Procedura : 2015/0277(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0364/2016

Teksty złożone :

A8-0364/2016

Debaty :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Głosowanie :

PV 12/06/2018 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0245

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1571kWORD 230k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0613),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0389/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Włoch oraz Izbę Reprezentantów Malty, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …(1) ,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 października 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0306/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Lotnictwa Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  należy wziąć pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Należy nieprzerwanie zapewniać wysoki i ujednolicony poziom bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska przez przyjęcie wspólnych zasad bezpieczeństwa oraz zastosowanie środków gwarantujących spełnianie tych zasad i zasad przyjętych w celu ochrony środowiska przez wszelkie wyroby, osoby i organizacje zaangażowane w lotnictwo cywilne w Unii.

(1)  Należy nieprzerwanie zapewniać wysoki i ujednolicony poziom bezpieczeństwa lotniczego przez przyjęcie wspólnych zasad bezpieczeństwa oraz zastosowanie środków mających zapewnić spełnienie tych zasad przez wyroby, osoby i organizacje zaangażowane w lotnictwo cywilne w Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Ponadto należy nieprzerwanie zapewniać wysoki i ujednolicony poziom ochrony środowiska dzięki środkom gwarantującym zgodność wyrobów, osób i organizacji zaangażowanych w działalność lotnictwa cywilnego w Unii z odnośnym prawem unijnym, a także z międzynarodowymi standardami i zalecanymi praktykami;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Agencja powinna propagować oszczędność energii, zmniejszenie zużycia energii oraz łagodzenie negatywnego wpływu emisji na zmianę klimatu, hałas i zanieczyszczenie powietrza. W tym celu Agencja powinna opierać się na rozporządzeniach w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) oraz powinna działać poprzez ulepszone transgraniczne wyniki zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej (ATM/ANS )

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Objęcie wspólnymi zasadami wszystkich statków powietrznych nie byłoby wskazane. W szczególności w świetle ograniczonego ryzyka, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym statki powietrzne o prostej konstrukcji lub eksploatowane wyłącznie lokalnie, a także statki powietrzne budowane amatorsko lub szczególnie rzadkie albo występujące w niewielkiej liczbie egzemplarzy, powinny one nadal podlegać przepisom ustanawianym przez państwa członkowskie, przy czym niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie zobowiązuje innych państw członkowskich do uznawania tych krajowych rozwiązań.

(3)  Objęcie wspólnymi zasadami wszystkich statków powietrznych nie byłoby wskazane. W szczególności w świetle ograniczonego ryzyka, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym statki powietrzne o prostej konstrukcji lub eksploatowane wyłącznie lokalnie, a także statki powietrzne budowane amatorsko lub szczególnie rzadkie albo występujące w niewielkiej liczbie egzemplarzy, powinny one nadal podlegać przepisom ustanawianym przez państwa członkowskie, przy czym niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie zobowiązuje innych państw członkowskich do uznawania tych krajowych rozwiązań. Komisja powinna jednak ułatwiać wprowadzanie wspólnych standardów zdatności do lotu i materiałów zawierających wytyczne, w celu osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a)–c), g) i h) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy jednak zapewnić możliwość stosowania pewnych przepisów niniejszego rozporządzenia do określonych typów statków powietrznych, które są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, w szczególności tych, które są produkowane na skalę przemysłową i których producenci odnieśliby korzyści z możliwości swobodnego obrotu nimi w obrębie Unii. W związku z tym organizacje zaangażowane w projektowanie takich statków powietrznych powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o podjęcie decyzji, że unijne wymogi dotyczące projektowania, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych stosuje się do nowych typów statków powietrznych, które mają zostać wprowadzone do obrotu przez te organizacje.

(4)  Należy zapewnić możliwość stosowania pewnych przepisów niniejszego rozporządzenia do określonych typów statków powietrznych, które są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, w szczególności tych, które są produkowane na skalę przemysłową i których producenci odnieśliby korzyści z możliwości swobodnego obrotu nimi w obrębie Unii. W związku z tym organizacje zaangażowane w projektowanie takich statków powietrznych powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o podjęcie decyzji, że unijne wymogi dotyczące projektowania, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych stosuje się do nowych typów statków powietrznych, które mają zostać wprowadzone do obrotu przez te organizacje.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia z zakresu stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia lotnisk o niewielkim natężeniu ruchu, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Komisji, pod warunkiem że lotniska, których to dotyczy, spełniają jednak wymogi w ramach minimalnych wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa określonych w odpowiednich zasadniczych wymaganiach. Jeżeli państwo członkowskie przyznaje takie wyłączenia, powinny one mieć również zastosowanie do wyposażenia wykorzystywanego na danym lotnisku oraz do instytucji zapewniających obsługę naziemną i służby zarządzania płytą postojową, działających na lotniskach objętych wyłączeniem. Wyłączenia w odniesieniu do lotnisk przyznane przez państwa członkowskie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia powinny być nadal ważne, przy czym należy zapewnić podawanie informacji o tych wyłączeniach do wiadomości publicznej.

(6)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia z zakresu stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia lotnisk o niewielkim natężeniu ruchu, po uprzednim powiadomieniu Agencji i po wydaniu przez nią decyzji, i pod warunkiem że lotniska, których to dotyczy, spełniają jednak wymogi w ramach minimalnych wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa określonych w odpowiednich zasadniczych wymaganiach. Jeżeli państwo członkowskie przyznaje takie wyłączenia, powinny one mieć również zastosowanie do wyposażenia wykorzystywanego na danym lotnisku oraz do zarządzania płytą postojową na lotniskach objętych wyłączeniem. Wyłączenia w odniesieniu do lotnisk przyznane przez państwa członkowskie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia powinny być nadal ważne, przy czym należy zapewnić podawanie informacji o tych wyłączeniach do wiadomości publicznej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Państwa członkowskie mogą uznać za celowe, zwłaszcza ze względu na korzyści w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności lub efektywności, stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, zamiast swoich przepisów krajowych, do państwowych statków powietrznych i do służb zarządzania ruchem lotniczym („ATM”) oraz służb żeglugi powietrznej („ANS”) zapewnianych przez wojsko. Należy zapewnić im taką możliwość. Komisji należy powierzyć niezbędne uprawnienia wykonawcze do podejmowania decyzji w sprawie takich wniosków. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości powinny współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (zwaną dalej „Agencją”), w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich informacji niezbędnych do potwierdzenia, że statek powietrzny i odnośne działania są zgodne z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

(7)  Państwa członkowskie mogą uznać za celowe, ze względu na korzyści w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności, stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia zamiast swoich przepisów krajowych, do państwowych statków powietrznych i do służb zarządzania ruchem lotniczym („ATM”) oraz służb żeglugi powietrznej („ANS”) zapewnianych przez wojsko. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości powinny współpracować z Agencją Lotnictwa Unii Europejskiej (zwaną dalej „Agencją”), w szczególności poprzez dostarczanie jej wszelkich informacji niezbędnych do potwierdzenia, że statek powietrzny i odnośne działania są zgodne z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Środki wprowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu regulowania kwestii lotnictwa cywilnego w Unii, w tym akty delegowane i akty wykonawcze przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia, powinny odpowiadać charakterowi poszczególnych rodzajów operacji i działalności i związanemu z nimi ryzyku oraz być proporcjonalne do tego charakteru i ryzyka. Powinny one być również sformułowane w taki sposób, by, w miarę możliwości, kłaść nacisk na cele, jakie należy osiągnąć, jednocześnie umożliwiając wybór różnych środków służących osiągnięciu tych celów. Powinno to przyczynić się do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w sposób bardziej oszczędny oraz do stymulacji innowacji technicznych i operacyjnych. Należy korzystać z uznanych w sektorze norm i praktyk, w odniesieniu do których stwierdzono, że zapewniają one zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(8)  Środki wprowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu regulowania kwestii lotnictwa cywilnego w Unii, w tym akty delegowane i akty wykonawcze przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia, powinny odpowiadać charakterowi poszczególnych typów statków powietrznych, rodzajów operacji i działalności i związanemu z nimi ryzyku oraz być proporcjonalne do tego charakteru i ryzyka. Powinny one być również sformułowane w taki sposób, by, w miarę możliwości, kłaść nacisk na cele, jakie należy osiągnąć, jednocześnie umożliwiając wybór różnych środków służących osiągnięciu tych celów oraz systemowe podejście do lotnictwa cywilnego, z uwzględnieniem wzajemnych zależności między bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, a innymi dziedzinami technicznymi przepisów w dziedzinie lotnictwa. Powinno to przyczynić się do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w sposób bardziej oszczędny oraz do stymulacji innowacji technicznych i operacyjnych. Należy korzystać z uznanych w sektorze norm i praktyk, w odniesieniu do których stwierdzono, że zapewniają one zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w dziedzinach, w których tradycyjnie było tak do tej pory, jak np. w dziedzinie obsługi naziemnej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Stosowanie zasad należytego zarządzania bezpieczeństwem ma podstawowe znaczenie w dążeniu do stałej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Unii, przewidywania nowego ryzyka dla bezpieczeństwa oraz jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów technicznych. Niezbędne jest zatem ustanowienie wspólnych ram na potrzeby planowania i realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W tym celu należy opracować na szczeblu Unii europejski plan bezpieczeństwa lotniczego i europejski program bezpieczeństwa lotniczego. Każde państwo członkowskie powinno opracować krajowy program bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej. Programowi temu powinien towarzyszyć plan, w którym opisano działania mające zostać podjęte przez państwo członkowskie w celu ograniczenia stwierdzonego ryzyka dla bezpieczeństwa.

(9)  Stosowanie zasad należytego zarządzania bezpieczeństwem ma podstawowe znaczenie w dążeniu do stałej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Unii, przewidywania nowego ryzyka dla bezpieczeństwa oraz jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów technicznych. Niezbędne jest zatem ustanowienie wspólnych ram na potrzeby planowania i realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W tym celu należy opracować na szczeblu Unii europejski plan bezpieczeństwa lotniczego i europejski program bezpieczeństwa lotniczego. Każde państwo członkowskie powinno opracować państwowy program bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej. Programowi temu powinien towarzyszyć plan, w którym opisano działania mające zostać podjęte przez państwo członkowskie w celu ograniczenia stwierdzonego ryzyka dla bezpieczeństwa. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego oraz plany, a także państwowe programy bezpieczeństwa, jak opisano w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej, są ustanawiane przy ścisłym udziale zainteresowanych stron z tego sektora przemysłu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej państwa członkowskie mają określić akceptowalny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do działań lotniczych leżących w zakresie ich odpowiedzialności. W celu wspierania państw członkowskich w spełnianiu tego wymogu w sposób skoordynowany w europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego należy określić unijny akceptowalny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii działalności lotniczej. Ten akceptowalny poziom bezpieczeństwa nie powinien mieć charakteru wiążącego, lecz stanowić wyraz ambicji Unii i państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

(10)  Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej państwa członkowskie mają określić akceptowalny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do działań lotniczych leżących w zakresie ich odpowiedzialności. W celu wspierania państw członkowskich w spełnianiu tego wymogu w sposób skoordynowany w europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego należy określić wysoki i jednolity unijny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii działalności lotniczej. Ten akceptowalny poziom bezpieczeństwa nie powinien mieć charakteru wiążącego, lecz powinien stanowić wyraz ambicji państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Z uwzględnieniem norm i zalecanych praktyk określonych w konwencji chicagowskiej należy ustanowić zasadnicze wymagania mające zastosowanie do wyrobów lotniczych, części, wyposażenia nieinstalowanego, lotnisk oraz zapewniania ATM/ANS. Ponadto należy również ustanowić zasadnicze wymagania mające zastosowanie do osób i organizacji zaangażowanych w eksploatację statków powietrznych, eksploatację lotnisk i zapewnianie ATM/ANS oraz zasadnicze wymagania mające zastosowanie do osób i wyrobów związanych ze szkoleniami i badaniami lekarskimi załogi statku powietrznego i kontrolerów ruchu lotniczego.

(12)  Z uwzględnieniem norm i zalecanych praktyk określonych w konwencji chicagowskiej należy ustanowić zasadnicze wymagania mające zastosowanie do wyrobów lotniczych, części, wyposażenia nieinstalowanego, lotnisk, w tym zapewniania wyposażenia i systemów ATM/ANS. Ponadto należy również ustanowić zasadnicze wymagania mające zastosowanie do osób i organizacji zaangażowanych w eksploatację statków powietrznych, eksploatację lotnisk i zapewnianie ATM/ANS oraz zasadnicze wymagania mające zastosowanie do osób i wyrobów związanych ze szkoleniami i badaniami lekarskimi załogi statku powietrznego i kontrolerów ruchu lotniczego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Niezwykle istotne jest, aby personel odpowiedzialny za elektroniczne systemy bezpieczeństwa ruchu lotniczego (ATSEP) miał odpowiednie kwalifikacje, aby wykonywać swoje obowiązki. Ze względu na dużą różnorodność środowisk, w jakich pracuje personel ATSEP, bardzo ważne jest, aby kwalifikacje były dostosowywane do zmieniającego się środowiska pracy. Dlatego też akty delegowane lub wykonawcze powinny przewidywać wyraźną podstawę prawną, określającą szczegółowe ujednolicone zasady i wytyczne dotyczące szkoleń oraz oceny kompetencji personelu ATSEP dla poszczególnych rodzajów zadań związanych z bezpieczeństwem. Zapewniłoby to niezbędny poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie uwzględniłoby złożony charakter zadań personelu ATSEP.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zasadnicze wymagania w zakresie zgodności projektów wyrobów lotniczych z wymogami ochrony środowiska powinny dotyczyć zarówno hałasu emitowanego przez statki powietrzne, jak również ich emisji, oraz umożliwić Unii określanie szczegółowych norm technicznych, które są niezbędne do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami operacji lotniczych. Wymagania te powinny być oparte na normach i zalecanych praktykach określonych w konwencji chicagowskiej.

(13)  Zasadnicze wymagania w zakresie zgodności projektów wyrobów lotniczych z wymogami ochrony środowiska powinny dotyczyć zarówno hałasu emitowanego przez statki powietrzne, jak również ich emisji, oraz umożliwić Unii określanie szczegółowych norm technicznych, które są niezbędne do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami operacji lotniczych. Wymagania te powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa unijnego, międzynarodowymi standardami i zalecanymi praktykami.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Unia powinna również określić zasadnicze wymagania dotyczące bezpiecznego zapewniania obsługi naziemnej.

(14)  Unia powinna również określić zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa związanego z obsługą naziemną, oparte na istniejących przepisach i standardach przemysłowych uznanych na poziomie międzynarodowym.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Wyroby lotnicze, części i wyposażenie nieinstalowane, lotniska i ich wyposażenie, operatorzy statków powietrznych i lotnisk, systemy ATM/ANS i instytucje zapewniające te służby, jak również piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz osoby, wyroby i organizacje zaangażowane w ich szkolenie i badania lekarskie powinni być certyfikowani lub licencjonowani po ustaleniu, że spełniają oni odpowiednie zasadnicze wymagania, lub, w stosownych przypadkach, inne wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie. Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania niezbędnych szczegółowych przepisów dotyczących wydawania takich certyfikatów i, w stosownych przypadkach, składania do tych celów deklaracji, z uwzględnieniem celów rozporządzenia oraz charakteru danej działalności i związanego z nią ryzyka.

(16)  Po ustaleniu, że spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania, lub, w stosownych przypadkach, inne wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie, certyfikowane lub licencjonowane powinny być: wyroby lotnicze, części i wyposażenie nieinstalowane; lotniska, w tym ich wyposażenie związane z bezpieczeństwem, operatorzy statków powietrznych i lotnisk; systemy i części składowe ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność; instytucje zapewniające ATM/ANS, jak również piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz osoby, wyroby i organizacje zaangażowane w ich szkolenie i badania lekarskie. W tym celu uprawnienia do przyjmowania aktów na mocy art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do przyjmowania niezbędnych szczegółowych przepisów dotyczących wydawania takich certyfikatów i, w stosownych przypadkach, składania do tych celów deklaracji, z uwzględnieniem celów rozporządzenia oraz charakteru danej działalności i związanego z nią ryzyka. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Szczególnie w celu zapewnienia równego udziału w przygotowywaniu aktów delegowanych Parlament Europejski i Rada muszą otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych. Przyjmując akty delegowane, Komisja stosuje proporcjonalne podejście do różnych typów statków powietrznych i działań, a jednocześnie dopilnowuje, by te akty delegowane nie prowadziły do dodatkowych obciążeń administracyjnych lub wzrostu kosztów, a tym samym do ograniczenia konkurencyjności w przemyśle lotniczym.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy przewidzieć możliwość deklarowania przez organizacje zaangażowane w projektowanie, produkcję i obsługę techniczną wyrobów lotniczych i części zgodności ich projektów wyrobów i części z odpowiednimi normami sektorowymi, jeżeli uzna się, że zapewni to akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Możliwość taka powinna być ograniczona do wyrobów wykorzystywanych w lotnictwie lekkim i sportowym oraz z odpowiednimi ograniczeniami i na odpowiednich warunkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

(17)  Należy przewidzieć możliwość deklarowania przez organizacje zaangażowane w projektowanie, produkcję i obsługę techniczną wyrobów lotniczych i części zgodności ich projektów wyrobów i części z odpowiednimi normami sektorowymi, jeżeli uzna się, że zapewni to wysoki, jednolity poziom bezpieczeństwa. Możliwość taka powinna być ograniczona do wyrobów wykorzystywanych w lotnictwie lekkim i sportowym oraz z odpowiednimi ograniczeniami i na odpowiednich warunkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Komisja powinna jednak ułatwiać wprowadzanie wspólnych standardów zdatności do lotu i materiałów zawierających wytyczne, aby osiągnąć cele wyznaczone w art. 1 ust. 2 lit. a)–c), g) i h) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Bezzałogowe statki powietrzne operują w tej samej przestrzeni powietrznej co tradycyjne statki powietrzne, zatem niniejsze rozporządzenie powinno je również obejmować, niezależnie od ich masy operacyjnej. Technologie stosowane w bezzałogowych statkach powietrznych umożliwiają im wykonywanie szerokiego zakresu operacji, które powinny podlegać przepisom proporcjonalnym do ryzyka związanego z konkretną operacją lub rodzajem operacji.

(18)  Bezzałogowe statki powietrzne operują w tej samej przestrzeni powietrznej co załogowe statki powietrzne, zatem niniejsze rozporządzenie powinno je również obejmować. Technologie stosowane w bezzałogowych statkach powietrznych umożliwiają im wykonywanie szerokiego zakresu możliwych operacji, które powinny podlegać przepisom proporcjonalnym do ryzyka związanego z konkretną operacją lub rodzajem operacji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Zasady działania bezzałogowych statków powietrznych powinny być jasne, możliwe do zastosowania i zharmonizowane między poszczególnymi państwami członkowskimi, tak aby zapewnić bezpieczne działania bezzałogowych statków powietrznych oraz kulturę przestrzegania przepisów wśród operatorów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych powinny w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia poszanowania odpowiednich praw gwarantowanych przez prawo unijne, zwłaszcza prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, określonego w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz prawa do ochrony danych osobowych, określonego w art. 8 Karty i w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i regulowanego dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych11.

(19)  Przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych powinny przyczynić się do osiągnięcia poszanowania odpowiednich praw gwarantowanych przez prawo unijne, zwłaszcza prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, określonego w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz prawa do ochrony danych osobowych, określonego w art. 8 Karty i w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i regulowanego dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych11.

__________________

__________________

11 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

11 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W odniesieniu do pewnych typów bezzałogowych statków powietrznych stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, jak również przepisów dotyczących Agencji, nie jest konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Powinno się stosować do nich mechanizmy nadzoru rynku przewidziane w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym dotyczącym produktów.

(20)  W odniesieniu do pewnych typów bezzałogowych statków powietrznych stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących rejestracji, certyfikacji, identyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, jak również przepisów dotyczących Agencji, nie jest konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Powinno się stosować do nich mechanizmy nadzoru rynku przewidziane w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym dotyczącym produktów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Ze względów bezpieczeństwa i do celów kontroli każdy właściciel bezzałogowych statków powietrznych powinien posiadać numer właściciela umożliwiający identyfikację tych statków powietrznych. Numer ten powinien widnieć na każdym bezzałogowym statku powietrznym eksploatowanym przez właściciela statku oraz powinien też figurować w europejskim rejestrze bezzałogowych statków prowadzonym przez Agencję. Rejestr powinien być łatwo dostępny i zgodny z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony danych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Modele statków powietrznych są bezzałogowymi statkami powietrznymi wykorzystywanymi głównie do rekreacji i podlegają niniejszemu rozporządzeniu. Od kilkudziesięciu lat mają dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności te obsługiwane przez członków stowarzyszeń lub klubów. Takie stowarzyszenia i kluby są w zasadzie dobrze zorganizowane i mają bardzo dobrą kulturę w zakresie bezpieczeństwa. Przyjmując akty delegowane i akty wykonawcze na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja próbuje zapewnić, by modele statków powietrznych mogły nadal działać tak, jak działają obecnie w ramach odpowiednich systemów krajowych. Ponadto, przyjmując te akty delegowane i akty wykonawcze, Komisja uwzględnia potrzebę jednolitego przejścia od poszczególnych systemów krajowych do nowych ram regulacyjnych, a także uwzględnia istniejące najlepsze praktyki w państwach członkowskich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Agencja i właściwe organy krajowe powinny współpracować jako partnerzy w celu lepszego wykrywania niebezpiecznych warunków i stosowania odpowiednich środków naprawczych. Każde państwo członkowskie powinno w szczególności mieć możliwość przekazywania innemu państwu członkowskiemu lub Agencji obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia dotyczących certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, szczególnie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa lub bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Niezbędne jest również, w zależności od przypadku, wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu tych zadań, w szczególności w zakresie nadzoru na zasadach współpracy i nadzoru transgranicznego, poprzez ustanowienie skutecznych ram na potrzeby stworzenia puli inspektorów lotniczych i innych ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną oraz wspólnego korzystania z niej.

(22)  Agencja i właściwe organy krajowe powinny współpracować jako partnerzy w celu lepszego wykrywania niebezpiecznych warunków i stosowania odpowiednich środków naprawczych. Każde państwo członkowskie powinno w szczególności mieć możliwość przekazywania innemu państwu członkowskiemu lub Agencji obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia dotyczących certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, szczególnie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia interoperacyjności lub bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. W tych samych celach organizacje objęte niniejszym rozporządzeniem powinny mieć możliwość zwrócenia się do Agencji o wzięcie odpowiedzialności za certyfikację, nadzór i wykonywanie ich działań. Niezbędne jest również, w zależności od przypadku, wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu tych zadań, w szczególności w zakresie nadzoru na zasadach współpracy i nadzoru transgranicznego, poprzez ustanowienie skutecznych ram na potrzeby stworzenia puli inspektorów lotniczych i innych ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną oraz wspólnego korzystania z niej. Stworzenie tej puli nie powinno jednak w żadnym razie wiązać się z dodatkowym obciążeniem ani dodatkowymi kosztami dla sektora lotnictwa.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Zgodnie z systemem instytucjonalnym Unii wykonywanie prawa unijnego jest przede wszystkim obowiązkiem państw członkowskich. Zadania w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania prawa, określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, powinny być zatem zasadniczo realizowane na szczeblu krajowym przez właściwe organy państw członkowskich. Jednak w pewnych jasno określonych przypadkach Agencja powinna być także uprawniona do wykonywania tych zadań, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach Agencja powinna mieć możliwość zastosowania niezbędnych środków w odniesieniu do eksploatacji statków powietrznych, kwalifikacji załogi statku powietrznego lub korzystania ze statku powietrznego należącego do państwa trzeciego, jeżeli to najlepszy sposób zapewnienia jednolitości i ułatwienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(33)  Zgodnie z systemem instytucjonalnym Unii wykonywanie prawa unijnego jest przede wszystkim obowiązkiem państw członkowskich. Zadania w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania prawa, określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, powinny być zatem zasadniczo realizowane na szczeblu krajowym przez właściwy organ państw członkowskich. W pewnych wyraźnie określonych przypadkach Agencja powinna mieć możliwość zastosowania niezbędnych środków w odniesieniu do eksploatacji statków powietrznych, kwalifikacji załogi statku powietrznego lub korzystania ze statku powietrznego należącego do państwa trzeciego, jeżeli to najlepszy sposób zapewnienia jednolitości i ułatwienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Agencja powinna udzielać Komisji wsparcia w postaci fachowej wiedzy technicznej przy opracowywaniu niezbędnych aktów prawnych oraz, w stosownych przypadkach, wspomagać państwa członkowskie i podmioty w sektorze we wdrażaniu tych aktów. Powinna ona być w stanie wydawać specyfikacje certyfikacji i materiały zawierające wytyczne oraz dokonywać ustaleń technicznych i wydawać certyfikaty lub rejestrować deklaracje, w zależności od potrzeb.

(34)  Agencja powinna udzielać Komisji wsparcia w postaci fachowej wiedzy technicznej przy opracowywaniu niezbędnych aktów prawnych oraz wspomagać państwa członkowskie i podmioty w sektorze, w tym MŚP, we wdrażaniu tych aktów. Powinna ona być w stanie wydawać specyfikacje certyfikacji i materiały zawierające wytyczne oraz dokonywać ustaleń technicznych i wydawać certyfikaty lub rejestrować deklaracje, w zależności od potrzeb.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Globalne systemy nawigacji satelitarnej, a w szczególności unijny program Galileo, będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W tym względzie Agencja powinna zostać upoważniona do opracowania niezbędnych specyfikacji technicznych i certyfikowania instytucji zapewniających ATM/ANS o zasięgu ogólnoeuropejskim w celu zapewnienia wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa, interoperacyjności i efektywności operacyjnej.

(35)  Globalne systemy nawigacji satelitarnej, a w szczególności unijny program Galileo, będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W tym względzie Agencja powinna zostać upoważniona do opracowania niezbędnych specyfikacji technicznych i certyfikowania systemów ATM/ANS oraz instytucji zapewniających ATM/ANS o zasięgu ogólnoeuropejskim w celu zapewnienia wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa, interoperacyjności i efektywności operacyjnej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady14 nałożono na Agencję obowiązek przekazywania wszelkich informacji, które mogłyby być istotne do celów aktualizowania wykazu przewoźników lotniczych podlegających, ze względów bezpieczeństwa, zakazowi wykonywania przewozów w Unii. Agencja powinna również wspierać Komisję we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 przez przeprowadzanie niezbędnych ocen operatorów z państw trzecich i organów odpowiedzialnych za nadzór nad takimi operatorami oraz przedkładanie Komisji odpowiednich zaleceń.

(36)  Rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady14 nałożono na Agencję obowiązek przekazywania wszelkich informacji, które mogłyby być istotne do celów aktualizowania wykazu przewoźników lotniczych podlegających, ze względów bezpieczeństwa, zakazowi wykonywania przewozów w Unii. Agencja powinna również wspierać Komisję we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 przez przeprowadzanie wszystkich niezbędnych ocen bezpieczeństwa operatorów z państw trzecich i organów odpowiedzialnych za nadzór nad takimi operatorami oraz przedkładanie Komisji odpowiednich zaleceń.

__________________

__________________

14 Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15).

14 Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  Agencja powinna się koncentrować na włączaniu badań i innowacji w zakresie bezpiecznych i przyjaznych środowisku bezzałogowych statków powietrznych do ww. programów.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Agencja powinna udzielać pomocy państwom członkowskim i Komisji, na ich wniosek, w dziedzinie stosunków międzynarodowych w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności w odniesieniu do harmonizacji przepisów i wzajemnego uznawania certyfikatów. Powinna ona być uprawniona do budowania odpowiednich relacji, za pomocą mechanizmów współpracy, z organami państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Komisji. Aby propagować bezpieczeństwo na szczeblu światowym, w świetle rygorystycznych norm stosowanych w Unii, Agencja powinna mieć możliwość angażowania się, w dziedzinie swoich kompetencji, w doraźne projekty w zakresie współpracy technicznej, badań naukowych lub doraźne projekty pomocowe, realizowane wraz z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Agencja powinna również wspierać Komisję we wdrażaniu unijnych aktów prawnych w innych technicznych dziedzinach prawa w zakresie lotnictwa cywilnego, takich jak ochrona czy jednolita europejska przestrzeń powietrzna, w których Agencja dysponuje odpowiednią wiedzą fachową.

(41)  Agencja powinna udzielać pomocy państwom członkowskim i Komisji, na ich wniosek, w dziedzinie stosunków międzynarodowych w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności w odniesieniu do harmonizacji przepisów i wzajemnego uznawania certyfikatów. Powinna ona być uprawniona do budowania odpowiednich relacji, za pomocą mechanizmów współpracy, z organami państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania Komisji. Agencja, w ścisłej współpracy z Komisją, powinna się przyczyniać w znaczącym stopniu do eksportowania unijnych norm lotniczych oraz do propagowania przepływu unijnych wyrobów lotniczych oraz pracowników i usług sektora lotnictwa na całym świecie, aby ułatwić dostęp do nowych rozwijających się rynków. Powinna to robić w zwłaszcza za pośrednictwem partnerstw zawieranych z właściwymi organami lotniczymi państw trzecich oraz otwierając lokalne biura na terytorium tych państw trzecich. Aby propagować bezpieczeństwo na szczeblu światowym, w świetle rygorystycznych norm stosowanych w Unii, Agencja powinna mieć również możliwość angażowania się, w dziedzinie swoich kompetencji, w projekty w zakresie współpracy technicznej, badań naukowych lub projekty pomocowe, realizowane wraz z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Agencja powinna również wspierać Komisję we wdrażaniu unijnych aktów prawnych w innych technicznych dziedzinach prawa w zakresie lotnictwa cywilnego, takich jak ochrona czy jednolita europejska przestrzeń powietrzna, w których Agencja dysponuje odpowiednią wiedzą fachową.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Konieczne jest zapewnienie, aby strony, których dotyczą decyzje podejmowane przez Agencję, mogły korzystać z niezbędnych środków odwoławczych w sposób odpowiadający wyjątkowemu charakterowi dziedziny lotnictwa. W związku z tym należy ustanowić stosowny mechanizm odwoławczy, aby od decyzji Agencji można było odwołać się do wyspecjalizowanej komisji odwoławczej, której decyzje mogą być przedmiotem skargi wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) zgodnie z TFUE.

(48)  Konieczne jest zapewnienie, aby strony, których dotyczą decyzje podejmowane przez Agencję, mogły korzystać z niezbędnych środków odwoławczych w sposób odpowiadający wyjątkowemu charakterowi dziedziny lotnictwa. W związku z tym należy ustanowić stosowny mechanizm odwoławczy, aby od decyzji Agencji można było odwołać się do komisji odwoławczej, której decyzje mogą być przedmiotem skargi wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) zgodnie z TFUE.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Przy opracowywaniu projektu przepisów o charakterze ogólnym wdrażanych przez organy krajowe Agencja powinna konsultować się państwami członkowskimi. Ponadto przy opracowywaniu projektu przepisów, które mogłyby mieć poważne skutki społeczne, Agencja powinna przeprowadzić stosowne konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi w Unii.

(50)  Przy opracowywaniu projektu przepisów o charakterze ogólnym wdrażanych przez organy krajowe Agencja powinna konsultować się państwami członkowskimi. Ponadto jeżeli przepisy będą mogły mieć poważne skutki społeczne i/lub skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, zostaną przeprowadzone stosowne konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi w Unii. Przy opracowywaniu projektu przepisów Agencja powinna należycie uwzględnić te skutki w swojej ocenie skutków regulacji prawnych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a)  Należy koniecznie zapewnić we właściwym czasie, w tym w czasie rzeczywistym, dostępność informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, aby umożliwić ich bezzwłoczną analizę i rozpowszechnianie. W tym celu Agencja powinna koordynować na szczeblu unijnym gromadzenie, wymianę i analizę informacji o sprawach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym informacji obejmujących zabezpieczone dane lotu i nagrania głosu z kabiny pilotów przesyłane do naziemnej bazy danych w czasie rzeczywistym. W tym celu Agencja może zawierać porozumienia administracyjne dotyczące gromadzenia, wymiany i analizy informacji z osobami fizycznymi i prawnymi podlegającymi niniejszemu rozporządzeniu lub ze stowarzyszeniami takich osób. Takie porozumienia w miarę możliwości powinny sprzyjać wykorzystywaniu istniejących kanałów komunikacji i unikać nakładania dodatkowych obciążeń na te osoby fizyczne i prawne.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a)  W celu zmniejszenia ogólnych kosztów działalności w zakresie nadzoru nad ATM/ANS konieczne będzie także wprowadzenie zmian w obecnym systemie pobierania opłat trasowych, tak aby odpowiednio obejmował on kompetencje Agencji w zakresie nadzoru nad ATM/ANS. Zapewni to Agencji zasoby potrzebne do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem, które są jej przydzielone w unijnym systemie opartym na całościowym podejściu do bezpieczeństwa lotniczego. Ponadto przyczyni się to do zwiększenia opłacalności, wydajności i skuteczności usług żeglugi powietrznej świadczonych użytkownikom przestrzeni powietrznej, którzy finansują ten system, oraz pobudzi do świadczenia usługi zintegrowanej. Niniejsza poprawka będzie też wymagała zapewnienia odpowiedniego podziału zadań między Agencją a Eurocontrol.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59)  Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych zgodnie z art. 290 TFUE w celu uwzględnienia potrzeb technicznych, naukowych, operacyjnych lub w zakresie bezpieczeństwa w drodze zmiany lub uzupełnienia przepisów dotyczących zdatności do lotu, ochrony środowiska, załogi statku powietrznego, operacji lotniczych, lotnisk, ATM/ANS, kontrolerów ruchu lotniczego, operatorów z państw trzecich, bezzałogowych statków powietrznych, nadzoru i egzekwowania przepisów, elastyczności podejścia, grzywien, okresowych kar pieniężnych oraz opłat i należności, jak również wymogów określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. Przygotowując i sporządzając akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(59)  Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów prawnych zgodnie z art. 290 TFUE w celu uwzględnienia potrzeb technicznych, naukowych, operacyjnych lub w zakresie bezpieczeństwa w drodze zmiany lub uzupełnienia przepisów dotyczących zdatności do lotu, ochrony środowiska, załogi statku powietrznego, operacji lotniczych, lotnisk, ATM/ANS, kontrolerów ruchu lotniczego, operatorów z państw trzecich, bezzałogowych statków powietrznych, nadzoru i egzekwowania przepisów, elastyczności podejścia, grzywien, okresowych kar pieniężnych oraz opłat i należności, jak również wymogów określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Szczególnie w celu zapewnienia równego udziału w przygotowywaniu aktów delegowanych Parlament Europejski i Rada muszą otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych. Komisja zapewnia również proporcjonalne, dostosowane do potrzeb podejście do różnych typów statków powietrznych i działań.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Różnym użytkownikom przestrzeni powietrznej należy udzielić sprawiedliwego dostępu do przestrzeni powietrznej. W interesie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej oraz w celu ułatwienia wykonywania prawa dostępu do przestrzeni powietrznej, każde państwo członkowskie powinno zapewnić ciągłość zapewniania ATM/ANS w przestrzeni powietrznej wchodzącej w zakres ich odpowiedzialności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego i jednolitego poziomu bezpieczeństwa i minimalizowaniu zakłóceń w usługach na rzecz nieuczestniczących stron trzecich, również w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Należy również przewidzieć definicję minimalnego poziomu usług, na podstawie której będą funkcjonować operatorzy statków powietrznych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(61a)  Zmiany wprowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia mają wpływ na stosowanie innych unijnych aktów prawnych i wymagają m.in. uchylenia rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady1a .

 

________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63)  Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 należy zmienić w celu należytego uwzględnienia przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu możliwości pełnienia przez Agencję funkcji organu właściwego w zakresie wydawania certyfikatów przewoźnika lotniczego oraz nadzoru nad nimi. Ponadto ze względu na wzrastające znaczenie przewoźników lotniczych, którzy posiadają bazy operacyjne w kilku państwach członkowskich, co prowadzi do sytuacji, w których organ właściwy do wydawania koncesji niekoniecznie jest zarazem organem właściwym do wystawiania certyfikatu przewoźnika lotniczego, istnieje potrzeba wzmocnienia skutecznego nadzoru nad takimi przewoźnikami lotniczymi. Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 należy zatem zmienić, aby zapewnić ścisłą współpracę między organami odpowiedzialnymi za nadzór w odniesieniu do certyfikatów przewoźnika lotniczego a organami odpowiedzialnymi za nadzór w odniesieniu do koncesji.

(63)  Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 należy zmienić w celu należytego uwzględnienia przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu możliwości pełnienia przez Agencję funkcji organu właściwego w zakresie wydawania certyfikatów przewoźnika lotniczego oraz nadzoru nad nimi. Ponadto istnieje potrzeba wzmocnienia skutecznego nadzoru nad takimi przewoźnikami lotniczymi. Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 należy zatem zmienić, aby zapewnić ścisłą współpracę między organami odpowiedzialnymi za nadzór w odniesieniu do certyfikatów przewoźnika lotniczego a organami odpowiedzialnymi za nadzór w odniesieniu do koncesji.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podstawowym celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego, jednolitego poziomu ochrona środowiska.

1.  Podstawowym celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie, utrzymanie i stosowanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przyczynianie się do wysokiego, jednolitego poziomu ochrony środowiska;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  ułatwianie – w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem – przepływu na całym świecie wyrobów lotniczych oraz pracowników i usług sektora lotnictwa poprzez nawiązanie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i ich organami ds. lotnictwa;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  propagowanie opłacalności i efektywności w procesach stanowienia prawa i certyfikacji, jak również optymalnego wykorzystania zasobów na szczeblu krajowym i unijnym;

c)  propagowanie opłacalności, między innymi przez unikanie powielania, i propagowanie efektywności w procesach stanowienia prawa, certyfikacji i nadzoru, jak również optymalnego wykorzystania zasobów na szczeblu krajowym i unijnym;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  propagowanie na arenie światowej stanowiska Unii dotyczącego norm i przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego poprzez nawiązanie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;

f)  propagowanie na arenie światowej stanowiska Unii dotyczącego norm i przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego poprzez nawiązanie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w celu propagowania bezpieczeństwa, równych warunków działania oraz wzajemnego uznawania certyfikatów dotyczących wyrobów lotniczych oraz pracowników i usług w sektorze lotnictwa;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wspieranie badań naukowych i innowacji, m.in. w procesach stanowienia prawa i certyfikacji;

g)  wspieranie badań naukowych i innowacji, m.in. w procesach stanowienia prawa, certyfikacji i nadzoru;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  propagowanie, w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, interoperacyjności technicznej i operacyjnej.

h)  propagowanie, w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, interoperacyjności administracyjnej, technicznej i operacyjnej.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  wspieranie zaufania pasażerów do bezpieczeństwa, ochrony i skuteczności w lotnictwie cywilnym.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie ważności w całej Unii deklaracji i certyfikatów wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przyjętymi na jego podstawie aktami delegowanymi i wykonawczymi, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów;

b)  zapewnienie ważności w całej Unii, uznawania i stosowania deklaracji, licencji i certyfikatów wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przyjętymi na jego podstawie aktami delegowanymi i wykonawczymi, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  powołanie niezależnej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej („Agencja”);

d)  powołanie niezależnej Agencji Unii Europejskiej ds. Lotnictwa („Agencja”);

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  realizowanie inicjatyw na rzecz zwiększania świadomości i propagowania bezpieczeństwa, w tym szkoleń, działań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa.

g)  realizowanie inicjatyw na rzecz zwiększania świadomości i propagowania bezpieczeństwa, w tym szkoleń, działań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa oraz – w przypadku występowania współzależności z ochroną lotnictwa – stosowanych informacji na temat ochrony.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projektowania i produkcji statków powietrznych przez osobę fizyczną lub prawną pod nadzorem Agencji lub państwa członkowskiego;

a)  projektowania i produkcji statków powietrznych, produktów i części przez:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(i)  osobę fizyczną lub prawną pod nadzorem Agencji lub państwa członkowskiego;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii)  osobę fizyczną lub prawną z państwa trzeciego, w przypadku gdy mają zostać zarejestrowane lub mają być eksploatowane na terytorium, do którego stosuje się Traktaty;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych oraz powiązanych wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego, jeżeli statek powietrzny jest:

b)  obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych oraz powiązanych wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego, jeżeli statek powietrzny jest:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zarejestrowany w państwie członkowskim, chyba że – i w takim zakresie, w jakim – państwo członkowskie przekazało swoje obowiązki na mocy konwencji chicagowskiej państwu trzeciemu i statek powietrzny jest eksploatowany przez operatora z państwa trzeciego;

(i)  zarejestrowany lub który ma zostać zarejestrowany w państwie członkowskim, chyba że – i w takim zakresie, w jakim – państwo członkowskie przekazało swoje obowiązki na mocy konwencji chicagowskiej państwu trzeciemu i statek powietrzny jest eksploatowany przez operatora z państwa trzeciego;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  zarejestrowany w państwie trzecim i eksploatowany przez operatora mającego siedzibę, miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium, do którego stosuje się Traktaty;

(ii)  zarejestrowany w państwie trzecim i eksploatowany lub który ma być eksploatowany przez operatora mającego siedzibę, miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium, do którego stosuje się Traktaty;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wykonywania statkami powietrznymi przez operatora z państwa trzeciego operacji przylotu na obszar jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, lotu w jej obrębie lub odlotu z tego obszaru;

c)  wykonywania statkami powietrznymi przez operatora z państwa trzeciego operacji przylotu na obszar przestrzeni powietrznej, do której stosuje się Traktaty, lotu w jej obrębie lub odlotu z tego obszaru;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji wyposażenia lotniska używanego lub przeznaczonego do użytku na lotniskach, o których mowa w lit. e), oraz do zapewniania obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na takich lotniskach;

d)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji wyposażenia lotniska mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, używanego lub przeznaczonego do użytku na lotniskach, o których mowa w lit. e), oraz do zapewniania obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na tych lotniskach;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  projektowania, obsługi technicznej i eksploatacji lotnisk, które znajdują się na terytorium, do którego stosuje się Traktaty, i które:

e)  projektowania, obsługi technicznej i eksploatacji lotnisk, w tym ich wyposażenia związanego z bezpieczeństwem, które znajdują się na terytorium, do którego stosuje się Traktaty, i które:

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  są lotniskami użytku publicznego;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  są wykorzystywane do operacji z zastosowaniem procedur podejścia lub odlotu według wskazań przyrządów; oraz

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  posiadają utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów albo są wykorzystywane wyłącznie jako lotniska dla helikopterów;

(iv)  posiadają utwardzoną drogę startową przyrządową o długości co najmniej 800 metrów;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zapewniania służb zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej („ATM/ANS”) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz projektowania, produkcji, utrzymania i eksploatacji systemów i części składowych wykorzystywanych w zapewnianiu ATM/ANS;

g)  zapewniania służb zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej („ATM/ANS”) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz projektowania, produkcji, utrzymania i eksploatacji systemów i części składowych, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność, wykorzystywanych w zapewnianiu ATM/ANS;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i operacji bezzałogowych statków powietrznych, ich silników, śmigieł oraz części i wyposażenia nieinstalowanego, jak również wyposażenia do zdalnego kierowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, w przypadku gdy takie statki powietrzne są eksploatowane w obrębie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej przez operatora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium, do którego stosuje się Traktaty.

h)  obsługi technicznej i operacji bezzałogowych statków powietrznych, ich silników, śmigieł oraz części i wyposażenia nieinstalowanego, jak również wyposażenia do zdalnego kierowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, w przypadku gdy takie statki powietrzne są eksploatowane w obrębie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwowych statków powietrznych oraz ich wyrobów lotniczych, części i wyposażenia nieinstalowanego, a także personelu i organizacji zaangażowanych w działania i świadczenia wykonywane przez państwowe statki powietrzne;

a)  statków powietrznych oraz ich silników, śmigieł, części i wyposażenia nieinstalowanego, podczas prowadzenia działań wojskowych, celnych, policyjnych, poszukiwawczo-ratowniczych, przeciwpożarowych, w zakresie ochrony wybrzeża lub innych tego rodzaju operacji lub działań pod kontrolą i na odpowiedzialność państwa członkowskiego, podejmowanych w interesie ogólnym przez organ posiadający uprawnienia władz publicznych, a także personelu i organizacji zaangażowanych w działania i świadczenia wykonywane przez te statki powietrzne;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ATM/ANS, w tym systemów i części składowych, personelu i organizacji, zapewnianych lub udostępnianych przez wojsko;

c)  ATM/ANS (w tym systemów i części składowych, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność, personelu i organizacji), zapewnianych lub udostępnianych przez wojsko;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji samolotów, których operacje wiążą się z niskim ryzykiem dla bezpieczeństwa lotniczego, wymienionych w załączniku I, jak również do zaangażowanych w nie personelu i organizacji.

d)  projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji samolotów wymienionych w załączniku I, których operacje wiążą się z niskim ryzykiem dla bezpieczeństwa lotniczego, jak również dla zaangażowanych w nie personelu i organizacji.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do lit. d) państwa członkowskie uznają, bez wprowadzania dalszych wymogów lub ocen, certyfikaty krajowe wydane tym statkom powietrznym i ich pilotom, w przypadku gdy te statki powietrzne i ci piloci biorą udział w lotach transgranicznych w celu obsługi, naprawy, testowania, zmian oraz udziału w sportach i pokazach lotniczych, przez okres maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 3 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  limity dotyczące masy, prędkości i objętości ogrzanego powietrza, o których mowa w lit. e), f), g), h), i) oraz j) wspomnianego załącznika.

(ii)  limity dotyczące masy, prędkości i objętości ogrzanego powietrza, o których mowa w lit. e), f), g), h), i) oraz j) wspomnianego załącznika; oraz

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d – akapit 3 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  kryteria określone w lit. b) i c) wspomnianego załącznika.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organizacja odpowiedzialna za projektowanie typu statku powietrznego może zwrócić się do Komisji o wydanie decyzji, że przepisy określone w rozdziale III sekcja I stosuje się do projektowania, produkcji i obsługi technicznej tego typu statku powietrznego oraz do personelu i organizacji zaangażowanych w te działania, jeżeli:

4.  Organizacja odpowiedzialna za projektowanie typu statku powietrznego może zwrócić się do Agencji o wydanie decyzji, że przepisy określone w rozdziale III sekcja I stosuje się do projektowania, produkcji i obsługi technicznej tego typu statku powietrznego oraz do personelu i organizacji zaangażowanych w te działania, jeżeli:

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   projekt tego typu statku powietrznego nie został zatwierdzony zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego.

c)   wcześniejsze zatwierdzenie projektu tego typu statku powietrznego nie zostało uzyskane zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja podejmuje decyzję na podstawie tego wniosku, po zasięgnięciu opinii Agencji oraz państwa członkowskiego, w którym wnioskująca organizacja ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności, w kwestii spełnienia kryteriów określonych w akapicie pierwszym. Decyzję taką podejmuje się w drodze aktu wykonawczego przyjmowanego zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2, i publikuje się ją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Agencja włącza tę decyzję również do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Agencja podejmuje decyzję na podstawie tego wniosku, po zasięgnięciu opinii państwa członkowskiego, w którym wnioskująca organizacja ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności, w kwestii spełnienia kryteriów określonych w akapicie pierwszym. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od daty określonej w tej decyzji wykonawczej projektowanie, produkcja i obsługa techniczna danego typu statku powietrznego oraz personel i organizacje zaangażowane w te działania podlegają wyłącznie przepisom rozdziału III sekcja I oraz aktom delegowanym i wykonawczym przyjętym na podstawie tych przepisów. W takim przypadku przepisy rozdziału IV i rozdziału V dotyczące stosowania przepisów rozdziału III sekcja I mają również zastosowanie do danego typu statku powietrznego.

Od daty określonej w tej decyzji projektowanie, produkcja i obsługa techniczna danego typu statku powietrznego oraz personel i organizacje zaangażowane w te działania podlegają wyłącznie przepisom rozdziału III sekcja I oraz aktom delegowanym i wykonawczym przyjętym na podstawie tych przepisów. W takim przypadku przepisy rozdziału IV i rozdziału V dotyczące stosowania przepisów rozdziału III sekcja I mają również zastosowanie do danego typu statku powietrznego.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia (UE) XXXX/XXX w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona), państwa członkowskie zapewniają, aby poziom bezpieczeństwa obiektów wojskowych, o których mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu i które są otwarte dla ogólnego ruchu lotniczego, oraz ATM/ANS, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego artykułu i które są zapewniane lub udostępniane przez wojsko na potrzeby ogólnego ruchu lotniczego, był równoważny z poziomem bezpieczeństwa zapewnianym poprzez spełnianie zasadniczych wymagań określonych w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia.

5.  Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia (UE) XXXX/XXX w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona), państwa członkowskie zapewniają, aby poziom bezpieczeństwa obiektów wojskowych, o których mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu i które są otwarte dla ogólnego ruchu lotniczego, oraz ATM/ANS, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego artykułu i które są zapewniane lub udostępniane przez wojsko na potrzeby ogólnego ruchu lotniczego, był równoważny z poziomem bezpieczeństwa oraz interoperacyjności z systemami cywilnymi zapewnianym poprzez spełnianie zasadniczych wymagań określonych w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję i Agencję o swoim zamiarze. W powiadomieniu tym należy zawrzeć wszelkie istotne informacje, w szczególności:

W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Agencję o swoim zamiarze. W powiadomieniu tym należy zawrzeć wszelkie istotne informacje, w szczególności:

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, po konsultacji z Agencją, podejmuje decyzję, czy – w świetle charakterystyki działań, personelu i organizacji, których dotyczy powiadomienie, oraz celu i treści przepisów danej lub danych sekcji wskazanej w powiadomieniu – przedmiotowe przepisy mogą być skutecznie stosowane oraz, w stosownych przypadkach, na jakich warunkach. Decyzję Komisji, podejmowaną w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2, i publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Agencja podejmuje decyzję, czy – w świetle charakterystyki działań, personelu i organizacji, których dotyczy powiadomienie, oraz celu i treści przepisów danej lub danych sekcji wskazanej w powiadomieniu – przedmiotowe przepisy mogą być skutecznie stosowane oraz, w stosownych przypadkach, na jakich warunkach. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie stosuje przepisy sekcji będącej lub będących przedmiotem powiadomienia przesłanego Komisji dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji oraz, w stosownych przypadkach, po zapewnieniu spełnienia warunków określonych w tej decyzji. W takim przypadku, począwszy od dnia określonego w decyzji państwa członkowskiego, działania, personel i organizacje, których decyzja ta dotyczy, podlegają wyłącznie przepisom wskazanych sekcji oraz przepisom aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na ich podstawie. W takim przypadku przepisy rozdziałów IV i V dotyczące stosowania przepisów sekcji wskazanej lub wskazanych w powiadomieniu mają również zastosowanie do odpowiednich działań, personelu i organizacji.

Zainteresowane państwo członkowskie stosuje przepisy sekcji będącej lub będących przedmiotem powiadomienia przesłanego Agencji dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji oraz, w stosownych przypadkach, po zapewnieniu spełnienia warunków określonych w tej decyzji. W takim przypadku, począwszy od dnia określonego w decyzji państwa członkowskiego, działania, personel i organizacje, których decyzja ta dotyczy, podlegają wyłącznie przepisom wskazanych sekcji oraz aktom delegowanym i wykonawczym przyjętym na ich podstawie. W takim przypadku przepisy rozdziałów IV i V dotyczące stosowania przepisów sekcji wskazanej lub wskazanych w powiadomieniu mają również zastosowanie do odpowiednich działań, personelu i organizacji.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, Agencja i właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego współpracują do celów stosowania niniejszego ustępu.

Agencja i właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego współpracują do celów stosowania niniejszego ustępu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić o cofnięciu swoich decyzji podjętych na podstawie niniejszego ustępu. W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję i Agencję. Powiadomienie to jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a Agencja włącza go do repozytorium, o którym mowa w art. 63. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia odpowiedni okres przejściowy.

Państwa członkowskie mogą postanowić o cofnięciu swoich decyzji podjętych na podstawie niniejszego ustępu. W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia o tym Agencję. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia odpowiedni okres przejściowy.

Poprawka    81    

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję i Agencję o zamiarze podjęcia takiej decyzji, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W powiadomieniu tym należy zawrzeć wszystkie istotne informacje dotyczące planowanej decyzji.

W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Agencję o zamiarze podjęcia takiej decyzji, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W powiadomieniu tym należy zawrzeć wszystkie istotne informacje dotyczące planowanej decyzji.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, po konsultacji z Agencją, podejmuje decyzję o tym, czy warunki określone w akapicie pierwszym zostały spełnione. Decyzję Komisji, podejmowaną w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2, i publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Agencja podejmuje decyzję o tym, czy warunki określone w akapicie pierwszym zostały spełnione. Agencja włącza tę decyzję do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie może przyjąć planowaną decyzję dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji. W takim przypadku, począwszy od dnia określonego w decyzji państwa członkowskiego, projektowanie, obsługa techniczna i eksploatacja lotniska, którego decyzja ta dotyczy, oraz wyposażenie tego lotniska przestają podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia oraz przepisom aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie.

Zainteresowane państwo członkowskie może przyjąć planowaną decyzję dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji. W takim przypadku, począwszy od dnia określonego w decyzji państwa członkowskiego, projektowanie, obsługa techniczna i eksploatacja lotniska, którego decyzja ta dotyczy, oraz wyposażenie tego lotniska przestają podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia oraz przepisom aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dokonują co roku analizy danych o natężeniu ruchu na lotniskach, które zostały wyłączone przez te państwa z zakresu rozporządzenia na podstawie niniejszego ustępu. Jeżeli analiza ta wykaże, że w okresie trzech kolejnych lat któreś z tych lotnisk obsługuje więcej niż 10 000 pasażerów rocznie i więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów rocznie, zainteresowane państwo członkowskie cofa wyłączenie dotyczące tego lotniska. Powiadamia ono o tym Komisję i Agencję. Decyzję o cofnięciu wyłączenia publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a Agencja włącza ją do repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Państwa członkowskie dokonują co roku analizy danych o natężeniu ruchu na lotniskach, które zostały wyłączone przez te państwa z zakresu rozporządzenia na podstawie niniejszego ustępu. Jeżeli analiza ta wykaże, że w okresie trzech kolejnych lat któreś z tych lotnisk obsługuje więcej niż 10 000 pasażerów rocznie i więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów rocznie, zainteresowane państwo członkowskie cofa wyłączenie dotyczące tego lotniska. Powiadamia ono o tym Agencję. Decyzję o cofnięciu wyłączenia publikuje się w repozytorium, o którym mowa w art. 63.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „nadzór” oznacza sprawdzanie w sposób ciągły przez właściwy organ lub w jego imieniu, czy wymogi, na podstawie których wydano certyfikat lub świadectwo, lub wymogi, w odniesieniu do których złożono deklarację, są nadal spełniane;

1)  „nadzór” oznacza sprawdzanie w sposób ciągły przez właściwy organ lub w jego imieniu, czy wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, w tym wymogi, na podstawie których wydano certyfikat lub świadectwo, lub wymogi, w odniesieniu do których złożono deklarację, są nadal spełniane;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  „systemy ATM/ANS i ich części składowe, od których zależy bezpieczeństwo i interoperacyjność” oznaczają wszelkie systemy ATM/ANS i ich części składowe, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług związanych z ruchem lotniczym i żeglugą powietrzną;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „certyfikacja” oznacza wszelkie formy uznania, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i w oparciu o odpowiednią ocenę, że organizacja lub osoba, wyrób, część, wyposażenie nieinstalowane, lotnisko, wyposażenie lotniska, system ATM/ANS, część składowa ATM/ANS lub szkoleniowe urządzenie symulacji lotu spełniają stosowne wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, polegające na wydawaniu certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zgodność z tymi wymogami;

6)  „certyfikacja” oznacza wszelkie formy uznania, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i w oparciu o odpowiednią ocenę zgodności, że spełnione zostały stosowne wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, polegające na wydawaniu certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zgodność z tymi wymogami;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „deklaracja” oznacza pisemne oświadczenie złożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na wyłączną odpowiedzialność osoby prawnej lub fizycznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu, potwierdzające spełnienie stosownych wymogów dotyczących organizacji lub osoby, wyrobu, części, wyposażenia nieinstalowanego, wyposażenia lotniska, systemu ATM/ANS lub części składowej ATM/ANS, określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie;

7)  „deklaracja” oznacza pisemne oświadczenie złożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na wyłączną odpowiedzialność osoby prawnej lub fizycznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu, potwierdzające spełnienie stosownych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „wyposażenie lotniska” oznacza sprzęt, aparaturę, oprzyrządowanie, oprogramowanie lub urządzenia dodatkowe, które są używane lub przeznaczone do użytku na potrzeby operacji statków powietrznych na lotnisku;

13)  „związane z bezpieczeństwem wyposażenie lotniska” oznacza sprzęt, aparaturę, oprzyrządowanie, oprogramowanie lub urządzenia dodatkowe, które są używane lub przeznaczone do użytku na potrzeby bezpiecznych operacji statków powietrznych na lotnisku;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a)  „wyposażenie lotniska mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa” oznacza sprzęt, aparaturę, oprzyrządowanie, oprogramowanie lub urządzenia dodatkowe, których awaria lub nieprawidłowe działanie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu operacji statków powietrznych na lotnisku;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  „obsługa naziemna” oznacza wszelką obsługę zapewnianą na lotniskach obejmującą działania związane z bezpieczeństwem w zakresie administracji naziemnej i nadzoru naziemnego, obsługę pasażerów, obsługę bagażu, obsługę ładunków i poczty, obsługę ramp, obsługę statku powietrznego, zaopatrzenie w paliwo i smary, obsługę techniczną statków powietrznych, czynności administracyjne związane z operacjami lotniczymi i załogą, transport naziemny oraz catering;

22)  „obsługa naziemna” oznacza wszelką związaną z bezpieczeństwem obsługę zapewnianą na lotniskach w zakresie administracji naziemnej i nadzoru naziemnego, obsługę pasażerów, obsługę bagażu, obsługę ładunków i poczty, obsługę ramp, obsługę statku powietrznego, zaopatrzenie w paliwo i smary, obsługę techniczną statków powietrznych, czynności administracyjne związane z operacjami lotniczymi i załogą, transport naziemny oraz catering;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23)  „zarobkowy transport lotniczy” oznacza operację wykonywaną statkiem powietrznym, polegającą na transporcie pasażerów, ładunku lub poczty między dwoma różnymi lotniskami, za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego;

23)  „zarobkowy transport lotniczy” oznacza operację wykonywaną statkiem powietrznym, która jest otwarta dla ogółu społeczeństwa za wynagrodzeniem lub zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego, i ma na celu transport pasażerów, ładunku lub poczty;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28)  „wyposażenie nieinstalowane” oznacza każdy sprzęt przewożony na pokładzie statku powietrznego, który nie jest zainstalowany w statku powietrznym i który może mieć wpływ na bezpieczeństwo;

28)  „wyposażenie nieinstalowane” oznacza wszelkie przyrządy, sprzęty, mechanizmy, aparaturę, oprzyrządowanie, oprogramowanie lub urządzenia dodatkowe przewożone na pokładzie statku powietrznego przez operatora, niebędące częściami, oraz stosowane lub przeznaczone do stosowania przy użytkowaniu statku powietrznego lub sterowania nim, oraz które zwiększają szanse pasażerów na przeżycie lub mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie statku powietrznego;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

29a)  „zdalny pilot” oznacza osobę kierującą bezzałogowym statkiem powietrznym lub nadzorującą użytkowanie bezzałogowego statku powietrznego;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

32)  „państwowy statek powietrzny” oznacza statek powietrzny podczas prowadzenia działań wojskowych, celnych, policyjnych, poszukiwawczo-ratowniczych, przeciwpożarowych, w zakresie ochrony wybrzeża lub innych tego rodzaju działań lub świadczeń pod kontrolą i na odpowiedzialność państwa członkowskiego, podejmowanych w interesie publicznym przez organ posiadający uprawnienia władz publicznych;

32)  „państwowy statek powietrzny” oznacza statek powietrzny podczas prowadzenia działań wojskowych, celnych, policyjnych, poszukiwawczo-ratowniczych, przeciwpożarowych, w zakresie ochrony wybrzeża lub innych tego rodzaju działań lub świadczeń pod kontrolą i na odpowiedzialność państwa członkowskiego, podejmowanych w interesie publicznym przez organ posiadający uprawnienia władz publicznych lub w jego imieniu;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34)  „właściwy organ krajowy” oznacza jeden lub większą liczbę podmiotów wyznaczonych przez państwa członkowskie i posiadających niezbędne uprawnienia oraz obowiązki dotyczące realizacji zadań związanych z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

34)  „właściwy organ krajowy” oznacza podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie i akredytowany przez Agencję posiadający niezbędne uprawnienia oraz obowiązki dotyczące realizacji zadań związanych z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie, a także z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXXX;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

34a)  „akredytacja” oznacza proces, dzięki któremu właściwy organ krajowy lub wykwalifikowana jednostka uznaje kwalifikacje posiadacza do wykonywania zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXXX.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

34b)  „europejski rejestr bezzałogowych statków powietrznych” oznacza platformę internetową stworzoną i administrowaną przez Agencję, zawierającą wykaz numerów właścicieli bezzałogowych statków powietrznych eksploatowanych w Unii Europejskiej;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  biorą pod uwagę różne rodzaje statków powietrznych i operacji;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  uwzględniają wzajemne zależności między różnymi dziedzinami bezpieczeństwa lotniczego, oraz między bezpieczeństwem lotniczym a innymi technicznymi dziedzinami uregulowań w zakresie lotnictwa;

d)  uwzględniają wzajemne zależności między różnymi dziedzinami bezpieczeństwa lotniczego, oraz między bezpieczeństwem lotniczym, cyberbezpieczeństwem i innymi technicznymi dziedzinami uregulowań w zakresie lotnictwa;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  określają wymogi w taki sposób, by, w miarę możliwości, kłaść nacisk na cele, jakie należy osiągnąć, jednocześnie umożliwiając wybór różnych środków służących osiągnięciu tych celów;

e)  określają wymogi oparte na skuteczności działania w taki sposób, by w miarę możliwości kłaść nacisk na cele, jakie należy osiągnąć, jednocześnie umożliwiając wybór różnych środków służących osiągnięciu tych opartych na skuteczności działania celów;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a)(nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zapewnienie rozdziału między świadczeniem usług a zadaniami w dziedzinie regulacji i nadzoru;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  stosują środki mające na celu propagowanie i ulepszanie standardów bezpieczeństwa;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  stopień skomplikowania i osiągi statku powietrznego, którego to dotyczy;

c)  stopień skomplikowania, osiągi i specyficzne potrzeby statku powietrznego, którego to dotyczy;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  cel lotu i rodzaj przestrzeni powietrznej, w której lot ten się odbywa;

d)  cel lotu, rodzaj statku powietrznego i rodzaj przestrzeni powietrznej, w której lot ten się odbywa;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego wskazuje się, z uwzględnieniem celów określonych w art. 1, akceptowalny poziom bezpieczeństwa w Unii, do którego osiągnięcia wspólnie dążą państwa członkowskie, Komisja i Agencja.

3.  W europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego wskazuje się, z uwzględnieniem celów określonych w art. 1, jednolity wysoki poziom bezpieczeństwa w Unii, do którego osiągnięcia wspólnie dążą państwa członkowskie, Komisja i Agencja.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowy program bezpieczeństwa lotniczego

Państwowy program bezpieczeństwa

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie ustanawia krajowy program bezpieczeństwa lotniczego w celu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w związku z działalnością lotniczą wchodzącą w zakres jego kompetencji („krajowy program bezpieczeństwa lotniczego”). Program ten musi być proporcjonalny do skali i złożoności tej działalności i spójny z europejskim programem bezpieczeństwa lotniczego.

1.  Każde państwo członkowskie, we współpracy z odpowiednimi podmiotami z branży, ustanawia i utrzymuje państwowy program bezpieczeństwa lotniczego w celu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w związku z działalnością lotniczą wchodzącą w zakres jego kompetencji („państwowy program bezpieczeństwa lotniczego”). Program ten musi być proporcjonalny do skali i złożoności tej działalności i spójny z europejskim programem bezpieczeństwa lotniczego.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Krajowy program bezpieczeństwa lotniczego obejmuje przynajmniej następujące elementy:

2.  Państwowy program bezpieczeństwa obejmuje przynajmniej elementy państwowego programu bezpieczeństwa opisane w międzynarodowych standardach i zalecanych praktykach.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  politykę bezpieczeństwa lotniczego oraz cele i zasoby w tym zakresie;

skreśla się

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w Europie;

skreśla się

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnianie bezpieczeństwa lotniczego;

skreśla się

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  propagowanie bezpieczeństwa lotniczego.

skreśla się

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W krajowym programie bezpieczeństwa lotniczego wskazuje się, z uwzględnieniem celów określonych w art. 1, akceptowalny poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 6 ust. 3, to jest akceptowalny poziom skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa, który należy osiągnąć na szczeblu krajowym w odniesieniu do działalności lotniczej wchodzącej w zakres kompetencji zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.  W państwowym programie bezpieczeństwa wskazuje się, z uwzględnieniem celów określonych w art. 1, działalność lotniczą wchodzącą w zakres kompetencji zainteresowanego państwa członkowskiego, która ma być prowadzona w celu osiągnięcia wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 6 ust. 3.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Krajowemu programowi bezpieczeństwa lotniczego towarzyszy krajowy plan bezpieczeństwa lotniczego. Na podstawie oceny istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa każde państwo członkowskie określa we wspomnianym planie główne zagrożenia dla bezpieczeństwa, na jakie narażony jest jego krajowy system bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, i przedstawia działania niezbędne do ograniczenia tych zagrożeń.

1.  Państwowemu programowi bezpieczeństwa towarzyszy państwowy plan bezpieczeństwa lotniczego lub państwowy program bezpieczeństwa zawiera taki państwowy plan bezpieczeństwa lotniczego. Na podstawie oceny istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa każde państwo członkowskie we współpracy z odpowiednimi podmiotami z branży określa we wspomnianym planie główne zagrożenia dla bezpieczeństwa, na jakie narażony jest jego krajowy system bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, i przedstawia działania niezbędne do ograniczenia tych zagrożeń.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdatność do lotu i ochrona środowiska

Zdatność do lotu

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) oraz ich silniki, śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie zdatności do lotu określone w załączniku II, a także, w odniesieniu do hałasu i emisji, zasadnicze wymagania w zakresie zgodności wyrobów z wymogami ochrony środowiska, określone w załączniku III.

Załogowe statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) oraz ich silniki, śmigła, części i wyposażenie nieinstalowane muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie zdatności do lotu określone w załączniku II, a także, w odniesieniu do hałasu i emisji, zasadnicze wymagania w zakresie zgodności wyrobów z wymogami ochrony środowiska, określone w załączniku III oraz obowiązujące wymogi w zakresie ochrony środowiska zawarte w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, z wyjątkiem aneksów do załącznika 16.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), oraz ich silników, śmigieł, części i wyposażenia nieinstalowanego spełnianie wymagań określonych w art. 9 zapewnia się zgodnie z art. 11, 12 i art. 15 ust. 1.

2.  W odniesieniu do statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), oraz ich silników, śmigieł, części i wyposażenia nieinstalowanego spełnianie wymagań określonych w art. 9 zapewnia się zgodnie z art. 11, 12,13, 14 i art. 15 ust. 1.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taki certyfikat typu, taki certyfikat zmian i takie zatwierdzenie projektu reperacji wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że projekt wyrobu jest zgodny z podstawą certyfikacji typu ustanowioną zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (i), oraz że projekt wyrobu nie posiada żadnych cech lub charakterystyki, z powodu których jego eksploatacja byłaby niezgodna z wymogami ochrony środowiska lub nie byłaby bezpieczna.

Taki certyfikat typu, taki certyfikat zmian i takie zatwierdzenie projektu reperacji wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że projekt wyrobu jest zgodny z podstawą certyfikacji typu ustanowioną zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (i).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taki certyfikat typu, taki certyfikat zmian i takie zatwierdzenie projektu reperacji mogą również zostać wydane bez odnośnego wniosku przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano przywilej wydawania takich certyfikatów lub zatwierdzeń zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt wyrobu spełnia warunki określone w akapicie drugim.

Taki certyfikat typu, taki certyfikat zmian i takie zatwierdzenie projektu reperacji mogą również zostać wydane bez odnośnego wniosku dotyczącego własnych prac projektowych przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano przywilej wydawania takich certyfikatów lub zatwierdzeń zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt wyrobu spełnia warunki określone w akapicie drugim.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taki certyfikat może również zostać wydany bez odnośnego wniosku przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano przywilej wydawania takich certyfikatów zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt danej części jest zgodny z podstawą certyfikacji ustanowioną zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Taki certyfikat może również zostać wydany bez odnośnego wniosku dotyczącego własnych prac projektowych przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano przywilej wydawania takich certyfikatów zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt danej części jest zgodny z podstawą certyfikacji ustanowioną zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 119 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Taki certyfikat może również zostać wydany bez odnośnego wniosku przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano przywilej wydawania takich certyfikatów zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt wyposażenia nieinstalowanego jest zgodny z podstawą certyfikacji ustanowioną zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Taki certyfikat może również zostać wydany bez odnośnego wniosku dotyczącego własnych prac projektowych przez organizację zatwierdzoną zgodnie z art. 15, której przyznano prawo wydawania takich certyfikatów zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. k), jeżeli organizacja ta ustaliła, że projekt wyposażenia nieinstalowanego jest zgodny z podstawą certyfikacji ustanowioną zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szczegółowych warunków dotyczących spełniania przez statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 9;

c)  szczegółowych warunków dotyczących spełniania przez statki powietrzne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) oraz art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 9;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  warunków uznawania certyfikatów, informacji o ciągłej zdatności do lotu i innych dokumentów dotyczących zdatności do lotu wydanych zgodnie z prawem państwa trzeciego, do celów stosowania art. 57.

skreśla się

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do zdatności do lotu i zgodności z wymogami ochrony środowiska statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b), Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika II i załącznika III, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody w zakresie zdatności do lotu lub zgodności z wymogami ochrony środowiska, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do zdatności do lotu i zgodności z wymogami ochrony środowiska statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i b), Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 117, do zmiany załącznika II i załącznika III, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody w zakresie zdatności do lotu lub zgodności z wymogami ochrony środowiska, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Przyjmując akty delegowane, o których mowa w ust. 1, Komisja dopilnowuje w szczególności, że stosuje się odpowiednio międzynarodowe normy i zalecane praktyki zawarte w załącznikach 8 i 16 do konwencji chicagowskiej.

 

Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Piloci podlegają certyfikacji i otrzymują licencję pilota oraz orzeczenie lekarskie pilota stosowne do operacji, jakie mają wykonywać, chyba że określono inaczej w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25.

1.  Piloci podlegają certyfikacji i otrzymują licencję pilota oraz orzeczenie lekarskie pilota stosowne do operacji, jakie mają wykonywać, i potwierdzające ich zdolność fizyczną i umysłową do wykonywania tych czynności, chyba że określono inaczej w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Personel pokładowy zaangażowany w operacje zarobkowego transportu lotniczego podlega certyfikacji i otrzymuje świadectwo dopuszczenia do pracy.

Personel pokładowy zaangażowany w operacje zarobkowego transportu lotniczego podlega certyfikacji i otrzymuje certyfikat dopuszczenia do pracy.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Personel pokładowy zaangażowany w operacje inne niż operacje zarobkowego transportu lotniczego podlega certyfikacji i otrzymuje świadectwo dopuszczenia do pracy, jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25.

Personel pokładowy zaangażowany w operacje inne niż operacje zarobkowego transportu lotniczego podlega certyfikacji i otrzymuje certyfikat dopuszczenia do pracy, a właściwy organ wydaje mu licencję, jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świadectwa te wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że przestrzega przepisów określonych w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25 w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 19, w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kondycji zdrowotnej.

Certyfikaty te wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że przestrzega przepisów określonych w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 25 w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 19, w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kondycji zdrowotnej.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizacje szkolące personel pokładowy nie pobierają opłat od stażystów, kiedy szkolą ich na statkach powietrznych przewożących osoby lub ładunek.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  warunków uznawania licencji pilota, orzeczeń lekarskich pilota i świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, wydanych zgodnie z prawem państwa trzeciego, do celów stosowania art. 57;

skreśla się

Amendment    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do pilotów i personelu pokładowego zaangażowanych w eksploatację statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), a także do szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz osób i organizacji zaangażowanych w szkolenie, egzaminowanie, kontrolę lub ocenę stanu zdrowia tych pilotów i personelu pokładowego Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika IV, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące załogi statku powietrznego, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do pilotów i personelu pokładowego zaangażowanych w eksploatację statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), a także do szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz osób i organizacji zaangażowanych w szkolenie, egzaminowanie, kontrolę lub ocenę stanu zdrowia tych pilotów i personelu pokładowego Komisja posiada uprawnienia do zmiany załącznika IV, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące załogi statku powietrznego, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom określonym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli akty delegowane przyjęte na mocy art. 28 tak stanowią, duże statki powietrzne stosowane w operacjach zarobkowego transportu lotniczego muszą być wyposażone w niezbędne urządzenia pozwalające odzyskać dane z rejestratora parametrów lotu i udostępnić je w odpowiednim czasie do celów badania wypadków i zapobiegania im.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) warunków, na jakich, uwzględniając zasady określone w art. 4, operacje podlegają wymogom mającym zastosowanie do zarobkowego transportu lotniczego określonym w niniejszym rozporządzeniu oraz środkom podjętym na mocy tego rozporządzenia lub są z nich zwolnione.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb)  warunków, na jakich statek powietrzny musi być wyposażony w urządzenia pozwalające odzyskać dane z rejestratora parametrów lotu, oraz warunków bezpiecznego przekazywania, przechowywania i wykorzystywania tych danych do celów art. 27 ust. 3a; warunki takie muszą być spójne z obowiązującym ustawodawstwem unijnym w dziedzinie badania wypadków lotniczych;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika V oraz, w stosownych przypadkach, załączników VII i VIII, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące operacji lotniczych, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117, do zmiany załącznika V oraz, w stosownych przypadkach, załączników VII i VIII, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące operacji lotniczych, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Lotniska, wyposażenie lotnisk, eksploatacja lotnisk oraz zapewnianie obsługi naziemnej i służby zarządzania płytą postojową na lotniskach muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku VII oraz, w stosownych przypadkach, w załączniku VIII.

Lotniska, w tym wyposażenie lotnisk związane z bezpieczeństwem, eksploatacja lotnisk oraz zapewnianie obsługi naziemnej i służby zarządzania płytą postojową na lotniskach muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku VII oraz, w stosownych przypadkach, w załączniku VIII, a także przestrzegać stopnia odpowiedzialności operatora lotniska i stron trzecich.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do lotnisk przeprowadza się certyfikację i wydaje certyfikat. Zmiany w tym certyfikacie również poddaje się certyfikacji i wydaje się w odniesieniu do nich certyfikat zmian.

W odniesieniu do lotnisk, w tym do wyposażenia lotnisk związanego z bezpieczeństwem, przeprowadza się certyfikację i wydaje certyfikat. Zmiany w tym certyfikacie również powinny być poddawane certyfikacji i wydaje się w odniesieniu do nich certyfikat zmian.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakres tych certyfikatów obejmuje lotnisko i jego wyposażenie związane z bezpieczeństwem.

skreśla się

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służb obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na lotniskach podlegających niniejszemu rozporządzeniu deklarują posiadanie zdolności i dostępność środków umożliwiających im wywiązanie się z obowiązków związanych z zapewnianiem tych służb zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 29.

2.  Organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służb obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na lotniskach podlegających niniejszemu rozporządzeniu deklarują posiadanie zdolności i dostępność środków umożliwiających im wywiązanie się z obowiązków związanych z zapewnianiem tych służb zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 29. Akt delegowany, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lit. h), zapewnia uznawanie tych deklaracji przez operatorów, bez dodatkowego sprawdzania.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do lotnisk, wyposażenia lotnisk mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, eksploatacji lotniska oraz zapewniania obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na lotniskach Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 117 w celu ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących:

1.  W odniesieniu do lotnisk, w tym wyposażenia lotnisk związanego z bezpieczeństwem, wyposażenia lotnisk mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, eksploatacji lotniska oraz zapewniania obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową na lotniskach Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 117 w celu ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących:

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  warunków ustanowienia zgodnie z art. 30 ust. 2 podstawy certyfikacji mającej zastosowanie do danego lotniska oraz warunków informowania o niej wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 30 ust. 1;

b)  warunków ustanowienia zgodnie z art. 30 ust. 2 podstawy certyfikacji mającej zastosowanie do danego lotniska i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem oraz warunków informowania o niej wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 30 ust. 1, w tym wykazu wyposażenia związanego z bezpieczeństwem na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa pokazujących, że rodzaj wyposażenia, które jest lub ma być stosowane na lotniskach podlegających niniejszemu rozporządzeniu, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  warunków dotyczących określenia szczegółowych specyfikacji mających zastosowanie do wyposażenia lotnisk mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz warunków informowania o tych specyfikacjach wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 31 ust. 1;

c)  warunków dotyczących określenia szczegółowych specyfikacji mających zastosowanie do wyposażenia lotnisk mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz warunków informowania o tych specyfikacjach wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 31 ust. 1, w tym wykazu wyposażenia lotnisk mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa sporządzonego na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa pokazujących, że rodzaj wyposażenia, które jest lub ma być stosowane na lotniskach podlegających niniejszemu rozporządzeniu, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  warunków wydawania, utrzymywania w mocy, zmiany, zawieszania lub cofania dotyczących lotnisk certyfikatów, o których mowa w art. 30, w tym wprowadzania ograniczeń w eksploatacji związanych ze szczególną konstrukcją lotniska;

d)  warunków wydawania, utrzymywania w mocy, zmiany, zawieszania lub cofania dotyczących lotnisk i wyposażenia lotniska związanego z bezpieczeństwem, certyfikatów, o których mowa w art. 30, w tym wprowadzania ograniczeń w eksploatacji związanych ze szczególną konstrukcją lotniska;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  warunków udostępniania i rozpowszechniania obowiązkowych informacji przez Agencję zgodnie z art. 65 ust. 6 oraz przez właściwe organy krajowe, do celów zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji lotniska i wyposażenia lotniska.

l)  warunków udostępniania i rozpowszechniania obowiązkowych informacji przez Agencję zgodnie z art. 65 ust. 6 oraz przez właściwe organy krajowe, do celów zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji lotniska i wyposażenia lotniska związanego z bezpieczeństwem;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przyjmując przepisy dotyczące zapewniania obsługi naziemnej, o których mowa w ust. 1, Komisja dopilnowuje, by stosowano we właściwych przypadkach uznane normy i najlepsze praktyki w sektorze.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do lotnisk, wyposażenia lotniska, eksploatacji lotnisk oraz obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika VII oraz, w stosownych przypadkach, załącznika VIII, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące lotnisk, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do lotnisk, w tym wyposażenia lotniska związanego z bezpieczeństwem, wyposażenia lotniska mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, eksploatacji lotnisk oraz obsługi naziemnej i służb zarządzania płytą postojową Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117, do zmiany załącznika VII oraz, w stosownych przypadkach, załącznika VIII, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące lotnisk, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacje zaangażowane w projektowanie, produkcję i obsługę techniczną systemów i części składowych ATM/ANS

Organizacje zaangażowane w projektowanie, produkcję i obsługę techniczną systemów i części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Systemy i części składowe ATM/ANS

Systemy i części składowe ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  warunków określenia szczegółowych specyfikacji mających zastosowanie do systemów i części składowych ATM/ANS oraz warunków informowania o tych specyfikacjach wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 38 ust. 2;

b)  warunków określenia szczegółowych specyfikacji, w tym wskazania wyposażenia, mających zastosowanie do systemów i części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność, oraz warunków informowania o tych specyfikacjach wnioskodawcy, do celów certyfikacji zgodnie z art. 38 ust. 2;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do zapewniania ATM/ANS Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika VIII oraz, w stosownych przypadkach, załącznika VII, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące ATM/ANS, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do zapewniania ATM/ANS Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117, do zmiany załącznika VIII oraz, w stosownych przypadkach, załącznika VII, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące ATM/ANS, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  warunków uznawania licencji kontrolera ruchu lotniczego wydanych zgodnie z prawem państwa trzeciego, do celów stosowania art. 57;

skreśla się

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  warunków, jakie muszą spełniać kontrolerzy ruchu lotniczego w odniesieniu do ograniczenia czasu służby oraz wymogów dotyczących odpoczynku; warunki takie muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki ochronie przed skutkami zmęczenia, a jednocześnie umożliwiać odpowiednią elastyczność planowania;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do kontrolerów ruchu lotniczego, osób i organizacji zaangażowanych w szkolenie, egzaminowanie, kontrolę oraz ocenę stanu zdrowia kontrolerów ruchu lotniczego, jak również do szkoleniowych urządzeń symulacji ruchu lotniczego Komisja posiada uprawnienia do zmiany lub uzupełnienia załącznika VIII, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące organizacji szkoleniowych i kontrolerów ruchu lotniczego, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

2.  W odniesieniu do kontrolerów ruchu lotniczego, osób i organizacji zaangażowanych w szkolenie, egzaminowanie, kontrolę oraz ocenę stanu zdrowia kontrolerów ruchu lotniczego, jak również do szkoleniowych urządzeń symulacji ruchu lotniczego Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117, do zmiany załącznika VIII, jeżeli jest to niezbędne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa dotyczące organizacji szkoleniowych i kontrolerów ruchu lotniczego, na potrzeby realizacji celów określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych oraz ich silników, śmigieł, części, wyposażenia nieinstalowanego oraz wyposażenia do zdalnego kierowania nimi musi spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku IX.

Projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych oraz ich silników, śmigieł, części, wyposażenia nieinstalowanego oraz wyposażenia do zdalnego kierowania, jak też personel i organizacje wykonujące te czynności muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w załączniku IX.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 4 ust. 2, projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych podlegają certyfikacji. Certyfikaty wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że spełnia przepisy określone w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 45. W certyfikacie wyszczególnia się ograniczenia związane z bezpieczeństwem, warunki użytkowania i przywileje.

1.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu osiągnięcia wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 4 ust. 2, projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych podlegają certyfikacji. Certyfikaty wydaje się w odpowiedzi na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykazał, że spełnia przepisy określone w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami, o których mowa w art. 45. W certyfikacie wyszczególnia się ograniczenia związane z bezpieczeństwem, warunki użytkowania i przywileje.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 4 ust. 2, projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych podlegają wymogowi złożenia deklaracji. Deklarację składa się, jeżeli spełnione są zasadnicze wymagania, o których mowa w art. 45, oraz odpowiadające im szczegółowe zasady określone zgodnie z art. 47 w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami.

2.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47 w celu osiągnięcia wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 4 ust. 2, projektowanie, produkcja, obsługa techniczna i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych podlegają wymogowi złożenia deklaracji. Deklarację składa się, jeżeli spełnione są zasadnicze wymagania, o których mowa w art. 45, oraz odpowiadające im szczegółowe zasady określone zgodnie z art. 47 w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47, biorąc pod uwagę, że odpowiednie poziomy bezpieczeństwa można osiągnąć bez stosowania rozdziałów IV i V niniejszego rozporządzenia, przepisów tych rozdziałów nie stosuje się do zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 45, oraz odpowiadających im szczegółowych zasad określonych zgodnie z art. 47 w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami. W takich przypadkach wymagania te i zasady stanowią „wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz w rozumieniu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG.

3.  Jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 47, biorąc pod uwagę, że wysokie, jednolite poziomy bezpieczeństwa można osiągnąć bez stosowania rozdziałów IV i V niniejszego rozporządzenia, przepisów tych rozdziałów nie stosuje się do zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 45, oraz odpowiadających im szczegółowych zasad określonych zgodnie z art. 47 w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami. W takich przypadkach wymagania te i zasady stanowią „wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz w rozumieniu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy przepisy ustawowe zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa lub ochrony od poziomu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu lub w przewidzianych w nim aktach delegowanych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  warunków i procedur wydawania, utrzymywania w mocy, zmiany, zawieszania lub cofania certyfikatów w odniesieniu do projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, w tym warunków dotyczących sytuacji, w których, dążąc do osiągnięcia celów określonych w art. 1 i uwzględniając charakter danej działalności i związane z nią ryzyko, wymaga się uzyskania takich certyfikatów lub dopuszcza się złożenie deklaracji, stosownie do przypadku;

a)  warunków i procedur wydawania, utrzymywania w mocy, zmiany, zawieszania lub cofania certyfikatów w odniesieniu do projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, w tym warunków dotyczących sytuacji, w których, dążąc do osiągnięcia celów określonych w art. 1, wymaga się uzyskania takich certyfikatów lub dopuszcza się złożenie deklaracji, stosownie do przypadku; warunki i procedury należycie uwzględniają rodzaj bezzałogowych statków powietrznych, charakter danej działalności i związane z nią ryzyko oraz obszar, na którym ma być prowadzona operacja;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  oznakowania i identyfikacji bezzałogowych statków powietrznych;

e)  warunki i procedury dotyczące rejestrowania, oznakowania i identyfikacji bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej większej niż 250 gramów, bezzałogowych statków powietrznych certyfikowanych zgodnie z lit. a) i operatorów;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  warunków i procedur, zgodnie z którymi pilot kierujący bezzałogowym statkiem powietrznym musi wykazać wymagane kompetencje w postaci – w stosownych przypadkach – licencji lub deklaracji oraz orzeczenie lekarskie stosowne do operacji, jakie ma wykonywać;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  warunku, zgodnie z którym bezzałogowe statki powietrzne, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, muszą być wyposażone w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo i ochronę w odniesieniu w szczególności do ograniczenia odległości i wysokości, podawania pozycji, ograniczenia związanego ze strefami o znaczeniu krytycznym, zapobiegania kolizji, stabilizacji oraz automatycznego lądowania;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  warunków, w których operacje bezzałogowych statków powietrznych są zabronione, ograniczone lub uzależnione od spełnienia określonych warunków w interesie bezpieczeństwa.

f)  warunków, w których operacje bezzałogowych statków powietrznych są zabronione, ograniczone lub uzależnione od spełnienia określonych warunków w interesie bezpieczeństwa lub ochrony.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  warunków i procedur, zgodnie z którymi ustanawia się europejski rejestr bezzałogowych statków powietrznych lub kompatybilny ujednolicony krajowy system rejestracji, który przypisuje niepowtarzalny numer właściciela oraz oznaczenie bezzałogowego statku powietrznego użytkowanego w każdym państwie członkowskim i nakłada niskie koszty finansowe i obciążenia administracyjne.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz ich silników, śmigieł, części, wyposażenia nieinstalowanego oraz wyposażenia do zdalnego kierowania nimi, Komisja posiada uprawnienia do zmiany i uzupełnienia załącznika IX i, w stosownych przypadkach, załącznika III, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 117, gdy jest to konieczne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa operacji powietrznych, w celu osiągnięcia założeń określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich osiągnięcia.

2.  W odniesieniu do projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz ich silników, śmigieł, części, wyposażenia nieinstalowanego oraz wyposażenia do zdalnego kierowania nimi, Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117, do zmiany załącznika IX i, w stosownych przypadkach, załącznika III, gdy jest to konieczne z uwagi na postęp techniczny, operacyjny lub naukowy bądź dowody z zakresu bezpieczeństwa i ochrony operacji powietrznych, w celu osiągnięcia założeń określonych w art. 1 i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich osiągnięcia.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i właściwe organy krajowe, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są zgodne z zasadami, warunkami i procedurami zawartymi w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zezwolenia i deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2, są wymagane tylko w odniesieniu do wykonywanych statkami powietrznymi operacji przylotu na terytorium, do którego stosuje się Traktaty, lotu w obrębie tego terytorium lub odlotu z niego, z wyjątkiem operacji przelotu nad tym terytorium.

3.  Zezwolenia i deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2, są wymagane tylko w odniesieniu do wykonywanych statkami powietrznymi operacji przekroczenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, lotu w jej obrębie lub jej opuszczenia, z wyjątkiem operacji przelotu nad tym terytorium.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Certyfikaty wydane przez Agencję i krajowe organy lotnicze, a także deklaracje sporządzone przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają wyłącznie zasadom, warunkom i procedurom zawartym w aktach delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  prowadzą nadzór nad posiadaczami certyfikatów, osobami prawnymi i fizycznymi, które złożyły deklaracje, oraz nad wyrobami, częściami, wyposażeniem, systemami ATM/ANS, częściami składowymi ATM/ANS, szkoleniowymi urządzeniami symulacji lotu oraz lotniskami objętymi przepisami rozdziału III;

b)  prowadzą nadzór nad posiadaczami certyfikatów, osobami prawnymi i fizycznymi, które złożyły deklaracje, oraz nad wyrobami, częściami, wyposażeniem, systemami ATM/ANS i ich częściami składowymi, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność, szkoleniowymi urządzeniami symulacji lotu oraz lotniskami objętymi przepisami rozdziału III;

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy krajowe wykonywały swoje zadania w sposób bezstronny, niezależny i jawny oraz by były odpowiednio zorganizowane, obsadzone personelem, zarządzane i finansowane. Państwa członkowskie zapewniają także, aby ich właściwe organy krajowe posiadały niezbędne zasoby i możliwości do skutecznej i terminowej realizacji zadań przydzielonych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

Podmiot, który ma zostać wyznaczony przez państwo członkowskie jako jego właściwy organ krajowy, uzyskuje wcześniej akredytację Agencji. Akredytację taką wydaje się wyłącznie w sytuacji, gdy Agencja stwierdziła, że podmiot działa zgodnie z przepisami ustanowionymi w aktach delegowanych, o których mowa w ust. 10, w celu zapewnienia zgodności z wymogami przewidzianymi w niniejszym ustępie.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja ponosi odpowiedzialność, jeżeli zadania te zostały jej powierzone na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 i 70.

Agencja ponosi odpowiedzialność, jeżeli zadania te zostały jej powierzone na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 i 70.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym zlokalizowane jest lotnisko, jest odpowiedzialny za te zadania w odniesieniu do certyfikatu lotniska, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz certyfikatu dla organizacji odpowiedzialnej ze eksploatację lotniska, o którym mowa w art. 32 ust. 1. Certyfikat dla organizacji odpowiedzialnej za eksploatację lotniska może być połączony z certyfikatem dla lotniska lub wydawany oddzielnie.

Właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym zlokalizowane jest lotnisko, jest odpowiedzialny za te zadania w odniesieniu do certyfikatu lotniska, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz certyfikatu dla organizacji odpowiedzialnej ze eksploatację lotniska, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

We wszystkich pozostałych przypadkach za zadania te odpowiedzialny jest właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym osoba fizyczna ubiegająca się o certyfikat lub składająca deklarację ma miejsce zamieszkania, lub – w przypadku osób prawnych – gdzie dana osoba ma siedzibę główną, chyba że w aktach delegowanych przyjętych na mocy ust. 10 określono inaczej.

We wszystkich pozostałych przypadkach za zadania te odpowiedzialny jest właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym osoba fizyczna ubiegająca się o certyfikat lub składająca deklarację ma miejsce zamieszkania, lub – w przypadku osób prawnych – gdzie dana osoba ma główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę, chyba że w aktach delegowanych przyjętych na mocy ust. 10 określono inaczej.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Każda osoba fizyczna lub prawna objęta niniejszym rozporządzeniem może zgłosić Agencji występujące jej zdaniem różnice między państwami członkowskimi w stosowaniu przepisów. Jeżeli różnice takie znacznie utrudniają działalność tych osób lub w inny sposób prowadzą do istotnych trudności, Agencja i krajowe właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich współpracują w celu wyeliminowania tych różnic bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli różnic tych nie można wyeliminować, Agencja przekazuje sprawę Komisji.

8.  Każda osoba fizyczna lub prawna objęta niniejszym rozporządzeniem może zgłosić Agencji występujące jej zdaniem różnice między państwami członkowskimi w stosowaniu przepisów. Jeżeli różnice takie znacznie utrudniają działalność tych osób lub w inny sposób prowadzą do istotnych trudności, Agencja i krajowe właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich współpracują w celu rozwiązania problemu, a w stosownych przypadkach w celu wyeliminowania tych różnic bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli różnic tych nie można wyeliminować, Agencja przekazuje sprawę Komisji.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Agencja i właściwe organy krajowe podejmują niezbędne działania celem zwiększenia i propagowania świadomości na temat bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz upowszechniają informacje związane z bezpieczeństwem istotne z perspektywy zapobiegania wypadkom i incydentom.

9.  Agencja i właściwe organy krajowe podejmują niezbędne i skuteczne działania celem zwiększenia i propagowania świadomości na temat bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz upowszechniają informacje związane z bezpieczeństwem istotne z perspektywy zapobiegania wypadkom i incydentom.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 10 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  warunków przeprowadzania certyfikacji oraz dochodzeń, inspekcji, audytów i innych działań monitorujących niezbędnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad osobami prawnymi i fizycznymi, wyrobami, częściami, wyposażeniem, systemami ATM/ANS, częściami składowymi ATM/ANS, szkoleniowymi urządzeniami symulacji lotu oraz lotniskami podlegającymi niniejszemu rozporządzeniu;

b)  warunków przeprowadzania certyfikacji oraz dochodzeń, inspekcji, audytów i innych działań monitorujących niezbędnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad osobami prawnymi i fizycznymi, wyrobami, częściami, wyposażeniem nieinstalowanym, systemami ATM/ANS, częściami składowymi ATM/ANS, szkoleniowymi urządzeniami symulacji lotu oraz lotniskami podlegającymi niniejszemu rozporządzeniu;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 10 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  w odniesieniu do ust. 3 – warunków podziału obowiązków między właściwe organy krajowe do celów zapewnienia skutecznego wykonywania zadań związanych z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów;

skreśla się

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 10 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  warunków i procedur dotyczących udzielania przez Agencję akredytacji podmiotom, które mają zostać wyznaczone jako właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, do celów ust. 2a, a także udzielania przez Agencję lub właściwy organ krajowy akredytacji kwalifikowanym podmiotom.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Europejscy inspektorzy lotnictwa wykonują swoje zadania nadzoru i certyfikacji pod kontrolą, zgodnie z instrukcjami i pod nadzorem Agencji lub właściwego organu krajowego, który zwrócił się z wnioskiem o pomoc.

3.  Europejscy inspektorzy lotnictwa wykonują swoje zadania nadzoru i certyfikacji pod kontrolą, zgodnie z instrukcjami i pod nadzorem Agencji i właściwego organu krajowego, który zwrócił się z wnioskiem o pomoc.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą przekazać Agencji obowiązki w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do którychkolwiek lub wszystkich organizacji, operatorów, personelu, statków powietrznych, szkoleniowych urządzeń symulacji lotu lub lotnisk, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą – jedynie jako środek czasowego zabezpieczenia – przekazać Agencji obowiązki w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do którychkolwiek lub wszystkich organizacji, operatorów, personelu, statków powietrznych, szkoleniowych urządzeń symulacji lotu lub lotnisk, za które dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do wywiązywania się z tego obowiązku stosuje się przepisy rozdziałów II i IV oraz art. 120 i 121, jak również odpowiednie przepisy prawa krajowego państwa członkowskiego, któremu przekazano obowiązek.

W odniesieniu do wywiązywania się z przekazanego obowiązku stosuje się przepisy rozdziałów II i IV oraz art. 120 i 121.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja lub państwo członkowskie, stosownie do przypadku, wyraża zgodę na przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli uzna, że może skutecznie wywiązać się z przekazanego obowiązku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

3.  Agencja lub państwo członkowskie, stosownie do przypadku, wyraża zgodę na przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli uzna i wykaże, że może skutecznie wywiązać się z przekazanego obowiązku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie oraz posiada w tym celu niezbędne zasoby.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie zamierza przekazać niektóre obowiązki zgodnie z ust. 1 lub 2, ustala wspólnie z Agencją lub z innym państwem członkowskim, stosownie do przypadku, plan przejściowy zapewniający uporządkowane przekazanie obowiązków. Przed finalizacją konsultuje się ten plan przejściowy z osobami prawnymi i fizycznymi, których dotyczy przekazanie obowiązków, oraz, w przypadku przekazania obowiązków, o którym mowa w ust. 2, z Agencją.

Jeżeli państwo członkowskie zamierza zastosować przepisy ust. 1 lub 2, ustala wspólnie z Agencją lub z innym państwem członkowskim, stosownie do przypadku, plan przejściowy, w tym ocenę skutków, zapewniający uporządkowane przekazanie obowiązków objętych przedmiotowym wnioskiem, w tym powiązanych zapisów i dokumentacji. Przed finalizacją konsultuje się ten plan przejściowy z osobami prawnymi i fizycznymi, których dotyczy przekazanie obowiązków, oraz, w przypadku przekazania obowiązków, o którym mowa w ust. 2, z Agencją.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja udostępnia – poprzez repozytorium utworzone na mocy art. 63 – wykaz państw członkowskich, które przekazały niektóre obowiązki zgodnie z niniejszym artykułem. Wykaz ten zawiera szczegółowe informacje o przekazanych obowiązkach, pozwalające na jasne określenie obowiązków po ich przekazaniu oraz objętych nimi organizacji, operatorów, personelu, statków powietrznych, szkoleniowych urządzeń symulacji lotu lub lotnisk, stosownie do przypadku.

Agencja udostępnia – poprzez repozytorium utworzone na mocy art. 63 – wykaz państw członkowskich, które zastosowały przepisy ust. 1 lub 2. Wykaz ten zawiera szczegółowe informacje o przekazanych obowiązkach, pozwalające na jasne określenie obowiązków po ich przekazaniu oraz objętych nimi organizacji, operatorów, personelu, statków powietrznych, szkoleniowych urządzeń symulacji lotu lub lotnisk, stosownie do przypadku.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwo członkowskie, które przekazało Agencji lub innemu państwu członkowskiemu obowiązki w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów na mocy ust. 1 i 2, może podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania niniejszego artykułu i wystąpieniu z wnioskiem o przywrócenie obowiązków, tak aby jego właściwy organ krajowy ponownie stał się odpowiedzialny za certyfikację, nadzór i egzekwowanie przepisów.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Agencja – zgodnie z art. 81 ust. 4 – ustanawia lokalne biura w tych państwach członkowskich, w których uznaje, że jej obecność jest niezbędna w celu zagwarantowania, że obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego są wypełniane w zakresie niniejszego rozporządzenia lub w celu wspierania wykonywania obowiązków przekazanych jej zgodnie z ust. 1.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacje działające w wielu państwach

Przekazanie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów na wniosek organizacji

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacja może zwrócić się do Agencji z wnioskiem o przejęcie funkcji właściwego organu odpowiedzialnego za certyfikację, nadzór i egzekwowanie przepisów w odniesieniu do tej organizacji, w odstępstwie od art. 51 ust. 3, jeżeli organizacja ta posiada certyfikat lub jest uprawniona do ubiegania się o uzyskanie takiego certyfikatu zgodnie z przepisami rozdziału III od właściwego organu krajowego w jednym państwie członkowskim, ale ma lub zamierza mieć istotne obiekty i personel objęte tym certyfikatem zlokalizowane w innym państwie członkowskim lub w kilku innych państwach członkowskich.

Organizacja może zwrócić się do Agencji z wnioskiem o przejęcie funkcji właściwego organu odpowiedzialnego za certyfikację, nadzór i egzekwowanie zadań w odniesieniu do tej organizacji, w drodze odstępstwa od art. 51 ust. 2.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek taki mogą również złożyć dwie organizacje lub większa ich liczba, z których każda ma główne miejsce prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim i każda posiada lub jest uprawniona do ubiegania się o certyfikat zgodnie z przepisami rozdziału III dla tego samego rodzaju działalności lotniczej.

skreśla się

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli organizacje, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, złożą taki wniosek, informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności.

Jeżeli organizacja złoży taki wniosek, informuje o tym właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej główne miejsce prowadzenia działalności.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Agencja uzna, że może skutecznie wykonywać obowiązki, których dotyczy wniosek, w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi przyjętymi na jego podstawie, ustala, wspólnie z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi, stosownie do przypadku, plan przejściowy zapewniający uporządkowane przekazanie obowiązków. Przed finalizacją konsultuje się ten plan przejściowy z organizacjami, które złożyły wniosek o przekazanie obowiązków.

Jeżeli Agencja uzna, że może skutecznie wykonywać zadania, których dotyczy wniosek, w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi przyjętymi na jego podstawie, a także wykaże, że dysponuje niezbędnymi zasobami w tym celu, ustala, wspólnie z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi, stosownie do przypadku, plan przejściowy zapewniający uporządkowane przekazanie zadań w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów objętych wnioskiem, w tym powiązanych zapisów i dokumentacji. Przed finalizacją konsultuje się ten plan przejściowy z organizacjami, które złożyły wniosek o przekazanie obowiązków.

 

Plan wyraźne określa obowiązki na szczeblu organu, które mają zostać przekazane, a także obowiązki na szczeblu państwowym, które pozostają w gestii przekazującego państwa członkowskiego, oraz zawiera praktyczne ustalenia służące zapewnieniu bezproblemowej ciągłości działań, w tym szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki należy wykonywać obowiązki na szczeblu międzynarodowym i unijnym po przekazaniu.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja i dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie, stosownie do przypadku, zapewniają zgodność przekazania obowiązków z planem przejściowym.

Agencja i dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie, stosownie do przypadku, zapewniają zgodność przekazania zadań z planem przejściowym.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po takim przekazaniu obowiązków zgodnie z ust. 1 i 2 Agencja staje się organem właściwym do celów przekazanego obowiązku, a dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie są zwolnione z tego obowiązku. W odniesieniu do wywiązywania się przez Agencję z tego obowiązku stosuje się przepisy rozdziałów IV i V.

3.  Po takim przekazaniu zadań zgodnie z ust. 1 i 2 Agencja staje się organem właściwym do celów przekazanych zadań z zakresu certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, a właściwy organ krajowy danego państwa członkowskiego lub danych państw członkowskich jest zwolniony z tego obowiązku. W odniesieniu do wywiązywania się przez Agencję z przekazanych zadań stosuje się przepisy rozdziałów IV i V.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Poziom nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do organizacji wnioskującej do Agencji o wykonanie tych obowiązków w żadnym przypadku nie może być niższy niż poziom obowiązujący pierwotnie właściwe organy krajowe.

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przepisy art. 53 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do każdego przekazania obowiązków zgodnie z niniejszym artykułem.

4.  Przepisy art. 53 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do każdego przekazania zadań zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli zgodnie z ust. 1 organizacja zwróciła się do Agencji z wnioskiem o przejęcie funkcji właściwego organu odpowiedzialnego i wniosek ten został przyjęty, dana organizacja może w każdej chwili postanowić wycofać się z tej decyzji, występując z wnioskiem do właściwych organów krajowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej główne miejsce prowadzenia działalności, o ponowne przejęcie odpowiedzialności za certyfikację, nadzór i egzekwowanie przepisów. W takim przypadku przepisy ust. 1 do 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mechanizm nadzoru w sytuacjach nadzwyczajnych

Wiążący mechanizm pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może zalecić państwu członkowskiemu przekazanie obowiązków zgodnie z art. 53, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1.  Agencja zaleca państwu członkowskiemu ustanowienie mechanizmu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z art. 53, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli dane państwo członkowskie nie wprowadziło w życie zalecenia Agencji ani nie usunęło nieprawidłowości w terminie 3 miesięcy od daty tego zalecenia, Komisja, jeżeli uzna, że spełnione są warunki określone w ust. 1, może postanowić o tymczasowym przekazaniu Agencji odpowiedzialności za określone zadania w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów. Decyzję taką podejmuje się w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2. W należycie uzasadnionych, szczególnie pilnych przypadkach związanych z bezpieczeństwem lotnictwa Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 116 ust. 4, akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.

2.  Jeżeli dane państwo członkowskie nie wprowadziło w życie zalecenia Agencji ani nie usunęło nieprawidłowości w terminie 3 miesięcy od daty tego zalecenia, Komisja, jeżeli uzna, że powstała sytuacja zagraża bezpieczeństwu lotniczemu, przyjmuje akty wykonawcze, na mocy których tymczasowo wyznacza się Agencję jako właściwy organ odpowiedzialny za określone zadania w zakresie certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2. W należycie uzasadnionych, szczególnie pilnych przypadkach związanych z bezpieczeństwem lotnictwa Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 116 ust. 4, akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2, dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości określonych w art. 73 w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz jeżeli pozostałe środki służące do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym środki przewidziane w art. 56 i rozporządzeniu (WE) nr 2111/2005, byłyby nieproporcjonalne lub nieodpowiednie.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Począwszy od dnia, w którym decyzja wykonawcza, o której mowa w ust. 2, staje się skuteczna, Agencja regularnie ocenia, czy warunek w ust. 1 lit. c) Jest nadal spełniony. Jeżeli uzna, że warunek ten nie jest już spełniony, wydaje Komisji zalecenie zakończenia tymczasowego przekazania obowiązków.

3.  Począwszy od dnia, w którym akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2, stają się skuteczne, Agencja regularnie – zgodnie z harmonogramem określonym w porozumieniu z danym państwem członkowskim – ocenia, czy warunek w ust. 1 jest nadal spełniony. Jeżeli uzna, że warunek ten nie jest już spełniony, wydaje Komisji zalecenie zakończenia obowiązkowego wsparcia w zakresie tych obowiązków.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, uwzględniając to zalecenie, że warunek w ust. 1 lit. c) nie jest już spełniony, podejmuje decyzję o zakończeniu tymczasowego przekazania obowiązków Agencji.

Jeżeli Komisja uzna, uwzględniając to zalecenie, że warunek w ust. 1 lit. c) nie jest już spełniony, podejmuje decyzję o zakończeniu tymczasowego wsparcia w zakresie tych obowiązków.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Po takim przekazaniu obowiązków zgodnie z ust. 2 Agencja staje się organem właściwym do celów przekazanego obowiązku, a dane państwo członkowskie jest zwolnione z tego obowiązku. W odniesieniu do wywiązywania się przez Agencję z tego obowiązku stosuje się przepisy rozdziałów IV i V.

5.  Po takim wyznaczeniu, o którym mowa w ust. 2, Agencja staje się organem właściwym do celów wykonywania określonych zadań z zakresu certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów, a właściwy organ krajowy danego państwa członkowskiego jest zwolniony z tego obowiązku. W odniesieniu do wywiązywania się przez Agencję z obowiązku przekazanego jej w wyniku tego wyznaczenia stosuje się przepisy rozdziałów IV i V.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Działając tymczasowo w charakterze właściwego organu na podstawie niniejszego artykułu, Agencja zapewnia danemu państwu członkowskiemu niezbędną pomoc techniczną w celu wspierania tego państwa członkowskiego w jak najszybszym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Podczas prowadzenia dochodzeń na podstawie art. 71 Agencja w możliwie największym zakresie korzysta z pomocy ekspertów i innego personelu dostępnego w danym państwie członkowskim.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. l), art. 25 ust. 1 lit. f) i art. 44 ust. 1 lit. e).

b)  aktach delegowanych przyjętych na podstawie ust. 1a, które zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa, jaki przewiduje niniejsze rozporządzenie, i określają procedury i warunki osiągania i utrzymywania niezbędnej pewności co do systemów regulacyjnych państw trzecich.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby osiągnąć i utrzymać pewność co do systemów regulacyjnych państw trzecich, o których mowa w lit. b), Agencja jest upoważniona do przeprowadzania niezbędnych ocen i ewaluacji technicznych przepisów państw trzecich oraz zagranicznych organów lotniczych. W celu przeprowadzenia takich ocen i ewaluacji Agencja może dokonać uzgodnień roboczych zgodnie z art. 77 ust. 2.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 117 w celu określenia szczegółowych przepisów dotyczących przyjmowania certyfikatów oraz innych dokumentów poświadczających zgodność z zasadami lotnictwa cywilnego wydanych na mocy przepisów państw trzecich.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja i właściwe organy krajowe mogą przydzielać swoje zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru wynikające z niniejszego rozporządzenia kwalifikowanym jednostkom, które zostały akredytowane jako zgodne z kryteriami określonymi w załączniku VI. Agencja i właściwe organy krajowe korzystające z kwalifikowanych jednostek tworzą system akredytacji i oceny zgodności kwalifikowanych jednostek z tymi kryteriami, w momencie akredytacji, a następnie w sposób ciągły.

Agencja i właściwe organy krajowe mogą przydzielać swoje zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru wynikające z niniejszego rozporządzenia kwalifikowanym jednostkom, które zostały akredytowane jako zgodne z kryteriami określonymi w załączniku VI i zgodnie z art. 51 ust. 10 lit. ha). Agencja i właściwe organy krajowe korzystające z kwalifikowanych jednostek tworzą system akredytacji i oceny zgodności kwalifikowanych jednostek z tymi kryteriami, w momencie akredytacji, a następnie w sposób ciągły.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli czas stosowania środków, o których mowa w ust. 1, przekracza osiem kolejnych miesięcy lub jeżeli państwo członkowskie wprowadzało takie same środki wielokrotnie i ich łączny czas trwania przekracza osiem miesięcy, Agencja ocenia, czy warunki określone w ust. 1 zostały spełnione, i w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wydaje Komisji zalecenie dotyczące wyników tej oceny. Agencja włącza to zalecenie do repozytorium utworzonego na mocy art. 63.

Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Agencja ocenia bez nieuzasadnionej zwłoki, czy warunki określone w ust. 1 zostały spełnione.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Agencja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, ocenia bez nieuzasadnionej zwłoki, czy może rozwiązać problem stwierdzony przez państwo członkowskie w drodze podjęcia decyzji, o których mowa w art. 65 ust. 4 akapit pierwszy, tym samym eliminując konieczność podejmowania środków przez państwo członkowskie. Jeżeli Agencja uzna, że może rozwiązać ten problem w ten właśnie sposób, podejmuje odpowiednią decyzję w tej sprawie. Jeżeli uzna, że danego problemu nie można rozwiązać w ten właśnie sposób, zaleca Komisji dokonanie zmiany wszelkich aktów delegowanych lub wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia w sposób, który uzna za niezbędny w świetle zastosowania ust. 1.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Agencja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje Komisji zalecenie w sprawie wyniku tej oceny. Agencja włącza to zalecenie do repozytorium utworzonego na mocy art. 63.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku Komisja ocenia, uwzględniając to zalecenie, czy warunki te zostały spełnione. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, lub nie zgodzi się z wynikiem oceny przeprowadzonej przez Agencję, przyjmuje – w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania tego zalecenia – odpowiednią decyzję wykonawczą, która jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczana w repozytorium utworzonym na mocy art. 63.

skreśla się

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezwłocznie po powiadomieniu o tej decyzji wykonawczej zainteresowane państwo członkowskie zaprzestaje stosowania środków podjętych na mocy ust. 1.

skreśla się

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Agencja bez nieuzasadnionej zwłoki ocenia również, czy problem wskazany przez państwo członkowskie może zostać rozwiązany przez Agencję przez podjęcie decyzji, o których mowa w art. 65 ust. 4 akapit pierwszy, w taki sposób, że środki wprowadzone przez państwo członkowskie nie będą już potrzebne. Jeżeli Agencja uzna, że problem ten można rozwiązać w ten właśnie sposób, podejmuje odpowiednią decyzję w tej sprawie. Jeżeli uzna, że danego problemu nie można rozwiązać w ten właśnie sposób, wydaje zalecenie Komisji w sprawie zmiany aktów delegowanych lub wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia, którą to zmianę uzna za niezbędną w świetle zastosowania ust. 1.

3.  Komisja ocenia, uwzględniając zalecenie Agencji, czy warunki te zostały spełnione.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, lub nie chce zgodzić się z wynikiem oceny przeprowadzonej przez Agencję, przyjmuje – w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania tego zalecenia – odpowiednie akty wykonawcze zawierające jej ustalenia, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczane w repozytorium utworzonym na mocy art. 63.

 

Po poinformowaniu przez Komisję o tych aktach wykonawczych dane państwo członkowskie bezzwłocznie zaprzestaje stosowania środków podjętych na mocy ust. 1.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewniony jest akceptowalny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami, w razie konieczności poprzez zastosowanie środków łagodzących;

b)  zapewniony jest wysoki, jednolity poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami, w razie konieczności poprzez zastosowanie środków łagodzących;

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli czas stosowania wyłączeń, o których mowa w ust. 1, przekracza osiem kolejnych miesięcy lub jeżeli państwo członkowskie przyznawało takie same wyłączenia wielokrotnie i ich łączny czas trwania przekracza osiem miesięcy, Agencja ocenia, czy warunki określone w ust. 1 zostały spełnione, i w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wydaje Komisji zalecenie dotyczące wyników tej oceny. Agencja włącza to zalecenie do repozytorium utworzonego na mocy art. 63.

Jeżeli czas stosowania wyłączeń, o których mowa w ust. 1, przekracza dwa kolejne miesiące lub jeżeli państwo członkowskie przyznawało takie same wyłączenia wielokrotnie i ich łączny czas trwania przekracza dwa miesiące, Agencja ocenia, czy warunki określone w ust. 1 zostały spełnione, i w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania ostatniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wydaje Komisji zalecenie dotyczące wyników tej oceny. Agencja włącza to zalecenie do repozytorium utworzonego na mocy art. 63.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku Komisja ocenia, uwzględniając to zalecenie, czy warunki te zostały spełnione. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, lub nie zgodzi się z wynikiem oceny przeprowadzonej przez Agencję, przyjmuje – w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania tego zalecenia – odpowiednią decyzję wykonawczą, która jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczana w repozytorium utworzonym na mocy art. 63.

W takim przypadku Komisja ocenia, uwzględniając to zalecenie, czy warunki te zostały spełnione. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, lub nie zgodzi się z wynikiem oceny przeprowadzonej przez Agencję, przyjmuje – w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania tego zalecenia – odpowiednie akty wykonawcze, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczane w repozytorium utworzonym na mocy art. 63.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie uzna, że zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w załącznikach można wykazać za pomocą środków innych niż te określone w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz że środki te zapewniają znaczące korzyści w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego lub wydajności dla osób podlegających niniejszemu rozporządzeniu lub dla odnośnych organów, może przedłożyć Komisji oraz Agencji, za pośrednictwem repozytorium utworzonego na mocy art. 63, uzasadniony wniosek o zmianę aktu delegowanego lub wykonawczego, tak aby umożliwić wykorzystanie tych innych środków.

Jeżeli państwo członkowskie uzna, że zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w załącznikach można wykazać za pomocą środków innych niż te określone w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz że środki te zapewniają znaczące korzyści w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, może przedłożyć Komisji oraz Agencji, za pośrednictwem repozytorium utworzonego na mocy art. 63, uzasadniony wniosek o zmianę aktów delegowanych lub wykonawczych, tak aby umożliwić wykorzystanie tych innych środków, wykazując konieczność wykorzystania tych innych środków, a także warunki określone w celu osiągnięcia takiego samego poziomu bezpieczeństwa.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku Agencja bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje zalecenie Komisji dotyczące tego, czy wniosek państwa członkowskiego spełnia warunki określone w akapicie pierwszym.

W takim przypadku Agencja w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku wydaje zalecenie Komisji dotyczące tego, czy wniosek państwa członkowskiego spełnia warunki określone w akapicie pierwszym.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja koordynuje na szczeblu unijnym gromadzenie, wymianę i analizę informacji o sprawach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia. W tym celu Agencja może zawierać porozumienia administracyjne dotyczące gromadzenia, wymiany i analizy informacji z osobami fizycznymi i prawnymi objętymi niniejszym rozporządzeniem lub ze stowarzyszeniami takich osób.

2.  Agencja koordynuje na szczeblu unijnym gromadzenie, wymianę i analizę informacji o sprawach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym w sytuacji statku powietrznego w niebezpieczeństwie, zabezpieczone dane lotu i nagrania głosu z kabiny pilotów przesyłane do naziemnej bazy danych do celów badania wypadków i zapobiegania im. W tym celu Agencja może zawierać porozumienia administracyjne dotyczące gromadzenia, wymiany i analizy informacji z osobami fizycznymi i prawnymi objętymi niniejszym rozporządzeniem lub ze stowarzyszeniami takich osób. Przedmiotowe porozumienia powinny przewidywać wykorzystywanie istniejących kanałów w możliwie najszerszym zakresie, nie powinny wprowadzać żadnych dodatkowych wymogów w zakresie certyfikacji, powinny unikać dodatkowych obciążeń administracyjnych i uwzględniać potrzebę ochrony danych.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wniosek Komisji Agencja analizuje pilne lub ważne kwestie wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby właściwe organy krajowe współpracują z Agencją w celu przeprowadzenia takiej analizy.

3.  Na wniosek Komisji Agencja analizuje pilne lub ważne kwestie wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy krajowe współpracują z Agencją w celu przeprowadzenia takiej analizy.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W celu informowania społeczeństwa o ogólnym poziomie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Unii Agencja corocznie publikuje sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa. Sprawozdanie to zawiera analizę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ogólnego, sformułowaną w sposób prosty i łatwy do zrozumienia, wraz z informacją o tym, czy istnieje zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa.

6.  W celu informowania społeczeństwa o ogólnym poziomie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Unii Agencja corocznie oraz – w szczególnych sytuacjach i w razie potrzeby – publikuje sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa. Sprawozdanie to zawiera analizę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ogólnego, sformułowaną w sposób prosty i łatwy do zrozumienia, wraz z informacją o tym, czy istnieje zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pracownicy i personel kontraktowy, którzy przekazują informacje w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie nie mogą ze względu na przekazane informacje podlegać żadnym konsekwencjom ze strony swojego pracodawcy lub organizacji, dla której świadczą usługi.

Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy i personel kontraktowy, którzy przekazują informacje w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie nie podlegali żadnym konsekwencjom ze strony swojego pracodawcy lub organizacji, dla której świadczą usługi, ze względu na przekazane informacje.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  certyfikatach wydanych i deklaracjach otrzymanych przez Agencję i właściwe organy krajowe zgodnie z przepisami rozdziału III oraz art. 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 i 70;

a)  certyfikatach wydanych i deklaracjach otrzymanych przez Agencję i właściwe organy krajowe zgodnie z przepisami rozdziału III oraz art. 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 i 70;

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  danych dotyczących lotnictwa w ogóle w Unii, łącznie z liczbą zarejestrowanych statków powietrznych i wydanych licencji pilota, a także związanych z nimi zezwoleń;

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit 2 – litera m b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mb)  zalecaniach i wiążących wytycznych Agencji dotyczących lotów nad strefami ogarniętymi konfliktem, wydawanych zgodnie z art. 76 ust. 3;

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO UNII EUROPEJSKIEJ

AGENCJA LOTNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejszym ustanawia się Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej.

1.  Niniejszym ustanawia się Agencję Lotnictwa Unii Europejskiej.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  propaguje obowiązujące w Unii Europejskiej normy i przepisy w zakresie lotnictwa na szczeblu międzynarodowym poprzez nawiązywanie stosownej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  współpracuje z innymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii w dziedzinach, w których ich działania dotyczą aspektów technicznych lotnictwa cywilnego.

i)  współpracuje z innymi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii w dziedzinach, w których ich działania dotyczą aspektów technicznych lotnictwa cywilnego i w tym przypadku Agencja nie ponosi kosztów takich działań.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, na wniosek, wspiera Komisję w przygotowaniu propozycji zmian do niniejszego rozporządzenia oraz do aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie. Dokumenty, które Agencja przedkłada Komisji w tym celu, mają formę opinii.

1.  Agencja, na wniosek Komisji lub jakiejkolwiek osoby prawnej bądź fizycznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu, wspiera Komisję w przygotowaniu propozycji zmian do niniejszego rozporządzenia oraz do aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie. W propozycjach takich w miarę możliwości określa się wymogi ukierunkowane na cele do osiągnięcia, jednocześnie umożliwiając wybór różnych środków służących osiągnięciu tych celów. Dokumenty, które Agencja przedkłada Komisji w tym celu, mają formę opinii.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja podejmuje odpowiednie decyzje na potrzeby stosowania art. 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 73.

Agencja podejmuje odpowiednie decyzje na potrzeby stosowania art. 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 i 73.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może przyznawać wyłączenia osobom fizycznym lub prawnym, którym wydała certyfikat, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 60 ust. 1. W takim przypadku Agencja niezwłocznie powiadamia Komisję i państwa członkowskie, za pośrednictwem repozytorium utworzonego na mocy art. 63, o przyznanych wyłączeniach, ich przyczynach oraz, w stosownych przypadkach, o zastosowanych niezbędnych środkach łagodzących. Jeżeli czas stosowania wyłączenia przekracza osiem kolejnych miesięcy lub jeżeli Agencja przyznała to samo wyłączenie wielokrotnie i jego łączny czas trwania przekracza osiem miesięcy, Komisja ocenia, czy warunki te zostały spełnione, oraz, jeżeli uzna, że tak nie jest, przyjmuje odpowiednią decyzję wykonawczą, która publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczana w repozytorium utworzonego na mocy art. 63. Niezwłocznie po powiadomieniu o tej decyzji wykonawczej Agencja cofa wyłączenie.

Agencja może przyznawać wyłączenia osobom fizycznym lub prawnym, którym wydała certyfikat, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 60 ust. 1.

 

Gdy wyłączenia te wykraczają poza szczególne kompetencje Agencji, które określono w art. 66 ust. 1 i ust. 2 lit. a), Agencja niezwłocznie powiadamia Komisję i państwa członkowskie, za pośrednictwem repozytorium utworzonego na mocy art. 63, o przyznanych wyłączeniach, ich przyczynach oraz, w stosownych przypadkach, o zastosowanych niezbędnych środkach łagodzących.

 

Dodatkowo, jeżeli czas stosowania wyłączenia przekracza dwa kolejne miesiące lub jeżeli Agencja przyznała to samo wyłączenie wielokrotnie i jego łączny czas trwania przekracza dwa miesiące, Komisja ocenia, czy warunki te zostały spełnione, oraz, jeżeli uzna, że tak nie jest, przyjmuje odpowiednie akty wykonawcze zawierające jej ustalenia, które publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i umieszczane w repozytorium utworzonym na mocy art. 63.

 

Niezwłocznie po powiadomieniu o tych aktach wykonawczych Agencja cofa wyłączenie.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Agencja wydaje odpowiednie wiążące wytyczne na potrzeby stosowania art. 68 ust. 2 lit. ba).

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Agencja reaguje bez nieuzasadnionej zwłoki na pilne problemy z zakresu bezpieczeństwa objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, określając działania naprawcze, które mają zostać podjęte przez właściwe organy krajowe lub osoby fizyczne i prawne objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, oraz przekazując tym właściwym organom krajowym i osobom odpowiednie informacje, w tym wytyczne i zalecenia, jeżeli jest to konieczne do zagwarantowania realizacji celów określonych w art. 1.

6.  Agencja reaguje bez nieuzasadnionej zwłoki na pilne problemy z zakresu bezpieczeństwa objęte zakresem niniejszego rozporządzenia i w swoim obszarze kompetencji, określając działania naprawcze, które mają zostać podjęte przez właściwe organy krajowe lub osoby fizyczne i prawne objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, aby zagwarantować realizację celów określonych w art. 1. Agencja przekazuje informacje dotyczące działań naprawczych tym właściwym organom krajowym i tym osobom, dla których dany organ jest organem właściwym.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) i w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i), Agencja, w stosownych przypadkach i jak określono w konwencji chicagowskiej lub jej załącznikach, w imieniu państw członkowskich pełni funkcje i wykonuje zadania państwa projektowania, produkcji lub rejestracji, jeżeli te funkcje i zadania wiążą się z certyfikacją projektu oraz obowiązkową informacją o ciągłej zdatności do lotu. W tym celu Agencja w szczególności:

1.  W odniesieniu do wyrobów, części i wyposażenia nieinstalowanego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), Agencja, w stosownych przypadkach i jak określono w konwencji chicagowskiej lub jej załącznikach, w imieniu państw członkowskich pełni funkcje i wykonuje zadania państwa projektowania, produkcji lub rejestracji, jeżeli te funkcje i zadania wiążą się z certyfikacją projektu oraz obowiązkową informacją o ciągłej zdatności do lotu. W tym celu Agencja w szczególności:

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  odpowiada za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do certyfikatów typu, ograniczonych certyfikatów typu, certyfikatów zmian, w tym uzupełniających certyfikatów typu, oraz zatwierdzeń projektów reperacji w odniesieniu do projektu wyrobów zgodnie z art. 11 i art. 17 ust. 1 lit. b);

f)  odpowiada za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów typu, ograniczonych certyfikatów typu, certyfikatów zmian, w tym uzupełniających certyfikatów typu, oraz zatwierdzeń projektów reperacji w odniesieniu do projektu wyrobów zgodnie z art. 11 i art. 17 ust. 1 lit. b);

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  odpowiada za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do certyfikatów dla projektu części i wyposażenia nieinstalowanego zgodnie z art. 12 i 13;

g)  odpowiada za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów dla projektu części i wyposażenia nieinstalowanego zgodnie z art. 12 i 13;

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  zapewnia funkcje w zakresie ciągłej zdatności do lotu związane z projektem wyrobów oraz z projektem części i wyposażenia nieinstalowanego, które certyfikowała i w odniesieniu do których sprawuje nadzór, między innymi przez reakcję bez nieuzasadnionej zwłoki na problemy bezpieczeństwa lub ochrony oraz wydawanie i upowszechnianie odpowiednich obowiązkowych informacji.

i)  zapewnia funkcje w zakresie ciągłej zdatności do lotu związane z projektem wyrobów oraz z projektem części i wyposażenia nieinstalowanego, które certyfikowała i w odniesieniu do których sprawuje nadzór, między innymi przez reakcję bez nieuzasadnionej zwłoki na problemy bezpieczeństwa lotniczego lub ochrony oraz wydawanie i upowszechnianie odpowiednich obowiązkowych informacji.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do:

2.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do:

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do zatwierdzenia organizacji szkolących pilotów i personel pokładowy oraz centrów medycyny lotniczej, o których mowa w art. 22, jeżeli te organizacje i centra mają główne miejsce prowadzenia działalności poza terytorium, za które odpowiada państwo członkowskie na mocy konwencji chicagowskiej.

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do zatwierdzenia organizacji szkolących pilotów i personel pokładowy oraz centrów medycyny lotniczej, o których mowa w art. 22, jeżeli te organizacje i centra mają główne miejsce prowadzenia działalności poza terytorium, za które odpowiada państwo członkowskie na mocy konwencji chicagowskiej.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do certyfikatów szkoleniowych urządzeń symulacji lotu zgodnie z art. 23 w każdym z następujących przypadków:

2.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów szkoleniowych urządzeń symulacji lotu zgodnie z art. 23 w każdym z następujących przypadków:

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 67a

 

Wyposażenie lotniska mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa

 

W odniesieniu do wyposażenia lotniska mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, o którym to wyposażeniu mowa w art. 31, Agencja:

 

a)   określa szczegółowe specyfikacje dotyczące wyposażenia lotniska mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, które podlegają certyfikacji zgodnie z art. 31, i powiadamia o tych specyfikacjach wnioskodawcę;

 

b)   odpowiada za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów dotyczących wyposażenia lotniska mającego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i oświadczeń dotyczących tego wyposażenia zgodnie z art. 31.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 67b

 

Certyfikacja operatorów lotniczych

 

Agencja, w stosownych przypadkach i zgodnie z konwencją chicagowską lub załącznikami do niej, w imieniu państw członkowskich pełni funkcje i realizuje zadania państwa operatora w odniesieniu do danych operatorów lotniczych wspomnianych w art. 27 ust. 1 i zaangażowanych w operacje zarobkowego transportu lotniczego:

 

a)   między lotniskami położonymi na terytoriach różnych państw członkowskich;

 

b)   obejmujące lotnisko położone poza terytorium państwa członkowskiego.

 

W tym celu Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do tych operatorów.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do:

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do:

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  certyfikatów dla organizacji oraz deklaracji złożonych przez organizacje, o których mowa w art. 37, jeżeli organizacje te są zaangażowane w projektowanie, produkcję lub obsługę techniczną ogólnoeuropejskich systemów oraz części składowych ATM/ANS;

c)  certyfikatów dla organizacji oraz deklaracji złożonych przez organizacje, o których mowa w art. 37, jeżeli organizacje te są zaangażowane w projektowanie, produkcję lub obsługę techniczną ogólnoeuropejskich systemów oraz części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność;

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  deklaracji złożonych przez instytucje zapewniające ATM/ANS, którym Agencja wydała certyfikat zgodnie z lit. a) i b) w odniesieniu do systemów i części składowych ATM/ANS, które zostały wprowadzone do użytkowania przez te instytucje zgodnie z art. 38 ust. 1.

d)  deklaracji złożonych przez instytucje zapewniające ATM/ANS, którym Agencja wydała certyfikat zgodnie z lit. a) i b) w odniesieniu do systemów i części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność, które zostały wprowadzone do użytkowania przez te instytucje zgodnie z art. 38 ust. 1.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 39, jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do certyfikatów i deklaracji dotyczących systemów i części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność zgodnie z art. 38 ust. 2.

b)  jeżeli tak określono w aktach delegowanych przyjętych na mocy art. 39, jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów i deklaracji dotyczących systemów i części składowych ATM/ANS, od których zależy bezpieczeństwo lub interoperacyjność zgodnie z art. 38 ust. 2.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aby zagwarantować ciągłość zapewniania ATM/ANS w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, Agencja, w ścisłej współpracy z menedżerem sieci, wydaje wiążące wytyczne zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 39 ust. 1 lit. a).

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do certyfikatów dla organizacji szkolących kontrolerów ruchu lotniczego, o których mowa w art. 42, jeżeli organizacje te mają główne miejsce prowadzenia działalności poza terytorium, za które odpowiada państwo członkowskie na mocy konwencji chicagowskiej, oraz, w stosownych przypadkach, dla ich personelu.

Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do certyfikatów dla organizacji szkolących kontrolerów ruchu lotniczego, o których mowa w art. 42, jeżeli organizacje te mają główne miejsce prowadzenia działalności poza terytorium, za które odpowiada państwo członkowskie na mocy konwencji chicagowskiej, oraz, w stosownych przypadkach, dla ich personelu.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 3 w odniesieniu do zezwoleń na operacje, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2, oraz deklaracje złożone przez operatorów, o których mowa w art. 49 ust. 2, chyba że państwo członkowskie pełni funkcje i realizuje zadania państwa operatora w odniesieniu do danych operatorów.

1.  Agencja jest odpowiedzialna za zadania związane z certyfikacją, nadzorem i egzekwowaniem przepisów zgodnie z art. 51 ust. 2 w odniesieniu do zezwoleń na operacje, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2, oraz deklaracje złożone przez operatorów, o których mowa w art. 49 ust. 2, chyba że państwo członkowskie pełni funkcje i realizuje zadania państwa operatora w odniesieniu do danych operatorów.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja, na wniosek, wspiera Komisję w wykonaniu rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 przez przeprowadzanie niezbędnych ocen operatorów z państw trzecich i organów odpowiedzialnych za nadzór nad nimi, w tym wizyt na miejscu. Przedkłada ona Komisji wyniki tych ocen wraz z odpowiednimi zaleceniami.

3.  Agencja, na wniosek, wspiera Komisję w wykonaniu rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 przez przeprowadzanie wszelkich niezbędnych ocen bezpieczeństwa dotyczących operatorów z państw trzecich i organów odpowiedzialnych za nadzór nad nimi, w tym wizyt na miejscu. Przedkłada ona Komisji wyniki tych ocen wraz z odpowiednimi zaleceniami.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek Agencji Komisja może nałożyć na osobę prawną lub fizyczną, której wydała certyfikat lub która złożyła jej deklarację, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, przynajmniej jedno z poniższych:

1.  Na wniosek Agencji Komisja nakłada na osobę prawną lub fizyczną, której wydała certyfikat lub która złożyła jej deklarację, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, przynajmniej jedno z poniższych:

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wysokość grzywien nie może przekraczać 4 % rocznego przychodu lub obrotu danej osoby prawnej lub fizycznej. Wysokość kary okresowej nie może przekraczać 2,5 % średniego dziennego przychodu lub obrotu danej osoby prawnej lub fizycznej.

Wysokość grzywien nie może przekraczać 4 % rocznego przychodu lub obrotu osiągniętego przez daną osobę prawną lub fizyczną w wyniku działalności związanej z naruszeniem. Wysokość kary okresowej nie może przekraczać 2,5 % średniego dziennego przychodu lub obrotu danej osoby fizycznej lub prawnej.

Amendment    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72– ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja nakłada grzywny i okresowe kary pieniężne na mocy ust. 1, tylko jeżeli inne środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych przyjętych na jego podstawie, służące rozwiązaniu kwestii takich naruszeń, są nieadekwatne lub nieproporcjonalne.

3.  Komisja nakłada grzywny i okresowe kary pieniężne na mocy ust. 1 w przypadkach, gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, wpływają na zachowanie bezpieczeństwa lub ochronę środowiska, i jeżeli inne środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych przyjętych na jego podstawie, służące rozwiązaniu kwestii takich naruszeń, okażą się niewystarczające lub nieproporcjonalne.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  badania, kopiowania lub pobierania wyciągów z wszelkich dokumentów, rejestrów lub danych przechowywanych przez te organy i osoby lub im dostępnych, bez względu na rodzaj nośnika, na którym informacje te są przechowywane.

d)  badania, kopiowania lub pobierania wyciągów z wszelkich dokumentów, rejestrów lub danych, właściwych do celów prowadzonych inspekcji lub działań monitorujących przechowywanych przez te organy i osoby lub im dostępnych, bez względu na rodzaj nośnika, na którym informacje te są przechowywane.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja publikuje zestawienie informacji o stosowaniu przez każde państwo członkowskie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie. Agencja umieszcza te informacje w corocznym sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 61 ust. 6.

7.  Agencja publikuje zestawienie informacji o stosowaniu przez każde państwo członkowskie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie, w tym zestawienie wyników inspekcji przeprowadzonych przez Agencję. Agencja umieszcza te informacje w corocznym sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 61 ust. 6.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 73a

 

Wspólna kultura certyfikacji i nadzoru

 

Agencja odgrywa czynną rolę w tworzeniu wspólnej kultury certyfikacji i nadzoru, a także w tworzeniu spójnych praktyk urzędowych, aby zapewnić realizację celów określonych w art. 1. W tym celu, a także uwzględniając wyniki swoich działań monitorujących, Agencja prowadzi przynajmniej następujące działania:

 

a)   organizacja systemu oceny wzajemnej właściwych organów w celu budowy potencjału i przekazywania wiedzy;

 

b)   zapewnianie niezbędnej koordynacji celem umożliwienia wymiany personalnej między organami krajowymi;

 

c)   konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami – stosownie do potrzeb – dotyczące postępów osiągniętych w zakresie działań monitorujących.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja pomaga państwom członkowskim i Komisji w określeniu najważniejszych tematów badawczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego w celu zapewnienia spójności i koordynacji działań badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych oraz polityki wchodzącej w zakres niniejszego rozporządzenia.

1.  Agencja pomaga Komisji w identyfikacji priorytetowych tematów badań, aby przyczyniać się do stałego postępu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, a także do ułatwiania swobodnego przepływu towarów i osób oraz do poprawy konkurencyjności przemysłu lotniczego Unii. Ponadto Agencja pomaga państwom członkowskim i Komisji w określeniu najważniejszych tematów badawczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, m.in. w obszarach takich jak bezpieczeństwo, ochrona, klimat i ochrona środowiska, w celu zapewnienia spójności i koordynacji działań badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych oraz polityki wchodzącej w zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środki podejmowane przez Agencję do celów certyfikacji projektu wyrobów zgodnie z art. 11 w odniesieniu do emisji i hałasu mają na celu zapobieganie znaczącym szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka powodowanym przez działania w zakresie lotnictwa cywilnego.

1.  Środki podejmowane przez Agencję do celów certyfikacji projektu wyrobów zgodnie z art. 11 oraz w ramach międzynarodowych norm i zalecanych praktyk, w odniesieniu do emisji z cywilnych statków powietrznych i do hałasu, mają na celu zapobieganie skutkom, co do których wykazano, że powodują znaczne szkody dla klimatu, środowiska naturalnego i zdrowia człowieka w następstwie działań w zakresie lotnictwa cywilnego, zwracając należytą uwagę na korzyści środowiskowe, wykonalność pod względem technicznym oraz potencjał gospodarczy.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, Komisja, Agencja oraz inne instytucje, organy, urzędy i agencje Unii mogą, w zakresie swoich kompetencji, współpracować w kwestiach dotyczących środowiska, w tym w kwestiach zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady21, w celu zapewnienia uwzględnienia współzależności pomiędzy ochroną środowiska, zdrowiem człowieka i innymi dziedzinami technicznymi w lotnictwie cywilnym.

2.  Państwa członkowskie, Komisja, Agencja oraz inne instytucje, organy, urzędy i agencje Unii współpracują, w zakresie swoich kompetencji, w kwestiach dotyczących środowiska, w tym w kwestiach zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady21, w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21a oraz w rozporządzeniu REACH, w celu zapewnienia uwzględnienia współzależności między klimatem a ochroną środowiska, zdrowiem człowieka i innymi dziedzinami technicznymi w lotnictwie cywilnym, a także zwrócenia należytej uwagi na korzyści środowiskowe, wykonalność pod względem technicznym oraz potencjał gospodarczy, a także na ramy międzynarodowych norm i zalecanych praktyk.

__________________

__________________

21 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

21 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

 

21a Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja pomaga Komisji w określaniu i koordynacji polityki oraz działań w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym, w szczególności poprzez prowadzenie badań, symulacje i doradztwo techniczne.

3.  Agencja pomaga Komisji w określaniu i koordynacji polityki oraz działań w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym, w szczególności poprzez prowadzenie badań, symulacje i doradztwo techniczne w dziedzinach, w których istnieją współzależności między ochroną środowiska, zdrowiem ludzkim i innymi obszarami technicznymi lotnictwa cywilnego.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W celu informowania zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa Agencja co trzy lata publikuje przegląd środowiskowy, który zawiera obiektywną analizę stanu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym w Unii.

4.  W celu informowania zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa Agencja nie rzadziej niż co trzy lata publikuje przegląd środowiskowy, który zawiera obiektywną analizę stanu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym w Unii. Opracowując ten przegląd, Agencja bazuje głównie na informacjach, którymi dysponują już instytucje i organy Unii, a także na informacjach dostępnych publicznie. Agencja wydaje także zalecenia w celu osiągnięcia większej skuteczności ochrony środowiska zgodnie z międzynarodowymi standardami i zalecanymi praktykami. Ponadto Agencja wydaje zalecenia w celu unikania luk i powielania działań w systemie poprzez zapewnienie wskazania, planowania, koordynacji i spójności poszczególnych środków unijnych niezbędnych w tej dziedzinie.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ochrona lotnictwa

Współzależności między bezpieczeństwem a ochroną lotnictwa cywilnego

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie, Komisja i Agencja współpracują w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w celu zapewnienia uwzględnienia współzależności między bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego a ochroną.

1.  Agencja, państwa członkowskie oraz Komisja współpracują w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w przypadkach, w których istnieją współzależności między bezpieczeństwem lotnictwa a ochroną.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja, na wniosek, udziela Komisji pomocy technicznej we wdrożeniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/200822, w tym w wykonywaniu inspekcji ochrony i w przygotowaniu środków przyjmowanych na mocy tego rozporządzenia.

2.  W przypadkach, w których istnieją współzależności między bezpieczeństwem lotnictwa a ochroną, Agencja, na wniosek, udziela Komisji pomocy technicznej we wdrożeniu odnośnych przepisów ustawodawczych Unii, w tym w wykonywaniu inspekcji ochrony związanych z systemami w zakresie bezpieczeństwa statków powietrznych, lotnisk i zarządzania ruchem lotniczym, a także w przygotowaniu środków przyjmowanych na mocy tego rozporządzenia.

__________________

 

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72).

 

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji Agencja może wprowadzać niezbędne środki na podstawie art. 65 ust. 6 oraz art. 66 ust. 1 lit. i). Przed wprowadzeniem takich środków Agencja musi uzyskać zgodę Komisji i zasięgnąć opinii państw członkowskich.

3.  Aby przyczynić się do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, Agencja, w razie konieczności, reaguje niezwłocznie na pilny problem mający znaczenie dla wszystkich państw członkowskich tam, gdzie istnieją współzależności między bezpieczeństwem i ochroną lotnictwa cywilnego, a także gdy ten pilny problem jest objęty zakresem niniejszego rozporządzenia.

W tym celu Agencja może:

 

a)   podejmować działania na mocy art. 66 ust. 1 lit. i) w celu wyeliminowania słabych stron konstrukcji statku powietrznego;

 

b)   określić działania naprawcze, które mają zostać podjęte przez właściwe organy krajowe lub osoby prawne i fizyczne objęte przepisami niniejszego rozporządzenia poprzez wydawanie wiążących wytycznych lub zaleceń i przekazywanie tym organom i osobom odnośnych informacji, gdy problem ma wpływ na funkcjonowanie statku powietrznego i wiąże się z zagrożeniami dla lotnictwa cywilnego, których źródłem są strefy konfliktu.

 

Przed wprowadzeniem środków, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), Agencja musi uzyskać zgodę Komisji i zasięgnąć opinii państw członkowskich. Wprowadzając te środki, Agencja bazuje w miarę możliwości na wspólnych unijnych ocenach ryzyka, a także bierze pod uwagę potrzebę szybkiej reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 76a

 

Czynniki społeczno-ekonomiczne

 

1.  Państwa członkowskie, Komisja, Agencja i inne organy współpracują z myślą o uwzględnieniu współzależności między bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego a powiązanymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, m.in. w procedurach regulacyjnych, a także z myślą o wskazaniu środków zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa pod względem społeczno-gospodarczym, jeżeli takowe występują.

 

2.  Zajmując się takimi współzależnościami, Agencja konsultuje się z odnośnymi zainteresowanymi stronami i angażuje je w ten proces.

 

3.   Agencja co trzy lata publikuje przegląd, który zawiera obiektywną analizę podjętych działań i środków, w szczególności tych, które odnoszą się do współzależności między bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego a czynnikami społeczno-ekonomicznymi.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, na wniosek, udziela Komisji pomocy w zarządzaniu relacjami z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem. Pomoc taka przyczynia się w szczególności do harmonizacji przepisów i wzajemnego uznawania certyfikatów.

1.  Agencja udziela Komisji pomocy w zarządzaniu relacjami z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem. Pomoc taka przyczynia się w szczególności do harmonizacji przepisów i wzajemnego uznawania certyfikatów, a także wspiera i chroni interesy europejskiego przemysłu lotniczego.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może współpracować z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi właściwymi w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem. W tym celu Agencja może, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Komisji, ustanowić mechanizmy współpracy z tymi organami i organizacjami międzynarodowymi.

2.  Agencja może współpracować z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi właściwymi w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem. W tym celu Agencja może ustanowić mechanizmy współpracy z tymi organami i organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja udziela pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych odnoszących się do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności ich zobowiązań określonych w konwencji chicagowskiej.

3.  Agencja udziela pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych odnoszących się do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności ich zobowiązań określonych w konwencji chicagowskiej. W związku z tym Agencja działa w charakterze Regionalnej Organizacji ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem w ramach konwencji chicagowskiej oraz uzyskuje niezbędne do tego przywileje.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Jeżeli Agencja uzna, że jej obecność jest niezbędna w celu wsparcia działań w zakresie certyfikacji oraz prac nad innymi kwestiami technicznym, objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, Agencja, w porozumieniu z Komisją, może ustanowić biura w tych państwach trzecich i regionach.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby promować najlepsze praktyki i jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i środków przyjętych na jego podstawie, Agencja może oferować szkolenia, również za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, właściwym organom krajowym, właściwym organom państw trzecich, organizacjom międzynarodowym, osobom prawnym i fizycznym objętym niniejszym rozporządzeniem oraz innym zainteresowanym stronom. Agencja określa i publikuje w swoim publikatorze urzędowym warunki, jakie muszą spełniać zewnętrzni dostawcy szkoleń zatrudniani przez Agencję do celów niniejszego artykułu.

Aby promować najlepsze praktyki i jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i środków przyjętych na jego podstawie, Agencja może przyznawać instytucjom szkoleniowym, w oparciu o ustalone przez siebie normy, prawo do prowadzenia szkoleń dla właściwych organów krajowych, właściwych organów państw trzecich, organizacji międzynarodowych, osób prawnych i fizycznych objętych niniejszym rozporządzeniem oraz innych zainteresowanych stron.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja, na wniosek, udziela pomocy technicznej Komisji, jeżeli Agencja dysponuje odpowiednią wiedzę specjalistyczną we wdrażaniu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności poprzez:

Agencja, na wniosek i ramach swych kompetencji, udziela pomocy technicznej Komisji, jeżeli Agencja dysponuje odpowiednią wiedzę specjalistyczną we wdrażaniu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności poprzez:

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  udział we wdrożeniu centralnego planu ATM, w tym w opracowaniu i wdrożeniu programu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR).

c)  udział we wdrożeniu centralnego planu ATM, w tym w opracowaniu, certyfikacji i wdrożeniu programu i wyników europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR).

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może tworzyć biura terenowe w państwach członkowskich pod warunkiem wyrażenia przez nie zgody, zgodnie z art. 91 ust. 4.

4.  Agencja może tworzyć biura terenowe w państwach członkowskich zgodnie z art. 91 ust. 4 lub, w stosownych przypadkach, w państwach trzecich, zgodnie z art. 77 ust. 6a.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  podejmuje wszystkie decyzje w sprawie utworzenia struktur wewnętrznych Agencji oraz, w stosownych przypadkach, ich zmian;

skreśla się

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  przyjmuje zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do swych członków, a także członków komisji odwoławczej bądź komisji odwoławczych;

p)  przyjmuje zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do swych członków, a także członków komisji odwoławczej bądź komisji odwoławczych, jak również członków grup roboczych i grup ekspertów oraz innych członków personelu nieobjętych regulaminem pracowniczym, które obejmują przepisy dotyczące deklaracji o braku konfliktu interesów, a w stosownych przypadkach, działalności zawodowej w sytuacji po ustaniu stosunku pracy;

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd powołuje organ doradczy reprezentujący pełne spektrum zainteresowanych stron, na które wpływ ma praca Agencji, którego opinii zasięga przed podjęciem decyzji w dziedzinach, o których mowa w ust. 2 lit. c), e), f) i i). Zarząd może również zadecydować o zasięgnięciu opinii organu doradczego w innych sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3. Zarząd nie jest w żadnym przypadku związany opinią organu doradczego.

4.  Zarząd powołuje organ doradczy reprezentujący pełne spektrum zainteresowanych stron, na które wpływ ma praca Agencji, którego opinii zasięga przed podjęciem decyzji w dziedzinach, o których mowa w ust. 2 lit. c), d), e), f), i), t) oraz u). Zarząd może również zadecydować o zasięgnięciu opinii organu doradczego w innych sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3. Zarząd nie jest w żadnym przypadku związany opinią organu doradczego.

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład zarządu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji, z których każdy ma prawo głosu. Każde państwo członkowskie mianuje po jednym członku zarządu oraz po jednym jego zastępcy, który reprezentuje członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch przedstawicieli i ich zastępców. Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna.

1.  W skład zarządu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji, z których każdy ma prawo głosu. Każde państwo członkowskie mianuje po jednym członku zarządu oraz po jednym jego zastępcy, który reprezentuje członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza jednego przedstawiciela i jednego zastępcę. Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna.

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie zarządu i ich zastępcy są mianowani na podstawie ich wiedzy, uznanego doświadczenia i zaangażowania w dziedzinie lotnictwa cywilnego, z uwzględnieniem ich znajomości kwestii zarządczych, administracyjnych i budżetowych, przydatnych na drodze do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Są oni ogólnie odpowiedzialni przynajmniej za politykę bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w ich państwach członkowskich.

2.  Członkowie zarządu i ich zastępcy są mianowani na podstawie ich wiedzy, uznanego doświadczenia i zaangażowania w dziedzinie lotnictwa cywilnego, z uwzględnieniem ich znajomości kwestii zarządczych, administracyjnych i budżetowych, przydatnych na drodze do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organ doradczy, o którym mowa w art. 85 ust. 4, wyznacza czterech swoich członków, którzy uczestniczą w zarządzie w charakterze obserwatora. Reprezentują oni w możliwie najszerszym zakresie różne poglądy reprezentowane w organie doradczym. Ich kadencja trwa 24 miesiące i może zostać przedłużona jednokrotnie o kolejne 24 miesiące.

5.  Organ doradczy, o którym mowa w art. 85 ust. 4, wyznacza czterech swoich członków, którzy uczestniczą w zarządzie w charakterze obserwatora. Reprezentują oni w możliwie najszerszym zakresie różne poglądy reprezentowane w organie doradczym. Ich pierwsza kadencja trwa nie dłużej niż 48 miesięcy i może zostać przedłużona.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 85 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 92 ust. 7, zarząd podejmuje decyzje większością swoich członków z prawem głosu. Na żądanie członka zarządu decyzje, o których mowa w art. 85 ust. 2 lit. k), podejmuje się jednomyślnie.

1.  Nie naruszając przepisów art. 85 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 92 ust. 7, zarząd podejmuje decyzje większością swoich członków z prawem głosu.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wykonawczego określonych w art. 91, służy dyrektorowi wykonawczemu pomocą i doradztwem w zakresie wykonywania decyzji zarządu, mając na uwadze wzmocnienie nadzoru nad zarządzaniem administracyjnym i budżetowym.

c)  bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wykonawczego, służy dyrektorowi wykonawczemu pomocą i doradztwem w zakresie wykonywania decyzji zarządu, mając na uwadze wzmocnienie nadzoru nad zarządzaniem administracyjnym i budżetowym.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sytuacji pilnej potrzeby rada wykonawcza może podejmować określone decyzje tymczasowe w imieniu zarządu, w szczególności w kwestiach administracyjnych, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego, oraz w kwestiach związanych z budżetem. Decyzje te są przedkładane do zatwierdzenia zarządowi na kolejnym jego posiedzeniu.

3.  W sytuacji pilnej potrzeby rada wykonawcza może podejmować określone decyzje tymczasowe w imieniu zarządu, w szczególności w kwestiach administracyjnych, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego, oraz w kwestiach związanych z budżetem. Decyzje te są przedkładane do zatwierdzenia zarządowi na kolejnym jego posiedzeniu. Decyzje podejmuje się większością pięciu spośród siedmiu członków rady wykonawczej. Zarząd może uchylić te decyzje bezwzględną większością głosów.

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W skład rady wykonawczej wchodzi przewodniczący zarządu, dwóch przedstawicieli Komisji oraz sześciu innych członków wyznaczonych przez zarząd spośród jego członków dysponujących prawem głosu. Przewodniczący zarządu jest również przewodniczącym rady wykonawczej. Dyrektor wykonawczy bierze udział w posiedzeniach rady wykonawczej bez prawa głosu. Organ doradczy może wyznaczyć jednego ze swoich członków jako obserwatora.

4.  W skład rady wykonawczej wchodzi przewodniczący zarządu, jeden przedstawiciel Komisji oraz pięciu innych członków wyznaczonych przez zarząd spośród jego członków dysponujących prawem głosu. Przewodniczący zarządu jest również przewodniczącym rady wykonawczej. Dyrektor wykonawczy bierze udział w posiedzeniach rady wykonawczej bez prawa głosu. Organ doradczy, o którym mowa w art. 85 ust. 4, może wyznaczyć jednego ze swoich członków jako obserwatora bez prawa głosu.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada wykonawcza odbywa co najmniej jedno posiedzenie zwyczajne co trzy miesiące. Ponadto rada wykonawcza zbiera się także z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek jej członków.

6.  Rada wykonawcza odbywa co najmniej jedno posiedzenie zwyczajne co trzy miesiące. Ponadto rada wykonawcza zbiera się także z inicjatywy przewodniczącego, dyrektora wykonawczego bądź na wniosek jednej trzeciej jej członków.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 − ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zarząd określa regulamin wewnętrzny rady wykonawczej.

7.  Rada wykonawcza przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przygotowywanie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla zarządu i rady wykonawczej;

l)  opracowywanie planu działania w następstwie wniosków z wewnętrznych lub zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen oraz z dochodzeń przeprowadzanych przez OLAF, a także przedstawianie sprawozdań z postępu prac – dwa razy w roku dla Komisji i regularnie dla zarządu;

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 3 – litera t a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ta)  podejmowanie wszystkich decyzji w sprawie utworzenia struktur wewnętrznych Agencji oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich ich zmian;

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 92 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed powołaniem kandydat wybrany przez zarząd może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Przed powołaniem kandydat wybrany przez zarząd zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 92 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kadencja dyrektora wykonawczego wynosi pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki pracy dyrektora wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed Agencją w przyszłości.

3.  Kadencja dyrektora wykonawczego wynosi pięć lat. W połowie i przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza oceny, w których uwzględnia się wyniki pracy dyrektora wykonawczego oraz zadania i wyzwania stojące przed Agencją w przyszłości. Oceny te przekazywane są właściwej komisji Parlamentu Europejskiego, a po ocenie śródokresowej dyrektor wykonawczy składa oświadczenie przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i udziela odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej komisji.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 93 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W strukturze administracyjnej Agencji tworzy się jedną komisję odwoławczą lub większą ich liczbę. Komisja określa liczbę komisji odwoławczych oraz przydzielone jej lub im zadania poprzez akty wykonawcze przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2.

1.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające jedną komisję odwoławczą w strukturze administracyjnej Agencji. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 93 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja odwoławcza lub komisje odwoławcze odpowiedzialne są za rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w art. 97. Komisja odwoławcza lub komisje odwoławcze zbierają się w miarę potrzeby.

2.  Komisja odwoławcza odpowiedzialna jest za rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w art. 97. Komisja odwoławcza zbiera się w miarę potrzeby.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład komisji odwoławczej wchodzi przewodniczący i dwóch innych członków.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa kwalifikacje wymagane od członków każdej komisji odwoławczej, ich status i stosunek umowny z Agencją, uprawnienia poszczególnych członków w fazie przygotowawczej przed podjęciem decyzji oraz zasady głosowania. Komisja dokonuje tego za pośrednictwem aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2.

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające kwalifikacje wymagane od członków komisji odwoławczej, ich status i stosunek umowny z Agencją, uprawnienia poszczególnych członków w fazie przygotowawczej przed podjęciem decyzji oraz zasady głosowania. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 116 ust. 2.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kadencja członków komisji odwoławczej, w tym przewodniczącego i wszystkich zastępców, wynosi pięć lat i można ją przedłużyć o kolejne pięć lat.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie komisji odwoławczej są niezależni. Podejmując decyzje, nie zwracają się oni o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu ani innego organu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członkowie komisji odwoławczej nie wykonują żadnych innych funkcji w Agencji. Członkowie komisji odwoławczej mogą być zatrudnieni na niepełnym etacie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Członkowie komisji odwoławczej nie mogą być odwołani ze stanowiska ani usunięci z listy zakwalifikowanych kandydatów w czasie trwania ich kadencji, chyba że występują poważne podstawy do takiego odwołania lub usunięcia, a Komisja, po uzyskaniu opinii zarządu, podejmie decyzję o takim skutku.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Członkowie komisji odwoławczej nie biorą udziału w żadnym postępowaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim interes osobisty lub jeżeli wcześniej byli zaangażowani jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania, bądź jeżeli uczestniczyli w podejmowaniu decyzji, stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96– ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli z jednego lub kilku powodów wymienionych w ust. 1 lub jakiegokolwiek innego powodu członek komisji odwoławczej uważa, że nie powinien brać udziału w postępowaniu odwoławczym, informuje o tym odpowiednio komisję odwoławczą.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 96 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każda ze stron postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec któregokolwiek członka komisji odwoławczej z powodów określonych w ust. 1 lub jeżeli wobec danego członka zachodzi podejrzenie o stronniczość. Sprzeciw taki nie jest dopuszczalny, jeżeli znając powód sprzeciwu, strona postępowania odwoławczego przeprowadziła jeden z etapów procedury. Sprzeciw nie może dotyczyć narodowości członka.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 97 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odwołać można się od decyzji Agencji przyjętych na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 lub 115.

1.  Odwołać można się od decyzji Agencji przyjętych na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 lub 115.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 103 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Agencji przyjętych na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 lub 115 można wnosić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyłącznie po wyczerpaniu wszystkich procedur odwoławczych w Agencji.

2.  Skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Agencji przyjętych na mocy art. 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 lub 115 można wnosić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyłącznie po wyczerpaniu wszystkich procedur odwoławczych w Agencji.

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne, zapewniają udział ekspertów zainteresowanych stron lub opierają się na wiedzy specjalistycznej odpowiednich europejskich organów normalizacyjnych lub innych wyspecjalizowanych organów;

b)  zapewniają udział ekspertów zainteresowanych stron lub opierają się na wiedzy specjalistycznej odpowiednich europejskich organów normalizacyjnych lub innych wyspecjalizowanych organów;

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 104 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja, opracowując na podstawie art. 65 ust. 1 i 3 opinie, specyfikacje certyfikacji, akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i materiały zawierające wytyczne, ustala procedurę uprzedniej konsultacji z państwami członkowskimi. W tym celu może ona utworzyć grupę roboczą, do której każde państwo członkowskie ma prawo oddelegować eksperta. Jeżeli wymagana jest konsultacja dotycząca aspektów wojskowych, Agencja włącza do konsultacji również Europejską Agencję Obrony. Jeżeli wymagana jest konsultacja dotycząca ewentualnego oddziaływania społecznego środków Agencji, Agencja włącza do konsultacji zainteresowane strony, w tym partnerów społecznych w UE.

2.  Agencja, opracowując na podstawie art. 65 ust. 1 i 3 opinie, specyfikacje certyfikacji, akceptowalne sposoby spełnienia wymagań i materiały zawierające wytyczne, ustala procedurę uprzedniej konsultacji z państwami członkowskimi. W tym celu może ona utworzyć grupę roboczą, do której każde państwo członkowskie ma prawo oddelegować eksperta. Jeżeli wymagana jest konsultacja dotycząca aspektów wojskowych, Agencja włącza do konsultacji również Europejską Agencję Obrony oraz innych właściwych ekspertów wojskowych. Jeżeli wymagana jest konsultacja dotycząca ewentualnego oddziaływania społecznego, a także oddziaływania na bezpieczeństwo i higienę pracy takich środków Agencji, Agencja włącza do konsultacji unijnych partnerów społecznych oraz inne zainteresowane strony.

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikacjami, wymienionymi w art. 104 ust. 3, opinia publiczna i każda zainteresowana strona szybko otrzymywały obiektywne, pewne i łatwo zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji. Agencja zapewnia, aby przydział zasobów na działania komunikacyjne nie miał niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań, o których mowa w art. 64.

2.  Agencja może uczestniczyć z własnej inicjatywy w działaniach komunikacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikacjami, wymienionymi w art. 104 ust. 3, opinia publiczna i każda zainteresowana strona szybko otrzymywały obiektywne, pewne i łatwo zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji.

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla innych dochodów, dochody Agencji obejmują:

1.  Zapewniając niezależność Agencji i bez uszczerbku dla innych dochodów, dochody Agencji obejmują:

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  grzywny i okresowe kary pieniężne uiszczane zgodnie z art. 72;

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  należności otrzymywane z tytułu wykonywania jako organ zadań związanych z ATM/ANS zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr (XXXX/XXX) w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

f)  dochód z należności otrzymywanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej i jego przepisami wykonawczymi (XXXX/XXX) dotyczącymi wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na pokrycie kosztów wykonywania przez Agencję urzędowych zadań związanych z ATM/ANS;

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do celów ust. 1 lit. f) do urzędowych zadań związanych z ATM/ANS zalicza się zadania, które państwa członkowskie rozpatrywały z myślą o ustanowieniu określonych kosztów na mocy rozporządzenia (WE) nr 550/2004, które zostały przypisane Agencji na mocy niniejszego rozporządzenia, a których nie pokrywają opłaty uiszczone zgodnie z ust. 1 lit. c). Zadania te obejmują między innymi zadania określone w art. 65 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 73 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Przepisy określone w ust. 1 lit. f) są stosowane w przejrzysty sposób pod nadzorem organu nadzorującego skuteczność działania, a także nie powinny doprowadzać do sytuacji, w której użytkownicy przestrzeni powietrznej musieliby uiszczać opłaty dwukrotnie.

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Budżety regulacyjne, opłaty nakładane i pobierane za działania certyfikacyjne oraz należności pobierane przez Agencję są ujmowane oddzielnie w rozliczeniach Agencji.

4.  Budżety regulacyjne, opłaty nakładane i pobierane za działania certyfikacyjne oraz należności pobierane przez Agencję, grzywny i okresowe kary pieniężne oraz należności, o których mowa w ust. 1 lit. f), są ujmowane oddzielnie w rozliczeniach Agencji.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja dostosowuje swoje plany kadrowe i zarządzanie zasobami związanymi z opłatami i należnościami w sposób, który umożliwia szybkie reagowanie na wahania poziomu dochodów z opłat i należności.

5.  W trakcie roku budżetowego Agencja dostosowuje swoje plany kadrowe i zarządzanie zasobami związanymi z dochodami, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w sposób, który umożliwia szybkie reagowanie na obciążenie pracą i wahania tych dochodów.

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Co roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia, i przesyła go zarządowi. Projekt planu zatrudnienia, w odniesieniu do stanowisk finansowanych z opłat i należności, opiera się na ograniczonym zestawie wskaźników zatwierdzonych przez Komisję w celu pomiaru obciążenia pracą i efektywności Agencji oraz określa zasoby wymagane do zaspokojenia w sposób skuteczny i terminowy zapotrzebowania na certyfikację i inne działania Agencji, w tym te wynikające z przeniesienia odpowiedzialności zgodnie z art. 53, 54 i 55. Na podstawie tego projektu zarząd przyjmuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy. Wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji przesyłany jest Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku.

6.  Co roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia, i przesyła go zarządowi. Projekt planu zatrudnienia, w odniesieniu do stanowisk finansowanych z dochodów zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu, opiera się na ograniczonym zestawie wskaźników zatwierdzonych przez Komisję w celu pomiaru obciążenia pracą i efektywności Agencji oraz określa zasoby wymagane do zaspokojenia w sposób skuteczny i terminowy zapotrzebowania na certyfikację i inne działania Agencji, w tym te wynikające z przeniesienia odpowiedzialności zgodnie z art. 53, 54 i 55. Przed zatwierdzeniem zestawu wskaźników do pomiaru obciążenia pracą i efektywności Agencji Komisja zasięga opinii eksperta strony trzeciej oraz organu doradczego zainteresowanych stron działającego w ramach Agencji. Na podstawie tego projektu zarząd przyjmuje wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji na kolejny rok budżetowy. Wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Agencji przesyłany jest Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Odnośna część projektu planu zatrudnienia, o której mowa w ust. 6, i która nawiązuje do dochodów budżetowych zgodnie z art. 4 i odnośnych stanowisk, nie uwzględnia przepisów Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych oraz należytego zarządzania finansami, jeżeli chodzi o redukcję wysokości budżetu i liczby stanowisk.

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Władza budżetowa zatwierdza przydział środków na wkład na rzecz Agencji i przyjmuje plan zatrudnienia Agencji.

10.  Władza budżetowa zatwierdza przydział środków na wkład na rzecz Agencji i przyjmuje plan zatrudnienia Agencji, uwzględniając wskaźniki odnoszące się do obciążenia pracą Agencji oraz jej skuteczności, o których mowa w ust. 6.

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 110 − ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Przed dniem 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu na rok N.

10.  Przed dniem 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu na rok N.

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż w dniu [pięć lat po dacie, o której mowa w art. 127 – Urząd Publikacji wstawia dokładną datę], a następnie co pięć lat, Komisja zleca zgodnie z wytycznymi Komisji przeprowadzenie oceny funkcjonowania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie.

1.  Nie później niż w dniu [trzy lata po dacie, o której mowa w art. 127 – Urząd Publikacji wstawia dokładną datę], a następnie co pięć lat, Komisja zleca zgodnie z wytycznymi Komisji przeprowadzenie oceny funkcjonowania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań, a także wpływu niniejszego rozporządzenia. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie. W ocenie brane są pod uwagę opinie zainteresowanych stron zarówno na poziomie Unii, jak i na poziomie krajowym.

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 113 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi ustalenia z oceny wraz z jej własnymi wnioskami. Ustalenia z oceny są podawane do wiadomości publicznej.

3.  Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i zarządowi ustalenia z oceny wraz z jej własnymi wnioskami. Ustalenia z oceny i zalecenia są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. d), art. 18, art. 25, art. 28, art. 34, art. 39, art. 44, art. 47, art. 50, art. 51 ust. 10, art. 52 ust. 5, art. 72 ust. 4 i art. 115 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. d), art. 18, art. 25, art. 28, art. 34, art. 39, art. 44, art. 47, art. 50, art. 51 ust. 10, art. 52 ust. 5, art. 64 lit. fa), art. 72 ust. 4 i art. 115 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3 lit. d), art. 18, art. 25, art. 28, art. 34, art. 39, art. 44, art. 47, art. 50, art. 51 ust. 10, art. 52 ust. 5, art. 72 ust. 4 i art. 115 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 119 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, które przyjmujące państwo członkowskie ma przeznaczyć dla Agencji, oraz wyposażenia, które zostanie udostępnione przez to państwo członkowskie, wraz ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do dyrektora wykonawczego, członków zarządu, pracowników Agencji, a także członków ich rodzin, określa się w porozumieniu w sprawie siedziby między Agencją a państwem członkowskim, w którym siedziba jest zlokalizowana, zawartym po uzyskaniu zgody zarządu i nie później niż [Urząd Publikacji wstawi dokładną datę – dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, które przyjmujące państwo członkowskie ma przeznaczyć dla Agencji, oraz wyposażenia, które zostanie udostępnione przez to państwo członkowskie, wraz ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do dyrektora wykonawczego, członków zarządu, pracowników Agencji, a także członków ich rodzin, określa się w porozumieniu w sprawie siedziby między Agencją a państwem członkowskim, w którym siedziba jest zlokalizowana, zawartym po uzyskaniu zgody zarządu i nie później niż [Urząd Publikacji wstawi dokładną datę – jeden rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 traci moc.

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 traci moc.

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 traci moc, przy czym:

 

a)   art. 5, 6 i 6a oraz załączniki III i IV do tego rozporządzenia mają nadal zastosowanie do celów deklaracji do chwili wejścia w życie odnośnych aktów delegowanych, o których mowa w art. 39 niniejszego rozporządzenia;

 

b)   art. 4 i 7 tego rozporządzenia mają zastosowanie do chwili wejścia w życie odnośnych aktów delegowanych, o których mowa w art. 39 niniejszego rozporządzenia.

 

Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 123 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008

Artykuł 4 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  posiada ono ważny AOC, wydany przez organ krajowy państwa członkowskiego lub przez Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej;

b)  posiada ono ważny AOC, wydany przez organ krajowy państwa członkowskiego lub przez Agencję Lotnictwa Unii Europejskiej;

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 123 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008

Artykuł 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

2.   Umowa leasingu bez załogi, której stroną jest wspólnotowy przewoźnik lotniczy, lub umowa leasingu z załogą, na mocy której wspólnotowy przewoźnik lotniczy jest leasingobiorcą statku powietrznego z załogą eksploatowanego przez operatora z państwa trzeciego podlega uprzedniej zgodzie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [XX/XXX uzupełnić odniesienie do niniejszego rozporządzenia] oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

 

b)   dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

 

5.   Wspólnotowy przewoźnik lotniczy, leasingujący statek powietrzny bez załogi zarejestrowany w państwie trzecim, uzyskuje uprzednią zgodę od organu odpowiedzialnego za jego AOC. Właściwy organ wydaje zgodę zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [XX/XXX uzupełnić odniesienie do niniejszego rozporządzenia] oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

 

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 125 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 376/2014

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zdarzeń i innych informacji związanych z bezpieczeństwem dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, dla których nie są wymagane certyfikat ani deklaracja zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr RRRR/N[...] [odesłanie do nowego rozporządzenia], chyba że zdarzenie lub inne informacje związane z bezpieczeństwem dotyczące bezzałogowych statków powietrznych doprowadziło do śmierci lub poważnego urazu osób lub jeżeli uczestniczył w nim statek powietrzny inny niż bezzałogowy statek powietrzny.

Jednakże niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zdarzeń i innych informacji związanych z bezpieczeństwem dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, dla których nie są wymagane certyfikat ani deklaracja zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr RRRR/N [odesłanie do nowego rozporządzenia], chyba że zdarzenie lub inne informacje związane z bezpieczeństwem dotyczące bezzałogowych statków powietrznych doprowadziło lub mogło doprowadzić do śmierci lub poważnego urazu osób lub jeżeli uczestniczył w nim statek powietrzny inny niż bezzałogowy statek powietrzny.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia ...[trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Agencja przedkłada Komisji, zgodnie z art. 65 ust. 1, zalecenia dotyczące zdatności do lotu lekkich samolotów sportowych oraz wydawania licencji pilota na te samoloty, których maksymalna masa startowa nie przekracza 600 kg dla statku powietrznego nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg dla statku przeznaczonego do lądowania na wodzie. Zalecenia te są proporcjonalne, uwzględniają cele i zasady określone w art. 1 i 4 oraz charakter danego działania i ryzyko z nim związane, a także zapewniają interoperacyjność z porównywalnymi standardami obowiązującymi na ważnych rynkach państw trzecich.

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Do dnia ...[trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Agencja wydaje wytyczne do dobrowolnego stosowania przez państwa członkowskie, aby wesprzeć opracowanie proporcjonalnych zasad krajowych odnoszących się do konstrukcji, produkcji, utrzymania i eksploatacji statków powietrznych wymienionych w załączniku I.

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kategorie statków powietrznych, do których rozporządzenie nie ma zastosowania:

Kategorie załogowych statków powietrznych, do których rozporządzenie nie ma zastosowania:

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  statki powietrzne załogowe, które w co najmniej 51 % zbudowane zostały przez amatora lub stowarzyszenie amatorów nienastawione na zysk, na ich własny użytek, a nie w celach zarobkowych;

c)  statki powietrzne załogowe, które przez przynajmniej 300 godzin w trakcie montażu lub w co najmniej 51 %, zbudowane zostały przez amatora lub stowarzyszenie amatorów nienastawione na zysk, na ich własny użytek, a nie w celach zarobkowych;

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  samoloty posiadające prędkość przeciągnięcia lub minimalną w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania nie przekraczającą 35 węzłów prędkości cechowanej (CAS) i mające nie więcej niż dwa siedzenia, jak również śmigłowce i motoparalotnie mające nie więcej niż dwa miejsca, których maksymalna masa startowa (MTOM) – zgodnie z rejestracją dokonaną przez państwa członkowskie – jest nie większa niż:

e)  statki powietrzne posiadające możliwą do zmierzenia prędkość przeciągnięcia lub minimalną w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania nieprzekraczającą 45 węzłów prędkości cechowanej (CAS) i mające nie więcej niż dwa siedzenia, jak również śmigłowce, wiatrakowce, balony i motoparalotnie mające nie więcej niż dwa miejsca, których maksymalna masa startowa (MTOM) – zgodnie z rejestracją dokonaną przez państwa członkowskie – jest nie większa niż 600 kg w przypadku statku powietrznego nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku statku powietrznego przeznaczonego do lądowania na wodzie oraz masa własna, z wyłączeniem paliwa, jest nie większa niż 350 kg;

i)  300 kg dla jednomiejscowego samolotu lądowego/śmigłowca;

 

(ii)  450 kg dla dwumiejscowego samolotu lądowego/śmigłowca;

 

(iii)  330 kg dla jednomiejscowej amfibii lub jednomiejscowego wodnosamolotu/śmigłowca;

 

(iv)  495 kg dla dwumiejscowej amfibii lub dwumiejscowego wodnosamolotu/śmigłowca, jeżeli w przypadku użytkowania takiego statku jako wodnosamolotu/śmigłowca i samolotu lądowego/śmigłowca jego masa nie przekracza, odpowiednio, obu limitów MTOM;

 

(v)  472,5 kg dla dwumiejscowego samolotu lądowego, wyposażonego w spadochronowy system ratowniczy zamontowany do płatowca;

 

(vi)  540 kg dla dwumiejscowego samolotu lądowego, wyposażonego w spadochronowy system ratowniczy zamontowany do płatowca oraz w elektryczny układ napędowy;

 

(vii)  315 kg dla jednomiejscowego samolotu lądowego, wyposażonego w spadochronowy system ratowniczy zamontowany do płatowca;

 

(viii)  365 kg dla jednomiejscowego samolotu lądowego, wyposażonego w spadochronowy system ratowniczy zamontowany do płatowca oraz w elektryczny układ napędowy;

 

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jedno- i dwumiejscowe wiatrakowce o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 560 kg;

skreśla się

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  szybowce i motoszybowce o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 250 kg dla szybowca jednomiejscowego lub 400 kg dla szybowca dwumiejscowego, w tym szybowce przeznaczone do startu z nóg pilota;

skreśla się

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy dotyczące zdatności do lotu wydane przez właściwe organy krajowe są proporcjonalne, uwzględniają cele i zasady określone w art. 1 i 4 oraz charakter danego działania i ryzyko z nim związane, bazują na interoperacyjności z porównywalnymi standardami obowiązującymi na rynkach międzynarodowych i przewidują taką interoperacyjność, a także uwzględniają wytyczne wydane przez Agencję zgodnie z art. 126 ust. 2b. Certyfikaty wydane na podstawie tych przepisów są wzajemnie uznawane na terytorium, do którego zastosowanie mają Traktaty;

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Integralność wyrobu musi być zapewniona we wszystkich przewidywanych warunkach lotu przez cały okres trwałości operacyjnej statku powietrznego. Spełnianie wszystkich wymagań jest wykazywane za pomocą ocen lub analiz, popartych, w miarę potrzeb, próbami.

Integralność wyrobu, w tym ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, musi być zapewniona we wszystkich przewidywanych warunkach lotu przez cały okres trwałości operacyjnej statku powietrznego. Spełnianie wszystkich wymagań jest wykazywane za pomocą ocen lub analiz, popartych, w miarę potrzeb, próbami.

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3.5a.  Statek powietrzny jest wyposażony w systemy umożliwiające stałe śledzenie i zapis danych lotu. Wszystkie dane lotu, w tym zapis głosu z kabiny pilotów, są przesyłane do naziemnej bazy danych w czasie rzeczywistym.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – podpunkt 1.4 – punkt 1.4.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.3.  Wyposażenie nieinstalowane musi być zaprojektowane w taki sposób, by zminimalizować błędy, które mogłyby przyczynić się do spowodowania niebezpieczeństwa.

1.4.3.  Wyposażenie nieinstalowane nie może wprowadzać błędów, które mogą przyczynić się do spowodowania niebezpieczeństwa.

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.  Należy wykazać, iż elementy, o których mowa poniżej, zostały uwzględnione w celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa dla osób znajdujących się na pokładzie i na ziemi w trakcie użytkowania wyrobu:

2.1.  Należy wykazać, iż elementy, o których mowa poniżej, zostały uwzględnione w celu zapewnienia wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa dla osób znajdujących się na pokładzie i na ziemi w trakcie użytkowania wyrobu:

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wyroby muszą być zaprojektowane do jak najcichszego funkcjonowania, z uwzględnieniem pkt 4.

1.  Wyroby muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby obniżyć do minimum poziom hałasu zgodnie z odnośnymi przepisami UE oraz normami międzynarodowymi i zalecanymi praktykami, z uwzględnieniem pkt 4.

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wyroby muszą być zaprojektowane tak, aby ich emisje były możliwie jak najniższe, z uwzględnieniem pkt 4.

2.  Wyroby muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby obniżyć do minimum poziom emisji zgodnie z przepisami UE oraz normami międzynarodowymi i zalecanymi praktykami, z uwzględnieniem pkt 4.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wyroby muszą być zaprojektowane tak, aby emisje pochodzące z odparowania lub usuwania płynów były jak najniższe, z uwzględnieniem pkt 4.

3.  Wyroby muszą być zaprojektowane tak, aby emisje pochodzące z odparowania lub usuwania płynów były jak najniższe, z uwzględnieniem wykonalności technicznej, zasadności ekonomicznej oraz pkt 4.

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 3 –podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby należycie wypełniać swoje funkcje, wszyscy piloci muszą podlegać okresowym badaniom stwierdzającym sprawność pod względem zdrowotnym, z uwzględnieniem rodzaju działalności. Spełnienie tego wymagania musi zostać wykazane w drodze odpowiedniej oceny opartej na wzorcowych działaniach w zakresie medycyny lotniczej, z uwzględnieniem rodzaju działalności oraz możliwości pogarszania się stanu psychicznego i fizycznego wraz z wiekiem.

Wszyscy piloci muszą być sprawni umysłowo i fizycznie, by bezpiecznie wypełniać swoje funkcje, z uwzględnieniem rodzaju działalności i możliwości pogarszania się stanu psychicznego i fizycznego, w szczególności z uwagi na wiek. Odbywa się to w oparciu o ocenę ryzyka.

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 1 – podpunkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5.  Wszelkie potrzebne dane, dokumenty, zapisy i informacje do celów rejestracji warunków wymienionych w pkt 5.3 muszą być zachowane dla każdego lotu, przechowywane i dostępne przez pewien minimalny okres czasu, odpowiedni do rodzaju użytkowania.

1.5.  Wszelkie potrzebne dane, dokumenty, zapisy i informacje do celów rejestracji warunków wymienionych w pkt 5.3 muszą być zachowane dla każdego lotu, przechowywane i dostępne oraz chronione przed nieuprawnionymi zmianami przez pewien minimalny okres czasu, odpowiedni do rodzaju użytkowania.

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 4 – podpunkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2.  Niezależnie od przepisów pkt 4.1, w przypadku operacji wykonywanych przy użyciu śmigłowców chwilowe przekroczenie obwiedni strefy wysokość-prędkość jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

4.2.  Niezależnie od przepisów pkt 4.1, w przypadku operacji wykonywanych przy użyciu śmigłowców chwilowe przekroczenie obwiedni strefy wysokość-prędkość jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa.

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 6 – podpunkt 6.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.4.  Dokumentacja niezbędna do wykazania zdatności do lotu i zgodności z wymogami ochrony środowiska statku powietrznego musi być przechowywana przez okres odpowiadający obowiązującym wymaganiom dotyczącym ciągłej zdatności do lotu, dopóki informacje w niej zawarte nie zostaną zastąpione nowymi informacjami równoważnymi co do zakresu i szczegółowości, jednak nie krócej niż przez 24 miesiące.

6.4.  Dokumentacja niezbędna do wykazania zdatności do lotu i zgodności z wymogami ochrony środowiska statku powietrznego musi być przechowywana i chroniona przed nieuprawnionymi zmianami przez okres odpowiadający obowiązującym wymaganiom dotyczącym ciągłej zdatności do lotu, dopóki informacje w niej zawarte nie zostaną zastąpione nowymi informacjami równoważnymi co do zakresu i szczegółowości, jednak nie krócej niż przez 24 miesiące.

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 6 – podpunkt 6.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.5.  Wszelkie modyfikacje i naprawy muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu oraz, w stosownych przypadkach, zgodności wyrobów z wymogami ochrony środowiska. Dane potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu i zgodność wyrobów z wymogami ochrony środowiska muszą być zachowywane.

6.5.  Wszelkie modyfikacje i naprawy muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu oraz, w stosownych przypadkach, zgodności wyrobów z wymogami ochrony środowiska. Dane potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu i zgodność wyrobów z wymogami ochrony środowiska muszą być zachowywane i chronione przed nieuprawnionymi zmianami.

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 7 – podpunkt 7.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.2.  Pilot dowódca musi być upoważniony do wydawania wszelkich rozkazów i podejmowania wszelkich odpowiednich działań w celu zabezpieczenia operacji i zapewnienia bezpieczeństwa statku powietrznego oraz osób lub mienia przewożonych na jego pokładzie.

7.2.  Pilot dowódca musi być upoważniony do wydawania wszelkich rozkazów i podejmowania wszelkich odpowiednich działań w celu zabezpieczenia operacji i zapewnienia bezpieczeństwa statku powietrznego oraz osób lub mienia przewożonych na jego pokładzie. Pilot musi mieć możliwość korzystania z tego upoważnienia bez żadnych przeszkód.

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 8 – podpunkt 8.1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  operator musi korzystać wyłącznie z odpowiednio wykwalifikowanego i wyszkolonego personelu oraz wdrażać i realizować programy szkoleniowe i kontrolne dla członków załogi oraz innego odpowiedniego personelu;

b)  operator musi korzystać wyłącznie z odpowiednio wykwalifikowanego i wyszkolonego personelu oraz wdrażać i realizować programy szkoleniowe i kontrolne dla członków załogi oraz innego odpowiedniego personelu; operator musi zapewnić członkom załogi szkolenia, a także musi przeprowadzać kontrole niezbędne, aby zapewnić ważność ich licencji oraz uzyskanie i utrzymanie przez nich uprawnień oraz doświadczenia potrzebnego, by obsługiwać statek powietrzny, na pokładzie którego wykonują obowiązki. Z zastrzeżeniem prawa operatorów do wdrażania proporcjonalnych systemów zapewniających operatorom zwrot z inwestycji w szkolenia, członkowie załóg nie mogą obsługiwać statków powietrznych wykonujących loty komercyjne, płacąc jednocześnie bezpośrednio operatorowi lub pośrednio stronom trzecim za szkolenie niezbędne do utrzymania ich licencji oraz uprawnień wymaganych do obsługi statku powietrznego operatora.

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jednostka i personel odpowiedzialni za zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru muszą wykonywać swoje zadania z zachowaniem najwyższego stopnia uczciwości zawodowej z wykorzystaniem najlepszej możliwej wiedzy technicznej i nie mogą podlegać jakimkolwiek naciskom ani bodźcom, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć wpływ na ich osąd lub wyniki wykonywanych przez nich zadań certyfikacji i nadzoru, zwłaszcza ze strony osób lub grup osób, których te wyniki będą dotyczyć.

2.  Jednostka i personel odpowiedzialni za zadania w zakresie certyfikacji i nadzoru muszą wykonywać swoje zadania z zachowaniem najwyższego stopnia uczciwości zawodowej z wykorzystaniem najlepszej możliwej wiedzy technicznej i nie mogą podlegać naciskom ani bodźcom jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć wpływ na ich osąd i decyzje lub wyniki wykonywanych przez nich zadań certyfikacji i nadzoru, zwłaszcza ze strony osób lub grup osób, których te wyniki będą dotyczyć.

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 1 – podpunkt 1.4 – podpunkt 1.4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.2.  Dane muszą być dokładne, czytelne, kompletne i jednoznaczne. Zachowuje się odpowiednie poziomy integralności.

1.4.2.  Dane muszą być dokładne, czytelne, kompletne i jednoznaczne. Zachowuje się odpowiednie poziomy autentyczności i integralności.

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 2 – podpunkt 2.1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  w zakresie działania i utrzymania lotniska jego operator korzysta wyłącznie z przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz zapewnia, bezpośrednio lub poprzez umowy z osobami trzecimi, wdrożenie i realizację programów szkoleniowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji wszystkich pracowników;

k)  w zakresie działania i utrzymania lotniska jego operator korzysta wyłącznie z przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz zapewnia, bezpośrednio lub poprzez ustalenia z osobami trzecimi, wdrożenie i realizację programów szkoleniowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji wszystkich pracowników. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i podlegają ocenie ze strony instruktorów i osób oceniających, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje do wykonywania takich obowiązków;

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 2 – podpunkt 2.1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  pracownicy lotniczych służb ratowniczo-gaśniczych zostali odpowiednio przeszkoleni i posiadają kwalifikacje do pracy na lotnisku. Operator lotniska wdraża i realizuje programy szkoleniowe oraz kontrolne w celu zapewnienia stałego poziomu kwalifikacji tych pracowników; oraz

m)  pracownicy lotniczych służb ratowniczo-gaśniczych, a także służby zarządzania płytą postojową lotniska muszą być odpowiednio przeszkoleni i muszą posiadać kwalifikacje do pracy na lotnisku. Operator lotniska wdraża i realizuje programy szkoleniowe oraz kontrolne bezpośrednio lub w drodze ustaleń z osobami trzecimi w celu zapewnienia stałego poziomu kwalifikacji tych pracowników. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i podlegają ocenie ze strony instruktorów i osób oceniających, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje do wykonywania takich obowiązków;

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 4 – podpunkt 4.1 – litera g – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1)  instytucja korzysta wyłącznie z odpowiednio przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz zapewnia wdrożenie i realizację programów szkoleniowych i kontrolnych w celu zapewnienia stałego poziomu kwalifikacji wszystkich pracowników. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i podlegają ocenie ze strony instruktorów i osób oceniających, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje do wykonywania takich obowiązków.

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – punkt 4 – podpunkt 4.1 – litera g – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2)  instytucja dokłada starań, by jej personel poddawał się okresowym badaniom lekarskim potwierdzającym jego kondycję zdrowotną, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, umożliwiającą mu odpowiednie wykonywanie powierzonych zadań, z uwzględnieniem rodzaju działalności, a w szczególności jej potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo lub kwestie z nim związane.

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 1 – podpunkt 1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.2a.  Należy określić minimalny poziom usługi, aby zapewnić ciągłość zapewniania ATM/ANS na wypadek nieprzewidzianych okoliczności lub zakłóceń w ruchu, czyniąc uprzednie ustalenia pomiędzy państwami członkowskimi, a także dostawcami usług żeglugi powietrznej. Taki minimalny poziom usługi zagwarantuje jej świadczenie przynajmniej służbom nadzwyczajnym i bezpieczeństwa, podczas misji związanych z opieką zdrowotną, lotów dyplomatycznych, a także lotów, które nie są wykonywane na lotnisko ani z lotniska w tym państwie członkowskim. Należy również dopilnować, by zakłócenia nie powodowały zagęszczenia ruchu lub zagrożeń bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej sąsiadujących państw oraz aby wszyscy użytkownicy przestrzeni powietrznej byli traktowani sprawiedliwie w udzielaniu dostępu do tej przestrzeni oraz usług.

Poprawka    366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.2.  Informacje lotnicze są dokładne, kompletne, aktualne, jednoznaczne i rzetelne, w formie odpowiadającej użytkownikom.

2.1.2.  Informacje lotnicze są dokładne, kompletne, aktualne, jednoznaczne, autentyczne, rzetelne oraz mają formę odpowiadającą użytkownikom.

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.2.  Meteorologiczne informacje lotnicze są, w możliwie największym zakresie, precyzyjne, kompletne, aktualne, rzetelne i jednoznaczne w celu sprostania potrzebom użytkowników przestrzeni powietrznej.

2.2.2.  Meteorologiczne informacje lotnicze są, w możliwie największym zakresie, precyzyjne, kompletne, aktualne, autentyczne, rzetelne i jednoznaczne w celu sprostania potrzebom użytkowników przestrzeni powietrznej.

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Służby łączność osiągają i zachowują odpowiedni poziom skuteczności w zakresie ich dostępności, spójności, ciągłości i terminowości obsługi. Służby te są szybkie i chronione przed korupcją.

Służby łączności osiągają i zachowują odpowiedni poziom skuteczności w zakresie ich dostępności, spójności, ciągłości i terminowości obsługi. Służby te są szybkie i chronione przed korupcją i ingerencją.

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Służby nawigacyjne osiągają i utrzymują odpowiedni poziom skuteczności w odniesieniu do informacji w zakresie naprowadzania, pozycjonowania oraz, w miarę możliwości, czasu. Kryteria skuteczności obejmują dokładność, spójność, dostępność i ciągłość służb.

Służby nawigacyjne osiągają i utrzymują odpowiedni poziom skuteczności w odniesieniu do informacji w zakresie naprowadzania, pozycjonowania oraz, w miarę możliwości, czasu. Kryteria skuteczności obejmują dokładność, spójność, autentyczność, dostępność i ciągłość służb.

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Służby dozorowania określają odpowiednią pozycję statku powietrznego w locie i pozostałych statków powietrznych oraz pojazdów naziemnych na terenie lotniska, z odpowiednią skutecznością w zakresie dokładności, spójności, ciągłości i prawdopodobieństwa wykrycia.

Służby dozorowania określają odpowiednią pozycję statku powietrznego w locie i pozostałych statków powietrznych oraz pojazdów naziemnych na terenie lotniska, z odpowiednią skutecznością w zakresie dokładności, spójności, autentyczności, ciągłości i prawdopodobieństwa wykrycia.

Poprawka    371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 2 – podpunkt 2.7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W taktycznym zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego na poziomie Unii wykorzystuje się i dostarcza wystarczająco precyzyjne i aktualne informacje dotyczące wielkości i charakteru planowanego ruchu lotniczego, mające wpływ na zapewnianie służb, oraz koordynuje i negocjuje zmiany tras lub opóźnienia w przepływie ruchu, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji przeciążenia w powietrzu lub na lotniskach. Zarządzanie przepływem prowadzi się w celu optymalizacji dostępnej przepustowości w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz usprawnienia procesu zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Jego podstawą jest bezpieczeństwo, przejrzystość i skuteczność działania gwarantujące, że przepustowość jest zapewniana w sposób elastyczny i w odpowiednim czasie, zgodnie z Europejskim planem żeglugi powietrznej.

W taktycznym zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego na poziomie Unii wykorzystuje się i dostarcza wystarczająco precyzyjne, autentyczne i aktualne informacje dotyczące wielkości i charakteru planowanego ruchu lotniczego, mające wpływ na zapewnianie służb, oraz koordynuje i negocjuje zmiany tras lub opóźnienia w przepływie ruchu, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji przeciążenia w powietrzu lub na lotniskach. Zarządzanie przepływem prowadzi się w celu optymalizacji dostępnej przepustowości w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz usprawnienia procesu zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Jego podstawą jest bezpieczeństwo, przejrzystość i skuteczność działania gwarantujące, że przepustowość jest zapewniana w sposób elastyczny i w odpowiednim czasie, zgodnie z Europejskim planem żeglugi powietrznej.

Poprawka    372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 3 – podpunkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Systemy ATM/ANS i części składowe przekazujące związane z nimi informacje z i do statku powietrznego oraz na ziemi są prawidłowo projektowane, produkowane, instalowane, utrzymywane i obsługiwane w sposób zapewniający ich działanie zgodne z przeznaczeniem.

Systemy i części składowe ATM/ANS przekazujące związane z nimi informacje z i do statku powietrznego oraz na ziemi są prawidłowo projektowane, produkowane, instalowane, utrzymywane, chronione przed nieupoważnionymi zakłóceniami elektronicznymi i obsługiwane w sposób zapewniający ich działanie zgodne z przeznaczeniem.

Poprawka    373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – punkt 6 – podpunkt 6.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6.2a.  Personel wykonujący obowiązki związane z bezpieczeństwem dotyczące zarządzania ruchem lotniczym / usług żeglugi powietrznej musi przechodzić regularne szkolenia i kontrole w celu osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kompetencji potrzebnego do wykonywania przydzielonych im obowiązków z zakresu bezpieczeństwa.

Poprawka    374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Osoba kierująca bezzałogowym statkiem powietrznym musi znać odpowiednie przepisy unijne i krajowe dotyczące planowanych operacji, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych, odpowiedzialności, ubezpieczenia, ochrony i ochrony środowiska. Osoba ta musi być w stanie zapewnić bezpieczeństwo operacji i bezpieczną separację bezzałogowego statku powietrznego od ludzi na ziemi oraz od innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Oznacza to, że osoba ta musi znać instrukcje operacyjne producenta, wszystkie istotne funkcje bezzałogowego statku powietrznego oraz stosowne przepisy ruchu lotniczego i procedury ATM/ANS.

a)  Pilot kierujący bezzałogowym statkiem powietrznym musi znać odpowiednie przepisy unijne i krajowe dotyczące planowanych operacji, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych, odpowiedzialności, ubezpieczenia, ochrony i ochrony środowiska. Pilot kierujący bezzałogowym statkiem powietrznym musi być w stanie zapewnić bezpieczeństwo operacji i bezpieczną separację bezzałogowego statku powietrznego od ludzi na ziemi oraz od innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Oznacza to dobrą znajomość instrukcji operacyjnych producenta, solidną wiedzę na temat bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska korzystania z bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej oraz wszystkich istotnych funkcji takiego statku, a także stosownych przepisów ruchu lotniczego i procedur ATM/ANS.

Poprawka    375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł IX – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Bezzałogowy statek powietrzny musi być zaprojektowany i zbudowany tak, aby odpowiadał swojej funkcji i mógł być eksploatowany, korygowany i poddawany obsłudze technicznej bez narażenia ludzi na niebezpieczeństwo, jeżeli operacje są wykonywane w warunkach, do których statek powietrzny został zaprojektowany.

b)  Bezzałogowy statek powietrzny musi być zaprojektowany i zbudowany tak, aby odpowiadał swojej funkcji i mógł być eksploatowany, korygowany i poddawany obsłudze technicznej bez narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.

Poprawka    376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł IX – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Jeżeli jest to konieczne do ograniczenia ryzyka dla bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych osobowych, ochrony lub środowiska, wynikającego z operacji, bezzałogowy statek powietrzny musi mieć odpowiednie, szczególne cechy i funkcje, które uwzględniają zasady prywatności i ochrony danych osobowych w fazie projektowania jako opcje domyślne. Zależnie od potrzeb te cechy i funkcje muszą umożliwiać łatwą identyfikację statku powietrznego oraz charakteru i celu operacji; muszą one również zapewniać stosowanie się do odpowiednich ograniczeń, zakazów i warunków, zwłaszcza w odniesieniu do operacji w szczególnych strefach geograficznych, powyżej pewnych odległości od operatora oraz na pewnych wysokościach.

c)  Aby ograniczyć zagrożenie bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych osobowych, ochrony lub środowiska, wynikającego z operacji, bezzałogowy statek powietrzny musi mieć odpowiednie, szczególne cechy i funkcje, które uwzględniają zasady prywatności i ochrony danych osobowych w fazie projektowania jako opcje domyślne. Te cechy i funkcje muszą umożliwiać łatwą identyfikację statku powietrznego oraz charakteru i celu operacji, muszą one również zapewniać stosowanie się do odpowiednich ograniczeń, zakazów i warunków, w tym systemów wykrywania i unikania, zwłaszcza w odniesieniu do operacji w szczególnych strefach geograficznych (takich jak elektrownie chemiczne i jądrowe, obiekty przemysłowe i lotniska), powyżej pewnych odległości od operatora oraz na pewnych wysokościach.

Poprawka    377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  W ramach systemu rejestracji, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. fa), przestrzega się ochrony danych i prywatności, w tym dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony danych, prawa do ochrony życia prywatnego zapisanego w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, prawa do ochrony danych osobowych zapisanego w art. 8 tej karty oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). System rejestracji musi zapewniać uwzględnianie gwarancji prywatności i ochrony danych w równym stopniu, co przestrzeganie zasady konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa osób znajdujących się na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej podczas operacji bezzałogowych statków powietrznych, z uwzględnieniem w razie potrzeby poziomu ryzyka operacji, spełnione muszą zostać następujące wymagania:

W celu zapewnienia wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa osób znajdujących się na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej podczas operacji bezzałogowych statków powietrznych, z uwzględnieniem w razie potrzeby poziomu ryzyka operacji, spełnione muszą zostać następujące wymagania:

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 2 – podpunkt 2.1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  W celu zapewnienia użytkownikowi kultury bezpieczeństwa i ochrony środowiska wszystkie bezzałogowe statki powietrzne zaopatrywane są w ulotki, a najważniejsze informacje zawarte w tych ulotkach są także zamieszczane we wszystkich rodzajach materiałów reklamowych, w tym w internecie;

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 2 – podpunkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoba kierująca bezzałogowym statkiem powietrznym musi posiadać wymaganą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa operacji i proporcjonalne do ryzyka związanego z danym rodzajem operacji. Musi on również wykazać się kondycją zdrowotną, jeśli jest to niezbędne do ograniczenia ryzyka związanego z daną operacją.

Pilot kierujący bezzałogowym statkiem powietrznym musi posiadać wymaganą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa operacji i proporcjonalne do ryzyka związanego z danym rodzajem operacji. W przypadku operacji o charakterze komercyjnym oraz operacji, dla których wymagany jest certyfikat lub oświadczenie, pilotowi kierującemu bezzałogowym statkiem powietrznym wydaje się, na wniosek, licencję pilota bezzałogowego statku powietrznego, jeżeli wnioskodawca dowiódł, że przestrzega zasad określonych w aktach delegowanych, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d). Musi on również wykazać się kondycją zdrowotną, jeśli jest to niezbędne do ograniczenia ryzyka związanego z daną operacją.

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – punkt 2 – podpunkt 2.4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Bezzałogowe statki powietrzne oraz operacje z ich udziałem muszą być zgodne z odnośnymi prawami gwarantowanymi przez prawo unijne, zwłaszcza prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego określonym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz prawem do ochrony danych osobowych określonym w art. 8 Karty i w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

(1)

Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C ... /dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Proponowane rozporządzenie w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 jest częścią opracowanej przez Komisję Europejską „Strategii na rzecz poprawy konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa”, którą Komisja przedstawiła Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w grudniu 2015 r. Wniosek ten opracowano w oparciu o zebrane w przeciągu ponad dwunastu lat doświadczenia we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i poprzedzającego je rozporządzenia, a jego celem jest przygotowanie kolejnych etapów rozwoju Agencji.

We wniosku nie tylko zachowano główny i nadrzędny cel, jakim jest ogólne bezpieczeństwo lotnicze, lecz również uwzględniono interesy wyrażone przez zainteresowane strony oraz ogólne tendencje w lotnictwie. Na tej podstawie we wniosku zarysowano szereg innowacyjnych koncepcji, takich jak wprowadzenie opartego na ryzyku i wynikach działalności podejścia do regulacji dotyczących bezpieczeństwa, współzależności między bezpieczeństwem lotniczym a pozostałymi dziedzinami technicznymi rozporządzenia, takimi jak ochrona lotnictwa czy ochrona środowiska. Celem wniosku jest ustanowienie ram prawnych służących zintegrowaniu nowych modeli biznesowych i najnowszych technologii, takich jak bezzałogowe statki powietrzne (drony). We wniosku poruszono kwestię braku zasobów w niektórych organach krajowych oraz zawarto w nim ramy prawne dotyczące tworzenia puli zasobów technicznych i wspólnego korzystania z niej przez krajowe organy lotnicze i EASA. Wreszcie we wniosku dotyczącym rozporządzenia zawarto nowe ustalenia dotyczące koordynacji i rozwoju badań i szkoleń w zakresie lotnictwa.

Sprawozdawca przeprowadził obszerne konsultacje z zainteresowanymi stronami i uczestniczył w wymianach poglądów z wieloma z nich na temat proponowanego rozporządzenia. W całym proponowanym rozporządzeniu sprawozdawca dążył do odzwierciedlenia obaw wyrażonych przez zainteresowane strony oraz do zapewnienia dalszego i skutecznego zaangażowania sektora lotnictwa i produkcji wyrobów lotniczych.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera EASA i jest zdania, że Agencja do tej pory skutecznie realizowała powierzone jej zadania. Z zadowoleniem przyjmuje on rozwój Agencji i popierał wszystkie dotychczasowe rozszerzenia jej uprawnień. Sprawozdawca uważa, że z upływem czasu Agencja stała się wiodącym graczem w świecie lotniczym i uznaną „alternatywą” dla Federalnej Administracji Lotnictwa działającej w Stanach Zjednoczonych przy jednoczesnym zachowaniu własnej specyfiki. Sprawozdawca podkreśla, że nie ma żadnej swobody działania w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, które powinno pozostać nadrzędną i wiodącą zasadą Agencji.

Sprawozdawca jest zdania, że zapewnianie bezpieczeństwa lotniczego wymaga zajęcia się wszystkimi kwestiami, które mogą być bezpośrednio ze sobą powiązane. Z tego powodu sprawozdawca jednoznacznie popiera wszystkie zmiany zawarte we wniosku dotyczące szczególnych współzależności między bezpieczeństwem lotniczym a ochroną. Sprawozdawca jest jednak zdania, że przepisy dotyczące lotnisk powinny wprowadzać rozróżnienie między różnymi rodzajami wyposażenia lotniska. W związku z tym sprawozdawca uwzględnił niektóre szczegółowe rozróżnienia, takie jak wyposażenie związane z bezpieczeństwem i wyposażenie lotniska mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Sprawozdawca rozszerzył także zakres obowiązków Agencji w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, a w szczególności cyberbezpieczeństwa. Sprawozdawca uwzględnił również kilka przepisów dotyczących innych współzależności, takich jak współzależności między bezpieczeństwem lotniczym a ochroną środowiska.

Sprawozdawca stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo lotnicze jest nie tylko zagadnieniem ważnym dla sektora, ale również kwestią nadzoru i skutecznego wdrażania przepisów przez krajowe organy lotnicze. Sprawozdawca podziela pogląd, że przeniesienie uprawnień z państwa członkowskiego na Agencję lub inne państwo członkowskie jest realistycznym podejściem do istniejących różnic w poziomie zasobów na szczeblu krajowych organów lotniczych państw członkowskich. Sprawozdawca wyraźnie określił, które obowiązki mogłyby zostać przekazane, i dodał kilka dodatkowych zabezpieczeń dotyczących procedury przekazywania uprawnień, zwłaszcza poprzez uszczegółowienie zawartości planu przejściowego. Niemniej sprawozdawca uważa, że można zrobić więcej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa lotniczego, i w związku z tym sugeruje, aby – podobnie jak w przypadku jednostek kwalifikowanych, które realizują zadania w imieniu krajowych organów lotniczych lub Agencji – krajowe organy lotnicze również były akredytowane przez Agencję. Taki proces akredytacji umożliwiłby dokonywanie przeglądu istniejącego poziomu skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa wszystkich krajowych organów lotniczych w UE. Ponadto sprawozdawca jest zdania, że państwa członkowskie powinny ze względu na skuteczność w dziedzinie bezpieczeństwa posiadać tylko jeden krajowy organ lotniczy.

Sprawozdawca uważa, że – biorąc pod uwagę wiedzę fachową, jaką dysponuje ona w dziedzinie lotnictwa – Agencja musi odgrywać bardziej aktywną i decydującą rolę w tych przypadkach, w których państwo członkowskie postanawia natychmiastowo zareagować na poważny problem w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego przez zastosowanie odstępstwa od obowiązujących przepisów UE. Z tego samego względu Agencja musi podejmować decyzje w sprawie możliwości stosowania przepisów w odniesieniu do zdatności do lotu, która leży wyłącznie w jej gestii. Podążając tym samym tokiem rozumowania, sprawozdawca uważa, że Agencja powinna być bezpośrednio uprawniona jako właściwy organ ds. certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do operatorów lotniczych działających w co najmniej jednym państwie członkowskim lub zaangażowanych w operacje wykonywane między różnymi państwami członkowskimi lub poza terytorium państw członkowskich.

W odniesieniu do szczególnej kwestii dronów, na temat której pojawiło się ostatnio w mediach dużo negatywnych opinii i która mogłaby stać się poważnym problemem dla bezpieczeństwa lotniczego, jeżeli zagadnienie to nie zostanie odpowiednio potraktowane, sprawozdawca uważa tekst wniosku za niewystarczający. Sprawozdawca sugeruje przeprowadzenie dalszych konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu stworzenia możliwości opracowania projektu bardziej szczegółowych przepisów dotyczących dronów umożliwiających ich bezpieczną integrację w przestrzeni powietrznej współdzielonej z załogowymi statkami powietrznymi i zapewniających pewność prawa. Sprawozdawca uważa, że spodziewany rozwój tego sektora wymaga rygorystycznych przepisów, także w celu zapewnienia ochrony prywatności i ochrony danych.

W kontekście dokonywanych z biegiem lat znaczących kolejnych rozszerzeń uprawnień Agencji na obszary o charakterze niepowiązanym jednoznacznie z bezpieczeństwem lotniczym sprawozdawca wyraża przekonanie, że nadszedł czas na to, aby dać wyraz tym zmianom również w nazwie Agencji. W związku z tym sprawozdawca sugeruje dostosowanie nazwy Agencji, jak miało to miejsce w przypadku innych organów lotniczych. Ogólna zasada przewodnia i cel Agencji, czyli bezpieczeństwo lotnicze, pozostają bez zmian i są gwarantowane przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia.

Jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne, sprawozdawca ponownie przywołał szereg stanowisk przyjętych już w przeszłości przez Parlament dotyczących, na przykład składu i większości głosów w zarządzie / radzie wykonawczej oraz ciążącego na dyrektorze wykonawczym obowiązku wystąpienia przed Komisją Transportu i Turystyki przed jego powołaniem na stanowisko lub w połowie kadencji. Sprawozdawca uważa ponadto, że powinna istnieć tylko jedna rada odwoławcza, aby uniknąć generowania niepotrzebnych kosztów dla sektora.

W celu wzmocnienia międzynarodowej roli Agencji sprawozdawca zaapelował o zacieśnienie współpracy międzynarodowej i propagowanie norm unijnych oraz zasugerował mniej restrykcyjne wymogi w odniesieniu do ustaleń roboczych między Agencją a krajowymi organami lotniczymi państw trzecich. Sprawozdawca zasugerował ponadto – w celu zaspokojenia potrzeb wyrażonych przez sektor – umożliwienie Agencji otwierania lokalnych biur w państwach trzecich, w których istnieje zapotrzebowanie sektora (na certyfikację).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenie Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Data przedstawienia w PE

2.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

11

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Data złożenia

2.12.2016

Informacja prawna