Procedură : 2015/0277(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0364/2016

Texte depuse :

A8-0364/2016

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Voturi :

PV 12/06/2018 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0245

RAPORT     ***I
PDF 1618kWORD 171k
2.12.2016
PE 576.812v01-00 A8-0364/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Marian-Jean Marinescu

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0613),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0389/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Italiei și Parlamentul Maltei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... (1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 octombrie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0364/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Aviație, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Este oportun să se țină seama de Rezoluția Parlamentului European din 29 octombrie 2015 referitoare la utilizarea în siguranță a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (SAPD), cunoscute ca vehicule aeriene fără pilot (UAV) în domeniul aviației civile1a

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Este necesar să se asigure în permanență un nivel ridicat și uniform de siguranță a aviației civile și de protecție a mediului prin adoptarea unor norme de siguranță comune și a unor măsuri care să asigure faptul că orice mărfuri, persoane și organizații implicate în activități de aviație civilă în Uniune respectă aceste norme, precum și normele adoptate în vederea protecției mediului.

(1)  Este necesar să se asigure în permanență un nivel ridicat și uniform de siguranță a aviației civile prin adoptarea unor norme de siguranță comune și a unor măsuri care să asigure faptul că orice mărfuri, persoane și organizații implicate în activități de aviație civilă în Uniune respectă aceste norme.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În plus, ar trebui să se garanteze în permanență un nivel ridicat și uniform de protecție a mediului, prin intermediul unor măsuri care să asigure faptul că orice bun, persoană sau organizație implicată în activități de aviație civilă în Uniune respectă legislația relevantă a Uniunii și standardele internaționale și practicile recomandate;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Agenția ar trebui să promoveze economiile de energie, reducerea consumului de energie și atenuarea impactului negativ al emisiilor asupra schimbărilor climatice și asupra poluării fonice și atmosferice. În acest scop, agenția ar trebui să se bazeze pe regulamentele privind cerul unic european și să acționeze prin intermediul performanței transfrontaliere îmbunătățite a managementului traficului aerian / a serviciilor de navigație aeriană (ATM/ANS).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Nu ar fi justificată adoptarea de norme comune pentru toate aeronavele. Mai concret, având în vedere riscurile limitate pe care le prezintă la adresa siguranței aviației civile, reglementarea aeronavelor de concepție simplă sau care efectuează în principal curse locale și a celor construite de amatori, a celor extrem de rare sau a celor din care există doar puține exemplare ar trebui să rămână sub controlul statelor membre, fără ca prezentul regulament să impună altor state membre obligația de a recunoaște astfel de reglementări naționale.

(3)  Nu ar fi justificată adoptarea de norme comune pentru toate aeronavele. Mai concret, având în vedere riscurile limitate pe care le prezintă la adresa siguranței aviației civile, reglementarea aeronavelor de concepție simplă sau care efectuează în principal curse locale și a celor construite de amatori, a celor extrem de rare sau a celor din care există doar puține exemplare ar trebui să rămână sub controlul statelor membre, fără ca prezentul regulament să impună altor state membre obligația de a recunoaște astfel de reglementări naționale. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să faciliteze adoptarea unor standarde comune de navigabilitate și a unor materiale de îndrumare, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(c), (g) și (h) din prezentul regulament.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a aplica anumite dispoziții din prezentul regulament anumitor tipuri de aeronave care sunt excluse de la dispozițiile prezentului regulament, în special celor care sunt fabricate la scară industrială și care ar putea beneficia de dreptul la liberă circulație în cadrul Uniunii. Prin urmare, organizațiile implicate în proiectarea unor astfel de aeronave ar trebui să poată solicita Comisiei să decidă că cerințele Uniunii referitoare la proiectarea, fabricarea și întreținerea aeronavelor se aplică noilor tipuri de aeronave care urmează să fie introduse pe piață de astfel de organizații.

(4)  Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a aplica anumite dispoziții din prezentul regulament anumitor tipuri de aeronave care sunt excluse de la dispozițiile prezentului regulament, în special celor care sunt fabricate la scară industrială și care ar putea beneficia de dreptul la liberă circulație în cadrul Uniunii. Prin urmare, organizațiile implicate în proiectarea unor astfel de aeronave ar trebui să poată solicita Comisiei să decidă că cerințele Uniunii referitoare la proiectarea, fabricarea și întreținerea aeronavelor se aplică noilor tipuri de aeronave care urmează să fie introduse pe piață de astfel de organizații.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Statelor membre ar trebui să li se permită să scutească de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament aerodromurile cu trafic redus, sub rezerva autorizării prealabile de către Comisie, cu condiția ca aerodromurile în cauză să îndeplinească totuși obiectivele de siguranță comune minime stabilite în cerințele esențiale relevante. Atunci când un stat membru acordă astfel de scutiri, acestea ar trebui să se aplice și echipamentelor folosite pe aerodromul în cauză și furnizorilor de servicii de handling la sol și de administrare a platformei care își desfășoară activitatea pe aerodromurile care beneficiază de scutire. Scutirile acordate de statele membre aerodromurilor înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament ar trebui să rămână valabile, asigurându-se în același timp punerea la dispoziția publicului a informațiilor cu privire la respectivele scutiri.

(6)  Statelor membre ar trebui să li se permită să scutească de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament aerodromurile cu trafic redus, sub rezerva notificării prealabile și a unei decizii din partea agenției, cu condiția ca aerodromurile în cauză să îndeplinească totuși obiectivele de siguranță comune minime stabilite în cerințele esențiale relevante. Atunci când un stat membru acordă astfel de scutiri, acestea ar trebui să se aplice și echipamentelor folosite pe aerodromul în cauză și administrării platformei pe aerodromurile care beneficiază de scutire. Scutirile acordate de statele membre aerodromurilor înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament ar trebui să rămână valabile, asigurându-se în același timp punerea la dispoziția publicului a informațiilor cu privire la respectivele scutiri.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Statele membre pot considera că este preferabil, în special pentru a câștiga la nivel de siguranță, interoperabilitate sau eficiență, să aplice dispozițiile prezentului regulament, în locul legislației lor naționale, aeronavelor de stat și serviciilor de management al traficului aerian („ATM”) și de navigație aeriană („ANS”) furnizate de forțele militare. Ar trebui să li se permită să facă acest lucru, iar Comisiei ar trebui să i se confere competențele de executare necesare pentru a decide în privința unor astfel de solicitări. Statele membre care recurg la această posibilitate ar trebui să coopereze cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”), în special furnizând toate informațiile necesare pentru a confirma că aeronavele și activitățile în cauză respectă dispozițiile aplicabile ale prezentului regulament.

(7)  Statele membre pot considera că este preferabil, pentru a câștiga la nivel de siguranță și interoperabilitate, să aplice dispozițiile prezentului regulament, în locul legislației lor naționale, aeronavelor de stat și serviciilor de management al traficului aerian („ATM”) și de navigație aeriană („ANS”) furnizate de forțele militare. Statele membre care recurg la această posibilitate ar trebui să coopereze cu Agenția Uniunii Europene pentru Aviație (denumită în continuare „agenția”), în special furnizând toate informațiile necesare pentru a confirma că aeronavele și activitățile în cauză respectă dispozițiile aplicabile ale prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Măsurile adoptate în conformitate cu prezentul regulament pentru a reglementa siguranța aviației civile în Uniune, inclusiv actele delegate și de punere în aplicare adoptate pe baza acestuia, ar trebui să corespundă și să fie proporționale cu natura și riscurile asociate diverselor tipuri de operațiuni și de activități pe care le vizează. Ele ar trebui, de asemenea, în măsura în care este posibil, să fie formulate astfel încât să se concentreze asupra obiectivelor care trebuie atinse, permițând însă diferite mijloace de atingere a respectivelor obiective. Astfel s-ar contribui la atingerea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor a nivelurilor de siguranță impuse și la stimularea inovării tehnice și operaționale. Ar trebui să se recurgă la standarde și practici recunoscute la nivelul sectorului de profil, în cazurile în care s-a constatat că acestea asigură conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute în prezentul regulament.

(8)  Măsurile adoptate în conformitate cu prezentul regulament pentru a reglementa siguranța aviației civile în Uniune, inclusiv actele delegate și de punere în aplicare adoptate pe baza acestuia, ar trebui să corespundă și să fie proporționale cu natura și riscurile asociate diverselor tipuri de aeronave, de operațiuni și de activități pe care le vizează. Ele ar trebui, de asemenea, în măsura în care este posibil, să fie formulate astfel încât să se concentreze asupra obiectivelor care trebuie atinse, permițând însă diferite mijloace de atingere a respectivelor obiective și o abordare sistemică a aviației civile, ținând cont de interdependențele dintre siguranță și alte domenii tehnice ale reglementării aviației, precum securitatea cibernetică. Astfel s-ar contribui la atingerea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor a nivelurilor de siguranță impuse și la stimularea inovării tehnice și operaționale. Ar trebui să se recurgă la standarde și practici recunoscute la nivelul sectorului de profil, în cazurile în care s-a constatat că acestea asigură conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute în prezentul regulament, în special în domenii în care acest lucru s-a întâmplat în mod tradițional, precum serviciile de handling la sol.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Aplicarea unor principii solide de management al siguranței este esențială pentru îmbunătățirea continuă a siguranței aviației civile în Uniune, pentru anticiparea riscurilor în materie de siguranță care ar putea să apară, precum și pentru utilizarea optimă a resurselor tehnice limitate. Prin urmare, este necesar să se stabilească un cadru comun pentru planificarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de îmbunătățire a siguranței. În acest scop, ar trebui elaborate, la nivelul Uniunii, un Plan european pentru siguranța aviației și un Program european de siguranță a aviației. Fiecare stat membru ar trebui, de asemenea, să elaboreze un Program național de siguranță a aviației în conformitate cu cerințele cuprinse în anexa 19 la Convenția de la Chicago. Respectivul program ar trebui însoțit de un plan care să descrie acțiunile care trebuie întreprinse de statul membru în cauză pentru a reduce riscurile identificate în materie de siguranță.

(9)  Aplicarea unor principii solide de management al siguranței este esențială pentru îmbunătățirea continuă a siguranței aviației civile în Uniune, pentru anticiparea riscurilor în materie de siguranță care ar putea să apară, precum și pentru utilizarea optimă a resurselor tehnice limitate. Prin urmare, este necesar să se stabilească un cadru comun pentru planificarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de îmbunătățire a siguranței. În acest scop, ar trebui elaborate, la nivelul Uniunii, un Plan european pentru siguranța aviației și un Program european de siguranță a aviației. Fiecare stat membru ar trebui, de asemenea, să elaboreze un Program național de siguranță a aviației în conformitate cu cerințele cuprinse în anexa 19 la Convenția de la Chicago. Respectivul program ar trebui însoțit de un plan care să descrie acțiunile care trebuie întreprinse de statul membru în cauză pentru a reduce riscurile identificate în materie de siguranță. Programul european de siguranță a aviației și planurile, precum și programele naționale de siguranță descrise în anexa 19 la Convenția de la Chicago ar trebui stabilite cu implicarea strânsă a părților interesate din sector.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa 19 la Convenția de la Chicago, statele membre trebuie să stabilească un nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță în ceea ce privește activitățile aeronautice aflate în responsabilitatea lor. Pentru a ajuta statele membre să respecte această cerință în mod coordonat, Planul european pentru siguranța aviației ar trebui să prevadă un nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță pentru Uniune în ceea ce privește diferitele categorii de activități de aviație. Respectivul nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță ar trebui să nu aibă un caracter obligatoriu, dar să exprime ambiția Uniunii și al statelor membre în privința siguranței aviației civile.

(10)  În conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa 19 la Convenția de la Chicago, statele membre trebuie să stabilească un nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță în ceea ce privește activitățile aeronautice aflate în responsabilitatea lor. Pentru a ajuta statele membre să respecte această cerință în mod coordonat, Planul european pentru siguranța aviației ar trebui să prevadă un nivel uniform, ridicat, de performanță în materie de siguranță pentru Uniune în ceea ce privește diferitele categorii de activități de aviație. Respectivul nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță ar trebui să nu aibă un caracter obligatoriu, ci ar trebui, în schimb, să exprime ambiția statelor membre în privința siguranței aviației civile.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În conformitate cu standardele și practicile recomandate prevăzute de Convenția de la Chicago, ar trebui stabilite cerințe esențiale aplicabile produselor și pieselor aeronautice, echipamentelor aeronautice neinstalate, aerodromurilor și furnizării de servicii de management al traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS). În plus, ar trebui de asemenea stabilite cerințe esențiale aplicabile persoanelor și organizațiilor implicate în operarea aeronavelor, în exploatarea aerodromurilor și în furnizarea de ATM/ANS, precum și cerințe esențiale aplicabile persoanelor și produselor implicate în pregătirea și în examinarea medicală a controlorilor de trafic aerian și a personalului aeronautic navigant.

(12)  În conformitate cu standardele și practicile recomandate prevăzute de Convenția de la Chicago, ar trebui stabilite cerințe esențiale aplicabile produselor și pieselor aeronautice, echipamentelor aeronautice neinstalate, aerodromurilor, inclusiv echipamentelor și sistemelor ATM/ANS. În plus, ar trebui de asemenea stabilite cerințe esențiale aplicabile persoanelor și organizațiilor implicate în operarea aeronavelor, în exploatarea aerodromurilor și în furnizarea de ATM/ANS, precum și cerințe esențiale aplicabile persoanelor și produselor implicate în pregătirea și în examinarea medicală a controlorilor de trafic aerian și a personalului aeronautic navigant.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Este esențial ca personalul responsabil de echipamentele electronice de siguranță a traficului aerian (ATSEP) să aibă o calificare corespunzătoare în vederea efectuării sarcinilor care îi revin. Date fiind mediile foarte variate în care lucrează ATSEP, este important să se poată adapta calificarea la medii de lucru care se schimbă. Prin urmare, orice act delegat sau de punere în aplicare ar trebui să prevadă un temei juridic explicit care să stabilească norme și orientări armonizate detaliate cu privire la formare și la evaluarea competenței profesionale a ATSEP pentru diferitele tipuri de sarcini legate de siguranță. Astfel s-ar asigura nivelul de siguranță necesar, ținându-se totodată seama de caracterul multilateral al sarcinilor ATSEP.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Cerințele esențiale referitoare la compatibilitatea de mediu a proiectării produselor aeronautice ar trebui să vizeze atât zgomotul produs de aeronave, cât și emisiile și să permită Uniunii să stabilească norme tehnice detaliate, care sunt necesare pentru a proteja mediul și sănătatea umană de efectele dăunătoare ale operațiunilor de aviație. Respectivele cerințe ar trebui să se bazeze pe standardele și practicile recomandate prevăzute de Convenția de la Chicago.

(13)  Cerințele esențiale referitoare la compatibilitatea de mediu a proiectării produselor aeronautice ar trebui să vizeze atât zgomotul produs de aeronave, cât și emisiile și să permită Uniunii să stabilească norme tehnice detaliate, care sunt necesare pentru a proteja mediul și sănătatea umană de efectele dăunătoare ale operațiunilor de aviație. Respectivele cerințe ar trebui să respecte legislația relevantă a Uniunii și standardele internaționale și practicile recomandate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Uniunea ar trebui să prevadă și cerințe esențiale pentru furnizarea, în condiții de siguranță, a serviciilor de handling la sol.

(14)  Uniunea ar trebui să prevadă și cerințe esențiale pentru serviciile de handling la sol legate de siguranță, pe baza normelor existente și a standardelor sectoriale recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Produsele și piesele aeronautice, precum și echipamentele aeronautice neinstalate, aerodromurile și echipamentele lor, operatorii de aeronave și de aerodromuri, sistemele ATM/ANS și furnizorii de ATM/ANS, precum și piloții, controlorii de trafic aerian și persoanele, produsele și organizațiile implicate în pregătirea și în examinarea medicală a acestora ar trebui să fie certificate sau să primească o licență după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale sau, după caz, celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament sau în temeiul său. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte normele detaliate necesare pentru eliberarea certificatelor respective și, după caz, a declarațiilor care urmează să fie întocmite în acest sens, ținând seama de obiectivele regulamentului și de natura și riscul activității în cauză.

(16)  După ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale relevante sau, după caz, celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament sau în temeiul său, cele de mai jos ar trebui să fie certificate sau să primească o licență: produsele și piesele aeronautice, precum și echipamentele aeronautice neinstalate; aerodromurile, inclusiv operatorii de aeronave și de aerodromuri ai echipamentelor legate de siguranță; sistemele ATM/ANS și componentele de care depinde siguranța sau interoperabilitatea; furnizorii de ATM/ANS, precum și piloții, controlorii de trafic aerian și persoanele, produsele și organizațiile implicate în pregătirea și în examinarea medicală a acestora. În acest scop, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea normelor detaliate necesare pentru eliberarea certificatelor respective și, după caz, a declarațiilor care urmează să fie întocmite în acest sens, ținând seama de obiectivele regulamentului și de natura și riscul activității în cauză. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să fie desfășurate în concordanță cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Atunci când adoptă astfel de acte delegate, Comisia ar trebui să adopte o abordare proporțională în privința diferitelor tipuri de aeronave și operațiuni, asigurând totodată că respectivele acte delegate nu vor cauza poveri administrative suplimentare și nu vor crește costurile, ceea ce ar reduce competitivitatea în industria aviației.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Organizațiilor implicate în proiectarea și fabricarea produselor și pieselor aeronautice ar trebui să li se ofere posibilitatea de a declara conformitatea proiectelor de produse și de piese cu standardele relevante ale sectorului de profil, în cazurile în care se consideră că aceasta asigură un nivel acceptabil de siguranță. Această posibilitate ar trebui să fie limitată la produsele utilizate în sectorul aviației ușoare și sportive, cu anumite limitări și condiții pentru a garanta siguranța.

(17)  Organizațiilor implicate în proiectarea și fabricarea produselor și pieselor aeronautice ar trebui să li se ofere posibilitatea de a declara conformitatea proiectelor de produse și de piese cu standardele relevante ale sectorului de profil, în cazurile în care se consideră că aceasta asigură un nivel uniform, ridicat, de siguranță. Această posibilitate ar trebui să fie limitată la produsele utilizate în sectorul aviației ușoare și sportive, cu anumite limitări și condiții pentru a garanta siguranța. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să faciliteze adoptarea unor standarde comune de navigabilitate și a unor materiale de îndrumare, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(c), (g) și (h) din prezentul regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Dat fiind că și aeronavele fără pilot la bord operează în spațiul aerian alături de aeronavele tradiționale, prezentul regulament ar trebui să vizeze astfel de aeronave, indiferent de masa lor operațională. Tehnologiile pentru aeronavele fără pilot la bord permit, în prezent, o gamă largă de operațiuni posibile care ar trebui să facă obiectul unor norme proporționale cu riscul prezentat de respectiva operațiune sau respectivul tip de operațiuni.

(18)  Dat fiind că și aeronavele fără pilot la bord operează în spațiul aerian alături de aeronavele cu pilot la bord, prezentul regulament ar trebui să vizeze astfel de aeronave. Tehnologiile pentru aeronavele fără pilot la bord permit, în prezent, o gamă largă de operațiuni posibile care ar trebui să facă obiectul unor norme proporționale cu riscul prezentat de respectiva operațiune sau respectivul tip de operațiuni.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Normele privind funcționarea aeronavelor fără pilot la bord ar trebui să fie clare, aplicabile și armonizate la nivelul statelor membre, pentru a asigura funcționarea în siguranță a aeronavelor fără pilot și o cultură a conformității în rândul operatorilor.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Normele referitoare la aeronavele fără pilot la bord ar trebui, pe cât posibil, să contribuie la obținerea conformității cu drepturile corespunzătoare garantate de dreptul UE, în special cu dreptul la respectarea vieții private și de familie, prevăzut la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolul 8 din carta menționată și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) și reglementat de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date11.

(19)  Normele referitoare la aeronavele fără pilot la bord ar trebui să contribuie la obținerea conformității cu drepturile corespunzătoare garantate de dreptul UE, în special cu dreptul la respectarea vieții private și de familie, prevăzut la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolul 8 din carta menționată și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) și reglementat de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date11.

__________________

__________________

11 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

11 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru unele tipuri de aeronave fără pilot la bord, aplicarea dispozițiilor din prezentul regulament referitoare la certificare, supraveghere și asigurarea respectării legii, precum și a dispozițiilor referitoare la agenție nu este necesară în scopul atingerii unor niveluri de siguranță corespunzătoare. În aceste cazuri ar trebui să se poată aplica mecanismele de supraveghere a pieței prevăzute de legislația Uniunii în domeniul armonizării produselor.

(20)  Pentru unele tipuri de aeronave fără pilot la bord, aplicarea dispozițiilor din prezentul regulament referitoare la înregistrare, certificare, identificare, supraveghere și asigurarea respectării legii, precum și a dispozițiilor referitoare la agenție nu este necesară în scopul atingerii unor niveluri de siguranță corespunzătoare. În aceste cazuri ar trebui să se poată aplica mecanismele de supraveghere a pieței prevăzute de legislația Uniunii în domeniul armonizării produselor.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Din motive de securitate și de control, fiecărui proprietar al unei aeronave fără pilot la bord ar trebui să i se atribuie un număr de proprietar care să permită identificarea acestor aeronave. Acest număr ar trebui să fie afișat pe toate aeronavele fără pilot la bord exploatate de proprietar și, de asemenea, ar trebui să apară într-un registru european al aeronavelor fără pilot la bord, care să fie administrat de agenție. Acest registru ar trebui să fie ușor accesibil și ar trebui să fie conform cu normele Uniunii privind protecția datelor.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Aeromodelele sunt aeronave fără pilot la bord utilizate în primul rând pentru agrement și intră sub incidența prezentului regulament. Acestea au un bilanț bun în materie de siguranță de-a lungul mai multor decenii, lucru valabil mai ales în cazul celor operate de membrii unei asociații sau ai unui club. În general, asociațiile și cluburile sunt bine structurate și au instaurat o cultură foarte bună a siguranței. Atunci când adoptă acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să încerce să asigure faptul că aeromodelele pot fi folosite în continuare în aceleași condiții ca în prezent, în temeiul sistemelor naționale aferente. În plus, atunci când adoptă respectivele acte delegate și de punere în aplicare, Comisia ar trebui să țină seama de necesitatea unei tranziții line de la diferitele sisteme naționale la un nou cadru de reglementare și ar trebui să ia în considerare cele mai bune practici existente din statele membre.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Agenția și autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să lucreze în parteneriat pentru a detecta mai bine condițiile care prezintă un risc la adresa siguranței și pentru a adopta măsuri adecvate de remediere a acestora. În speță, statele membre ar trebui să poată transfera de la unul la altul sau agenției responsabilitățile, în temeiul prezentului regulament, legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii, în special atunci când este necesar în scopul unei siguranțe sporite sau al unei utilizări mai eficiente a resurselor. Este de asemenea necesar ca, în funcție de caz, statele membre să fie sprijinite în executarea sarcinilor respective, în special supravegherea la nivel transfrontalier bazată pe cooperare, prin crearea unui cadru eficient pentru punerea în comun și partajarea inspectorilor și a altor experți specialiști din domeniul aviației, care să aibă expertiza relevantă.

(22)  Agenția și autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să lucreze în parteneriat pentru a detecta mai bine condițiile care prezintă un risc la adresa siguranței și pentru a adopta măsuri adecvate de remediere a acestora. În speță, statele membre ar trebui să poată transfera de la unul la altul sau agenției responsabilitățile, în temeiul prezentului regulament, legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii, în special atunci când este necesar în scopul unei siguranțe sporite, al unei interoperabilități îmbunătățite sau al unei utilizări mai eficiente a resurselor. În același scop, organizațiile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita agenției să își asume răspunderea pentru certificarea, supravegherea și punerea în aplicare a activității lor. Este de asemenea necesar ca, în funcție de caz, statele membre să fie sprijinite în executarea sarcinilor respective, în special supravegherea la nivel transfrontalier bazată pe cooperare, prin crearea unui cadru eficient pentru punerea în comun și partajarea inspectorilor și a altor experți specialiști din domeniul aviației, care să aibă expertiza relevantă. Cu toate acestea, o astfel de punere în comun nu ar trebui să genereze în niciun caz sarcini sau costuri suplimentare pentru industria aviației.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În sistemul instituțional al Uniunii, responsabilitatea punerii în aplicare a dreptului Uniunii le revine statelor membre. Prin urmare, sarcinile de certificare, supraveghere și asigurare a respectării legii impuse prin prezentul regulament și prin actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său ar trebui, în principiu, să fie executate la nivel național de către una sau mai multe autorități competente ale statelor membre. Cu toate acestea, în anumite cazuri clar definite, și agenția ar trebui împuternicită să execute respectivele sarcini, astfel cum sunt specificate în prezentul regulament. În respectivele cazuri, agenția ar trebui autorizată de asemenea să ia măsurile necesare legate de operarea aeronavelor, calificarea personalului aeronautic navigant sau utilizarea aeronavelor din țări terțe în cazul în care acesta este cel mai bun mijloc de a asigura uniformitatea și de a facilita funcționarea pieței interne.

(33)  În sistemul instituțional al Uniunii, responsabilitatea punerii în aplicare a dreptului Uniunii le revine statelor membre. Prin urmare, sarcinile de certificare, supraveghere și asigurare a respectării legii impuse prin prezentul regulament și prin actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său ar trebui, în principiu, să fie executate la nivel național de către autoritatea competentă a statului membru. În anumite cazuri bine definite, agenția ar trebui autorizată de asemenea să ia măsurile necesare legate de operarea aeronavelor, calificarea personalului aeronautic navigant sau utilizarea aeronavelor din țări terțe în cazul în care acesta este cel mai bun mijloc de a asigura uniformitatea și de a facilita funcționarea pieței interne.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Agenția ar trebui să ofere Comisiei expertiza tehnică la elaborarea legislației necesare și să asiste, dacă este cazul, statele membre și sectorul de profil la punerea în aplicare a respectivei legislații. Ea ar trebui să aibă competența de a elabora specificații de certificare și materiale de îndrumare, precum și de a efectua constatări tehnice și de a elibera certificate sau de a înregistra declarații, în funcție de necesități.

(34)  Agenția ar trebui să ofere Comisiei expertiza tehnică la elaborarea legislației necesare și să asiste statele membre și sectorul de profil, inclusiv IMM-urile, la punerea în aplicare a respectivei legislații. Ea ar trebui să aibă competența de a elabora specificații de certificare și materiale de îndrumare, precum și de a efectua constatări tehnice și de a elibera certificate sau de a înregistra declarații, în funcție de necesități.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Sistemele globale de navigație prin satelit, în special programului Galileo al Uniunii, vor juca un rol primordial în punerea în aplicare a unui sistem european de management al traficului aerian. În această privință, agenția ar trebui împuternicită să elaboreze specificațiile tehnice necesare și să certifice organizațiile care furnizează servicii ATM/ANS paneuropene pentru a asigura un nivel uniform ridicat de siguranță, interoperabilitate și eficiență operațională.

(35)  Sistemele globale de navigație prin satelit, în special programului Galileo al Uniunii, vor juca un rol primordial în punerea în aplicare a unui sistem european de management al traficului aerian. În această privință, agenția ar trebui împuternicită să elaboreze specificațiile tehnice necesare și să certifice sistemele ATM/ANS și organizațiile care furnizează servicii ATM/ANS paneuropene pentru a asigura un nivel uniform ridicat de siguranță, interoperabilitate și eficiență operațională.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului14 impune agenției obligația de a comunica orice informație care ar putea fi utilă pentru actualizarea listei transportatorilor aerieni care, din motive de siguranță, fac obiectul unei interdicții de operare pe teritoriul Uniunii. Agenția ar trebui, de asemenea, să ofere asistență Comisiei la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005, efectuând evaluările necesare ale operatorilor din țări terțe și ale autorităților responsabile cu supravegherea lor și adresând Comisiei recomandările corespunzătoare.

(36)  Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului14 impune agenției obligația de a comunica orice informație care ar putea fi utilă pentru actualizarea listei transportatorilor aerieni care, din motive de siguranță, fac obiectul unei interdicții de operare pe teritoriul Uniunii. Agenția ar trebui, de asemenea, să ofere asistență Comisiei la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005, efectuând toate evaluările necesare de siguranță ale operatorilor din țări terțe și ale autorităților responsabile cu supravegherea lor și adresând Comisiei recomandările corespunzătoare.

__________________

__________________

14 Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de operare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv (JO L 344, 27.12.2005, p. 15).

14 Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de operare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv (JO L 344, 27.12.2005, p. 15).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Agenția ar trebui să se concentreze pe integrarea în programele menționate mai sus a cercetării și a inovării în materie de aeronave fără pilot la bord care sunt sigure și ecologice.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Agenția ar trebui ca, la cerere, să ofere asistență statelor membre și Comisiei în domeniul relațiilor internaționale în privința aspectelor care fac obiectul prezentului regulament, în special în privința armonizării normelor și a recunoașterii reciproce a certificatelor. Ea ar trebui să fie abilitată să stabilească relațiile corespunzătoare, prin intermediul unor acorduri de lucru, cu autoritățile țărilor terțe și cu organizațiile internaționale competente în privința aspectelor care fac obiectul prezentului regulament, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie. Pentru a promova siguranța la nivel mondial, având în vedere standardele înalte aplicate în Uniune, ar trebui să se permită agenției să se implice, în limitele sferei sale de competență, în proiecte ad hoc de cooperare tehnică, de cercetare și de asistență cu țări terțe și cu organizații internaționale. Agenția ar trebui să ofere asistență Comisiei la punerea în aplicare a legislației Uniunii și în alte domenii tehnice ale reglementării aviației civile, cum ar fi securitatea sau cerul unic european, în care agenția dispune de expertiza relevantă.

(41)  Agenția ar trebui ca, la cerere, să ofere asistență statelor membre și Comisiei în domeniul relațiilor internaționale în privința aspectelor care fac obiectul prezentului regulament, în special în privința armonizării normelor și a recunoașterii reciproce a certificatelor. Ea ar trebui să fie abilitată să stabilească relațiile corespunzătoare, prin intermediul unor acorduri de lucru, cu autoritățile țărilor terțe și cu organizațiile internaționale competente în privința aspectelor care fac obiectul prezentului regulament, sub rezerva informării Comisiei în prealabil. Agenția, în strânsă colaborare cu Comisia, ar trebui să aducă o contribuție importantă la exportarea standardelor aviatice ale Uniunii și la promovarea circulației produselor, specialiștilor și serviciilor aviatice ale Uniunii în toată lumea, facilitându-le, astfel, accesul la noi piețe aflate în creștere. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intermediul parteneriatelor cu autoritățile aeronautice competente din țările terțe și prin deschiderea unor birouri locale pe teritoriul țărilor terțe. Pentru a promova siguranța la nivel mondial, având în vedere standardele înalte aplicate în Uniune, ar trebui să se permită agenției să se implice, în limitele sferei sale de competență, și în proiecte de cooperare tehnică, de cercetare și de asistență cu țări terțe și cu organizații internaționale. Agenția ar trebui să ofere asistență Comisiei la punerea în aplicare a legislației Uniunii și în alte domenii tehnice ale reglementării aviației civile, cum ar fi securitatea sau cerul unic european, în care agenția dispune de expertiza relevantă.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Este necesar să se asigure că părțile care intră sub incidența deciziilor luate de agenție dispun de căile de atac necesare într-un mod care corespunde caracterului specific al sectorului aviației. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism de apel corespunzător, astfel încât deciziile agenției să poată fi contestate în fața unei comisii de apel specializate, ale cărei decizii să poată face obiectul unei acțiuni înaintate Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea de Justiție”) în conformitate cu TFUE.

(48)  Este necesar să se asigure că părțile care intră sub incidența deciziilor luate de agenție dispun de căile de atac necesare într-un mod care corespunde caracterului specific al sectorului aviației. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism de apel corespunzător, astfel încât deciziile agenției să poată fi contestate în fața unei comisii de apel, ale cărei decizii să poată face obiectul unei acțiuni înaintate Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea de Justiție”) în conformitate cu TFUE.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  În cazul în care agenția elaborează proiecte de norme cu caracter general care să fie puse în aplicare de autoritățile naționale, ar trebui consultate statele membre. În plus, în cazurile în care normele ar putea avea importante implicații sociale, părțile interesate, inclusiv partenerii sociali din Uniune, ar trebui consultate în mod adecvat atunci când agenția pregătește proiectul de norme corespunzător.

(50)  În cazul în care agenția elaborează proiecte de norme cu caracter general care să fie puse în aplicare de autoritățile naționale, ar trebui consultate statele membre. În plus, în cazurile în care normele ar putea avea importante implicații sociale sau asupra siguranței și sănătății în muncă sau ambele, părțile interesate, inclusiv partenerii sociali din Uniune, vor fi consultate în mod adecvat. Atunci când agenția pregătește proiectul de norme corespunzător, aceasta ar trebui să abordeze în mod corespunzător implicațiile respective în evaluarea impactului normativ.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a)  Este esențial să se asigure disponibilitatea în timp util, inclusiv în timp real, a informațiilor de siguranță relevante, pentru ca acestea să poată fi analizate și diseminate fără întârzieri inutile. În acest scop, agenția ar trebui să coordoneze la nivelul Uniunii colectarea, schimbul și analiza informațiilor legate de aspecte care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv datele securizate privind zborurile și înregistrările audio din carlingă descărcate, în timp real, într-o bază de date la sol. În acest scop, agenția poate încheia acorduri administrative cu persoanele fizice și juridice care intră sub incidența prezentului regulament sau cu asociații ale acestor persoane cu privire la colectarea, schimbul și analiza informațiilor. Aceste acorduri ar trebui, pe cât posibil, să favorizeze utilizarea canalelor de comunicare existente, evitând să impună sarcini suplimentare asupra persoanelor fizice și juridice în cauză.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(56a)  Pentru a reduce costurile totale ale activităților de supraveghere ale ATM/ANS, va fi, de asemenea, necesar să se modifice sistemul actual de tarifare de rută astfel încât să fie acoperite în mod corespunzător competențele agenției în materie de supraveghere a ATM/ANS. Astfel, se va asigura că agenția dispune de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere a siguranței care i-au fost atribuite în cadrul abordării sistemice totale în domeniul siguranței aviatice în Uniune. Aceasta va contribui și la transparența, rentabilitatea și eficiența furnizării de servicii de navigație aeriană către utilizatorii care finanțează sistemul, precum și la stimularea prestării de servicii integrate. Modificarea va trebui să asigure și o repartizare corespunzătoare a sarcinilor între agenție și Eurocontrol.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59)  Pentru a lua în considerare nevoile de ordin tehnic, științific, operațional sau în materie de siguranță prin modificarea sau completarea dispozițiilor privind navigabilitatea, protecția mediului, personalul aeronautic navigant, operațiunile aeriene, aerodromurile, ATM/ANS, controlorii de trafic aerian, operatorii din țările terțe, aeronavele fără pilot la bord, supravegherea și asigurarea aplicării legii, măsurile derogatorii, amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu și taxele și tarifele, precum și cerințele din anexele la prezentul regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să deruleze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(59)  Pentru a lua în considerare nevoile de ordin tehnic, științific, operațional sau în materie de siguranță prin modificarea sau completarea dispozițiilor privind navigabilitatea, protecția mediului, personalul aeronautic navigant, operațiunile aeriene, aerodromurile, ATM/ANS, controlorii de trafic aerian, operatorii din țările terțe, aeronavele fără pilot la bord, supravegherea și asigurarea aplicării legii, măsurile derogatorii, amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu și taxele și tarifele, precum și cerințele din anexele la prezentul regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să fie desfășurate în concordanță cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. De asemenea, Comisia asigură o abordare proporțională și individualizată a diferitelor tipuri de aeronave și de operațiuni.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Diferiții utilizatori ai spațiului aerian ar trebui să beneficieze de acces echitabil la spațiul aerian. În interesul siguranței navigației aeriene și pentru a facilita dreptul de acces la spațiul aerian, fiecare stat membru ar trebui să asigure continuitatea furnizării ATM/ANS în spațiul aerian de care este responsabil, menținând un nivel ridicat și uniform de siguranță și reducând întreruperile de servicii pentru părțile terțe neimplicate, inclusiv în cazul unor circumstanțe neprevăzute. Acest lucru ar trebui să includă definiția nivelului minim de servicii pe care se pot baza operatorii aeronavelor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(61a)  Modificările aduse de prezentul regulament au impact asupra punerii în aplicare a altor acte legislative ale Uniunii și, printre altele, impune abrogarea Regulamentului (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (JO L 96, 31.3.2004, p. 26).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat pentru a se ține seama în mod corespunzător de posibilitatea stabilită prin prezentul regulament ca agenția să devină autoritatea competentă să elibereze și să supravegheze certificatele de operator aerian. În plus, dată fiind importanța tot mai mare a transportatorilor aerieni cu baze operaționale în mai multe state membre, ceea ce face ca autoritatea competentă pentru licențele de operare și autoritatea competentă pentru certificatele de operator aerian să nu mai fie neapărat aceeași, este necesar să se consolideze supravegherea eficientă a respectivilor transportatori aerieni. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat pentru a asigura o cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu supravegherea în ceea ce privește certificatul de operator aerian, respectiv licența de operare.

(63)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat pentru a se ține seama în mod corespunzător de posibilitatea stabilită prin prezentul regulament ca agenția să devină autoritatea competentă să elibereze și să supravegheze certificatele de operator aerian. În plus, este necesar să se consolideze supravegherea eficientă a respectivilor transportatori aerieni. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat pentru a asigura o cooperare strânsă între autoritățile responsabile cu supravegherea în ceea ce privește certificatul de operator aerian, respectiv licența de operare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Principalul obiectiv al prezentului regulament este instituirea și menținerea unui nivel uniform ridicat de siguranță a aviației civile în Uniune, concomitent cu asigurarea unui nivel uniform ridicat de protecție a mediului.

1.  Principalul obiectiv al prezentului regulament este instituirea, menținerea și aplicarea unui nivel uniform, ridicat, de siguranță a aviației civile în Uniune.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să contribuie la un nivel uniform, ridicat, de protecție a mediului;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să faciliteze, în domeniile vizate de prezentul regulament, circulația bunurilor, serviciilor și personalului aviatic în întreaga lume prin stabilirea unei cooperări adecvate cu țările terțe și cu autoritățile lor aeronautice.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să promoveze rentabilitatea și eficacitatea în procesele de reglementare și de certificare, precum și utilizarea optimă a resurselor la nivel național și la nivelul Uniunii;

(c)  să promoveze rentabilitatea, printre altele, prin evitarea redundanțelor și prin promovarea eficacității în procesele de reglementare, de certificare și de supraveghere, precum și utilizarea optimă a resurselor la nivel național și la nivelul Uniunii;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să promoveze, în întreaga lume, punctele de vedere ale Uniunii referitoare la standardele și normele din domeniul aviației civile, instituind o cooperare corespunzătoare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale;

(f)  să promoveze, în întreaga lume, punctele de vedere ale Uniunii referitoare la standardele și normele din domeniul aviației civile, instituind o cooperare corespunzătoare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, pentru a promova siguranța, condiții de concurență echitabile și acceptarea reciprocă a certificatelor privind bunurile, serviciile și personalul aviatic;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  să promoveze cercetarea și inovarea, inclusiv, printre altele, în procesele de reglementare și de certificare;

(g)  să promoveze cercetarea și inovarea, printre altele în procesele de reglementare, de certificare și de supraveghere;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  să promoveze, în domeniile vizate de prezentul regulament, interoperabilitatea tehnică și operațională.

(h)  să promoveze, în domeniile vizate de prezentul regulament, interoperabilitatea administrativă, tehnică și operațională.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  să consolideze încrederea pasagerilor în siguranța, securitatea și eficiența aviației civile.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  garantarea faptului că declarațiile și certificatele eliberate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele sale delegate și de punere în aplicare sunt valabile în întreaga Uniune, fără alte cerințe suplimentare;

(b)  garantarea faptului că declarațiile, licențele și certificatele eliberate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sunt valabile, recunoscute și aplicate în întreaga Uniune, fără alte cerințe suplimentare;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  înființarea unei Agenții a Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”), cu statut independent;

(d)  înființarea unei Agenții a Uniunii Europene pentru Aviație (denumită în continuare „agenția”), cu statut independent;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  demararea unor inițiative de conștientizare și de promovare, inclusiv pregătire, comunicare și difuzare a informațiilor relevante în materie de siguranță.

(g)  demararea unor inițiative de conștientizare și de promovare, inclusiv pregătire, comunicare și difuzare a informațiilor relevante în materie de siguranță și, acolo unde există interdependențe cu securitatea aviației, a informațiilor relevante în materie de securitate.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiectării și fabricării de aeronave de către o persoană fizică sau juridică sub supravegherea agenției sau a unui stat membru;

(a)  proiectării și fabricării de aeronave, de produse și de piese de către:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(i)  o persoană fizică sau juridică sub supravegherea agenției sau a unui stat membru;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ii)  o persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță, care urmează a fi înmatriculată sau operată, respectiv utilizată, pe teritoriul în care se aplică dispozițiile din tratate;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiectării, fabricării, întreținerii și operării aeronavelor, precum și ale produselor, pieselor și echipamentelor neinstalate asociate, dacă aeronavele sunt:

(b)  întreținerii și operării aeronavelor, precum și ale produselor, pieselor și echipamentelor neinstalate asociate, dacă aeronavele sunt:

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  înmatriculate într-un stat membru, cu excepția cazului și în măsura în care statul membru și-a transferat responsabilitățile în temeiul Convenției de la Chicago unei țări terțe, iar aeronavele sunt operate de un operator dintr-o țară terță;

(i)  înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate într-un stat membru, cu excepția cazului și în măsura în care statul membru și-a transferat responsabilitățile în temeiul Convenției de la Chicago unei țări terțe, iar aeronavele sunt operate de un operator dintr-o țară terță;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  înmatriculate într-o țară terță și operate de un operator care este stabilit sau are reședința ori locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul în care se aplică tratatele;

(ii)  înmatriculate într-o țară terță și operate sau care urmează să fie operate de un operator care este stabilit sau are reședința ori locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul în care se aplică tratatele;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  operării aeronavelor în, înspre sau dinspre spațiul aerian al cerului unic european de către un operator dintr-o țară terță;

(c)  operării aeronavelor în, înspre sau dinspre spațiul aerian la care se aplică tratatele, de către un operator dintr-o țară terță;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  proiectării, fabricării, întreținerii și operării echipamentelor de aerodrom utilizate sau destinate utilizării pe aerodromurile menționate la litera (e) și furnizării de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromurile respective;

(d)  proiectării, fabricării, întreținerii și operării echipamentelor de aerodrom critice pentru siguranță utilizate sau destinate utilizării pe aerodromurile menționate la litera (e) și furnizării de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromurile respective;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  proiectării, întreținerii și exploatării aerodromurilor care sunt situate pe teritoriul în care se aplică tratatele și care:

(e)  proiectării, întreținerii și exploatării aerodromurilor, inclusiv a echipamentului de siguranță al acestora, care sunt situate pe teritoriul în care se aplică tratatele și care:

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  sunt deschise utilizării publice;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  deservesc operațiunile care utilizează proceduri de apropiere sau decolare instrumentală; și

eliminat

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 –alineatul 1 – litera e – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  dispun de o pistă pavată de cel puțin 800 de metri sau deservesc exclusiv elicoptere;

(iv)  dispun de o pistă instrumentală pavată de cel puțin 800 de metri;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  furnizării de servicii de management al traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS) în cadrul spațiului aerian al cerului unic european, precum și proiectării, fabricării, întreținerii și exploatării sistemelor și componentelor utilizate în furnizarea respectivelor servicii ATM/ANS;

(g)  furnizării de servicii de management al traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS) în cadrul spațiului aerian al cerului unic european, precum și proiectării, fabricării, întreținerii și exploatării sistemelor și componentelor de care depinde siguranța sau interoperabilitatea, utilizate în furnizarea respectivelor servicii ATM/ANS;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  proiectării, fabricării, întreținerii și operării aeronavelor fără pilot la bord, motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, precum și echipamentelor pentru controlul de la distanță al aeronavelor fără pilot la bord, în cazul în care aceste aeronave sunt operate în cadrul spațiului aerian al cerului unic european de către un operator stabilit sau având reședința pe teritoriul în care se aplică tratatele.

(h)  întreținerii și operării aeronavelor fără pilot la bord, motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, precum și echipamentelor pentru controlul de la distanță al aeronavelor fără pilot la bord, în cazul în care aceste aeronave sunt operate în cadrul spațiului aerian al cerului unic european.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  aeronavelor de stat și produselor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, și nici personalului și organizațiilor implicate în activitățile și serviciile prestate de aeronavele de stat;

(a)  aeronavelor și motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate, atunci când se desfășoară activități sau servicii militare, vamale, polițienești, de căutare și salvare, de stingere a incendiilor, de pază de coastă sau alte activități sau servicii similare sub controlul și responsabilitatea unui stat membru, efectuate în interes public de către un organism învestit cu prerogative de autoritate publică și nici personalului și organizațiilor implicate în activitățile și serviciile prestate de aeronavele respective;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  serviciilor ATM/ANS, inclusiv sistemelor și componentelor, personalului și organizațiilor, care sunt furnizate sau puse la dispoziție de către forțele militare;

(c)  serviciilor ATM/ANS (inclusiv sistemelor și componentelor de care depinde siguranța sau interoperabilitatea, personalului și organizațiilor) care sunt furnizate sau puse la dispoziție de către forțele militare;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  proiectării, fabricării, întreținerii și operării aeronavelor enumerate în anexa I, a căror operare implică un risc scăzut pentru siguranța aviației, și nici personalului și organizațiilor implicate în astfel de activități.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește litera (d), statele membre recunosc, fără cerințe sau evaluări suplimentare, certificatele naționale emise pentru astfel de aeronave și pentru piloții lor, atunci când aceste aeronave și acești piloți sunt implicați în zboruri transfrontaliere în vederea întreținerii, a efectuării de reparații, de teste sau de modificări sau a participării la sporturi și demonstrații aeriene, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an calendaristic.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3 – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  limitele de greutate, de viteză și de volum de aer cald menționate la literele (e), (f), (g), (h), (i) și (j) din anexa respectivă.

(ii)  limitele de greutate, de viteză și de volum de aer cald menționate la literele (e), (f), (g), (h), (i) și (j) din anexa respectivă; și

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – litera d – paragraful 3 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  criteriile prevăzute la literele (b) și (c) din anexa respectivă.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  O organizație responsabilă pentru proiectarea unui tip de aeronavă poate solicita Comisiei să decidă că dispozițiile din capitolul III secțiunea I se aplică proiectării, fabricării și întreținerii respectivului tip de aeronavă, precum și personalului și organizațiilor implicate în astfel de activități, în cazul în care:

4.  O organizație responsabilă pentru proiectarea unui tip de aeronavă poate solicita agenției să decidă că dispozițiile din capitolul III secțiunea I se aplică proiectării, fabricării și întreținerii respectivului tip de aeronavă, precum și personalului și organizațiilor implicate în astfel de activități, în cazul în care:

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   proiectul respectivului tip de aeronavă nu a fost aprobat în conformitate cu legislația națională a unui stat membru.

(c)   nu s-a obținut aprobarea prealabilă pentru proiectul respectivului tip de aeronavă în conformitate cu legislația națională a unui stat membru.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza respectivei solicitări, Comisia decide, după consultarea agenției și a statului membru în care organizația în cauză își are locul principal de desfășurare a activității, dacă au fost îndeplinite criteriile prevăzute la primul paragraf. Respectiva decizie se adoptă printr-un act de punere în aplicare care se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2) și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Agenția include decizia respectivă și în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Pe baza respectivei solicitări, agenția decide, după consultarea statului membru în care organizația în cauză își are locul principal de desfășurare a activității, dacă au fost îndeplinite criteriile prevăzute la primul paragraf. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la data indicată în respectiva decizie de punere în aplicare, proiectarea, fabricarea și întreținerea tipului de aeronavă în cauză, precum și personalul și organizațiile implicate în astfel de activități sunt reglementate exclusiv de dispozițiile capitolului III secțiunea I și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul dispozițiilor respective. În acest caz, dispozițiile capitolelor IV și V referitoare la aplicarea dispozițiilor din capitolul III secțiunea I se aplică, de asemenea, în privința tipului de aeronavă în cauză.

De la data indicată în respectiva decizie, proiectarea, fabricarea și întreținerea tipului de aeronavă în cauză, precum și personalul și organizațiile implicate în astfel de activități sunt reglementate exclusiv de capitolul III secțiunea I și de actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia. În acest caz, dispozițiile capitolelor IV și V referitoare la aplicarea capitolului III secțiunea I se aplică, de asemenea, în privința tipului de aeronavă în cauză.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fără a aduce atingere articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare), statele membre se asigură că bazele militare menționate la alineatul (3) litera (b) de la prezentul articol, care sunt deschise traficului aerian general, precum și serviciile ATM/ANS menționate la alineatul (3) litera (c) de la prezentul articol, care sunt furnizate sau puse la dispoziție de către forțele militare traficului aerian general, oferă un nivel de siguranță echivalent cu cel obținut prin aplicarea cerințelor esențiale stabilite în anexele VII și VIII la prezentul regulament.

5.  Fără a aduce atingere articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare), statele membre se asigură că bazele militare menționate la alineatul (3) litera (b) de la prezentul articol, care sunt deschise traficului aerian general, precum și serviciile ATM/ANS menționate la alineatul (3) litera (c) de la prezentul articol, care sunt furnizate sau puse la dispoziție de către forțele militare traficului aerian general, oferă un nivel de siguranță și de interoperabilitate cu sistemele civile echivalent cu cel obținut prin aplicarea cerințelor esențiale stabilite în anexele VII și VIII la prezentul regulament.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, statul membru în cauză își notifică intenția Comisiei și agenției. Respectiva notificare cuprinde toate informațiile relevante, dar în special:

În acest caz, statul membru în cauză își notifică intenția agenției. Respectiva notificare cuprinde toate informațiile relevante, dar în special:

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După ce consultă agenția, Comisia decide dacă, având în vedere caracteristicile activităților, personalului și organizațiilor în cauză, precum și scopul și conținutul dispozițiilor din secțiunea sau secțiunile care i-au fost notificate, dispozițiile în cauză pot fi aplicate efectiv și, dacă este cazul, în ce condiții. Decizia Comisiei, adoptată printr-un act de punere în aplicare, se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2) și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Agenția decide dacă, având în vedere caracteristicile activităților, personalului și organizațiilor în cauză, precum și scopul și conținutul dispozițiilor din secțiunea sau secțiunile care i-au fost notificate, dispozițiile în cauză pot fi aplicate efectiv și, dacă este cazul, în ce condiții. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în cauză aplică dispozițiile din secțiunea sau secțiunile notificate Comisiei numai în urma unei decizii favorabile a Comisiei și, după caz, după ce s-a asigurat că au fost îndeplinite condițiile prevăzute în respectiva decizie. În acest caz, de la data indicată în decizia statului membru, activitățile, personalul și organizațiile în cauză sunt reglementate exclusiv de dispozițiile respective și de dispozițiile actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestora. În acest caz, se aplică de asemenea dispozițiile capitolelor IV și V referitoare la aplicarea dispozițiilor din secțiunea sau secțiunile notificate în ceea ce privește activitățile, personalul și organizațiile în cauză.

Statul membru în cauză aplică dispozițiile din secțiunea sau secțiunile notificate agenției numai în urma unei decizii favorabile a agenției și, după caz, după ce s-a asigurat că au fost îndeplinite condițiile prevăzute în respectiva decizie. În acest caz, de la data indicată în decizia statului membru, activitățile, personalul și organizațiile în cauză sunt reglementate exclusiv de dispozițiile respective și de actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestora. În acest caz, se aplică de asemenea dispozițiile capitolelor IV și V referitoare la aplicarea dispozițiilor din secțiunea sau secțiunile notificate în ceea ce privește activitățile, personalul și organizațiile în cauză.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, agenția și autoritățile competente ale statului membru în cauză cooperează în scopul punerii în aplicare a prezentului alineat.

Agenția și autoritățile competente ale statului membru în cauză cooperează în scopul punerii în aplicare a prezentului alineat.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot decide să își revoce deciziile adoptate în temeiul prezentului alineat. În acest caz, statul membru în cauză notifică Comisia și agenția. Notificarea respectivă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar agenția o include în arhiva digitală menționată la articolul 63. Statul membru în cauză prevede o perioadă de tranziție adecvată.

Statele membre pot decide să își revoce deciziile adoptate în temeiul prezentului alineat. În acest caz, statul membru în cauză notifică agenția. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63. Statul membru în cauză prevede o perioadă de tranziție adecvată.

Amendamentul    81    

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un astfel de caz, statul membru în cauză își notifică Comisiei și agenției, printr-o cerere motivată, intenția de a lua o astfel de decizie. Respectiva cerere motivată cuprinde toate informațiile relevante referitoare la decizia avută în vedere.

Într-un astfel de caz, statul membru în cauză își notifică agenției, printr-o cerere motivată, intenția de a lua o astfel de decizie. Respectiva cerere motivată cuprinde toate informațiile relevante referitoare la decizia avută în vedere.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia decide, după consultarea agenției, dacă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf. Decizia Comisiei, adoptată printr-un act de punere în aplicare, se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2) și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Agenția decide dacă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf. Agenția include decizia respectivă în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în cauză adoptă decizia avută în vedere numai în urma unei decizii favorabile a Comisiei. În acest caz, de la data indicată în decizia statului membru, proiectarea, întreținerea și exploatarea aerodromului în cauză și a echipamentelor sale nu mai sunt reglementate nici de dispozițiile prezentului regulament și nici de cele ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său.

Statul membru în cauză adoptă decizia avută în vedere numai în urma unei decizii favorabile a agenției. În acest caz, de la data indicată în decizia statului membru, proiectarea, întreținerea și exploatarea aerodromului în cauză și a echipamentelor sale nu mai sunt reglementate nici de dispozițiile prezentului regulament și nici de cele ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre analizează anual cifrele de trafic ale aerodromurilor cărora le-au acordat o scutire în temeiul prezentului alineat. În cazul în care această analiză demonstrează că, timp de trei ani consecutiv, unul dintre respectivele aerodromuri înregistrează peste 10 000 de pasageri pe an și peste 850 de mișcări legate de operațiuni cu mărfuri pe an, statul membru în cauză revocă scutirea aerodromului respectiv. În acest caz, el aduce acest lucru la cunoștința Comisiei și a agenției. Decizia de revocare a scutirii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar agenția o include în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Statele membre analizează anual cifrele de trafic ale aerodromurilor cărora le-au acordat o scutire în temeiul prezentului alineat. În cazul în care această analiză demonstrează că, timp de trei ani consecutiv, unul dintre respectivele aerodromuri înregistrează peste 10 000 de pasageri pe an și peste 850 de mișcări legate de operațiuni cu mărfuri pe an, statul membru în cauză revocă scutirea aerodromului respectiv. În acest caz, el aduce acest lucru la cunoștința agenției. Decizia de revocare a scutirii se publică în arhiva digitală menționată la articolul 63.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „supraveghere” înseamnă verificarea în mod continuu, de către autoritatea competentă sau în numele acesteia, a faptului că cerințele pe baza cărora s-a eliberat un certificat sau cerințele în privința cărora s-a făcut o declarație continuă să fie respectate;

(1)  „supraveghere” înseamnă verificarea în mod continuu, de către autoritatea competentă sau în numele acesteia, a faptului că cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, inclusiv cerințele pe baza cărora s-a eliberat un certificat sau cerințele în privința cărora s-a făcut o declarație continuă să fie respectate;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  „sisteme și componente ATM/ANS de care depinde siguranța sau interoperabilitatea” înseamnă orice sisteme și componente ATM/ANS care sunt necesare pentru siguranța furnizării de servicii de trafic aerian și de navigație aeriană;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „certificare” înseamnă orice formă de recunoaștere în conformitate cu prezentul regulament, pe baza unei evaluări adecvate, a faptului că o organizație sau o persoană, un produs, o piesă, un echipament neinstalat, un aerodrom, un echipament de aerodrom, un sistem ATM/ANS, o componentă ATM/ANS sau un echipament de pregătire sintetică pentru zbor respectă cerințele aplicabile ale prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său, prin eliberarea unui certificat care atestă o astfel de conformitate;

(6)  „certificare” înseamnă orice formă de recunoaștere în conformitate cu prezentul regulament și pe baza unei evaluări adecvate a respectării cerințelor aplicabile ale prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său, prin eliberarea unui certificat care atestă o astfel de conformitate;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „declarație” înseamnă orice declarație scrisă făcută în conformitate cu prezentul regulament pe răspunderea exclusivă a unei persoane fizice sau juridice care intră sub incidența prezentului regulament, care confirmă faptul că sunt îndeplinite cerințele aplicabile ale prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său referitoare la o organizație sau o persoană, un produs, o piesă, un echipament neinstalat, un echipament de aerodrom, un sistem ATM/ANS sau o componentă ATM/ANS;

(7)  „declarație” înseamnă orice declarație scrisă făcută în conformitate cu prezentul regulament pe răspunderea exclusivă a unei persoane fizice sau juridice care intră sub incidența prezentului regulament, care confirmă faptul că sunt îndeplinite cerințele aplicabile ale prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „echipament de aerodrom” înseamnă orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu care este utilizat sau este destinat să fie utilizat pentru a contribui la operarea aeronavelor pe un aerodrom;

(13)  „echipament de aerodrom legat de siguranță” înseamnă orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu care este utilizat sau este destinat să fie utilizat pentru a contribui la operarea în siguranță a aeronavelor pe un aerodrom;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  „echipament de aerodrom critic pentru siguranță” înseamnă orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu a cărui defectare sau funcționare necorespunzătoare ar putea pune în pericol siguranța sau operarea aeronavelor pe un aerodrom.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „serviciu de handling la sol” înseamnă orice serviciu furnizat pe aerodromuri care cuprinde activitățile legate de siguranță în domeniul administrării și supravegherii la sol, al handlingului pasagerilor, al handlingului bagajelor, al handlingului mărfurilor și al poștei, al handlingului pe platformă, al serviciilor pentru aeronave, al handlingului combustibilului și lubrifianților, al întreținerii aeronavelor, al administrării operațiunilor de zbor și personalului navigant, al transportului de suprafață și al cateringului;

(22)  „serviciu de handling la sol” înseamnă orice serviciu legat de siguranță furnizat pe aerodromuri în domeniul administrării și supravegherii la sol, al handlingului pasagerilor, al handlingului bagajelor, al handlingului mărfurilor și al poștei, al handlingului pe platformă, al serviciilor pentru aeronave, al handlingului combustibilului și lubrifianților, al întreținerii aeronavelor, al administrării operațiunilor de zbor și personalului navigant, al transportului de suprafață și al cateringului;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  „transport aerian comercial” înseamnă operarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații între două aerodromuri diferite;

(23)  „transport aerian comercial” înseamnă operarea unei aeronave deschisă publicului, cu acordarea sau promisiunea unei remunerații sau a altor contraprestații pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  „echipament neinstalat” înseamnă orice echipament care este transportat la bordul unei aeronave, dar care nu este instalat pe aeronavă și care poate avea un impact asupra siguranței;

(28)  „echipament neinstalat” înseamnă orice instrument, echipament, mecanism, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu care este transportat la bordul unei aeronave de către operator, care nu este o componentă și care este utilizat sau este destinat să fie utilizat la operarea sau controlarea unei aeronave, care ajută la supraviețuirea ocupanților sau care ar putea avea un impact asupra operării în siguranță a aeronavei;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  „pilot de la distanță” înseamnă o persoană care operează o aeronavă fără pilot la bord sau care supraveghează operarea unei aeronave automate fără pilot la bord;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  „aeronavă de stat” înseamnă o aeronavă aflată în cursul îndeplinirii unor activități sau servicii militare, vamale, polițienești, de căutare și salvare, de stingere a incendiilor, de pază de coastă sau al altor activități sau servicii similare sub controlul și responsabilitatea unui stat membru, efectuate în interes public de către un organism învestit cu prerogative de autoritate publică;

(32)  „aeronavă de stat” înseamnă o aeronavă aflată în cursul îndeplinirii unor activități sau servicii militare, vamale, polițienești, de căutare și salvare, de stingere a incendiilor, de pază de coastă sau al altor activități sau servicii similare sub controlul și responsabilitatea unui stat membru, efectuate în interes public de către sau în numele unui organism învestit cu prerogative de autoritate publică;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  „autoritate națională competentă” înseamnă una sau mai multe entități desemnate de un stat membru, care au competențele necesare și responsabilități alocate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de certificare, supraveghere și asigurare a respectării legii în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său.

(34)  „autoritate națională competentă” înseamnă entitatea desemnată de un stat membru și acreditată de agenție, care are competențele necesare și responsabilități alocate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de certificare, supraveghere și asigurare a respectării legii în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său și cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  „acreditare” înseamnă procesul prin care o autoritate națională competentă sau o entitate calificată recunoaște calificările care le conferă titularilor dreptul să îndeplinească sarcini în conformitate cu prezentul regulament și Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b)  „registru european al aeronavelor fără pilot la bord” înseamnă o platformă online înființată și gestionată de agenție, care include numerele atribuite proprietarilor de aeronave fără pilot la bord exploatate în Uniunea Europeană;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să țină cont de diferitele tipuri de aeronave și de operațiuni;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să țină seama de interdependențele dintre diferitele domenii ale siguranței aviației, precum și de cele dintre siguranța aviației și alte domenii tehnice ale reglementării sectorului aviației;

(d)  să țină seama de interdependențele dintre diferitele domenii ale siguranței aviației, precum și de cele dintre siguranța aviației, securitatea cibernetică și alte domenii tehnice ale reglementării sectorului aviației;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  atunci când este posibil, să prevadă cerințe într-o mod care să se concentreze asupra obiectivelor care trebuie atinse, permițând însă diferite mijloace de obținere a conformității cu respectivele obiective;

(e)  atunci când este posibil, să prevadă cerințe care să țină cont de performanțe și să se concentreze asupra obiectivelor care trebuie atinse, permițând însă diferite mijloace de obținere a conformității cu respectivele obiective bazate pe performanțe;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  să asigure separarea dintre activitățile de furnizare de servicii și sarcinile de reglementare și de supraveghere;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  să ia măsuri pentru a promova și îmbunătăți standardele de siguranță;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  complexitatea și performanțele aeronavei implicate;

(c)  complexitatea, performanțele și nevoile specifice ale aeronavei implicate;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  scopul zborului și tipul de spațiu aerian utilizat;

(d)  scopul zborului, tipul aeronavei și tipul de spațiu aerian utilizat;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 6 –alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul european pentru siguranța aviației precizează, ținând cont de obiectivele prevăzute la articolul 1, un nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță la nivelul Uniunii, a cărui atingere este urmărită împreună de statele membre, Comisie și agenție.

3.  Planul european pentru siguranța aviației precizează, ținând cont de obiectivele prevăzute la articolul 1, un nivel uniform, ridicat, de performanță în materie de siguranță la nivelul Uniunii, a cărui atingere este urmărită împreună de statele membre, Comisie și agenție.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul național de siguranță a aviației

Programul național de siguranță

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru stabilește un program național de siguranță a aviației pentru gestionarea siguranței aviației civile în ceea ce privește activitățile de aviație aflate sub responsabilitatea sa („Programul național de siguranță a aviației”). Programul este proporțional cu amploarea și complexitatea activităților respective și este în concordanță cu Programul european de siguranță a aviației.

1.  Fiecare stat membru, în cooperare cu părțile interesate relevante din industrie, stabilește și menține un program național de siguranță a aviației pentru gestionarea siguranței aviației civile în ceea ce privește activitățile de aviație aflate sub responsabilitatea sa („Programul național de siguranță”). Programul este proporțional cu amploarea și complexitatea activităților respective și este în concordanță cu Programul european de siguranță a aviației.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul național de siguranță a aviației cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

2.  Programul național de siguranță cuprinde cel puțin elementele programului național de siguranță descrise în standardele internaționale și practicile recomandate.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  politica europeană de siguranță a aviației, obiective și resurse;

eliminat

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  managementul riscurilor în materie de siguranță a aviației;

eliminat

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigurarea siguranței aviației;

eliminat

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  promovarea siguranței aviației.

eliminat

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul național de siguranță a aviației specifică, ținând seama de obiectivele prevăzute la articolul 1 și de nivelul acceptabil de performanță în materie de siguranță menționat la articolul 6 alineatul (3), un nivel acceptabil de performanță în materie de siguranță care trebuie atins la nivel național în ceea ce privește activitățile de aviație aflate sub responsabilitatea statului membru în cauză.

3.  Programul național de siguranță specifică, ținând seama de obiectivele prevăzute la articolul 1, activitățile de aviație aflate în responsabilitatea statului membru respectiv care trebuie să fie efectuate pentru a atinge nivelul uniform, ridicat, de performanță în materie de siguranță menționat la articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul național de siguranță a aviației este însoțit de un Plan național pentru siguranța aviației. Pe baza evaluării informațiilor de siguranță relevante, fiecare stat membru identifică în respectivul plan principalele riscuri în materie de siguranță care afectează sistemul său național de siguranță a aviației civile și stabilește măsurile necesare pentru a diminua aceste riscuri.

1.  Programul național de siguranță include sau este însoțit de un plan național pentru siguranța aviației. Pe baza evaluării informațiilor de siguranță relevante, fiecare stat membru, în cooperare cu părțile interesate relevante, identifică în respectivul plan principalele riscuri în materie de siguranță care afectează sistemul său național de siguranță a aviației civile și stabilește măsurile necesare pentru a diminua aceste riscuri.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Capitolul III – secțiunea I - titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Navigabilitatea și protecția mediului

Navigabilitate

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aeronavele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora respectă cerințele esențiale de navigabilitate prevăzute în anexa II și, în ceea ce privește zgomotul și emisiile, cerințele esențiale privind compatibilitatea de mediu a produselor prevăzute în anexa III.

Aeronavele cu pilot la bord menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora respectă cerințele esențiale de navigabilitate prevăzute în anexa II și, în ceea ce privește zgomotul și emisiile, cerințele esențiale privind compatibilitatea de mediu a produselor prevăzute în anexa III, precum și cerințele privind protecția mediului prevăzute în anexa 16 la Convenția de la Chicago, astfel cum este aplicabilă, cu excepția apendicelor la respectiva anexă.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește aeronavele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și motoarele, elicele și piesele acestora, respectarea dispozițiilor articolului 9 se asigură în conformitate cu articolul 11, articolul 12 și articolul 15 alineatul (1).

2.  În ceea ce privește aeronavele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și motoarele, elicele și piesele acestora, respectarea dispozițiilor articolului 9 se asigură în conformitate cu articolul 11, articolul 12, articolul 13, articolul 14 și articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivele certificate de tip, certificate de modificări și aprobări ale proiectelor de reparație se eliberează la cerere dacă solicitantul a demonstrat că proiectul produsului respectă baza de certificare de tip stabilită în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și că proiectul produsului nu prezintă caracteristici care să îl facă incompatibil cu mediul sau îi afecteze siguranța în funcționare.

Respectivele certificate de tip, certificate de modificări și aprobări ale proiectelor de reparație se eliberează la cerere dacă solicitantul a demonstrat că proiectul produsului respectă baza de certificare de tip stabilită în conformitate cu actele delegate menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (i).

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivele certificate de tip, certificate de modificări și aprobări ale proiectelor de reparație pot fi, de asemenea, eliberate fără depunerea cererii menționate, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate sau aprobări în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul produsului respectă condițiile stabilite la al doilea paragraf.

Respectivele certificate de tip, certificate de modificări și aprobări ale proiectelor de reparație pot fi, de asemenea, eliberate fără depunerea cererii menționate, pentru propriile activități de proiectare, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate sau aprobări în conformitate cu actele delegate menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul produsului respectă condițiile stabilite la al doilea paragraf.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivul certificat poate fi, de asemenea, eliberat fără depunerea cererii menționate, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul piesei respectă baza de certificare stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

Respectivul certificat poate fi, de asemenea, eliberat fără depunerea cererii menționate, pentru propriile activități de proiectare, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul piesei respectă baza de certificare stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivul certificat poate fi, de asemenea, eliberat fără depunerea cererii menționate, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul echipamentului neinstalat respectă baza de certificare stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

Respectivul certificat poate fi, de asemenea, eliberat fără depunerea cererii menționate, pentru propriile activități de proiectare, de către o organizație aprobată în conformitate cu articolul 15, căreia i s-a acordat dreptul de a elibera astfel de certificate în conformitate cu actele delegate menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (k), în cazul în care organizația respectivă a constatat că proiectul echipamentului neinstalat respectă baza de certificare stabilită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  condițiile specifice pentru respectarea de către aeronavele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) a cerințelor esențiale menționate la articolul 9;

(c)  condițiile specifice pentru respectarea de către aeronavele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) a cerințelor esențiale menționate la articolul 9;

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  condițiile în care sunt acceptate certificatele, informațiile privind continuitatea navigabilității și alte documente legate de navigabilitate, eliberate în conformitate cu legislația unei țări terțe, în scopul aplicării articolului 57.

eliminat

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește navigabilitatea și compatibilitatea de mediu ale aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b), ale motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexele II și III, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi în domeniul navigabilității sau al compatibilității de mediu, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește navigabilitatea și compatibilitatea de mediu ale aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b), ale motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 117, pentru a modifica anexele II și III, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi în domeniul navigabilității sau al compatibilității de mediu, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  La adoptarea actelor delegate menționate la alineatul (1), Comisia asigură, în special, că se recurge, după caz, la standardele internaționale și practicile recomandate conținute în anexele 8 și 16 la Convenția de la Chicago.

 

Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cu excepția unor dispoziții contrare stabilite prin acte delegate adoptate în temeiul articolului 25, piloții fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează o licență de pilot și un certificat medical pentru piloți care corespund operațiunii ce trebuie executată.

1.  Cu excepția unor dispoziții contrare stabilite prin acte delegate adoptate în temeiul articolului 25, piloții fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează o licență de pilot și un certificat medical pentru piloți care corespund operațiunii ce trebuie executată și care atestă aptitudinile fizice și mentale ale piloților pentru a desfășura această activitate.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii echipajului de cabină implicați în operațiuni de transport aerian comercial fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează un atestat.

Membrii echipajului de cabină implicați în operațiuni de transport aerian comercial fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează un certificat.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 25 prevăd astfel, membrii echipajului de cabină implicați în alte operațiuni decât transportul aerian comercial fac, de asemenea, obiectul certificării. Acestora li se eliberează un atestat.

În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 25 prevăd astfel, membrii echipajului de cabină implicați în alte operațiuni decât transportul aerian comercial fac, de asemenea, obiectul certificării și al eliberării unei licențe de către autoritatea competentă.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivele atestate se eliberează la cerere, atunci când solicitantul a demonstrat că respectă normele stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 25 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate la articolul 19 cu privire la cunoștințele teoretice, abilitățile practice și aptitudinea din punct de vedere medical.

Respectivele certificate se eliberează la cerere, atunci când solicitantul a demonstrat că respectă normele stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 25 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate la articolul 19 cu privire la cunoștințele teoretice, abilitățile practice și aptitudinea din punct de vedere medical.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Organizațiile de pregătire a membrilor echipajelor de cabină nu primesc venituri financiare de la cursant atunci când oferă instruire pe o aeronavă care transportă pasageri sau mărfuri.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  condițiile în care sunt acceptate licențele de pilot, certificatele medicale pentru piloți și atestatele de membru al echipajului de cabină, eliberate în conformitate cu legile unei țări terțe, în scopul aplicării articolului 57;

eliminat

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește piloții și membrii echipajului de cabină implicați în operarea aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), precum și echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor, persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a respectivilor piloți și membri ai echipajului de cabină, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa IV, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de personalul aeronautic navigant, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește piloții și membrii echipajului de cabină implicați în operarea aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), precum și echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor, persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a respectivilor piloți și membri ai echipajului de cabină, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa IV, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de personalul aeronautic navigant, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 28 prevăd astfel, aeronavele mari folosite la operațiunile de transport aerian comercial dispun de resursele necesare pentru a recupera datele înregistrate privind zborul și pentru a pune acestea la dispoziție în timp util, în vederea investigării și a prevenirii accidentelor.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) condițiile în care, ținând cont de principiile de la articolul 4, operațiunile fac obiectul cerințelor aplicabile transportului aerian comercial prevăzute din prezentul regulament și măsurilor adoptate în temeiul prezentului regulament, sau sunt scutite de la acestea.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb)  condițiile în care o aeronavă trebuie să fie prevăzută cu mijloace de recuperare a datelor înregistrate privind zborul și condițiile pentru transmiterea, stocarea și utilizarea în siguranță a acestor date, în sensul articolului 27 alineatul (3a); aceste condiții sunt conforme cu legislația existentă a Uniunii privind investigarea accidentelor aeriene;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește operarea aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa V și, dacă se aplică, anexele VII și VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de operațiunile aeriene, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește operarea aeronavelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa V și, dacă se aplică, anexele VII și VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de operațiunile aeriene, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aerodromurile, echipamentele de aerodrom, exploatarea aerodromurilor și furnizarea de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromuri respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa VII și, dacă se aplică, în anexa VIII.

Aerodromurile, inclusiv echipamentele de aerodrom legate de siguranță, exploatarea aerodromurilor și furnizarea de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromuri respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa VII și, dacă se aplică, în anexa VIII și respectă gradul de responsabilitate al operatorilor de aerodrom și al părților terțe.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aerodromurile fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează un certificat. Modificările aduse certificatului fac, de asemenea, obiectul certificării și necesită eliberarea unui certificat de modificări.

Aerodromurile, inclusiv echipamentele de aerodrom legate de siguranță, fac obiectul certificării. Acestora li se eliberează un certificat. Modificările aduse certificatului fac, de asemenea, obiectul certificării și necesită eliberarea unui certificat de modificări.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivele certificate vizează aerodromul și echipamentele de siguranță ale acestuia.

eliminat

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organizațiile responsabile cu furnizarea serviciilor de handling la sol și de administrare a platformei pe aerodromuri care fac obiectul prezentului regulament declară că dispun de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile asociate serviciilor furnizate în conformitate cu cerințele esențiale menționate la articolul 29.

2.  Organizațiile responsabile cu furnizarea serviciilor de handling la sol și de administrare a platformei pe aerodromuri care fac obiectul prezentului regulament declară că dispun de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile asociate serviciilor furnizate în conformitate cu cerințele esențiale menționate la articolul 29. Actul delegat menționat la articolul 34 alineatul (1) litera (h) asigură recunoașterea de către operatori a acestor declarații, fără alte verificări.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul aerodromurilor, al echipamentelor esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor, al exploatării aerodromurilor și al furnizării de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromuri, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117 în vederea stabilirii unor norme detaliate cu privire la:

1.  În cazul aerodromurilor, inclusiv al echipamentelor de aerodrom legate de siguranță, al echipamentelor esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor, al exploatării aerodromurilor și al furnizării de servicii de handling la sol și de servicii de administrare a platformei pe aerodromuri, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117 în vederea stabilirii unor norme detaliate cu privire la:

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  condițiile stabilirii, în conformitate cu articolul 30 alineatul (2), și notificării, către un solicitant, a bazei de certificare aplicabile unui aerodrom în scopul certificării în conformitate cu articolul 30 alineatul (1);

(b)  condițiile stabilirii, în conformitate cu articolul 30 alineatul (2), și notificării, către un solicitant, a bazei de certificare aplicabile unui aerodrom și echipamentelor de aerodrom legate de siguranță în scopul certificării în conformitate cu articolul 30 alineatul (1), inclusiv lista echipamentelor de aerodrom legate de siguranță, stabilită pe baza datelor privind siguranța, care demonstrează că un tip de echipament, utilizat sau destinat să fie utilizat pe aerodromurile care intră sub incidența prezentului regulament, prezintă un risc pentru siguranță;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  condițiile stabilirii și notificării, către un solicitant, a specificațiilor detaliate aplicabile echipamentelor esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor în scopul certificării în conformitate cu articolul 31 alineatul (1);

(c)  condițiile stabilirii și notificării, către un solicitant, a specificațiilor detaliate aplicabile echipamentelor esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor în scopul certificării în conformitate cu articolul 31 alineatul (1), inclusiv lista echipamentelor de aerodrom esențiale pentru siguranță, stabilită pe baza datelor privind siguranța, care demonstrează că un tip de echipament, utilizat sau destinat să fie utilizat pe aerodromurile care intră sub incidența prezentului regulament, prezintă un risc pentru siguranță;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 34 –alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  condițiile de eliberare, menținere, modificare, suspendare sau revocare a certificatelor aerodromurilor menționate la articolul 30, inclusiv a limitărilor de operare legate de proiectarea specifică a aerodromului;

(d)  condițiile de eliberare, menținere, modificare, suspendare sau revocare a certificatelor aerodromurilor și ale echipamentelor de aerodrom legate de siguranță menționate la articolul 30, inclusiv a limitărilor de operare legate de proiectarea specifică a aerodromului;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  condițiile în care agenția, în conformitate cu articolul 65 alineatul (6), și autoritățile naționale competente emit și difuzează informații obligatorii, pentru a asigura siguranța operațiunilor efectuate pe aerodromuri și a echipamentelor aerodromurilor.

(l)  condițiile în care agenția, în conformitate cu articolul 65 alineatul (6), și autoritățile naționale competente emit și difuzează informații obligatorii, pentru a asigura siguranța operațiunilor efectuate pe aerodromuri și a echipamentelor aerodromurilor legate de siguranță.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La adoptarea normelor menționate la alineatul (1) în ceea ce privește furnizarea de servicii de handling la sol, Comisia se asigură că se recurge, după caz, la standardele sectoriale recunoscute și la cele mai bune practici.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește aerodromurile, echipamentele aerodromurilor, exploatarea aerodromurilor și furnizarea de servicii de handling la sol și de administrare a platformei, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa VII și, dacă se aplică, anexa VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de aerodromuri, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește aerodromurile, inclusiv echipamentele de aerodrom legate de siguranță, echipamentele aerodromurilor esențiale pentru siguranță, exploatarea aerodromurilor și furnizarea de servicii de handling la sol și de administrare a platformei, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa VII și, dacă se aplică, anexa VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de aerodromuri, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizații implicate în proiectarea, fabricarea sau întreținerea sistemelor și componentelor ATM/ANS

Organizații implicate în proiectarea, fabricarea sau întreținerea sistemelor și componentelor ATM/ANS de care depinde siguranța sau interoperabilitatea

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemele și componentele ATM/ANS

Sistemele și componentele ATM/ANS de care depinde siguranța sau interoperabilitatea,

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  condițiile stabilirii și notificării, către un solicitant, a specificațiilor detaliate aplicabile sistemelor și componentelor ATM/ANS în scopul certificării în conformitate cu articolul 38 alineatul (2);

(b)  condițiile stabilirii și notificării, către un solicitant, a specificațiilor detaliate, inclusiv de identificare a echipamentelor, aplicabile sistemelor și componentelor ATM/ANS de care depinde siguranța sau interoperabilitatea, în scopul certificării în conformitate cu articolul 38 alineatul (2);

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește furnizarea de ATM/ANS, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa VIII și, dacă se aplică, anexa VII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de ATM/ANS, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește furnizarea de ATM/ANS, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa VIII și, dacă se aplică, anexa VII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de ATM/ANS, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  condițiile în care sunt acceptate licențele de controlor de trafic aerian eliberate în conformitate cu legile unei țări terțe, în scopul aplicării articolului 57;

eliminat

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  condițiile pe care trebuie să le respecte controlorii de trafic aerian în ceea ce privește limitările timpului de serviciu și cerințele privind odihna; aceste condiții trebuie să asigure un nivel ridicat de siguranță oferind protecție împotriva efectelor oboselii și, totodată, să permită suficientă flexibilitate la stabilirea orarelor;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește controlorii de trafic aerian, persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a controlorilor de trafic aerian, precum și echipamentele de pregătire sintetică, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de organizațiile de pregătire și controlorii de trafic aerian, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește controlorii de trafic aerian, persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a controlorilor de trafic aerian, precum și echipamentele de pregătire sintetică, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa VIII, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de organizațiile de pregătire și controlorii de trafic aerian, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord, a motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, precum și a echipamentelor pentru controlul de la distanță al acestor aeronave respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa IX.

Proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord, a motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora și a echipamentelor pentru controlul de la distanță al acestor aeronave, precum și personalul și organizațiile implicate în aceste activități respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa IX.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel în vederea atingerii unor niveluri de siguranță corespunzătoare, având în vedere principiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord fac obiectul certificării. Certificatele se eliberează la cerere, atunci când solicitantul a demonstrat că respectă normele stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate la articolul 45. Certificatele precizează limitările legate de siguranță, condițiile de operare și privilegiile.

1.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel în vederea atingerii unui nivel uniform, ridicat, de siguranță, având în vedere principiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord fac obiectul certificării. Certificatele se eliberează la cerere, atunci când solicitantul a demonstrat că respectă normele stabilite prin actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate la articolul 45. Certificatele precizează limitările legate de siguranță, condițiile de operare și privilegiile.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel în vederea atingerii unor niveluri de siguranță corespunzătoare, având în vedere principiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord fac obiectul unei declarații. Respectiva declarație se face atunci când sunt îndeplinite cerințele esențiale menționate la articolul 45 și normele detaliate corespunzătoare stabilite în conformitate cu articolul 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate.

2.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel în vederea atingerii unui nivel uniform, ridicat, de siguranță, având în vedere principiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord fac obiectul unei declarații. Respectiva declarație se face atunci când sunt îndeplinite cerințele esențiale menționate la articolul 45 și normele detaliate corespunzătoare stabilite în conformitate cu articolul 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel, dat fiind că se pot obține niveluri adecvate de siguranță fără aplicarea dispozițiilor capitolelor IV și V din prezentul regulament, respectivele capitole nu se aplică cerințelor esențiale menționate la articolul 45 și nici normelor detaliate corespunzătoare stabilite în conformitate cu articolul 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate. În astfel de cazuri, respectivele cerințe și norme constituie „legislația comunitară de armonizare” în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și din Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

3.  În cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 47 prevăd astfel, dat fiind că se poate obține un nivel uniform, ridicat, de siguranță fără aplicarea dispozițiilor capitolelor IV și V din prezentul regulament, respectivele capitole nu se aplică cerințelor esențiale menționate la articolul 45 și nici normelor detaliate corespunzătoare stabilite în conformitate cu articolul 47 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele esențiale menționate. În astfel de cazuri, respectivele cerințe și norme constituie „legislația comunitară de armonizare” în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și din Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot adopta sau menține în vigoare dispoziții legislative care asigură un nivel mai ridicat de protecție a securității sau a siguranței decât cele stabilite în prezentul regulament sau în actele delegate prevăzute de acesta.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  condițiile și procedurile de eliberare, menținere, modificare, suspendare sau revocare a certificatelor pentru proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord menționate la articolul 46 alineatele (1) și (2), inclusiv condițiile aplicabile situațiilor în care, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 1 și ținând seama de natura și de riscurile activității specifice în cauză, sunt necesare astfel de certificate sau sunt permise declarații, după caz;

(a)  condițiile și procedurile de eliberare, menținere, modificare, suspendare sau revocare a certificatelor pentru proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord menționate la articolul 46 alineatele (1) și (2), inclusiv condițiile aplicabile situațiilor în care, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 1, sunt necesare astfel de certificate sau sunt permise declarații, după caz. Condițiile și procedurile țin seama în mod corespunzător de tipul de aeronavă fără pilot la bord, de natura și de riscurile activității specifice în cauză și de zona în care urmează să se desfășoare operațiunea;

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  marcarea și identificarea aeronavelor fără pilot la bord;

(e)  condițiile și procedurile de înregistrare, marcare și identificare obligatorie a aeronavelor fără pilot la bord cu o masă maximă la decolare mai mare de 250 de grame, a aeronavelor fără pilot la bord certificate în conformitate cu litera (a) și a operatorilor;

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  condițiile și procedurile în temeiul cărora un pilot de la distanță al unei aeronave fără pilot la bord trebuie să demonstreze că deține competența necesară prin intermediul unei licențe sau al unei declarații, după caz, și a unui certificat medical corespunzător în funcție de operațiunea care urmează să fie desfășurată;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  condițiile în care aeronavele fără pilot la bord menționate la articolul 46 alineatele (1) și (2) trebuie să fie dotate cu echipamente de îmbunătățire a siguranței și a securității legate, în special, de limitarea distanței și a altitudinii, comunicarea poziției, restricționarea în zone critice, evitarea coliziunilor, stabilizare și aterizarea automată;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  condițiile în care operațiunile aeronavelor fără pilot la bord sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță.

(f)  condițiile în care operațiunile aeronavelor fără pilot la bord sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță sau de securitate;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  condițiile în care și procedurile prin care se instituie un registru european al aeronavelor fără pilot la bord sau un sistem de înregistrare național armonizat și compatibil care să atribuie un număr de proprietar unic și un marcaj pentru aeronavele fără pilot la bord pentru toate aeronavele fără pilot la bord care sunt operate în oricare stat membru și care să impună o sarcină financiară și administrativă scăzută.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord, a motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, precum și a echipamentelor pentru controlul de la distanță al acestor aeronave, Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice sau să completeze anexa IX și, dacă se aplică, anexa III, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță legate de operațiunile aeriene, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

2.  În ceea ce privește proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor fără pilot la bord, a motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor neinstalate ale acestora, precum și a echipamentelor pentru controlul de la distanță al acestor aeronave, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 117, să modifice anexa IX și, dacă se aplică, anexa III, în cazul în care acest lucru se impune ca urmare a evoluțiilor de ordin tehnic, operațional sau științific sau a apariției unor dovezi cu privire la siguranță și la securitate legate de operațiunile aeriene, cu scopul de a atinge obiectivele prevăzute la articolul 1 și numai în măsura în care acest lucru se impune pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile naționale competente și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizațiile și declarațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt necesare numai în ceea ce privește operarea aeronavelor pe, înspre sau dinspre teritoriul în care se aplică tratatele, cu excepția operării aeronavelor care doar survolează teritoriul respectiv.

3.  Autorizațiile și declarațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt necesare numai în ceea ce privește operarea aeronavelor pe, înspre sau dinspre spațiul aerian al cerului unic european, cu excepția operării aeronavelor care doar survolează teritoriul respectiv.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Certificatele eliberate de agenție și de autoritățile aeronautice naționale și declarațiile întocmite de persoanele fizice și juridice în temeiul prezentului regulament se află exclusiv sub incidența normelor, condițiilor și procedurilor stabilite în actele delegate menționate la prezentul articol.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  realizează supravegherea titularilor de certificate, a persoanelor fizice și juridice care au făcut declarații, precum și a produselor, pieselor, echipamentelor, sistemelor ATM/ANS, componentelor ATM/ANS, echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și aerodromurilor care intră sub incidența dispozițiilor capitolului III;

(b)  realizează supravegherea titularilor de certificate, a persoanelor fizice și juridice care au făcut declarații, precum și a produselor, pieselor, echipamentelor, sistemelor ATM/ANS și a componentelor de care depinde siguranța sau interoperabilitatea, echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și aerodromurilor care intră sub incidența dispozițiilor capitolului III;

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că autoritățile lor naționale competente își exercită competențele în mod imparțial, independent și transparent și că ele sunt organizate, dotate cu angajați, gestionate și finanțate în mod corespunzător. De asemenea, statele membre se asigură că autoritățile naționale competente dispun de resursele și capacitățile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt încredințate în temeiul prezentului regulament în mod eficient și cu promptitudine.

 

O entitate ce urmează a fi desemnată de un stat membru ca fiind autoritatea sa națională competentă trebuie să fie acreditată în prealabil de către agenție. Această acreditare se eliberează numai dacă agenția a stabilit că respectiva entitate respectă normele stabilite prin actele delegate menționate la articolul 10 pentru a se asigura conformitatea cu cerințele menționate la prezentul alineat.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția este responsabilă în cazul în care respectivele sarcini i-au fost atribuite în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 și 70.

Agenția este responsabilă în cazul în care respectivele sarcini i-au fost atribuite în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 și 70.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea națională competentă a statului membru în care este situat aerodromul este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor respective privind certificatul aerodromului menționat la articolul 30 alineatul (1) și certificatul pentru o organizație responsabilă cu exploatarea unui aerodrom menționat la articolul 32 alineatul (1). Certificatul pentru o organizație responsabilă cu exploatarea unui aerodrom poate fi combinat cu certificatul unui aerodrom sau poate fi eliberat separat.

Autoritatea națională competentă a statului membru în care este situat aerodromul este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor respective privind certificatul aerodromului menționat la articolul 30 alineatul (1) și certificatul pentru o organizație responsabilă cu exploatarea unui aerodrom menționat la articolul 32 alineatul (1).

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În toate celelalte cazuri, autoritatea națională competentă a statului membru în care își are reședința persoana fizică care solicită certificatul sau care face declarația sau, în cazul persoanelor juridice, în care persoana își are sediul principal este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor respective, cu excepția cazului în care actele delegate adoptate în temeiul alineatului (10) prevăd altfel.

În toate celelalte cazuri, autoritatea națională competentă a statului membru în care își are reședința persoana fizică care solicită certificatul sau care face declarația sau, în cazul persoanelor juridice, în care persoana își are sediul social sau comercial principal este responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor respective, cu excepția cazului în care actele delegate adoptate în temeiul alineatului (10) prevăd altfel.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Orice persoană fizică sau juridică care intră sub incidența prezentului regulament poate aduce la cunoștința agenției orice presupuse diferențe în ceea ce privește aplicarea normelor între statele membre. În cazul în care astfel de diferențe afectează grav funcționarea respectivelor persoane sau generează dificultăți substanțiale, agenția și autoritățile naționale competente ale statelor membre în cauză cooperează pentru a elimina aceste diferențe fără întârzieri nejustificate. În cazul în care aceste diferențe nu pot fi eliminate, agenția înaintează chestiunea Comisiei.

8.  Orice persoană fizică sau juridică care intră sub incidența prezentului regulament poate aduce la cunoștința agenției orice presupuse diferențe în ceea ce privește aplicarea normelor între statele membre. În cazul în care astfel de diferențe afectează grav funcționarea respectivelor persoane sau generează dificultăți substanțiale, agenția și autoritățile naționale competente ale statelor membre în cauză cooperează pentru a aborda și, dacă este necesar, a elimina prompt aceste diferențe fără întârzieri nejustificate. În cazul în care aceste diferențe nu pot fi eliminate, agenția înaintează chestiunea Comisiei.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Agenția și autoritățile naționale competente întreprind acțiunile necesare pentru a promova și spori conștientizarea siguranței aviației civile și difuzează informații relevante legate de siguranță în vederea prevenirii accidentelor și a incidentelor.

9.  Agenția și autoritățile naționale competente întreprind acțiunile necesare și eficace pentru a promova și spori conștientizarea siguranței aviației civile și difuzează informații relevante legate de siguranță în vederea prevenirii accidentelor și a incidentelor.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 10 –litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  condițiile de efectuare a certificării și de desfășurare a investigațiilor, a inspecțiilor, a auditurilor și a altor activități de monitorizare necesare pentru a asigura supravegherea eficace a persoanelor fizice și juridice, a produselor, a pieselor, a echipamentelor, a sistemelor ATM/ANS, a componentelor ATM/ANS, a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și a aerodromurilor care intră sub incidența prezentului regulament;

(b)  condițiile de efectuare a certificării și de desfășurare a investigațiilor, a inspecțiilor, a auditurilor și a altor activități de monitorizare necesare pentru a asigura supravegherea eficace a persoanelor fizice și juridice, a produselor, a pieselor, a echipamentelor neinstalate, a sistemelor ATM/ANS, a componentelor ATM/ANS, a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și a aerodromurilor care intră sub incidența prezentului regulament;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 10 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  în ceea ce privește alineatul (3), condițiile aplicabile alocării responsabilităților între autoritățile naționale competente, în vederea asigurării unei îndepliniri eficace a sarcinilor legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii;

eliminat

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 10 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  condițiile și procedurile pe baza cărora agenția acreditează entitățile ce urmează a fi desemnate drept autorități naționale competente ale statelor membre, în sensul alineatului (2a), și pe baza cărora agenția sau autoritatea națională competentă acreditează o entitate calificată.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Inspectorii aeronautici europeni își desfășoară activitățile de supraveghere și de certificare potrivit instrucțiunilor și sub controlul și responsabilitatea agenției sau ale autorității naționale competente care a solicitat asistența acestora.

3.  Inspectorii aeronautici europeni își desfășoară activitățile de supraveghere și de certificare potrivit instrucțiunilor și sub controlul și responsabilitatea agenției și ale autorității naționale competente care a solicitat asistența acestora.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot transfera agenției responsabilitatea de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii cu privire la toate sau la oricare dintre organizațiile, operatorii, personalul, aeronavele, echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor sau aerodromurile pentru care respectivele state membre sunt responsabile în temeiul prezentului regulament.

Statele membre pot transfera agenției, cu titlu de garanție provizorie, responsabilitatea de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii cu privire la toate sau la oricare dintre organizațiile, operatorii, personalul, aeronavele, echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor sau aerodromurile pentru care respectivele state membre sunt responsabile în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește exercitarea acestei responsabilități, se aplică dispozițiile capitolelor II și IV și ale articolelor 120 și 121, precum și dispozițiile aplicabile din legislația națională a statului membru căreia se transferă responsabilitatea.

În ceea ce privește exercitarea responsabilității transferate, se aplică dispozițiile capitolelor II și IV și ale articolelor 120 și 121.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția sau un stat membru, după caz, este de acord cu transferul responsabilităților menționate la alineatul (1) sau (2) numai în cazul în care s-a asigurat că poate exercita în mod eficace responsabilitățile transferate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său.

3.  Agenția sau un stat membru, după caz, este de acord cu transferul responsabilităților menționate la alineatul (1) sau (2) numai în cazul în care s-a asigurat și demonstrează că poate exercita în mod eficace responsabilitățile transferate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său, precum și că deține resursele necesare pentru a proceda astfel.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru intenționează să transfere anumite responsabilități în conformitate cu alineatul (1) sau (2), acesta stabilește de comun acord cu agenția sau cu celălalt stat membru, după caz, un plan de tranziție care să asigure un transfer ordonat al respectivelor responsabilități. Persoanele fizice și juridice vizate de transfer și, în cazul unui transfer menționat la alineatul (2), agenția sunt consultate cu privire la respectivul plan de tranziție înainte ca aceasta să fie finalizat.

În cazul în care un stat membru intenționează să aplice dispozițiile de la alineatul (1) sau (2), acesta stabilește de comun acord cu agenția sau cu celălalt stat membru, după caz, un plan de tranziție, inclusiv o evaluare a impactului, care să asigure un transfer ordonat al responsabilităților care fac obiectul cererii, inclusiv al evidențelor și documentației aferente. Persoanele fizice și juridice vizate de transfer și, în cazul unui transfer menționat la alineatul (2), agenția sunt consultate cu privire la respectivul plan de tranziție înainte ca aceasta să fie finalizat.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția pune la dispoziție, prin intermediul arhivei digitale create în temeiul articolul 63, o listă a statelor membre care au transferat anumite responsabilități în conformitate cu prezentul articol. Lista respectivă include detalii cu privire la responsabilitățile transferate, permițând identificarea clară a responsabilităților după transfer și a organizațiilor, a operatorilor, a personalului, a aeronavelor, a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor sau a aerodromurilor afectate de transfer, după caz.

Agenția pune la dispoziție, prin intermediul arhivei digitale create în temeiul articolului 63, o listă a statelor membre care au aplicat dispozițiile alineatului (1) sau (2). Lista respectivă include detalii cu privire la responsabilitățile transferate, permițând identificarea clară a responsabilităților după transfer și a organizațiilor, a operatorilor, a personalului, a aeronavelor, a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor sau a aerodromurilor afectate de transfer, după caz.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Un stat membru care și-a transferat responsabilitățile de certificare, supraveghere și impunere a respectării legii agenției sau unui alt stat membru în conformitate cu alineatele (1) și (2) poate decide să înceteze aplicarea articolului respectiv și să ceară ca responsabilitățile să-i fie transferate înapoi, astfel încât autoritatea națională competentă să devină din nou responsabilă pentru certificare, supraveghere și impunerea respectării legii.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Agenția, în conformitate cu articolul 81 alineatul (4), înființează birouri locale în acele state membre în care agenția consideră că prezența sa este necesară pentru a garanta că responsabilitățile în domeniul siguranței aviației sunt respectate în domeniul de aplicare al prezentului regulament sau pentru a sprijini exercitarea responsabilităților care îi sunt transferate în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul 194

Propunere de regulament

Articolul 54 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizațiile care operează la scară multinațională

Transferul, la cererea organizațiilor, a sarcinilor de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii

Amendamentul 195

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O organizație poate solicita agenției să acționeze în calitate de autoritate competentă responsabilă cu certificarea, supravegherea și asigurarea aplicării legii în ceea ce privește respectiva organizație, în pofida dispozițiilor de la articolul 51 alineatul (3), în cazul în care organizația deține sau are dreptul să solicite de la autoritatea națională competentă dintr-un stat membru un certificat conform dispozițiilor capitolului III, însă deține sau intenționează să dețină un număr semnificativ de instalații și de membri ai personalului acoperiți de certificatul respectiv într-unul sau mai multe state membre.

O organizație poate solicita agenției să acționeze în calitate de autoritate competentă responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii în ceea ce privește respectiva organizație, prin derogare de la dispozițiile de la articolul 51 alineatul (2).

Amendamentul 196

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O astfel de solicitare se poate face, de asemenea, de către două sau mai multe organizații, fiecare având un loc principal de desfășurare a activității într-un alt stat membru și fiecare deținând sau având dreptul să solicite un certificat în conformitate cu dispozițiile capitolului III pentru același tip de activitate aeronautică.

eliminat

Amendamentul 197

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care organizațiile menționate la primul și la al doilea paragraf fac o astfel de solicitare, ele informează autoritățile naționale competente din statele membre în care își au locul principal de desfășurare a activității.

În cazul în care o organizație face o astfel de solicitare, aceasta informează autoritatea națională competentă din statul membru în care își are locul principal de desfășurare a activității.

Amendamentul 198

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care consideră că poate exercita în mod eficace responsabilitățile de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii, după cum i s-a solicitat, în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate adoptate în temeiul său, agenția stabilește împreună cu statul membru sau cu statele membre în cauză, după caz, un plan de tranziție care să asigure un transfer ordonat al respectivelor responsabilități. Organizațiile care au solicitat transferul sunt consultate cu privire la respectivul plan de tranziție înainte ca aceasta să fie finalizat.

În cazul în care consideră că poate exercita în mod eficace sarcinile relevante de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii, după cum i s-a solicitat, în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate adoptate în temeiul său, și demonstrează că dispune de resursele necesare pentru a face acest lucru, agenția stabilește împreună cu statul membru sau cu statele membre în cauză, după caz, un plan de tranziție care să asigure un transfer ordonat al sarcinilor de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii care fac obiectul cererii, inclusiv al evidențelor și documentației aferente. Organizațiile care au solicitat transferul sunt consultate cu privire la respectivul plan de tranziție înainte ca aceasta să fie finalizat.

 

Planul identifică în mod clar responsabilitățile de la nivelul autorității care fac obiectul transferului, precum și responsabilitățile de la nivel de stat care rămân de competența statului membru care solicită transferul, și mai cuprinde, de asemenea, dispoziții practice pentru a asigura continuarea fără sincope a activităților, inclusiv dispoziții privind modul în care urmează a fi exercitate după transfer obligațiile internaționale și cele de la nivelul Uniunii.

Amendamentul 199

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția și statul membru sau statele membre în cauză, după caz, se asigură că transferul responsabilităților se efectuează în conformitate cu planul de tranziție.

Agenția și statul membru sau statele membre în cauză, după caz, se asigură că transferul sarcinilor se efectuează în conformitate cu planul de tranziție.

Amendamentul 200

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După transferul de responsabilitate în temeiul alineatelor (1) și (2), agenția devine autoritatea competentă în ceea ce privește responsabilitatea transferată, iar statul membru sau statele membre în cauză sunt scutite de această responsabilitate. În legătură cu exercitarea acestei responsabilități de către agenție, se aplică dispozițiile capitolelor IV și V.

3.  După transferul de sarcini în temeiul alineatelor (1) și (2), agenția devine autoritatea competentă în ceea ce privește sarcinile transferate de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii, iar autoritatea națională competentă a statului membru sau a statelor membre în cauză este scutită de această responsabilitate. În legătură cu exercitarea de către agenție a sarcinilor transferate, se aplică dispozițiile capitolelor IV și V.

Amendamentul 201

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Nivelul de supraveghere și de asigurare a aplicării legii conferit organizațiilor care solicită agenției să exercite aceste responsabilități nu este în niciun caz mai redus decât nivelul aplicabil autorităților naționale competente care au fost responsabile inițial.

Amendamentul 202

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dispozițiile de la articolul 53 alineatele (5) și (6) se aplică în mod corespunzător oricărui transfer de responsabilitate efectuat în temeiul prezentului articol.

4.  Dispozițiile de la articolul 53 alineatele (5) și (6) se aplică în mod corespunzător oricărui transfer de sarcini efectuat în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care, în conformitate cu alineatul (1), o organizație a solicitat agenției să acționeze în calitate de autoritate competentă responsabilă și această cerere a fost admisă, organizația în cauză poate decide, în orice moment, să își retragă această decizie, solicitând autorităților naționale competente ale statelor membre în care își are locul principal de desfășurare a activității să devină din nou responsabilă pentru certificare, supraveghere și asigurarea aplicării legii. În acest caz, se aplică mutatis mutandis dispozițiile de la alineatele (1)-(4).

Amendamentul 204

Propunere de regulament

Articolul 55 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mecanismul de supraveghere de urgență

Mecanismul obligatoriu privind asistența de urgență

Amendamentul 205

Propunere de regulament

Articolul 55 –alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția recomandă unui stat membru transferul responsabilităților în conformitate cu articolul 53, în cazul în care se îndeplinesc cumulativ condițiile de mai jos:

1.  Agenția recomandă unui stat membru introducerea unui mecanism privind asistența de urgență în conformitate cu articolul 53, în cazul în care se îndeplinesc cumulativ condițiile de mai jos:

Amendamentul 206

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care statul membru în cauză fie nu a dat curs recomandării agenției, fie nu a remediat deficiențele în termen de 3 luni de la data recomandării respective, Comisia poate decide, în cazul în care consideră că se întrunesc condițiile de la alineatul (1), ca responsabilitatea pentru sarcinile de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii în cauză să îi fie transferată temporar agenției. Această decizie se ia prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2). Din motive de urgență imperative, temeinic justificate, legate de siguranța aviației, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 116 alineatul (4).

2.  În cazul în care statul membru în cauză fie nu a dat curs recomandării agenției, fie nu a remediat deficiențele în termen de 3 luni de la data recomandării respective, Comisia, în cazul în care consideră că situația creată pune în pericol siguranța aviației civile, adoptă acte de punere în aplicare prin care desemnează temporar agenția ca autoritate competentă responsabilă cu sarcinile de certificare, de supraveghere și de asigurare a aplicării legii în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2). Din motive de urgență imperative, temeinic justificate, legate de siguranța aviației, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 116 alineatul (4).

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia adoptă actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2) numai după ce toate posibilitățile prevăzute la articolul 73 pentru remedierea deficiențelor constatate au fost epuizate și în cazul în care alte mijloace de remediere a deficiențelor respective, inclusiv măsurile prevăzute la articolul 56 și în Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, ar fi disproporționate sau inadecvate.

Amendamentul   208

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  De la data la care începe să producă efecte decizia de punere în aplicare menționată la alineatul (2), agenția evaluează în mod regulat dacă condiția de la alineatul (1) litera (c) continuă să fie îndeplinită. În cazul în care consideră că respectiva condiție nu mai este îndeplinită, ea emite o recomandare adresată Comisiei în scopul încheierii transferului temporar al responsabilităților.

3.  De la data la care intră în vigoare actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2), agenția evaluează la intervale regulate, stabilite cu consultarea statului membru vizat, dacă condiția de la alineatul (1) litera (c) continuă să fie îndeplinită. În cazul în care consideră că respectiva condiție nu mai este îndeplinită, ea emite o recomandare adresată Comisiei în scopul de a-și încheia sprijinul obligatoriu pentru responsabilități.

Amendamentul   209

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când, ținând seama de respectiva recomandare, Comisia consideră că nu mai este îndeplinită condiția de la alineatul (1) litera (c), Comisia decide că transferul temporar al responsabilităților către agenție se încheie.

Atunci când, ținând seama de respectiva recomandare, Comisia consideră că nu mai este îndeplinită condiția de la alineatul (1) litera (c), Comisia decide să încheie sprijinul temporar pentru responsabilități.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După transferul de responsabilitate în temeiul alineatului (2), agenția devine autoritatea competentă în ceea ce privește responsabilitatea transferată, iar statul membru în cauză este scutit de această responsabilitate. În legătură cu exercitarea acestei responsabilități de către agenție, se aplică dispozițiile capitolelor IV și V.

5.  După acceptarea desemnării menționate la alineatul (2), agenția devine autoritatea competentă în ceea ce privește sarcinile de certificare, supraveghere și impunere a respectării legii vizate, iar autoritatea națională competentă a statului membru este degrevată de această responsabilitate. În legătură cu exercitarea de către agenție a responsabilității care îi este transferată în urma desemnării, se aplică dispozițiile capitolelor IV și V.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În perioada în care acționează în calitate de autoritate competentă în temeiul prezentului articol, agenția furnizează asistența tehnică necesară statului membru în cauză, pentru a-l ajuta să remedieze deficiențele constatate cât mai rapid posibil. Cu prilejul investigațiilor derulate în temeiul articolului 71, agenția recurge, în cea mai mare măsură posibilă, la serviciile experților și ale altor specialiști disponibili din statul membru respectiv.

Amendamentul 212

Propunere de regulament

Articolul 57 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  actele delegate adoptate în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (l), al articolului 25 alineatul (1) litera (f) și al articolului 44 alineatul (1) litera (e).

(b)  actele delegate adoptate în temeiul paragrafului 1a, care asigură un nivel de siguranță echivalent celui prevăzut în prezentul regulament și precizează procedurile și condițiile pentru asigurarea și menținerea încrederii necesare în sistemele de reglementare ale țărilor terțe.

Amendamentul 213

Propunere de regulament

Articolul 57 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În vederea asigurării și menținerii încrederii în sistemele de reglementare ale țărilor terțe menționate la litera (b), agenția este autorizată să efectueze evaluările tehnice și evaluările necesare ale legislației țărilor terțe și ale autorităților aeronautice străine. Agenția poate încheia acorduri de lucru în temeiul articolului 77 alineatul (2) în scopul efectuării unor astfel de evaluări.

Amendamentul 214

Propunere de regulament

Articolul 57 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 117 în vederea stabilirii unor norme detaliate cu privire la acceptarea certificatelor și a altor documente care atestă conformitatea cu normele din domeniul aviației civile și care au fost eliberate în conformitate cu legile unei țări terțe.

Amendamentul 215

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția și autoritățile competente naționale pot să își aloce propriile sarcini legate de certificare și de supraveghere în temeiul prezentului regulament unor entități calificate care au fost acreditate ca fiind conforme cu criteriile stabilite în anexa VI. Agenția și autoritățile naționale competente care fac uz de entitățile calificate instituie un sistem de acreditare și de evaluare a conformității entităților calificate cu criteriile menționate, atât în momentul acreditării, cât și în mod continuu după aceea.

Agenția și autoritățile naționale competente pot să își aloce propriile sarcini legate de certificare și de supraveghere în temeiul prezentului regulament unor entități calificate care au fost acreditate ca fiind conforme cu criteriile stabilite în anexa VI și în conformitate cu prevederile articolului 51 alineatul (10) litera (ha). Agenția și autoritățile naționale competente care fac uz de entitățile calificate instituie un sistem de acreditare și de evaluare a conformității entităților calificate cu criteriile menționate, atât în momentul acreditării, cât și în mod continuu după aceea.

Amendamentul 216

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care durata măsurilor menționate la alineatul (1) depășește opt luni consecutive sau în cazul în care un stat membru a luat aceleași măsuri în mod repetat, iar durata lor totală depășește opt luni, agenția evaluează dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la alineatul (1) și emite, în termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul (1), o recomandare, adresată Comisiei, cu privire la rezultatul acestei evaluări. Agenția include recomandarea respectivă în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

La primirea notificării menționate la alineatul (1), agenția evaluează, fără întârzieri nejustificate, dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care agenția consideră că aceste condiții au fost îndeplinite, ea evaluează, fără întârzieri nejustificate, dacă poate rezolva problema identificată de statul membru prin luarea deciziilor menționate la articolul 65 alineatul (4) primul paragraf, astfel încât măsurile luate de statul membru să nu mai fie necesare. În cazul în care consideră că poate soluționa problema în acest mod, agenția adoptă o decizie adecvată în acest sens. În cazul în care consideră că problema nu poate fi soluționată în acest mod, agenția recomandă Comisiei să modifice oricare acte delegate sau de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament de maniera pe care o consideră necesară din perspectiva aplicării alineatului (1).

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care agenția consideră că aceste condiții nu au fost întrunite, ea adresează Comisiei, fără întârzieri nejustificate, o recomandare referitoare la rezultatul evaluării respective. Agenția include recomandarea respectivă în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, Comisia evaluează, ținând seama de recomandare, dacă au fost întrunite condițiile menționate. În cazul în care consideră că aceste condiții nu au fost întrunite sau în cazul în care nu este de acord cu rezultatul evaluării agenției, Comisia adoptă, în termen de trei luni de la data primirii respectivei recomandări, o decizie de punere în aplicare în acest sens, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se include în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

eliminat

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La primirea notificării deciziei de punere în aplicare, statul membru în cauză stopează imediat măsurile luate în temeiul alineatului (1).

eliminat

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La primirea notificării menționate la alineatul (1), agenția evaluează de asemenea, fără întârzieri nejustificate, dacă problema identificată de statul membru poate fi soluționată de agenție prin luarea deciziilor menționate la articolul 65 alineatul (4) primul paragraf, astfel încât măsurile luate de statul membru să nu mai fie necesare. În cazul în care consideră că problema poate fi soluționată în acest mod, agenția adoptă o decizie adecvată în acest sens. În cazul în care consideră că problema nu poate fi soluționată în acest mod, agenția adresează Comisiei o recomandare referitoare la modificările actelor delegate sau ale actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament pe care le consideră necesare din perspectiva aplicării alineatului (1).

3.  Comisia evaluează, ținând seama de recomandarea agenției, dacă au fost întrunite condițiile menționate.

Amendamentul   222

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care consideră că aceste condiții nu au fost întrunite sau în cazul în care evaluarea sa nu este conformă cu rezultatul evaluării agenției, Comisia adoptă, în termen de o lună de la data primirii respectivei recomandări, acte de punere în aplicare cuprinzând concluziile în această privință, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se includ în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

 

Statul membru vizat sistează imediat măsurile luate în temeiul alineatului (1) de îndată ce Comisia îl notifică cu privire la aceste acte de punere în aplicare.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se asigură un nivel acceptabil de siguranță și de protecție a mediului, precum și conformitatea cu cerințele esențiale, dacă este necesar prin aplicarea unor măsuri de contracarare;

(b)  se asigură un nivel de siguranță și de protecție a mediului înalt și uniform, precum și conformitatea cu cerințele esențiale, dacă este necesar prin aplicarea unor măsuri de contracarare;

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care durata scutirilor menționate la alineatul (1) depășește opt luni consecutive sau în cazul în care un stat membru a acordat aceleași scutiri în mod repetat, iar durata lor totală depășește opt luni, agenția evaluează dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la alineatul (1) și emite, în termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul (1), o recomandare adresată Comisiei cu privire la rezultatul acestei evaluări. Agenția include recomandarea respectivă în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

În cazul în care durata scutirilor menționate la alineatul (1) depășește două luni consecutive sau în cazul în care un stat membru a acordat aceleași scutiri în mod repetat, iar durata lor totală depășește două luni, agenția evaluează dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la alineatul (1) și emite, în termen de o lună de la primirea ultimei notificări menționate la alineatul (1), o recomandare adresată Comisiei cu privire la rezultatul acestei evaluări. Agenția include recomandarea respectivă în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, Comisia evaluează, ținând seama de recomandare, dacă au fost întrunite condițiile menționate. În cazul în care consideră că aceste condiții nu au fost întrunite sau în cazul în care nu consimte la rezultatul evaluării agenției, Comisia adoptă, în termen de 3 luni de la data primirii respectivei recomandări, o decizie de punere în aplicare în acest sens, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se include în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

În acest caz, Comisia evaluează, ținând seama de recomandare, dacă au fost întrunite condițiile menționate. În cazul în care consideră că aceste condiții nu au fost întrunite sau în cazul în care nu este de acord cu rezultatul evaluării agenției, Comisia adoptă, în termen de o lună de la data primirii respectivei recomandări, acte de punere în aplicare în acest sens, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se include în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru consideră că conformitatea cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexe se poate demonstra prin alte mijloace decât cele prevăzute în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament și că respectivele mijloace prezintă avantaje semnificative în materie de siguranță a aviației civile sau de eficiență pentru persoanele care intră sub incidența prezentului regulament sau pentru autoritățile în cauză, respectivul stat membru poate să prezinte Comisiei și agenției, prin intermediul arhivei digitale create în temeiul articolului 63, o cerere motivată de modificare a actelor delegate sau a actelor de punere în aplicare în cauză, astfel încât să se permită utilizarea respectivelor mijloace.

În cazul în care un stat membru consideră că conformitatea cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexe se poate demonstra prin alte mijloace decât cele prevăzute în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament și că respectivele mijloace prezintă avantaje semnificative în materie de siguranță a aviației civile, respectivul stat membru poate să prezinte Comisiei și agenției, prin intermediul arhivei digitale create în temeiul articolului 63, o cerere motivată de modificare a actelor delegate sau a actelor de punere în aplicare în cauză, astfel încât să se permită utilizarea respectivelor alte mijloace, demonstrând de ce sunt necesare aceste alte mijloace și incluzând condițiile stabilite pentru a asigura atingerea unui nivel echivalent de protecție a siguranței.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, agenția adresează Comisiei, fără întârzieri nejustificate, o recomandare în care indică dacă cererea statului membru îndeplinește condițiile prevăzute la primul paragraf.

În acest caz, agenția adresează Comisiei, în termen de trei luni de la data primirii cererii, o recomandare în care indică dacă cererea statului membru îndeplinește condițiile prevăzute la primul paragraf.

Amendamentul  228

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția coordonează la nivelul Uniunii colectarea, schimbul și analiza informațiilor referitoare la aspectele care intră sub incidența prezentului regulament. În acest scop, agenția poate încheia acorduri administrative cu persoanele fizice și juridice care intră sub incidența prezentului regulament sau cu asociații ale acestor persoane cu privire la colectarea, schimbul și analiza informațiilor.

2.  Agenția coordonează la nivelul Uniunii colectarea, schimbul și analiza informațiilor referitoare la aspectele care intră sub incidența prezentului regulament, inclusiv, în cazul unei aeronave în primejdie, a datelor de zbor securizate și a înregistrărilor audio din carlingă descărcate într-o bază de date de la sol pentru anchetarea și prevenirea accidentelor. În acest scop, agenția poate încheia acorduri administrative cu persoanele fizice și juridice care intră sub incidența prezentului regulament sau cu asociații ale acestor persoane cu privire la colectarea, schimbul și analiza informațiilor. Acordurile ar trebui să prevadă, în măsura posibilului, utilizarea canalelor de comunicare existente și ar trebui să nu introducă cerințe suplimentare în materie de notificare, să evite impunerea de sarcini administrative suplimentare și să ia în considerare necesitatea protejării datelor.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La cererea Comisiei, agenția analizează chestiunile urgente sau importante care intră sub incidența prezentului regulament. După caz, autoritățile naționale competente cooperează cu agenția în scopul efectuării unei astfel de analize.

3.  La cererea Comisiei, agenția analizează chestiunile urgente sau importante care intră sub incidența prezentului regulament. Autoritățile naționale competente cooperează cu agenția în scopul efectuării unei astfel de analize.

Amendamentul230

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pentru a informa publicul larg cu privire la nivelul global de siguranță a aviației civile din Uniune, agenția publică anual un raport de evaluare a siguranței. Raportul de evaluare conține o analiză a situației generale a siguranței, formulată simplu și ușor de înțeles, și indică dacă există riscuri sporite în materie de siguranță.

6.  Pentru a informa publicul larg cu privire la nivelul global de siguranță a aviației civile din Uniune, agenția publică anual și, în circumstanțe deosebite, atunci când este necesar, un raport de evaluare a siguranței. Raportul de evaluare conține o analiză a situației generale a siguranței, formulată simplu și ușor de înțeles, și indică dacă există riscuri sporite în materie de siguranță.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Angajații și personalul contractat care furnizează informații în vederea aplicării prezentului regulament și a actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său nu fac obiectul niciunui prejudiciu din partea angajatorului lor sau a organizației pentru care prestează servicii, pe baza informațiilor furnizate.

Statele membre se asigură că angajații și personalul contractat care furnizează informații în vederea aplicării prezentului regulament și a actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său nu fac obiectul niciunui prejudiciu din partea angajatorului lor sau a organizației pentru care prestează servicii, pe baza informațiilor furnizate.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  certificatele eliberate și declarațiile primite de agenție și de autoritățile naționale competente în conformitate cu dispozițiile din capitolul III și de la articolele 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 și 70;

(a)  certificatele eliberate și declarațiile primite de agenție și de autoritățile naționale competente în conformitate cu dispozițiile din capitolul III și de la articolele 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 și 70;

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  informațiile privind aviația generală de la nivelul Uniunii, inclusiv numărul de aeronave înregistrate și de licențe de pilot emise, precum și autorizațiile aferente;

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(mb)  directivele obligatorii și recomandările agenției legate de zborurile deasupra zonelor de conflict, emise în conformitate cu articolul 76 alineatul (3);

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI

AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AVIAȚIE

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin prezentul regulament se înființează Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

1.  Prin prezentul regulament se înființează Agenția Uniunii Europene pentru Aviație.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  promovează la nivel internațional standardele și normele aviatice ale UE prin stabilirea unei cooperări corespunzătoare cu țări terțe și organizații internaționale;

Amendamentul  238

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  cooperează cu alte instituții, organisme, oficii și agenții ale Uniunii în domeniile în care activitățile acestora au legătură cu aspectele tehnice ale aviației civile.

(i)  cooperează cu alte instituții, organisme, oficii și agenții ale Uniunii în domeniile în care activitățile acestora au legătură cu aspectele tehnice ale aviației civile, caz în care costurile acestor activități nu sunt suportate de agenție.

Amendamentul  239

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cerere, agenția acordă asistență Comisiei în procesul de pregătire a propunerilor de modificare a prezentului regulament și a actelor delegate și de punere în aplicare care vor fi adoptate în temeiul prezentului regulament. Documentele pe care agenția le transmite Comisiei în aceste scopuri iau forma unor avize.

1.  La cererea Comisiei sau a oricărei persoane fizice sau juridice care intră sub incidența prezentului regulament, agenția acordă asistență Comisiei în procesul de pregătire a propunerilor de modificare a prezentului regulament și a actelor delegate și de punere în aplicare care vor fi adoptate în temeiul prezentului regulament. Atunci când este posibil, aceste propuneri prevăd cerințe care se concentrează asupra obiectivelor care trebuie atinse, permițând însă diferite mijloace de obținere a conformității cu respectivele obiective. Documentele pe care agenția le transmite Comisiei în aceste scopuri iau forma unor avize.

Amendamentul  240

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția ia deciziile corespunzătoare în aplicarea articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 și 73.

Agenția ia deciziile corespunzătoare în aplicarea articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 și 73.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția poate acorda scutiri oricărei persoane fizice sau juridice căreia i-a eliberat un certificat în situațiile și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 60 alineatul (1). Într-un astfel de caz, agenția înștiințează de îndată Comisia și statele membre, prin intermediul arhivei digitale create în conformitate cu articolul 63, cu privire la scutirile acordate, motivele pentru care s-au acordat și, după caz, măsurile de compensare necesare care au fost aplicate. În cazul în care durata unei scutiri depășește opt luni consecutive sau în cazul în care agenția a acordat aceeași scutire în mod repetat, iar durata totală a respectivelor scutiri depășește opt luni, Comisia evaluează dacă au fost îndeplinite condițiile menționate și, dacă consideră că nu este cazul, adoptă o decizie de punere în aplicare în acest sens, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se include în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63. La primirea notificării respectivei decizii de punere în aplicare, agenția revocă imediat scutirea acordată.

Agenția poate acorda scutiri oricărei persoane fizice sau juridice căreia i-a eliberat un certificat în situațiile și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 60 alineatul (1).

 

În cazul în care aceste scutiri depășesc competențele specifice ale agenției definite la articolul 66 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a), agenția înștiințează de îndată Comisia și statele membre, prin intermediul arhivei digitale create în conformitate cu articolul 63, cu privire la scutirile acordate, motivele pentru care s-au acordat și, după caz, măsurile de compensare necesare care au fost aplicate.

 

În plus, în cazul în care durata unei scutiri depășește două luni consecutive sau în cazul în care agenția a acordat aceeași scutire în mod repetat, iar durata totală a respectivelor scutiri depășește două luni, Comisia evaluează dacă au fost îndeplinite condițiile menționate și, dacă consideră că nu este cazul, adoptă acte de punere în aplicare care să conțină concluzia sa în acest sens, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se include în arhiva digitală creată în temeiul articolului 63.

 

La primirea notificării respectivelor acte de punere în aplicare, agenția revocă imediat scutirea acordată.

Amendamentul  242

Propunere de regulament

Articolul 65 –alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Agenția emite directivele obligatorii corespunzătoare pentru aplicarea articolului 68 alineatul (2) litera (ba).

Amendamentul  243

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Agenția reacționează fără întârzieri nejustificate la problemele urgente de siguranță care intră sub incidența prezentului regulament, stabilind măsurile corective care să fie adoptate de autoritățile naționale competente sau de persoanele fizice și juridice care fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament și furnizând informațiile corespunzătoare autorităților naționale competente și persoanelor în cauză, inclusiv directive sau recomandări, în cazul în care este necesar pentru a garanta atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 1.

6.  Agenția reacționează fără întârzieri nejustificate la problemele urgente de siguranță care intră sub incidența prezentului regulament și se află în domeniul său de competență, stabilind măsurile corective care să fie adoptate de autoritățile naționale competente sau de persoanele fizice și juridice care fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament, pentru a garanta atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 1. Agenția difuzează informațiile privind măsurile corective respective autorităților naționale competente și acelor persoane în raport cu care este autoritatea competentă.

Amendamentul  244

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În privința produselor, pieselor și echipamentelor neinstalate menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), agenția îndeplinește în numele statelor membre, după caz și astfel cum se specifică în Convenția de la Chicago sau în anexele sale, funcțiile și sarcinile statului de proiectare, de fabricație sau de înmatriculare, atunci când respectivele funcții și sarcini sunt legate de certificarea proiectelor și de informațiile obligatorii privind continuitatea navigabilității. În acest scop, agenția, în special:

1.  În privința produselor, pieselor și echipamentelor neinstalate menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), agenția îndeplinește în numele statelor membre, după caz și astfel cum se specifică în Convenția de la Chicago sau în anexele sale, funcțiile și sarcinile statului de proiectare, de fabricație sau de înmatriculare, atunci când respectivele funcții și sarcini sunt legate de certificarea proiectelor și de informațiile obligatorii privind continuitatea navigabilității. În acest scop, agenția, în special:

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește certificatele de tip, certificatele de tip restrictiv, certificatele de modificări, inclusiv certificatele de tip suplimentare, și aprobările proiectelor de reparație pentru proiectarea de produse în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 17 alineatul (1) litera (b);

(f)  este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele de tip, certificatele de tip restrictiv, certificatele de modificări, inclusiv certificatele de tip suplimentare, și aprobările proiectelor de reparație pentru proiectarea de produse în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 17 alineatul (1) litera (b);

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește certificatele pentru proiectarea de piese și pentru echipamentele neinstalate în conformitate cu articolele 12 și 13;

(g)  este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele pentru proiectarea de piese și pentru echipamentele neinstalate în conformitate cu articolele 12 și 13;

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 66 –alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  asigură funcțiile de continuitate a navigabilității asociate proiectării produselor, proiectării pieselor și a echipamentelor neinstalate pe care le-a certificat și în legătură cu care desfășoară activități de supraveghere, inclusiv reacția fără întârzieri nejustificate la o problemă de siguranță sau de securitate și emiterea și difuzarea informațiilor obligatorii pertinente.

(i)  asigură funcțiile de continuitate a navigabilității asociate proiectării produselor, proiectării pieselor și a echipamentelor neinstalate pe care le-a certificat și în legătură cu care desfășoară activități de supraveghere, inclusiv reacția fără întârzieri nejustificate la o problemă de siguranță sau de securitate a zborului și emiterea și difuzarea informațiilor obligatorii pertinente.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește:

2.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește:

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 54 alineatul (3) în ceea ce privește aprobările organizațiilor de pregătire a piloților și a membrilor echipajului de cabină, precum și ale centrelor de medicină aeronautică menționate la articolul 22, în cazul în care respectivele organizații și centre își au locul principal de desfășurare a activității în afara teritoriului pentru care este responsabil un stat membru în temeiul Convenției de la Chicago.

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) în ceea ce privește aprobările organizațiilor de pregătire a piloților și a membrilor echipajului de cabină, precum și ale centrelor de medicină aeronautică menționate la articolul 22, în cazul în care respectivele organizații și centre își au locul principal de desfășurare a activității în afara teritoriului pentru care este responsabil un stat membru în temeiul Convenției de la Chicago.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește certificatele echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor în conformitate cu articolul 23 în fiecare dintre următoarele cazuri:

2.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor în conformitate cu articolul 23 în fiecare dintre următoarele cazuri:

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 67a

 

Echipamentele esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor

 

În ceea ce privește echipamentele esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor menționate la articolul 31, agenția:

 

(a)   stabilește specificațiile detaliate aplicabile echipamentelor esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor care sunt supuse certificării în conformitate cu articolul 31 și anunță solicitantul cu privire la acestea;

 

(b)   este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele pentru echipamentele esențiale pentru siguranță ale aerodromurilor și declarațiile întocmite cu privire la astfel de echipamente în conformitate cu articolul 31.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 67 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 67b

 

Certificarea operatorilor aerieni

 

Agenția, dacă este cazul și astfel cum se specifică în Convenția de la Chicago sau în anexele la aceasta, îndeplinește, în numele statelor membre, funcțiile și sarcinile statului operatorului în ceea ce privește operatorii aerieni menționați la articolul 27 alineatul (1) care sunt implicați în operațiuni comerciale de transport aerian:

 

(a)   între aerodromuri aflate pe teritoriul a diferite state membre;

 

(b)   care folosesc un aerodrom amplasat în afara teritoriului unui stat membru.

 

În acest scop, agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește acești operatori.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește:

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește:

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  certificatele pentru organizațiile menționate la articolul 37 și declarațiile întocmite de acestea, în cazul în care respectivele organizații sunt implicate în proiectarea, fabricarea sau întreținerea sistemelor și a componentelor ATM/ANS paneuropene;

(c)  certificatele pentru organizațiile menționate la articolul 37 și declarațiile întocmite de acestea, în cazul în care respectivele organizații sunt implicate în proiectarea, fabricarea sau întreținerea sistemelor și a componentelor ATM/ANS paneuropene, de care depinde siguranța sau interoperabilitatea;

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  declarațiile întocmite de furnizorii de ATM/ANS cărora agenția le-a eliberat un certificat în conformitate cu literele (a) și (b), în ceea ce privește sistemele și componentele ATM/ANS care sunt puse în funcțiune de către respectivii furnizori în conformitate cu articolul 38 alineatul (1).

(d)  declarațiile întocmite de furnizorii de ATM/ANS cărora agenția le-a eliberat un certificat în conformitate cu literele (a) și (b), în ceea ce privește sistemele și componentele ATM/ANS, de care depinde siguranța sau interoperabilitatea, care sunt puse în funcțiune de către respectivii furnizori în conformitate cu articolul 38 alineatul (1).

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 39 prevăd astfel, este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește certificatele și declarațiile aferente sistemelor și componentelor ATM/ANS de care depind siguranța sau interoperabilitatea în conformitate cu articolul 38 alineatul (2).

(b)  în cazul în care actele delegate adoptate în temeiul articolului 39 prevăd astfel, este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele și declarațiile aferente sistemelor și componentelor ATM/ANS de care depind siguranța sau interoperabilitatea în conformitate cu articolul 38 alineatul (2).

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a asigura continuitatea furnizării de ATM/ANS în spațiul aerian al cerului unic european, agenția, în strânsă colaborare cu managerul rețelei, emite directive obligatorii în conformitate cu actul delegat menționat la articolul 39 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește certificatele pentru organizațiile de pregătire a controlorilor de trafic aerian menționate la articolul 42, în cazul în care respectivele organizații își au locul principal de desfășurare a activității în afara teritoriului pentru care este responsabil un stat membru în temeiul Convenției de la Chicago, și, dacă este cazul, în ceea ce privește personalul acestora.

Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește certificatele pentru organizațiile de pregătire a controlorilor de trafic aerian menționate la articolul 42, în cazul în care respectivele organizații își au locul principal de desfășurare a activității în afara teritoriului pentru care este responsabil un stat membru în temeiul Convenției de la Chicago, și, dacă este cazul, în ceea ce privește personalul acestora.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) în ceea ce privește autorizațiile pentru operațiunile menționate la articolul 49 alineatele (1) și (2) și declarațiile întocmite de operatorii menționate la articolul 49 alineatul (2), cu excepția cazului în care un stat membru îndeplinește funcțiile și sarcinile de stat al operatorului în privința operatorilor în cauză.

1.  Agenția este responsabilă de sarcinile legate de certificare, de supraveghere și de asigurarea aplicării legii în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) în ceea ce privește autorizațiile pentru operațiunile menționate la articolul 49 alineatele (1) și (2) și declarațiile întocmite de operatorii menționate la articolul 49 alineatul (2), cu excepția cazului în care un stat membru îndeplinește funcțiile și sarcinile de stat al operatorului în privința operatorilor în cauză.

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La cerere, agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 prin efectuarea evaluărilor necesare ale operatorilor din țări terțe și ale autorităților responsabile cu supravegherea lor, inclusiv prin efectuarea de vizite la fața locului. Ea transmite Comisiei rezultatele acestor evaluări, împreună cu recomandările de rigoare.

3.  La cerere, agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 prin efectuarea tuturor evaluărilor de siguranță necesare ale operatorilor din țări terțe și ale autorităților responsabile cu supravegherea lor, inclusiv prin efectuarea de vizite la fața locului. Ea transmite Comisiei rezultatele acestor evaluări, împreună cu recomandările de rigoare.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea agenției, Comisia poate să impună unei persoane fizice sau juridice căreia i-a eliberat un certificat sau care i-a prezentat o declarație, în conformitate cu prezentul regulament, oricare dintre următoarele sancțiuni sau pe amândouă:

1.  La cererea agenției, Comisia impune unei persoane fizice sau juridice căreia i-a eliberat un certificat sau care i-a prezentat o declarație, în conformitate cu prezentul regulament, oricare dintre următoarele sancțiuni sau pe amândouă:

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul amenzilor nu depășește 4 % din venitul anual sau din cifra de afaceri a persoanei fizice sau juridice în cauză. Cuantumul penalităților cu titlu cominatoriu nu depășește 2,5 % din venitul zilnic mediu sau din cifra de afaceri zilnică medie a persoanei fizice sau juridice în cauză.

Cuantumul amenzilor nu depășește 4 % din venitul anual sau din cifra de afaceri realizată de persoana fizică sau juridică în cauză prin activități legate de încălcare. Cuantumul penalităților cu titlu cominatoriu nu depășește 2,5 % din venitul zilnic mediu sau din cifra de afaceri zilnică medie a persoanei fizice sau juridice în cauză.

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia nu impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în temeiul alineatului (1) decât atunci când celelalte măsuri prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate adoptate în temeiul său pentru astfel de încălcări sunt inadecvate sau disproporționate.

3.  Comisia nu impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în temeiul alineatului (1) decât atunci când încălcările menționate la alineatul (1) afectează menținerea siguranței sau protecția mediului și atunci când celelalte măsuri prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate adoptate în temeiul său pentru astfel de încălcări s-au dovedit a fi inadecvate sau disproporționate.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să examineze, să realizeze copii sau să facă extrase din orice document, înregistrare sau date deținute de respectivele autorități și persoane sau accesibile acestora, indiferent de suportul pe care sunt stocate informațiile în cauză.

(d)  să examineze, să realizeze copii sau să facă extrase din orice document, înregistrare sau date relevante în scopul activității de inspecție sau de monitorizare efectuate și care sunt deținute de respectivele autorități și persoane sau care sunt accesibile acestora, indiferent de suportul pe care sunt stocate informațiile în cauză.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Agenția publică, în rezumat, informații referitoare la aplicarea de către fiecare stat membru a dispozițiilor prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său. Agenția include informațiile respective în raportul anual de evaluare a siguranței menționat la articolul 61 alineatul (6).

7.  Agenția publică, în rezumat, informații referitoare la aplicarea de către fiecare stat membru a dispozițiilor prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul său, inclusiv o sinteză a rezultatelor inspecțiilor efectuate de agenție. Agenția include informațiile respective în raportul anual de evaluare a siguranței menționat la articolul 61 alineatul (6).

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 73a

 

Cultura comună a certificării și supravegherii

 

Agenția joacă un rol activ în construirea unei culturi comune a certificării și a supravegherii, precum și în instituirea unor practici consecvente pentru autorități, în scopul de a garanta îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 1. În acest scop, și ținând seama de rezultatele activităților sale de monitorizare, agenția întreprinde cel puțin următoarele activități:

 

(a)   organizează un sistem de evaluări inter pares a autorităților competente, în vederea consolidării capacității și a transferului de cunoștințe;

 

(b)   asigură coordonarea necesară pentru a permite schimburile de personal între autoritățile naționale;

 

(c)   consultă toate părțile interesate relevante, de fiecare dată când este cazul, în legătură cu progresele înregistrate cu privire la monitorizare.

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția acordă statelor membre și Comisiei asistență în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare în domeniul aviației civile pentru a contribui la asigurarea consecvenței și a coordonării dintre cercetarea și dezvoltarea finanțate din fonduri publice și politicile care intră sub incidența prezentului regulament.

1.  Agenția ajută Comisia să identifice teme de cercetare prioritare pentru a contribui la progresul continuu al siguranței și al securității aviației și pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și a persoanelor, precum și pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului aeronautic al Uniunii. În plus, agenția acordă statelor membre și Comisiei asistență în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare și de inovare în domeniul aviației civile, printre altele în ceea ce privește siguranța, securitatea, clima și protecția mediului, pentru a contribui la asigurarea consecvenței și a coordonării dintre cercetarea și dezvoltarea finanțate din fonduri publice și politicile care intră sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Măsurile luate de agenție în ceea ce privește emisiile și zgomotul, în scopul certificării proiectelor de produse în conformitate cu articolul 11, urmăresc prevenirea efectelor dăunătoare semnificative asupra mediului și a sănătății umane cauzate de activitățile de aviație civilă în cauză.

1.  Măsurile luate de agenție în ceea ce privește emisiile și zgomotul aeronavelor din aviația civilă, în scopul certificării proiectelor de produse în conformitate cu articolul 11 și respectând standardele internaționale și practicile recomandate, urmăresc prevenirea efectelor care s-au dovedit a provoca daune semnificative climei, mediului și sănătății umane cauzate de activitățile de aviație civilă în cauză, acordând atenția cuvenită beneficiilor ecologice, fezabilității tehnice și capacității economice.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În limitele domeniilor lor de competență, statele membre, Comisia, agenția și alte instituții, organisme, oficii și agenții ale UE cooperează în privința problemelor de mediu, inclusiv a celor abordate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului21, cu scopul de a se asigura că se iau în considerare relațiile de interdependență dintre protecția mediului, sănătatea umană și alte domenii tehnice ale aviației civile.

2.  În limitele domeniilor lor de competență, statele membre, Comisia, agenția și alte instituții, organisme, oficii și agenții ale UE cooperează în privința problemelor de mediu, inclusiv a celor abordate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului21, în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului21a și în Regulamentul REACH cu scopul de a se asigura că se iau în considerare relațiile de interdependență dintre protecția climei și a mediului, sănătatea umană și alte domenii tehnice ale aviației civile, precum și că se acordă atenția cuvenită beneficiilor ecologice, fezabilității tehnice și capacității economice, precum și cadrului de standarde internaționale și practici recomandate.

__________________

__________________

21 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE al Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE al Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

 

21a Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția acordă asistență Comisiei la definirea și coordonarea politicilor și acțiunilor de protecție a mediului din aviația civilă, îndeosebi prin realizarea de studii și simulări și prin oferirea de consiliere tehnică.

3.  Agenția acordă asistență Comisiei la definirea și coordonarea politicilor și acțiunilor de protecție a mediului din aviația civilă, îndeosebi prin realizarea de studii și simulări și prin oferirea de consiliere tehnică în domenii în care există relații de interdependență între protecția mediului, sănătatea umană și alte aspecte tehnice ale aviației civile.

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru a informa părțile interesate și publicul larg, agenția publică, la fiecare trei ani, un raport de evaluare de mediu, care să ofere o prezentare obiectivă a stadiului protecției mediului în Uniune în ceea ce privește domeniul aviației civile.

4.  Pentru a informa părțile interesate și publicul larg, agenția publică, cel puțin din trei în trei ani, un raport de evaluare de mediu, care să ofere o prezentare obiectivă a stadiului protecției mediului în Uniune în ceea ce privește domeniul aviației civile. La pregătirea acestei evaluări, agenția se bazează în primul rând pe informații aflate deja la dispoziția organismelor și instituțiilor Uniunii, precum și pe informații disponibile în mod public. De asemenea, agenția face recomandări cu scopul de a obține un nivel mai înalt de protecție a mediului, în conformitate cu standardele internaționale și practicile recomandate. Agenția face, de asemenea, recomandări cu scopul de a evita lacunele și suprapunerile din sistem, asigurând identificarea, planificarea, coordonarea și coerența diverselor măsuri ale Uniunii necesare în domeniu.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 76 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Securitatea aviației

Relațiile de interdependență dintre securitatea și siguranța aviației civile

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre, Comisia și agenția cooperează în privința chestiunilor de securitate legate de aviația civilă, inclusiv în materie de securitate cibernetică, în vederea asigurării faptului că se iau în considerare relațiile de interdependență dintre siguranța și securitatea aviației civile.

1.  Agenția, statele membre și Comisia cooperează în privința chestiunilor de securitate legate de aviația civilă, inclusiv în materie de securitate cibernetică, acolo unde există relații de interdependență între siguranța și securitatea aviației civile.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cerere, agenția oferă asistența tehnică Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului22, inclusiv în ceea ce privește efectuarea inspecțiilor de securitate și pregătirea măsurilor de adoptat în temeiul respectivului regulament.

2.  Atunci când există interdependențe între siguranța și securitatea aviației civile, agenția oferă, la cerere, asistență tehnică Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor aplicabile ale legislației Uniunii, inclusiv în ceea ce privește efectuarea inspecțiilor de securitate legate de aeronave, aerodromuri și sisteme de siguranță ATM, precum și în ceea ce privește pregătirea măsurilor de adoptat în temeiul respectivului regulament.

__________________

 

22 Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, p. 72).

 

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a proteja aviația civilă contra actelor de intervenție ilicită, agenția poate lua măsurile necesare în temeiul articolului 65 alineatul (6) și al articolului 66 alineatul (1) litera (i). Înainte de adoptarea unor astfel de măsuri, agenția obține acordul Comisiei și se consultă cu statele membre.

3.  Pentru a contribui la protecția aviației civile contra actelor de intervenție ilicită, agenția, atunci când este cazul, reacționează fără întârzieri nejustificate la o problemă urgentă de interes comun pentru statele membre în cazul în care există relații de interdependență între siguranța și securitatea aviației civile și în care problema urgentă respectivă intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În acest scop, agenția poate:

 

(a)   să adopte măsurile necesare, în temeiul articolului 66 alineatul (1) litera (i), pentru a remedia punctele vulnerabile în proiectarea aeronavelor;

 

(b)   să determine măsurile corective care trebuie adoptate de autoritățile naționale competente sau de către persoanele juridice sau fizice care fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament, prin emiterea de recomandări sau directive obligatorii, și transmite informațiile relevante acelor autorități și persoane, atunci când problema afectează utilizarea aeronavelor, prezentând inclusiv riscuri pentru aviația civilă care decurg din zonele de conflict.

 

Înainte de a adopta măsurile menționate la literele (a) și (b), agenția obține acordul Comisiei și se consultă cu statele membre. Atunci când este posibil, agenția își bazează măsurile pe evaluări comune ale Uniunii în ceea ce privește riscurile și ia în considerare necesitatea unei reacții rapide în cazuri de urgență.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 76a

 

Factori socioeconomici

 

1.  Statele membre, Comisia, agenția și alte organisme cooperează pentru a garanta că relațiile de interdependență între siguranța aviației civile și factorii socioeconomici conecși sunt luați în considerare, printre altele în procedurile de reglementare, precum și pentru a identifica măsuri de prevenire a riscurilor socioeconomice la adresa siguranței aviatice, acolo unde aceștia există.

 

2.  Agenția consultă și implică părțile interesate relevante atunci când abordează astfel de relații de interdependență.

 

3.   Agenția publică, din trei în trei ani, o revizuire care prezintă obiectiv acțiunile și măsurile adoptate, în special pe cele care abordează relațiile de interdependență între siguranța aviației civile și factorii socioeconomici.

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cerere, agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește gestionarea, de către aceasta, a relațiilor cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul regulament. Această asistență contribuie îndeosebi la armonizarea normelor și la recunoașterea reciprocă a certificatelor.

1.  Agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește gestionarea, de către aceasta, a relațiilor cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul regulament. Această asistență contribuie îndeosebi la armonizarea normelor și la recunoașterea reciprocă a certificatelor și la promovarea și apărarea intereselor industriei aerospațiale europene.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile internaționale competente în aspectele reglementate de prezentul regulament. În acest scop, agenția poate stabili, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie, acorduri de lucru cu respectivele autorități și organizații internaționale.

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizațiile internaționale competente în aspectele reglementate de prezentul regulament. În acest scop, agenția poate stabili acorduri de lucru cu respectivele autorități și organizații internaționale.

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția acordă asistență statelor membre în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor internaționale referitoare la aspectele reglementate de prezentul regulament, în special a obligațiilor care le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

3.  Agenția acordă asistență statelor membre în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor internaționale referitoare la aspectele reglementate de prezentul regulament, în special a obligațiilor care le revin în temeiul Convenției de la Chicago. În acest sens, agenția acționează ca organizație regională de supraveghere a siguranței în temeiul Convenției de la Chicago și i se conferă privilegiile aferente acestui statut.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  În cazul în care Agenția consideră că prezența sa este necesară pentru a sprijini activitățile de certificare și lucrările privind alte aspecte tehnice, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, agenția poate, în consultare cu Comisia, să creeze birouri în țările terțe și regiunile respective.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 79 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a promova cele mai bune practici și uniformitatea în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament și a măsurilor adoptate în temeiul său, agenția poate oferi, inclusiv prin prestatori externi, cursuri de pregătire autorităților naționale competente, autorităților competente ale țărilor terțe, organizațiilor internaționale, persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența prezentului regulament, precum și altor părți interesate. Agenția stabilește și publică în propria sa publicație oficială condițiile pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii externi de cursuri de pregătire atunci când agenția utilizează serviciile acestora în scopul prezentului articol.

Pentru a promova cele mai bune practici și uniformitatea în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament și a măsurilor adoptate în temeiul său, agenția poate recunoaște institute de pregătire, în conformitate cu standardele stabilite chiar de aceasta, pentru a desfășura cursuri de pregătire destinate autorităților naționale competente, autorităților competente ale țărilor terțe, organizațiilor internaționale, persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența prezentului regulament, precum și altor părți interesate.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 80 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniile în care deține expertiza relevantă, agenția acordă Comisiei, la cerere, asistență tehnică în procesul de punere în aplicare a cerului unic european, în special prin:

În domeniile în care deține expertiza relevantă, agenția acordă Comisiei, la cerere și în limitele domeniului său de competență, asistență tehnică în procesul de punere în aplicare a cerului unic european, în special prin:

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 80 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuirea la punerea în aplicare a Planului general pentru ATM, inclusiv la elaborarea și implementarea Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR).

(c)  contribuirea la punerea în aplicare a Planului general pentru ATM, inclusiv la elaborarea, certificarea și implementarea Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) și a rezultatelor.

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția poate înființa birouri locale în statele membre, sub rezerva consimțământului acestora și în conformitate cu articolul 91 alineatul (4).

4.  Agenția poate înființa birouri locale în statele membre în conformitate cu articolul 91 alineatul (4) sau, atunci când este cazul, în țări terțe, în conformitate cu articolul 77 alineatul (6a).

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  ia toate deciziile referitoare la instituirea structurilor interne ale agenției și, dacă este necesar, la modificările acestora;

eliminat

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește membrii săi, precum și membrii comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor;

(p)  adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește membrii săi, precum și membrii comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor, participanții în grupuri de lucru și în grupuri de experți și alți membri ai personalului care nu sunt vizați de Statutul funcționarilor, norme care să includă dispoziții referitoare la declarațiile de interese și, dacă este cazul, activitățile ocupaționale asumate după încetarea raporturilor de muncă ;

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul de administrație înființează un organism consultativ, care reprezintă întregul spectru al părților interesate asupra cărora activitatea agenției are un impact, cu care se consultă înainte de a lua decizii în domeniile menționate la alineatul (2) literele (c), (e), (f) și (i). Consiliul de administrație poate hotărî să consulte acest organism consultativ și în privința altor aspecte menționate la alineatele (2) și (3). Consiliul de administrație nu este obligat, în niciun caz, să respecte avizul organismului consultativ.

4.  Consiliul de administrație înființează un organism consultativ, care reprezintă întregul spectru al părților interesate asupra cărora activitatea agenției are un impact, cu care se consultă înainte de a lua decizii în domeniile menționate la alineatul (2) literele (c), (d), (e), (f), (i), (t) și (u). Consiliul de administrație poate hotărî să consulte acest organism consultativ și în privința altor aspecte menționate la alineatele (2) și (3). Consiliul de administrație nu este obligat, în niciun caz, să respecte avizul organismului consultativ.

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai statelor membru și ai Comisiei Europene, având cu toții drept de vot. Fiecare stat membru numește un membru în consiliul de administrație și un membru supleant, care îl înlocuiește pe membrul titular în absența acestuia. Comisia numește doi reprezentanți și doi supleanți ai acestora. Durata mandatului membrilor titulari și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

1.  Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai statelor membru și ai Comisiei Europene, având cu toții drept de vot. Fiecare stat membru numește un membru în consiliul de administrație și un membru supleant, care îl înlocuiește pe membrul titular în absența acestuia. Comisia numește un reprezentant și un supleant al acestuia. Durata mandatului membrilor titulari și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți având în vedere cunoștințele lor, experiența recunoscută și angajamentul în domeniul aviației civile, luând în considerare expertiza în domeniul managerial, administrativ și bugetar, care urmează să fie utilizate pentru a promova obiectivele prezentului regulament. Fiecare dintre aceștia are răspunderea generală cel puțin pentru politica de siguranță aviației civile din statul său membru.

2.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți având în vedere cunoștințele lor, experiența recunoscută și angajamentul în domeniul aviației civile, luând în considerare expertiza în domeniul managerial, administrativ și bugetar, care urmează să fie utilizate pentru a promova obiectivele prezentului regulament.

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Organismul consultativ menționat la articolul 85 alineatul (4) desemnează patru membri care urmează să participe, cu statut de observatori, la lucrările consiliului de administrație. Aceștia reprezintă, în cea mai mare măsură posibilă, diferitele poziții exprimate în cadrul organismului consultativ. Durata mandatului lor este de 24 luni și poate fi prelungit o singură dată pe o perioadă suplimentară de 24 luni.

5.  Organismul consultativ menționat la articolul 85 alineatul (4) desemnează patru membri care urmează să participe, cu statut de observatori, la lucrările consiliului de administrație. Aceștia reprezintă, în cea mai mare măsură posibilă, diferitele poziții exprimate în cadrul organismului consultativ. Mandatul lor inițial se întinde pe o perioadă de maximum 48 de luni, dar poate fi prelungit.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolului 85 alineatul (2) literele (c) și (d) și articolului 92 alineatul (7), consiliul de administrație adoptă decizii pe baza unei majorități a membrilor săi cu drept de vot. La solicitarea unui membru al consiliului de administrație, decizia menționată la articolul 85 alineatul (2) litera (k) se ia în unanimitate.

1.  Fără a aduce atingere articolului 85 alineatul (2) literele (c) și (d) și articolului 92 alineatul (7), consiliul de administrație adoptă decizii pe baza unei majorități a membrilor săi cu drept de vot.

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, prevăzute la articolul 91, îi acordă acestuia asistență și consiliere în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, cu scopul de a consolida supravegherea gestionării administrative și bugetare.

(c)  fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, îi acordă acestuia asistență și consiliere în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, cu scopul de a consolida supravegherea gestionării administrative și bugetare.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când este necesar din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, îndeosebi cu privire la aspecte legate de gestionarea administrativă, inclusiv la suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, precum și cu privire la aspecte bugetare. Respectivele decizii sunt aduse în atenția următoarei ședințe a consiliului de administrație, spre confirmare.

3.  Atunci când este necesar din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, îndeosebi cu privire la aspecte legate de gestionarea administrativă, inclusiv la suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, precum și cu privire la aspecte bugetare. Respectivele decizii sunt aduse în atenția următoarei ședințe a consiliului de administrație, spre confirmare. Respectivele decizii se iau cu o majoritate de cinci din cei șapte membri ai comitetului executiv. Consiliul de administrație le poate revoca cu majoritatea absolută a voturilor exprimate.

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul executiv este format din președintele consiliului de administrație, doi reprezentanți ai Comisiei și șase alți membri numiți de consiliul de administrație din rândul membrilor săi cu drept de vot. Președintele consiliului de administrație este și președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la ședințele comitetului executiv, dar nu are drept de vot. Organismul consultativ poate numi unul din membrii săi în calitate de observator.

4.  Comitetul executiv este format din președintele consiliului de administrație, un reprezentanți al Comisiei și cinci alți membri numiți de consiliul de administrație din rândul membrilor săi cu drept de vot. Președintele consiliului de administrație este și președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la ședințele comitetului executiv, dar nu are drept de vot. Comitetul consultativ menționat la articolul 85 alineatul (4) poate numi unul din membrii săi în calitate de observator, care nu va avea drept de vot.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comitetul executiv se reunește în cel puțin o ședință ordinară la fiecare trei luni. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui său sau la cererea membrilor săi.

6.  Comitetul executiv se reunește în cel puțin o ședință ordinară la fiecare trei luni. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui său sau a directorului executiv sau la cererea a cel puțin unei treimi din membrii săi.

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 90 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Consiliul de administrație stabilește regulamentul de procedură al comitetului executiv.

7.  Comitetul executiv adoptă propriul regulament de procedură.

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 91 – alineatul 3 –litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  elaborează un plan de acțiune în urma concluziilor evaluărilor și rapoartelor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezintă rapoarte semestriale Comisiei și rapoarte periodice consiliului de administrație și comitetului executiv în legătură cu progresele înregistrate;

(l)  elaborează un plan de acțiune în urma concluziilor evaluărilor și rapoartelor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezintă rapoarte semestriale Comisiei și rapoarte periodice consiliului de administrație în legătură cu progresele înregistrate;

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 91 – alineatul 3 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ta)  ia toate deciziile referitoare la instituirea structurilor interne ale agenției și, dacă este necesar, la orice modificare a acestora;

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 92 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către consiliul de administrație poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia.

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către consiliul de administrație este invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia.

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

3.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. La jumătatea perioadei și până la sfârșitul acesteia, Comisia realizează evaluări care iau în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției. Aceste evaluări se transmit comisiei competente a Parlamentului European, iar după evaluarea la jumătatea perioadei, directorul executiv face o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și răspunde întrebărilor formulate de membrii acesteia.

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 93 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul structurii administrative a agenției, se constituie una sau mai multe comisii pentru soluționarea contestațiilor. Comisia stabilește numărul comisiilor pentru soluționarea contestațiilor și repartizarea sarcinilor de lucru între acestea prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2).

1.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se constituie o comisie pentru soluționarea contestațiilor în cadrul structurii administrative a agenției. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2).

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 93 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia sau comisiile pentru soluționarea contestațiilor se pronunță cu privire la contestațiile deciziilor menționate la articolul 97. Comisia sau comisiile pentru soluționarea contestațiilor se reunesc ori de câte ori este necesar.

2.  Comisia pentru soluționarea contestațiilor se pronunță cu privire la contestațiile deciziilor menționate la articolul 97. Comisia pentru soluționarea contestațiilor se reunește ori de câte ori este necesar.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O comisie pentru soluționarea contestațiilor este formată dintr-un președinte și doi alți membri.

1.  Comisia pentru soluționarea contestațiilor este formată dintr-un președinte și doi alți membri.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia stabilește calificările necesare pentru membrii fiecărei comisii pentru soluționarea contestațiilor, statutul lor și relația lor contractuală cu agenția, competențele care revin fiecărui membru în parte în etapa de pregătire a deciziilor și condițiile de vot, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2).

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc calificările necesare pentru membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, statutul lor și relația lor contractuală cu agenția, competențele care revin fiecărui membru în parte în etapa de pregătire a deciziilor și condițiile de vot. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2).

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Durata mandatului membrilor unei comisii pentru soluționarea contestațiilor, inclusiv al președinților și al membrilor supleanți, este de cinci ani și poate fi prelungită cu încă cinci ani.

1.  Durata mandatului membrilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor, inclusiv al președinților și al membrilor supleanți, este de cinci ani și poate fi prelungită cu încă cinci ani.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor sunt independenți. În procesul de luare a deciziilor, aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern și de la niciun alt organism.

2.  Membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor sunt independenți. În procesul de luare a deciziilor, aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern și de la niciun alt organism.

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor nu îndeplinesc nicio altă sarcină în cadrul agenției. Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor pot lucra cu fracțiune de normă.

3.  Membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu îndeplinesc nicio altă sarcină în cadrul agenției. Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor pot lucra cu fracțiune de normă.

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor nu sunt demiși din funcție sau retrași de pe lista de candidați calificați pe durata mandatului lor, decât în cazul în care există motive temeinice care să justifice o astfel de măsură, iar Comisia, după ce a primit avizul consiliului de administrație, ia o decizie în acest sens.

4.  Membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu sunt demiși din funcție sau retrași de pe lista de candidați calificați pe durata mandatului lor, decât în cazul în care există motive temeinice care să justifice o astfel de măsură, iar Comisia, după ce a primit avizul consiliului de administrație, ia o decizie în acest sens.

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Membrii unei comisii pentru soluționarea contestațiilor nu iau parte la nicio procedură de soluționare a unei contestații în legătură cu care au un interes personal, dacă au fost anterior reprezentanții uneia dintre părțile la procedură sau dacă au participat la adoptarea deciziei contestate.

1.  Membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor nu iau parte la nicio procedură de soluționare a unei contestații în legătură cu care au un interes personal, dacă au fost anterior reprezentanții uneia dintre părțile la procedură sau dacă au participat la adoptarea deciziei contestate.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă, pentru unul dintre motivele menționate la alineatul (1) sau pentru orice alt motiv, un membru al unei comisii pentru soluționarea contestațiilor consideră că nu trebuie să participe la o procedură de soluționare a unei contestații, acesta informează în consecință comisia pentru soluționarea contestațiilor.

2.  Dacă, pentru unul dintre motivele menționate la alineatul (1) sau pentru orice alt motiv, un membru al comisiei pentru soluționarea contestațiilor consideră că nu trebuie să participe la o procedură de soluționare a unei contestații, acesta informează în consecință comisia pentru soluționarea contestațiilor.

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice parte la procedura de soluționare a unei contestații poate recuza orice membru al comisiei pentru soluționarea contestațiilor pe baza oricăruia dintre motivele menționate la alineatul (1) sau în cazul în care membrul respectiv este suspectat de părtinire. O recuzare nu se poate admite dacă, deși a luat cunoștință de un motiv de recuzare, partea implicată în procedura de soluționare a unei contestații a angajat o etapă procedurală. Recuzarea nu se poate fonda în niciun caz pe cetățenia membrilor.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 97 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Împotriva oricărei decizii luate de agenție în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 sau 115 poate fi introdusă o contestație.

1.  Împotriva oricărei decizii luate de agenție în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 sau 115 poate fi introdusă o contestație.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 103 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunile în anulare îndreptate împotriva deciziilor luate de agenție în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 sau 115 pot fi introduse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene doar după epuizarea tuturor procedurilor de contestare interne ale agenției.

2.  Acțiunile în anulare îndreptate împotriva deciziilor luate de agenție în temeiul articolelor 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 sau 115 pot fi introduse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene doar după epuizarea tuturor procedurilor de contestare interne ale agenției.

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ori de câte ori este necesar, fac apel la experți ai părților interesate relevante sau mobilizează cunoștințele de specialitate din cadrul organismelor europene de standardizare pertinente sau al altor organisme specializate;

(b)  fac apel la experți ai părților interesate relevante sau mobilizează cunoștințele de specialitate din cadrul organismelor europene de standardizare pertinente sau al altor organisme specializate;

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care agenția, în temeiul articolului 65 alineatele (1) și (3), elaborează avize, specificații de certificare, mijloace acceptabile de conformitate și materiale de îndrumare, aceasta instituie o procedură pentru consultarea prealabilă a statelor membre. În acest scop, agenția poate crea un grup de lucru, iar fiecare stat membru are dreptul de a desemna un expert în acest grup. Atunci când sunt necesare consultări cu privire la aspectele militare, agenția implică și Agenția Europeană de Apărare. Atunci când sunt necesare consultări cu privire la posibilul impact social al măsurilor agenției, agenția implică părțile interesate, inclusiv partenerii sociali ai UE.

2.  În cazul în care agenția, în temeiul articolului 65 alineatele (1) și (3), elaborează avize, specificații de certificare, mijloace acceptabile de conformitate și materiale de îndrumare, aceasta instituie o procedură pentru consultarea prealabilă a statelor membre. În acest scop, agenția poate crea un grup de lucru, iar fiecare stat membru are dreptul de a desemna un expert în acest grup. Atunci când sunt necesare consultări cu privire la aspectele militare, agenția implică și Agenția Europeană de Apărare și alți experți militari competenți. Atunci când sunt necesare consultări cu privire la posibilul impact social și/sau asupra securității și sănătății la locul de muncă al măsurilor agenției, agenția implică parteneri sociali ai Uniunii și alte părți interesante relevante.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția poate desfășura activități de comunicare din proprie inițiativă în limitele domeniului său de competență. Agenția asigură în special, pe lângă publicarea menționată la articolul 104 alineatul (3), comunicarea rapidă către publicul larg și către toate părțile interesate a unor informații obiective, sigure și ușor de înțeles cu privire la activitatea sa. Agenția se asigură că alocarea resurselor sale activităților de comunicare nu se face în detrimentul îndeplinirii cu eficiență a sarcinilor menționate la articolul 64.

2.  Agenția poate desfășura activități de comunicare din proprie inițiativă în limitele domeniului său de competență. Agenția asigură în special, pe lângă publicarea menționată la articolul 104 alineatul (3), comunicarea rapidă către publicul larg și către toate părțile interesate a unor informații obiective, sigure și ușor de înțeles cu privire la activitatea sa.

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere altor venituri, veniturile agenției cuprind:

1.  Asigurând independența agenției, și fără a aduce atingere altor venituri, veniturile agenției cuprind:

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu plătite în conformitate cu articolul 72;

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  tarifele plătite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. (XXXX/XXX) privind punerea în aplicare a cerului unic european pentru sarcinile de autoritate ATM/ANS relevante;

(f)  venituri din tarifele plătite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană și normele sale de aplicare (XXXX/XXX) privind punerea în aplicare a cerului unic european pentru a acoperi costurile legate de sarcinile de autoritate ATM/ANS relevante executate de agenție;

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În sensul alineatului 1 litera (f), sarcinile de autoritate ATM/ANS relevante sunt cele pe care statele membre le-au luat în considerare pentru stabilirea costurilor determinate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 550/2004, care au fost atribuite agenției prin prezentul regulament și care nu sunt acoperite de taxele plătite în conformitate cu alineatul 1 litera (c). Aceste sarcini le includ pe cele specificate la articolul 65 alineatele (1), (2), (3), (5) și (6) și la articolul 73 din prezentul regulament, fără a se limita la acestea.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Dispozițiile de la alineatul 1 litera (f) se aplică sub supravegherea organismului de evaluare a performanței, în mod transparent, și nu determină plătirea unei duble redevențe de către utilizatorii spațiului aerian.

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Bugetele generate din contribuții, taxele stabilite și încasate pentru activitățile de certificare și tarifele percepute de agenție se tratează separat în conturile agenției.

4.  Bugetele generate din contribuții, taxele stabilite și încasate pentru activitățile de certificare, tarifele percepute de agenție, amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu, precum și tarifele menționate la alineatul 1 litera (f) se tratează separat în conturile agenției.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția își adaptează planificarea în materie de personal și gestionarea resurselor legate de taxe și tarife într-un mod care să îi permită să reacționeze rapid la fluctuațiile veniturilor din taxe și tarife.

5.  În timpul exercițiului financiar, agenția își adaptează planificarea în materie de personal și gestionarea resurselor legate de veniturile menționate la alineatul (4) al acestui articol într-un mod care să îi permită să reacționeze rapid la volumul de lucru și la fluctuațiile acestor venituri.

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de buget estimativ privind veniturile și cheltuielile agenției pentru exercițiul financiar următor, care conține un proiect de schemă de personal, și îl transmite consiliului de administrație. Respectivul proiect de schemă de personal se bazează, în ceea ce privește posturile finanțate din taxe și tarife, pe un set limitat de indicatori aprobați de Comisie pentru a măsura volumul de lucru și eficiența agenției și stabilește resursele necesare pentru a răspunde solicitărilor de certificare și de alte activități ale agenției în timp util și în mod eficient, inclusiv acelor solicitări care rezultă în urma transferurilor de responsabilitate în conformitate cu articolele 53, 54 și 55. Pe baza proiectului respectiv, consiliul de administrație adoptă un proiect provizoriu de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Proiectul provizoriu de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției se transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

6.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de buget estimativ privind veniturile și cheltuielile agenției pentru exercițiul financiar următor, care conține un proiect de schemă de personal, și îl transmite consiliului de administrație. Respectivul proiect de schemă de personal se bazează, în ceea ce privește posturile finanțate din venituri în conformitate cu alineatul (4) al acestui articol, pe un set limitat de indicatori aprobați de Comisie pentru a măsura volumul de lucru și eficiența agenției și stabilește resursele necesare pentru a răspunde solicitărilor de certificare și de alte activități ale agenției în timp util și în mod eficient, inclusiv acelor solicitări care rezultă în urma transferurilor de responsabilitate în conformitate cu articolele 53, 54 și 55. Înainte de a aproba setul de indicatori care să fie folosiți pentru măsurarea volumului de lucru și a eficienței agenției, Comisia solicită avizul unui expert extern și al organismului consultativ al părților interesate al agenției. Pe baza proiectului respectiv, consiliul de administrație adoptă un proiect provizoriu de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Proiectul provizoriu de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției se transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Partea corespunzătoare a proiectului de schemă de personal menționat la alineatul (6), referitor la veniturile bugetului în conformitate cu alineatul (4) și la posturile corespunzătoare, nu ia în considerare dispozițiile Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară în ceea ce privește reducerea bugetului și a posturilor.

Amendamentul    326

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția alocată agenției și adoptă schema de personal a agenției.

10.  Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția alocată agenției și adoptă schema de personal a agenției, luând în considerare indicatorii referitori la volumul de lucru și la eficiența agenției menționați la alineatul (6).

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Articolul 110 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

10.  La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European decide, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, cu privire la descărcarea de gestiune a directorului executiv în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

Amendamentul    328

Propunere de regulament

Articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până cel târziu la [cinci ani de la data menționată la articolul 127 — OP: a se introduce data exactă] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia comandă o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acesteia. Evaluarea abordează, în mod concret, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  Până cel târziu la [trei ani de la data menționată la articolul 127 — OP: a se introduce data exactă] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia comandă o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acesteia și impactul prezentului regulament. Evaluarea abordează, în mod concret, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. În cadrul evaluării se ține cont de opiniile părților interesate atât de la nivelul Uniunii, cât și la nivel național.

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Articolul 113 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia înaintează constatările evaluării și concluziile sale Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație. Constatările evaluării sunt făcute publice.

3.  Comisia înaintează constatările evaluării și concluziile sale Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație. Constatările evaluării și recomandările sunt făcute publice.

Amendamentul    330

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (3) litera (d), articolul 18, articolul 25, articolul 28, articolul 34, articolul 39, articolul 44, articolul 47, articolul 50, articolul 51 alineatul (10), articolul 52 alineatul (5), articolul 72 alineatul (4) și articolul 115 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (3) litera (d), articolul 18, articolul 25, articolul 28, articolul 34, articolul 39, articolul 44, articolul 47, articolul 50, articolul 51 alineatul (10), articolul 52 alineatul (5), articolul 64 litera (fa), articolul 72 alineatul (4) și articolul 115 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată.

Amendamentul    331

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (d), articolului 18, articolului 25, articolului 28, articolului 34, articolului 39, articolului 44, articolului 47, articolului 50, articolului 51 alineatul (10), articolului 52 alineatul (5), articolului 72 alineatul (4) și articolului 115 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul prezentului regulament intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la comunicarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    332

Propunere de regulament

Articolul 119 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită agenției în statul membru gazdă și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de către respectivul stat membru, împreună cu normele specifice aplicabile, în statul membru gazdă, directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul între agenție și statul membru în care se situează respectivul sediu, încheiat după obținerea aprobării consiliului de administrație, dar cel târziu la [OP: a se introduce data exactă - doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

1.  Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită agenției în statul membru gazdă și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de către respectivul stat membru, împreună cu normele specifice aplicabile, în statul membru gazdă, directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul între agenție și statul membru în care se situează respectivul sediu, încheiat după obținerea aprobării consiliului de administrație, dar cel târziu la [OP: a se introduce data exactă – un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    333

Propunere de regulament

Articolul 122

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se abrogă.

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se abrogă.

Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 se abrogă. Cu toate acestea:

 

(a)   articolele 5, 6 și 6a și anexele III și IV din respectivul regulament continuă să se aplice în scopul declarațiilor până la intrarea în vigoare a actelor delegate corespunzătoare prevăzute la articolul 39 din prezentul regulament;

 

(b)   articolele 4 și 7 din regulamentul respectiv continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a actelor delegate corespunzătoare care sunt menționate la articolul 39 din prezentul regulament.

 

Trimiterile la regulamentele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Amendamentul    334

Propunere de regulament

Articolul 123 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008

Articolul 4 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  deține un COA valabil, eliberat de o autoritate națională a unui stat membru sau de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației;

(b)  deține un COA valabil, eliberat de o autoritate națională a unui stat membru sau de Agenția Uniunii Europene pentru Aviație;

Amendamentul    335

Propunere de regulament

Articolul 123 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

eliminat

(a)   alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

2.   Un contract de închiriere în sistem dry lease la care un transportator aerian comunitar este parte sau un contract de închiriere în sistem wet lease în care transportatorul aerian comunitar este locatarul aeronavei închiriate în sistem wet lease operate de un operator dintr-o țară terță face obiectul aprobării prealabile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [XX/XXX de inserat trimiterea la acest regulament] și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

 

(b)   se adaugă următorul alineat (5):

 

5.   Un transportator aerian comunitar care închiriază în sistem dry lease aeronave înmatriculate într-o țară terță trebuie să obțină aprobarea prealabilă din partea autorității competente pentru COA. Autoritatea competentă acordă o aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [XX/XXX de inserat trimiterea la acest regulament] și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

 

Amendamentul    336

Propunere de regulament

Articolul 125 – paragraful 1

Regulamentul (UE) nr. 376/2014

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică evenimentelor și altor informații legate de siguranță care implică aeronave fără pilot la bord care nu necesită un certificat sau o declarație în temeiul articolului 46 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) YYYY/N [trimitere la noul regulament], cu excepția cazului în care evenimentul sau respectivele alte informații legate de siguranță au implicat astfel de aeronave fără pilot la bord și au dus la rănirea mortală sau gravă a unei persoane sau au implicat alte aeronave decât aeronavele fără pilot la bord.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică evenimentelor și altor informații legate de siguranță care implică aeronave fără pilot la bord care nu necesită un certificat sau o declarație în temeiul articolului 46 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) YYYY/N [trimitere la noul regulament], cu excepția cazului în care evenimentul sau respectivele alte informații legate de siguranță au implicat astfel de aeronave fără pilot la bord și au dus sau ar fi putut duce la rănirea mortală sau gravă a unei persoane sau au implicat alte aeronave decât aeronavele fără pilot la bord.

Amendamentul    337

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la data de ... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], agenția transmite Comisiei recomandări, în conexiune cu articolul 65 alineatul (1), privind navigabilitatea și acordarea licențelor de pilot cu privire la aeronavele ușoare sportive care au o masă maximă la decolare de 600 kg pentru aeronavele care nu sunt destinate să opereze pe apă sau 650 kg pentru aeronavele care sunt destinate să opereze pe apă. Aceste recomandări sunt proporționale, luând în considerare obiectivele și principiile prevăzute la articolele 1 și 4, natura și riscul activității vizate, și asigură interoperabilitatea cu standardele comparabile existente pe piețe importante din țări terțe.

Amendamentul    338

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Până la data de ...[trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], agenția emite materiale de îndrumare pentru utilizarea voluntară de către statele membre, pentru a sprijini elaborarea de norme naționale proporționale privind proiectarea, fabricarea, întreținerea și operarea aeronavelor enumerate în anexa I.

Amendamentul    339

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Categorii de aeronave cărora nu li se aplică prezentul regulament:

Categorii de aeronave cu pilot la bord, cărora nu li se aplică prezentul regulament:

Amendamentul    340

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  aeronavele cu pilot la bord construite în proporție de cel puțin 51 % de un amator sau de o asociație de amatori fără scop lucrativ, pentru folosință proprie și fără scopuri comerciale;

(c)  aeronavele cu pilot la bord construite, în proporție de cel puțin 300 de ore din timpul de construcție sau cel puțin 51 % din aeronava respectivă, de un amator sau de o asociație de amatori fără scop lucrativ, pentru folosință proprie și fără scopuri comerciale;

Amendamentul    341

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  avioanele având o viteză de sustentație sau o viteză minimă în zbor stabilizat în configurație de aterizare care nu depășește o viteză față de aer calibrată (CAS) de 35 de noduri și având cel mult două locuri, precum și elicopterele și motoparașutele având cel mult două locuri, care au o masă maximă la decolare (MTOM), înregistrată de statele membre, de maximum:

(e)  aeronavele având o viteză de sustentație măsurabilă sau o viteză minimă în zbor stabilizat în configurație de aterizare care nu depășește o viteză față de aer calibrată (CAS) de 45 de noduri și având cel mult două locuri, precum și elicopterele, autogirele, baloanele și motoparașutele având cel mult două locuri, care au o masă maximă la decolare (MTOM) de 600 kg pentru aeronavele care nu sunt destinate să opereze pe apă sau 650 kg pentru aeronavele care sunt destinate să opereze pe apă și o masă maximă gol, exclusiv carburantul, de maximum 350 kg, astfel cum a fost înregistrată de statele membre;

(i)  300 kg pentru un avion/elicopter care decolează sau aterizează pe uscat, monoloc;

 

(ii)  450 kg pentru un avion/elicopter care decolează sau aterizează pe uscat, biloc;

 

(iii)  330 kg pentru un avion/elicopter amfibie sau un hidroavion/hidroelicopter monoloc;

 

(iv)  495 kg pentru un avion/elicopter amfibie sau un hidroavion/hidroelicopter biloc, cu condiția ca, atunci când funcționează atât ca hidroavion/ hidroelicopter, cât și ca avion/elicopter care decolează sau aterizează pe uscat, să aibă o masă inferioară ambelor valori-limită ale MTOM, după caz;

 

(v)  472,5 kg pentru un avion care decolează sau aterizează pe uscat, biloc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu parașută, montat în structură;

 

(vi)  540 kg pentru un avion care decolează sau aterizează pe uscat, biloc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu parașută, montat în structură, și cu un sistem de propulsie electric;

 

(vii)  315 kg pentru un avion care decolează sau aterizează pe uscat, monoloc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu parașută, montat în structură;

 

(viii)  365 kg pentru un avion care decolează sau aterizează pe uscat, monoloc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu parașută, montat în structură, și cu un sistem de propulsie electric;

 

Amendamentul    342

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  autogirele monoloc și biloc cu o MTOM de maximum 560 kg;

eliminat

Amendamentul    343

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  planoarele și planoarele motorizate cu o MTOM de maximum 250 kg în versiune monoloc sau 400 kg în versiune biloc, inclusiv cele care sunt lansate din alergare;

eliminat

Amendamentul    344

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Normele de navigabilitate elaborate de către autoritățile naționale competente sunt proporționale, ținând seama de obiectivele și principiile stabilite la articolele 1 și 4, cu natura și riscul activității în cauză, se bazează pe interoperabilitatea cu standarde comparabile existente pe piețele internaționale și asigură această interoperabilitate, precum și iau în considerare orientările emise de către agenție în conformitate cu articolul 126 alineatul (2b). Certificatele eliberate pe baza acestor norme sunt recunoscute reciproc în teritoriul în care se aplică tratatele.

Amendamentul    345

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Integritatea produsului trebuie asigurată pentru toate condițiile de zbor anticipate pe durata de viață operațională a aeronavei. Conformitatea cu toate cerințele trebuie demonstrată prin evaluări sau analize, susținute, dacă este cazul, de teste.

Integritatea produsului, inclusiv protecția împotriva amenințărilor la adresa securității informațiilor, trebuie asigurată pentru toate condițiile de zbor anticipate pe durata de viață operațională a aeronavei. Conformitatea cu toate cerințele trebuie demonstrată prin evaluări sau analize, susținute, dacă este cazul, de teste.

Amendamentul    346

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.3.5a.  Aeronavele sunt echipate cu sisteme pentru urmărirea și înregistrarea continuă a datelor de zbor. Toate datele de zbor, inclusiv înregistrările de voce din carlingă, sunt descărcate într-o bază de date de la sol, în timp real.

Amendamentul    347

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.3.  Echipamentele neinstalate trebuie proiectate astfel încâtreducă la minimum erorile care ar putea contribui la apariția unor pericole.

1.4.3.  Echipamentele neinstalate nu trebuieintroducă erori care să contribuie la apariția unor pericole.

Amendamentul    348

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1.  Trebuie să se demonstreze că au fost abordate următoarele elemente pentru a se asigura un nivel satisfăcător de siguranță a persoanelor aflate la bordul aeronavei sau la sol în timpul operării produsului:

2.1.  Trebuie să se demonstreze că au fost abordate următoarele elemente pentru a se asigura un nivel ridicat, uniform de siguranță a persoanelor aflate la bordul aeronavei sau la sol în timpul operării produsului:

Amendamentul    349

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Produsele trebuie să fie proiectate pentru a fi cât mai silențioase, ținându-se seama de punctul 4.

1.  Produsele trebuie să fie proiectate pentru a reduce la minimum zgomotul, în conformitate cu legislația în vigoare a Uniunii, cu standardele internaționale și cu practicile recomandate, ținându-se seama de punctul 4.

Amendamentul    350

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsele trebuie să fie proiectate astfel încât emisiile să se reducă cât de mult posibil, ținându-se seama de punctul 4.

2.  Produsele trebuie să fie proiectate pentru a reduce la minimum emisiile, în conformitate cu legislația Uniunii, cu standardele internaționale și cu practicile recomandate, ținându-se seama de punctul 4.

Amendamentul    351

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Produsele trebuie să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum emisiile provenite din evaporarea sau evacuarea de fluide, ținându-se seama de punctul 4.

3.  Produsele trebuie să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum emisiile provenite din evaporarea sau evacuarea de fluide, ținându-se seama de fezabilitatea tehnică, de caracterul economic echitabil și de punctul 4.

Amendamentul    352

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toți piloții trebuie să demonstreze periodic că sunt apți din punct de vedere medical să își exercite funcțiile în mod satisfăcător, ținându-se seama de tipul de activitate pe care o desfășoară. Conformitatea trebuie demonstrată printr-o evaluare adecvată, bazată pe cele mai bune practici de medicină aeronautică, ținându-se seama de tipul de activitate și de posibila degradare mentală și fizică datorată vârstei.

Toți piloții trebuie să fie apți din punct de vedere mental și fizic să își exercite funcțiile în condiții de siguranță, ținându-se seama de tipul de activitate pe care o desfășoară și de posibila degradare mentală și fizică, în special cauzată de vârstă. Aceasta se determină printr-o evaluare bazată pe riscuri.

Amendamentul    353

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 1 – subpunctul 1.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.5.  Toate datele, documentele, înregistrările și informațiile necesare pentru a se ține evidența respectării condițiilor indicate la punctul 5.3 trebuie păstrate pentru fiecare zbor în parte și trebuie să rămână disponibile pentru o perioadă de timp minimă, compatibilă cu tipul de operațiune.

1.5.  Toate datele, documentele, înregistrările și informațiile necesare pentru a se ține evidența respectării condițiilor indicate la punctul 5.3 trebuie păstrate pentru fiecare zbor în parte și trebuie să rămână disponibile și protejate de orice modificare neautorizată pentru o perioadă de timp minimă, compatibilă cu tipul de operațiune.

Amendamentul    354

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 4 – subpunctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2.  În pofida dispozițiilor de la punctul 4.1, în cazul operațiunilor cu elicoptere se poate permite un zbor momentan prin anvelopa limită de înălțime și de viteză, cu condiția să se asigure un nivel adecvat de siguranță.

4.2.  În pofida dispozițiilor de la punctul 4.1, în cazul operațiunilor cu elicoptere se poate permite un zbor momentan prin anvelopa limită de înălțime și de viteză, cu condiția să se asigure un nivel ridicat, uniform de siguranță.

Amendamentul    355

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 6 – subpunctul 6.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.4.  Evidențele necesare pentru a demonstra starea de navigabilitate și de compatibilitate de mediu a aeronavei trebuie păstrate o perioadă de timp corespunzătoare cerințelor aplicabile în materie de continuitate a navigabilității, până când informațiile pe care le cuprind sunt înlocuite de informații noi, echivalente ca arie de acoperire și nivel de detaliere, dar în orice caz nu mai puțin de 24 de luni.

6.4.  Evidențele necesare pentru a demonstra starea de navigabilitate și de compatibilitate de mediu a aeronavei trebuie păstrate și protejate de orice modificare neautorizată o perioadă de timp corespunzătoare cerințelor aplicabile în materie de continuitate a navigabilității, până când informațiile pe care le cuprind sunt înlocuite de informații noi, echivalente ca arie de acoperire și nivel de detaliere, dar în orice caz nu mai puțin de 24 de luni.

Amendamentul    356

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 6 – subpunctul 6.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.5.  Toate modificările și reparațiile trebuie să respecte cerințele esențiale privind navigabilitatea și, dacă este cazul, compatibilitatea de mediu a produselor. Trebuie păstrate datele justificative care demonstrează respectarea cerințelor de navigabilitate și a cerințelor privind compatibilitatea de mediu a produselor.

6.5.  Toate modificările și reparațiile trebuie să respecte cerințele esențiale privind navigabilitatea și, dacă este cazul, compatibilitatea de mediu a produselor. Trebuie păstrate și protejate de orice modificare neautorizată datele justificative care demonstrează respectarea cerințelor de navigabilitate și a cerințelor privind compatibilitatea de mediu a produselor.

Amendamentul    357

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 7 – subpunctul 7.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.2.  Pilotul comandant trebuie să dețină autoritatea de a da toate comenzile și de lua toate măsurile necesare în scopul de a asigura operarea și siguranța aeronavei și a persoanelor și/sau a bunurilor transportate de aceasta.

7.2.  Pilotul comandant trebuie să dețină autoritatea de a da toate comenzile și de lua toate măsurile necesare în scopul de a asigura operarea și siguranța aeronavei și a persoanelor și/sau a bunurilor transportate de aceasta. Pilotul trebuie să fie în măsură să își exercite această autoritate fără nicio interferență.

Amendamentul    358

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 8 – subpunctul 8.1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  operatorul trebuie să folosească numai personal calificat și pregătit în mod corespunzător și să implementeze și să mențină programe de pregătire și de verificare pentru membrii echipajului și pentru alte categorii de personal implicate;

(b)  operatorul trebuie să folosească numai personal calificat și pregătit în mod corespunzător și să implementeze și să mențină programe de pregătire și de verificare pentru membrii echipajului și pentru alte categorii de personal implicate; operatorul trebuie să pună la dispoziție membri ai echipajului formați și trebuie să execute verificările necesare pentru a asigura valabilitatea licențelor acestora și pentru a obține și menține calificările și experiența de care aceștia au nevoie pentru a opera aeronavele pe care își exercită sarcinile. Fără a aduce atingere dreptului operatorilor de a introduce sisteme proporționale care să garanteze randamentul investițiilor în formare ale operatorului, membrii echipajului nu operează o aeronavă aflată în serviciul comercial în perioada în care trebuie să efectueze plăți direct operatorului sau indirect, către părți terțe, pentru formarea necesară pentru menținerea licențelor și a calificărilor necesare pentru operarea aeronavelor operatorului.

Amendamentul    359

Propunere de regulament

Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Entitatea și personalul care răspunde de activitățile de certificare și de supraveghere trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu cel mai înalt nivel de integritate profesională și de competență tehnică și trebuie să nu se afle sub influența niciunei presiuni sau a niciunui stimulent, în special de natură financiară, care le-ar putea influența judecata sau rezultatele activităților lor de certificare și de supraveghere, provenind în special de la persoane sau grupuri de persoane afectate de respectivele rezultate.

2.  Entitatea și personalul care răspunde de activitățile de certificare și de supraveghere trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu cel mai înalt nivel de integritate profesională și de competență tehnică și trebuie să nu se afle sub influența niciunei presiuni sau a niciunui stimulent, de orice fel, în special de natură financiară, care le-ar putea influența judecata și deciziile sau rezultatele activităților lor de certificare și de supraveghere, provenind în special de la persoane sau grupuri de persoane afectate de respectivele rezultate.

Amendamentul    360

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 1 – subpunctul 1.4 – subpunctul 1.4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.4.2.  Datele trebuie să fie precise, lizibile, complete și lipsite de ambiguități. Se păstrează niveluri adecvate de integritate.

1.4.2.  Datele trebuie să fie precise, lizibile, complete și lipsite de ambiguități. Se păstrează autenticitatea și niveluri adecvate de integritate.

Amendamentul    361

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  operatorul de aerodrom trebuie să folosească numai personal pregătit și calificat pentru operarea și întreținerea aerodromului și trebuie să asigure, direct sau prin intermediul unor acorduri cu părți terțe, implementarea și menținerea unor programe de pregătire și de verificare pentru a asigura menținerea competenței întregului personal relevant;

(k)  operatorul de aerodrom trebuie să folosească numai personal pregătit și calificat pentru operarea și întreținerea aerodromului și trebuie să asigure, direct sau prin intermediul unor aranjamente cu părți terțe, implementarea și menținerea unor programe de pregătire și de verificare pentru a asigura menținerea competenței întregului personal relevant. Pregătirea include pregătire teoretică și practică și este efectuată de instructori și evaluatori care au o experiență relevantă adecvată, calificări și competențe pentru a exercita astfel de sarcini.

Amendamentul    362

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  personalul de salvare și de stingere a incendiilor trebuie să fie instruit și calificat în mod adecvat pentru a-și desfășura activitatea în mediul caracteristic aerodromului. Operatorul de aerodrom trebuie să implementeze și să mențină programe de pregătire și de verificare pentru a asigura menținerea competenței acestui personal; și

(m)  personalul de salvare și de stingere a incendiilor, precum și personalul serviciilor de administrare a platformei trebuie să fie instruit și calificat în mod adecvat pentru a-și desfășura activitatea în mediul caracteristic aerodromului. Operatorul de aerodrom trebuie, în mod direct sau prin aranjamente cu părți terțe, să implementeze și să mențină programe de pregătire și de verificare pentru a asigura menținerea competenței acestui personal. Pregătirea include pregătire teoretică și practică și este evaluată de instructori și evaluatori care au o experiență relevantă, calificări și competențe adecvate pentru a exercita astfel de sarcini;

Amendamentul    363

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 4 – subpunctul 4.1 – litera g – subpunctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1)  furnizorul folosește numai personal pregătit și calificat în mod corespunzător și asigură implementarea și menținerea unor programe de pregătire și de verificare pentru a asigura menținerea competenței întregului personal relevant. Pregătirea include pregătire teoretică și practică și este evaluată de instructori și evaluatori care au o experiență relevantă, calificări și competențe adecvate pentru a exercita astfel de sarcini.

Amendamentul    364

Propunere de regulament

Anexa VII – punctul 4 – subpunctul 4.1 – litera g – subpunctul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2)  furnizorul se asigură că personalul său demonstrează periodic că este apt din punct de vedere medical, cuprinzând atât aptitudinea fizică, cât și aptitudinea mentală, să își îndeplinească atribuțiile în mod satisfăcător, ținându-se seama de tipul de activitate pe care o desfășoară și, în special, de eventualul impact asupra siguranței și de impactul de securitate legat de siguranță.

Amendamentul    365

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 1 – subpunctul 1.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.2a.  Se stabilește un nivel minim de servicii pentru a asigura continuitatea furnizării de ATM/ANS, în eventualitatea unor împrejurări neprevăzute sau a perturbării serviciilor, prin stabilirea de aranjamente prealabile între statele membre și între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Astfel de niveluri minime de servicii garantează cel puțin asigurarea serviciilor pentru toate serviciile de urgență și de securitate, misiunile legate de sănătatea publică, zborurile diplomatice, precum și zborurile care nu au drept destinație un aeroport în acel stat membru și nici nu provin de pe un asemenea aeroport. Se analizează și modalitățile în care să se asigure că perturbarea nu provoacă congestie sau riscuri de securitate în spațiul aerian al statelor învecinate și că, atunci când se oferă acces la spațiul aerian și la servicii, toți utilizatorii spațiului aerian sunt tratați într-un mod echitabil.

Amendamentul    366

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1.2.  Informațiile aeronautice sunt exacte, complete, actuale, lipsite de ambiguități și prezintă un nivel adecvat de integritate într-un format potrivit pentru utilizatori.

2.1.2.  Informațiile aeronautice sunt exacte, complete, actuale, lipsite de ambiguități, autentice și prezintă un nivel adecvat de integritate, fiind, de asemenea, într-un format potrivit pentru utilizatori.

Amendamentul    367

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.2.2.  În măsura posibilităților, informațiile meteorologice aeronautice sunt precise, complete, actuale, prezintă un nivel adecvat de integritate și sunt lipsite de ambiguități, pentru a îndeplini nevoile utilizatorilor spațiului aerian.

2.2.2.  În măsura posibilităților, informațiile meteorologice aeronautice sunt precise, complete, actuale, autentice, prezintă un nivel adecvat de integritate și sunt lipsite de ambiguități, pentru a îndeplini nevoile utilizatorilor spațiului aerian.

Amendamentul    368

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile de comunicații trebuie să atingă și să mențină un nivel suficient de performanță în ceea ce privește disponibilitatea, integritatea, continuitatea și adecvarea lor temporală. Ele trebuie să fie rapide și protejate de deteriorări.

Serviciile de comunicații trebuie să atingă și să mențină un nivel suficient de performanță în ceea ce privește disponibilitatea, integritatea, continuitatea și adecvarea lor temporală. Ele trebuie să fie rapide și protejate de deteriorări și interferențe.

Amendamentul    369

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile de navigație trebuie să atingă și să mențină un nivel suficient de performanță în ceea ce privește informațiile referitoare la ghidare, la poziționare și, atunci când se pun la dispoziție, la sincronizare. Criteriile de performanță includ exactitatea, integritatea, disponibilitatea și continuitatea serviciului.

Serviciile de navigație trebuie să atingă și să mențină un nivel suficient de performanță în ceea ce privește informațiile referitoare la ghidare, la poziționare și, atunci când se pun la dispoziție, la sincronizare. Criteriile de performanță includ exactitatea, integritatea, autenticitatea, disponibilitatea și continuitatea serviciului.

Amendamentul    370

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile de supraveghere determină poziția fiecărei aeronave în aer, precum și a altor aeronave și a vehiculelor de la sol pe suprafața aerodromului, la un nivel suficient de performanță în ceea ce privește exactitatea, integritatea, continuitatea și probabilitatea de detectare.

Serviciile de supraveghere determină poziția fiecărei aeronave în aer, precum și a altor aeronave și a vehiculelor de la sol pe suprafața aerodromului, la un nivel suficient de performanță în ceea ce privește exactitatea, integritatea, autenticitatea, continuitatea și probabilitatea de detectare.

Amendamentul    371

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 2 – subpunctul 2.7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Managementul tactic al fluxurilor de trafic aerian la nivelul Uniunii trebuie să utilizeze și să furnizeze informații suficient de precise și de actuale cu privire la volumul și la natura traficului aerian prevăzut care influențează furnizarea serviciilor și trebuie să coordoneze și să negocieze redirecționarea sau amânarea fluxurilor de trafic cu scopul de a reduce riscul de supraaglomerare în aer sau pe aerodromuri. Managementul fluxului de trafic aerian se efectuează pentru a optimiza capacitatea disponibilă în cadrul utilizării spațiului aerian și pentru a îmbunătăți procesele de management al fluxului de trafic aerian. El se bazează pe siguranță, pe transparență și pe eficiență, asigurând furnizarea flexibilă și în timp util a capacității, în conformitate cu Planul european de navigație aeriană.

Managementul tactic al fluxurilor de trafic aerian la nivelul Uniunii trebuie să utilizeze și să furnizeze informații suficient de precise, de autentice și de actuale cu privire la volumul și la natura traficului aerian prevăzut care influențează furnizarea serviciilor și trebuie să coordoneze și să negocieze redirecționarea sau amânarea fluxurilor de trafic cu scopul de a reduce riscul de supraaglomerare în aer sau pe aerodromuri. Managementul fluxului de trafic aerian se efectuează pentru a optimiza capacitatea disponibilă în cadrul utilizării spațiului aerian și pentru a îmbunătăți procesele de management al fluxului de trafic aerian. El se bazează pe siguranță, pe transparență și pe eficiență, asigurând furnizarea flexibilă și în timp util a capacității, în conformitate cu Planul european de navigație aeriană.

Amendamentul    372

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 3 – subpunctul 3.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemele și componentele ATM/ANS care furnizează informații relevante către și dinspre aeronavă și la sol sunt proiectate, fabricate, instalate, întreținute și exploatate în mod corespunzător pentru a se asigura că sunt adecvate scopului pentru care au fost create.

Sistemele și componentele ATM/ANS care furnizează informații relevante către și dinspre aeronavă și la sol sunt proiectate, fabricate, instalate, întreținute, protejate împotriva interferențelor electronice neautorizate și exploatate în mod corespunzător pentru a se asigura că sunt adecvate scopului pentru care au fost create.

Amendamentul    373

Propunere de regulament

Anexa VIII – punctul 6 – subpunctul 6.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6.2a.  Personalul implicat în sarcini legate de siguranță pentru furnizarea serviciilor de gestionare a traficului aerian/de navigație aeriană trebuie să fie pregătit și verificat în mod regulat, pentru a atinge și a menține un nivel adecvat de competență în vederea îndeplinirii sarcinilor în materie de siguranță care le-au fost date.

Amendamentul    374

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  O persoană care operează aeronave fără pilot la bord trebuie cunoască normele Uniunii și normele naționale aplicabile referitoare la operațiunile avute în vedere, în special în ceea ce privește siguranța, respectarea vieții private, protecția datelor, răspunderea, asigurările, securitatea sau protecția mediului înconjurător. Persoana respectivă trebuie să fie capabilă să asigure siguranța operării aeronavelor fără pilot la bord și eșalonarea sigură a acestora față de persoanele de la sol și față de alți utilizatori ai spațiului aerian. Aceasta presupune ca persoana respectivă să fie familiarizată cu instrucțiunile de utilizare furnizate de producător și cu toate funcționalitățile relevante ale aeronavelor fără pilot la bord, precum și cu regulile aerului și procedurile ATM/ANS aplicabile.

(a)  Un pilot de la distanță trebuie cunoască normele Uniunii și normele naționale aplicabile referitoare la operațiunile avute în vedere, în special în ceea ce privește siguranța, respectarea vieții private, protecția datelor, răspunderea, asigurările, securitatea și protecția mediului înconjurător. Pilotul de la distanță trebuie să fie capabil să asigure siguranța operării aeronavelor fără pilot la bord și eșalonarea sigură a acestora față de persoanele de la sol și față de alți utilizatori ai spațiului aerian. Aceasta presupune ca pilotul de la distanță să cunoască temeinic instrucțiunile de utilizare furnizate de producător, modalitatea de utilizare a aeronavelor fără pilot în condiții de siguranță și ecologice în spațiul aerian, precum și toate funcționalitățile relevante ale aeronavelor fără pilot la bord, precum și regulile aerului și procedurile ATM/ANS aplicabile.

Amendamentul    375

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  O aeronavă fără pilot la bord trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să își poată îndeplini funcția și să poată fi operată, reglată și întreținută fără a pune pe nimeni în pericol atunci când aceste operațiuni se execută în condițiile pentru care a fost proiectată respectiva aeronavă.

(b)  O aeronavă fără pilot la bord trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să își poată îndeplini funcția și să poată fi operată, reglată și întreținută fără a pune pe nimeni în pericol.

Amendamentul    376

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Dacă este necesar pentru a diminua riscurile legate de siguranță, de respectarea vieții private, de protecția datelor cu caracter personal, de securitate sau de protecția mediului înconjurător asociate operării, aeronavele fără pilot la bord trebuie să aibă caracteristici și funcționalități specifice corespunzătoare, care să țină seama, din proiectare și în mod implicit, de principiul respectării vieții private și al protecției datelor cu caracter personal. În funcție de necesități, respectivele caracteristici și funcționalități trebuie să asigure identificarea cu ușurință a aeronavei și a naturii și scopului operațiunii în cauză; ele trebuie să asigure respectarea limitărilor, a interdicțiilor sau a condițiilor aplicabile, îndeosebi în ceea ce privește operarea în anumite zone geografice, peste anumite distanțe față de operator sau la anumite altitudini.

(c)  Pentru a diminua riscurile legate de siguranță, de respectarea vieții private, de protecția datelor cu caracter personal, de securitate sau de protecția mediului înconjurător asociate operării, aeronavele fără pilot la bord trebuie să aibă caracteristici și funcționalități specifice corespunzătoare, care să țină seama, din proiectare și în mod implicit, de principiul respectării vieții private și al protecției datelor cu caracter personal. Respectivele caracteristici și funcționalități trebuie să asigure identificarea cu ușurință a aeronavei și a naturii și scopului operațiunii în cauză; ele trebuie să asigure respectarea limitărilor, a interdicțiilor sau a condițiilor aplicabile, inclusiv a sistemelor de detectare și evitare, îndeosebi în ceea ce privește operarea în anumite zone geografice (cum ar fi în apropierea unor combinate chimice, centrale nucleare, situri industriale și aerodromuri), peste anumite distanțe față de operator sau la anumite altitudini.

Amendamentul    377

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Sistemul de înregistrare menționat la articolul 47 alineatul (1) litera (fa) respectă protecția datelor și a confidențialității, inclusiv Directiva 95/46/CE privind protecția datelor, dreptul la protecția vieții private consacrat la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE, dreptul la protecția datelor cu caracter personal consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Sistemul de înregistrare trebuie să asigure că garanțiile de confidențialitate și de protecție a datelor sunt integrate în conformitate cu principiile necesității și ale proporționalității.

Amendamentul    378

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trebuie îndeplinite următoarele cerințe pentru a se asigura un nivel de siguranță satisfăcător pentru persoanele de la sol și pentru alți utilizatori ai spațiului aerian în timpul operării aeronavelor fără pilot la bord, ținându-se seama de nivelul de risc al operațiunii, după caz:

Trebuie îndeplinite următoarele cerințe pentru a se asigura un nivel de siguranță ridicat uniform pentru persoanele de la sol și pentru alți utilizatori ai spațiului aerian în timpul operării aeronavelor fără pilot la bord, ținându-se seama de nivelul de risc al operațiunii, după caz:

Amendamentul  379

Propunere de regulament

Anexa IX –punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Pentru a se asigura o cultură a siguranței și a respectării mediului pentru utilizator, toate produsele legate de aeronavele fără pilot la bord sunt însoțite de prospecte, iar principalele informații cuprinse în acestea sunt reluate în toate formele de publicitate, inclusiv pe internet.

Amendamentul  380

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 2 – subpunctul 2.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O persoană care operează o aeronavă fără pilot la bord trebuie să dețină cunoștințele și abilitățile prevăzute, necesare pentru a asigura siguranța operațiunii, care să fie proporționale cu riscul asociat tipului de operațiune. Persoana respectivă trebuie, de asemenea, să demonstreze că este aptă din punct de vedere medical, dacă acest lucru este necesar pentru a diminua riscurile presupuse de operațiunea în cauză.

Un pilot de la distanță trebuie să dețină cunoștințele și abilitățile prevăzute, necesare pentru a asigura siguranța operațiunii, care să fie proporționale cu riscul asociat tipului de operațiune. Pentru operațiuni de natură comercială și operațiuni pentru care este necesar un certificat sau o declarație, pilotul de la distanță primește, la cerere, o licență de pilot pentru aeronave fără pilot la bord, atunci când solicitantul a demonstrat că îndeplinește normele stabilite prin actele delegate menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (d). Persoana respectivă trebuie, de asemenea, să demonstreze că este aptă din punct de vedere medical, dacă acest lucru este necesar pentru a diminua riscurile presupuse de operațiunea în cauză.

Amendamentul  381

Propunere de regulament

Anexa IX – punctul 2 – subpunctul 2.4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Aeronavele fără pilot la bord și operațiunile cu aeronave fără pilot la bord trebuie să garanteze respectarea drepturilor relevante garantate în temeiul dreptului Uniunii, în special dreptul respectării vieții private și de familie, astfel cum este prevăzut la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la articolul 8 din Cartă și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și reglementat în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(1)

JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008, face parte din campania Comisiei intitulată „Strategia de îmbunătățire a competitivității sectorului aviatic al UE”, prezentată de Comisie în cadrul Comisiei TRAN a Parlamentului European, în decembrie 2015. Propunerea are la bază peste doisprezece ani de experiență în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a predecesorului său și vizează pregătirea următoarelor etape de dezvoltare a agenției.

Menținând siguranța aviației generale ca obiectiv principal și final, propunerea ține seama și de interesele exprimate de către părțile interesate, precum și de evoluțiile generale în domeniul aviației. Pe această bază, propunerea prezintă o serie de idei inovatoare, cum ar fi introducerea în regulamentul privind siguranța a unei abordări bazate pe riscuri și performanță, interdependențele dintre siguranța aviației și alte domenii tehnice ale regulamentului, precum securitatea aviației sau protecția mediului. Scopul propunerii este de a crea un cadru de reglementare pentru integrarea noilor modele de afaceri și a tehnologiilor emergente, cum ar fi vehiculele aeriene fără pilot (drone). Propunerea tratează problema absenței de resurse pentru unele autorități naționale și include un cadru pentru punerea în comun și partajarea resurselor tehnice între autoritățile aeronautice naționale și AESA. În cele din urmă, propunerea de regulament cuprinde noi dispoziții privind coordonarea și dezvoltarea cercetării și formării în domeniul aviației.

Raportorul a avut consultări extinse cu părțile interesate și a desfășurat un schimb de opinii cu privire la regulamentul propus cu multe dintre acestea. În propunerea de regulament, raportorul a încercat să reflecte preocupările exprimate de părțile interesate și să asigure o implicare mai mare și mai eficientă a industriei aeronautice și a aviației.

Raportorul este un puternic susținător al AESA și este de părere că, până în prezent, agenția și-a îndeplinit cu succes sarcinile. Salută dezvoltarea agenției și și-a manifestat sprijinul față de toate extinderile anterioare ale competențelor acesteia. Raportorul consideră că, de-a lungul anilor, agenția a devenit un actor principal în domeniul aviației, precum și o „alternativă” recunoscută la Administrația Federală a Aviației a Statelor Unite, menținându-și, în același timp, propriile particularități. Raportorul subliniază că nu există nicio marjă de manevră în domeniul siguranței aviației, care ar trebui să rămână principiul director și final al agenției.

Raportorul este de părere că asigurarea siguranței aviației necesită tratarea tuturor chestiunilor care ar putea fi legate direct de aceasta. Din acest motiv, raportorul sprijină în mod explicit toate modificările cuprinse în propunere care se referă la interdependențele specifice dintre siguranță și securitate în domeniul aviației. Raportorul este totuși de părere că dispozițiile referitoare la aerodromuri ar trebui să facă distincție între diferitele tipuri de echipamente de aerodrom. Prin urmare, raportorul a inclus unele subdiviziuni, precum echipamentele legate de siguranță și echipamentele de aerodrom esențiale pentru siguranță. De asemenea, raportorul a extins competențele agenției în domeniul securității aviației, în special al securității cibernetice. În mod similar, raportorul a introdus câteva dispoziții privind alte relații de interdependență între siguranța aviației și protecția mediului.

Raportorul consideră că siguranța aviației nu îi revine doar industriei, ci aceasta reprezintă și o chestiune de supraveghere și de aplicare eficientă a normelor de către autoritățile aeronautice naționale. Raportorul este de acord că transferul de competențe de la un stat membru la Agenție sau la un alt stat membru reprezintă o abordare realistă privind diferitele niveluri de resurse existente în cadrul autorităților aeronautice naționale din statele membre. Raportorul a definit în mod clar responsabilitățile care ar putea fi transferate și a adăugat câteva garanții suplimentare referitoare la procedura de transfer de competențe, în special prin precizarea conținutului planului de tranziție. Cu toate acestea, raportorul consideră că se poate face mai mult pentru a îmbunătăți siguranța aviației și, prin urmare, sugerează că, în mod similar cu entitățile calificate, care îndeplinesc sarcini în numele autorităților aeronautice naționale sau ale agenției, autoritățile aeronautice naționale ar trebui, de asemenea, să fie acreditate de către agenție. Un astfel de proces de acreditare ar permite să se analizeze nivelul existent al performanțelor de siguranță ale tuturor autorităților aeronautice naționale din UE. În plus, raportorul consideră că statele membre ar trebui, pentru a garanta siguranța în mod eficient, să dispună de o singură autoritate aeronautică națională.

Raportorul este de părere că, ținând seama de experiența agenției în domeniul aviației, aceasta va juca un rol mai activ și determinant în acele cazuri în care un stat membru decide să răspundă imediat la o problemă gravă de siguranță a aviației civile prin abaterea de la normele UE aplicabile. În aceeași ordine de idei, agenția are posibilitatea de a decide cu privire la opțiunile de participare în ceea ce privește navigabilitatea, aceasta fiind responsabilitatea sa exclusivă. În aceeași ordine de idei, raportorul consideră că agenția ar trebui să fie împuternicită în mod direct ca fiind autoritatea competentă pentru certificare, supraveghere și verificare a operatorilor aerieni situați în mai mult de un stat membru și/sau care participă la operațiuni între diferite state membre sau în afara teritoriului statelor membre.

În ceea ce privește chestiunea specifică a vehiculelor aeriene fără pilot, care a beneficiat de o acoperire mediatică negativă considerabilă în ultimul timp și care ar putea deveni o problemă gravă de siguranță a aviației dacă nu este soluționată în mod adecvat, raportorul consideră că textul propunerii nu este suficient. Raportorul propune organizarea unor consultări suplimentare cu părțile interesate, pentru a putea elabora norme mai detaliate privind vehiculele aeriene fără pilot, care să permită integrarea lor în condiții de siguranță în spațiul aerian comun la care participă aeronave cu pilot și care să ofere certitudine juridică. Raportorul consideră că evoluția probabilă a acestei industrii necesită norme stricte, pentru a asigura, printre altele, protecția vieții private și a datelor.

Având în vedere extinderile succesive importante ale competențelor agenției în domenii a căror natură nu corespunde în mod explicit siguranței aviației, raportorul consideră că este momentul ca aceste schimbări să se reflecte și în denumirea agenției. Prin urmare, raportorul propune adaptarea numelui agenției, astfel cum s-a întâmplat în cazul altor autorități aeronautice. Principiul director și obiectivul general al agenției, și anume siguranța aviației, rămâne neschimbat și este garantat de articolul 1 primul paragraf din regulament.

În ceea ce privește chestiunile instituționale, raportorul reiterează o serie de poziții deja adoptate de Parlamentul European în trecut, de exemplu, componența și votul majoritar în consiliul de administrație/comitetul executiv și obligația directorului executiv de a se înfățișa înaintea comisiei TRAN înaintea numirii sale sau la evaluarea la mijlocul perioadei. În plus, raportorul consideră că ar trebui să existe o singură comisie pentru soluționarea contestațiilor pentru a se evita costurile inutile pentru industrie.

Cu scopul de a promova rolul internațional al agenției, raportorul a solicitat intensificarea cooperării internaționale, promovarea standardelor UE și a sugerat stabilirea unor obligații mai puțin stricte în ceea ce privește acordurile de lucru dintre agenție și autoritățile aeronautice naționale din țările terțe. În plus, raportorul a propus, pentru a răspunde nevoilor exprimate de către industrie, să se permită agenției să înființeze birouri locale în țările terțe în care există o cerere a industriei (certificare).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Reglementări comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții a Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației

Referințe

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Data prezentării la PE

2.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Raportori

       Data numirii

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Data adoptării

10.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Data depunerii

2.12.2016

Notă juridică