Процедура : 2016/2146(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0366/2016

Внесени текстове :

A8-0366/2016

Разисквания :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0512

ДОКЛАД     
PDF 959kWORD 204k
2.12.2016
PE 585.817v04-00 А8-0366/2016

относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.

(2016/2146(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Анхела Валина

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.

(2016/2146(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултата от разискванията на комисията по петиции,

–  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид значението на правото на петиция и ползата за Парламента да бъде информиран незабавно за конкретните въпроси, които предизвикват безпокойството на европейските граждани или на пребиваващите в ЕС лица, както е предвидено в членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

–  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260 от него,

  като взе предвид член 52 и член 216, параграф 8 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0366/2016),

А.  като има предвид, че целта на годишния доклад за дейността на комисията по петиции е да се представи анализ на получените през 2015 г. петиции и на връзките с други институции, както и да се даде точна представа за постигнатите през 2015 г. цели;

Б.  като има предвид, че през 2015 г. бяха получени 1 431 петиции, което представлява спад с почти 47% в сравнение с 2014 г., през която Парламентът беше получил 2 714 петиции; като има предвид, че 943 петиции бяха обявени за допустими, като 424 от тях бяха разгледани бързо и разглеждането им приключи след надлежно предоставяне на информация на вносителите по въпросите, пораждащи загриженост у тях, а 519 петиции остават отворени за разискване в комисията по петиции; като има предвид, че 483 петиции бяха обявени за недопустими;

В.  като има предвид, че броят на получените петиции е скромен в сравнение с общото население на Съюза, което показва, че голяма част от гражданите на и пребиваващите в ЕС за съжаление не са запознати със съществуването на правото на петиция или с възможната полза от него като средство да посочат на европейските институции и на държавите членки въпросите, които ги засягат и вълнуват и попадат в сферите на дейност на Съюза;

Г.  като има предвид, че през 2015 г. 483 петиции бяха обявени за недопустими и че все още съществува доста голяма неяснота относно сферите на дейност на ЕС, както личи от големия брой на получените недопустими петиции (33,8%); като има предвид, че за да се промени това положение, трябва да се насърчава и подобрява комуникацията с гражданите и да се разяснят различните области на компетентност – – европейска, национална, местна – ;

Д.  като има предвид, че всяка петиция се разглежда и обработва внимателно, ефективно и прозрачно;

Е.  като има предвид, че обикновено вносителите на петиции са граждани, които са ангажирани със защитата на основните права, подобряването и бъдещото благоденствие на нашите общества; и като има предвид, че опитът на тези граждани във връзка с начина, по който се разглеждат петициите им, оказва силно въздействие върху определянето на мнението им за европейските институции и спазването на правото на петиция, признато в законодателството на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент е единствената институция на ЕС, избирана пряко от гражданите, и че правото на петиция им предоставя средство да привлекат вниманието на избраните от тях представители върху темите, които ги вълнуват; като има предвид, че за съжаление в момента комисията по петиции не разполага с достатъчен капацитет да провежда самостоятелно разследване;

З.  като има предвид, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се насърчава доброто управление и да се гарантира участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят по възможно най-прозрачен начин;

И.  като има предвид, че правото на петиция трябва да бъде ключов елемент от демокрацията на участието, при която правото на всеки гражданин да участва пряко в демократичния живот на Съюза е ефективно защитено; като има предвид, че истински демократичното и основано на участието управление следва да гарантира пълна прозрачност, ефективна защита на основните права и практическо участие на гражданите във вземането на решения; като има предвид, че посредством петициите Европейският парламент може да изслушва, да предоставя информация и да помага за разрешаването на проблемите, които засягат гражданите, като същевременно сезира другите институции на ЕС и институциите на държавите членки, в рамките на съответните компетенции, да положат всички усилия в тази посока; като има предвид, че чрез горепосочените петиции следва да се оцени въздействието на правото на ЕС върху ежедневието на хората, които живеят на територията на ЕС;

Й.  като има предвид, че неотдавнашните събития в Обединеното кралство, хуманитарната криза с бежанците, изключително тежкото икономическо и социално въздействие на мерките за строги икономии, невъзможността за решаване на финансовата криза по начин, който гарантира свободен и достоен живот за всички граждани и пълна защита на техните основни права, и засилващата се ксенофобия и расизъм в цяла Европа поставят под въпрос доверието в системата и в европейския проект като цяло; като има предвид, че комисията по петиции има задължението, което същевременно е и голямо предизвикателство, да поддържа и укрепва конструктивен диалог с европейските граждани и пребиваващите в ЕС по европейски въпроси;

К.  като има предвид, че комисията по петиции е тази, която може най-добре да покаже на гражданите какво прави за тях Европейският съюз и какви решения могат да бъдат намерени на европейско, национално или местно равнище; като има предвид, че комисията по петиции е в състояние да направи много за разясняването и евентуално доказването на успехите на европейския проект и ползите от него;

Л.  като има предвид, че правото на петиция следва да засилва способността за реакция на Европейския парламент, като помага за разрешаване на проблемите, свързани главно с прилагането и транспонирането на правото на ЕС; като има предвид, че петициите са ценен източник на информация от първа ръка, основана на собствения опит на гражданите, която помага за откриване на евентуални нарушения и недостатъци в прилагането на законодателството на ЕС на национално равнище и в крайна сметка в контрола, упражняван от Комисията в ролята ѝ на пазител на договорите; като има предвид, че петициите, които се основават на сферите на дейност на Европейския съюз и отговарят на критериите за допустимост, са основен инструмент за ранно откриване на забавянето при транспонирането и реалното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите членки; като има предвид, че чрез петициите гражданите на ЕС могат да подават оплаквания във връзка с пропуски в прилагането на правото на ЕС и да спомагат за установяване на нарушения на правото на ЕС;

М.  като има предвид следователно, че петициите са от голямо значение в рамките на законодателния процес, предоставяйки на останалите комисии в Европейския парламент полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области; като има предвид, че петициите не са отговорност единствено на комисията по петиции, а следва да са споделен ангажимент на всички комисии на Европейския парламент;

Н.  като има предвид, че чрез петициите гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС могат да контролират изготвянето и прилагането на правото на ЕС; като има предвид, че по този начин гражданите са ценен източник на информация за откриване на нарушения в правото на ЕС;

О.  като има предвид, че освен осигуряване на съответната обратна информация за прилагането на съществуващото законодателство, петициите могат да спомагат и за установяване на пропуските в правото на ЕС и за оценяване на въздействието на липсата на регулиране в определени области, като по този начин задействат допълнителни законодателни усилия;

П.  като има предвид, че комисията по петиции използва в по-голяма степен специфичните инструменти, с които разполага, като например въпросите с искане за устен отговор и кратките предложения за резолюция, с цел да се даде видимост на различните въпроси, които вълнуват гражданите, или внасянето на въпроси и предложения за резолюция за разглеждане по време на пленарните заседания на Парламента, като например резолюциите по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания или относно защита на висшия интерес на детето в Европа;

Р.  като има предвид, че изпратените от граждани петиции през 2015 г. са разгледани във възможно най-кратки срокове и ефективно, като са съкратени сроковете по отношение на кореспонденцията с вносителите на петиции; като има предвид, че секретариатът положи забележителни усилия за постигането на това подобрение;

С.  като има предвид, че вносителите на петиции допринасят активно за работата на комисията, като предоставят допълнителна информация от първа ръка на нейните членове, на Комисията и на присъстващите представители на съответните държави членки; като има предвид, че като участват в разискванията и като представят своите петиции, придружени с най-подробна информация, вносителите спомагат за установяването на безпрепятствен и конструктивен диалог с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия; като има предвид, че през 2015 г. 191 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията и са взели участие в тях; като има предвид, че макар този брой да изглежда сравнително малък, заседанията на комисията по петиции се излъчват и вносителите на петициите могат да следят разискванията пряко както в реално време, така и след това, чрез видео излъчването им по интернет;

Т.  като има предвид, че беше приет специфичен метод за обработване на петиции, свързани с благосъстоянието на децата, и беше създадена специална работна група по въпроса на 17 септември 2015 г., като Елеонора Еви беше избрана за председател;

У.  като има предвид, че внасянето на петиция често съвпада с подаването едновременно с това на жалба до Комисията, която може да доведе до започване на производство за установяване на неизпълнение на задължения; като има предвид, че през 2015 г. Европейският парламент предупреди посредством петиции и въпроси към Комисията за недостатъци в начина, по който някои държави членки прилагат и изпълняват определени закони на ЕС;

Ф.  като има предвид, че тези петиции доведоха до жалби по въпроса за околната среда; като има предвид, че Комисията изпрати официално уведомително писмо на Финландия във връзка с транспонирането на Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда; като има предвид, че в други пет случая, свързани с околната среда, Комисията започна двустранен диалог със съответните държави членки; като има предвид, че случаите бяха свързани с шистовия газ, управлението на популацията на вълците, неправилното прилагане на Директивата за стратегическата екологична оценка и съответствието на националното законодателство с изискванията на Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда;

Х.  като има предвид, че петициите на гражданите засягат и въпроси от сферата на правосъдието и съдебното сътрудничество, като по този начин мотивират Комисията да започне двустранен диалог с държава членка по отношение на предвидените в нея ограничения при промяна на името след сключване на брак;

Ц.  като има предвид също така, че в резултат на различни петиции Комисията започна и двустранни разговори с различни държави членки относно данъците върху недвижимото имущество и местния данък за пребиваване, плащан от студентите;

Ч.  като има предвид, че Комисията има намерение да засили прилагането на законодателството на ЕС въз основа на транспонирането и системните проверки по отношение на съответствието на националното законодателство; като има предвид, че Комисията заяви, че ще вземе съответните мерки, включително започването на нови случаи по EU pilot и производства за установяване на неизпълнение на задължения при откриване на възможни нарушения на правото на ЕС;

Ш.  като има предвид, че участието на Парламента в тези процедури предоставя възможност за допълнителен контрол върху работата по разследване на съответните институции на ЕС; като има предвид, че разглеждането на петициите не следва да бъде прекратявано, докато е в ход разследване на Комисията;

Щ.  като има предвид, че Комисията публикува действията, свързани с нарушенията на правото на Съюза, в рамките на своя годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз и разкрива информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения под формата на прессъобщения; като има предвид, че справка за решенията относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения може да се направи в базата данни на Комисията на уебсайта Europa; като има предвид, че предоставянето на по-подробна информация от Комисията за нейната намеса в работата на комисията по петиции в случаи, свързани с петиции, ще спомогне за по-голяма прозрачност и по-гладко сътрудничество между двете институции;

АА.  като има предвид, че основните теми, будещи загриженост, които се разглеждат в петициите, засягат широк спектър от въпроси, като например законодателството в областта на опазването на околната среда (по-специално пречистването на отпадъчните води, управлението на отпадъците, управлението на речните басейни, проучването на находища и добива на газ и въглеводороди), нарушенията на правата на потребителите, правоприлагането (по-специално родителските права по отношение на непълнолетни/малолетни деца), основните права (по-специално правата на детето, на хората с увреждания и на малцинствата), свободното движение на хора, дискриминацията, имиграцията, заетостта и хуманното отношение към животните;

АБ.  като има предвид, че интернет порталът на комисията по петиции, който започна да функционира от края на 2014 г., вече може да се използва, но все още не е завършен; като има предвид, че порталът има за цел да предоставя на гражданите на и на пребиваващите в ЕС електронен инструмент, който им позволява да внасят петиции и непрекъснато да проследяват тяхното обработване, както и да подписват електронно собствените си петиции и да дават подкрепата си за други вносители на петиции, чиито въпроси ги интересуват; като има предвид, че проблемите с някои основни функционалности, например търсачката, продължиха през цялата 2015 г. и до съвсем скоро подкопаваха ролята на портала като интерактивно пространство за обмен между гражданите; като има предвид, че този проблем най-после беше решен;

АВ.  като има предвид, че порталът беше замислен да направи процедурата по внасяне и разглеждане на петиции по-прозрачна и интерактивна, като същевременно подобри административната ефективност в интерес на вносителите на петиции, членовете на ЕП и обществеността като цяло; като има предвид, че вторият етап на проекта, който беше предназначен основно да подобри административната обработка на петициите, но и да даде възможност за проследяването им в реално време от първоначалните вносители и техните поддръжници, не е постигнал значителен напредък през 2015 г., докато съгласно първоначалния график би трябвало вече да е завършен;

АГ.  като има предвид, че последващите закъснения при по-нататъшните фази на проекта създадоха допълнително работно натоварване в секретариата на комисията по петиции поради необходимостта от ръчно качване на съответните досиета в различните бази данни; като има предвид, че все още има петиции, които предстои да бъдат качени, тъй като досега в портала са включени само петиции, получени през 2013 г., 2014 г. и 2015 г., чието разглеждане не е приключило, и че понастоящем се работи по качването в системата на петициите, получени през 2016 г.;

АД.  като има предвид, че бяха преодолени някои недостатъци, по-конкретно по отношение на функцията за търсене и на поверителността на вносителите на петиции, както и че работата за подобряване на полезността и видимостта на услугата за гражданите продължава съгласно предвидения график от втората половина на 2016 г.;

АЕ.  като има предвид, че допустимостта на петициите се основава на критериите, определени в член 227 от ДФЕС; като има предвид, че понятието сфера на дейност на Съюза излиза далеч отвъд дългия списък от области на компетентност; като има предвид, че обявяването на недопустимост може да подлежи на съдебен контрол, ако не е надлежно обосновано в съответствие с тези критерии;

АЖ.  като има предвид, че националните съдилища носят първична отговорност за гарантирането на правилното прилагане на законодателството на ЕС в държавите членки; като има предвид в този контекст, че nреюдициалните заключения от страна на Съда на ЕС са полезен инструмент на разположение на националните съдебни системи; като има предвид, че в някои държави членки тази процедура се използва рядко или изобщо не се използва; като има предвид, че петициите са алтернативен и независим начин за проучване и проверки на спазването на законодателството на ЕС, и като има предвид, че следователно тези две алтернативни процедури не би следвало да се изключват взаимно;

АЗ.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) следва да бъде важен инструмент за предоставяне на възможност за пряко участие на гражданите в разработването на политиките на ЕС и че потенциалът на този инструмент трябва да се използва в пълна степен, като същевременно се гарантира, че гражданите са напълно информирани за въпросите от компетентността на ЕС и от националната компетентност; като има предвид, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани за основните разлики между ЕГИ и правото на петиции; като има предвид, че Парламентът носи конкретна отговорност за реалния успех на този инструмент; като има предвид, че както стана ясно от изказванията в рамките на публичното изслушване на 22 февруари 2015 г., организациите, които регистрират граждански инициативи, считат като цяло, че е необходимо да се премахнат административните пречки, за да се постигнат възможно най-добри резултати по отношение на участието на гражданите;

АИ.  като има предвид, че три години след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011 на 1 април 2012 г. комисията по петиции счита, че неговото изпълнение следва да се оцени, за да се открият слабости и да се предложат конкретни осъществими решения за бързото му преразглеждане, с цел да се подобри неговото функциониране;

АЙ.  като има предвид, че през 2015 г. поради натовареността на комисията по петиции беше извършено само едно посещение за установяване на фактите във връзка с петициите, разглеждани през 2015 г.; като има предвид, че посещението за установяване на фактите в Обединеното кралство на 5 и 6 ноември 2015 г. относно осиновяване без съгласието на родителите позволи на членовете на делегацията да разберат по-добре ситуацията, като имаха възможност да обсъдят проблема с представителите на различните институции в Обединеното кралство, имащи отношение по случая;

АК.  като има предвид, че през 2016 г., след нормализирането на работната натовареност, бяха извършени три посещения за установяване на фактите във връзка с петиции, разглеждани през 2016 г.; като има предвид, че такива посещения са специален прерогатив на комисията и основна част от нейната дейност, което включва взаимодействие с вносителите на петиции и съответните органи на държавите членки; като има предвид, че членовете на тези делегации участват равноправно във всички дейности, включително в изготвянето на окончателния доклад;

АЛ.  като има предвид, че комисията по петиции е отговорна пред Европейския омбудсман, който отговаря за разглеждането на жалбите на европейските граждани и пребиваващите в ЕС относно възможни случаи на лошо администриране от страна на институциите и органите на ЕС, по отношение на които комисията изготвя и годишен доклад въз основа на годишния доклад на Омбудсмана;

АМ.  като има предвид, че на 26 май 2015 г. Европейският омбудсман Емили О’Райли представи на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц своя годишен доклад за 2014 г.; като има предвид, че на 23 юни 2015 г. Омбудсманът представи своя доклад на заседанието на комисията по петиции, която е компетентната комисия за връзките с Омбудсмана;

АН.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва национални и регионални омбудсмани, комисии по петиции и сходни органи в държавите – членки на Европейския съюз, страните – кандидатки за членство в ЕС, и други държави от Европейското икономическо пространство и/или Шенгенското пространство; като има предвид, че комисията по петиции на Европейския парламент е пълноправен член на тази мрежа, която понастоящем има 94 офиса в 36 държави;

АО.  като има предвид, че всяка петиция се разглежда и обработва внимателно и всеки вносител трябва да получи отговор в разумен срок;

АП.  като има предвид, че всички вносители следва да имат възможност да представят своите случаи пряко пред комисията по петиции;

1.  подчертава, че правото на петиция следва да засилва способността за реакция на Европейския парламент, като помага за разрешаване на проблемите, свързани главно с транспонирането и прилагането на законодателството на ЕС, тъй като петициите, които се основават на сферите на дейност на ЕС и отговарят на критериите за допустимост, са ценен източник на информация за откриване на евентуални нарушения в прилагането на законодателството на ЕС; приканва Комисията да използва повече своите правомощия, когато става въпрос за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството на ЕС, например като се стреми към по-бързо прилагане на производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка съгласно членове 258 и 260 от ДФЕС;

2.  изтъква работата, която извършва комисията по петиции във връзка с изслушването и подпомагането на решаването на проблеми, засягащи гражданите; счита, че петициите могат да помогнат да се оцени по-добре въздействието на законодателството на ЕС върху ежедневието на гражданите, като служат за мост между гражданите и институциите;

3.  подчертава факта, че комисията по петиции има възможността, която е и голямо предизвикателство, да участва в доверен и ползотворен диалог с гражданите, както и потенциала да сближи институциите на ЕС и неговите граждани; отбелязва, че тя следва да спомага за насърчаване на демокрацията на участието; счита, че подходящият отговор на петициите както от гледна точка на навременността, така и на качеството, е от решаващо значение за осъществяването на тази цел;

4.  припомня, че следва да се спазва равното и пропорционално представителство на националностите на вносителите в обществените обсъждания на комисията; с цел засилване на европейското измерение на комисията следва да се насърчава подходящо и справедливо представителство на всички държави членки в нейните обществени обсъждания;

5.  подчертава, че петициите са от голямо значение също и в рамките на законодателния процес, тъй като откриват съществуващите пропуски и недостатъци в транспонирането на общностното законодателство и предоставят на останалите комисии в Парламента полезен и пряк принос за тяхната законодателна работа в съответните им области; приветства засиленото взаимодействие на комисията по петиции с другите парламентарни комисии, както и по-честото включване на въпроси, свързани с петиции, в пленарните заседания; счита, че петициите не са отговорност единствено на комисията по петиции, а следва да са споделено усилие от страна на всички комисии на Парламента; приветства намерението за установяване на неофициална мрежа за петиции в Парламента с участието на представители от всяка негова комисия, с цел да се гарантира безпрепятствена и ефективна координация на дейностите, свързани с петициите; счита, че мрежата трябва да даде възможност за по-добро разбиране на ролята на петициите в парламентарната дейност и да укрепи сътрудничеството между комисиите по въпроси, повдигнати от вносителите; приканва всички съответни парламентарни комисии да отделят полагащото се внимание на петициите, които са им били изпратени, и да полагат необходимите усилия, за да предоставят информацията, необходима за правилното разглеждане на тези петиции;

6.  потвърждава, че Парламентът също трябва да играе решаваща политическа роля във връзка с дейностите по прилагане на Комисията, като разглежда внимателно годишните доклади относно мониторинга на изпълнението на правото на ЕС и приема парламентарни резолюции по съответните въпроси; призовава Комисията да взема предвид резолюциите, внесени в Парламента от комисията по петиции, които въз основа на петициите установяват конкретни пропуски в прилагането и изпълнението на правото на ЕС, и призовава Комисията да предприеме подходящите действия и да докладва на Парламента за свързаните с тях последващи действия; освен това призовава Съвета и Парламента при приемането на Регламент 2013/0140/COD да предприемат конкретни действия относно изключването на Drosophila melanogaster от ветеринарните проверки на външните граници на ЕС, както предлагат носители на Нобелова награда (професори по биохимия) в петиция № 1358/2011;

7.  приветства факта, че през 2015 г. времето за разглеждане на петиции е намаляло, но въпреки това подчертава, че на секретариата на комисията по петиции трябва незабавно да се осигурят повече технически и човешки ресурси, за да се гарантира надлежно разглеждане и допълнително намаляване на срока за обработка на петициите, като същевременно се осигурява качеството на тази обработка;

8.  продължава да счита за изрично задължение да се гарантира, че недопустимостта или приключването на петиции поради необоснованост трябва да бъдат внимателно обосновавани пред вносителите на петиции;

9.  отбелязва, че Комисията участва в процеса на разглеждане на петициите и се ангажира с него и че отговаря във възможно най-кратки срокове по новите петиции, изпратени ѝ от Парламента; посочва, че отговорите на Комисията обикновено са подробни и обхващат петициите, които са от нейната компетентност; въпреки това припомня, че в много случаи Комисията не предоставя нови елементи в отговорите на петициите, за които се изисква преразглеждане поради промени на положението и контекста на петициите; изразява съжаление за случаите, когато Комисията се концентрира основно върху процедурните аспекти и не навлиза в същината на въпроса; припомня на Комисията, че разглеждането на петиции, които повдигат въпроси за възможно нарушаване на правото на ЕС, може да бъде приключено само след извършването на съответен анализ; посочва ангажимента на Комисията да изпраща като цяло компетентни служители на заседанията на комисията по петиции, тъй като качеството на цялостното разглеждане на петициите се повишава, когато Комисията се представлява в обсъжданията от възможно най-високопоставени длъжностни лица; изразява съжаление, че по време на заседанията на комисията по петиции отговорите на Комисията обикновено се ограничават до съдържанието на изпратения на комисията по петиции официален отговор и не предоставят никаква нова или релевантна информация за разрешаване на повдигнатите въпроси; отбелязва, че на писмените отговори се обръща сериозно внимание, както и на обясненията по време на устните разисквания в комисията по петиции;

10.  счита, че в ролята си на пазител на договорите, особено когато става въпрос за въпроси в областта на околната среда, Комисията не следва да се ограничава само до формална проверка на процедурното съответствие, а да се концентрира повече върху действителното съдържание на основния въпрос; припомня принципа на предпазните мерки и духа на законодателството на ЕС в областта на околната среда за предотвратяване на необратими щети на екологично чувствителни зони и настоятелно призовава Комисията да възприеме подход, който ѝ позволява предварително да използва правомощията и прерогативите си;

11.  в бъдеще ще обръща по-голямо внимание на това Комисията да докладва редовно пред Парламента за развитието на образуваните производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу отделни държави членки, за да се улесни по-доброто сътрудничество и съответните вносители на петицията да могат да бъдат информирани за развитието на ранен етап;

12.  счита, че с цел прозрачност, в дух на лоялното сътрудничество между различните институции на ЕС и съгласно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, Комисията следва да предоставя на Парламента при поискване обобщение на отделните случаи, свързани с процедурите по EU Pilot; припомня предишни искания на комисията по петиции за осигуряване на достъп до EU Pilot и документи, свързани с производствата за установяване на неизпълнение на задължения, тъй като петициите често водят до откриването на такива производства; отново призовава Комисията да информира комисията по петиции за напредъка на пряко свързаните с петиции производства за установяване на неизпълнение на задължения; признава необходимостта да се гарантира максимална прозрачност при оповестяването на информация относно процедурите по EU Pilot и на вече приключилите производствата за установяване на неизпълнение на задължения;

13.  счита, че необходимата информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения, открити в резултат на разследвания, свързани с петиции, следва своевременно да бъде предоставяна на Парламента и особено при поискване от страна на комисията по петиции;

14.  счита, че е от първостепенно значение да се подобри сътрудничеството с националните парламенти и техните компетентни комисии, както и с правителствата на държавите членки, особено с цел да се гарантира, че петицията се разглежда от съответните компетентни органи; повтаря призива си за започване на структуриран диалог с държавите членки под формата на редовни срещи със съответните комисии на националните парламенти; приветства присъствието на делегацията на комисията по петиции на германския Бундестаг на заседанието на комисията по петиции на 4 май 2015 г.; насърчава присъствието на представители на държавите членки и на местните и/или регионалните заинтересовани органи по време на заседанията на комисията по петиции; отново посочва значението на участието на представители на Съвета и на Комисията по време на заседанията и изслушванията на комисията по петиции;

15.  признава влиянието на ефективното прилагане на правото на ЕС за засилването на надеждността на институциите на ЕС; припомня, че правото на петиции, залегнало в Договора от Лисабон, е важен елемент на европейското гражданство и е истински барометър за контрола на прилагането на правото на ЕС и за установяването на възможни пропуски; призовава комисията по петиции да установи редовна среща с националните комисии по петиции с цел повишаване на осведомеността относно тревогите на европейските граждани в ЕС и в държавите членки и допълнително укрепване на техните права чрез по-добро европейско законотворчество и изпълнение;

16.  отново отправя призива, включен в доклада за дейността на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.(1) , за започване на засилен структуриран диалог с държавите членки, по-специално чрез провеждане на редовни заседания с членове на националните комисии по петиции или други компетентни органи; призовава държавите членки да вземат под внимание препоръките, направени в докладите от мисиите за установяване на факти и по време на диалозите;

17.  приветства факта, че през 2015 г. 191 граждани представиха своите петиции пряко пред комисията по петиции; припомня и подкрепя използването на видеоконферентна връзка или на други средства, които предоставят възможност на вносителите на петиции да участват активно в работата на комисията по петиции, в случай че не могат да присъстват физически;

18.  отбелязва ограничителното и строго тълкуване на Комисията във връзка с член 51, параграф 1 от Хартата на основите права, в който се постановява, наред с другото, че Хартата се отнася до държавите членки „единствено когато те прилагат правото на Съюза“; отбелязва, че в член 51, параграф 2 от Хартата се посочва, че Хартата „не разширява приложното поле на правото на Съюза извън компетенциите на Съюза“; настоятелно призовава за по-широко тълкуване на приложното поле на Хартата и в крайна сметка за нова оценка на целесъобразността на този член при бъдещите преразглеждания на Хартата и договорите; подчертава, че нищо не пречи държавите членки да се ангажират с пълното прилагане на разпоредбите на Хартата в националното законодателство, за да гарантират защитата на основните права на своите граждани извън прилагането на правото на Съюза, и им припомня, че те са обвързани и с други международни задължения;

19.  изразява съжаление, че вносителите все още не са достатъчно информирани относно основанията за обявяването на дадена петиция за недопустима;

20.  изразява съжаление относно строгото и ограничително тълкуване от страна на Европейската комисия на член 51 от Хартата на основните права, който предвижда, че „разпоредбите на […] харта се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза“; припомня, че поради съществуването на член 51 от Хартата очакванията на гражданите често надхвърлят това, което позволяват строго правните разпоредби на Хартата, и често остават неоправдани именно поради това строго и ограничително тълкуване; призовава Комисията да приеме нов подход, който да е по-добре приспособен към тези очаквания;

21.  изразява съжаление, че гражданите на Полша и Обединеното кралство все още не са защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз;

22.  подчертава, че през януари 2015 г. двама членове бяха избрани да представляват комисията по петиции в структурите за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, и че те участваха в анализа на предварителния доклад на Европейския съюз и Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в Женева, Швейцария, на 27 – 28 август 2015 г.; points; подчертава важната работа, извършвана непрекъснато от комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; отбелязва надлежно, че 2015 г. беше важна година, тъй като за първи път беше извършен преглед от страна на орган на ООН на изпълнението на задълженията в областта на правата на човека в ЕС; приветства факта, че комитет на ООН имаше възможността да изслуша всички подробности относно функцията за предоставяне на защита на комисията по петиции; подчертава, че Комисията вече включва заключителните наблюдения на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в процеса на разглеждане на петициите(2); приветства факта, че публичното изслушване на тема „Защита на правата на хората с увреждания от гледна точка на получените петиции“, организирано от комисията по петициите на 15  октомври 2015 г., имаше висока степен на достъпност; обръща внимание на значението на заключенията на проучването, възложено от Тематичен отдел В, озаглавено „Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“; счита, че е важно комисията по петиции да продължи да организира събития, насочени към петициите в областта на проблемите на хората с увреждания; призовава да се засили капацитетът на комисията по петиции и на нейния секретариат, за да могат те да изпълняват адекватно защитната си функция; призовава да бъде назначен служител, който да отговаря за разглеждането на въпроси, свързани с увреждания; отбелязва важното значение на мониторинга, извършен от комисията през 2015 г., по отношение на съвсем конкретни въпроси, свързани с проблемите на хората с увреждания, като ратифицирането на Маракешкия договор, деблокирането на директивата за борба с дискриминацията, освобождаването от митни сборове на някои продукти, предназначени за подпомагане на образователното, научното или културното развитие на хората с увреждания или на лицата, полагащи грижи в семействата;

23.  настоятелно призовава за бързото ратифициране на равнището на ЕС на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, независимо от спора за компетентност пред Съда на ЕС; припомня, че в своите заключителни наблюдения през септември 2015 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания посочи някои недостатъци в ЕС по отношение на пълното съответствие с Конвенцията; отбелязва, че от ЕС се изисква бързо да приеме изменен Европейски акт за достъпност, включващ ефективни и достъпни правоприлагащи механизми и механизми за подаване на жалби; отбелязва изискването за отделяне на ролите на Комисията чрез отстраняването ѝ от рамката за независим надзор, за да се гарантира, че рамката разполага с подходящи ресурси за изпълнение на своите функции;

24.  подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите на гражданите, например основните права, благосъстоянието на децата, правата на хората с увреждания, правата на лицата, които принадлежат към малцинства, правата на детето, вътрешния пазар, правото в областта на опазването на околната среда, трудовите правоотношения, политиките в областта на миграцията, търговските споразумения, въпросите, свързани с общественото здраве, транспорта, правата на животните и дискриминацията;

25.  подчертава деликатния характер на петициите, свързани с правата на детето, тъй като в такива случаи е необходимо спешно и по подходящ начин да се отговори на безпокойствата на вносителите при запазване на интересите на децата в контекста на посещенията за установяване на факти, които комисията по петиции може да организира при разглеждането на петициите;

26.  счита, че провеждането на публични изслушвания е важен способ за по-задълбочено разглеждане на проблемите, повдигнати от вносителите на петиции, които попадат в сферите на дейност на ЕС, както и на общи аспекти на функционирането на ЕС и на свързаните с това основни недостатъци; обръща внимание на публичните изслушвания, проведени на 26 февруари 2015 г. съвместно с комисията по конституционни въпроси относно Европейската гражданска инициатива, на 23 юни 2015 г. относно правото на петиции, на 15 октомври 2015 г. относно защитата на правата на хората с увреждания, на 11 май 2015 г. с други три комисии относно Европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“, и също така счита за полезен семинара относно трансграничните осиновявания, проведен на 1 декември 2015 г. съвместно с комисията по правни въпроси;

27.  счита, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е ново политическо право на гражданите, както и подходящ инструмент за определяне на политическия дневен ред за целите на демокрацията на участието в Европейския съюз, който дава възможност на гражданите да участват пряко и активно в проекти и процеси, които ги засягат, чийто потенциал безспорно трябва да бъде използван в пълна степен и да се подобри значително, за да бъдат постигнати най-добри резултати и за да бъдат насърчени възможно най-много граждани на ЕС да участват в по-нататъшното развитие на процеса на европейска интеграция; счита също така, че към приоритетните цели на ЕС трябва да се причислят защитата на основните права, демократичната легитимност и прозрачността на институциите на ЕС; припомня на Комисията необходимостта да се следват препоръките, направени в резолюцията на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива(3) , за да се гарантира правилното прилагане на правото на внасяне на Европейска гражданска инициатива; отново потвърждава ангажимента си да участва активно в провеждането на публични изслушвания, свързани с успешните инициативи; поема ангажимент да отдаде предимство на институционално равнище на ефективността на този процес на участие и да гарантира, че се предприемат надлежни законодателни последващи действия;

28.  изразява съжаление, че Комисията счита, че е твърде рано за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 от 1 април 2012 г., който влезе в сила преди три години; счита, че е необходимо да се направи изчерпателна оценка на прилагането му, за да се разрешат всички установени пропуски и да се предложат устойчиви решения с оглед на скорошното му преразглеждане, като се гарантира, че необходимите за Европейската гражданска инициатива процедури и условия са действително ясни, прости, лесни и пропорционални; приветства доклада на Комисията от 31 март 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива и Решение OI/9/2013/TN на Европейския омбудсман и призовава Комисията да гарантира при преразглеждането на настоящия инструмент, че Европейската гражданска инициатива има реален принос за Съюза в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и че са въведени всички подходящи правни мерки за предприемането на подходящите последващи действия, когато за дадена Европейската гражданска инициатива се счита, че е била завършена успешно; призовава Комисията, предвид различните установени недостатъци, да внесе възможно най-скоро предложение за реформа на Регламент (ЕС) № 211/2011;

29.  насочва вниманието към своята резолюция от 8 октомври 2015 г. по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания(4) , въз основа на получени петиции, в която Парламентът отправи редица препоръки за правилно прилагане на законодателството на ЕС относно правото в областта на ипотеките и борбата с банковите злоупотреби; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението във всички държави членки на Директива 2014/17/ЕС относно ипотечните кредити и на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори и да споделя най-добрите практики за подобряване на защитата на гражданите, изпитващи финансови затруднения;

30.  изразява загриженост относно доказателствата за недостатъци по отношение на нормалния достъп до правосъдие в някои държави членки, разкрити в резултат на разглеждането на петиции; счита, че това е съществен проблем, който трябва незабавно да бъде решен, за да се гарантира правилното демократично функциониране на Съюза и упражняването на основните права от неговите граждани и пребиваващите в ЕС лица; счита, че Съюзът следва да даде пример като въведе стълба на Орхуската конвенция за достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда;

31.  насочва вниманието към своята резолюция от 21 януари 2016 г. за дейността на комисията по петиции през 2014 г., както и към резолюцията си от 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г.;

32.  приветства възобновяването на по-нормално равнище на дейност в областта на посещенията за установяване на факти и очаква, че пълният потенциал на този конкретен прерогатив на комисията по петиции ще бъде използван през следващите години до самия край на законодателния период; подчертава значението на работните документи, представяни след всяко посещение, включително конкретните препоръки, и настоятелно призовава различните съответни органи надлежно да ги вземат под внимание; счита, че следва да се прави периодична оценка на степента на изпълнение на тези препоръки;

33.  подчертава извършената през 2015 г. работа от комисията по петиции, за да се предостави на разположение на вносителите на петиции интернет портал, чрез който да имат възможността да се регистрират, да внесат петиция, да изтеглят придружаващите документи и да се присъединят към вече обявени за допустими петиции; подчертава актуализацията на въпросния портал, в който са качени петициите, регистрирани през 2013, 2014 и 2015 г.; приветства факта, че функционалностите, свързани с търсенето, присъединяването и поверителността на вносителите на петиции, са обновени и усъвършенствани;

34.  припомня стъпките, които продължават да са необходими, за приключване на останалите етапи на проекта за интернет портал за петиции, в които вносителите на петиции ще могат да получават информация в реално време относно състоянието на своите петиции и ще бъдат уведомявани автоматично за промените в процеса на обработване, като обявяването на допустимост, получаването на отговор от Комисията или включването на петицията им в дневния ред на заседание на комисията и връзка към онлайн излъчването, и ще осъществяват контакт със секретариата на комисията по петиции за получаване на ясна и пряка информация; подчертава, че интернет порталът е ключов източник на информация за гражданите на ЕС и че съответно той следва да предоставя информация относно жизнения цикъл на петициите;

35.  обръща внимание на приемането на Регламент 910/2014/ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; настоятелно призовава подаването на подписани с електронен подпис документи от всичките двадесет и осем държави членки да се приема от комисията по петиции, както и от всички институции на Европейския съюз;

36.  подчертава важната роля на мрежата SOLVIT, която представлява мрежа за решаване на проблеми между държавите членки и която следва да бъде съществено разгърната с целия си потенциал по отношение на сътрудничеството с държавите и техните национални центрове SOLVIT, подчинени на националните администрации, и призовава тази мрежа да бъде подпомогната с повече ресурси, както и да се извърши по-систематичен анализ на проблемите, установени чрез SOLVIT, тъй като мрежата допринася за получаването на достоверна картина на случаите на неефективност на единния пазар;

37.  призовава Обединеното кралство да вземе под внимание препоръките, формулирани в доклада от мисията за установяване на факти в Лондон на 5 и 6 ноември 2015 г., който беше приет от комисията на 19 април 2016 г.;

38.  подчертава значението на сътрудничеството с Европейския омбудсман, както и на участието на Европейския парламент в Европейската мрежа на омбудсманите; приветства добрите отношения на институционално равнище между омбудсмана и комисията по петиции; приветства работата на Омбудсмана за подобряване на добрата администрация в ЕС и оценява особено високо редовния ѝ принос към работата на комисията по петиции през цялата година;

39.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и доклада на комисията по петиции, на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0204.

(2)

Приети от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания на неговата четиринадесета сесия (17 август – 4 септември 2015 г.); Вж.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0382.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0347.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Годишният доклад за 2015 г. има за цел да предостави общ преглед на работата на комисията по петиции. Работната програма на комисията не е обвързана със законодателната програма на Комисията, а се определя от гражданите, упражняващи правото си да отправят петиции до Европейския парламент и да споделят своята загриженост относно различните политики и законодателството на ЕС.

Настоящият годишен доклад цели да даде точна и пълна представа за работата на комисията по петиции. В него са представени статистическите данни относно броя на петициите, които са получени, обработени или чието разглеждане от комисията по петиции е приключило, като и относно заинтересованите държави или засегнатите въпроси. Тези статистически данни представляват важен количествен инструмент за оценяването на работата на комисията. В доклада са отразени и други аспекти, например отношенията с другите европейски институции и с националните и регионалните органи.

Правото на петиция до Европейския парламент: основа на европейското гражданство

Годишните статистически данни за 2015 г. показват, че повечето граждани се обръщат към Парламента с молба за съдействие по въпроси, свързани с околната среда, правосъдието, вътрешния пазар и основните права.

Някои вносители целят да отправят предложения и идеи относно развитието на европейските политики, а други се обръщат към Европейския парламент, за да оспорят решения, взети от националните органи, като внасят оплаквания срещу решения на националните съдебни органи. Друга част от вносителите на петиции сигнализират за неправилно прилагане на европейското законодателство, независимо дали за неправилното му транспониране или просто за неспазване на правилата на Общността.

Статистическите данни показват, че през 2015 г. Европейският парламент е получил 1 431 петиции, което представлява спад с 47% в сравнение с 2014 г., когато са внесени 2 714 петиции. Може да се счита, че след предишните години (2013 г. и 2014 г. бяха пикови, що се отнася до броя на получените петиции) силният спад през 2015 г. (почти наполовина) отразява промяна в тенденцията към непрекъснато увеличаване на броя на получените петиции през последния парламентарен мандат.

Статистически анализ на получените през 2015 г. петиции в сравнение с тези от 2014 г.

Обработване на петициите

Обработване на петициите

Брой на петициите

%

Брой на петициите

%

 

2014 г.

2015 г.

Обявени за допустими и с неприключило разглеждане

790

29,1

519

36,3

Обявени за допустими и с приключило разглеждане

817

30,1

424

29,6

Обявени за недопустими

1070

39,4

483

33,8

В очакване на решение

37

1,4

5

0,3

Общо регистрирани петиции

2714

100

1431

100,0

Обработване на петициите

Брой на петициите

%

Брой на петициите

%

 

2014 г.

 

2015 г.

 

Обявени за допустими и с неприключило разглеждане

790

100

519

100

Допустими и предадени на други органи за становище

77

9,7

42

8

Допустими и предадени на други органи за сведение

380

48,1

359

69,2

Обявени за допустими и предадени на Европейската комисия за становище

688

87,0

464

89,4

2015 г.

 

2014 г.

Обработване

Брой на петициите

Процент

 

Обработване

Брой на петициите

Процент

Обявени за допустими

943

65,9

 

Обявени за допустими

1630

60,0

Обявени за недопустими

483

33,8

 

Обявени за недопустими

1083

39,9

В очакване на решение

5

0,3

 

В очакване на решение

2

0,1

Общ брой

1431

100

 

Общ брой

2715

100

През 2015 г. са обявени за допустими 943 петиции (65,9% от общо 1  431 петиции), а 483 петиции са обявени за недопустими (33,8%).

През 2015 г. 63,4% от получените петиции – т.е. 907 петиции – са били обработени по бърза процедура, било защото са обявени за недопустими (33,8%), било защото, макар и допустими, разглеждането им е приключило непосредствено след изпращането на информация на вносителите, било след предаването им за сведение на други парламентарни комисии, в чиито области на компетентност влизат повдигнатите въпроси (29,6%). През 2015 г. комисията по петиции успя да преустанови забавянето си при обработването на петициите и да изравни темповете и това оказва силно въздействие върху качеството на отношенията с вносителите на петициите с оглед на факта, че времето за разглеждане на техните петиции е съкратено.

Следва да се посочи, че процентът на петициите, обявени за недопустими, е намалял спрямо 2014 г. (с 6,1% през 2015 г.), а процентът на обявените за допустими петиции е нараснал (с 5,9%). Броят на петициите, обявените за допустими и чието разглеждане е приключило в ранна фаза от процедурата, продължава да е стабилен, в порядъка на 30%.

Що се отнася до дадения ход на петициите и приетите решения от членовете на комисията по петиции, съществуват явни разлики в обработването през 2014 и 2015 г.: броят на решенията за насочване на петиции към други агенции за сведения е нараснал с 21%, а броят на решенията за насочване на петиции към органи, различни от Комисията, за становище остава постоянен – приблизително 8%. Комисията несъмнено остава основен партньор на комисията по петиции, когато става въпрос за обработване на петиции, чието разглеждане не е приключило на ранен етап от процеса, като почти 90% от тях са предадени на Комисията за разглеждане и предоставяне на становище (464 от 519).

Брой на петициите по държави

В сравнение с 2014 г. са регистрирани някои промени в списъка на страните, от които са изпратени петициите през 2014 г.; През 2015 г. Испания все още е на първо място, следвана от Италия, Германия, Румъния и Полша (през 2014 г. Обединеното кралство беше на пето място). Въпреки това може да се отбележи значителното увеличение на дела на италианските петиции, който от 7,9% достига 12,3%.

Балтийските държави Литва, Естония и Латвия отново заемат последните места в списъка.

2015 г.

 

2014 г.

Държава

Брой на петициите

%

 

Държава

Брой на петициите

%

Европейски съюз

491

29,7

 

Европейски съюз

908

28,9

Испания

213

12,9

 

Испания

449

14,3

Италия

203

12,3

 

Германия

271

8,6

Германия

153

9,3

 

Италия

248

7,9

Румъния

104

6,3

 

Румъния

199

6,3

Полша

57

3,5

 

Обединено кралство

109

3,5

Други

431

26,0

 

Други

1071

34,0

Брой на петициите през 2015 г. по държави

 

Основни теми на петициите

Както вече посочихме, през 2015 г. околната среда продължава да бъде основната област, пораждаща загриженост сред вносителите на петиции, следвана от правосъдието, функционирането на вътрешния пазар, основните права и транспорта.

2015 г.

 

2014 г.

Теми

Брой на петициите

Процент

 

Теми

Брой на петициите

Процент

Околна среда

174

9,2

 

Правосъдие

300

8,3

Правосъдие

142

7,5

 

Околна среда

284

7,8

Вътрешен пазар

139

7,3

 

Вътрешен пазар

266

7,3

Основни права

84

4,4

 

Основни права

208

5,7

Транспорт

84

4,4

 

Здраве

173

4,8

Здраве

78

4,1

 

Социални въпроси

158

4,4

Заетост

74

3,9

 

Транспорт

117

3,2

Социални въпроси

60

3,2

 

Образование и култура

113

3,1

Образование и култура

57

3,0

 

Заетост

108

3,0

Имущество и реституция

32

1,7

 

Имущество и реституция

55

1,5

Други

974

51,3

 

Други

1844

50,9

Език на вносителите на петицията

Забелязват се и малки промени в разпределението на петициите по езици: през 2015 г., както и през 2014 г., английският и немският продължават да бъдат двата най-използвани езика от вносителите на петиции; техният дял остава стабилен. Италианският и испанският ги следват съответно на трето и четвърто място (през 2015 г. италианският се е придвижил напред – от 16,8 на 18,2%). Тези четири езика (DE, EN, ES и IT) съставляват три четвърти от получените петиции (74,5 %).

Естонският и латвийският заемат последните места (с по една петиция всеки).

2015 г.

 

2014 г.

Език

Брой на петициите

Процент

 

Език

Брой на петициите

Процент

Немски

306

21,4

 

Немски

607

22,4

Английски

269

18,8

 

Английски

496

18,3

Италиански

260

18,2

 

Испански

456

16,8

Испански

230

16,1

 

Италиански

400

14,7

Френски

71

5,0

 

Френски

151

5,6

Румънски

71

5,0

 

Румънски

135

5,0

Полски

66

4,6

 

Полски

105

3,9

Други

158

11,0

 

Гръцки

92

3,4

 

 

 

 

Други

273

10

Брой на петициите през 2014 г. по езици

 

Гражданство на вносителите на петиции

От гледна точка на гражданството през 2015 г., както и през 2014 г. германските граждани продължават да бъдат най-активните вносители на петиции, следвани от италианците и испанците. Следват румънските, полските и британските граждани. На последните места са нареждат малтийските и люксембургските граждани, които, взети заедно, са подали едва пет петиции през 2015 г.

2015 г.

 

2014 г.

Гражданство на основния вносител

Брой на петициите

Процент

 

Гражданство на основния вносител

Брой на петициите

Процент

Германия

295

20,54

 

Германия

551

20,2

Италия

275

19,15

 

Испания

468

17,1

Испания

225

15,67

 

Италия

425

15,6

Румъния

103

7,17

 

Румъния

196

7,2

Полша

91

6,34

 

Обединено кралство

143

5,2

Обединено кралство

74

5,15

 

Франция

129

4,7

Франция

63

4,39

 

Полша

123

4,5

Гърция

40

2,80

 

Гърция

113

4,1

Други

270

18,79

 

Други

574

21,9

Брой на петициите през 2015 г. по гражданство

 

Начин на внасяне на петицията

От гледна точка на начина на подаване на петициите се преобръща тенденцията, съществуваща до 2014 г., на изпращане на петициите по електронна поща посредством формуляра в интернет (от 80% през 2014 г. на 69,3% през 2015 г.) и се увеличава изпращането по традиционна поща, което нараства с 10% (от 20% през 2014 г. на 30,7% през 2015 г.). Как може да се обясни тази промяна на тенденцията в момента, в който интернет порталът би следвало да улеснява изпращането на цифровизирани документи, приложени към петициите? Вероятно гражданите, които изпращат петиции, нямат големи познания за интернет и неговите възможности, поради което е важно да продължи поддържането на възможността за изпращане по традиционна поща, за да се коригира това цифрово, а може би и поколенческо разделение. Вероятно следва да се извърши преглед на достъпността на интернет портала, с цел да се улесни и направи по-достъпно неговото използване.

2015 г.

 

2014 г.

Начин на внасяне на петициите

Брой на петициите

%

 

Начин на внасяне на петициите

Брой на петициите

%

Електронна поща

992

69,3

 

Електронна поща

2174

80

Писмо

439

30,7

 

Писмо

540

20

Начин на внасяне на петициите през 2015 г.

 

Състояние на петициите

Що се отнася до състоянието на петициите, разглеждането на голямата част от подадените петиции (80%) приключва през първата година след обявяването им за допустими и обработването им. Може да се твърди, че само ограничен брой петиции остават отворени за период, по-дълъг от четири годни. Отворените петиции се отнасят в по-голямата си част до процедури за нарушение пред Съда на Европейския съюз или до въпроси, които членовете на Парламента искат да проследят по-задълбочено.

Състояние на петициите

Година

Неприключени

Приключени

2015 г.

519

36,3%

912

63,7%

2014 г.

385

14,2%

2330

85,8%

2013 г.

434

15,0%

2457

85,0%

2012 г.

190

9,6%

1796

90,4%

2011

94

6,6%

1320

93,4%

2010 г.

60

3,6%

1596

96,4%

2009 г.

25

1,3%

1899

98,7%

2008 г.

34

1,8%

1852

98,2%

2007 г.

32

2,1 %

1474

97,9%

2006 г.

10

1,0%

1011

99,0%

2005 г.

3

0,3%

1013

99,7%

2004 г.

5

0,5 %

997

99,5%

2003 г.

0

0%

1315

100%

2001 г.

0

0%

1132

100%

2000 г.

0

0%

908

100%

От анализа на статистическите данни относно петициите става ясно, че причината, поради която по-голямата част от петициите са обявени за недопустими, е, че вносителите продължават да бъркат европейските с националните области на компетентност, както и институциите на ЕС със Съвета на Европа или Съда по правата на човека. Това показва, че е необходимо да се удвоят усилията, целящи по-добро информиране на гражданите за това какво представлява правото на петиции и какво може да се постигне, когато се внася петиция до Парламента.

Новият интернет портал, който започна да функционира през ноември 2014 г., позволява на вносителите на петиции да се регистрират, да създадат петиция, да приложат съответните документи и да подкрепят или да се присъединят към вече съществуващи и обявени за допустими петиции, без да е необходимо да създават нова петиция.

Там вносителите на петиции ще открият също информация за работата на комисията по петиции и възможностите за по-бързо отстраняване на нередности чрез използването на други налични мрежи на национално или на европейско равнище (SOLVIT, EU Pilot, Европейската мрежа на потребителските центрове, Европейския омбудсман, националните омбудсмани или националните парламентарни комисии по петиции). Това в известна степен обяснява чувствителното намаляване на броя на петициите през 2015 г., тъй като вносителите на петиции вероятно са се обърнали към други, по-близки до тях структури или до такива, които са по-подготвени да разрешат проблема им.

Комисията изразява съгласие с Парламента, че SOLVIT следва да продължи да се развива и че е важно всички лица, нуждаещи се от тази услуга, да могат да получат достъп до нея, както и че SOLVIT трябва да разполага с необходимите ресурси за целта. Това обаче може да се осъществи единствено в сътрудничество с държавите членки, тъй като националните центрове на SOLVIT са част от националните администрации. Комисията работи заедно с държавите членки за разгръщането на пълния потенциал на SOLVIT и за извършването на по-систематичен анализ на установените проблеми.

Комисията счита, че когато заявителят е дал съгласието си и в зависимост от одобрението на съответните държави членки (тъй като SOLVIT е мрежа за разрешаване на проблеми между държавите членки), комисията по петиции може да има достъп до данните от SOLVIT в случаите, когато тези данни се отнасят до разглеждани от нея петиции. Когато обаче оповестяването на информация може да накърни защитата на целите на проверката, разследването и одита, тази информация не може да се разкрива до момента, в който защитата вече не е необходима, освен ако не съществува по-важен обществен интерес за това.

Новият интернет портал беше открит през 2014 г. и е достъпен на следния интернет адрес: https://petiport.secure.europarl.europa.eu//petitions/bg/main. Освен това бяха преодолени някои от най-важните пропуски, свързани с функционалностите на тази интернет страница – функциите за търсене, подкрепата за съществуваща петиция и поверителността на вносителите на петициите. В страницата са качени и петициите от 2013, 2014 и 2015 г., а в момента се качват регистрираните през 2016 г. петиции, като целта е работата на комисията да става по-прозрачна.

Отношения с Европейската комисия

Европейската комисия продължава да бъде естественият партньор на комисията по петиции при разглеждането на петиции, тъй като Комисията е натоварена да следи за прилагането и спазването на европейското законодателство. Комисията е ангажирана с процеса на внасяне и разглеждане на петиции и отговаря във възможно най-кратки срокове на петициите, изпратени от Парламента. Отговорите на Комисията обхващат искания, изпратени от комисията по петиции, които са от нейната компетентност. Писмените отговори се проследяват и се разясняват подробно от страна на представителите на Европейската комисия при устните разисквания по време на заседанията на комисията по петиции.

В предишния доклад за 2014 г. от Комисията беше поискано да информира комисията по петиции относно развитието на процедурите за нарушения, които са свързани пряко с петициите. Комисията информира Европейския парламент по отделните случаи в съответствие с рамковото споразумение за отношенията между двете институции.

Комисията прилага ограничително тълкуване на изключенията от Регламент (ЕО) № 1049/2001 съгласно постановеното в практиката на Съда на Европейския съюз и в Регламента за Орхуската конвенция (Регламент (ЕО) № 1367/2006). В член 6, параграф 1 от този регламент се посочва, че оповестяването на информация следва да се гарантира, когато исканата информация се отнася до емисии в околната среда. Съдът на Европейския съюз потвърди прилаганата от Комисията политика на неоповестяване на документи, свързани с провеждани разследвания, по-специално относно евентуални нарушения на правото на Съюза, включително когато се касае за информация в областта на околната среда или информация относно емисиите (дело C-514/11 AJ, LPN/Комисия и дело C-612/13 P, ClientEarth/Комисия).

Един от въпросите, по които има противоречие между Европейската комисия и комисията по петиции, е тълкуването на Европейската комисия на Хартата на основите права, и по-специално на член 51 от нея, в който се постановява, наред с другото, че Хартата се отнася до държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза.

Комисията тълкува тази разпоредба в съответствие с трайно установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Комисията счита, че това не означава, че гражданите остават незащитени, когато считат, че са нарушени основните им права в случаите, в които не се прилага законът на ЕС. В тези случаи държавите членки следва да гарантират, че основните права са ефективно спазвани и защитавани в съответствие с тяхното национално законодателство и международните им задължения по отношение на правата на човека. Така отстраняването на нередностите следва да се търси на национално равнище чрез националните компетентни органи, както и чрез медиация или по съдебен път, а след като са изчерпани вътрешните възможности – пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Следва да се обърне внимание на заявения от заместник-председателя на Комисията г-н Франс Тимерманс ангажимент за проучване на трудностите и ограниченията, с които петициите се сблъскват съгласно член 51 от Хартата на основните права.

Отношения със Съвета

Комисията по петиции приветства присъствието на Съвета на своите заседания, но изразява съжаление, че това присъствие не прераства в по-активно сътрудничество, което би могло да деблокира петициите, при които сътрудничеството от страна на държавите членки е от решаващо значение. В същото време изтъква усилията, положени от някои държави членки, които редовно следят заседанията на комисията.

Отношения с Европейския омбудсман – – присъствие на Европейския омбудсман

Комисията по петиции поддържа добри междуинституционални отношения с Европейския омбудсман, Емили О’Райли, която се е изказвала на няколко пъти пред комисията. Омбудсманът представи своя годишен доклад пред председателя на Европейския парламент на 26 май 2015 г. и на 23 юни 2015 г. по време на заседанието на комисията по петиции.

Европейският омбудсман се възползва в по-голяма степен от своето правомощие да започва стратегически разследвания по собствена инициатива и прие нова стратегия за следващите пет години, с която се въвежда по-стратегически подход за справяне със системните проблеми и за насърчаване на доброто административно управление.

Омбудсманът подчерта основните теми в рамките на своята дейност (прозрачност на институциите на Съюза, прозрачност на групите за лобиране и на клиничните изпитвания, основни права, етични въпроси, участие на гражданите при вземането на решения на Съюза, финансирани от Съюза проекти и програми и политика на Съюза в областта на конкуренцията).

Комисията по петиции взе участие в десетия национален семинар на европейската мрежа на омбудсманите, който се проведе от 26 до 28 април 2015 г. във Варшава, Полша, и който беше организиран съвместно от омбудсмана на Полша професор Ирена Липовиц и Европейския омбудсман г-жа Емили О’Райли. Темата на семинара беше „Омбудсманите срещу дискриминацията“.

Сътрудничество с Правната служба на Европейския парламент

Правната служба представлява Парламента пред всички съдилища, предлага правни консултации на всички органи на Парламента и присъства редовно на разискванията на комисията по петиции, като винаги дава своето становище по искане на председателя. През 2015 г. от нея беше поискано становище относно достъпа на всички членове на Европейския парламент до базата данни от електронния портал за петиции.

Мисии за установяване на фактите, проведени през 2015 г., и посещения на други институции

Ÿ  На 5 май 2015 г. комисията по петиции прие посещението на делегацията на комисията по петиции на германския парламент (Бундестага) и в присъствието на председателя г-н Керстен Щайнке обсъди редица петиции от Германия, свързани с данъчното облагане, свободното движение на стоки и хора, селското стопанство и здравеопазването.

Ÿ  На 5 и 6 ноември 2015 г. беше проведена мисия за установяване на факти в Лондон относно въпроси, свързани със закрилата на децата в Обединеното кралство, и по-специално осиновяването без получено съгласие. В някои от получените петиции се твърди, че отговорните органи са предприели дискриминационни мерки в ущърб на родителите, които нямат британско гражданство. Членовете на делегацията имаха възможността да се запознаят по-добре със ситуацията при срещи с представителите на различните компетентни институции в Обединеното кралство. Членовете на делегацията изготвиха доклад и съответни препоръки, които бяха гласувани в комисията през 2016 г.

Публични изслушвания и изслушвания относно Европейските граждански инициативи

Ÿ  На 26 февруари 2015 г. комисията по петиции организира съвместно с комисията по конституционни въпроси изслушване относно Европейската гражданска инициатива и прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.

Ÿ  На 11 май 2015 г. комисията по петиции организира съвместно с комисиите по земеделие, околна среда и промишленост изслушване относно Европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“.

Ÿ  На 23 юни 2015 г. комисията по петиции организира изслушване относно правото на петиции, на което бяха разгледани следните теми: Правото на петиции като основно право, включително неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно правото на петиции и въздействието на комисията по петиции върху европейското законодателство. На изслушването присъстваха членове на Националното събрание на Уелс: Уилям Пауъл, председател на комисията по петиции, и г-н Джойс Уотсън, депутат от комисията по петиции на Националното събрание на Уелс.

Ÿ  На 15 октомври 2015 г. комисията по петиции организира изслушване относно защитата на правата на хората с увреждания от гледна точка на получените петиции. В началото на изслушването професор Марк Прийстли от Центъра за проучвания на проблемите на хората с увреждания към Университета в Лийдс представи проучване, озаглавено „Защитната роля на комисията по петиции в рамките на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“.

Ÿ  На 1 декември 2015 г. комисията по петиции и правната комисия организираха работна среща относно трансграничните осиновявания.

Основни теми през 2015 г.

Законодателство относно ипотеките и рисковите финансови инструменти

Ÿ  През април 2015 г. бяха разисквани редица петиции, разкриващи трагичните лични истории на хиляди граждани, изгубили отчасти или изцяло спестяванията, събирани през целия им живот и вложени в преференциални акции. В други петиции беше отразена информация от организации на гражданското общество, протестиращи срещу принудителното изгонване от жилище, неравноправните клаузи в ипотечните договори и липсата на защита на потребителите. Комисията по петиции изготви серия от препоръки за правилно прилагане на законодателството на ЕС относно ипотечното право. Комисията беше призована да осъществява надзор върху изпълнението във всички държави членки на Директива 2014/17/ЕС относно ипотечните кредити и да споделя най-добрите практики за подобряване на защитата на гражданите, изпитващи финансови затруднения, като подчертава, че основното финансово образование би било допълнителен инструмент срещу последствията от свръхзадлъжнялостта. Комисията по петиции реши да зададе устен въпрос във връзка със законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания и да внесе това разискване на пленарно заседание на Европейския парламент с предложение за резолюция.

Околна среда

Ÿ  През ноември бяха обсъдени редица петиции относно нощните полети на летищата в Европа и сериозните последици от тях за хората, живеещи в близост до летищата на Кьолн/Бон, Франкфурт, Сиена, Брюксел, Шарл дьо Гол – Роаси, Мадрид Барахас, Бергамо и Чампино в Рим.

Ÿ  През ноември бяха обсъдени редица петиции относно опазването на вълка, който е застрашен от изчезване вид в Европа: в Саксония (Германия), Астурия (Испания) и Швеция.

Увреждания

Ÿ  През септември 2015 г. бяха обсъдени голям брой петиции, – например петиция, внесена от името на Европейския форум на хората с увреждания, подкрепена от 1 364 984 подписа, относно правата на хората с увреждания (кампания „1 million 4 disability“),която свидетелства за затрудненията, с които се сблъскват от хората с увреждания, и за факта, че те не се ползват с всички основни права и свободи, определени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

През януари 2015 г. г-жа Роса Естарас и г-жа Соледад Кабесон Руис бяха избрани за членове, представляващи комисията по петиции в структурите за прилагане на Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждане, и присъстваха на разглеждането на първоначалния доклад на Европейския съюз от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в Женева, Швейцария, на 27 – 28 август 2015 г.

Заключения

Комисията по петиции разполага с възможността, която представлява и голямо предизвикателство, след събитията, случили се наскоро в Обединеното кралство, да поддържа диалог с гражданите, тъй като има потенциала да възстанови връзката между институциите и гражданите на ЕС.

Комисията по петиции трябва да изслушва и да съдейства за разрешаването на проблемите, които засягат гражданите, тъй като чрез петициите може да се оцени въздействието на общностното законодателство върху тяхното ежедневие, като същевременно се засилва способността за реакция на Европейския парламент и се съдейства за разрешаването на проблемите, свързани предимно с прилагането на законодателството на ЕС. Петициите са ценен източник на информация, когато става въпрос за откриване на слабости в начина на прилагане на правото на ЕС.

Чрез комисията по петиции трябва да работим за възстановяване на доверието на гражданите и трябва да постигнем това като изслушваме и решаваме проблемите, които вълнуват гражданите.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.11.2016 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Марина Албиол Гусман, Маргрете Аукен, Беатрис Бесера Бастеречеа, Хайнц К. Бекер, Соледад Кабесон Руис, Пал Чаки, Роса Естарас Ферагут, Елеонора Еви, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Петер Яр, Джуд Къртън-Дарлинг, Светослав Христов Малинов, Нотис Мариас, Едуар Мартен, Роберта Мецола, Марлене Мици, Юлия Питера, Габриеле Пройс, Лауренциу Ребега, Яна Том, Ярослав Валенса, Сесилия Викстрьом, Татяна Жданока

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Костадинка Кунева, Анхела Валина, Борис Зала


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Беатрис Бесера Бастеречеа, Яна Том, Сесилия Викстрьом

EFDD

Елеонора Еви

GUE/NGL

Марина Албиол Гусман, Костадинка Кунева, Анхела Валина

S&D

Соледад Кабесон Руис, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Джуд Къртън-Дарлинг, Едуар Мартен, Марлене Мици, Габриеле Пройс, Борис Зала

VERTS/ALE

Маргрете Аукен, Татяна Жданока

10

-

ECR

Нотис Мариас

ENF

Лауренциу Ребега

PPE

Хайнц К. Бекер, Пал Чаки, Роса Естарас Ферагут, Петер Яр, Светослав Христов Малинов, Роберта Мецола, Юлия Питера, Ярослав Валенса

0

0

-

-

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация