Процедура : 2016/2060(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0365/2016

Внесени текстове :

A8-0365/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 17
CRE 12/12/2016 - 17

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.6
CRE 13/12/2016 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0487

ДОКЛАД     
PDF 801kWORD 84k
2.12.2016
PE 589.329v04-00 А8-0365/2016

относно правата на жените в държавите от Източното партньорство

(2016/2060(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Мария Габриел

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правата на жените в държавите от Източното партньорство

(2016/2060(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в които равенството между жените и мъжете се утвърждава като един от основополагащите принципи на ЕС,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид Пекинската платформа за действие на ООН за равенство, развитие и мир от 1995 г.,

–  като взе предвид резолюции № 1820 (2008 г.) и № 1325 (2000 г.) и неотдавнашната резолюция № 2242 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

–  като взе предвид Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие от септември 1995 г. и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (Конференцията от Кайро) от септември 1994 г., както и резултатите от конференциите за тяхното преразглеждане,

–  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 ноември 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно европейската политика за съседство и от 20 април 2015 г. и 14 декември 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство,

–  като взе предвид съвместната декларация от проведената в Прага на 7 май 2009 г. среща на високо равнище на Източното партньорство,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена във Вилнюс на 28‑ 29 ноември 2013 г., озаглавена „Източно партньорство: пътят напред“,

–  като взе предвид съвместната декларация от проведената в Рига среща на високо равнище на Източното партньорство от 21 – 22 май 2015 г.,

–  като взе предвид споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Европейски инструмент за съседство (ЕИС)(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. по отношение на плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно плана за действие за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г.,

–  като взе предвид съвместния работен документ, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“, от 22 септември 2015 г.

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г., озаглавена „Убийства въз основа на пола: изчезналите жени?“(5),

–  като взе предвид своите предходни резолюции и неотдавнашната си резолюция от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(6),

–  като взе предвид проекта на Съвета на Европа за подобряване на достъпа на жените до правосъдие в пет държави от Източното партньорство,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) от 2011 г.,

–  като взе предвид докладите за отделните държави и докладите за напредъка на държавите от Източното партньорство във връзка с плана за действие на ОИСР за борба с корупцията от Истанбул,

–  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда за равенството между половете, а именно Конвенцията за равенството в заплащането (№ 100) от 1951 г., Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111) от 1958 г., Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения (№ 156) от 1981 г. и Конвенцията за защита на майчинството (№ 183) от 2000 г.

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по външни работи (A8-0365/2016),

А.  като има предвид, че съгласно декларацията от Прага партньорството се основава на ангажименти за спазване на принципите на международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че в декларацията от Рига равенството между половете бе посочено като „обещаваща нова област на сътрудничество“;

Б.  като има предвид, че по-голямата диференциация между държавите партньори и по-силната им ангажираност са принципи от ключово значение за преразгледаната европейска политика за съседство, като се отчита специфичната ситуация във всяка от държавите;

В.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е заложено в конституциите и правните системи на всички държави от Източното партньорство и че всички тези държави са ратифицирали без резерви по-голямата част от важните международни конвенции в тази област; изразява съжаление, че жените продължават да са обект на социална дискриминация в държавите от Източното партньорство;

Г.  като има предвид, че всички държави от Източното партньорство са разработили стратегии, програми или планове за действие, насочени към подобряване на положението на жените;

Д.  като има предвид, че през 2015 г. в държавите от Източното партньорство едва 17 от 136 ръководни министерски длъжности бяха заемани от жени, че средният дял на жените сред избраните членове на парламента беше 16% и че сред заемащите най-висши длъжности в държавната администрация средният дял на жените беше едва 17%; като има предвид, че в целия регион само три политически партии са били под ръководството на жени;

Е.  като има предвид, че вертикалната и хоризонталната сегрегация по отношение на женската заетост на трудовите пазари в държавите от Източното партньорство продължава да е дълбоко вкоренена в техните културни и социални норми; като има предвид, че жените са обременени и от „втора смяна“ неплатен домашен труд;

Ж.  като има предвид, че широко разпространените в обществото стереотипи отреждат на жените подчинена роля; като има предвид, че тези стереотипи започват да се развиват още в детска възраст, като се отразяват на избора на образование и обучение и продължават и в рамките на пазара на труда;

З.  като има предвид, че много от жените в селските райони поради липсата на други възможности често приемат нископлатена работа в селското стопанство, често без официална регистрация и без право на социална сигурност; като има предвид, че изкореняването на неравенството между мъжете и жените в селското стопанство може да спомогне за осигуряването на равен достъп до заетост за мъжете и жените, както и равно заплащане за равен труд;

И.  като има предвид, че жените и мъжете в държавите от Източното партньорство често се сблъскват с трудности при достъпа до услуги и права, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, и че бедните жени, мигрантите, етническите малцинства и хората, живеещи в селските райони, все още се сблъскват със сериозни пречки; като има предвид, че по-малко от 50% от жените в държавите от Източното партньорство използват съвременни методи за контрацепция, а в някои държави те са дори по-малко от 20%, като основните причини са недоброто предлагане на здравни консултации, високите разходи, както и липсата на избор и ненадеждната доставка на противозачатъчни средства;

Й.  като има предвид, че продължават да са налице сериозни пропуски по отношение на достъпа до правосъдие за жените – жертви на основано на пола насилие, и по-конкретно липса на инкриминиране на всички форми на насилие срещу жени, драстично занижен брой на докладваните престъпления от такъв характер, много малко на брой присъди за изнасилване и крайно ограничено или напълно липсващо държавно финансиране за услуги за подпомагане;

К.  като има предвид, че макар да са налице значителни различия между държавите от Източното партньорство по отношение на разпространеността на насилието срещу жени и приемането на такъв тип насилие(7), нивото му е относително високо – в четири от шестте държави над 20% от жените стават обект на насилие през живота си; като има предвид, че не достигат сравними данни за определяне на разпространението на физическото, сексуалното и психологическото насилие на работното място, което вероятно също се дължи на това, че не се съобщава за всички такива случаи; като има предвид, че рискът от насилие е много по-висок за жените от етническите малцинства, например ромите.

Л.  като има предвид, че държавите от Източното партньорство продължават да бъдат държави на произход и в някои случаи транзитни държави или крайни дестинации за трафика на хора, в това число на жени и млади момичета, включително с цел сексуална експлоатация;

М.  като има предвид, че дълготрайните конфликти продължават да възпрепятстват развитието в региона и това има дълбоко отражение върху живота на засегнатите хора, в това число жени и момичета, както и върху техните човешки права;

Н.  като има предвид, че продължаващите конфликти в източната част на Украйна задълбочиха свързаните с пола стереотипи, които издигат мъжете в защитници, докато ролята на жените е сведена до оказването на грижи и подкрепа, и ограничиха включването и участието на жените в разрешаването на конфликта;

О.  като има предвид, че в Украйна повече от 1,5 милиона души – две трети от които жени и деца – бяха вътрешно разселени след конфликта и страдат от затруднен достъп до здравеопазване, жилищно настаняване и заетост;

П.  като има предвид, че момичетата от ромски произход в Молдова прекарват средно по-малко от четири години в училище в сравнение с 11 години при момичетата от неромски произход, което е резултат от детските и ранните бракове, нежеланата бременност и отговорностите за отглеждане на деца;

Р.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на защитата, реализирането и упражняването на правата на човека на жените и момичетата и ги насърчават силно в рамките на всички свои външни отношения, в това число и извън сътрудничеството за развитие;

С.  като има предвид, че равенството между половете продължава да бъде хоризонтален приоритет в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), и като има предвид, че преразгледаната европейска политика за съседство следва да включва по-голяма подкрепа за гражданското общество и възобновен фокус върху важността на равенството между половете; като има предвид, че гражданското общество изпълнява много важна роля за постигането на равенство между половете в рамките на Източното партньорство;

Т.  като има предвид, че няколко от програмите на ЕС са на разположение на държавите партньори от ИП, например „Еразъм+“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME), „Творческа Европа“ и „Хоризонт 2020“;

У.  като има предвид, че предродилните грижи и предоставянето на квалифицирана помощ при раждане с възможност за оказване на спешни акушерски грижи и достъп до материали от първа необходимост са от решаващо значение за намаляването на смъртността при родилките; като има предвид, че държавите от Източното партньорство все още не успяват да вземат под внимание потребностите на всички жени, особено на жените в най-бедните и най-отдалечените райони и на жените, които принадлежат към маргинализирани групи, като например национални малцинства, мигранти и жени с увреждания;

1.  счита, че ситуацията в областта на правата на жените в държавите от Източното партньорство се нуждае от подобрение; посочва, че значителните икономически промени и икономическата несигурност са се отразили негативно върху икономическото положение на жените и са станали причина за пропуски по отношение на фактическото им равенство с мъжете;

2.  отбелязва, че цялостната политическа стабилност и зачитането на правата на човека принципно са необходимо предварително условие за подобряване на правата на жените и тяхното положение в съответните държави;

3.  подчертава необходимостта държавите от Източното партньорство да предприемат незабавни действия, насочени към увеличаване на равенството между жените и мъжете в обществото, в това число приемането на национални планове за действие и сътрудничеството с международни организации и заинтересовани представители на гражданското общество;

4.  призовава държавите от Източното партньорство да преодолеят пропуските в своите антидискриминационни уредби и да използват в по-голяма степен законодателството за борба с дискриминацията, основана на пола, включително да използват в по-голяма степен международните стандарти при изготвяне на съдебни решения, с което да се увеличи изпълняемостта на законовите разпоредби и да се прекрати потъпкването на правата на жените в тези държави;

5.  отбелязва, че в някои държави от Източното партньорство положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) все още е несигурно и буди тревога, въпреки декриминализирането на хомосексуалността; осъжда най-остро всички форми на дискриминация и насилие спрямо лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и призовава националните органи да приемат политики за борба с всички форми на дискриминация, основана на сексуална ориентация;

6.  подчертава необходимостта от кампании за увеличаване на обществената осведоменост и от институционални промени, насочени към премахването на обезпокоителните стереотипи по отношение на жените, водещи до негативни последици във всички сфери на женското участие в обществото;

7.  призовава националните органи да проявяват бдителност и твърдост и да санкционират хората, които публично обиждат или заклеймяват лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални или интерсексуални лица , особено в публичните служби и на публични места;

Участие на жените в процеса на вземане на решения

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че липсата на жени в структурите на властта в държавите от Източното партньорство е значителна и осезаема;

9.  посочва продължаващите дискриминационни практики на политическата сцена в държавите от Източното партньорство, при които дори жените да успеят да заемат високопоставени политически длъжности и длъжности, свързани със вземане на решения, способностите и уменията им все още се поставят под въпрос;

10.  призовава за равен достъп до властта и представителство на жените на всички равнища на управление и вземане на решения, с цел да се подкрепи ръководната им роля; признава съществената роля на организациите на гражданското общество и международните НПО за насърчаването на положителните реформи и мерките за защита на правата на жените и за подобряването на тяхното участие в политическите и икономическите дейности; насърчава обмена на най-добри практики във връзка с насърчаването на политическото участие на жените в децентрализираните институции и местните органи; изтъква факта, че устойчиви резултати се постигат по най-добър начин под ръководството на политически партии, и поради това подчертава ключовата роля на европейските политически партии и на техните женски секции;

11.  призовава държавите от Източното партньорство да насърчат и засилят политическото участие и ръководната роля на жените; подчертава, че би било от полза да се увеличи участието на жени в администрациите, оглавяващи ключови реформи, например в областта на икономиката и борбата с корупцията; приветства всички усилия, насочени към постигане на тази цел, като например задължителните квоти по отношение на списъците с кандидати, безвъзмездните помощи, обученията и подпомагането, предоставяно на жени политици и активисти, програмите за наставничество и кампаниите за увеличаване на обществената осведоменост, насочени към промяна на образа на жените в медиите;

12.  подчертава положителната роля, която Парламентарната асамблея „Евронест“ може да играе за насърчаването на политическото участие на жените и тяхната видимост в държавите от Източното партньорство; приветства първата среща на Форума на жените на „Евронест“, която се проведе през март 2016 г.; насърчава също така като цяло създаването и подкрепата от страна на ЕС на транснационални мрежи, обединяващи ангажирани с политически дейности жени;

13.   решително подкрепя участието и ролята на жените в правителствени и неправителствени организации, дейности и програми за борба с корупцията, както и в борбата с корупцията; счита, че като цяло засиленото участие на жените в политическия живот и във висшата администрация на държавите от Източното партньорство би допринесло за обновяване на политическата класа, а оттам и за извършващите се в момента политически преходи;

14.  припомня, че в своите доклади мисиите за наблюдение на избори на ЕС и други международни мисии за наблюдение на избори дават препоръки по отношение на участието на жените в изборния процес; призовава ЕС да използва изцяло тези препоръки в рамките на Европейската политика за съседство;

Икономическо участие на жените

15.  отбелязва, че като цяло жените са интегрирани в сравнително висока степен в работната сила на държавите от Източното партньорство, но че напоследък се наблюдава намаляване на икономическото участие на жените;

16.  отбелязва, че свързаните с пола стереотипи и дискриминация спрямо жените възпрепятстват по-голямото включване на жените на пазара на труда и са източник на допълнителни бариери за предприемаческата дейност на жените;

17.  изразява съжаление поради факта, че жените са заети в много по-голяма степен в сектора на услугите и в държавния сектор, предлагащи значително по-ниско ниво на заплащане в сравнение със секторите, в които са заети предимно мъже, че разликата в заплащането между жените и мъжете остава голяма и в някои случаи достига до 50%, както и че жените се сблъскват с културни и социологически бариери пред достъпа до ръководни длъжности, какъвто е често случаят и в ЕС;

18.  изразява съжаление от факта, че жените развиват дейност предимно в нископлатени сектори, независимо от високото си образователно равнище във всички държави от Източното партньорство; призовава за участието на жените във вземането на решения и в процеса на прилагане на икономическите политики, за насърчаването на бизнес програми за интеграция и повишаване на жени в дружества и предприятия, както и за изпълнението на местни проекти за развитие, насочени към икономическото овластяване на жените; насърчава целенасочен подход, насочен към осигуряване на повече ролеви модели на жени на лидерски и ръководни длъжности, за да може по-младото поколение да повярва в тяхната способност да бъдат водачи във всички професионални области; подчертава необходимостта жените да участват активно в синдикални организации и подчертава спешната необходимост от преодоляване на дискриминационните правни и структурни пречки за жените в работната среда с цел постигане на равно заплащане за еднакъв труд, за да бъдат премахнати разликите, които се наблюдават в заплатите и пенсиите на двата пола;

19.  отбелязва, че достъпните услуги за полагане на грижи за децата и ясните разпоредби относно родителския отпуск са от ключово значение за подобряване на участието на жените на пазара на труда; отбелязва, че в някои случаи липсата на горното оказва влияние върху достъпа на момичетата и младите жени до образование и върху кариерното им развитие, защото им се налага да се грижат за своите братя и сестри;

20.  подчертава, че жените най-често са отговорни за грижата за възрастни и зависими лица, както и че професионалната реинтеграция на жените с деца често е затруднена; подчертава, че равното разпределяне между мъжете и жените на неплатения труд, като полагането на грижи и изпълнението на домашните задължения, е предпоставка за участието на жените на пазара на труда и за тяхната икономическа независимост; настоятелно призовава националните органи за по-нататъшно укрепване на мрежата от съоръжения за качествени грижи за възрастни и зависими хора;

21.  подчертава, че съществуващите в някои държави от Източното партньорство защитни правни разпоредби, забраняващи наемането на жени за извършването на потенциално опасен труд, ограничава достъпа на жените до определени професии и допълнително ограничава възможностите им на пазара на труда; насърчава тези държави да преразгледат въпросните разпоредби;

22.  посочва значението на доброкачественото образование и професионално обучение за жените и момичетата с оглед на улесняването на тяхното включване в пазара на труда, както и ролята на образованието за изкореняване на стереотипите, свързани с ролята на жените; подчертава необходимостта от целенасочено подпомагане и наставничество за жените предприемачи, които често нямат достъп до кредити или до търговските мрежи и са изправени пред значителни регулаторни тежести;

23.  насърчава развитието на социална икономика за жени и улесняването на използването на микрокредити като инструмент за икономическата независимост на жените и за стимулирането на стопански програми, насочени към участието на жени в дружества и предприятия; отбелязва в тази връзка изключително важното значение на прозрачността, справедливия достъп и наличието на информация относно инструментите за финансова подкрепа;

24.   призовава за равен достъп до образование за всички деца, включително на равнището на грижите за децата и ранното, началното, средното и висшето образование, както и при учебни предмети в областта на НТИМ, като се обърне специално внимание на образованието и обучението на момичетата, живеещи в селски райони, чрез образование и насърчаване в ранна възраст, което ще помогне за стимулирането на растежа в основни сектори на икономическото развитие; призовава за отварянето на всички образователни направления за жените, както и на професии, които все още са забранени за жени; подчертава проблема с детския труд, което пречи на достъпа на децата до подходящо образование или професионално обучение – нещо, което впоследствие ще окаже влияние върху способността им да заемат по-добра позиция на пазара на труда; подкрепя по-широко участие на държавите партньори в агенциите и програмите на ЕС, като „Хоризонт 2020“, „Творческа Европа“, COSME и „Еразъм+“;

25.  подчертава, че детският труд продължава да бъде въпрос от решаващо значение в някои държави от Източното партньорство, особено Молдова, Грузия и Азербайджан; призовава тези държави да определят конкретни цели за премахване на всички форми на детски труд и да гарантират пълното прилагане на съответните закони;

Насилие срещу жени

26.  подчертава необходимостта да се води борба с домашното насилие и основаното на пола насилие, в това число сексуалния тормоз, принудителното сурогатно майчинство и трафика на хора с цел сексуална експлоатация в държавите от Източното партньорство, като за тези проблеми често не се съобщава поради общественото приемане на такъв вид поведение;

27.  осъжда използването на сексуално насилие срещу жени и момичета като военни оръжия, включително масово изнасилване, сексуално робство, проституция и основани на пола форми на преследване, включително трафик, както и туризъм с цел секс; подчертава необходимостта от борба срещу принудителните бракове съгласно определението на Организацията на обединените нации (ООН), включително детските/ранните бракове, и призовава източните съседни държави устойчиво да се противопоставят на всяка форма на експлоатация на жени и насилие срещу тях чрез сурогатно майчинство; призовава държавите от Източното партньорство да предприемат спешни мерки за предотвратяване и преследване на тежки престъпления от такъв вид, извършени в рамките на тяхната юрисдикции и дори извън тяхната територия; подчертава необходимостта от отпускането на достатъчно средства за инициативи за борба с насилието срещу жени и момичета, което да гарантира по-дългосрочен достъп до ефективни услуги за жертвите и оцелелите, и следователно те следва да разполагат с достатъчно персонал и ресурси; изисква незабавно да бъдат предприети положителни мерки като програми за професионално обучение за жертвите на насилие, особено ако се грижат за деца, с цел тяхното интегриране на пазара на труда;

28.  насочва вниманието към факта, че свързаните с пола престъпления и престъпленията с упражняване на сексуално насилие са класифицирани в Римския статут като военни престъпления, престъпления срещу човечеството или деяния, съставляващи геноцид или изтезания; приветства в този контекст Резолюция 2106 на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване на сексуалното насилие по време на конфликти, приета на 24 юни 2013 г.;

29.  подчертава необходимостта от ефективни механизми за защита на жените, защитници на правата на човека;

30.  призовава държавите от Източното партньорство да насочат повече ресурси за борба с всички форми на насилие срещу жени, включително за изменение на правните инструменти и за предоставяне на помощ на жертвите на насилие; подчертава необходимостта от институционални промени, насочени към борба с обществените стереотипи, които допълнително заклеймяват жертвите на изнасилване и насилие;

31.  подчертава значението на ЦУР 5 и по-специално параграф 2 от нея, в който се призовава за премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета в обществената и личната сфера, и необходимостта от преразглеждане на съществуващото законодателство в държавите от Източното партньорство по отношение на насилието срещу жени и момичета, що се отнася до неговата адекватност за ефективното предотвратяване и премахване на насилието срещу жени и момичета, като се обърне специално внимание на необходимостта от закони за справяне с всички форми на насилие (физическо, сексуално, психологическо, икономическо) и на адекватни наказания за извършителите, както и обезщетения за жертвите и оцелелите;

32.   призовава държавите от Източното партньорство да разработят мерки, за да гарантират, че веригата на правораздаването е чувствителна по отношение на разликите между половете, включително чрез обучение на специалисти от правната сфера, на полицейските служители и останалия персонал, ангажиран със сигналите и съобщенията за насилие срещу жени и момичета, така че жертвите на такова насилие да бъдат внимателно изслушвани, и освен това призовава за повишаване на сътрудничеството и професионалния опит на полицията, специалистите в правната сфера, лекарите, психолозите, органите и доброволческите организации, които се занимават с жертвите на подобни атаки;

33.  припомня, че подборът на пола на плода поради свързани с пола предразсъдъци представлява тежка форма на основано на пола насилие и нарушаване на правата на човека; насърчава кампаниите за увеличаване на обществената осведоменост, насочени към промяна на обществените нагласи по отношение на практиките за подбор на пола на плода, и призовава за увеличаване на усилията за предотвратяването им и за борба с тях;

34.  настоятелно призовава правителствата да увеличат усилията, насочени към разследването и наказателното преследване на заподозрени трафиканти и осъждането на лицата, извършващи трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, да защитават неприкосновеността на засегнатите жени в съответствие с т.нар. „северен модел“, както и да подкрепят партньорите от неправителствения сектор, които предоставят услуги, свързани с рехабилитация и реинтеграция на жертвите;

35.  призовава за по-задълбочено сътрудничество между държавите от Източното партньорство, от една страна, и агенциите на ЕС и правоприлагащите органи на държавите членки, от друга, с цел борба срещу трафика на хора, който се нарежда също така сред най-печелившите дейности на организираната престъпност, и с цел разбиване на престъпните мрежи;

36.  настоятелно призовава Комисията да завърши оценките на въздействието върху равенството между половете на всички споразумения за обратно приемане с държавите от Източното партньорство с участието на координатора на ЕС за борбата с трафика и на Европейския институт за равенство между половете (EIGE);

37.  насърчава държавите от Източното партньорство да подпишат и ратифицират възможно най-скоро Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, тъй като нито една от въпросните държави не я е ратифицирала, и призовава органите да въведат и стриктно да контролират ефективното изпълнение на националните стратегии за борба с насилието срещу жени;

38.   призовава за прилагането на Пекинската платформа за действие за образование и здраве като основни права на човека, включително достъпа до доброволно семейно планиране, пълната гама от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, включително контрацепция, безопасен и законен аборт, както и сексуално образование;

39.  подчертава, че рискът от смърт, причинена от рак на маточната шийка, е 10 пъти по-висок в държавите от Източното партньорство, отколкото в Западна Европа, като това е най-често срещаната форма на рак сред жените между 15- и 44-годишна възраст, и че следователно това има много важни последици за структурата на обществото; призовава за организирани на национално равнище програми за прегледи и ваксинация, насочени към борбата с тези тенденции;

40.  призовава държавите членки да гарантират, че правата на жените от държавите от Източното партньорство, като достъп до визи, право на законно пребиваване и социални права, се предоставят индивидуално и не зависят от семейно положение или съпружески отношения;

41.  подчертава необходимостта от процедури за събиране на разделените семейства, които да дават индивидуални права на жените и момичетата, присъединяващи се към семействата си в ЕС, така че да не им се налага да зависят при достъпа до здравеопазване, образование или работа от отношението на член на семейството, който може и да ги малтретира;

Ролята на жените с оглед на мирното разрешаване на конфликти

42.  подчертава ролята, която изпълняват жените по отношение на разрешаването на конфликти, изграждането на мира и във връзка с обусловените от конфликти извънредни ситуации, например при предоставяне на хуманитарна помощ на разселени лица; подчертава, че жените трябва да бъдат изцяло включени в преговорите за мир, в усилията за възстановяване и в политическите преходи;

43.  насърчава по-нататъшните усилия, насочени към мирното разрешаване на конфликти, и призовава за по-голямо участие на жените в тези процеси в съответствие с резолюции 1325 и 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността;

44.  призовава за специална защита за жените и момичетата, търсещи убежище, тъй като жените и момичетата са особено уязвими и е възможно да бягат от основано на пола насилие, но да нямат възможност или да не желаят да разкрият съответната информация по време на процеса на определяне на бежански статут;

Примери за най-добри практики

45.  подчертава важността на обмена на добри практики и положителни примери, които биха могли да бъдат възпроизведени в други държави от Източното партньорство; счита, че сред откроените проекти трябва да бъде посочена инициативата на ПРООН, финансирана от правителството на Швеция, озаглавена „Жените в политиката в Молдова“–, която е в подкрепа на изграждането на капацитета на жените в политиката и на кампании за повишаване на обществената осведоменост по отношение на приноса на жените за политическия процес;

46.  приветства програмата на ЕС и ЕБВР „Жените в бизнеса“ в държавите от Източното партньорство–, която предлага на ръководените от жени МСП достъп до финансиране и бизнес консултации чрез осигуряване на кредитни линии, подкрепа за управление на риска и техническа помощ за местните партниращи банки, работещи с ръководени от жени МСП, а също и бизнес консултации, обучение и наставничество;

47.  посочва положителни примери за по-голямо включване на жените в разрешаването на конфликти и в помирението, какъвто е датиращият от 1994 г. Транскавказки диалог на жените за мир и сигурност, развит от Националната фондация за мир (САЩ), който е създаден, за да могат жените в Кавказкия регион да работят по проекти като рехабилитация на деца – жертви на война, обучения в подкрепа на мира и изграждане на демокрация;

48.  подкрепя проекти за овластяване, които повишават увереността на жените в собствените им способности, гарантират тяхното участие и увеличават техните правомощия и власт при вземането на решения във всички области, които засягат живота им; обръща специално внимание на ролята на свободата на изразяване и на мнение при овластяването на жените; изразява силна подкрепа за проекти за овластяване, насочени към насърчаването на участието на жените в местните избори, като например проекта WiLD (Жените в местната демокрация), който допринесе за избирането на 70% от жените – бенефициери по проекта, по време на изборите в Армения през 2013 г. и 2014 г., или тяхното участие в процеса на прилагане на икономическите политики, като например проекта на ПРООН, изпълняван понастоящем в Азербайджан, за подпомагане на създаването на ръководени от жени предприятия в район Масали; приветства проекта на Съвета на Европа за подобряване на достъпа на жените до правосъдие в пет държави от Източното партньорство, който цели да се идентифицират пречките пред равния достъп на жените до правосъдие и да се подпомогне тяхното отстраняване, както и да се укрепи капацитетът на държавите от Източното партньорство за разработване на мерки, гарантиращи, че веригата на правораздаването е чувствителна по отношение на разликите между половете, включително чрез обучение на специалисти от правната сфера;

Помощ от ЕС в контекста на Европейската политика за съседство

49.  подчертава, че за последните пет години са изразходвани 103 милиона евро във връзка със 121 проекта и програми в подкрепа на равенството между половете в съседните на ЕС държави, включително 5 милиона евро за програмата „Жените в бизнеса“ в държавите от Източното партньорство; отчита, че ЕС вече е предоставил значителна помощ за постигане на цели в областта на правата на жените и равенството между половете, в това число посредством партньорска помощ в рамките на механизма TAIEX в подкрепа на реформата на публичната администрация и за насърчаване на сътрудничеството по отношение на основните принципи и политики;

50.  посочва, че независимо че равенството между половете е хоризонтален принцип в рамките на европейската политика за съседство и Европейския инструмент за съседство, се налага да бъдат преследвани по-прецизни и измерими цели в областта на равенството между половете, като се има предвид и новият План за действие относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие за периода 2016 – 2020 г.; подчертава спешната необходимост от интегриране на принципа на равенство между половете като стратегия за постигане на равенство между половете, както и от позитивна дискриминация в националните планове за действие на европейската политика за съседство;

51.  призовава Комисията да наложи прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете и да прилага бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценки на въздействието върху равенството между половете във всички области на ЕПС и ЕИС, като по този начин се гарантират разработването и контролът на конкретни цели в областта на равенството между половете;

52.  отбелязва, че в рамките на преразгледаната европейска политика за сътрудничество специфичните за всяка държава доклади следва да поставят акцент върху приоритети, които са договорени с партньорите; приветства факта, че редовните доклади, които проследяват развитието в съседните територии, ще включват и фокус върху равенството между половете;

53.  настоятелно призовава въпросите, свързани с правата на жените и равенството между половете, да бъдат включени в програмата на редовните политически диалози и диалозите в областта на правата на човека, провеждани с партньорите от Източното партньорство, както и в предложените действия;

54.  подчертава важната роля на парламентарната дипломация във всички гореспоменати области, както и необходимостта от обмен на най-добри практики;

55.  счита, че е важно да бъдат събирани хармонизирани данни относно положението на жените в държавите от Източното партньорство; насърчава възможността за въвеждане в държавите от Източното партньорство на индекса за равенство между половете, разработен от Европейския институт за равенство между половете, като част от проектите, финансирани от Европейския инструмент за партньорство;

56.  подчертава необходимостта от предоставяне на помощ от Европейския инструмент за сътрудничество за женските организации по места и за гражданското общество, които са в най-добра позиция да достигнат до местното население и да съдействат за повишаване на осведомеността и за справяне с проблемите, срещани от жените и момичетата във въпросните региони;

57.  насърчава държавите членки да развиват по-силни двустранни и многостранни връзки с държавите от Източното партньорство и да участват активно в оказването на преходна помощ, техническа помощ и в обмена на опит; счита, че държавите членки, разположени в географска близост до държавите от Източното партньорство, биха могли да играят важна роля за улесняването на по-здрави връзки и за включването на други държави членки в партньорствата с държавите от Източното партньорство;

°

°    °

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0018.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0470.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0350.

(5)

OВ C 181, 19.5.2016 г., стр. 21.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0272.

(7)

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21770%20Brief_web.pdf


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Стабилизирането на съседните държави е една от основните цели на външната политика на Европейския съюз и на европейската политика за съседство (ЕПС) с оглед на гарантирането на сигурност, мир, стабилност и просперитет за всички. Жените имат ключова роля за постигането на тази цел.

Началото на Източното партньорство бе поставено през 2009 г. с декларацията от Прага като съвместна инициатива между Европейския съюз, неговите държави членки и шест източноевропейски и южнокавказки държави партньори: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Като се има предвид, че Източното партньорство се основава на ангажимента за спазване на принципите на международното право, основните ценности, свързани с демокрацията, правовата държава и правата на човека, не бива да се забравя важността на равенството между половете и правата на жените. При обявяването на стратегическите приоритети на ЕПС за периода 2014 – 2020 г. равенството между половете беше откроено като хоризонтален въпрос, който трябва да бъде разрешен и включен във всички съответни дейности. Равенството между половете също така беше посочено като „обещаваща нова област на сътрудничество“ в последната декларация на срещата на високо равнище на Източното партньорство, одобрена на проведената през 2015 г. среща на високо равнище на Източното партньорство в Рига. Действително, овластяването на жените и тяхното активно участие в обществения, политическия и икономическия живот е от ключово значение за постигане на необходимите промени.

Като се имат предвид принципът на диференциация на ЕПС и многообразието, характеризиращо държавите от Източното партньорство, важно е да се подчертае, че правата на жените и равенството между половете са залегнали в конституциите и правните системи на всички държави от Източното партньорство. Социалната дискриминация и свързаните с пола стереотипи обаче все още оказват силно влияние. Свързаните с пола стереотипи не само възпрепятстват по-голямото включване на жените в пазара на труда и участието им в политическия живот, но също така съдействат за приемането от страна на обществото на основаното на пола насилие и нерегистрираното домашно насилие.

Жените остават определено извън политическите структури на властта както по отношение на изпълнителната власт, така и в парламентарен план, което се дължи основно на дискриминационни практики. Делът на жените сред министрите е средно 14%, а сред парламентаристите – 16%. В икономически план, независимо от факта, че жените като цяло са по-образовани от мъжете, делът им сред членовете на управленските структури на организациите на работодателите е 10%, а сред членовете на синдикатите – 15%. Като цяло разликата в заплащането на жените и мъжете е значителна, но се наблюдават големи различия между отделните държави от Източното партньорство (между 24% и 50%), като същевременно хоризонталната и вертикалната сегрегация на пазара на труда е от критично значение. Така жените често приемат недостатъчно добре платени или дори нерегистрирани работни места, по-специално в селските райони, или се насочват към предприемаческа дейност. Жените всъщност са голяма част от предприемачите или собствениците на бизнес, но са изправени пред същите пречки, които съществуват и в ЕС, и които се дължат основно на господстващите стереотипи, свързани с пола и доминираните от мъже сектори. (1)

Борбата с насилието срещу жени е предизвикателство както за ЕС, така и за неговите източни съседи. Статистиката на регистрираните случаи сочи, че между 7% и 25%(2) от жените (в зависимост от държавата) са били жертви на домашно насилие, но за повечето от случаите не се съобщава. Освен това държавите от Източното партньорство се посочват като държави на произход или транзитни държави (понякога държави на местоназначение, главно в случаите на вътрешен трафик) за трафика на хора. По-голямата част от жертвите на трафика на хора са жени(3).

Жените и децата представляват голяма част от лицата, засегнати от въоръжени конфликти. Ето защо докладът подчертава ключовата роля, която изпълняват жените в разрешаването на конфликти, в изграждането на мира и в обусловените от конфликти извънредни ситуации. В доклада се призовава също така за по-голямо включване на жените в преговорите за мир и в политическите преходи.

Настоящият доклад няма за цел да изброи пропуските и неуспехите в защитата на правата на жените, а по-скоро да открои пречките пред овластяването на жените и да подчертае как по-голямото равенство между половете би помогнало за постигането на целите на Източното партньорство и на европейската политика за съседство. В доклада са включени и примери за добри практики, тематични и успешни проекти, насочени към насърчаване на правата на жените и равенството между половете в държавите от Източното партньорство. Въпросът за помощта на ЕС в контекста на европейската политика за съседство също е засегнат, като в доклада са направени някои препоръки в това отношение.

Както бе подчертано в декларацията от Рига, равенството между половете е област, която би извлякла значителна полза от едно засилено сътрудничество между ЕС и държавите от Източното партньорство. По-голямата част от предизвикателствата са сходни по характер за ЕС и за неговите източни съседи и настоящият доклад има за цел да допринесе за извеждането на правата на жените и равенството между половете на по-преден план сред политическите приоритети на Източното партньорство.

(1)

Доклад на Европейския институт за равенство между половете относно равенството между половете и вземането на решения в държавите от Източното партньорство, 2015 г. http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/gender_equality_and_decision_making_in_eap_countries_2015_-_report_and_annex_one_file.pdf

(2)

ООН – Жени, http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/vawprevalence_matrix_june2013.pdf

(3)

СНПООН, http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (11.10.2016)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно правата на жените в държавите от Източното партньорство

(2016/2060(INI))

Докладчик по становище: Пиер Антонио Панцери

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид Пекинската платформа за действие на ООН за равенство, развитие и мир от 1995 г.,

–  като взе предвид резолюции 1820 (2008 г.), 1325 (2000 г.) и неотдавнашната резолюция 2242 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

–  като взе предвид резолюциите на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) от 2011 г.,

–  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда за равенството между половете, а именно Конвенцията за равенството в заплащането (№ 100) от 1951 г., Конвенцията относно дискриминацията в областта на труда и професиите (№ 111) от 1958 г., Конвенцията за работниците и служителите със семейни задължения (№ 156) от 1981 г. и Конвенцията за защита на майчинството (№ 183) от 2000 г.,

1.  призовава за равнопоставеност при разпределянето на правомощията и представителството на жените и мъжете на всички равнища на правителството и вземането на решения, включително по отношение на насърчаването на участието на жените в местните избори, ако е необходимо чрез използването на квоти; изразява силна подкрепа за проекти за овластяване, насочени към насърчаването на участието на жените в местните избори, като например проектът WiLD (Жените в местната демокрация), който допринесе за избирането на 70 % от жените – бенефициенти по проекта по време на изборите в Армения през 2013 г. и 2014 г.; подчертава значението на системното, равно, пълноправно и активно участие на жените в предотвратяването и разрешаването на конфликти, в насърчаването на правата на човека и демократичните реформи, в мироопазващите операции, хуманитарната помощ и възстановяването след конфликти, както и в процесите на демократичен преход, които водят до трайни и устойчиви политически решения;

2.  отбелязва, че цялостната политическа стабилност и зачитането на правата на човека принципно са необходимо предварително условие за подобряване на правата на жените и тяхното положение в съответните държави;

3.  подчертава значението на равноправното, пълноценно и активно участие на жените в предотвратяването и решаването на конфликти;

4.  подкрепя проекти за овластяване, които повишават увереността на жените в собствените им способности, гарантират тяхното участие и увеличават техните правомощия и власт при вземането на решения във всички области, които засягат живота им; обръща специално внимание на ролята на свободата на изразяване и на мнение при овластяването на жените;

5.  подчертава спешната необходимост от интегриране на принципа на равенство между половете като стратегия за постигане на равенство между половете, както и от позитивна дискриминация в националните планове за действие на европейската политика за съседство;

6.  призовава за равен достъп до образование за всички деца, включително на равнището на грижите за децата и ранното, началното, средното и висшето образование, както и при учебни предмети в областта на НТИМ, като се обърне специално внимание на образованието и обучението на момичетата в области, които се отдалечават от конвенционалното, включително за момичета, живеещи в селските райони; в тази връзка приветства проекти като осъществения в Украйна проект на Сумския държавен университет, насочен към подкрепа на равните възможности за млади майки, които са студентки, да започнат работа във висши учебни заведения; призовава за отварянето на всички образователни направления за жените, както и за техния по-добър достъп до висше образование и професии, които все още са забранени за жени;

7.  подчертава, че детският труд продължава да бъде въпрос от решаващо значение в някои държави от Източното партньорство, особено в Молдова, Грузия и Азербайджан; призовава тези държави да определят конкретни цели за премахване на всички форми на детски труд и да гарантират пълното прилагане на съответните закони;

8.  насърчава подобряването на икономическите политики за жени и използването на микрокредити като инструмент за икономическа независимост, както и насърчаването на предприемачески умения; подчертава необходимостта от предоставяне на насоки и разяснения за жени относно това как макроикономическите политики могат да подкрепят техните права, както и необходимостта от това жените да имат достъп до информация за техните социални и икономически права;

9.  призовава за участието на жените във вземането на решения и в процеса на прилагане на икономическите политики, за насърчаването на бизнес програми за равни възможности за мъжете и жените в дружествата и предприятията, както и за изпълнението на местни проекти за развитие, насочени към икономическото овластяване на жените в държавите от Източното партньорство, като например проекта на Програмата на ООН за развитие, изпълняван понастоящем в Азербайджан, който има за цел да подпомогне създаването на ръководени от жени предприятия в района Масали; призовава също за приемането на конкретни икономически политики, предназначени да помогнат на жените да постигнат равновесие между професионалния и личния живот;

10.  подчертава необходимостта от насърчаване на предприемачеството на жените и достъпа до финансиране и в по-широк смисъл – участието на жените в стопанската дейност посредством развитието на силен сектор на МСП с участието на жените в държавите от Източното партньорство, като се улесни достъпът до финансиране и консултации за ръководени от жени МСП;

11.  приветства приноса на ЕС към програмата на Европейската банка за възстановяване и развитие „Жените в бизнеса“ в държавите от Източното партньорство, която предлага на ръководени от жени предприятия достъп до консултации;

12.  приветства проекта на Съвета на Европа, насочен към установяване и подпомагане на премахването на пречките пред равния достъп на жените до правосъдие в държавите от Източното партньорство;

13.  подчертава необходимостта жените да участват активно в синдикални организации и подчертава спешната необходимост от преодоляване на правните и структурните дискриминационни пречки за жените в работната среда с цел постигане на равно заплащане за еднакъв труд, за да бъдат премахнати разликите, които се наблюдават в заплатите и пенсиите на двата пола;

14.  счита, че е от съществено значение да се създават практики и законодателство, чрез които работните места могат да се запазват за жените по време на бременността им и за определен период след това, за да може с държавно подпомагане да се запазят на предишното им равнище доходите за лица, чиито приходи намаляват, тъй като отглеждат деца, и да се улесни равновесието между професионалния и личния живот;

15.  призовава държавите от Източното партньорство да насърчават медиите да следват политики, насочени към популяризиране на равенството между жените и мъжете и борба със свързаните с пола стереотипи;

16.  настоятелно призовава държавите от Източното партньорство да ратифицират Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и с домашното насилие, тъй като никоя от въпросните държави не я е ратифицирала, и призовава органите да въведат национални стратегии за предотвратяване, разследване и наказване на актовете на насилие срещу жени, насърчаване на защитата и помощта за жертвите и гарантиране на тяхната социална реинтеграция;

17.  осъжда използването на сексуално насилие срещу жени и момичета като военни оръжия, включително масово изнасилване, сексуално робство, принудителна проституция и основани на пола форми на преследване, включително трафик, туризъм с цел секс, ранни и принудителни бракове, както и всякакви други форми на физическо, сексуално и психологическо насилие, и призовава държавите от Източното партньорство да предприемат спешни мерки за предотвратяване и преследване на тежки престъпления от такъв вид, извършени в рамките на тяхната юрисдикции, и дори извън тяхната територия; подчертава, че ранните бракове продължават да бъдат проблем в Грузия и Молдова, където съществуващите данни показват, че около 17 – 19% от жените са омъжени преди да навършат 18 години; насочва вниманието към факта, че свързаните с пола престъпления и престъпленията с упражняване на сексуално насилие са класифицирани в Римския статут на Международния наказателен съд като военни престъпления, престъпления срещу човечеството или деяния, съставляващи геноцид или изтезания; приветства в този контекст Резолюция 2106 на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване на сексуалното насилие по време на конфликти, приета на 24 юни 2013 г.;

18.  подчертава значението на целите за устойчиво развитие, особено Цел за устойчиво развитие № 5 за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета, и по-специално параграф 2 от нея, в който се призовава за премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета в обществената и личната сфера, включително трафика, както и сексуалната и другите форми на експлоатация;

19.  призовава за специална защита за жените, търсещи убежище, включително майките с малки деца, тъй като е възможно конкретно жените да бягат от основано на пола насилие, но да нямат възможност или да не желаят да разкрият съответната информация по време на процеса на определяне на бежански статут; в тази връзка призовава Комисията да изпълнява проекти, насочени към защитата на уязвимите групи, както вече бе направено в Грузия в периода 2012 – 2014 г. с финансиран от ЕС проект;

20.  призовава за прилагането на Пекинската платформа за действие в областта на образованието и здравето като основни права на човека и призовава за достъп на жените, включително на жени и момичета с увреждания, до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве; подчертава, че семейното планиране, майчиното здраве, достъпът до противозачатъчни средства и достъпът до здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, са важна част от усилията за спасяването на живота на жените; подчертава значението на финансирания от ЕС проект, изпълняван в Молдова, с оглед на укрепването на организациите на гражданското общество по отношение на превенцията на ХИВ/СПИН и грижите за жени и непълнолетни затворници;

21.  решително осъжда трафика на хора и всякакъв друг вид експлоатация, която нарушава правото на телесна неприкосновеност и причинява насилие; подчертава необходимостта от справяне с трафика на хора, чиито жертви са предимно жени, които са експлоатирани за сексуални или работни цели; подкрепя поставянето на тези политики в центъра на сътрудничеството за развитие в политиките за съседство на ЕС;

22.  призовава държавите от Източното партньорство да разработят мерки, с които да се гарантира, че веригата на правораздаване е чувствителна спрямо разликите между половете и обръща внимание на потребностите на жените в най-неравностойно положение (бедни, неграмотни, от селски райони, малцинства и с увреждания);

23.  подчертава необходимостта от ефективни механизми за защита на жените, защитници на правата на човека;

24.  подчертава важната роля на парламентарната дипломация във всички гореспоменати области, както и необходимостта от обмен на най-добри практики;

25.  призовава спешно за системно включване на равенството между жените и мъжете в политическите диалози и диалозите по правата на човека с държавите от Източното партньорство.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Edward Czesak, Heidi Hautala, Emilian Pavel, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Stefan Eck, Mariya Gabriel, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Dubravka Šuica, Marc Tarabella, Monika Vana, Julie Ward


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ECR

Jana Žitňanská

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck

PPE

Mariya Gabriel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sirpa Pietikäinen, Renato Soru, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria Noichl, Marc Tarabella, Julie Ward

GREENS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

3

-

EPP

Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Marijana Petir

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

EPP

Anna Záborská

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация