Förfarande : 2015/0277(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2016

Ingivna texter :

A8-0364/2016

Debatter :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Omröstningar :

PV 12/06/2018 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0245

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1230kWORD 230k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0613),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0389/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverande yttranden från den italienska senaten och Maltas parlament som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... (1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 oktober 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0364/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens luftfartsbyrå och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Man bör beakta Europaparlamentets resolution av den 29 oktober 2015 om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart.1a

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  En hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten och inom miljöskyddet bör alltid garanteras genom att gemensamma säkerhetsbestämmelser antas och genom åtgärder för att säkerställa att varor, personer och organisationer som är verksamma inom civil luftfart i unionen följer såväl dessa bestämmelser som miljöskyddsbestämmelserna.

(1)  En hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten bör alltid säkerställas genom att gemensamma säkerhetsbestämmelser antas och genom åtgärder för att säkerställa att varor, personer och organisationer som är verksamma inom civil luftfart i unionen följer dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Dessutom bör en hög och enhetlig miljöskyddsnivå alltid garanteras genom åtgärder som säkerställer att varor, personer och organisationer som är verksamma inom civil luftfart i unionen följer relevant unionslagstiftning, internationella standarder och rekommenderad praxis.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Byrån bör främja energisparande, minskad energiförbrukning, åtgärder för att minska utsläppens negativa klimatpåverkan, buller och luftföroreningar. I detta syfte bör byrån utgå från regelverken för det gemensamma europeiska luftrummet och agera via förbättrat gränsöverskridande tillhandahållande av flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är inte lämpligt att alla luftfartyg omfattas av gemensamma bestämmelser. Med beaktande av den begränsade risken för säkerheten inom den civila luftfarten bör i synnerhet luftfartyg som är av enkelt utförande eller som mest används lokalt och de som är hembyggda eller mycket sällsynta eller bara finns i ett litet antal även i fortsättningen omfattas av medlemsstaternas tillsyn utan någon skyldighet enligt denna förordning för andra medlemsstater att erkänna sådana nationella arrangemang.

(3)  Det är inte lämpligt att alla luftfartyg omfattas av gemensamma bestämmelser. Med beaktande av den begränsade risken för säkerheten inom den civila luftfarten bör i synnerhet luftfartyg som är av enkelt utförande eller som mest används lokalt och de som är hembyggda eller mycket sällsynta eller bara finns i ett litet antal även i fortsättningen omfattas av medlemsstaternas tillsyn utan någon skyldighet enligt denna förordning för andra medlemsstater att erkänna sådana nationella arrangemang. Kommissionen bör dock underlätta antagandet av gemensamma luftvärdighetsstandarder och anvisningar för att uppfylla de mål som anges i artikel 1.2 a–c, g och h i denna förordning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Emellertid bör det finnas möjlighet att tillämpa vissa bestämmelser i denna förordning på vissa typer av luftfartyg som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning, särskilt de som är industriellt tillverkade och som skulle kunna dra nytta av den fria rörligheten inom unionen. Därför bör organisationer som deltar i utformningen av sådana luftfartyg tillåtas att begära att kommissionen beslutar att unionens krav som gäller konstruktion, tillverkning och underhåll av luftfartyg gäller nya typer av luftfartyg som ska släppas ut på marknaden av sådana organisationer.

(4)  Det bör finnas möjlighet att tillämpa vissa bestämmelser i denna förordning på vissa typer av luftfartyg som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning, särskilt de som är industriellt tillverkade och som skulle kunna dra nytta av den fria rörligheten inom unionen. Därför bör organisationer som deltar i utformningen av sådana luftfartyg tillåtas att begära att kommissionen beslutar att unionens krav som gäller konstruktion, tillverkning och underhåll av luftfartyg gäller nya typer av luftfartyg som ska släppas ut på marknaden av sådana organisationer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Medlemsstaterna bör ges möjlighet att från bestämmelserna i denna förordning undanta flygplatser med låga trafikvolymer, med förbehåll för ett förhandstillstånd från kommissionen, förutsatt att de berörda flygplatserna icke desto mindre uppfyller de minsta gemensamma säkerhetsmål som fastställs i de relevanta väsentliga kraven. När en medlemsstat beviljar sådana undantag bör dessa undantag även gälla för utrustning som används på den berörda flygplatsen och för leverantörer av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan som är verksamma på de undantagna flygplatserna. Undantag som medlemsstater beviljat flygplatser före ikraftträdandet av denna förordning bör förbli giltiga, samtidigt som det bör säkerställas att information om dessa undantag görs tillgänglig för allmänheten.

(6)  Medlemsstaterna bör ges möjlighet att från bestämmelserna i denna förordning undanta flygplatser med låga trafikvolymer, med förbehåll för en förhandsanmälan och ett beslut från byrån, förutsatt att de berörda flygplatserna icke desto mindre uppfyller de minsta gemensamma säkerhetsmål som fastställs i de relevanta väsentliga kraven. När en medlemsstat beviljar sådana undantag bör dessa undantag även gälla för utrustning som används på den berörda flygplatsen och för ledningstjänster för trafik på plattan på de undantagna flygplatserna. Undantag som medlemsstater beviljat flygplatser före ikraftträdandet av denna förordning bör förbli giltiga, samtidigt som det bör säkerställas att information om dessa undantag görs tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna kan anse att det är att föredra, särskilt i syfte att uppnå säkerhet, driftskompatibilitet eller effektivitetsvinster, att tillämpa bestämmelserna i denna förordning i stället för deras nationella lagstiftning, på statsluftfartyg och flygledningstjänst (ATM) och flygtrafiktjänster (ANS) som tillhandahålls av militären. De bör tillåtas att göra detta. Kommissionen bör ges de nödvändiga genomförandebefogenheterna att besluta om sådana ansökningar. Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet bör samarbeta med Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån), särskilt genom att tillhandahålla all den information som behövs för att bekräfta att luftfartyget och de berörda verksamheterna följer de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

(7)  Medlemsstaterna kan anse att det är att föredra att, i syfte att uppnå säkerhets- och driftskompatibilitetsvinster, tillämpa bestämmelserna i denna förordning i stället för deras nationella lagstiftning, på statsluftfartyg och flygledningstjänst (ATM). Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet bör samarbeta med Europeiska unionens luftfartsbyrå (nedan kallad byrån), särskilt genom att tillhandahålla all den information som behövs för att bekräfta att luftfartyget och de berörda verksamheterna följer de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  De åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning för att reglera den civila luftfarten i unionen, inbegripet de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, bör motsvara och vara proportionerliga i förhållande till arten av och riskerna med de olika typer av åtgärder och verksamheter som de avser. De bör också om möjligt formuleras på ett sätt som är inriktat på mål som ska uppnås, samtidigt som de tillåter olika sätt att nå dessa mål, Detta bör bidra till ett mer kostnadseffektivt uppnående av de erforderliga säkerhetsnivåerna och främja teknisk och operativ innovation. Erkända branschnormer och -förfaranden bör användas, om det har konstaterats att de garanterar överensstämmelse med de grundläggande kraven i denna förordning.

(8)  De åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning för att reglera den civila luftfarten i unionen, inbegripet de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, bör motsvara och vara proportionerliga i förhållande till arten av och riskerna med de olika typer av luftfartyg, åtgärder och verksamheter som de avser. De bör också om möjligt formuleras på ett sätt som är inriktat på mål som ska uppnås, samtidigt som de tillåter olika sätt att nå dessa mål, och en systembaserad metod för civil luftfart, med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan säkerhet och andra tekniska områden för luftfartsreglering, inklusive it-säkerhet. Detta bör bidra till ett mer kostnadseffektivt uppnående av de erforderliga säkerhetsnivåerna och främja teknisk och operativ innovation. Erkända branschnormer och -förfaranden bör användas, om det har konstaterats att de garanterar överensstämmelse med de grundläggande kraven i denna förordning, särskilt på områden där detta traditionellt har varit fallet, t.ex. marktjänster.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Tillämpning av sunda ledningsprinciper är väsentligt för att kontinuerligt förbättra säkerheten inom den civila luftfarten i unionen, förutse nya säkerhetsrisker och utnyttja begränsade tekniska resurser på bästa sätt. Det är därför nödvändigt att fastställa en gemensam ram för planering och genomförande av åtgärder för förbättrad säkerhet. För detta ändamål bör en europeisk flygsäkerhetsplan och ett europeiskt flygsäkerhetsprogram upprättas på unionsnivå. Varje medlemsstat bör också utarbeta ett nationellt flygsäkerhetsprogram i enlighet med kraven i bilaga 19 till Chicagokonventionen. Detta program bör åtföljas av en plan över de åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna för att mildra de konstaterade säkerhetsbristerna.

(9)  Tillämpning av sunda ledningsprinciper är väsentligt för att kontinuerligt förbättra säkerheten inom den civila luftfarten i unionen, förutse nya säkerhetsrisker och utnyttja begränsade tekniska resurser på bästa sätt. Det är därför nödvändigt att fastställa en gemensam ram för planering och genomförande av åtgärder för förbättrad säkerhet. För detta ändamål bör en europeisk flygsäkerhetsplan och ett europeiskt flygsäkerhetsprogram upprättas på unionsnivå. Varje medlemsstat bör också utarbeta ett statligt flygsäkerhetsprogram i enlighet med kraven i bilaga 19 till Chicagokonventionen. Detta program bör åtföljas av en plan över de åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna för att mildra de konstaterade säkerhetsbristerna. Det europeiska flygsäkerhetsprogrammet och flygsäkerhetsplanerna, liksom de statliga säkerhetsprogrammen, i enlighet med bilaga 19 till Chicagokonventionen, bör fastställas genom ett nära samarbete med berörda parter inom näringslivet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I enlighet med bestämmelserna i bilaga 19 till Chicagokonventionen måste medlemsstaterna fastställa en godtagbar säkerhetsnivå i förhållande till den luftfartsverksamhet som faller under deras ansvar. För att bistå medlemsstaterna med att uppfylla detta krav på ett samordnat sätt bör den europeiska flygsäkerhetsplanen fastställa en godtagbar säkerhetsnivå för unionen med avseende på de olika kategorierna av luftfartsverksamhet. Denna godtagbara säkerhetsnivå bör inte vara bindande, utan uttrycka unionens och medlemsstaternas ambition när det gäller säkerheten inom den civila luftfarten.

(10)  I enlighet med bestämmelserna i bilaga 19 till Chicagokonventionen måste medlemsstaterna fastställa en godtagbar säkerhetsnivå i förhållande till den luftfartsverksamhet som faller under deras ansvar. För att bistå medlemsstaterna med att uppfylla detta krav på ett samordnat sätt bör den europeiska flygsäkerhetsplanen fastställa en hög, enhetlig säkerhetsnivå för unionen med avseende på de olika kategorierna av luftfartsverksamhet. Denna godtagbara säkerhetsnivå bör inte vara bindande, utan bör i stället uttrycka medlemsstaternas ambition när det gäller säkerheten inom den civila luftfarten.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I linje med normer och rekommenderad praxis som anges i Chicagokonventionen bör grundläggande krav som gäller luftfartsprodukter, delar, utrustning som inte är fast installerad, flygplatser och tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster upprättas. Dessutom bör grundläggande krav som ska tillämpas på personer och organisationer som medverkar i luftfartygs drift, driften av flygplatser och tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, liksom grundläggande krav för personal och produkter involverade i utbildning och medicinsk undersökning av flygande personal och flygledare, också fastställas.

(12)  I linje med normer och rekommenderad praxis som anges i Chicagokonventionen bör grundläggande krav som gäller luftfartsprodukter, delar, utrustning som inte är fast installerad, flygplatser, inklusive utrustning och system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, upprättas. Dessutom bör grundläggande krav som ska tillämpas på personer och organisationer som medverkar i luftfartygs drift, driften av flygplatser och tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, liksom grundläggande krav för personal och produkter involverade i utbildning och medicinsk undersökning av flygande personal och flygledare, också fastställas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Det är av avgörande betydelse att teknisk personal med flygsäkerhetsrelaterade uppgifter (ATSEP) har tillräckliga kvalifikationer för att utföra sina arbetsuppgifter. Med tanke på att sådan personal kan arbeta i en rad olika miljöer är det mycket viktigt att kvalifikationskraven kan anpassas till förändrade arbetssituationer. Därför bör eventuella delegerade akter eller genomförandeakter innehålla en uttrycklig rättslig grund med detaljerade harmoniserade bestämmelser och riktlinjer för utbildning och för bedömning av sådan personals yrkeskompetens för olika typer av säkerhetsrelaterade uppgifter. Detta skulle säkerställa den nödvändiga säkerhetsnivån samtidigt som hänsyn tas till den mångskiftande karaktären för sådan personals arbetsuppgifter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  De väsentliga krav som gäller miljökompatibilitet i samband med konstruktionen av luftfartsprodukter bör avse såväl flygplansbuller som utsläpp, och göra det möjligt för unionen att fastställa detaljerade tekniska standarder som är nödvändiga för att skydda miljön och människors hälsa från skadliga effekter av luftfartsverksamhet. Dessa krav bör bygga på de standarder och den rekommenderade praxis som anges i Chicagokonventionen.

(13)  De väsentliga krav som gäller miljökompatibilitet i samband med konstruktionen av luftfartsprodukter bör avse såväl flygplansbuller som utsläpp, och göra det möjligt för unionen att fastställa detaljerade tekniska standarder som är nödvändiga för att skydda miljön och människors hälsa från skadliga effekter av luftfartsverksamhet. Dessa krav bör vara förenliga med relevant unionslagstiftning, internationella standarder och rekommenderad praxis.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Unionen bör också fastställa grundläggande krav för säkert tillhandahållandet av marktjänster.

(14)  Unionen bör också fastställa grundläggande krav för säkerhetsrelaterade marktjänster, på grundval av befintliga bestämmelser och erkända branschstandarder på internationell nivå.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Luftfartsprodukter, delar och utrustning som inte är fast installerad, flygplatser och flygplatsutrustning, operatörer av luftfartyg och flygplatser, system för och leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, samt piloter, flygledare och personer, produkter och organisationer som deltar i deras utbildning och medicinska undersökningar, bör certifieras eller licensieras när de befunnits uppfylla relevanta grundläggande krav eller, om relevant, övriga krav som fastställs i eller i enlighet med denna förordning. Kommissionen bör ges befogenhet att anta nödvändiga detaljerade bestämmelser för utfärdandet av dessa certifikat och i tillämpliga fall de deklarationer som ska göras i detta syfte, med hänsyn till förordningens syften och den berörda verksamhetens art och de risker den är förknippad med.

(16)  När de befunnits uppfylla relevanta grundläggande krav eller, i tillämpliga fall, övriga krav som fastställs i eller i enlighet med denna förordning bör nedanstående certifieras eller licensieras: luftfartsprodukter, delar och utrustning som inte är fast installerad; flygplatser inklusive deras säkerhetsrelaterade utrustning, operatörer av luftfartyg och flygplatser; system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av; leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster samt piloter, flygledare och personer, produkter och organisationer som deltar i deras utbildning och medicinska undersökningar. I detta syfte bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av nödvändiga detaljerade bestämmelser för utfärdandet av dessa certifikat och i tillämpliga fall de deklarationer som ska göras i detta syfte, med hänsyn till förordningens syften och den berörda verksamhetens art och de risker den är förknippad med. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa delaktighet på lika villkor i utarbetandet av delegerade akter är det framför allt viktigt att Europaparlamentet och rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som utarbetar delegerade akter. När kommissionen antar sådana delegerade akter bör den ha proportionalitetsbaserad inställning till olika typer av luftfartyg och verksamheter och säkerställa att dessa delegerade akter inte kommer att leda till ytterligare administrativ börda eller ökade kostnader, vilket skulle minska konkurrenskraften inom luftfarten.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  De organisationer som arbetar med konstruktion och tillverkning av luftfartsprodukter och delar bör ges möjlighet att intyga att konstruktionen av produkter och delar uppfyller relevanta branschnormer, när detta anses säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå. Denna möjlighet bör begränsas till produkter som används i lätta luftfartyg och sportflygplan och under lämpliga begränsningar och villkor för att garantera säkerheten.

(17)  De organisationer som arbetar med konstruktion och tillverkning av luftfartsprodukter och delar bör ges möjlighet att intyga att konstruktionen av produkter och delar uppfyller relevanta branschnormer, när detta anses säkerställa en hög, enhetlig säkerhetsnivå. Denna möjlighet bör begränsas till produkter som används i lätta luftfartyg och sportflygplan och under lämpliga begränsningar och villkor för att garantera säkerheten. Kommissionen bör dock underlätta antagandet av gemensamma luftvärdighetsstandarder och anvisningar för att uppfylla de mål som anges i artikel 1.2 a–c, g och h i denna förordning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Eftersom obemannade luftfartyg används i samma luftrum som traditionella luftfartyg bör denna förordning omfatta sådana luftfartyg, oavsett deras operativa massa. Tekniken för obemannade luftfartyg möjliggör nu ett brett spektrum av användningar som bör omfattas av bestämmelser som står i proportion till risken med en viss verksamhet eller typ av verksamheter.

(18)  Eftersom obemannade luftfartyg används i samma luftrum som bemannade luftfartyg bör denna förordning omfatta sådana luftfartyg. Tekniken för obemannade luftfartyg möjliggör nu ett brett spektrum av användningar som bör omfattas av bestämmelser som står i proportion till risken med en viss verksamhet eller typ av verksamheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Driftsreglerna för obemannade luftfartyg bör vara tydliga, genomförbara och harmoniserade mellan medlemsstaterna, i syfte att säkerställa säker drift av obemannade luftfartyg och efterlevnadstänkande bland operatörerna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Reglerna för obemannade luftfartyg bör i möjligaste mån bidra till att uppnå överensstämmelse med relevanta rättigheter som garanteras enligt unionsrätten, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och rätten till skydd av personuppgifter som fastställs i artikel 8 i stadgan och i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter11.

(19)  Reglerna för obemannade luftfartyg bör bidra till att uppnå överensstämmelse med relevanta rättigheter som garanteras enligt unionsrätten, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och rätten till skydd av personuppgifter som fastställs i artikel 8 i stadgan och i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter11.

__________________

__________________

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

11 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För vissa typer av obemannade luftfartyg är tillämpning av de bestämmelser i denna förordning som rör certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnaden samt bestämmelserna om byrån inte nödvändig för att uppnå tillräckliga säkerhetsnivåer. Mekanismer för marknadsövervakning som tillhandahålls av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter bör göras tillämpliga på dessa fall.

(20)  För vissa typer av obemannade luftfartyg är tillämpning av de bestämmelser i denna förordning som rör registrering, certifiering, identifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnaden samt bestämmelserna om byrån inte nödvändig för att uppnå tillräckliga säkerhetsnivåer. Mekanismer för marknadsövervakning som tillhandahålls av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter bör göras tillämpliga på dessa fall.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Av säkerhets- och tillsynsskäl bör varje ägare till obemannade luftfartyg tilldelas ett ägarnummer som gör det möjligt att identifiera sådana luftfartyg. Numret bör anbringas på varje obemannat luftfartyg som dessa ägare använder och finnas i ett europeiskt register under byråns förvaltning. Registret bör vara lättillgängligt och respektera unionens bestämmelser om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Modellflygplan är obemannade luftfartyg som främst används för hobbyändamål och omfattas av denna förordning, De har ett gott säkerhetsrenommé sedan årtionden, särskilt sådana som hanteras av personer som är medlemmar i en förening eller en klubb. I allmänhet är sådana föreningar och klubbar välstrukturerade, med ett utmärkt säkerhetstänkande. När kommissionen antar delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med denna förordning bör den sträva efter att säkerställa att modellflygsverksamhet kan fortsätta som idag inom respektive nationella system. När kommissionen antar sådana delegerade akter och genomförandakter bör den dessutom ta hänsyn till behovet av en smidig övergång från de olika nationella systemen till ett nytt regelverk och beakta befintlig bästa praxis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Byrån och de nationella behöriga myndigheterna bör arbeta i partnerskap för att bättre upptäcka osäkra förhållanden och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda dem. Medlemsstaterna bör i synnerhet kunna överlåta till varandra eller till byrån ansvaret enligt denna förordning avseende certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad, särskilt om detta är nödvändigt för ökad säkerhet och effektivare resursanvändning. Det är också nödvändigt att, beroende på omständigheterna, stödja medlemsstaterna vid utförandet av dessa uppgifter, särskilt vad gäller gemensam och gränsöverskridande tillsyn, genom inrättandet av en effektiv ram för sammanförande och gemensamt utnyttjande av inspektörer och andra specialister med relevant sakkunskap.

(22)  Byrån och de nationella behöriga myndigheterna bör arbeta i partnerskap för att bättre upptäcka osäkra förhållanden och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda dem. Medlemsstaterna bör i synnerhet kunna överlåta till varandra eller till byrån ansvaret enligt denna förordning avseende certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad, särskilt om detta är nödvändigt för ökad säkerhet, större driftskompatibilitet och effektivare resursanvändning. Med samma mål bör organisationer som omfattas av denna förordning även ges möjlighet att begära att byrån tar ansvar för certifiering, tillsyn och kontroll av deras verksamhet. Det är också nödvändigt att, beroende på omständigheterna, stödja medlemsstaterna vid utförandet av dessa uppgifter, särskilt vad gäller gemensam och gränsöverskridande tillsyn, genom inrättandet av en effektiv ram för sammanförande och gemensamt utnyttjande av inspektörer och andra specialister med relevant sakkunskap. Detta sammanförande bör dock på intet sätt leda till ytterligare bördor eller avgifter för flygindustrin.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Enligt unionens institutionella system är genomförandet av unionslagstiftningen främst medlemsstaternas ansvar. Certifierings-, tillsyns- och verkställighetsuppgifter som krävs enligt denna förordning, och enligt de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, bör därför i princip utföras på nationell nivå av en eller flera behöriga myndigheter i medlemsstaterna. I vissa klart definierade fall bör dock byrån få befogenhet att utföra dessa uppgifter enligt denna förordning. I dessa fall bör byrån också få vidta nödvändiga åtgärder avseende trafik med luftfartyg, den flygande personalens kompetens eller användningen av luftfartyg från tredjeland, om detta är det bästa sättet att garantera enhetlighet och underlätta den inre marknadens funktion.

(33)  Enligt unionens institutionella system är genomförandet av unionslagstiftningen främst medlemsstaternas ansvar. Certifierings-, tillsyns- och verkställighetsuppgifter som krävs enligt denna förordning, och enligt de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, bör därför i princip utföras på nationell nivå av den behöriga myndigheten i medlemsstaterna. I vissa klart definierade fall bör byrån också få vidta nödvändiga åtgärder avseende trafik med luftfartyg, den flygande personalens kompetens eller användningen av luftfartyg från tredjeland, om detta är det bästa sättet att garantera enhetlighet och underlätta den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Byrån bör tillhandahålla kommissionen teknisk sakkunskap vid utarbetandet av nödvändig lagstiftning och vid behov bistå medlemsstaterna och branschen vid tillämpningen av denna. Den bör vid behov kunna utfärda certifieringsspecifikationer och vägledande material, genomföra tekniska undersökningar och utfärda certifikat eller registrera deklarationer.

(34)  Byrån bör tillhandahålla kommissionen teknisk sakkunskap vid utarbetandet av nödvändig lagstiftning och bistå medlemsstaterna och branschen, inklusive små och medelstora företag, vid tillämpningen av denna. Den bör vid behov kunna utfärda certifieringsspecifikationer och vägledande material, genomföra tekniska undersökningar och utfärda certifikat eller registrera deklarationer.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Globala satellitbaserade navigeringssystem, och särskilt unionens Galileo-program, kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av ett europeiskt system för flygledningstjänst. I detta hänseende bör byrån få befogenhet att utarbeta nödvändiga tekniska specifikationer och att certifiera organisationer som tillhandahåller alleuropeisk ATM/ANS för att garantera en hög, enhetlig säkerhetsnivå, driftskompatibilitet och operativ effektivitet.

(35)  Globala satellitbaserade navigeringssystem, och särskilt unionens Galileo-program, kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av ett europeiskt system för flygledningstjänst. I detta hänseende bör byrån få befogenhet att utarbeta nödvändiga tekniska specifikationer och att certifiera ATM/ANS-system och organisationer som tillhandahåller alleuropeisk ATM/ANS för att garantera en hög, enhetlig säkerhetsnivå, driftskompatibilitet och operativ effektivitet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/200514 är byrån skyldig att meddela alla upplysningar som kan vara relevanta för uppdatering av den förteckning över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl belagts med verksamhetsförbud inom unionen. Byrån bör också bistå kommissionen i genomförandet av förordning (EG) nr 2111/2005 genom att utföra de nödvändiga utvärderingarna av operatörer från tredjeland och myndigheter med ansvar för tillsynen över dessa samt genom att lämna lämpliga rekommendationer till kommissionen.

(36)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/200514 är byrån skyldig att meddela alla upplysningar som kan vara relevanta för uppdatering av den förteckning över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl belagts med verksamhetsförbud inom unionen. Byrån bör också bistå kommissionen i genomförandet av förordning (EG) nr 2111/2005 genom att utföra alla de nödvändiga säkerhetsutvärderingarna av operatörer från tredjeland och av myndigheter med ansvar för tillsynen över dessa samt genom att lämna lämpliga rekommendationer till kommissionen.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Byrån bör fokusera på att integrera forskning och innovation i fråga om säkra och miljövänliga obemannade luftfartyg i de ovannämnda programmen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Byrån bör på begäran bistå medlemsstaterna och kommissionen på området internationella förbindelser som rör frågor som omfattas av denna förordning, i synnerhet vad gäller en harmonisering av bestämmelserna och ett ömsesidigt erkännande av certifikat. Den bör ha rätt att genom samarbetsavtal etablera lämpliga förbindelser med myndigheter i tredjeländer och med internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning, under förutsättning att kommissionen ger sitt förhandsgodkännande. I syfte att främja säkerheten på global nivå, mot bakgrund av de höga standarder som tillämpas inom unionen, bör byrån tillåtas att inom sitt kompetensområde delta i särskilt tekniskt samarbete, forskning och biståndsprojekt med tredjeländer och internationella organisationer. Byrån bör också bistå kommissionen vid genomförandet av unionslagstiftning på andra tekniska områden inom regleringen av den civila luftfarten, till exempel luftfartsskydd och det gemensamma europeiska luftrummet, när byrån har den relevanta sakkunskapen.

(41)  Byrån bör på begäran bistå medlemsstaterna och kommissionen på området internationella förbindelser som rör frågor som omfattas av denna förordning, i synnerhet vad gäller en harmonisering av bestämmelserna och ett ömsesidigt erkännande av certifikat. Den bör ha rätt att genom samarbetsavtal etablera lämpliga förbindelser med myndigheter i tredjeländer och med internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning, under förutsättning att kommissionen underrättas på förhand. Byrån bör, i nära samarbete med kommissionen, bidra starkt till att exportera unionens luftfartsnormer och främja rörligheten i hela världen för unionens produkter, yrkesverksamma och tjänster på luftfartsområdet, i syfte att underlätta tillträde till nya tillväxtmarknader. Detta bör särskilt göras genom partnerskap med behöriga luftfartsmyndigheter i tredjeländer och genom öppnande av lokalkontor i tredjeländer. I syfte att främja säkerheten på global nivå, mot bakgrund av de höga standarder som tillämpas inom unionen, bör byrån även tillåtas att inom sitt kompetensområde delta i tekniskt samarbete, forskning och biståndsprojekt med tredjeländer och internationella organisationer. Byrån bör också bistå kommissionen vid genomförandet av unionslagstiftning på andra tekniska områden inom regleringen av den civila luftfarten, till exempel luftfartsskydd och det gemensamma europeiska luftrummet, när byrån har den relevanta sakkunskapen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Det är nödvändigt att se till att parter som berörs av byråns beslut har tillgång till de rättsmedel som är nödvändiga och som lämpar sig för luftfartsområdets särskilda karaktär. Därför bör ett lämpligt överklagandeförfarande fastställas så att byråns beslut kan överklagas till en särskild överklagandenämnd, vars beslut i sin tur kan överklagas till Europeiska unionens domstol (domstolen) i enlighet med EUF-fördraget.

(48)  Det är nödvändigt att se till att parter som berörs av byråns beslut har tillgång till de rättsmedel som är nödvändiga och som lämpar sig för luftfartsområdets särskilda karaktär. Därför bör ett lämpligt överklagandeförfarande fastställas så att byråns beslut kan överklagas till en överklagandenämnd, vars beslut i sin tur kan överklagas till Europeiska unionens domstol (domstolen) i enlighet med EUF-fördraget.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  När byrån utarbetar utkast till allmänna bestämmelser som ska tillämpas av de nationella myndigheterna bör den dock samråda med medlemsstaterna. Om sådana bestämmelser kan få betydande sociala konsekvenser bör berörda parter, inbegripet arbetsmarknadens parter i unionen, på lämpligt sätt rådfrågas när byrån utarbetar förslag till motsvarande bestämmelser.

(50)  När byrån utarbetar utkast till allmänna bestämmelser som ska tillämpas av de nationella myndigheterna bör den dock samråda med medlemsstaterna. Om sådana bestämmelser kan få betydande arbetsmiljömässiga och/eller sociala konsekvenser kommer berörda parter, inbegripet arbetsmarknadens parter i unionen, att på lämpligt sätt rådfrågas.När byrån utarbetar förslag till motsvarande bestämmelser bör den på ett korrekt sätt undersöka dessa konsekvenser i sin konsekvensutredning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a)  Det är mycket viktigt att säkerställa snabb tillgång till säkerhetsrelaterad information, även i realtid, så att den kan analyseras och spridas utan onödiga dröjsmål. För detta ändamål bör byrån på unionsnivå samordna insamling, utbyte och analys av uppgifter rörande sådant som omfattas av denna förordning, inklusive säkra flygdata och inspelningar av tal från cockpit som laddas ner till en databas på marken i realtid. För detta ändamål får byrån ingå administrativa överenskommelser med juridiska och fysiska personer som omfattas av denna förordning, eller med sammanslutningar av sådana personer, om insamling, utbyte och analys av information. Sådana överenskommelser bör i största möjliga utsträckning använda befintliga kommunikationskanaler och undvika ökad börda för dessa juridiska och fysiska personer.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 56a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(56a)  För att minska de totala kostnaderna för tillsynsverksamheten i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, kommer det också att bli nödvändigt att ändra det nuvarande avgiftssystemet en route så att det på lämpligt sätt motsvarar byråns tillsynsbefogenheter i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. Detta kommer att säkerställa att byrån har de resurser den behöver för att utföra de säkerhetstillsynsuppgifter som den har ålagts genom unionens samlade grepp för luftfartssäkerhet. Det kommer också att bidra till ett mer transparent, kostnadseffektivt och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster till de luftrumsanvändare som finansierar systemet samt främja tillhandahållande av integrerade tjänster. Ändringen måste också säkerställa lämplig fördelning av uppgifter mellan byrån och Eurocontrol.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  I syfte att ta hänsyn till tekniska, vetenskapliga, operativa behov eller säkerhetsbehov, genom att ändra eller komplettera bestämmelserna om luftvärdighet, miljöskydd, flygbesättningar, trafik med luftfartyg, flygplatser, flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, flygledare, operatörer från tredjeland, obemannade luftfartyg, tillsyn och kontroll av efterlevnad, flexibilitetsbestämmelser, böter och viten och avgifter samt krav som fastställs i bilagorna till denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt ochlämpligt sätt.

(59)  I syfte att ta hänsyn till tekniska, vetenskapliga, operativa behov eller säkerhetsbehov, genom att ändra eller komplettera bestämmelserna om luftvärdighet, miljöskydd, flygbesättningar, trafik med luftfartyg, flygplatser, flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, flygledare, operatörer från tredjeland, obemannade luftfartyg, tillsyn och kontroll av efterlevnad, flexibilitetsbestämmelser, böter och viten och avgifter samt krav som fastställs i bilagorna till denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa delaktighet på lika villkor i utarbetandet av delegerade akter är det framför allt viktigt att Europaparlamentet och rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som utarbetar delegerade akter. Kommissionen ska även säkerställa ett proportionerligt, skräddarsytt synsätt för olika typer av luftfartyg och luftfartsverksamheter.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Olika luftrumsanvändare bör ges rättvis tillgång till luftrummet. I flygnavigationssäkerhetens intresse och för att underlätta rätten till tillgång till luftrummet bör varje medlemsstat säkerställa kontinuiteten i tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster i det luftrum den ansvarar för, samtidigt som den bör bibehålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå och minimera avbrotten i tillhandahållandet av tjänster till ej delaktig tredje part, även i händelse av oförutsedda omständigheter. Detta bör inbegripa ett fastställande av den minsta tjänstenivå som luftfartygsoperatörer kan förlita sig på.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(61a)  De ändringar som följer av denna förordning påverkar genomförandet av andra unionsrättsakter och innebär bland annat att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 måste upphävas1a.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 26).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63)  Förordning (EG) nr 1008/2008 bör ändras för att ta hänsyn till den möjlighet som fastställs i denna förordning att byrån kan bli behörig myndighet för utfärdande av och tillsyn över drifttillstånd. Med tanke på den ökande betydelsen av lufttrafikföretag med verksamhetsbaser i flera medlemsstater, vilket innebär att den behöriga myndigheten för operativa licenser och den behöriga myndigheten för drifttillstånd inte längre nödvändigtvis är identiska, finns det ett behov av att förstärka en effektiv tillsyn över dessa lufttrafikföretag. Förordning (EG) nr 1008/2008 bör därför ändras för att säkerställa ett nära samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen över drifttillståndet respektive den operativa licensen.

(63)  Förordning (EG) nr 1008/2008 bör ändras för att ta hänsyn till den möjlighet som fastställs i denna förordning att byrån kan bli behörig myndighet för utfärdande av och tillsyn över drifttillstånd. Dessutom finns det ett behov av att förstärka en effektiv tillsyn över dessa lufttrafikföretag. Förordning (EG) nr 1008/2008 bör därför ändras för att säkerställa ett nära samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen över drifttillståndet respektive den operativa licensen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordnings huvudsyfte är att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen och samtidigt säkerställa en hög och enhetlig nivå i fråga om miljöskydd.

1.  Denna förordnings huvudsyfte är att skapa, upprätthålla och kontrollera efterlevnaden av en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Bidra till en hög och enhetlig miljöskyddsnivå.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Underlätta, inom de områden som omfattas av denna förordning, rörligheten för produkter, tjänster och personal på luftfartsområdet över hela världen, genom upprättande av lämpligt samarbete med tredjeländer och deras luftfartsmyndigheter.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja kostnadseffektivitet och effektivitet i samband med reglerings- och certifieringsförfaranden samt en optimal användning av resurser på nationell nivå och unionsnivå.

(c)  Främja kostnadseffektivitet, bland annat genom att undvika dubbelarbete, och främja effektivitet i samband med reglerings-, certifierings- och tillsynsförfaranden samt en optimal användning av resurser på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Främja unionens syn på normer och säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten i hela världen genom att upprätta lämpligt samarbete med tredjeländer och internationella organisationer.

(f)  Främja unionens syn på normer och säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten i hela världen genom upprättande av lämpligt samarbete med tredjeländer och internationella organisationer, i syfte att främja säkerhet, lika villkor och ömsesidigt godtagande av certifikat för produkter, tjänster och personal på luftfartsområdet.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja forskning och innovation, bl.a. i samband med reglerings- och certifieringsförfaranden.

(g)  Främja forskning och innovation, bl.a. i samband med reglerings-, certifierings- och tillsynsförfaranden.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Främja, inom de områden som omfattas av denna förordning, teknisk och operativ driftskompatibilitet.

(h)  Främja, inom de områden som omfattas av denna förordning, administrativ, teknisk och operativ driftskompatibilitet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Stärka passagerarnas förtroende när det gäller luftfartssäkerhet, luftfartsskydd och effektivitet på området för civil luftfart.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Säkerställande av att de deklarationer och certifikat om utfärdats i enlighet med denna förordning och dess delegerade akter och genomförandeakter är giltiga i hela unionen utan några ytterligare krav.

(b)  Säkerställande av att de deklarationer, licenser och certifikat som utfärdas i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antas på grundval av denna förordning gäller, erkänns och tillämpas i hela unionen utan några ytterligare krav.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån), som ska vara oberoende.

(d)  Inrättande av Europeiska unionens luftfartsbyrå (nedan kallad byrån), som ska vara oberoende.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Inledande av informationsinitiativ och säkerhetsfrämjande initiativ, inklusive utbildning, kommunikation och spridning av relevant säkerhetsinformation.

(g)  Inledande av informationsinitiativ och säkerhetsfrämjande initiativ, inklusive utbildning, kommunikation och spridning av relevant säkerhetsinformation och, där ömsesidigt beroende föreligger med luftfartsskydd, relevant skyddsinformation.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En fysisk eller juridisk persons konstruktion och produktion av luftfartyg under tillsyn av byrån eller en medlemsstat.

(a)  Konstruktion och produktion av luftfartyg, produkter och delar av

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led -i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  en fysisk eller juridisk person under tillsyn av byrån eller en medlemsstat,

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led -ii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii)  en fysisk eller juridisk person från ett tredjeland, avsedda för registrering, drift respektive användning inom de territorier där fördragen är tillämpliga.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustning som inte är fast installerad, om luftfartyget är

(b)  Underhåll och drift av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustning som inte är fast installerad, om luftfartyget är

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  registrerat i en medlemsstat, såvida inte och i den mån som medlemsstaten har överfört sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen till ett tredjeland och luftfartyget används av en tredjelandsoperatör,

i)  registrerat eller avsett att registreras i en medlemsstat, såvida inte och i den mån som medlemsstaten har överfört sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen till ett tredjeland och luftfartyget används av en tredjelandsoperatör,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  registrerat i ett tredjeland och används av en operatör som är etablerad, bosatt eller har sin huvudsakliga verksamhet inom de territorier där fördragen är tillämpliga.

ii)  registrerat i ett tredjeland och används eller är avsett att användas av en operatör som är etablerad, bosatt eller har sin huvudsakliga verksamhet inom de territorier där fördragen är tillämpliga.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En tredjelandsoperatörs utförande av trafik med luftfartyg till, inom eller ut ur det gemensamma europeiska luftrummet.

(c)  En tredjelandsoperatörs utförande av trafik med luftfartyg till, inom eller ut ur det luftrum där fördragen är tillämpliga.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av flygplatsutrustning som används eller är avsedd att användas vid de flygplatser som avses i led e) och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid dessa flygplatser.

(d)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av säkerhetskritisk flygplatsutrustning som används eller är avsedd att användas vid de flygplatser som avses i led e) och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid dessa flygplatser.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Konstruktion, underhåll och drift av flygplatser som är belägna inom det territorium som omfattas av fördragen, och som

(e)  Konstruktion, underhåll och drift av flygplatser, inklusive deras säkerhetsrelaterade utrustning, som är belägna inom det territorium som omfattas av fördragen, och som

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  är öppna för allmänt bruk,

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  tillhandahåller verksamhet där instrumentprocedurer för inflygning och avgång används, och

utgår

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  har en belagd bana på 800 meter eller mer, eller enbart är avsedda för helikoptrar.

iv)  har en belagd instrumentlandningsbana på 800 meter eller mer.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Tillhandahållandet av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (ATM/ANS) inom det gemensamma europeiska luftrummet samt konstruktion, produktion, underhåll och drift av system och komponenter som används för tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

(g)  Tillhandahållandet av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (ATM/ANS) inom det gemensamma europeiska luftrummet samt konstruktion, produktion, underhåll och drift av system och komponenter som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av och som används för tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av obemannade luftfartyg, motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad samt utrustning för att kontrollera obemannade luftfartyg på distans, om sådana luftfartyg används inom det gemensamma europeiska luftrummet av en operatör som är etablerad eller bosatt inom det territorium där fördragen är tillämpliga.

(h)  Underhåll och drift av obemannade luftfartyg, motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad samt utrustning för att kontrollera obemannade luftfartyg på distans, om sådana luftfartyg används inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Statsluftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustning som inte är fast installerad, och inte på personal och organisationer som medverkar i de verksamheter och tjänster som utförs av statsluftfartyg.

(a)  Luftfartyg och deras motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad, när dessa används för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning eller liknande verksamheter eller tjänster under överinseende och ansvar av en medlemsstat, vilka utförs i allmänhetens intresse av ett organ som har myndighetsbefogenheter, och personal och organisationer som medverkar i de verksamheter och tjänster som utförs av sådana luftfartyg.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, inklusive system och komponenter, personal och organisationer, som tillhandahålls eller tillgängliggörs av militären.

(c)  Flygledningstjänst/flygtrafiktjänster (inklusive system och komponenter som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av), personal och organisationer som tillhandahålls eller tillgängliggörs av militären.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartyg när denna drift innebär låg risk för flygsäkerheten, enligt förteckningen i bilaga I, samt personal och organisationer som medverkar i sådan verksamhet.

(d)  Konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartyg enligt förteckningen i bilaga I, när denna drift innebär låg risk för flygsäkerheten, samt personal och organisationer som medverkar i sådan verksamhet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vad gäller led d ska medlemsstaterna utan ytterligare krav eller bedömningar erkänna nationella certifikat som utfärdats till dessa luftfartyg och deras piloter när dessa luftfartyg och piloter deltar i flygningar över gränserna i underhålls-, reparations-, test- eller modifieringssyfte, eller för att delta i flygsport eller flyguppvisningar under en period på högst 60 dagar under ett kalenderår.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 3 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  De vikt-, hastighets- och varmluftsgränser som anges i leden e, f, g, h, i och j i den bilagan.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led d – stycke 3 – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  De kriterier som anges i leden b och c i den bilagan.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En organisation som ansvarar för konstruktion av en luftfartygstyp får begära att kommissionen beslutar att bestämmelserna i avsnitt I i kapitel III tillämpas på konstruktion, produktion och underhåll av den luftfartygstypen och på personal och organisationer som är verksamma inom dessa aktiviteter, om

4.  En organisation som ansvarar för konstruktion av en luftfartygstyp får begära att byrån beslutar att bestämmelserna i avsnitt I i kapitel III tillämpas på konstruktion, produktion och underhåll av den luftfartygstypen och på personal och organisationer som är verksamma inom dessa aktiviteter, om

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)   konstruktionen av denna luftfartygstyp inte har godkänts i enlighet med en medlemsstats nationella lagstiftning.

(c)   förhandsgodkännande av konstruktionen av denna luftfartygstyp inte har erhållits i enlighet med en medlemsstats nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på grundval av denna begäran, efter samråd med byrån och den medlemsstat där den berörda organisationen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, fatta beslut om huruvida villkoren i första stycket är uppfyllda. Detta beslut ska antas genom en genomförandeakt som ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2 och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Byrån ska också inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Byrån ska på grundval av denna begäran, efter samråd med byrån och den medlemsstat där den berörda organisationen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, fatta beslut om huruvida villkoren i första stycket är uppfyllda. Byrån ska inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med det datum som anges i genomförandebeslutet ska konstruktion, produktion och underhåll av den berörda luftfartygstypen och personal och organisationer som är verksamma inom dessa aktiviteter uteslutande regleras av bestämmelserna i kapitel III avsnitt I och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas på grundval av de bestämmelserna. I detta fall ska bestämmelserna i kapitel IV och kapitel V om tillämpningen av bestämmelserna i kapitel III avsnitt I tillämpas även med avseende på den berörda luftfartygstypen.

Från och med det datum som anges i beslutet ska konstruktion, produktion och underhåll av den berörda luftfartygstypen och personal och organisationer som är verksamma inom dessa aktiviteter uteslutande regleras i kapitel III avsnitt I och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas på grundval av detta. I detta fall ska bestämmelserna i kapitel IV och kapitel V om tillämpningen av kapitel III avsnitt I tillämpas även med avseende på den berörda luftfartygstypen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EU) nr XXX/XXXX om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) ska medlemsstaterna se till att militära anläggningar som avses i punkt 3 b i denna artikel som är öppna för allmän flygtrafik och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som avses i punkt 3 c i denna artikel och som tillhandahålls eller tillgängliggörs av militären för allmän flygtrafik erbjuda en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som följer av tillämpningen av de väsentliga krav som anges i bilagorna VII och VIII till denna förordning.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EU) nr XXX/XXXX om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) ska medlemsstaterna se till att militära anläggningar som avses i punkt 3 b i denna artikel som är öppna för allmän flygtrafik och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som avses i punkt 3 c i denna artikel och som tillhandahålls eller tillgängliggörs av militären för allmän flygtrafik erbjuder en säkerhetsnivå och driftskompatibilitet med civila system som är likvärdig med den som följer av tillämpningen av de väsentliga krav som anges i bilagorna VII och VIII till denna förordning.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen och byrån om sin avsikt. Anmälan ska innehålla alla relevanta uppgifter, och särskilt om

I detta fall ska den berörda medlemsstaten underrätta byrån om sin avsikt. Anmälan ska innehålla alla relevanta uppgifter, och särskilt om

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, efter samråd med byrån, besluta om bestämmelserna i fråga mot bakgrund av aktiviteternas, personalens och organisationernas särdrag och syftet med och innehållet i bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts till den kan tillämpas effektivt och, i förekommande fall, på vilka villkor. Kommissionens beslut, som fattas genom en genomförandeakt, ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2 och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Byrån ska inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Byrån ska besluta om bestämmelserna i fråga mot bakgrund av aktiviteternas, personalens och organisationernas särdrag och syftet med och innehållet i bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts till den kan tillämpas effektivt och, i förekommande fall, på vilka villkor. Byrån ska inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska tillämpa bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts till kommissionen först efter ett positivt kommissionsbeslut och, i förekommande fall, efter att ha försäkrat sig om att de villkor som är kopplade till detta beslut har uppfyllts. I detta fall ska, från och med den dag som anges i medlemsstatens beslut, de aktiviteter, den personal och de organisationer som berörs uteslutande regleras av dessa bestämmelser och bestämmelserna i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. I detta fall ska bestämmelserna i kapitlen IV och V om tillämpningen av bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts med avseende på de aktiviteter, den personal och de organisationer som berörs också gälla.

Den berörda medlemsstaten ska tillämpa bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts till byrån först efter ett positivt byråbeslut och, i förekommande fall, efter att ha försäkrat sig om att de villkor som är kopplade till detta beslut har uppfyllts. I detta fall ska, från och med den dag som anges i medlemsstatens beslut, de aktiviteter, den personal och de organisationer som berörs uteslutande regleras av dessa bestämmelser och av de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av dessa. I detta fall ska bestämmelserna i kapitlen IV och V om tillämpningen av bestämmelserna i det eller de avsnitt som anmälts med avseende på de aktiviteter, den personal och de organisationer som berörs också gälla.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen, byrån och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska samarbeta vid tillämpningen av denna punkt.

Byrån och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska samarbeta vid tillämpningen av denna punkt.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 6 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att återkalla beslut som de antagit i enlighet med denna punkt. I detta fall ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen och byrån. Denna underrättelse ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, och byrån ska införa det i den databas som avses i artikel 63. En lämplig övergångsperiod ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

Medlemsstaterna får besluta att återkalla beslut som de antagit i enlighet med denna punkt. I detta fall ska den berörda medlemsstaten underrätta byrån. Byrån ska införa detta beslut i den databas som avses i artikel 63. En lämplig övergångsperiod ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    81    

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten genom en motiverad skrivelse underrätta kommissionen och myndigheten om sin avsikt att fatta ett sådant beslut. Skrivelsen ska innehålla alla relevanta uppgifter om det planerade beslutet.

I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten genom en motiverad skrivelse underrätta byrån om sin avsikt att fatta ett sådant beslut. Skrivelsen ska innehålla alla relevanta uppgifter om det planerade beslutet.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, efter samråd med byrån, besluta om villkoren i första stycket är uppfyllda. Kommissionens beslut, som fattas genom en genomförandeakt, ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2 och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Byrån ska inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Byrån ska besluta om villkoren i första stycket är uppfyllda. Byrån ska inkludera detta beslut i den databas som avses i artikel 63.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska anta det planerade beslutet först efter ett positivt kommissionsbeslut. I detta fall ska, från och med den dag som anges i medlemsstatens beslut, utformningen, underhållet och driften av den berörda flygplatsen och dess utrustning inte längre regleras av bestämmelserna i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av den.

Den berörda medlemsstaten ska anta det planerade beslutet först efter ett positivt byråbeslut. I detta fall ska, från och med den dag som anges i medlemsstatens beslut, utformningen, underhållet och driften av den berörda flygplatsen och dess utrustning inte längre regleras av bestämmelserna i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av den.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 7 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska årligen granska trafiksiffrorna för de flygplatser som de har beviljat undantag enligt denna punkt. Om denna granskning visar att, under tre på varandra följande år, en av dessa flygplatser som hanterar mer än 10 000 passagerare per år och fler än 850 rörelser per år relaterade till fraktverksamhet ska den berörda medlemsstaten återkalla undantaget för denna flygplats. Om så är fallet ska den underrätta kommissionen och byrån om detta. Beslutet om att återkalla undantaget ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, och byrån ska införa det i den databas som avses i artikel 63.

Medlemsstaterna ska årligen granska trafiksiffrorna för de flygplatser som de har beviljat undantag enligt denna punkt. Om denna granskning visar att, under tre på varandra följande år, en av dessa flygplatser som hanterar mer än 10 000 passagerare per år och fler än 850 rörelser per år relaterade till fraktverksamhet ska den berörda medlemsstaten återkalla undantaget för denna flygplats. Om så är fallet ska den underrätta byrån om detta. Beslutet om att återkalla undantaget ska offentliggöras i den databas som avses i artikel 63.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  tillsyn: fortlöpande kontroll, som genomförs av den behöriga myndigheten eller för dennas räkning, av att de krav på grundval av vilka ett certifikat har utfärdats eller för vilka en deklaration har gjorts fortsätter att vara uppfyllda.

(1)  tillsyn: fortlöpande kontroll, som genomförs av den behöriga myndigheten eller för dennas räkning, av att de krav i denna förordning, och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, inklusive krav på grundval av vilka ett certifikat har utfärdats eller för vilka en deklaration har gjorts fortsätter att vara uppfyllda.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten och driftskompatibiliteten är beroende av: alla system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som är nödvändiga för säkerheten vid tillhandahållande av flyglednings- och flygtrafiktjänster.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  certifiering: varje form av erkännande i enlighet med denna förordning, baserat på en lämplig bedömning, att en organisation eller person, produkt, del, utrustning som inte är fast installerad, flygplats, flygplatsutrustning, system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, komponent för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, genom utfärdande av ett certifikat som styrker att dessa krav är uppfyllda.

(6)  certifiering: varje form av erkännande, i enlighet med denna förordning och baserat på en lämplig bedömning, av uppfyllande av de tillämpliga kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, genom utfärdande av ett certifikat som styrker att dessa krav är uppfyllda.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  deklaration: ett skriftligt uttalande i enlighet med denna förordning på eget ansvar av en juridisk eller fysisk person som omfattas av denna förordning och som bekräftar att de tillämpliga kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning som avser en organisation eller en person, produkt, del, utrustning som inte är fast installerad, flygplatsutrustning, system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster eller komponent för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster är uppfyllda.

(7)  deklaration: ett skriftligt uttalande i enlighet med denna förordning på eget ansvar av en juridisk eller fysisk person som omfattas av denna förordning och som bekräftar att de tillämpliga kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning är uppfyllda.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  flygplatsutrustning: all utrustning och alla apparater, tillhörigheter, programvaror eller tillbehör som används eller är avsedda att användas för att bidra till att manövrera ett luftfartyg på en flygplats.

(13)  säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning: all utrustning och alla apparater, tillhörigheter, programvaror eller tillbehör som används eller är avsedda att användas för att bidra till att på ett säkert sätt manövrera ett luftfartyg på en flygplats.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  säkerhetskritisk flygplatsutrustning: all utrustning och alla apparater, tillhörigheter, programvaror eller tillbehör, som, om de kraschar helt eller fungerar dåligt, skulle kunna äventyra säkerheten eller manövreringen av luftfartyg på en flygplats.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  marktjänster: tjänster som tillhandahålls på flygplatser omfattande säkerhetsrelaterad verksamhet på områdena administrativa marktjänster och övervakning, passagerartjänster, bagagehantering, fraktgods och posthantering samt ramptjänster, luftfartygstjänster, bränsle- och oljehantering, flygplansunderhåll, flygverksamhet och besättningsadministration, yttransport och catering.

(22)  marktjänster: säkerhetsrelaterade tjänster som tillhandahålls på flygplatser på områdena administrativa marktjänster och övervakning, passagerartjänster, bagagehantering, fraktgods och posthantering samt ramptjänster, luftfartygstjänster, bränsle- och oljehantering, flygplansunderhåll, flygverksamhet och besättningsadministration, yttransport och catering.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  kommersiell lufttransport: verksamhet med luftfartyg för transport av passagerare, gods eller post mot ersättning eller annan form av gottgörelse mellan två olika flygplatser.

(23)  kommersiell lufttransport: verksamhet med luftfartyg som är öppen för allmänheten, för vilken ersättning eller annan form av gottgörelse ges eller utlovas för transport av passagerare, gods eller post.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  utrustning som inte är fast installerad: utrustning som finns ombord på ett luftfartyg men som inte installerats i luftfartyget och som kan påverka säkerheten.

(28)  utrustning som inte är fast installerad: instrument, utrustning, mekanismer, apparater, tillhörigheter, programvaror eller tillbehör, som operatören medför ombord på ett luftfartyg, som inte är en del, som används eller är avsedd att användas vid drift eller kontroll av luftfartyget, som förbättrar passagerares överlevnadschanser eller som kan påverka en säker användning av luftfartyget.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  fjärrpilot: en person som flyger ett obemannat luftfartyg eller övervakar driften av ett automatiskt obemannat luftfartyg.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  statsluftfartyg: luftfartyg som används för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning eller liknande verksamheter eller tjänster under överinseende och ansvar av en medlemsstat, vilka utförs i allmänhetens intresse av ett organ som har myndighetsbefogenheter.

(32)  statsluftfartyg: luftfartyg som används för militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning eller liknande verksamheter eller tjänster under överinseende och ansvar av en medlemsstat, vilka utförs i allmänhetens intresse av, eller på uppdrag av, ett organ som har myndighetsbefogenheter.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  nationell behörig myndighet: ett eller flera organ som har utsetts av en medlemsstat och som har de befogenheter och det tilldelade ansvar som krävs för att utföra uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning.

(34)  nationell behörig myndighet: det organ som har utsetts av en medlemsstat och ackrediterats av byrån och som har de befogenheter och det tilldelade ansvar som krävs för att utföra uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med denna förordning, och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, och förordning (EU) nr XXX/XXXX.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  ackreditering: det förfarande varigenom en nationell behörig myndighet eller ett nationellt behörigt organ erkänner kvalifikationer som ger innehavarna rätt att utföra uppgifter i enlighet med denna förordning och förordning (EU) nr XXX/XXXX.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 34b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34b)  europeiskt register över obemannade luftfartyg: en plattform på internet som har inrättats och förvaltas av byrån och som innehåller numren för ägare till obemannade luftfartyg som används inom unionen.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  ta i beaktande de olika typerna av luftfartyg och luftfartsverksamhet,

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  beakta ömsesidiga beroenden mellan de olika flygsäkerhetsområdena och mellan flygsäkerhet och andra tekniska områden inom luftfartsreglering,

(d)  beakta ömsesidiga beroenden mellan de olika flygsäkerhetsområdena och mellan flygsäkerhet, it-säkerhet och andra tekniska områden inom luftfartsreglering,

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  om möjligt fastställa krav på ett sätt som är inriktat på mål som ska uppnås, samtidigt som de tillåter olika sätt att nå dessa mål,

(e)  om möjligt fastställa krav som är resultatbaserade och inriktade på mål som ska uppnås, samtidigt som de tillåter olika sätt att nå dessa resultatbaserade mål,

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  säkerställa att tjänsteverksamhet hålls avgränsad från reglerings- och tillsynsuppgifter,

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  vidta åtgärder för att främja och förbättra säkerhetsstandarderna,

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Det berörda luftfartygets komplexitet och prestanda.

(c)  Det berörda luftfartygets komplexitet, prestanda och särskilda behov.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Flygningens syfte och typ av luftrum som används.

(d)  Flygningens syfte, typ av luftfartyg och typ av luftrum som används.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den europeiska flygsäkerhetsplanen ska, med hänsyn tagen till de mål som fastställs i artikel 1, ange en godtagbar säkerhetsnivå i unionen som medlemsstaterna, kommissionen och byrån gemensamt ska sträva efter att uppnå.

3.  Den europeiska flygsäkerhetsplanen ska, med hänsyn tagen till de mål som fastställs i artikel 1, ange en hög och enhetlig säkerhetsnivå i unionen som medlemsstaterna, kommissionen och byrån gemensamt ska sträva efter att uppnå.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Nationella flygsäkerhetsprogram

Statliga säkerhetsprogram

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska inrätta ett nationellt flygsäkerhetsprogram för förvaltningen av den civila luftfarten i förhållande till luftfartsverksamhet under dess ansvar (nationellt flygsäkerhetsprogram). Detta program ska stå i proportion till dessa verksamheters omfattning och komplexitet och ska vara förenliga med det europeiska flygsäkerhetsprogrammet.

1.  Varje medlemsstat ska, i samarbete med berörda aktörer inom industrin, inrätta och upprätthålla ett statligt säkerhetsprogram för förvaltningen av den civila luftfarten i förhållande till luftfartsverksamhet under dess ansvar (statligt säkerhetsprogram). Detta program ska stå i proportion till dessa verksamheters omfattning och komplexitet och ska vara förenliga med det europeiska flygsäkerhetsprogrammet.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det nationella flygsäkerhetsprogrammet ska innehålla åtminstone följande komponenter:

2.  Det statliga säkerhetsprogrammet ska innehålla åtminstone de statliga säkerhetsprogramelement som beskrivs i internationella standarder och rekommenderad praxis.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Flygsäkerhetspolicyn och dess mål och resurser.

utgår

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hantering av flygsäkerhetsrisker.

utgår

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Flygsäkerhetsförsäkran.

utgår

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främjande av flygsäkerheten.

utgår

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det nationella flygsäkerhetsprogrammet ska, med beaktande av de mål som anges i artikel 1 och den godtagbara säkerhetsnivå som avses i artikel 6.3, ange en godtagbar säkerhetsnivå som ska uppnås på nationell nivå vad gäller luftfartsverksamhet under den berörda medlemsstatens ansvar.

3.  Det statliga säkerhetsprogrammet ska, med beaktande av de mål som anges i artikel 1, ange vilka luftfartsverksamheter som den berörda medlemsstaten ansvarar för och som ska utföras i syfte att uppnå den höga och enhetliga säkerhetsnivå som avses i artikel 6.3.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det nationella flygsäkerhetsprogrammet ska åtföljas av en nationell flygsäkerhetsplan. Baserat på en bedömning av relevant säkerhetsinformation ska varje medlemsstat i den planen identifiera de största säkerhetsrisker som påverkar dess nationella säkerhetssystem för civil luftfart och ange vilka åtgärder som krävs för att begränsa dessa risker.

1.  Det statliga säkerhetsprogrammet ska inkludera eller åtföljas av en statlig flygsäkerhetsplan. Baserat på en bedömning av relevant säkerhetsinformation ska varje medlemsstat, i samarbete med berörda aktörer, i den planen identifiera de största säkerhetsrisker som påverkar dess nationella säkerhetssystem för civil luftfart och ange vilka åtgärder som krävs för att begränsa dessa risker.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Luftvärdighet och miljöskydd

Luftvärdighet

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och b och deras motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad ska uppfylla de grundläggande krav på luftvärdighet som fastställs i bilaga II och, vad gäller buller och utsläpp, de väsentliga krav på produkters miljökompatibilitet som anges i bilaga III.

Bemannade luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och b och deras motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad ska uppfylla de grundläggande krav på luftvärdighet som fastställs i bilaga II och, vad gäller buller och utsläpp, de väsentliga krav på produkters miljökompatibilitet som anges i bilaga III och tillämpliga miljöskyddskrav i Chicagokonventionens bilaga 16, med undantag för tilläggen till den bilagan.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och deras motorer, propellrar och delar ska överensstämmelse med artikel 9 säkerställas i enlighet med artiklarna 11, 12 och 15.1.

2.  Vad gäller luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och deras motorer, propellrar och delar ska överensstämmelse med artikel 9 säkerställas i enlighet med artiklarna 11, 12, 13, 14 och 15.1.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta typcertifikat, detta certifikat över ändringar och detta godkännande av underlag för reparationer ska utfärdas efter ansökan när sökanden har visat att produktens konstruktion överensstämmer med den typcertifieringsgrund som fastställts i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 18.1 a i och att produktens konstruktion inte har någon del eller egenskap som gör den oförenlig i miljöhänseende eller farlig vid drift.

Detta typcertifikat, detta certifikat över ändringar och detta godkännande av underlag för reparationer ska utfärdas efter ansökan när sökanden har visat att produktens konstruktion överensstämmer med den typcertifieringsgrund som fastställts i enlighet med de delegerade akter som avses i artikel 18.1 a i.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta typcertifikat, detta certifikat över ändringar och detta godkännande av underlag för reparation kan också utfärdas utan en sådan ansökan, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat eller godkännanden i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att produktens konstruktion uppfyller de villkor som fastställs i andra stycket.

Detta typcertifikat, detta certifikat över ändringar och detta godkännande av underlag för reparation kan också utfärdas utan en sådan ansökan, för det egna konstruktionsarbetet, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat eller godkännanden i enlighet med de delegerade akter som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att produktens konstruktion uppfyller de villkor som fastställs i andra stycket.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta certifikat kan också utfärdas utan en sådan ansökan, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att delens konstruktion överensstämmer med den certifieringsgrund som fastställts i enlighet med artikel 18.1 a ii.

Detta certifikat kan också utfärdas utan en sådan ansökan, för det egna konstruktionsarbetet, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat i enlighet med de delegerade akter som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att delens konstruktion överensstämmer med den certifieringsgrund som fastställts i enlighet med artikel 18.1 a ii.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta certifikat kan också utfärdas utan en sådan ansökan, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att konstruktionen av utrustningen som inte är fast installerad överensstämmer med den certifieringsgrund som fastställts i enlighet med artikel 18.1 a ii.

Detta certifikat kan också utfärdas utan en sådan ansökan, för det egna konstruktionsarbetet, av en organisation som godkänts i enlighet med artikel 15 och som har fått befogenhet att utfärda dessa certifikat i enlighet med de delegerade akter som avses i artikel 18.1 k, när organisationen har fastställt att konstruktionen av utrustningen som inte är fast installerad överensstämmer med den certifieringsgrund som fastställts i enlighet med artikel 18.1 a ii.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De särskilda villkoren för när luftfartyg som avses i artikel 2.1 b ii uppfyller de grundläggande krav som avses i artikel 9,

(c)  De särskilda villkoren för när luftfartyg som avses i artikel 2.1 a ii och 2.1 b ii uppfyller de grundläggande krav som avses i artikel 9,

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Villkoren för godtagande av certifikat, information om fortsatt luftvärdighet och annan dokumentation om luftvärdighet, utfärdade i enlighet med lagstiftningen i ett tredjeland, vid tillämpning av artikel 57.

utgår

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller luftvärdighet och miljökompatibilitet för luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och b och deras motorer, delar och utrustning som inte är fast installerad, ska kommissionen ha befogenhet att genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 177 ändra eller komplettera bilagorna II och III, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis på området luftvärdighet eller miljökompatibilitet för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

2.  När det gäller luftvärdighet och miljökompatibilitet för luftfartyg som avses i artikel 2.1 a och b och deras motorer, delar och utrustning som inte är fast installerad, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilagorna II och III, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis på området luftvärdighet eller miljökompatibilitet för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När kommissionen antar sådana delegerade akter som avses i punkt 1 ska den särskilt säkerställa att man där så är lämpligt tillämpar de internationella standarder och den rekommenderade praxis som anges i bilagorna 8 och 16 till Chicagokonventionen.

 

Certifikat som utfärdas av byrån och de nationella behöriga myndigheterna, och deklarationer som görs av de juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inte annat fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 ska piloter genomgå certifiering och ett flygcertifikat och ett medicinskt intyg för piloter som är lämpligt för den berörda typen av trafik utfärdas till dem.

1.  Om inte annat fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 ska piloter genomgå certifiering och erhålla ett flygcertifikat och ett medicinskt intyg för piloter som är lämpligt för den berörda typen av trafik och som intygar att pilotens fysiska och psykiska hälsa uppfyller kraven för utövande av denna verksamhet.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kabinbesättning som deltar i kommersiella lufttransporter ska vara föremål för certifiering och ett intyg utfärdas till den.

Kabinbesättning som deltar i kommersiella lufttransporter ska vara föremål för certifiering och erhålla ett certifikat.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 föreskriver det ska kabinbesättning som deltar i annan verksamhet än kommersiell lufttransport också vara föremål för certifiering och ett intyg utfärdas till den.

När de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 föreskriver det ska kabinbesättning som deltar i annan verksamhet än kommersiell lufttransport också vara föremål för certifiering, och den behöriga myndigheten ska utfärda en licens till dem.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa intyg ska utfärdas efter ansökan, när sökanden har visat att han eller hon iakttar de bestämmelser som fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 19 om teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och hälsotillstånd.

Dessa certifikat ska utfärdas efter ansökan, när sökanden har visat att han eller hon iakttar de bestämmelser som fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 25 för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 19 om teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och hälsotillstånd.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Organisationer för utbildning av flygande personal ska inte motta ersättning av eleverna när de tillhandahåller utbildning på luftfartyg med passagerare eller gods.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Villkoren för godtagande av flygcertifikat, medicinska intyg för piloter och intyg för kabinbesättning, utfärdade i enlighet med lagstiftningen i ett tredjeland, vid tillämpning av artikel 57.

utgår

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller piloter och kabinbesättningar som utför trafik med luftfartyg som avses i artikel 2.1 b samt utbildningshjälpmedel för flygsimulering, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av dessa piloter och kabinbesättningar, ska kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 117 ändra eller komplettera bilaga IV, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygande personal för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

2.  När det gäller piloter och kabinbesättningar som utför trafik med luftfartyg som avses i artikel 2.1 b samt utbildningshjälpmedel för flygsimulering, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av dessa piloter och kabinbesättningar, ska kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 117 ändra bilaga IV, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygande personal för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Certifikat som utfärdas av byrån och de nationella behöriga myndigheterna, och de deklarationer som görs av de juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 28 föreskriver det, ska stora luftfartyg som används i kommersiella lufttransporter ha tillräckliga resurser för att snabbt återställa och tillgängliggöra färdregistratordata för utredning och förebyggande av olyckor.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)Villkoren som, med beaktande av principerna i artikel 4, verksamheten ska omfattas av eller vara undantagen från, kraven som ska tillämpas på kommersiella lufttransporter i denna förordning och åtgärderna som vidtas enligt denna förordning.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb)  Villkoren enligt vilka ett luftfartyg ska vara utrustat med ett hjälpmedel för att återställa färdregistratordata, och villkoren för säker överföring, lagring och användning av dessa data, enligt vad som anges i artikel 27.3a. Dessa villkor ska vara förenliga med befintlig unionslagstiftning om flyghaveriutredningar.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller den drift av luftfartyg som avses i artikel 2.1 b ska kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 117 ändra eller komplettera bilaga V och, i tillämpliga fall, bilagorna VII och VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygdrift för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

2.  När det gäller den drift av luftfartyg som avses i artikel 2.1 b ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilaga V och, i tillämpliga fall, bilagorna VII och VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygdrift för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Certifikat som utfärdas av byrån och nationella behöriga myndigheter, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Flygplatser, flygplatsutrustning, flygplatsdrift och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser ska uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga VII och, i tillämpliga fall, bilaga VIII.

Flygplatser inklusive säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning, flygplatsdrift och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser ska uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga VII och, i tillämpliga fall, bilaga VIII och uppfylla kraven på ansvarsgrad för flygplatsoperatör och tredje part.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Flygplatser ska vara föremål för certifiering och ett certifikat utfärdas till dem. Ändringar av detta certifikat ska också vara föremål för certifiering och ett certifikat över ändringar utfärdas för dem.

Flygplatser, inklusive säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning, ska vara föremål för certifiering och ett certifikat ska utfärdas till dem. Ändringar av detta certifikat ska också vara föremål för certifiering och ett certifikat över ändringar utfärdas för dem.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Certifikaten ska omfatta flygplatsen och dess säkerhetsrelaterade utrustning.

utgår

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Organisationer som ansvarar för tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser som omfattas av denna förordning ska intyga att de har förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med de tjänster som tillhandahålls i överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 29.

2.  Organisationer som ansvarar för tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser som omfattas av denna förordning ska intyga att de har förmåga och möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med de tjänster som tillhandahålls i överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 29. Genom den delegerade akt som avses i artikel 34.1 h ska säkerställas att operatörerna erkänner dessa intyganden utan ytterligare verifiering.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller flygplatser, säkerhetskritisk flygplatsutrustning, drift av flygplatser och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 i syfte att föreskriva detaljerade regler med hänsyn till följande:

1.  När det gäller flygplatser inklusive säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning, säkerhetskritisk flygplatsutrustning, drift av flygplatser och tillhandahållande av marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan vid flygplatser ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 i syfte att föreskriva detaljerade regler med hänsyn till följande:

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Villkoren för att fastställa, i enlighet med artikel 30.2, och att för en sökande tillkännage den certifieringsgrund som är tillämplig på en flygplats för certifiering i enlighet med artikel 30.1.

(b)  Villkoren för att fastställa, i enlighet med artikel 30.2, och att för en sökande tillkännage den certifieringsgrund som är tillämplig på en flygplats, inklusive dess säkerhetsrelaterade flygplatsutrustning, för certifiering i enlighet med artikel 30.1, inbegripet den förteckning över säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning som upprättats på grundval av säkerhetsuppgifter som visar att en typ av utrustning som används eller är avsedd att användas vid flygplatser som omfattas av denna förordning utgör en säkerhetsrisk.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Villkoren för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade specifikationer som är tillämpliga på säkerhetskritisk flygplatsutrustning för certifiering i enlighet med artikel 31.1.

(c)  Villkoren för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade specifikationer som är tillämpliga på säkerhetskritisk flygplatsutrustning för certifiering i enlighet med artikel 31.1, inbegripet den förteckning över säkerhetskritisk flygplatsutrustning som upprättats på grundval av säkerhetsuppgifter som visar att en typ av utrustning som används eller är avsedd att användas vid flygplatser som omfattas av denna förordning utgör en säkerhetsrisk.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat för flygplatser enligt artikel 30, inbegripet driftsbegränsningar kopplade till flygplatsens specifika utformning.

(d)  Villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat för flygplatser och säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning enligt artikel 30, inbegripet driftsbegränsningar kopplade till flygplatsens specifika utformning.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Villkoren för att utfärda och sprida obligatorisk information från byrån i enlighet med artikel 65.6 och från de nationella behöriga myndigheterna, i syfte att säkerställa säkerheten för flygplatsdrift och flygplatsutrustning.

(l)  Villkoren för att utfärda och sprida obligatorisk information från byrån i enlighet med artikel 65.6 och från de nationella behöriga myndigheterna, i syfte att säkerställa säkerheten för flygplatsdrift och säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  När de regler för tillhandahållande av marktjänster som avses i punkt 1 antas, ska kommissionen säkerställa lämplig tillämpning av erkända branschnormer och bästa praxis.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller flygplatser, flygplatsutrustning, drift av flygplatser samt marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan ska kommissionen ha befogenhet att, genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 117, ändra eller komplettera bilaga VII och, i tillämpliga fall, bilaga VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygplatser för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

2.  När det gäller flygplatser inklusive säkerhetsrelaterad flygplatsutrustning, säkerhetskritisk flygplatsutrustning, drift av flygplatser samt marktjänster och ledningstjänster för trafik på plattan ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilaga VII och, i tillämpliga fall, bilaga VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om flygplatser för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Certifikat som utfärdas av byrån och de nationella behöriga myndigheterna, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 37 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organisationer som arbetar med konstruktion, tillverkning eller underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster

Organisationer som arbetar med konstruktion, tillverkning eller underhåll av sådana system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

System och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster

System och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Villkoren för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade specifikationer som är tillämpliga på system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster för certifiering i enlighet med artikel 38.2.

(b)  Villkoren för att fastställa och för en sökande tillkännage de detaljerade specifikationer, inklusive märkning av utrustningen, som är tillämpliga på sådana system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av, för certifiering i enlighet med artikel 38.2.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, ska kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 117 ändra eller komplettera bilaga VIII och i tillämpliga fall bilaga VII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis som avser flygledningstjänst/flygtrafiktjänster för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

2.  När det gäller tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilaga VIII och i tillämpliga fall bilaga VII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis som avser flygledningstjänst/flygtrafiktjänster för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Certifikat som utfärdas av byrån och de nationella behöriga myndigheterna, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Villkoren för godtagande av flygledarcertifikat som utfärdats i enlighet med lagstiftningen i ett tredjeland, vid tillämpning av artikel 57.

utgår

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Villkoren som flygledarna ska uppfylla vad gäller tjänstgöringstidsbegränsningar och vilokrav. Dessa villkor ska bidra till en hög säkerhetsnivå genom att skydda mot effekterna av trötthet och samtidigt medge tillräcklig flexibilitet vid planering.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller flygledare, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av flygledare, samt utbildningshjälpmedel för simulering, ska kommissionen ha befogenhet att genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 117 ändra eller komplettera bilaga VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om utbildningsorganisationer och flygledare, för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

2.  När det gäller flygledare, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning, kontroll eller medicinsk bedömning av flygledare, samt utbildningshjälpmedel för simulering, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilaga VIII, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om utbildningsorganisationer och flygledare, för att, och i den omfattning som behövs, uppnå de mål som anges i artikel 1.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Certifikat som utfärdas av byrån och de nationella behöriga myndigheterna, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 45 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av obemannade luftfartyg och deras motorer, propellrar, delar, utrustning som inte är fast installerad och utrustning för att kontrollera dem på distans ska uppfylla de grundläggande kraven i bilaga IX.

Konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av obemannade luftfartyg och deras motorer, propellrar, delar, utrustning som inte är fast installerad och utrustning för att kontrollera dem på distans samt personal och organisationer som medverkar i sådan verksamhet ska uppfylla de grundläggande kraven i bilaga IX.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver detta i syfte att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå, med beaktande av principerna i artikel 4.2, ska konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg vara föremål för certifiering. Certifikaten ska utfärdas efter ansökan, när sökanden har visat att han eller hon iakttar de bestämmelser som fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 47 för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 45. Certifikatet ska ange de säkerhetsrelaterade begränsningarna, verksamhetsvillkoren och befogenheterna.

1.  När de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver detta i syfte att uppnå en hög och enhetlig säkerhetsnivå, med beaktande av principerna i artikel 4.2, ska konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg vara föremål för certifiering. Certifikaten ska utfärdas efter ansökan, när sökanden har visat att han eller hon iakttar de bestämmelser som fastställts genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 47 för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande krav som avses i artikel 45. Certifikatet ska ange de säkerhetsrelaterade begränsningarna, verksamhetsvillkoren och befogenheterna.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver detta i syfte att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå, med beaktande av principerna i artikel 4.2, ska konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg vara föremål för en deklaration. Deklarationen ska göras när de väsentliga kraven i artikel 45 och de motsvarande detaljerade regler som fastställts i enlighet med artikel 47 för att säkerställa uppfyllande av dessa grundläggande krav är uppfyllda.

2.  När de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver detta i syfte att uppnå en hög och enhetlig säkerhetsnivå, med beaktande av principerna i artikel 4.2, ska konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg vara föremål för en deklaration. Deklarationen ska göras när de väsentliga kraven i artikel 45 och de motsvarande detaljerade regler som fastställts i enlighet med artikel 47 för att säkerställa uppfyllande av dessa grundläggande krav är uppfyllda.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver det, eftersom tillräckliga säkerhetsnivåer kan uppnås utan tillämpning av kapitlen IV och V i denna förordning, ska de kapitlen inte tillämpas på de grundläggande krav som avses i artikel 45 och de motsvarande detaljerade regler som fastställts i enlighet med artikel 47 för att säkerställa överensstämmelse med dessa grundläggande krav. I sådana fall ska dessa krav och bestämmelser utgöra ”harmoniserad gemenskapslagstiftning” i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG.

3.  När de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 47 föreskriver det, eftersom höga och enhetliga säkerhetsnivåer kan uppnås utan tillämpning av kapitlen IV och V i denna förordning, ska de kapitlen inte tillämpas på de grundläggande krav som avses i artikel 45 och de motsvarande detaljerade regler som fastställts i enlighet med artikel 47 för att säkerställa överensstämmelse med dessa grundläggande krav. I sådana fall ska dessa krav och bestämmelser utgöra ”harmoniserad gemenskapslagstiftning” i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna kan anta eller bibehålla rättsglia bestämmelser som säkerställer en högre säkerhets- eller skyddsnivå än vad som fastställs i denna förordning och i de delegerade akter som kan antas på grundval av denna.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Villkoren och förfarandena för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla de certifikat för konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg som avses i artikel 46.1 och 46.2, inbegripet villkoren för situationer där, i syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 1 och samtidigt beakta arten av och risken med den berörda verksamheten, sådana certifikat ska krävas eller deklarationer tillåtas, i tillämpliga fall.

(a)  Villkoren och förfarandena för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla de certifikat för konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg som avses i artikel 46.1 och 46.2, inbegripet villkoren för situationer där, i syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 1, sådana certifikat ska krävas eller deklarationer godtas, i enlighet med vad som är tillämpligt. Villkoren och förfarandena ska ta vederbörlig hänsyn till typen av obemannat luftfartyg, arten av och risken med den berörda verksamheten samt området där verksamheten är tänkt att utföras.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Märkning och identifiering av obemannade luftfartyg.

(e)  Villkoren och förfarandena för obligatorisk registrering, märkning och identifiering av obemannade luftfartyg med en maximal startmassa över 250 gram, av obemannade luftfartyg som certifierats enligt led a, respektive av operatörer.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Villkoren och förfarandena enligt vilka ett obemannat luftfartygs fjärrpilot ska uppvisa nödvändig kompetens genom en licens eller en deklaration, enligt vad som är tillämpligt, och ett läkarintyg avpassat för den verksamhet som ska utföras.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Villkoren för när sådana obemannade luftfartyg som avses i artikel 46.1 och 46.2 ska vara utrustade med säkerhets- och skyddsutrustning kopplad till, i synnerhet, avstånds- och höjdbegränsning, positionskommunikation, restriktioner för kritiska områden, undvikande av kollisioner, stabilisering samt automatisk landning.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Villkoren för när användningen av obemannade luftfartyg av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

(f)  Villkoren för när användningen av obemannade luftfartyg av säkerhets- eller skyddsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Villkoren och förfarandena för upprättande av ett europeiskt register över obemannade luftfartyg eller ett kompatibelt harmoniserat nationellt registreringssystem varigenom obemannade luftfartyg som flygs i en medlemsstat ska tilldelas ett unikt ägarnummer och en märkning för obemannade luftfartyg, till låg kostnad och med enkel administration.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg och deras motorer, delar, utrustning som inte är fast installerad och utrustning för att kontrollera dem på distans, ska kommissionen genom delegerade akter som antas i enlighet med artikel 117 ges befogenhet att ändra eller komplettera bilaga IX och, i tillämpliga fall, bilaga III, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhetsbevis i fråga om trafik med luftfartyg för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

2.  När det gäller konstruktion, tillverkning, underhåll och användning av obemannade luftfartyg och deras motorer, delar, utrustning som inte är fast installerad och utrustning för att kontrollera dem på distans, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på ändring av bilaga IX och, i tillämpliga fall, bilaga III, då det är nödvändigt av tekniska eller driftsmässiga skäl eller på grund av nya forskningsrön eller säkerhets- och skyddsbevis i fråga om trafik med luftfartyg för att, och i den omfattning som behövs, uppnå målen i artikel 1.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Certifikat som utfärdas av byrån och nationella behöriga myndigheter, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska följa de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De tillstånd och deklarationer som avses i punkterna 1 och 2 ska endast krävas när det gäller användningen av luftfartyg vid flygning till, inom eller ut ur det territorium där fördragen är tillämpliga, med undantag för användning av luftfartyg som endast flyger över detta territorium.

3.  De tillstånd och deklarationer som avses i punkterna 1 och 2 ska endast krävas när det gäller användningen av luftfartyg vid flygning till, inom eller ut ur det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för användning av luftfartyg som endast flyger över detta territorium.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Certifikat som utfärdas av byrån och nationella luftfartsmyndigheter, och deklarationer som görs av juridiska och fysiska personer i enlighet med denna förordning, ska underställas enbart de regler, villkor och förfaranden som fastställs i de delegerade akter som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  utöva tillsyn över innehavare av certifikat, juridiska och fysiska personer som avgett deklarationer samt över produkter, delar, utrustning, system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, utbildningshjälpmedel för flygsimulering och flygplatser i enlighet med bestämmelserna i kapitel III,

(b)  utöva tillsyn över innehavare av certifikat, juridiska och fysiska personer som avgett deklarationer samt över produkter, delar, utrustning, sådana system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av, utbildningshjälpmedel för flygsimulering och flygplatser i enlighet med bestämmelserna i kapitel III,

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de egna nationella behöriga myndigheterna utför sina uppgifter på ett sätt som är opartiskt, oberoende och öppet redovisat och att de har en organisation, bemanning, förvaltning och finansiering som motsvarar uppdraget. Medlemsstaterna ska också säkerställa att deras nationella behöriga myndigheter har nödvändiga resurser och nödvändig kapacitet för att kunna utföra de uppgifter de tilldelats enligt denna förordning på ett effektivt sätt utan dröjsmål.

 

Ett organ som av en medlemsstat ska utses till nationell behörig myndighet ska först ackrediteras av byrån. Denna ackreditering ska bara utfärdas om byrån har fastställt att organet uppfyller kraven i de delegerade akter som avses i punkt 10 i syfte att säkerställa överensstämmelse med de krav som fastställs i denna punkt.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska vara ansvarig om den har tilldelats dessa uppgifter enligt artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 och 70.

Byrån ska vara ansvarig om den har tilldelats dessa uppgifter enligt artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 och 70.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga nationella myndigheten i den medlemsstat där flygplatsen är belägen ska ansvara för dessa uppgifter när det gäller flygplatscertifikat som avses i artikel 30.1 och certifikat för en organisation som ansvarar för driften av en flygplats som avses i artikel 32.1. Ett certifikat för en organisation som ansvarar för driften av en flygplats kan antingen vara kombinerat med ett certifikat för en flygplats eller utfärdas separat.

Den behöriga nationella myndigheten i den medlemsstat där flygplatsen är belägen ska ansvara för dessa uppgifter när det gäller flygplatscertifikat som avses i artikel 30.1 och certifikat för en organisation som ansvarar för driften av en flygplats som avses i artikel 32.1.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I övriga fall ska den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där den fysiska person som ansökt om certifikatet eller avger deklarationen är bosatt, eller, om det är fråga om juridiska personer, där personen i fråga har sitt huvudsakliga säte, ansvara för dessa uppgifter, om inte de delegerade akter som antagits enligt punkt 10 föreskriver något annat.

I övriga fall ska den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där den fysiska person som ansökt om certifikatet eller avger deklarationen är bosatt, eller, om det är fråga om juridiska personer, där personen i fråga har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller är etablerad, ansvara för dessa uppgifter, om inte de delegerade akter som antagits enligt punkt 10 föreskriver något annat.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Varje juridisk eller fysisk person som omfattas av denna förordning kan göra byrån uppmärksam på eventuella påstådda skillnader i tillämpningen av reglerna mellan medlemsstaterna. Om sådana skillnader allvarligt hindrar dessa personer från att utöva sin verksamhet eller på annat sätt medför stora svårigheter, ska byrån och de behöriga nationella myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samarbeta för att undanröja dessa skillnader utan onödigt dröjsmål. Om dessa skillnader inte kan undanröjas ska byrån överlämna ärendet till kommissionen.

8.  Varje juridisk eller fysisk person som omfattas av denna förordning kan göra byrån uppmärksam på eventuella påstådda skillnader i tillämpningen av reglerna mellan medlemsstaterna. Om sådana skillnader allvarligt hindrar dessa personer från att utöva sin verksamhet eller på annat sätt medför stora svårigheter, ska byrån och de behöriga nationella myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samarbeta för att ta tag i och, där så krävs, omgående undanröja dessa skillnader utan onödigt dröjsmål. Om dessa skillnader inte kan undanröjas ska byrån överlämna ärendet till kommissionen.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Byrån och de behöriga nationella myndigheterna ska vidta de åtgärder som krävs för att öka och främja medvetenheten om säkerheten inom den civila luftfarten och sprida säkerhetsrelaterad information med relevans för förebyggande av olyckor och tillbud.

9.  Byrån och de behöriga nationella myndigheterna ska vidta de effektiva åtgärder som krävs för att öka och främja medvetenheten om säkerheten inom den civila luftfarten och sprida säkerhetsrelaterad information med relevans för förebyggande av olyckor och tillbud.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Villkoren för certifiering och genomförande av utredningar, inspektioner, revisioner och andra kontroller som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv tillsyn över juridiska och fysiska personer, produkter, delar, utrustning, system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, utbildningshjälpmedel för flygsimulering och flygplatser som omfattas av denna förordning.

(b)  Villkoren för certifiering och genomförande av utredningar, inspektioner, revisioner och andra kontroller som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv tillsyn över juridiska och fysiska personer, produkter, delar, utrustning som inte är fast installerad, system för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, utbildningshjälpmedel för flygsimulering och flygplatser som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 10 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Med hänsyn till punkt 3, villkoren för ansvarsfördelningen mellan de nationella behöriga myndigheterna, i syfte att säkerställa ett effektivt utförande av uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad.

utgår

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 10 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Villkoren och förfarandena för byråns ackreditering av de organ som ska utses till nationell behörig myndighet i en medlemsstat, enligt vad som anges i punkt 2a och för byråns eller den nationella behöriga myndighetens ackreditering av ett behörigt organ.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De europeiska luftfartsinspektörerna ska utföra sina tillsyns- och certifieringsuppgifter enligt instruktioner från byrån eller den nationella behöriga myndighet som begärt deras stöd, och under dess kontroll och ansvar.

3.  De europeiska luftfartsinspektörerna ska utföra sina tillsyns- och certifieringsuppgifter enligt instruktioner från byrån och den nationella behöriga myndighet som begärt deras stöd, och under dess kontroll och ansvar.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får till byrån överföra ansvaret för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad med avseende på någon eller alla organisationer, operatörer, anställda, luftfartyg, utbildningshjälpmedel för flygsimulering eller flygplatser för vilka den berörda medlemsstaten är ansvarig enligt denna förordning.

Medlemsstaterna får, endast som en tillfällig skyddsåtgärd, till byrån överföra ansvaret för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad med avseende på någon eller alla organisationer, operatörer, anställda, luftfartyg, utbildningshjälpmedel för flygsimulering eller flygplatser för vilka den berörda medlemsstaten är ansvarig enligt denna förordning.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I samband med utövandet av detta ansvar ska bestämmelserna i kapitlen II och IV samt artiklarna 120 och 121 samt de tillämpliga bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat till vilken ansvaret överförs tillämpas.

I samband med utövandet av det överförda ansvaret ska bestämmelserna i kapitlen II och IV samt artiklarna 120 och 121.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån eller en medlemsstat, beroende på vad som är tillämpligt, ska endast godkänna den ansvarsöverföring som avses i punkterna 1 och 2 om den är övertygad om att den effektivt kan utöva det överförda ansvaret i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning.

3.  Byrån eller en medlemsstat, beroende på vad som är tillämpligt, ska endast godkänna den ansvarsöverföring som avses i punkterna 1 och 2 om den är övertygad om och visar att den effektivt kan utöva det överförda ansvaret i enlighet med denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning och att den har de nödvändiga resurserna för detta.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en medlemsstat har för avsikt att överföra visst ansvar i enlighet med punkt 1 eller 2, ska den tillsammans med byrån eller med den andra medlemsstaten, beroende på vilket som är tillämpligt, fastställa en överföringsplan som säkerställer att detta ansvar överförs i god ordning. De fysiska och juridiska personer som berörs av överföringen och, i fall av överlåtelse som avses i punkt 2, byrån, ska rådfrågas om överföringsplanen innan den slutförs.

När en medlemsstat har för avsikt att använda sig av bestämmelserna i punkt 1 eller 2, ska den tillsammans med byrån eller med den andra medlemsstaten, beroende på vilket som är tillämpligt, fastställa en överföringsplan, inbegripet en konsekvensbedömning, som säkerställer att det ansvar som omfattas av begäran, inklusive tillhörande register och dokumentation, överförs i god ordning. De fysiska och juridiska personer som berörs av överföringen och, i fall av överlåtelse som avses i punkt 2, byrån, ska rådfrågas om överföringsplanen innan den slutförs.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska via den databas som inrättats enligt artikel 63 ställa en förteckning till förfogande över de medlemsstater som har överfört visst ansvar i enlighet med denna artikel. Förteckningen ska innehålla uppgifter om det ansvar som överförts, vilket möjliggör en tydlig identifiering av ansvaret efter överföringen och av de organisationer, operatörer, anställda, luftfartyg, utbildningshjälpmedel för flygsimulering eller flygplatser som berörs, beroende på vad som är tillämpligt.

Byrån ska via den databas som inrättats enligt artikel 63 ställa en förteckning till förfogande över de medlemsstater som har använt sig av bestämmelserna i punkt 1 eller 2. Förteckningen ska innehålla uppgifter om det ansvar som överförts, vilket möjliggör en tydlig identifiering av ansvaret efter överföringen och av de organisationer, operatörer, anställda, luftfartyg, utbildningshjälpmedel för flygsimulering eller flygplatser som berörs, beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  En medlemsstat som har fört över ansvar för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad till byrån eller till en annan medlemsstat i enlighet med punkterna 1 och 2 kan besluta att avbryta tillämpningen av denna artikel och begära att ansvaret förs tillbaka, så att dess nationella behöriga myndighet på nytt blir ansvarig för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Byrån ska, i enlighet med artikel 81.4, upprätta lokalkontor i de medlemsstater där byrån anser att dess närvaro behövs för utförandet av uppgifterna i fråga om luftfartssäkerheten inom ramen för denna förordning eller för att ge stöd till utförandet av de uppgifter som förts över till den i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 54 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organisationer som är multinationellt verksamma

Överföring av uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad på organisationers begäran

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En organisation får begära att byrån agerar som behörig myndighet med ansvar för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad med avseende på denna organisation, med avvikelse från artikel 51.3, om denna organisation innehar eller har rätt att ansöka om ett certifikat enligt bestämmelserna i kapitel III hos den nationella behöriga myndigheten i en medlemsstat, men den har eller avser att ha en betydande del av de anläggningar och den personal som certifikatet omfattar i en eller flera andra medlemsstater.

En organisation får begära att byrån agerar som behörig myndighet med ansvar för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad med avseende på denna organisation, genom undantag från artikel 51.2.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En sådan begäran kan även framställas av två eller flera organisationer, som var och en har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en annan medlemsstat och som var och en innehar eller har rätt att ansöka om ett certifikat i enlighet med bestämmelserna i kapitel III för samma typ av luftfartsverksamhet.

utgår

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de organisationer som avses i första och andra stycket framställer en sådan begäran ska de underrätta de nationella behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Om en organisation framställer en sådan begäran ska den underrätta den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om byrån anser att den såsom begärts på ett effektivt sätt kan utöva sitt ansvar för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i överensstämmelse med denna förordning och de delegerade akter som antagits på grundval av denna förordning, ska den tillsammans med den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, beroende på vad som är tillämpligt, inrätta en övergångsplan som säkerställer att detta ansvar överförs i god ordning. De organisationer som begärde överföringen ska rådfrågas om överföringsplanen innan den färdigställs.

Om byrån anser att den såsom begärts på ett effektivt sätt kan utöva de relevanta uppgifterna i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i överensstämmelse med denna förordning och de delegerade akter som antagits på grundval av denna förordning, samt visar att den har de resurser som krävs, ska den tillsammans med den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, beroende på vad som är tillämpligt, inrätta en övergångsplan som säkerställer att de uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad som omfattas av begäran, inklusive tillhörande register och dokumentation, överförs i god ordning. De organisationer som begärde överföringen ska rådfrågas om överföringsplanen innan den färdigställs.

 

Planen ska innehålla en tydlig angivelse av vilket ansvar på myndighetsnivå som ska överföras och vilket ansvar på statlig nivå som ska ligga kvar hos den överförande medlemsstaten; planen ska även innehålla praktiska arrangemang för att säkerställa att verksamheten fortsätter utan avbrott, inklusive uppgifter om hur internationella och EU-relaterade skyldigheter ska fullgöras efter överföringen.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån och den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, beroende på vilket som är tillämpligt, ska se till att överföringen av ansvaret sker i enlighet med överföringsplanen.

Byrån och den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna, beroende på vilket som är tillämpligt, ska se till att överföringen av uppgifterna sker i enlighet med överföringsplanen.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid överföring av ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska byrån bli den behöriga myndigheten vad gäller det överförda ansvaret, och den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna ska befrias från detta ansvar. I samband med byråns utövande av detta ansvar ska bestämmelserna i kapitlen IV och V gälla.

3.  Vid överföring av uppgifter enligt punkterna 1 och 2 ska byrån bli den behöriga myndigheten vad gäller de överförda uppgifterna i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad, och den nationella behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna ska befrias från detta ansvar. I samband med byråns utövande av de överförda uppgifterna ska bestämmelserna i kapitlen IV och V gälla.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Nivån på tillsyn och kontroll av efterlevnad i fråga om de organisationer som begär att byrån ska utöva detta ansvar ska inte under några omständigheter vara lägre än den nivå som användes inom de behöriga nationella myndigheter som ursprungligen var ansvariga.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bestämmelserna i artikel 53.5 och 53.6 ska i enlighet därmed tillämpas på all överföring av ansvar enligt denna artikel.

4.  Bestämmelserna i artikel 53.5 och 53.6 ska i enlighet därmed tillämpas på all överföring av uppgifter enligt denna artikel.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om en organisation har begärt, i enlighet med punkt 1, att byrån ska agera som ansvarig behörig myndighet och denna begäran har godkänts får den berörda organisationen när som helst återkalla sitt beslut genom att begära att den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe på nytt blir ansvarig för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad. I så fall ska bestämmelserna i punkterna 1–4 gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 55 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mekanism för brådskande tillsyn

Obligatorisk nödhjälpsmekanism

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska för en medlemsstat rekommendera en överföring av ansvar i enlighet med artikel 53, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

1.  Byrån ska för en medlemsstat rekommendera inrättandet av en nödhjälpsmekanism i enlighet med artikel 53, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den berörda medlemsstaten antingen inte har gett verkan åt byråns rekommendation eller åtgärdat bristerna inom tre månader från datumet för denna rekommendation, får kommissionen, om den anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda, besluta att ansvaret för de berörda uppgifterna i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad tillfälligt ska överföras till byrån. Detta ska ske genom genomförandeakter som ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på flygsäkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 116.4.

2.  Om den berörda medlemsstaten antingen inte har gett verkan åt byråns rekommendation eller åtgärdat bristerna inom tre månader från datumet för denna rekommendation, ska kommissionen, om den anser att den uppkomna situationen äventyrar säkerheten inom den civila luftfarten, anta genomförandeakter som tillfälligt utser byrån till behörig myndighet med ansvar för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på flygsäkerhet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 116.4.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska anta de genomförandeakter som avses i punkt 2 först när alla möjligheter att avhjälpa de iakttagna bristerna som avses i artikel 73 har uttömts och om andra metoder för att avhjälpa bristerna, inklusive de åtgärder som avses i artikel 56 och i förordning (EG) nr 2111/2005, skulle vara oproportionerliga eller otillräckliga.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Från det datum då det genomförandebeslut som avses i punkt 2 får verkan, ska byrån regelbundet bedöma huruvida villkoret i punkt 1 c fortsätter att vara uppfyllt. Om byrån anser att villkoret inte längre är uppfyllt, ska den utfärda en rekommendation till kommissionen om att häva den tillfälliga överföringen av ansvar.

3.  Från det datum då de genomförandeakter som avses i punkt 2 får verkan, ska byrån regelbundet, vilket fastställs i samråd med den berörda medlemsstaten, bedöma huruvida villkoret i punkt 1 c fortsätter att vara uppfyllt. Om byrån anser att villkoret inte längre är uppfyllt, ska den utfärda en rekommendation till kommissionen om att upphöra med den obligatoriska hjälpen med att utöva detta ansvar.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När kommissionen, med hänsyn till denna rekommendation, anser att villkoret i punkt 1 c inte längre är uppfyllt ska den besluta att den tillfälliga överföringen av ansvar till byrån ska upphöra.

När kommissionen, med hänsyn till denna rekommendation, anser att villkoret i punkt 1 c inte längre är uppfyllt ska den besluta att upphöra medden tillfälliga hjälpen med att utöva detta ansvar.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid överföring av ansvar enligt punkt 2 ska byrån bli den behöriga myndigheten vad gäller det överförda ansvaret, och den berörda medlemsstaten ska befrias från detta ansvar. I samband med byråns utövande av detta ansvar ska bestämmelserna i kapitlen IV och V gälla.

5.  Vid den utnämning som avses i punkt 2 ska byrån bli den behöriga myndigheten vad gäller de berörda uppgifterna för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad, och den nationella behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska befrias från detta ansvar. I samband med byråns utövande av det ansvar som överförts till följd av denna utnämning ska bestämmelserna i kapitlen IV och V gälla.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När byrån tillfälligt agerar som behörig myndighet i enlighet med denna artikel ska byrån ge nödvändigt tekniskt stöd till den berörda medlemsstaten, så att medlemsstaten kan få stöd i arbetet med att så snabbt som möjligt avhjälpa de fastställda bristerna. När byrån genomför utredningar i enlighet med artikel 71 ska den i största möjliga utsträckning använda sig av tillgänglig expertis och övrig personal i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 57 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de delegerade akter som antagits på grundval av artiklarna 18.1 l, 25.1 f och 44.1 e.

(b)  de delegerade akter som antagits på grundval av punkt 1a, som ska säkerställa en säkerhetsnivå likvärdig med den som fastställs genom denna förordning och ska innehålla upplysningar om förfaranden och villkor för att skapa och upprätthålla det nödvändiga förtroendet för tredjeländers regleringssystem.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 57 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att skapa och upprätthålla förtroendet för tredjeländers regleringssystem i enlighet med led b ska byrån ha rätt att utföra nödvändiga tekniska bedömningar och utvärderingar av tredjeländers lagstiftning och av utländska luftfartsmyndigheter. I syfte att utföra sådana bedömningar och utvärderingar får byrån upprätta samarbetsavtal enligt artikel 77.2.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 57 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 117 med avseende på fastställande av närmare bestämmelser om godkännande av certifikat och annan dokumentation som styrker efterlevnaden av regler för civil luftfart som har utfärdades i enlighet med lagstiftningen i ett tredjeland.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån och de nationella behöriga myndigheterna får delegera sina uppgifter i samband med certifiering och tillsyn enligt denna förordning till behöriga organ som har ackrediterats och anses uppfylla kriterierna i bilaga VI. Byrån och de nationella behöriga myndigheter som utnyttjar de behöriga organen ska inrätta ett system för denna ackreditering och för bedömning av om behöriga organ uppfyller dessa kriterier, både vid ackrediteringstidpunkten och kontinuerligt därefter.

Byrån och de nationella behöriga myndigheterna får delegera sina uppgifter i samband med certifiering och tillsyn enligt denna förordning till behöriga organ som har ackrediterats och anses uppfylla kriterierna i bilaga VI och som har ackrediterats i enlighet med artikel 51.10 ha. Byrån och de nationella behöriga myndigheter som utnyttjar de behöriga organen ska inrätta ett system för denna ackreditering och för bedömning av om behöriga organ uppfyller dessa kriterier, både vid ackrediteringstidpunkten och kontinuerligt därefter.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om varaktigheten av de åtgärder som avses i punkt 1 är längre än åtta månader i följd eller om en medlemsstat har vidtagit samma åtgärder repetitivt och deras sammanlagda varaktighet överstiger åtta månader, ska byrån bedöma huruvida villkoren i punkt 1 har uppfyllts och inom tre månader från dagen för mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 utfärda en rekommendation till kommissionen om resultatet av denna bedömning. Byrån ska inkludera denna rekommendation i den databas som inrättats enligt artikel 63.

Vid mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 ska byrån utan onödigt dröjsmål bedöma huruvida villkoren i punkt 1 har uppfyllts.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om byrån anser att villkoren har uppfyllts ska den, utan onödigt dröjsmål, bedöma om det problem som medlemsstaten fastställt kan lösas genom att byrån fattar de beslut som avses i första stycket i artikel 65.4, och därmed undanröja behovet av de åtgärder som medlemsstaten vidtagit. Om byrån anser att den kan lösa problemet på detta sätt ska den fatta ett lämpligt beslut om detta. Om byrån anser att problemet inte kan lösas på detta sätt ska den rekommendera kommissionen att ändra delegerade akter eller genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning på det sätt som den anser nödvändigt mot bakgrund av tillämpningen av punkt 1.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen anser att dessa villkor inte har uppfyllts ska den, utan onödigt dröjsmål, utfärda en rekommendation till kommissionen om resultatet av denna bedömning. Byrån ska inkludera denna rekommendation i den databas som inrättats enligt artikel 63.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall ska kommissionen, med beaktande av denna rekommendation, bedöma om dessa villkor har uppfyllts. Om kommissionen anser att dessa villkor inte har uppfyllts eller om den avviker från resultatet av byråns bedömning, ska den inom tre månader från dagen för mottagandet av denna rekommendation anta ett genomförandebeslut om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63.

utgår

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska omedelbart avsluta de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 efter anmälan av detta genomförandebeslut.

utgår

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 ska byrån, utan onödigt dröjsmål, även bedöma om de problem som medlemsstaten har konstaterat kan hanteras av byrån genom att den fattar de beslut som avses i artikel 65.4 första stycket, så att de åtgärder som medlemsstaten vidtar inte längre är nödvändiga. Om byrån anser att problemet kan lösas på detta sätt ska den fatta ett lämpligt beslut om detta. Om byrån anser att problemet inte kan lösas på detta sätt ska den utfärda en rekommendation till kommissionen vad gäller en sådan ändring av de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning som den anser vara nödvändig mot bakgrund av tillämpningen av punkt 1.

3.  Kommissionen ska, med beaktande av byråns rekommendation, bedöma om villkoren har uppfyllts.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om kommissionen anser att dessa villkor inte har uppfyllts eller om den önskar avvika från resultatet av byråns bedömning, ska den inom en månad från dagen för mottagandet av denna rekommendation anta genomförandeakter med dess slutsatser om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63.

 

När kommissionen har underrättat den berörda medlemsstaten om dessa genomförandeakter ska den omedelbart avsluta de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En godtagbar nivå av säkerhet och miljöskydd och överensstämmelse med de tillämpliga grundläggande kraven säkerställs, vid behov genom tillämpning av kompenserande åtgärder.

(b)  En hög och enhetlig nivå av säkerhet och miljöskydd och överensstämmelse med de tillämpliga grundläggande kraven säkerställs, vid behov genom tillämpning av kompenserande åtgärder.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om varaktigheten av de åtgärder som avses i punkt 1 överstiger åtta månader i följd eller om en medlemsstat har beviljat samma åtgärder repetitivt och deras sammanlagda varaktighet överstiger åtta månader, ska byrån bedöma huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda och, inom tre månader från dagen för mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1, utfärda en rekommendation till kommissionen om resultatet av denna bedömning. Byrån ska inkludera denna rekommendation i den databas som inrättats enligt artikel 63.

Om varaktigheten av de åtgärder som avses i punkt 1 överstiger två månader i följd eller om en medlemsstat har beviljat samma åtgärder repetitivt och deras sammanlagda varaktighet överstiger två månader, ska byrån bedöma huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda och, inom en månad från dagen för mottagandet av den sista anmälan som avses i punkt 1, utfärda en rekommendation till kommissionen om resultatet av denna bedömning. Byrån ska inkludera denna rekommendation i den databas som inrättats enligt artikel 63.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall ska kommissionen, med beaktande av denna rekommendation, bedöma om dessa villkor är uppfyllda. Om kommissionen anser att dessa villkor inte har uppfyllts eller om den avviker från resultatet av byråns bedömning, ska den inom tre månader från dagen för mottagandet av denna rekommendation anta ett genomförandebeslut om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63.

I detta fall ska kommissionen, med beaktande av denna rekommendation, bedöma om dessa villkor är uppfyllda. Om kommissionen anser att dessa villkor inte har uppfyllts eller om den avviker från resultatet av byråns bedömning, ska den inom en månad från dagen för mottagandet av denna rekommendation anta genomförandeakter om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat anser att överensstämmelsen med de tillämpliga grundläggande kraven i bilagorna kan påvisas med andra medel än dem som fastställs i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, och att dessa medel medför betydande fördelar vad gäller säkerheten inom den civila luftfarten eller effektiviteten för de personer som omfattas av denna förordning eller för de berörda myndigheterna, får den till kommissionen och byrån, via den databas som inrättats enligt artikel 63, inge en motiverad begäran om ändring av den delegerade akten eller genomförandeakten för att möjliggöra användning av dessa andra medel.

Om en medlemsstat anser att överensstämmelsen med de tillämpliga grundläggande kraven i bilagorna kan påvisas med andra medel än dem som fastställs i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, och att dessa medel medför betydande fördelar vad gäller säkerheten inom den civila luftfarten, får den till kommissionen och byrån, via den databas som inrättats enligt artikel 63, inge en motiverad begäran om ändring av de berörda delegerade akterna eller genomförandeakterna för att möjliggöra användning av dessa andra medel, som ska innehålla de skäl som visar ett behov av dessa medel samt de villkor som fastställts för att säkerställa att en likvärdig säkerhetsnivå uppnås.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall ska byrån utan onödigt dröjsmål utfärda en rekommendation till kommissionen om huruvida medlemsstatens begäran uppfyller villkoren i första stycket.

I detta fall ska byrån inom tre månader från den dag då begäran mottas utfärda en rekommendation till kommissionen om huruvida medlemsstatens begäran uppfyller villkoren i första stycket.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska på unionsnivå samordna insamling, utbyte och analys av information om frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. För detta ändamål får byrån ingå administrativa överenskommelser med fysiska och juridiska personer som omfattas av denna förordning, eller med sammanslutningar av sådana personer, om insamling, utbyte och analys av information.

2.  Byrån ska på unionsnivå samordna insamling, utbyte och analys av information om frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, inbegripet, då ett flygplan befinner sig i en nödsituation, erhållna färdplandata och talinspelningar från cockpit som laddas ner till en databas på marken i realtid. För detta ändamål får byrån ingå administrativa överenskommelser med fysiska och juridiska personer som omfattas av denna förordning, eller med sammanslutningar av sådana personer, om insamling, utbyte och analys av information. Arrangemangen bör, i så stor utsträckning som möjligt, använda sig av befintliga kanaler, inte införa ytterligare anmälningsplikter, undvika ytterligare administrativa bördor och ta hänsyn till behovet av uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På begäran av kommissionen ska byrån analysera brådskande och viktiga frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. I förekommande fall ska de nationella behöriga myndigheterna samarbeta med byrån för att genomföra en sådan analys.

3.  På begäran av kommissionen ska byrån analysera brådskande och viktiga frågor som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. De nationella behöriga myndigheterna ska samarbeta med byrån för att genomföra en sådan analys.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I syfte att informera allmänheten om den övergripande nivån på säkerheten inom den civila luftfarten i unionen ska byrån årligen offentliggöra en säkerhetsöversyn. Denna översyn ska innehålla en analys av den allmänna säkerhetssituationen i en ordalydelse som är enkel och lättförståelig och innehålla uppgifter om eventuella förhöjda säkerhetsrisker.

6.  I syfte att informera allmänheten om den övergripande nivån på säkerheten inom den civila luftfarten i unionen ska byrån årligen, och vid behov, under särskilda omständigheter, offentliggöra en säkerhetsöversyn. Denna översyn ska innehålla en analys av den allmänna säkerhetssituationen i en ordalydelse som är enkel och lättförståelig och innehålla uppgifter om eventuella förhöjda säkerhetsrisker.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anställda och kontraktsanställda som lämnar information med stöd av denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning får inte bli föremål för efterräkningar från sin arbetsgivares sida eller från den organisation till vilken de tillhandahåller tjänster, på grundval av de uppgifter som lämnats.

Medlemsstaterna ska säkerställa att anställda och kontraktsanställda som lämnar information med stöd av denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning inte blir föremål för efterräkningar från sin arbetsgivares sida eller från den organisation till vilken de tillhandahåller tjänster, på grundval av de uppgifter som lämnats.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Certifikat som utfärdats och deklarationer som mottagits av byrån och av nationella behöriga myndigheter i enlighet med bestämmelserna i kapitel III och artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 och 70.

(a)  Certifikat som utfärdats och deklarationer som mottagits av byrån och av nationella behöriga myndigheter i enlighet med bestämmelserna i kapitel III och artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 och 70.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma)  Upplysningar om allmänflyg inom unionen, inbegripet antalet registrerade luftfartyg och antalet flygcertifikat som utfärdats samt tillhörande tillstånd.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(mb)  Byråns rekommendationer och bindande direktiv som rör flygningar över konfliktområden och som har utfärdats i enlighet med artikel 76.3.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

EUROPEISKA UNIONENS LUFTFARTSBYRÅ

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 64 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Härmed inrättas Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

1.  Härmed inrättas Europeiska unionens luftfartsbyrå.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  främja Europeiska unionens flygnormer och flygbestämmelser på internationell nivå genom att upprätta lämpligt samarbete med tredjeländer och internationella organisationer,

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  samarbeta med unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer inom områden där deras verksamhet rör tekniska aspekter av civil luftfart.

(i)  samarbeta med unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer inom områden där deras verksamhet rör tekniska aspekter av civil luftfart; i dessa fall ska kostnaderna för denna verksamhet inte uppbäras av byrån.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 65 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska på begäran bistå kommissionen i utarbetandet av förslag till ändringar av denna förordning och i utarbetandet av delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. De handlingar som byrån lämnar till kommissionen för dessa ändamål ska lämnas i form av yttranden.

1.  Byrån ska på begäran från kommissionen eller från en juridisk eller fysisk person som omfattas av denna förordning bistå kommissionen i utarbetandet av förslag till ändringar av denna förordning och i utarbetandet av delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. Dessa förslag ska om möjligt fastställa krav som främst är inriktade på de mål som ska uppnås, samtidigt som de tillåter olika sätt att nå dessa mål. De handlingar som byrån lämnar till kommissionen för dessa ändamål ska lämnas i form av yttranden.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska fatta lämpliga beslut angående tillämpningen av artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 och 73.

Byrån ska fatta lämpliga beslut angående tillämpningen av artiklarna 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 och 73.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får bevilja undantag för varje fysisk eller juridisk person till vilken den har utfärdat ett certifikat i de situationer och på de villkor som föreskrivs i artikel 60.1. I detta fall ska byrån omedelbart till kommissionen och medlemsstaterna, via den databas som inrättats enligt artikel 63, anmäla de undantag som beviljats, skälen för att de har beviljats och, i tillämpliga fall, de nödvändiga kompenserande åtgärder som vidtagits. Om varaktigheten av ett undantag överstiger åtta månader i följd eller om byrån har beviljats samma undantag repetitivt och deras sammanlagda varaktighet överstiger åtta månader, ska kommissionen bedöma huruvida dessa villkor är uppfyllda, och om den anser att så inte är fallet ska den anta ett genomförandebeslut om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63. Byrån ska återkalla undantaget omedelbart efter anmälan av detta genomförandebeslut .

Byrån får bevilja undantag för varje fysisk eller juridisk person till vilken den har utfärdat ett certifikat i de situationer och på de villkor som föreskrivs i artikel 60.1.

 

När dessa undantag överstiger byråns särskilda befogenheter enligt artikel 66.1 och 66.2 a ska byrån omedelbart till kommissionen och medlemsstaterna, via den databas som inrättats enligt artikel 63, anmäla de undantag som beviljats, skälen för att de har beviljats och, i tillämpliga fall, de nödvändiga kompenserande åtgärder som vidtagits.

 

Om varaktigheten av ett undantag överstiger två månader i följd eller om byrån har beviljats samma undantag repetitivt och deras sammanlagda varaktighet överstiger två månader, ska kommissionen dessutom bedöma huruvida dessa villkor är uppfyllda, och om den anser att så inte är fallet ska den anta genomförandeakter med dess slutsatser om detta, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och införas i den databas som inrättats enligt artikel 63.

 

Byrån ska återkalla undantaget omedelbart efter anmälan av dessa genomförandeakter.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Byrån ska utfärda lämpliga bindande direktiv angående tillämpningen av artikel 68.2 ba.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Byrån ska utan onödigt dröjsmål reagera på ett akut säkerhetsproblem som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning genom att fastställa korrigerande åtgärder som ska vidtas av nationella behöriga myndigheter och juridiska och fysiska personer som omfattas av denna förordning och genom att sprida därmed sammanhängande information till dessa nationella behöriga myndigheter och personer, inbegripet direktiv och rekommendationer, om detta är nödvändigt för att skydda de mål som anges i artikel 1.

6.  Byrån ska utan onödigt dröjsmål reagera på ett akut säkerhetsproblem som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning och ligger inom byråns ansvarsområde genom att fastställa korrigerande åtgärder som ska vidtas av nationella behöriga myndigheter och juridiska och fysiska personer som omfattas av denna förordning för att skydda de mål som anges i artikel 1. Byrån ska sprida information om de korrigerande åtgärderna till dessa nationella behöriga myndigheter och till de personer för vilka den är behörig myndighet.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller produkter, delar och utrustning som inte är fast installerad som avses i artikel 2.1 a och 2.1 b i ska byrån, i tillämpliga fall och på det sätt som anges i Chicagokonventionen eller dess bilagor, på medlemsstaternas vägnar utföra konstruktions-, tillverknings- eller registreringsstatens funktioner och uppgifter, när dessa funktioner och uppgifter avser godkännande av typkonstruktion och obligatorisk information om fortsatt luftvärdighet. Den ska därför särskilt

1.  När det gäller produkter, delar och utrustning som inte är fast installerad som avses i artikel 2.1 a ska byrån, i tillämpliga fall och på det sätt som anges i Chicagokonventionen eller dess bilagor, på medlemsstaternas vägnar utföra konstruktions-, tillverknings- eller registreringsstatens funktioner och uppgifter, när dessa funktioner och uppgifter avser godkännande av typkonstruktion och obligatorisk information om fortsatt luftvärdighet. Den ska därför särskilt

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på typcertifikat, begränsade typcertifikat, certifikat över ändringar, inklusive kompletterande typcertifikat och godkännanden av underlag för reparationer för konstruktion av produkter i enlighet med artiklarna 11 och 17.1 b,

(f)  ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på typcertifikat, begränsade typcertifikat, certifikat över ändringar, inklusive kompletterande typcertifikat och godkännanden av underlag för reparationer för konstruktion av produkter i enlighet med artiklarna 11 och 17.1 b,

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på certifikat för konstruktion av delar och utrustning som inte är fast installerad enlighet med artiklarna 12 och 13,

(g)  ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på certifikat för konstruktion av delar och utrustning som inte är fast installerad enlighet med artiklarna 12 och 13,

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  säkerställa fortsatta luftvärdighetsfunktioner avseende konstruktionen av produkter, delar och icke fast installerad utrustning som den har certifierat och som den utövar tillsyn över, och även reagera utan onödigt dröjsmål när ett flygsäkerhets- eller luftfartsskyddsrelaterat problem uppstår samt utfärda och sprida tillämplig obligatorisk information.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på

2.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 67 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 när det gäller godkännanden av organisationer för utbildning av piloter och kabinbesättningar och flygmedicinska centrum som anges i artikel 22, om dessa organisationer och centrum har sitt huvudsakliga verksamhetsställe utanför det territorium som en medlemsstat är ansvarig för enligt Chicagokonventionen.

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 när det gäller godkännanden av organisationer för utbildning av piloter och kabinbesättningar och flygmedicinska centrum som anges i artikel 22, om dessa organisationer och centrum har sitt huvudsakliga verksamhetsställe utanför det territorium som en medlemsstat är ansvarig för enligt Chicagokonventionen.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på certifikat för utbildningshjälpmedel för flygsimulering i enlighet med artikel 23 i vart och ett av följande fall:

2.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på certifikat för utbildningshjälpmedel för flygsimulering i enlighet med artikel 23 i vart och ett av följande fall:

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 67a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Article 67a

 

Säkerhetskritisk flygplatsutrustning

 

När det gäller säkerhetskritisk flygplatsutrustning enligt artikel 31 ska byrån

 

(a)   fastställa och tillkännage för den sökande de detaljerade specifikationer för den säkerhetskritiska flygplatsutrustningen som ska certifieras i enlighet med artikel 31,

 

(b)   ansvara för arbetsuppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på certifikat för, och deklarationer utfärdade med avseende på, säkerhetskritisk flygplatsutrustning i enlighet med artikel 31.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 67b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Article 67b

 

Drifttillstånd för luftfartsoperatörer

 

Byrån ska, där så är tillämpligt och i enlighet med vad som fastställs i Chicagokonventionen eller dess bilagor, på medlemsstaternas vägnar utföra de funktioner och uppgifter som tillfaller operatörens hemstat när det gäller luftfartsoperatörer som avses i artikel 27.1 som utför kommersiella lufttransporter

 

(a)   mellan flygplatser inom olika medlemsstaters territorium, eller

 

(b)   som inbegriper en flygplats utanför en medlemsstats territorium.

 

I detta syfte ska byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på dessa operatörer.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  certifikaten för och de deklarationer som avgetts av de organisationer som avses i artikel 37, om dessa organisationer arbetar med konstruktion, tillverkning eller underhåll av alleuropeiska system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster,

(c)  certifikaten för och de deklarationer som avgetts av de organisationer som avses i artikel 37, om dessa organisationer arbetar med konstruktion, tillverkning eller underhåll av alleuropeiska system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av,

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  de deklarationer som avgetts av leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster till vilka byrån har utfärdat ett certifikat i enlighet med leden a och b för system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som sätts i drift av dessa leverantörer i enlighet med artikel 38.1.

(d)  de deklarationer som avgetts av leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster till vilka byrån har utfärdat ett certifikat i enlighet med leden a och b för system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som säkerheten eller driftskompatibiliteten är beroende av och som sätts i drift av dessa leverantörer i enlighet med artikel 38.1.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 39 föreskriver det, ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på certifikat för och deklarationer som avgetts med avseende på system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som är viktiga för säkerhet och driftskompatibilitet i enlighet med artikel 38.2.

(b)  om de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 39 föreskriver det, ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på certifikat för och deklarationer som avgetts med avseende på system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som är viktiga för säkerhet och driftskompatibilitet i enlighet med artikel 38.2.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I syfte att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster i det gemensamma europeiska luftrummet ska byrån, i nära samarbete med nätverksförvaltaren, utfärda bindande direktiv i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 39.1 a.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 när det gäller certifikat för organisationer för de organisationer för flygledarutbildning som anges i artikel 42, om dessa organisationer har sitt huvudsakliga verksamhetsställe utanför det territorium som en medlemsstat är ansvarigt för enligt Chicagokonventionen, och, i förekommande fall, deras personal.

Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 när det gäller certifikat för organisationer för de organisationer för flygledarutbildning som anges i artikel 42, om dessa organisationer har sitt huvudsakliga verksamhetsställe utanför det territorium som en medlemsstat är ansvarigt för enligt Chicagokonventionen, och, i förekommande fall, deras personal.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.3 med avseende på tillstånd för sådan verksamhet som avses i artikel 49.1 och 49.2 och de deklarationer som avgetts av de operatörer som avses i artikel 49.2, om inte en medlemsstat utför operatörsstatens funktioner och uppgifter för de berörda operatörerna.

1.  Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 51.2 med avseende på tillstånd för sådan verksamhet som avses i artikel 49.1 och 49.2 och de deklarationer som avgetts av de operatörer som avses i artikel 49.2, om inte en medlemsstat utför operatörsstatens funktioner och uppgifter för de berörda operatörerna.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska på begäran bistå kommissionen i genomförandet av förordning (EG) nr 2111/2005 genom att utföra de nödvändiga bedömningarna, inklusive besök på plats, av operatörer från tredjeland och myndigheter med ansvar för tillsynen över dessa. Den ska tillhandahålla kommissionen resultaten av dessa bedömningar, med lämpliga rekommendationer.

3.  Byrån ska på begäran bistå kommissionen i genomförandet av förordning (EG) nr 2111/2005 genom att utföra alla nödvändiga säkerhetsbedömningar, inklusive besök på plats, av operatörer från tredjeland och myndigheter med ansvar för tillsynen över dessa. Den ska tillhandahålla kommissionen resultaten av dessa bedömningar, med lämpliga rekommendationer.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får, på begäran av byrån, ålägga en fysisk eller juridisk person till vilken det har utfärdat ett certifikat eller som har avgett en deklaration till byrån i enlighet med denna förordning, antingen det ena eller båda av följande:

1.  Kommissionen ska, på begäran av byrån, ålägga en fysisk eller juridisk person till vilken det har utfärdat ett certifikat eller som har avgett en deklaration till byrån i enlighet med denna förordning, antingen det ena eller båda av följande:

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bötesbeloppet får inte överstiga 4 procent av den juridiska eller fysiska personens årsinkomst eller årsomsättning. Vitesbeloppet får inte överstiga 2,5 procent av den berörda juridiska eller fysiska personens genomsnittliga dagsinkomst eller dagsomsättning.

Bötesbeloppet får inte överstiga 4 procent av den årsinkomst eller årsomsättning som den juridiska eller fysiska personen har uppnått genom verksamheter kopplade till överträdelsen. Vitesbeloppet får inte överstiga 2,5 procent av den berörda fysiska eller juridiska personens genomsnittliga dagsinkomst eller dagsomsättning.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska endast ålägga böter och viten enligt punkt 1 när andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning och i delegerade akter som antagits på grundval av denna förordning för att hantera sådana överträdelser är otillräckliga eller oproportionerliga.

3.  Kommissionen ska endast ålägga böter och viten enligt punkt 1 när sådana överträdelser som avses i punkt 1 påverkar upprätthållandet av säkerhet eller miljöskyddet och när andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning och i delegerade akter som antagits på grundval av denna förordning för att hantera sådana överträdelser har visat sig vara otillräckliga eller oproportionerliga.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  undersöka, kopiera eller göra utdrag ur alla handlingar, uppgifter eller data som innehas av eller är tillgängliga för dessa myndigheter och personer, oavsett i vilken form uppgifterna i fråga lagras.

(d)  undersöka, kopiera eller göra utdrag ur alla handlingar, uppgifter eller data som är relevanta för den inspektion eller övervakning som genomförs och som innehas av eller är tillgängliga för dessa myndigheter och personer, oavsett i vilken form uppgifterna i fråga lagras.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Byrån ska offentliggöra sammanfattande information om varje enskild medlemsstats tillämpning av bestämmelserna i denna förordning och av de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning. Den ska ta med denna information i den årliga säkerhetsöversyn som avses i artikel 61.6.

7.  Byrån ska offentliggöra sammanfattande information om varje enskild medlemsstats tillämpning av bestämmelserna i denna förordning och av de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av denna förordning, inbegripet en sammanfattning av resultaten av de inspektioner som byrån har genomfört. Den ska ta med denna information i den årliga säkerhetsöversyn som avses i artikel 61.6.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 73a

 

Gemensam certifierings- och tillsynskultur

 

Byrån ska ta en aktiv del i att bygga upp en gemensam certifierings- och tillsynskultur och konsekvent myndighetspraxis, i syfte att säkerställa att målen i artikel 1 uppfylls. I detta syfte, och med hänsyn till resultaten av sin övervakning, ska byrån åtminstone

 

(a)   inrätta ett system för sakkunnigbedömningar utförda av behöriga myndigheter i avsikt att främja kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte,

 

(b)   bidra med nödvändig samordning för personalutbyte mellan nationella myndigheter,

 

(c)   samråda med alla berörda aktörer i den utsträckning som krävs om de framsteg som görs genom övervakning.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen med att identifiera centrala forskningsteman inom området civil luftfart för att bidra till att säkerställa enhetlighet och samordning mellan offentligt finansierad forskning och utveckling och politikområden som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

1.  Byrån ska bistå kommissionen med att fastställa prioriterade forskningsteman för att bidra till fortgående framsteg inom flygsäkerhet och luftfartsskydd och underlätta fri rörlighet för varor och personer samt förbättra EU:s luftfartsindustris konkurrenskraft. Byrån ska dessutom bistå medlemsstaterna och kommissionen med att identifiera centrala forskningsteman inom området civil luftfart, bland annat i fråga om säkerhet, skydd och klimat- och miljöskydd, för att bidra till att säkerställa enhetlighet och samordning mellan offentligt finansierad forskning och utveckling och politikområden som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De åtgärder som byrån vidtar vad gäller utsläpp och buller, vid certifiering av produkters konstruktion i enlighet med artikel 11, ska syfta till att förhindra betydande skadliga effekter på miljö och människors hälsa orsakade av den civila luftfartsverksamheten i fråga.

1.  De åtgärder som byrån vidtar vad gäller utsläpp och buller från luftfart med civila luftfartyg, vid certifiering av produkters konstruktion i enlighet med artikel 11 och inom ramen för internationella standarder och rekommenderad praxis, ska syfta till att förhindra påvisat betydande skadliga effekter på klimat, miljö och människors hälsa orsakade av den civila luftfartsverksamheten i fråga, med vederbörlig hänsyn tagen till miljöfördelar, teknisk genomförbarhet och ekonomisk kapacitet.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna, kommissionen, byrån och unionens andra institutioner, organ, kontor och byråer ska, inom sina respektive behörighetsområden, samarbeta om miljöfrågor, inbegripet dem som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200621 i syfte att säkerställa att det ömsesidiga beroendet mellan miljöskydd, människors hälsa och andra tekniska områden inom civil luftfart beaktas.

2.  Medlemsstaterna, kommissionen, byrån och unionens andra institutioner, organ, kontor och byråer ska, inom sina respektive behörighetsområden, samarbeta om miljöfrågor, inbegripet dem som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200621, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG21a och i Reachförordningen i syfte att säkerställa att det ömsesidiga beroendet mellan klimat- och miljöskydd, människors hälsa och andra tekniska områden inom civil luftfart beaktas och att vederbörlig hänsyn tas till miljöfördelar, teknisk genomförbarhet och ekonomisk kapacitet liksom ramen med internationella standarder och rekommenderad praxis.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

21a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska bistå kommissionen vid fastställande och samordning av miljöskyddsstrategier och miljöskyddsåtgärder inom den civila luftfarten, särskilt genom studier, simuleringar och teknisk rådgivning.

3.  Byrån ska bistå kommissionen vid fastställande och samordning av miljöskyddsstrategier och miljöskyddsåtgärder inom den civila luftfarten, särskilt genom studier, simuleringar och teknisk rådgivning på områden där det finns ett samband mellan miljöskydd, människors hälsa och andra tekniska områden inom den civila luftfarten.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att informera berörda parter och allmänheten ska byrån vart tredje år offentliggöra en miljöutredning, som ska ge en objektiv bild av situationen för miljöskyddet med avseende på den civila luftfarten i unionen.

4.  För att informera berörda parter och allmänheten ska byrån åtminstone vart tredje år offentliggöra en miljöutredning, som ska ge en objektiv bild av situationen för miljöskyddet med avseende på den civila luftfarten i unionen. När den utredningen görs ska byrån främst använda information som unionens institutioner och organ redan har tillgång till samt offentligt tillgänglig information. Byrån ska också utfärda rekommendationer i syfte att uppnå en högre nivå av miljöskyddsresultat i enlighet med internationella standarder och rekommenderad praxis. Byrån ska dessutom utfärda rekommendationer i syfte att undvika luckor och överlappning i systemet genom att säkerställa fastställande, planering, samordning och konsekvens mellan de olika EU-åtgärder som behövs på det här området.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 76 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Luftfartsskydd

Ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet och luftfartsskydd inom civil luftfart

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna, kommissionen och byrån ska samarbeta i säkerhetsfrågor med anknytning till civil luftfart, inbegripet it-skydd, i syfte att säkerställa att det ömsesidiga beroendet mellan flygsäkerhet och luftfartsskydd inom civil luftfart beaktas.

1.  Byrån, medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta i säkerhetsfrågor med anknytning till civil luftfart, inbegripet it-skydd, där ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet och luftfartsskydd inom civil luftfart finns.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska på begäran ge kommissionen tekniskt stöd i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/200822, inbegripet vid utförandet av säkerhetsinspektioner och vid utarbetandet av de åtgärder som ska antas enligt den förordningen.

2.  Där ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet och luftfartsskydd inom civil luftfart finns ska byrån ska på begäran ge kommissionen tekniskt stöd i samband med genomförandet av relevanta bestämmelser i EU-rätten, inbegripet vid utförandet av säkerhetsinspektioner beträffande säkerhetssystem för luftfartyg, flygplatser och flygledningstjänst samt vid utarbetandet av de åtgärder som ska antas enligt den förordningen.

__________________

 

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).

 

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att skydda den civila luftfarten mot olagliga ingrepp får byrån vidta nödvändiga åtgärder enligt artiklarna 65.6 och 66.1 i. Innan byrån vidtar sådana åtgärder ska den inhämta kommissionens samtycke och samråda med medlemsstaterna.

3.  För att bidra till att skydda den civila luftfarten mot olagliga ingrepp ska byrån, där så krävs, utan onödigt dröjsmål reagera på ett akut problem som är av gemensamt intresse för medlemsstaterna, där det finns ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet och luftfartsskydd och där det akuta problemet omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

I detta syfte kan byrån

 

(a)   vidta nödvändiga åtgärder enligt artikel 66.1 i för att hantera sårbarheter inom luftfartygsdesign,

 

(b)   fastställa korrigerande åtgärder som ska vidtas av nationella behöriga myndigheter eller juridiska eller fysiska personer som omfattas av bestämmelserna i denna förordning genom att utfärda bindande direktiv eller rekommendationer och skicka relevant information om detta till dessa myndigheter och personer, när problemet påverkar verksamhet med luftfartyg, inklusive om riskerna för civil luftfart i konfliktområden.

 

Innan byrån vidtar åtgärder enligt leden a och b ska den inhämta kommissionens samtycke och samråda med medlemsstaterna. Byrån ska, där så är möjligt, basera dessa åtgärder på gemensamma riskbedömningar för EU och beakta behovet av snabba insatser i nödfall.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 76a

 

Socioekonomiska faktorer

 

1.  Medlemsstaterna, kommissionen, byrån och andra organ ska samarbeta i syfte att säkerställa att ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet inom civil luftfart och därmed förknippade socioekonomiska faktorer beaktas, bland annat inom regleringsförfaranden samt i syfte att fastställa åtgärder för att förhindra socioekonomiska risker för luftfartssäkerhet där sådana finns.

 

2.  Byrån ska samråda med och involvera relevanta intressenter vid hantering av sådant ömsesidigt beroende.

 

3.   Byrån ska vart tredje år offentliggöra en utredning, som ska ge en objektiv bild av de insatser som gjorts och åtgärder som vidtagits, i synnerhet sådana som avser ömsesidigt beroende mellan flygsäkerhet inom civil luftfart och socioekonomiska faktorer.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska på begäran hjälpa kommissionen att sköta förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i frågor som omfattas av denna förordning. Sådant bistånd ska i synnerhet bidra till en harmonisering av bestämmelserna och ett ömsesidigt erkännande av certifikat.

1.  Byrån ska hjälpa kommissionen att sköta förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer i frågor som omfattas av denna förordning. Sådant bistånd ska i synnerhet bidra till en harmonisering av bestämmelserna och ett ömsesidigt erkännande av certifikat samt främja och skydda den europeiska luftfartsindustrins intressen.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och med internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning. För detta ändamål får byrån, efter förhandsgodkännande från kommissionen, upprätta samarbetsavtal med dessa myndigheter och internationella organisationer.

2.  Byrån får samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och med internationella organisationer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning. För detta ändamål får byrån upprätta samarbetsavtal med dessa myndigheter och internationella organisationer.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina förpliktelser enligt internationella avtal som rör frågor som omfattas av denna förordning, särskilt sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen.

3.  Byrån ska hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina förpliktelser enligt internationella avtal som rör frågor som omfattas av denna förordning, särskilt sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen. Med avseende på detta ska byrån agera som, och beviljas befogenheterna för, en regional tillsynsorganisation för säkerhet inom ramen för Chicagokonventionen.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Där byråns närvaro anses nödvändig för att ge stöd i certifieringsfrågor och andra tekniska frågor, inom ramen för denna förordning, kan byrån, i samråd med kommissionen, inrätta kontor i dessa tredjeländer och regioner.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att främja bästa praxis och enhetlighet vid tillämpningen av denna förordning och de åtgärder som antagits på grundval av denna förordning får byrån tillhandahålla utbildning, bland annat genom externa leverantörer, till nationella behöriga myndigheter, behöriga myndigheter i tredjeländer, internationella organisationer och juridiska och fysiska personer som omfattas av bestämmelserna i denna förordning och till andra berörda parter. Byrån ska i sitt officiella kungörelseorgan ange och offentliggöra de villkor som ska uppfyllas av externa utbildningsanordnare när dessa anlitas av byrån vid tillämpning av denna artikel.

För att främja bästa praxis och enhetlighet vid tillämpningen av denna förordning och åtgärder som antagits på grundval av denna förordning får byrån erkänna utbildningsinstitut, i enlighet med de normer som byrån fastställer, som ska tillhandahålla utbildning till nationella behöriga myndigheter, behöriga myndigheter i tredjeländer, internationella organisationer och juridiska och fysiska personer som omfattas av bestämmelserna i denna förordning och till andra berörda parter.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska på begäran ge tekniskt stöd till kommissionen, om byrån har relevant expertis, vid genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, särskilt genom att

Byrån ska på begäran, och inom sitt ansvarsområde, ge tekniskt stöd till kommissionen, om byrån har relevant expertis, vid genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, särskilt genom att

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  bidra till genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten, inbegripet utveckling och utbyggnad av programmet Single European Sky ATM Research (Sesar).

(c)  bidra till genomförandet av generalplanen för flygledningstjänsten, inbegripet utveckling, certifiering och utbyggnad av programmet Single European Sky ATM Research (Sesar) och dess resultat.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna med deras samtycke och i enlighet med artikel 91.4.

4.  Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna i enlighet med artikel 91.4, eller, där så är lämpligt, i tredjeländer i enlighet med artikel 77.6a.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Fatta alla beslut som avser inrättande av interna strukturer för byrån och, vid behov, ändringar av dessa.

utgår

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på ledamöterna i styrelsen och överklagandenämnden.

(p)  Anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på ledamöterna i styrelsen och överklagandenämnden samt arbets- och expertgruppernas deltagare och annan personal som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna, inbegripet bestämmelser avseende intresseförklaringar och, vid behov, redogörelser för yrkesverksamhet efter det att anställningen upphört.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen ska inrätta ett rådgivande organ som företräder hela skalan av berörda parter som påverkas av det arbete som utförs av byrån, med vilken den ska samråda innan den fattar beslut inom de områden som avses i punkt 2 c, e, f och i. Styrelsen får också besluta att samråda med det rådgivande organet i andra frågor som avses i punkterna 2 och 3. Styrelsen ska under inga omständigheter vara bunden av det rådgivande organets ståndpunkt.

4.  Styrelsen ska inrätta ett rådgivande organ som företräder hela skalan av berörda parter som påverkas av det arbete som utförs av byrån, med vilken den ska samråda innan den fattar beslut inom de områden som avses i punkt 2 c, d, e, f, i, t och u. Styrelsen får också besluta att samråda med det rådgivande organet i andra frågor som avses i punkterna 2 och 3. Styrelsen ska under inga omständigheter vara bunden av det rådgivande organets ståndpunkt.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av företrädare för medlemsstater och för kommissionen, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska utse en ledamot av styrelsen och en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två företrädare och deras suppleanter. Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas.

1.  Styrelsen ska bestå av företrädare för medlemsstater och för kommissionen, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska utse en ledamot av styrelsen och en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse en företrädare och en suppleant. Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses utifrån sina kunskaper, välkända erfarenhet och sitt engagemang när det gäller civil luftfart, med hänsyn tagen till relevant ledarförmåga och administrativ och budgetär expertis, vilka ska utnyttjas för att främja syftena med denna förordning. De ska ha det övergripande policyansvaret åtminstone för säkerheten inom den civila luftfarten i deras respektive medlemsstater.

2.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses utifrån sina kunskaper, välkända erfarenhet och sitt engagemang när det gäller civil luftfart, med hänsyn tagen till relevant ledarförmåga och administrativ och budgetär expertis, vilka ska utnyttjas för att främja syftena med denna förordning.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det rådgivande organ som avses i artikel 85.4 ska utse fyra av sina ledamöter till observatörer i styrelsen. De ska så brett som möjligt representera de olika åsikter som är representerade i det rådgivande organet. Mandatperioden ska vara 24 månader och ska kunna förlängas en gång med ytterligare en period på 24 månader.

5.  Det rådgivande organ som avses i artikel 85.4 ska utse fyra av sina ledamöter till observatörer i styrelsen. De ska så brett som möjligt representera de olika åsikter som är representerade i det rådgivande organet. Den första mandatperioden ska vara högst 48 månader, men ska kunna förlängas.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 85.2 c och d och artikel 92.7. På begäran av en ledamot i styrelsen ska det beslut som avses i artikel 85.2 k fattas med enhällighet.

1.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 85.2 c och d och artikel 92.7.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter i enlighet med artikel 91 bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

(c)  utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive om tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter och budgetära frågor. De ska hänskjutas till det tidigaste mötet i styrelsen för bekräftelse.

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive om tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter och budgetära frågor. De ska hänskjutas till det tidigaste mötet i styrelsen för bekräftelse. Sådana beslut ska fattas av en majoritet bestående av fem av de sju direktionsledamöterna. Styrelsen kan upphäva besluten med absolut majoritet av de avgivna rösterna.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, två företrädare för kommissionen och sex andra ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter med rösträtt. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta. Den rådgivande kommittén får utse en av sina ledamöter till observatör.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen och fem andra ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter med rösträtt. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta. Det rådgivande organ som avses i artikel 85.4 får utse en av sina ledamöter till observatör utan rösträtt.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Direktionen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av dess ledamöter.

6.  Direktionen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller den verkställande direktören eller på begäran av en tredjedel av dess ledamöter.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Direktionens arbetsordning ska fastställas av styrelsen.

7.  Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Utarbeta en åtgärdsplan som uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf, samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen och direktionen.

(l)  Utarbeta en åtgärdsplan som uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Olaf, samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 3 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ta)  Fatta alla beslut som avser inrättande av interna strukturer för byrån och, vid behov, eventuella ändringar av dessa.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 92 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 92 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Efter halva mandatperioden och vid periodens utgång ska kommissionen göra utvärderingar, där kommissionen särskilt ska bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar. Utvärderingarna ska översändas till Europaparlamentets behöriga utskott och efter halvtidsutvärderingen ska den verkställande direktören uttala sig inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från ledamöterna.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Minst en överklagandenämnd ska inrättas som en del av byråns administrativa struktur. Kommissionen ska fastställa antalet överklagandenämnder och det arbete som tilldelats dem i genomförandeakter som ska antas i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 116.2.

1.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för inrättande av en överklagandenämnd som en del av byråns administrativa struktur. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 93 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Överklagandenämnden eller -nämnderna ska pröva överklaganden av sådana beslut som avses i artikel 97. Överklagandenämnden eller -nämnderna ska sammankallas vid behov.

2.  Överklagandenämnden ska pröva överklaganden av sådana beslut som avses i artikel 97. Överklagandenämnden ska sammankallas vid behov.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En överklagandenämnd ska bestå av en ordförande och två ledamöter.

1.  Överklagandenämnden ska bestå av en ordförande och två ledamöter.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska fastställa kompetenskraven för ledamöterna i varje överklagandenämnd, deras status och avtalsförbindelse med byrån, de enskilda ledamöternas befogenheter under handläggningen av ett överklagande och omröstningsreglerna. Kommissionen ska göra detta genom genomförandeakter som ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2.

5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer kompetenskraven för ledamöterna i överklagandenämnden, deras status och avtalsförbindelse med byrån, de enskilda ledamöternas befogenheter under handläggningen av ett överklagande och omröstningsreglerna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 116.2.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mandatperioden för ledamöterna i en överklagandenämnd, inklusive ordförande och suppleanter, ska vara fem år och kunna förlängas med ytterligare fem år.

1.  Mandatperioden för ledamöterna i överklagandenämnden, inklusive ordförande och suppleanter, ska vara fem år och kunna förlängas med ytterligare fem år.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Överklagandenämndernas ledamöter ska vara oavhängiga. I sitt beslutsfattande får de varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

2.  Överklagandenämndens ledamöter ska vara oavhängiga. I sitt beslutsfattande får de varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Överklagandenämndernas ledamöter får inte ha någon annan tjänst inom byrån. Ledamöterna i överklagandenämnderna kan ha deltidstjänster.

3.  Överklagandenämndens ledamöter får inte ha någon annan tjänst inom byrån. Ledamöterna i överklagandenämnderna kan ha deltidstjänster.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Under mandatperioden får överklagandenämndernas ledamöter inte avsättas från sina tjänster eller strykas ur förteckningen över kvalificerade sökande, såvida det inte finns allvarliga skäl för en sådan avsättning eller strykning och kommissionen, efter att ha mottagit ett yttrande från styrelsen, fattar ett beslut om detta.

4.  Under mandatperioden får överklagandenämndens ledamöter inte avsättas från sina tjänster eller strykas ur förteckningen över kvalificerade sökande, såvida det inte finns allvarliga skäl för en sådan avsättning eller strykning och kommissionen, efter att ha mottagit ett yttrande från styrelsen, fattar ett beslut om detta.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Överklagandenämndernas ledamöter får inte delta i ett överklagandeförfarande om de har något personligt intresse i ärendet, om de tidigare har representerat någon av parterna i förfarandet eller om de varit med om att anta det beslut som överklagas.

1.  Överklagandenämndens ledamöter får inte delta i ett överklagandeförfarande om de har något personligt intresse i ärendet, om de tidigare har representerat någon av parterna i förfarandet eller om de varit med om att anta det beslut som överklagas.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om någon ledamot av en överklagandenämnd anser att han eller hon, av något av de skäl som förtecknas i punkt 1 eller av andra skäl, inte bör delta i ett överklagandeförfarande ska han eller hon meddela överklagandenämnden detta.

2.  Om någon ledamot av överklagandenämnden anser att han eller hon, av något av de skäl som förtecknas i punkt 1 eller av andra skäl, inte bör delta i ett överklagandeförfarande ska han eller hon meddela överklagandenämnden detta.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En part i ett överklagandeförfarande får invända mot en ledamot i överklagandenämnden på någon av de grunder som anges i punkt 1, eller om ledamoten misstänks vara partisk. En sådan invändning ska inte godtas om parten har inlett förfarandet med vetskap om att det fanns skäl att invända. En invändning får inte grundas på ledamöternas nationalitet.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 97 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byråns beslut enligt artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 eller 115 får överklagas.

1.  Byråns beslut enligt artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 eller 115 får överklagas.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Talan om ogiltigförklaring av beslut som fattats av byrån i enlighet med artikel 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 eller 115 får väckas vid Europeiska unionens domstol först efter det att möjligheterna att överklaga inom byrån uttömts.

2.  Talan om ogiltigförklaring av beslut som fattats av byrån i enlighet med artikel 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 eller 115 får väckas vid Europeiska unionens domstol först efter det att möjligheterna att överklaga inom byrån uttömts.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vid behov involvera experter från relevanta berörda parter eller bygga på expertis hos de relevanta europeiska standardiseringsorganen eller andra specialiserade organ,

(b)  involvera experter från relevanta berörda parter eller bygga på expertis hos de relevanta europeiska standardiseringsorganen eller andra specialiserade organ,

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När byrån, i enlighet med artikel 65.1 och 65.3, utarbetar yttranden, certifieringsspecifikationer, godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material ska den fastställa ett förfarande för föregående samråd med medlemsstaterna. För detta ändamål får den inrätta en arbetsgrupp till vilken varje medlemsstat har rätt att utnämna en expert. När samråd som avser militära aspekter krävs ska byrån också involvera Europeiska försvarsbyrån. När samråd som avser de eventuella sociala konsekvenserna av sådana åtgärder från byråns sida krävs ska byrån engagera berörda parter, inklusive arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

2.  När byrån, i enlighet med artikel 65.1 och 65.3, utarbetar yttranden, certifieringsspecifikationer, godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material ska den fastställa ett förfarande för föregående samråd med medlemsstaterna. För detta ändamål får den inrätta en arbetsgrupp till vilken varje medlemsstat har rätt att utnämna en expert. När samråd som avser militära aspekter krävs ska byrån också involvera Europeiska försvarsbyrån och andra kompetenta militära experter. När samråd som avser de eventuella sociala konsekvenserna och/eller konsekvenserna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen av sådana åtgärder från byråns sida krävs ska byrån engagera arbetsmarknadens parter på EU-nivå och andra relevanta berörda parter.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 108 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får bedriva kommunikationsverksamhet på eget initiativ inom sitt behörighetsområde. Den ska särskilt se till att allmänheten och alla berörda parter, förutom genom den publikation som anges i artikel 104.3, snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete. Byrån ska se till att tilldelningen av resurser för kommunikationsverksamhet inte inverkar menligt på ett effektivt utförande av de uppgifter som anges i artikel 64.

2.  Byrån får bedriva kommunikationsverksamhet på eget initiativ inom sitt behörighetsområde. Den ska särskilt se till att allmänheten och alla berörda parter, förutom genom den publikation som anges i artikel 104.3, snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det inverkar på andra inkomster ska byråns inkomster bestå av följande:

1.  För säkerställande av byråns självständighet och utan att det inverkar på andra inkomster ska byråns inkomster bestå av följande:

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  De böter och viten som betalas i enlighet med artikel 72.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Avgifter som betalats i enlighet med förordning (EU) nr (XXXX/XXX) om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet för relevanta myndighetsuppgifter förknippade med flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

(f)  Inkomster från avgifter som betalats i enlighet med förordning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster och dess genomförandebestämmelser (XXXX/XXX) om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet för att täcka kostnaderna för relevanta myndighetsuppgifter förknippade med flygledningstjänst/flygtrafiktjänster som byrån utför.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Relevanta myndighetsuppgifter förknippade med flygledningstjänst/flygtrafiktjänster i punkt 1 f är uppgifter som medlemsstaterna har valt för fastställande av bestämda kostnader i enlighet med förordning (EG) nr 550/2004, som byrån har tilldelats i enlighet med denna förordning och som inte täcks av avgifter som betalas i enlighet med punkt 1 c. Uppgifterna inbegriper, men är inte begränsade till, de uppgifter som avses i artikel 65.1, 65.2, 65.3, 65.5, 65.6 och artikel 73 i den här förordningen.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Bestämmelserna i punkt 1 f ska tillämpas under överinseende av organet för prestationsgranskning, på ett transparent sätt och så att luftrumsanvändare inte får betala två gånger.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Regleringsbudgetar, de avgifter som fastställts och uppburits för certifieringsverksamhet och de avgifter som tagits ut av byrån ska behandlas separat i byråns räkenskaper.

4.  Regleringsbudgetar, de avgifter som fastställts och uppburits för certifieringsverksamhet, de avgifter som tagits ut av byrån, böter och viten samt de avgifter som avses i punkt 1 f ska behandlas separat i byråns räkenskaper.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån ska anpassa sin avgiftsrelaterade personalplanering och resursförvaltning på ett sätt som gör det möjligt att snabbt reagera på fluktuationer i inkomsterna från avgifter.

5.  Byrån ska under räkenskapsåret anpassa sin personalplanering och resursförvaltning med koppling till de inkomster som avses i punkt 4 i denna artikel på ett sätt som gör det möjligt att snabbt reagera på arbetsbörda och fluktuationer i dessa inkomster.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje år ska den verkställande direktören göra en preliminär beräkning av byråns intäkter och utgifter för påföljande räkenskapsår, inklusive en preliminär tjänsteförteckning, och skicka denna till styrelsen. Den preliminära tjänsteförteckningen ska, när det gäller tjänster som finansieras via avgifter, vara baserad på en begränsad uppsättning indikatorer som godkänts av kommissionen för att mäta byråns arbetsbörda och effektivitet, och ska ange vilka resurser som krävs för att uppfylla kraven för certifiering och annan verksamhet som byrån bedriver på ett snabbt och effektivt sätt, inbegripet de krav som uppkommer genom överföring av ansvar i enlighet med artiklarna 53, 54 och 55. På grundval av detta utkast ska styrelsen anta en preliminär beräkning av byråns inkomster och utgifter för påföljande budgetår. Den preliminära beräkningen av byråns inkomster och utgifter ska skickas till kommissionen senast den 31 januari varje år.

6.  Varje år ska den verkställande direktören göra en preliminär beräkning av byråns intäkter och utgifter för påföljande räkenskapsår, inklusive en preliminär tjänsteförteckning, och skicka denna till styrelsen. Den preliminära tjänsteförteckningen ska, när det gäller tjänster som finansieras via inkomster enligt punkt 4 i denna artikel, vara baserad på en begränsad uppsättning indikatorer som godkänts av kommissionen för att mäta byråns arbetsbörda och effektivitet, och ska ange vilka resurser som krävs för att uppfylla kraven för certifiering och annan verksamhet som byrån bedriver på ett snabbt och effektivt sätt, inbegripet de krav som uppkommer genom överföring av ansvar i enlighet med artiklarna 53, 54 och 55. Innan kommissionen godkänner den uppsättning indikatorer som används för att mäta byråns arbetsbörda och effektivitet ska den rådfråga en utomstående expert och byråns rådgivande organ för berörda parter. På grundval av detta utkast ska styrelsen anta en preliminär beräkning av byråns inkomster och utgifter för påföljande budgetår. Den preliminära beräkningen av byråns inkomster och utgifter ska skickas till kommissionen senast den 31 januari varje år.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den motsvarande delen av den preliminära tjänsteförteckningen, som avses i punkt 6 och som rör budgetinkomster enligt punkt 4 och motsvarande tjänster, ska inte beakta det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning vad gäller budget- och tjänsteneddragningar.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Budgetmyndigheten ska godkänna anslag för bidraget till byrån samt anta byråns tjänsteförteckning.

10.  Budgetmyndigheten ska godkänna anslag för bidraget till byrån samt anta byråns tjänsteförteckning med hänsyn till de indikatorer i fråga om byråns arbetsbörda och effektivitet som avses i punkt 6.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 110 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Europaparlamentet ska före den 15 maj år n + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

10.  Europaparlamentet ska före den 15 maj år n + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, besluta om ansvarsfrihet för byråns verkställande direktör för budgetens genomförande under budgetår n.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast [five years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] och vart femte år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering, i överensstämmelse med kommissionens riktlinjer för bedömning av byråns prestationer i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Vid utvärderingen ska man framför allt granska om det finns ett eventuellt behov av att ändra byråns mandat och de ekonomiska konsekvenserna av en sådan ändring.

1.  Senast [three years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] och vart femte år därefter ska kommissionen genomföra en utvärdering, i överensstämmelse med kommissionens riktlinjer för bedömning av byråns prestationer i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter och effekterna av denna förordning. Vid utvärderingen ska man framför allt granska om det finns ett eventuellt behov av att ändra byråns mandat och de ekonomiska konsekvenserna av en sådan ändring. I utvärderingen ska de berörda parternas synpunkter beaktas, såväl på unionsnivå som på nationell nivå.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 113 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska översända resultaten av utvärderingen tillsammans med sina slutsatser till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Resultaten från utvärderingen ska offentliggöras.

3.  Kommissionen ska översända resultaten av utvärderingen tillsammans med sina slutsatser till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Resultaten från utvärderingen och rekommendationerna ska offentliggöras.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som anges i artiklarna 2.3 d, 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, 51.10, 52.5, 72.4 och 115.1 ska ges till kommissionen tills vidare.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som anges i artiklarna 2.3 d, 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, 51.10, 52.5, 64 fa, 72.4 och 115.1 ska ges till kommissionen tills vidare.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3 d. 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, 51.10, 52.5, 72.4 och 115.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5.  En delegerad akt som antas enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 119 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som värdmedlemsstaten ska ställa till byråns förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på byråns anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan byrån och värdmedlemsstaten som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast [OP Please insert the exact date - two years after entry into force of this Regulation].

1.  De nödvändiga bestämmelserna om de lokaler och anläggningar som värdmedlemsstaten ska ställa till byråns förfogande samt de särskilda regler i värdmedlemsstaten som ska tillämpas på den verkställande direktören, på styrelseledamöterna, på byråns anställda och på deras familjemedlemmar ska fastställas i en överenskommelse om säte mellan byrån och värdmedlemsstaten som ingås efter att ha godkänts av styrelsen och senast [OP Please insert the exact date - one year after entry into force of this Regulation].

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 122

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 216/2008 ska upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 216/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till förordning (EG) nr 216/2008 ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga X.

Förordning (EG) nr 552/2004 ska upphöra att gälla, men

 

(a)   artiklarna 5, 6 och 6a i och bilagorna III och IV till den förordningen ska fortsätta att tillämpas för deklarationer fram till ikraftträdandet av de respektive delegerade akter som avses i artikel 39 i denna förordning,

 

(b)   artiklarna 4 och 7 i den förordningen ska fortsätta att tillämpas fram till ikraftträdandet av de respektive delegerade akter som avses i artiklarna 39 i denna förordning.

 

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga X.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 123 – led 1

Förordning (EG) nr 1008/2008

Artikel 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  företaget har ett gällande drifttillstånd utfärdat av en nationell myndighet i en medlemsstat eller av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.”

”b)  företaget har ett gällande drifttillstånd utfärdat av en nationell myndighet i en medlemsstat eller av Europeiska unionens luftfartsbyrå.”

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 123 – led 4

Förordning (EG) nr 1008/2008

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

utgår

(a)   Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

”2.   Ett avtal för in- eller uthyrning av luftfartyg utan besättning (dry lease) i vilket ett EG-lufttrafikföretag är part, eller ett avtal för in- eller uthyrning av luftfartyg med besättning (wet lease) i vilket EG-lufttrafikföretaget är inhyrare av det luftfartyg med inhyrd besättning som används av en tredjelandsoperatör, ska förhandsgodkännas i enlighet med förordning (EU) nr [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av den förordningen.”

 

(b)   Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

 

”5.   Ett EG-lufttrafikföretag som hyr in ett luftfartyg utan besättning som är registrerat i ett tredjeland ska ansöka om förhandsgodkännande från den myndighet som har ansvaret för drifttillståndet. Den behöriga myndigheten ska bevilja ett förhandsgodkännande i enlighet med förordning (EU) nr [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av den förordningen.”

 

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 125

Förordning (EU) nr 376/2014

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska dock inte tillämpas på händelser och annan säkerhetsrelaterad information som involverar obemannade luftfartyg för vilka en deklaration eller en deklaration inte krävs enligt artikel 46.1 och 46.2 i förordning (EU) ÅÅÅÅ/N [hänvisning till ny förordning], såvida inte händelsen eller annan säkerhetsrelaterad information som involverar ett sådant obemannat luftfartyg resulterade i att en person skadats med dödlig utgång eller kommit till allvarlig skada eller omfattade ett annat luftfartyg än ett obemannat luftfartyg.

Denna förordning ska dock inte tillämpas på händelser och annan säkerhetsrelaterad information som involverar obemannade luftfartyg för vilka en deklaration eller en deklaration inte krävs enligt artikel 46.1 och 46.2 i förordning (EU) ÅÅÅÅ/N [hänvisning till ny förordning], såvida inte händelsen eller annan säkerhetsrelaterad information som involverar ett sådant obemannat luftfartyg resulterade i eller skulle ha kunnat resultera i att en person skadats med dödlig utgång eller kommit till allvarlig skada eller omfattade ett annat luftfartyg än ett obemannat luftfartyg.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast den ... [three years after the entry into force of this Regulation] ska byrån utfärda rekommendationer, i förbindelse med artikel 65.1, om luftvärdighet och flygcertifikat med avseende på lätta sportflygplan som har en maximal startmassa på högst 600 kg, när det gäller luftfartyg som inte är avsedda att användas på vatten, eller 650 kg, när det gäller luftfartyg som är avsedda att användas på vatten. Dessa rekommendationer ska vara proportionerliga och beakta de mål och principer som fastställs i artiklarna 1 och 4 och arten av och riskerna med verksamheten i fråga samt vara driftskompatibla med jämförbara standarder på viktiga marknader i tredjeländer.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Senast den ... [three years after the entry into force of this Regulation] ska byrån utfärda vägledande material för frivillig användning av medlemsstaterna, till stöd för utvecklingen av proportionerliga nationella regler gällande utformning, tillverkning, underhåll och drift av luftfartyg enligt förteckningen i bilaga I.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Luftfartygskategorier för vilka förordningen inte gäller:

Kategorier av bemannade luftfartyg för vilka förordningen inte gäller:

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bemannade luftfartyg till minst 51 % byggt av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna syften och utan något kommersiellt syfte.

(c)  Bemannade luftfartyg som, under minst 300 timmar av konstruktionstiden eller till minst 51 % av själva luftfartyget, byggts av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna syften och utan något kommersiellt syfte.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Bilaga I – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Flygplan som har en stallfart eller en minimal konstant flyghastighet i landningskonfiguration som inte överstiger 35 knop (CAS) och med högst två sittplatser, liksom helikoptrar och motordrivna fallskärmar som har högst två sittplatser, som har en maximal startmassa (MTOM) enligt medlemsstaternas registreringsmetod på högst

(e)  Luftfartyg som har en mätbar stallfart eller en minimal konstant flyghastighet i landningskonfiguration som inte överstiger 45 knop (CAS) och med högst två sittplatser, liksom helikoptrar, gyroplan, ballonger och motordrivna fallskärmar som har högst två sittplatser, som har en maximal startmassa (MTOM) på högst 600 kg, när det gäller luftfartyg som inte är avsedda att användas på vatten, eller 650 kg, när det gäller luftfartyg som är avsedda att användas på vatten, och en tommassa, exklusive bränsle, på högst 350 kg enligt medlemsstaternas registreringsmetod.

i)  300 kg för ensitsiga landflygplan/landhelikoptrar,

 

ii)  450 kg för tvåsitsiga landflygplan/landhelikoptrar,

 

iii)  330 kg för ensitsiga amfibie- eller sjöflygplan/amfibie- eller sjöhelikoptrar,

 

iv)  495 kg för tvåsitsiga amfibie- eller sjöflygplan/amfibie- eller sjöhelikoptrar, förutsatt att planet/helikoptern vid användning både som sjöflygplan/sjöhelikopter och som landflygplan/landhelikopter håller sig under båda de tillämpliga MTOM-gränserna,

 

v)  472,5 kg för tvåsitsiga landflygplan på vilkas flygkropp det finns monterat ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet,

 

vi)  540 kg för tvåsitsiga landflygplan på vilkas flygkropp det finns monterat ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet, och som är försedda med elektriskt framdrivningssystem,

 

vii)  315 kg för ensitsiga landflygplan på vilkas flygkropp det finns monterat ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet,

 

viii)  365 kg för ensitsiga landflygplan på vilkas flygkropp det finns monterat ett fallskärmssystem som kan bära upp hela planet, och som är försedda med elektriskt framdrivningssystem,

 

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Bilaga I – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  En- och tvåsitsiga gyroplan med en MTOM på högst 560 kg.

utgår

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Bilaga I – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Segelflygplan och motordrivna segelflygplan med en MTOM på högst 250 kg för ensitsiga eller 400 kg för tvåsitsiga, inklusive sådana med fotstart.

utgår

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De bestämmelser om luftvärdighet som utfärdas av nationella behöriga myndigheter ska vara proportionerliga och beakta de mål och principer som fastställs i artiklarna 1 och 4 och arten av och riskerna med verksamheten i fråga samt bygga på och vara driftskompatibla med jämförbara standarder på internationella marknader och beakta de riktlinjer som utfärdas av byrån i enlighet med artikel 126.2b. Certifikat som utfärdas på grundval av de bestämmelserna ska erkännas ömsesidigt inom det territorium där fördragen är tillämpliga.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produktens tillförlitlighet under alla de flygförhållanden som kan förutses måste säkerställas för luftfartygets hela operativa livslängd. Att överensstämmelse med alla krav föreligger måste visas genom utvärdering eller analys, vid behov tillsammans med provningar.

Produktens tillförlitlighet, inklusive skydd mot informationssäkerhetshot, under alla de flygförhållanden som kan förutses måste säkerställas för luftfartygets hela operativa livslängd. Att överensstämmelse med alla krav föreligger måste visas genom utvärdering eller analys, vid behov tillsammans med provningar.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led 1.3 – led 1.3.5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.3.5a.  Luftfartyget ska vara försett med system för kontinuerlig spårning av flygningar och registrering av flygdata. All flygdata, inklusive röstinspelningar från cockpiten, ska laddas ner till en markbaserad databas i realtid.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.3.  Utrustning som inte är fast installerad ska vara konstruerad så att risken för misstag som kan leda till riskfyllda situationer minimeras.

1.4.3.  Utrustning som inte är fast installerad får inte orsaka misstag som leder till riskfyllda situationer.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led 2.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.  Det måste kunna visas att följande krav har beaktats så att en tillfredsställande säkerhetsnivå kan garanteras för dem som befinner sig ombord eller på marken när produkten är i drift:

2.1.  Det måste kunna visas att följande krav har beaktats så att en hög, enhetlig säkerhetsnivå kan garanteras för dem som befinner sig ombord eller på marken när produkten är i drift:

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Produkterna ska vara konstruerade för att vara så tysta som möjligt, med beaktande av punkt 4.

1.  Produkterna ska vara konstruerade för att minimera buller, i enlighet med gällande EU-rätt, internationella standarder och rekommenderad praxis, med beaktande av punkt 4.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Produkterna ska vara konstruerade för att minimera utsläpp så mycket som möjligt, med beaktande av punkt 4.

2.  Produkterna ska vara konstruerade för att minimera utsläpp, i enlighet med gällande EU-rätt, internationella standarder och rekommenderad praxis, med beaktande av punkt 4.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Produkterna ska vara konstruerade för att minimera utsläpp genom avdunstning och utsläpp av vätskor, beaktande av punkt 4.

3.  Produkterna ska vara konstruerade för att minimera utsläpp genom avdunstning och utsläpp av vätskor, beaktande av den tekniska genomförbarheten, ekonomiska rimligheten och punkt 4.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 3 – led 3.1 – led 3.1.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla piloter måste med jämna mellanrum visa medicinsk lämplighet att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina funktioner, med hänsyn tagen till typen av verksamhet. Detta måste påvisas genom en lämplig bedömning som bygger på flygmedicinsk bästa praxis, med hänsyn tagen till typen av verksamhet och till eventuell åldersbetingad nedsättning av psykisk och fysisk förmåga.

Alla piloter måste vara psykiskt och fysiskt lämpliga för att på ett säkert sätt fullgöra sina funktioner, med hänsyn tagen till typen av verksamhet och till eventuell, särskilt åldersbetingad, nedsättning av psykisk och fysisk förmåga. Detta ska fastställas genom en riskbaserad bedömning.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 1 – led 1.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.5.  Alla de data, dokument och uppgifter och all den information som behövs för att visa att de villkor som anges i punkt 5.3 är uppfyllda måste sparas för varje flygning och bevaras under en minimiperiod som är lämplig med tanke på typen av trafik.

1.5.  Alla de data, dokument och uppgifter och all den information som behövs för att visa att de villkor som anges i punkt 5.3 är uppfyllda måste sparas för varje flygning och bevaras och skyddas från icke auktoriserad ändring under en minimiperiod som är lämplig med tanke på typen av trafik.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 4 – led 4.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.2.  Trots punkt 4.1 kan en tillfällig flygning genom det skuggade området i H/V-diagrammet för flygningar med helikopter tillåtas, förutsatt att en tillräcklig säkerhetsnivå säkerställs.

4.2.  Trots punkt 4.1 kan en tillfällig flygning genom det skuggade området i H/V-diagrammet för flygningar med helikopter tillåtas, förutsatt att en hög, enhetlig säkerhetsnivå säkerställs.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 6 – led 6.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.4.  Dokumentation som är nödvändig för att påvisa luftfartygets luftvärdighet och miljökompatibilitet måste bevaras under den tid som motsvarar de tillämpliga kraven för fortsatt luftvärdighet, till dess att informationen i den har ersatts av ny information med likvärdig omfattning och som är lika detaljerad, i vilket fall som helst dock inte mindre än 24 månader.

6.4.  Dokumentation som är nödvändig för att påvisa luftfartygets luftvärdighet och miljökompatibilitet måste bevaras och skyddas från icke auktoriserad ändring under den tid som motsvarar de tillämpliga kraven för fortsatt luftvärdighet, till dess att informationen i den har ersatts av ny information med likvärdig omfattning och som är lika detaljerad, i vilket fall som helst dock inte mindre än 24 månader.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 6 – led 6.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.5.  Alla modifieringar och reparationer måste överensstämma med de grundläggande kraven avseende luftvärdighet och, i förekommande fall, miljökompatibilitet för produkter. De underlagsuppgifter som styrker överensstämmelsen med luftvärdighetskraven och kraven på miljökompatibilitet för produkter måste sparas.

6.5.  Alla modifieringar och reparationer måste överensstämma med de grundläggande kraven avseende luftvärdighet och, i förekommande fall, miljökompatibilitet för produkter. De underlagsuppgifter som styrker överensstämmelsen med luftvärdighetskraven och kraven på miljökompatibilitet för produkter måste sparas och skyddas från icke auktoriserad ändring.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 7 – led 7.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.2.  Befälhavaren måste ha befogenhet att utfärda alla order och vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra flygningen och garantera säkerheten för luftfartyget och för ombordvarande personer och/eller egendom.

7.2.  Befälhavaren måste ha befogenhet att utfärda alla order och vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra flygningen och garantera säkerheten för luftfartyget och för ombordvarande personer och/eller egendom. Befälhavarna måste kunna utöva denna befogenhet utan inblandning utifrån.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Bilaga V – punkt 8 – punkt 8.1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Operatören får enbart anlita personal med lämplig behörighet och utbildning samt måste genomföra och upprätthålla utbildnings- och kontrollprogram för besättningsmedlemmar och övrig berörd personal.

(b)  Operatören får enbart anlita personal med lämplig behörighet och utbildning samt måste genomföra och upprätthålla utbildnings- och kontrollprogram för besättningsmedlemmar och övrig berörd personal. Operatören ska ge besättningsmedlemmarna den utbildning och genomföra de kontroller som krävs för att säkerställa att deras certifikat är aktuella och för att de ska erhålla och behålla den certifikatbehörighet och den erfarenhet som krävs för driften av det luftfartyg där de utför sina uppgifter. Utan att det påverkar operatörernas rätt att införa proportionerliga system för att säkerställa att operatören får avkastning på investeringarna i utbildning, får besättningsmedlemmar inte arbeta ombord på ett luftfartyg i kommersiell trafik samtidigt som de måste betala direkt till operatören eller indirekt till tredje part för den utbildning som behövs för att de ska kunna behålla sina certifikat och den behörighet som krävs för att arbeta ombord på operatörens luftfartyg.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Bilaga VI – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Organet och den personal som ansvarar för certifiering och tillsyn ska utföra sitt arbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och ska stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka deras bedömning eller resultaten av deras certifiering och tillsyn, särskilt från personer eller grupper av personer som påverkas av resultaten.

2.  Organet och den personal som ansvarar för certifiering och tillsyn ska utföra sitt arbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och ska stå fria från alla typer av påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka deras bedömning och beslut eller resultaten av deras certifiering och tillsyn, särskilt från personer eller grupper av personer som påverkas av resultaten.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Bilaga VII – punkt 1 – led 1.4 – led 1.4.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4.2.  Uppgifterna ska vara korrekta, läsbara, kompletta och otvetydiga. Lämpliga integritetsnivåer ska bibehållas.

1.4.2.  Uppgifterna ska vara korrekta, läsbara, kompletta och otvetydiga. Tillförlitlighet och lämpliga integritetsnivåer ska bibehållas.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Bilaga VII – punkt 2 – led 2.1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Flygplatsens operatör ska enbart utnyttja utbildad och kvalificerad personal för drift och underhåll av flygplatsen och ska, antingen direkt eller via avtal med tredje part, säkerställa att utbildnings- och kontrollprogram genomförs och upprätthålls för att bibehålla en hög kompetensnivå hos all relevant personal.

(k)  Flygplatsens operatör ska enbart använda sig av utbildad och kvalificerad personal för drift och underhåll av flygplatsen och ska, antingen direkt eller via överenskommelser med tredje part, säkerställa att utbildnings- och kontrollprogram genomförs och upprätthålls för att bibehålla en hög kompetensnivå hos all relevant personal. Utbildningen ska omfatta teoretisk och praktisk utbildning och utvärderas av lärare och bedömare som har tillräcklig relevant erfarenhet och kvalifikationer och kompetens för att utföra sådana uppgifter.

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Bilaga VII – punkt 2 – led 2.1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Brand- och räddningspersonalen ska ha rätt utbildning och vara behöriga att arbeta i flygplatsmiljön. Flygplatsens operatör ska införa och upprätthålla utbildnings- och kontrollprogram som hela tiden garanterar denna personals kompetens.

(m)  Brand- och räddningspersonalen, samt personal som arbetar med ledningstjänster för trafik på plattan, ska ha rätt utbildning och vara behöriga att arbeta i flygplatsmiljön. Flygplatsens operatör ska, antingen direkt eller genom överenskommelser med tredje part, införa och upprätthålla utbildnings- och kontrollprogram som hela tiden garanterar denna personals kompetens. Utbildningen ska omfatta teoretisk och praktisk utbildning och utvärderas av lärare och bedömare som har tillräcklig relevant erfarenhet och kvalifikationer och kompetens för att utföra sådana uppgifter.

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Bilaga VII – punkt 4 – led 4.1 – led g – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1)  Leverantören ska enbart använda sig av lämpligt utbildad och kvalificerad personal och ska säkerställa att utbildnings- och kontrollprogram genomförs och upprätthålls för att bibehålla en hög kompetensnivå hos all relevant personal. Utbildningen ska omfatta teoretisk och praktisk utbildning och utvärderas av lärare och bedömare som har tillräcklig relevant erfarenhet och kvalifikationer och kompetens för att utföra sådana uppgifter.

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Bilaga VII – punkt 4 – led 4.1 – led g – led 2 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2)  Leverantören ska säkerställa att dess personal med jämna mellanrum visar medicinsk lämplighet, avseende såväl fysisk som psykisk hälsa, att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina funktioner, där hänsyn tas till typen av aktivitet och i synnerhet dess potentiella inverkan på säkerheten och det säkerhetsrelaterade skyddet.

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Bilaga VIII – part 1 – led 1.2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1.2a.  En minsta servicenivå ska fastställas för att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av flygledningstjänster/flygtrafiktjänster i händelse av oförutsedda omständigheter eller trafikstörningar genom att överenskommelser mellan medlemsstaterna och mellan leverantörer av flygtrafiktjänster fastställs i förtid. En sådan minsta servicenivå ska säkerställa att service ges åtminstone till nöd- och säkerhetstjänster, folkhälsorelaterade uppdrag, diplomatiska flygningar samt flygningar som inte är avsedda att gå till, eller från, en flygplats i denna medlemsstat. Det ska också säkerställas att störningarna inte orsakar överbelastning eller säkerhetsrisker i grannstaternas luftrum och att alla användare av luftrummet behandlas på ett rättvist sätt när tillträde till luftrummet ges och tjänster tillhandahålls.

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.1 – led 2.1.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.1.2.  Informationen för luftfart ska vara korrekt, fullständig, aktuell och otvetydig, uppvisa tillfredsställande integritet och presenteras i ett ändamålsenligt format för användarna.

2.1.2.  Informationen för luftfart ska vara korrekt, fullständig, aktuell och otvetydig, tillförlitlig, uppvisa tillfredsställande integritet och presenteras i ett format som är ändamålsenligt för användarna.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.2 – led 2.2.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.2.2.  Flygväderinformationen för luftfart ska så långt som möjligt vara exakt, fullständig, aktuell och otvetydig och uppvisa tillfredsställande integritet för att uppfylla luftrumsanvändarnas behov.

2.2.2.  Flygväderinformationen för luftfart ska så långt som möjligt vara exakt, fullständig, aktuell, tillförlitlig och otvetydig och uppvisa tillfredsställande integritet för att uppfylla luftrumsanvändarnas behov.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommunikationstjänster ska uppnå och upprätthålla en tillfredsställande kapacitetsnivå vad gäller tillgänglighet, integritet, kontinuitet och tillhandahållande vid rätt tidpunkt. Tjänsterna ska vara snabba och skyddade mot förvanskning.

Kommunikationstjänster ska uppnå och upprätthålla en tillfredsställande kapacitetsnivå vad gäller tillgänglighet, integritet, kontinuitet och tillhandahållande vid rätt tidpunkt. Tjänsterna ska vara snabba och skyddade mot förvanskning och interferens.

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Navigeringstjänster ska uppnå och upprätthålla en tillräcklig prestandanivå när det gäller vägledning, positionering och, i förekommande fall, tidsbestämning. Prestandakriterierna omfattar tjänstens exakthet, integritet, tillgänglighet och kontinuitet.

Navigeringstjänster ska uppnå och upprätthålla en tillräcklig prestandanivå när det gäller vägledning, positionering och, i förekommande fall, tidsbestämning. Prestandakriterierna omfattar tjänstens exakthet, integritet, tillförlitlighet, tillgänglighet och kontinuitet.

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakningstjänster ska kunna fastställa de olika positionerna för luftfartyg i luften, andra luftfartyg och markfordon på flygplatsen, med tillfredsställande prestanda vad gäller exakthet, integritet, kontinuitet och sannolikhet för upptäckt.

Övervakningstjänster ska kunna fastställa de olika positionerna för luftfartyg i luften, andra luftfartyg och markfordon på flygplatsen, med tillfredsställande prestanda vad gäller exakthet, integritet, tillförlitlighet, kontinuitet och sannolikhet för upptäckt.

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 2 – led 2.7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den taktiska planeringen av luftfartsflöden på gemenskapsnivå ska använda och tillhandahålla tillräckligt exakt och aktuell information om volymen på och egenskaperna för den planerade luftfart som påverkar tillhandahållandet av tjänster och ska samordna och förhandla omdirigeringar och senareläggningar av flöden för att minska risken för att det uppstår situationer med överbelastning i luften eller på flygplatserna. Flödesplanering ska genomföras i syfte att optimera den tillgängliga kapaciteten vid användningen av luftrummet och förbättra flödesplaneringsprocessen. Den ska grundas på säkerhet, öppenhet och effektivitet, så att kapaciteten kan tillhandahållas på ett flexibelt sätt inom de angivna tidsramarna, i överensstämmelse med den europeiska flygtrafikplanen.

Den taktiska planeringen av luftfartsflöden på gemenskapsnivå ska använda och tillhandahålla tillräckligt exakt, tillförlitlig och aktuell information om volymen på och egenskaperna för den planerade luftfart som påverkar tillhandahållandet av tjänster och ska samordna och förhandla omdirigeringar och senareläggningar av flöden för att minska risken för att det uppstår situationer med överbelastning i luften eller på flygplatserna. Flödesplanering ska genomföras i syfte att optimera den tillgängliga kapaciteten vid användningen av luftrummet och förbättra flödesplaneringsprocessen. Den ska grundas på säkerhet, öppenhet och effektivitet, så att kapaciteten kan tillhandahållas på ett flexibelt sätt inom de angivna tidsramarna, i överensstämmelse med den europeiska flygtrafikplanen.

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 3 – led 3.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

System och komponenter för flygledningstjänster/flygtrafiktjänster som tillhandahåller information som är förknippad med dessa till och från luftfartyg och på marken ska utformas, tillverkas, installeras, underhållas och användas på ett sätt som säkerställer att de kan uppfylla sina avsedda syften.

System och komponenter för flygledningstjänster/flygtrafiktjänster som tillhandahåller information som är förknippad med dessa till och från luftfartyg och på marken ska utformas, tillverkas, installeras, underhållas, skyddas från icke auktoriserade elektroniska ingrepp och användas på ett sätt som säkerställer att de kan uppfylla sina avsedda syften.

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Bilaga VIII – punkt 6 – led 6.2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6.2a.  Personal som deltar i säkerhetsrelaterade uppgifter för tillhandahållande av flygledningstjänster/flygtrafiktjänster måste genomgå utbildning och regelbundna kontroller som garanterar att de har uppnått och bibehållit den kompetensnivå som krävs för att de ska kunna utföra sina säkerhetsuppgifter.

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En person som använder ett obemannade luftfartyg ska vara medveten om tillämpliga unionsregler och nationella regler för den avsedda användningen, i synnerhet med avseende på säkerhet, integritet, skydd av personuppgifter, ansvar, försäkring, luftfartsskydd och miljöskydd. Personen ska kunna garantera säker användning och säker separering av det obemannade luftfartyget från människor på marken och från andra användare av luftrummet. Detta inbegriper att vara väl insatt i tillverkarens instruktioner för användningen och i det obemannade luftfartygets alla relevanta funktioner samt i tillämpliga trafikregler för luftfart och förfaranden för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

(a)  En fjärrpilot ska vara medveten om tillämpliga unionsregler och nationella regler för den avsedda användningen, i synnerhet med avseende på säkerhet, integritet, skydd av personuppgifter, ansvar, försäkring, luftfartsskydd och miljöskydd. Fjärrpiloten ska kunna garantera säker användning och säker separering av det obemannade luftfartyget från människor på marken och från andra användare av luftrummet. Detta inbegriper att ha goda kunskaper om tillverkarens instruktioner för användningen, om säker och miljövänlig användning av obemannade flygplan i luftrummet och om det obemannade luftfartygets alla relevanta funktioner samt i tillämpliga trafikregler för luftfart och förfaranden för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster.

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Obemannade luftfartyg ska vara utformade och konstruerade så att de kan fungera på avsett vis, och kan användas, justeras och underhållas utan att medföra risk för personer när detta görs under de förhållanden som luftfartyget har utformats för.

(b)  Obemannade luftfartyg ska vara utformade och konstruerade så att de kan fungera på avsett vis, och kan användas, justeras och underhållas utan att medföra risk för personer.

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Om det behövs för att minska de risker som rör säkerhet, integritet, skydd av personuppgifter, luftfartsskydd eller miljö, som uppstår i samband med användningen, ska obemannade luftfartyg vara utformade med och som standard ha motsvarande och särskilda egenskaper och funktioner som tar hänsyn till principerna om integritet och skydd av personuppgifter. Dessa egenskaper och funktioner ska, beroende på behoven, säkerställa enkel identifiering av luftfartyget och av användningens karaktär och syfte, samt säkerställa att tillämpliga begränsningar, förbud eller villkor är uppfyllda, särskilt med avseende på användning i vissa geografiska områden, över vissa avstånd från operatören eller på vissa höjder.

(c)  För att minska de risker som rör säkerhet, integritet, skydd av personuppgifter, luftfartsskydd eller miljö, som uppstår i samband med användningen, ska obemannade luftfartyg vara utformade med och som standard ha motsvarande och särskilda egenskaper och funktioner som tar hänsyn till principerna om integritet och skydd av personuppgifter. Dessa egenskaper och funktioner ska säkerställa enkel identifiering av luftfartyget och av användningens karaktär och syfte, samt säkerställa att tillämpliga begränsningar, förbud eller villkor är uppfyllda, bland annat när det gäller system för upptäckt och undvikande, särskilt med avseende på användning i vissa geografiska områden (som kemiska anläggningar och kärnkraftverk, industriområden och flygplatser), över vissa avstånd från operatören eller på vissa höjder.

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Det registreringssystem som anges i artikel 47.1 fa ska följa bestämmelserna om uppgiftsskydd och integritet, inbegripet direktiv 95/46/EG om uppgiftsskydd, rätten till skydd av privatlivet i enlighet med artikel 7 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samt rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Registreringssystemet ska säkerställa att garantier om integritet och uppgiftsskydd ingår i enlighet med principerna om nödvändighet och proportionalitet.

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande krav ska uppfyllas för att garantera en tillfredsställande säkerhetsnivå för människor på marken och andra användare av luftrummet när det obemannade luftfartyget används, med hänsyn till den risk som användningen medför, om så behövs:

Följande krav ska uppfyllas för att garantera en hög, enhetlig säkerhetsnivå för människor på marken och andra användare av luftrummet när det obemannade luftfartyget används, med hänsyn till den risk som användningen medför, om så behövs:

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 2 – led 2.1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  För att säkerställa säkerhets- och miljövänlighetstänkande för användaren ska alla produkter för obemannade luftfartyg åtföljas av informationsbroschyrer, och huvudinnehållet i sådana broschyrer ska återges i all reklam, även via internet.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 2 – led 2.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personer som använder obemannade luftfartyg ska ha de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att garantera att användningen sker på ett säkert sätt och som står i proportion till de risker som är förenade med typen av användning. Sådana personer ska även uppvisa medicinsk lämplighet, om detta är nödvändigt för att begränsa riskerna i samband med användningen i fråga.

Fjärrpiloter ska ha de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att garantera att användningen sker på ett säkert sätt och som står i proportion till de risker som är förenade med typen av användning. När det gäller verksamhet av kommersiell karaktär och verksamhet för vilken det krävs ett certifikat eller en deklaration ska, efter ansökan, en licens för obemannade luftfartyg utfärdas till fjärrpiloten när den sökande har visat att han eller hon iakttar de bestämmelser som fastställts genom delegerade akter i enlighet med artikel 47.1 d. Sådana personer ska även uppvisa medicinsk lämplighet, om detta är nödvändigt för att begränsa riskerna i samband med användningen i fråga.

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Bilaga IX – punkt 2 – led 2.4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Avseende obemannade luftfartyg och användning av obemannade luftfartyg ska överensstämmelse med relevanta rättigheter som garanteras enligt unionsrätten säkerställas, särskilt rätten till respekt för privatlivet och familjelivet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och rätten till skydd av personuppgifter som fastställs i artikel 8 i stadgan och i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(1)

EUT C … / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Förslaget till förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa), och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ingår i kommissionens strategi på luftfartsområdet för att förbättra konkurrenskraften hos EU:s luftfartssektor, som kommissionen presenterade för Europaparlamentets utskott för transport och turism i december 2015. Förslaget bygger på över tolv års erfarenhet av genomförandet av förordning (EG) nr 216/2008 och dess föregångare, och syftar till att förbereda kommande steg i byråns utveckling.

Den allmänna flygsäkerheten är fortfarande huvudsyftet med detta förslag, men förslaget tar också i beaktande de berörda parternas önskemål och den generella utvecklingen inom luftfarten. På denna grundval innehåller förslaget ett antal innovativa idéer, t.ex. införande av en risk- och resultatbaserad strategi för säkerhetsreglering och beaktande av det ömsesidiga beroendet mellan luftfartssäkerhet och andra tekniska områden för reglering, t.ex. luftfartsskydd och miljöskydd. Förslaget syftar till att skapa ett regelverk för integrering av nya affärsmodeller och ny teknik, t.ex. obemannade luftfartyg (drönare). Förslaget tar också upp problemet med bristande resurser i vissa nationella myndigheter och inför en ram för att samla in och dela tekniska resurser mellan nationella luftfartsmyndigheter och Easa. I förslaget till förordning finns också arrangemang för samordning och utveckling av forskning och utbildning inom luftfarten.

Föredraganden har hållit omfattande samråd med berörda parter och har diskuterat förslaget till förordning med många av dem. Genom hela förslaget har föredraganden strävat efter att ta hänsyn till deras farhågor och säkerställa större och ändamålsenligt deltagande av luftfarts- och flygteknikindustrin.

Föredraganden är övertygad anhängare av Easa och anser att byrån hittills har utfört sina uppgifter med framgång. Han välkomnar byråns utveckling och har gett sitt stöd till alla tidigare utvidgningar av byråns befogenheter. Föredraganden anser att byrån under årens lopp har blivit en ledande aktör inom internationell luftfart och ett erkänt alternativ till USA:s Federal Aviation Administration, samtidigt som de egna särdragen har bibehållits. Föredraganden betonar att det inte finns något manöverutrymme när det gäller luftfartssäkerhet, vilket bör förbli byråns främsta vägledande princip.

Föredraganden anser att luftfartssäkerhet bara kan säkerställas om alla direkt relaterade frågor beaktas. Därför ger föredraganden sitt uttryckliga stöd till alla ändringar i förslaget som rör det särskilda ömsesidiga beroendet mellan luftfartssäkerhet och luftfartsskydd. Föredraganden anser dock att man i bestämmelserna om flygplatser bör göra skillnad mellan olika typer av flygplatsutrustning. Därför har föredraganden infört vissa underavdelningar, t.ex. säkerhetsrelaterad utrustning och säkerhetskritisk flygplatsutrustning. Föredraganden har också breddat byråns ansvarsområde vad gäller luftfartsskydd, särskilt it-skydd. På samma sätt har föredraganden infört några bestämmelser om annat ömsesidigt beroende, t.ex. mellan luftfartssäkerhet och miljöskydd.

Föredraganden anser att luftfartssäkerhet inte bara är en fråga för industrin utan också en fråga om tillsyn och effektiv tillämpning av bestämmelser från de nationella luftfartsmyndigheternas sida. Föredraganden håller med om att överföring av ansvar från en medlemsstat till byrån eller till en annan medlemsstat är ett realistiskt sätt att hantera situationen med olika resursnivåer i medlemsstaternas nationella luftfartsmyndigheter. Föredraganden har tydligt definierat vilket ansvar som kan föras över och han har lagt till flera ytterligare skyddsmekanismer vad gäller förfarandet för att föra över ansvar, bland annat genom att specificera överföringsplanens innehåll. Föredraganden anser dock att mer kan göras för att öka luftfartssäkerheten och han föreslår därför att även nationella luftfartsmyndigheter ska ackrediteras av byrån, i likhet med behöriga organ, som utför uppgifter på nationella luftfartsmyndigheters eller byråns vägnar. En sådan ackreditering skulle göra det möjligt att kartlägga den aktuella säkerhetsnivån i alla nationella luftfartsmyndigheter i EU. Föredraganden anser också att medlemsstaterna, av effektivitetsskäl, bör ha en enda nationell luftfartsmyndighet.

Föredraganden anser att byrån, med beaktande av den luftfartsexpertis den besitter, bör spela en mer aktiv och avgörande roll i de fall då en medlemsstat beslutar att reagera omedelbart på ett allvarligt säkerhetsproblem i den civila luftfarten genom att avvika från EU:s bestämmelser. I samma anda bör byrån besluta om möjligheter till deltagande vad gäller luftvärdighet, som är byråns exklusiva ansvar. På samma sätt anser föredragande att byrån bör ha direkta befogenheter som ansvarig för certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad för luftfartsoperatörer som är etablerade i flera medlemsstater och/eller har verksamhet mellan olika medlemsstater eller utanför medlemsstaternas territorium.

Frågan om drönare har flitigt diskuterats i negativa ordalag i medierna den senaste tiden. De kan bli ett allvarligt flygsäkerhetsproblem om de inte hanteras korrekt, och föredraganden anser att förslaget är otillräckligt i detta avseende. Föredraganden föreslår ytterligare samråd med berörda parter för att kunna ta fram mer detaljerade bestämmelser om drönare, så att de på ett säkert sätt kan införlivas i det luftrum som delas med bemannande luftfartyg och för att skapa rättssäkerhet. Föredraganden anser att den industrins förväntade utveckling kräver strikta bestämmelser, också för att säkerställa integritet och skydd av personuppgifter.

Med tanke på att byråns ansvar under årens lopp utvidgats till områden som inte uttryckligen är av flygsäkerhetsnatur anser föredraganden att det är hög tid att detta återspeglas i byråns namn. Därför föreslår föredraganden att byråns namn anpassas, som andra luftfartsmyndigheter. Byråns vägledande princip och huvudsyfte, luftfartssäkerhet, ändras inte och fastställs i artikel 1.1.

Vad gäller institutionella frågor har föredraganden upprepat ett antal förslag som parlamentet antagit redan tidigare, t.ex. sammansättning av och röstmajoritet i styrelsen och direktionen och den verkställande direktörens skyldighet att inställa sig i utskottet för transport och turism före sin utnämning eller halvvägs genom mandatperioden. Föredraganden anser också att det bara bör finnas en överklagandenämnd, för att undvika onödiga kostnader för industrin.

För att stimulera byråns internationella roll efterlyser föredraganden ökat internationellt samarbete, främjande av EU-standarder och mindre strikta bestämmelser om samarbetsarrangemang mellan byrån och tredjeländers nationella luftfartsmyndigheter. Vidare föreslår föredraganden, för att ta hänsyn till behov som industrin gett uttryck för, att byrån ska kunna inrätta lokala kontor i tredjeländer där industrin har detta behov (certifiering).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

Referensnummer

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Framläggande för parlamentet

2.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Antagande

10.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Ingivande

2.12.2016

Rättsligt meddelande