Postopek : 2015/0277(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0364/2016

Predložena besedila :

A8-0364/2016

Razprave :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Glasovanja :

PV 12/06/2018 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0245

POROČILO     ***I
PDF 1396kWORD 174k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0613),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0389/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj italijanskega senata in malteške poslanske zbornice v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne... (1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. oktobra 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0364/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za letalstvo ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Primerno je upoštevati resolucijo Evropskega parlamenta z dne 29. oktobra 2015 o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Zagotoviti bi bilo treba stalno visoko in enotno raven varnosti in varstva okolja v civilnem letalstvu s sprejetjem skupnih varnostnih predpisov in z ukrepi, ki zagotavljajo skladnost blaga, oseb in organizacij, vključenih v dejavnosti civilnega letalstva v Uniji, s takšnimi pravili in pravili, sprejetimi za varstvo okolja.

(1)  Zagotoviti bi bilo treba stalno visoko in enotno raven varnosti v civilnem letalstvu s sprejetjem skupnih varnostnih predpisov in z ukrepi, ki zagotavljajo skladnost blaga, oseb in organizacij, vključenih v dejavnosti civilnega letalstva v Uniji, s takšnimi pravili.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Prav tako bi bilo treba za stalno visoko in enotno raven varstva okolja skrbeti z ukrepi, ki zagotavljajo, da so blago ter ravnanje oseb in organizacij, vključenih v dejavnosti civilnega letalstva v Uniji, v skladu z ustreznim pravom Unije in mednarodnimi standardi ter priporočenimi praksami.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Agencija bi morala spodbujati varčevanje z energijo, zmanjšanje njene porabe ter blažitev negativnih učinkov emisij na podnebne spremembe, hrup in onesnaženost zraka. V ta namen se Agencija opira na uredbe o enotnem evropskem nebu ter ukrepa prek boljše čezmejne uspešnosti upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ne bi bilo primerno, da bi skupna pravila veljala za vse zrakoplove. Zlasti nad zrakoplovi preproste zasnove ali tistimi, ki opravljajo predvsem lokalne lete, ter nad doma narejenimi ali izredno redkimi oziroma maloštevilnimi zrakoplovi bi morale glede na njihovo omejeno tveganje za varnost v civilnem letalstvu regulativni nadzor še naprej izvajati države članice, pri čemer druge države članice po tej uredbi niso zavezane, da takšne nacionalne ureditve priznajo.

(3)  Ne bi bilo primerno, da bi skupna pravila veljala za vse zrakoplove. Zlasti nad zrakoplovi preproste zasnove ali tistimi, ki opravljajo predvsem lokalne lete, ter nad doma narejenimi ali izredno redkimi oziroma maloštevilnimi zrakoplovi bi morale glede na njihovo omejeno tveganje za varnost v civilnem letalstvu regulativni nadzor še naprej izvajati države članice, pri čemer druge države članice po tej uredbi niso zavezane, da takšne nacionalne ureditve priznajo. Komisija bi morala kljub temu pospešiti sprejetje skupnih plovnostnih standardov in smernic, da bi izpolnila cilje iz člena 1(2)(a) do (c), (g) in (h) te uredbe.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar je treba predvideti možnost uporabe nekaterih določb te uredbe za določene tipe zrakoplovov, ki so izključeni iz določb te uredbe, zlasti tiste, ki se proizvajajo industrijsko in bi lahko imeli koristi zaradi prostega kroženja znotraj Unije. Zato bi morale organizacije, ki so vključene v projektiranje takšnih zrakoplovov, imeti možnost zahtevati, naj Komisija odloči, da se zahteve Unije v zvezi s projektiranjem, izdelavo in vzdrževanjem zrakoplova uporabljajo za nove tipe zrakoplovov, ki jih bodo takšne organizacije dale na trg.

(4)  Treba je predvideti možnost uporabe nekaterih določb te uredbe za določene tipe zrakoplovov, ki so izključeni iz določb te uredbe, zlasti tiste, ki se proizvajajo industrijsko in bi lahko imeli koristi zaradi prostega kroženja znotraj Unije. Zato bi morale organizacije, ki so vključene v projektiranje takšnih zrakoplovov, imeti možnost zahtevati, naj Komisija odloči, da se zahteve Unije v zvezi s projektiranjem, izdelavo in vzdrževanjem zrakoplova uporabljajo za nove tipe zrakoplovov, ki jih bodo takšne organizacije dale na trg.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Države članice bi morale imeti možnost, da na podlagi predhodnega dovoljenja Komisije izvzamejo iz določb te uredbe aerodrome z majhnim obsegom prometa, če zadevni aerodromi izpolnjujejo minimalne skupne varnostne cilje iz ustreznih bistvenih zahtev. Kadar država članica odobri takšne izjeme, bi morale navedene izjeme veljati tudi za opremo, ki se uporablja na zadevnem aerodromu, ter za izvajalce storitev zemeljske oskrbe in služb upravljanja ploščadi, ki delujejo na izvzetih aerodromih. Izjeme, ki so jih države članice odobrile za aerodrome pred začetkom veljavnosti te uredbe, bi morale ostati veljavne, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da so informacije o teh izjemah na voljo javnosti.

(6)  Države članice bi morale imeti možnost, da na podlagi predhodnega uradnega obvestila in odločitve Agencije izvzamejo iz določb te uredbe aerodrome z majhnim obsegom prometa, če zadevni aerodromi izpolnjujejo minimalne skupne varnostne cilje iz ustreznih bistvenih zahtev. Kadar država članica odobri takšne izjeme, bi morale navedene izjeme veljati tudi za opremo, ki se uporablja na zadevnem aerodromu, ter za upravljanje ploščadi na izvzetih aerodromih. Izjeme, ki so jih države članice odobrile za aerodrome pred začetkom veljavnosti te uredbe, bi morale ostati veljavne, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da so informacije o teh izjemah na voljo javnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice lahko odločijo, da je za državne zrakoplove in upravljanje zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATM) ter navigacijske službe zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ANS), ki jih izvaja vojska, namesto njihove nacionalne zakonodaje bolje uporabljati določbe te uredbe, zlasti za doseganje varnosti, interoperabilnosti in učinkovitosti. To bi jim bilo treba omogočiti. Komisiji bi bilo treba podeliti potrebna izvedbena pooblastila, da odloči o takšnih zahtevah. Države članice, ki uporabljajo to možnost, bi morale sodelovati z Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija), zlasti z zagotavljanjem vseh informacij, potrebnih za potrditev, da so zrakoplov in zadevne dejavnosti v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

(7)  Države članice lahko odločijo, da je za državne zrakoplove in upravljanje zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ATM) ter navigacijske službe zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ANS), ki jih izvaja vojska, namesto njihove nacionalne zakonodaje bolje uporabljati določbe te uredbe, za doseganje varnosti in interoperabilnosti. Države članice, ki uporabljajo to možnost, bi morale sodelovati z Agencijo Evropske unije za letalstvo (v nadaljnjem besedilu: Agencija), zlasti z zagotavljanjem vseh informacij, potrebnih za potrditev, da so zrakoplov in zadevne dejavnosti v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ukrepi za ureditev civilnega letalstva v Uniji, sprejeti v skladu s to uredbo, vključno z delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, bi morali biti v skladu in sorazmerni z naravo različnih vrst operacij in dejavnosti, ki jih obravnavajo, ter tveganji, povezanimi z njimi. Prav tako bi se morali, kolikor je to mogoče, oblikovati na način, ki se osredotoča na cilje, ki jih je treba doseči, hkrati pa omogoča različna sredstva za doseganje navedenih ciljev. To bi moralo prispevati k stroškovno učinkovitejšemu doseganju zahtevanih ravni varnosti ter spodbujanju tehničnih in operativnih inovacij. Uporabljati bi bilo treba priznane industrijske standarde in prakse, če se ugotovi, da zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami iz te uredbe.

(8)  Ukrepi za ureditev civilnega letalstva v Uniji, sprejeti v skladu s to uredbo, vključno z delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, bi morali biti v skladu in sorazmerni z naravo različnih vrst zrakoplovov, operacij in dejavnosti, ki jih obravnavajo, ter tveganji, povezanimi z njimi. Prav tako bi se morali, kolikor je to mogoče, oblikovati na način, ki se osredotoča na cilje, ki jih je treba doseči, hkrati pa omogoča različna sredstva za doseganje navedenih ciljev in sistemski pristop k civilnemu letalstvu, ter pri tem upoštevati medsebojno povezanost varnosti in drugih tehničnih področij letalskih predpisov, vključno s kibernetsko varnostjo. To bi moralo prispevati k stroškovno učinkovitejšemu doseganju zahtevanih ravni varnosti ter spodbujanju tehničnih in operativnih inovacij. Uporabljati bi bilo treba priznane industrijske standarde in prakse, če se ugotovi, da zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami iz te uredbe, zlasti na področjih, za katera je to vedno veljalo, na primer pri zemeljski oskrbi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za stalno izboljševanje varnosti v civilnem letalstvu v Uniji, predvidevanje novih varnostnih tveganj in čim boljšo uporabo omejenih tehničnih sredstev je bistvenega pomena uporaba načel dobrega upravljanja varnosti. Zato je treba vzpostaviti skupni okvir za načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje varnosti. V ta namen bi bilo treba na ravni Unije izdelati evropski načrt za varnost v letalstvu in evropski letalski varnostni program. Poleg tega bi morala vsaka država članica izdelati nacionalni letalski varnostni program v skladu z zahtevami iz Priloge 19 k Čikaški konvenciji. Navedeni program bi moral spremljati načrt, ki opisuje ukrepe, ki jih mora sprejeti država članica za zmanjšanje ugotovljenih varnostnih tveganj.

(9)  Za stalno izboljševanje varnosti v civilnem letalstvu v Uniji, predvidevanje novih varnostnih tveganj in čim boljšo uporabo omejenih tehničnih sredstev je bistvenega pomena uporaba načel dobrega upravljanja varnosti. Zato je treba vzpostaviti skupni okvir za načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje varnosti. V ta namen bi bilo treba na ravni Unije izdelati evropski načrt za varnost v letalstvu in evropski letalski varnostni program. Poleg tega bi morala vsaka država članica izdelati državni letalski varnostni program v skladu z zahtevami iz Priloge 19 k Čikaški konvenciji. Navedeni program bi moral spremljati načrt, ki opisuje ukrepe, ki jih mora sprejeti država članica za zmanjšanje ugotovljenih varnostnih tveganj. Evropski letalski varnostni program in načrte, pa tudi državne letalske varnostne programe, opisane v Prilogi 19 Čikaške konvencije, bi bilo treba pripraviti v tesnem sodelovanju z deležniki v sektorju.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Države članice morajo v skladu z določbami iz Priloge 19 k Čikaški konvenciji vzpostaviti sprejemljivo raven varnostne uspešnosti v zvezi z letalskimi dejavnostmi, ki spadajo pod njihovo pristojnost. Da bi bil državam članicam v pomoč pri usklajenem izpolnjevanju te zahteve, bi moral evropski načrt za varnost v letalstvu za Unijo določiti sprejemljivo raven varnostne uspešnosti v zvezi z različnimi kategorijami letalskih dejavnosti. Navedena sprejemljiva raven varnostne uspešnosti ne bi smela biti zavezujoča, temveč bi morala izražati prizadevanja Unije in držav članic na področju varnosti v civilnem letalstvu.

(10)  Države članice morajo v skladu z določbami iz Priloge 19 k Čikaški konvenciji vzpostaviti sprejemljivo raven varnostne uspešnosti v zvezi z letalskimi dejavnostmi, ki spadajo pod njihovo pristojnost. Da bi bil državam članicam v pomoč pri usklajenem izpolnjevanju te zahteve, bi moral evropski načrt za varnost v letalstvu za Unijo določiti visoko, enotno raven varnostne uspešnosti v zvezi z različnimi kategorijami letalskih dejavnosti. Navedena sprejemljiva raven varnostne uspešnosti ne bi smela biti zavezujoča, temveč bi morala izražati prizadevanja držav članic na področju varnosti v civilnem letalstvu.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V skladu s standardi in priporočenimi praksami iz Čikaške konvencije bi bilo treba določiti bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za aeronavtične izdelke, dele, nenameščeno opremo, aerodrome in izvajanje ATM/ANS. Določiti bi bilo treba tudi bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za osebe in organizacije, vključene v obratovanje zrakoplovov in aerodromov ter izvajanje ATM/ANS, in bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za osebe in izdelke, vključene v usposabljanje in zdravstvene preglede letalske posadke in kontrolorjev zračnega prometa.

(12)  V skladu s standardi in priporočenimi praksami iz Čikaške konvencije bi bilo treba določiti bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za aeronavtične izdelke, dele, nenameščeno opremo, aerodrome, vključno z opremo in sistemi ATM/ANS. Določiti bi bilo treba tudi bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za osebe in organizacije, vključene v obratovanje zrakoplovov in aerodromov ter izvajanje ATM/ANS, in bistvene zahteve, ki bi se uporabljale za osebe in izdelke, vključene v usposabljanje in zdravstvene preglede letalske posadke in kontrolorjev zračnega prometa.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Bistvenega pomena je, da je osebje, ki skrbi za varnostno elektroniko v zračnem prometu (ATSEP) ustrezno kvalificirano za opravljanje svojih dolžnosti. Glede na to, da osebje, ki skrbi za varnostno elektroniko v zračnem prometu, dela v zelo različnih okoljih, je bistveno, da je njihove kvalifikacije mogoče prilagoditi spreminjajočim se delovnim okoljem. Zato bi bilo treba z delegiranimi ali izvedbenimi akti določiti izrecno pravno podlago, kjer bi bili določeni podrobni harmonizirani predpisi in smernice za usposabljanje ter ocenjevanje strokovne usposobljenosti osebja, ki skrbi za varnostno elektroniko v zračnem prometu, za različne vrste nalog na področju varnosti. S tem bi zagotovili potrebno raven varnosti ter upoštevali raznolikost nalog tega osebja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Bistvene zahteve v zvezi z okoljsko združljivostjo projekta aeronavtičnih izdelkov bi se morale nanašati na hrup in emisije, ki jih povzročajo zrakoplovi, ter omogočati Uniji, da določi podrobne tehnične standarde, ki so potrebni za varstvo okolja in zdravja ljudi pred škodljivimi učinki letalskih operacij. Navedene zahteve bi morale temeljiti na standardih in priporočenih praksah, določenih v Čikaški konvenciji.

(13)  Bistvene zahteve v zvezi z okoljsko združljivostjo projekta aeronavtičnih izdelkov bi se morale nanašati na hrup in emisije, ki jih povzročajo zrakoplovi, ter omogočati Uniji, da določi podrobne tehnične standarde, ki so potrebni za varstvo okolja in zdravja ljudi pred škodljivimi učinki letalskih operacij. Navedene zahteve bi morale biti v skladu z ustreznim pravom Unije, mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Unija bi morala tudi določiti bistvene zahteve za varno izvajanje storitev zemeljske oskrbe.

(14)  Unija bi morala tudi določiti bistvene zahteve za z varnostjo povezane storitve zemeljske oskrbe na podlagi veljavnih predpisov in na mednarodni ravni priznanih standardov v sektorju.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Aeronavtični izdelki, deli in nenameščena oprema, aerodromi in njihova oprema, operatorji zrakoplovov in aerodromov, sistemi in izvajalci ATM/ANS ter piloti, kontrolorji zračnega prometa in osebe, izdelki in organizacije, vključeni v njihovo usposabljanje in zdravstvene preglede, bi se morali certificirati ali licencirati po tem, ko je ugotovljeno, da izpolnjujejo ustrezne bistvene zahteve ali, kjer je to ustrezno, druge zahteve, določene s to uredbo ali v skladu z njo. Komisija bi se morala pooblastiti za sprejetje podrobnih pravil, potrebnih za izdajo navedenih certifikatov in, kjer je to ustrezno, izjav, podanih v ta namen, pri čemer bi bilo treba upoštevati cilje Uredbe ter naravo posameznih zadevnih dejavnosti in tveganja, povezana z njimi.

(16)  Ko je ugotovljeno, da izpolnjujejo ustrezne bistvene zahteve ali, kjer je to ustrezno, druge zahteve, določene s to uredbo ali v skladu z njo, bi se morali certificirati ali licencirati: aeronavtični izdelki, deli in nenameščena oprema; aerodromi, vključno z njihovo opremo, povezano z varnostjo, operatorji zrakoplovov in aerodromov; sistemi in komponente ATM/ANS, od katerih sta odvisni varnost ali interoperabilnost; in izvajalci ATM/ANS ter piloti, kontrolorji zračnega prometa in osebe, izdelki in organizacije, vključeni v njihovo usposabljanje in zdravstvene preglede. V ta namen bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s sprejetjem podrobnih pravil, potrebnih za izdajo navedenih certifikatov in, kjer je to ustrezno, izjav, podanih v ta namen, pri čemer bi bilo treba upoštevati cilje Uredbe ter naravo posameznih zadevnih dejavnosti in tveganja, povezana z njimi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovne skupine Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Komisija bi morala pri sprejemanju takih delegiranih aktov ravnati v skladu s sorazmernim pristopom k različnim vrstam zrakoplovov in operacij ter pri tem zagotoviti, da ti delegirani akti ne bodo povzročili dodatnega upravnega bremena ali povečali stroškov, s čimer bi se zmanjšala konkurenčnost letalske industrije.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Organizacijam, ki se ukvarjajo s projektiranjem in proizvodnjo aeronavtičnih izdelkov in delov, bi bilo treba omogočiti, da podajo izjavo o skladnosti projekta izdelkov in delov z ustreznimi industrijskimi standardi, kadar bi se s tem zagotovila sprejemljiva raven varnosti. Ta možnost bi morala biti omejena na izdelke, ki se uporabljajo v lahkem in športnem letalstvu, v okviru ustreznih omejitev in pogojev za zagotavljanje varnosti.

(17)  Organizacijam, ki se ukvarjajo s projektiranjem in proizvodnjo aeronavtičnih izdelkov in delov, bi bilo treba omogočiti, da podajo izjavo o skladnosti projekta izdelkov in delov z ustreznimi industrijskimi standardi, kadar bi se s tem zagotovila visoka, enotna raven varnosti. Ta možnost bi morala biti omejena na izdelke, ki se uporabljajo v lahkem in športnem letalstvu, v okviru ustreznih omejitev in pogojev za zagotavljanje varnosti. Komisija bi morala kljub temu pospešiti sprejetje skupnih plovnostnih standardov in smernic, da bi izpolnila cilje iz člena 1(2)(a) do (c), (g) in (h) te uredbe.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  V zračnem prostoru poleg običajnih zrakoplovov operacije opravljajo tudi brezpilotni zrakoplovi, zato bi morala ta uredba zajemati tudi takšne zrakoplove, ne glede na njihovo operativno maso. S tehnologijami za brezpilotne zrakoplove so zdaj omogočene številne operacije, za katere bi morala veljati pravila, ki so sorazmerna s tveganjem pri posamezni operaciji ali vrsti operacije.

(18)  V zračnem prostoru poleg zrakoplovov s posadko operacije opravljajo tudi brezpilotni zrakoplovi, zato bi morala ta uredba zajemati tudi takšne zrakoplove. S tehnologijami za brezpilotne zrakoplove so zdaj omogočene številne možne operacije, za katere bi morala veljati pravila, ki so sorazmerna s tveganjem pri posamezni operaciji ali vrsti operacije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Operativna pravila za brezpilotne zrakoplove bi morala biti jasna, izvršljiva in harmonizirana v vseh državah članicah, da bi zagotovili varno upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in kulturo spoštovanja pravil med operatorji.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Pravila v zvezi z brezpilotnimi zrakoplovi bi morala čim bolj prispevati k doseganju skladnosti z ustreznimi pravicami, zagotovljenimi v skladu s pravom Unije, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kot je določena v členu 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in pravico do varstva osebnih podatkov, kot je določeno v členu 8 navedene listine in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter urejeno v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov11.

(19)  Pravila v zvezi z brezpilotnimi zrakoplovi bi morala prispevati k doseganju skladnosti z ustreznimi pravicami, zagotovljenimi v skladu s pravom Unije, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kot je določena v členu 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in pravico do varstva osebnih podatkov, kot je določeno v členu 8 navedene listine in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter urejeno v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov11.

__________________

__________________

11Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

11Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za nekatere tipe brezpilotnih zrakoplovov uporaba določb te uredbe, ki se nanašajo na certificiranje, nadzor in izvrševanje, ter določb v zvezi z Agencijo ni potrebna za doseganje ustreznih ravni varnosti. Za navedene primere bi se morali uporabljati mehanizmi nadzora trga iz harmonizacijske zakonodaje Unije za izdelke.

(20)  Za nekatere tipe brezpilotnih zrakoplovov uporaba določb te uredbe, ki se nanašajo na registracijo, certificiranje, identifikacijo, nadzor in izvrševanje, ter določb v zvezi z Agencijo ni potrebna za doseganje ustreznih ravni varnosti. Za navedene primere bi se morali uporabljati mehanizmi nadzora trga iz harmonizacijske zakonodaje Unije za izdelke.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Iz varnostnih in nadzornih razlogov bi bilo treba vsem lastnikom brezpilotnih zrakoplovov izdati številko lastnika, ki omogoča identifikacijo takega zrakoplova. Ta številka bi morala biti navedena na vseh brezpilotnih zrakoplovih, ki jih upravlja ta lastnik, ter vpisana v evropski register brezpilotnih zrakoplovov, ki ga vodi Agencija. Ta register bi moral biti zlahka dostopen ter v skladu s predpisi Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Letalski modeli so brezpilotni zrakoplovi, ki se uporabljajo predvsem za prosti čas in jih zajema ta uredba. Že desetletja imajo visoko raven varnosti, zlasti tisti, ki jih upravljajo člani združenja ali društva. Na splošno imajo taka združenja in društva urejeno strukturo in so razvila odlično varnostno kulturo. Komisija bi si morala pri sprejemanju delegiranih in izvedbenih aktov na podlagi te uredbe prizadevati zagotoviti, da se lahko letalski modeli v nacionalnih sistemih še naprej uporabljajo kot doslej. Poleg tega bi morala Komisija pri sprejemanju teh delegiranih in izvedbenih aktov upoštevati, da je potreben nemoten prehod iz različnih nacionalnih sistemov na nov regulativni okvir ter upoštevati obstoječe najboljše prakse v državah članicah.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Potrebno bi bilo partnersko sodelovanje med Agencijo in pristojnimi nacionalni organi, s čimer bi se izboljšalo odkrivanje nevarnih razmer in po potrebi sprejeli sanacijski ukrepi. Države članice bi zlasti morale imeti možnost, da druga na drugo ali na Agencijo prenesejo pristojnosti iz te uredbe v zvezi s certificiranjem, nadzorom in izvrševanjem, zlasti kadar je to potrebno za večjo varnost in učinkovitejšo uporabo sredstev. Prav tako je treba, odvisno od primera, podpreti države članice pri izvajanju navedenih nalog, zlasti skupnega in čezmejnega nadzora, z vzpostavitvijo učinkovitega okvira za združevanje in izmenjavo letalskih nadzornikov in drugih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.

(22)  Potrebno bi bilo partnersko sodelovanje med Agencijo in pristojnimi nacionalni organi, s čimer bi se izboljšalo odkrivanje nevarnih razmer in po potrebi sprejeli sanacijski ukrepi. Države članice bi zlasti morale imeti možnost, da druga na drugo ali na Agencijo prenesejo pristojnosti iz te uredbe v zvezi s certificiranjem, nadzorom in izvrševanjem, zlasti kadar je to potrebno za večjo varnost, boljšo interoperabilnost in učinkovitejšo uporabo sredstev. Zaradi istih ciljev bi morale imeti organizacije, za katere se uporablja ta uredba, možnost zaprositi Agencijo, da prevzame pristojnost za certificiranje, nadzor in izvrševanje njihove dejavnosti. Prav tako je treba, odvisno od primera, podpreti države članice pri izvajanju navedenih nalog, zlasti skupnega in čezmejnega nadzora, z vzpostavitvijo učinkovitega okvira za združevanje in izmenjavo letalskih nadzornikov in drugih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem. S tem združevanjem pa se nikakor ne smejo povečati bremena in stroški letalske industrije.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  V institucionalnem sistemu Unije so za izvajanje prava Unije v prvi vrsti odgovorne države članice. Naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, zahtevane s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, bi moral zato načeloma na nacionalni ravni izvajati en ali več pristojnih organov držav članic. V nekaterih jasno opredeljenih primerih pa bi bilo treba Agencijo pooblastiti tudi za opravljanje nalog, določenih v tej uredbi. V navedenih primerih bi bilo treba Agenciji tudi omogočiti sprejetje potrebnih ukrepov v zvezi z operacijami zrakoplovov, usposobljenostjo letalske posadke ali uporabo zrakoplovov tretjih držav, kadar je to najboljši način za zagotavljanje enotnosti in lažjega delovanja notranjega trga.

(33)  V institucionalnem sistemu Unije so za izvajanje prava Unije v prvi vrsti odgovorne države članice. Naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, zahtevane s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, bi moral zato načeloma na nacionalni ravni izvajati pristojni organ držav članic. V nekaterih natančno opredeljenih primerih bi bilo treba Agenciji tudi omogočiti sprejetje potrebnih ukrepov v zvezi z operacijami zrakoplovov, usposobljenostjo letalske posadke ali uporabo zrakoplovov tretjih držav, kadar je to najboljši način za zagotavljanje enotnosti in lažjega delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Agencija bi morala Komisiji zagotavljati tehnično strokovno znanje pri pripravi potrebne zakonodaje, državam članicam in industriji pa pomagati pri izvajanju zakonodaje, kadar je to primerno. Omogočiti bi ji bilo treba izdajo certifikacijskih specifikacij in smernic, objavo rezultatov tehničnih preiskav in po potrebi izdajo certifikatov ali registracijo izjav.

(34)  Agencija bi morala Komisiji zagotavljati tehnično strokovno znanje pri pripravi potrebne zakonodaje, državam članicam in industriji, vključno z malimi in srednjimi podjetji, pa pomagati pri izvajanju zakonodaje. Omogočiti bi ji bilo treba izdajo certifikacijskih specifikacij in smernic, objavo rezultatov tehničnih preiskav in po potrebi izdajo certifikatov ali registracijo izjav.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Pri izvajanju evropskega sistema upravljanja zračnega prometa bodo imeli ključno vlogo globalni satelitski navigacijski sistemi, zlasti evropski program Galileo. V zvezi s tem bi bilo treba Agencijo pooblastiti za pripravo potrebnih tehničnih specifikacij in certificiranje organizacij, ki izvajajo vseevropske ATM/ANS, za zagotovitev visoke in enotne ravni varnosti, interoperabilnosti in operativne učinkovitosti.

(35)  Pri izvajanju evropskega sistema upravljanja zračnega prometa bodo imeli ključno vlogo globalni satelitski navigacijski sistemi, zlasti evropski program Galileo. V zvezi s tem bi bilo treba Agencijo pooblastiti za pripravo potrebnih tehničnih specifikacij in certificiranje sistemov ATM/ANS in organizacij, ki izvajajo vseevropske ATM/ANS, za zagotovitev visoke in enotne ravni varnosti, interoperabilnosti in operativne učinkovitosti.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta14 nalaga Agenciji obveznost, da sporoča vse informacije, ki so lahko pomembne za posodobitev seznama letalskih prevoznikov, za katere iz varnostnih razlogov velja prepoved opravljanja letov v Uniji. Poleg tega bi morala Agencija Komisiji pomagati pri izvajanju Uredbe (ES) št. 2111/2005 s potrebnim ocenjevanjem operaterjev iz tretjih držav, in organov, odgovornih za njihov nadzor, ter dajanjem ustreznih priporočil Komisiji.

(36)  Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta14 nalaga Agenciji obveznost, da sporoča vse informacije, ki so lahko pomembne za posodobitev seznama letalskih prevoznikov, za katere iz varnostnih razlogov velja prepoved opravljanja letov v Uniji. Poleg tega bi morala Agencija Komisiji pomagati pri izvajanju Uredbe (ES) št. 2111/2005 z izvajanjem vseh potrebnih varnostnih ocen operaterjev iz tretjih držav, in organov, odgovornih za njihov nadzor, ter dajanjem ustreznih priporočil Komisiji.

__________________

__________________

14 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let (UL L 344, 27.12.2005, str. 15).

14 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let (UL L 344, 27.12.2005, str. 15).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  Agencija bi se morala osredotočati na vključevanje raziskav in inovacij o varnih in okolju prijaznih brezpilotnih zrakoplovih v navedene programe.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Agencija bi morala na zahtevo pomagati državam članicam in Komisiji na področju mednarodnih odnosov v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, zlasti pri usklajevanju pravil in medsebojnem priznavanju certifikatov. Morala bi imeti pravico, da na podlagi predhodne odobritve Komisije prek delovnih dogovorov vzpostavi ustrezne odnose z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za zadeve, ki jih zajema ta uredba. Zaradi spodbujanja varnosti na svetovni ravni ob upoštevanju visokih standardov, ki se uporabljajo v Uniji, bi morala imeti Agencija možnost, da v okviru svojih pristojnosti sodeluje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v ad hoc projektih tehničnega sodelovanja, raziskav in pomoči. Agencija bi morala Komisiji pomagati tudi pri izvajanju zakonodaje Unije na drugih tehničnih področjih ureditve civilnega letalstva, kot je varovanje ali enotno evropsko nebo, na katerih razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem.

(41)  Agencija bi morala na zahtevo pomagati državam članicam in Komisiji na področju mednarodnih odnosov v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, zlasti pri usklajevanju pravil in medsebojnem priznavanju certifikatov. Morala bi imeti pravico, da na podlagi predhodnega obveščanja Komisije prek delovnih dogovorov vzpostavi ustrezne odnose z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za zadeve, ki jih zajema ta uredba. Agencija bi morala ob tesnem sodelovanju s Komisijo pomembno prispevati k izvažanju letalskih standardov Unije in spodbujanju pretoka aeronavtičnih izdelkov, strokovnjakov in storitev iz Unije po vsem svetu, da bi jim tako olajšali dostop do novih rastočih trgov. To bi morala zlasti početi s pomočjo partnerstev s pristojnimi letalskimi organi tretjih držav ter odpiranjem lokalnih pisarn na ozemlju tretjih držav. Zaradi spodbujanja varnosti na svetovni ravni ob upoštevanju visokih standardov, ki se uporabljajo v Uniji, bi morala imeti Agencija tudi možnost, da v okviru svojih pristojnosti sodeluje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v projektih tehničnega sodelovanja, raziskav in pomoči. Agencija bi morala Komisiji pomagati tudi pri izvajanju zakonodaje Unije na drugih tehničnih področjih ureditve civilnega letalstva, kot je varovanje ali enotno evropsko nebo, na katerih razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Zagotoviti je treba, da so stranem, ki jih zadevajo odločitve Agencije, na voljo ustrezna pravna sredstva na način, ki ustreza posebnim značilnostim področja letalstva. Zato bi bilo treba vzpostaviti primeren pritožbeni mehanizem, ki bi omogočal pritožbo zoper odločitve Agencije pri posebnem odboru za pritožbe, zoper odločitve katerega je mogoče v skladu s PDEU vložiti tožbo pred Sodiščem Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče).

(48)  Zagotoviti je treba, da so stranem, ki jih zadevajo odločitve Agencije, na voljo ustrezna pravna sredstva na način, ki ustreza posebnim značilnostim področja letalstva. Zato bi bilo treba vzpostaviti primeren pritožbeni mehanizem, ki bi omogočal pritožbo zoper odločitve Agencije pri odboru za pritožbe, zoper odločitve katerega je mogoče v skladu s PDEU vložiti tožbo pred Sodiščem Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  Agencija bi se morala pri pripravi osnutkov pravil splošne narave, ki jih bodo izvajali nacionalni organi, posvetovati z državami članicami. Poleg tega bi se morala Agencija pri pripravi ustreznih osnutkov pravil, ki bi lahko imeli pomembne socialne posledice, posvetovati z deležniki, vključno s socialnimi partnerji Unije.

(50)  Agencija bi se morala pri pripravi osnutkov pravil splošne narave, ki jih bodo izvajali nacionalni organi, posvetovati z državami članicami. Kadar bi pravila lahko imela pomembne posledice za zdravje in varnost pri delu ali socialne posledice ali oboje, se bo treba posvetovati z deležniki, vključno s socialnimi partnerji Unije. Agencija bi morala pri pripravi ustreznih osnutkov pravil ustrezno preučiti te posledice v oceni učinkov zakonodaje.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54a)  Nujno je treba zagotoviti, da so informacije, pomembne za varnost, tudi v realnem času na voljo pravočasno, s čimer se omogoči njihova analiza in širjenje brez nepotrebnega odlašanja. V ta namen bi morala Agencija na ravni Unije usklajevati zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o zadevah s področja uporabe te uredbe, vključno z zaščitenimi podatki o letu in zvočnimi zapisi iz pilotske kabine, ki se v realnem času prenesejo v podatkovno zbirko na tleh. V ta namen lahko Agencija v zvezi z zbiranjem, izmenjavo in analizo informacij sklepa upravne dogovore s pravnimi in fizičnimi osebami, za katere velja ta uredba, ali združenji takih oseb. Za te dogovore bi bilo treba čim bolj uporabljati obstoječe kanale komunikacije in preprečevati dodatno breme za te pravne in fizične osebe.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(56a)  Za znižanje skupnih stroškov nadzornih dejavnosti ATM/ANS bo treba tudi prilagoditi sedanjo ureditev preletnih pristojbin, da bi ustrezno vključili nadzorne pristojnosti Agencije na področju ATM/ANS. S tem bi zagotovili, da bo Agencija imela sredstva, ki jih potrebuje za izvajanje nalog varnostnega nadzora, ki so ji bile dodeljene v okviru celovitega sistemskega pristopa Unije k letalski varnosti. To bo prispevalo tudi k bolj preglednemu, stroškovno učinkovitemu in uspešnemu zagotavljanju navigacijskih storitev uporabnikom zračnega prostora, ki financirajo sistem, ter spodbujalo zagotavljanje integriranih storitev. Predlog spremembe bo zagotovil tudi ustrezno porazdelitev nalog med Agencijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (Eurocontrol).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59)  Da bi se upoštevale tehnične, znanstvene, operativne ali varnostne potrebe na podlagi spremembe ali dopolnitve določb o plovnosti, varstvu okolja, letalski posadki, zračnih operacijah, aerodromih, ATM/ANS, kontrolorjih zračnega prometa, operaterjih iz tretjih držav, brezpilotnih zrakoplovih, nadzoru in izvrševanju, prožnosti, globah in periodičnih denarnih kazni ter pristojbinah in dajatvah, in zahteve iz prilog k tej uredbi, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(59)  Da bi se upoštevale tehnične, znanstvene, operativne ali varnostne potrebe na podlagi spremembe ali dopolnitve določb o plovnosti, varstvu okolja, letalski posadki, zračnih operacijah, aerodromih, ATM/ANS, kontrolorjih zračnega prometa, operaterjih iz tretjih držav, brezpilotnih zrakoplovih, nadzoru in izvrševanju, prožnosti, globah in periodičnih denarnih kazni ter pristojbinah in dajatvah, in zahteve iz prilog k tej uredbi, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Komisija zagotovi tudi sorazmeren, prilagojen pristop za različne vrste zrakoplovov in operacij.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(59a)  Različnim uporabnikom zračnega prostora bi bilo treba zagotoviti pošten dostop do njega. Vsaka država članica bi morala v interesu varnosti zračne navigacije in zaradi omogočanja pravice dostopa do zračnega prostora zagotoviti stalno izvajanje ATM/ANS v zračnem prostoru v svoji pristojnosti, hkrati pa ohranjati visoko in enotno raven varnosti ter čim bolj zmanjšati motnje v storitvah za nevpletene tretje strani, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin. To bi moralo vključevati tudi opredelitev minimalne ravni storitev, s katero lahko računajo operatorji zrakoplovov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(61a)  Spremembe, uvedene s to uredbo, vplivajo na izvajanje drugih zakonodajnih aktov Unije, med drugim je treba razveljaviti Uredbo (ES) št. 225/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 1a.

 

________________

 

1a Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (Uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63)  Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi bilo treba spremeniti, da bi se ustrezno upoštevala možnost, določena s to uredbo, da lahko Agencija postane organ, pristojen za izdajo in nadzor spričeval letalskih prevoznikov. Poleg tega je treba zaradi vse večje pomembnosti letalskih prevoznikov z operativnimi sedeži v več državah članicah, zaradi česar ni nujno, da sta organ, pristojen za izdajo operativnih licenc, in organ, pristojen za izdajo spričeval letalskih prevoznikov, identična, okrepiti učinkovit nadzor navedenih letalskih prevoznikov. Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi bilo zato treba spremeniti, da bi se zagotovilo tesno sodelovanje med organi, odgovornimi za nadzor spričeval letalskih prevoznikov oziroma operativnih licenc.

(63)  Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi bilo treba spremeniti, da bi se ustrezno upoštevala možnost, določena s to uredbo, da lahko Agencija postane organ, pristojen za izdajo in nadzor spričeval letalskih prevoznikov. Poleg tega je treba okrepiti učinkovit nadzor navedenih letalskih prevoznikov. Uredbo (ES) št. 1008/2008 bi bilo zato treba spremeniti, da bi se zagotovilo tesno sodelovanje med organi, odgovornimi za nadzor spričeval letalskih prevoznikov oziroma operativnih licenc.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Glavni cilj te uredbe je vzpostaviti in ohranjati visoko enotno raven varnosti v civilnem letalstvu v Uniji ter hkrati zagotoviti visoko enotno raven varstva okolja.

1.  Glavni cilj te uredbe je vzpostaviti in izvrševati visoko enotno raven varnosti v civilnem letalstvu v Uniji.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  prispevati k visoki, enotni ravni varstva okolja;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  na področjih, ki jih zajema ta uredba, olajšati pretok letalskega blaga, storitev in osebja po vsem svetu z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in njihovimi letalskimi organi;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbuditi stroškovno učinkovitost ter uspešnost regulativnih in certifikacijskih postopkov ter optimalno uporabo virov na nacionalni in evropski ravni;

(c)  spodbuditi stroškovno učinkovitost, med drugim s preprečevanjem podvajanja, ter uspešnost regulativnih, certifikacijskih in nadzornih postopkov ter optimalno uporabo virov na nacionalni in evropski ravni;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  po vsem svetu spodbujati stališča Unije v zvezi s standardi in pravili v civilnem letalstvu z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami;

(f)  po vsem svetu spodbujati stališča Unije v zvezi s standardi in pravili v civilnem letalstvu z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, s ciljem spodbujanja varnosti, enakih konkurenčnih pogojev in vzajemnega priznavanja certifikatov glede letalskega blaga, storitev in osebja;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  spodbujati raziskave in inovacije, med drugim v regulativnih in certifikacijskih postopkih;

(g)  spodbujati raziskave in inovacije, med drugim v regulativnih, certifikacijskih in nadzornih postopkih;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spodbujati tehnično in operativno interoperabilnost na področjih, ki jih zajema ta uredba.

(h)  spodbujati upravno, tehnično in operativno interoperabilnost na področjih, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  podpirati zaupanje potnikov v varnost, varovanje in učinkovitost civilnega letalstva.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovitvijo, da se izjave in certifikati, izdani v skladu s to uredbo ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti, uporabljajo v vsej Uniji brez kakršnih koli dodatnih zahtev;

(b)  zagotovitvijo, da izjave, licence in certifikati, izdani v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, veljajo, se priznavajo in uporabljajo v vsej Uniji brez kakršnih koli dodatnih zahtev;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ustanovitvijo neodvisne Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija);

(d)  ustanovitvijo neodvisne Agencije Evropske unije za letalstvo (v nadaljnjem besedilu: Agencija);

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  izvajanjem pobud ozaveščanja in promocijskih pobud, vključno z usposabljanjem, obveščanjem in razširjanjem ustreznih varnostnih informacij.

(g)  izvajanjem pobud ozaveščanja in promocijskih pobud, vključno z usposabljanjem, obveščanjem in razširjanjem ustreznih varnostnih informacij, kadar obstajajo soodvisnosti z varovanjem v letalstvu, pa ustreznih informacij glede varovanja;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  projektiranje in proizvodnjo zrakoplovov, ki ju izvaja fizična ali pravna oseba pod nadzorom Agencije ali države članice;

(a)  projektiranje in proizvodnjo zrakoplovov, izdelkov in delov, kar izvaja;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(i)  fizična ali pravna oseba pod nadzorom Agencije ali države članice;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ii)  fizična ali pravna oseba iz tretje države, za namene registracije ali upravljanja in uporabe na ozemlju, na katerem se uporabljata Pogodbi;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje zrakoplovov ter z njimi povezanih izdelkov, delov in nenameščene opreme, kadar je zrakoplov:

(b)  vzdrževanje in upravljanje zrakoplovov ter z njimi povezanih izdelkov, delov in nenameščene opreme, kadar je zrakoplov:

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  registriran v državi članici, razen kadar in kolikor je država članica prenesla svoje pristojnosti v skladu s Čikaško konvencijo na tretjo državo in zrakoplov upravlja operator iz tretje države;

(i)  registriran ali namenjen registraciji v državi članici, razen kadar in kolikor je država članica prenesla svoje pristojnosti v skladu s Čikaško konvencijo na tretjo državo in zrakoplov upravlja operator iz tretje države;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  registriran v tretji državi in ga upravlja operator, ki je ustanovljen, ima sedež ali glavni kraj poslovanja na ozemlju, na katerem se uporabljata pogodbi;

(ii)  registriran v tretji državi in ga upravlja ali je namenjen, da ga upravlja, operator, ki je ustanovljen, ima sedež ali glavni kraj poslovanja na ozemlju, na katerem se uporabljata pogodbi;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  upravljanje zrakoplovov v zračnem prostoru enotnega evropskega neba, vanj ali iz njega s strani operatorja iz tretje države;

(c)  upravljanje zrakoplovov v zračnem prostoru, za katerega se uporabljata Pogodbi, vanj ali iz njega s strani operatorja iz tretje države;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in obratovanje opreme aerodroma, ki se uporablja ali je namenjena za uporabo na aerodromih iz točke (e) ter za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na teh aerodromih;

(d)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in obratovanje za varnost pomembne opreme aerodroma, ki se uporablja ali je namenjena za uporabo na aerodromih iz točke (e) ter za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na teh aerodromih;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, ki se nahajajo na ozemlju, na katerem se uporabljata pogodbi, in ki:

(e)  projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, vključno z njihovo opremo, povezano z varnostjo, ki se nahajajo na ozemlju, na katerem se uporabljata pogodbi, in ki:

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  so namenjeni javni rabi;

(i)  so namenjeni za javno rabo;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  so namenjeni operacijam, pri katerih se uporabljajo postopki instrumentalnega prileta ali odhoda, in

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  imajo asfaltirano vzletno-pristajalno stezo dolžine najmanj 800 metrov ali so namenjeni izključno helikopterjem;

(iv)  imajo asfaltirano instrumentalno vzletno-pristajalno stezo dolžine najmanj 800 metrov;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  izvajanje služb upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) v zračnem prostoru enotnega evropskega neba ter projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in obratovanje sistemov in komponent, ki se uporabljajo pri izvajanju ATM/ANS;

(g)  izvajanje služb upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) v zračnem prostoru enotnega evropskega neba ter projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in obratovanje sistemov in komponent, od katerih sta odvisni varnost ali interoperabilnost, ki se uporabljajo pri izvajanju ATM/ANS;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, njihovih motorjev, propelerjev, delov in nenameščene opreme ter opreme za vodenje brezpilotnih zrakoplovov na daljavo, če takšne zrakoplove v zračnem prostoru enotnega evropskega neba upravlja operator, ki je ustanovljen ali ima sedež na ozemlju, na katerem se uporabljata pogodbi.

(h)  vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, njihovih motorjev, propelerjev, delov in nenameščene opreme ter opreme za vodenje brezpilotnih zrakoplovov na daljavo, če se takšni zrakoplovi upravljajo v zračnem prostoru enotnega evropskega neba.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  državne zrakoplove in njihove izdelke, dele in nenameščeno opremo ter za osebje in organizacije, vključene v dejavnosti in storitve, ki jih izvajajo državni zrakoplovi;

(a)  zrakoplove in njihove motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo, ki pod nadzorom in na odgovornost države članice izvajajo vojaške, carinske, policijske, iskalne in reševalne, gasilske operacije in operacije obalne straže ali podobne operacije ali dejavnosti, ki jih v javnem interesu izvaja organ s pooblastili javnih organov, ter za osebje in organizacije, vključene v dejavnosti in storitve, ki jih izvajajo taki zrakoplovi;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ATM/ANS, vključno s sistemi in komponentami, osebjem in organizacijami, ki jih zagotavlja ali daje na voljo vojska;

(c)  ATM/ANS (vključno s sistemi in komponentami, od katerih sta odvisni varnost ali interoperabilnost, osebjem in organizacijami), ki jih zagotavlja ali daje na voljo vojska;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje zrakoplovov, katerih upravljanje vključuje majhno tveganje za varnost v letalstvu, kot je navedeno v Prilogi I, ter za osebje in organizacije, vključene v navedene dejavnosti.

(d)  projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje zrakoplovov iz Priloge I, katerih upravljanje vključuje majhno tveganje za varnost v letalstvu, ter za osebje in organizacije, vključene v navedene dejavnosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V zvezi s točko (d) države članice brez dodatnih zahtev ali ocen priznavajo nacionalne certifikate, ki se izdajo za te zrakoplove in njihove pilote, kadar letijo čezmejno za namene vzdrževanja, popravila, testiranja, sprememb ali udejstvovanja v zračnih športih in prireditvah, za največ 60 dni v koledarskem letu.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  omejitve teže, hitrosti in prostornine toplega zraka iz točk (e), (f), (g), (h), (i) in (j) navedene priloge.

(ii)  omejitve teže, hitrosti in prostornine toplega zraka iz točk (e), (f), (g), (h), (i) in (j) navedene priloge; in

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – točka d – pododstavek 3 – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia)  merila iz točk (b) in (c) navedene Priloge.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organizacija, pristojna za projektiranje tipa zrakoplova, lahko zahteva, da Komisija sklene, da se določbe iz Oddelka I Poglavja III uporabljajo za projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje navedenega tipa zrakoplova ter za osebje in organizacije, vključene v te dejavnosti, kadar:

4.  Organizacija, pristojna za projektiranje tipa zrakoplova, lahko zahteva, da Agencija sklene, da se določbe iz Oddelka I Poglavja III uporabljajo za projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje navedenega tipa zrakoplova ter za osebje in organizacije, vključene v te dejavnosti, kadar:

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   projekt navedenega tipa zrakoplova ni bil odobren v skladu z nacionalno zakonodajo države članice.

(c)   ni bila pridobljena predhodna odobritev za projekt navedenega tipa zrakoplova v skladu z nacionalno zakonodajo države članice.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija na podlagi navedene zahteve po posvetovanju z Agencijo in državo članico, v kateri ima zadevna organizacija glavni kraj poslovanja, sklene, ali so merila iz prvega pododstavka izpolnjena. Ta sklep se sprejme z izvedbenim aktom po posvetovalnem postopku iz člena 116(2) in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Agencija prav tako navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Agencija na podlagi navedene zahteve po posvetovanju z državo članico, v kateri ima zadevna organizacija glavni kraj poslovanja, sklene, ali so merila iz prvega pododstavka izpolnjena. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od datuma, določenega v navedenem izvedbenem sklepu, projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje zadevnega tipa zrakoplova ter osebje in organizacije, vključene v te dejavnosti, urejajo izključno določbe iz Oddelka I Poglavja III ter iz delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedenih določb. V tem primeru se določbe iz Poglavja IV in Poglavja V o uporabi določb iz Oddelka I Poglavja III uporabljajo tudi za zadevni tip zrakoplova.

Od datuma, določenega v navedenem sklepu, se projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje zadevnega tipa zrakoplova ter osebje in organizacije, vključene v te dejavnosti, urejajo izključno na podlagi Oddelka I Poglavja III ter iz delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na navedeni podlagi. V tem primeru se določbe iz Poglavja IV in Poglavja V o uporabi Oddelka I Poglavja III uporabljajo tudi za zadevni tip zrakoplova.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v člen 8 Uredbe (EU) št. XXX/XXX o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) države članice zagotovijo, da vojaški objekti iz odstavka 3(b) tega člena, ki so odprti za splošni zračni promet in ATM/ANS iz odstavka 3(c) tega člena, ki jih splošnemu zračnemu prometu zagotavlja ali daje na voljo vojska, omogočajo raven varnosti, ki je enakovredna tisti, ki izhaja iz uporabe bistvenih zahtev, določenih v prilogah VII in VIII k tej uredbi.

5.  Brez poseganja v člen 8 Uredbe (EU) št. XXX/XXX o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) države članice zagotovijo, da vojaški objekti iz odstavka 3(b) tega člena, ki so odprti za splošni zračni promet in ATM/ANS iz odstavka 3(c) tega člena, ki jih splošnemu zračnemu prometu zagotavlja ali daje na voljo vojska, omogočajo raven varnosti in interoperabilnosti s civilnimi sistemi, ki je enakovredna tisti, ki izhaja iz uporabe bistvenih zahtev, določenih v prilogah VII in VIII k tej uredbi.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru zadevna država članica o svoji nameri obvesti Komisijo in Agencijo. To obvestilo vsebuje vse zadevne informacije, zlasti:

V tem primeru zadevna država članica o svoji nameri obvesti Agencijo. To obvestilo vsebuje vse zadevne informacije, zlasti:

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po posvetovanju z Agencijo sklene, ali se glede na značilnosti zadevnih dejavnosti, osebja in organizacij ter namen in vsebino določb oddelka ali oddelkov, o katerih je bila obveščena, zadevne določbe lahko učinkovito izvajajo in, kadar je to primerno, pod kakšnimi pogoji. Sklep Komisije se sprejme z izvedbenim aktom po svetovalnem postopku iz člena 116(2) in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Agencija sklene, ali se glede na značilnosti zadevnih dejavnosti, osebja in organizacij ter namen in vsebino določb oddelka ali oddelkov, o katerih je bila obveščena, zadevne določbe lahko učinkovito izvajajo in, kadar je to primerno, pod kakšnimi pogoji. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica začne uporabljati določbe oddelka ali oddelkov, ki jih je priglasila Komisiji, šele potem, ko Komisija sprejme pozitiven sklep in, kadar je ustrezno potem, ko se prepriča, da so pogoji, povezani z navedenim sklepom, izpolnjeni. V tem primeru od datuma, določenega v odločitvi države članice, zadevne dejavnosti, osebje in organizacije urejajo izključno navedene določbe ter določbe delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedenih določb. V tem primeru se uporabljajo tudi določbe iz poglavja IV in poglavja V o uporabi določb iz oddelka ali oddelkov, priglašenih v zvezi z zadevnimi dejavnostmi, osebjem in organizacijami.

Zadevna država članica začne uporabljati določbe oddelka ali oddelkov, ki jih je priglasila Agenciji, šele potem, ko Agencija sprejme pozitiven sklep in, kadar je ustrezno potem, ko se prepriča, da so pogoji, povezani z navedenim sklepom, izpolnjeni. V tem primeru od datuma, določenega v odločitvi države članice, zadevne dejavnosti, osebje in organizacije urejajo izključno navedene določbe ter delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na njihovi podlagi. V tem primeru se uporabljajo tudi določbe iz poglavja IV in poglavja V o uporabi določb iz oddelka ali oddelkov, priglašenih v zvezi z zadevnimi dejavnostmi, osebjem in organizacijami.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija, Agencija in pristojni organi zadevne države članice sodelujejo za namene uporabe tega odstavka.

Agencija in pristojni organi zadevne države članice sodelujejo za namene uporabe tega odstavka.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da prekličejo svoje odločitve, sprejete v skladu s tem odstavkom. V tem primeru zadevna država članica obvesti Komisijo in Agencijo. To obvestilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije, Agencija pa ga vključi v odložišče iz člena 63. Zadevna država članica določi ustrezno prehodno obdobje.

Države članice se lahko odločijo, da prekličejo svoje odločitve, sprejete v skladu s tem odstavkom. V tem primeru zadevna država članica obvesti Agencijo. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63. Zadevna država članica določi ustrezno prehodno obdobje.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V takem primeru zadevna država članica z utemeljeno vlogo obvesti Komisijo in Agencijo o svoji nameri, da bo sprejela tako odločitev. Ta vloga vsebuje vse ustrezne informacije v zvezi z nameravano odločitvijo.

V takem primeru zadevna država članica z utemeljeno vlogo obvesti Agencijo o svoji nameri, da bo sprejela tako odločitev. Ta vloga vsebuje vse ustrezne informacije v zvezi z nameravano odločitvijo.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po posvetovanju z Agencijo sklene, ali so pogoji iz prvega pododstavka izpolnjeni. Sklep Komisije se sprejme z izvedbenim aktom po svetovalnem postopku iz člena 116(2) in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Agencija sklene, ali so pogoji iz prvega pododstavka izpolnjeni. Agencija navedeni sklep vključi v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 7 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica sprejme nameravano odločitev šele potem, ko Komisija sprejme pozitiven sklep. V tem primeru se od datuma, določenega v odločitvi države članice, projektiranje, vzdrževanje in obratovanje zadevnega aerodroma in njegova oprema ne urejajo več v skladu z določbami te uredbe ter določbami delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe.

Zadevna država članica sprejme nameravano odločitev šele potem, ko Agencija sprejme pozitiven sklep. V tem primeru se od datuma, določenega v odločitvi države članice, projektiranje, vzdrževanje in obratovanje zadevnega aerodroma in njegova oprema ne urejajo več v skladu z določbami te uredbe ter določbami delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 7 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vsako leto preučijo podatke o prometu na aerodromih, ki so izvzeti v skladu s tem odstavkom. Če ta pregled pokaže, da v treh zaporednih letih na enem od teh aerodromov promet šteje več kot 10 000 potnikov letno in več kot 850 premikov, povezanih s tovorom, letno, zadevna država članica prekliče izjemo za navedeni aerodrom. V tem primeru o tem ustrezno obvesti Komisijo in Agencijo. Sklep o preklicu izjeme se objavi v Uradnem listu Evropske unije, Agencija pa ga vključi v odložišče iz člena 63.

Države članice vsako leto preučijo podatke o prometu na aerodromih, ki so izvzeti v skladu s tem odstavkom. Če ta pregled pokaže, da v treh zaporednih letih na enem od teh aerodromov promet šteje več kot 10 000 potnikov letno in več kot 850 premikov, povezanih s tovorom, letno, zadevna država članica prekliče izjemo za navedeni aerodrom. V tem primeru o tem ustrezno obvesti Agencijo. Sklep o preklicu izjeme se objavi v odložišču iz člena 63.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „nadzor“ pomeni stalno preverjanje s strani pristojnega organa ali v njegovem imenu, ali se zahteve, na podlagi katerih je bil izdan certifikat, ali zahteve, v zvezi s katerimi je bila podana izjava, še naprej izpolnjujejo;

(1)  „nadzor“ pomeni stalno preverjanje s strani pristojnega organa ali v njegovem imenu, ali se zahteve iz te uredbe in iz delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, vključno z zahtevami, na podlagi katerih je bil izdan certifikat, ali zahteve, v zvezi s katerimi je bila podana izjava, še naprej izpolnjujejo;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  „sistemi in komponente ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost,“ pomeni sisteme in komponente ATM/ANS, potrebne za varno izvajanje zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „certifikacija“ pomeni vse oblike priznavanja v skladu s to uredbo, ki temeljijo na ustrezni oceni, da je organizacija ali oseba, izdelek, del, nenameščena oprema, aerodrom, oprema aerodroma, sistem ATM/ANS, komponenta ATM/ANS ali naprava za usposabljanje za simulacijo letenja v skladu z zahtevami iz te uredbe ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, ki se uporabljajo, z izdajo certifikata, ki potrjuje takšno skladnost;

(6)  „certifikacija“ pomeni vse oblike priznavanja, skladne s to uredbo in temelječe na ustrezni oceni skladnosti z zahtevami iz te uredbe ter iz delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, ki se uporabljajo, z izdajo certifikata, ki potrjuje takšno skladnost;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „izjava“ pomeni katero koli pisno izjavo, podano v skladu s to uredbo in na lastno odgovornost pravne ali fizične osebe, za katero se uporablja ta uredba, in ki potrjuje skladnost z zahtevami iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, ki se uporabljajo in ki se nanašajo na organizacijo ali osebo, izdelek, del, nenameščeno opremo, opremo na aerodromu, sistem ATM/ANS in komponento ATM/ANS;

(7)  „izjava“ pomeni katero koli pisno izjavo, podano v skladu s to uredbo in na lastno odgovornost pravne ali fizične osebe, za katero se uporablja ta uredba, in ki potrjuje skladnost z zahtevami iz te uredbe ter iz delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „oprema aerodroma“ pomeni opremo, aparature, pribor, programsko opremo ali dodatno opremo, ki se uporablja ali je namenjena za uporabo v podporo operacijam zrakoplovov na aerodromu;

(13)  „varnostna oprema aerodroma“ pomeni opremo, aparature, pribor, programsko opremo ali dodatno opremo, ki se uporablja ali je namenjena za uporabo v podporo varnemu upravljanju zrakoplovov na aerodromu;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  „za varnost pomembna oprema aerodroma“ pomeni opremo, aparature, pribor, programsko opremo ali dodatno opremo, katere okvara ali nepravilno delovanje bi lahko ogrozila varnost ali upravljanje zrakoplovov na aerodromih.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  „storitev zemeljske oskrbe“ pomeni katero koli storitev na aerodromih, povezano z varnostjo, na področjih administracije in nadzora na tleh, odprave potnikov, prtljage, tovora in pošte ter oskrbovanja na ploščadi, oskrbovanja na zrakoplovu, oskrbovanja z gorivom in oljem, vzdrževanja zrakoplovov, letalskih operacij ter upravljanja posadke, prevoza na tleh in catering;

(22)  „storitev zemeljske oskrbe“ pomeni katero koli z varnostjo povezano storitev na aerodromih na področjih administracije in nadzora na tleh, odprave potnikov, prtljage, tovora in pošte ter oskrbovanja na ploščadi, oskrbovanja na zrakoplovu, oskrbovanja z gorivom in oljem, vzdrževanja zrakoplovov, letalskih operacij ter upravljanja posadke, prevoza na tleh in catering;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  „komercialni zračni prevoz“ pomeni operacijo zrakoplova, namenjeno prevozu potnikov, tovora ali pošte med dvema različnima aerodromoma za plačilo ali drugo protivrednost;

(23)  „komercialni zračni prevoz“ pomeni operacijo zrakoplova, ki je dostopna javnosti in je namenjena prevozu potnikov, tovora ali pošte za plačilo ali drugo protivrednost;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  „nenameščena oprema“ pomeni katero koli nenameščeno opremo na krovu, ki lahko vpliva na varnost;

(28)  „nenameščena oprema“ pomeni kateri koli instrument, opremo, mehanizem, aparaturo, pribor, programsko opremo ali dodatno opremo, ki ga operator zrakoplova prevaža na krovu in ni njegov sestavni del in ki se uporablja ali je namenjen za delovanje ali krmiljenje zrakoplova, podpira stopnjo preživetja potnikov ali lahko vpliva na varno upravljanje zrakoplova;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  „pilot na daljavo“ pomeni osebo, ki upravlja brezpilotni zrakoplov ali nadzira delovanje avtomatskega brezpilotnega zrakoplova;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  „državni zrakoplov“ pomeni zrakoplov, ki pod kontrolo in na odgovornost države članice izvaja vojaške, carinske, policijske, iskalne in reševalne ter gasilske dejavnosti ali službe, dejavnosti ali službe obalne straže ali podobne dejavnosti ali službe, ki jih v javnem interesu izvaja organ s pooblastili javnih organov;

(32)  „državni zrakoplov“ pomeni zrakoplov, ki pod kontrolo in na odgovornost države članice izvaja vojaške, carinske, policijske, iskalne in reševalne ter gasilske dejavnosti ali službe, dejavnosti ali službe obalne straže ali podobne dejavnosti ali službe, ki jih v javnem interesu izvaja organ s pooblastili javnih organov ali se izvajajo v imenu takega organa;

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  „nacionalni pristojni organ“ pomeni enega ali več subjektov, ki jih imenuje država članica ter imajo potrebna pooblastila in dodeljene pristojnosti za izvajanje nalog, povezanih s certifikacijo, nadzorom in izvajanjem, v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.

(34)  „nacionalni pristojni organ“ pomeni subjekt, ki ga imenuje država članica in akreditira Agencija ter ima potrebna pooblastila in dodeljene pristojnosti za izvajanje nalog, povezanih s certifikacijo, nadzorom in izvajanjem, v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe in Uredbe (EU) št. XXX/XXXX.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  „akreditacija“ pomeni postopek, po katerem nacionalni pristojni organ ali usposobljeni subjekt prizna kvalifikacije, na podlagi katerih lahko nosilec kvalifikacij izvaja naloge v skladu s to uredbo in Uredbo (EU) št. XXX/XXXX.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34b)  „evropski register brezpilotnih zrakoplovov“ pomeni spletno platformo, ki jo vzpostavi in upravlja Agencija in v kateri so zbrane številke lastnikov brezpilotnih zrakoplovov v Uniji;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  upoštevajo različne vrste zrakoplovov in operacij;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  upoštevajo soodvisnosti med različnimi področji varnosti v letalstvu ter varnostjo v letalstvu in drugimi tehničnimi področji letalskih predpisov;

(d)  upoštevajo soodvisnosti med različnimi področji varnosti v letalstvu ter med varnostjo v letalstvu, kibernetsko varnostjo in drugimi tehničnimi področji letalskih predpisov;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  določajo, kolikor je to mogoče, zahteve na način, ki se osredotoča na cilje, ki jih je treba doseči, pri čemer so možna različna sredstva za doseganje skladnosti s temi cilji;

(e)  določajo, kolikor je to mogoče, zahteve, ki temeljijo na uspešnosti in so osredotočene na cilje, ki jih je treba doseči, pri čemer so možna različna sredstva za doseganje skladnosti s temi cilji, ki temeljijo na uspešnosti;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  zagotavljajo ločitev dejavnosti, povezanih z izvajanjem storitev, od regulativnih in nadzornih nalog;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  so namenjeni spodbujanju in izboljšanju varnostnih standardov;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kompleksnost in zmogljivost zadevnega zrakoplova;

(c)  kompleksnost, zmogljivost in posebne potrebe zadevnega zrakoplova;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  namen leta in vrsto uporabljenega zračnega prostora;

(d)  namen leta, vrsto zrakoplova in vrsto uporabljenega zračnega prostora;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropski načrt za varnost v letalstvu ob upoštevanju ciljev iz člena 1 določa sprejemljivo raven varnostne uspešnosti v Uniji, ki si jo skupaj prizadevajo doseči države članice, Komisija in Agencija.

3.  Evropski načrt za varnost v letalstvu ob upoštevanju ciljev iz člena 1 določa visoko enotno raven varnostne uspešnosti v Uniji, ki si jo skupaj prizadevajo doseči države članice, Komisija in Agencija.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni letalski varnostni program

Državni varnostni program

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica vzpostavi nacionalni letalski varnostni program za upravljanje varnosti v civilnem letalstvu v zvezi z letalskimi dejavnostmi v njeni pristojnosti (nacionalni letalski varnostni program). Ta program je sorazmeren z obsegom in kompleksnostjo teh dejavnosti in je usklajen z Evropskim letalskim varnostnim programom.

1.  Vsaka država članica v sodelovanju z ustreznimi deležniki iz industrije vzpostavi in vzdržuje državni varnostni program za upravljanje varnosti v civilnem letalstvu v zvezi z letalskimi dejavnostmi v njeni pristojnosti (državni varnostni program). Ta program je sorazmeren z obsegom in kompleksnostjo teh dejavnosti in je usklajen z Evropskim letalskim varnostnim programom.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni letalski varnostni program zajema vsaj naslednje:

2.  Državni varnostni program zajema vsaj elemente državnega varnostnega programa, opisane v mednarodnih standardih in v priporočeni praksi.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  politiko, cilje in sredstva na področju varnosti v letalstvu;

črtano

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  upravljanje varnostnih tveganj v letalstvu;

črtano

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotavljanje varnosti v letalstvu;

črtano

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spodbujanje varnosti v letalstvu.

črtano

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nacionalni letalski varnostni program ob upoštevanju ciljev iz člena 1 in sprejemljive ravni varnostne uspešnosti iz člena 6(3) določa sprejemljivo raven varnostne uspešnosti, ki jo je treba doseči na nacionalni ravni na področju letalskih dejavnosti, za katere so odgovorne zadevne države članice.

3.  Državni varnostni program ob upoštevanju ciljev iz člena 1 določa letalske dejavnosti, za katere je pristojna zadevna država članica in ki jih je treba izvajati za doseganje visoke, enotne ravni varnostne uspešnosti iz člena 6(3).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni letalski varnostni program se priloži nacionalnemu načrtu za varnost v letalstvu. Na podlagi ocene razpoložljivih varnostnih informacij vsaka država članica v tem načrtu opredeli glavna varnostna tveganja, ki vplivajo na njen nacionalni sistem za varnost v letalstvu, in določi potrebne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj.

1.  Državni načrt za varnost v letalstvu je vključen v državni varnostni program ali se mu priloži. Na podlagi ocene razpoložljivih varnostnih informacij vsaka država članica v sodelovanju z ustreznimi deležniki v tem načrtu opredeli glavna varnostna tveganja, ki vplivajo na njen nacionalni sistem za varnost v letalstvu, in določi potrebne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Poglavje 3 – oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plovnost in varovanje okolja

Plovnost

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zrakoplovi iz člena 2(1)(a) in (b) ter njihovi motorji, propelerji, deli in nenameščena oprema izpolnjujejo bistvene plovnostne zahteve iz Priloge II, v zvezi s hrupom in emisijami pa bistvene zahteve za okoljsko združljivost izdelkov iz Priloge III.

Zrakoplovi s posadko iz člena 2(1)(a) in (b) ter njihovi motorji, propelerji, deli in nenameščena oprema izpolnjujejo bistvene plovnostne zahteve iz Priloge II, v zvezi s hrupom in emisijami pa bistvene zahteve za okoljsko združljivost izdelkov iz Priloge III ter okoljevarstvene zahteve iz Priloge 16 Čikaške konvencije, kot se uporablja, razen dodatkov k tej prilogi.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri zrakoplovih iz člena 2(1)(a) ter njihovih motorjih, propelerjih in delih se v skladu s členoma 11 in 12 ter členom 15(1) zagotovi skladnost s členom 9.

2.  Pri zrakoplovih iz člena 2(1)(a) ter njihovih motorjih, propelerjih in delih se v skladu s členi 11, 12, 13 in 14 ter členom 15(1) zagotovi skladnost s členom 9.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta tipski certifikat, to potrdilo o spremembah in ta odobritev projektov popravil se izdajo na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da je projekt izdelka skladen z osnovo za tipsko certifikacijo, določeno v skladu z delegiranim aktom iz člena 18(1)(a)(i), in da projekt izdelka nima značilnosti ali lastnosti, zaradi katerih bi bil okoljsko nezdružljiv ali nevaren za uporabo.

Ta tipski certifikat, to potrdilo o spremembah in ta odobritev projektov popravil se izdajo na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da je projekt izdelka skladen z osnovo za tipsko certifikacijo, določeno v skladu z delegiranimi akti iz člena 18(1)(a)(i).

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta tipski certifikat, to potrdilo o spremembah in ta odobritev projektov popravil se lahko izdajo tudi brez takšne prošnje, in sicer lahko to stori organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bil podeljen privilegij za izdajo navedenih certifikatov ali odobritev v skladu z delegiranim aktom iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da projekt izdelka izpolnjuje pogoje iz drugega pododstavka.

Ta tipski certifikat, to potrdilo o spremembah in ta odobritev projektov popravil lahko tudi brez takšne prošnje za svoje projektno delo izda organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bil podeljen privilegij za izdajo navedenih certifikatov ali odobritev v skladu z delegiranimi akti iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da projekt izdelka izpolnjuje pogoje iz drugega pododstavka.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta certifikat se lahko izda tudi brez takšne prošnje, in sicer lahko to stori organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bil podeljen privilegij za izdajo navedenih certifikatov v skladu z delegiranim aktom iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da je projekt dela v skladu v skladu z osnovo za certificikacijo, določeno v členu 18(1)(a)(ii).

Ta certifikat se lahko izda tudi brez takšne prošnje za lastno projektno delo, in sicer lahko to stori organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bil podeljen privilegij za izdajo navedenih certifikatov v skladu z delegiranimi akti iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da je projekt dela v skladu v skladu z osnovo za certificikacijo, določeno v členu 18(1)(a)(ii).

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta certifikat se lahko izda tudi brez takšne prošnje, in sicer to lahko stori organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bil podeljen privilegij za izdajo navedenih certifikatov v skladu z delegiranim aktom iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da je projekt nenameščene opreme v skladu z osnovo za certificikacijo, določeno v členu 18(1)(a)(ii).

Ta certifikat se lahko izda tudi brez takšne prošnje za lastno projektno delo, in sicer to lahko stori organizacija, odobrena v skladu s členom 15, ki ji je bila podeljena pravica za izdajo navedenih certifikatov v skladu z delegiranimi akti iz člena 18(1)(k), kadar navedena organizacija ugotovi, da je projekt nenameščene opreme v skladu z osnovo za certificikacijo, določeno v členu 18(1)(a)(ii).

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  posebnimi pogoji za skladnost zrakoplovov iz člena 2(1)(b)(ii) z bistvenimi zahtevami iz člena 9;

(c)  posebnimi pogoji za skladnost zrakoplovov iz členov 2(1)(a)(ii) ter 2(1)(b)(ii) z bistvenimi zahtevami iz člena 9;

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  pogoji za priznavanje certifikatov, informacij o stalni plovnosti in druge dokumentacije v zvezi s plovnostjo, izdane v skladu z zakoni tretje države, za namen uporabe člena 57.

črtano

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Glede plovnosti in okoljske združljivosti zrakoplovov iz člena 2(1)(a) in (b) ter njihovih motorjev, propelerjev, delov in nenameščene opreme se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo II in Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokazov na področju plovnosti ali okoljske združljivosti, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Glede plovnosti in okoljske združljivosti zrakoplovov iz člena 2(1)(a) in (b) ter njihovih motorjev, propelerjev, delov in nenameščene opreme se Komisija pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 sprejme delegirane akte v skladu s členom 117, s katerimi spremeni Prilogo II in Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali dokazov na področju plovnosti ali okoljske združljivosti, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov iz odstavka 1 zagotovi zlasti ustrezno uporabo mednarodnih standardov in priporočenih praks iz prilog 8 in 16 k Čikaški konvenciji.

 

Certifikati, ki jih izdajo Agencija in nacionalni pristojni organi, ter izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe, za katere veljajo določbe te uredbe, so izključno skladne s pravili, pogoji in postopki, določenimi v delegiranih aktih iz tega člena.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 25, ni določeno drugače, so piloti predmet certificikacije ter se jim izda licenca pilota in zdravniško spričevalo pilota, ki ustrezata operaciji, ki naj bi jo ta izvajal.

1.  Če z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 25, ni določeno drugače, so piloti predmet certifikacije ter se jim izda licenca pilota in zdravniško spričevalo pilota, ki ustrezata operaciji, ki naj bi jo ta izvajal, in potrjuje njihovo psihično in fizično sposobnost za opravljanje te dejavnosti.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kabinsko osebje, vključeno v operacije komercialnega zračnega prevoza, je predmet certifikacije in se mu izda potrdilo.

Kabinsko osebje, vključeno v operacije komercialnega zračnega prevoza, je predmet certifikacije in se mu izda certifikat.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 25, je kabinsko osebje, vključeno v operacije, ki ne spadajo v komercialni zračni prevoz, predmet certifikacije in se mu izda potrdilo.

Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 25, je kabinsko osebje, vključeno v operacije, ki ne spadajo v komercialni zračni prevoz, predmet certifikacije, pristojni organ pa jim izda licenco.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

To potrdilo se izda na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da izpolnjuje pravila iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 25, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz člena 19 glede teoretičnega znanja, praktičnih spretnosti in zdravstvene sposobnosti.

Ta certifikat se izda na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da izpolnjuje pravila iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 25, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz člena 19 glede teoretičnega znanja, praktičnih spretnosti in zdravstvene sposobnosti.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organizacije za usposabljanje letalskih posadk od pripravnika ne prejmejo finančnih prihodkov za usposabljanje na zrakoplovu za prevoz potnikov ali tovora.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pogoji za priznavanje licenc pilota, zdravniških spričeval pilota in potrdil kabinskega osebja, izdanih v skladu z zakoni tretje države, za namen uporabe člena 57;

črtano

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V zvezi s piloti in kabinskim osebjem, ki so vključeni v operacije zrakoplovov iz člena 2(1)(b), ter naprave za usposabljanje za simulacijo letenja, osebe in organizacije, vključene v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravstvene preglede navedenih pilotov in kabinskega osebja, se Komisija na podlagi delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo IV, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja oziroma varnostnega dokaza v zvezi z letalskim osebjem, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  V zvezi s piloti in kabinskim osebjem, ki so vključeni v operacije zrakoplovov iz člena 2(1)(b), ter naprave za usposabljanje za simulacijo letenja, osebe in organizacije, vključene v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravstvene preglede navedenih pilotov in kabinskega osebja, se Komisija na podlagi delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni Prilogo IV, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja oziroma varnostnega dokaza v zvezi z letalskim osebjem, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za certifikate, ki jih izdajo Agencija in nacionalni letalski organi, ter za izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe v skladu s to uredbo, veljajo izključno pravila, pogoji in postopki, določeni v delegiranem aktu iz tega člena.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 28, ima velik zrakoplov, ki se uporablja za operacije komercialnega zračnega prevoza, potrebna sredstva za pridobivanje podatkov z zapisovalnika podatkov o letu in za njihovo pravočasno razpoložljivost za namene preiskovanja in preprečevanja nesreč.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  pogoji, pod katerimi se ob upoštevanju načel iz člena 4 in ne glede na opredelitev iz člena 3(23) za operacije uporabljajo zahteve, ki v tej uredbi veljajo za komercialni zračni prevoz, in ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb)  pogoji, pod katerimi mora biti zrakoplov opremljen z napravo za pridobivanje podatkov z zapisovalnika podatkov o letu, in pogoji za varen prenos, hrambo in uporabo teh podatkov za namene člena 27(3a); ti pogoji morajo biti skladni z veljavno zakonodajo Unije s področja preiskav letalskih nesreč;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Glede obratovanja zrakoplovov iz člena 2(1)(b) se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo V in, če je primerno, prilogi VII in VIII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Glede obratovanja zrakoplovov iz člena 2(1)(b) je Komisija pooblaščena, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 in kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, sprejme delegirane akte v skladu s členom 117, spremeni Prilogo V in, če je primerno, prilogi VII in VIII, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za certifikate, ki jih izdajo Agencija in nacionalni letalski organi, ter za izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe v skladu s to uredbo, veljajo izključno pravila, pogoji in postopki, določeni v delegiranem aktu iz tega člena.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Aerodromi, oprema aerodromov, obratovanje aerodromov ter zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge VII in, če se ta uporablja, iz Priloge VIII.

Aerodromi, vključno z njihovo opremo, povezano z varnostjo, obratovanje aerodromov ter zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge VII in, če se ta uporablja, iz Priloge VIII ter upoštevajo stopnjo odgovornosti upravljavca aerodroma in tretjih strank.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Aerodromi so predmet certifikacije in se zanje izda certifikat. Spremembe navedenega certifikata so tudi predmet certifikacije in se zanje izda certifikat o spremembah.

Aerodromi, vključno z njihovo opremo, povezano z varnostjo, so predmet certifikacije in se zanje izda certifikat. Spremembe navedenega certifikata so tudi predmet certifikacije in se zanje izda certifikat o spremembah.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedena certifikata vključujeta aerodrom in njegovo opremo, povezano z varnostjo.

črtano

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organizacije, pristojne za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na aerodromih, za katere se uporablja ta uredba, podajo izjavo, da so sposobne in da imajo sredstva za izvajanje pristojnosti, povezanih z zagotovljenimi storitvami in službami, v skladu z bistvenimi zahtevami iz člena 29.

2.  Organizacije, pristojne za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na aerodromih, za katere se uporablja ta uredba, podajo izjavo, da so sposobne in da imajo sredstva za izvajanje pristojnosti, povezanih z zagotovljenimi storitvami in službami, v skladu z bistvenimi zahtevami iz člena 29. Z delegiranimi akti iz člena 34(1)(h) se zagotovi, da operatorji te izjave priznajo brez nadaljnjega preverjanja.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za aerodrome, za varnost pomembno opremo aerodroma, obratovanje aerodromov ter zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na aerodromih se Komisija v skladu s členom 117 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi določi podrobna pravila v zvezi s/z:

1.  Za aerodrome, vključno z njihovo opremo, povezano z varnostjo, za varnost pomembno opremo aerodroma, obratovanje aerodromov ter zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi na aerodromih se Komisija v skladu s členom 117 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi določi podrobna pravila v zvezi s/z:

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pogoji za vzpostavitev podlage za certifikacijo v skladu s členom 30(2), ki velja za aerodrom za namene certifikacije v skladu s členom 30(1), ter obveščanje prosilca o tej podlagi;

(b)  pogoji za vzpostavitev podlage za certifikacijo v skladu s členom 30(2), vključno z identifikacijo opreme aerodroma, povezane z varnostjo, ki velja za aerodrom in za opremo aerodroma, povezano z varnostjo, za namene certifikacije v skladu s členom 30(1), ter obveščanje prosilca o tej podlagi, vključno s seznamom opreme aerodroma, povezane z varnostjo, zbranim na podlagi varnostnih podatkov, ki dokazujejo da vrsta opreme, ki se uporablja ali naj bi se uporabljala na aerodromih, ki so predmet te uredbe, predstavlja varnostno tveganje;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pogoji za vzpostavitev podrobnih specifikacij, ki veljajo za varnost pomembno opremo aerodroma za namene certifikacije v skladu s členom 31(1), ter obveščanje prosilca o teh specifikacijah;

(c)  pogoji za vzpostavitev podrobnih specifikacij, ki veljajo za varnost pomembno opremo aerodroma za namene certifikacije v skladu s členom 31(1), ter obveščanje prosilca o teh specifikacijah, vključno s seznamom opreme aerodroma, povezane z varnostjo, zbranim na podlagi varnostnih podatkov, ki dokazujejo da vrsta opreme, ki se uporablja ali naj bi se uporabljala na aerodromih, ki so predmet te uredbe, predstavlja varnostno tveganje;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pogoji za izdajo, ohranitev, spreminjanje, začasni odvzem ali preklic certifikatov za aerodrome iz člena 30, vključno z operativnimi omejitvami, povezanimi s posebnim projektom aerodroma;

(d)  pogoji za izdajo, ohranitev, spreminjanje, začasni odvzem ali preklic certifikatov za aerodrome in za opremo aerodromov, povezano z varnostjo, iz člena 30, vključno z operativnimi omejitvami, povezanimi s posebnim projektom aerodroma;

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  pogoji za izdajo in razširjanje obveznih informacij s strani Agencije v skladu s členom 65(6) in s strani nacionalnih pristojnih organov, da se zagotovijo varne operacije na aerodromih in opreme aerodromov.

(l)  pogoji za izdajo in razširjanje obveznih informacij s strani Agencije v skladu s členom 65(6) in s strani nacionalnih pristojnih organov, da se zagotovijo varne operacije na aerodromih in opreme aerodromov, povezane z varnostjo;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a.)  Komisija pri sprejemanju pravil iz odstavka 1 v zvezi z zagotavljanjem zemeljske oskrbe zagotovi, da se po potrebi uporabijo priznani industrijski standardi in najboljša praksa.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Glede aerodromov, opreme aerodromov, obratovanja aerodromov, storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo VII in, če je primerno, Prilogo VIII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Glede aerodromov, vključno z opremo aerodromov, povezano z varnostjo, za varnost pomembne opreme aerodromov, obratovanja aerodromov, storitev zemeljske oskrbe in služb za upravljanje ploščadi se Komisijo z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo VII in, če je primerno, Prilogo VIII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Certifikati, ki jih izdajo Agencija in nacionalni pristojni organi, ter izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe, za katere veljajo določbe te uredbe, so izključno skladne s pravili, pogoji in postopki, določenimi v delegiranih aktih iz tega člena.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacije, ki so vključene v projektiranje, izdelavo ali vzdrževanje sistemov in komponent ATM/ANS

Organizacije, ki so vključene v projektiranje, izdelavo ali vzdrževanje sistemov in komponent ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost,

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sistemi in komponente ATM/ANS

Sistemi in komponente ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pogoji za vzpostavitev podrobnih specifikacij, ki veljajo za sisteme in komponente ATM/ANS za namene certifikacije v skladu s členom 38(2), ter obveščanje prosilca o teh specifikacijah;

(b)  pogoji za vzpostavitev podrobnih specifikacij, vključno z identifikacijo opreme, ki veljajo za sisteme in komponente ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost, za namene certifikacije v skladu s členom 38(2), ter obveščanje prosilca o teh specifikacijah;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za izvajanje ATM/ANS se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo VIII in, če je primerno, Prilogo VII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z ATM/ANS, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Za izvajanje ATM/ANS je Komisija pooblaščena, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 in kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z ATM/ANS, sprejme delegirane akte v skladu s členom 117, spremeni Prilogo VIII in, če je primerno, Prilogo VII, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Certifikati, ki jih izdajo Agencija in nacionalni pristojni organi, ter izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe, za katere veljajo določbe te uredbe, so izključno skladne s pravili, pogoji in postopki, določenimi v delegiranih aktih iz tega člena.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pogoji za priznavanje licenc kontrolorjev zračnega prometa, izdanih v skladu z zakoni tretje države za namene uporabe člena 57;

črtano

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kontrolorji zračnega prometa glede omejitev delovnega časa letenja, ter zahteve glede počitka; ti pogoji zagotavljajo visoko raven varnosti, saj ščitijo pred posledicami utrujenosti, obenem pa omogočajo ustrezno prožnost programov;

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Glede kontrolorjev zračnega prometa ter oseb in organizacij, ki so vključene v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravniške preglede kontrolorjev zračnega prometa, ter glede sintetičnih naprav za usposabljanje, se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo VIII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z organizacijami za usposabljanje in kontrolorji zračnega prometa, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Glede kontrolorjev zračnega prometa ter oseb in organizacij, ki so vključene v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali zdravniške preglede kontrolorjev zračnega prometa, ter glede sintetičnih naprav za usposabljanje, je Komisija pooblaščena, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 in v skladu s členom 117 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge VIII, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z organizacijami za usposabljanje in kontrolorji zračnega prometa, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Certifikati, ki jih izdajo Agencija in nacionalni pristojni organi, ter izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe, za katere veljajo določbe te uredbe, so izključno skladne s pravili, pogoji in postopki, določenimi v delegiranih aktih iz tega člena.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in njihovih motorjev, propelerjev, delov, nenameščene opreme in opreme za njihovo vodenje na daljavo morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge IX.

Projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in njihovih motorjev, propelerjev, delov, nenameščene opreme in opreme za njihovo vodenje na daljavo, pa tudi osebje in organizacije, vključene v te dejavnosti, morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge IX.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, so z namenom, da se doseže ustrezna raven varnosti in ob upoštevanju načel iz člena 4(2), projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov predmet certifikacije. Certifikati se izdajo na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da izpolnjuje pravila iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 47, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz člena 45. V certifikatu se navedejo varnostne omejitve, pogoji delovanja in privilegiji.

1.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, so z namenom, da se doseže visoka enotna raven varnosti in ob upoštevanju načel iz člena 4(2), projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov predmet certifikacije. Certifikati se izdajo na podlagi prošnje, ko prosilec dokaže, da izpolnjuje pravila iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 47, da se zagotovi skladnost z bistvenimi zahtevami iz člena 45. V certifikatu se navedejo varnostne omejitve, pogoji delovanja in privilegiji.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, so z namenom, da se doseže ustrezna raven varnosti in ob upoštevanju načel iz člena 4(2), projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov predmet izjave. Izjava se poda, kadar so izpolnjene bistvene zahteve iz člena 45 in ustrezna podrobna pravila, določena v skladu s členom 47 za zagotovitev izpolnjevanja teh bistvenih zahtev.

2.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, so z namenom, da se doseže visoka enotna raven varnosti in ob upoštevanju načel iz člena 4(2), projektiranje, proizvodnja, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov predmet izjave. Izjava se poda, kadar so izpolnjene bistvene zahteve iz člena 45 in ustrezna podrobna pravila, določena v skladu s členom 47 za zagotovitev izpolnjevanja teh bistvenih zahtev.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, se zato, ker se ustrezna raven varnosti lahko zagotovi brez uporabe poglavij IV in V te uredbe, navedeni poglavji ne uporabljata za bistvene zahteve iz člena 45 in ustrezna podrobna pravila, določena v skladu s členom 47, s katerimi se zagotovi skladnost s temi bistvenimi zahtevami. V takih primerih navedene zahteve in pravila predstavljajo „usklajevalno zakonodajo Skupnosti“ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 in Sklepa 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS.

3.  Kadar tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 47, se zato, ker se visoka enotna raven varnosti lahko zagotovi brez uporabe poglavij IV in V te uredbe, navedeni poglavji ne uporabljata za bistvene zahteve iz člena 45 in ustrezna podrobna pravila, določena v skladu s členom 47, s katerimi se zagotovi skladnost s temi bistvenimi zahtevami. V takih primerih navedene zahteve in pravila predstavljajo „usklajevalno zakonodajo Skupnosti“ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 in Sklepa 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo veljavne zakonodajne določbe, s katerimi zagotovijo višjo raven zagotavljanja varnosti ali zaščite od tiste, ki je določena v tej uredbi in v njej predvidenih delegiranih aktih.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pogoji in postopki za izdajo, ohranitev, spreminjanje, začasni odvzem ali preklic certifikatov za projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov iz člena 46(1) in (2), tudi kar zadeva okoliščine, v katerih se z namenom, da se dosežejo cilji iz člena 1, ter ob upoštevanju narave in tveganja določene zadevne dejavnosti zahtevajo takšni certifikati oz. dovolijo izjave;

(a)  pogoji in postopki za izdajo, ohranitev, spreminjanje, začasni odvzem ali preklic certifikatov za projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in upravljanje brezpilotnih zrakoplovov iz člena 46(1) in (2), tudi kar zadeva okoliščine, v katerih se z namenom, da se dosežejo cilji iz člena 1, zahtevajo takšni certifikati oz. dovolijo izjave. Ti pogoji in postopki ustrezno upoštevajo vrsto brezpilotnega zrakoplova, naravo in tveganje določene zadevne dejavnosti ter območje, kjer naj bi upravljanje potekalo;

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  označevanjem in identifikacijo brezpilotnih zrakoplovov;

(e)  pogoji in postopki za obvezno registracijo, označevanje in identifikacijo brezpilotnih zrakoplovov z največjo vzletno maso nad 250 g, brezpilotnih zrakoplovov s certifikatom v skladu z odstavkom (a) in operaterjev;

 

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  pogoji in postopki, v skladu s katerimi pilot na daljavo brezpilotnega zrakoplova dokaže zahtevano usposobljenost z licenco ali izjavo, kot je ustrezno ter zdravniškim spričevalom, ki ustreza operaciji, ki naj bi jo izvajal;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  pogoji, v skladu s katerimi so brezpilotni zrakoplovi iz člena 46(1) in (2) obvezno opremljeni z varnostno in varovalno opremo, povezano zlasti z omejevanjem daljinskega in višinskega dosega, sporočanjem položaja, omejitvijo kritičnih območij, izogibanjem trčenjem, stabilizacijo in samodejnim pristankom;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pogoji, pod katerimi so operacije brezpilotnih zrakoplovov prepovedane, omejene ali zanje veljajo posebni varnostni pogoji.

(f)  pogoji, pod katerimi so operacije brezpilotnih zrakoplovov prepovedane, omejene ali zanje veljajo posebni varnostni ali zaščitni pogoji;

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  pogoji in postopki v skladu s katerimi se vzpostavi evropski register brezpilotnih zrakoplovov ali združljiv in harmoniziran nacionalni registracijski sistem, s katerim se dodeli enotna številka lastnika in oznaka brezpilotnega zrakoplova vsem brezpilotnim zrakoplovom, ki letijo v kateri koli državi članici, obenem pa nalaga nizko finančno in upravno breme.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Glede projektiranja, proizvodnje, vzdrževanja in upravljanja brezpilotnih zrakoplovov ter njihovih motorjev, propelerjev, delov, nenameščene opreme ter opreme za upravljanje zrakoplovov na daljavo se Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 117, pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 spremeni ali dopolni Prilogo IX in, če je primerno, Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

2.  Glede projektiranja, proizvodnje, vzdrževanja in upravljanja brezpilotnih zrakoplovov ter njihovih motorjev, propelerjev, delov, nenameščene opreme ter opreme za upravljanje zrakoplovov na daljavo se Komisijo pooblasti, da za izpolnitev ciljev iz člena 1 sprejme delegirane akte v skladu s členom 117 in spremeni Prilogo IX in, če je primerno, Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi tehničnega, operativnega ali znanstvenega razvoja ali varnostnih in varovalnih dokazov v zvezi z zračnimi operacijami, in sicer v obsegu, ki je za to potreben.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Certifikati, ki jih izdajo Agencija in nacionalni pristojni organi, ter izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe, za katere veljajo določbe te uredbe, so skladni s pravili, pogoji in postopki, določenimi v delegiranih aktih iz tega člena.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dovoljenja in izjave iz odstavkov 1 in 2 se zahtevajo le v zvezi z uporabo zrakoplovov, ki letijo na ozemlje, za katero se uporabljata pogodbi, znotraj tega ozemlja ali z njega, z izjemo uporabe zrakoplovov, ki le preletijo navedeno ozemlje.

3.  Dovoljenja in izjave iz odstavkov 1 in 2 se zahtevajo le v zvezi z uporabo zrakoplovov, ki letijo proti zračnemu prostoru enotnega evropskega neba, v tem prostoru ali iz njega, z izjemo uporabe zrakoplovov, ki le preletijo navedeno ozemlje.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za certifikate, ki jih izdajo Agencija in nacionalni letalski organi, ter za izjave, ki jih podajo pravne ali fizične osebe v skladu s to uredbo, veljajo izključno pravila, pogoji in postopki, določeni v delegiranem aktu iz tega člena.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajajo nadzor nad imetniki certifikatov, pravnimi in fizičnimi osebami, ki so podale izjave, ter izdelki, deli, opremo, sistemi ATM/ANS, komponentami ATM/ANS, napravami za usposabljanje za simulacijo letenja in aerodromi, ki so predmet določb iz poglavja III;

(b)  izvajajo nadzor nad imetniki certifikatov, pravnimi in fizičnimi osebami, ki so podale izjave, ter izdelki, deli, opremo, sistemi ATM/ANS in komponentami, od katerih je odvisna varnost ali interoperabilnost, napravami za usposabljanje za simulacijo letenja in aerodromi, ki so predmet določb iz poglavja III;

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni pristojni organi izvajajo svoje naloge nepristransko, neodvisno in pregledno ter so temu ustrezno organizacijsko, kadrovsko, upravljavsko in finančno opremljeni. Države članice tudi zagotovijo, da imajo nacionalni pristojni organi potrebne vire in zmogljivosti za učinkovito in pravočasno izvajanje nalog, ki so jim dodeljene v skladu s to uredbo.

 

Subjekt, ki ga bo država članica imenovala za svoj nacionalni pristojni organ, predhodno akreditira Agencija. Akreditacija se izda le v primeru, če Agencija ugotovi, da subjekt upošteva pravila, določena z delegiranimi akti iz člena 10, s čimer se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija je za te naloge pristojna, če so ji bile dodeljene v skladu s členi 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 in 70.

Agencija je za te naloge pristojna, če so ji bile dodeljene v skladu s členi 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 in 70.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organ države članice, v kateri se nahaja aerodrom, je pristojen za naloge, ki se nanašajo na certifikate za aerodrome iz člena 30(1) in certifikate za organizacije, ki so pristojne za obratovanje aerodromov, iz člena 32(1). Certifikat za organizacijo, ki je pristojna za obratovanje aerodroma, se lahko izda skupaj s certifikatom za aerodrom ali pa se izda posebej.

Pristojni nacionalni organ države članice, v kateri se nahaja aerodrom, je pristojen za naloge, ki se nanašajo na certifikate za aerodrome iz člena 30(1) in certifikate za organizacije, ki so pristojne za obratovanje aerodromov, iz člena 32(1).

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vseh drugih primerih je pristojni nacionalni organ države članice, v kateri prebiva fizična oseba, ki zaprosi za izdajo certifikata ali ki poda izjavo, ali, v primeru pravnih oseb, pristojni nacionalni organ tiste države članice, v kateri ima oseba glavni sedež, pristojen za navedene naloge, razen če delegirani akti, sprejeti v skladu z odstavkom 10, določajo drugače.

V vseh drugih primerih je pristojni nacionalni organ države članice, v kateri prebiva fizična oseba, ki zaprosi za izdajo certifikata ali ki poda izjavo, ali, v primeru pravnih oseb, pristojni nacionalni organ tiste države članice, v kateri ima oseba glavno poslovno enoto ali sedež, pristojen za navedene naloge, razen če delegirani akti, sprejeti v skladu z odstavkom 10, določajo drugače.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vse pravne ali fizične osebe, za katere se uporablja ta uredba, lahko Agencijo opozorijo na domnevne razlike med državami članicami pri uporabi pravil. Kadar take razlike resno ovirajo delovanje navedenih oseb ali drugače povzročajo večje težave, Agencija in pristojni nacionalni organi zadevnih držav članic med seboj sodelujejo, da brez nepotrebnega odlašanja te razlike odpravijo. Če navedenih razlik ni mogoče odpraviti, Agencija predloži zadevo Komisiji.

8.  Vse pravne ali fizične osebe, za katere se uporablja ta uredba, lahko Agencijo opozorijo na domnevne razlike med državami članicami pri uporabi pravil. Kadar take razlike resno ovirajo delovanje navedenih oseb ali drugače povzročajo večje težave, Agencija in pristojni nacionalni organi zadevnih držav članic med seboj sodelujejo, da brez nepotrebnega odlašanja te razlike obravnavajo in jih po potrebi nemudoma odpravijo. Če navedenih razlik ni mogoče odpraviti, Agencija predloži zadevo Komisiji.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Agencija in pristojni nacionalni organi sprejmejo potrebne ukrepe za povečanje ozaveščenosti o varnosti v civilnem letalstvu in razširjanje informacij v zvezi z varnostjo, ki so pomembne za preprečevanje nesreč in incidentov.

9.  Agencija in pristojni nacionalni organi sprejmejo potrebne in učinkovite ukrepe za povečanje ozaveščenosti o varnosti v civilnem letalstvu in razširjanje informacij v zvezi z varnostjo, ki so pomembne za preprečevanje nesreč in incidentov.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 10 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pogoji za izvajanje certificiranja ter za izvajanje preiskav, inšpekcijskih pregledov, presoj in drugih nadzornih dejavnosti, ki so nujne za zagotavljanje učinkovitega nadzora pravnih in fizičnih oseb, izdelkov, delov, opreme, sistemov ATM/ANS, komponent ATM/ANS, naprav za usposabljanje za simulacijo letenja in aerodromov, za katere se uporablja ta uredba;

(b)  pogoji za izvajanje certificiranja ter za izvajanje preiskav, inšpekcijskih pregledov, presoj in drugih nadzornih dejavnosti, ki so nujne za zagotavljanje učinkovitega nadzora pravnih in fizičnih oseb, izdelkov, delov, nenameščene opreme, sistemov ATM/ANS, komponent ATM/ANS, naprav za usposabljanje za simulacijo letenja in aerodromov, za katere se uporablja ta uredba;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 10 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v zvezi z odstavkom 3, pogoji za dodelitev pristojnosti med pristojne nacionalne organe, da se zagotovi učinkovito izvajanje nalog, povezanih s certificiranjem, nadzorom in izvrševanjem;

črtano

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 10 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  za namene odstavka 2a pogoji in postopki akreditacije Agencije za subjekte, ki se imenujejo za nacionalni pristojni organ države članice, ter akreditacije Agencije ali nacionalnega pristojnega organa, ki te naloge kontrolirata in sta zanje odgovorna.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropski letalski nadzorniki izvajajo dejavnosti nadzora in certificiranja pod nadzorom in v pristojnosti ter z upoštevanjem navodil Agencije ali nacionalnega pristojnega organa, ki je zaprosil za njihovo pomoč.

3.  Evropski letalski nadzorniki izvajajo dejavnosti nadzora in certificiranja pod nadzorom in v pristojnosti ter z upoštevanjem navodil Agencije in nacionalnega pristojnega organa, ki je zaprosil za njihovo pomoč.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko na Agencijo prenesejo pristojnost za certificiranje, nadzor in izvrševanje v zvezi s posameznimi ali vsemi organizacijami, operatorji, osebjem, zrakoplovi, napravami za usposabljanje za simulacijo letenja ali aerodromi, za katere je zadevna država članica pristojna na podlagi te uredbe.

Države članice lahko le kot začasni zaščitni ukrep na Agencijo prenesejo pristojnost za certificiranje, nadzor in izvrševanje v zvezi s posameznimi ali vsemi organizacijami, operatorji, osebjem, zrakoplovi, napravami za usposabljanje za simulacijo letenja ali aerodromi, za katere je zadevna država članica pristojna na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za izvajanje te pristojnosti se uporabljajo določbe poglavij II in IV ter členov 120 in 121, kakor tudi ustrezne določbe nacionalnega prava države članice, na katero se pristojnost prenese.

Za izvajanje prenesene pristojnosti se uporabljajo določbe poglavij II in IV ter členov 120 in 121.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija ali država članica, kot je primerno, se strinja s prenosom pristojnosti iz odstavkov 1 ali 2 samo, če je prepričana, da lahko učinkovito izvaja preneseno pristojnost v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.

3.  Agencija ali država članica, kot je primerno, se strinja s prenosom pristojnosti iz odstavkov 1 ali 2 samo, če je prepričana in dokaže, da lahko učinkovito izvaja preneseno pristojnost v skladu s to uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, in če ima za to ustrezna sredstva.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar država članica namerava prenesti nekatere pristojnosti v skladu z odstavkoma 1 in 2 skupaj z Agencijo ali drugo državo članico, kakor je primerno, pripravi načrt prenosa, ki zagotavlja pravilen prenos teh pristojnosti. Pred dokončanjem načrta prenosa se s pravnimi in fizičnimi osebami, ki jih zadeva prenos posvetuje o tem načrtu, v primeru prenosa iz odstavka 2 pa se o tem načrtu posvetuje z Agencijo.

Kadar namerava država članica uporabiti določbe odstavkov 1 in 2 skupaj z Agencijo ali drugo državo članico, kakor je primerno, pripravi načrt prenosa, vključno z oceno učinkov, ki zagotavlja pravilen prenos pristojnosti iz zahteve, vključno z ustreznimi evidencami in dokumentacijo. Pred dokončanjem načrta prenosa se s pravnimi in fizičnimi osebami, ki jih zadeva prenos posvetuje o tem načrtu, v primeru prenosa iz odstavka 2 pa se o tem načrtu posvetuje z Agencijo.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija prek odložišča iz člena 63 da na voljo seznam držav članic, ki so prenesle določene pristojnosti v skladu s tem členom. Ta seznam vsebuje podrobne podatke o prenesenih pristojnostih, s čimer se omogoči jasna določitev pristojnosti po prenosu ter zadevnih organizacij, operatorjev, osebja, zrakoplovov, naprav za usposabljanje za simulacijo letenja ali aerodromov, kot je ustrezno.

Agencija prek odložišča iz člena 63 da na voljo seznam držav članic, ki so uporabile določbe iz odstavka 1 ali 2. Ta seznam vsebuje podrobne podatke o prenesenih pristojnostih, s čimer se omogoči jasna določitev pristojnosti po prenosu ter zadevnih organizacij, operatorjev, osebja, zrakoplovov, naprav za usposabljanje za simulacijo letenja ali aerodromov, kot je ustrezno.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Država članica, ki je v skladu z odstavkoma 1 in 2 prenesla pristojnosti certificiranja, nadzora in izvrševanja na Agencijo ali drugo državo članico, se lahko odloči, da tega člena ne bo več uporabljala in prosi za povrnitev pristojnosti, s čimer njen nacionalni pristojni organ znova postane pristojen za certificiranje, nadzor in izvrševanje.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Agencija v skladu s členom 81(4) odpre lokalne pisarne v državah članicah, v katerih meni, da je potrebna njena prisotnost za zagotovitev, da se bodo pristojnosti na področju varnosti v letalstvu izvajale v skladu s področjem uporabe te uredbe, ali za podporo izvajanju pristojnosti, ki so bile Agenciji podeljene v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 54 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacije z večnacionalnim delovanjem

Prenos nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja na zahtevo organizacij

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacija lahko z odstopanjem od člena 51(3) zaprosi Agencijo, da v njenem imenu deluje kot pristojni organ za certificiranje, nadzor in izvrševanje v zvezi z navedeno organizacijo, kadar ima navedena organizacija certifikat ali je upravičena, da v skladu z določbami poglavja III zanj zaprosi pri pristojnem nacionalnem organu ene od držav članic, čeprav se večji del sredstev in članov osebja, ki jih organizacija ima ali namerava imeti in ki jih zajema navedeni certifikat, nahaja v eni ali več drugih državah članicah.

Organizacija lahko z odstopanjem od člena 51(2) zaprosi Agencijo, da v njenem imenu deluje kot pristojni organ za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v zvezi z navedeno organizacijo.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tako prošnjo lahko predložita tudi dve ali več organizacij, ki imajo glavni kraj poslovanja v drugi državi članici in ki imajo certifikat za isto vrsto letalske dejavnosti oziroma so upravičene, da zanj zaprosijo v skladu z določbami Poglavja III.

črtano

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar organizacije iz prvega in drugega pododstavka vložijo takšno prošnjo, o tem obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri imajo glavni kraj poslovanja.

Kadar organizacija vloži takšno prošnjo, o tem obvesti nacionalni pristojni organ države članice, v kateri ima glavni kraj poslovanja.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Agencija meni, da lahko učinkovito izvaja pristojnosti za certificiranje, nadzor in izvrševanje, kot to določajo ta uredba in delegiranimi akti, sprejeti na podlagi te uredbe, skupaj z zadevno državo članico ali zadevnimi državami članicami, kakor je primerno, pripravi načrt prenosa, ki zagotavlja pravilen prenos teh pristojnosti. Pred dokončanjem načrta prenosa se z organizacijami, ki so zaprosile za prenos, opravi posvetovanje o tem načrtu.

Če Agencija meni, da lahko učinkovito izvaja ustrezne naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, kot to določajo ta uredba in delegiranimi akti, sprejeti na podlagi te uredbe, in dokaže, da ima za to potrebna sredstva, skupaj z zadevno državo članico ali zadevnimi državami članicami, kakor je primerno, pripravi načrt prenosa, ki zagotavlja pravilen prenos nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja, ki se zahteva, vključno z ustreznimi evidencami in dokumentacijo. Pred dokončanjem načrta prenosa se z organizacijami, ki so zaprosile za prenos, opravi posvetovanje o tem načrtu.

 

V načrtu je natančno opredeljeno, katere pristojnosti na ravni organa se prenesejo in katere pristojnosti na ravni države ohrani država članica, ki pristojnosti prenaša, vsebuje pa tudi praktične ukrepe, s katerimi se zagotovi neprekinjeno izvajanje dejavnosti, vključno s podrobnostmi o izvajanju pristojnosti na mednarodni ravni in ravni Unije po prenosu.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija in zadevna država članica ali države članice, kot je primerno, zagotovijo, da se prenos pristojnosti opravi v skladu z načrtom prenosa.

Agencija in zadevna država članica ali države članice, kot je primerno, zagotovijo, da se prenos nalog opravi v skladu z načrtom prenosa.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  S prenosom pristojnosti v skladu z odstavkoma 1 in 2 postane Agencija pristojni organ za namene prenesene pristojnosti, zadevna država članica ali države članice pa so te pristojnosti razrešene. Za izvajanje te pristojnosti s strani Agencije se uporabljajo določbe iz poglavij IV in V.

3.  S prenosom nalog v skladu z odstavkoma 1 in 2 postane Agencija pristojni organ za namene prenesenih nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja, nacionalni pristojni organ ustrezne države članice ali države članice pa je te pristojnosti razrešen. Za izvajanje prenesenih nalog s strani Agencije se uporabljajo določbe iz poglavij IV in V.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Raven nadzora in izvrševanja v zvezi z organizacijami, ki Agencijo zaprosijo za izvajanje teh pristojnosti, ni v nobenem primeru nižja od ravni prvotno pristojnih nacionalnih organov.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Določbe iz člena 53(5) in (6) se ustrezno uporabljajo za vsak prenos pristojnosti na podlagi tega člena.

4.  Določbe iz člena 53(5) in (6) se ustrezno uporabljajo za vsak prenos nalog na podlagi tega člena.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če je organizacija v skladu z odstavkom 1 zaprosila Agencijo, da deluje kot pristojni organ, in je bila ta prošnja odobrena, lahko omenjena organizacija kadarkoli spremeni svojo odločitev in zaprosi nacionalni pristojni organ države članice, v kateri ima glavni kraj poslovanja, da ponovno prevzame pristojnost certificiranja, nadzora in izvrševanja. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe odstavkov 1 do 4.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 55 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzorni mehanizem za izredne razmere

Zavezujoči mehanizem za nujno pomoč

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija priporoči državi članici prenos pristojnosti v skladu s členom 53, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.  Agencija priporoči državi članici vzpostavitev mehanizma za nujno pomoč v skladu s členom 53, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če zadevna država članica ne upošteva priporočila Agencije ali pomanjkljivosti ne odpravi v treh mesecih od datuma navedenega priporočila, lahko Komisija, če meni, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, sklene, da se pristojnost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja začasno prenese na Agencijo. Navedeni sklep se sprejme z izvedbenimi akti, ki se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 116(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z letalsko varnostjo po postopku iz člena 116(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

2.  Če zadevna država članica ne upošteva priporočila Agencije ali pomanjkljivosti ne odpravi v treh mesecih od datuma navedenega priporočila, Komisija, če meni, da nastale razmere ogrožajo varnost v civilnem letalstvu, sprejme izvedbene akte, s katerimi Agencijo začasno imenuje za pristojni organ za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 116(2). Komisija v ustrezno utemeljenih nujnih primerih, povezanih z letalsko varnostjo po postopku iz člena 116(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija izvedbenih aktov iz člena 2 ne sprejme, dokler ne izčrpa vseh možnosti iz člena 73 za obravnavo ugotovljenih pomanjkljivosti in samo, če bi bila druga sredstva za njihovo obravnavo, vključno z ukrepi iz člena 56 in Uredbe (ES) št. 2111/2005, nesorazmerna ali neprimerna.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Od datuma začetka veljavnosti izvedbenega sklepa iz odstavka 2 Agencija redno ocenjuje, ali je pogoj iz odstavka 1(c) izpolnjen. Kadar meni, da ta pogoj ni več izpolnjen, izda Komisiji priporočilo, naj začasno prekine prenos pristojnosti.

3.  Od datuma začetka veljavnosti izvedbenih aktov iz odstavka 2 Agencija redno, v skladu z dogovorom z zadevno državo članico, ocenjuje, ali je pogoj iz odstavka 1 izpolnjen. Kadar meni, da ta pogoj ni več izpolnjen, izda Komisiji priporočilo, naj prekine zavezujočo podporo za izvajanje pristojnosti.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Komisija ob upoštevanju priporočila meni, da pogoj iz odstavka 1(c) ni več izpolnjen, sklene, da se začasni prenos pristojnosti na Agencijo prekine.

Če Komisija ob upoštevanju priporočila meni, da pogoj iz odstavka 1(c) ni več izpolnjen, sklene prekiniti začasno podporo za izvajanje pristojnosti.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  S prenosom pristojnosti v skladu z odstavkom 2 postane Agencija pristojni organ za namene prenesene pristojnosti, zadevna država članica pa je te pristojnosti razrešena. Za izvajanje te pristojnosti s strani Agencije se uporabljajo določbe iz poglavij IV in V.

5.  Z imenovanjem iz odstavka 2 postane Agencija pristojni organ za namene ustreznih nalog certificiranja, nadzora in izvrševanja, nacionalni pristojni organ države članice pa je te pristojnosti razrešen. Za izvajanje pristojnosti, ki se prenese na Agencijo s tem imenovanjem, se uporabljajo določbe iz poglavij IV in V.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Medtem ko Agencija začasno opravlja funkcijo pristojnega organa po tem členu, zagotavlja ustrezni državi članici vso potrebno tehnično pomoč, da bi jo podprla pri tem, da čim prej odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Pri izvajanju preiskav v skladu s členom 71 v največji možni meri uporablja strokovnjake in drugo osebje, ki so v tej državi članici na voljo.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  delegiranih aktih, sprejetih na podlagi členov 18(1)(l), 25(1)(f) in 44(1)(e).

(b)  delegiranih aktih, sprejetih na podlagi odstavka 1, s katerimi se zagotovi stopnja varnosti, ki je enakovredna stopnji varnosti iz te uredbe, ter podrobno opredelijo postopki in pogoji za doseganje in ohranitev potrebnega zaupanja v regulativne okvire tretjih držav.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija lahko za doseganje in ohranitev zaupanja v regulativne okvire tretjih držav iz točke (b) izvede potrebne tehnične ocene in vrednotenje zakonodaje tretjih držav in tujih letalskih organov. Za namene izvedbe teh ocen in vrednotenja lahko Agencija vzpostavi delovne dogovore v skladu s členom 77(2).

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 117, s katerimi določi podrobna pravila v zvezi s priznavanjem certifikatov in druge dokumentacije, ki potrjujejo skladnost s predpisi v civilnem letalstvu, izdanimi v skladu z zakonodajo tretje države.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija in pristojni nacionalni organi lahko svoje naloge v zvezi s certificiranjem in nadzorom v skladu s to uredbo dodelijo usposobljenim subjektom, ki so bili akreditirani na podlagi izpolnjevanja meril iz Priloge VI. Agencija in pristojni nacionalni organi, ki uporabljajo usposobljene subjekte, vzpostavijo sistem za navedeno akreditacijo ter oceno skladnosti usposobljenih subjektov z navedenimi merili v času akreditacije in vseskozi zatem.

Agencija in nacionalni pristojni organi lahko svoje naloge v zvezi s certificiranjem in nadzorom v skladu s to uredbo dodelijo usposobljenim subjektom, ki so bili akreditirani na podlagi izpolnjevanja meril iz Priloge VI in akreditirani v skladu s členom 51(10)(ha). Agencija in pristojni nacionalni organi, ki uporabljajo usposobljene subjekte, vzpostavijo sistem za navedeno akreditacijo ter oceno skladnosti usposobljenih subjektov z navedenimi merili v času akreditacije in vseskozi zatem.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če trajanje ukrepov iz odstavka 1 presega osem zaporednih mesecev ali je država članica enake ukrepe sprejela večkrat, njihovo celotno trajanje pa presega osem mesecev, Agencija oceni, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni in v treh mesecih od datuma prejema uradnega obvestila iz odstavka 1 Komisiji izda priporočilo na podlagi rezultata navedene ocene. Agencija vključi navedeno priporočilo v odložišče iz člena 63.

Agencija ob prejemu uradnega obvestila iz odstavka 1 brez nepotrebnega odlašanja oceni, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če Agencija meni, da so pogoji izpolnjeni, brez nepotrebnega odlašanja oceni, ali lahko odpravi težavo, ki jo je ugotovila država članica, s sprejetjem odločitev iz prvega pododstavka člena 65(4), tako da ukrepi, ki jih je sprejela država članica, niso več potrebni. Če Agencija meni, da lahko težavo odpravi na navedeni način, v ta namen sprejme ustrezno odločitev. Če meni, da težave tako ni mogoče odpraviti, Komisiji priporoči, naj spremeni delegirane ali izvedbene akte, sprejete na podlagi te uredbe, kot je to po njenem mnenju glede na uporabo odstavka 1 potrebno.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če Agencija meni, da pogoji niso izpolnjeni, brez nepotrebnega odlašanja izda Komisiji priporočilo o rezultatih te ocene. Agencija vključi navedeno priporočilo v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru Komisija ob upoštevanju navedenega priporočila oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni. Če Komisija meni, da navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če se ne strinja z rezultatom ocene Agencije, v treh mesecih od datuma prejema navedenega priporočila v ta namen sprejme izvedbeni sklep, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije in vključi v odložišče iz člena 63.

črtano

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica ob uradnem obvestilu o navedenem izvedbenem sklepu nemudoma prekliče ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1.

črtano

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 1 brez nepotrebnega odlašanja oceni tudi, ali lahko odpravi težavo, ki jo je ugotovila država članica, s sprejetjem odločitev iz prvega pododstavka člena 65(4), tako da ukrepi, ki jih je sprejela država članica, niso več potrebni. Če Agencija meni, da se težava lahko odpravi na navedeni način, v ta namen sprejme ustrezno odločitev. Če meni, da težave ni mogoče odpraviti na navedeni način, Komisiji izda priporočilo v zvezi s spremembo delegiranih ali izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, ki se ji zdi potrebna glede na uporabo odstavka 1.

3.  Komisija ob upoštevanju priporočila Agencije oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če Komisija meni, da navedeni pogoji niso izpolnjeni, ali se želi oddaljiti od rezultatov ocene Agencije, v enem mesecu od datuma prejema priporočila v ta namen sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njene ugotovitve in se objavijo v Uradnem listu Evropske unije ter vključijo v odložišče iz člena 63.

 

Država članica takoj, ko jo je Komisija obvestila o navedenih izvedbenih aktih, prekliče ukrepe, sprejete v skladu za odstavkom 1.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovljeni sta sprejemljiva raven varnosti in varstva okolja ter skladnost z veljavnimi bistvenimi zahtevami, po potrebi z uporabo ukrepov za zmanjšanje tveganja;

(b)  zagotovljeni sta visoka in enotna raven varnosti in varstva okolja ter skladnost z veljavnimi bistvenimi zahtevami, po potrebi z uporabo ukrepov za zmanjšanje tveganja;

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če trajanje izjem iz odstavka 1 presega osem zaporednih mesecev ali je država članica enake izjeme odobrila večkrat, njihovo celotno trajanje pa presega osem mesecev, Agencija oceni, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni in v treh mesecih od datuma prejema uradnega obvestila iz odstavka 1 Komisiji izda priporočilo na podlagi rezultata navedene ocene. Agencija vključi navedeno priporočilo v odložišče iz člena 63.

Če trajanje izjem iz odstavka 1 presega dva zaporedna meseca ali je država članica enake izjeme odobrila večkrat, njihovo celotno trajanje pa presega dva meseca, Agencija oceni, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni in v enem mesecu od datuma prejema zadnjega uradnega obvestila iz odstavka 1 Komisiji izda priporočilo na podlagi rezultata navedene ocene. Agencija vključi navedeno priporočilo v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru Komisija ob upoštevanju navedenega priporočila oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni. Če Komisija meni, da navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če se ne strinja z rezultatom ocene Agencije, v treh mesecih od datuma prejema navedenega priporočila v ta namen sprejme izvedbeni sklep, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije in vključi v odložišče iz člena 63.

V tem primeru Komisija ob upoštevanju navedenega priporočila oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni. Če Komisija meni, da navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če se ne strinja z rezultatom ocene Agencije, v enem mesecu od datuma prejema navedenega priporočila v ta namen sprejme izvedbene akte, ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in vključijo v odložišče iz člena 63.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če država članica meni, da se skladnost z veljavnimi bistvenimi zahtevami iz prilog lahko dokaže na načine, ki se razlikujejo od tistih, določenih v delegiranih in izvedbenih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, in da navedeni načini v smislu varnosti v civilnem letalstvu ali učinkovitosti predstavljajo znatne prednosti za osebe, za katere velja ta uredba, ali za zadevne organe, lahko Komisiji in Agenciji prek odložišča iz člena 63 predloži utemeljeno zahtevo za spremembo zadevnega delegiranega ali izvedbenega akta, s čimer omogoči uporabo navedenih drugih načinov.

Če država članica meni, da se skladnost z veljavnimi bistvenimi zahtevami iz prilog lahko dokaže na načine, ki se razlikujejo od tistih, določenih v delegiranih in izvedbenih aktih, sprejetih na podlagi te uredbe, in da navedeni načini v smislu varnosti v civilnem letalstvu predstavljajo znatne prednosti lahko Komisiji in Agenciji prek odložišča iz člena 63 predloži utemeljeno zahtevo za spremembo zadevnih delegiranih ali izvedbenih aktov, s čimer omogoči uporabo navedenih drugih načinov in dokaže potrebo po njih, vključno s pogoji, ki so bili določeni zaradi zagotavljanja enakovredne ravni varnostne zaščite.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru Agencija Komisiji brez nepotrebnega odlašanja izda priporočilo o tem, ali zahteva države članice izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

V tem primeru Agencija v treh mesecih od datuma prejema zahteve Komisiji izda priporočilo o tem, ali zahteva države članice izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija na ravni Unije usklajuje zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o zadevah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. V ta namen lahko Agencija v zvezi z zbiranjem, izmenjavo in analizo informacij sklepa upravne dogovore s pravnimi in fizičnimi osebami, za katere velja ta uredba, ali združenji takšnih oseb.

2.  Agencija na ravni Unije usklajuje zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o zadevah s področja uporabe te uredbe, vključno z zaščitenimi podatki o letu in zvočnimi zapisi iz pilotske kabine v primeru letal v nevarnosti zaradi preiskav nesreč in njihovega preprečevanja. V ta namen lahko Agencija v zvezi z zbiranjem, izmenjavo in analizo informacij sklepa upravne dogovore s pravnimi in fizičnimi osebami, za katere velja ta uredba, ali združenji takšnih oseb. Ureditev bi morala v čim večji meri omogočati uporabo obstoječih kanalov, se izogniti uvajanju dodatnih obveznosti poročanja in dodatnih upravnih bremen, obenem pa upoštevati potrebe po varstvu podatkov.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija na zahtevo Komisije analizira nujna ali pomembna vprašanja, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Kjer je to ustrezno, pristojni nacionalni organi sodelujejo z Agencijo pri izvajanju takšne analize.

3.  Agencija na zahtevo Komisije analizira nujna ali pomembna vprašanja, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Nacionalni pristojni organi pri izvajanju te analize sodelujejo z Agencijo.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Da bi bila širša javnost obveščena o splošni ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji, Agencija letno objavlja poročilo o varnosti. Navedeno poročilo vsebuje analizo, s katero so na preprost in razumljiv način prikazane splošne varnostne razmere, ter nakazuje, ali obstajajo povečana varnostna tveganja.

6.  Da bi bila širša javnost obveščena o splošni ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji, Agencija letno, v posebnih okoliščinah pa po potrebi, objavlja poročilo o varnosti. Navedeno poročilo vsebuje analizo, s katero so na preprost in razumljiv način prikazane splošne varnostne razmere, ter nakazuje, ali obstajajo povečana varnostna tveganja.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaposleni in pogodbeno osebje, ki zagotavljajo informacije na podlagi te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, zaradi zagotovljenih informacij niso oškodovani pri delodajalcu ali organizaciji, za katero opravljajo storitve.

Države članice zagotovijo, da zaposleni in pogodbeno osebje, ki zagotavljajo informacije na podlagi te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, zaradi zagotovljenih informacij niso oškodovani pri delodajalcu ali organizaciji, za katero opravljajo storitve.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  certifikatih, ki jih izdajo, in izjavah, ki jih prejmejo Agencija in pristojni nacionalni organi v skladu z določbami poglavja III ter členi 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 in 70;

(a)  certifikatih, ki jih izdajo, in izjavah, ki jih prejmejo Agencija in nacionalni pristojni organi v skladu z določbami poglavja III ter členi 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 in 70;

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma)  podatkih o splošnem letalstvu v Uniji, vključno s številom registriranih zrakoplovov in izdanih pilotskih spričeval ter z njim povezanih dovoljenj;

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka m b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(mb)  priporočila in zavezujoče smernice Agencije za lete nad konfliktnimi območji, izdana v skladu s členom 76(3);

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Poglavje 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA VARNOST V LETALSTVU

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA LETALSTVO

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ustanovi se Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu.

1.  Ustanovi se Agencija Evropske unije za letalstvo.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  promovira letalske standarde in predpise Evropske unije na mednarodni ravni, tako da vzpostavlja ustrezno sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sodeluje z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področjih, kjer se njihove dejavnosti nanašajo na tehnične vidike civilnega letalstva.

(i)  sodeluje z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področjih, kjer se njihove dejavnosti nanašajo na tehnične vidike civilnega letalstva, pri čemer stroške teh dejavnosti ne nosi Agencija.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija na zahtevo pomaga Komisiji pri pripravi predlogov za spremembe te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe. Dokumenti, ki jih Agencija Komisiji predloži v navedene namene, imajo obliko mnenja.

1.  Agencija na zahtevo Komisije oz. katere koli pravne ali fizične osebe, za katero velja ta uredba, pomaga Komisiji pri pripravi predlogov za spremembe te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe. Ti predlogi določajo, kolikor je to mogoče, zahteve, ki se osredotočajo na cilje, ki jih je treba doseči, pri čemer so možna različna sredstva za doseganje skladnosti s temi cilji. Dokumenti, ki jih Agencija Komisiji predloži v navedene namene, imajo obliko mnenja.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sprejme ustrezne odločitve za uporabo členov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 in 73.

Agencija sprejme ustrezne odločitve za uporabo členov 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 in 73.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko odobri izjeme za vse pravne ali fizične osebe, ki jim je izdala certifikat, v okoliščinah in v skladu s pogoji iz člena 60(1). V takšnem primeru Agencija o odobrenih izjemah, razlogih za njihovo odobritev in, kadar je to primerno, o izvedenih ukrepih, potrebnih za zmanjšanje tveganja, nemudoma uradno obvesti Komisijo in države članice prek odložišča iz člena 63. Če trajanje izjeme presega osem zaporednih mesecev ali je Agencija enako izjemo odobrila večkrat, njihovo celotno trajanje pa presega osem mesecev, Komisija oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni, in če meni, da pogoji niso izpolnjeni, v ta namen sprejme izvedbeni sklep, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije in vključi v odložišče iz člena 63. Agencija ob priglasitvi navedenega izvedbenega sklepa izjemo nemudoma prekliče.

Agencija lahko odobri izjeme za vse pravne ali fizične osebe, ki jim je izdala certifikat, v okoliščinah in v skladu s pogoji iz člena 60(1).

 

Če te izjeme presegajo posebne pristojnosti Agencije iz člena 66(1) in 2(a), Agencija prek odložišča iz člena 63 nemudoma uradno obvesti Komisijo in države članice o odobrenih izjemah, razlogih za njihovo odobritev in, kadar je to primerno, o izvedenih ukrepih, potrebnih za zmanjšanje tveganja.

 

Če trajanje izjeme presega dva zaporedna meseca ali je Agencija enako izjemo odobrila večkrat, njihovo celotno trajanje pa presega dva meseca, Komisija prav tako oceni, ali so navedeni pogoji izpolnjeni, in če meni, da pogoji niso izpolnjeni, v ta namen sprejme izvedbene akte s svojimi ugotovitvami, ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in vključijo v odložišče iz člena 63.

 

Agencija ob priglasitvi teh izvedbenih aktov izjemo nemudoma prekliče.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencija izda ustrezne obvezujoče smernice za uporabo člena 68(2)(ba).

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija se brez nepotrebnega odlašanja odzove na perečo težavo v zvezi z varnostjo, ki spada na področje uporabe te uredbe, z določitvijo korektivnih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni nacionalni organi ali pravne in fizične osebe, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, ter z razširjanjem s tem povezanih informacij med navedene pristojne nacionalne organe in osebe, vključno z direktivami ali priporočili, če je to potrebno za zaščito ciljev iz člena 1.

6.  Agencija se brez nepotrebnega odlašanja odzove na perečo težavo v zvezi z varnostjo, ki spada na področje uporabe te uredbe in na področje pristojnosti Agencije, z določitvijo korektivnih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni nacionalni organi ali pravne in fizične osebe, za katere se uporabljajo določbe te uredbe za zaščito ciljev iz člena 1. Agencija posreduje informacije o omenjenih korektivnih ukrepih tistim nacionalnim pristojnim organom in osebam, za katere je pristojni organ.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v zvezi z izdelki, deli in nenameščeno opremo iz člena 2(1)(a) in 2(1)(b)(i), kadar je to primerno in kot je določeno v Čikaški konvenciji ali njenih prilogah, v imenu držav članic izvaja funkcije in naloge države projektiranja, proizvodnje ali registracije, kadar so navedene funkcije in naloge povezane s certifikacijo projekta in obveznimi informacijami o stalni plovnosti. V ta namen Agencija zlasti:

1.  Agencija v zvezi z izdelki, deli in nenameščeno opremo iz člena 2(1)(a), kadar je to primerno in kot je določeno v Čikaški konvenciji ali njenih prilogah, v imenu držav članic izvaja funkcije in naloge države projektiranja, proizvodnje ali registracije, kadar so navedene funkcije in naloge povezane s certifikacijo projekta in obveznimi informacijami o stalni plovnosti. V ta namen Agencija zlasti:

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(3) v zvezi s certifikati tipa, certifikati tipa z omejitvami, potrdili o spremembah, vključno z dodatnimi certifikati tipa, ter odobritvami projektov popravil za projektiranje izdelkov v skladu s členoma 11 in 17(1)(b);

(f)  prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2) v zvezi s certifikati tipa, certifikati tipa z omejitvami, potrdili o spremembah, vključno z dodatnimi certifikati tipa, ter odobritvami projektov popravil za projektiranje izdelkov v skladu s členoma 11 in 17(1)(b);

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(3) v zvezi s certifikati za projekt delov in nenameščene opreme v skladu s členoma 12 in 13;

(g)  prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2) v zvezi s certifikati za projekt delov in nenameščene opreme v skladu s členoma 12 in 13;

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  opravlja funkcije v zvezi s stalno plovnostjo, povezane s projektom izdelkov, delov in nenameščene opreme, ki ga je certificirala in ga nadzira, pri čemer se brez nepotrebnega odlašanja odziva na težave v zvezi z varnostjo ali varovanjem ter izdaja in razširja veljavne obvezne informacije.

(i)  opravlja funkcije v zvezi s stalno plovnostjo, povezane s projektom izdelkov, delov in nenameščene opreme, ki ga je certificirala in ga nadzira, pri čemer se brez nepotrebnega odlašanja odziva na težave v zvezi z letalsko varnostjo ali varovanjem ter izdaja in razširja veljavne obvezne informacije.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(3) v zvezi s/z:

2.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(2), v zvezi s/z:

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(3) v zvezi z odobritvami organizacij za usposabljanje pilotov in kabinskega osebja ter centrov za letalsko medicino iz člena 22, če imajo navedene organizacije in centri glavni kraj poslovanja zunaj ozemlja, za katerega je odgovorna država članica v skladu s Čikaško konvencijo.

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2) v zvezi z odobritvami organizacij za usposabljanje pilotov in kabinskega osebja ter centrov za letalsko medicino iz člena 22, če imajo navedene organizacije in centri glavni kraj poslovanja zunaj ozemlja, za katerega je odgovorna država članica v skladu s Čikaško konvencijo.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija je v naslednjih primerih odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(3), v zvezi s certifikati za naprave za usposabljanje za simulacijo letenja iz člena 23:

2.  Agencija je v naslednjih primerih odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2) v zvezi s certifikati za naprave za usposabljanje za simulacijo letenja iz člena 23:

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 67 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 67a

 

Za varnost pomembna oprema aerodroma

 

Agencija v zvezi z opremo aerodroma, pomembno za varnost iz člena 31:

 

(a)   ugotovi pogoje za vzpostavitev podrobnih specifikacij, ki veljajo za opremo aerodroma, pomembno za varnost, za katero velja zahteva v zvezi s certificiranjem v skladu s členom 31(1), ter obvesti prosilca o teh specifikacijah;

 

(b)   prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2) v zvezi s certifikati za opremo aerodroma, pomembno za varnost, in za izjave v zvezi s to opremo v skladu s členom 31;

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 67 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 67b

 

Certificiranje letalskih operatorjev

 

Agencija, kadar je to primerno in kot je določeno v Čikaški konvenciji oziroma njenih prilogah, v imenu držav članic izvaja funkcije in naloge države operatorja, kar zadeva letalske operatorje iz člena 27(1), ki se ukvarjajo z operacijami komercialnega zračnega prevoza:

 

(a)   med aerodromi, ki se nahajajo na ozemlju različnih držav članic;

 

(b)   v katere je vključen aerodrom, ki se nahaja zunaj ozemlja države članice.

 

V ta namen je Agencija odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(2), kar zadeva te operatorje.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja v skladu s členom 51(3) v zvezi s/z:

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(2), v zvezi s/z:

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  certifikati, ki jih prejmejo, in izjavami, ki jih podajo organizacije iz člena 37, če so navedene organizacije vključene v projektiranje, proizvodnjo ali vzdrževanje sistemov in komponent vseevropskih ATM/ANS;

(c)  certifikati, ki jih prejmejo, in izjavami, ki jih podajo organizacije iz člena 37, če so navedene organizacije vključene v projektiranje, proizvodnjo ali vzdrževanje sistemov in komponent vseevropskih ATM/ANS, od katerih sta odvisni varnost ali interoperabilnost;

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izjavami izvajalcev ATM/ANS, katerim je Agencija izdala certifikat v skladu s točkama (a) in (b), v zvezi s sistemi in komponentami ATM/ANS, ki jih aktivirajo navedeni izvajalci v skladu s členom 38(1).

(d)  izjavami izvajalcev ATM/ANS, katerim je Agencija izdala certifikat v skladu s točkama (a) in (b), v zvezi s sistemi in komponentami ATM/ANS, od katerih sta odvisni varnost ali interoperabilnost in jih aktivirajo navedeni izvajalci v skladu s členom 38(1).

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 39, prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(3), v zvezi s prejetimi certifikati in podanimi izjavami za sisteme in komponente ATM/ANS, na katerih temelji varnost ali interoperabilnost v skladu s členom 38(2).

(b)  če tako določajo delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 39, prevzame odgovornost za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(2), v zvezi s prejetimi certifikati in podanimi izjavami za sisteme in komponente ATM/ANS, na katerih temelji varnost ali interoperabilnost v skladu s členom 38(2).

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za zagotovitev stalnega izvajanja ATM/ANS v zračnem prostoru enotnega evropskega neba Agencija v tesnem sodelovanju z upravljavcem omrežja izda zavezujoče smernice v skladu z delegiranim aktom iz člena 39(1)(a).

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(3), v zvezi s certifikati za organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa iz člena 42, če imajo navedene organizacije glavni kraj poslovanja zunaj ozemlja, za katerega je odgovorna država članica v skladu s Čikaško konvencijo in, kjer je to ustrezno, svoje osebje.

Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(2), v zvezi s certifikati za organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa iz člena 42, če imajo navedene organizacije glavni kraj poslovanja zunaj ozemlja, za katerega je odgovorna država članica v skladu s Čikaško konvencijo in, kjer je to ustrezno, svoje osebje.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(3), v zvezi z dovoljenji za operacije iz člena 49(1) in (2) ter izjavami operatorjev iz člena 49(2), razen če država članica v zvezi z zadevnimi operatorji opravlja funkcije in naloge države operatorja.

1.  Agencija je odgovorna za naloge certificiranja, nadzora in izvrševanja, v skladu s členom 51(2), v zvezi z dovoljenji za operacije iz člena 49(1) in (2) ter izjavami operatorjev iz člena 49(2), razen če država članica v zvezi z zadevnimi operatorji opravlja funkcije in naloge države operatorja.

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija na zahtevo pomaga Komisiji pri izvajanju Uredbe (ES) št. 2111/2005 s potrebnim ocenjevanjem, vključno z obiski na kraju samem, operatorjev iz tretjih držav in organov, odgovornih za njihov nadzor. Rezultate navedenega ocenjevanja, skupaj z ustreznimi priporočili, predloži Komisiji.

3.  Agencija na zahtevo pomaga Komisiji pri izvajanju Uredbe (ES) št. 2111/2005 z vsemi potrebnimi varnostnimi ocenjevanji, vključno z obiski na kraju samem, operatorjev iz tretjih držav in organov, odgovornih za njihov nadzor. Rezultate navedenega ocenjevanja, skupaj z ustreznimi priporočili, predloži Komisiji.

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko na zahtevo Agencije v skladu s to uredbo naloži pravni ali fizični osebi, ki ji je Agencija izdala certifikat ali je Agenciji podala izjavo, eno ali oboje od naslednjega:

1.  Komisija na zahtevo Agencije v skladu s to uredbo naloži pravni ali fizični osebi, ki ji je Agencija izdala certifikat ali je Agenciji podala izjavo, eno ali oboje od naslednjega:

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znesek glob ne presega 4 % letnega prihodka ali prometa zadevne pravne ali fizične osebe. Znesek periodičnih kazni ne presega 5 % povprečnega dnevnega prihodka ali prometa zadevne pravne ali fizične osebe.

Znesek glob ne presega 4 % letnega prihodka ali prometa, ki ga doseže zadevna pravna ali fizična oseba z dejavnostmi, povezanimi s kršitvijo. Znesek periodičnih kazni ne presega 2,5 % povprečnega dnevnega prihodka ali prometa zadevne fizične ali pravne osebe.

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija naloži globe in periodične denarne kazni v skladu z odstavkom 1 samo v primerih, ko so drugi ukrepi za odpravljanje takšnih kršitev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, neustrezni ali nesorazmerni.

3.  Komisija naloži globe in periodične denarne kazni v skladu z odstavkom 1 v primerih, ko kršitve iz odstavka 1 vplivajo na zagotavljanje varnosti ali varstvo okolja in ko so se drugi ukrepi za odpravljanje takšnih kršitev iz te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, izkazali za nezadostne ali nesorazmerne.

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pregleda ali kopira vse dokumente, zapise ali podatke, ki so v lasti ali so dostopni navedenim organom in osebam, ali naredi izvlečke iz njih, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so zadevne informacije shranjene.

(d)  pregleda ali kopira vse dokumente, zapise ali podatke, ki so pomembni za inšpekcijske preglede ali dejavnosti spremljanja, ki se izvajajo, in so v lasti ali so dostopni navedenim organom in osebam, ali naredi izvlečke iz njih, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so zadevne informacije shranjene.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija objavi povzetek informacij o uporabi določb te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, v vsaki državi članici. Navedene informacije vključi v letno poročilo o varnosti iz člena 61(6).

7.  Agencija objavi povzetek informacij o uporabi določb te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, v vsaki državi članici, vključno s povzetkom rezultatov inšpekcijskih pregledov, ki jih opravi Agencija. Navedene informacije vključi v letno poročilo o varnosti iz člena 61(6).

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 73a

 

Skupna kultura certificiranja in nadzora

 

Agencija prevzame dejavno vlogo pri razvijanju skupne kulture certificiranja in nadzora ter dosledne upravne prakse, da bi zagotovila uresničitev ciljev člena 1. Agencija v ta namen, ob upoštevanju rezultatov svojih dejavnosti spremljanja, izvaja vsaj naslednje dejavnosti:

 

(a)   vzpostavi sistem medsebojnih strokovnih pregledov pristojnih organov za izgradnjo zmogljivosti in prenos znanja;

 

(b)   zagotavlja potrebno usklajevanje za omogočanje izmenjave osebja med nacionalnimi organi;

 

(c)   se glede napredka pri tem procesu po potrebi posvetuje z vsemi relevantnimi deležniki.

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pomaga državam članicam in Komisiji pri prepoznavanju glavnih raziskovalnih tem na področju civilnega letalstva, s čimer prispeva k zagotavljanju doslednosti in usklajenosti med javno financiranimi raziskavami in razvojem ter politikami, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

1.  Agencija pomaga Komisiji pri opredelitvi prednostnih raziskovalnih tem, da bi pripomogla k stalnemu napredku na področju varnosti v letalstvu in olajšala prosti pretok blaga in oseb ter prispevala k izboljševanju konkurenčnosti letalske industrije Unije. Agencija poleg tega pomaga državam članicam in Komisiji pri prepoznavanju glavnih raziskovalnih tem na področju civilnega letalstva, med drugim o varnosti, varovanju in varstvu okolja, s čimer prispeva k zagotavljanju doslednosti in usklajenosti med javno financiranimi raziskavami in razvojem ter politikami, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ukrepi glede emisij in hrupa, ki jih sprejme Agencija za namen certifikacije projekta izdelkov v skladu s členom 11, so namenjeni preprečevanju večjih škodljivih učinkov zadevnih dejavnosti v civilnem letalstvu na okolje in zdravje ljudi.

1.  Ukrepi glede emisij in hrupa v civilnem letalstvu, ki jih sprejme Agencija za namen certifikacije projekta izdelkov v skladu s členom 11 in v okviru mednarodnih standardov in priporočene prakse, so namenjeni preprečevanju učinkov, za katere se je izkazalo, da zelo škodijo podnebju, okolju in zdravju ljudi, povzročajo pa jih zadevne dejavnosti v civilnem letalstvu, zaradi česar je treba temeljito premisliti o koristi za okolje, tehnološki izvedljivosti in gospodarski zmogljivosti.

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice, Komisija, Agencija ter druge institucije, organi, uradi in agencije Unije v okviru svojih pristojnosti sodelujejo pri okoljskih vprašanjih, vključno s tistimi, obravnavanimi v Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta21, da se zagotovi upoštevanje soodvisnosti varstva okolja, zdravja ljudi in drugih tehničnih področij civilnega letalstva.

2.  Države članice, Komisija, Agencija ter druge institucije, organi, uradi in agencije Unije v okviru svojih pristojnosti sodelujejo pri okoljskih vprašanjih, vključno s tistimi, obravnavanimi v Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta21, Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta21a ter uredbi REACH, da se zagotovi upoštevanje soodvisnosti varstva podnebja in okolja, zdravja ljudi in drugih tehničnih področij civilnega letalstva ter da se ustrezno upoštevajo koristi za okolje, tehnološka izvedljivost in gospodarska zmogljivost, pa tudi okvir mednarodnih standardov in priporočene prakse.

__________________

__________________

21Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

21Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

 

21aDirektiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija pomaga Komisiji pri opredeljevanju in usklajevanju politik in ukrepov za varstvo okolja v civilnem letalstvu, zlasti z izvajanjem študij in simulacij ter tehničnim svetovanjem.

3.  Agencija pomaga Komisiji pri opredeljevanju in usklajevanju politik in ukrepov za varstvo okolja v civilnem letalstvu, zlasti z izvajanjem študij in simulacij ter tehničnim svetovanjem na področjih, kjer obstaja soodvisnost med varstvom okolja, zdravjem ljudi in drugimi tehničnimi področji civilnega letalstva.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za obveščanje zainteresiranih strani in širše javnosti Agencija vsaka tri leta objavi okoljsko poročilo, v katerem objektivno opiše stanje na področju varstva okolja v civilnem letalstvu v Uniji.

4.  Za obveščanje zainteresiranih strani in širše javnosti Agencija vsaj vsaka tri leta objavi okoljsko poročilo, v katerem objektivno opiše stanje na področju varstva okolja v civilnem letalstvu v Uniji. Agencija se pri pripravi poročila v prvi vrsti opira na informacije, ki so že na voljo institucijam in organom Unije, pa tudi na javno razpoložljive informacije. Prav tako podaja priporočila, da bi dosegli višjo raven okoljevarstvene učinkovitosti v skladu z mednarodnimi standardi in priporočeno prakso. Poleg tega agencija pripravi tudi priporočila, da bi preprečili vrzeli in prekrivanja v sistemu, tako da zagotavlja opredeljevanje, načrtovanje, usklajenost in doslednost različnih ukrepov Unije, potrebnih na tem področju.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 76 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varovanje v letalstvu

Soodvisnost varnosti in varovanja v civilnem letalstvu

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice, Komisija in Agencija sodelujejo pri vprašanjih varovanja v civilnem letalstvu, vključno s kibernetsko varnostjo, da se zagotovi upoštevanje soodvisnosti varnosti in varovanja v civilnem letalstvu.

1.  Agencija, države članice in Komisija sodelujejo pri vprašanjih varovanja v civilnem letalstvu, vključno s kibernetsko varnostjo, kjer obstaja soodvisnost med varnostjo in varovanjem v civilnem letalstvu.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija na zahtevo zagotavlja tehnično pomoč Komisiji pri izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta22, tudi pri izvajanju inšpekcijskih pregledov na področju varovanja in pripravi ukrepov, ki naj bi se sprejeli na podlagi navedene uredbe.

2.  Če obstajajo soodvisnosti med varnostjo in varovanjem v civilnem letalstvu, agencija na zahtevo zagotavlja tehnično pomoč Komisiji pri izvajanju ustreznih določb zakonodaje Unije, tudi pri izvajanju inšpekcijskih pregledov na področju varovanja, povezanih z zrakoplovi, aerodromi in varnostnimi sistemi ATM, pa tudi pri pripravi ukrepov, ki naj bi se sprejeli na podlagi navedene uredbe.

__________________

 

22Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72).

 

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja sprejme ukrepe, potrebne v skladu s členom 65(6) in členom 66(1)(i). Pred sprejetjem takšnih ukrepov Agencija pridobi soglasje Komisije in se posvetuje z državami članicami.

3.  Da bi prispevala k zaščiti civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, se Agencija po potrebi brez odlašanja odzove na nujno težavo, ki zadeva države članice, kadar obstajajo soodvisnosti med varnostjo in zaščito v civilnem letalstvu in kadar nujna težava sodi v področje uporabe te uredbe.

V zvezi s tem lahko Agencija:

 

(a)   sprejme potrebne ukrepe v skladu s členom 66(1)(i) za obravnavo pomanjkljivosti v zasnovi zrakoplovov;

 

(b)   s sprejetjem zavezujočih direktiv ali priporočil določi korektivne ukrepe, ki naj jih sprejmejo pristojni nacionalni organi ali pravne in fizične osebe, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, ter posreduje ustrezne informacije tem organom in osebam, kadar težava vpliva na delovanje zrakoplovov, vključno s tveganji za civilno letalstvo, ki izhajajo z območij sporov.

 

Pred sprejetjem ukrepov iz odstavkov 3(a) in 3(b) Agencija pridobi soglasje Komisije in se posvetuje z državami članicami. Ukrepi Agencije bi morali po možnosti temeljiti na skupni oceni tveganja Unije ter upoštevati potrebo po hitrem ukrepanju v nujnih razmerah.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 76 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 76a

 

Socialno-ekonomski dejavniki

 

1.  Države članice, Komisija, Agencija in drugi organi sodelujejo ter poskušajo zagotoviti, da se bo med drugim v regulativnih postopkih upoštevala soodvisnost med varnostjo civilnega letalstva in socialno-ekonomskimi dejavniki, ter poiskati načine za preprečevanje socialno-ekonomskih tveganj za varnost letalstva, kadar prihaja do njih.

 

2.  Agencija se pri obravnavi soodvisnosti posvetuje z ustreznimi deležniki in sodeluje z njimi.

 

3.   Agencija vsaka tri leta objavi poročilo, v katerem objektivno opiše sprejete ukrepe, predvsem v zvezi s soodvisnostjo med varnostjo civilnega letalstva in socialno-ekonomskimi dejavniki.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija na zahtevo pomaga Komisiji pri upravljanju odnosov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba. Takšna pomoč zlasti prispeva k usklajevanju pravil in medsebojnemu priznavanju certifikatov.

1.  Agencija pomaga Komisiji pri upravljanju odnosov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba. Takšna pomoč zlasti prispeva k usklajevanju pravil in medsebojnemu priznavanju certifikatov, prav tako pa spodbuja in ščiti interese evropske letalske industrije.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija lahko sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za zadeve, ki jih zajema ta uredba. V ta namen lahko Agencija na podlagi predhodne odobritve Komisije vzpostavi delovne dogovore z navedenimi organi in mednarodnimi organizacijami.

2.  Agencija lahko sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za zadeve, ki jih zajema ta uredba. V ta namen lahko Agencija vzpostavi delovne dogovore z navedenimi organi in mednarodnimi organizacijami.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija pomaga državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej uredbi, zlasti obveznosti iz Čikaške konvencije.

3.  Agencija pomaga državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej uredbi, zlasti obveznosti iz Čikaške konvencije. V zvezi s tem Agencija deluje kot regionalna organizacija za nadzor varnosti na podlagi Čikaške konvencije, za kar bi morala imeti tudi pravice.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Če agencija meni, da je pri dejavnostih certificiranja in drugih tehničnih zadevah potrebna njena navzočnost, lahko v sklopu te uredbe v posvetovanju s Komisijo odpre pisarne v ustreznih tretjih državah in regijah.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko za spodbujanje dobrih praks ter enotnega izvajanja te uredbe in ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe, zagotavlja usposabljanje, tudi prek zunanjih izvajalcev, pristojnim nacionalnim organom, pristojnim organom tretjih držav, mednarodnim organizacijam, pravnim in fizičnim osebam, za katere veljajo določbe te uredbe, in drugim zainteresiranim stranem. Kadar Agencija za namene tega člena uporabi zunanje izvajalce usposabljanja, v svoji uradni publikaciji določi in objavi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati.

Agencija lahko za spodbujanje dobrih praks ter enotnega izvajanja te uredbe in ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe, v skladu s standardi, ki jih je določila, prizna inštitute za usposabljanje, da zagotavljajo usposabljanje pristojnim nacionalnim organom, pristojnim organom tretjih držav, mednarodnim organizacijam, pravnim in fizičnim osebam, za katere veljajo določbe te uredbe, in drugim zainteresiranim stranem.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Agencija razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, na zahtevo zagotovi Komisiji tehnično pomoč pri izvajanju enotnega evropskega neba, zlasti s/z:

Če Agencija razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, na zahtevo in v sklopu svojih pristojnosti zagotovi Komisiji tehnično pomoč pri izvajanju enotnega evropskega neba, zlasti s/z:

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevanjem k izvajanju osrednjega načrta ATM, vključno z razvojem in uporabo raziskovalnega programa za upravljanje zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR).

(c)  prispevanjem k izvajanju osrednjega načrta ATM, vključno z razvojem, certificiranjem in uporabo raziskovalnega programa za upravljanje zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR) in rezultatov.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko ustanovi lokalne urade v državah članicah, na podlagi njihovega soglasja in v skladu s členom 91(4).

4.  Agencija lahko ustanovi lokalne urade v državah članicah v skladu s členom 91(4) ali, kjer je ustrezno, v tretjih državah v skladu s členom 77(6a).

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur Agencije in po potrebi njihovimi spremembami;

črtano

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in člani odbora za pritožbe;

(p)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in člani odbora za pritožbe, sodelujočimi v delovnih in drugih skupinah strokovnjakov ter drugim osebjem, za katero ne veljajo kadrovski predpisi, ki morajo vključevati določbe v zvezi z izjavami o interesih, po potrebi pa tudi poklicne dejavnosti po zaposlitvenem razmerju.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor ustanovi svetovalni organ, v katerem so zastopane vse zainteresirane strani, na katere vpliva delo Agencije, in s katerim se posvetuje, preden sprejme odločitve na področjih iz odstavka 2(c), (e), (f) in (i). Upravni odbor se lahko odloči za posvetovanje s svetovalnim organom tudi glede vprašanj iz odstavkov 2 in 3. Upravnega odbora mnenje svetovalnega odbora v nobenem primeru ne zavezuje.

4.  Upravni odbor ustanovi svetovalni organ, v katerem so zastopane vse zainteresirane strani, na katere vpliva delo Agencije, in s katerim se posvetuje, preden sprejme odločitve na področjih iz odstavka 2(c), (d), (e), (f), (i), (t) in (u). Upravni odbor se lahko odloči za posvetovanje s svetovalnim organom tudi glede vprašanj iz odstavkov 2 in 3. Upravnega odbora mnenje svetovalnega odbora v nobenem primeru ne zavezuje.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov držav članic in Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsaka država članica imenuje enega člana upravnega odbora in enega namestnika, ki člana zastopa med njegovo odsotnostjo. Komisija imenuje dva predstavnika in njuna namestnika. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov držav članic in Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico. Vsaka država članica imenuje enega člana upravnega odbora in enega namestnika, ki člana zastopa med njegovo odsotnostjo. Komisija imenuje enega predstavnika in enega namestnika. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so, ob upoštevanju ustreznega vodstvenega, upravnega in proračunskega strokovnega znanja, imenovani na podlagi njihovega znanja, priznanih izkušenj in prizadevanj na področju civilnega letalstva, ki so potrebni pri uresničevanju ciljev te uredbe. V svojih državah članicah so v celoti odgovorni najmanj za politiko za varnost v civilnem letalstvu.

2.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so, ob upoštevanju ustreznega vodstvenega, upravnega in proračunskega strokovnega znanja, imenovani na podlagi njihovega znanja, priznanih izkušenj in prizadevanj na področju civilnega letalstva, ki so potrebni pri uresničevanju ciljev te uredbe.

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Svetovalni organ iz člena 85(4) imenuje štiri svoje člane za sodelovanje v upravnem odboru s statusom opazovalca. Njihova naloga je, da čim širše predstavljajo različna mnenja, zastopana v svetovalnem organu. Mandat traja 24 mesecev in se lahko enkrat podaljša za nadaljnjih 24 mesecev.

5.  Svetovalni organ iz člena 85(4) imenuje štiri svoje člane za sodelovanje v upravnem odboru s statusom opazovalca. Njihova naloga je, da čim širše predstavljajo različna mnenja, zastopana v svetovalnem organu. Prvi mandat traja največ 48 mesecev, vendar se lahko podaljša.

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 85(2)(c) in (d) ter člen 92(7) upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov z glasovalno pravico. Na zahtevo člana upravnega odbora se odločitev iz člena 85(2)(k) sprejme s soglasjem.

1.  Brez poseganja v člen 85(2)(c) in (d) ter člen 92(7) upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov z glasovalno pravico.

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izvršnemu direktorju, brez poseganja v njegove pristojnosti iz člena 91, pomaga in svetuje pri izvajanju sklepov upravnega odbora s ciljem okrepitve nadzora nad upravnim poslovodenjem in upravljanjem proračuna.

(c)  izvršnemu direktorju, brez poseganja v njegove pristojnosti, pomaga in svetuje pri izvajanju sklepov upravnega odbora s ciljem okrepitve nadzora nad upravnim poslovodenjem in upravljanjem proračuna.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne sklepe v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami. Sklepi se pošljejo v potrditev na naslednjem zasedanju upravnega odbora.

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne sklepe v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami. Sklepi se pošljejo v potrditev na naslednjem zasedanju upravnega odbora. Sklepi se sprejmejo z večino petih od sedmih članov izvršnega odbora. Upravni odbor lahko te sklepe prekliče z absolutno večino glasov na glasovanju.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, dva predstavnika Komisije in šest drugih članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed svojih članov z glasovalno pravico. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor se udeležuje sestankov izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice. Svetovalni organ lahko imenuje enega od svojih članov za opazovalca.

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, predstavnik Komisije in pet drugih članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed svojih članov z glasovalno pravico. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor se udeležuje sestankov izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice. Svetovalno telo iz člena 85(4) lahko imenuje enega od svojih članov za opazovalca, ki pa nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni odbor ima redni sestanek najmanj vsake tri mesece. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo svojih članov.

6.  Izvršni odbor ima redni sestanek najmanj vsake tri mesece. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali izvršnega direktorja ali na zahtevo tretjine svojih članov.

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Upravni odbor določi poslovnik izvršnega odbora.

7.  Izvršni odbor sprejme svoj poslovnik.

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje o napredku Komisiji dvakrat letno ter redno upravnemu odboru in izvršnemu odboru;

(l)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ta)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur Agencije in po potrebi njihovimi spremembami;

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 92 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, pred njegovim imenovanjem pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njegovih članov.

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 92 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca navedenega obdobja Komisija izvede presojo, ki upošteva oceno uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

3.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Na sredi in do konca navedenega obdobja Komisija izvede presoji, ki upoštevata oceno uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije. Presoji se posredujeta pristojnemu odboru Evropskega parlamenta, po vmesni presoji pa izvršni direktor pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta poda izjavo in odgovarja na vprašanja, ki mu jih zastavijo poslanci odbora.

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kot del upravne strukture Agencije se ustanovi en ali več odborov za pritožbe. Komisija določi število odborov za pritožbe in naloge, ki se jim dodelijo, z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 116(2).

1.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi ustanovi odbor za pritožbe kot del upravne strukture Agencije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 116(2).

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odbor ali odbori za pritožbe so odgovorni za odločanje o pritožbah zoper odločitve iz člena 97. Odbor ali odbori za pritožbe se sestanejo po potrebi.

2.  Odbor za pritožbe je odgovoren za odločanje o pritožbah zoper odločitve iz člena 97. Odbor za pritožbe se sestane po potrebi.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odbor za pritožbe sestavljajo predsednik in dva druga člana.

1.  Ta odbor za pritožbe sestavljajo predsednik in dva druga člana

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  O usposobljenosti, ki se zahteva za člane vsakega odbora za pritožbe, njihovem statusu in pogodbenem razmerju z Agencijo, pooblastilih posameznih članov v fazi priprave odločitev in pogojih glasovanja odloča Komisija. Komisija to opravi prek izvedbenih aktov, ki se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 116(2).

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi kvalifikacije, ki se zahtevajo za člane odbora za pritožbe, njihov status in pogodbeno razmerje z Agencijo, pooblastila posameznih članov v fazi priprave odločitev in pogoje glasovanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 116(2).

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mandat članov odbora za pritožbe, vključno s predsednikom in namestniki, traja pet let in se lahko podaljša za nadaljnjih pet let.

1.  Mandat članov tega odbora za pritožbe, vključno s predsednikom in namestniki, traja pet let in se lahko podaljša za nadaljnjih pet let.

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani odbora za pritožbe so neodvisni. Pri sprejemanju odločitev ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od vlad ali drugih organov.

2.  Člani tega odbora za pritožbe so neodvisni. Pri sprejemanju odločitev ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od vlad ali drugih organov.

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani odbora za pritožbe ne opravljajo drugih dolžnosti v Agenciji. Funkcija članov odbora za pritožbe se lahko opravlja s krajšim delovnim časom.

3.  Člani tega odbora za pritožbe ne opravljajo drugih dolžnosti v Agenciji. Funkcija članov odbora za pritožbe se lahko opravlja s krajšim delovnim časom.

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člani odbora za pritožbe med svojim mandatom niso odstavljeni ali umaknjeni s seznama usposobljenih kandidatov, razen če za takšno odstavitev ali umaknitev obstajajo utemeljeni razlogi in Komisija tako odloči na podlagi mnenja upravnega odbora.

4.  Člani tega odbora za pritožbe med svojim mandatom niso odstavljeni ali umaknjeni s seznama usposobljenih kandidatov, razen če za takšno odstavitev ali umaknitev obstajajo utemeljeni razlogi in Komisija tako odloči na podlagi mnenja upravnega odbora.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Člani odbora za pritožbe ne sodelujejo v nobenem pritožbenem postopku, če imajo pri tem kakršen koli osebni interes ali če so bili predhodno vpleteni v postopek kot zastopniki ene od strank ali če so sodelovali pri odločitvi, zoper katero je bila vložena pritožba.

1.  Člani tega odbora za pritožbe ne sodelujejo v nobenem pritožbenem postopku, če imajo pri tem kakršen koli osebni interes ali če so bili predhodno vpleteni v postopek kot zastopniki ene od strank ali če so sodelovali pri odločitvi, zoper katero je bila vložena pritožba.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če član odbora za pritožbe zaradi enega od razlogov iz odstavka 1 ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov meni, da ne bi smel sodelovati v pritožbenem postopku, o tem obvesti odbor za pritožbe.

2.  Če član tega odbora za pritožbe zaradi enega od razlogov iz odstavka 1 ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov meni, da ne bi smel sodelovati v pritožbenem postopku, o tem obvesti odbor za pritožbe.

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsaka stranka v pritožbenem postopku lahko ugovarja kateremu koli članu odbora za pritožbe zaradi katerega koli razloga iz odstavka 1 ali če obstaja sum, da član deluje pristransko. Takšen ugovor ni dopusten, če je stranka v pritožbenem postopku kljub poznavanju razloga za ugovor naredila postopkovni korak. Ugovor ne sme temeljiti na državljanstvu članov.

3.  Vsaka stranka v pritožbenem postopku lahko ugovarja kateremu koli članu tega odbora za pritožbe zaradi katerega koli razloga iz odstavka 1 ali če obstaja sum, da član deluje pristransko. Takšen ugovor ni dopusten, če je stranka v pritožbenem postopku kljub poznavanju razloga za ugovor naredila postopkovni korak. Ugovor ne sme temeljiti na državljanstvu članov.

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pritožbo je mogoče vložiti zoper odločitve Agencije, sprejete v skladu s členi 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ali 115.

1.  Pritožbo je mogoče vložiti zoper odločitve Agencije, sprejete v skladu s členi 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 ali 115.

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 103 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tožbe za razglasitev ničnosti odločitev Agencije, sprejetih na podlagi členov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ali 115, je mogoče pred Sodiščem Evropske unije vložiti šele, ko so izčrpani vsi notranji pritožbeni postopki Agencije.

2.  Tožbe za razglasitev ničnosti odločitev Agencije, sprejetih na podlagi členov 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 ali 115, je mogoče pred Sodiščem Evropske unije vložiti šele, ko so izčrpani vsi notranji pritožbeni postopki Agencije.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 104 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi vključujejo strokovnjake ustreznih zainteresiranih strani ali temeljijo na strokovnem znanju ustreznih evropskih organov za standardizacijo ali drugih specializiranih organov;

(b)  vključujejo strokovnjake ustreznih zainteresiranih strani ali temeljijo na strokovnem znanju ustreznih evropskih organov za standardizacijo ali drugih specializiranih organov;

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 104 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko Agencija na podlagi člena 65(1) in (3) oblikuje mnenja, certifikacijske specifikacije, sprejemljive načine usklajevanja in smernice, določi postopek za predhodno posvetovanje držav članic. V ta namen lahko ustanovi delovno skupino, v kateri je vsaka država članica upravičena do imenovanja strokovnjaka. Kadar je potrebno posvetovanje v zvezi z vojaškimi vidiki, Agencija vključi tudi Evropsko obrambno agencijo. Kadar je potrebno posvetovanje v zvezi z morebitnim družbenim vplivom navedenih ukrepov Agencije, Agencija vključi deležnike, vključno s socialnimi partnerji EU.

2.  Ko Agencija na podlagi člena 65(1) in (3) oblikuje mnenja, certifikacijske specifikacije, sprejemljive načine usklajevanja in smernice, določi postopek za predhodno posvetovanje držav članic. V ta namen lahko ustanovi delovno skupino, v kateri je vsaka država članica upravičena do imenovanja strokovnjaka. Kadar je potrebno posvetovanje v zvezi z vojaškimi vidiki, Agencija vključi tudi Evropsko obrambno agencijo in druge pristojne vojaške strokovnjake. Kadar je potrebno posvetovanje v zvezi z morebitnim družbenim vplivom ter posledicami za zdravje in varnost pri delu teh ukrepov Agencije, Agencija vključi socialne partnerje Unije in druge ustrezne deležnike.

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija lahko na lastno pobudo v okviru svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Zlasti poskrbi, da se širši javnosti in vsem zainteresiranim stranem poleg objav iz člena 104(3) hitro zagotavljajo objektivne, zanesljive in zlahka razumljive informacije o njenem delu. Agencija zagotovi, da z dodeljevanjem sredstev za dejavnosti obveščanja ne škoduje učinkovitemu izvajanju nalog iz člena 64.

2.  Agencija lahko na lastno pobudo v okviru svojih pristojnosti izvaja dejavnosti obveščanja. Zlasti poskrbi, da se širši javnosti in vsem zainteresiranim stranem poleg objav iz člena 104(3) hitro zagotavljajo objektivne, zanesljive in zlahka razumljive informacije o njenem delu.

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v druge prihodke prihodki Agencije vključujejo:

1.  Ob zagotavljanju neodvisnosti Agencije in brez poseganja v druge prihodke prihodki Agencije vključujejo:

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  globe in periodične denarne kazni, plačane v skladu s členom 72;

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  dajatve, plačane v skladu z Uredbo (EU) št. (XXXX/XXX) o izvajanju enotnega evropskega neba za ustrezne naloge ATM/ANS;

(f)  prihodki iz dajatev, plačanih v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa in izvedbenih pravil (XXXX/XXX) o izvajanju enotnega evropskega neba za kritje stroškov ustreznih nalog ATM/ANS, ki jih izvaja Agencija;

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V namene odstavka 1(f) so ustrezne naloge ATM/ANS naloge, na podlagi katerih države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 ugotavljajo dajatve, ki so bile v skladu s to uredbo dodeljene Agenciji, a niso zajete v pristojbinah, poravnanih v skladu z odstavkom 1(c). Te naloge med drugim vključujejo naloge, podane v členih 65 (1), (2), (3), (5) in (6) ter 73 te uredbe.

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Za določbe odstavka 1(f) velja nadzor organa za oceno uspešnosti, ki poteka pregledno, prav tako pa se ne sme zgoditi, da bi uporabniki zračnega prostora stroške morali poravnati dvakrat.

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regulativni proračuni, pristojbine, ki se določajo in zbirajo za dejavnosti certificiranja, in dajatve, ki jih zaračunava Agencija, se v računovodskih izkazih Agencije obravnavajo ločeno.

4.  Regulativni proračuni, pristojbine, ki se določajo in zbirajo za dejavnosti certificiranja, in dajatve, ki jih zaračunava Agencija, globe in periodične denarne kazni ter dajatve iz odstavka 1(f) se v računovodskih izkazih Agencije obravnavajo ločeno.

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija prilagodi svoje kadrovsko načrtovanje in upravljanje sredstev, povezanih s pristojbinami in dajatvami, na način, ki ji omogoča hitro odzivanje na nihanja prihodkov iz pristojbin in dajatev.

5.  Agencija med proračunskim letom prilagodi svoje kadrovsko načrtovanje in upravljanje sredstev, povezanih s prihodki iz odstavka 4 tega člena, na način, ki ji omogoča hitro odzivanje na delovne obremenitve in nihanja teh prihodkov.

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta, ter ga pošlje upravnemu odboru. Navedeni osnutek kadrovskega načrta v zvezi z delovnimi mesti, ki se financirajo iz pristojbin in dajatev, temelji na omejenem sklopu kazalnikov, ki jih je odobrila Komisija za merjenje obremenjenosti in učinkovitosti Agencije, ter določa sredstva, potrebna za učinkovito in pravočasno zadovoljevanje potreb po certificiranju in drugih dejavnostih Agencije, vključno s tistimi, ki izhajajo iz prenosa pristojnosti v skladu s členi 53, 54 in 55. Upravni odbor na podlagi navedenega osnutka sprejme začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto. Začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije se pošlje Komisiji vsako leto do 31. januarja.

6.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta, ter ga pošlje upravnemu odboru. Navedeni osnutek kadrovskega načrta v zvezi z delovnimi mesti, ki se financirajo iz prihodkov v skladu z odstavkom 4 tega člena, temelji na omejenem sklopu kazalnikov, ki jih je odobrila Komisija za merjenje obremenjenosti in učinkovitosti Agencije, ter določa sredstva, potrebna za učinkovito in pravočasno zadovoljevanje potreb po certificiranju in drugih dejavnostih Agencije, vključno s tistimi, ki izhajajo iz prenosa pristojnosti v skladu s členi 53, 54 in 55. Komisija pred odobritvijo sklopa kazalnikov za merjenje dela in učinkovitosti Agencije pridobi strokovno mnenje tretje osebe in svetovalnega organa deležnikov. Upravni odbor na podlagi navedenega osnutka sprejme začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto. Začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije se pošlje Komisiji vsako leto do 31. januarja.

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Ustrezni del osnutka kadrovskega načrta iz odstavka 6, ki se nanaša na proračunske prihodke v skladu z odstavkom 4 in ustrezna delovna mesta, ne upošteva Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju v zvezi z zmanjšanjem proračunskih sredstev in delovnih mest.

Predlog spremembe    326

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek Agenciji in sprejme kadrovski načrt Agencije.

10.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek Agenciji in sprejme kadrovski načrt Agencije ter upošteva kazalnike, povezane z delom in učinkovitostjo Agencije iz odstavka 6.

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Člen 110 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, da Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 izvršnemu direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

10.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N + 2 podeli izvršnemu direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

Predlog spremembe    328

Predlog uredbe

Člen 113 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje [pet let po datumu iz člena 127 – Urad za publikacije: vstaviti točen datum] in vsakih pet let zatem naroči ocenjevanje v skladu s smernicami Komisije, da se oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, pooblastili in nalogami. Ocenjevanje obravnava predvsem morebitno potrebo po spremembi pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb.

1.  Komisija najpozneje [tri leta po datumu iz člena 127 – Urad za publikacije: vstaviti točen datum] in vsakih pet let zatem naroči ocenjevanje v skladu s smernicami Komisije, da se oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, pooblastili in nalogami ter učinek te uredbe. Ocenjevanje obravnava predvsem morebitno potrebo po spremembi pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb. Pri ocenjevanju se upoštevajo mnenja deležnikov na ravni Unije in nacionalni ravni.

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Člen 113 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija ugotovitve ocenjevanja skupaj s svojimi zaključki posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Ugotovitve ocenjevanja se objavijo.

3.  Komisija ugotovitve ocenjevanja skupaj s svojimi zaključki posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Ugotovitve ocenjevanja in priporočila se objavijo.

Predlog spremembe    330

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3)(d), člena 18, člena 25, člena 28, člena 34, člena 39, člena 44, člena 47, člena 50, člena 51(10), člena 52(5), člena 72(4) in člena 115(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3)(d), člena 18, člena 25, člena 28, člena 34, člena 39, člena 44, člena 47, člena 50, člena 51(10), člena 52(5), člena 64(fa), člena 72(4) in člena 115(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

Predlog spremembe    331

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3)(d), členom 18, členom 25, členom 28, členom 34, členom 39, členom 44, členom 47, členom 50, členom 51(10), členom 52(5), členom 72(4) in členom 115(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    332

Predlog uredbe

Člen 119 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Potrebne določbe glede vzpostavitev Agencije v državi članici gostiteljici ter sredstev, ki jih da na voljo navedena država članica, vključno s posebnimi pravili, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za izvršnega direktorja, člane upravnega odbora, osebje Agencije in njegove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu med Agencijo in državo članico, v kateri se sedež nahaja, sprejetem po odobritvi upravnega odbora in najpozneje [Urad za publikacije: vstaviti točen datum – dve leti po začetku veljavnosti te uredbe].

1.  Potrebne določbe glede vzpostavitev Agencije v državi članici gostiteljici ter sredstev, ki jih da na voljo navedena država članica, vključno s posebnimi pravili, ki se v državi članici gostiteljici uporabljajo za izvršnega direktorja, člane upravnega odbora, osebje Agencije in njegove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu med Agencijo in državo članico, v kateri se sedež nahaja, sprejetem po odobritvi upravnega odbora in najpozneje [Urad za publikacije: vstaviti točen datum – eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    333

Predlog uredbe

Člen 122

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba (ES) št. 216/2008 se razveljavi.

Uredba (ES) št. 216/2008 se razveljavi.

Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 216/2008 se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge X.

Uredba (ES) št. 552/2004 se razveljavi, vendar:

 

(a)   se členi 5, 6 in 6a ter prilogi III in IV navedene uredbe še naprej uporabljajo za namene izjav, dokler ne začnejo veljati ustrezni delegirani akti iz člena 39 te uredbe;

 

(b)   se člena 4 in 7 navedene uredbe še naprej uporabljata, dokler ne začnejo veljati ustrezni delegirani akti iz člena 39 te uredbe;

 

Sklicevanja na razveljavljene uredbe se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge X.

Predlog spremembe    334

Predlog uredbe

Člen 123 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1008/2008

Člen 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdal nacionalni organ države članice ali Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu;

(b)  ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdal nacionalni organ države članice ali Agencija Evropske unije za letalstvo;

Predlog spremembe    335

Predlog uredbe

Člen 123 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1008/2008

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  člen 13 se spremeni:

črtano

(a)   odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

2.   Zakupna pogodba brez posadke, katere podpisnik je letalski prevoznik Skupnosti, ali zakupna pogodba s posadko, v skladu s katero je letalski prevoznik Skupnosti najemnik zrakoplova s posadko, ki ga upravlja operator iz tretje države, se predhodno odobri v skladu z Uredbo (EU) št. [XX/XXX vstaviti sklic na to uredbo] ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.“;

 

(b)   doda se naslednji odstavek 5:

 

5.   Letalski prevoznik Skupnosti, ki zakupi zrakoplov brez posadke, registriran v tretji državi, pridobi predhodno odobritev s strani organa, pristojnega za njegovo AOC. Pristojni organ izda odobritev v skladu z Uredbo (EU) št. [XX/XXX vstaviti sklic na to uredbo] ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe.“.

 

Predlog spremembe    336

Predlog uredbe

Člen 125 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 376/2014

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se ta uredba ne uporablja za dogodke in druge informacije v zvezi z varnostjo, ki vključujejo brezpilotne zrakoplove, za katere se ne zahteva certifikat ali izjava v skladu s členom 46(1) in (2) Uredbe (EU) LLLL/ŠT. [sklic na novo uredbo], razen če dogodki ali druge informacije v zvezi z varnostjo, ki vključujejo takšne brezpilotne zrakoplove, povzročijo smrt ali hudo poškodbo osebe ali vključujejo zrakoplove, ki niso brezpilotni.

Vendar se ta uredba ne uporablja za dogodke in druge informacije v zvezi z varnostjo, ki vključujejo brezpilotne zrakoplove, za katere se ne zahteva certifikat ali izjava v skladu s členom 46(1) in (2) Uredbe (EU) LLLL/ŠT. [sklic na novo uredbo], razen če dogodki ali druge informacije v zvezi z varnostjo, ki vključujejo takšne brezpilotne zrakoplove, povzročijo ali bi lahko povzročili smrt ali hudo poškodbo osebe ali vključujejo zrakoplove, ki niso brezpilotni.

Predlog spremembe    337

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija do ... [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] v skladu s členom 65(1) izda priporočila Komisiji o plovnosti in licenciranju pilotov za lahke športne zrakoplove, katerih največja vzletna masa ne presega 600 kg za zrakoplove, ki niso namenjeni za upravljanje na vodi, ali 650 kg za zrakoplove, ki so namenjeni za upravljanje na vodi. Ta priporočila so sorazmerna, pri čemer upoštevajo cilje ter načela iz členov 1 in 4, naravo in tveganja zadevne dejavnosti, in zagotavljajo interoperabilnost s primerljivimi standardi, ki veljajo na trgih v tretjih državah.

Predlog spremembe    338

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Agencija do ... [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] izda nezavezujoče smernice za države članice, ki so jim v pomoč pri pripravi sorazmernih nacionalnih predpisov na področju projektiranja, proizvodnje, vzdrževanja in upravljanja zrakoplovov iz Priloge I.

Predlog spremembe    339

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorije zrakoplovov, za katere se Uredba ne uporablja:

Kategorije zrakoplovov s posadko, za katere se Uredba ne uporablja:

Predlog spremembe    340

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zrakoplovi, ki jih je vsaj v 51 % zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev;

(c)  zrakoplovi s posadko, za katere je bilo porabljenih vsaj 300 ur gradnje ali je vsaj 51 % zrakoplova zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev;

Predlog spremembe    341

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  letala, katerih prevlečna hitrost ali najmanjša stalna hitrost letenja v pristajalni konfiguraciji ne presega 35 vozlov kalibrirane hitrosti (CAS) in ki imajo največ dva sedeža, ter helikopterji in motorna padala z največjo vzletno maso (MTOM), kot so jo določile države članice, ki ne presega:

(e)  zrakoplovi, katerih merljiva prevlečna hitrost ali najmanjša stalna hitrost letenja v pristajalni konfiguraciji ne presega 45 vozlov kalibrirane hitrosti (CAS) in ki imajo največ dva sedeža, ter helikopterji, žiroplani, baloni in motorna padala, ki imajo največ dva sedeža, z največjo vzletno maso (MTOM), ki ne presega 600 kg za zrakoplove, ki niso namenjene za upravljanje na vodi, oziroma 650 kg za zrakoplove, ki so namenjeni za upravljanje na vodi, in z največjo lastno maso brez goriva, ki ne presega 350 kg, kot so jo določile države članice.

(i)  300 kg za kopensko letalo/helikopter enosed;

 

(ii)  450 kg za kopensko letalo/helikopter dvosed;

 

(iii)  330 kg za amfibijsko ali vodno letalo/helikopter enosed;

 

(iv)  495 kg za amfibijsko ali vodno letalo/helikopter dvosed, če je njegova največja vzletna masa, kadar se uporablja kot vodno letalo/helikopter in kot kopensko letalo/helikopter, pod obema ustreznima zgornjima mejama MDOM;

 

(v)  472,5 kg za kopensko letalo dvosed, opremljeno s sistemom padal za ponovni dvig, pritrjenim na ogrodje;

 

(vi)  540 kg za kopensko letalo dvosed, opremljeno s sistemom padal za ponovni dvig, pritrjenim na konstrukcijo, in z električnim pogonskim sistemom;

 

(vii)  315 kg za kopensko letalo enosed, opremljeno s sistemom padal za ponovni dvig, pritrjenim na ogrodje;

 

(viii)  365 kg za kopensko letalo enosed, opremljeno s sistemom padal za ponovni dvig, pritrjenim na konstrukcijo, in z električnim pogonskim sistemom;

 

Predlog spremembe    342

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  eno- ali dvosedežni žiroplani z MTOM, ki ne presega 560 kg;

črtano

Predlog spremembe    343

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  jadralna letala in motorna jadralna letala z MTOM, ki ne presega 250 kg pri enosedu ali 400 kg pri dvosedu, vključno s takšnimi, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog;

črtano

Predlog spremembe    344

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pravila o plovnosti, ki jih določijo pristojni nacionalni organi, so sorazmerna ter upoštevajo cilje in načela iz členov 1 in 4 ter naravo in tveganje zadevne dejavnosti, zagotavljajo interoperabilnost s primerljivimi standardi, ki veljajo na mednarodnih trgih, prav tako pa upoštevajo smernice, ki jih je v skladu s členom 126(2b) izdala Komisija. Certifikati, izdani na podlagi teh pravil, se vzajemno priznavajo na ozemljih, na katerih se uporabljata Pogodbi;

Predlog spremembe    345

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Integriteto izdelka je treba zagotoviti v vseh pričakovanih pogojih letenja med obratovalno dobo zrakoplova. Skladnost z vsemi zahtevami se mora dokazati z ocenjevanjem ali analizami, ki jih po potrebi spremljajo testi.

Integriteto izdelka, vključno z zaščito pred tveganji za varnost informacij, je treba zagotoviti v vseh pričakovanih pogojih letenja med obratovalno dobo zrakoplova. Skladnost z vsemi zahtevami se mora dokazati z ocenjevanjem ali analizami, ki jih po potrebi spremljajo testi.

Predlog spremembe    346

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1.3.5a.  Zrakoplov je opremljen s sistemoma za stalno sledenje letalom in zapisovanje podatkov o letu. Vsi podatki o letu, vključno z zvočnimi zapisi iz pilotske kabine, se v realnem času prenesejo v podatkovno zbirko na tleh.

Predlog spremembe    347

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.4.3.  Nenameščena oprema mora biti projektirana tako, da se čim bolj zmanjšajo napake, ki bi lahko prispevale k pojavu nevarnosti.

1.4.3.  Nenameščena oprema ne sme povzročati napak, ki prispevajo k pojavu nevarnosti.

Predlog spremembe    348

Predlog uredbe

Priloga II – del 2 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.1.  Dokazati je treba, da je bilo za zagotovitev ustrezne ravni varnosti oseb v zrakoplovu ali na tleh v času delovanja izdelka obravnavano naslednje:

2.1.  Dokazati je treba, da je bilo za zagotovitev visoke in enotne ravni varnosti oseb v zrakoplovu ali na tleh v času delovanja izdelka obravnavano naslednje:

Predlog spremembe    349

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da so, kolikor je mogoče, tihi, pri čemer se upošteva točka 4.

1.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da se čim bolj zmanjša hrup v skladu z veljavno zakonodajo EU, mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami, pri čemer se upošteva točka 4.

Predlog spremembe    350

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da so njihove emisije čim manjše, pri čemer se upošteva točka 4.

2.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da so njihove emisije v skladu z veljavno zakonodajo EU, mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami, pri čemer se upošteva točka 4.

Predlog spremembe    351

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da so njihove emisije zaradi izhlapevanja ali odtekanja tekočin čim manjše, pri čemer se upošteva točka 4.

3.  Izdelki morajo biti projektirani tako, da so njihove emisije zaradi izhlapevanja ali odtekanja tekočin čim manjše, pri čemer se upoštevajo tehnološka izvedljivost, ekonomska vzdržnost in točka 4.

Predlog spremembe    352

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 3 – točka 3.1 – točka 3.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi piloti morajo redno dokazovati zdravstveno sposobnost za zadovoljivo izvajanje svojih nalog, ob upoštevanju vrste dejavnosti. Skladnost je treba dokazati z ustrezno presojo na podlagi najboljše prakse letalske medicine, ob upoštevanju vrste dejavnosti ter možnih psihičnih in fizičnih odstopanj zaradi starosti.

Vsi piloti morajo imeti psihično in fizično sposobnost za varno izvajanje svojih nalog ob upoštevanju vrste dejavnosti in morebitnega zmanjšanja teh sposobnosti, zlasti zaradi starosti. To se ugotovi s presojo na podlagi tveganj.

Predlog spremembe    353

Predlog uredbe

Priloga V – točka 1 – točka 1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.5.  Vse podatke, dokumente, zapiske in informacije, potrebne za evidentiranje upoštevanja pogojev iz točke 5.3 je treba za vsak let shraniti in dati na voljo najmanj za določeno obdobje, združljivo z vrsto operacije.

1.5.  Vse podatke, dokumente, zapiske in informacije, potrebne za evidentiranje upoštevanja pogojev iz točke 5.3 je treba za vsak let shraniti, dati na voljo in zaščititi pred nedovoljenim spreminjanjem najmanj za določeno obdobje, združljivo z vrsto operacije.

Predlog spremembe    354

Predlog uredbe

Priloga V – točka 4 – točka 4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.2.  Ne glede na točko 4.1. se za operacije s helikopterji lahko dovoli trenuten let skozi ovojnico višinske hitrosti pod pogojem, da je zagotovljena ustrezna raven varnosti.

4.2.  Ne glede na točko 4.1. se za operacije s helikopterji lahko dovoli trenuten let skozi ovojnico višinske hitrosti pod pogojem, da je zagotovljena visoka enotna raven varnosti.

Predlog spremembe    355

Predlog uredbe

Priloga V – točka 6 – točka 6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.4.  Evidenco, ki je potrebna za dokazilo plovnosti in okoljske združljivosti zrakoplova, je treba hraniti tako dolgo, kot je ustrezno v skladu z veljavnimi zahtevami za stalno plovnost, dokler se informacije v njej ne nadomestijo z novimi, ki so po obsegu in podrobnosti enakovredne, v vsakem primeru pa ne manj kot 24 mesecev.

6.4.  Evidenco, ki je potrebna za dokazilo plovnosti in okoljske združljivosti zrakoplova, je treba hraniti in zaščititi pred nedovoljenim spreminjanjem tako dolgo, kot je ustrezno v skladu z veljavnimi zahtevami za stalno plovnost, dokler se informacije v njej ne nadomestijo z novimi, ki so po obsegu in podrobnosti enakovredne, v vsakem primeru pa ne manj kot 24 mesecev.

Predlog spremembe    356

Predlog uredbe

Priloga V – točka 6 – točka 6.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.5.  Vse spremembe in popravila morajo biti v skladu z bistvenimi zahtevami za plovnost in, kjer je to primerno, okoljsko združljivostjo izdelkov. Dokazne podatke o skladnosti z zahtevami za plovnost in zahtevami za okoljsko združljivost izdelkov je treba hraniti.

6.5.  Vse spremembe in popravila morajo biti v skladu z bistvenimi zahtevami za plovnost in, kjer je to primerno, okoljsko združljivostjo izdelkov. Dokazne podatke o skladnosti z zahtevami za plovnost in zahtevami za okoljsko združljivost izdelkov je treba hraniti in zaščititi pred nedovoljenim spreminjanjem.

Predlog spremembe    357

Predlog uredbe

Priloga V – točka 7 – točka 7.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.2.  Vodja zrakoplova mora biti pristojen za izdajanje vseh ukazov in sprejemanje vseh ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti leta, zrakoplova ter oseb in/ali premoženja, ki se na njem prevaža.

7.2.  Vodja zrakoplova mora biti pristojen za izdajanje vseh ukazov in sprejemanje vseh ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti leta, zrakoplova ter oseb in/ali premoženja, ki se na njem prevaža. Vodja zrakoplova mora imeti možnost, da te pristojnosti izvaja brez vmešavanja.

Predlog spremembe    358

Predlog uredbe

Priloga V – točka 8 – točka 8.1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  operator mora uporabljati samo ustrezno kvalificirano in usposobljeno osebje ter izvajati in posodabljati programe usposabljanja in preverjanja za člane letalske posadke in drugo ustrezno osebje.

(b)  operator mora uporabljati samo ustrezno kvalificirano in usposobljeno osebje ter izvajati in posodabljati programe usposabljanja in preverjanja za člane letalske posadke in drugo ustrezno osebje. Operator mora zagotoviti usposabljanje in preverjanje članov posadke, potrebno za zagotovitev veljavnosti njihovih licenc ter za pridobitev in ohranitev ratingov licenc in izkušenj, potrebnih za upravljanje zrakoplova, v katerem opravlja svoje naloge. Brez poseganja v pravico operatorjev za izvajanje sorazmernih sistemov, s katerimi se zagotovi donosnost naložb v usposabljanje za operatorje, člani posadke ne smejo upravljati komercialnega zrakoplova, če morajo neposredno operatorju ali posredno tretjim osebam za to plačati za usposabljanje, ki ga potrebujejo za ohranitev licenc in ratingov, ki so potrebni za upravljanje operatorjevega zrakoplova.

Predlog spremembe    359

Predlog uredbe

Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Subjekt in osebje, pooblaščeno za izvajanje nalog certificiranja in nadzora, morajo izvajati svoje dolžnosti s čim večjo strokovno neoporečnostjo in tehnično usposobljenostjo ter ne smejo biti pod pritiskom in prejemati spodbud, zlasti finančne narave, ki bi lahko vplivale na njihovo presojo ali rezultate njihovih nalog certificiranja in nadzora, zlasti ne od oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo ti rezultati.

2.  Subjekt in osebje, pooblaščeno za izvajanje nalog certificiranja in nadzora, morajo izvajati svoje dolžnosti s čim večjo strokovno neoporečnostjo in tehnično usposobljenostjo ter ne smejo biti pod pritiskom in prejemati nikakršnih spodbud, zlasti finančne narave, ki bi lahko vplivale na njihovo presojo in odločitve ali rezultate njihovih nalog certificiranja in nadzora, zlasti ne od oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo ti rezultati.

Predlog spremembe    360

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 1 – točka 1.4 – točka 1.4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.4.2.  Podatki so natančni, berljivi, popolni in nedvoumni. Ohranijo se ustrezne ravni integritete.

1.4.2.  Podatki so natančni, berljivi, popolni in nedvoumni. Ohranijo se pristnost in ustrezne ravni integritete.

Predlog spremembe    361

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 2 – točka 2.1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  upravljavec aerodroma za operacije na aerodromu in njegovo vzdrževanje uporablja samo usposobljeno in kvalificirano osebje ter zagotavlja, neposredno ali prek sporazumov s tretjimi osebami, izvajanje in vzdrževanje programov usposabljanja in preverjanja za zagotovitev stalne usposobljenosti vsega zadevnega osebja;

(k)  upravljavec aerodroma za operacije na aerodromu in njegovo vzdrževanje uporablja samo usposobljeno in kvalificirano osebje ter zagotavlja, neposredno ali prek dogovorov s tretjimi osebami, izvaja in vzdržuje programe usposabljanja in preverjanja za zagotovitev stalne usposobljenosti vsega zadevnega osebja. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del, ocenjujejo pa ga inštruktorji in ocenjevalci, ki imajo dovolj ustreznih izkušenj, kvalifikacij in kompetenc za opravljanje takih nalog;

Predlog spremembe    362

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 2 – točka 2.1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  osebje reševalne službe in gasilske službe so ustrezno izobraženi in usposobljeni za delovanje v letališkem okolju. Upravljavec aerodroma izvaja in vzdržuje programe usposabljanja in preverjanja za zagotavljanje stalne usposobljenosti tega osebja ter

(m)  osebje reševalne in gasilske službe ter služb za upravljanje ploščadi je ustrezno usposobljeno in kvalificirano za delovanje v okolju aerodroma. Upravljavec aerodroma neposredno ali prek dogovorov s tretjimi osebami izvaja in vzdržuje programe usposabljanja in preverjanja za zagotovitev stalne usposobljenosti tega osebja. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del, ocenjujejo pa ga inštruktorji in ocenjevalci, ki imajo dovolj ustreznih izkušenj, kvalifikacij in kompetenc za opravljanje takih nalog;

Predlog spremembe    363

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 4 – točka 4.1 – točka g – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1)  izvajalec uporablja samo ustrezno usposobljeno in kvalificirano osebje ter zagotavlja izvajanje in ohranjanje programov usposabljanja in preverjanja za stalno usposobljenost vsega zadevnega osebja. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del, ocenjujejo pa ga inštruktorji in ocenjevalci, ki imajo dovolj ustreznih izkušenj, kvalifikacij in kompetenc za opravljanje takih nalog.

Predlog spremembe    364

Predlog uredbe

Priloga VII – točka 4 – točka 4.1 – točka g – točka 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2)  izvajalec zagotovi, da njegovo osebje, ob upoštevanju vrste dejavnosti, ki jo izvaja, ter zlasti njenih možnih posledic za varnost in njenih z varnostjo povezanih varnostnih posledic, redno dokazuje zdravstveno sposobnost, ki zajema tako fizično kot psihično sposobnost, za zadovoljivo izvajanje njegovih nalog.

Predlog spremembe    365

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 1 – točka 1.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1.2a.  Določi se najnižja raven storitev, da se v primeru nepredvidenih okoliščin ali motenj v zagotavljanju storitev zagotovi nadaljnje izvajanje ATM/ANS, tako da države članice in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa sklenejo vnaprejšnje dogovore. S temi najnižjimi ravnmi storitev se zagotovi zagotavljanje storitev vsaj za službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih in varnostne službe, naloge v zvezi z javnim zdravjem, diplomatske lete ter za lete, ki niso namenjene na letališče v zadevni državi članici in ne izvirajo z njega. Paziti je treba tudi, da motnja ne povzroči zastojev ali varnostnih tveganj v zračnem prostoru sosednjih držav in da se vsi uporabniki zračnega prostora obravnavajo pošteno, kar zadeva dostop do zračnega prostora in storitev.

Predlog spremembe    366

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.1.2.  Letalske informacije so točne, popolne, aktualne, nedvoumne in ustrezne integritete v ustrezni obliki za uporabnike.

2.1.2.  Letalske informacije so točne, popolne, aktualne, nedvoumno verodostojne in ustrezne integritete ter v ustrezni obliki za uporabnike.

Predlog spremembe    367

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.2 – točka 2.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.2.2.  V možnem obsegu so letalske meteorološke informacije natančne, popolne, aktualne, ustrezne integritete in nedvoumne, da izpolnjujejo potrebe uporabnikov zračnega prostora.

2.2.2.  V možnem obsegu so letalske meteorološke informacije natančne, popolne, aktualne, verodostojne, ustrezne integritete in nedvoumne, da izpolnjujejo potrebe uporabnikov zračnega prostora.

Predlog spremembe    368

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komunikacijske službe dosežejo in ohranjajo ustrezne lastnosti v zvezi z razpoložljivostjo, integriteto, stalnostjo in pravočasnostjo. So hitre in zaščitene pred popačenjem.

Komunikacijske službe dosežejo in ohranjajo ustrezne lastnosti v zvezi z razpoložljivostjo, integriteto, stalnostjo in pravočasnostjo. So hitre in zaščitene pred popačenjem in vmešavanjem.

Predlog spremembe    369

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navigacijske službe dosežejo in ohranjajo ustrezno raven uspešnosti v zvezi z vodenjem, informacijami o pozicioniranju in, če je na voljo, časovnim razporedom. Merila lastnosti vključujejo natančnost, integriteto, razpoložljivost in stalnost službe.

Navigacijske službe dosežejo in ohranjajo ustrezno raven uspešnosti v zvezi z vodenjem, informacijami o pozicioniranju in, če je na voljo, časovnim razporedom. Merila uspešnosti vključujejo natančnost, integriteto, verodostojnost, razpoložljivost in stalnost službe.

Predlog spremembe    370

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzorne službe opredelijo položaj zrakoplova v zraku ter drugih zrakoplovov in vozil na površini aerodroma z zadostno uspešnostjo glede na njihovo točnost, integriteto, verodostojnost, stalnost in verjetnost zaznavanja.

Nadzorne službe opredelijo položaj zrakoplova v zraku ter drugih zrakoplovov in vozil na površini aerodroma z zadostno uspešnostjo glede na njihovo točnost, integriteto, verodostojnost, stalnost in verjetnost zaznavanja.

Predlog spremembe    371

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 2 – točka 2.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri taktičnem upravljanju pretoka zračnega prometa na ravni Unije se uporabljajo in zagotavljajo dovolj natančne in aktualne informacije o obsegu in naravi načrtovanega zračnega prometa, ki vpliva na izvajanje storitev, ter se usklajujejo in s pogajanji dosegajo preusmeritve ali zamiki pretoka prometa, da bi se zmanjšalo tveganje preobremenitve, do katere lahko pride v zraku ali na aerodromih. Upravljanje pretoka se izvaja, da bi se pri uporabi zračnega prostora optimizirale razpoložljive zmogljivosti in da bi se okrepili procesi upravljanja pretoka zračnega prometa. Temeljiti mora na varnosti, preglednosti in učinkovitosti ter mora zagotavljati, da se zmogljivosti zagotavljajo prilagodljivo in pravočasno ter v skladu s priporočili evropskega navigacijskega načrta.

Pri taktičnem upravljanju pretoka zračnega prometa na ravni Unije se uporabljajo in zagotavljajo dovolj natančne, verodostojne in aktualne informacije o obsegu in naravi načrtovanega zračnega prometa, ki vpliva na izvajanje storitev, ter se usklajujejo in s pogajanji dosegajo preusmeritve ali zamiki pretoka prometa, da bi se zmanjšalo tveganje preobremenitve, do katere lahko pride v zraku ali na aerodromih. Upravljanje pretoka se izvaja, da bi se pri uporabi zračnega prostora optimizirale razpoložljive zmogljivosti in da bi se okrepili procesi upravljanja pretoka zračnega prometa. Temeljiti mora na varnosti, preglednosti in učinkovitosti ter mora zagotavljati, da se zmogljivosti zagotavljajo prilagodljivo in pravočasno ter v skladu s priporočili evropskega navigacijskega načrta.

Predlog spremembe    372

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sistemi in komponente ATM/ANS, ki zagotavljajo ustrezne informacije zrakoplovom in od zrakoplovov ter na tleh, so ustrezno projektirani, izdelani, nameščeni, vzdrževani in upravljani, da se zagotovi njihova ustreznost za predvideno uporabo.

Sistemi in komponente ATM/ANS, ki zagotavljajo ustrezne informacije zrakoplovom in od zrakoplovov ter na tleh, so ustrezno projektirani, izdelani, nameščeni, vzdrževani, zaščiteni pred nepooblaščenimi elektronskimi motnjami in upravljani, da se zagotovi njihova ustreznost za predvideno uporabo.

Predlog spremembe    373

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 6 – točka 6.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6.2a.  Osebje, ki sodeluje pri nalogah, povezanih z varnostjo, za upravljanje zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa, se mora redno usposabljati, da doseže in ohrani ustrezno raven usposobljenosti za izvajanje dodeljenih varnostnih nalog, ta usposobljenost pa se mora redno preverjati.

Predlog spremembe    374

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Oseba, ki upravlja brezpilotni zrakoplov, mora poznati veljavna pravila Unije in nacionalna pravila, ki se nanašajo na predvidene operacije, zlasti v zvezi z varnostjo, zasebnostjo, varstvom podatkov, odgovornostjo, zavarovanjem, varovanjem in varstvom okolja. Oseba mora biti sposobna zagotoviti varnost operacije in varno razdvajanje med brezpilotnim zrakoplovom ter ljudmi na tleh in drugimi uporabniki zračnega prostora. To vključuje poznavanje navodil za uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec, in vseh zadevnih funkcionalnosti brezpilotnega zrakoplova ter veljavnih pravil letenja in postopkov ATM/ANS.

(a)  Pilot na daljavo mora poznati veljavna pravila Unije in nacionalna pravila, ki se nanašajo na predvidene operacije, zlasti v zvezi z varnostjo, zasebnostjo, varstvom podatkov, odgovornostjo, zavarovanjem, varovanjem in varstvom okolja. Pilot na daljavo mora biti sposoben zagotoviti varnost operacije in varno razdvajanje med brezpilotnim zrakoplovom ter ljudmi na tleh in drugimi uporabniki zračnega prostora. To vključuje dobro poznavanje navodil za uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec, varne in okolju prijazne uporabe brezpilotnega zrakoplova v zračnem prostoru in vseh zadevnih funkcionalnosti brezpilotnega zrakoplova ter veljavnih pravil letenja in postopkov ATM/ANS.

Predlog spremembe    375

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Brezpilotni zrakoplov mora biti projektiran in izdelan tako, da ustreza svojemu namenu in ga je mogoče upravljati, prilagajati in vzdrževati brez izpostavljanja oseb tveganju, kadar se te dejavnosti izvajajo pod pogoji, za katere je bil zrakoplov projektiran.

(b)  Brezpilotni zrakoplov mora biti projektiran in izdelan tako, da ustreza svojemu namenu in ga je mogoče upravljati, prilagajati in vzdrževati brez izpostavljanja oseb tveganju.

Predlog spremembe    376

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Če je potrebno za zmanjšanje tveganj, ki se nanašajo na varnost, zasebnost, varstvo osebnih podatkov, varovanje ali okolje in se pojavijo pri delovanju brezpilotnega zrakoplova, mora ta imeti ustrezne in specifične značilnosti in funkcije, ki upoštevajo načeli vgrajene in privzete zasebnosti ter vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov. Glede na potrebe morajo te lastnosti in funkcije zagotoviti enostavno identifikacijo zrakoplova ter narave in namena operacije; zagotoviti morajo tudi, da se veljavne omejitve, prepovedi ali pogoji spoštujejo, zlasti v zvezi z delovanjem v določenih geografskih območjih, onkraj določenih razdalj od operatorja ali na določenih višinah.

(c)  Za zmanjšanje tveganj, ki se nanašajo na varnost, zasebnost, varstvo osebnih podatkov, varovanje ali okolje in se pojavijo pri delovanju brezpilotnega zrakoplova, mora ta imeti ustrezne in specifične značilnosti in funkcije, ki upoštevajo načeli vgrajene in privzete zasebnosti ter vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov. Te lastnosti in funkcije morajo zagotoviti enostavno identifikacijo zrakoplova ter narave in namena operacije; zagotoviti morajo tudi, da se veljavne omejitve, prepovedi ali pogoji spoštujejo, vključno s sistemi za odkrivanje in izogibanje, zlasti v zvezi z delovanjem v določenih geografskih območjih (na primer v bližini kemijskih obratov, jedrskih elektrarn, industrijskih območij in aerodromov), onkraj določenih razdalj od operatorja ali na določenih višinah.

Predlog spremembe    377

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Za registracijski sistem iz člena 47(1)(fa) veljajo določbe o varstvu podatkov in zasebnosti, vključno z Direktivo 95/46/ES o varstvu podatkov, pravica do varstva zasebnega življenja, kot je zagotovljena s členom 7 Listine EU o temeljnih pravicah in pravica do varstva osebnih podatkov, kot je zagotovljena s členom 8 Listine EU o temeljnih pravicah in členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V okviru registracijskega sistema je treba zagotoviti, da bodo jamstva glede varstva zasebnosti in podatkov skladna z načeloma nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    378

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve, da se med operacijo brezpilotnega zrakoplova zagotovi zadovoljiva raven varnosti za ljudi na tleh in druge uporabnike zračnega prostora, pri čemer se po potrebi upošteva raven tveganja, ki ga predstavlja operacija:

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve, da se med operacijo brezpilotnega zrakoplova zagotovi visoka enotna raven varnosti za ljudi na tleh in druge uporabnike zračnega prostora, pri čemer se po potrebi upošteva raven tveganja, ki ga predstavlja operacija:

Predlog spremembe    379

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 2 – točka 2.1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Da bi uporabniku zagotovili kulturo varnosti in prijaznosti do okolja, so vsem proizvodom brezpilotnih zrakoplovov priložene brošure, glavni elementi teh brošur pa so vsebovani v vseh oblikah oglaševanja, tudi v spletu;

Predlog spremembe    380

Predlog uredbe

Priloga IX– točka 2 – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oseba, ki upravlja brezpilotni zrakoplov, ima ustrezno znanje in spretnosti, ki so potrebni za zagotovitev varnosti operacije in so sorazmerni s tveganjem, povezanim z vrsto operacije. Ta oseba dokazuje tudi zdravstveno sposobnost, če je to potrebno za zmanjšanje tveganj v zvezi z zadevno operacijo.

Pilot na daljavo ima ustrezno znanje in spretnosti, ki so potrebni za zagotovitev varnosti operacije in so sorazmerni s tveganjem, povezanim z vrsto operacije. Za komercialne dejavnosti in operacije, za katere se zahteva certifikat ali izjava, se pilotu na daljavo na podlagi prošnje izda licenca pilota za brezpilotni zrakoplov, ko prosilec dokaže, da izpolnjuje pravila iz delegiranih aktov, navedenih v členu 47(1)(d). Ta oseba dokazuje tudi zdravstveno sposobnost, če je to potrebno za zmanjšanje tveganj v zvezi z zadevno operacijo.

Predlog spremembe    381

Predlog uredbe

Priloga IX – točka 2 – točka 2.4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Pri brezpilotnih zrakoplovih in operacijah, ki vključujejo brezpilotne zrakoplove, mora biti zagotovljena skladnost z ustreznimi pravicami, zagotovljenimi s pravom Unije, zlasti s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kot je določena v členu 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in pravico do varstva osebnih podatkov, kot je določena v členu 8 navedene listine in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter urejeno v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C …. Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Predlagana uredba o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta je del letalske strategije Evropske komisije za okrepitev konkurenčnosti letalskega sektorja EU; Komisija je to uredbo odboru Evropskega parlamenta za promet predstavila decembra 2015. Predlog temelji na več kot dvanajstih letih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju Uredbe (ES) št. 216/2008 in njene predhodnice, njegov cilj pa je pripraviti naslednje korake pri razvoju Agencije.

Kot temeljno in vodilno načelo se ohranja splošna varnost v letalstvu, pri tem pa so upoštevani interesi deležnikov ter splošen razvoj v letalstvu. To je izhodišče za številne inovativne ideje, predstavljene v predlogu, kot so uvedba pristopa k ureditvi varnosti, ki temelji na tveganju in uspešnosti, soodvisnosti med varnostjo v letalstvu in drugimi tehničnimi področju uredbe, kot so varovanje v letalstvu ali varstvo okolja. Namen predloga je vzpostaviti učinkovit regulativni okvir za vključevanje novih poslovnih modelov in novih tehnologij, kot so zrakoplovi brez posadke (brezpilotni zrakoplovi). Obravnavano je vprašanje, da nekateri nacionalni organi nimajo dovolj sredstev, vključen pa je tudi okvir za zbiranje in izmenjavo tehničnih sredstev med nacionalnimi letalskim organi in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu. Poleg vsega so v predlog uredbe vključene nove ureditve za usklajevanje in razvoj raziskav in usposabljanja v letalstvu.

Poročevalec je pripravil obsežna posvetovanja z deležniki in s številnimi izmenjal mnenja o predlagani uredbi. V celotni predlagani uredbi je skušal prikazati njihove pomisleke in zagotoviti nadaljnje uspešno sodelovanje letalstva in aeronavtične industrije.

Poročevalec odločno podpira Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, ki je po njegovem mnenju doslej uspešno opravljala svoje naloge. Podprl je vse dosedanje širitve pristojnosti agencije in pozdravlja njen napredek. Po njegovem mnenju je Agencija v teh letih postala vodilni akter v svetu letalstva ter priznana „druga možnost“ ameriški zvezni upravi za letalstvo, hkrati pa ohranila svoje posebnosti. Poročevalec poudarja, da pri varnosti v letalstvu ni dodatnega manevrskega prostora, kar mora kot temeljno in vodilno načelo ohraniti tudi Agencija.

Meni, da je pri zagotavljanju varnosti v letalstvu treba obravnavati vsa vprašanja, ki bi lahko bila neposredno povezana z njo. Zato izrecno podpira vse spremembe, ki se nanašajo na posebne soodvisnosti med varnostjo in varovanjem v letalstvu. Pri določbah o aerodromih bi bilo sicer treba razlikovati med različnimi vrstami opreme aerodromov. Tako je poročevalec vključil nekaj podvrst, kot sta oprema, povezana z varnostjo, in za varnost pomembna oprema aerodroma. Razširil je tudi pristojnost Agencije na področju varovanja v letalstvu, zlasti kibernetske varnosti. Vključil je tudi nekaj določb o drugih soodvisnostih, na primer med varnostjo v letalstvu in varstvom okolja.

Poročevalec meni, da varnost v letalstvu ni le vprašanje industrije, ampak tudi vprašanje nadzora in učinkovitega izvajanja predpisov s strani nacionalnih letalskih organov. Strinja se, da je prenos pristojnosti z države članice na agencijo ali drugo državo članico realističen pristop pri sedanjih različnih ravneh sredstev, ki jih imajo nacionalni letalski organi držav članic. Jasno je opredelil, katere pristojnosti bi lahko prenesli, in dodal več dodatnih zaščitnih ukrepov pri postopku za prenos pristojnosti, in sicer je natančno določil vsebino načrta za prenos. Poročevalec je prepričan, da bi lahko za okrepitev varnosti v letalstvu storili več, zato predlaga, naj bi podobno kot usposobljeni subjekti, ki opravljajo naloge v imenu nacionalnih letalskih organov ali Agencije, tudi Agencija morala akreditirati nacionalne letalske organe. S takim procesom akreditacije bi lahko ocenili sedanjo raven varnostne uspešnosti vseh nacionalnih letalskih organov v EU. Poročevalec tudi meni, da bi morale države članice zaradi učinkovitosti pri varnosti imeti en sam nacionalni letalski organ.

Agencija bi morala glede na svoje strokovno znanje o letalstvu imeti bolj dejavno in odločilno vlogo v primerih, ko se država članica odloči, da se bo takoj odzvala na resno varnostno vprašanje v civilnem letalstvu, pri tem pa odstopa od veljavnih predpisov EU. Podobno Agencija odloča o možnostih sodelovanja pri plovnosti, kar je njena izključna pristojnost. Po mnenju poročevalca bi morala Agencija biti neposredno pooblaščena kot pristojni organ za certificiranje, nadzor in izvrševanje letalskih operatorjev, ki se nahajajo v več kot eni državi članici in/ali so vključeni v operacije med različnimi državami članicami ali izven njihovega ozemlja.

Ravno tako meni, da v besedilu predloga ni ustrezno obravnavano posebno vprašanje brezpilotnih zrakoplovov, o katerem se je v zadnjem časih v medijih veliko negativno poročalo in ki bi lahko brez ustrezne obravnave postali resno vprašanje letalske varnosti. Poročevalec predlaga nadaljnja posvetovanja z deležniki, da bi lahko pripravili bolj podrobna pravila o brezpilotnih zrakoplovih in omogočili njihovo varno vključevanje v skupni zračni prostor z zrakoplovi s posadko ter zagotovili pravno varnost. Meni, da so zaradi pričakovanega razvoja te industrije potrebni strogi predpisi, da bi tudi tako zagotovili zasebnost in varstvo podatkov.

Ker so se v zadnjih letih pristojnosti Agencije postopno pomembno razširile na področja, ki niso izrecno povezana z varnostjo v letalstvu, bi se morale te spremembe končno odražati tudi v imenu Agencije, zato poročevalec predlaga prilagoditev imena Agencije, kot so storili drugi letalski organi. Splošno vodilno in temeljno načelo ter cilj Agencije, torej varnost v letalstvu, ostajata nespremenjena in ju zagotavlja prvi odstavek člena 1 te uredbe.

Pri institucionalnih vprašanjih je poročevalec ponovil več stališč, ki jih je v preteklosti že sprejel Parlament, na primer sestavo in glasovalno večino v upravnem oziroma izvršnem odboru ter dolžnost izvršnega direktorja, da se pred imenovanjem predstavi v odboru TRAN oziroma na polovici mandata. Poleg tega bi bil potreben le en odbor za pritožbe, s čimer bi industriji prihranili nepotrebne stroške.

Poročevalec tudi poziva k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju, promoviranju standardov EU, s čimer bi okrepili mednarodno vlogo Agencije, hkrati pa predlaga manj stroge obveznosti glede delovnih dogovorov med Agencijo in nacionalnimi letalskimi organi v tretjih državah. Poleg tega je predlagal, da se glede na potrebe, ki jih je izrazila industrija, Agenciji omogoči odpiranje lokalnih pisarn v tretjih državah glede na potrebe industrije (certificiranja).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu

Referenčni dokumenti

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Datum predložitve EP

2.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Datum predložitve

2.12.2016

Pravno obvestilo