturet kan med henblik herpå indgå administrative aftaler med juridiske og fysiske personer omfattet af denne forordning eller sammenslutninger af sådanne personer om indsamling, udveksling og analyse af oplysninger.

2.  Agenturet skal med dette formål for øje på EU-plan koordinere indsamling, udveksling og analyse af oplysninger om emner, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, herunder når der er tale om et fly i en nødsituation, sikre flyvedata- og cockpitstemmeoptagelser, der downloades til en jordbaseret database med henblikulykkesefterforskning og -forebyggelse. Agenturet kan med henblik herpå indgå administrative aftaler med juridiske og fysiske personer omfattet af denne forordning eller sammenslutninger af sådanne personer om indsamling, udveksling og analyse af oplysninger. Ordningerne bør så vidt muligt åbne mulighed for brugen af eksisterende kanaler og ikke indføre flere meddelelseskrav, undgå at skabe yderligere administrative byrder samt tage hensyn til behovet for databeskyttelse.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet skal efter anmodning fra Kommissionen analysere hastespørgsmål eller andre vigtige spørgsmål henhørende under denne forordnings anvendelsesområde. Om relevant samarbejder de kompetente nationale myndigheder med agenturet med henblik på gennemførelsen af sådanne analyser.

3.  Agenturet skal efter anmodning fra Kommissionen analysere hastespørgsmål eller andre vigtige spørgsmål henhørende under denne forordnings anvendelsesområde. De nationale kompetente myndigheder samarbejder med agenturet med henblik på gennemførelsen af sådanne analyser.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet offentliggør hvert år en sikkerhedsoversigt for at informere offentligheden om det overordnede sikkerhedsniveau for den civile luftfart i Unionen. Sikkerhedsoversigten skal indeholde en analyse af den overordnede sikkerhedssituation, der er affattet i et enkelt og forståeligt sprog, og det skal angives, om sikkerhedsrisiciene er øget.

6.  Agenturet offentliggør hvert år, og - hvis særlige omstændigheder gør sig gældende - når det er nødvendigt, en sikkerhedsoversigt for at informere offentligheden om det overordnede sikkerhedsniveau for den civile luftfart i Unionen. Sikkerhedsoversigten skal indeholde en analyse af den overordnede sikkerhedssituation, der er affattet i et enkelt og forståeligt sprog, og det skal angives, om sikkerhedsrisiciene er øget.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansatte eller kontraktansatte, der indberetter oplysninger i henhold til denne forordning eller de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, bør ikke udsættes for nogen form for sanktioner fra arbejdsgiverens side eller fra den organisation, som de leverer tjenester for, på grundlag af de oplysninger, der er indberettet.

Medlemsstaterne sikrer, at ansatte eller kontraktansatte, der indberetter oplysninger i henhold til denne forordning eller de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, ikke udsættes for nogen form for sanktioner fra arbejdsgiverens side eller fra den organisation, som de leverer tjenester for, på grundlag af de oplysninger, der er indberettet.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  certifikater udstedt og erklæringer modtaget af agenturet og de kompetente nationale myndigheder i henhold til kapitel III og artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 og 70

a)  certifikater udstedt og erklæringer modtaget af agenturet og de kompetente nationale myndigheder i henhold til kapitel III og artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 og 70

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  data om generel luftfart i Unionen, herunder antallet af registrerede luftfartøjer og udstedte pilotcertifikater samt de myndigheder, der har berøring hermed.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mb)  henstillinger og bindende direktiver fra Agenturet vedrørende flyvninger over konfliktområder, udstedt i henhold til artikel 76, stk. 3;

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Kapitel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

DEN EUROPÆISKE UNIONS LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

DEN EUROPÆISKE UNIONS LUFTFARTSAGENTUR

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Herved oprettes Den Europæiske Unions luftfartssikkerhedsagentur.

1.  Herved oprettes Den Europæiske Unions luftfartsagentur.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  fremme Den Europæiske Unions luftfartsstandarder og -regler på internationalt plan ved at etablere et passende samarbejde med tredjelande og internationale organisationer.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  samarbejde med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer på områder, hvor deres virke har relation til de tekniske aspekter af den civile luftfart.

i)  samarbejde med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer på områder, hvor deres virke har relation til de tekniske aspekter af den civile luftfart; i så fald skal omkostningerne forbundet med disse aktiviteter ikke afholdes af Agenturet.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet bistår efter anmodning Kommissionen med forberedelse af forslag til ændringer af denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der skal vedtages på grundlag denne forordning. Det forelægger sine bidrag til Kommissionen i form af udtalelser.

1.  Agenturet bistår efter anmodning fra Kommissionen eller en hvilken som helst juridisk eller fysisk person, der er underlagt denne forordning, Kommissionen med forberedelse af forslag til ændringer af denne forordning og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der skal vedtages på grundlag denne forordning. Disse forslag bør om muligt fastlægge krav, der sætter fokus på de mål, der søges nået, idet de giver mulighed for at anvende forskellige midler til at nå disse mål Det forelægger sine bidrag til Kommissionen i form af udtalelser.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet træffer de relevante afgørelser om anvendelsen af artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 og 73.

Agenturet træffer de relevante afgørelser om anvendelsen af artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 og 73.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet kan indrømme fritagelse til juridiske eller fysiske personer, som det har udstedt certifikat til, i de situationer og på de betingelser, der er fastsat i artikel 60, stk. 1. I så fald underretter agenturet straks Kommissionen og medlemsstaterne ved hjælp af det register, der er oprettet i henhold til artikel 63, om sådanne fritagelser, begrundelsen for at indrømme dem og, hvis relevant, om de fornødne risikobegrænsende foranstaltninger, der er truffet. Hvis varigheden af en fritagelse overstiger otte på hinanden følgende måneder, eller hvis agenturet har indrømmet samme fritagelse flere gange, og den samlede varighed overstiger otte måneder, vurderer Kommissionen, om nævnte betingelser er opfyldt, og finder den, at dette ikke er tilfældet, vedtager den en gennemførelsesafgørelse desangående, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og som registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63. Agenturet kalder fritagelsen tilbage, så snart det modtager underretning om nævnte gennemførelsesafgørelse.

Agenturet kan indrømme fritagelse til juridiske eller fysiske personer, som det har udstedt certifikat til, i de situationer og på de betingelser, der er fastsat i artikel 60, stk. 1.

 

Når disse undtagelser rækker ud over udvalgets særlige kompetencer, der er fastlagt i artikel 66, stk. 1 og artikel 66, stk. 2, litra a), underretter agenturet straks Kommissionen og medlemsstaterne ved hjælp af det register, der er oprettet i henhold til artikel 63, om sådanne fritagelser, begrundelsen for at indrømme dem og, hvis det er relevant, om de fornødne risikobegrænsende foranstaltninger, der er truffet.

 

Hvis varigheden af en fritagelse overstiger to på hinanden følgende måneder, eller hvis agenturet har indrømmet samme fritagelse flere gange, og den samlede varighed overstiger to måneder, vurderer Kommissionen desuden, om de nævnte betingelser er opfyldt, og finder den, at dette ikke er tilfældet, vedtager den gennemførelsesafgørelser, der indeholder dens konklusioner desangående, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og som registreres i det register, der er oprettet i henhold til artikel 63.

 

Agenturet kalder fritagelsen tilbage, så snart det modtager underretning om disse gennemførelsesafgørelser.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Agenturet de relevante bindende retningslinjer med henblik på anvendelsen af artikel 68, stk. 2, litra ba).

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Agenturet griber hurtigst muligt ind i tilfælde af et hastende sikkerhedsproblem, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, ved at fastlægge de korrigerende foranstaltninger, som skal træffes af de kompetente nationale myndigheder eller de fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af denne forordnings bestemmelser, og ved at sende relevante oplysninger til de kompetente nationale myndigheder og personer, herunder instrukser og henstillinger, hvis dette er nødvendigt for at sikre opfyldelsen af målene i artikel 1.

6.  Agenturet griber hurtigst muligt ind i tilfælde af et hastende sikkerhedsproblem, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde og dets kompetenceområde, ved at fastsætte de korrigerende foranstaltninger, som skal træffes af de kompetente nationale myndigheder eller de fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af denne forordnings bestemmelser, for at opfylde målene i artikel 1. Agenturet sender oplysninger om de korrigerende foranstaltninger til de kompetente nationale myndigheder og til de personer, som den er kompetent myndighed for.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med hensyn til materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i), skal agenturet, hvis det er relevant, i overensstemmelse med Chicagokonventionen eller bilagene dertil varetage konstruktions-, fremstillings- eller registreringsstatens funktioner og opgaver på medlemsstaternes vegne, i de tilfælde, hvor disse funktioner og opgaver vedrører certificering af konstruktioner og obligatoriske oplysninger om fortsat luftdygtighed. I denne forbindelse skal det navnlig:

1.  Med hensyn til materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), skal agenturet, hvis det er relevant, i overensstemmelse med Chicagokonventionen eller bilagene dertil varetage konstruktions-, fremstillings- eller registreringsstatens funktioner og opgaver på medlemsstaternes vegne, i de tilfælde, hvor disse funktioner og opgaver vedrører certificering af konstruktioner og obligatoriske oplysninger om fortsat luftdygtighed. I denne forbindelse skal det navnlig:

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  være ansvarlig for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører typecertifikater, begrænsede typecertifikater, ændrede typecertifikater, herunder supplerende typecertifikater, og konstruktionsreparationsgodkendelser af konstruktion af materiel som omhandlet i artikel 11 og artikel 17, stk. 1, litra b)

f)  være ansvarlig for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører typecertifikater, begrænsede typecertifikater, ændrede typecertifikater, herunder supplerende typecertifikater, og konstruktionsreparationsgodkendelser af konstruktion af materiel som omhandlet i artikel 11 og artikel 17, stk. 1, litra b)

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  være ansvarlig for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører certifikater til konstruktionen af dele og ikke-fastmonteret udstyr som omhandlet i artikel 12 og 13

g)  være ansvarlig for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører certifikater til konstruktionen af dele og ikke-fastmonteret udstyr som omhandlet i artikel 12 og 13

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  sikre fortsat luftdygtighedsfunktion for konstruktion af materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, som det har certificeret, og som det fører tilsyn med, og i denne forbindelse gribe hurtigst muligt ind i tilfælde af sikkerhedsproblemer (security) og udsende og formidle relevante obligatoriske oplysninger.

i)  sikre fortsat luftdygtighedsfunktion for konstruktion af materiel, dele og ikke-fastmonteret udstyr, som det har certificeret, og som det fører tilsyn med, og i denne forbindelse gribe hurtigst muligt ind i tilfælde af flyvesikkerhedsproblemer (security) og udsende og formidle relevante obligatoriske oplysninger.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører:

2.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører:

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører godkendelse af organisationer, der uddanner piloter og flybesætninger, samt flyvemedicinske centre som omhandlet i artikel 22, hvis disse organisationer og centre har deres hovedforretningssted uden for en medlemsstats ansvarsområde, jf. Chicagokonventionen.

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører godkendelse af organisationer, der uddanner piloter og flybesætninger, samt flyvemedicinske centre som omhandlet i artikel 22, hvis disse organisationer og centre har deres hovedforretningssted uden for en medlemsstats ansvarsområde, jf. Chicagokonventionen.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet er i følgende tilfælde ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører certifikater for flyvesimulatortræningsanordninger som omhandlet i artikel 23:

2.  Agenturet er i følgende tilfælde ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører certifikater for flyvesimulatortræningsanordninger som omhandlet i artikel 23:

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 67a

 

Sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr

 

Med hensyn til sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, der er omhandlet i artikel 31, skal agenturet:

 

a)   fastlægge og underrette ansøgeren om detaljerede specifikationer, der gælder for sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr, som er underlagt certificering i henhold til artikel 31

 

b)   være ansvarlig for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører certifikater for og de erklæringer, der er afgivet med hensyn til sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr som omhandlet i artikel 31.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 67 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 67b

 

Driftstilladelse (Air Operator Certification)

 

Agenturet skal, hvis det er relevant og i overensstemmelse med Chicagokonventionen eller bilagene dertil på medlemsstaternes vegne varetage de funktioner og opgaver, der tilfalder operatørens hjemstat, hvad angår de operatører, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, og som udfører kommercielle lufttransportoperationer:

 

a)   mellem flyvepladser i forskellige medlemsstaters områder;

 

b)   når der indgår en flyveplads uden for en medlemsstats område;

 

Agenturet er med henblik herpå ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, hvad angår disse operatører.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører:

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører:

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  certifikater til og erklæringer fra de organisationer, der er omhandlet i artikel 37, hvis disse organisationer beskæftiger sig med konstruktion, fremstilling eller vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter i hele Europa

c)  certifikater til og erklæringer fra de organisationer, der er omhandlet i artikel 37, hvis disse organisationer beskæftiger sig med konstruktion, fremstilling eller vedligeholdelse af ATM/ANS-systemer og -komponenter i hele Europa, der har betydning for sikkerhed og interoperabilitet

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  erklæringer fra leverandører af ATM/ANS, som agenturet har udstedt certifikat til i henhold til litra a) og b) vedrørende ATM/ANS-systemer og -komponenter, som sættes i drift af nævnte leverandører, jf. artikel 38, stk. 1.

d)  erklæringer fra leverandører af ATM/ANS, som agenturet har udstedt certifikat til i henhold til litra a) og b) vedrørende ATM/ANS-systemer og -komponenter, som har betydning for sikkerhed og interoperabilitet, og som sættes i drift af nævnte leverandører, jf. artikel 38, stk. 1.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 39, være ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører udstedelse af certifikater til og afgivelse af erklæringer om ATM/ANS-systemer og -komponenter, der har betydning for sikkerhed eller interoperabilitet, jf. i artikel 38, stk. 2.

b)  hvis der er fastsat krav herom i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 39, være ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører udstedelse af certifikater til og afgivelse af erklæringer om ATM/ANS-systemer og -komponenter, der har betydning for sikkerhed eller interoperabilitet, jf. i artikel 38, stk. 2.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at sikre kontinuiteten i leveringen af ATM/ANS i det fælles europæiske luftrum, skal Agenturet i nært samarbejde med netadministratoren udstede bindende retningslinjer i overensstemmelse med de delegerede retsakter omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører udstedelse af certifikater til flyvelederuddannelsesorganisationer som omhandlet i artikel 42, hvis disse organisationer har deres hovedforretningssted uden for en medlemsstats ansvarsområde i henhold til Chicagokonventionen, og, når det er relevant, deres personale.

Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører udstedelse af certifikater til flyvelederuddannelsesorganisationer som omhandlet i artikel 42, hvis disse organisationer har deres hovedforretningssted uden for en medlemsstats ansvarsområde i henhold til Chicagokonventionen, og, når det er relevant, deres personale.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, og som vedrører godkendelse af de i artikel 49, stk. 1 og 2, omhandlede operationer og de erklæringer, der er afgivet af de i artikel 49, stk. 2 omhandlede operatører, medmindre en medlemsstat varetager de funktioner og opgaver for de pågældende operatører, der hører under operatørens hjemstat.

1.  Agenturet er ansvarligt for de certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, og som vedrører godkendelse af de i artikel 49, stk. 1 og 2, omhandlede operationer og de erklæringer, der er afgivet af de i artikel 49, stk. 2 omhandlede operatører, medmindre en medlemsstat varetager de funktioner og opgaver for de pågældende operatører, der hører under operatørens hjemstat.

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet bistår på anmodning Kommissionen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2011/2005 ved at foretage de fornødne vurderinger, herunder ved hjælp af besøg på stedet, af tredjelandsoperatører og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med dem. Det forelægger resultaterne af nævnte vurderinger for Kommissionen ledsaget af passende henstillinger.

3.  Agenturet bistår på anmodning Kommissionen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2011/2005 ved at foretage alle de fornødne sikkerhedsvurderinger, herunder ved hjælp af besøg på stedet, af tredjelandsoperatører og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med dem. Det forelægger resultaterne af nævnte vurderinger for Kommissionen ledsaget af passende henstillinger.

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan i henhold til denne forordning på agenturets anmodning pålægge en juridisk eller fysisk person, som agenturet har udstedt et certifikat til, eller som har afgivet en erklæring til det, en eller begge nedenstående:

1.  Kommissionen pålægger i henhold til denne forordning på agenturets anmodning en juridisk eller fysisk person, som agenturet har udstedt et certifikat til, eller som har afgivet en erklæring til det, en eller begge nedenstående:

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En bøde må ikke overstige 4 % af den juridiske eller fysiske persons årlige indkomst eller omsætning. En tvangsbøde må ikke overstige 2,5 % af den juridiske eller fysiske persons gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning.

En bøde må ikke overstige 4 % af den juridiske eller fysiske persons årlige indkomst eller omsætning fra de aktiviteter, der er forbundet med overtrædelsen. En tvangsbøde må ikke overstige 5 % af den fysiske eller juridiske persons gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning.

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen pålægger kun bøder og tvangsbøder i henhold til stk. 1, hvis de øvrige foranstaltninger i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, og som tager sigte på at afhjælpe sådanne overtrædelser, er utilstrækkelige eller ikke står i et rimeligt forhold til overtrædelsen.

3.  Kommissionen pålægger kun bøder og tvangsbøder i henhold til stk. 1, i sager, hvor overtrædelserne omhandlet i stk. 1 har virkninger for opretholdelsen af sikkerheden eller beskyttelsen af miljøet, og hvor de øvrige foranstaltninger i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, og som tager sigte på at afhjælpe sådanne overtrædelser, har vist sig at være utilstrækkelige eller ikke står i et rimeligt forhold til overtrædelsen.

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  undersøge, tage kopier eller udskrifter af ethvert dokument eller enhver form for optegnelser eller data, som disse myndigheder og personer er i besiddelse af eller har adgang til, uanset hvilket medium oplysningerne er lagret på.

d)  undersøge, tage kopier eller udskrifter af ethvert dokument eller enhver form for optegnelser eller data, som er relevante for den inspektion eller overvågningsaktivitet, der udføres, og som disse myndigheder og personer er i besiddelse af eller har adgang til, uanset hvilket medium oplysningerne er lagret på.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Agenturet offentliggør et sammendrag af oplysningerne om hver medlemsstats anvendelse af bestemmelserne i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf. Sammendraget skal indgå i den årlige sikkerhedsoversigt, der er omhandlet i artikel 61, stk. 6.

7.  Agenturet offentliggør et sammendrag af oplysningerne om hver medlemsstats anvendelse af bestemmelserne i denne forordning og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf, herunder et sammendrag af resultaterne af de inspektioner, som Agenturet har foretaget. Sammendraget skal indgå i den årlige sikkerhedsoversigt, der er omhandlet i artikel 61, stk. 6.

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 73a

 

Fælles certificerings- og tilsynskultur

 

Agenturet spiller en aktiv rolle i opbygning af en fælles certificerings- og tilsynskultur og konsekvent myndighedspraksis med henblik på at sikre, at de mål, der er fastsat i artikel 1, opfyldes. Agenturet udfører med dette formål for øje og under hensyntagen til resultaterne af dets overvågningsaktiviteter mindst følgende aktiviteter;

 

a)   organisering af et system med peer review mellem kompetente myndigheder med henblik på opbygning af kapacitet og overførelse af knowhow

 

b)   sikring af den nødvendige koordination for at muliggøre udveksling af personale mellem nationale myndigheder

 

c)   høring af alle de relevante interesserede parter i den udstrækning, det er nødvendigt i forbindelse med de fremskridt, der gøres i overvågningen.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet bistår medlemsstaterne og Kommissionen med at udpege de vigtigste forskningsemner inden for området civil luftfart med henblik på at bidrage til at sikre overensstemmelse og koordination mellem offentligt finansieret forskning og udvikling og politikker, der hører under denne forordnings anvendelsesområde.

1.  Agenturet hjælper Kommissionen med at identificere prioriterede forskningsemner med henblik på at bidrage til kontinuerlige fremskridt inden for luftartssikkerhed og for at fremme varers og personers frie bevægelighed samt forbedring af Unionens luftartsindustris konkurrenceevne. Agenturet bistår desuden medlemsstaterne og Kommissionen med at udpege de vigtigste forskningsemner inden for området civil luftfart, blandt andet om sikkerhed samt klima og miljøbeskyttelse, med henblik på at bidrage til at sikre overensstemmelse og koordination mellem offentligt finansieret forskning og udvikling og politikker, der hører under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De foranstaltninger vedrørende emissioner og støj, som agenturet træffer med henblik på certificering af konstruktionen af materiel i henhold til artikel 11, skal tage sigte på at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod betydelige skadevirkninger som følge af de pågældende civile luftfartsaktiviteter.

1.  De foranstaltninger vedrørende emissioner og støj fra civile luftfartøjer, som agenturet træffer med henblik på certificering af konstruktionen af materiel i henhold til artikel 11 og inden for rammerne af internationale standarder og anbefalet praksis, skal tage sigte på at forebygge virkninger, der har vist sig i betydelig grad at være skadelige for klimaet, miljøet og menneskers sundhed, og som forårsages af de pågældende civile luftartsaktiviteter, idet der tages hensyn til miljøfordele, teknologisk gennemførlighed og økonomisk kapacitet.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og de øvrige EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer samarbejder inden for deres respektive kompetenceområder om miljøspørgsmål, herunder dem, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200621, med henblik på at sikre, at der tages højde for den indbyrdes sammenhæng mellem miljøbeskyttelse, menneskers sundhed og andre tekniske aspekter af den civile luftfart.

2.  Medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og de øvrige EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer samarbejder inden for deres respektive kompetenceområder om miljøspørgsmål, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200621 og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF21a og i REACH-forordningen med henblik på at sikre, at der tages højde for den indbyrdes sammenhæng mellem klima- og miljøbeskyttelse, menneskers sundhed og andre tekniske aspekter af den civile luftfart, og at der tages passende hensyn til miljøfordele, teknisk gennemførlighed og økonomisk kapacitet såvel som rammerne af internationale standarder og anbefalet praksis.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

 

21a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet bistår Kommissionen med udarbejdelse og koordinering af miljøbeskyttelsespolitikker og -tiltag inden for civil luftfart, bl.a. ved at foretage analyser og simuleringer og yde teknisk rådgivning.

3.  Agenturet bistår Kommissionen med udarbejdelse og koordinering af miljøbeskyttelsespolitikker og -tiltag inden for civil luftfart, bl.a. ved at foretage analyser og simuleringer og yde teknisk rådgivning på områder, hvor der er indbyrdes afhængighed mellem miljøbeskyttelse, menneskers sundhed og andre tekniske aspekter af civil luftfart.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at kunne informere interesserede parter og den brede offentlighed offentliggør agenturet hvert tredje år en miljøgennemgang, som skal indeholde en objektiv redegørelse for miljøbeskyttelsestiltag inden for den civile luftfart i Unionen.

4.  For at kunne informere interesserede parter og den brede offentlighed offentliggør agenturet mindst hvert tredje år en miljøgennemgang, som skal indeholde en objektiv redegørelse for miljøbeskyttelsestiltag inden for den civile luftfart i Unionen. Når agenturet forbereder denne gennemgang, skal det først og fremmest anvende oplysninger, der allerede er til rådighed for EU's institutioner og organer, samt offentligt tilgængelige oplysninger. Agenturet fremsætter også henstillinger med det formål at opnå bedre et højere niveau for miljøbeskyttelse, i overensstemmelse med internationale standarder og anbefalet praksis. Desuden fremsætter agenturet henstillinger med det formål at undgå huller og overlapninger i systemet ved at sikre, at de forskellige EU-foranstaltninger, der er nødvendige på dette område, identificeres, planlægges, koordineres og er konsistente.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 76 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Luftfartssikkerhed (security)

Indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerhed og luftfartssikkerhed (security) inden for den civile luftfart

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne, Kommissionen og agenturet samarbejder om sikkerhedsspørgsmål (security), der vedrører den civile luftfart, herunder cybersikkerhed, med henblik på at sikre, at der tages højde for den indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerheden og luftfartssikkerheden (security) inden for den civile luftfart.

1.  Agenturet, medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder om sikkerhedsspørgsmål (security), der vedrører den civile luftfart, herunder cybersikkerhed, hvor der findes en indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerheden og luftfartssikkerheden (security) inden for den civile luftfart.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet yder på anmodning teknisk bistand til Kommissionen til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/200822, herunder til udførelsen af sikkerhedsinspektioner (security) og forberedelse af foranstaltninger, som skal vedtages i henhold til nævnte forordning.

2.  Hvor der findes en indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerheden og luftfartssikkerheden (security) inden for den civile luftfart yder agenturet på anmodning teknisk bistand til Kommissionen til gennemførelse af relevante EU-bestemmelser, herunder til udførelsen af sikkerhedsinspektioner (security) i forbindelse med fly, lufthavne og ATM-sikkerhedssystemer samt forberedelse af foranstaltninger, som skal vedtages i henhold til nævnte forordning.

__________________

 

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72).

 

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet kan for at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger træffe de fornødne foranstaltninger som omhandlet i artikel 65, stk. 6, og artikel 66, stk. 1, litra i). Agenturet indhenter Kommissionens samtykke og hører medlemsstaterne, før det træffer sådanne foranstaltninger.

3.  For at bidrage til beskyttelsen af den civile luftfart mod ulovlige handlinger reagerer agenturet om nødvendigt omgående på et hastende problem, der er fælles for medlemsstaterne, og hvor der findes en indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerheden og luftfartssikkerheden (security), og hvor dette hastende problem hører under forordningens anvendelsesområde.

Med dette formål for øje kan agenturet:

 

a)   træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 66, stk. 1, nr. i), til at afhjælpe sårbarheder i luftfartøjets konstruktion

 

b)   fastlægge korrigerende foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente nationale luftfartsmyndigheder eller juridiske og fysiske personer, som er omfattet af bestemmelserne i denne forordning, ved at udstede bindende retningslinjer eller henstillinger og videreformidle relevante oplysninger til disse myndigheder og personer, hvis problemet vedrører flyveoperationer, herunder risici for den civile luftfart i konfliktområder.

 

Før Agenturet træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b), indhenter det Kommissionens samtykke og hører medlemsstaterne. Agenturet baserer, hvor det er muligt, disse foranstaltninger på fælles EU-risikovurderinger og tager hensyn til nødvendigheden af hurtig reaktion i nødsituationer.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 76a

 

Socioøkonomiske faktorer

 

1.  Medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og andre organer samarbejder med henblik på at sikre, at der tages højde for den indbyrdes sammenhæng mellem flyvesikkerheden i den civile luftfart og dermed forbundne socioøkonomiske faktorer, bl.a. i forskriftsprocedurer, samt med henblik på at finde frem til foranstaltninger, der kan forebygge eventuelle socioøkonomiske risici for flyvesikkerheden.

 

2.  Agenturet konsulterer og inddrager relevante interesserede parter, når det behandler sådanne indbyrdes sammenhænge.

 

3.   Agenturet offentliggør hvert tredje år en oversigt, der giver en objektiv fremstilling af de aktioner og foranstaltninger, der er iværksat, navnlig dem, der tager sigte på indbyrdes sammenhænge mellem flyvesikkerheden i den civile luftfart og socioøkonomiske faktorer.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet bistår på anmodning Kommissionen med varetagelsen af forbindelserne med tredjelande og internationale organisationer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning. Sådan bistand tager navnlig sigte på at bidrage til en harmonisering af reglerne og gensidig anerkendelse af certifikater.

1.  Agenturet bistår Kommissionen med varetagelsen af forbindelserne med tredjelande og internationale organisationer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning. Sådan bistand tager navnlig sigte på at bidrage til en harmonisering af reglerne og gensidig anerkendelse af certifikater samt på at fremme og beskytte den europæiske luftfartsindustris interesser.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer med kompetencer på områder, der er omfattet af denne forordning. Agenturet kan med forbehold af Kommissionens forhåndsgodkendelse etablere samarbejdsordninger med disse myndigheder og internationale organisationer med henblik herpå.

2.  Agenturet kan samarbejde med de kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer med kompetencer på områder, der er omfattet af denne forordning. Agenturet kan etablere samarbejdsordninger med disse myndigheder og internationale organisationer med henblik herpå.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet bistår medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til internationale aftaler om spørgsmål henhørende under denne forordning, navnlig deres forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen.

3.  Agenturet bistår medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til internationale aftaler om spørgsmål henhørende under denne forordning, navnlig deres forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen. I denne forbindelse fungerer agenturet som en regional organisation for sikkerhedstilsyn i henhold til Chicagokonventionen og får de dermed forbundne beføjelser.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Hvis agenturet skønner, at dets tilstedeværelse er nødvendig for at yde støtte vedrørende certificering og andre tekniske spørgsmål inden for denne forordnings anvendelsesområde, kan det i samråd med Kommissionen oprette kontorer i de pågældende tredjelande og regioner.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at fremme den bedste praksis og en ensartet gennemførelse af denne forordning og de foranstaltninger, der er vedtaget på grundlag heraf, kan agenturet tilbyde uddannelse, også gennem eksterne leverandører, til de kompetente nationale myndigheder, tredjelandes kompetente myndigheder, internationale organisationer, juridiske og fysisk personer, der er omfattet af denne forordning, og andre interesserede parter. Agenturet fastlægger og offentliggør i sit officielle tidende de betingelser, som eksterne leverandører af uddannelse skal opfylde, når agenturet benytter sig af sådanne leverandører med henblik på gennemførelsen af denne artikel.

For at fremme den bedste praksis og en ensartet gennemførelse af denne forordning og foranstaltninger, der er vedtaget på grundlag heraf, kan agenturet anerkende uddannelsesinstitutter i overensstemmelse med de standarder, det har fastsat, med henblik på at tilbyde uddannelse til de kompetente nationale myndigheder, tredjelandes kompetente myndigheder, internationale organisationer, juridiske og fysisk personer, der er omfattet af denne forordning, og andre interesserede parter.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På de områder, hvor det har den relevante ekspertise, yder agenturet på anmodning Kommissionen teknisk bistand til gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at:

På de områder, hvor det har den relevante ekspertise, yder agenturet på anmodning og inden for sit kompetenceområde Kommissionen teknisk bistand til gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, navnlig ved at:

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidage til gennemførelsen af ATM-masterplanen, herunder udvikling og iværksættelse af SESAR-programmet vedrørende forskning i luftlrafikstyring i det fælles europæiske luftrum.

c)  bidrage til gennemførelsen af ATM-masterplanen, herunder udvikling, certificering og iværksættelse af SESAR-programmet vedrørende forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum og resultaterne heraf.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 91, stk. 4.

4.  Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne, jf. artikel 91, stk. 4, eller i givet fald i tredjelande, jf. artikel 77, stk. 6a.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  træffe alle beslutninger vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændringer heraf

udgår

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer og blandt medlemmerne af klagenævnet eller -nævnene

p)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine egne medlemmer og blandt medlemmerne af klagenævnet eller -nævnene, deltagere i arbejds- og ekspertgrupper og andre personalemedlemmer, der ikke er dækket af vedtægten, herunder bestemmelser om interesseerklæringer og i givet fald om erhvervsvirksomhed efter ansættelsesophør.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen opretter et rådgivende organ, som er repræsentant for alle interesserede parter, der påvirkes af agenturets arbejde, og som den hører, inden den træffer afgørelser på de områder, der er omhandlet i stk. 2, litra c), e), f) og i). Bestyrelsen kan også beslutte at høre det rådgivende organ om andre spørgsmål, som er omhandlet i stk. 2 og 3. Den er under ingen omstændigheder bundet af det rådgivende organs udtalelser.

4.  Bestyrelsen opretter et rådgivende organ, som er repræsentant for alle interesserede parter, der påvirkes af agenturets arbejde, og som den hører, inden den træffer afgørelser på de områder, der er omhandlet i stk. 2, litra c), d), e), f), i), t) og u). Bestyrelsen kan også beslutte at høre det rådgivende organ om andre spørgsmål, som er omhandlet i stk. 2 og 3. Den er under ingen omstændigheder bundet af det rådgivende organs udtalelser.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra medlemsstaterne og fra Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver medlemsstat udpeger et medlem til bestyrelsen og en suppleant, der repræsenterer medlemmet, når dette ikke er til stede. Kommissionen udpeger to repræsentanter og to suppleanter. Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år ad gangen. Perioden kan forlænges.

1.  Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra medlemsstaterne og fra Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver medlemsstat udpeger et medlem til bestyrelsen og en suppleant, der repræsenterer medlemmet, når dette ikke er til stede. Kommissionen udpeger én repræsentant og én suppleant. Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år ad gangen. Perioden kan forlænges.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden, anerkendte erfaring og engagement inden for civil luftfart under hensyntagen til deres regnskabsrelevante ledelses-, administrations- og budgetkompetencer, som skal anvendes til at fremme denne forordnings målsætninger. De har som minimum det overordnede ansvar for sikkerhedspolitikken for civil luftfart i deres respektive medlemsstater.

2.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden, anerkendte erfaring og engagement inden for civil luftfart under hensyntagen til deres regnskabsrelevante ledelses-, administrations- og budgetkompetencer, som skal anvendes til at fremme denne forordnings målsætninger.

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det rådgivende organ, der er omhandlet i artikel 85, stk. 4, udpeger fire af sine medlemmer til at deltage med observatørstatus i bestyrelsen. De skal så høj grad som muligt repræsentere de forskellige synspunkter, der er repræsenteret i det rådgivende organ. Mandatperioden er på 24 måneder og kan forlænges én gang med yderligere 24 måneder.

5.  Det rådgivende organ, der er omhandlet i artikel 85, stk. 4, udpeger fire af sine medlemmer til at deltage med observatørstatus i bestyrelsen. De skal så høj grad som muligt repræsentere de forskellige synspunkter, der er repræsenteret i det rådgivende organ. Den indledende mandatperiode kan højst være 48 måneder, men kan forlænges.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uanset artikel 85, stk. 2, litra c) og d), og artikel 92, stk. 7, træffer bestyrelsen afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer. På anmodning af et medlem af bestyrelsen træffes den i artikel 85, stk. 2, litra k), omhandlede afgørelse med enstemmighed.

1.  Uanset artikel 85, stk. 2, litra c) og d), og artikel 92, stk. 7, træffer bestyrelsen afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bistå og rådgive den administrerende direktør i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning, dog uden at det berører den administrerende direktørs ansvar, jf. artikel 91

c)  bistå og rådgive den administrerende direktør i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning, dog uden at det berører den administrerende direktørs ansvar.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser, og budgetanliggender. De henvises til bestyrelsens først kommende møde med henblik på at blive bekræftet.

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser, og budgetanliggender. De henvises til bestyrelsens først kommende møde med henblik på at blive bekræftet. Beslutningerne skal træffes af et flertal på fem ud af syv medlemmer af forretningsudvalget. Bestyrelsen kan ophæve disse beslutninger med et absolut flertal af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forretningsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand, to repræsentanter for Kommissionen og seks andre medlemmer, som udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer med stemmeret. Bestyrelsens formand skal også være formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret. Det rådgivende organ kan udpege et af sine medlemmer som observatør.

4.  Forretningsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand, én repræsentant for Kommissionen og fem andre medlemmer, som udpeges af bestyrelsen blandt dens medlemmer med stemmeret. Bestyrelsens formand skal også være formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret. Det rådgivende organ, der er omhandlet i artikel 85, stk. 4, kan udpege et af sine medlemmer som observatør uden stemmeret.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forretningsudvalget holder mindst ét ordinært møde hver tredje måned. Den træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra dens medlemmer.

6.  Forretningsudvalget holder mindst ét ordinært møde hver tredje måned. Det træder desuden sammen på formandens eller den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra en tredjedel af dets medlemmer.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Bestyrelsen vedtager forretningsudvalgets forretningsorden.

7.  Forretningsudvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  forberedelse af en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i de interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter og undersøgelser fra OLAF samt aflæggelse af en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

l)  forberedelse af en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i de interne eller eksterne revisions- og evalueringsrapporter og undersøgelser fra OLAF samt aflæggelse af en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 3 – litra t a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ta)  at træffe alle beslutninger vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændringer heraf.

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktørs ansættelsesperiode er fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs arbejde og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning.

3.  Den administrerende direktørs ansættelsesperiode er fem år. Halvvejs i og ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen vurderinger, der tager evalueringen af den administrerende direktørs arbejde og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer i betragtning. Disse vurderinger fremsendes til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet, og efter midtvejsevalueringen afgiver den administrerende direktør en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvarer spørgsmål fra dets medlemmer.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der nedsættes et eller flere klagenævn, som skal indgå i agenturets administrative struktur. Kommissionen træffer afgørelse om antallet af klagenævn og de opgaver, som det eller de tildeles ved hjælp af gennemførelsesretsakter, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2.

1.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på nedsættelse af et klagenævn, som skal indgå i agenturets administrative struktur. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Klagenævnet eller -nævnene tager stilling til klager over de afgørelser, der er omhandlet i artikel 97. Klagenævnet eller -nævnene træder sammen efter behov.

2.  Klagenævnet tager stilling til klager over de afgørelser, der er omhandlet i artikel 97. Klagenævnet indkaldes efter behov.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et klagenævn består af en formand og to andre medlemmer.

1.  Klagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen træffer afgørelse om de kvalifikationer, som medlemmerne af hvert enkelt klagenævn skal være i besiddelse af, deres status og kontraktlige forhold til agenturet, de enkelte medlemmers beføjelser i afgørelsernes forberedelsesfase og afstemningsbetingelserne. Kommissionen træffer afgørelse ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2.

5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de kvalifikationer, som medlemmerne af klagenævnet skal være i besiddelse af, deres status og kontraktlige forhold til agenturet, de enkelte medlemmers beføjelser i afgørelsernes forberedelsesfase og afstemningsbetingelserne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 116, stk. 2.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Varigheden af mandatperioden for medlemmerne af et klagenævn, herunder formanden og suppleanterne, er på fem år og kan forlænges med yderligere fem år.

1.  Varigheden af mandatperioden for medlemmerne af et klagenævn, herunder formanden og suppleanterne, er på fem år og kan forlænges med yderligere fem år.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Klagenævnets medlemmer er uafhængige. Når de træffer afgørelse må de hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemmerne af et klagenævn må ikke udføre andre opgaver i agenturet. Medlemmerne af klagenævnet kan være deltidsansatte.

3.  Medlemmerne af klagenævnet må ikke udføre andre opgaver i agenturet. Medlemmerne af klagenævnet kan være deltidsansatte.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmerne af klagenævnet må ikke fratages deres hverv eller fjernes fra listen over kvalificerede ansøgere i mandatperioden, medmindre der er vægtige grunde dertil, og Kommissionen træffer afgørelsen desangående efter udtalelse fra bestyrelsen.

4.  Medlemmerne af klagenævnet må ikke fratages deres hverv eller fjernes fra listen over kvalificerede ansøgere i mandatperioden, medmindre der er vægtige grunde dertil, og Kommissionen træffer afgørelsen desangående efter udtalelse fra bestyrelsen.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Klagenævnets medlemmer deltager ikke i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse.

1.  Klagenævnets medlemmer deltager ikke i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis et medlem af et klagenævn finder, at han eller hun af en af de i stk. 1 nævnte eller andre grunde ikke bør deltage i en klagesag, underretter vedkommende klagenævnet herom.

2.  Hvis et medlem af et klagenævn finder, at han eller hun af en af de i stk. 1 nævnte eller andre grunde ikke bør deltage i en klagesag, underretter vedkommende klagenævnet herom.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilken som helst medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen har indledt proceduren vel vidende, at der forelå en indsigelsesgrund. Der kan ikke gøres indsigelse med henvisning til medlemmernes nationalitet.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Afgørelser, som agenturet har truffet i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 eller 115, kan påklages.

1.  Afgørelser, som agenturet har truffet i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 eller 115, kan påklages.

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 103 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Klager med henblik på annullering af afgørelser, som agenturet har truffet i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 eller 115, kan først indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, når alle agenturets interne klagemuligheder er udtømt.

2.  Klager med henblik på annullering af afgørelser, som agenturet har truffet i henhold til artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 eller 115, kan først indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, når alle agenturets interne klagemuligheder er udtømt.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  om nødvendigt inddrage eksperter fra de relevante interesserede parter, eller trække på ekspertise fra de relevante europæiske standardiseringsorganer eller andre specialiserede organer

b)  inddrage eksperter fra de relevante interesserede parter, eller trække på ekspertise fra de relevante europæiske standardiseringsorganer eller andre specialiserede organer

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når agenturet i henhold til artikel 65, stk. 1 og 3, udarbejder udtalelser, certificeringsspecifikationer, acceptable måder at overholde bestemmelserne på og vejledende materiale, skal det fastlægge en procedure for forudgående høring af medlemsstaterne. Med henblik herpå kan det oprette en arbejdsgruppe, hvortil hver medlemsstat har ret til at udpege en ekspert. Hvis der er behov for konsultationer vedrørende militære aspekter, skal agenturet også involvere Det Europæiske Forsvarsagentur. Hvis der er behov for høring om eventuelle samfundsmæssige virkninger af agenturets foranstaltninger, skal det involvere interesserede parter, herunder arbejdsmarkedsparterne i EU.

2.  Når agenturet i henhold til artikel 65, stk. 1 og 3, udarbejder udtalelser, certificeringsspecifikationer, acceptable måder at overholde bestemmelserne på og vejledende materiale, skal det fastlægge en procedure for forudgående høring af medlemsstaterne. Med henblik herpå kan det oprette en arbejdsgruppe, hvortil hver medlemsstat har ret til at udpege en ekspert. Hvis der er behov for konsultationer vedrørende militære aspekter, skal agenturet også involvere Det Europæiske Forsvarsagentur og andre kompetente militære eksperter. Hvis der er behov for høring om eventuelle samfundsmæssige virkninger eller virkninger for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen af agenturets foranstaltninger, skal det involvere arbejdsmarkedsparterne i EU og andre relevante interesserede parter.

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan tage initiativ til kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Det sikrer navnlig, at den brede offentlighed og alle interesserede parter ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 104, stk. 3, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde. Agenturet sikrer, at allokeringen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter ikke må være til skade for en effektiv udførelse af de opgaver, der er omhandlet i artikel 64.

2.  Agenturet kan tage initiativ til kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Det sikrer navnlig, at den brede offentlighed og alle interesserede parter ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 104, stk. 3, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde.

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af andre indtægter, omfatter agenturets indtægter:

1.  Idet agenturets uafhængighed garanteres og med forbehold af andre indtægter, omfatter agenturets indtægter:

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  de bøder og tvangsbøder, som betales i overensstemmelse med artikel 72

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  betaling foretaget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. (XXXX/XXX) om gennemførelse af det fælles europæiske luftrum for relevante ATM/ANS-myndighedsopgaver, og

f)  indtægter fra betaling foretaget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 550/2004 om udøvelse af luftfartstjenester og de dertil hørende gennemførelsesbestemmelser (XXXX/XXX) om gennemførelse af det fælles europæiske luftrum til dækning af omkostningerne ved relevante ATM/ANS-myndighedsopgaver, der varetages af agenturet, og

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra f, forstås ved relevante ATM/ANS-myndighedsopgaver de opgaver, som medlemsstaterne har taget i betragtning til fastlæggelse af bestemte omkostninger i henhold til forordning (EF) nr. 550/2004, som agenturet har fået tildelt i henhold til denne forordning, og som ikke dækkes af gebyrer, der betales i overensstemmelse med stk. 1, litra c). Disse opgaver omfatter, men er ikke begrænset til de i artikel 65, stk. 1, 2, 3, 5 og 6, samt artikel 73 i denne forordning omtalte opgaver.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Bestemmelserne i stk. 1, f) gælder under overvågning af Præstationsvurderingsorganet på gennemsigtig vis og bør ikke føre til, at luftrumsbrugere to gange pålægges gebyrer.

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Budgetterne for reguleringsaktiviteter og de afgifter, der pålægges og opkræves for certificeringsaktiviteter, og gebyrer, der opkræves af agenturet, behandles separat i agenturets regnskab.

4.  Budgetterne for reguleringsaktiviteter og de afgifter, der pålægges og opkræves for certificeringsaktiviteter, og gebyrer, der opkræves af agenturet, og de bøder og de periodiske sanktioner, der nævnes i stk. 1, litra f), behandles separat i agenturets regnskab.

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Agenturet skal planlægge sit personalebehov og forvalte ressourcer hidrørende fra afgifter og gebyrer, således at det er i stand til hurtigt at reagere på ændringer i indtægten fra afgifter og gebyrer.

5.  Agenturet skal i løbet af regnskabsåret planlægge sit personalebehov og forvaltning af ressourcer i forbindelse med indtægterne omhandlet i denne artikels stk. 4, således at det er i stand til hurtigt at reagere på arbejdsbyrde og ændringer i disse indtægter.

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der skal omfatte et udkast til stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen. Udkastet til stillingsfortegnelse skal for regnskabsposter, der finansieres via afgifter og gebyrer, være baseret på et begrænset antal indikatorer, der er godkendt af Kommissionen til at måle agenturets arbejdsbyrde og effektivitet, og heri fastsættes de ressourcer, der er behov for med henblik på rettidigt og effektivt at efterkomme efterspørgslen efter certificering og andre af agenturets aktiviteter, herunder de aktiviteter, der hidrører fra overførsler af ansvarsområder i overensstemmelse med artikel 53, 54 og 55. Bestyrelsen vedtager på grundlag af udkastet et foreløbigt udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår. Det foreløbige udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter sendes senest den 31. januar hvert år til Kommissionen.

6.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der skal omfatte et udkast til stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen. Udkastet til stillingsfortegnelse skal for regnskabsposter, der finansieres via indtægter i overensstemmelse med denne artikels stk. 4, være baseret på et begrænset antal indikatorer, der er godkendt af Kommissionen til at måle agenturets arbejdsbyrde og effektivitet, og heri fastsættes de ressourcer, der er behov for med henblik på rettidigt og effektivt at efterkomme efterspørgslen efter certificering og andre af agenturets aktiviteter, herunder de aktiviteter, der hidrører fra overførsler af ansvarsområder i overensstemmelse med artikel 53, 54 og 55. Inden Kommissionen godkender det sæt indikatorer, der bruges til måling af Agenturets arbejdsbyrde og effektivitet, indhenter den udtalelse fra en tredjepartsekspert og Agenturets rådgivningsorgan for interesserede parter. Bestyrelsen vedtager på grundlag af udkastet et foreløbigt udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår. Det foreløbige udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter sendes senest den 31. januar hvert år til Kommissionen.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Den tilsvarende del af udkastet til stillingsfortegnelse omhandlet i stk. 6, der henviser til budgetindtægter i overensstemmelse med stk. 4 og tilsvarende poster, tager ikke hensyn til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning, hvad angår reduktion af budgettet og budgetposter.

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Artikel 109 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidrag til agenturet og vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

10.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidrag til agenturet og vedtager agenturets stillingsfortegnelse, idet der tages hensyn til de indikatorer, der vedrører Agenturets arbejdsbyrde og effektivitet omhandlet i stk. 6.

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Artikel 110 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

10.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, beslutter Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2, om den administrerende direktør meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [fem år efter den dato, der henvises til i artikel 127 – OP indsæt venligst den præcise dato] og hver femte år herefter bestiller Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Evalueringen skal navnlig vurdere et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest den [fem år efter den dato, der henvises til i artikel 127 – OP indsæt venligst den præcise dato] og hver femte år herefter bestiller Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver og virkningerne af denne forordning. Evalueringen skal navnlig vurdere et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Evalueringen tager hensyn til de berørte parters synspunkter, både på EU-plan og på nationalt plan.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Artikel 113 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen sender resultaterne af evalueringen og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

3.  Kommissionen sender resultaterne af evalueringen og dens konklusioner til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen og henstillingerne offentliggøres.

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Artikel 117 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra d), artikel 18, artikel 25, artikel 28, artikel 34, artikel 39, artikel 44, artikel 47, artikel 50, artikel 51, stk. 10, artikel 52, stk. 5, artikel 72, stk. 4, og artikel 115, stk. 1, i en ubegrænset periode.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra d), artikel 18, artikel 25, artikel 28, artikel 34, artikel 39, artikel 44, artikel 47, artikel 50, artikel 51, stk. 10, artikel 52, stk. 5, artikel 64, litra fa), artikel 72, stk. 4, og artikel 115, stk. 1, i en ubegrænset periode.

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Artikel 117 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, litra d), artikel 18, artikel 25, artikel 28, artikel 34, artikel 39, artikel 44, artikel 47, artikel 50, artikel 51, stk. 10, artikel 52, stk. 5, artikel 72, stk. 4, og artikel 115, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne forordning, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Artikel 119 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen skal indgås med bestyrelsens godkendelse senest [OP indsæt venligst den nøjagtige dato - to år efter forordningens ikrafttræden].

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen skal indgås med bestyrelsens godkendelse senest [OP indsæt venligst den nøjagtige dato - et år efter forordningens ikrafttræden].

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Artikel 122

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordning (EF) nr. 216/2008 ophæves.

Forordning (EF) nr. 216/2008 ophæves.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 216/2008 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Forordning (EF) nr. 552/2004 ophæves imidlertid.

 

a)   forordningens artikel 5, 6 og 6a samt bilag III og IV vil fortsat gælde med henblik på erklæringerne indtil ikrafttrædelsen af de respektive delegerede retsakter, som er omhandlet i artikel 39 i nærværende forordning

 

b)   forordningens artikel 6 og 7 vil fortsat gælde indtil ikrafttrædelsen af de respektive delegerede retsakter, som er omhandlet i artikel 39 i nærværende forordning

 

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Artikel 123 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1008/2008

Artikel 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "b) det er indehaver af et gyldigt AOC udstedt af en national myndighed i en medlemsstat eller af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur"

b)  det er indehaver af et gyldigt AOC udstedt af en national myndighed i en medlemsstat eller af Den Europæiske Unions Luftfartsagentur"

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Artikel 123 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1008/2008

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Artikel 13 ændres således:

udgår

a)   Stk. 2 affattes således:

 

2.   En dry lease-aftale, som et EU-luftfartsselskab er part i, eller en wet lease-aftale, hvori EU-luftfartsselskabet er indlejeren af det wet leasede luftfartøj, der opereres af en tredjelandsoperatør, skal forhåndsgodkendes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [XX/XXX henvisning til denne forordning indsættes] og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf."

 

b)   Som stk. 5 indsættes:

 

5.   Et EU-luftfartsselskab, der dry leaser et luftfartøj, som er registreret i et tredjeland, skal indhente forhåndsgodkendelse hos den myndighed, der er ansvarlig for selskabets AOC. Den kompetente myndighed udsteder en godkendelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [XX/XXX henvisning til denne forordning indsættes] og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget på grundlag heraf."

 

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Artikel 125 – stk. 1

Forordning (EU) nr. 376/2014

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse på begivenheder og andre sikkerhedsrelaterede oplysninger, der omfatter ubemandede luftfartøjer, til hvilke der ikke kræves et certifikat eller en erklæring i henhold til artikel 46, stk 1 og 2, i forordning (EU) YYYY/N [henv. til ny forordning], medmindre begivenheden eller den sikkerhedsrelaterede oplysning, der omfatter sådanne ubemandede luftfartøjer, resulterede i, at en person blev dødeligt eller alvorligt kvæstet, eller den involverede andre luftfartøjer end ubemandede luftfartøjer.

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse på begivenheder og andre sikkerhedsrelaterede oplysninger, der omfatter ubemandede luftfartøjer, til hvilke der ikke kræves et certifikat eller en erklæring i henhold til artikel 46, stk. 1 og 2, i forordning (EU) YYYY/N [henv. til ny forordning], medmindre begivenheden eller den sikkerhedsrelaterede oplysning, der omfatter sådanne ubemandede luftfartøjer, resulterede i eller kunne have resulteret i, at en person blev dødeligt eller alvorligt kvæstet, eller den involverede andre luftfartøjer end ubemandede luftfartøjer.

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest ...[tre år efter denne forordnings ikrafttræden] retter Agenturet henstillinger til Kommissionen i forbindelse med artikel 65, stk. 1, om luftdygtighed og udstedelse af licens til piloter med hensyn til lette sportsfly, der har en maksimal startmasse på ikke over 600 kg for luftfartøjer, der ikke er beregnet til at blive anvendt på vand, eller 650 kg for luftfartøjer, der er beregnet til at bliver anvendt på vand. Disse henstillinger skal være forholdsmæssige, tage hensyn til de målsætninger og principper, der er fastlagt i artikel 1 og artikel 4, arten af og risikoen ved den pågældende aktivitet, samt sikre interoperabilitet med sammenlignelige standarder på vigtige markeder i tredjelande.

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Artikel 126 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Senest ...[tre år efter denne forordnings ikrafttræden] udsteder Agenturet vejledningsmateriale til frivillig brug for medlemsstater for at understøtte udviklingen af forholdsmæssige nationale regler vedrørende konstruktion, produktion, vedligeholdelse og operation af luftfartøjer indeholdt i bilag I.

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kategorier af luftfartøjer, som forordningen ikke finder anvendelse på:

Kategorier af bemandede luftfartøjer, som forordningen ikke finder anvendelse på:

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bemandede luftfartøjer, hvor mindst 51 % er bygget af en amatør eller en nonprofitsammenslutning af amatører til eget formål og uden kommercielt sigte

c)  bemandede luftfartøjer, hvor en amatør har brugt mindst 300 arbejdstimer til bygning af fartøjet, eller mindst 51% af selve fartøjet er bygget af en amatør eller en nonprofitsammenslutning af amatører til eget formål og uden kommercielt sigte

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  flyvemaskiner med en stallhastighed eller en mindste stabil flyvehastighed i landingskonfiguration på højst 35 knob kalibreret lufthastighed (CAS) og med højst to sæder samt helikoptere og motordrevne faldskærme med højst to sæder og en maksimalt tilladt startmasse (MTOM), som ifølge indberetning fra medlemsstaterne ikke overstiger:

e)  luftfartøjer med en målbar stallhastighed eller en mindste stabil flyvehastighed i landingskonfiguration på højst 45 knob kalibreret lufthastighed (CAS) og med højst to sæder samt helikoptere, gyroplaner, balloner og motordrevne faldskærme med højst to sæder og en maksimalt tilladt startmasse (MTOM) på ikke over 600 kg for luftfartøjer, der ikke er beregnet til at blive anvendt på vand, eller 650 kg for luftfartøjer, der er beregnet til at blive anvendt på vand, og en tom masse foruden brændstoffet, som ifølge indberetning fra medlemsstaterne ikke overstiger:

i)  300 kg for ensædede landflyvemaskiner/helikoptere

 

ii)  450 kg for tosædede landflyvemaskiner/helikoptere

 

iii)  330 kg for ensædede amfibieflyvemaskiner/pontonflyvemaskiner/helikoptere

 

iv)  495 kg for tosædede amfibieflyvemaskiner/pontonflyvemaskiner/helikoptere, forudsat at luftfartøjet, når det anvendes både som pontonflyvemaskine/helikopter og som landflyvemaskine/helikopter, ligger under begge relevante MTOM-grænseværdier

 

v)  472,5 kg for tosædede landflyvemaskiner med et "Total Recovery Parachute System" monteret på skroget

 

vi)  540 kg for tosædede landflyvemaskiner med et "Total Recovery Parachute System" monteret på skroget og med elektrisk fremdriftssystem

 

vii)  315 kg for ensædede landflyvemaskiner med et "Total Recovery Parachute System" monteret på skroget

 

viii)  365 kg for ensædede landflyvemaskiner med et "Total Recovery Parachute System" monteret på skroget og med elektrisk fremdriftssystem

 

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  en- eller tosædede gyroplaner med en højst tilladt startmasse, der ikke overstiger 560 kg

udgår

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  svævefly og motorsvævefly med en højst tilladt startmasse på højst 250 kg, når de er ensædede, eller 400 kg, når de er tosædede, herunder dem, som løbestartes

udgår

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De regler om luftdygtighed, som udstedes af de nationale kompetente myndigheder, skal være forholdsmæssige, tage hensyn til de målsætninger og principper, der er fastlagt i artikel 1 og artikel 4, idet arten af og risikoen ved den pågældende aktivitet tages med i betragtning, være baseret på og sikre interoperabilitet med sammenlignelige standarder, der findes på internationale markedet, og tage hensyn til de retningslinjer, der er fastlagt af Agenturet i overensstemmelse med artikel 126, stk. 2b. De certifikater, der udstedes på grundlag af disse regler, godkendes gensidigt på det område, hvor traktaterne finder anvendelse

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Materielintegritet skal sikres under alle forventede flyvebetingelser i luftfartøjets operationelle levetid. Det skal godtgøres ved vurdering eller analyse, om nødvendigt underbygget ved test, at alle krav er opfyldt.

Materielintegritet: Materielintegritet, herunder beskyttelse imod trusler mod informationssikkerheden, skal sikres under alle forventede flyvebetingelser i luftfartøjets operationelle levetid. Det skal godtgøres ved vurdering eller analyse, om nødvendigt underbygget ved test, at alle krav er opfyldt.

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.5a.  Luftfartøjet skal være udstyret med systemer for løbende sporing af flyvninger og registrering af flyvedata. Alle flyvedata, herunder cockpitstemmeoptagelser, vil blive downloaded til en jordbaseret database i realtid.

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.4 – underpunkt 1.4.5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.3.  Ikke-fastmonteret udstyr skal være konstrueret således, at fejl, der kan bidrage til, at der opstår farer, reduceres til et minimum.

1.4.3.  Ikke-fastmonteret udstyr må ikke indføre fejl, der bidrager til, at der opstår farer.

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Bilag II – del 2 – nr. 2.1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2,1.  Det skal godtgøres, at følgende er bragt i orden for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for personer om bord eller på jorden under operation af materiellet.

2,1.  Det skal godtgøres, at følgende er bragt i orden for at sikre et højt, ensartet sikkerhedsniveau for personer om bord eller på jorden under operation af materiellet.

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Materiellet skal være konstrueret til at være så støjsvagt som muligt, under hensyntagen til punkt 4.

1.  Materiellet skal være konstrueret til at minimere støj i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og internationale standarder og anbefalet praksis, under hensyntagen til punkt 4.

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Materiellet skal være konstrueret til at minimere emissioner mest muligt, under hensyntagen til punkt 4.

2.  Materiellet skal være konstrueret til at minimere emissioner i overensstemmelse med EU-lovgivningen og internationale standarder og anbefalet praksis, under hensyntagen til punkt 4.

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Materiellet skal være konstrueret til at minimere emissioner, der opstår som følge af fordampning eller udslip af væsker, under hensyntagen til punkt 4.

3.  Materiellet skal være konstrueret til at minimere emissioner, der opstår som følge af fordampning eller udslip af væsker, under hensyntagen til teknisk gennemførlighed, økonomisk rimelighed og punkt 4.

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Bilag IV– del II – punkt 3 – nr. 3.1 – underpunkt 3.1.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle piloter skal med regelmæssige mellemrum kunne påvise, at de er helbredsmæssigt egnede til at udføre deres funktioner tilfredsstillende under hensyn til den pågældende type aktivitet. Opfyldelsen af helbredskravene fremgår af en vurdering baseretbedste flyvemedicinske praksis under hensyn til den pågældende type aktivitet og den mulige aldersbetingede mentale og fysiske svækkelse.

Alle piloter skal være mentalt og fysisk egnede til at udføre deres funktioner under hensyn til den pågældende type aktivitet og den mulige mentale og fysiske svækkelse, isærgrund af alder. Dette skal fastslås ved en risikobaseret vurdering.

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1 – underpunkt 1.5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.  Alle nødvendige data, dokumenter, registreringer og oplysninger, der skal vise, at de i punkt 5.3 nævnte betingelser er opfyldt, skal opbevares for hver flyvning og være tilgængelige i en minimumsperiode, der står i forhold til den pågældende type flyveoperation.

1.5.  Alle nødvendige data, dokumenter, registreringer og oplysninger, der skal vise, at de i punkt 5.3 nævnte betingelser er opfyldt, skal opbevares for hver flyvning og være tilgængelige og beskyttet mod uautoriseret ændring i en minimumsperiode, der står i forhold til den pågældende type flyveoperation.

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 4 – underpunkt 4.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2.  Uanset 4.1. kan flyvning af nogle øjeblikkes varighed med helikoptere gennem det skyggede område af højdehastighedsdiagrammet tillades, forudsat at der er sikret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

4.2.  Uanset 4.1. kan flyvning af nogle øjeblikkes varighed med helikoptere gennem det skyggede område af højdehastighedsdiagrammet tillades, forudsat at der er sikret et højt, ensartet sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 6 – underpunkt 6.4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.4.  Dokumentation for luftfartøjets luftdygtighed og miljøgodkendelse skal opbevares i en periode svarende til den, der er fastsat i de gældende krav til fortsat luftdygtighed, indtil de i dokumentationen indeholdte oplysninger er erstattet af nye lige så omfattende og detaljerede oplysninger, dog under ingen omstændigheder mindre end 24 måneder.

6.4.  Dokumentation for luftfartøjets luftdygtighed og miljøgodkendelse skal opbevares og beskyttes mod uautoriseret ændring i en periode svarende til den, der er fastsat i de gældende krav til fortsat luftdygtighed, indtil de i dokumentationen indeholdte oplysninger er erstattet af nye lige så omfattende og detaljerede oplysninger, dog under ingen omstændigheder mindre end 24 måneder.

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 6 – underpunkt 6.5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.5.  Alle ændringer og reparationer skal opfylde de væsentlige krav til luftdygtighed og i givet fald til materiellets miljøgodkendelse. De data, der dokumenterer, at kravene til luftdygtighed og til materiellets miljøgodkendelse er opfyldt, skal gemmes.

6.5.  Alle ændringer og reparationer skal opfylde de væsentlige krav til luftdygtighed og i givet fald til materiellets miljøgodkendelse. De data, der dokumenterer, at kravene til luftdygtighed og til materiellets miljøgodkendelse er opfyldt, skal gemmes og beskyttes mod uautoriseret ændring.

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 7 – underpunkt 7.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.2.  Luftfartøjschefen skal have myndighed til at give alle ordrer og træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre luftfartøjets operation og sikkerhed og sikkerheden for personer og/eller ejendom, der befordres i luftfartøjet.

7.2.  Luftfartøjschefen skal have myndighed til at give alle ordrer og træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre luftfartøjets operation og sikkerhed og sikkerheden for personer og/eller ejendom, der befordres i luftfartøjet. Piloten skal være i stand til at udøve denne myndighed uden nogen form for indblanding.

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 8 – underpunkt 8.1 – punkt b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Operatøren må kun benytte uddannet personale med passende kvalifikationer og skal gennemføre og vedligeholde trænings- og testprogrammer for besætningsmedlemmer og andet relevant personale.

b)  Operatøren må kun benytte uddannet personale med passende kvalifikationer og skal gennemføre og vedligeholde trænings- og testprogrammer for besætningsmedlemmer og andet relevant personale. Operatøren skal give besætningsmedlemmerne den uddannelse og udføre de kontrolundersøgelser, der er nødvendige for at sikre, at deres certifikater er gyldige, og at de kan opnå og bevare rating af deres certifikat og den erfaring, de behøver for at operere det luftfartøj, i hvilket de udfører deres opgaver. Uanset operatørers ret til at gennemføre forholdsmæssige systemer, der sikrer, at operatørernes investeringer i uddannelse giver afkast, skal besætningsmedlemmer ikke operere et luftfartøj i kommerciel tjeneste, mens de skal betale direkte til operatøren eller indirekte til tredjeparter for uddannelse, der er nødvendig for at kunne operere operatørens luftfartøj.

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Bilag VI – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Organet og det personale, der varetager certificerings- og tilsynsopgaverne, skal udføre deres opgaver med den største faglige integritet og tekniske kompetence og må ikke være udsat for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan få indvirkning på deres vurdering eller på resultaterne af deres certificerings- og tilsynsopgaver, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i disse resultater.

2.  Organet og det personale, der varetager certificerings- og tilsynsopgaverne, skal udføre deres opgaver med den største faglige integritet og tekniske kompetence og må ikke være udsat for nogen form for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan få indvirkning på deres vurdering og beslutninger eller på resultaterne af deres certificerings- og tilsynsopgaver, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i disse resultater.

Ændringsforslag    360

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 1 – nr. 1.4 – underpunkt 1.4.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.2.  Dataene skal være nøjagtige, læsbare, fuldstændige og entydige. Der skal sikres den fornødne integritet.

1.4.2.  Dataene skal være nøjagtige, læsbare, fuldstændige og entydige. Autenticiteten og den fornødne integritet skal sikres.

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(k)  flyvepladsoperatøren må kun benytte uddannet og kvalificeret personale til drift og vedligeholdelse af flyvepladsen og skal sikre, direkte eller indirekte via aftaler med tredjeparter, at uddannelses- og kontrolprogrammer indføres og vedligeholdes for at sikre det relevante personales vedvarende kompetence

(k)  flyvepladsoperatøren må kun benytte uddannet og kvalificeret personale til drift og vedligeholdelse af flyvepladsen og skal sikre, direkte eller indirekte via ordninger med tredjeparter, at uddannelses- og kontrolprogrammer indføres og vedligeholdes for at sikre det relevante personales vedvarende kompetence. Uddannelsen skal omfatte teoretisk og praktisk uddannelse og vurderes af instruktører og vurderingseksperter, der har tilstrækkelig relevant erfaring, kvalifikationer og kompetencer til at udføre disse opgaver;

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(m)  rednings- og brandslukningsmandskabet skal være tilstrækkeligt uddannet og kvalificeret til at arbejde på flyvepladser. Flyvepladsoperatøren skal indføre og vedligeholde uddannelses- og kontrolprogrammer for at sikre mandskabets vedvarende kompetence, og

(m)  rednings- og brandslukningsmandskabet skal være tilstrækkeligt uddannet og kvalificeret til at arbejde på flyvepladser. Flyvepladsoperatøren skal direkte eller indirekte via ordninger med tredjeparter indføre og vedligeholde uddannelses- og kontrolprogrammer for at sikre mandskabets vedvarende kompetence. Uddannelsen skal omfatte teoretisk og praktisk uddannelse og vurderes af instruktører og vurderingseksperter, der har tilstrækkelig relevant erfaring, kvalifikationer og kompetencer til at udføre disse opgaver;

Ændringsforslag    363

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 4 – nr. 4.1 – punkt g - underpunkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1)  leverandøren må kun benytte tilstrækkeligt uddannet og kvalificeret personale og skal sikre, at uddannelses- og kontrolprogrammer indføres og vedligeholdes for at sikre det relevante personales vedvarende kompetence. Uddannelsen skal omfatte teoretisk og praktisk uddannelse og vurderes af instruktører og vurderingseksperter, der har tilstrækkelig relevant erfaring, kvalifikationer og kompetencer til at udføre disse opgaver.

Ændringsforslag    364

Forslag til forordning

Bilag VII – punkt 4 – nr. 4.1 – punkt g - underpunkt 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2)  Leverandøren sikrer, at dens personale regelmæssigt dokumenterer deres helbredsmæssige egnethed til at udøve deres opgaver tilfredsstillende, idet der tages hensyn til typen af aktivitet og især dens potentielle sikkerheds- og sikkerhedsrelaterede virkninger.

Ændringsforslag    365

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 1 – nr. 1.2. a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.2a.  Der defineres et minimumsniveau af service for at sikre kontinuiteten af leveringen af ATM/ANS i tilfælde af uforudsete omstændigheder eller afbrydelse af servicen ved på forhånd at fastlægge ordninger mellem medlemsstaterne og mellem luftfartstjenesteudøvere. Sådanne minimumsserviceniveauer skal sikre, at der i det mindste ydes service til nød- og sikkerhedstjenester, missioner vedrørende den offentlige sundhed, diplomatiske flyvninger samt flyvninger, som ikke har destination til eller kommer fra en lufthavn i det pågældende medlemsstat. Der skal også tages hensyn til at sikre, at afbrydelsen ikke forårsager overbelastning eller sikkerhedsrisici i nabostaters luftrum, og at alle luftrumsbrugere behandles på retfærdig vis, når der gives adgang til luftrum og tjenester.

Ændringsforslag    366

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.1 – underpunkt 2.1.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1.2.  Luftfartsinformationer skal være nøjagtige, fyldestgørende, aktuelle, entydige og tilstrækkeligt pålidelige og leveres i et format, der er lettilgængeligt for brugerne.

2.1.2.  Luftfartsinformationer skal være nøjagtige, fyldestgørende, aktuelle, entydige, autentiske og tilstrækkeligt pålidelige og leveres i et format, der er passende for brugerne.

Ændringsforslag    367

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.2.2.  I så vid udstrækning som muligt skal de meteorologiske oplysninger være nøjagtige, fyldestgørende, aktuelle, tilstrækkeligt pålidelige og entydige, så de kan opfylde luftrumsbrugernes behov.

2.2.2.  I så vid udstrækning som muligt skal de meteorologiske oplysninger være nøjagtige, fyldestgørende, aktuelle, autentiske, tilstrækkeligt pålidelige og entydige, så de kan opfylde luftrumsbrugernes behov.

Ændringsforslag    368

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommunikationstjenesterne skal opnå og vedligeholde en tilstrækkelig kapacitet, for så vidt angår deres tilgængelighed, integritet, kontinuitet og rettidighed. Tjenesterne skal være hurtige og beskyttet mod dataforurening.

Kommunikationstjenesterne skal opnå og vedligeholde en tilstrækkelig kapacitet, for så vidt angår deres tilgængelighed, integritet, kontinuitet og rettidighed. Tjenesterne skal være hurtige og beskyttet mod dataforurening og indblanding.

Ændringsforslag    369

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navigationstjenesterne skal nå og vedligeholde et tilfredsstillende effektivitetsniveau, for så vidt angår vejledning og oplysninger om position og, når dette er oplyst, tid. Kriterierne for disse oplysninger er tjenestens nøjagtighed, integritet, tilgængelighed og kontinuitet.

Navigationstjenesterne skal nå og vedligeholde et tilfredsstillende effektivitetsniveau, for så vidt angår vejledning og oplysninger om position og, når dette er oplyst, tid. Kriterierne for disse oplysninger er tjenestens nøjagtighed, integritet, autenticitet, tilgængelighed og kontinuitet.

Ændringsforslag    370

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overvågningstjenesterne skal fastlægge luftfartøjers position i luften og andre luftfartøjers og køretøjers position på flyvepladsens areal og skal i den forbindelse have en tilstrækkelig kapacitet, for så vidt angår nøjagtighed, integritet, kontinuitet og sporbarhed.

Overvågningstjenesterne skal fastlægge luftfartøjers position i luften og andre luftfartøjers og køretøjers position på flyvepladsens areal og skal i den forbindelse have en tilstrækkelig kapacitet, for så vidt angår nøjagtighed, integritet, autenticitet, kontinuitet og sporbarhed.

Ændringsforslag    371

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2.7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med den taktiske regulering af lufttrafikstrømme på EU-plan skal der bruges og leveres præcise og aktuelle oplysninger om den planlagte lufttrafiks omfang og art, og omdirigeringer eller udsættelse af trafikstrømme skal koordineres og forhandles for at reducere risikoen for situationer med spidsbelastninger i at opstå i luften eller på flyvepladsen. Lufttrafikregulering skal udføres med henblik på at optimere den disponible kapacitet i forbindelse med udnyttelsen af luftrummet og forbedre processerne til lufttrafikregulering. Den skal bygge på sikkerhed, gennemsigtighed og effektivitet, idet det sikres, at kapaciteten stilles til rådighed på en fleksibel måde og i rette tid, i overensstemmelse med den europæiske "Air Navigation Plan".

I forbindelse med den taktiske regulering af lufttrafikstrømme på EU-plan skal der bruges og leveres præcise, autentiske og aktuelle oplysninger om den planlagte lufttrafiks omfang og art, og omdirigeringer eller udsættelse af trafikstrømme skal koordineres og forhandles for at reducere risikoen for situationer med spidsbelastninger i at opstå i luften eller på flyvepladsen. Lufttrafikregulering skal udføres med henblik på at optimere den disponible kapacitet i forbindelse med udnyttelsen af luftrummet og forbedre processerne til lufttrafikregulering. Den skal bygge på sikkerhed, gennemsigtighed og effektivitet, idet det sikres, at kapaciteten stilles til rådighed på en fleksibel måde og i rette tid, i overensstemmelse med den europæiske "Air Navigation Plan".

Ændringsforslag    372

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 3 – nr. 3.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ATM/ANS-systemer og komponenter, som leverer relaterede oplysninger til og fra luftfartøjer og på jorden, skal konstrueres, fremstilles, monteres, vedligeholdes og betjenes på en sådan måde, at de er velegnede til deres tilsigtede formål.

ATM/ANS-systemer og komponenter, som leverer relaterede oplysninger til og fra luftfartøjer og på jorden, skal konstrueres, fremstilles, monteres, vedligeholdes, beskyttes imod uautoriseret elektronisk interferens og betjenes på en sådan måde, at de er velegnede til deres tilsigtede formål.

Ændringsforslag    373

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 6 – nr. 6.2. a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6.2a.  Personale, der deltager i udøvelse af sikkerhedsrelaterede opgaver i forbindelse med levering af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester, skal uddannes og kontrolleres regelmæssigt for at opnå og bevare et passende kompetenceniveau for at udføre deres betroede sikkerhedsopgaver.

Ændringsforslag    374

Forslag til forordning

Bilag IX – nr. 1 – underpunkt a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  En person, der opererer et ubemandet luftfartøj, skal være bekendt med gældende EU-regler og nationale vedrørende de planlagte operationer, navnlig for så vidt angår sikkerhed, privatlivets fred, databeskyttelse, erstatningsansvar, forsikring og miljøbeskyttelse. Personen skal kunne sikre sikkerheden ved operationen og sikker adskillelse mellem det ubemandede luftfartøj og personer på jorden henholdsvis mellem det ubemandede luftfartøj og andre luftrumsbrugere. Dette omfatter fortrolighed med den af producenten leverede brugsanvisning, med alle det ubemandede luftfartøjs relevante funktioner og med gældende lufttrafikregler og ATM/ANS-procedurer.

a)  En fjernpilot, der opererer et ubemandet luftfartøj, skal være bekendt med gældende EU-regler og nationale vedrørende de planlagte operationer, navnlig for så vidt angår sikkerhed, privatlivets fred, databeskyttelse, erstatningsansvar, forsikring og miljøbeskyttelse. Fjernpiloten skal kunne sikre sikkerheden ved operationen og sikker adskillelse mellem det ubemandede luftfartøj og personer på jorden henholdsvis mellem det ubemandede luftfartøj og andre luftrumsbrugere. Dette omfatter godt kendskab til den af producenten leverede brugsanvisning, til sikker og miljøvenlig brug af ubemandede luftfartøjer i luftrummet samt til alle det ubemandede luftfartøjs relevante funktioner og med gældende lufttrafikregler og ATM/ANS-procedurer.

Ændringsforslag    375

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 1 – underpunkt b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Et ubemandet luftfartøj skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer foretages på de betingelser, som luftfartøjet er konstrueret til.

b)  Et ubemandet luftfartøj skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko.

Ændringsforslag    376

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 1 – underpunkt c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Hvis det er nødvendigt for at minimere risici vedrørende sikkerhed, privatlivets fred, databeskyttelse, erstatningsansvar, forsikring eller miljø, skal det ubemandede luftfartøj have tilsvarende særlige egenskaber og funktioner, med hvilke der tages hensyn til principperne om privatlivets fred og databeskyttelse, indbygget og gennem indstillinger. I overensstemmelse med behovene skal disse egenskaber og funktioner sikre, at luftfartøjet og operationens karakter og formål let kan identificeres, og sikre, at gældende begrænsninger, forbud eller betingelser overholdes, navnlig når det drejer sig om operation i visse geografiske zoner, ud over visse afstande fra operatøren eller i visse højder.

c)  For at minimere risici vedrørende sikkerhed, privatlivets fred, databeskyttelse, erstatningsansvar, forsikring eller miljø skal det ubemandede luftfartøj have tilsvarende særlige egenskaber og funktioner, med hvilke der tages hensyn til principperne om privatlivets fred og databeskyttelse, indbygget og gennem indstillinger. Disse egenskaber og funktioner skal sikre, at luftfartøjet og operationens karakter og formål let kan identificeres, og sikre, at gældende begrænsninger, forbud eller betingelser er overholdt, herunder sporings- og undgåelsessystemer, navnlig når det drejer sig om operation i visse geografiske zoner (såsom kemiske anlæg og atomkraftværker, industriområder og flyvepladser), ud over visse afstande fra operatøren eller i visse højder.

Ændringsforslag    377

Forslag til forordning

Bilag IX – nr. 1 – underpunkt c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Registreringssystemet omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra fa) skal respektere databeskyttelse og privatlivets fred, herunder direktiv 95/46/EF om databeskyttelse, retten til beskyttelse af privatlivets fred, som er forankret i artikel 7 i EU's charter om de grundlæggende rettigheder, retten til beskyttelse af personoplysninger, der er forankret i artikel 8 i EU's charter om de grundlæggende rettigheder, samt artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Registreringssystemet skal sikre, at garantier for privatlivets fred og databeskyttelse fuldt ud respekteres i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet.

Ændringsforslag    378

Forslag til forordning

Bilag IX – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende krav skal være opfyldt for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau for personer på jorden og andre luftrumsbrugere, når det ubemandede luftfartøj opereres, i givet fald under hensyntagen til operationens risikoniveau:

Følgende krav skal være opfyldt for at sikre et højt og ensartet sikkerhedsniveau for personer på jorden og andre luftrumsbrugere, når det ubemandede luftfartøj opereres, i givet fald under hensyntagen til operationens risikoniveau:

Ændringsforslag    379

Forslag til forordning

Bilag IX – punkt 2 – underpunkt 2.1 – punkt b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  For at sikre en kultur med sikkerhed og miljøvenlighed hos brugeren skal alle ubemandede luftfartøjer ledsages af foldere, og oplysningerne indeholdt i disse foldere skal gentages i alle former for reklamer, herunder på internettet;

Ændringsforslag    380

Forslag til forordning

Bilag IX – del 2 – nr. 2.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En person, der opererer et ubemandet luftfartøj, skal være i besiddelse af den påkrævede viden og den kunnen, der er nødvendig for at sikre sikkerheden i forbindelse med operationen, og som står i et rimeligt forhold til den risiko, der er forbundet med den pågældende type operation.

En fjernpilot, der opererer et ubemandet luftfartøj, skal være i besiddelse af den påkrævede viden og den kunnen, der er nødvendig for at sikre sikkerheden i forbindelse med operationen, For operationer af kommerciel art og operationer, for hvilke der kræves et certifikat eller en erklæring, skal fjernpiloten på ansøgning have udstedt en pilotlicens til ubemandede luftfartøjer, når ansøgeren har dokumenteret, at vedkommende overholder de regler, der er indført ved de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d). og som står i et rimeligt forhold til den risiko, der er forbundet med den pågældende type operation.

Ændringsforslag    381

Forslag til forordning

Bilag IX – del 2 – punkt 2.4 – underpunkt b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Ubemandede luftfartøjer og operationer med ubemandede luftfartøjer skal sikre overholdelse af de relevante rettigheder, der er garanteret af EU-lovgivningen, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv, som er fastsat i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er fastsat i chartrets artikel 8 og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Den foreslåede forordning om fælles regler på det civile luftfartsområde og om oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 216/2008 er en del af Kommissionens strategi til forbedring af konkurrenceevnen i EU's luftfartssektor, som Kommissionen forelagde for Parlamentets TRAN-udvalg i december 2015. Forslaget bygger på mere end 12 års erfaring med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 216/2008 og forgængeren dertil og har til formål at forberede de næste skridt i agenturets udvikling.

Generel luftfartssikkerhed er fortsat hoved- og slutmålet, men der tages i forslaget også hensyn til de berørte parters interesser samt den generelle udvikling inden for luftfart. På denne baggrund indeholder forslaget en række innovative idéer såsom indførelse af en risiko- og resultatbaseret strategi for sikkerhedsreglerne og tager hensyn til samspillet mellem luftfartssikkerhed og andre tekniske områder såsom luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse. Forslaget har til formål at skabe et regelsæt for integreringen af nye forretningsmodeller og nye teknologier, f.eks. ubemandede luftfartøjer (droner). Forslaget søger at løse spørgsmålet om manglende ressourcer hos visse nationale myndigheder og opstiller en ramme for sammenlægning og deling af tekniske ressourcer mellem de nationale luftfartsmyndigheder og EASA. Endelig indeholder forslaget til forordning også nye ordninger for samordning og udvikling af forskning og uddannelse inden for luftfart.

Ordføreren har afholdt omfattende høringer med berørte parter og udvekslet synspunkter om den foreslåede forordning med mange af dem. Gennem hele den foreslåede forordning har ordføreren forsøgt at afspejle deres bekymringer og sikre en større og effektiv deltagelse af luftfarts- og flyindustrien.

Ordføreren bakker stærkt op om EASA og mener, at det til dags dato har udført sine opgaver på vellykket vis. Han glæder sig over agenturets udvikling og har bakket op om alle tidligere udvidelser af agenturets beføjelser. Ordføreren mener, at agenturet i årenes løb er blevet en førende aktør i luftfartssektoren og et anerkendt "alternativ" til USA's Federal Aviation Administration, samtidig med at det har bevaret sin egen særegenhed. Ordføreren understreger, at der ikke er nogen manøvremargen for så vidt angår luftfartssikkerhed, hvilket bør forblive agenturets ultimative og ledende princip.

Ordføreren mener, at det for at sikre luftfartsikkerhed kræves, at alle spørgsmål, der kan være direkte relaterede hertil, behandles. Ordføreren støtter derfor udtrykkeligt alle de ændringer, der er i forslaget vedrører det specifikke samspil mellem flyvesikkerhed og luftfartssikkerhed (security). Ordføreren mener dog, at bestemmelserne vedrørende flyvepladser bør skelne mellem de forskellige typer af flyvepladsudstyr. Ordføreren har derfor indføjet nogle underafsnit såsom sikkerhedsrelateret udstyr og sikkerhedskritisk flyvepladsudstyr. Ordføreren har desuden udvidet agenturets ansvarsområder inden for luftfartssikkerhedsområdet, navnlig cybersikkerhed, og har tilsvarende indføjet en række bestemmelser vedrørende anden indbyrdes afhængighed, f.eks. mellem luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Ordføreren mener, at luftfartssikkerhed ikke alene er et spørgsmål for industrien, men også et spørgsmål om tilsyn og nationale luftfartsmyndigheders effektive gennemførelse af regler. Ordføreren er enig i, at overførslen af beføjelser fra en medlemsstat til agenturet eller en anden medlemsstat er en realistisk tilgang til at håndtere det forskellige ressourceniveau hos medlemsstaternes nationale luftfartsmyndigheder. Ordføreren har tydeligt fastlagt, hvilke ansvarsområder der kan overføres, og har tilføjet adskillige yderligere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proceduren for overførelse af beføjelser, navnlig med en udspecificering af overgangsplanens indhold. Ordføreren mener dog, at der kan gøres mere for at øge luftfartssikkerheden, og foreslår derfor, at nationale luftfartsmyndigheder i lighed med kvalificerede organer, der udfører opgaver for nationale luftfartsmyndigheder eller agenturet, også bør akkrediteres af agenturet. En sådan akkrediteringsproces vil gøre det muligt at gøre status over det aktuelle sikkerhedsniveau hos alle nationale luftfartsmyndigheder i EU. Ordføreren mener endvidere, at medlemsstaterne af hensyn til sikkerhedseffektiviteten bør have en fælles national luftfartsmyndighed.

Ordføreren mener, at sidstnævnte – under hensyntagen til agenturets luftfartsekspertise – skal spille en mere aktiv og afgørende rolle i forbindelse med de sager, hvor en medlemsstat beslutter at reagere omgående på et alvorligt sikkerhedsproblem i den civile luftfart ved at afvige fra gældende EU-regler. Agenturet skal på samme måde træffe afgørelse om deltagelse vedrørende luftdygtighed, som er agenturets eksklusive ansvarsområde. Ordføreren mener i samme forbindelse, at agenturet bør have direkte beføjelser som den kompetente myndighed for certificering, tilsyn og håndhævelse af luftfartsselskaber, der er etableret i mere end én medlemsstat og/eller foretager operationer mellem forskellige medlemsstater eller uden for medlemsstaternes område.

For så vidt angår det specifikke spørgsmål om droner, som på det seneste har fået særdeles negativ medieomtale, og som kan blive et alvorligt luftfartssikkerhedsproblem, hvis de ikke håndteres på passende vis, mener ordføreren, at teksten til forslaget er mangelfuld. Ordføreren foreslår, at der afholdes flere høringer med relevante aktører for at kunne udarbejde flere detaljerede regler om droner, således at de på sikker vis kan integreres i luftrummet, som deles med bemandede fly, og for at skabe retssikkerhed. Ordføreren mener, at den forventede udvikling af denne industri kræver meget strenge regler, også for at sikre privatlivets fred og databeskyttelse.

I betragtning af at agenturets beføjelser i årenes løb successivt er blevet udvidet til områder, der ikke eksplicit er af luftfartssikkerhedsmæssig natur, mener ordføreren, at det er på høje tid også at afspejle disse ændringer i agenturets navn. Ordføreren foreslår derfor, at agenturets navn tilpasses ligesom andre luftfartsmyndigheder. Agenturets overordnede ledende princip og mål, dvs. luftfartssikkerhed, forbliver uændret og er sikret ved artikel 1, første afsnit i forordningen.

Hvad angår institutionelle spørgsmål har ordføreren gentaget en række holdninger, som allerede tidligere er blevet vedtaget af Parlamentet, f.eks. sammensætningen og stemmeflertallet i ledelsen eller bestyrelsen, og den administrerende direktørs forpligtelse til at give møde for TRAN-udvalget inden dennes udnævnelse eller halvvejs i dennes mandatperiode. Ordføreren mener desuden, at der kun bør være ét klagenævn for at undgå unødvendige omkostninger for industrien.

For at fremme agenturets internationale rolle har ordføreren opfordret til øget internationalt samarbejde, fremme af EU-standarder og mindre strenge forpligtelser for så vidt angår samarbejdsordninger mellem agenturet og nationale luftfartsmyndigheder i tredjelande. Med henblik på imødegå industriens behov foreslår ordføreren desuden, at agenturet får lov til at oprette lokale kontorer i tredjelande, hvor industrien har dette behov (certificering).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

Referencer

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Dato for høring af EP

2.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

      Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Dato for vedtagelse

10.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

11

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Dato for indgivelse

2.12.2016

Juridisk meddelelse