Menettely : 2015/0277(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0364/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0364/2016

Keskustelut :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Äänestykset :

PV 12/06/2018 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0245

MIETINTÖ     ***I
PDF 1235kWORD 172k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0613),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0389/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Italian senaatin ja Maltan parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0364/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin ilmailuviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  On asianmukaista ottaa huomioon 29 päivänä lokakuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma yleisesti miehittämättöminä ilma-aluksina (UAV) tunnettujen etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallisesta käytöstä siviili-ilmailun alalla1 a.

 

______________

 

1 a 2014/2243(INI)

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Korkea ja yhtenäinen turvallisuus- ja ympäristönsuojelutaso olisi siviili-ilmailun alalla aina varmistettava vahvistamalla yhteiset turvallisuussäännöt ja toimenpitein, joilla varmistetaan, että unionissa siviili-ilmailussa liikkuvat tuotteet sekä siinä toimivat henkilöt ja organisaatiot noudattavat näitä sääntöjä ja ympäristön suojelemiseksi vahvistettuja sääntöjä.

(1)  Korkea ja yhtenäinen turvallisuustaso olisi siviili-ilmailun alalla aina varmistettava vahvistamalla yhteiset turvallisuussäännöt ja toimenpitein, joilla varmistetaan, että unionissa siviili-ilmailussa liikkuvat tuotteet sekä siinä toimivat henkilöt ja organisaatiot noudattavat näitä sääntöjä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Lisäksi ympäristönsuojelun korkea ja yhtenäinen taso olisi aina taattava toimenpitein, joilla varmistetaan, että unionissa siviili-ilmailussa liikkuvat tuotteet sekä siinä toimivat henkilöt ja organisaatiot noudattavat asiaan liittyviä unionin sääntöjä sekä kansainvälisiä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Viraston olisi edistettävä energian säästämistä ja energiakulutuksen vähentämistä sekä päästöjen ilmastonmuutoksen, melun ja ilmansaasteiden kannalta kielteisten vaikutusten lieventämistä. Viraston olisi siksi otettava toimintansa lähtökohdaksi yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat asetukset sekä hyödynnettävä ilmaliikenteen hallinnan / lennonvarmistuspalvelujen (ATM/ANS) parannettua rajat ylittävää toimivuutta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ei ole tarkoituksenmukaista vaatia yhteisten sääntöjen soveltamista kaikkiin ilma-aluksiin. Erityisesti sellaisten ilma-alusten tapauksessa, jotka ovat suunnittelultaan yksinkertaisia tai joilla harjoitetaan pääasiassa paikallista liikennettä, sekä ilma-alusten, jotka ovat harrasterakenteisia tai erityisen harvinaisia taikka joita on olemassa vain hyvin pieni määrä, riski siviili-ilmailun turvallisuudelle on vähäinen. Niiden viranomaisvalvonta olisi säilytettävä jäsenvaltioilla, eikä tällä asetuksella pitäisi velvoittaa muita jäsenvaltioita tunnustamaan tällaisia kansallisia järjestelyjä.

(3)  Ei ole tarkoituksenmukaista vaatia yhteisten sääntöjen soveltamista kaikkiin ilma-aluksiin. Erityisesti sellaisten ilma-alusten tapauksessa, jotka ovat suunnittelultaan yksinkertaisia tai joilla harjoitetaan pääasiassa paikallista liikennettä, sekä ilma-alusten, jotka ovat harrasterakenteisia tai erityisen harvinaisia taikka joita on olemassa vain hyvin pieni määrä, riski siviili-ilmailun turvallisuudelle on vähäinen. Niiden viranomaisvalvonta olisi säilytettävä jäsenvaltioilla, eikä tällä asetuksella pitäisi velvoittaa muita jäsenvaltioita tunnustamaan tällaisia kansallisia järjestelyjä. Komission olisi kuitenkin helpotettava yhteisten lentokelpoisuusstandardien ja ohjeaineiston käyttöönottoa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a, b, c, g ja h alakohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Olisi säädettävä kuitenkin mahdollisuudesta soveltaa tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä tiettyihin tämän asetuksen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle jääviin ilma-alustyyppeihin. Tämä koskee erityisesti ilma-aluksia, jotka valmistetaan teollisesti ja jotka voisivat hyötyä vapaasta liikkuvuudesta unionissa. Tällaisten ilma-alusten suunnitteluun osallistuvien organisaatioiden olisi voitava pyytää komissiota päättämään, että unionin vaatimuksia, jotka koskevat ilma-aluksen suunnittelua, valmistusta ja huoltoa, sovelletaan tällaisten organisaatioiden markkinoille tuomiin uudentyyppisiin ilma-aluksiin.

(4)  Olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä tiettyihin tämän asetuksen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle jääviin ilma-alustyyppeihin. Tämä koskee erityisesti ilma-aluksia, jotka valmistetaan teollisesti ja jotka voisivat hyötyä vapaasta liikkuvuudesta unionissa. Tällaisten ilma-alusten suunnitteluun osallistuvien organisaatioiden olisi voitava pyytää komissiota päättämään, että unionin vaatimuksia, jotka koskevat ilma-aluksen suunnittelua, valmistusta ja huoltoa, sovelletaan tällaisten organisaatioiden markkinoille tuomiin uudentyyppisiin ilma-aluksiin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jäsenvaltioiden olisi komission ennakkoon antaman luvan jälkeen voitava vapauttaa tämän asetuksen säännösten soveltamisesta liikennemääriltään pienet lentopaikat edellyttäen, että kyseiset lentopaikat kuitenkin täyttävät yhteiset vähimmäisturvallisuustavoitteet, jotka vahvistetaan asianomaisissa keskeisissä vaatimuksissa. Kun jäsenvaltio myöntää tällaisia vapautuksia, näitä vapautuksia olisi sovellettava myös tällaisella lentopaikalla käytettäviin laitteisiin sekä vapautuksen saaneilla lentopaikoilla toimiviin maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjoajiin. Jäsenvaltioiden lentopaikoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa myöntämien vapautusten olisi pysyttävä voimassa, ja samalla olisi varmistettava, että näitä vapautuksia koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla.

(6)  Jäsenvaltioiden olisi komissiolle ennakkoon tehdyn ilmoituksen ja viraston päätöksen jälkeen voitava vapauttaa tämän asetuksen säännösten soveltamisesta liikennemääriltään pienet lentopaikat edellyttäen, että kyseiset lentopaikat kuitenkin täyttävät yhteiset vähimmäisturvallisuustavoitteet, jotka vahvistetaan asianomaisissa keskeisissä vaatimuksissa. Kun jäsenvaltio myöntää tällaisia vapautuksia, näitä vapautuksia olisi sovellettava myös tällaisella lentopaikalla käytettäviin laitteisiin sekä vapautuksen saaneiden lentopaikkojen asematasovalvontaan. Jäsenvaltioiden lentopaikoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa myöntämien vapautusten olisi pysyttävä voimassa, ja samalla olisi varmistettava, että näitä vapautuksia koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jäsenvaltiot voivat erityisesti turvallisuuden, yhteentoimivuuden tai tehokkuuden saavuttamiseksi pitää suotavampana, että valtion ilma-aluksiin sekä ilmaliikenteen hallintaan (ATM) ja lennonvarmistuspalveluihin (ANS), kun niistä vastaa puolustusvoimat, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sijaan. Tämän olisi oltava mahdollista. Komissiolle olisi annettava tarvittava täytäntöönpanovalta päättää tällaisista pyynnöistä. Tätä mahdollisuutta hyödyntävien jäsenvaltioiden olisi toimittava yhteistyössä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, kanssa erityisesti toimittamalla kaikki tarvittavat tiedot sen varmistamiseen, että ilma-alukset ja lentotoiminta noudattavat tämän asetuksen asianomaisia säännöksiä.

(7)  Jäsenvaltiot voivat turvallisuuden ja yhteentoimivuuden saavuttamiseksi pitää suotavampana, että valtion ilma-aluksiin sekä ilmaliikenteen hallintaan (ATM) ja lennonvarmistuspalveluihin (ANS), kun niistä vastaa puolustusvoimat, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sijaan. Tätä mahdollisuutta hyödyntävien jäsenvaltioiden olisi toimittava yhteistyössä Euroopan unionin ilmailuviraston, jäljempänä ’virasto’, kanssa erityisesti toimittamalla kaikki tarvittavat tiedot sen varmistamiseen, että ilma-alukset ja lentotoiminta noudattavat tämän asetuksen asianomaisia säännöksiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen mukaisesti siviili-ilmailun sääntelemiseksi unionissa toteutettujen toimenpiteiden, myös sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten, olisi vastattava niiden kohteena olevien lentotoiminnan eri tyyppien ja muun toiminnan luonnetta, ja toimenpiteet olisi suhteutettava näihin liittyviin riskeihin. Ne olisi myös mahdollisuuksien mukaan muotoiltava niin, että niissä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Näin pyritään saavuttamaan vaaditut turvallisuustasot kustannustehokkaammin ja edistämään teknistä ja operatiivista innovointia. Olisi hyödynnettävä toimialan tunnustettuja standardeja ja menettelytapoja, kun niiden on todettu varmistavan tässä asetuksessa säädettyjen keskeisten vaatimusten täyttyminen.

(8)  Tämän asetuksen mukaisesti siviili-ilmailun sääntelemiseksi unionissa toteutettujen toimenpiteiden, myös sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten, olisi vastattava niiden kohteena olevien ilma-alusten ja lentotoiminnan eri tyyppien ja muun toiminnan luonnetta, ja toimenpiteet olisi suhteutettava näihin liittyviin riskeihin. Ne olisi myös mahdollisuuksien mukaan muotoiltava niin, että niissä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja systeeminen lähestymistapa siviili-ilmailuun, ottaen huomioon keskinäiset riippuvuussuhteet turvallisuuden ja muiden ilmailusääntelyn teknisten alojen välillä, kyberturvallisuus mukaan lukien. Näin pyritään saavuttamaan vaaditut turvallisuustasot kustannustehokkaammin ja edistämään teknistä ja operatiivista innovointia. Olisi hyödynnettävä toimialan tunnustettuja standardeja ja menettelytapoja, kun niiden on todettu varmistavan tässä asetuksessa säädettyjen keskeisten vaatimusten täyttyminen, erityisesti aloilla, joilla näin on perinteisesti ollut, kuten maahuolintapalveluissa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Moitteettoman turvallisuuden hallinnan periaatteiden soveltaminen on välttämätöntä, jotta siviili-ilmailun turvallisuutta voidaan unionissa jatkuvasti parantaa, uusia turvallisuusriskejä ennakoida ja rajallisia teknisiä resursseja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Tätä varten olisi laadittava unionin tasolla eurooppalainen lentoturvallisuussuunnitelma ja eurooppalainen lentoturvallisuusohjelma. Kunkin jäsenvaltion olisi myös laadittava kansallinen lentoturvallisuusohjelma Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 19 sisältyvien vaatimusten mukaisesti. Mainittuun ohjelmaan olisi liitettävä suunnitelma, jossa kuvaillaan toimia, joita jäsenvaltio aikoo toteuttaa määriteltyjen turvallisuusriskien lieventämiseksi.

(9)  Moitteettoman turvallisuuden hallinnan periaatteiden soveltaminen on välttämätöntä, jotta siviili-ilmailun turvallisuutta voidaan unionissa jatkuvasti parantaa, uusia turvallisuusriskejä ennakoida ja rajallisia teknisiä resursseja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Tätä varten olisi laadittava unionin tasolla eurooppalainen lentoturvallisuussuunnitelma ja eurooppalainen lentoturvallisuusohjelma. Kunkin jäsenvaltion olisi myös laadittava valtion lentoturvallisuusohjelma Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 19 sisältyvien vaatimusten mukaisesti. Mainittuun ohjelmaan olisi liitettävä suunnitelma, jossa kuvaillaan toimia, joita jäsenvaltio aikoo toteuttaa määriteltyjen turvallisuusriskien lieventämiseksi. Euroopan lentoturvallisuusohjelma ja -suunnitelmat sekä Chicagon yleissopimuksen liitteessä 19 kuvatut kansalliset turvallisuusohjelmat olisi laadittava tiiviissä yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Chicagon yleissopimuksen liitteen 19 määräysten mukaisesti jäsenvaltioiden on vahvistettava niiden vastuulla olevan ilmailutoiminnan hyväksyttävä turvallisuustaso. Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää tämän vaatimuksen koordinoidusti, Euroopan lentoturvallisuussuunnitelmassa olisi vahvistettava unionin hyväksyttävä turvallisuustaso ilmailutoiminnan eri luokille. Tämä hyväksyttävä turvallisuustaso ei saisi olla sitova vaan sen olisi ilmaistava, mihin unioni ja sen jäsenvaltiot pyrkivät siviili-ilmailun turvallisuuden alalla.

(10)  Chicagon yleissopimuksen liitteen 19 määräysten mukaisesti jäsenvaltioiden on vahvistettava niiden vastuulla olevan ilmailutoiminnan hyväksyttävä turvallisuustaso. Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää tämän vaatimuksen koordinoidusti, Euroopan lentoturvallisuussuunnitelmassa olisi vahvistettava unionin korkea yhtenäinen turvallisuustaso ilmailutoiminnan eri luokille. Tämä hyväksyttävä turvallisuustaso ei saisi olla sitova vaan sen olisi sen sijaan ilmaistava, mihin jäsenvaltiot pyrkivät siviili-ilmailun turvallisuuden alalla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Chicagon yleissopimuksen mukaisia standardeja ja suositeltuja menettelytapoja myötäillen olisi vahvistettava keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan ilmailualan tuotteisiin, osiin, irrallisiin varusteisiin, lentopaikkoihin sekä ATM/ANS-palvelujen tarjontaan. Lisäksi olisi vahvistettava keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan lentotoimintaan osallistuviin henkilöihin ja organisaatioihin, lentopaikkojen pitämiseen sekä ATM/ANS-palvelujen tarjoamiseen, samoin kuin keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan henkilöihin, jotka osallistuvat koulutukseen sekä lentomiehistön ja lennonjohtajien lääkärintarkastuksiin, ja niissä käytettäviin tuotteisiin.

(12)  Chicagon yleissopimuksen mukaisia standardeja ja suositeltuja menettelytapoja myötäillen olisi vahvistettava keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan ilmailualan tuotteisiin, osiin, irrallisiin varusteisiin, lentopaikkoihin, varusteet ja ATM/ANS-järjestelmät mukaan luettuina. Lisäksi olisi vahvistettava keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan lentotoimintaan osallistuviin henkilöihin ja organisaatioihin, lentopaikkojen pitämiseen sekä ATM/ANS-palvelujen tarjoamiseen, samoin kuin keskeiset vaatimukset, joita sovelletaan henkilöihin, jotka osallistuvat koulutukseen sekä lentomiehistön ja lennonjohtajien lääkärintarkastuksiin, ja niissä käytettäviin tuotteisiin.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  On keskeisen tärkeää, että lennonvarmistusteknisellä henkilöstöllä (ATSEP) on asianmukainen pätevyys tehtäviensä hoitamista varten. Kun otetaan huomioon ATSEP:n työympäristöjen laaja kirjo, on välttämätöntä, että pätevyyttä voidaan mukauttaa muuttuneeseen työympäristöön. Mahdollisissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä olisi näin ollen esitettävä yksiselitteinen oikeusperusta, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut säännöt koulutuksesta ja ATSEP:n ammatillisen pätevyyden arvioimisesta erityyppisten turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta. Näin varmistettaisiin välttämätön turvallisuustaso ja otettaisiin samalla huomioon ATSEP:n tehtävien monitahoinen luonne.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Keskeisissä vaatimuksissa, jotka koskevat ympäristönsuojeluvaatimusten täyttämistä ilmailutuotteiden suunnittelussa, olisi otettava huomioon sekä ilma-alusten aiheuttama melu että niiden aiheuttamat päästöt, ja annettava unionille lupa vahvistaa yksityiskohtaiset tekniset standardit, joita tarvitaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi lentotoiminnan haitallisilta vaikutuksilta. Näiden vaatimusten olisi perustuttava Chicagon yleissopimuksen mukaisiin standardeihin ja suositeltuihin menettelytapoihin.

(13)  Keskeisissä vaatimuksissa, jotka koskevat ympäristönsuojeluvaatimusten täyttämistä ilmailutuotteiden suunnittelussa, olisi otettava huomioon sekä ilma-alusten aiheuttama melu että niiden aiheuttamat päästöt, ja annettava unionille lupa vahvistaa yksityiskohtaiset tekniset standardit, joita tarvitaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi lentotoiminnan haitallisilta vaikutuksilta. Näiden vaatimusten olisi oltava asiaan liittyvän unionin lainsäädännön sekä kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen mukaisia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Unionin olisi myös vahvistettava turvallisten maahuolintapalvelujen tarjoamisen keskeiset vaatimukset.

(14)  Unionin olisi myös vahvistettava turvallisuuteen liittyvien maahuolintapalvelujen keskeiset vaatimukset, jotka perustuvat olemassa oleviin sääntöihin ja toimialan kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ilmailualan tuotteet, osat ja irralliset varusteet, lentopaikat ja niiden laitteet, ilma-alusten käyttäjät ja lentopaikkojen pitäjät, ATM/ANS-palvelujen järjestelmät ja niiden tarjoajat sekä lentäjät, lennonjohtajat ja näiden koulutukseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arvioimiseen osallistuvat henkilöt ja organisaatiot ja niissä käytettävät tuotteet olisi sertifioitava tai niille olisi annettava lupa, kun niiden on todettu täyttävän asianomaiset keskeiset vaatimukset, tai, tapauksen mukaan, muut tässä asetuksessa tai sen nojalla vahvistetut vaatimukset. Komissiolle olisi annettava valtuudet laatia yksityiskohtaiset säännöt näiden todistusten ja tarvittaessa tätä koskevien vakuutusten antamiseen ottaen huomioon asetuksen tavoitteet sekä kunkin toiminnan luonne ja riskit.

(16)  Seuraavat kohteet olisi sertifioitava tai niille olisi annettava lupa, kun niiden on todettu täyttävän asianomaiset keskeiset vaatimukset, tai, tapauksen mukaan, muut tässä asetuksessa tai sen nojalla vahvistetut vaatimukset: ilmailualan tuotteet, osat ja irralliset varusteet; lentopaikat, myös niiden turvallisuuteen liittyvät laitteet, ilma-alusten käyttäjät ja lentopaikkojen pitäjät; turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömät ATM/ANS-järjestelmät ja -rakenneosat; ATM/ANS-palvelujen tarjoajat sekä lentäjät, lennonjohtajat ja näiden koulutukseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arvioimiseen osallistuvat henkilöt, tuotteet ja organisaatiot. Komissiolle olisi tätä varten siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti näiden todistusten ja tarvittaessa tätä koskevien vakuutusten antamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi ottaen huomioon asetuksen tavoitteet sekä kunkin toiminnan luonne ja riskit. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät järjestelmällisesti komission asiantuntijaryhmän kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Tällaisia delegoituja säädöksiä hyväksyessään komission olisi sovellettava oikeasuhteista lähestymistapaa erityyppisiin ilma-aluksiin ja toimintoihin ja varmistettava samalla, että kyseiset delegoidut säädökset eivät aiheuta ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita tai lisäkustannuksia ja siten heikennä ilmailualan kilpailukykyä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ilmailutuotteiden ja osien suunnitteluun ja valmistukseen osallistuville organisaatioille olisi annettava mahdollisuus antaa vakuutus siitä, että tuotteiden ja osien suunnittelu täyttää asianomaiset toimialan standardit, jos tämän katsotaan varmistavan hyväksyttävän turvallisuustason. Tämä mahdollisuus olisi turvallisuuden varmistamiseksi asianmukaisin rajoituksin ja edellytyksin rajoitettava kevyt- ja harrasteilmailussa käytettäviin tuotteisiin.

(17)  Ilmailutuotteiden ja osien suunnitteluun ja valmistukseen osallistuville organisaatioille olisi annettava mahdollisuus antaa vakuutus siitä, että tuotteiden ja osien suunnittelu täyttää asianomaiset toimialan standardit, jos tämän katsotaan varmistavan korkean ja yhtenäisen turvallisuustason. Tämä mahdollisuus olisi turvallisuuden varmistamiseksi asianmukaisin rajoituksin ja edellytyksin rajoitettava kevyt- ja harrasteilmailussa käytettäviin tuotteisiin. Komission olisi kuitenkin helpotettava yhteisten lentokelpoisuusstandardien ja ohjeaineiston käyttöönottoa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a, b, c, g ja h alakohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Koska miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään myös ilmatilassa perinteisten ilma-alusten joukossa, tällaisten ilma-alusten olisi niiden toimintamassasta riippumatta kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Miehittämättömien ilma-alusten tekniikka mahdollistaa nyt monenlaisen lentotoiminnan, ja toimintaan olisi sovellettava sääntöjä, jotka ovat oikeassa suhteessa kunkin lentotoiminnan tai toimintatyypin riskiin.

(18)  Koska miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään myös ilmatilassa miehitettyjen ilma-alusten joukossa, tällaisten ilma-alusten olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Miehittämättömien ilma-alusten tekniikka mahdollistaa nyt monenlaisen lentotoiminnan, ja toimintaan olisi sovellettava sääntöjä, jotka ovat oikeassa suhteessa kunkin lentotoiminnan tai toimintatyypin riskiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Miehittämättömien ilma-alusten toimintasääntöjen on oltava selkeitä, valvottavia ja yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan miehittämättömien ilma-alusten turvallinen toiminta ja vaatimusten noudattamisen kulttuuri toimijoiden keskuudessa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevilla säännöillä olisi mahdollisuuksien mukaan edistettävä asianomaisella unionin lainsäädännöllä turvattuja oikeuksia, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa, sekä henkilötietojen suojaa koskevaa oikeutta, sellaisena kuin se on vahvistettu mainitun perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklassa ja siten kuin siitä säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY11.

(19)  Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevilla säännöillä olisi edistettävä asianomaisella unionin lainsäädännöllä turvattuja oikeuksia, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa, sekä henkilötietojen suojaa koskevaa oikeutta, sellaisena kuin se on vahvistettu mainitun perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklassa ja siten kuin siitä säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY11.

__________________

__________________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tietyntyyppisten miehittämättömien ilma-alusten osalta ei riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi ole tarpeen soveltaa sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tämän asetuksen säännöksiä eikä virastoa koskevia säännöksiä. Näissä tapauksissa olisi sovellettava markkinavalvontamekanismeja, joista unioni säätää tuotteita koskevassa yhdenmukaistamislainsäädännössä.

(20)  Tietyntyyppisten miehittämättömien ilma-alusten osalta ei riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi ole tarpeen soveltaa rekisteröintiin, sertifiointiin, tunnistamiseen, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tämän asetuksen säännöksiä eikä virastoa koskevia säännöksiä. Näissä tapauksissa olisi sovellettava markkinavalvontamekanismeja, joista unioni säätää tuotteita koskevassa yhdenmukaistamislainsäädännössä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Turvallisuuden ja valvonnan varmistamiseksi jokaisella miehittämättömän ilma-aluksen omistajalla on oltava omistajanumero, jonka avulla hänen ilma-aluksensa voidaan tunnistaa. Numero olisi merkittävä jokaiseen omistajan käyttämään miehittämättömään ilma-alukseen, ja se olisi myös tallennettava viraston hallitsemaan eurooppalaiseen miehittämättömien ilma-alusten rekisteriin. Rekisterin olisi oltava helposti käytettävissä, ja siinä olisi noudatettava tietosuojaa koskevia unionin sääntöjä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Lennokit ovat pääasiassa vapaa-ajantarkoituksiin käytettäviä miehittämättömiä ilma-aluksia ja kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Niiden turvallisuushistoria on ollut hyvä jo vuosikymmenten ajan erityisesti silloin, kun niiden käyttäjä on yhdistyksen tai seuran jäsen. Tällaisten yhdistysten ja seurojen organisaatio on yleensä hyvä, ja ne ovat luoneet erinomaisen turvallisuuskulttuurin. Kun komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tämän asetuksen nojalla, sen olisi pyrittävä varmistamaan, että lennokkeja voidaan edelleen käyttää nykyiseen tapaan kansallisten sääntelyjärjestelmien mukaisesti. Lisäksi komission olisi kyseisiä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyessään otettava huomioon yhtäältä tarve siirtyä saumattomasti eri kansallisista järjestelmistä mahdolliseen uuteen sääntelykehykseen sekä toisaalta jäsenvaltioiden nykyiset parhaat käytännöt.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten olisi toimittava keskenään kumppanuudessa, jotta vaaralliset olosuhteet voidaan havaita paremmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteuttaa. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti voitava siirtää toisilleen tai virastolle tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia, jotka liittyvät sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen, erityisesti silloin, kun se on tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi. Tapauksen mukaan on myös tarpeen antaa jäsenvaltioille tukea näiden tehtävien suorittamisessa, erityisesti yhteistoiminnallisessa ja rajat ylittävässä valvonnassa, ottamalla käyttöön toimivat puitteet, joissa ilmailutarkastajia ja muita asiantuntijoita, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta, voidaan koota yhteen ja resursseja jakaa.

(22)  Viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten olisi toimittava keskenään kumppanuudessa, jotta vaaralliset olosuhteet voidaan havaita paremmin ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteuttaa. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti voitava siirtää toisilleen tai virastolle tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia, jotka liittyvät sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen, erityisesti silloin, kun se on tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi, yhteentoimivuuden parantamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi. Saman tavoitteen mukaisesti organisaatioille, joihin tätä asetusta sovelletaan, olisi myös annettava mahdollisuus pyytää virastoa ottamaan vastuulleen niiden toiminnan sertifiointi, valvonta ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. Tapauksen mukaan on myös tarpeen antaa jäsenvaltioille tukea näiden tehtävien suorittamisessa, erityisesti yhteistoiminnallisessa ja rajat ylittävässä valvonnassa, ottamalla käyttöön toimivat puitteet, joissa ilmailutarkastajia ja muita asiantuntijoita, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta, voidaan koota yhteen ja resursseja jakaa. Tämä yhteen kokoaminen ei kuitenkaan saisi johtaa minkäänlaiseen ilmailualan lisärasitteeseen tai -maksuihin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Unionin institutionaalisessa järjestelmässä unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot. Sen vuoksi jäsenvaltioiden yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen kuuluisi periaatteessa hoitaa kansallisella tasolla sertifiointi- ja valvontatehtävät sekä vaatimustenmukaisuuden varmistamistehtävät, joita tämä asetus ja sen perusteella hyväksytyt delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset edellyttävät. Tietyissä tarkasti määritellyissä tapauksissa myös virastolla olisi kuitenkin oltava valtuudet hoitaa näitä tehtäviä siten, kuin tässä asetuksessa täsmennetään. Tällöin viraston olisi myös voitava toteuttaa lentotoimintaa, lentomiehistön pätevyysvaatimuksia tai kolmansien maiden ilma-alusten käyttöä koskevia tarvittavia toimenpiteitä silloin, kun näin voidaan parhaiten varmistaa yhdenmukaisuus ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa.

(33)  Unionin institutionaalisessa järjestelmässä unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot. Sen vuoksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kuuluisi periaatteessa hoitaa kansallisella tasolla sertifiointi- ja valvontatehtävät sekä vaatimustenmukaisuuden varmistamistehtävät, joita tämä asetus ja sen perusteella hyväksytyt delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset edellyttävät. Tietyissä tarkasti määritellyissä tapauksissa viraston olisi myös voitava toteuttaa lentotoimintaa, lentomiehistön pätevyysvaatimuksia tai kolmansien maiden ilma-alusten käyttöä koskevia tarvittavia toimenpiteitä silloin, kun näin voidaan parhaiten varmistaa yhdenmukaisuus ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Viraston olisi annettava komission käyttöön tekninen asiantuntijuus tarvittavan lainsäädännön valmisteluun ja avustettava tarvittaessa jäsenvaltioita ja toimialaa lainsäädännön täytäntöönpanossa. Sen olisi voitava julkaista sertifiointieritelmiä ja ohjeaineistoa, tehdä teknisiä havaintoja ja antaa todistuksia tai rekisteröidä annettuja vakuutuksia tarvittaessa.

(34)  Viraston olisi annettava komission käyttöön tekninen asiantuntijuus tarvittavan lainsäädännön valmisteluun ja avustettava jäsenvaltioita ja toimialaa, myös pk-yrityksiä, lainsäädännön täytäntöönpanossa. Sen olisi voitava julkaista sertifiointieritelmiä ja ohjeaineistoa, tehdä teknisiä havaintoja ja antaa todistuksia tai rekisteröidä annettuja vakuutuksia tarvittaessa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Maailmanlaajuisilla satelliittinavigointijärjestelmillä ja erityisesti unionin Galileo-ohjelmalla tulee olemaan keskeinen merkitys Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän täytäntöönpanossa. Virastolle olisi tältä osin annettava valtuudet laatia tarvittavat tekniset eritelmät ja sertifioida organisaatiot, jotka tarjoavat yleiseurooppalaisia ATM/ANS-palveluja, jotta varmistetaan korkea ja yhtenäinen turvallisuustaso, yhteentoimivuus ja toiminnan tehokkuus.

(35)  Maailmanlaajuisilla satelliittinavigointijärjestelmillä ja erityisesti unionin Galileo-ohjelmalla tulee olemaan keskeinen merkitys Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän täytäntöönpanossa. Virastolle olisi tältä osin annettava valtuudet laatia tarvittavat tekniset eritelmät ja sertifioida ATM/ANS-järjestelmät ja organisaatiot, jotka tarjoavat yleiseurooppalaisia ATM/ANS-palveluja, jotta varmistetaan korkea ja yhtenäinen turvallisuustaso, yhteentoimivuus ja toiminnan tehokkuus.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2111/200514 säädetään viraston velvollisuudesta toimittaa kaikki tiedot, jotka voivat olla aiheellisia sellaisia lentoliikenteen harjoittajia koskevan luettelon päivittämiseksi, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta lentoliikennettä unionin alueella. Viraston olisi myös avustettava komissiota asetuksen (EY) N:o 2111/2005 täytäntöönpanossa toteuttamalla tarvittavat arvioinnit kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajista ja niiden valvonnasta vastaavista viranomaisista ja antamalle komissiolle tarvittavat suositukset.

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2111/200514 säädetään viraston velvollisuudesta toimittaa kaikki tiedot, jotka voivat olla aiheellisia sellaisia lentoliikenteen harjoittajia koskevan luettelon päivittämiseksi, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta lentoliikennettä unionin alueella. Viraston olisi myös avustettava komissiota asetuksen (EY) N:o 2111/2005 täytäntöönpanossa toteuttamalla kaikki tarvittavat turvallisuusarvioinnit kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajista ja niiden valvonnasta vastaavista viranomaisista ja antamalle komissiolle tarvittavat suositukset.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Viraston olisi keskityttävä turvallisten ja ympäristölle ystävällisten miehittämättömien ilma-alusten tutkimuksen ja innovoinnin sisällyttämiseen edellä mainittuihin ohjelmiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Viraston olisi pyynnöstä avustettava jäsenvaltioita ja komissiota tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansainvälisten suhteiden alalla, erityisesti kun on kyse sääntöjen yhdenmukaistamisesta ja todistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sille olisi annettava lupa luoda työjärjestelyjen avulla tarkoituksenmukaiset suhteet kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Turvallisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisella tasolla, kun otetaan huomioon unionissa sovellettavat korkeat standardit, virastolla olisi oltava sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla mahdollisuus osallistua tilapäisiin teknisiin yhteistyö-, tutkimus- ja avustushankkeisiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Viraston olisi myös avustettava komissiota unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa siviili-ilmailusääntelyn muilla teknisillä aloilla, kuten ilmailun turvaaminen tai yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, jos virastolla on tarvittava asiantuntemus.

(41)  Viraston olisi pyynnöstä avustettava jäsenvaltioita ja komissiota tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansainvälisten suhteiden alalla, erityisesti kun on kyse sääntöjen yhdenmukaistamisesta ja todistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sille olisi annettava lupa luoda työjärjestelyjen avulla tarkoituksenmukaiset suhteet kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, edellyttäen että komissiolle tiedotetaan asiasta etukäteen. Viraston olisi tiiviissä yhteistyössä komission kanssa osallistuttava merkittävällä panoksella unionin ilmailustandardien levittämiseen ja sen edistämiseen, että unionin ilmailualan tuotteita, ammattilaisia ja palveluja viedään kaikkialle maailmaan, jotta helpotetaan pääsyä uusille kasvaville markkinoille. Viraston olisi pyrittävä tähän erityisesti kolmansien maiden toimivaltaisten ilmailuviranomaisten kanssa luotujen kumppanuuksien avulla sekä avaamalla paikallistoimistoja kolmansien maiden alueella. Turvallisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisella tasolla, kun otetaan huomioon unionissa sovellettavat korkeat standardit, virastolla olisi myös oltava sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla mahdollisuus osallistua teknisiin yhteistyö‑, tutkimus- ja avustushankkeisiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Viraston olisi myös avustettava komissiota unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa siviili-ilmailusääntelyn muilla teknisillä aloilla, kuten ilmailun turvaaminen tai yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, jos virastolla on tarvittava asiantuntemus.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  On tarpeen varmistaa, että osapuolilla, joihin viraston tekemät päätökset vaikuttavat, on käytettävissään tarvittavat muutoksenhakukeinot, jotka soveltuvat ilmailualan erityisluonteeseen. Siksi olisi järjestettävä asianmukainen muutoksenhakumekanismi niin, että viraston päätöksiin voidaan hakea muutosta erikoistuneelta valituslautakunnalta, jonka päätöksiin voidaan puolestaan hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimessa, jäljempänä ’tuomioistuin’, SEUT-sopimuksen mukaisesti.

(48)  On tarpeen varmistaa, että osapuolilla, joihin viraston tekemät päätökset vaikuttavat, on käytettävissään tarvittavat muutoksenhakukeinot, jotka soveltuvat ilmailualan erityisluonteeseen. Siksi olisi järjestettävä asianmukainen muutoksenhakumekanismi niin, että viraston päätöksiin voidaan hakea muutosta valituslautakunnalta, jonka päätöksiin voidaan puolestaan hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimessa, jäljempänä ’tuomioistuin’, SEUT-sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Silloin kun virasto laatii luonnoksia yleisluonteisiksi säännöiksi, jotka on tarkoitettu kansallisten viranomaisten täytäntöönpantaviksi, jäsenvaltioita olisi kuultava. Mikäli säännöillä voi olla merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, olisi sidosryhmiä, unionin työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina, myös kuultava asianmukaisesti, kun virasto valmistelee tällaisia sääntöluonnoksia.

(50)  Silloin kun virasto laatii luonnoksia yleisluonteisiksi säännöiksi, jotka on tarkoitettu kansallisten viranomaisten täytäntöönpantaviksi, jäsenvaltioita olisi kuultava. Mikäli säännöillä voi olla merkittäviä työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvia ja/tai yhteiskunnallisia vaikutuksia, olisi sidosryhmiä, unionin työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina, myös kuultava asianmukaisesti ja vaikutukset otettava asianmukaisesti huomioon lainsäädännön vaikutuksia koskevassa arvioinnissa, kun virasto valmistelee tällaisia sääntöluonnoksia.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(54 a)  On olennaisen tärkeää varmistaa turvallisuustietojen oikea-aikainen ja myös reaaliaikainen saatavuus, joka mahdollistaa niiden analysoinnin ja levittämisen ilman tarpeettomia viivästyksiä. Tätä varten viraston olisi koordinoitava unionin tasolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevien tietojen, myös reaaliaikaisesti maassa olevaan tietokantaan ladattujen suojattujen lentotietojen ja ohjaamoäänitteiden, keräämistä, vaihtoa ja analysointia. Tätä varten virasto voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden kanssa tai tällaisten henkilöiden yhteenliittymien kanssa tietojen keräämistä, vaihtamista ja analysointia varten. Järjestelyissä olisi suosittava mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien viestintäkanavien käyttöä kyseisiin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin kohdistuvan lisärasituksen välttämiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(56 a)  ATM/ANS-palvelujen valvontatoimien kokonaiskustannusten vähentämiseksi on tarpeen myös mukauttaa nykyistä lentoreittimaksujärjestelmää, niin että se kattaa riittävällä tavalla viraston ATM/ANS-palvelujen valvontatehtävät. Näin varmistetaan, että virastolla on tarvittavat resurssit niiden turvallisuuden valvontaa koskevien tehtävien hoitamista varten, jotka sille on osoitettu unionin lentoturvallisuuden kokonaisvaltaisen järjestelmälähtöisen lähestymistavan mukaisesti. Siten edistetään myös entistä avoimempien, kustannustehokkaampien ja vaikuttavampien lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista ilmatilan käyttäjille, jotka tämän järjestelmän rahoittavat, ja tuetaan yhdennettyä palvelun tarjoamista. Muutoksella olisi varmistettava myös tehtävien asianmukainen jakautuminen viraston ja Eurocontrolin välillä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  Jotta voidaan ottaa huomioon tekniset, tieteelliset, operatiiviset ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet muuttamalla tai täydentämällä lentokelpoisuutta, ympäristönsuojelua, lentomiehistö, lentotoimintaa, lentopaikkoja, ATM/ANS-palveluja, lennonjohtajia, kolmansien maiden toiminnanharjoittajia, miehittämättömiä ilma-aluksia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista, joustavuusjärjestelyjä, sakkoja ja uhkasakkoja sekä maksuja koskevat säännökset sekä tämän asetuksen liitteissä vahvistetut vaatimukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(59)  Jotta voidaan ottaa huomioon tekniset, tieteelliset, operatiiviset ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet muuttamalla tai täydentämällä lentokelpoisuutta, ympäristönsuojelua, lentomiehistö, lentotoimintaa, lentopaikkoja, ATM/ANS-palveluja, lennonjohtajia, kolmansien maiden toiminnanharjoittajia, miehittämättömiä ilma-aluksia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista, joustavuusjärjestelyjä, sakkoja ja uhkasakkoja sekä maksuja koskevat säännökset sekä tämän asetuksen liitteissä vahvistetut vaatimukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava oikeus osallistua järjestelmällisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Komission on myös varmistettava oikeasuhteinen, räätälöity lähestymistapa erityyppisiin ilma-aluksiin ja toimintoihin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Ilmatilan erilaisille käyttäjille olisi tarjottava pääsy ilmatilaan oikeudenmukaisin ehdoin. Ilmailun turvallisuuden takaamiseksi ja ilmatilaan pääsyn helpottamiseksi kunkin jäsenvaltion on varmistettava ATM/ANS-palveluiden jatkuvuus vastuullaan olevassa ilmatilassa ja säilytettävä samalla korkea ja yhtenäinen turvallisuustaso ja minimoitava kolmansien osapuolien palvelukatkokset myös ennakoimattomissa tilanteissa. Tähän olisi kuuluttava sellaisen palveluiden vähimmäistason määrittäminen, johon lentotoiminnan harjoittajat voivat luottaa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(61 a)  Tällä asetuksella aiheutetut muutokset vaikuttavat unionin muiden säädösten täytäntöönpanoon ja edellyttävät muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/20041 a kumoamista.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Asetusta (EY) N:o 1008/2008 olisi muutettava niin, että otetaan asianmukaisesti huomioon se tässä asetuksessa vahvistettu mahdollisuus, että virasto voi olla toimivaltainen viranomainen lentotoimintalupien antamisessa ja valvomisessa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että yhä useammilla lentoliikenteen harjoittajilla on toimipaikkoja useissa jäsenvaltioissa, mikä johtaa siihen, ettei lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvat ja lentotoimintaluvat antava toimivaltainen viranomainen välttämättä ole enää sama, on syytä vahvistaa tällaisten lentoliikenteen harjoittajien tehokasta valvontaa. Asetusta (EY) N:o 1008/2008 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta varmistetaan tiivis yhteistyö lentotoimintaluvan ja liikenneluvan valvonnasta vastaavien viranomaisten välillä.

(63)  Asetusta (EY) N:o 1008/2008 olisi muutettava niin, että otetaan asianmukaisesti huomioon se tässä asetuksessa vahvistettu mahdollisuus, että virasto voi olla toimivaltainen viranomainen lentotoimintalupien antamisessa ja valvomisessa. Lisäksi on syytä vahvistaa tällaisten lentoliikenteen harjoittajien tehokasta valvontaa. Asetusta (EY) N:o 1008/2008 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta varmistetaan tiivis yhteistyö lentotoimintaluvan ja liikenneluvan valvonnasta vastaavien viranomaisten välillä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuustason luominen ja ylläpitäminen unionissa säilyttäen samalla yhtenäinen ja korkea ympäristönsuojelun taso.

1.  Tämän asetuksen päätavoitteena on yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuustason luominen, ylläpitäminen ja valvominen unionissa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  edistää korkeaa ja yhtenäistä ympäristönsuojelun tasoa;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  helpottaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ilmailualan tuotteiden, palveluiden ja työntekijöiden maailmanlaajuista liikkumista toimimalla asianmukaisesti yhteistyössä kolmansien maiden ja niiden ilmailuviranomaisten kanssa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistää sääntely- ja sertifiointimenettelyjen kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä optimaalista resurssien käyttöä kansallisella ja unionin tasolla;

c)  edistää sääntely-, sertifiointi- ja valvontamenettelyjen kustannustehokkuutta muun muassa välttämällä päällekkäisyyksiä ja edistää menettelyjen tuloksellisuutta sekä optimaalista resurssien käyttöä kansallisella ja unionin tasolla;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edistää maailmanlaajuisesti unionin näkemyksiä siviili-ilmailun standardeista ja siviili-ilmailua koskevista säännöistä toimimalla asianmukaisesti yhteistyössä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

f)  edistää maailmanlaajuisesti unionin näkemyksiä siviili-ilmailun standardeista ja siviili-ilmailua koskevista säännöistä toimimalla asianmukaisesti yhteistyössä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa pyrittäessä edistämään turvallisuutta, tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä ilmailun tuotteita, palveluja ja työntekijöitä koskevien sertifikaattien molemminpuolista tunnustamista;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  edistää tutkimusta ja innovointia muun muassa sääntely- ja sertifiointimenettelyjen osalta;

g)  edistää tutkimusta ja innovointia muun muassa sääntely-, sertifiointi- ja valvontamenettelyjen osalta;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  edistää teknistä ja operatiivista yhteentoimivuutta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

h)  edistää hallinnollista, teknistä ja operatiivista yhteentoimivuutta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  vahvistaa matkustajien luottamusta siviili-ilmailun turvallisuuteen, turvaamiseen ja tehokkuuteen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sen varmistaminen, että tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti annetut todistukset ja vakuutukset ovat voimassa kaikkialla unionissa ilman minkäänlaisia lisävaatimuksia;

b)  sen varmistaminen, että tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti annetut todistukset, toimiluvat ja vakuutukset ovat voimassa, tunnustetaan ja niitä sovelletaan kaikkialla unionissa ilman minkäänlaisia lisävaatimuksia;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  riippumattoman Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, perustaminen;

d)  riippumattoman Euroopan unionin ilmailuviraston, jäljempänä ’virasto’, perustaminen;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tietoisuutta ja tietämystä lisäävien aloitteiden toteuttaminen muun muassa koulutuksen, tiedotuksen ja asianmukaisten turvallisuustietojen levittämisen aloilla.

g)  tietoisuutta ja tietämystä lisäävien aloitteiden toteuttaminen muun muassa koulutuksen, tiedotuksen ja asianmukaisten turvallisuustietojen sekä tapauksissa, joissa on otettava huomioon keskinäinen riippuvuussuhde ilmailun turvaamisen kanssa, asianmukaisten turvaamistietojen levittämisen aloilla.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilma-alusten suunnittelu ja tuotanto luonnollisen tai oikeushenkilön toimesta viraston tai jäsenvaltion valvonnassa;

a)  ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden ja osien suunnittelu ja tuotanto

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i)  luonnollisen tai oikeushenkilön toimesta viraston tai jäsenvaltion valvonnassa;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii)  sellaisen kolmannen maan luonnollisen tai oikeushenkilön toimesta, joka aikoo rekisteröidä tai ottaa toimintaan ja käyttöön ilma-aluksen alueella, jolla perussopimuksia sovelletaan;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilma-alusten suunnittelu ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden suunnittelu, tuotanto, huolto ja käyttö, kun ilma-alus on

b)  ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden huolto ja käyttö, kun ilma-alus on

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  rekisteröity jäsenvaltiossa, jollei jäsenvaltio ole siirtänyt ja siinä määrin kuin se on siirtänyt Chicagon yleissopimuksen mukaiset vastuunsa kolmanteen maahan ja ilma-alusta käyttää kolmannen maan lentotoiminnan harjoittaja;

i)  rekisteröity tai aiotaan rekisteröidä jäsenvaltiossa, jollei jäsenvaltio ole siirtänyt ja siinä määrin kuin se on siirtänyt Chicagon yleissopimuksen mukaiset vastuunsa kolmanteen maahan ja ilma-alusta käyttää kolmannen maan lentotoiminnan harjoittaja;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  rekisteröity kolmannessa maassa ja sitä käyttää lentotoiminnan harjoittaja, joka on sijoittautunut tai jonka asuinpaikka tai päätoimipaikka on alueella, johon perussopimuksia sovelletaan;

ii)  rekisteröity kolmannessa maassa ja sitä käyttää tai aikoo käyttää lentotoiminnan harjoittaja, joka on sijoittautunut tai jonka asuinpaikka tai päätoimipaikka on alueella, johon perussopimuksia sovelletaan;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan liikennöinti ilma-aluksella yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa tai yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta;

c)  kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan liikennöinti ilma-aluksella ilmatilaan, johon perussopimuksia sovelletaan, ilmatilassa, johon perussopimuksia sovelletaan tai ilmatilasta, johon perussopimuksia sovelletaan;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  e alakohdassa tarkoitetuilla lentopaikoilla käytettävien tai niillä käytettäviksi tarkoitettujen lentopaikan laitteiden suunnittelu, valmistus, huolto ja käyttö sekä maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjonta näillä lentopaikoilla;

d)  e alakohdassa tarkoitetuilla lentopaikoilla käytettävien tai niillä käytettäviksi tarkoitettujen turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikan laitteiden suunnittelu, valmistus, huolto ja käyttö sekä maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjonta näillä lentopaikoilla;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

e)  alueilla, joihin sovelletaan perussopimuksia, sijaitsevien lentopaikkojen suunnittelu, huolto ja pitäminen, kun

e)  alueilla, joihin sovelletaan perussopimuksia, sijaitsevien lentopaikkojen sekä niiden turvallisuuteen liittyvien laitteiden suunnittelu, huolto ja pitäminen, kun

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  lentopaikka on yleisessä käytössä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  lentopaikalla harjoitetaan lentotoimintaa, jossa on käytössä on mittarilähestymis- tai -lähtömenetelmät; sekä

Poistetaan.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  lentopaikalla on vähintään 800 metrin pituinen päällystetty kiitotie tai sitä käyttävät vain helikopterit;

iv)  lentopaikalla on vähintään 800 metrin pituinen päällystetty mittarikiitotie;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen, jäljempänä ’ATM/ANS’, tarjonta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa sekä sellaisten järjestelmien ja rakenneosien suunnittelu, tuotanto, huolto ja käyttö, joita käytetään näitä ATM/ANS-palveluja tarjottaessa;

g)  ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen, jäljempänä ’ATM/ANS’, tarjonta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa sekä sellaisten turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien järjestelmien ja rakenneosien suunnittelu, tuotanto, huolto ja käyttö, joita käytetään näitä ATM/ANS-palveluja tarjottaessa;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  miehittämättömien ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden samoin kuin niiden etäohjauslaitteiden suunnittelu, tuotanto, huolto ja käyttö, kun tällaisia ilma-aluksia käyttää yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa lentotoiminnan harjoittaja, joka on sijoittautunut tai jonka asuinpaikka on alueella, johon perussopimuksia sovelletaan.

h)  miehittämättömien ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden samoin kuin niiden etäohjauslaitteiden huolto ja käyttö, kun tällaisia ilma-aluksia käytetään yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  valtion ilma-alukset ja niiden tuotteet, osat ja irralliset varusteet sekä henkilöstö ja organisaatiot, jotka osallistuvat valtion ilma-aluksella harjoitettavaan toimintaan ja tarjottaviin palveluihin;

a)  ilma-alukset ja niiden moottorit, potkurit, osat ja irralliset varusteet, silloin kun niitä käytetään sotilas-, tulli- tai poliisitoiminnassa, etsintä- ja pelastuspalvelussa, palontorjunnassa, rannikkovartioinnissa taikka niihin verrattavissa olevassa toiminnassa tai palveluissa, jotka julkisen viranomaisen toimivaltuudet saanut elin toteuttaa yleisen edun nimissä jäsenvaltion valvonnassa ja vastuulla, sekä henkilöstö ja organisaatiot, jotka osallistuvat tällaisella ilma-aluksella harjoitettavaan toimintaan ja tarjottaviin palveluihin;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut, mukaan luettuina järjestelmät ja rakenneosat sekä henkilöstö ja organisaatiot, jos ne ovat puolustusvoimien tarjoamia tai käyttöön antamia;

c)  ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut (mukaan luettuina turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömät järjestelmät ja rakenneosat sekä henkilöstö ja organisaatiot), jos ne ovat puolustusvoimien tarjoamia tai käyttöön antamia;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sellaisen liitteessä I luetellun ilma-aluksen suunnittelu, tuotanto, huolto ja liikennöinti, jonka käyttöön liittyy vähäinen lentoturvallisuusriski, sekä henkilöstö ja organisaatiot, jotka osallistuvat näihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on d alakohdan osalta tunnustettava ilman lisävaatimuksia tai -arviointeja näille ilma-aluksille ja lentäjille myönnetyt kansalliset todistukset ilma-alusten ja lentäjien osallistuessa rajat ylittäviin lentoihin, joiden tarkoituksena on huolto, korjaaminen, testaus, muutostyöt tai osallistuminen harrasteilmailuun ja näyttelyihin enintään 60 päivän ajaksi kalenterivuonna.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  mainitun liitteen e, f, g, h, i ja j alakohdassa tarkoitetut paino- ja nopeusrajoitukset sekä kuuman ilman tilavuusrajoitukset.

ii)  mainitun liitteen e, f, g, h, i ja j alakohdassa tarkoitetut paino- ja nopeusrajoitukset sekä kuuman ilman tilavuusrajoitukset, sekä

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – d alakohta – 3 alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  mainitun liitteen b ja c alakohdassa luetellut vaatimukset.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ilma-alustyypin suunnittelusta vastaava organisaatio voi pyytää komissiota päättämään, että III luvun I jaksoa sovelletaan kyseisen ilma-alustyypin suunnitteluun, tuotantoon ja huoltoon sekä henkilöstöön ja organisaatioihin, jotka osallistuvat näihin, jos

4.  Ilma-alustyypin suunnittelusta vastaava organisaatio voi pyytää virastoa päättämään, että III luvun I jaksoa sovelletaan kyseisen ilma-alustyypin suunnitteluun, tuotantoon ja huoltoon sekä henkilöstöön ja organisaatioihin, jotka osallistuvat näihin, jos

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)   kyseisen ilma-alustyypin suunnittelua ei ole hyväksytty kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

c)   kyseisen ilma-alustyypin suunnittelua koskevaa etukäteen annettua hyväksyntää ei ole saatu kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kuultuaan virastoa ja sitä jäsenvaltiota, jossa organisaation päätoimipaikka on, komissio päättää pyynnön perusteella, täyttyvätkö ensimmäisen alakohdan vaatimukset. Päätös hyväksytään täytäntöönpanosäädöksellä, joka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen myös 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Kuultuaan sitä jäsenvaltiota, jossa organisaation päätoimipaikka on, virasto päättää pyynnön perusteella, täyttyvätkö ensimmäisen alakohdan vaatimukset. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanopäätöksessä ilmoitetusta päivämäärästä alkaen kyseisen ilma-alustyypin suunnittelua, valmistusta ja huoltoa sekä henkilöstöä ja organisaatioita, jotka osallistuvat näihin, säännellään yksinomaan III luvun I jakson säännöksillä ja näiden säännösten perusteella annetuilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä. Tällöin myös IV ja V luvun säännöksiä III luvun I jakson säännösten soveltamisesta sovelletaan kyseisen ilma-alustyypin osalta.

Päätöksessä ilmoitetusta päivämäärästä alkaen kyseisen ilma-alustyypin suunnittelua, valmistusta ja huoltoa sekä henkilöstöä ja organisaatioita, jotka osallistuvat näihin, säännellään yksinomaan III luvun I jaksolla ja sen perusteella annetuilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä. Tällöin myös IV ja V luvun säännöksiä III luvun I jakson soveltamisesta sovelletaan kyseisen ilma-alustyypin osalta.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen yleiselle ilmaliikenteelle avointen puolustusvoimien laitosten ja tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen puolustusvoimien yleiselle ilmaliikenteelle tarjoamien tai tarjolle saattamien ATM/ANS-palvelujen turvallisuustaso vastaa vähintään tämän asetuksen liitteissä VII ja VIII vahvistettujen keskeisten vaatimusten mukaista tasoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) annetun asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 8 artiklan soveltamista.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen yleiselle ilmaliikenteelle avointen puolustusvoimien laitosten ja tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen puolustusvoimien yleiselle ilmaliikenteelle tarjoamien tai tarjolle saattamien ATM/ANS-palvelujen turvallisuustaso sekä yhteentoimivuus siviilijärjestelmien kanssa vastaavat vähintään tämän asetuksen liitteissä VII ja VIII vahvistettujen keskeisten vaatimusten mukaista tasoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) annetun asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 8 artiklan soveltamista.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava aikomuksestaan komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on oltava kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti

Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava aikomuksestaan virastolle. Ilmoituksessa on oltava kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää virastoa kuultuaan, voidaanko kyseisiä säännöksiä soveltaa tehokkaasti ja, tarvittaessa, millä edellytyksillä, kun otetaan huomioon kyseisen toiminnan, henkilöstön ja organisaatioiden ominaispiirteet sekä komissiolle ilmoitetun jakson tai ilmoitettujen jaksojen sisältämien säännösten tarkoitus ja luonne. Komission päätös annetaan täytäntöönpanosäädöksenä, joka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Virasto päättää, voidaanko kyseisiä säännöksiä soveltaa tehokkaasti ja, tarvittaessa, millä edellytyksillä, kun otetaan huomioon kyseisen toiminnan, henkilöstön ja organisaatioiden ominaispiirteet sekä komissiolle ilmoitetun jakson tai ilmoitettujen jaksojen sisältämien säännösten tarkoitus ja luonne. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asianomainen jäsenvaltio saa soveltaa komissiolle ilmoitetun jakson tai jaksojen säännöksiä vasta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen ja tarvittaessa sen jälkeen, kun kyseisessä päätöksessä asetettujen edellytysten täyttyminen on varmistettu. Tässä tapauksessa toimintaa, henkilöstöä ja organisaatioita, joita asia koskee, säännellään yksinomaan kyseisillä säännöksillä sekä niiden perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännöksillä jäsenvaltion päätöksessä täsmennetystä päivämäärästä alkaen. Tässä tapauksessa asianomaiseen toimintaan, henkilöstöön ja organisaatioihin sovelletaan myös IV ja V luvun säännöksiä ilmoitetun jakson tai jaksojen säännösten soveltamisesta.

Asianomainen jäsenvaltio saa soveltaa virastolle ilmoitetun jakson tai jaksojen säännöksiä vasta sen jälkeen, kun virasto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen ja tarvittaessa sen jälkeen, kun kyseisessä päätöksessä asetettujen edellytysten täyttyminen on varmistettu. Tässä tapauksessa toimintaa, henkilöstöä ja organisaatioita, joita asia koskee, säännellään yksinomaan kyseisillä säännöksillä sekä niiden perusteella hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltion päätöksessä täsmennetystä päivämäärästä alkaen. Tässä tapauksessa asianomaiseen toimintaan, henkilöstöön ja organisaatioihin sovelletaan myös IV ja V luvun säännöksiä ilmoitetun jakson tai jaksojen säännösten soveltamisesta.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission, viraston ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tämän kohdan soveltamiseksi.

Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tämän kohdan soveltamiseksi.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää peruuttaa tämän kohdan nojalla hyväksymänsä päätöksen. Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja virasto sisällyttää sen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin. Asianomaisen jäsenvaltion on säädettävä riittävästä siirtymäkaudesta.

Jäsenvaltiot voivat päättää peruuttaa tämän kohdan nojalla hyväksymänsä päätöksen. Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta virastolle. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin. Asianomaisen jäsenvaltion on säädettävä riittävästä siirtymäkaudesta.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisessa tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja virastolle perustelujen kera aikomuksestaan tehdä tällainen päätös. Ilmoituksen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät suunniteltuun päätöksen.

Tällaisessa tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava virastolle perustelujen kera aikomuksestaan tehdä tällainen päätös. Ilmoituksen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät suunniteltuun päätöksen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää virastoa kuultuaan, täyttyvätkö ensimmäisen alakohdan edellytykset. Komission päätös annetaan täytäntöönpanosäädöksenä, joka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Virasto päättää, täyttyvätkö ensimmäisen alakohdan edellytykset. Virasto sisällyttää mainitun päätöksen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asianomainen jäsenvaltio saa hyväksyä suunnitellun päätöksen vasta sen jälkeen, kun komissio on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Tässä tapauksessa kyseisen lentopaikan suunnittelua, huoltoa ja pitämistä sekä tällaisella lentopaikalla käytettäviä laitteita ei jäsenvaltion päätöksessä täsmennetystä päivämäärästä alkaen enää säännellä tämän asetuksen säännöksillä eikä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännöksillä.

Asianomainen jäsenvaltio saa hyväksyä suunnitellun päätöksen vasta sen jälkeen, kun virasto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Tässä tapauksessa kyseisen lentopaikan suunnittelua, huoltoa ja pitämistä sekä tällaisella lentopaikalla käytettäviä laitteita ei jäsenvaltion päätöksessä täsmennetystä päivämäärästä alkaen enää säännellä tämän asetuksen säännöksillä eikä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännöksillä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vuosittain tarkasteltava niiden lentopaikkojen liikennemääriä, jotka ovat saaneet vapautuksen tämän kohdan nojalla. Jos tämä tarkastelu osoittaa, että jonkin tällaisen lentopaikan matkustajamäärä ylittää 10 000 matkustajaa vuodessa ja enintään 850 rahdin kuljetukseen liittyvää lento-operaatiota vuodessa kolmen peräkkäisen vuoden aikana, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä vapautus kyseisen lentopaikan osalta. Tällöin sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoitus vapautuksen peruuttamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja virasto sisällyttää sen 63 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Jäsenvaltioiden on vuosittain tarkasteltava niiden lentopaikkojen liikennemääriä, jotka ovat saaneet vapautuksen tämän kohdan nojalla. Jos tämä tarkastelu osoittaa, että jonkin tällaisen lentopaikan matkustajamäärä ylittää 10 000 matkustajaa vuodessa ja enintään 850 rahdin kuljetukseen liittyvää lento-operaatiota vuodessa kolmen peräkkäisen vuoden aikana, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava myöntämänsä vapautus kyseisen lentopaikan osalta. Tällöin sen on ilmoitettava asiasta virastolle. Ilmoitus vapautuksen peruuttamisesta julkaistaan 63 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’valvonnalla’ joko toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa tai sen puolesta suoritettavaa sen asian jatkuvaa varmistamista, että vaatimukset, joiden perusteella on annettu todistus tai vakuutus, täyttyvät edelleen;

1)  ’valvonnalla’ joko toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa tai sen puolesta suoritettavaa sen asian jatkuvaa varmistamista, että tässä asetuksessa ja sen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut vaatimukset, mukaan luettuina vaatimukset, joiden perusteella on annettu todistus tai vakuutus, täyttyvät edelleen;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  ’turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömillä ATM/ANS-järjestelmillä ja niiden turvallisuuteen liittyvillä rakenneosilla’ ATM/ANS-järjestelmiä ja niiden rakenneosia, jotka ovat välttämättömiä ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuuden kannalta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’sertifioinnilla’ missä tahansa muodossa tämän asetuksen mukaisesti asianmukaisen arvion pohjalta annettua tunnustamista, jonka mukaan organisaatio tai henkilö, tuote, osa, irrallinen varuste, lentopaikka, lentopaikan laite, ATM/ANS-järjestelmä, ATM/ANS-rakenneosa tai simulaatiokoulutuslaite täyttää sitä koskevat tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimukset, antamalla vaatimustenmukaisuudesta todistus;

6)  ’sertifioinnilla’ missä tahansa muodossa tämän asetuksen mukaisesti asianmukaisen arvion pohjalta annettua tunnustamista, jonka mukaan tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimukset on täytetty, antamalla vaatimustenmukaisuudesta todistus;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’vakuutuksella’ mitä tahansa sellaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön, johon sovelletaan tätä asetusta, tämän asetuksen mukaisesti antamaa kirjallista lausumaa, jossa vahvistetaan, että tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sovellettavat vaatimukset, jotka koskevat organisaatiota tai henkilöä, tuotetta, osaa, irrallista varustetta, lentopaikan laitetta, ATM/ANS-järjestelmää tai ATM/ANS-rakenneosaa, täyttyvät;

7)  ’vakuutuksella’ mitä tahansa sellaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön, johon sovelletaan tätä asetusta, tämän asetuksen mukaisesti antamaa kirjallista lausumaa, jossa vahvistetaan, että tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sovellettavat vaatimukset täyttyvät;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’lentopaikan laitteilla’ laitetta, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, joka on tarkoitettu tukemaan ilma-alusten toimintaa lentopaikalla;

13)  ’turvallisuuteen liittyvillä lentopaikan laitteilla’ laitetta, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, joka on tarkoitettu tukemaan ilma-alusten turvallista toimintaa lentopaikalla;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  ’turvallisuuden kannalta kriittisillä lentopaikan laitteilla’ laitetta, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, jonka puuttuminen tai epäkuntoon joutuminen voi vaarantaa turvallisuuden tai ilma-alusten toiminnan lentopaikalla.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22)  ’maahuolintapalvelulla’ kaikkia lentopaikalla tarjottavia palveluja, joihin kuuluu turvallisuuteen liittyviä toimia maahuolinnan hallinnossa ja valvonnassa, matkustajapalveluissa, matkatavaroiden käsittelyssä, rahdin ja postin käsittelyssä, asematasopalveluissa, ilma-aluspalveluissa, polttoaine- ja öljyhuolinnassa, ilma-alusten teknisessä huollossa, lentotoiminnan ja miehistön avustamisessa, kenttäkuljetuksissa ja ateriapalveluissa;

22)  ’maahuolintapalvelulla’ kaikkia lentopaikalla tarjottavia turvallisuuteen liittyviä palveluja maahuolinnan hallinnossa ja valvonnassa, matkustajapalveluissa, matkatavaroiden käsittelyssä, rahdin ja postin käsittelyssä, asematasopalveluissa, ilma-aluspalveluissa, polttoaine- ja öljyhuolinnassa, ilma-alusten teknisessä huollossa, lentotoiminnan ja miehistön avustamisessa, kenttäkuljetuksissa ja ateriapalveluissa;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23)  ’kaupallisella ilmakuljetuksella’ ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen maksua tai muuta korvausta vastaan, kahden eri lentopaikan välillä;

23)  ’kaupallisella ilmakuljetuksella’ ilma-aluksen yleistä käyttöä maksua tai muuta korvausta tai sellaisen lupaamista vastaan matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

28)  ’irrallisella varusteella’ mitä tahansa varustetta, joka on ilma-aluksella, mutta jota ei ole asennettu ilma-alukseen ja joka voi vaikuttaa turvallisuuteen;

28)  ’irrallisella varusteella’ mitä tahansa välinettä, varustetta, mekanismia, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, joka on ilma-aluksella toiminnanharjoittajan toimesta, mutta joka ei ole ilma-aluksen osa, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi ilma-aluksen toiminnassa tai ohjauksessa lennon aikana, tukee matkustajien selviytymiskykyä tai voi vaikuttaa ilma-aluksen turvalliseen toimintaan;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a)  ’etäohjaajalla’ henkilöä, joka ohjaa miehittämätöntä ilma-alusta tai valvoo automatisoidun miehittämättömän ilma-aluksen toimintaa;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 32 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

32)  ’valtion ilma-aluksella’ ilma-alusta, jota käytetään sotilas-, tulli- tai poliisitoiminnassa, etsintä- ja pelastuspalvelussa, palontorjunnassa, rannikkovartioinnissa taikka niihin verrattavissa olevassa toiminnassa tai palveluissa, jotka julkisen viranomaisen toimivaltuudet saanut elin toteuttaa yleisen edun nimissä jäsenvaltion valvonnassa ja vastuulla;

32)  ’valtion ilma-aluksella’ ilma-alusta, jota käytetään sotilas-, tulli- tai poliisitoiminnassa, etsintä- ja pelastuspalvelussa, palontorjunnassa, rannikkovartioinnissa taikka niihin verrattavissa olevassa toiminnassa tai palveluissa, jotka julkisen viranomaisen toimivaltuudet saanut elin toteuttaa yleisen edun nimissä tai jotka toteutetaan sen puolesta jäsenvaltion valvonnassa ja vastuulla;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

34)  ’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa yksikköä, jonka jäsenvaltio on nimennyt ja jolla on tarvittavat toimivaltuudet ja vastuu hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät tämän asetuksen ja sen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaiseen sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

34)  ’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ yksikköä, jonka jäsenvaltio on nimennyt ja jonka virasto on akkreditoinut ja jolla on tarvittavat toimivaltuudet ja vastuu hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät tämän asetuksen ja sen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sekä asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX mukaiseen sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 34 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a)  ’akkreditoinnilla’ prosessia, jossa kansallinen toimivaltainen viranomainen tai pätevä yksikkö tunnustaa pätevyydet hoitaa tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX mukaisia tehtäviä.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 34 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 b)  ’eurooppalaisella miehittämättömien ilma-alusten rekisterillä’ viraston perustamaa ja hallinnoimaa verkkofoorumia, johon kootaan unionin alueella käytettyjen miehittämättömien ilma-alusten omistajille annetut tunnistenumerot.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ottavat huomioon erityyppiset ilma-alukset ja toiminnot;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ottavat huomioon ilmailun turvallisuuden eri alojen sekä ilmailun turvallisuuden ja muiden ilmailusääntelyn teknisten alojen väliset riippuvuussuhteet;

d)  ottavat huomioon ilmailun turvallisuuden eri alojen sekä ilmailun turvallisuuden, tietoverkkoturvallisuuden ja muiden ilmailusääntelyn teknisten alojen väliset riippuvuussuhteet;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  muotoilevat vaatimukset mahdollisuuksien mukaan niin, että niissä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

e)  muotoilevat vaatimukset mahdollisuuksien mukaan niin, että ne perustuvat suoritustasoon ja niissä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö suoristustasoon perustuvien tavoitteiden saavuttamiseksi;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  varmistavat palveluntarjontatoimien ja sääntely- ja valvontatehtävien erottamisen toisistaan;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  toteutettavat toimenpiteet, joilla edistetään ja parannetaan turvallisuusvaatimuksia;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  asianomaisen ilma-aluksen vaativuus ja suorituskyky;

c)  asianomaisen ilma-aluksen vaativuus, suorituskyky ja erityistarpeet;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  lennon tarkoitus ja käytetyn ilmatilan tyyppi;

d)  lennon tarkoitus, ilma-aluksen tyyppi ja käytetyn ilmatilan tyyppi;

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan lentoturvallisuussuunnitelmassa on 1 artiklassa asetetut tavoitteet huomioon ottaen täsmennettävä, mikä on unionissa hyväksyttävä turvallisuustaso, johon jäsenvaltiot, komissio ja virasto yhdessä pyrkivät.

3.  Euroopan lentoturvallisuussuunnitelmassa on 1 artiklassa asetetut tavoitteet huomioon ottaen täsmennettävä, mikä on unionissa korkea yhtenäinen turvallisuustaso, johon jäsenvaltiot, komissio ja virasto yhdessä pyrkivät.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansallinen lentoturvallisuusohjelma

Valtion turvallisuusohjelma

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen lentoturvallisuusohjelma, jolla hallitaan sen vastuulla olevan ilmailutoiminnan turvallisuutta, jäljempänä ’kansallinen lentoturvallisuusohjelma’. Ohjelman on oltava oikeassa suhteessa ilmailun määrään ja vaativuuteen nähden, ja sen on oltava johdonmukainen Euroopan lentoturvallisuusohjelman kanssa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava yhteistyössä alan asianosaisten sidosryhmien kanssa valtion turvallisuusohjelma, jolla hallitaan sen vastuulla olevan ilmailutoiminnan turvallisuutta, jäljempänä ’valtion turvallisuusohjelma, ja pidettävä sitä yllä. Ohjelman on oltava oikeassa suhteessa ilmailun määrään ja vaativuuteen nähden, ja sen on oltava johdonmukainen Euroopan lentoturvallisuusohjelman kanssa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisen lentoturvallisuusohjelman on sisällettävä ainakin seuraavat osat:

2.  Valtion turvallisuusohjelman on sisällettävä ainakin kansainvälisissä standardeissa ja suositelluissa menettelytavoissa kuvatut valtion turvallisuusohjelman osatekijät.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmailun turvallisuutta koskeva politiikka sekä sen tavoitteet ja resurssit;

Poistetaan.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmailun turvallisuusriskien hallinta;

Poistetaan.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ilmailun turvallisuuden varmentaminen;

Poistetaan.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ilmailun turvallisuuden edistämistoimet.

Poistetaan.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kansallisessa lentoturvallisuusohjelmassa on yksilöitävä 1 artiklassa vahvistetut tavoitteet ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyttävä turvallisuustaso huomioon ottaen täsmennettävä se hyväksyttävä turvallisuustaso, joka asianomaisen jäsenvaltion vastuulla olevassa ilmailutoiminnassa on kansallisella tasolla saavutettava.

3.  Valtion turvallisuusohjelmassa on yksilöitävä 1 artiklassa vahvistetut tavoitteet ottaen huomioon ne asianomaisen jäsenvaltion vastuulla olevat ilmailutoiminnot, jotka on toteutettava 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tavoitellun korkean ja yhtenäisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansalliseen lentoturvallisuusohjelmaan on liityttävä kansallinen lentoturvallisuussuunnitelma. Kunkin jäsenvaltion on yksilöitävä merkityksellisten turvallisuustietojen arvioinnin perusteella suunnitelmassaan kansalliseen siviili-ilmailun turvallisuusjärjestelmäänsä kohdistuvat suurimmat turvallisuusriskit ja vahvistettava tarvittavat toimenpiteet näiden riskien lieventämiseksi.

1.  Valtion turvallisuusohjelman on sisällettävä tai siihen on liityttävä valtion lentoturvallisuussuunnitelma. Kunkin jäsenvaltion on yhteistyössä asianosaisten sidosryhmien kanssa yksilöitävä merkityksellisten turvallisuustietojen arvioinnin perusteella suunnitelmassaan kansalliseen siviili-ilmailun turvallisuusjärjestelmäänsä kohdistuvat suurimmat turvallisuusriskit ja vahvistettava tarvittavat toimenpiteet näiden riskien lieventämiseksi.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

III luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lentokelpoisuus ja ympäristönsuojelu

Lentokelpoisuus

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden on täytettävä liitteessä II vahvistetut keskeiset lentokelpoisuusvaatimukset ja melun ja päästöjen osalta liitteessä III vahvistetut tuotteiden keskeiset ympäristönsuojeluvaatimukset.

Edellä 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen miehitettyjen ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden on täytettävä liitteessä II vahvistetut keskeiset lentokelpoisuusvaatimukset ja melun ja päästöjen osalta liitteessä III vahvistetut tuotteiden keskeiset ympäristönsuojeluvaatimukset ja sovellettavat Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 sisältämät ympäristönsuojeluvaatimukset liitteen 16 lisäyksiä lukuun ottamatta.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siltä osin kuin on kyse 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ilma-aluksista ja niiden moottoreista, potkureista, osista ja irrallisista varusteista, 9 artiklan noudattaminen on varmistettava 11 ja 12 artiklan sekä 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Siltä osin kuin on kyse 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ilma-aluksista ja niiden moottoreista, potkureista, osista ja irrallisista varusteista, 9 artiklan noudattaminen on varmistettava 11, 12, 13 ja 14 artiklan sekä 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntätodistus, muutoshyväksyntätodistus ja korjaussuunnitelmien hyväksyntä myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut, että tuotteen suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti vahvistettujen tyyppihyväksyntätodistuksia koskevien perusteiden mukainen eikä tuotteella ole mitään sellaista ominaisuutta tai piirrettä, joka tekisi siitä ympäristönsuojelullisesti yhteensopimattoman tai sen käytöstä vaarallista.

Tyyppihyväksyntätodistus, muutoshyväksyntätodistus ja korjaussuunnitelmien hyväksyntä myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut, että tuotteen suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti vahvistettujen tyyppihyväksyntätodistuksia koskevien perusteiden mukainen.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntätodistuksen, muutoshyväksyntätodistuksen ja korjaussuunnitelman hyväksynnän voi ilman tällaista hakemusta myös myöntää 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia tai hyväksyntöjä 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että tuotteen suunnittelu täyttää toisessa alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Tyyppihyväksyntätodistuksen, muutoshyväksyntätodistuksen ja korjaussuunnitelman hyväksynnän voi ilman tällaista hakemusta omaa suunnittelutyötään varten myös myöntää 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia tai hyväksyntöjä 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että tuotteen suunnittelu täyttää toisessa alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Todistuksen voi ilman tällaista hakemusta myös myöntää 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että osan suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti vahvistettujen sertifiointiperusteiden mukainen.

Todistuksen voi ilman tällaista hakemusta myös myöntää omalle suunnittelutyölleen 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että osan suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti vahvistettujen sertifiointiperusteiden mukainen.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Todistuksen voi ilman tällaista hakemusta myös myöntää 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että erillisen varusteen suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti vahvistettujen sertifiointiperusteiden mukainen.

Todistuksen voi ilman tällaista hakemusta myös myöntää omalle suunnittelutyölleen 15 artiklan mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolle on annettu oikeus myöntää tällaisia todistuksia 18 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti, kun kyseinen organisaatio on määritellyt, että erillisen varusteen suunnittelu on 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti vahvistettujen sertifiointiperusteiden mukainen.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  erityisedellytykset, joiden mukaisesti 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset täyttävät 9 artiklassa tarkoitetut keskeiset vaatimukset;

c)  erityisedellytykset, joiden mukaisesti 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset täyttävät 9 artiklassa tarkoitetut keskeiset vaatimukset;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  edellytykset, joilla todistukset, jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat tiedot ja muut lentokelpoisuuteen liittyvät asiakirjat, jotka on annettu kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti, hyväksytään 57 artiklan soveltamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden lentokelpoisuuden ja ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa muuttaa tai täydentää liitteitä II ja III 117 artiklan mukaisesti hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä taikka lentokelpoisuuden tai ympäristönsuojeluvaatimusten alalla saadun turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden lentokelpoisuuden ja ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen osalta siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteiden II ja III muuttamiseksi, jos se on tarpeen tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä taikka lentokelpoisuuden tai ympäristönsuojeluvaatimusten alalla saadun turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio varmistaa 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä hyväksyessään erityisesti, että niissä on tarpeen mukaan hyödynnetty Chicagon yleissopimuksen liitteessä 8 ja 16 vahvistettuja kansainvälisiä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja.

 

Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ellei 25 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä toisin säädetä, lentäjät on sertifioitava, ja heille myönnetään suoritettavaan toimintaan tarvittava lentolupakirja ja lentäjän lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

1.  Ellei 25 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä toisin säädetä, lentäjät on sertifioitava, ja heille myönnetään suoritettavaan toimintaan tarvittava lentolupakirja ja lentäjän lääketieteellinen kelpoisuustodistus, jossa todetaan fyysinen ja henkinen soveltuvuus tämän toiminnan harjoittamiseen.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaupalliseen ilmakuljetukseen osallistuvat matkustamohenkilöstön jäsenet on sertifioitava, ja heille myönnetään kelpoisuustodistus.

Kaupalliseen ilmakuljetukseen osallistuvat matkustamohenkilöstön jäsenet on sertifioitava, ja heille myönnetään todistus.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Mikäli 25 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, myös muuhun lentotoimintaan kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen osallistuvat matkustamomiehistön jäsenet on sertifioitava, ja heille myönnetään kelpoisuustodistus.

Mikäli 25 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, myös muuhun lentotoimintaan kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen osallistuvat matkustamomiehistön jäsenet on sertifioitava, ja toimivaltainen viranomainen myöntää heille lupakirjan.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kelpoisuustodistukset myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut noudattavansa 25 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä 19 artiklassa tarkoitettujen teoriatietoja, käytännön taitoja ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

Todistukset myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut noudattavansa 25 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä 19 artiklassa tarkoitettujen teoriatietoja, käytännön taitoja ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Lentomiehistön koulutusorganisaatiot eivät saa ottaa vastaan rahallisia korvauksia koulutettavilta matkustaja- tai rahtiliikenteeseen käytettävää ilma-alusta koskevan koulutuksen tarjoamisesta.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edellytykset, joilla lentolupakirjat, lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ja matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset, jotka on annettu kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti, hyväksytään 57 artiklan soveltamiseksi;

Poistetaan.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien ja matkustamomiehistön sekä näiden lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin, tarkastuslentoihin tai lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien ja käytettävien simulaatiokoulutuslaitteiden, henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään tarvittaessa komissiolle valta muuttaa tai täydentää liitettä IV 117 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentomiehistöön liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien ja matkustamomiehistön sekä näiden lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin, tarkastuslentoihin tai lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien ja käytettävien simulaatiokoulutuslaitteiden, henkilöiden ja organisaatioiden osalta siirretään tarvittaessa komissiolle valta muuttaa liitettä IV 117 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentomiehistöön liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun 28 artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, kaupallisessa lentoliikennetoiminnassa käytettävissä suurissa ilma-aluksissa on oltava tarvittavat resurssit lennonrekisteröintitietojen palauttamiseen ja niiden oikea-aikaisesti saataville antamiseen onnettomuuksien tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) olosuhteet, joissa on 4 artiklassa esitetyt periaatteet huomioon ottaen sovellettava lentotoimintaan tämän asetuksen ja tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden mukaisia kaupalliseen lentoliikenteeseen sovellettavia vaatimuksia tai vapautettava lentotoiminta näistä vaatimuksista.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b)  olosuhteet, joissa ilma-aluksessa on oltava keinot palauttaa lennonrekisteröintitiedot ja edellytykset näiden tietojen turvalliselle siirrolle, varastoinnille ja käytölle 27 artiklan 3 a kohdassa esitettyä tarkoitusta varten; näiden edellytysten on oltava unionin nykyisen lento-onnettomuuksien tutkintaa koskevan lainsäädännön mukaisia;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentotoiminnan osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa muuttaa tai täydentää liitettä V ja soveltuvin osin liitteitä VII ja VIII 117 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentotoimintaan liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentotoiminnan osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteen V ja soveltuvin osin liitteiden VII ja VIII muuttamiseksi tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentotoimintaan liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lentopaikkojen, lentopaikkojen laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjoamisen on täytettävä keskeiset vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä VII ja tapauksen mukaan liitteessä VIII.

Lentopaikkojen, myös lentopaikkojen turvallisuuteen liittyvien laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjoamisen on täytettävä keskeiset vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä VII ja tapauksen mukaan liitteessä VIII, ja niihin on sovellettava lentopaikan pitäjälle ja kolmansille osapuolille kuuluvaa vastuuvelvollisuutta.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lentopaikat on sertifioitava, ja niille myönnetään todistus. Todistuksen muutokset on myös sertifioitava, ja niille myönnetään muutoshyväksyntätodistus.

Lentopaikat, myös niiden turvallisuuteen liittyvät laitteet, on sertifioitava, ja niille myönnetään todistus. Todistuksen muutokset on myös sertifioitava, ja niille myönnetään muutoshyväksyntätodistus.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä todistukset koskevat sekä lentopaikkaa että sen turvallisuuteen liittyviä laitteita.

Poistetaan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Organisaatioiden, jotka vastaavat maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjoamisesta lentopaikoilla, joihin tätä asetusta sovelletaan, on annettava vakuutus siitä, että niillä on valmiudet täyttää tarjottuihin palveluihin liittyvät velvollisuudet ja käytössään tähän tarvittavat keinot niin, että 29 artiklassa tarkoitetut keskeiset vaatimukset täyttyvät.

2.  Organisaatioiden, jotka vastaavat maahuolintapalvelujen ja asematasovalvontapalvelujen tarjoamisesta lentopaikoilla, joihin tätä asetusta sovelletaan, on annettava vakuutus siitä, että niillä on valmiudet täyttää tarjottuihin palveluihin liittyvät velvollisuudet ja käytössään tähän tarvittavat keinot niin, että 29 artiklassa tarkoitetut keskeiset vaatimukset täyttyvät. Asetuksen 34 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla delegoidulla säädöksellä taataan kyseisten vakuutusten tunnustaminen ilman muita vahvistuksia toiminnanharjoittajilta.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Lentopaikkojen, turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikkojen laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasopalvelujen tarjoamisen osalta siirretään komissiolle valta antaa 117 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

1.  Lentopaikkojen, myös niiden turvallisuuteen liittyvien laitteiden, turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikkojen laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasopalvelujen tarjoamisen osalta siirretään komissiolle valta antaa 117 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavia näkökohtia koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellytykset, jotka koskevat lentopaikkaan 30 artiklan 1 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien sertifiointiperusteiden vahvistamista 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niistä hakijalle ilmoittamista;

b)  edellytykset, jotka koskevat lentopaikkaan ja sen turvallisuuteen liittyviin laitteisiin 30 artiklan 1 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien sertifiointiperusteiden vahvistamista 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niistä hakijalle ilmoittamista, mukaan luettuna turvallisuuteen liittyvien laitteiden luettelo, joka perustuu turvallisuustietoihin, jotka osoittavat, että laitetyyppiin, jota käytetään tai aiotaan käyttää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla lentopaikoilla, liittyy turvallisuusriski;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellytykset, jotka koskevat turvallisuuden kannalta kriittisiin lentopaikan laitteisiin 31 artiklan 1 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien yksityiskohtaisten eritelmien vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;

c)  edellytykset, jotka koskevat turvallisuuden kannalta kriittisiin lentopaikan laitteisiin 31 artiklan 1 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien yksityiskohtaisten eritelmien vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista, mukaan luettuna turvallisuuteen liittyvien laitteiden luettelo, joka perustuu turvallisuustietoihin, jotka osoittavat, että laitetyyppiin, jota käytetään tai aiotaan käyttää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla lentopaikoilla, liittyy turvallisuusriski;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edellytykset, jotka koskevat 30 artiklassa tarkoitettujen lentopaikkojen todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, lentopaikan erityispiirteisiin liittyvät toimintarajoitukset mukaan luettuina;

d)  edellytykset, jotka koskevat 30 artiklassa tarkoitettujen lentopaikkojen, myös niiden turvallisuuteen liittyvien laitteiden, todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, lentopaikan erityispiirteisiin liittyvät toimintarajoitukset mukaan luettuina;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  edellytykset, jotka koskevat niiden pakollisten tietojen antamista ja jakelua, jotka viraston on 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on annettava ja jaettava, jotta voidaan varmistaa lentopaikkojen toiminnan ja lentopaikkojen laitteiden turvallisuus.

l)  edellytykset, jotka koskevat niiden pakollisten tietojen antamista ja jakelua, jotka viraston on 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on annettava ja jaettava, jotta voidaan varmistaa lentopaikkojen toiminnan ja lentopaikkojen turvallisuuteen liittyvien laitteiden turvallisuus.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja maahuolintapalvelujen tarjoamiseen liittyviä sääntöjä hyväksyessään komissio varmistaa, että tarvittaessa hyödynnetään toimialan tunnustettuja standardeja ja parhaita menettelytapoja.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lentopaikkojen, lentopaikkojen laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasopalvelujen osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa muuttaa tai täydentää liitettä VII ja soveltuvin osin liitettä VIII 117 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentopaikkoihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Lentopaikkojen, myös niiden turvallisuuteen liittyvien laitteiden, turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikkojen laitteiden, lentopaikkojen pitämisen sekä maahuolintapalvelujen ja asematasopalvelujen osalta siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteen VII ja soveltuvin osin liitteen VIII muuttamiseksi tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentopaikkoihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämien todistusten ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamien vakuutusten on oltava yksinomaan tässä artiklassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen sääntöjen, edellytysten ja menettelyjen mukaisia.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvat organisaatiot

Turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon osallistuvat organisaatiot

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

ATM/ANS-järjestelmät ja -rakenneosat

turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömät ATM/ANS-järjestelmät ja -rakenneosat

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellytykset, jotka koskevat ATM/ANS-järjestelmiin ja -rakenneosiin 38 artiklan 2 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien yksityiskohtaisten eritelmien vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;

b)  edellytykset, jotka koskevat turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömiin ATM/ANS-järjestelmiin ja -rakenneosiin 38 artiklan 2 kohdan mukaista sertifiointia varten sovellettavien yksityiskohtaisten eritelmien, laitteiden yksilöinti mukaan luettuna, vahvistamista ja niistä hakijalle ilmoittamista;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  ATM/ANS-palvelujen tarjonnan osalta siirretään komissiolle tarvittaessa valta muuttaa tai täydentää liitettä VIII ja tapauksen mukaan liitettä VII 117 artiklan mukaisesti hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai ATM/ANS-palveluihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  ATM/ANS-palvelujen tarjonnan osalta siirretään komissiolle tarvittaessa valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteen VIII ja tapauksen mukaan liitteen VII muuttamiseksi tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai ATM/ANS-palveluihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  edellytykset, joilla lennonjohtajien lupakirjat, jotka on annettu kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti, hyväksytään 57 artiklan soveltamiseksi;

Poistetaan.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  edellytykset, jotka lennonjohtajien on täytettävä työaikaa koskevien rajoitusten ja lepoaikaa koskevien vaatimusten osalta; näiden edellytysten avulla on saatava aikaan korkea turvallisuuden taso suojaamalla väsymyksestä aiheutuvia seurauksia vastaan samalla kun mahdollistetaan riittävä joustavuus työn suunnittelua varten;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lennonjohtajien ja lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden sekä simulaatiokoulutuslaitteiden osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa muuttaa tai täydentää liitettä VIII 117 artiklan mukaisesti hyväksyttävillä delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai koulutusorganisaatioihin ja lennonjohtajiin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Lennonjohtajien ja lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden sekä simulaatiokoulutuslaitteiden osalta siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi, kun se on tarpeen tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai koulutusorganisaatioihin ja lennonjohtajiin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Miehittämättömien ilma-alusten ja niiden moottoreiden, potkureiden, osien, irrallisten varusteiden ja etäohjauslaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja huollon on oltava liitteessä IX vahvistettujen keskeisten vaatimusten mukaista.

Miehittämättömien ilma-alusten ja niiden moottoreiden, potkureiden, osien, irrallisten varusteiden ja etäohjauslaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja huollon sekä näihin toimiin osallistuvien henkilöstön jäsenten ja organisaatioiden on oltava liitteessä IX vahvistettujen keskeisten vaatimusten mukaista.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, jotta saavutetaan riittävä turvallisuustaso ottaen huomioon 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt periaatteet, miehittämättömien ilma-alusten suunnittelu, valmistus, huolto ja käyttö on sertifioitava, ja siitä myönnetään todistus. Todistukset myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut noudattavansa 47 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä 45 artiklassa tarkoitettujen keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Todistuksissa on täsmennettävä turvallisuuteen liittyvät rajoitukset, käyttöedellytykset ja oikeudet.

1.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, jotta saavutetaan korkea yhtenäinen turvallisuustaso ottaen huomioon 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt periaatteet, miehittämättömien ilma-alusten suunnittelu, valmistus, huolto ja käyttö on sertifioitava, ja siitä myönnetään todistus. Todistukset myönnetään hakemuksesta, kun hakija on osoittanut noudattavansa 47 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä 45 artiklassa tarkoitettujen keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Todistuksissa on täsmennettävä turvallisuuteen liittyvät rajoitukset, käyttöedellytykset ja oikeudet.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, jotta saavutetaan riittävä turvallisuustaso ottaen huomioon 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt periaatteet, miehittämättömien ilma-alusten suunnittelusta, valmistuksesta, huollosta ja käytöstä on annettava vakuutus. Vakuutus annetaan, kun 45 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset täyttyvät ja niitä vastaavia 47 artiklan mukaisesti vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudatetaan näiden keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

2.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, jotta saavutetaan korkea yhtenäinen turvallisuustaso ottaen huomioon 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt periaatteet, miehittämättömien ilma-alusten suunnittelusta, valmistuksesta, huollosta ja käytöstä on annettava vakuutus. Vakuutus annetaan, kun 45 artiklassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset täyttyvät ja niitä vastaavia 47 artiklan mukaisesti vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudatetaan näiden keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, kun otetaan huomioon, että riittävä turvallisuustaso voidaan saavuttaa ilman tämän asetuksen IV ja V luvun soveltamista, mainittuja lukuja ei sovelleta 45 artiklassa tarkoitettuihin keskeisiin vaatimuksiin eikä niitä vastaaviin 47 artiklan mukaisesti vahvistettuihin yksityiskohtaisiin sääntöihin näiden keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa mainitut vaatimukset ja säännöt muodostavat ’yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön’, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 765/2008 sekä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvosto päätöksessä 768/2008/EY.

3.  Jos 47 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, kun otetaan huomioon, että korkea yhtenäinen turvallisuustaso voidaan saavuttaa ilman tämän asetuksen IV ja V luvun soveltamista, mainittuja lukuja ei sovelleta 45 artiklassa tarkoitettuihin keskeisiin vaatimuksiin eikä niitä vastaaviin 47 artiklan mukaisesti vahvistettuihin yksityiskohtaisiin sääntöihin näiden keskeisten vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa mainitut vaatimukset ja säännöt muodostavat ’yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön’, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 765/2008 sekä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvosto päätöksessä 768/2008/EY.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa säännöksiä, joilla varmistetaan korkeampi turvallisuus- ja turvaamistaso kuin tässä asetuksessa ja sen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä säädetty.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 46 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusten suunnittelun, valmistuksen, huollon ja käytön hyväksynnän osoittavien todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, myös sellaisia tilanteita koskevat edellytykset, joissa tällaisia todistuksia tapauksen mukaan vaaditaan tai vakuutusten antaminen sallitaan 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ottaen huomioon asianomaisen toiminnan luonne ja siihen liittyvä riski;

a)  edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat 46 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusten suunnittelun, valmistuksen, huollon ja käytön hyväksynnän osoittavien todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, myös sellaisia tilanteita koskevat edellytykset, joissa tällaisia todistuksia tapauksen mukaan vaaditaan tai vakuutusten antaminen sallitaan 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellytyksissä ja menettelyissä on otettava asianmukaisesti huomioon miehittämättömän ilma-aluksen tyyppi, asianomaisen toiminnan luonne ja siihen liittyvä riski sekä alue, jossa toimintaa on tarkoitus harjoittaa;

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  miehittämättömien ilma-alusten merkitseminen ja tunnistaminen;

e)  miehittämättömien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on 250 grammaa, a alakohdan mukaisesti sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusten sekä toiminnanharjoittajien pakollista rekisteröimistä, merkitsemistä ja tunnistamista koskevat edellytykset ja menettelyt;

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  edellytykset ja menettelyt, joiden vallitessa miehittämättömän ilma-aluksen etäohjaajan on osoitettava vaadittu pätevyys soveltuvin osin luvan tai vakuutuksen sekä suoritettavaan toimintaan tarvittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen avulla;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  edellytys, jonka vallitessa 46 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu miehittämätön ilma-alus on varustettava turvallisuutta lisäävillä laitteilla, jotka liittyvät erityisesti etäisyyden- ja korkeuden rajoittamiseen, sijainnin ilmoittamiseen, kriittisten vyöhykkeiden rajoittamiseen, yhteentörmäyksen välttämiseen, vakautukseen ja automaattiseen laskeutumiseen;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edellytykset, joiden vallitessa miehittämättömien ilma-alusten käyttö on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  edellytykset, joiden vallitessa ja menettelyt, joiden mukaisesti on perustettava miehittämättömien ilma-alusten eurooppalainen rekisteri tai vastaava yhdenmukainen kansallinen rekisteröintijärjestelmä, joka osoittaa yksilöllisen omistajan numeron ja miehittämättömän ilma-aluksen merkinnän missä tahansa jäsenvaltiossa lentävälle miehittämättömälle ilma-alukselle ja jonka aiheuttama taloudellinen ja hallinnollinen rasite on vähäinen.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Miehittämättömien ilma-alusten ja niiden moottoreiden, potkureiden, osien, irrallisten varusteiden ja etäohjauslaitteiden suunnittelun, tuotannon, huollon ja käytön osalta siirretään komissiolle valta tarvittaessa muuttaa tai täydentää liitettä IX ja soveltuvin osin liitettä III 117 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentopaikkoihin liittyvän turvallisuusnäytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

2.  Miehittämättömien ilma-alusten ja niiden moottoreiden, potkureiden, osien, irrallisten varusteiden ja etäohjauslaitteiden suunnittelun, tuotannon, huollon ja käytön osalta siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 117 artiklan mukaisesti liitteen IX ja soveltuvin osin liitteen III muuttamiseksi, kun se on tarpeen tekniseen, operatiiviseen tai tieteelliseen kehitykseen liittyvistä syistä tai lentopaikkoihin liittyvän turvallisuutta tai turvaamista koskevan näytön takia 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä laajuudessa kuin niiden saavuttaminen edellyttää.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämien todistusten ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamien vakuutusten on oltava tässä artiklassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen sääntöjen, edellytysten ja menettelyjen mukaisia.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lupia vaaditaan ainoastaan liikennöitäessä ilma-aluksia alueelle, alueella tai alueelta, joihin sovelletaan perussopimuksia, lukuun ottamatta ainoastaan kyseisen alueen yli lentävien ilma-alusten liikennöintiä.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lupia vaaditaan ainoastaan liikennöitäessä ilma-aluksia yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa tai yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta, lukuun ottamatta ainoastaan kyseisen alueen yli lentävien ilma-alusten liikennöintiä.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämiin todistuksiin ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tämän asetuksen mukaisesti antamiin vakuutuksiin sovelletaan yksinomaan tämän artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, edellytyksiä ja menettelyjä.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  valvottava III luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia todistuksen haltijoita, vakuutuksia antaneita oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, tuotteita, osia, varusteita, ATM/ANS-järjestelmiä, ATM/ANS-rakenneosia, simulaatiokoulutuslaitteita ja lentopaikkoja;

b)  valvottava III luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia todistuksen haltijoita, vakuutuksia antaneita oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, tuotteita, osia, varusteita, turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömiä ATM/ANS-järjestelmiä ja -rakenneosia, simulaatiokoulutuslaitteita ja lentopaikkoja;

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hoitavat tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti ja että niiden organisaatio, henkilöstö, johto ja rahoitus ovat tämän mukaisia. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että niiden kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät resurssit ja valmiudet suorittaa niille tämän asetuksen nojalla annetut tehtävät tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

 

Yksikön, jonka jäsenvaltio aikoo nimetä kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaisekseen, on ensin saatava viraston antama akkreditointi. Virasto myöntää akkreditoinnin vain, jos se on todennut, että yksikkö noudattaa 10 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä tässä kohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto vastaa tehtävistä, jotka osoitetaan sille 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ja 70 artiklan nojalla.

Virasto vastaa tehtävistä, jotka osoitetaan sille 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 ja 70 artiklan nojalla.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, jossa lentopaikka sijaitsee, vastaa 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lentopaikan todistusta koskevista tehtävistä ja 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lentopaikan pitämisestä vastaavan organisaation todistusta koskevista tehtävistä. Lentopaikan pitämisestä vastaavan organisaation todistus voidaan yhdistää lentopaikan todistukseen tai se voidaan myöntää erikseen.

Sen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, jossa lentopaikka sijaitsee, vastaa 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lentopaikan todistusta koskevista tehtävistä ja 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lentopaikan pitämisestä vastaavan organisaation todistusta koskevista tehtävistä.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikissa muissa tapauksissa sen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, jossa todistusta hakeva tai vakuutuksen antava luonnollinen henkilö asuu, tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, jossa henkilön päätoimipaikka sijaitsee, vastaa näistä tehtävistä, jollei 10 kohdan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä toisin säädetä.

Kaikissa muissa tapauksissa sen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, jossa todistusta hakeva tai vakuutuksen antava luonnollinen henkilö asuu, tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, jossa henkilön pääasiallinen toimipaikka sijaitsee tai jonne henkilö on sijoittautunut, vastaa näistä tehtävistä, jollei 10 kohdan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä toisin säädetä.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kuka tahansa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö antaa virastolle tiedoksi väitetyt erot sääntöjen soveltamisessa jäsenvaltioissa. Jos tällaiset erot haittaavat vakavasti näiden henkilöiden toimintaa tai muutoin aiheuttavat huomattavia vaikeuksia, viraston ja jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä näiden erojen poistamiseksi viipymättä. Jos näitä eroja ei voida poistaa, virasto antaa asia komission käsiteltäväksi.

8.  Kuka tahansa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö antaa virastolle tiedoksi väitetyt erot sääntöjen soveltamisessa jäsenvaltioissa. Jos tällaiset erot haittaavat vakavasti näiden henkilöiden toimintaa tai muutoin aiheuttavat huomattavia vaikeuksia, viraston ja jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä näiden erojen tarkastelemiseksi ja tarvittaessa niiden poistamiseksi viipymättä. Jos näitä eroja ei voida poistaa, virasto antaa asia komission käsiteltäväksi.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joilla lisätään ja edistetään tietoisuutta siviili-ilmailun turvallisuudesta ja levitetään turvallisuuteen liittyviä tietoja, joilla on merkitystä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisyssä.

9.  Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä tarpeellisiin ja vaikuttaviin toimiin, joilla lisätään ja edistetään tietoisuutta siviili-ilmailun turvallisuudesta ja levitetään turvallisuuteen liittyviä tietoja, joilla on merkitystä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisyssä.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 10 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellytykset, jotka koskevat sertifioinnin suorittamista sekä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin, tuotteisiin, osiin, laitteisiin, ATM/ANS-järjestelmiin, ATM/ANS-rakenneosiin, simulaatiokoulutuslaitteisiin ja lentopaikkoihin kohdistuvan tehokkaan valvonnan edellyttämien tutkimusten, tarkastusten, auditointien ja muiden seurantatoimien suorittamista;

b)  edellytykset, jotka koskevat sertifioinnin suorittamista sekä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin, tuotteisiin, osiin, irrallisiin laitteisiin, ATM/ANS-järjestelmiin, ATM/ANS-rakenneosiin, simulaatiokoulutuslaitteisiin ja lentopaikkoihin kohdistuvan tehokkaan valvonnan edellyttämien tutkimusten, tarkastusten, auditointien ja muiden seurantatoimien suorittamista;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 10 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edellä 3 kohdan osalta edellytykset, jotka koskevat kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välistä vastuunjakoa, sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien tehokkaan suorittamisen varmistamiseksi;

Poistetaan.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 10 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  edellytykset ja menettelyt, jotka koskevat viraston akkreditoinnin myöntämistä yksiköille, jotka on määrä nimetä 2 a kohdassa tarkoitetuksi jäsenvaltion kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja jotka viraston tai kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on määrä akkreditoida päteväksi yksiköksi.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eurooppalaiset ilmailutarkastajat hoitavat valvonta- ja sertifiointitoimia viraston tai apua pyytäneen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, ohjeistamana ja vastuulla.

3.  Eurooppalaiset ilmailutarkastajat hoitavat valvonta- ja sertifiointitoimia viraston ja apua pyytäneen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, ohjeistamana ja vastuulla.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat siirtää virastolle vastuun sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta joidenkin tai kaikkien sellaisten organisaatioiden, toiminnanharjoittajien, henkilöstön, ilma-alusten, simulaatiokoulutuslaitteiden tai lentopaikkojen osalta, joista jäsenvaltio vastaa tämän asetuksen mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat ainoastaan väliaikaisena suojatoimenpiteenä siirtää virastolle vastuun sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta joidenkin tai kaikkien sellaisten organisaatioiden, toiminnanharjoittajien, henkilöstön, ilma-alusten, simulaatiokoulutuslaitteiden tai lentopaikkojen osalta, joista jäsenvaltio vastaa tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun tätä vastuuta hoidetaan, sovelletaan II ja IV luvun ja120 ja 121 artiklan säännöksiä sekä sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sovellettavia säännöksiä, jolle vastuu on siirretty.

Kun tätä siirrettyä vastuuta hoidetaan, sovelletaan II ja IV luvun ja 120 ja 121 artiklan säännöksiä.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tai jäsenvaltio, tapauksen mukaan, saa sallia 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien siirtämisen ainoastaan siinä tapauksessa, että se on vakuuttunut voivansa tehokkaasti hoitaa siirretyn vastuun tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

3.  Virasto tai jäsenvaltio, tapauksen mukaan, saa sallia 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien siirtämisen ainoastaan siinä tapauksessa, että se on vakuuttunut ja osoittaa voivansa tehokkaasti hoitaa siirretyn vastuun tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti ja että sillä on siihen tarvittavat resurssit.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio aikoo siirtää tiettyjä vastuita 1 tai 2 kohdan mukaisesti, sen on laadittava yhdessä viraston tai, tapauksen mukaan, asianomaisen toisen jäsenvaltion kanssa siirtymäsuunnitelma, jolla varmistetaan vastuun hallittu siirto. Luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joita siirto koskee, sekä virastoa, jos kyseessä on 2 kohdassa tarkoitettu siirto, on kuultava tästä siirtymäsuunnitelmasta ennen sen viimeistelyä.

Jos jäsenvaltio aikoo hyödyntää 1 tai 2 kohdan säännöksiä, sen on laadittava yhdessä viraston tai, tapauksen mukaan, asianomaisen toisen jäsenvaltion kanssa vaikutustenarvioinnin sisältävä siirtymäsuunnitelma, jolla varmistetaan pyynnössä tarkoitetun vastuun hallittu siirto, asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat mukaan luettuina. Luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joita siirto koskee, sekä virastoa, jos kyseessä on 2 kohdassa tarkoitettu siirto, on kuultava tästä siirtymäsuunnitelmasta ennen sen viimeistelyä.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto asettaa saataville 63 artiklalla perustetun rekisterin kautta luettelon jäsenvaltioista, jotka ovat siirtäneet tiettyjä vastuita tämän artiklan mukaisesti. Luettelossa on oltava siirretyistä vastuista yksityiskohtaiset tiedot, jotta vastuu on sen siirron jälkeen selkeästi osoitettavissa ja, tapauksen mukaan, asianomaiset organisaatiot, toiminnanharjoittajat, henkilöstö, ilma-alukset, simulaatiokoulutuslaitteet tai lentopaikat ovat selkeästi tunnistettavissa.

Virasto asettaa saataville 63 artiklalla perustetun rekisterin kautta luettelon jäsenvaltioista, jotka ovat hyödyntäneet 1 tai 2 kohdan säännöksiä. Luettelossa on oltava siirretyistä vastuista yksityiskohtaiset tiedot, jotta vastuu on sen siirron jälkeen selkeästi osoitettavissa ja, tapauksen mukaan, asianomaiset organisaatiot, toiminnanharjoittajat, henkilöstö, ilma-alukset, simulaatiokoulutuslaitteet tai lentopaikat ovat selkeästi tunnistettavissa.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltio, joka on siirtänyt 1 tai 2 kohdan mukaisesti sertifiointia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista koskevia tehtäviä virastolle tai toiselle jäsenvaltiolle, voi päättää lopettaa tämän artiklan soveltamisen ja pyytää, että kyseiset tehtävät siirretään sille takaisin, jolloin sertifiointia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista koskeva vastuu siirtyy jälleen sen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Virasto perustaa 81 artiklan 4 kohdan mukaisesti paikallistoimistoja jäsenvaltioihin, joissa se katsoo läsnäolonsa olevan tarpeellinen, jotta voidaan varmistaa, että ilmailun turvallisuuden alan velvollisuudet täytetään tämän asetuksen puitteissa, tai jotta voidaan antaa tukea sille 1 kohdan mukaisesti siirrettyjen tehtävien hoitamisessa.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Monikansallisesti toimivat organisaatiot

Sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien siirto organisaation pyynnöstä

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Organisaatio voi pyytää virastoa toimimaan sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta vastaavana toimivaltaisena viranomaisena kyseisen organisaation osalta, 51 artiklan 3 kohdasta poiketen, jos kyseisellä organisaatiolla on todistus tai se voi hakea todistusta III luvun säännösten mukaisesti kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yhdestä jäsenvaltiosta, mutta sillä on tai se aikoo hankkia merkittävän määrän kyseisen todistuksen kattamaa toimitilaa ja henkilöstöä, jotka sijaitsevat yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa.

Organisaatio voi pyytää virastoa toimimaan sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta vastaavana toimivaltaisena viranomaisena kyseisen organisaation osalta 51 artiklan 2 kohdasta poiketen.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisen pyynnön voivat esittää myös kaksi organisaatiota tai useampi organisaatio, joilla on päätoimipaikka jossain toisessa jäsenvaltiossa ja joilla on todistus tai jotka voivat hakea todistusta III luvun säännösten mukaisesti samantyyppiseen ilmailutoimintaan.

Poistetaan.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut organisaatiot esittävät tällaisen pyynnön, niiden on ilmoitettava asiasta kansallisille toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa niillä on päätoimipaikka.

Jos organisaatio esittää tällaisen pyynnön, sen on ilmoitettava asiasta kansallisille toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa sillä on päätoimipaikka.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos virasto katsoo, että se voi tehokkaasti ottaa pyynnön mukaisen vastuun sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti, sen on yhdessä, tapauksen mukaan, kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden kanssa laadittava siirtymäsuunnitelma, jolla varmistetaan vastuun hallittu siirto. Siirtoa pyytäneitä organisaatioita on kuultava siirtymäsuunnitelmasta ennen sen viimeistelyä.

Jos virasto katsoo, että se voi tehokkaasti suorittaa asiaankuuluvan sertifioinnin, valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti ja osoittaa, että sillä on siihen tarvittavat resurssit, sen on yhdessä, tapauksen mukaan, kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden kanssa laadittava siirtymäsuunnitelma, jolla varmistetaan pyynnössä tarkoitetun sertifiointia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista koskevien tehtävien hallittu siirto, asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat mukaan luettuina. Siirtoa pyytäneitä organisaatioita on kuultava siirtymäsuunnitelmasta ennen sen viimeistelyä.

 

Suunnitelmassa on yksilöitävä selkeästi siirrettävät viranomaisten hoitamat tehtävät sekä siirtävän jäsenvaltion hoidettavaksi jäävät jäsenvaltiotason tehtävät, ja sen on sisällettävä käytännön järjestelyjä, joilla varmistetaan toimintojen saumaton jatkuminen, myös yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten kansainväliset ja unionin tason velvollisuudet on tarkoitus hoitaa siirron jälkeen.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden, tapauksen mukaan, on varmistettava, että vastuun siirtäminen tapahtuu siirtymäsuunnitelman mukaisesti.

Viraston ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden, tapauksen mukaan, on varmistettava, että tehtävien siirtäminen tapahtuu siirtymäsuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun vastuun siirto tehdään 1 ja 2 kohdan nojalla, virastosta tulee toimivaltainen viranomainen siirretyn vastuun osalta ja asianomainen jäsenvaltio tai asianomaiset jäsenvaltiot vapautetaan tästä vastuusta. Kun virasto hoitaa näitä vastuita, sovelletaan IV ja V luvun säännöksiä.

3.  Kun tehtävien siirto tehdään 1 ja 2 kohdan nojalla, virastosta tulee toimivaltainen viranomainen sertifiointia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista koskevien siirrettyjen tehtävien osalta ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansallinen toimivaltainen viranomainen vapautetaan tästä vastuusta. Kun virasto hoitaa siirrettyjä tehtäviä, sovelletaan IV ja V luvun säännöksiä.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Organisaation, joka pyytää virastoa hoitamaan näitä vastuita, valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen taso ei saa olla missään tapauksessa matalampi kuin alun perin vastuussa olleiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten taso.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun vastuu siirretään tämän artiklan nojalla, sovelletaan 53 artiklan 5 ja 6 kohdan säännöksiä.

4.  Kun tehtävät siirretään tämän artiklan nojalla, sovelletaan 53 artiklan 5 ja 6 kohdan säännöksiä.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun organisaatio on pyytänyt 1 kohdan mukaisesti virastoa toimimaan vastaavana toimivaltaisena viranomaisena ja pyyntöön on suostuttu, asianomainen organisaatio voi milloin tahansa päättää peruuttaa päätöksensä pyytämällä, että sertifiointia, valvontaa ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista koskeva vastuu siirtyy jälleen niiden jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, joissa organisaatiolla on päätoimipaikka. Tässä tapauksessa 1–4 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hätävalvontamekanismi

Pakollinen hätäapumekanismi

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto suosittaa jäsenvaltiolle vastuun siirtämistä 53 artiklan mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.  Virasto suosittaa jäsenvaltiolle hätäapumekanismin perustamista 53 artiklan mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos asianomainen jäsenvaltio ei joko pane täytäntöön viraston suositusta tai korjaa puutteita 3 kuukauden kuluessa kyseisen suosituksen antamispäivästä, komissio voi päättää, mikäli se katsoo 1 kohdan edellytysten täyttyvän, että vastuu sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä siirretään väliaikaisesti virastolle. Päätös toteutetaan täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 116 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä ilmailun turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.

2.  Jos asianomainen jäsenvaltio ei joko pane täytäntöön viraston suositusta tai korjaa puutteita 3 kuukauden kuluessa kyseisen suosituksen antamispäivästä, komissio, mikäli se katsoo tämän johdosta syntyneen tilanteen vaarantavan siviili-ilmailun turvallisuuden, hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla virasto nimetään väliaikaisesti sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 116 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä ilmailun turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio hyväksyy edellä 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset vasta, kun kaikki 73 artiklassa vahvistetut mahdollisuudet havaittujen puutteiden korjaamiseksi on käytetty loppuun ja kun muut keinot kyseisten puutteiden korjaamiseksi, kuten 56 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaiset toimenpiteet, eivät olisi oikeasuhteisia tai riittäviä.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siitä päivästä alkaen, jona 2 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanopäätös tulee voimaan, viraston on arvioitava säännöllisesti, täyttyykö 1 kohdan c alakohdan edellytys edelleen. Jos se katsoo, ettei edellytys enää täyty, se antaa komissiolle suosituksen lakkauttaa vastuun väliaikainen siirto.

3.  Siitä päivästä alkaen, jona 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset tulevat voimaan, viraston on arvioitava säännöllisin, yhdessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa määritetyin väliajoin, täyttyykö 1 kohdan c alakohdan edellytys edelleen. Jos se katsoo, ettei edellytys enää täyty, se antaa komissiolle suosituksen lakkauttaa vastuun velvoittava tukeminen.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio katsoo kyseinen suositus huomioon ottaen, ettei 1 kohdan c alakohdan edellytys enää täyty, komissio päättää, että vastuun väliaikainen siirto virastolle lakkautetaan.

Jos komissio katsoo kyseinen suositus huomioon ottaen, ettei 1 kohdan c alakohdan edellytys enää täyty, komissio päättää, että vastuun tilapäinen tukeminen lakkautetaan.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun vastuun siirto tehdään 2 kohdan nojalla, virastosta tulee toimivaltainen viranomainen siirretyn vastuun osalta ja asianomainen jäsenvaltio vapautetaan tästä vastuusta. Kun virasto hoitaa näitä vastuita, sovelletaan IV ja V luvun säännöksiä.

5.  Kun 2 kohdassa tarkoitettu nimeäminen tehdään, virastosta tulee toimivaltainen viranomainen kyseisten sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien osalta ja asianomaisen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen vapautetaan tästä vastuusta. Kun virasto hoitaa vastuita, jotka sille on siirretty tämän nimeämisen seurauksena, sovelletaan IV ja V luvun säännöksiä.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Virasto tarjoaa tämän artiklan mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena väliaikaisesti toimiessaan asianomaiselle jäsenvaltiolle tarvittavaa teknistä apua tukeakseen jäsenvaltiota korjaamaan havaitut puutteet mahdollisimman pian. Virasto hyödyntää 71 artiklan mukaisia tutkimuksia suorittaessaan mahdollisimman laajasti asianomaisessa jäsenvaltiossa saatavilla olevia asiantuntijoita ja saatavilla olevaa muuta henkilöstöä.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  delegoiduissa säädöksissä, jotka on hyväksytty 18 artiklan 1 kohdan l alakohdan, 25 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 44 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella.

b)  delegoiduissa säädöksissä, jotka on hyväksytty 1 a kohdan perusteella ja joilla taataan vastaava turvallisuustaso kuin tässä asetuksessa tarkoitettu ja joissa on täsmennetty menettelyt ja edellytykset, jotka koskevat riittävän luottamuksen saavuttamista ja säilyttämistä kolmansien maiden sääntelyjärjestelmien osalta.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virastolle on annettava valtuudet tehdä tarvittavat tekniset arvioinnit sekä kolmansien maiden lakien ja ulkomaisten ilmailuviranomaisten arvioinnit, jotta b kohdassa tarkoitettu luottamus kolmansien maiden sääntelyjärjestelmiin voidaan saavuttaa ja säilyttää. Virasto voi kyseisten arviointien tekemiseksi tehdä työjärjestelyjä 77 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 117 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt sellaisten todistusten ja muiden asiakirjojen hyväksymiselle, joilla todistetaan kolmannen maan lakien mukaisesti annettujen siviili-ilmailusääntöjen noudattaminen.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat osoittaa tämän asetuksen mukaiset sertifiointiin ja valvontaan liittyvät tehtävänsä päteville yksiköille, jotka on akkreditoitu, koska ne täyttävät liitteessä VI vahvistetut perusteet. Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, jotka käyttävät päteviä yksiköitä, on perustettava järjestelmä tällaista akkreditointia varten ja sen arvioimiseksi, täyttävätkö pätevät yksiköt mainitut perusteet sekä akkreditoinnin ajankohtana että jatkuvasti sen jälkeen.

Virasto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat osoittaa tämän asetuksen mukaiset sertifiointiin ja valvontaan liittyvät tehtävänsä päteville yksiköille, jotka on akkreditoitu, koska ne täyttävät liitteessä VI vahvistetut perusteet, ja akkreditoitu 51 artiklan 10 kohdan h a alakohdan mukaisesti. Viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, jotka käyttävät päteviä yksiköitä, on perustettava järjestelmä tällaista akkreditointia varten ja sen arvioimiseksi, täyttävätkö pätevät yksiköt mainitut perusteet sekä akkreditoinnin ajankohtana että jatkuvasti sen jälkeen.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet kestävät kauemmin kuin kahdeksan peräkkäistä kuukautta tai jäsenvaltio on toteuttanut samat toimenpiteet toistuvasti ja niiden kokonaiskesto ylittää kahdeksan kuukautta, viraston on arvioitava, täyttyvätkö 1 kohdan edellytykset ja annettava kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon saamisesta komissiolle suositus arvioinnin tuloksen suhteen. Virasto sisällyttää tämän suosituksen 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Vastaanottaessaan 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon viraston on ilman aiheetonta viivytystä arvioitava, täyttyvätkö 1 kohdan edellytykset.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos virasto katsoo kyseisten edellytysten täyttyneen, se arvioi ilman aiheetonta viivytystä, voiko se puuttua jäsenvaltion havaitsemaan ongelmaan hyväksymällä 65 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut päätökset niin, etteivät jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet enää ole tarpeen. Jos virasto katsoo, että se voi puuttua ongelmaan tällä tavoin, se tekee asiaa koskevan päätöksen. Jos se katsoo, ettei ongelmaan voida puuttua tällä tavoin, se antaa komissiolle suosituksen muuttaa tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tavalla, jota se pitää tarpeellisena 1 kohtaa sovellettaessa.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos virasto katsoo, että kyseiset edellytykset eivät täyty, se antaa ilman aiheetonta viivytystä komissiolle kyseisen arvioinnin tulosta koskevan suosituksen. Virasto sisällyttää tämän suosituksen 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa komissio arvioi kyseisen suosituksen huomioon ottaen, ovatko edellytykset täyttyneet. Jos komissio katsoo, etteivät edellytykset ole täyttyneet tai se ei yhdy viraston arvioinnin tulokseen, se hyväksyy kolmen kuukauden kuluessa mainitun suosituksen vastaanottamisesta asiaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sisällytetään 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Poistetaan.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi lopetettava 1 kohdan nojalla toteutettavat toimenpiteet, kun täytäntöönpanopäätös annetaan tiedoksi.

Poistetaan.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vastaanottaessaan 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon viraston on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä arvioitava, voiko virasto puuttua jäsenvaltion toteamaan ongelmaan hyväksymällä 65 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut päätökset niin, etteivät jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet enää ole tarpeen. Jos virasto katsoo, että ongelmaan voidaan puuttua tällä tavoin, se tekee asiaa koskevan päätöksen. Jos se katsoo, ettei ongelmaan voida puuttua tällä tavalla, se antaa komissiolle suosituksen niistä tämän asetuksen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten muutoksista, joita se pitää tarpeellisina 1 kohtaa sovellettaessa.

3.  Komissio arvioi viraston suosituksen huomioon ottaen, ovatko edellytykset täyttyneet.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos komissio katsoo, etteivät edellytykset ole täyttyneet tai se ei yhdy viraston arvioinnin tulokseen, se hyväksyy yhden kuukauden kuluessa mainitun suosituksen vastaanottamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät sen asiaan liittyvät havainnot ja jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sisällytetään 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

 

Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi lopetettava 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet, kun komissio on antanut täytäntöönpanosäädökset sille tiedoksi.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  turvallisuuden ja ympäristönsuojelun hyväksyttävä taso sekä sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen on varmistettu, tarvittaessa riskinlievennystoimenpiteillä;

b)  turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea yhtenäinen taso sekä sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen on varmistettu, tarvittaessa riskinlievennystoimenpiteillä;

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitetut vapautukset kestävät kauemmin kuin kahdeksan peräkkäistä kuukautta tai jäsenvaltio on myöntänyt samat vapautukset toistuvasti ja niiden kokonaiskesto ylittää kahdeksan kuukautta, viraston on arvioitava, täyttyvätkö 1 kohdan edellytykset ja annettava kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon saamisesta komissiolle suositus arvioinnin tuloksen suhteen. Virasto sisällyttää tämän suosituksen 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Kun 1 kohdassa tarkoitetut vapautukset kestävät kauemmin kuin kaksi peräkkäistä kuukautta tai jäsenvaltio on myöntänyt samat vapautukset toistuvasti ja niiden kokonaiskesto ylittää kaksi kuukautta, viraston on arvioitava, täyttyvätkö 1 kohdan edellytykset ja annettava yhden kuukauden kuluessa viimeisen 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon saamisesta komissiolle suositus arvioinnin tuloksen suhteen. Virasto sisällyttää tämän suosituksen 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa komissio arvioi kyseisen suosituksen huomioon ottaen, ovatko edellytykset täyttyneet. Jos komissio katsoo, etteivät edellytykset ole täyttyneet tai se ei yhdy viraston arvioinnin tulokseen, se hyväksyy kolmen kuukauden kuluessa mainitun suosituksen vastaanottamisesta asiaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sisällytetään 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Tässä tapauksessa komissio arvioi kyseisen suosituksen huomioon ottaen, ovatko edellytykset täyttyneet. Jos komissio katsoo, etteivät edellytykset ole täyttyneet tai se ei yhdy viraston arvioinnin tulokseen, se hyväksyy yhden kuukauden kuluessa mainitun suosituksen vastaanottamisesta asiaa koskevia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sisällytetään 63 artiklalla perustettuun rekisteriin.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio katsoo, että liitteissä vahvistettujen sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa muilla keinoilla kuin niillä, joista säädetään tämän asetuksen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä, ja että näihin keinoihin liittyy siviili-ilmailun turvallisuuden taikka tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden tai asianomaisten viranomaisten kannalta merkittäviä etuja, se voi toimittaa komissiolle ja virastolle 63 artiklalla perustetun rekisterin välityksellä perustellun pyynnön muuttaa asianomaisia delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä niin, että näiden muiden keinojen käyttö sallitaan.

Jos jäsenvaltio katsoo, että liitteissä vahvistettujen sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa muilla keinoilla kuin niillä, joista säädetään tämän asetuksen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä, ja että näihin keinoihin liittyy siviili-ilmailun turvallisuuden kannalta merkittäviä etuja, se voi toimittaa komissiolle ja virastolle 63 artiklalla perustetun rekisterin välityksellä perustellun pyynnön muuttaa asianomaisia delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä niin, että näiden muiden keinojen käyttö sallitaan, mukaan lukien syyt, jotka osoittavat kyseisten muiden keinojen tarpeen, sekä säädetyt edellytykset, joilla varmistetaan, että vastaava turvallisuustaso saavutetaan.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä tapauksessa viraston on ilman aiheetonta viivytystä annettava komissiolle suositus siitä, täyttääkö jäsenvaltion pyyntö ensimmäisen alakohdan vaatimukset.

Tässä tapauksessa viraston on kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta annettava komissiolle suositus siitä, täyttääkö jäsenvaltion pyyntö ensimmäisen alakohdan vaatimukset.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto koordinoi unionin tasolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen keräämistä, vaihtamista ja analysoimista. Tätä varten virasto voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden kanssa tai tällaisten henkilöiden yhteenliittymien kanssa tietojen keräämistä, vaihtamista ja analysointia varten.

2.  Virasto koordinoi unionin tasolla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen keräämistä, vaihtamista ja analysoimista, mukaan luettuina tapauksissa, joissa on kyse hädässä olevasta ilma-aluksesta, suojatut lentotiedot ja ohjaamoäänitykset, jotka ladataan maassa olevaan tietokantaan reaaliaikaisesti. Tätä varten virasto voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden kanssa tai tällaisten henkilöiden yhteenliittymien kanssa tietojen keräämistä, vaihtamista ja analysointia varten. Järjestelyissä olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä hyödyntämään olemassa olevia kanavia, pidättymään ottamasta käyttöön ylimääräisiä ilmoitusvelvoitteita, välttämään uusien hallinnollisten rasitteiden asettamista ja ottamaan huomioon tietosuojatarpeet.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komission pyynnöstä virasto analysoi kiireellisiä tai tärkeitä kysymyksiä, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Tarvittaessa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä viraston kanssa tällaisen analyysin suorittamiseksi.

3.  Komission pyynnöstä virasto analysoi kiireellisiä tai tärkeitä kysymyksiä, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä viraston kanssa tällaisen analyysin suorittamiseksi.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jotta yleisö saisi tiedon siviili-ilmailun turvallisuuden yleisestä tasosta unionissa, virasto julkaisee vuosittain turvallisuuskatsauksen. Katsauksen on sisällettävä yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä analyysi yleisestä turvallisuustilanteesta, ja siinä on mainittava, ovatko turvallisuusriskit lisääntyneet.

6.  Jotta yleisö saisi tiedon siviili-ilmailun turvallisuuden yleisestä tasosta unionissa, virasto julkaisee vuosittain tai erityisten olosuhteiden vallitessa tarvittaessa turvallisuuskatsauksen. Katsauksen on sisällettävä yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä analyysi yleisestä turvallisuustilanteesta, ja siinä on mainittava, ovatko turvallisuusriskit lisääntyneet.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Työnantaja tai organisaatio, jolle palveluja tarjotaan, ei saa aiheuttaa vaikeuksia työntekijöille ja sopimusperusteiselle henkilökunnalle, joka toimittaa tietoja tätä asetusta ja sen perusteella hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä sovellettaessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja tai organisaatio, jolle palveluja tarjotaan, ei aiheuta vaikeuksia työntekijöille ja sopimusperusteiselle henkilökunnalle, joka toimittaa tietoja tätä asetusta ja sen perusteella hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä sovellettaessa.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten III luvun sekä 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ja 70 artiklan säännösten mukaisesti myöntämät todistukset ja vastaanottamat vakuutukset;

a)  viraston ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten III luvun sekä 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 ja 70 artiklan säännösten mukaisesti myöntämät todistukset ja vastaanottamat vakuutukset;

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a)  tiedot yleisilmailusta unionissa, mukaan lukien rekisteröityjen ilma-alusten ja myönnettyjen ohjaajan lupakirjojen ja niihin liittyvien lupien määrä;

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m b)  viraston 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamat suositukset ja sitovat ohjeet konfliktialueita ylittävistä lennoista;

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

5 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN UNIONIN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN UNIONIN ILMAILUVIRASTO

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto.

1.  Perustetaan Euroopan unionin ilmailuvirasto.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  edistää Euroopan unionin ilmailustandardeja ja -sääntöjä maailmanlaajuisesti tekemällä tarvittavaa yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tekee yhteistyötä muiden unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kanssa aloilla, joilla niiden toiminta liittyy siviili-ilmailun teknisiin näkökohtiin.

i)  tekee yhteistyötä muiden unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen kanssa aloilla, joilla niiden toiminta liittyy siviili-ilmailun teknisiin näkökohtiin. Näissä tapauksissa Euroopan unionin ilmailuvirasto ei vastaa toiminnan kuluista.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto avustaa pyynnöstä komissiota tämän asetuksen muutosehdotusten sekä tämän asetuksen perusteella hyväksyttävien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten laatimisessa. Asiakirjat, jotka virasto esittää komissiolle näissä tarkoituksissa, ovat muodoltaan lausuntoja.

1.  Virasto avustaa komission tai minkä tahansa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön pyynnöstä komissiota tämän asetuksen muutosehdotusten sekä tämän asetuksen perusteella hyväksyttävien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten laatimisessa. Näissä ehdotuksissa asetetaan mahdollisuuksien mukaan vaatimukset, jossa keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakirjat, jotka virasto esittää komissiolle näissä tarkoituksissa, ovat muodoltaan lausuntoja.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee aiheelliset päätökset 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ja 73 artiklan soveltamiseksi.

Virasto tekee aiheelliset päätökset 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 ja 73 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto voi myöntää poikkeuksia oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille, jolle se on antanut todistuksen, 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa ja samassa kohdassa vahvistetuin ehdoin. Viraston on tällaisessa tapauksessa välittömästi ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille 63 artiklan mukaisesti perustetun rekisterin välityksellä myönnetyistä poikkeuksista, niiden perusteluista ja tarvittaessa sovelletuista riskiä lieventävistä toimenpiteistä. Jos poikkeuksen kesto ylittää kahdeksan peräkkäistä kuukautta tai jos virasto on myöntänyt saman poikkeuksen toistuvasti ja poikkeusten kokonaiskesto ylittää kahdeksan kuukautta, komissio arvioi, täyttyvätkö edellä tarkoitetut ehdot, ja jos se katsoo, ettei näin ole, se hyväksyy tämänsisältöisen täytäntöönpanopäätöksen, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tallennetaan 63 artiklan mukaisesi perustettuun rekisteriin. Viraston on peruttava poikkeus välittömästi, kun edellä mainittu täytäntöönpanopäätös on annettu tiedoksi.

Virasto voi myöntää poikkeuksia oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille, jolle se on antanut todistuksen, 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa ja samassa kohdassa vahvistetuin ehdoin.

 

Kun nämä poikkeukset ylittävät viraston 66 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määritetyt erityiset valtuudet, viraston on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille 63 artiklan mukaisesti perustetun rekisterin välityksellä myönnetyistä poikkeuksista, niiden perusteluista ja tarvittaessa sovelletuista riskiä lieventävistä toimenpiteistä.

 

Jos lisäksi poikkeuksen kesto ylittää kaksi peräkkäistä kuukautta tai jos virasto on myöntänyt saman poikkeuksen toistuvasti ja poikkeusten kokonaiskesto ylittää kolme kuukautta, komissio arvioi, täyttyvätkö edellä tarkoitetut ehdot, ja jos se katsoo, ettei näin ole, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät sen asiaan liittyvät havainnot ja jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tallennetaan 63 artiklan mukaisesti perustettuun rekisteriin.

 

Viraston on peruttava poikkeus välittömästi, kun edellä mainitut täytäntöönpanosäädökset on annettu tiedoksi.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Virasto antaa asianmukaiset sitovat ohjeet 68 artiklan 2 kohdan b a alakohdan soveltamiseksi.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Virasto ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kiireellisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi määrittelemällä korjaavat toimet, jotka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden on toteutettava, ja levittämällä näitä toimia koskevaa tietoa, mukaan lukien ohjeet ja suositukset, kyseisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja henkilöille, kun se on tarpeellista 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

6.  Virasto ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tämän asetuksen soveltamisalaan ja toimivaltaansa kuuluvan kiireellisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi määrittelemällä korjaavat toimet, jotka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden on toteutettava 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden takaamiseksi. Virasto levittää tietoa korjaavista toimista kyseisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja henkilöille, joiden kannalta se on toimivaltainen viranomainen.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden osalta virasto toteuttaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty jäsenvaltioiden puolesta suunnittelu-, valmistus- tai rekisteröintivaltion tehtävät, kun nämä tehtävät liittyvät suunnittelun sertifiointiin ja jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeviin pakollisiin tietoihin. Tätä varten sen tehtävänä on erityisesti:

1.  Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden osalta virasto toteuttaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty jäsenvaltioiden puolesta suunnittelu-, valmistus- tai rekisteröintivaltion tehtävät, kun nämä tehtävät liittyvät suunnittelun sertifiointiin ja jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeviin pakollisiin tietoihin. Tätä varten sen tehtävänä on erityisesti:

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä tyyppihyväksyntätodistusten, muutoshyväksyntätodistusten, lisätyyppihyväksyntätodistukset mukaan luettuina, ja korjaussuunnitelman hyväksyntöjen osalta 11 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa tuotteiden suunnittelussa;

f)  vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä tyyppihyväksyntätodistusten, muutoshyväksyntätodistusten, lisätyyppihyväksyntätodistukset mukaan luettuina, ja korjaussuunnitelman hyväksyntöjen osalta 11 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa tuotteiden suunnittelussa;

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä osien ja irrallisten varusteiden 12 ja 13 artiklan mukaisten suunnittelua koskevien todistusten osalta;

g)  vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä osien ja irrallisten varusteiden 12 ja 13 artiklan mukaisten suunnittelua koskevien todistusten osalta;

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  huolehtii jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä sertifioimiensa ja valvontaansa kuuluvien tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden suunnittelun osalta ja myös puuttuu viipymättä turvallisuus- tai turvaamisongelmiin sekä tuottaa ja levittää soveltuvaa pakollisena annettavaa tietoa.

i)  huolehtii jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä sertifioimiensa ja valvontaansa kuuluvien tuotteiden, osien ja irrallisten varusteiden suunnittelun osalta ja myös puuttuu viipymättä lentojen turvallisuus- tai turvaamisongelmiin sekä tuottaa ja levittää soveltuvaa pakollisena annettavaa tietoa.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat

2.  Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 22 artiklassa tarkoitettujen lentäjien ja matkustamomiehistön koulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntöjä, kun kyseisten organisaatioiden ja keskusten päätoimipaikka sijaitsee alueella, josta mikään jäsenvaltio ei vastaa Chicagon yleissopimuksen mukaisesti.

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 22 artiklassa tarkoitettujen lentäjien ja matkustamomiehistön koulutusorganisaatioiden ja ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntöjä, kun kyseisten organisaatioiden ja keskusten päätoimipaikka sijaitsee alueella, josta mikään jäsenvaltio ei vastaa Chicagon yleissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 23 artiklan mukaisia simulaatiokoulutuslaitteiden todistuksia kussakin seuraavista tapauksista:

2.  Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 23 artiklan mukaisia simulaatiokoulutuslaitteiden todistuksia kussakin seuraavista tapauksista:

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

67 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

67 a artikla

 

Turvallisuuden kannalta kriittiset lentopaikan laitteet

 

Edellä 31 artiklassa tarkoitettujen turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikan laitteiden osalta virasto

 

a)   vahvistaa ja ilmoittaa hakijalle yksityiskohtaiset eritelmät, joita sovelletaan turvallisuuden kannalta kriittisiin lentopaikan laitteisiin, jotka on sertifioitava 31 artiklan mukaisesti;

 

b)   vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä 31 artiklan mukaisten turvallisuuden kannalta kriittisten lentopaikan laitteiden todistusten ja vakuutusten osalta.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

67 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

67 b artikla

 

Ansiolentoluvan myöntäminen

 

Virasto toteuttaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty jäsenvaltioiden puolesta kotivaltion tehtävät 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toiminnanharjoittajien osalta, jotka harjoittavat kaupallista ilmakuljetusta

 

a)   eri jäsenvaltioiden alueilla sijaitsevien lentopaikkojen välillä;

 

b)   johon kuuluu jäsenvaltion alueen ulkopuolella sijaitseva lentopaikka.

 

Sitä varten virasto vastaa kyseisten toiminnanharjoittajien osalta 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  37 artiklassa tarkoitettujen organisaatioiden todistuksia ja niiden antamia vakuutuksia, kun kyseiset organisaatiot osallistuvat yleiseurooppalaisten ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon;

c)  37 artiklassa tarkoitettujen organisaatioiden todistuksia ja niiden antamia vakuutuksia, kun kyseiset organisaatiot osallistuvat turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien yleiseurooppalaisten ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon;

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sellaisten ATM/ANS-palvelujen tarjoajien antamia vakuutuksia, joille virasto on antanut todistuksen a ja b alakohdan mukaisesti, sellaisten ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien osalta, jotka kyseiset palveluntarjoajat ottavat käyttöön 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

d)  sellaisten ATM/ANS-palvelujen tarjoajien antamia vakuutuksia, joille virasto on antanut todistuksen a ja b alakohdan mukaisesti, sellaisten turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien osalta, jotka kyseiset palveluntarjoajat ottavat käyttöön 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mikäli 39 artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, vastattava 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömille ATM/ANS-järjestelmille ja -rakenneosille 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettyjä todistuksia ja niistä annettuja vakuutuksia.

b)  mikäli 39 artiklan mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä niin säädetään, vastattava 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat turvallisuuden tai yhteentoimivuuden kannalta välttämättömille ATM/ANS-järjestelmille ja -rakenneosille 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettyjä todistuksia ja niistä annettuja vakuutuksia.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

annettava ATM/ANS-järjestelmien tarjoamisen jatkuvuuden takaamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa tiiviissä yhteistyössä verkon hallinnoijan kanssa sitovia ohjeita 39 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen mukaisesti;

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 42 artiklassa tarkoitettujen lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden todistuksia, kun kyseisten organisaatioiden päätoimipaikka sijaitsee alueella, josta mikään jäsenvaltio ei vastaa Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, ja tarvittaessa niiden henkilöstön todistuksia.

Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 42 artiklassa tarkoitettujen lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden todistuksia, kun kyseisten organisaatioiden päätoimipaikka sijaitsee alueella, josta mikään jäsenvaltio ei vastaa Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, ja tarvittaessa niiden henkilöstön todistuksia.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 3 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 49 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle toiminnalle myönnettäviä lupia ja 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toiminnanharjoittajien antamia vakuutuksia, jollei jokin jäsenvaltio toteuta kyseisten toiminnanharjoittajien osalta kotivaltion tehtäviä.

1.  Virasto vastaa 51 artiklan 2 kohdan mukaisista sertifiointiin, valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat 49 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle toiminnalle myönnettäviä lupia ja 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toiminnanharjoittajien antamia vakuutuksia, jollei jokin jäsenvaltio toteuta kyseisten toiminnanharjoittajien osalta kotivaltion tehtäviä.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto avustaa pyynnöstä komissiota asetuksen (EY) N:o 2111/2005 täytäntöönpanossa toteuttamalla tarvittavia arviointeja kolmansien maiden toiminnanharjoittajista ja niiden valvonnasta vastaavista viranomaisista, mukaan lukien paikan päällä tehtävät arviointikäynnit. Se toimittaa arviointien tulokset sekä asiaankuuluvat suositukset komissiolle.

3.  Virasto avustaa pyynnöstä komissiota asetuksen (EY) N:o 2111/2005 täytäntöönpanossa toteuttamalla kaikki tarvittavat turvallisuusarvioinnit kolmansien maiden toiminnanharjoittajista ja niiden valvonnasta vastaavista viranomaisista, mukaan lukien paikan päällä tehtävät arviointikäynnit. Se toimittaa arviointien tulokset sekä asiaankuuluvat suositukset komissiolle.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi viraston pyynnöstä määrätä oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle, jolle virasto on myöntänyt todistuksen tai joka on antanut virastolle vakuutuksen tämän asetuksen mukaisesti, joko toisen tai molemmat seuraavista:

1.  Komissio määrää viraston pyynnöstä oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle, jolle virasto on myöntänyt todistuksen tai joka on antanut virastolle vakuutuksen tämän asetuksen mukaisesti, joko toisen tai molemmat seuraavista:

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sakon määrä saa olla enintään 4 prosenttia asianomaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön vuosituloista tai vuosittaisesta liikevaihdosta. Uhkasakon määrä saa olla enintään 2,5 prosenttia asianomaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön keskimääräisistä päivittäisistä tuloista tai keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta.

Sakon määrä saa olla enintään 4 prosenttia asianomaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön sillä toiminnalla, jota rikkominen koskee, saavuttamista vuosituloista tai vuosittaisesta liikevaihdosta. Uhkasakon määrä saa olla enintään 2,5 prosenttia asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön keskimääräisistä päivittäisistä tuloista tai keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio määrää sakkoja ja uhkasakkoja 1 kohdan mukaisesti ainoastaan kun muut tässä asetuksessa ja sen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt toimenpiteet, joilla puututaan tällaisiin rikkomisiin, eivät ole riittäviä tai oikeasuhteisia.

3.  Komissio määrää sakkoja ja uhkasakkoja 1 kohdan mukaisesti ainoastaan tapauksissa, joissa 1 kohdassa tarkoitetuilla rikkomisilla vaikutetaan turvallisuuden ylläpitoon tai ympäristönsuojeluun ja kun muut tässä asetuksessa ja sen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä säädetyt toimenpiteet, joilla puututaan tällaisiin rikkomisiin, ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai kohtuuttomiksi.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tutkia kaikkia näiden viranomaisten ja henkilöiden hallussa tai käytössä olevia asiakirjoja, tallenteita tai tietoja, riippumatta siitä, millaiselle välineelle kyseiset tiedot on tallennettu, ja ottaa niistä kopioita ja otteita.

d)  tutkia kaikkia näiden viranomaisten ja henkilöiden hallussa tai käytössä olevia asiakirjoja, tallenteita tai tietoja, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän tarkistus- tai valvontatoimen kannalta, riippumatta siitä, millaiselle välineelle kyseiset tiedot on tallennettu, ja ottaa niistä kopioita ja otteita.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto julkaisee tiivistelmän tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten soveltamisesta kussakin jäsenvaltiossa. Se sisällyttää nämä tiedot 61 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen turvallisuuskatsaukseen.

7.  Virasto julkaisee tiivistelmän tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännösten soveltamisesta kussakin jäsenvaltiossa, myös tiivistelmän viraston tekemien tarkastusten tuloksista. Se sisällyttää nämä tiedot 61 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen turvallisuuskatsaukseen.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

73 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

73 a artikla

 

Yleinen sertifiointi- ja valvontakulttuuri

 

Virastolla on aktiivinen tehtävä yhteisen sertifiointi- ja valvontakulttuurin ja johdonmukaisten viranomaiskäytäntöjen luomisessa, jotta voidaan varmistaa, että 1 artiklan tavoitteet täytetään. Virasto suorittaa tätä varten ainakin seuraavat toimet ottaen huomioon valvontatoimiensa tulokset:

 

a)   järjestetään toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointijärjestelmän, jonka tavoitteena on valmiuksien vahvistaminen ja tietämyksen siirto

 

b)   tarjotaan tarvittava koordinoinnin, jotta kansallisten viranomaisten välillä voidaan vaihtaa henkilöstöä

 

c)   kuullaan tarpeen mukaan kaikkia asiaan liittyviä sidosryhmiä valvonnan edistymisestä.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto avustaa jäsenvaltioita ja komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä siviili-ilmailun alalla, jotta voidaan auttaa varmistamaan yhdenmukaisuus ja koordinointi julkisrahoitteisen tutkimuksen ja kehittämisen ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimintapolitiikkojen välillä.

1.  Virasto avustaa komissiota määrittämään ensisijaiset tutkimusaiheet, jotta voidaan myötävaikuttaa ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen jatkuvaan paranemiseen ja helpottaa tavaroiden ja henkilöiden vapaata liikkumista sekä parantaa unionin ilmailualan kilpailukykyä. Virasto avustaa lisäksi jäsenvaltioita ja komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä siviili-ilmailun alalla, muun muassa turvallisuuden, turvaamisen ja ilmaston- ja ympäristösuojelun alalla, jotta voidaan auttaa varmistamaan yhdenmukaisuus ja koordinointi julkisrahoitteisen tutkimuksen ja kehittämisen ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimintapolitiikkojen välillä.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimenpiteillä, joita virasto toteuttaa päästöjen ja melun suhteen 11 artiklassa tarkoitettua tuotteiden suunnittelun sertifiointia varten, on pyrittävä ehkäisemään kyseessä olevista siviili-ilmailutoiminnoista ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvat merkittävät haittavaikutukset.

1.  Toimenpiteillä, joita virasto toteuttaa siviili-ilma-alusten päästöjen ja melun suhteen 11 artiklan ja kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen mukaisesti tuotteiden suunnittelun sertifiointia varten, on pyrittävä ehkäisemään kyseessä olevista siviili-ilmailutoiminnoista ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvat todistetusti merkittävät haittavaikutukset ympäristölle syntyvät hyödyt, tekninen toteutettavuus sekä taloudellinen suorituskyky asianmukaisesti huomioon ottaen.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden, komission, viraston sekä muiden unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen on, kunkin oman toimivaltansa puitteissa, tehtävä yhteistyötä ympäristöasioissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/200621 käsitellyt asiat, sen varmistamiseksi, että ympäristönsuojelun, ihmisten terveyden ja siviili-ilmailun muiden teknisten alojen keskinäiset riippuvuussuhteet otetaan huomioon.

2.  Jäsenvaltioiden, komission, viraston sekä muiden unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen on, kunkin oman toimivaltansa puitteissa, tehtävä yhteistyötä ympäristöasioissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/200621, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY21 a ja REACH-asetuksessa käsitellyt asiat, sen varmistamiseksi, että ilmaston- ja ympäristönsuojelun, ihmisten terveyden ja siviili-ilmailun muiden teknisten alojen keskinäiset riippuvuussuhteet otetaan huomioon ja että ympäristölle syntyvät hyödyt, tekninen toteutettavuus sekä taloudellinen suorituskyky sekä kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen muodostamat puitteet otetaan asianmukaisesti huomioon.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

21 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto avustaa komissiota siviili-ilmailun ympäristönsuojelupolitiikan ja -toimien määrittelyssä ja koordinoinnissa, erityisesti tekemällä tutkimuksia ja simulaatioita ja antamalla teknisiä neuvoja.

3.  Virasto avustaa komissiota siviili-ilmailun ympäristönsuojelupolitiikan ja -toimien määrittelyssä ja koordinoinnissa, erityisesti tekemällä tutkimuksia ja simulaatioita ja antamalla teknisiä neuvoja aloilla, joilla ympäristönsuojelun, ihmisten terveyden ja muiden siviili-ilmailun teknisten osa-alueiden välillä on riippuvuussuhteita.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tiedottaakseen asianosaisille ja yleisölle virasto julkaisee joka kolmas vuosi ympäristökatsauksen, jossa esitetään objektiivinen selvitys siviili-ilmailuun liittyvän ympäristönsuojelun tilasta unionissa.

4.  Tiedottaakseen asianosaisille ja yleisölle virasto julkaisee vähintään joka kolmas vuosi ympäristökatsauksen, jossa esitetään objektiivinen selvitys siviili-ilmailuun liittyvän ympäristönsuojelun tilasta unionissa. Virasto turvautuu katsausta laatiessaan ensisijaisesti jo unionin toimielinten ja elinten saatavilla oleviin tietoihin sekä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Virasto antaa myös suosituksia ympäristönsuojelua koskevan suorituskyvyn parantamiseksi kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen mukaisesti. Virasto antaa myös suosituksia järjestelmässä olevien aukkokohtien ja päällekkäisyyksien välttämiseksi huolehtimalla tällä alalla tarvittavien unionin toimien kartoittamisesta, suunnittelusta, koordinoinnista ja johdonmukaisuudesta.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmailun turvaaminen

Siviili-ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen keskinäiset riippuvuussuhteet

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden, komission ja viraston on tehtävä yhteistyötä siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvissä asioissa, kyberturvallisuus mukaan lukien, sen varmistamiseksi, että siviili-ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen keskinäiset riippuvuussuhteet otetaan huomioon.

1.  Viraston, jäsenvaltioiden ja komission on tehtävä yhteistyötä siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvissä asioissa, kyberturvallisuus mukaan lukien, jos siviili-ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen välillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto antaa komissiolle pyynnöstä teknistä apua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/200822 täytäntöönpanossa, myös turvatoimiin liittyvien tarkastusten suorittamisessa ja mainitun asetuksen nojalla hyväksyttävien toimenpiteiden valmistelussa.

2.  Jos siviili-ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen välillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita, virasto antaa komissiolle pyynnöstä teknistä apua unionin lainsäädännön asiaan liittyvien säännösten täytäntöönpanossa, myös ilma-alusten, lentopaikkojen ja ATM-turvajärjestelmien turvatoimiin liittyvien tarkastusten suorittamisessa, sekä mainitun asetuksen nojalla hyväksyttävien toimenpiteiden valmistelussa.

__________________

 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72).

 

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto voi toteuttaa 65 artiklan 6 kohdan ja 66 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tarvittavat toimenpiteet siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta. Viraston on ennen tällaisten toimenpiteiden toteuttamista saatava komission suostumus ja kuultava jäsenvaltioita.

3.  Edistääkseen siviili-ilmailun turvaamista siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta virasto reagoi tarvittaessa viipymättä jäsenvaltioiden yhteistä etua koskevaan kiireelliseen ongelmaan, jos siviili-ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen välillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita ja kun asia kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tätä varten virasto voi

 

a)   toteuttaa 66 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ilma-alusten suunnittelun puutteiden käsittelemiseksi;

 

b)   määrittää toimet, jotka kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden on toteutettava, antamalla sitovia ohjeita tai suosituksia ja levittämällä kyseisille viranomaisille ja henkilöille asiaankuuluvaa tietoa, kun ongelma vaikuttaa ilma-alusten toimintaan, mukaan lukien konfliktialueista siviili-ilmailulle aiheutuvat riskit.

 

Ennen kuin 3 a ja 3 b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan, viraston on saatava komission suostumus ja kuultava jäsenvaltioita. Virasto käyttää kyseisten toimenpiteiden perustana mahdollisuuksien mukaan unionin riskinarviointeja ja ottaa huomioon, että hätätilanteissa on toimittava nopeasti.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

76 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

76 a artikla

 

Sosioekonomiset tekijät

 

1.  Jäsenvaltioiden, komission, viraston ja muiden elinten on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että siviili-ilmailun turvallisuuden ja asiaan liittyvien sosioekonomisten tekijöiden väliset keskinäiset riippuvuussuhteet otetaan huomioon muun muassa sääntelymenettelyissä, sekä sen varmistamiseksi, että voidaan määrittää toimenpiteet, joilla ehkäistään mahdolliset sosioekonomiset riskit ilmailun turvallisuudelle.

 

2.  Viraston on kuultava asiaankuuluvia sidosryhmiä ja otettava ne mukaan kyseisiä riippuvuussuhteita käsitellessään.

 

3.   Virasto julkaisee joka kolmas vuosi katsauksen, jossa esitetään objektiivinen selvitys toteutetuista toimenpiteistä, erityisesti toimenpiteistä siviili-ilmailun turvallisuuden ja sosioekonomisten tekijöiden välisten keskinäisten riippuvuussuhteiden käsittelemiseksi.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto avustaa pyynnöstä komissiota sen hoitaessa suhteita kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällaisen avunannon on erityisesti edistettävä sääntöjen yhdenmukaistamista ja todistusten vastavuoroista tunnustamista.

1.  Virasto avustaa komissiota sen hoitaessa suhteita kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällaisen avunannon on erityisesti edistettävä sääntöjen yhdenmukaistamista ja todistusten vastavuoroista tunnustamista sekä edistettävä ja puolustettava Euroopan ilmailuteollisuuden etuja.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virasto voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän.

2.  Virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virasto voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto avustaa jäsenvaltioita niille tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja erityisesti Chicagon yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.

3.  Virasto avustaa jäsenvaltioita niille tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja erityisesti Chicagon yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa. Tämän osalta virasto toimii Chicagon yleissopimuksen mukaisena alueellisena turvallisuusvalvontaorganisaationa, ja sille myönnetään sen mukaiset oikeudet.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Virasto perustaa komissiota kuullen toimistoja niiden kolmansien maiden markkinoille ja alueille, joissa sen läsnäolo katsotaan tarpeelliseksi, jotta voidaan tukea sertifiointitoimintaa ja muuta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin teknisiin kysymyksiin liittyvää toimintaa.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto voi parhaiden käytäntöjen sekä tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen toimenpiteiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi tarjota koulutusta, myös ulkopuolisten kouluttajien kautta, kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille, kansainvälisille järjestöille, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille sekä muille asianomaisille osapuolille. Virasto vahvistaa ja julkaisee virallisessa julkaisussaan ehdot, jotka ulkopuolisten kouluttajien on täytettävä, kun virasto käyttää niitä tämän artiklan soveltamiseksi.

Virasto voi parhaiden käytäntöjen sekä tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen toimenpiteiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi tunnustaa viraston asettamien standardien mukaisia koulutuslaitoksia koulutuksen tarjoamiseksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille, kansainvälisille järjestöille, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille sekä muille asianomaisille osapuolille.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Virasto antaa komissiolle pyynnöstä teknistä apua, kun virastolla on tarvittavaa asiantuntemusta, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa, erityisesti

Virasto antaa komissiolle pyynnöstä ja toimivaltaansa kuuluvalla alalla teknistä apua, kun virastolla on tarvittavaa asiantuntemusta, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa, erityisesti

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistämällä ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamista, mukaan lukien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelman (SESAR) kehittäminen ja toteuttaminen.

c)  edistämällä ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamista, mukaan lukien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimusohjelman (SESAR) kehittäminen, sertifiointi ja toteuttaminen sekä tulokset.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi perustaa paikallistoimistoja jäsenvaltioihin 91 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos jäsenvaltiot siihen suostuvat.

4.  Virasto voi perustaa paikallistoimistoja jäsenvaltioihin 91 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai tarpeen mukaan kolmansiin maihin 77 artiklan 6 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  hyväksyy kaikki päätökset, jotka koskevat viraston sisäisten rakenteiden vahvistamista ja tarvittaessa niiden muuttamista;

Poistetaan.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  hyväksyy jäsentensä sekä valituslautakuntien jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt;

p)  hyväksyy jäsentensä sekä valituslautakuntien jäsenten, työryhmiin ja asiantuntijaryhmiin osallistuvien henkilöiden ja virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ulkopuolella olevan muun henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt ja näihin sääntöihin sisältyvät määräykset taloudellista etuja koskevista ilmoituksista ja tarvittaessa virkatoimien jälkeisestä ammattitoiminnasta;

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto perustaa neuvoa-antavan elimen, joka koostuu kaikkien sellaisten osapuolten edustajista, joihin viraston työ vaikuttaa, ja kuulee sitä ennen 2 kohdan c, e, f ja i alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemistä. Hallintoneuvosto voi myös päättää kuulla neuvoa-antavaa elintä muissa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä. Neuvoa-antavan elimen lausunto ei missään tapauksessa sido hallintoneuvostoa.

4.  Hallintoneuvosto perustaa neuvoa-antavan elimen, joka koostuu kaikkien sellaisten osapuolten edustajista, joihin viraston työ vaikuttaa, ja kuulee sitä ennen 2 kohdan c, d, e, f, i, t ja u alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemistä. Hallintoneuvosto voi myös päättää kuulla neuvoa-antavaa elintä muissa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä. Neuvoa-antavan elimen lausunto ei missään tapauksessa sido hallintoneuvostoa.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto koostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista, joilla kaikilla on äänioikeus. Kukin jäsenvaltio nimeää hallintoneuvostoon yhden jäsenen sekä varajäsenen edustamaan jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimeää kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa.

1.  Hallintoneuvosto koostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista, joilla kaikilla on äänioikeus. Kukin jäsenvaltio nimeää hallintoneuvostoon yhden jäsenen sekä varajäsenen edustamaan jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimeää yhden jäsenen ja tämän varajäsenen. Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään heidän siviili-ilmailun alaa koskevan tietämyksensä, tunnustetun kokemuksensa ja sitoutuneisuutensa perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot, joita on käytettävä tämän asetuksen tavoitteiden edistämiseksi. Heillä on oltava yleinen vastuu ainakin siviili-ilmailun turvallisuuspolitiikasta omassa jäsenvaltiossaan.

2.  Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään heidän siviili-ilmailun alaa koskevan tietämyksensä, tunnustetun kokemuksensa ja sitoutuneisuutensa perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot, joita on käytettävä tämän asetuksen tavoitteiden edistämiseksi.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 85 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava elin nimeää neljä jäsenistään osallistumaan hallintoneuvoston työskentelyyn tarkkailijoina. Näiden on edustettava neuvoa-antavassa elimessä edustettavia näkemyksiä mahdollisimman laajasti. Tarkkailijoiden toimikausi on 24 kuukautta, ja se voidaan uusia kerran 24 kuukaudeksi.

5.  Edellä 85 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava elin nimeää neljä jäsenistään osallistumaan hallintoneuvoston työskentelyyn tarkkailijoina. Näiden on edustettava neuvoa-antavassa elimessä edustettavia näkemyksiä mahdollisimman laajasti. Tarkkailijoiden ensimmäinen toimikausi on enintään 48 kuukautta mutta sitä voidaan jatkaa.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 85 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 92 artiklan 7 kohdan soveltamista. Hallintoneuvoston jäsenen pyynnöstä 85 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettu päätös on tehtävä yksimielisesti.

1.  Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 85 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 92 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avustaa ja neuvoo pääjohtajaa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanossa hallinnon ja varainhoidon valvonnan lujittamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 91 artiklassa vahvistettuja pääjohtajan velvollisuuksia.

c)  avustaa ja neuvoo pääjohtajaa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanossa hallinnon ja varainhoidon valvonnan lujittamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pääjohtajan velvollisuuksia.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksissä. Ne on annettava mahdollisimman pian hallintoneuvoston kokouksen vahvistettavaksi.

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksissä. Ne on annettava mahdollisimman pian hallintoneuvoston kokouksen vahvistettavaksi. Nämä päätökset tehdään enemmistöllä, joka muodostuu seitsenjäsenisen johtokunnan viidestä jäsenestä. Hallintoneuvosto voi peruuttaa päätökset annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kaksi komission edustajaa ja kuusi muuta hallintoneuvoston jäsentensä keskuudesta nimittämää jäsentä, joilla on äänioikeus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Neuvoa-antava elin voi nimetä yhden jäsenistään tarkkailijaksi.

4.  Johtokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustaja ja viisi muuta hallintoneuvoston jäsentensä keskuudesta nimittämää jäsentä, joilla on äänioikeus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Edellä 85 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava elin voi nimetä yhden jäsenistään tarkkailijaksi, jolla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta pitää vähintään yhden sääntömääräisen kokouksen joka kolmas kuukausi. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä.

6.  Johtokunta pitää vähintään yhden sääntömääräisen kokouksen joka kolmas kuukausi. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa tai pääjohtajan aloitteesta tai jos kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan työjärjestyksen.

7.  Johtokunta hyväksyy työjärjestyksensä.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  toimintasuunnitelman laatiminen jatkotoimista, joita toteutetaan sisäisen tai ulkoisen tarkastusten raporttien ja arviointien päätelmien sekä OLAFin tutkimusten perusteella, ja raportointi edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

l)  toimintasuunnitelman laatiminen jatkotoimista, joita toteutetaan sisäisen tai ulkoisen tarkastusten raporttien ja arviointien päätelmien sekä OLAFin tutkimusten perusteella, ja raportointi edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle;

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 3 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

t a)  hyväksyy kaikki päätökset, jotka koskevat viraston sisäisten rakenteiden vahvistamista ja tarvittaessa niiden muuttamista;

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

92 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

92 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita.

3.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden puolivälissä komissio laatii arvioita, joissa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita. Arvioinnit toimitetaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, ja puolivälin arvioinnin jälkeen pääjohtaja antaa lausunnon Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaa valiokunnan jäsenten hänelle esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

93 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston hallintorakenteen osaksi perustetaan yksi tai useampi valituslautakunta. Komissio vahvistaa valituslautakuntien lukumäärän ja niiden tehtävien jaon täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla viraston hallintorakenteen osaksi perustetaan yksi valituslautakunta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

93 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valituslautakunnan tai ‑lautakuntien tehtävänä on ratkaista 97 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä koskevat muutoksenhaut. Valituslautakunta tai -lautakunnat kutsutaan koolle tarpeen mukaan.

2.  Valituslautakunnan tehtävänä on ratkaista 97 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä koskevat muutoksenhaut. Valituslautakunta kutsutaan koolle tarpeen mukaan.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio määrittelee kunkin valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset, heidän asemansa ja sopimussuhteensa virastoon, yksittäisten jäsenten toimivallan päätösten valmisteluvaiheessa ja äänestystä koskevat ehdot. Komissio tekee tämän täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

5.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan valituslautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset, heidän asemansa ja sopimussuhteensa virastoon, yksittäisten jäsenten toimivallan päätösten valmisteluvaiheessa ja äänestystä koskevat ehdot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valituslautakuntien jäsenten, myös sen puheenjohtajan ja varajäsenten, toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran viideksi vuodeksi.

1.  Valituslautakunnan jäsenten, myös sen puheenjohtajan ja varajäsenten, toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran viideksi vuodeksi.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valituslautakuntien jäsenet ovat riippumattomia. He eivät saa päätöksiä tehdessään pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä.

2.  Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia. He eivät saa päätöksiä tehdessään pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Valituslautakuntien jäsenet eivät saa hoitaa muita tehtäviä virastossa. Valituslautakuntien jäsenet voivat hoitaa tehtävää osa-aikaisesti.

3.  Valituslautakunnan jäsenet eivät saa hoitaa muita tehtäviä virastossa. Valituslautakunnan jäsenet voivat hoitaa tehtävää osa-aikaisesti.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Valituslautakuntien jäsenet voidaan erottaa tai heidän nimensä voidaan poistaa pätevien ehdokkaiden luettelosta heidän toimikautensa kestäessä vain, jos tähän on painavat syyt ja jos komissio tekee tätä koskevan päätöksen saatuaan hallintoneuvostolta lausunnon.

4.  Valituslautakunnan jäsenet voidaan erottaa tai heidän nimensä voidaan poistaa pätevien ehdokkaiden luettelosta heidän toimikautensa kestäessä vain, jos tähän on painavat syyt ja jos komissio tekee tätä koskevan päätöksen saatuaan hallintoneuvostolta lausunnon.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valituslautakuntien jäsenet eivät voi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, jos asia koskee heidän omaa etuaan, jos he ovat aikaisemmin edustaneet jompaakumpaa menettelyn osapuolista tai jos he ovat osallistuneet sen päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku koskee.

1.  Valituslautakunnan jäsenet eivät voi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, jos asia koskee heidän omaa etuaan, jos he ovat aikaisemmin edustaneet jompaakumpaa menettelyn osapuolista tai jos he ovat osallistuneet sen päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku koskee.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos valituslautakunnan jäsen katsoo, ettei hänen ole asianmukaista osallistua johonkin muutoksenhakumenettelyyn jollain 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jostain muusta syystä, kyseisen jäsenen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

96 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi vastustaa ketä tahansa valituslautakunnan jäsentä jollain 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos kyseistä jäsentä epäillään puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan. Jääväysperusteena ei voi käyttää jäsenen kansallisuutta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

97 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Muutosta voidaan hakea viraston päätöksiin, jotka on tehty 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 tai 115 artiklan nojalla.

1.  Muutosta voidaan hakea viraston päätöksiin, jotka on tehty 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 tai 115 artiklan nojalla.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kumoamiskanteet, jotka koskevat 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 tai 115 artiklan mukaisesti tehtyjä viraston päätöksiä, voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun on käytetty kaikki viraston sisäiset muutoksenhakukeinot.

2.  Kumoamiskanteet, jotka koskevat 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 tai 115 artiklan mukaisesti tehtyjä viraston päätöksiä, voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun on käytetty kaikki viraston sisäiset muutoksenhakukeinot.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  käytetään tarvittaessa asianomaisten osapuolten asiantuntijoita tai hyödynnetään asianomaisten eurooppalaisten standardointielinten tai muiden erikoistuneiden elinten asiantuntemusta;

b)  käytetään asianomaisten osapuolten asiantuntijoita tai hyödynnetään asianomaisten eurooppalaisten standardointielinten tai muiden erikoistuneiden elinten asiantuntemusta;

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun virasto laatii 65 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla lausuntoja, sertifiointieritelmiä, hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä ja ohjeaineistoja, sen on vahvistettava menettely jäsenvaltioiden kuulemiseksi etukäteen. Tätä varten se voi perustaa työryhmän, johon kullakin jäsenvaltiolla on oikeus nimetä asiantuntija. Kun tarvitaan sotilaallisiin näkökohtiin liittyvää kuulemista, viraston on kuultava myös Euroopan puolustusvirastoa. Kun tarvitaan näiden viraston toimien mahdollisiin sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvää kuulemista, viraston on kuultava asianomaisia sidosryhmiä, myös EU:n työmarkkinaosapuolia.

2.  Kun virasto laatii 65 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla lausuntoja, sertifiointieritelmiä, hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä ja ohjeaineistoja, sen on vahvistettava menettely jäsenvaltioiden kuulemiseksi etukäteen. Tätä varten se voi perustaa työryhmän, johon kullakin jäsenvaltiolla on oikeus nimetä asiantuntija. Kun tarvitaan sotilaallisiin näkökohtiin liittyvää kuulemista, viraston on kuultava myös Euroopan puolustusvirastoa sekä muita päteviä sotilasalan asiantuntijoita. Kun tarvitaan näiden viraston toimien mahdollisiin sosiaalisiin sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuviin vaikutuksiin liittyvää kuulemista, viraston on kuultava unionin työmarkkinaosapuolia ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

108 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Se varmistaa erityisesti, että 104 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun julkaisun lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti objektiivista, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen työstä. Virasto varmistaa, ettei sen resurssien osoittaminen tiedotustoimiin haittaa 64 artiklassa tarkoitettujen tehtävien tehokasta hoitamista.

2.  Virasto voi toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Se varmistaa erityisesti, että 104 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun julkaisun lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti objektiivista, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen työstä.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston tulot koostuvat seuraavista, rajoittamatta kuitenkaan muita lähteitä:

1.  Viraston tulot koostuvat seuraavista, viraston riippumattomuuden varmistavista lähteistä, rajoittamatta kuitenkaan muita lähteitä:

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  edellä 72 artiklan mukaisesti maksetut sakot ja uhkasakot;

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä viranomaistehtävistä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o (XXXX/XXX) mukaisesti suoritetut maksut;

f)  lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EU) N:o 550/2004 ja sen täytäntöönpanosääntöjen (XXXX/XXX) mukaisesti suoritetuista, viraston hoitamista ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä viranomaistehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perityistä maksuista saadut tulot;

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä olevaa 1 kohdan f alakohtaa sovellettaessa ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvinä viranomaistehtävinä pidetään tehtäviä, joita jäsenvaltiot ovat tarkastelleet asetuksen (EY) N:o 550/2004 mukaisesti määritettyjen kustannusten vahvistamiseksi, jotka on osoitettu virastolle tämän asetuksen mukaisesti ja joita 1 kohdan c alakohdan mukaisesti suoritetut maksut eivät koske. Kyseisten tehtävien joukkoon kuuluvat muun muassa tämän asetuksen 65 artiklan 1, 2, 3, 5 ja 6 kohdassa ja 73 artiklassa määritetyt tehtävät.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Edellä 1 kohdan f alakohdassa annettuja säännöksiä sovelletaan suorituskyvyn tarkastuselimen valvonnassa avoimesti ja siten, että ilmatilan käyttäjiä ei veloiteta kahteen kertaan.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Talousarvioon suoritettuja rahoitusosuuksia sekä sertifiointitoimille asetettuja ja niistä perittyjä maksuja ja muita viraston perimiä maksuja on käsiteltävä erillään viraston tileissä.

4.  Talousarvioon suoritettuja rahoitusosuuksia sekä sertifiointitoimille asetettuja ja niistä perittyjä maksuja ja muita viraston perimiä maksuja, sakkoja ja uhkasakkoja sekä 1 kohdan f alakohdassa mainittuja maksuja on käsiteltävä erillään viraston tileissä.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto mukauttaa maksuihin liittyvää henkilöstösuunnitelmaansa ja resurssienhallintaansa siten, että se pystyy vastaamaan nopeasti maksuista saatavien tulojen vaihteluun.

5.  Virasto mukauttaa varainhoitovuoden kuluessa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tuloihin liittyvää henkilöstösuunnitelmaansa ja resurssienhallintaansa siten, että se pystyy vastaamaan nopeasti työmäärään ja kyseisten tulojen vaihteluun.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja laatii vuosittain viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvioesityksen, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle. Henkilöstötaulukkoa koskevan esityksen on maksuilla rahoitettavien toimien osalta perustuttava rajalliseen määrään komission hyväksymiä indikaattoreita, joilla mitataan viraston työmäärää ja tehokkuutta, ja siinä on esitettävä resurssit, jotka tarvitaan, jotta sertifioinnista ja viraston muista toimista aiheutuvat tarpeet voidaan täyttää tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, mukaan lukien 53, 54 ja 55 artiklan mukaisista vastuiden siirroista aiheutuvat tarpeet. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän esityksen pohjalta alustavan ennakkoarvion viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Alustava ennakkoarvio viraston tuloista ja menoista toimitetaan komissiolle kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

6.  Pääjohtaja laatii vuosittain viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvioesityksen, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle. Henkilöstötaulukkoa koskevan esityksen on tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuilla tuloilla rahoitettavien toimien osalta perustuttava rajalliseen määrään komission hyväksymiä indikaattoreita, joilla mitataan viraston työmäärää ja tehokkuutta, ja siinä on esitettävä resurssit, jotka tarvitaan, jotta sertifioinnista ja viraston muista toimista aiheutuvat tarpeet voidaan täyttää tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, mukaan lukien 53, 54 ja 55 artiklan mukaisista vastuiden siirroista aiheutuvat tarpeet. Ennen viraston työmäärän ja tehokkuuden mittaamista koskevien indikaattorien hyväksymistä komissio pyytää lausuntoa ulkopuoliselta asiantuntijalta ja viraston neuvoa-antavalta sidosryhmäelimeltä. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän esityksen pohjalta alustavan ennakkoarvion viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Alustava ennakkoarvio viraston tuloista ja menoista toimitetaan komissiolle kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Edellä 6 kohdassa mainitun henkilöstötaulukkoa koskevan esityksen osaan, jossa viitataan 4 kohdan mukaisiin talousarviotuloihin ja niitä vastaaviin virkapaikkoihin, ei sovelleta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 2 päivänä joulukuuta 2013 budjettikurista, yhteistyöstä talousarvioasioissa ja moitteettomasta taloushallinnosta tekemää toimielinten välistä sopimusta talousarvion pienentämisen ja virkapaikkojen vähentämisen osalta.

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

109 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy virastolle annettavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat ja vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

10.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy virastolle annettavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat ja vahvistaa viraston henkilöstötaulukon ottaen huomioon 6 kohdassa tarkoitetut viraston työmäärään ja tehokkuuteen liittyvät indikaattorit.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

110 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä tekemällä päätöksellä antamasta suosituksesta pääjohtajalle vuoden N + 2 toukokuun 15 päivään mennessä vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

10.  Euroopan parlamentti tekee päätöksen neuvoston määräenemmistöllä tekemällä päätöksellä antamasta suosituksesta pääjohtajalle vuoden N + 2 toukokuun 15 päivään mennessä vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

113 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio teettää viimeistään … päivänä …kuuta … [viiden vuoden kuluttua 127 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä] ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio teettää viimeistään … päivänä …kuuta … [kolmen vuoden kuluttua 127 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä] ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin, sekä tämän asetuksen vaikutuksia. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnissa on otettava huomioon sekä unionin että kansallisen tason sidosryhmien näkemykset.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

113 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmät Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

3.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmät Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset ja suositukset julkistetaan.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

117 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa, 18 artiklassa, 25 artiklassa, 28 artiklassa, 34 artiklassa, 39 artiklassa, 44 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa, 51 artiklan 10 kohdassa, 52 artiklan 5 kohdassa, 72 artiklan 4 kohdassa ja 115 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa, 18 artiklassa, 25 artiklassa, 28 artiklassa, 34 artiklassa, 39 artiklassa, 44 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa, 51 artiklan 10 kohdassa, 52 artiklan 5 kohdassa, 64 artiklan f a kohdassa, 72 artiklan 4 kohdassa ja 115 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

117 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan d alakohdan, 18 artiklan, 25 artiklan, 28 artiklan, 34 artiklan, 39 artiklan, 44 artiklan, 47 artiklan, 50 artiklan, 51 artiklan 10 kohdan, 52 artiklan 5 kohdan, 72 artiklan 4 kohdan ja 115 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

119 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Isäntäjäsenvaltion virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä viraston pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, viraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan viraston ja isäntäjäsenvaltion välisessä päätoimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään hallintoneuvoston annettua hyväksyntänsä ja viimeistään … päivänä …kuuta ….. [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].

1.  Isäntäjäsenvaltion virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä viraston pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, viraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan viraston ja isäntäjäsenvaltion välisessä päätoimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään hallintoneuvoston annettua hyväksyntänsä ja viimeistään … päivänä …kuuta ….. [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

122 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kumotaan asetus (EY) N:o 216/2008.

Kumotaan asetus (EY) N:o 216/2008.

Viittauksia asetukseen (EY) N:o 216/2008 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Kumotaan asetus (EY) N:o 552/2004 seuraavin poikkeuksin:

 

a)   asetuksen 5, 6 ja 6 a artiklaa sekä liitteitä III ja IV sovelletaan edelleen vakuutuksia varten, kunnes tämän asetuksen 39 artiklassa tarkoitetut asianomaiset delegoidut säädökset tulevat voimaan;

 

b)   asetuksen 4 ja 7 artiklaa sovelletaan edelleen, kunnes tämän asetuksen 39 artiklassa tarkoitetut asianomaiset delegoidut säädökset tulevat voimaan.

 

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä X olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

123 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1008/2008

4 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  sillä on jonkin jäsenvaltion kansallisen viranomaisen tai Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston myöntämä voimassa oleva lentotoimintalupa (AOC);

b)  sillä on jonkin jäsenvaltion kansallisen viranomaisen tai Euroopan unionin ilmailuviraston myöntämä voimassa oleva lentotoimintalupa (AOC);

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

123 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1008/2008

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

a)   Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

2.   ”Ilman miehistöä tapahtuvaa vuokrausta koskeva sopimus, jonka osapuolena on yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, tai miehistöineen tapahtuvaa vuokrausta koskeva sopimus, jossa miehistöineen vuokratun ilma-aluksen vuokralle ottajana on yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, on hyväksyttävä etukäteen asetuksen (EU) N:o XX/XXX [lisätään viittaus tähän asetukseen] ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.”

 

b)   Lisätään 5 kohta seuraavasti:

 

5.   ”Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan, joka vuokraa ilman miehistöä kolmannessa maassa rekisteröidyn ilma-aluksen, on saatava etukäteen hyväksyntä lentotoimintaluvasta vastaavalta viranomaiselta. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä hyväksyntä asetuksen (EU) N:o XX/XXX [lisätään viittaus tähän asetukseen] ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.”

 

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

125 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 376/2014

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyviin poikkeamiin ja muihin turvallisuustietoihin, joiden osalta ei vaadita todistusta tai vakuutusta asetuksen (EU) N:o YYYY/N [viittaus uuteen asetukseen] 46 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällaiseen miehittämättömään ilma-alukseen liittyvä poikkeama tai muu turvallisuustieto on aiheuttanut henkilön kuolemaan johtavan tai vakavan vammautumisen tai siinä on ollut osallisena muita ilma-aluksia kuin miehittämättömiä ilma-aluksia.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyviin poikkeamiin ja muihin turvallisuustietoihin, joiden osalta ei vaadita todistusta tai vakuutusta asetuksen (EU) N:o YYYY/N [viittaus uuteen asetukseen] 46 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällaiseen miehittämättömään ilma-alukseen liittyvä poikkeama tai muu turvallisuustieto on aiheuttanut henkilön kuolemaan johtavan tai vakavan vammautumisen tai olisi voinut aiheuttaa kuolemaan johtavan tai vakavan vammautumisen tai siinä on ollut osallisena muita ilma-aluksia kuin miehittämättömiä ilma-aluksia.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto antaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 65 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle suosituksia sellaisten kevyiden urheiluilma-alusten lentokelpoisuudesta ja lentolupakirjoista, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 600 kilogrammaa sellaisten ilma-alusten osalta, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä, tai 650 kilogrammaa sellaisten ilma-alusten osalta, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vedessä. Näiden suositusten on oltava oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomioon 1 ja 4 artiklassa esitetyt tavoitteet ja periaatteet sekä kyseessä olevan toiminnan luonne ja riskit, ja niillä on pyrittävä huolehtimaan yhteentoimivuudesta tärkeiden kolmansien maiden markkinoilla voimassa olevien vertailukelpoisten standardien kanssa.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

126 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Virasto antaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ohjeaineistoa jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen käyttöön liitteessä I lueteltujen ilma-alusten suunnittelua, valmistusta, huoltoa ja käyttöä koskevien oikeasuhteisten kansallisten sääntöjen kehittämisen tueksi.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin ilma-alusluokkiin:

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin miehitettyjen ilma-alusten luokkiin:

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  miehitetty ilma-alus, josta vähintään 51 prosenttia on rakentanut harrasterakentaja tai voittoa tavoittelematon harrasteyhdistys omiin tarkoituksiinsa ja ilman kaupallisia tavoitteita;

c)  miehitetty ilma-alus, jonka rakentamiseen harrasterakentaja tai voittoa tavoittelematon harrasteyhdistys on käyttänyt vähintään 300 tuntia, tai josta vähintään 51 prosenttia on rakentanut harrasterakentaja tai voittoa tavoittelematon harrasteyhdistys omiin tarkoituksiinsa ja ilman kaupallisia tavoitteita;

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  lentokoneet, joiden sakkausnopeus tai pienin vakaa lentonopeus laskuasussa on enintään 35 solmua kalibroitua ilmanopeutta ja joissa on enintään kaksi matkustajapaikkaa, sekä enintään kaksipaikkaiset helikopterit ja moottoroidut laskuvarjot, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on jäsenvaltioiden rekisterien mukaan enintään

e)  ilma-alukset, joiden mitattavissa oleva sakkausnopeus tai pienin vakaa lentonopeus laskuasussa on enintään 45 solmua kalibroitua ilmanopeutta ja joissa on enintään kaksi matkustajapaikkaa, sekä enintään kaksipaikkaiset helikopterit, autogirot, kuumailmapallot ja moottoroidut laskuvarjot, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 600 kilogrammaa sellaisten ilma-alusten osalta, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä, tai 650 kilogrammaa sellaisten ilma-alusten osalta, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vedessä, ja rakenteellinen massa ilman polttoainetta enintään 350 kilogrammaa jäsenvaltioiden rekisterien mukaan;

i)  300 kilogrammaa yksipaikkaisten maalentokoneiden/-helikoptereiden osalta;

 

ii)  450 kilogrammaa kaksipaikkaisten maalentokoneiden/-helikoptereiden osalta;

 

iii)  330 kilogrammaa yksipaikkaisen amfibiolentokoneen/-helikopterin tai vesilentokoneen/-helikopterin osalta;

 

iv)  495 kilogrammaa kaksipaikkaisen amfibiolentokoneen/-helikopterin tai vesilentokoneen/-helikopterin osalta edellyttäen, että toimiessaan sekä vesi- että maalentokoneena/-helikopterina se alittaa tarvittaessa molemmat suurinta sallittua lentoonlähtömassaa koskevat rajoitukset;

 

v)  472,5 kilogrammaa kaksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, jotka on varustettu koko lentokoneen kantavalla pelastusvarjolla;

 

vi)  540 kilogrammaa kaksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, jotka on varustettu koko lentokoneen kantavalla pelastusvarjolla ja sähkötyöntövoimajärjestelmällä;

 

vii)  315 kilogrammaa yksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, jotka on varustettu koko lentokoneen kantavalla pelastusvarjolla;

 

viii)  365 kilogrammaa yksipaikkaisten maalentokoneiden osalta, jotka on varustettu koko lentokoneen kantavalla pelastusvarjolla ja sähkötyöntövoimajärjestelmällä;

 

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

Annex I – paragraph 1 – point f

Komission teksti

Tarkistus

f)  yksi- ja kaksipaikkaiset autogirot, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 560 kilogrammaa;

Poistetaan.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa yksipaikkaisina on enintään 250 kilogrammaa tai kaksipaikkaisina 400 kilogrammaa, mukaan luettuina jaloilta lähtevät purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet;

Poistetaan.

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamien lentokelpoisuussääntöjen on oltava oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomioon 1 ja 4 artiklassa esitetyt tavoitteet ja periaatteet sekä kyseessä olevan toiminnan luonne ja riskit, niillä on pyrittävä lähtökohtaisesti huolehtimaan yhteentoimivuudesta kansainvälisillä markkinoilla voimassa olevien vertailukelpoisten standardien kanssa ja niissä on otettava huomioon viraston 126 artiklan 2 b kohdan mukaisesti antamat suuntaviivat. Näiden sääntöjen perusteella myönnetyt todistukset on tunnustettava vastavuoroisesti alueella, johon perussopimuksia sovelletaan;

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Tuotteen eheys on varmistettava kaikissa ennakoitavissa olevissa lento-olosuhteissa ilma-aluksen käyttöiän ajan. Kaikkien vaatimusten täyttäminen on osoitettava arvioinnin tai analyysin avulla ja tarvittaessa vahvistettava testein.

Tuotteen eheys, myös suoja ulkopuolisilta tietoturvavaaroilta, on varmistettava kaikissa ennakoitavissa olevissa lento-olosuhteissa ilma-aluksen käyttöiän ajan. Kaikkien vaatimusten täyttäminen on osoitettava arvioinnin tai analyysin avulla ja tarvittaessa vahvistettava testein.

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1.3.5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.3.5 a.  Ilma-alus on varustettava jatkuvan lennonseurannan ja lentotietojen tallennuksen järjestelmillä. Kaikki lentotiedot, myös ohjaamoäänitykset, on ladattava maassa olevaan tietokantaan reaaliajassa.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.3.  Irralliset varusteet on suunniteltava siten, että minimoidaan virheet, jotka saattaisivat osaltaan synnyttää vaaratilanteita.

1.4.3.  Irralliset varusteet eivät saa aiheuttaa virheitä, jotka saattaisivat osaltaan synnyttää vaaratilanteita.

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2.1.  On osoitettava, että seuraavista asioista on huolehdittu, jotta tuotteen käytön aikana maassa tai ilma-aluksessa oleville varmistetaan riittävä turvallisuustaso:

2.1.  On osoitettava, että seuraavista asioista on huolehdittu, jotta tuotteen käytön aikana maassa tai ilma-aluksessa oleville varmistetaan korkea yhtenäinen turvallisuustaso:

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tuotteet on suunniteltava niin hiljaisiksi kuin mahdollista ottaen huomioon 4 kohta.

1.  Tuotteet on suunniteltava niin, että melua aiheutuu mahdollisimman vähän ja noudatetaan asiaan liittyvää unionin lainsäädäntöä, kansainvälisiä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja ottaen huomioon 4 kohta.

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tuotteet on suunniteltava niin, että päästöt jäävät mahdollisimman pieniksi, ottaen huomioon 4 kohta.

2.  Tuotteet on suunniteltava niin, että päästöt jäävät mahdollisimman pieniksi ja noudatetaan asiaan liittyvää unionin lainsäädäntöä, kansainvälisiä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja ottaen huomioon 4 kohta.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tuotteet on suunniteltava niin, että nesteiden haihtumisesta tai vuotamisesta aiheutuvat päästöt jäävät mahdollisimman pieniksi, ottaen huomioon 4 kohta.

3.  Tuotteet on suunniteltava niin, että nesteiden haihtumisesta tai vuotamisesta aiheutuvat päästöt jäävät mahdollisimman pieniksi, ottaen huomioon teknologinen toteutettavuus, taloudellinen kohtuus ja 4 kohta.

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien lentäjien on määrävälein osoitettava lääketieteellinen kelpoisuutensa suoriutua tyydyttävällä tavalla tehtävistään toiminnan luonne huomioon ottaen. Vaatimusten noudattaminen on osoitettava asianmukaisen arvioinnin avulla, joka perustuu ilmailulääketieteen parhaisiin toimintatapoihin, ja siinä on otettava huomioon toiminnan luonne ja mahdollinen iästä johtuva henkisen ja fyysisen suorituskyvyn aleneminen.

Kaikkien lentäjien on oltava henkisesti ja fyysisesti kelpoisia suorittamaan tehtävänä turvallisesti toiminnan luonne ja erityisesti iästä johtuva mahdollinen henkinen ja fyysinen heikkeneminen huomioon ottaen. Tämä määritetään riskiperusteisella arvioinnilla.

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 kohta – 1.5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.5.  Jokaisesta lennosta on säilytettävä ja pidettävä saatavilla vähintään lentotoiminnan lajia vastaavan vähimmäissäilytysajan kaikki tarvittavat tiedot, asiakirjat, kirjanpito ja muut tiedot, joista käy ilmi 5.3 kohdassa määriteltyjen vaatimusten noudattaminen.

1.5.  Jokaisesta lennosta on säilytettävä ja pidettävä saatavilla vähintään lentotoiminnan lajia vastaavan vähimmäissäilytysajan kaikki tarvittavat tiedot, asiakirjat, kirjanpito ja muut tiedot, joista käy ilmi 5.3 kohdassa määriteltyjen vaatimusten noudattaminen, ja ne on suojattava luvattomalta muuttamiselta.

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 4 kohta – 4.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.2.  Sen estämättä, mitä 4.1 kohdassa säädetään, helikopteritoiminnassa voidaan sallia hetkellinen lentäminen korkeus-nopeuskäyrän rajaamalla alueella edellyttäen, että asianmukainen turvallisuustaso varmistetaan.

4.2.  Sen estämättä, mitä 4.1 kohdassa säädetään, helikopteritoiminnassa voidaan sallia hetkellinen lentäminen korkeus-nopeuskäyrän rajaamalla alueella edellyttäen, että korkea yhtenäinen turvallisuustaso varmistetaan.

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 6 kohta – 6.4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.4.  Asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että ilma-alus on lentokelpoinen ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävä, on säilytettävä sovellettavia jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimuksia vastaavan ajan kunnes niiden tiedot korvataan uusilla, laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan vastaavilla tiedoilla, mutta kuitenkin vähintään 24 kuukautta.

6.4.  Asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että ilma-alus on lentokelpoinen ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävä, on säilytettävä sovellettavia jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimuksia vastaavan ajan kunnes niiden tiedot korvataan uusilla, laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan vastaavilla tiedoilla, mutta kuitenkin vähintään 24 kuukautta, ja ne on suojattava luvattomalta muuttamiselta.

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 6 kohta – 6.5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.5.  Kaikissa muutoksissa ja korjauksissa on noudatettava keskeisiä lentokelpoisuusvaatimuksia ja tuotteiden on tarvittaessa täytettävä ympäristönsuojeluvaatimukset. Lentokelpoisuusvaatimusten noudattamisen ja tuotteiden ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen osoittavat tiedot on säilytettävä.

6.5.  Kaikissa muutoksissa ja korjauksissa on noudatettava keskeisiä lentokelpoisuusvaatimuksia ja tuotteiden on tarvittaessa täytettävä ympäristönsuojeluvaatimukset. Lentokelpoisuusvaatimusten noudattamisen ja tuotteiden ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen osoittavat tiedot on säilytettävä, ja ne on suojattava luvattomalta muuttamiselta.

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 7 kohta – 7.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.2.  Ilma-aluksen päälliköllä on oltava valtuudet antaa kaikki käskyt ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin ilma-aluksen toiminnan sekä ilma-aluksen ja sillä kuljetettavien henkilöiden ja/tai omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi.

7.2.  Ilma-aluksen päälliköllä on oltava valtuudet antaa kaikki käskyt ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin ilma-aluksen toiminnan sekä ilma-aluksen ja sillä kuljetettavien henkilöiden ja/tai omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi. Ilma-aluksen päällikön on voitava käyttää valtuuksiaan ilman häiriöitä.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 8 kohta – 8.1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toiminnanharjoittaja käyttää ainoastaan riittävän pätevää ja koulutettua henkilöstöä, ottaa käyttöön ja ylläpitää miehistön jäsenten ja muun henkilöstön koulutus- ja tarkastusohjelmia;

b)  toiminnanharjoittaja käyttää ainoastaan riittävän pätevää ja koulutettua henkilöstöä, ottaa käyttöön ja ylläpitää miehistön jäsenten ja muun henkilöstön koulutus- ja tarkastusohjelmia; lentotoiminnan harjoittaja antaa miehistön jäsenille tarvittavan koulutuksen ja tekee tarvittavat tarkastukset heidän lentolupakirjojensa ajantasaisuuden varmistamiseksi ja ilma-aluksen, jossa he suorittavat tehtäviään, toimintaa varten vaadittujen kelpoisuuksien ja kokemuksen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi. Miehistön jäsenet eivät saa työskennellä kaupallisessa palvelussa olevassa ilma-aluksessa, kun heidän on maksettava suoraan toiminnanharjoittajalle tai välillisesti kolmansille osapuolille koulutuksesta, joka on välttämätön toiminnanharjoittajan ilma-aluksen toiminnassa vaaditun lentolupakirjan ja kelpoisuuksien säilyttämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiminnanharjoittajan oikeutta panna täytäntöön oikeasuhteisia järjestelmiä, joilla varmistetaan, että toiminnanharjoittaja saa tuottoa koulutukseen tekemistään sijoituksista.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

Liite VI – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yksikön sekä sertifiointi- ja valvontatehtävistä vastaavan henkilöstön on suoritettava tehtävänsä mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja kannusteista, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa taikka sertifiointi- ja valvontatehtäviensä tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille tarkastuksen tuloksilla on merkitystä.

2.  Yksikön sekä sertifiointi- ja valvontatehtävistä vastaavan henkilöstön on suoritettava tehtävänsä mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja kannusteista, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa ja päätöksiinsä taikka sertifiointi- ja valvontatehtäviensä tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille tarkastuksen tuloksilla on merkitystä.

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 1 kohta – 1.4 alakohta – 1.4.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.4.2.  Tietojen on oltava täsmällisiä, luettavissa, täydellisiä ja yksiselitteisiä. Eheys on pidettävä asianmukaisella tasolla.

1.4.2.  Tietojen on oltava täsmällisiä, luettavissa, täydellisiä ja yksiselitteisiä. Aitous on säilytettävä ja eheys on pidettävä asianmukaisella tasolla.

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 2 kohta – 2.1 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  lentopaikan pitäjän on käytettävä lentopaikan toiminnassa ja ylläpidossa ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten kautta otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten;

k)  lentopaikan pitäjän on käytettävä lentopaikan toiminnassa ja ylläpidossa ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen järjestelyjen kautta otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten; Koulutuksen on sisällettävä teoreettista ja käytännön harjoittelua, ja sitä arvioivat ohjaajat ja arvioijat, joilla on riittävä asiaankuuluva kokemus, pätevyys ja valtuudet kyseisten tehtävien suorittamiseen;

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 2 kohta – 2.1 alakohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  pelastus- ja palontorjuntahenkilöstön on oltava riittävästi koulutettua ja pätevää toimimaan lentopaikkaympäristössä. Lentopaikan pitäjän on otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat tällaisen henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten; sekä

m)  pelastus- ja palontorjuntahenkilöstön sekä asematasovalvontapalveluista huolehtivan henkilöstön on oltava riittävästi koulutettua ja pätevää toimimaan lentopaikkaympäristössä. Lentopaikan pitäjän on otettava joko suoraan tai kolmansien osapuolien kanssa toteutettavien järjestelyjen kautta käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat tällaisen henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten. Koulutuksen on sisällettävä teoreettista ja käytännön harjoittelua, ja sitä arvioivat ohjaajat ja arvioijat, joilla on riittävä asiaan liittyvä kokemus, pätevyys ja valtuudet kyseisten tehtävien suorittamiseen;

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 4 kohta – 4.1 alakohta – g alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1)  palveluntarjoajan on käytettävä ainoastaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä sekä otettava käyttöön ja pidettävä yllä koulutus- ja tarkastusohjelmat asiaankuuluvan henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä varten. Koulutuksen on sisällettävä teoreettista ja käytännön harjoittelua, ja sitä arvioivat ohjaajat ja arvioijat, joilla on riittävä asiaan liittyvä kokemus, pätevyys ja valtuudet kyseisten tehtävien suorittamiseen.

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

Liite VII – 4 kohta – 4.1 alakohta – g alakohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2)  palveluntarjoajan on taattava, että sen henkilöstö osoittaa määrävälein lääketieteellisen kelpoisuutensa, joka sisältää sekä fyysisen että henkisen soveltuvuuden, ja suorittaa tehtävänsä tyydyttävästi ottaen huomioon toiminnan luonteen ja erityisesti sen mahdolliset vaikutukset turvallisuuteen ja turvaamiseen.

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 1 kohta – 1.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.2 a.  Palvelun vähimmäistaso on määritettävä ATM/ANS-järjestelmien tarjonnan takaamiseksi ennakoimattomissa tilanteissa tai toimintahäiriöissä laatimalla edistyneitä järjestelyjä jäsenvaltioiden välille ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välille. Kyseisellä palvelun vähimmäistasolla taataan palvelut ainakin kaikille hätä- ja turvallisuuspalveluille, kansanterveyteen liittyville tehtäville, diplomaattilennoille sekä lennoille, joiden määränpää tai lähtöpaikka ei ole kyseisen jäsenvaltion lentoasemalla. Lisäksi on varmistettava, että häiriö ei aiheuta ruuhkaa tai turvallisuusriskejä naapurivaltion ilmatilassa ja että kaikkia ilmatilan käyttäjiä kohdellaan oikeudenmukaisesti, kun tarjotaan pääsy ilmatilaan ja palveluihin.

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2.1.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.1.2.  Ilmailutiedotuksen on oltava täsmällistä, täydellistä, ajantasaista, yksiselitteistä, riittävän eheää ja muodoltaan käyttäjien tarpeisiin soveltuvaa.

2.1.2.  Ilmailutiedotuksen on oltava täsmällistä, täydellistä, ajantasaista, yksiselitteistä, aitoa, riittävän eheää ja muodoltaan käyttäjien tarpeisiin soveltuvaa.

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2.2.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.2.2.  Lentosäätiedotuksen on mahdollisimman pitkälti oltava ilmatilan käyttäjien tarpeisiin riittävän täsmällistä, täydellistä, ajantasaista, eheää ja yksiselitteistä.

2.2.2.  Lentosäätiedotuksen on mahdollisimman pitkälti oltava ilmatilan käyttäjien tarpeisiin riittävän täsmällistä, täydellistä, ajantasaista, aitoa, eheää ja yksiselitteistä.

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viestintäpalveluissa on saavutettava riittävä suorituskyky ja pidettävä sitä yllä palvelujen saatavuutta, eheyttä, jatkuvuutta ja ajantasaisuutta koskevien vaatimusten osalta. Viestintäpalvelujen on oltava nopeita ja suojattuja vikaantumiselta.

Viestintäpalveluissa on saavutettava riittävä suorituskyky ja pidettävä sitä yllä palvelujen saatavuutta, eheyttä, jatkuvuutta ja ajantasaisuutta koskevien vaatimusten osalta. Viestintäpalvelujen on oltava nopeita ja suojattuja vikaantumiselta ja häirinnältä.

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suunnistuspalveluissa on saavutettava opastuksen, paikantamisen ja tarvittaessa ajoitustietojen suhteen riittävä suorituskyky ja pidettävä sitä yllä. Suorituskyvyn arviointiperusteita ovat palvelujen täsmällisyys, eheys, saatavuus ja jatkuvuus.

Suunnistuspalveluissa on saavutettava opastuksen, paikantamisen ja tarvittaessa ajoitustietojen suhteen riittävä suorituskyky ja pidettävä sitä yllä. Suorituskyvyn arviointiperusteita ovat palvelujen täsmällisyys, eheys, aitous, saatavuus ja jatkuvuus.

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilma-aluksen sijainti ilmassa ja muiden ilma-alusten ja maa-ajoneuvojen sijainti lentopaikalla on määritettävä valvontapalveluilla, joilla on siihen riittävä suorituskyky tarkkuutta, eheyttä, jatkuvuutta ja havaitsemisen todennäköisyyttä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Ilma-aluksen sijainti ilmassa ja muiden ilma-alusten ja maa-ajoneuvojen sijainti lentopaikalla on määritettävä valvontapalveluilla, joilla on siihen riittävä suorituskyky tarkkuutta, eheyttä, aitoutta, jatkuvuutta ja havaitsemisen todennäköisyyttä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 kohta – 2.7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmaliikennevirtojen taktisessa säätelyssä unionin tasolla on käytettävä ja tuotettava riittävän täsmällistä ja ajantasaista tietoa palveluntarjontaan vaikuttavan suunnitellun ilmaliikenteen määrästä ja luonteesta sekä koordinoitava ja neuvoteltava liikennevirtojen reittimuutoksista tai viivästyksistä ylikuormitustilanteiden riskin vähentämiseksi ilmatilassa ja lentopaikoilla. Liikennevirtojen säätelyn tarkoituksena on optimoida käytettävissä oleva ilmatilakapasiteetti ja parantaa ilmaliikennevirtojen säätelymenettelyjä. Sen on perustuttava turvallisuuteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen ja sillä on varmistettava, että kapasiteettia annetaan joustavasti ja oikea-aikaisesti Euroopan aluetta koskevan lennonvarmistussuunnitelman mukaisesti.

Ilmaliikennevirtojen taktisessa säätelyssä unionin tasolla on käytettävä ja tuotettava riittävän täsmällistä, aitoa ja ajantasaista tietoa palveluntarjontaan vaikuttavan suunnitellun ilmaliikenteen määrästä ja luonteesta sekä koordinoitava ja neuvoteltava liikennevirtojen reittimuutoksista tai viivästyksistä ylikuormitustilanteiden riskin vähentämiseksi ilmatilassa ja lentopaikoilla. Liikennevirtojen säätelyn tarkoituksena on optimoida käytettävissä oleva ilmatilakapasiteetti ja parantaa ilmaliikennevirtojen säätelymenettelyjä. Sen on perustuttava turvallisuuteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen ja sillä on varmistettava, että kapasiteettia annetaan joustavasti ja oikea-aikaisesti Euroopan aluetta koskevan lennonvarmistussuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien, jotka välittävät ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvää tietoa ilma-aluksen ja maayksiköiden välillä, on oltava asianmukaisesti suunniteltuja, valmistettuja, asennettuja ja ylläpidettyjä, ja niitä on käytettävä asianmukaisesti niin, että voidaan varmistaa niiden soveltuvan tarkoitukseensa.

ATM/ANS-järjestelmien ja -rakenneosien, jotka välittävät ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvää tietoa ilma-aluksen ja maayksiköiden välillä, on oltava asianmukaisesti suunniteltuja, valmistettuja, asennettuja ja ylläpidettyjä, suojattuja luvattomalta elektroniselta häirinnältä, ja niitä on käytettävä asianmukaisesti niin, että voidaan varmistaa niiden soveltuvan tarkoitukseensa.

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 6 kohta – 6.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6.2 a.  Ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä suorittava henkilöstö on koulutettava ja testattava säännöllisesti, jotta saavutetaan ja ylläpidetään riittävä pätevyystaso kyseiselle henkilöstölle määrätyistä turvallisuustehtävistä suoriutumiseksi.

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Miehittämätöntä ilma-alusta käyttävän henkilön on oltava tietoinen sovellettavista unionin ja kansallisista säännöistä, jotka koskevat suunniteltua lentotoimintaa, erityisesti turvallisuutta, yksityisyyttä, tietosuojaa, vastuukysymyksiä, vakuutuksia, turvatoimia tai ympäristönsuojelua. Henkilön on kyettävä varmistamaan, että käyttö on turvallista ja että miehittämätön ilma-alus on turvallisesti porrastettu maassa olevista ihmisistä ja muista ilmatilan käyttäjistä. Tämä edellyttää valmistajan antamien toimintaohjeiden ja kaikkien asiaan liittyvien miehittämättömän ilma-aluksen toimintojen sekä sovellettavien lentosääntöjen ja ATM/ANS-menetelmien tuntemista.

a)  Etäohjaajan on oltava tietoinen sovellettavista unionin ja kansallisista säännöistä, jotka koskevat suunniteltua lentotoimintaa, erityisesti turvallisuutta, yksityisyyttä, tietosuojaa, vastuukysymyksiä, vakuutuksia, turvatoimia tai ympäristönsuojelua. Etäohjaajan on kyettävä varmistamaan, että käyttö on turvallista ja että miehittämätön ilma-alus on turvallisesti porrastettu maassa olevista ihmisistä ja muista ilmatilan käyttäjistä. Tämä edellyttää vankkaa perehtymistä valmistajan antamiin toimintaohjeisiin, miehittämättömän ilma-aluksen turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön ilmatilassa ja kaikkiin asiaan liittyviin miehittämättömän ilma-aluksen toimintoihin sekä sovellettaviin lentosääntöihin ja ATM/ANS-menetelmiin.

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Miehittämätön ilma-alus on suunniteltava ja rakennettava niin, että se on tehtäväänsä soveltuva ja sitä voidaan käyttää, säätää ja huoltaa ilman, että näistä toimista aiheutuu ihmisille vaaraa, kun ne suoritetaan olosuhteissa, joihin ilma-alus on suunniteltu.

b)  Miehittämätön ilma-alus on suunniteltava ja rakennettava niin, että se on tehtäväänsä soveltuva ja sitä voidaan käyttää, säätää ja huoltaa ilman, että näistä toimista aiheutuu ihmisille vaaraa.

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Jos turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietosuojaan, turvatoimiin tai ympäristöön liittyvien riskien rajoittaminen sitä edellyttää, miehittämättömässä ilma-aluksessa on oltava näitä koskevat erityispiirteet ja toiminnot, joiden suunnittelussa otetaan oletusarvoisesti huomioon yksityisyyden ja henkilötietojen suojan periaatteiden kunnioittaminen. Näillä piirteillä ja toiminnoilla on tarpeen mukaan varmistettava, että ilma-alus sekä toiminnan luonne ja tarkoitus ovat helposti tunnistettavissa; lisäksi niillä on varmistettava, että sovellettavia rajoituksia, kieltoja tai edellytyksiä noudatetaan, erityisesti toimittaessa tietyillä maantieteellisillä alueilla, tietyllä etäisyydellä käyttäjästä tai tietyissä korkeuksissa.

c)  Turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietosuojaan, turvatoimiin tai ympäristöön liittyvien riskien rajoittamiseksi miehittämättömässä ilma-aluksessa on oltava näitä koskevat erityispiirteet ja toiminnot, joiden suunnittelussa otetaan oletusarvoisesti huomioon yksityisyyden ja henkilötietojen suojan periaatteiden kunnioittaminen. Näillä piirteillä ja toiminnoilla on varmistettava, että ilma-alus sekä toiminnan luonne ja tarkoitus ovat helposti tunnistettavissa; lisäksi niillä on varmistettava, että sovellettavia rajoituksia, kieltoja tai edellytyksiä noudatetaan, myös havainnointi- ja väistämisjärjestelmien osalta, erityisesti toimittaessa tietyillä maantieteellisillä alueilla (kuten alueilla, joilla sijaitsee kemianlaitoksia, ydinvoimaloita, teollisuutta tai lentopaikkoja), tietyllä etäisyydellä käyttäjästä tai tietyissä korkeuksissa.

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Edellä 47 artiklan 1 kohdan f a alakohdassa mainitussa rekisteröintijärjestelmässä on otettava huomioon tietosuoja ja yksityisyydensuoja, ja siinä on noudatettava muun muassa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua direktiiviä 95/46/EY, EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua oikeutta yksityiselämän suojeluun sekä EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa vahvistettua oikeutta henkilötietojen suojeluun. Rekisteröintijärjestelmässä on varmistettava, että yksityisyydensuojan ja tietosuojan takuut on sisällytetty tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Maassa olevien ihmisten ja muiden ilmatilan käyttäjien tyydyttävän turvatason varmistamiseksi seuraavien vaatimusten on täytyttävä miehittämättömän ilma-aluksen käytön aikana niin, että käytön riskitaso otetaan tarpeen mukaan huomioon:

Maassa olevien ihmisten ja muiden ilmatilan käyttäjien korkean yhtenäisen turvatason varmistamiseksi seuraavien vaatimusten on täytyttävä miehittämättömän ilma-aluksen käytön aikana niin, että käytön riskitaso otetaan tarpeen mukaan huomioon:

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 2 kohta – 2.1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Jotta varmistetaan turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kulttuurin toteutuminen käyttäjille, on kaikkien miehittämättömien ilma-alustuotteiden mukana oltava tiedotteita, ja kyseisten tiedotteiden pääkohdat on esitettävä kaikissa ilmoituksissa, myös internetissä.

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjällä on oltava tarvittavat tiedot ja taidot sen varmistamiseen, että käyttö on turvallista ja oikeassa suhteessa lentotoiminnan lajiin liittyvään riskiin. Käyttäjän on myös osoitettava lääketieteellinen kelpoisuutensa, jos se on tarpeen kyseiseen käyttötapaan liittyvien riskien rajoittamiseksi.

Etäohjaajalla on oltava tarvittavat tiedot ja taidot sen varmistamiseen, että käyttö on turvallista ja oikeassa suhteessa lentotoiminnan lajiin liittyvään riskiin. Kaupallisissa toimissa ja toimissa, joihin vaaditaan todistusta tai vakuutusta, etäohjaajalle annetaan pyynnöstä miehittämättömän ilma-aluksen lentolupakirja, kun hakija on osoittanut noudattavansa 47 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistettuja sääntöjä. Käyttäjän on myös osoitettava lääketieteellinen kelpoisuutensa, jos se on tarpeen kyseiseen käyttötapaan liittyvien riskien rajoittamiseksi.

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

Liite IX – 2 kohta – 2.4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Miehittämättömissä ilma-aluksissa ja miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettavissa toimissa on taattava unionin oikeuden nojalla taattujen asiaankuuluvien oikeuksien noudattaminen, erityisesti oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa, sekä henkilötietojen suojaa koskeva oikeus, sellaisena kuin se on vahvistettu mainitun perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklassa ja siten kuin siitä säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY.

(1)

EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Ehdotettu asetus yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta on osa Euroopan komission ”Euroopan ilmailustrategiaa kilpailukyvyn parantamiseksi ilmailun alalla EU:ssa”, jonka komissio esitteli Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle joulukuussa 2015. Ehdotus perustuu yli kahdentoista vuoden kokemukseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen edeltäjän soveltamisesta, ja sen tarkoituksena on valmistella viraston kehityksen seuraavia vaiheita.

Ehdotuksen pääasiallisena ja perimmäisenä tavoitteena on edelleen ilmailun turvallisuuden säilyttäminen, mutta siinä otetaan huomioon myös sidosryhmien ilmaisemat intressit sekä ilmailualan yleinen kehitys. Tästä syystä ehdotuksessa esitetään useita innovatiivisia ajatuksia, joista voidaan mainita riskeihin ja suorituskykyyn perustuva turvallisuussääntely sekä lentoturvallisuuden ja muiden sääntelyn teknisten alojen, kuten ilmailun turvaamisen tai ympäristönsuojelun, keskinäisten riippuvuussuhteiden parempi huomioon ottaminen. Ehdotuksella pyritään luomaan sääntelykehys, johon voidaan sisällyttää uudenlaiset liiketoimintamallit ja kehittymässä olevat teknologiat, kuten miehittämättömät ilma-alukset. Ehdotuksessa käsitellään eräiden kansallisten viranomaisten resurssien puutetta ja ehdotetaan puitteita teknisten resurssien yhdistämiseksi ja jakamiseksi kansallisten viranomaisten ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston välillä. Asetusehdotuksessa esitetään myös uusia koordinointijärjestelyjä sekä ilmailun tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä.

Esittelijä kuuli sidosryhmiä laajasti ja kävi monien sidosryhmien kanssa keskusteluja ehdotetusta asetuksesta. Esittelijä on pyrkinyt saamaan sidosryhmien esittämät huolenaiheet näkyviin asetuksen kaikissa säännöksissä ja varmistamaan ilmailualan ja ilmailuteollisuuden entistä tiiviimmän ja tehokkaamman mukanaolon.

Esittelijä on Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston vannoutunut kannattaja ja on vakaasti sitä mieltä, että tähän mennessä virasto on hoitanut tehtävänsä onnistuneesti. Hän suhtautuu myönteisesti viraston kehittämiseen ja on kannattanut viraston toimivaltuuksien lisäämistä kaikilla aikaisemmilla kerroilla. Esittelijä katsoo, että vuosien myötä virastosta on kehittynyt johtava toimija ilmailumaailmassa ja se on nykyään omine erityispiirteineen tunnustettu ”vaihtoehto” Yhdysvaltain ilmailuhallinnolle (FAA). Esittelijä painottaa, että ilmailun turvallisuuden alalla joustovaraa ei ole lainkaan. Tämä ajatus olisi säilytettävä viraston toiminnan perimmäisenä ja johtavana periaatteena.

Esittelijä on sitä mieltä, että ilmailun turvallisuuden varmistamiseksi on käsiteltävä kaikkia aiheita, jotka saattavat olla suoraan kytköksissä toisiinsa. Tästä syystä esittelijä kannattaa erityisesti ehdotuksen kaikkia niitä muutoksia, joissa viitataan ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen keskinäisiin riippuvuussuhteisiin. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että lentopaikkoja koskevissa säännöksissä olisi tehtävä ero lentopaikkojen erityyppisten laitteiden välillä. Tämän vuoksi esittelijä on lisännyt joitakin alajaotteluja, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät laitteet ja turvallisuuden kannalta kriittiset lentopaikkojen laitteet. Lisäksi esittelijä on laajentanut viraston vastuualueita ilmailun turvaamisen alalla, erityisesti kyberturvallisuudessa. Samoin esittelijä on lisännyt muutamia säännöksiä, jotka koskevat keskinäisiä riippuvuussuhteita, esimerkiksi ilmailun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun keskinäistä riippuvuussuhdetta.

Esittelijä katsoo, että ilmailun turvallisuus ei ole yksin ilmailuteollisuutta koskeva asia, vaan sääntöjen valvonta ja tehokas täytäntöönpano on annettava kansallisten ilmailuviranomaisten tehtäväksi. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että tehtävien siirtäminen jäsenvaltiolta virastolle tai toiselle jäsenvaltiolle on realistinen lähestymistapa siihen, että jäsenvaltioiden kansallisten ilmailuviranomaisten resursseissa on eroja. Esittelijä on määritellyt selkeästi, mitkä tehtävät voitaisiin siirtää, ja on lisännyt tehtävien siirtomenettelyä koskevia useita uusia takeita esimerkiksi määrittämällä siirtymäsuunnitelman sisällön. Esittelijä katsoo kuitenkin, että ilmailun turvallisuuden parantamiseksi voitaisiin tehdä enemmänkin, joten hän ehdottaa, että myös kansallisten ilmailuviranomaisten olisi oltava viraston akkreditoimia – samaan tapaan kuin virasto akkreditoi pätevät yksiköt, jotka suorittavat tehtäviä kansallisten ilmailuviranomaisten tai viraston puolesta. Akkreditoinnin avulla voitaisiin arvioida kaikkien unionin kansallisten ilmailuviranomaisten nykyinen turvallisuustaso. Lisäksi esittelijä katsoo, että turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava yksi ainut kansallinen ilmailuviranomainen.

Esittelijä on sitä mieltä, että viraston olisi toimittava aktiivisemmin ja määrätietoisemmin tapauksissa, joissa jäsenvaltio päättää reagoida välittömästi vakavaan siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaan kysymykseen poikkeamalla sovellettavista unionin säännöistä. Vastaavasti virastolla on oltava päätösvalta lentokelpoisuusvaatimuksiin, mistä päättäminen kuuluu sen yksinomaiseen toimivaltaan. Esittelijä katsoo myös, että virasto olisi nimettävä toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka vastaa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden lentotoiminnan harjoittajien ja/tai eri jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella lentotoimintaa harjoittavien lentotoiminnan harjoittajien sertifioinnista, valvonnasta ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta.

Miehittämättömien ilma-alusten osalta esittelijä pitää ehdotusta riittämättömänä. Miehittämättömät ilma-alukset ovat saaneet viime aikoina paljon kielteistä huomiota tiedotusvälineissä, ja ne voivat muodostua vakavaksi ilmailun turvallisuutta koskevaksi kysymykseksi, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Esittelijä ehdottaa, että sidosryhmien kuulemisia jatketaan yksityiskohtaisempien sääntöjen laatimiseksi miehittämättömistä ilma-aluksista, jotta ne voivat jakaa ilmatilan turvallisesti miehitettyjen ilma-alusten kanssa ja jotta voidaan taata oikeusvarmuus. Esittelijä katsoo, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan teollisuusalan odotettu kehitys edellyttää tiukkoja sääntöjä myös yksityisyyden ja tietosuojan varmistamiseksi.

Viraston tehtäväkenttää on laajennettu viime vuosina useita kertoja niin, että se ulottuu aloille, jotka eivät varsinaisesti liity lentoturvallisuuteen. Esittelijä katsookin, että näiden muutosten on korkea aika näkyä myös viraston nimessä. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa viraston nimen ja muiden ilmailuviranomaisten nimen muuttamista. Viraston johtava periaate ja yleistavoite eli ilmailun turvallisuus pysyy muuttumattomana, ja siitä säädetään asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa.

Institutionaalisten kysymysten kohdalla esittelijä palautti useita kantoja, jotka parlamentti oli jo hyväksynyt aikaisemmin. Näistä mainittakoon hallintoneuvoston/johtokunnan kokoonpano ja se, että pääjohtajan on tultava liikenne- ja matkailuvaliokunnan kuultavaksi ennen nimitystä tai toimikauden puolivälissä. Lisäksi esittelijä katsoo, että valituslautakuntia olisi oltava vain yksi, jotta ei aiheutettaisi teollisuudenalalle turhia kustannuksia.

Viraston kansainvälisen aseman vahvistamiseksi esittelijä on kehottanut lisäämään kansainvälistä yhteistyötä, edistämään unionin standardeja ja ehdottanut löyhempiä standardeja viraston ja kolmansien maiden kansallisten ilmailuviranomaisten työjärjestelyille. Esittelijä ehdotti niin ikään, että viraston annettaisiin perustaa paikallistoimistoja kolmansiin maihin, joissa teollisuudenalalla on (sertifiointi-) tarvetta. Näin vastattaisiin teollisuudenalan nimenomaisesti esiin tuomiin tarpeisiin.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

11

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.12.2016

Oikeudellinen huomautus