Διαδικασία : 2015/0277(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2016

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0245

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1597kWORD 262k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0613),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0389/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Ιταλική Γερουσία και το κοινοβούλιο της Μάλτας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της … (1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0364/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ασφαλή χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS), κοινώς γνωστών ως «μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος» (Unmanned Aerial Vehicles - UAV), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και προστασίας του περιβάλλοντος με την έκδοση κοινών κανόνων ασφαλείας και με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προϊόντων, προσώπων και φορέων εμπλεκόμενων στην πολιτική αεροπορία εντός της Ένωσης με τους εν λόγω κανόνες και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

(1)  Πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας με την έκδοση κοινών κανόνων ασφαλείας και με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προϊόντων, προσώπων και φορέων εμπλεκόμενων στην πολιτική αεροπορία εντός της Ένωσης με τους εν λόγω κανόνες.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προϊόντων, προσώπων και φορέων εμπλεκόμενων στην πολιτική αεροπορία εντός της Ένωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές·

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου των εκπομπών στη κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να βασίζεται στους κανονισμούς που διέπουν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και να ενεργεί εφαρμόζοντας τη βελτιωμένη διασυνοριακή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας/των υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ATM/ANS).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Δεν θα ήταν σκόπιμο να υπόκεινται σε κοινούς κανόνες όλα τα αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη απλού σχεδιασμού ή εκείνα που εκτελούν κυρίως τοπικά δρομολόγια, καθώς και εκείνα που είναι εγχώριας κατασκευής ή ιδιαίτερα σπάνια ή ολιγάριθμα, λόγω του περιορισμένου κινδύνου που παρουσιάζουν για την πολιτική αεροπορία, πρέπει να παραμείνουν υπό τον κανονιστικό έλεγχο των κρατών μελών, χωρίς τα άλλα κράτη μέλη να υποχρεούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να αναγνωρίζουν τις εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις.

(3)  Δεν θα ήταν σκόπιμο να υπόκεινται σε κοινούς κανόνες όλα τα αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη απλού σχεδιασμού ή εκείνα που εκτελούν κυρίως τοπικά δρομολόγια, καθώς και εκείνα που είναι εγχώριας κατασκευής ή ιδιαίτερα σπάνια ή ολιγάριθμα, λόγω του περιορισμένου κινδύνου που παρουσιάζουν για την πολιτική αεροπορία, πρέπει να παραμείνουν υπό τον κανονιστικό έλεγχο των κρατών μελών, χωρίς τα άλλα κράτη μέλη να υποχρεούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να αναγνωρίζουν τις εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις. Η Επιτροπή πρέπει, εντούτοις, να διευκολύνει την έκδοση κοινών προτύπων αξιοπλοΐας και υλικού καθοδήγησης, για να εκπληρώσει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), ζ) και η) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε ορισμένους τύπους αεροσκαφών που εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως αεροσκάφη βιομηχανικής παραγωγής που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Συνεπώς, οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό των εν λόγω αεροσκαφών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποφασίσει εάν οι απαιτήσεις της Ένωσης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση αεροσκαφών εφαρμόζονται στους νέους τύπους αεροσκαφών που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά από τους φορείς αυτούς.

(4)  Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε ορισμένους τύπους αεροσκαφών που εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως αεροσκάφη βιομηχανικής παραγωγής που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Συνεπώς, οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό των εν λόγω αεροσκαφών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποφασίσει εάν οι απαιτήσεις της Ένωσης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση αεροσκαφών εφαρμόζονται στους νέους τύπους αεροσκαφών που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά από τους φορείς αυτούς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αεροδρόμια με χαμηλό όγκο κίνησης, με βάση εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα αεροδρόμια πληρούν τους ελάχιστους κοινούς στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Όταν κράτος μέλος χορηγεί τέτοιου είδους εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ισχύουν και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο και για τους παρόχους επίγειας εξυπηρέτησης και τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης χώρων στάθμευσης που δραστηριοποιούνται στα εξαιρούμενα αεροδρόμια. Οι εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει κράτη μέλη για αεροδρόμια, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν και, παράλληλα, να διασφαλισθεί η διάθεση των πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις εξαιρέσεις.

(6)  Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αεροδρόμια με χαμηλό όγκο κίνησης, με βάση εκ των προτέρων κοινοποίηση προς τον Οργανισμό και απόφαση αυτού, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα αεροδρόμια πληρούν τους ελάχιστους κοινούς στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Όταν κράτος μέλος χορηγεί τέτοιου είδους εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ισχύουν και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο και για τη διαχείριση χώρων στάθμευσης στα εξαιρούμενα αεροδρόμια. Οι εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει κράτη μέλη για αεροδρόμια, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν και, παράλληλα, να διασφαλισθεί η διάθεση των πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις εξαιρέσεις.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα κράτη μέλη δύνανται να κρίνουν ότι ενδείκνυται, ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας ή της αποδοτικότητας, να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αντί της εθνικής τους νομοθεσίας, για τα κρατικά αεροσκάφη και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας («ANS») που παρέχει ο στρατός. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή οι απαραίτητες εκτελεστικές εξουσίες προκειμένου να αποφασίζει σχετικά με τέτοιου είδους αιτήματα. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός»), και ιδίως να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση ότι αεροσκάφος και δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(7)  Τα κράτη μέλη δύνανται να κρίνουν ότι ενδείκνυται, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας, να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αντί της εθνικής τους νομοθεσίας, για τα κρατικά αεροσκάφη και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας («ANS») που παρέχει ο στρατός.. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός»), και ιδίως να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση ότι αεροσκάφος και δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για τη ρύθμιση της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, πρέπει να αντιστοιχούν και να αναλογούν στη φύση και τους κινδύνους που συνδέονται με τους διάφορους τύπους λειτουργιών και δραστηριοτήτων που αφορούν. Πρέπει, επίσης, κατά το δυνατόν, να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζονται στους προς επίτευξη στόχους και, παράλληλα, να επιτρέπουν διάφορα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αυτό θα συμβάλει σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος επίτευξη των απαιτούμενων επιπέδων ασφάλειας και στην τόνωση της τεχνικής και της επιχειρησιακής καινοτομίας. Πρέπει να γίνεται χρήση των αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών του κλάδου όπου έχει διαπιστωθεί ότι διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(8)  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για τη ρύθμιση της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, πρέπει να αντιστοιχούν και να αναλογούν στη φύση και τους κινδύνους που συνδέονται με τους διάφορους τύπους αεροσκαφών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων που αφορούν. Πρέπει, επίσης, κατά το δυνατόν, να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζονται στους προς επίτευξη στόχους και, παράλληλα, να επιτρέπουν διάφορα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών και μια συστημική προσέγγιση στην πολιτική αεροπορία, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας και άλλων τεχνικών τομέων της νομοθεσίας για την αεροπορία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτό θα συμβάλει σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος επίτευξη των απαιτούμενων επιπέδων ασφάλειας και στην τόνωση της τεχνικής και της επιχειρησιακής καινοτομίας. Πρέπει να γίνεται χρήση των αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών του κλάδου όπου έχει διαπιστωθεί ότι διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ειδικά σε τομείς όπου αυτό συμβαίνει κατά παράδοση, όπως η επίγεια εξυπηρέτηση.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η εφαρμογή ορθών αρχών διαχείρισης της ασφάλειας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, την πρόβλεψη αναδυόμενων κινδύνων ασφαλείας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων τεχνικών πόρων. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δράσεων βελτίωσης της ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστεί ευρωπαϊκό σχέδιο και ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης. Επίσης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 19 της σύμβασης του Σικάγου. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο στο οποίο να περιγράφονται τα μέτρα που οφείλει να λάβει το κράτος μέλος για τον μετριασμό διαπιστωθέντων κινδύνων ασφαλείας.

(9)  Η εφαρμογή ορθών αρχών διαχείρισης της ασφάλειας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, την πρόβλεψη αναδυόμενων κινδύνων ασφαλείας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων τεχνικών πόρων. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δράσεων βελτίωσης της ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστεί ευρωπαϊκό σχέδιο και ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης. Επίσης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 19 της σύμβασης του Σικάγου. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο στο οποίο να περιγράφονται τα μέτρα που οφείλει να λάβει το κράτος μέλος για τον μετριασμό διαπιστωθέντων κινδύνων ασφαλείας. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τα σχέδια αεροπορικής ασφάλειας, καθώς και τα κρατικά προγράμματα ασφάλειας, που περιγράφονται στο παράρτημα 19 της σύμβασης του Σικάγου, θα πρέπει να διαμορφώνονται με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 19 της σύμβασης του Σικάγου, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την ευθύνη τους. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αεροπορικής Ασφάλειας, για να συντελέσει στην εκπλήρωση της απαίτησης αυτής από τα κράτη μέλη με συντονισμένο τρόπο, πρέπει να καθορίζει αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για την Ένωση όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες αεροπορικών δραστηριοτήτων. Το εν λόγω αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας δεν πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα αλλά να εκφράζει τη φιλοδοξία της Ένωσης και των κρατών μελών για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

(10)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 19 της σύμβασης του Σικάγου, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την ευθύνη τους. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αεροπορικής Ασφάλειας, για να συντελέσει στην εκπλήρωση της απαίτησης αυτής από τα κράτη μέλη με συντονισμένο τρόπο, πρέπει να καθορίζει υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για την Ένωση όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες αεροπορικών δραστηριοτήτων. Το εν λόγω αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας δεν πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα αλλά θα πρέπει αντί τούτου να εκφράζει τη φιλοδοξία των κρατών μελών για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Σύμφωνα με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές που καθορίζονται στη σύμβαση του Σικάγου, πρέπει να καθορισθούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, τα αεροδρόμια και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS). Πέραν αυτού, πρέπει επίσης να καθορισθούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αεροσκαφών, τη λειτουργία αεροδρομίων και την παροχή υπηρεσιών ATM/ANS, και βασικές απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τα προϊόντα που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

(12)  Σύμφωνα με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές που καθορίζονται στη σύμβαση του Σικάγου, πρέπει να καθορισθούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, τα αεροδρόμια συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS). Πέραν αυτού, πρέπει επίσης να καθορισθούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αεροσκαφών, τη λειτουργία αεροδρομίων και την παροχή υπηρεσιών ATM/ANS, και βασικές απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τα προϊόντα που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Είναι ζωτικής σημασίας το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τα ηλεκτρονικά συστήματα που άπτονται της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας (ATSEP) να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Λόγω της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τα περιβάλλοντα στα οποία εργάζεται το ATSEP, είναι σημαντικό τα απαιτούμενα προσόντα να μπορούν να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, οι κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να προβλέπουν μια σαφή νομική βάση που θα καθορίζει λεπτομερείς εναρμονισμένους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση και την αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας του ATSEP για τους διάφορους τύπους καθηκόντων που άπτονται της ασφάλειας. Αυτό θα διασφάλιζε το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των καθηκόντων του ATSEP.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι βασικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμβατότητα του σχεδιασμού αεροναυτικών προϊόντων πρέπει να αφορούν τόσο τον θόρυβο όσο και τις εκπομπές των αεροσκαφών, και να επιτρέπουν στην Ένωση να καθορίζει τα λεπτομερή τεχνικά πρότυπα που είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις επιβλαβείς συνέπειες των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές που καθορίζονται στη σύμβαση του Σικάγου.

(13)  Οι βασικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμβατότητα του σχεδιασμού αεροναυτικών προϊόντων πρέπει να αφορούν τόσο τον θόρυβο όσο και τις εκπομπές των αεροσκαφών, και να επιτρέπουν στην Ένωση να καθορίζει τα λεπτομερή τεχνικά πρότυπα που είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις επιβλαβείς συνέπειες των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν προς τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η Ένωση πρέπει επίσης να καθορίσει βασικές απαιτήσεις για ασφαλή επίγεια εξυπηρέτηση.

(14)  Η Ένωση πρέπει επίσης να καθορίσει βασικές απαιτήσεις για την επίγεια εξυπηρέτηση που σχετίζεται με την ασφάλεια, με βάση τους υφιστάμενους κανόνες και τα αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός, τα αεροδρόμια και ο εξοπλισμός τους, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αεροδρομίων, τα συστήματα και οι πάροχοι υπηρεσιών ATM/ANS, καθώς και οι χειριστές και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και τα πρόσωπα, τα προϊόντα και οι φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση των προσώπων αυτών, πρέπει να πιστοποιούνται ή να αδειοδοτούνται, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ή, κατά περίπτωση, άλλες θεσμοθετημένες απαιτήσεις ή απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τους λεπτομερείς κανόνες που είναι αναγκαίοι για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και, κατά περίπτωση, των σχετικών προς τον σκοπό αυτό δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του κανονισμού και τη φύση και τους κινδύνους της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

(16)  Εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ή, κατά περίπτωση, άλλες θεσμοθετημένες απαιτήσεις ή απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα ακόλουθα θα πρέπει να πιστοποιούνται ή να αδειοδοτούνται: τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός· τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια σε αεροσκάφη και αεροδρόμια· Συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία τους από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα· και οι πάροχοι υπηρεσιών ATM/ANS, καθώς και οι χειριστές και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και τα πρόσωπα, τα προϊόντα και οι φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση των προσώπων αυτών Προς τούτο, θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σε σχέση με την έγκριση των λεπτομερών κανόνων που είναι αναγκαίοι για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και, κατά περίπτωση, των σχετικών προς τον σκοπό αυτό δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του κανονισμού και τη φύση και τους κινδύνους της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθεί μια αναλογική προσέγγιση έναντι των διαφόρων τύπων αεροσκαφών και δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο ή αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα στον αεροπορικό κλάδο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή αεροναυτικών προϊόντων και εξαρτημάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τη συμμόρφωση του σχεδιασμού των προϊόντων και των εξαρτημάτων με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, εφόσον κρίνεται ότι εξασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αφορά μόνον προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ελαφρά και την αθλητική αεροπορία και να υπόκειται σε κατάλληλους περιορισμούς και όρους για λόγους ασφαλείας.

(17)  Οι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή αεροναυτικών προϊόντων και εξαρτημάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τη συμμόρφωση του σχεδιασμού των προϊόντων και των εξαρτημάτων με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, εφόσον κρίνεται ότι εξασφαλίζεται υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αφορά μόνον προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ελαφρά και την αθλητική αεροπορία και να υπόκειται σε κατάλληλους περιορισμούς και όρους για λόγους ασφαλείας. Η Επιτροπή πρέπει, εντούτοις, να διευκολύνει την έκδοση κοινών προτύπων αξιοπλοΐας και υλικού καθοδήγησης, για να εκπληρώσει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), ζ) και η) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις στον ίδιο εναέριο χώρο με τα συνήθη αεροσκάφη, ο παρών κανονισμός πρέπει να καλύπτει τα αεροσκάφη αυτά, ανεξαρτήτως της λειτουργικής μάζας τους. Οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτρέπουν πλέον ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι δυνατόν να υπόκεινται σε κανόνες ανάλογους των κινδύνων κάθε συγκεκριμένης λειτουργίας ή τύπου λειτουργίας.

(18)  Επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις στον ίδιο εναέριο χώρο με τα επανδρωμένα αεροσκάφη, ο παρών κανονισμός πρέπει να καλύπτει τα αεροσκάφη αυτά. Οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτρέπουν πλέον ευρύ φάσμα λειτουργιών που πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες ανάλογους των κινδύνων κάθε συγκεκριμένης λειτουργίας ή τύπου λειτουργίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Οι κανόνες λειτουργίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να είναι σαφείς, εφαρμόσιμοι και εναρμονισμένοι σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μια νοοτροπία συμμόρφωσης σε επίπεδο φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να συμβάλουν, κατά το δυνατόν, στην επίτευξη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και όπως ρυθμίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών11.

(19)  Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και όπως ρυθμίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών11.

__________________

__________________

11 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

11 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για ορισμένους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό, για την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμόνισης για τα προϊόντα.

(20)  Για ορισμένους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη νηολόγηση, την πιστοποίηση, την ταυτοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό, για την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμόνισης για τα προϊόντα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Για λόγους ασφαλείας και ελέγχου, πρέπει να χορηγείται σε κάθε ιδιοκτήτη μη επανδρωμένου αεροσκάφους ένας αριθμός ιδιοκτήτη που θα επιτρέπει την ταυτοποίηση του εν λόγω αεροσκάφους. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης αυτός και να καταχωρίζεται σε ένα ευρωπαϊκό μητρώο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα τηρεί ο Οργανισμός. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και να ακολουθεί τους κανόνες της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Τα μοντέλα αεροπλάνων είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για αναψυχή και εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Επί δεκαετίες σημείωναν καλές επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια, ιδίως εκείνα που χειρίζονταν μέλη συλλόγου ή λέσχης. Κατά γενικό κανόνα, οι εν λόγω σύλλογοι και λέσχες είναι καλά δομημένοι και έχουν υιοθετήσει μια πολύ σωστή νοοτροπία όσον αφορά την ασφάλεια. Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά προκειμένου τα μοντέλα αεροπλάνων να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως σήμερα βάσει των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων. Επιπλέον, κατά την έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμά την ανάγκη για μια άψογη μετάβαση από τα διάφορα εθνικά συστήματα σε κάποιο νέο κανονιστικό πλαίσιο, και να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να συνεργάζονται για τον καλύτερο εντοπισμό επισφαλών συνθηκών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. Τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να μεταβιβάζουν μεταξύ τους ή στον Οργανισμό τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Είναι επίσης απαραίτητο, αναλόγως της περίπτωσης, να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, ιδίως στη διεξαγωγή συλλογικής και διασυνοριακής εποπτείας με τη δημιουργία αποδοτικού πλαισίου για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων και άλλων ειδικών με συναφή εμπειρογνωσία.

(22)  Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να συνεργάζονται για τον καλύτερο εντοπισμό επισφαλών συνθηκών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. Τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να μεταβιβάζουν μεταξύ τους ή στον Οργανισμό τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Με τους ίδιους στόχους, οι οργανισμοί που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τον Οργανισμό να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την υποχρεωτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Είναι επίσης απαραίτητο, αναλόγως της περίπτωσης, να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, ιδίως στη διεξαγωγή συλλογικής και διασυνοριακής εποπτείας με τη δημιουργία αποδοτικού πλαισίου για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων και άλλων ειδικών με συναφή εμπειρογνωσία. Αυτή η συγκέντρωση δεν θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγεί με κανέναν τρόπο σε πρόσθετο φόρτο ή οικονομική επιβάρυνση για τον αεροπορικό κλάδο.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Με βάση το θεσμικό σύστημα της Ένωσης, η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, πρέπει, κατ’ αρχήν, να εκτελούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο από μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ωστόσο, σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά σύμφωνα με όσα ορίζει ο παρών κανονισμός. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επιτραπεί στον Οργανισμό να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη λειτουργία αεροσκαφών, τα προσόντα των ιπτάμενων πληρωμάτων ή τη χρήση αεροσκαφών τρίτων χωρών, εφόσον είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλισθεί ομοιομορφία και να διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(33)  Με βάση το θεσμικό σύστημα της Ένωσης, η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, πρέπει, κατ’ αρχήν, να εκτελούνται σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών. Σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επιτραπεί στον Οργανισμό να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη λειτουργία αεροσκαφών, τα προσόντα των ιπτάμενων πληρωμάτων ή τη χρήση αεροσκαφών τρίτων χωρών, εφόσον είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλισθεί ομοιομορφία και να διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει στην Επιτροπή τεχνικούς εμπειρογνώμονες κατά την εκπόνηση της αναγκαίας νομοθεσίας και να βοηθά, εφόσον χρειάζεται, τα κράτη μέλη και τον κλάδο στην εφαρμογή της. Πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει προδιαγραφές πιστοποίησης και καθοδηγητικό υλικό, να συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και να εκδίδει πιστοποιητικά, δηλώσεις νηολογίου, όταν απαιτείται.

(34)  Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει στην Επιτροπή τεχνικούς εμπειρογνώμονες κατά την εκπόνηση της αναγκαίας νομοθεσίας και να βοηθά τα κράτη μέλη και τον κλάδο, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, στην εφαρμογή της. Πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει προδιαγραφές πιστοποίησης και καθοδηγητικό υλικό, να συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και να εκδίδει πιστοποιητικά, δηλώσεις νηολογίου, όταν απαιτείται.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, και ιδίως το ενωσιακό πρόγραμμα Galileo, θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Εν προκειμένω, ο Οργανισμός πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και να πιστοποιεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών ATM/ANS σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφαλείας, διαλειτουργικότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας.

(35)  Τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, και ιδίως το ενωσιακό πρόγραμμα Galileo, θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Εν προκειμένω, ο Οργανισμός πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και να πιστοποιεί τα συστήματα ATM/ANS και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ATM/ANS σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφαλείας, διαλειτουργικότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 επιβάλλει στον Οργανισμό το καθήκον να διαβιβάζει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να είναι σημαντική για την επικαιροποίηση του καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία στην Ένωση απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, με τη διεξαγωγή αναγκαίων αξιολογήσεων των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους και με τη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων στην Επιτροπή.

(36)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 επιβάλλει στον Οργανισμό το καθήκον να διαβιβάζει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να είναι σημαντική για την επικαιροποίηση του καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία στην Ένωση απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, με τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων αξιολογήσεων ασφάλειας των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους και με τη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων στην Επιτροπή.

__________________

__________________

14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).

14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α)  Ο Οργανισμός πρέπει να εστιάσει στην ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας για ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα προαναφερθέντα προγράμματα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ο Οργανισμός πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πεδίο των διεθνών σχέσεων που αφορούν τα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών. Πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει κατάλληλες σχέσεις, με ρυθμίσεις εργασίας, με τις αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, κατόπιν εκ των προτέρων έγκρισης της Επιτροπής. Για να προωθηθεί η ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται εντός της Ένωσης, ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ειδική τεχνική συνεργασία και σε έργα έρευνας και συνδρομής με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε άλλους τεχνικούς τομείς κανονιστικής ρύθμισης της πολιτικής αεροπορίας, όπως η προστασία από έκνομες ενέργειες ή ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, στους οποίους ο Οργανισμός διαθέτει σημαντική εμπειρογνωσία.

(41)  Ο Οργανισμός πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πεδίο των διεθνών σχέσεων που αφορούν τα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών. Πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει κατάλληλες σχέσεις, με ρυθμίσεις εργασίας, με τις αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Επιτροπής. Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να έχει σημαντική συμβολή στην εξαγωγή των αεροπορικών προτύπων της Ένωσης και στην προώθηση της κυκλοφορίας των αεροναυτικών προϊόντων, των επαγγελματιών και των υπηρεσιών της Ένωσης ανά τον κόσμο, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Ειδικότερα θα πρέπει να πράττει αυτό μέσω εταιρικών σχέσεων με τις αρμόδιες αεροπορικές αρχές τρίτων χωρών και με τη λειτουργία τοπικών γραφείων στην επικράτεια τρίτων χωρών. Για να προωθηθεί η ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται εντός της Ένωσης, ο Οργανισμός πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε τεχνική συνεργασία και σε έργα έρευνας και συνδρομής με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε άλλους τεχνικούς τομείς κανονιστικής ρύθμισης της πολιτικής αεροπορίας, όπως η προστασία από έκνομες ενέργειες ή ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, στους οποίους ο Οργανισμός διαθέτει σημαντική εμπειρογνωσία.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες που αφορούν οι αποφάσεις του Οργανισμού διαθέτουν την αναγκαία έννομη προστασία κατά τρόπο που αρμόζει στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τομέα της αεροπορίας. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού προσφυγών, ώστε οι αποφάσεις του εντεταλμένου διευθυντή να είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο»), σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

(48)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες που αφορούν οι αποφάσεις του Οργανισμού διαθέτουν την αναγκαία έννομη προστασία κατά τρόπο που αρμόζει στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τομέα της αεροπορίας. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού προσφυγών, ώστε οι αποφάσεις του Οργανισμού να υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον Συμβουλίου Προσφυγών, οι αποφάσεις του οποίου να είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο»), σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Όταν ο Οργανισμός εκπονεί σχέδια γενικών κανόνων προς εφαρμογή από τις εθνικές αρχές, πρέπει να ζητείται η γνώμη των κρατών μελών. Επιπλέον, εφόσον οι κανόνες ενδέχεται να έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, πρέπει να ζητείται δεόντως η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών και των κοινωνικών εταίρων της Ένωσης, όταν ο Οργανισμός εκπονεί αντίστοιχο σχέδιο κανόνων.

(50)  Όταν ο Οργανισμός εκπονεί σχέδια γενικών κανόνων προς εφαρμογή από τις εθνικές αρχές, πρέπει να ζητείται η γνώμη των κρατών μελών. Επιπλέον, εφόσον οι κανόνες ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία ή/και κοινωνικές επιπτώσεις, πρέπει να ζητείται δεόντως η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών και των κοινωνικών εταίρων της Ένωσης. Όταν ο Οργανισμός εκπονεί αντίστοιχο σχέδιο κανόνων, πρέπει να εξετάζει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτές στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κανονιστικών επιπτώσεων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54α)  Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση και η διάδοσή τους χωρίς περιττή καθυστέρηση. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός πρέπει να συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων των ασφαλών δεδομένων πτήσης και των ηχογραφημένων συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης που τηλεφορτώνονται, σε πραγματικό χρόνο, σε επίγεια βάση δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, ή τις ενώσεις τέτοιων προσώπων, για τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών. Με τους διακανονισμούς αυτούς θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ευνοείται η χρήση των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας, και να αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(56α)  Με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων εποπτείας της ATM/ANS, κρίνεται επίσης απαραίτητο να τροποποιηθεί το ισχύον σύστημα τιμολόγησης τελών διαδρομής ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι αρμοδιότητες του Οργανισμού όσον αφορά την εποπτεία της ATM/ANS. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας της ασφάλειας που του αναθέτει η συνολική συστημική προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά την αεροπορική ασφάλεια. Η τροποποίηση θα συμβάλει επίσης σε μια περισσότερο διαφανή, αποδοτική ως προς το κόστος και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στους χρήστες του εναέριου χώρου που χρηματοδοτούν το σύστημα, και θα τονώσει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει επίσης τον κατάλληλο επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ του Οργανισμού και του Eurocontrol.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59)  Για να συνεκτιμώνται τεχνικές, επιστημονικές, επιχειρησιακές ανάγκες ή ανάγκες ασφάλειας, με την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την αξιοπλοΐα, την προστασία του περιβάλλοντος, τα ιπτάμενα πληρώματα, τις πτητικές λειτουργίες, τα αεροδρόμια, την ATM/ANS, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών, την εποπτεία και την επιβολή, τις διατάξεις περί ευελιξίας, τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές, τα τέλη και τα δικαιώματα, καθώς και οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(59)  Για να συνεκτιμώνται τεχνικές, επιστημονικές, επιχειρησιακές ανάγκες ή ανάγκες ασφάλειας, με την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την αξιοπλοΐα, την προστασία του περιβάλλοντος, τα ιπτάμενα πληρώματα, τις πτητικές λειτουργίες, τα αεροδρόμια, την ATM/ANS, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών, την εποπτεία και την επιβολή, τις διατάξεις περί ευελιξίας, τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές, τα τέλη και τα δικαιώματα, καθώς και οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης μια αναλογική, ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση στους διαφόρους τύπους αεροσκαφών και λειτουργιών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(59α)  Στους διαφόρους χρήστες του εναέριου χώρου θα πρέπει να παραχωρείται ισότιμη πρόσβαση στον εναέριο χώρο. Για λόγους ασφάλειας της αεροναυτιλίας και για να διευκολύνεται η πρόσβαση στον εναέριο χώρο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ATM/ANS στον εναέριο χώρο που τελεί υπό την ευθύνη του, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας και ελαχιστοποιώντας τις διακοπές της παροχής υπηρεσιών σε μη εμπλεκόμενα τρίτα μέρη, ακόμη και σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Τούτο πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(61α)  Οι αλλαγές που επιφέρει ο παρών κανονισμός έχουν αντίκτυπο στην εφαρμογή άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης και, μεταξύ άλλων, απαιτούν τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(63)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η δυνατότητα που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό να δύναται ο Οργανισμός να καταστεί η αρμόδια αρχή για την έκδοση και την εποπτεία των πιστοποιητικών αερομεταφορέα. Επιπλέον, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού αερομεταφορέων που έχουν επιχειρησιακές βάσεις σε αρκετά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μην ίδια η αρμόδια αρχή που επιφορτίζεται με τις άδειες λειτουργίας με εκείνη που επιφορτίζεται με τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα, πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική εποπτεία των αερομεταφορέων αυτών. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 για να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών αρχών όσον αφορά τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα και τις άδειες λειτουργίας, αντιστοίχως.

(63)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η δυνατότητα που καθιερώνεται με τον παρόντα κανονισμό να δύναται ο Οργανισμός να καταστεί η αρμόδια αρχή για την έκδοση και την εποπτεία των πιστοποιητικών αερομεταφορέα. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική εποπτεία των αερομεταφορέων αυτών. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 για να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών αρχών όσον αφορά τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα και τις άδειες λειτουργίας, αντιστοίχως.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η δημιουργία και η διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, με παράλληλη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.

1.  Ο κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η δημιουργία, διατήρηση και επιβολή υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να συμβάλει σε ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  να διευκολυνθεί, στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, η κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσωπικού της αεροπορίας ανά τον κόσμο, με την καθιέρωση της ενδεδειγμένης συνεργασίας με τρίτες χώρες και με τις αεροπορικές αρχές τους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να προαχθεί η αποδοτικότητα ως προς το κόστος και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής ρύθμισης και πιστοποίησης, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης·

γ)  να προαχθεί η αποδοτικότητα ως προς το κόστος, μεταξύ άλλων με την αποφυγή επικαλύψεων, και να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής ρύθμισης, πιστοποίησης και εποπτείας, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  να προωθηθούν παγκοσμίως οι απόψεις της Ένωσης για τα πρότυπα της πολιτικής αεροπορίας και τους κανόνες που αφορούν την πολιτική αεροπορία, με την καθιέρωση κατάλληλης συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

στ)  να προωθηθούν παγκοσμίως οι απόψεις της Ένωσης για τα πρότυπα της πολιτικής αεροπορίας και τους κανόνες που αφορούν την πολιτική αεροπορία, με την καθιέρωση κατάλληλης συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την προαγωγή της ασφάλειας, ίσων όρων ανταγωνισμού και της αμοιβαίας αποδοχής πιστοποιητικών για εμπορεύματα, υπηρεσίες και προσωπικό της αεροπορίας·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  να προωθηθούν η έρευνα και η καινοτομία, μεταξύ άλλων και στις διαδικασίες κανονιστικής ρύθμισης και πιστοποίησης·

ζ)  να προωθηθούν η έρευνα και η καινοτομία, μεταξύ άλλων και στις διαδικασίες κανονιστικής ρύθμισης, πιστοποίησης και εποπτείας·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  να προωθηθεί, στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, η τεχνική και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

η)  να προωθηθεί, στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, η διοικητική, η τεχνική και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  να υποστηριχθεί η εμπιστοσύνη των επιβατών στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής αεροπορίας.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφάλιση της εγκυρότητας των δηλώσεων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις βάσει αυτού σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις·

β)  διασφάλιση της εγκυρότητας, της αναγνώρισης και της εφαρμογής των δηλώσεων, των αδειών και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται βάσει αυτού σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την ίδρυση ανεξάρτητου Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός»)·

δ)  την ίδρυση ανεξάρτητου Οργανισμού Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισμός»)·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της διάδοσης σημαντικών πληροφοριών για την ασφάλεια.

ζ)  την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της διάδοσης σημαντικών πληροφοριών για την ασφάλεια και, εφόσον υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις με την αεροπορική ασφάλεια, σημαντικών πληροφοριών για την προστασία από έκνομες ενέργειες.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στον σχεδιασμό και στην παραγωγή αεροσκαφών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Οργανισμού ή κράτους μέλους·

α)  στον σχεδιασμό και στην παραγωγή αεροσκαφών, προϊόντων και εξαρτημάτων από:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Οργανισμού ή κράτους μέλους·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii )  φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας, προοριζόμενα να νηολογηθούν ή να τεθούν υπό εκμετάλλευση, και αντίστοιχα να χρησιμοποιηθούν, στο έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, καθώς και συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού, εφόσον τα αεροσκάφη είναι:

β)  στη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, καθώς και συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού, εφόσον τα αεροσκάφη είναι:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  νηολογημένα σε κράτος μέλος, εκτός εάν και εφόσον το κράτος μέλος έχει μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης τρίτης χώρας·

θ)  νηολογημένα ή προοριζόμενα να νηολογηθούν σε κράτος μέλος, εκτός εάν και εφόσον το κράτος μέλος έχει μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης τρίτης χώρας·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  νηολογημένα σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται φορέας που είναι εγκατεστημένος, έχει τον τόπο διαμονής του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

ii)  νηολογημένα σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται ή πρόκειται να τα εκμεταλλευτεί φορέας που είναι εγκατεστημένος, έχει τον τόπο διαμονής του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στη λειτουργία αεροσκαφών προς, από ή εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού από φορέα εκμετάλλευσης τρίτης χώρας·

γ)  στη λειτουργία αεροσκαφών προς, από ή εντός του εναέριου χώρου στον οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες από φορέα εκμετάλλευσης τρίτης χώρας·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία εξοπλισμού αεροδρομίου που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια που αναφέρονται στο στοιχείο ε) και για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών στα εν λόγω αεροδρόμια·

δ)  στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία κρίσιμου για την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια που αναφέρονται στο στοιχείο ε) και για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών στα εν λόγω αεροδρόμια·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στο σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροδρομίων ευρισκόμενων στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, τα οποία:

ε)  στο σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού τους, ευρισκόμενων στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, τα οποία:

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  είναι ανοικτά στο κοινό,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  εξυπηρετούν λειτουργίες με διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα· και

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  διαθέτουν επιστρωμένο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους τουλάχιστον 800 μέτρων ή εξυπηρετούν κατ’ αποκλειστικότητα ελικόπτερα·

iv)  διαθέτουν επιστρωμένο, ενόργανο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους τουλάχιστον 800 μέτρων

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσιών αεροναυτιλίας («ATM/ANS») στον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων και συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παροχή των εν λόγω ATM/ANS·

ζ)  στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσιών αεροναυτιλίας («ATM/ANS») στον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων και συστατικών στοιχείων, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα, που χρησιμοποιούνται στην παροχή των εν λόγω ATM/ANS.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον τα αεροσκάφη αυτά εκμεταλλεύεται εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού φορέας εκμετάλλευσης που είναι εγκατεστημένος ή κατοικεί στο έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες.

η)  στη συντήρηση και τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον τα αεροσκάφη αυτά τίθενται υπό εκμετάλλευση εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στα κρατικά αεροσκάφη και στα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, και στο προσωπικό και στους φορείς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που εκτελούν κρατικά αεροσκάφη·

α)  στα αεροσκάφη και στους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, όταν εκτελούν στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές ή παρόμοιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη κράτους μέλους, οι οποίες αναλαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον από φορέα επιφορτισμένο με εξουσίες δημόσιας αρχής, και στο προσωπικό και στους φορείς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που εκτελούν τα εν λόγω αεροσκάφη·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στις ATM/ANS, καθώς και στα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία, στο προσωπικό και στους φορείς που παρέχει ή διαθέτει ο στρατός·

γ)  στις ATM/ANS (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων και των συστατικών στοιχείων τους από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα, του προσωπικού και των φορέων) που παρέχει ή διαθέτει ο στρατός·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, η λειτουργία των οποίων συνεπάγεται χαμηλό κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, καθώς και στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται.

δ)  στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των αεροσκαφών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, η λειτουργία των οποίων συνεπάγεται χαμηλό κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας, καθώς και στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όσον αφορά το στοιχείο δ), τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις ή αξιολογήσεις τα εθνικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για αυτά τα αεροσκάφη και τους χειριστές τους, όταν τα εν λόγω αεροσκάφη και οι χειριστές τους πραγματοποιούν διασυνοριακές πτήσεις με σκοπό τη συντήρηση, την επισκευή, τον δοκιμαστικό έλεγχο, την τροποποίηση ή τη συμμετοχή σε εναέρια αθλήματα και επιδείξεις, για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 ημερών στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  τα όρια βάρους, ταχύτητας και όγκου θερμού αέρα που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ζ), η), θ) και ι) του εν λόγω παραρτήματος.

ii)  τα όρια βάρους, ταχύτητας και όγκου θερμού αέρα που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ζ), η), θ) και ι) του εν λόγω παραρτήματος· και

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – εδάφιο 3 – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  τα κριτήρια που καθορίζονται στα στοιχεία β) και γ) του εν λόγω παραρτήματος.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Φορέας αρμόδιος για τον σχεδιασμό τύπου αεροσκάφους δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή να αποφασίσει την εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους και στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες, εφόσον:

4.  Φορέας αρμόδιος για τον σχεδιασμό τύπου αεροσκάφους δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να αποφασίσει την εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους και στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες, εφόσον:

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   ο σχεδιασμός του εν λόγω τύπου αεροσκάφους δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους.

γ)   ο σχεδιασμός του εν λόγω τύπου αεροσκάφους δεν έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει με βάση την εν λόγω αίτηση, αφού συμβουλευθεί τον Οργανισμό και το κράτος μέλος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του, κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται με εκτελεστική πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 2 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Ο Οργανισμός αποφασίζει με βάση την εν λόγω αίτηση, αφού συμβουλευθεί το κράτος μέλος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του, κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους και το προσωπικό και οι φορείς που εμπλέκονται στις προαναφερόμενες δραστηριότητες διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ και από τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει των διατάξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης για τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους οι διατάξεις του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου V σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους και το προσωπικό και οι φορείς που εμπλέκονται στις προαναφερόμενες δραστηριότητες διέπονται αποκλειστικά από την ενότητα Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ και από τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει της ενότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης για τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους οι διατάξεις του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου V σχετικά με την εφαρμογή της ενότητας Ι του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXΧ/XXXX για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση), τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου να είναι ανοικτές στη γενική εναέρια κυκλοφορία, και οι ATM/ANS που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου τις οποίες παρέχει ο στρατός στη γενική εναέρια κυκλοφορία να προσφέρουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που προβλέπονται στα παραρτήματα VII και VIII του παρόντος κανονισμού.

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXΧ/XXXX για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση), τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου να είναι ανοικτές στη γενική εναέρια κυκλοφορία, και οι ATM/ANS που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου τις οποίες παρέχει ο στρατός στη γενική εναέρια κυκλοφορία να προσφέρουν επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που προβλέπονται στα παραρτήματα VII και VIII του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στον Οργανισμό την πρόθεσή του. Η προαναφερόμενη κοινοποίηση περιέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες, και συγκεκριμένα:

Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στον Οργανισμό την πρόθεσή του. Η προαναφερόμενη κοινοποίηση περιέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες, και συγκεκριμένα:

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των φορέων που αφορά η απόφαση, καθώς και του σκοπού και του περιεχομένου των άρθρων διατάξεων της ενότητας ή των ενοτήτων που της κοινοποιήθηκαν, αποφασίζει κατά πόσον είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και, αναλόγως, υπό ποίους όρους. Η απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή με εκτελεστική πράξη εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 2 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Ο Οργανισμός, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των φορέων που αφορά η απόφαση, καθώς και του σκοπού και του περιεχομένου των άρθρων διατάξεων της ενότητας ή των ενοτήτων που του κοινοποιήθηκαν, αποφασίζει κατά πόσον είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και, αναλόγως, υπό ποίους όρους. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει τις διατάξεις της ενότητας ή των ενοτήτων που κοινοποίησε στην Επιτροπή μόνον μετά από θετική απόφαση της Επιτροπής και, αναλόγως, αφού διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί οι συνημμένοι στην απόφαση όροι. Σε αυτή την περίπτωση, από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του κράτους μέλους, οι δραστηριότητες, το προσωπικό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις εν λόγω διατάξεις και από τις διατάξεις των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου V σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας ή των ενοτήτων που κοινοποιήθηκαν όσον αφορά τις δραστηριότητες, το προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει τις διατάξεις της ενότητας ή των ενοτήτων που κοινοποίησε στον Οργανισμό μόνον μετά από θετική απόφαση του Οργανισμού και, αναλόγως, αφού διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί οι συνημμένοι στην απόφαση όροι. Σε αυτή την περίπτωση, από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του κράτους μέλους, οι δραστηριότητες, το προσωπικό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις εν λόγω διατάξεις και από τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου V σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας ή των ενοτήτων που κοινοποιήθηκαν όσον αφορά τις δραστηριότητες, το προσωπικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. Η κοινοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Οργανισμός την καταχωρίζει στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63. Προβλέπεται κατάλληλη μεταβατική περίοδος από το οικείο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63. Προβλέπεται κατάλληλη μεταβατική περίοδος από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    81    

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί με αιτιολογημένη πρόταση στην Επιτροπή και στον Οργανισμό την πρόθεσή του να λάβει τέτοια απόφαση. Η προαναφερόμενη πρόταση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη σκοπούμενη απόφαση.

Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί με αιτιολογημένη πρόταση στον Οργανισμό την πρόθεσή του να λάβει τέτοια απόφαση. Η προαναφερόμενη πρόταση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη σκοπούμενη απόφαση.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει, έπειτα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, εάν έχουν τηρηθεί οι όροι του πρώτου εδαφίου. Η απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή με εκτελεστική πράξη εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 2 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Ο Οργανισμός αποφασίζει εάν έχουν τηρηθεί οι όροι του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει την προβλεπόμενη απόφαση μόνον μετά από θετική απόφαση της Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του κράτους μέλους, ο σχεδιασμός, η συντήρηση και η λειτουργία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του, δεν ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει την προβλεπόμενη απόφαση μόνον μετά από θετική απόφαση του Οργανισμού. Σε αυτή την περίπτωση, από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του κράτους μέλους, ο σχεδιασμός, η συντήρηση και η λειτουργία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του, δεν ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξετάζουν, σε ετήσια βάση, τα αριθμητικά δεδομένα κίνησης των αεροδρομίων που έχουν εξαιρέσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Εφόσον από την εν λόγω εξέταση αποδειχθεί ότι, επί τρία συνεχή έτη, ένα από τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρετεί περισσότερους από 10 000 επιβάτες ετησίως και έχει περισσότερες από 850 κινήσεις σχετικές με δραστηριότητες μεταφοράς φορτίου ετησίως, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακαλεί την εξαίρεση του αεροδρομίου αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει την Επιτροπή και τον Οργανισμό σχετικά. Η απόφαση ανάκλησης της εξαίρεσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Οργανισμός την καταχωρίζει στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Τα κράτη μέλη εξετάζουν, σε ετήσια βάση, τα αριθμητικά δεδομένα κίνησης των αεροδρομίων που έχουν εξαιρέσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Εφόσον από την εν λόγω εξέταση αποδειχθεί ότι, επί τρία συνεχή έτη, ένα από τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρετεί περισσότερους από 10 000 επιβάτες ετησίως και έχει περισσότερες από 850 κινήσεις σχετικές με δραστηριότητες μεταφοράς φορτίου ετησίως, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακαλεί την εξαίρεση του αεροδρομίου αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά. Η απόφαση ανάκλησης της εξαίρεσης δημοσιεύεται στο αποθετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 63.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «εποπτεία»: η εξακρίβωση, από την αρμόδια αρχή ή για λογαριασμό της, σε συνεχή βάση ότι πληρούνται πάντοτε οι απαιτήσεις βάσει των οποίων έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή έγινε δήλωση·

(1)  «εποπτεία»: η εξακρίβωση, από την αρμόδια αρχή ή για λογαριασμό της, σε συνεχή βάση ότι πληρούνται πάντοτε οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων βάσει των οποίων έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή έγινε δήλωση·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  «συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα»: κάθε σύστημα ATM/ANS και συστατικό στοιχείο αναγκαίο για την ασφάλεια στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «πιστοποίηση»: κάθε μορφή αναγνώρισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, βάσει δέουσας αξιολόγησης, ότι φορέας ή πρόσωπο, προϊόν, εξάρτημα, μη εγκατεστημένος εξοπλισμός, αεροδρόμιο, εξοπλισμός αεροδρομίου, σύστημα των ATM/ANS, συστατικό στοιχείο των ATM/ANS ή προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, με την έκδοση πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση·

(6)  «πιστοποίηση»: κάθε μορφή αναγνώρισης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και βάσει δέουσας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, με την έκδοση πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «δήλωση»: κάθε γραπτή δήλωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υπό την αποκλειστική ευθύνη νομικού ή φυσικού προσώπου υποκείμενου στον παρόντα κανονισμό, η οποία επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού για φορέα ή πρόσωπο, προϊόν, εξάρτημα, μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, εξοπλισμό αεροδρομίου, σύστημα ATM/ANS ή συστατικό στοιχείο ATM/ANS·

(7)  «δήλωση»: κάθε γραπτή δήλωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υπό την αποκλειστική ευθύνη νομικού ή φυσικού προσώπου υποκείμενου στον παρόντα κανονισμό, η οποία επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «εξοπλισμός αεροδρομίου»: κάθε εξοπλισμός, συσκευή, εξάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αεροσκάφους σε αεροδρόμιο·

(13)  «σχετιζόμενος με την ασφάλεια εξοπλισμός αεροδρομίου»: κάθε εξοπλισμός, συσκευή, εξάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή λειτουργία αεροσκάφους σε αεροδρόμιο·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  «κρίσιμος για την ασφάλεια εξοπλισμός αεροδρομίου»: κάθε εξοπλισμός, συσκευή, εξάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα του οποίου η διακοπή λειτουργίας ή η δυσλειτουργία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη λειτουργία αεροσκάφους σε αεροδρόμιο·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «επίγεια εξυπηρέτηση»: κάθε υπηρεσία που παρέχεται στα αεροδρόμια, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την ασφάλεια στα πεδία των διοικητικών υπηρεσιών εδάφους και της εποπτείας, της εξυπηρέτησης επιβατών, της διακίνησης αποσκευών, της διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου, των υπηρεσιών στον διάδρομο, της εξυπηρέτησης αεροσκάφους, του εφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, της συντήρησης αεροσκαφών, των πτητικών λειτουργιών και της διοίκησης πληρωμάτων, των υπηρεσιών μεταφοράς επί του εδάφους και των υπηρεσιών τροφοδοσίας·

(22)  «επίγεια εξυπηρέτηση»: κάθε σχετιζόμενη με την ασφάλεια υπηρεσία που παρέχεται στα αεροδρόμια στα πεδία των διοικητικών υπηρεσιών εδάφους και της εποπτείας, της εξυπηρέτησης επιβατών, της διακίνησης αποσκευών, της διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου, των υπηρεσιών στον διάδρομο, της εξυπηρέτησης αεροσκάφους, του εφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, της συντήρησης αεροσκαφών, των πτητικών λειτουργιών και της διοίκησης πληρωμάτων, των υπηρεσιών μεταφοράς επί του εδάφους και των υπηρεσιών τροφοδοσίας.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «εμπορική αερομεταφορά»: η λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος, μεταξύ δύο διαφορετικών αεροδρομίων·

(23)  «εμπορική αερομεταφορά»: η ανοιχτή στο κοινό λειτουργία αεροσκάφους, για την οποία δίνεται αμοιβή ή υπόσχεση αμοιβής ή άλλου τιμήματος, για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  «μη εγκατεστημένος εξοπλισμός»: κάθε εξοπλισμός που φέρει αεροσκάφος αλλά δεν είναι εγκατεστημένος στο αεροσκάφος, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια·

(28)  «μη εγκατεστημένος εξοπλισμός»: κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, συσκευή, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που φέρει αεροσκάφος με ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης, το οποίο δεν αποτελεί εξάρτημα και χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία ή στον έλεγχο ενός αεροσκάφους, υποστηρίζει την επιβιωσιμότητα των επιβαινόντων ή μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  «εξ αποστάσεως χειριστής»: πρόσωπο που χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή επιβλέπει τη λειτουργία αυτόματου μη επανδρωμένου αεροσκάφους·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  «κρατικό αεροσκάφος»: αεροσκάφος που εκτελεί στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές ή παρόμοιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη κράτους μέλους, οι οποίες αναλαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον από φορέα επιφορτισμένο με εξουσίες δημόσιας αρχής·

(32)  «κρατικό αεροσκάφος»: αεροσκάφος που εκτελεί στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές ή παρόμοιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη κράτους μέλους, οι οποίες αναλαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον από φορέα περιβεβλημένο με εξουσίες δημόσιας αρχής ή για λογαριασμό αυτού του φορέα·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  «εθνική αρμόδια αρχή»: μία ή περισσότερες διορισθείσες από κράτος μέλος οντότητες που έχει τις αναγκαίες εξουσίες και έχει επιφορτισθεί με την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

(34)  «εθνική αρμόδια αρχή»: η ορισθείσα από κράτος μέλος και διαπιστευμένη από τον Οργανισμό οντότητα που έχει τις αναγκαίες εξουσίες και έχει επιφορτισθεί με την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  «διαπίστευση»: η διαδικασία με την οποία μια εθνική αρμόδια αρχή ή εξειδικευμένη οντότητα αναγνωρίζει τα προσόντα που επιτρέπουν στους κατόχους τους να ασκούν καθήκοντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (EΕ) αριθ. XXX/XXXX.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 34 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34β)  «ευρωπαϊκό μητρώο μη επανδρωμένων αεροσκαφών»: ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία δημιουργεί και διαχειρίζεται ο Οργανισμός, όπου καταγράφονται οι αριθμοί των ιδιοκτητών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  λαμβάνουν υπόψη τους διαφόρους τύπους αεροσκαφών και λειτουργιών·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων πεδίων της ασφάλειας της αεροπορίας, καθώς και μεταξύ της ασφάλειας της αεροπορίας και άλλων τεχνικών τομέων της κανονιστικής ρύθμισης της αεροπορίας·

δ)  λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων πεδίων της ασφάλειας της αεροπορίας, καθώς και μεταξύ της ασφάλειας της αεροπορίας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και άλλων τεχνικών τομέων της κανονιστικής ρύθμισης της αεροπορίας·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  καθορίζουν, εφόσον είναι δυνατόν, απαιτήσεις με επίκεντρο τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, επιτρέποντας ταυτόχρονα διάφορα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τους εν λόγω στόχους·

ε)  καθορίζουν, εφόσον είναι δυνατόν, απαιτήσεις με βάση τις επιδόσεις και με επίκεντρο τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, επιτρέποντας ταυτόχρονα διάφορα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τους εν λόγω βασιζόμενους στις επιδόσεις στόχους·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  εξασφαλίζουν τον διαχωρισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και των ρυθμιστικών και εποπτικών καθηκόντων·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση και τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την πολυπλοκότητα και τις επιδόσεις του εμπλεκόμενου αεροσκάφους·

γ)  την πολυπλοκότητα, τις επιδόσεις και τις ειδικές ανάγκες του εμπλεκόμενου αεροσκάφους·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον σκοπό της πτήσης και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους·

δ)  τον σκοπό της πτήσης, τον τύπο αεροσκάφους και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου εναέριου χώρου·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας προσδιορίζεται, με βάση τους στόχους κατά το άρθρο 1, αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφάλειας στην Ένωση, του οποίου την επίτευξη επιδιώκουν από κοινού τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο Οργανισμός.

3.  Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας προσδιορίζεται, με βάση τους στόχους κατά το άρθρο 1, υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο επιδόσεων ασφάλειας στην Ένωση, του οποίου την επίτευξη επιδιώκουν από κοινού τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο Οργανισμός.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

Κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας για τη διαχείριση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητά του («εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας»). Το εν λόγω πρόγραμμα αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτών και είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας.

1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί, σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας για τη διαχείριση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητά του («κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας»). Το εν λόγω πρόγραμμα αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτών και είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα κάτωθι στοιχεία:

2.  Το κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία του κρατικού προγράμματος ασφάλειας που περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα και στις συνιστώμενες πρακτικές.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πολιτική, στόχους και πόρους για την αεροπορική ασφάλεια,

διαγράφεται

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαχείριση κινδύνων αεροπορικής ασφάλειας,

διαγράφεται

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διασφάλιση της αεροπορικής ασφάλειας,

διαγράφεται

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προώθηση της αεροπορικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας προσδιορίζεται, με βάση τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 και το αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφάλειας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3, αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας που πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους.

3.  Στο κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας προσδιορίζονται, με βάση τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1, οι αεροπορικές δραστηριότητες για τις οποίες είναι αρμόδιο το οικείο κράτος μέλος και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν για να επιτευχθεί το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το εθνικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας συνοδεύεται από εθνικό σχέδιο αεροπορικής ασφάλειας. Με βάση την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια, κάθε κράτος μέλος εντοπίζει στο εν λόγω σχέδιο τους κύριους κινδύνους ασφαλείας που επηρεάζουν το εθνικό σύστημα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και καθορίζει τις αναγκαίες δράσεις μετριασμού των εν λόγω κινδύνων.

1.  Το κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από κρατικό σχέδιο αεροπορικής ασφάλειας. Με βάση την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια, κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εντοπίζει στο εν λόγω σχέδιο τους κύριους κινδύνους ασφαλείας που επηρεάζουν το εθνικό σύστημα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και καθορίζει τις αναγκαίες δράσεις μετριασμού των εν λόγω κινδύνων.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 3 – ενότητα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αξιοπλοΐα και προστασία του περιβάλλοντος

Αξιοπλοΐα

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που καθορίζονται στο παράρτημα I και τις βασικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Τα επανδρωμένα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που καθορίζονται στο παράρτημα II και, όσον αφορά τον θόρυβο και τις εκπομπές, τις βασικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα III, καθώς και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που περιέχονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τα προσαρτήματα στο παράρτημα αυτό.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες και τα εξαρτήματά τους, η συμμόρφωση με το άρθρο 9 διασφαλίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 και με το άρθρο 15 παράγραφος 1.

2.  Όσον αφορά τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και τους κινητήρες, τους έλικες και τα εξαρτήματά τους, η συμμόρφωση με το άρθρο 9 διασφαλίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11,12, 13, 14 και με το άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών και η έγκριση σχεδιασμού επισκευής εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τη βάση πιστοποίησης τύπου που καθορίζεται σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος δεν έχει κανένα γνώρισμα ή χαρακτηριστικό που καθιστά τη λειτουργία του περιβαλλοντικά ασύμβατη ή επισφαλή.

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών και η έγκριση σχεδιασμού επισκευής εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τη βάση πιστοποίησης τύπου που καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών και η έγκριση σχεδιασμού επισκευής επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά ή εγκρίσεις σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών και η έγκριση σχεδιασμού επισκευής επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, για το οικείο έργο σχεδιασμού, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά ή εγκρίσεις σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, για το οικείο έργο σχεδιασμού, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, για το οικείο έργο σχεδιασμού, από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τους ειδικούς όρους συμμόρφωσης των αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) με τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9·

γ)  τους ειδικούς όρους συμμόρφωσης των αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) με τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  τους όρους αποδοχής πιστοποιητικών, πληροφοριών διαρκούς αξιοπλοΐας και άλλης τεκμηρίωσης για την αξιοπλοΐα που εκδίδεται σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, για την εφαρμογή του άρθρο 57.

διαγράφεται

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), καθώς και όσον αφορά τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένος εξοπλισμό τους, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τα παραρτήματα IΙ και III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων στο πεδίο της αξιοπλοΐας ή της περιβαλλοντικής συμβατότητας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1 στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), καθώς και όσον αφορά τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένος εξοπλισμό τους, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί τα παραρτήματα IΙ και III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων στο πεδίο της αξιοπλοΐας ή της περιβαλλοντικής συμβατότητας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1 στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή διασφαλίζει, ειδικότερα, ότι χρησιμοποιούνται, όπως αρμόζει, τα διεθνή πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 8 και 16 της σύμβασης του Σικάγου.

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι χειριστές υπόκεινται στην έκδοση πτυχίου χειριστή και ιατρικού πιστοποιητικού χειριστή για τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελείται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 25.

1.  Οι χειριστές υπόκεινται στην έκδοση πτυχίου χειριστή και ιατρικού πιστοποιητικού χειριστή για τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελείται, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η σωματική και νοητική ικανότητα ανάληψης της εν λόγω δραστηριότητας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 25.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται σε πτητικές λειτουργίες εμπορικών αεροπορικών μεταφορών υπόκεινται σε πιστοποίηση και στην έκδοση βεβαίωσης.

Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται σε πτητικές λειτουργίες εμπορικών αεροπορικών μεταφορών υπόκεινται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25, τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται σε πτητικές λειτουργίες άλλες από εκείνες των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών υπόκεινται επίσης σε πιστοποίηση και στην έκδοση βεβαίωσης.

Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25, τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται σε πτητικές λειτουργίες άλλες από εκείνες των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών υπόκεινται επίσης σε πιστοποίηση και στην έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω βεβαιώσεις εκδίδονται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 25, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 19 σχετικά με τις θεωρητικές γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την κατάσταση της υγείας.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατά το άρθρο 25, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 19 σχετικά με τις θεωρητικές γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την κατάσταση της υγείας.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ιπτάμενων πληρωμάτων δεν λαμβάνουν οικονομικό αντάλλαγμα από τον εκπαιδευόμενο όταν παρέχουν εκπαίδευση σε αεροσκάφη που μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τους όρους αποδοχής πτυχίων χειριστή, ιατρικών πιστοποιητικών χειριστή και βεβαιώσεων πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, για την εφαρμογή του άρθρο 57·

διαγράφεται

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τους χειριστές και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται στη λειτουργία αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και όσον αφορά τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση των εν λόγω χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα IV, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας που σχετίζονται με τα ιπτάμενα πληρώματα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1 στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά τους χειριστές και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται στη λειτουργία αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και όσον αφορά τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση των εν λόγω χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα IV, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας που σχετίζονται με τα ιπτάμενα πληρώματα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1 στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όπου προβλέπεται από τις κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 28, τα μεγάλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες εμπορικών αερομεταφορών διαθέτουν τα μέσα που είναι αναγκαία για την ανάκτηση δεδομένων καταγραφέα πτήσης και για την έγκαιρη διαβίβασή τους με σκοπό τη διερεύνηση και τη πρόληψη ατυχημάτων.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)τους όρους σύμφωνα με τους οποίους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του άρθρου 4, οι δραστηριότητες υπόκεινται ή απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις εμπορικές αερομεταφορές στον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ β)  τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ένα αεροσκάφος απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με μέσο ανάκτησης δεδομένων καταγραφέα πτήσης, και τους όρους για την ασφαλή διαβίβαση, αποθήκευση και χρήση αυτών των δεδομένων, για τον σκοπό του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχείο α). αυτοί οι όροι πρέπει να συνάδουν με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τη λειτουργία αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα V και, κατά περίπτωση, τα παραρτήματα VII και VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά τη λειτουργία αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα V και, κατά περίπτωση, τα παραρτήματα VII και VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικά με τις πτητικές λειτουργίες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αεροδρόμια, ο εξοπλισμός αεροδρομίων, η εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και η επίγεια εξυπηρέτηση και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών στα αεροδρόμια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII και, αναλόγως, στο παράρτημα VIII.

Τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίων, η εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και η επίγεια εξυπηρέτηση και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών στα αεροδρόμια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII και, αναλόγως, στο παράρτημα VIII, σεβόμενα τις εκάστοτε αρμοδιότητες του φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου και των τρίτων.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αεροδρόμια υπόκεινται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού. Οι τροποποιήσεις του εν λόγω πιστοποιητικού υπόκεινται επίσης σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού αλλαγών.

Τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίων, υπόκεινται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού. Οι τροποποιήσεις του εν λόγω πιστοποιητικού υπόκεινται επίσης σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού αλλαγών.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πιστοποιητικά καλύπτουν το αεροδρόμιο και τον συναφή με την ασφάλεια εξοπλισμό του.

διαγράφεται

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών σε αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29.

2.  Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών σε αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο η) διασφαλίζει την αναγνώριση, χωρίς περαιτέρω επαλήθευση, εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης, των εν λόγω δηλώσεων.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τα αεροδρόμια, τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου, την εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών σε αεροδρόμια, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 117, προκειμένου να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

1.  Για τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου, τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου, την εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης των αεροσκαφών σε αεροδρόμια, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 117, προκειμένου να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τους όρους καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2, και κοινοποίησης στον αιτούντα της βάσης πιστοποίησης που εφαρμόζεται για αεροδρόμιο με σκοπό την πιστοποίησή του κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1·

β)  τους όρους καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2, και κοινοποίησης στον αιτούντα της βάσης πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου, η οποία εφαρμόζεται για το αεροδρόμιο και τον σχετιζόμενο με την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου, με σκοπό την πιστοποίησή τους κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1· ο κατάλογος καταρτίζεται βάσει δεδομένων ασφαλείας, που καταδεικνύουν ότι ένας τύπος εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στα αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, εγκυμονεί κίνδυνο για την ασφάλεια·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τους όρους καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών εφαρμοστέων προδιαγραφών για κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου με σκοπό την πιστοποίησή του κατά το άρθρο 31 παράγραφος 1·

γ)  τους όρους καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών εφαρμοστέων προδιαγραφών για κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου, με σκοπό την πιστοποίησή του κατά το άρθρο 31 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου του κρίσιμου για την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου, ο οποίος καταρτίζεται βάσει δεδομένων ασφαλείας, που καταδεικνύουν ότι ένας τύπος εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στα αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, εγκυμονεί κίνδυνο για την ασφάλεια·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αεροδρομίου που αναφέρονται στο άρθρο 30, καθώς και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του αεροδρομίου·

δ)  τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου, που αναφέρονται στο άρθρο 30, καθώς και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του αεροδρομίου·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  τους όρους έκδοσης και διάδοσης υποχρεωτικών πληροφοριών από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των λειτουργιών και του εξοπλισμού αεροδρομίων.

ιβ)  τους όρους έκδοσης και διάδοσης υποχρεωτικών πληροφοριών από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 και από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των λειτουργιών και του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  κατά την έγκριση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε σχέση με την επίγεια εξυπηρέτηση, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται, όπως αρμόζει, τα αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου και οι βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα αεροδρόμια, τον εξοπλισμό αεροδρομίων, την εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών σε αεροδρόμια, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα VII και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικών με τα αεροδρόμια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του σχετιζόμενου με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου, τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίων, την εκμετάλλευση αεροδρομίων, καθώς και την επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών σε αεροδρόμια, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα VII και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικών με τα αεροδρόμια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορείς εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και των συστατικών στοιχείων τους

Φορείς εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και των συστατικών στοιχείων τους, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία τους

Συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία τους, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τους όρους καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών εφαρμοστέων προδιαγραφών για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία τους με σκοπό την πιστοποίησή τους κατά το άρθρο 38 παράγραφος 2·

β)  τους όρους καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών εφαρμοστέων προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του εξοπλισμού, για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία τους, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα, με σκοπό την πιστοποίησή τους κατά το άρθρο 38 παράγραφος 2·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά την παροχή ATM/ANS, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα VIΙI και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας που σχετίζονται με τις ATM/ANS, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά την παροχή ATM/ANS, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα VIΙI και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας που σχετίζονται με τις ATM/ANS, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τους όρους αποδοχής των αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, για την εφαρμογή του άρθρου 57·

διαγράφεται

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου υπηρεσίας, καθώς και τις απαιτήσεις ανάπαυσης· οι εν λόγω όροι πρέπει να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω της προστασίας από τα συμπτώματα κόπωσης και, ταυτόχρονα, επαρκή ευελιξία προγραμματισμού·

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο ή την ιατρική εξέταση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικά με τους φορείς εκπαίδευσης και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο ή την ιατρική εξέταση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικά με τους φορείς εκπαίδευσης και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX.

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και το προσωπικό και οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47 με σκοπό την επίτευξη επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπόκεινται σε πιστοποίηση. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 45. Στο πιστοποιητικό προσδιορίζονται οι σχετικοί με την ασφάλεια περιορισμοί, οι όροι εκμετάλλευσης και τα δικαιώματα.

1.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47 με σκοπό την επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας, με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπόκεινται σε πιστοποίηση. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 45. Στο πιστοποιητικό προσδιορίζονται οι σχετικοί με την ασφάλεια περιορισμοί, οι όροι εκμετάλλευσης και τα δικαιώματα.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47 με σκοπό την επίτευξη επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπόκεινται σε δήλωση. Η δήλωση γίνεται εφόσον τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 και οι αντίστοιχοι λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις.

2.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47 με σκοπό την επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας, με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπόκεινται σε δήλωση. Η δήλωση γίνεται εφόσον τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 και οι αντίστοιχοι λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47, δεδομένου ότι επαρκές επίπεδο ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εφαρμογή των κεφαλαίων IV και V του παρόντος κανονισμού, τα εν λόγω κεφάλαια δεν εφαρμόζονται για τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45 και για τους αντίστοιχους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες αποτελούν «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης», κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93, καθώς και της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων και την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3.  Εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 47, δεδομένου ότι υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εφαρμογή των κεφαλαίων IV και V του παρόντος κανονισμού, τα εν λόγω κεφάλαια δεν εφαρμόζονται για τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45 και για τους αντίστοιχους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47, ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες αποτελούν «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης», κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93, καθώς και της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων και την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που διασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή προστασίας από αυτό που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, ή τις προβλεπόμενες από αυτόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών που αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τους όρους για περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά ή επιτρέπονται οι δηλώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και, ταυτόχρονα, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας συγκεκριμένης δραστηριότητας·

α)  τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών που αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τους όρους για περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά ή επιτρέπονται οι δηλώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1· Στους όρους και στις διαδικασίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη ο τύπος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η φύση και η επικινδυνότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας και η περιοχή στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί η δραστηριότητα·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τη σήμανση και την αναγνώριση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

ε)  τους όρους και τις διαδικασίες για την υποχρεωτική καταχώριση, τη σήμανση και την αναγνώριση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μάζα απογείωσης άνω των 250 γραμμαρίων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο α) και των χειριστών·

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τους όρους και τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο εξ αποστάσεως χειριστής μη επανδρωμένου αεροσκάφους αποδεικνύει την απαιτούμενη ικανότητα μέσω άδειας ή δήλωσης, ανάλογα με την περίπτωση, και ιατρικού πιστοποιητικού κατάλληλου για τη λειτουργία που πρόκειται εκτελεστεί·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  τους όρους υπό τους οποίους ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας που αφορά, ειδικότερα, τους περιορισμούς απόστασης και υψόμετρου, την αναγγελία θέσης, τους περιορισμούς σε κρίσιμες ζώνες, την αποφυγή των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση και την αυτόματη προσγείωση·

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τους όρους υπό τους οποίους οι λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών απαγορεύονται, περιορίζονται ή υπόκεινται σε ορισμένους όρους για λόγους ασφαλείας.

στ)  τους όρους υπό τους οποίους οι λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών απαγορεύονται, περιορίζονται ή υπόκεινται σε ορισμένους όρους για λόγους ασφαλείας ή προστασίας·

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  τους όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων πρόκειται να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή ένα συμβατό εναρμονισμένο εθνικό σύστημα καταχώρισης που χορηγεί έναν μοναδικό αριθμό ιδιοκτήτη και σήμανση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, και που επιβάλλει μια χαμηλή οικονομική και διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 117, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα IX και, κατά περίπτωση, το παράρτημα III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας σχετικών με τα αεροδρόμια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

2.  Όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, καθώς και του εξοπλισμού εξ αποστάσεως ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 117, για να τροποποιεί το παράρτημα IX και, κατά περίπτωση, το παράρτημα III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφάλειας και προστασίας σχετικών με τα αεροδρόμια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 και στον βαθμό που απαιτείται.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμμορφώνονται με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εξουσιοδοτήσεις και οι δηλώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτούνται μόνον για την εκμετάλλευση αεροσκάφους προς, από ή εντός του εδάφους όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες, με εξαίρεση τις λειτουργίες αεροσκαφών που απλώς υπερίπτανται του εν λόγω εδάφους.

3.  Οι εξουσιοδοτήσεις και οι δηλώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτούνται μόνον για την εκμετάλλευση αεροσκάφους προς, από ή εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, με εξαίρεση τις λειτουργίες αεροσκαφών που απλώς υπερίπτανται του εν λόγω εδάφους.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές αεροπορίας, και οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ασκούν εποπτεία στους κατόχους πιστοποιητικών, τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε δηλώσεις, και στα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό, τα συστήματα ATM/ANS, τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και στα αεροδρόμια που υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου III·

β)  ασκούν εποπτεία στους κατόχους πιστοποιητικών, τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προέβησαν σε δηλώσεις, και στα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία τους, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα, τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και στα αεροδρόμια που υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου III·

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αμεροληψία, την ανεξαρτησία, και τη διαφάνεια των εθνικών αρμόδιων αρχών τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την ανάλογη οργάνωση, στελέχωση, διαχείριση και χρηματοδότησή τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τους πόρους και τις ικανότητες που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

 

Μια οντότητα που ορίζεται από κράτος μέλος ως η εθνική αρμόδια αρχή λαμβάνει προηγούμενη διαπίστευση από τον Οργανισμό. Η διαπίστευση αυτή χορηγείται μόνον εφόσον ο Οργανισμός έχει διαπιστώσει ότι η οντότητα συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος στην περίπτωση που τα εν λόγω καθήκοντα του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 και 70.

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος στην περίπτωση που τα εν λόγω καθήκοντα του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 67α, 67β, 68, 69 και 70.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που αφορούν το πιστοποιητικό κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το πιστοποιητικό για φορέα αρμόδιο για την εκμετάλλευση αεροδρομίου κατά το άρθρο 32 παράγραφος 1. Το πιστοποιητικό φορέα που είναι αρμόδιος για την εκμετάλλευση αεροδρομίου μπορεί είτε να συνδυάζεται με το πιστοποιητικό αεροδρομίου είτε να εκδίδεται χωριστά.

Η αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που αφορούν το πιστοποιητικό κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το πιστοποιητικό για φορέα αρμόδιο για την εκμετάλλευση αεροδρομίου κατά το άρθρο 32 παράγραφος 1.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο που ζητεί το πιστοποιητικό ή κάνει δήλωση, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, όταν το πρόσωπο έχει την κύρια εγκατάσταση, είναι αρμόδια για τα καθήκοντα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 10.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο που ζητεί το πιστοποιητικό ή κάνει δήλωση κατοικεί, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, στο οποίο το πρόσωπο έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του ή την έδρα του, είναι αρμόδια για τα καθήκοντα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 10.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στον παρόντα κανονισμό δύναται να εφιστά την προσοχή του Οργανισμού σε ισχυρισμούς για διαφορετική εφαρμογή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Σε περίπτωση που τέτοιου είδους διαφορές παρεμποδίζουν σοβαρά τη λειτουργία των εν λόγω προσώπων, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους συνεργάζονται για την επίλυση των διαφορών αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν οι διαφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν, ο Οργανισμός παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή.

8.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στον παρόντα κανονισμό δύναται να εφιστά την προσοχή του Οργανισμού σε ισχυρισμούς για διαφορετική εφαρμογή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Σε περίπτωση που τέτοιου είδους διαφορές παρεμποδίζουν σοβαρά τη λειτουργία των εν λόγω προσώπων, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους συνεργάζονται για την αντιμετώπιση, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν οι διαφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν, ο Οργανισμός παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση και την προώθηση της ευαισθητοποίησης στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και τη διάδοση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που είναι σημαντικές για την πρόληψη ατυχημάτων και περιστατικών.

9.  Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες και αποτελεσματικές ενέργειες για την αύξηση και την προώθηση της ευαισθητοποίησης στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και τη διάδοση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που είναι σημαντικές για την πρόληψη ατυχημάτων και περιστατικών.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τους όρους διεξαγωγής της πιστοποίησης, καθώς και της διεξαγωγής διερευνήσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των νομικών και των φυσικών προσώπων, προϊόντων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού, συστημάτων ATM/ANS, συστατικών στοιχείων ATM/ANS, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και αεροδρομίων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

β)  τους όρους διεξαγωγής της πιστοποίησης, καθώς και της διεξαγωγής διερευνήσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των νομικών και των φυσικών προσώπων, προϊόντων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού, συστημάτων ATM/ANS, συστατικών στοιχείων ATM/ANS, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και αεροδρομίων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 10 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  όσον αφορά την παράγραφο 3, τους όρους κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με στόχο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή·

διαγράφεται

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 10 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  τους όρους και τις διαδικασίες για τη διαπίστευση από τον Οργανισμό των οντοτήτων που πρόκειται να οριστούν ως εθνική αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, για τους σκοπούς της παραγράφου 2α, και για τη διαπίστευση ειδικευμένου φορέα από τον Οργανισμό ή από την εθνική αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές διεξάγουν δραστηριότητες εποπτείας και πιστοποίησης υπό τον έλεγχο, τις οδηγίες και την ευθύνη του Οργανισμού ή της αρμόδιας εθνικής αρχής που ζήτησε συνδρομή.

3.  Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές διεξάγουν δραστηριότητες εποπτείας και πιστοποίησης υπό τον έλεγχο, τις οδηγίες και την ευθύνη του Οργανισμού και της αρμόδιας εθνικής αρχής που ζήτησε συνδρομή.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να μεταβιβάζουν στον Οργανισμό την αρμοδιότητα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής οποιουδήποτε ή όλων των φορέων, φορέων εκμετάλλευσης, προσωπικού, αεροσκαφών ή προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης που υπάγονται στην ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη δύνανται να μεταβιβάζουν, μόνο ως προσωρινό μέτρο διασφάλισης, στον Οργανισμό την αρμοδιότητα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής οποιουδήποτε ή όλων των φορέων, φορέων εκμετάλλευσης, προσωπικού, αεροσκαφών ή προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης ή αεροδρομίων που υπάγονται στην ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων II και IV και τα άρθρα 120 και 121, καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα.

Όσον αφορά την άσκηση της μεταβιβασθείσας αρμοδιότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων II και IV και τα άρθρα 120 και 121.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός ή κράτος μέλος, αναλόγως, συμφωνεί για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 μόνον όταν κρίνει ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

3.  Ο Οργανισμός ή κράτος μέλος, αναλόγως, συμφωνεί για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 μόνον όταν κρίνει και αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, και ότι διαθέτει τους προς τούτο απαιτούμενους πόρους.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, καταρτίζει από κοινού με τον Οργανισμό ή με το άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση, σχέδιο μεταβίβασης το οποίο να εξασφαλίζει την ομαλή μεταβίβαση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αφορά η μεταβίβαση και, στην περίπτωση της μεταβίβασης κατά την παράγραφο 2, ο Οργανισμός γνωμοδοτούν για το σχέδιο αυτό πριν οριστικοποιηθεί.

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να κάνει χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 ή 2, καταρτίζει από κοινού με τον Οργανισμό ή με το άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση, σχέδιο μεταβίβασης το οποίο να περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων και να εξασφαλίζει την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τις οποίες καλύπτει το αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των συναφών αρχείων και τεκμηρίωσης. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αφορά η μεταβίβαση και, στην περίπτωση της μεταβίβασης κατά την παράγραφο 2, ο Οργανισμός γνωμοδοτούν για το σχέδιο αυτό πριν οριστικοποιηθεί.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός διαθέτει, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63, κατάλογο των κρατών μελών που έχουν μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί, οι οποίες επιτρέπουν τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων μετά τη μεταβίβασή τους και των ενδιαφερόμενων φορέων, φορέων εκμετάλλευσης, προσωπικού, αεροσκαφών, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης ή αεροδρομίων, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο Οργανισμός διαθέτει, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63, κατάλογο των κρατών μελών που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί, οι οποίες επιτρέπουν τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων μετά τη μεταβίβασή τους και των ενδιαφερόμενων φορέων, φορέων εκμετάλλευσης, προσωπικού, αεροσκαφών, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης ή αεροδρομίων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Κράτος μέλος το οποίο έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 δύναται να αποφασίσει να διακόψει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να ζητήσει επαναφορά των αρμοδιοτήτων, προκειμένου η εθνική αρμόδια αρχή του να καταστεί και πάλι αρμόδια για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Ο Οργανισμός ιδρύει, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 4, τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη όπου ο Οργανισμός κρίνει την παρουσία του απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας εκπληρώνονται εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή προκειμένου να υποστηριχθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορείς που δραστηριοποιούνται πολυεθνικά

Μεταβίβαση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, κατόπιν αίτησης των φορέων

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορέας δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να ενεργεί ως αρχή αρμόδια για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή του εν λόγω φορέα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 παράγραφος 3, εφόσον ο φορέας είναι κάτοχος πιστοποιητικού ή είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III στην αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους, αλλά έχει ή προτίθεται να έχει σημαντικές εγκαταστάσεις σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη και προσωπικό που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό.

Φορέας δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να ενεργεί ως αρχή αρμόδια για τα σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή καθήκοντα σε σχέση με τον εν λόγω φορέα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 παράγραφος 2.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από δύο ή περισσότερους φορείς, καθένας από τους οποίους έχει την κύρια εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος και καθένας από τους οποίους είναι κάτοχος πιστοποιητικού ή είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III για τον ίδιο τύπο αεροπορικής δραστηριότητας.

διαγράφεται

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν φορείς αναφερόμενοι στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο υποβάλλουν τέτοια αίτηση, ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν την κύρια εγκατάστασή τους.

Όταν ένας φορέας υποβάλλει τέτοια αίτηση, ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι φορέας μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που ζητεί , σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, καταρτίζει, από κοινού με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο μεταβίβασης το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή μεταβίβαση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. Οι φορείς που ζητούν τη μεταβίβαση διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με το σχέδιο αυτό πριν οριστικοποιηθεί.

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα σχετικά καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που ζητήθηκαν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, και αποδεικνύει ότι διαθέτει τους προς τούτο αναγκαίους πόρους, καταρτίζει, από κοινού με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο μεταβίβασης το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή μεταβίβαση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που αφορά η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των συναφών αρχείων και τεκμηρίωσης. Οι φορείς που ζητούν τη μεταβίβαση διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με το σχέδιο αυτό πριν οριστικοποιηθεί.

 

Το σχέδιο προσδιορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες σε επίπεδο αρχής που πρόκειται να μεταβιβασθούν, καθώς και τις αρμοδιότητες σε επίπεδο κράτους που παραμένουν στο κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταβίβαση, και περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τον τρόπο άσκησης των διεθνών και ενωσιακών υποχρεώσεων μετά τη μεταβίβαση.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνούν ώστε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο μεταβίβασης.

Ο Οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνούν ώστε η μεταβίβαση των καθηκόντων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο μεταβίβασης.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά την εν λόγω μεταβίβαση βάσει των παραγράφων 1 και 2, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας και το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή κράτη μέλη απαλλάσσονται αυτής της αρμοδιότητας. Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τον Οργανισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων IV και V.

3.  Μετά την εν λόγω μεταβίβαση βάσει των παραγράφων 1 και 2, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή για τα μεταβιβαζόμενα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, και η εθνική αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή των συγκεκριμένων κρατών μελών απαλλάσσεται αυτής της αρμοδιότητας. Όσον αφορά την άσκηση των μεταβιβαζομένων καθηκόντων από τον Οργανισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων IV και V.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το επίπεδο εποπτείας και επιβολής των φορέων που ζητούν από τον Οργανισμό να ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο των αρμόδιων εθνικών αρχών που ήταν αρχικά υπεύθυνες για αυτά.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4.  Οι διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε κάθε μεταβίβαση καθηκόντων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, φορέας έχει ζητήσει από τον Οργανισμό να ενεργεί ως η εθνική αρμόδια αρχή και το αίτημα αυτό έχει γίνει αποδεκτό, ο οικείος φορέας δύναται ανά πάσα στιγμή να αναιρέσει την απόφασή του και να ζητήσει από την εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του να καταστεί και πάλι αρμόδια για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μηχανισμός εποπτείας έκτακτης ανάγκης

Υποχρεωτικός μηχανισμός συνδρομής έκτακτης ανάγκης

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συνιστά σε κράτος μέλος τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 53, εφόσον πληρούνται όλοι οι κάτωθι όροι:

1.  Ο Οργανισμός συνιστά σε κράτος μέλος τη σύσταση μηχανισμού συνδρομής έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 53, εφόσον πληρούνται όλοι οι κάτωθι όροι:

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τη σύσταση του Οργανισμού ή δεν αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω σύστασης, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, ότι η αρμοδιότητα για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, μεταβιβάζεται προσωρινά στον Οργανισμό. Η απόφαση λαμβάνεται με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 2. Όταν δικαιολογημένα συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι έκτακτης ανάγκης που αφορούν την ασφάλεια της αεροπορίας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4.

2.  Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τη σύσταση του Οργανισμού ή δεν αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω σύστασης, η Επιτροπή εγκρίνει, εφόσον κρίνει ότι η κατάσταση που προκύπτει θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν προσωρινά τον Οργανισμό ως αρχή αρμόδια για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 116 παράγραφος 2. Όταν δικαιολογημένα συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι έκτακτης ανάγκης που αφορούν την ασφάλεια της αεροπορίας, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες του άρθρου 73 για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί, και όταν άλλα μέσα αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 56 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, θα ήταν δυσανάλογα ή απρόσφορα.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός αξιολογεί τακτικά εάν πληρούται πάντα ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο γ). Εφόσον κρίνει ότι ο όρος δεν πληρούται πλέον, εκδίδει σύσταση προς την Επιτροπή να περατώσει την προσωρινή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.

3.  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός αξιολογεί σε τακτική βάση, η οποία καθορίζεται σε συνεννόηση με το οικείο κράτος μέλος, εάν πληρούται πάντα ο όρος της παραγράφου 1. Εφόσον κρίνει ότι ο όρος δεν πληρούται πλέον, εκδίδει σύσταση προς την Επιτροπή να περατώσει την υποχρεωτική συνδρομή σε επίπεδο αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση, ότι ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο γ) δεν πληρούται πλέον, αποφασίζει τη λήξη της προσωρινής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό.

Όταν η Επιτροπή κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση, ότι ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο γ) δεν πληρούται πλέον, αποφασίζει τη λήξη της προσωρινής συνδρομής σε επίπεδο αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μετά την εν λόγω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βάσει της παραγράφου 2, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας και το συγκεκριμένο κράτος μέλος απαλλάσσεται αυτής της αρμοδιότητας. Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τον Οργανισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων IV και V.

5.  Μετά τον ορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των σχετικών καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής και η εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους απαλλάσσεται αυτής της αρμοδιότητας. Όσον αφορά την άσκηση από τον Οργανισμό της, λόγω του ορισμού αυτού, μεταβιβασθείσας αρμοδιότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων IV και V.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο Οργανισμός, ενόσω ενεργεί προσωρινά ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παρέχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια στο οικείο κράτος μέλος, προκειμένου να στηρίξει το εν λόγω κράτος μέλος για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 71, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί, κατά το δυνατόν, τους εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό που διαθέτει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται με βάση το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

β)  στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται με βάση την παράγραφο 1α, διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας με αυτό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και προσδιορίζουν τις διαδικασίες και τους όρους για την οικοδόμηση και διατήρηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης στα κανονιστικά συστήματα τρίτων χωρών.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί η εν λόγω εμπιστοσύνη, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις αναγκαίες τεχνικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών και αλλοδαπών αρχών αεροπορίας. Για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων και εκτιμήσεων, ο Οργανισμός δύναται να προβαίνει σε διακανονισμούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 117, με σκοπό τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την αποδοχή πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολιτικής αεροπορίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να αναθέτουν τα καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ειδικευμένους φορείς οι οποίοι έχουν διαπιστευθεί ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές που προσφεύγουν σε ειδικευμένους φορείς πρέπει να καταρτίζουν σύστημα διαπίστευσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ειδικευμένων φορέων με τα εν λόγω κριτήρια, τόσο κατά τη διαπίστευση όσο και συνεχώς μετά τη διαπίστευση.

Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές δύνανται να αναθέτουν τα καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ειδικευμένους φορείς οι οποίοι έχουν διαπιστευθεί ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI και έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 10 στοιχείο ηα). Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές που προσφεύγουν σε ειδικευμένους φορείς πρέπει να καταρτίζουν σύστημα διαπίστευσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ειδικευμένων φορέων με τα εν λόγω κριτήρια, τόσο κατά τη διαπίστευση όσο και συνεχώς μετά τη διαπίστευση.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον η διάρκεια των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες ή εφόσον κράτος μέλος έχει λάβει τα ίδια μέτρα επανειλημμένα και η συνολική διάρκεια τους υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, ο Οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω σύσταση στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός αξιολογεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι οι όροι αυτοί πληρούνται, αξιολογεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά πόσον το πρόβλημα που διαπιστώθηκε από το κράτος μέλος μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 65 παράγραφος 4, ώστε να μη χρειάζονται πλέον τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος. Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει κατάλληλη σχετική απόφαση. Εφόσον κρίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό, συνιστά στην Επιτροπή την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ή των εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, κατά τον τρόπο που κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι οι εν λόγω όροι δεν πληρούνται, εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω σύσταση στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω σύσταση, κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή διαφοροποιείται ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης, σχετική εκτελεστική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζεται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

διαγράφεται

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παύει αμέσως τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 1 μετά την κοινοποίηση της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

διαγράφεται

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός αξιολογεί επίσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά πόσον το πρόβλημα που διαπιστώθηκε από το κράτος μέλος μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον Οργανισμό με τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 65 παράγραφος 4, ώστε να μην είναι πλέον αναγκαία τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος. Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει κατάλληλη σχετική απόφαση. Εφόσον κρίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό, εκδίδει σύσταση προς την Επιτροπή για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ή των εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, την οποία κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

3.  Η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού, κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι.

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή εφόσον επιθυμεί να διαφοροποιηθεί ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης, εκτελεστικές πράξεις που περιλαμβάνουν τα σχετικά συμπεράσματά της, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζονται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

 

Μόλις η Επιτροπή του κοινοποιήσει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παύει αμέσως τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις, όταν απαιτείται, με τη λήψη μέτρων μετριασμού·

β)  διασφαλίζεται υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις, όταν απαιτείται, με τη λήψη μέτρων μετριασμού·

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον η διάρκεια των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες ή εφόσον κράτος μέλος έχει χορηγήσει τις ίδιες εξαιρέσεις επανειλημμένα και η συνολική διάρκεια τους υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, ο Οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω σύσταση στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Εφόσον η διάρκεια των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει τους δύο συνεχόμενους μήνες ή εφόσον κράτος μέλος έχει χορηγήσει τις ίδιες εξαιρέσεις επανειλημμένα και η συνολική διάρκεια τους υπερβαίνει τους δύο μήνες, ο Οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και εκδίδει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω σύσταση στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω σύσταση, κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή διαφοροποιείται ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης, σχετική εκτελεστική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζεται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω σύσταση, κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή διαφοροποιείται ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης, σχετικές εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζονται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα πέραν εκείνων που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, και ότι τα μέσα αυτά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ή την απόδοση των προσώπων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ή των ενδιαφερομένων αρχών, μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή και τον Οργανισμό, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται βάσει του άρθρου 63, αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση ή της εκτελεστικής πράξης, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των εν λόγω άλλων μέσων.

Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα πέραν εκείνων που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, και ότι τα μέσα αυτά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή και τον Οργανισμό, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται βάσει του άρθρου 63, αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των εν λόγω άλλων μέσων· στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αποδεικνύεται η ανάγκη χρήσης αυτών των άλλων μέσων, και να περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον η αίτηση του κράτους μέλους πληροί τους όρους του πρώτου εδαφίου.

Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον η αίτηση του κράτους μέλους πληροί τους όρους του πρώτου εδαφίου.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, ή τις ενώσεις τέτοιων προσώπων, για τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών.

2.  Ο Οργανισμός συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων, σε περίπτωση αεροσκάφους που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου, των ασφαλών δεδομένων πτήσης και των ηχογραφημένων συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης που τηλεφορτώνονται σε επίγεια βάση δεδομένων για τη διερεύνηση και τη πρόληψη ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, ή τις ενώσεις τέτοιων προσώπων, για τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών. Οι διακανονισμοί θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση, στο μέτρο του δυνατού, υφιστάμενων διαύλων, χωρίς να εισάγουν πρόσθετες απαιτήσεις κοινοποίησης και χωρίς να επιβάλλουν πρόσθετα διοικητικά βάρη, και να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός διενεργεί αναλύσεις επειγόντων ή σημαντικών θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συνεργάζονται με τον Οργανισμό στη διεξαγωγή των εν λόγω αναλύσεων.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός διενεργεί αναλύσεις επειγόντων ή σημαντικών θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές συνεργάζονται με τον Οργανισμό στη διεξαγωγή των εν λόγω αναλύσεων.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει ετησίως επισκόπηση ασφαλείας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το γενικό επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση. Η εν λόγω επισκόπηση περιλαμβάνει ανάλυση της γενικής κατάστασης ασφαλείας σε απλή και ευνόητη διατύπωση και επισημαίνει κατά πόσον υφίστανται αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

6.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει ετησίως, και, σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, όταν απαιτείται, επισκόπηση ασφαλείας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το γενικό επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση. Η εν λόγω επισκόπηση περιλαμβάνει ανάλυση της γενικής κατάστασης ασφαλείας σε απλή και ευνόητη διατύπωση και επισημαίνει κατά πόσον υφίστανται αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που παρέχουν πληροφορίες κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού δεν υφίστανται δυσμενείς συνέπειες από τον εργοδότη τους ή από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες λόγω των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που παρέχουν πληροφορίες κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού δεν υφίστανται δυσμενείς συνέπειες από τον εργοδότη τους ή από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες λόγω των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και τις δηλώσεις που παραλαμβάνουν ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III και των άρθρων 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 και 70·

α)  τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και τις δηλώσεις που παραλαμβάνουν ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές αεροπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III και των άρθρων 53, 54, 55, 66, 67, 67α, 67β, 68, 69 και 70·

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  τα δεδομένα που αφορούν τη γενική αεροπορία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των νηολογημένων αεροσκαφών και των εκδοθέντων πιστοποιητικών χειριστών, καθώς και των συναφών αδειών·

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ β)  συστάσεις και δεσμευτικές οδηγίες του Οργανισμού σχετικά με τις πτήσεις πάνω από εμπόλεμες ζώνες, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 3·

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ιδρύεται Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.  Ιδρύεται Οργανισμός Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  προάγει τα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροπορίας σε διεθνές επίπεδο, μέσω της καθιέρωσης κατάλληλης συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  συνεργάζεται με άλλα όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης σε τομείς που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με τεχνικές πτυχές της πολιτικής αεροπορίας.

θ)  συνεργάζεται με άλλα όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης σε τομείς που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με τεχνικές πτυχές της πολιτικής αεροπορίας, χωρίς, εν προκειμένω, το κόστος των δραστηριοτήτων αυτών να επιβαρύνει τον Οργανισμό.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν αιτήματος, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση προτάσεων τροποποίησης του παρόντος κανονισμού και των κατ᾽ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού. Τα έγγραφα που υποβάλλει ο Οργανισμός στην Επιτροπή για τους σκοπούς αυτούς έχουν τη μορφή γνωμοδοτήσεων.

1.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που υπόκειται στον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση προτάσεων τροποποίησης του παρόντος κανονισμού και των κατ᾽ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού. Οι εν λόγω προτάσεις, στο μέτρο του δυνατού, ορίζουν απαιτήσεις που εστιάζουν στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, επιτρέποντας ταυτόχρονα διάφορα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τους εν λόγω στόχους. Τα έγγραφα που υποβάλλει ο Οργανισμός στην Επιτροπή για τους σκοπούς αυτούς έχουν τη μορφή γνωμοδοτήσεων.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 και 73.

Ο Οργανισμός λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 53, 54, 55, 66, 67, 67α, 67β, 68, 69, 70, 71 και 73.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να χορηγήσει εξαιρέσεις σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδώσει πιστοποιητικό στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1. Σε αυτή την περίπτωση, ο Οργανισμός κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63, τις χορηγούμενες εξαιρέσεις, τους λόγους χορήγησής τους και, αναλόγως, τα αναγκαία μέτρα μετριασμού που ελήφθησαν. Εφόσον η διάρκεια εξαίρεσης υπερβαίνει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες ή εφόσον ο Οργανισμός έχει χορηγήσει την ίδια εξαίρεση επανειλημμένα και η συνολική διάρκεια των εξαιρέσεων υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι αυτοί και, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται, εκδίδει σχετική εκτελεστική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζεται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρο 63. Ο Οργανισμός ανακαλεί αμέσως την εξαίρεση μετά την κοινοποίηση της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

Ο Οργανισμός δύναται να χορηγήσει εξαιρέσεις σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδώσει πιστοποιητικό στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1.

 

Εάν οι εν λόγω εξαιρέσεις υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Οργανισμού που ορίζονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο α), ο Οργανισμός κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω του αποθετηρίου που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 63, τις χορηγούμενες εξαιρέσεις, τους λόγους χορήγησής τους και, αναλόγως, τα αναγκαία μέτρα μετριασμού που ελήφθησαν.

 

Επιπλέον, εφόσον η διάρκεια εξαίρεσης υπερβαίνει τους δύο συνεχόμενους μήνες ή εφόσον ο Οργανισμός έχει χορηγήσει την ίδια εξαίρεση επανειλημμένα και η συνολική διάρκεια των εξαιρέσεων υπερβαίνει τους δύο μήνες, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι αυτοί και, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιλαμβάνουν το σχετικό εύρημα, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζονται στο αποθετήριο που συστήνεται δυνάμει του άρθρο 63.

 

Ο Οργανισμός ανακαλεί αμέσως την εξαίρεση μετά την κοινοποίηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ο Οργανισμός εκδίδει τις κατάλληλες δεσμευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο βα)·

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο Οργανισμός ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για επείγον πρόβλημα ασφαλείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, και με τη διάδοση σχετικών πληροφοριών στις εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και πρόσωπα, καθώς και οδηγιών ή συστάσεων, εφόσον είναι αναγκαίο για να διασφαλισθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1.

6.  Ο Οργανισμός ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για επείγον πρόβλημα ασφαλείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και στον τομέα της αρμοδιότητάς του με τον καθορισμό των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό για τη διαφύλαξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1. Ο Οργανισμός διαδίδει πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα στις εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα πρόσωπα για τα οποία είναι η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημείο i), ο Οργανισμός εκτελεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, ανάλογα με την περίπτωση και όπως ορίζεται στη σύμβαση του Σικάγου ή στα παραρτήματά της, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής ή νηολόγησης, εάν αυτές οι αρμοδιότητες και καθήκοντα αφορούν την πιστοποίηση σχεδιασμού και τις υποχρεωτικές πληροφορίες διασφάλισης της διαρκούς αξιοπλοΐας. Προς τούτο ιδίως:

1.  Όσον αφορά τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο Οργανισμός εκτελεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, ανάλογα με την περίπτωση και όπως ορίζεται στη σύμβαση του Σικάγου ή στα παραρτήματά της, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής ή νηολόγησης, εάν αυτές οι αρμοδιότητες και καθήκοντα αφορούν την πιστοποίηση σχεδιασμού και τις υποχρεωτικές πληροφορίες διασφάλισης της διαρκούς αξιοπλοΐας. Προς τούτο ιδίως:

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 για τα πιστοποιητικά τύπου, τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, τα πιστοποιητικά αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, τις εγκρίσεις των σχεδίων επισκευής και τον σχεδιασμό προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ)  είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 για τα πιστοποιητικά τύπου, τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, τα πιστοποιητικά αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, τις εγκρίσεις των σχεδίων επισκευής και τον σχεδιασμό προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 για τα πιστοποιητικά σχεδιασμού εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·

ζ)  είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 για τα πιστοποιητικά σχεδιασμού εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  εξασφαλίζει τις λειτουργίες διαρκούς αξιοπλοΐας που συνδέονται με τον σχεδιασμό προϊόντων, τα σχέδια εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού που έχει πιστοποιήσει και υπόκεινται στην εποπτεία του, όπως επίσης ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας ή προστασίας από έκνομες ενέργειες και εκδίδει και διαδίδει τις εφαρμοστέες υποχρεωτικές πληροφορίες.

θ)  εξασφαλίζει τις λειτουργίες διαρκούς αξιοπλοΐας που συνδέονται με τον σχεδιασμό προϊόντων, τα σχέδια εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού που έχει πιστοποιήσει και υπόκεινται στην εποπτεία του, όπως επίσης ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας των πτήσεων ή προστασίας αυτών από έκνομες ενέργειες και εκδίδει και διαδίδει τις εφαρμοστέες υποχρεωτικές πληροφορίες.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 όσον αφορά:

2.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα το άρθρο 51 παράγραφος 2, όσον αφορά:

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, όσον αφορά τις εγκρίσεις των φορέων εκπαίδευσης χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και των αεροϊατρικών κέντρων που αναφέρονται στο άρθρο 22, εφόσον οι εν λόγω φορείς και κέντρα έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα εκτός του εδάφους για τα οποία κράτος μέλος είναι αρμόδιο σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου.

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα το άρθρο 51 παράγραφος 2, όσον αφορά τις εγκρίσεις των φορέων εκπαίδευσης χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και των αεροϊατρικών κέντρων που αναφέρονται στο άρθρο 22, εφόσον οι εν λόγω φορείς και κέντρα έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα εκτός του εδάφους για τα οποία κράτος μέλος είναι αρμόδιο σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 σε καθεμιά από τις κάτωθι περιπτώσεις:

2.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 σε καθεμιά από τις κάτωθι περιπτώσεις:

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 67α (νέο)

 

Κρίσιμος για την ασφάλεια εξοπλισμός αεροδρομίου

 

Όσον αφορά τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου που αναφέρεται στο άρθρο 31, ο Οργανισμός:

 

α)   καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου με σκοπό την πιστοποίησή του κατά το άρθρο 31·

 

β)   είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αφορούν την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και τις δηλώσεις που υποβάλλονται σχετικά με τον κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 31.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 67β (νέο)

 

Πιστοποίηση αερομεταφορέων

 

Ο Οργανισμός, εάν κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Σικάγου ή των παραρτημάτων της, εκτελεί εξ ονόματος των κρατών μελών τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης για τους αερομεταφορείς που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εμπορικών αερομεταφορών:

 

α)   μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

 

β)   σε αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός της επικράτειας κράτους μέλους.

 

Προς τούτο, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, όσον αφορά τους εν λόγω αερομεταφορείς.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, όσον αφορά:

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα το άρθρο 51 παράγραφος 2, όσον αφορά:

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα πιστοποιητικά και για τις δηλώσεις των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 37, εφόσον οι εν λόγω φορείς εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συντήρηση πανευρωπαϊκών συστημάτων και συστατικών στοιχείων ATM/ANS·

γ)  τα πιστοποιητικά και για τις δηλώσεις των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 37, εφόσον οι εν λόγω φορείς εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συντήρηση πανευρωπαϊκών συστημάτων και συστατικών στοιχείων ATM/ANS, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα·

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις δηλώσεις των παρόχων ATM/ANS στους οποίους ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β), για συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία τους που τίθενται σε λειτουργία από τους παρόχους αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1.

δ)  τις δηλώσεις των παρόχων ATM/ANS στους οποίους ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β), για συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία τους, από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα, που τίθενται σε λειτουργία από τους παρόχους αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39, είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, για τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις που αφορούν συστήματα και συστατικά στοιχεία ATM/ANS από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2.

β)  εφόσον προβλέπεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39, είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, για τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις που αφορούν συστήματα και συστατικά στοιχεία ATM/ANS από τα οποία εξαρτάται η ασφάλεια ή η διαλειτουργικότητα σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών ATM/ANS στον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τον διαχειριστή δικτύου, εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 για τα πιστοποιητικά των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 42, εφόσον οι εν λόγω φορείς έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα εκτός του εδάφους υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου και, αναλόγως του προσωπικού τους.

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 51 παράγραφος 2, για τα πιστοποιητικά των φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 42, εφόσον οι εν λόγω φορείς έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα εκτός του εδάφους υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου και, αναλόγως του προσωπικού τους.

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν τις λειτουργίες που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και για τις δηλώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, εκτός εάν κράτος μέλος εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης για τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης.

1.  Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή σύμφωνα το άρθρο 51 παράγραφος 2, για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν τις λειτουργίες που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και για τις δηλώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, εκτός εάν κράτος μέλος εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης για τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 με τη διεξαγωγή των απαραίτητων αξιολογήσεων, καθώς και επιτόπιων ελέγχων, των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους. Διαβιβάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών, με κατάλληλες συστάσεις, στην Επιτροπή.

3.  Ο Οργανισμός, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 με τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων αξιολογήσεων της ασφάλειας, καθώς και επιτόπιων ελέγχων, των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους. Διαβιβάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών, με κατάλληλες συστάσεις, στην Επιτροπή. Διαβιβάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών, με κατάλληλες συστάσεις, στην Επιτροπή.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή δύναται, κατ’ αίτηση του Οργανισμού, να επιβάλει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, ή το οποίο έχει προβεί σε δήλωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είτε ένα είτε αμφότερα τα ακόλουθα:

1.  Η Επιτροπή επιβάλλει, κατ’ αίτηση του Οργανισμού, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό, ή το οποίο έχει προβεί σε δήλωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είτε ένα είτε αμφότερα τα ακόλουθα:

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσό των προστίμων δεν υπερβαίνει το 4 % του ετήσιου εισοδήματος ή του κύκλου εργασιών του νομικού ή φυσικού προσώπου. Το ποσό των περιοδικών χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 2.5 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή του κύκλου εργασιών του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Το ποσό των προστίμων δεν υπερβαίνει το 4% του ετήσιου εισοδήματος ή του κύκλου εργασιών που έχει επιτύχει το ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέσω δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη παράβαση. Το ποσό των περιοδικών χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 5 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή του κύκλου εργασιών του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον όταν άλλα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού για την αντιμετώπιση των παραβάσεων είναι μη ενδεδειγμένα ή δυσανάλογα.

3.  Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον σε περίπτωση που οι παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επηρεάζουν τη διατήρηση της ασφάλειας ή την προστασία του περιβάλλοντος και όταν άλλα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού για την αντιμετώπιση των παραβάσεων έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή δυσανάλογα.

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να εξετάζει, να αντιγράφει ή να παράγει αποσπάσματα κάθε εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου, του οποίου είναι κάτοχοι οι εν λόγω αρχές και πρόσωπα ή έχουν πρόσβαση, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών.

δ)  να εξετάζει, να αντιγράφει ή να παράγει αποσπάσματα κάθε εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που είναι χρήσιμο για τυχόν εκτελούμενη επιθεώρηση ή παρακολούθηση, και του οποίου είναι κάτοχοι οι εν λόγω αρχές και πρόσωπα ή έχουν πρόσβαση, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών.

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των συναφών κατ᾽ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων από κάθε κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια επισκόπηση της ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 6.

7.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των συναφών κατ᾽ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων από κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης μιας σύνοψης των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που διενήργησε ο Οργανισμός. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια επισκόπηση της ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 6.

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 73α (νέο)

 

Κοινή νοοτροπία πιστοποίησης και εποπτείας

 

Ο Οργανισμός διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση κοινής νοοτροπίας πιστοποίησης και εποπτείας και συνεκτικών πρακτικών εκ μέρους των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του άρθρου 1. Προς τούτο, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησής του, ο Οργανισμός υλοποιεί τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

α)   διοργάνωση ενός συστήματος αξιολογήσεων των αρμόδιων αρχών από ομοτίμους με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταφορά γνώσεων·

 

β)   εξασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού για την ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών αρχών

 

γ)   ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, για την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την παρακολούθηση.

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό κύριων θεμάτων έρευνας στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας, προκειμένου να συμβάλει στη συνοχή και τον συντονισμό μεταξύ της δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας και ανάπτυξης και των πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό θεμάτων έρευνας προτεραιότητας με στόχο να συμβάλει στη διαρκή πρόοδο της ασφάλειας της αεροπορίας και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αεροπορικού τομέα της Ένωσης. Επιπλέον, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό κύριων θεμάτων έρευνας στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας, της προστασίας από έκνομες ενέργειες, της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, προκειμένου να συμβάλει στη συνοχή και τον συντονισμό μεταξύ της δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας και καινοτομίας και των πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός όσον αφορά τις εκπομπές και τον θόρυβο, για την πιστοποίηση του σχεδιασμού των προϊόντων κατά το άρθρο 11, αποσκοπούν στην πρόληψη σημαντικών επιζήμιων συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται στις δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας.

1.  Τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός όσον αφορά τις εκπομπές και τον θόρυβο των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, για την πιστοποίηση του σχεδιασμού των προϊόντων κατά το άρθρο 11 και στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων και των συνιστώμενων πρακτικών, αποσκοπούν στην πρόληψη επιπτώσεων που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμιες για το κλίμα, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και που οφείλονται στις δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιβαλλοντικών οφελών, της τεχνολογικής εφικτότητας και της οικονομικής ικανότητας.

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και άλλα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ, εντός των ορίων των αντιστοίχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, συνεργάζονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και άλλων τεχνικών τομέων της πολιτικής αεροπορίας.

2.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και άλλα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ, εντός των ορίων των αντιστοίχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, συνεργάζονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21a, και ο κανονισμός REACH με σκοπό να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και άλλων τεχνικών τομέων της πολιτικής αεροπορίας, και ότι αποδίδεται η δέουσα σημασία στα περιβαλλοντικά οφέλη, στη τεχνική εφικτότητα και στην οικονομική ικανότητα, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών.

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

 

21α Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό και τον συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως με τη διενέργεια μελετών και προσομοιώσεων και με την παροχή τεχνικών συμβουλών.

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό και τον συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως με τη διενέργεια μελετών και προσομοιώσεων και με την παροχή τεχνικών συμβουλών σε τομείς όπου υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ προστασίας περιβάλλοντος, ανθρώπινης υγείας και άλλων τεχνικών τομέων της πολιτικής αεροπορίας.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Προκειμένου να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, ο Οργανισμός δημοσιεύει, ανά τριετία, περιβαλλοντική επισκόπηση, η οποία παρουσιάζει κατά τρόπο αντικειμενικό την κατάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την πολιτική αεροπορία στην Ένωση.

4.  Προκειμένου να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, ο Οργανισμός δημοσιεύει, τουλάχιστον ανά τριετία, περιβαλλοντική επισκόπηση, η οποία παρουσιάζει κατά τρόπο αντικειμενικό την κατάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την πολιτική αεροπορία στην Ένωση. Κατά την εκπόνηση της εν λόγω επισκόπησης, ο Οργανισμός βασίζεται πρωτίστως σε στοιχεία που ήδη διαθέτουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και σε στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο Οργανισμός προβαίνει επίσης σε συστάσεις με σκοπό την επίτευξη επιδόσεων υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές. Επιπλέον, ο Οργανισμός προβαίνει σε συστάσεις με σκοπό την αποφυγή κενών και επικαλύψεων στο σύστημα, διασφαλίζοντας τον προσδιορισμό, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη συνοχή των διαφόρων ενωσιακών μέτρων που απαιτούνται στον τομέα αυτό.

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προστασία της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της προστασίας της από έκνομες ενέργειες

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε θέματα που άπτονται της προστασίας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της προστασίας της από έκνομες ενέργειες.

1.  Ο Οργανισμός, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται σε θέματα που άπτονται της προστασίας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στις περιπτώσεις όπου υφίστανται αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της προστασίας της από έκνομες ενέργειες.

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος, παρέχει τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, μεταξύ άλλων στην εκτέλεση των επιθεωρήσεων προστασίας και στην προετοιμασία των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

2.  Στις περιπτώσεις όπου υφίστανται αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της προστασίας της από έκνομες ενέργειες, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος, παρέχει τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων στην εκτέλεση των επιθεωρήσεων προστασίας που αφορούν αεροσκάφη, αεροδρόμια και συστήματα ασφαλείας ΑΤΜ, καθώς και στην προετοιμασία των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

__________________

 

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

 

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ο Οργανισμός δύναται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να λαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 6 και του άρθρου 66 παράγραφος 1 στοιχείο θ). Πριν από τη λήψη αυτών των μέτρων, ο Οργανισμός λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη.

3.  Προκειμένου να συμβάλει στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ο Οργανισμός δύναται να αντιδρά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε επείγον πρόβλημα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου υφίστανται αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και στην προστασία της από έκνομες ενέργειες, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω επείγον πρόβλημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Οργανισμός δύναται :

 

α)   να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1 στοιχείο θ) για την αντιμετώπιση αδυναμιών όσον αφορά τον σχεδιασμό αεροσκαφών·

 

β)   να καθορίζει τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκδίδοντας δεσμευτικές οδηγίες ή συστάσεις και να διαβιβάζει σχετικές πληροφορίες στις εν λόγω αρχές και πρόσωπα, όταν το πρόβλημα επηρεάζει πτητικές λειτουργίες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων που προκύπτουν για την πολιτική αεροπορία από εμπόλεμες περιοχές.

 

Πριν από τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β), ο Οργανισμός λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός βασίζει τα εν λόγω μέτρα, ει δυνατόν, σε κοινές ενωσιακές εκτιμήσεις κινδύνου και συνυπολογίζει την ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 76α (νέο)

 

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες

 

1.  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και άλλοι φορείς συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και των σχετικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ρυθμιστικών διαδικασιών και με σκοπό τον προσδιορισμό μέτρων για την πρόληψη των κοινωνικοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια της αεροπορίας.

 

2.  Ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά την αντιμετώπιση των εν λόγω αλληλεξαρτήσεων και ζητεί τη συμμετοχή τους.

 

3.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει, ανά τριετία, επισκόπηση, η οποία παρουσιάζει κατά τρόπο αντικειμενικό τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται, ιδίως για την αντιμετώπιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί την Επιτροπή στη διαχείριση των σχέσεων με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Η συνδρομή συμβάλλει, ιδίως, στην εναρμόνιση των κανόνων και στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών.

1.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στη διαχείριση των σχέσεων με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Η συνδρομή συμβάλλει, ιδίως, στην εναρμόνιση των κανόνων, στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και στην προώθηση και προστασία των συμφερόντων της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, να προβαίνει σε διακανονισμούς εργασίας με τις εν λόγω αρχές και διεθνείς οργανισμούς.

2.  Ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δύναται να προβαίνει σε διακανονισμούς εργασίας με τις εν λόγω αρχές και διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη στην τήρηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει διεθνών συμφωνιών σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και ιδίως των υποχρεώσεών τους δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου.

3.  Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη στην τήρηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει διεθνών συμφωνιών σε θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και ιδίως των υποχρεώσεών τους δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου. Εν προκειμένω, ο Οργανισμός ενεργεί ως περιφερειακός οργανισμός εποπτείας της ασφάλειας πτήσεων δυνάμει της Σύμβασης του Σικάγου και διαθέτει τα σχετικά προνόμια.

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός κρίνει ότι η παρουσία του είναι αναγκαία για να υποστηρίζει δραστηριότητες πιστοποίησης και να εργάζεται επί άλλων τεχνικών ζητημάτων, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός δύναται, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, να ιδρύει γραφεία σε τρίτες χώρες και περιφέρειες.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 79 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές και ομοιομορφία στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Οργανισμός δύναται να παρέχει εκπαίδευση, μεταξύ άλλων με εξωτερικούς εκπαιδευτές, σε αρμόδιες εθνικές αρχές, αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, διεθνείς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Οργανισμός καθορίζει και δημοσιεύει σε επίσημο δημοσίευμά του τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εξωτερικοί εκπαιδευτές που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Προκειμένου να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές και ομοιομορφία στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Οργανισμός δύναται να αναγνωρίσει ιδρύματα κατάρτισης, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο ίδιος, για την παροχή εκπαίδευσης σε αρμόδιες εθνικές αρχές, αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, διεθνείς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τεχνική συνδρομή στην Επιτροπή, εφόσον ο Οργανισμός διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία, για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ιδίως με:

Ο Οργανισμός παρέχει, κατόπιν αιτήματος, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τεχνική συνδρομή στην Επιτροπή, εφόσον ο Οργανισμός διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία, για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ιδίως με:

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συμβολή του στην εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR).

γ)  τη συμβολή του στην εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της πιστοποίησης και της εγκατάστασης καθώς και των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR).

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 81 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιστά τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη, με τη συγκατάθεση των κρατών μελών και σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 4.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιστά τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 4 ή, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 6 στοιχείο α).

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

διαγράφεται

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του, καθώς και τα μέλη του τμήματος (ή των τμημάτων) προσφυγών·

ιστ)  εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του, καθώς και τα μέλη του τμήματος (ή των τμημάτων) προσφυγών, τους συμμετέχοντες σε ομάδες εργασίας και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, και άλλα μέλη του προσωπικού που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· οι εν λόγω κανόνες πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων και, κατά περίπτωση, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναλήφθηκαν μετά τη συγκεκριμένη απασχόληση·

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 85 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει συμβουλευτικό σώμα όπου εκπροσωπείται όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων μερών τους οποίους αφορούν οι εργασίες του Οργανισμού, το οποίο συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), ε), στ) και θ). Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει να συμβουλευθεί το συμβουλευτικό σώμα σε άλλα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τη γνώμη του συμβουλευτικού σώματος.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει συμβουλευτικό σώμα όπου εκπροσωπείται όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων μερών τους οποίους αφορούν οι εργασίες του Οργανισμού, το οποίο συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), δ), ε), στ), θ), κ) και κα). Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει να συμβουλευθεί το συμβουλευτικό σώμα σε άλλα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τη γνώμη του συμβουλευτικού σώματος.

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και έναν αναπληρωτή, ο οποίος εκπροσωπεί το μέλος κατά την απουσία του. Η Επιτροπή ορίζει δύο εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των μελών και των αναπληρωτών τους είναι τέσσερα έτη. Η θητεία μπορεί να παραταθεί.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και έναν αναπληρωτή, ο οποίος εκπροσωπεί το μέλος κατά την απουσία του. Η Επιτροπή ορίζει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή. Η διάρκεια της θητείας των μελών και των αναπληρωτών τους είναι τέσσερα έτη. Η θητεία μπορεί να παραταθεί.

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με κριτήρια τις γνώσεις, την αναγνωρισμένη πείρα και τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρογνωσίας τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού, προσόντα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν για την προώθηση των στόχων του παρόντος κανονισμού. Φέρουν τουλάχιστον συνολική ευθύνη για την πολιτική αεροπορικής ασφάλειας στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με κριτήρια τις γνώσεις, την αναγνωρισμένη πείρα και τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρογνωσίας τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού, προσόντα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν για την προώθηση των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το συμβουλευτικό σώμα που αναφέρεται στο άρθρο 85 παράγραφος 4 ορίζει τέσσερα από τα μέλη του για να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο. Τα εν λόγω μέλη εκπροσωπούν, κατά τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται στο συμβουλευτικό σώμα. Η διάρκεια της θητείας τους είναι 24 μήνες και μπορεί να παραταθεί μία φορά για άλλους 24 μήνες.

5.  Το συμβουλευτικό σώμα που αναφέρεται στο άρθρο 85 παράγραφος 4 ορίζει τέσσερα από τα μέλη του για να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο. Τα εν λόγω μέλη εκπροσωπούν, κατά τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται στο συμβουλευτικό σώμα. Η διάρκεια της αρχικής θητείας τους δεν υπερβαίνει τους 48 μήνες αλλά μπορεί να παραταθεί.

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 89 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 85 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και του άρθρου 92 παράγραφος 7, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το ζητήσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η αναφερόμενη στο άρθρο 85 παράγραφος 2 στοιχείο ια) απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 85 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και του άρθρου 92 παράγραφος 7, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου διευθυντή, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 91, τον επικουρεί και τον συμβουλεύει στην εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να ενισχύεται η εποπτεία της διοικητικής και της δημοσιονομικής διαχείρισης.

γ)  με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου διευθυντή, τον επικουρεί και τον συμβουλεύει στην εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να ενισχύεται η εποπτεία της διοικητικής και της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταβίβασης εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού. Οι εν λόγω αποφάσεις παραπέμπονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου προς επιβεβαίωση.

3.  Όταν είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταβίβασης εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού. Οι εν λόγω αποφάσεις παραπέμπονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου προς επιβεβαίωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των πέντε εκ των επτά μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει τις αποφάσεις αυτές με ψηφοφορία στην οποία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και έξι άλλα μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και επιλέγονται μεταξύ των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εντεταλμένος διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Το συμβουλευτικό σώμα δύναται να ορίσει ένα από τα μέλη του ως παρατηρητή.

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και πέντε άλλα μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και επιλέγονται μεταξύ των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εντεταλμένος διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Το συμβουλευτικό σώμα, που αναφέρεται στο άρθρο 85 παράγραφος 4, δύναται να ορίσει ένα από τα μέλη του ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το συμβουλευτικό σώμα πραγματοποιεί τουλάχιστον μία τακτική συνεδρίαση ανά τρίμηνο. Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του.

6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον μία τακτική συνεδρίαση ανά τρίμηνο. Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του, ή του εντεταλμένου διευθυντή, ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των μελών του.

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 90 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό του εκτελεστικού συμβουλίου.

7.  Το εκτελεστικό συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  να καταρτίζει σχέδιο δράσης σε συνέχεια των ευρημάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και των αξιολογήσεων, καθώς και των ερευνών της OLAF, και να υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

ιβ)  να καταρτίζει σχέδιο δράσης σε συνέχεια των ευρημάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και των αξιολογήσεων, καθώς και των ερευνών της OLAF, και να υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 91 – παράγραφος 3 – στοιχείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κ α)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού·

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 92 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η θητεία του εντεταλμένου διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εντεταλμένου διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

3.  Η θητεία του εντεταλμένου διευθυντή είναι πενταετής. Στα μέσα και στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολογήσεις, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εντεταλμένου διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού. Οι εν λόγω αξιολογήσεις διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, ο εντεταλμένος διευθυντής προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά στις ερωτήσεις των μελών της.

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισμού, συστήνονται ένα ή περισσότερα τμήματα προσφυγών. Ο αριθμός των τμημάτων προσφυγών και η κατανομή των εργασιών τους καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 116 παράγραφος 2.

1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη σύσταση τμήματος προσφυγών στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 116 παράγραφος 2.

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το τμήμα ή τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 97. Το τμήμα ή τα τμήματα προσφυγών συνέρχονται οσάκις είναι απαραίτητο.

2.  Το τμήμα προσφυγών είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 97. Το τμήμα προσφυγών συνέρχεται οσάκις είναι απαραίτητο.

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το τμήμα προσφυγών απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και δύο άλλα μέλη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 94 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα των μελών κάθε τμήματος προσφυγών, το καθεστώς τους και τη συμβατική σχέση τους με τον Οργανισμό, τις εξουσίες των επιμέρους μελών κατά τη φάση προετοιμασίας των αποφάσεων και τους όρους ψηφοφορίας. Η Επιτροπή καθορίζει τα ανωτέρω σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει τα απαιτούμενα προσόντα των μελών του τμήματος προσφυγών, το καθεστώς τους και τη συμβατική σχέση τους με τον Οργανισμό, τις εξουσίες των επιμέρους μελών κατά τη φάση προετοιμασίας των αποφάσεων και τους όρους ψηφοφορίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 116 παράγραφος 2.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η θητεία των μελών των τμημάτων προσφυγών, καθώς και των προέδρων και των αναπληρωτών, είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.

1.  Η θητεία των μελών του τμήματος προσφυγών, καθώς και του προέδρου και των αναπληρωτών, είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 95 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.

2.  Τα μέλη του τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 95 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού. Επιτρέπεται για τα μέλη του τμήματος προσφυγών το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

3.  Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού. Επιτρέπεται για τα μέλη του τμήματος προσφυγών το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 95 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν παύονται των καθηκόντων τους ούτε διαγράφονται από τον κατάλογο καταλλήλων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και η Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότησης του διοικητικού συμβουλίου, λάβει σχετική απόφαση.

4.  Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν παύονται των καθηκόντων τους ούτε διαγράφονται από τον κατάλογο καταλλήλων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και η Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότησης του διοικητικού συμβουλίου, λάβει σχετική απόφαση.

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 96 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα μέλη τμήματος προσφυγών δεν συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

1.  Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν μέλος τμήματος προσφυγών κρίνει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνει σχετικά το τμήμα προσφυγών.

2.  Εάν μέλος του τμήματος προσφυγών κρίνει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνει σχετικά το τμήμα προσφυγών.

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οποιοσδήποτε διάδικος στην εκδίκαση προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση οποιουδήποτε μέλους του τμήματος προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες για μεροληπτική στάση του εν λόγω μέλους. Η αίτηση εξαίρεσης δεν γίνεται δεκτή εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 97 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  επιτρέπεται η προσφυγή κατά αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ή 115.

1.  Επιτρέπεται η προσφυγή κατά αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 67α, 67β, 68, 69, 70, 71 ή 115.

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 103 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προσφυγή για την ακύρωση αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ή 115 είναι δυνατόν να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής εντός του Οργανισμού.

2.  Προσφυγή για την ακύρωση αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 66, 67, 67α, 67β, 68, 69, 70, 71 ή 115 είναι δυνατόν να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής εντός του Οργανισμού.

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οσάκις απαιτείται, συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη ή αντλείται εμπειρογνωσία από τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή από άλλα ειδικευμένους φορείς·

β)  συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη ή αντλείται εμπειρογνωσία από τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή από άλλα ειδικευμένους φορείς·

Τροπολογία    315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ο Οργανισμός εκπονεί, κατά το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 3, γνώμες, προδιαγραφές πιστοποίησης, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό, καθορίζει διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτόν, μπορεί να συστήσει ομάδα εργασίας στην οποία κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα. Όπου απαιτείται διαβούλευση σχετικά με στρατιωτικές πτυχές, ο Οργανισμός συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Όταν απαιτείται διαβούλευση σχετικά με τον πιθανό κοινωνικό αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων του Οργανισμού, ο Οργανισμός καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ.

2.  Όταν ο Οργανισμός εκπονεί, κατά το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 3, γνώμες, προδιαγραφές πιστοποίησης, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό, καθορίζει διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτόν, μπορεί να συστήσει ομάδα εργασίας στην οποία κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα. Όπου απαιτείται διαβούλευση σχετικά με στρατιωτικές πτυχές, ο Οργανισμός συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και άλλους αρμόδιους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Όταν απαιτείται διαβούλευση σχετικά με τον πιθανό κοινωνικό αντίκτυπο ή/και τον αντίκτυπο στην υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας των εν λόγω μέτρων του Οργανισμού, ο Οργανισμός καλεί τους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν.

Τροπολογία    316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Μεριμνά ιδίως ότι, επιπλέον της δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 104 παράγραφος 3, παρέχεται ταχέως στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο αντικειμενική, αξιόπιστη και ευνόητη πληροφόρηση για τις εργασίες του Οργανισμού. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η διάθεση των πόρων του για δραστηριότητες επικοινωνίας να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 64.

2.  Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Μεριμνά ιδίως ότι, επιπλέον της δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 104 παράγραφος 3, παρέχεται ταχέως στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο αντικειμενική, αξιόπιστη και ευνόητη πληροφόρηση για τις εργασίες του Οργανισμού.

Τροπολογία    317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη άλλων εσόδων, τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

1.  Όσο εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Οργανισμού, και με την επιφύλαξη άλλων εσόδων, τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 72·

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  δικαιώματα που καταβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. (XXXX/XXX) για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, που συνδέονται με καθήκοντα αρμόδιας αρχής για τις ATM/ANS·

στ)  έσοδα από δικαιώματα που καταβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους εκτελεστικούς κανόνες του (XXXX/XXX) για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού προκειμένου να καλυφθεί το κόστος που συνδέεται με καθήκοντα αρμόδιας αρχής για τις ATM/ANS τα οποία εκτελούνται από τον Οργανισμό·

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο στ), καθήκοντα αρμόδιας αρχής για τις ATM/ANS είναι εκείνα που τα κράτη μέλη έλαβαν υπόψη για τον καθορισμό συγκεκριμένων εξόδων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό βάσει του παρόντος κανονισμού, και που δεν καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ). Τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά, τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο άρθρο 65 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 6 και στο άρθρο 73 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο στ), εφαρμόζονται υπό την εποπτεία του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων, κατά τρόπο διαφανή και δεν συνεπάγονται τη διπλή χρέωση των χρηστών του εναερίου χώρου.

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τακτικοί προϋπολογισμοί, τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται για δραστηριότητες πιστοποίησης και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός είναι διακριτά στους λογαριασμούς του Οργανισμού.

4.  Οι τακτικοί προϋπολογισμοί, τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται για δραστηριότητες πιστοποίησης, τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός, τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές και τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) είναι διακριτά στους λογαριασμούς του Οργανισμού.

Τροπολογία    323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο Οργανισμός προσαρμόζει τον προγραμματισμό του προσωπικού του και τη διαχείριση των πόρων που συνδέονται με τα τέλη και τα δικαιώματα κατά τρόπο ώστε να απορροφώνται γρήγορα τυχόν διακυμάνσεις των εσόδων που προέρχονται από τέλη και δικαιώματα.

5.  Ο Οργανισμός προσαρμόζει, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τον προγραμματισμό του προσωπικού του και τη διαχείριση των πόρων που συνδέονται με τα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα ο εργασιακός φόρτος και τυχόν διακυμάνσεις των εν λόγω εσόδων.

Τροπολογία    324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε έτος ο εντεταλμένος διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδιο πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο. Το εν λόγω σχέδιο πίνακα προσωπικού, όσον αφορά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται από τέλη και δικαιώματα, βασίζεται σε περιορισμένο σύνολο δεικτών εγκεκριμένων από την Επιτροπή για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού, και καθορίζει τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη της των αιτήσεων πιστοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις κατά τα άρθρα 53, 54 και 55. Βάσει του σχεδίου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος. Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

6.  Κάθε έτος ο εντεταλμένος διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδιο πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο. Το εν λόγω σχέδιο πίνακα προσωπικού, όσον αφορά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται από έσοδα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, βασίζεται σε περιορισμένο σύνολο δεικτών εγκεκριμένων από την Επιτροπή για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού, και καθορίζει τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη της των αιτήσεων πιστοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις κατά τα άρθρα 53, 54 και 55. Προτού εγκρίνει το σύνολο δεικτών για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη τρίτου εμπειρογνώμονα και του συμβουλευτικού σώματος ενδιαφερομένων φορέων. Βάσει του σχεδίου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος. Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Τροπολογία    325

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Για το αντίστοιχο μέρος του σχεδίου πίνακα προσωπικού (στην παράγραφο 6) που αφορά τα δημοσιονομικά έσοδα σύμφωνα με την παράγραφο 4 και τις αντίστοιχες θέσεις, δεν λαμβάνεται υπόψη η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με τη μείωση του προϋπολογισμού και των θέσεων.

Τροπολογία    326

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την συνεισφορά υπέρ του Οργανισμού και εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού.

10.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την συνεισφορά υπέρ του Οργανισμού και εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας και την αποδοτικότητα του Οργανισμού και αναφέρονται στην παράγραφο 6.

Τροπολογία    327

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 110 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, απαλλαγή στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν.

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, αποφασίζει, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, για τη χορήγηση ή μη απαλλαγής στον εντεταλμένο διευθυντή του Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν.

Τροπολογία    328

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 127 - η ΥΕ θα σημειώσει την ακριβή ημερομηνία και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 127 - η ΥΕ θα σημειώσει την ακριβή ημερομηνία και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, και του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    329

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 113 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ευρήματα της αξιολόγησης μαζί με τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Τα ευρήματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

3.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ευρήματα της αξιολόγησης μαζί με τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Τα ευρήματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    330

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ), στα άρθρα 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, στο άρθρο 51 παράγραφος 10, στο άρθρο 52 παράγραφος 5, στο άρθρο 72 παράγραφος 4 και στο άρθρο 115 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ), στα άρθρα 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, στο άρθρο 51 παράγραφος 10, στο άρθρο 52 παράγραφος 5, στο άρθρο 64 στοιχείο στ α), στο άρθρο 72 παράγραφος 4 και στο άρθρο 115 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

Τροπολογία    331

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ), τα άρθρα 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, το άρθρο 51 παράγραφος 10, το άρθρο 52 παράγραφος 5, το άρθρο 72 παράγραφος 4 και το άρθρο 115 παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εγείρει αντίρρηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εγείρει αντίρρηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    332

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του Οργανισμού το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εντεταλμένο διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται σε συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού η οποία συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους της έδρας αυτού, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και το αργότερο [η ΥΕ θα σημειώσει την ακριβή ημερομηνία - δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

1.  Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του Οργανισμού το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εντεταλμένο διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται σε συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού η οποία συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους της έδρας αυτού, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και το αργότερο [η ΥΕ θα σημειώσει την ακριβή ημερομηνία - ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    333

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καταργείται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καταργείται.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος Χ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 καταργείται, ωστόσο:

 

α)   τα άρθρα 5, 6 και 6α και τα παραρτήματα III και IV αυτού του κανονισμού, εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς των δηλώσεων έως την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού·

 

β)   τα άρθρα 4 και 7 αυτού του κανονισμού, εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος κανονισμού.

 

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος Χ.

Τροπολογία    334

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 123 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008

Άρθρο 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαθέτει έγκυρο AOC που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)  διαθέτει έγκυρο AOC που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    335

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 123 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008

Άρθρο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

2.   Η συμφωνία μίσθωσης αεροσκάφους υπό όρους, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος κοινοτικός αερομεταφορέας, ή η συμφωνία πλήρους μίσθωσης στην οποία ο κοινοτικός αερομεταφορέας αποτελεί τον εκμισθωτή του αεροσκάφους το οποίο εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης τρίτης χώρας υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. [XX/XXX προσθήκη του αριθμού του παρόντος κανονισμού] και στις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

 

β)   προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

 

5.   Κοινοτικός αερομεταφορέας που μισθώνει αεροσκάφος υπό όρους το οποίο έχει νηολογηθεί σε τρίτη χώρα λαμβάνει προηγουμένως την έγκριση της αρχής που είναι αρμόδια για το AOC του. Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [XX/XXX θα προστεθεί παραπομπή στον παρόντα κανονισμό] και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.».

 

Τροπολογία    336

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάντα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) YYYY/N[αναφορά του νέου κανονισμού] και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη, εκτός εάν συμβάντα ή άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλέσουν θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή εάν πρόκειται για αεροσκάφη άλλα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάντα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) YYYY/N [αναφορά του νέου κανονισμού] και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη, εκτός εάν συμβάντα ή άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλέσουν, ή θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει, θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή εάν πρόκειται για αεροσκάφη άλλα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τροπολογία    337

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] ο Οργανισμός προβαίνει σε συστάσεις προς την Επιτροπή, σε συνάρτηση με το άρθρο 65 παράγραφος 1, σχετικά με την αξιοπλοΐα και τις άδειες χειριστών αεροσκαφών αναφορικά με ελαφρά αθλητικά αεροσκάφη των οποίων η μέγιστη μάζα απογείωσης δεν υπερβαίνει τα 600 kg για αεροσκάφη που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό ή τα 650 kg για αεροσκάφη που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό. Οι εν λόγω συστάσεις θα είναι αναλογικές, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4, τη φύση και την επικινδυνότητα της συναφούς δραστηριότητας, και θα προβλέπουν διαλειτουργικότητα σε σχέση με συγκρίσιμα πρότυπα που υφίστανται σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών.

Τροπολογία    338

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Έως ... [τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] ο Οργανισμός εκδίδει καθοδηγητικό υλικό για οικειοθελή χρήση από τα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης αναλογικών εθνικών κανόνων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των αεροσκαφών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία    339

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορίες αεροσκαφών για τις οποίες δεν ισχύει ο κανονισμός:

Κατηγορίες επανδρωμένων αεροσκαφών για τις οποίες δεν ισχύει ο κανονισμός:

Τροπολογία    340

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αεροσκάφη των οποίων τουλάχιστον το 51 % έχει κατασκευασθεί από ερασιτέχνη ή μη κερδοσκοπικό σύλλογο ερασιτεχνών, για δικό του σκοπό και χωρίς εμπορικό στόχο·

γ)  αεροσκάφη για τα οποία, ερασιτέχνης ή μη κερδοσκοπικός σύλλογος ερασιτεχνών, για δικό του σκοπό και χωρίς εμπορικό στόχο, συνέβαλε με τουλάχιστον 300 ώρες εργασίας στο συνολικό χρόνο κατασκευής ή κατασκεύασε τουλάχιστον το 51% του αεροσκάφους·

Τροπολογία    341

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αεροπλάνα των οποίων η ταχύτητα απώλειας στήριξης ή η κατώτατη ταχύτητα σταθερής πτήσης σε διαμόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους διορθωμένης ταχύτητας αέρος (CAS) και με το πολύ δύο θέσεις, καθώς και ελικόπτερα και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα με το πολύ δύο θέσεις, των οποίων η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ), όπως καταγράφεται από τα κράτη μέλη, δεν υπερβαίνει:

ε)  αεροσκάφη των οποίων η μετρήσιμη ταχύτητα απώλειας στήριξης ή η κατώτατη ταχύτητα σταθερής πτήσης σε διαμόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους διορθωμένης ταχύτητας αέρος (CAS) και με το πολύ δύο θέσεις, καθώς και ελικόπτερα, γυροπλάνα, αερόστατα και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα με το πολύ δύο θέσεις, των οποίων η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ) δεν υπερβαίνει τα 600kg για αεροσκάφη που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό ή τα 650 kg για αεροσκάφη που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό και το απόβαρο, εκτός καυσίμων, δεν υπερβαίνει τα 350kg, όπως καταγράφεται από τα κράτη μέλη·

i)  τα 300 kg για μονοθέσιο αεροπλάνο/ελικόπτερο ξηράς·

 

ii)  τα 450 kg για διθέσιο αεροπλάνο/ελικόπτερο ξηράς·

 

iii)  τα 330 kg για μονοθέσιο αμφίβιο ή υδροπλάνο/ελικόπτερο·

 

iv)  τα 495 kg για διθέσιο αμφίβιο αεροπλάνο ή υδροπλάνο/ελικόπτερο, με την προϋπόθεση ότι, όταν λειτουργεί ταυτόχρονα ως υδροπλάνο/ελικόπτερο και ως αεροσκάφος/ελικόπτερο ξηράς, δεν υπερβαίνει κανένα από τα όρια ΜΤΟΜ, ανάλογα με την περίπτωση·

 

v)  τα 472,5 kg για διθέσιο αεροπλάνο ξηράς που διαθέτει εγκατεστημένο στο κέλυφος σύστημα αλεξίπτωτου για την ανάκτηση του αεροσκάφους·

 

vi)  τα 540 kg για διθέσιο αεροπλάνο ξηράς που διαθέτει εγκατεστημένο στο κέλυφος σύστημα αλεξίπτωτου για την ανάκτηση του αεροπλάνου και είναι εξοπλισμένο με υβριδικό/ηλεκτρικό προωστικό σύστημα·

 

vii)  τα 315 kg για μονοθέσιο αεροπλάνο ξηράς που διαθέτει εγκατεστημένο στο κέλυφος σύστημα αλεξίπτωτου για την ανάκτηση του αεροπλάνου·

 

viii)  τα 365 kg για μονοθέσιο αεροπλάνο ξηράς που διαθέτει εγκατεστημένο στο κέλυφος σύστημα αλεξίπτωτου για την ανάκτηση του αεροπλάνου και είναι εξοπλισμένο με υβριδικό/ηλεκτρικό προωστικό σύστημα·

 

Τροπολογία    342

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  μονοθέσια και διθέσια γυροπλάνα των οποίων η ΜΤΟΜ δεν υπερβαίνει τα 560 kg·

διαγράφεται

Τροπολογία    343

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ανεμόπτερα και μηχανοκίνητα ανεμόπτερα με ΜΤΟΜ που δεν υπερβαίνει τα 250 kg για τα μονοθέσια ή τα 400 kg για τα διθέσια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τον οποίων η απογείωση γίνεται με τα πόδια·

διαγράφεται

Τροπολογία    344

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι κανόνες αξιοπλοΐας που εκδίδονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είναι αναλογικοί, λαμβάνουν υπόψη τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4, τη φύση και την επικινδυνότητα της συναφούς δραστηριότητας, βασίζονται στη διαλειτουργικότητα και προβλέπουν αυτή σε σχέση με συγκρίσιμα πρότυπα που υφίστανται σε σημαντικές αγορές τρίτων χωρών και λαμβάνουν επίσης υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β). Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών των κανόνων αναγνωρίζονται αμοιβαία εντός της επικράτειας στην οποία εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

Τροπολογία    345

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ακεραιότητα του προϊόντος πρέπει να εξασφαλίζεται για το σύνολο των προβλεπόμενων συνθηκών πτήσης για τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους. Η συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις πρέπει να καταδεικνύεται με εκτιμήσεις ή αναλύσεις, όπου χρειάζεται, με τη βοήθεια δοκιμών.

Η ακεραιότητα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της ασφάλειας των πληροφοριών, πρέπει να εξασφαλίζεται για το σύνολο των προβλεπόμενων συνθηκών πτήσης για τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους. Η συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις πρέπει να καταδεικνύεται με εκτιμήσεις ή αναλύσεις, όπου χρειάζεται, με τη βοήθεια δοκιμών.

Τροπολογία    346

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.3.5α.  Το αεροσκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συστήματα συνεχούς παρακολούθησης πτήσης και καταγραφής δεδομένων πτήσης. Όλα τα δεδομένα πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων του θαλάμου διακυβέρνησης, πρέπει να τηλεφορτώνονται σε επίγεια βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία    347

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4.3.  Ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόκληση κινδύνων.

1.4.3.  Ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός πρέπει να αποκλείει σφάλματα που οδηγούν στην πρόκληση κινδύνων.

Τροπολογία    348

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.  Πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξετασθεί τα κατωτέρω για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας για τους επιβαίνοντες, καθώς και για τα άτομα στο έδαφος κατά τη λειτουργία του προϊόντος:

2.1.  Πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξετασθεί τα κατωτέρω για τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας για τους επιβαίνοντες, καθώς και για τα άτομα στο έδαφος κατά τη λειτουργία του προϊόντος:

Τροπολογία    349

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 4.

1.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 4.

Τροπολογία    350

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι εκπομπές, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 4.

2.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 4.

Τροπολογία    351

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές που οφείλονται στην εξάτμιση ή την απόρριψη υγρών, λαμβανομένου υπόψη του σημείου 4.

3.  Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές που οφείλονται στην εξάτμιση ή την απόρριψη υγρών, λαμβανομένων υπόψη της τεχνολογικής εφικτότητας, της οικονομικής δικαιοσύνης και του σημείου 4.

Τροπολογία    352

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σημείο 3 – σημείο 3.1 – σημείο 3.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλοι οι χειριστές πρέπει σε περιοδική βάση να αποδεικνύουν την καλή κατάσταση της υγείας τους για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων που εκτελούν, λαμβανομένου υπόψη του είδους της δραστηριότητας. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλληλη αξιολόγηση βασισμένη στη βέλτιστη αεροϊατρική πρακτική, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και την ενδεχόμενη νοητική και σωματική φθορά λόγω ηλικίας.

Όλοι οι χειριστές πρέπει να είναι νοητικά και σωματικά ικανοί να εκτελούν με ασφάλεια τα καθήκοντά τους, λαμβανομένων υπόψη του είδους της δραστηριότητας και της ενδεχόμενης νοητικής και σωματικής φθοράς, ιδίως λόγω ηλικίας. Τα παραπάνω διαπιστώνονται μετά από αξιολόγηση κινδύνου.

Τροπολογία    353

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.5.  Όλα τα δεδομένα, τα έγγραφα, τα αρχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την καταγραφή της συμμόρφωσης με τους όρους που προδιαγράφονται στο σημείο 5.3 πρέπει να τηρούνται σε κάθε πτήση και να παραμένουν διαθέσιμα για ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους της λειτουργίας.

1.5.  Όλα τα δεδομένα, τα έγγραφα, τα αρχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την καταγραφή της συμμόρφωσης με τους όρους που προδιαγράφονται στο σημείο 5.3 πρέπει να τηρούνται σε κάθε πτήση και να παραμένουν διαθέσιμα και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση για ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους της λειτουργίας.

Τροπολογία    354

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 4 – σημείο 4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο 4.1, για λειτουργίες με ελικόπτερα επιτρέπεται η στιγμιαία πτήση μέσω του περιοριστικού φακέλου πτήσης ταχύτητας-ύψους, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφαλείας.

4.2.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο 4.1, για λειτουργίες με ελικόπτερα επιτρέπεται η στιγμιαία πτήση μέσω του περιοριστικού φακέλου πτήσης ταχύτητας-ύψους, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφαλείας.

Τροπολογία    355

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 6 – σημείο 6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.4.  Τα αρχεία που είναι αναγκαία για να καταδειχτεί η αξιοπλοΐα και η κατάσταση περιβαλλοντικής συμβατότητας του αεροσκάφους πρέπει να φυλάσσονται για τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στις εφαρμοστέες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, έως ότου οι πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες ως προς το αντικείμενο και την αναλυτικότητά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι για διάστημα μικρότερο των 24 μηνών.

6.4.  Τα αρχεία που είναι αναγκαία για να καταδειχτεί η αξιοπλοΐα και η κατάσταση περιβαλλοντικής συμβατότητας του αεροσκάφους πρέπει να φυλάσσονται και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση για τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στις εφαρμοστέες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, έως ότου οι πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες ως προς το αντικείμενο και την αναλυτικότητά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι για διάστημα μικρότερο των 24 μηνών.

Τροπολογία    356

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 6 – σημείο 6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.5.  Όλες οι τροποποιήσεις και οι επισκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας των προϊόντων. Τα δεδομένα που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας των προϊόντων πρέπει να φυλάσσονται.

6.5.  Όλες οι τροποποιήσεις και οι επισκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας των προϊόντων. Τα δεδομένα που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας των προϊόντων πρέπει να φυλάσσονται και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.

Τροπολογία    357

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 7 – σημείο 7.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.2.  Ο κυβερνήτης πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να δίδει κάθε εντολή και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση της λειτουργίας και της ασφαλείας του αεροσκάφους και των μεταφερόμενων προσώπων και/ή των περιουσιακών στοιχείων.

7.2.  Ο κυβερνήτης πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να δίδει κάθε εντολή και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση της λειτουργίας και την ασφάλεια του αεροσκάφους και των μεταφερόμενων προσώπων και/ή των περιουσιακών στοιχείων. Ο κυβερνήτης πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί την εξουσία αυτή χωρίς καμία παρεμβολή.

Τροπολογία    358

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – τμήμα 8 – σημείο 8.1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και να εφαρμόζει και να διατηρεί προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου για τα μέλη πληρώματος και άλλα μέλη του προσωπικού·

β)  ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και να εφαρμόζει και να διατηρεί προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου για τα μέλη πληρώματος και άλλα μέλη του προσωπικού· ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχει στα μέλη του πληρώματος την εκπαίδευση και να διεξάγει τους ελέγχους που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται το κύρος των αδειών τους και προκειμένου να αποκτούν και να διατηρούν τις ικανότητες και την πείρα που χρειάζονται για τον χειρισμό του αεροσκάφους στο οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του φορέα εκμετάλλευσης να εφαρμόζει αναλογικά συστήματα με τα οποία διασφαλίζεται κέρδος από τις επενδύσεις του φορέα εκμετάλλευσης στην εκπαίδευση, δεν επιτρέπεται στα μέλη του πληρώματος να χειρίζονται εμπορικό αεροσκάφος κατά το διάστημα που υποχρεούνται να πληρώνουν απευθείας τον φορέα εκμετάλλευσης ή εμμέσως τρίτους για να λάβουν την εκπαίδευση που απαιτείται για τη διατήρηση της άδειάς τους και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τον χειρισμό του αεροσκάφους του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    359

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο φορέας και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνική επάρκεια και να είναι απαλλαγμένοι από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των καθηκόντων πιστοποίησης και εποπτείας, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που αφορούν τα εν λόγω αποτελέσματα.

2.  Ο φορέας και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνική επάρκεια και να είναι απαλλαγμένοι από πιέσεις και προτροπές κάθε είδους, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση και τις αποφάσεις τους ή τα αποτελέσματα των καθηκόντων πιστοποίησης και εποπτείας, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που αφορούν τα εν λόγω αποτελέσματα.

Τροπολογία    360

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – σημείο 1 – σημείο 1.4 – σημείο 1.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4.2.  Τα δεδομένα είναι ακριβή, ευανάγνωστα, πλήρη και σαφή. Διατηρούνται κατάλληλα επίπεδα ακεραιότητας.

1.4.2.  Τα δεδομένα είναι ακριβή, ευανάγνωστα, πλήρη και σαφή. Διατηρούνται η γνησιότητα και κατάλληλα επίπεδα ακεραιότητας.

Τροπολογία    361

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – σημείο 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου χρησιμοποιεί μόνον εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό στις λειτουργίες και τη συντήρηση του αεροδρομίου, διασφαλίζει, ο ίδιος ή μέσω συμφωνιών με τρίτους, την εφαρμογή και διατήρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια όλου του προσωπικού αυτού·

ια)  ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου χρησιμοποιεί μόνον εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό στις λειτουργίες και τη συντήρηση του αεροδρομίου, διασφαλίζει, ο ίδιος ή μέσω διακανονισμών με τρίτους, την εφαρμογή και διατήρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια όλου του προσωπικού αυτού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολογείται από εκπαιδευτές και από εκτιμητές που διαθέτουν επαρκή σχετική πείρα, προσόντα και επάρκεια να εκτελούν τέτοιου είδους καθήκοντα·

Τροπολογία    362

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – σημείο 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  το προσωπικό διάσωσης και πυρόσβεσης είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο για να επιχειρεί στο περιβάλλον του αεροδρομίου. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου εφαρμόζει και διατηρεί προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια του προσωπικού αυτού· και

ιγ)  το προσωπικό διάσωσης και πυρόσβεσης, καθώς και το προσωπικό υπηρεσιών διαχείρισης χώρων στάθμευσης, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο για να επιχειρεί στο περιβάλλον του αεροδρομίου. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου εφαρμόζει και διατηρεί, ο ίδιος ή μέσω διακανονισμών με τρίτους, προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια του προσωπικού αυτού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολογείται από εκπαιδευτές και από εκτιμητές που διαθέτουν επαρκή σχετική πείρα, προσόντα και επάρκεια να εκτελούν τέτοιου είδους καθήκοντα·

Τροπολογία    363

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – σημείο 4 – σημείο 4.1 – στοιχείο ζ – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1)  ο πάροχος χρησιμοποιεί μόνον επαρκώς εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό και διασφαλίζει την εφαρμογή και διατήρηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια όλου του προσωπικού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολογείται από εκπαιδευτές και από εκτιμητές που διαθέτουν επαρκή σχετική πείρα, προσόντα και επάρκεια να εκτελούν τέτοιου είδους καθήκοντα·

Τροπολογία    364

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VII – σημείο 4 – σημείο 4.1 – στοιχείο ζ – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2)  ο πάροχος εξασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού αποδεικνύουν περιοδικά την καλή κατάσταση της υγείας τους, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη σωματική όσο και τη νοητική ικανότητα, ώστε να εκτελούν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους, ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητάς τους και, πιο συγκεκριμένα, τον πιθανό της αντίκτυπο στην ασφάλεια και στην προστασία από έκνομες ενέργειες.

Τροπολογία    365

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 1 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.2α.  Πρέπει να ορίζεται ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ATM/ANS σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων ή διακοπής της παροχής υπηρεσιών, με εκ των προτέρων συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών τουλάχιστον σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών ασφάλειας, σε αποστολές που αφορούν τη δημόσια υγεία, σε διπλωματικές πτήσεις καθώς και πτήσεις οι οποίες δεν κατευθύνονται προς/ δεν αναχωρούν από αερολιμένα του εκάστοτε κράτους μέλους. Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διακοπή δεν προκαλεί συμφόρηση ή κινδύνους ασφαλείας στον εναέριο χώρο γειτονικών κρατών και ότι όλοι οι χρήστες του εναερίου χώρου τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης κατά την παροχή πρόσβασης στον εναέριο χώρο και σε υπηρεσίες.

Τροπολογία    366

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – σημείο 2.1 – σημείο 2.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.2.  Οι αεροναυτικές πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες, σαφείς και κατάλληλης ακεραιότητας, σε κατάλληλο μορφότυπο για τους χρήστες.

2.1.2.  Οι αεροναυτικές πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες, σαφείς, γνήσιες, και κατάλληλης ακεραιότητας, καθώς και σε μορφότυπο κατάλληλο για τους χρήστες.

Τροπολογία    367

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.2.  Στο μέτρο του δυνατού, οι μετεωρολογικές πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες, κατάλληλης ακεραιότητας και σαφείς για τις ανάγκες των χρηστών του εναερίου χώρου.

2.2.2.  Στο μέτρο του δυνατού, οι μετεωρολογικές πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες, γνήσιες, κατάλληλης ακεραιότητας και σαφείς για τις ανάγκες των χρηστών του εναερίου χώρου.

Τροπολογία    368

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επικοινωνιακές υπηρεσίες επιτυγχάνουν και διατηρούν επαρκείς επιδόσεις, από πλευράς διαθεσιμότητας, ακεραιότητας, συνέχειας και χρονικής ακρίβειας. Είναι ταχείες και προστατευμένες από δολιοφθορά.

Οι επικοινωνιακές υπηρεσίες επιτυγχάνουν και διατηρούν επαρκείς επιδόσεις, από πλευράς διαθεσιμότητας, ακεραιότητας, συνέχειας και χρονικής ακρίβειας. Είναι ταχείες και προστατευμένες από δολιοφθορά και παρεμβολές.

Τροπολογία    369

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υπηρεσίες πλοήγησης επιτυγχάνουν και διατηρούν επαρκές επίπεδο επιδόσεων όσον αφορά τις πληροφορίες καθοδήγησης, εντοπισμού θέσης και, εφόσον παρέχονται, πληροφορίες χρονισμού. Στα κριτήρια επιδόσεων περιλαμβάνονται η ακρίβεια, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η συνέχεια.

Οι υπηρεσίες πλοήγησης επιτυγχάνουν και διατηρούν επαρκές επίπεδο επιδόσεων όσον αφορά τις πληροφορίες καθοδήγησης, εντοπισμού θέσης και, εφόσον παρέχονται, πληροφορίες χρονισμού. Στα κριτήρια επιδόσεων περιλαμβάνονται η ακρίβεια, η ακεραιότητα, η γνησιότητα, η διαθεσιμότητα και η συνέχεια.

Τροπολογία    370

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υπηρεσίες επιτήρησης καθορίζουν την αντίστοιχη θέση των αεροσκαφών στον αέρα και των υπολοίπων αεροσκαφών και των χερσαίων οχημάτων στην επιφάνεια του αεροδρομίου, με επαρκείς επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη συνέχεια και την πιθανότητα ανίχνευσης.

Οι υπηρεσίες επιτήρησης καθορίζουν την αντίστοιχη θέση των αεροσκαφών στον αέρα και των υπολοίπων αεροσκαφών και των χερσαίων οχημάτων στην επιφάνεια του αεροδρομίου, με επαρκείς επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη γνησιότητα, τη συνέχεια και την πιθανότητα ανίχνευσης.

Τροπολογία    371

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην τακτική διαχείριση των ροών εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση χρησιμοποιούνται και παρέχονται επαρκώς ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον όγκο και τη φύση της προγραμματισμένης εναέριας κυκλοφορίας που επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών και πραγματοποιείται συντονισμός και διαπραγμάτευση για την αλλαγή διαδρομής ή την καθυστέρηση των ροών κυκλοφορίας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος συμφόρησης στον αέρα ή στα αεροδρόμια. Η διαχείριση της ροής εκτελείται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στη χρήση του εναέριου χώρου και την ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. Βασίζεται στην ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η χωρητικότητα παρέχεται έγκαιρα, με ευελιξία και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο αεροναυτιλίας.

Στην τακτική διαχείριση των ροών εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση χρησιμοποιούνται και παρέχονται επαρκώς ακριβείς, γνήσιες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον όγκο και τη φύση της προγραμματισμένης εναέριας κυκλοφορίας που επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών και πραγματοποιείται συντονισμός και διαπραγμάτευση για την αλλαγή διαδρομής ή την καθυστέρηση των ροών κυκλοφορίας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος συμφόρησης στον αέρα ή στα αεροδρόμια. Η διαχείριση της ροής εκτελείται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στη χρήση του εναέριου χώρου και την ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. Βασίζεται στην ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η χωρητικότητα παρέχεται έγκαιρα, με ευελιξία και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο αεροναυτιλίας.

Τροπολογία    372

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS με τα οποία παρέχονται σχετικές πληροφορίες από και προς το αεροσκάφος και στο έδαφος σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εγκαθίστανται, συντηρούνται και λειτουργούν ορθά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αρμόζουν για το σκοπό τους.

Τα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS με τα οποία παρέχονται σχετικές πληροφορίες από και προς το αεροσκάφος και στο έδαφος σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εγκαθίστανται, συντηρούνται, προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική παρεμβολή, και λειτουργούν ορθά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αρμόζουν για το σκοπό τους.

Τροπολογία    373

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 6 – σημείο 6.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6.2α.  Τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στην εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας πρέπει να είναι εκπαιδευμένα και να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο για την απόκτηση και διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου επάρκειας προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντα ασφαλείας που τους ανατίθενται.

Τροπολογία    374

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Άτομο που χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να γνωρίζει τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με τις σκοπούμενες λειτουργίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη, την ασφάλιση, την προστασία από έκνομες ενέργειες ή την προστασία του περιβάλλοντος. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας και ασφαλή διαχωρισμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από άτομα στο έδαφος και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου. Εν προκειμένω συμπεριλαμβάνεται η εξοικείωση με τις οδηγίες χρήσης που παρέχει ο κατασκευαστής και με όλες τις σχετικές λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τους εφαρμοστέους κανόνες αέρος και τις διαδικασίες ATM/ANS.

α)  Ο εξ αποστάσεως χειριστής πρέπει να γνωρίζει τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με τις σκοπούμενες λειτουργίες, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ευθύνη, την ασφάλιση, την προστασία από έκνομες ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο εξ αποστάσεως χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας και ασφαλή διαχωρισμό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από άτομα στο έδαφος και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου. Εν προκειμένω συμπεριλαμβάνεται η καλή γνώση των οδηγιών χρήσης που παρέχει ο κατασκευαστής, της ασφαλούς και φιλικής προς το περιβάλλον χρήσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο, και όλων των σχετικών λειτουργιών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των εφαρμοστέων κανόνων αέρος και των διαδικασιών ATM/ANS.

Τροπολογία    375

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τρόπο που αρμόζει στη λειτουργία του και μπορεί να λειτουργεί, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα όταν οι εν λόγω λειτουργίες εκτελούνται υπό τις συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκε το αεροσκάφος.

β)  Μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τρόπο που αρμόζει στη λειτουργία του και μπορεί να λειτουργεί, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα.

Τροπολογία    376

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Εάν είναι αναγκαίο για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία από έκνομες ενέργειες και το περιβάλλον, οι οποίοι οφείλονται στη λειτουργία τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα και ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες στις οποίες λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό τους και εξ ορισμού οι αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις ανάγκες, τα εν λόγω χαρακτηριστικά και λειτουργίες πρέπει να εξασφαλίζουν την εύκολη ταυτοποίηση των αεροσκαφών και της φύσης και του σκοπού λειτουργίας τους· και να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι ισχύοντες περιορισμοί, απαγορεύσεις ή οι όροι, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, πέραν ορισμένων αποστάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης ή σε ορισμένες απόλυτα ύψη.

γ)  Για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία από έκνομες ενέργειες και το περιβάλλον, οι οποίοι οφείλονται στη λειτουργία τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα και ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες στις οποίες λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό τους και εξ ορισμού οι αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά και λειτουργίες πρέπει να εξασφαλίζουν την εύκολη ταυτοποίηση των αεροσκαφών και της φύσης και του σκοπού λειτουργίας τους· και να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι ισχύοντες περιορισμοί, απαγορεύσεις ή οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εντοπισμού και αποφυγής, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες (όπως χημικά και πυρηνικά εργοστάσια, βιομηχανικοί χώροι και αεροδρόμια), πέραν ορισμένων αποστάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης ή σε ορισμένες απόλυτα ύψη.

Τροπολογία    377

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Το σύστημα καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο στ α) σέβεται την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το σύστημα καταχώρισης πρέπει να διασφαλίσει την ενσωμάτωση εγγυήσεων ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    378

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας για τα πρόσωπα στο έδαφος και άλλους χρήστες του εναέριου χώρου κατά τη λειτουργία μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου της λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες:

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις για τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας για τα πρόσωπα στο έδαφος και άλλους χρήστες του εναέριου χώρου κατά τη λειτουργία μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου της λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες:

Τροπολογία    379

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 2 – σημείο 2.1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει μια νοοτροπία ασφάλειας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, όλα τα προϊόντα μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να συνοδεύονται από φυλλάδια, ενώ κάθε είδους διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής διαφήμισης, πρέπει να εκθέτει εκ νέου τα κύρια σημεία των εν λόγω φυλλαδίων·

Τροπολογία    380

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 2 – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσωπο που χειρίζεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της λειτουργίας ανάλογη των κινδύνων που σχετίζονται με το είδος της λειτουργίας. Το πρόσωπο αυτό πρέπει επίσης να αποδεικνύει την καλή κατάσταση της υγείας του, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Ο εξ αποστάσεως χειριστής διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της λειτουργίας ανάλογη των κινδύνων που σχετίζονται με το είδος της λειτουργίας. Για λειτουργίες εμπορικού χαρακτήρα και λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση, χορηγείται στον εξ αποστάσεως χειριστή, κατόπιν αίτησης, άδεια χειρισμού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που θεσπίζονται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Το πρόσωπο αυτό πρέπει επίσης να αποδεικνύει την καλή κατάσταση της υγείας του, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Τροπολογία    381

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IX – σημείο 2 – σημείο 2.4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επιχειρήσεις που διεξάγονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα σχετικά δικαιώματα που προστατεύονται από το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και όπως ρυθμίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των