Διαδικασία : 2016/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2016

Συζήτηση :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0512

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 886kWORD 206k
2.12.2016
PE 585.817v04-00 A8-0366/2016

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015

(2016/2146(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγήτρια: Ángela Vallina

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015

(2016/2146(INI))

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του δικαιώματος αναφοράς και τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες ανησυχίες των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, ιδίως τα άρθρα 258 και 260,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 216 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0366/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών είναι να παρουσιάσει μια ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν το 2015 και των σχέσεων με άλλα θεσμικά όργανα και να παράσχει ακριβή εικόνα των στόχων που επετεύχθησαν κατά το έτος 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, ελήφθησαν 1 431 αναφορές, ήτοι υπήρξε μείωση κατά 47 % σε σύγκριση με το 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο 2 714 αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 943 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές, εκ των οποίων οι 424 υποβλήθηκαν σε ταχεία εξέταση, η οποία περατώθηκε μετά τη δέουσα ενημέρωση των αναφερόντων σχετικά με το ζήτημα που τους απασχολούσε, καθώς και ότι 519 αναφορές εκκρεμούν και πρόκειται να συζητηθούν στην Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 483 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν είναι χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ εξακολουθεί δυστυχώς να αγνοεί την ύπαρξη του δικαιώματος αναφοράς και την ενδεχόμενη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας ως μέσου με το οποίο εφιστάται η προσοχή των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ στα θέματα που αφορούν και απασχολούν τους πολίτες και εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 483 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές και ότι εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία σύγχυση σχετικά με τους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν (33,8 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους πολίτες και να εξηγηθούν οι διαφορετικοί τομείς αρμοδιότητας, ήτοι σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά εξετάζεται και αντιμετωπίζεται με προσοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες είναι συνήθως πολίτες που ενδιαφέρονται ενεργά για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τη βελτίωση και τη μελλοντική ευημερία των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των εν λόγω πολιτών όσον αφορά την επεξεργασία των αναφορών τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την άποψή τους για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τον σεβασμό του δικαιώματος αναφοράς που είναι κατοχυρωμένο στο δίκαιο της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες το μέσο για να επιστήσουν την προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων τους στα θέματα που τους απασχολούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν διαθέτει δυστυχώς επί του παρόντος επαρκές αυτοτελές δυναμικό για τη διενέργεια ερευνών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς πρέπει να είναι βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει άμεσα στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των αναφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ακούσει τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, να παράσχει πληροφορίες και να συμβάλει στην επίλυσή τους, καλώντας, μεταξύ άλλων, και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των αναφορών, θα πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανθρωπιστική προσφυγική κρίση, ο σοβαρότατος κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας, η ανικανότητα αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά τρόπο που να εξασφαλίζει για όλους τους πολίτες μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή και την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς και η αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη στο σύστημα και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει την ευθύνη και αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να διατηρήσει και να ενισχύσει τον εποικοδομητικό διάλογο με τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η πλέον αρμόδια για να δείξει στους πολίτες τι πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς και ποιες λύσεις μπορούν να βρεθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να επιτελέσει σημαντικό έργο, καθώς είναι αυτή που εξηγεί και, ενδεχομένως, αποδεικνύει τις επιτυχίες και τα οφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς θα πρέπει να ενισχύει την ικανότητα αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συμβολή του στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές συνιστούν πολύτιμη πηγή άμεσων πληροφοριών που βασίζονται σε εμπειρίες των ίδιων των πολιτών, οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων και κενών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, και, εν τέλει, στην παρακολούθησή της από την Επιτροπή στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις του παραδεκτού συνιστούν βασικό εργαλείο για τον έγκαιρο εντοπισμό των καθυστερήσεων στη μεταφορά και την καθαυτή επιβολή του δικαίου της ΕΕ εκ μέρους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των αναφορών, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να καταγγέλλουν ελλείψεις στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να συμβάλλουν στον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι οι αναφορές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, καθώς παρέχουν σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου χρήσιμες και άμεσες πληροφορίες για το νομοθετικό τους έργο στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών, αλλά θα πρέπει να είναι αντικείμενο κοινών προσπαθειών όλων των επιτροπών του Κοινοβουλίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των αναφορών, οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις κακής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι αναφορές μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό κενών στο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της απουσίας ρύθμισης σε ορισμένους τομείς, παρέχοντας, ως εκ τούτου, το έναυσμα για περαιτέρω νομοθετικές προσπάθειες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει αξιοποιήσει περισσότερο τα ειδικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της ως επιτροπή, όπως, για παράδειγμα, τις ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης και τα σύντομα ψηφίσματα, με στόχο να φέρει στο φως τα διάφορα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, ή την κατάθεση ερωτήσεων και ψηφισμάτων στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπως, για παράδειγμα, τα ψηφίσματα σχετικά με τη νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία ή σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην Ευρώπη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, οι αναφορές που υποβλήθηκαν από τους πολίτες έτυχαν ταχύτερης και αποτελεσματικότερης επεξεργασίας, δεδομένου ότι έχει μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αλληλογραφία με τους αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμματεία έχει καταβάλει αξιοσημείωτη προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της βελτίωσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες συμβάλλουν ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας συμπληρωματικές άμεσες πληροφορίες στα μέλη της επιτροπής, στην Επιτροπή και στους παριστάμενους εκπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες, με τη συμμετοχή στις συζητήσεις και την παρουσίαση των αναφορών τους μαζί με αναλυτικότερες πληροφορίες, συμβάλλουν στην ανάπτυξη εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, 191 αναφέροντες παρέστησαν στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών και συμμετείχαν ενεργά σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο αριθμός αυτός φαίνεται σχετικά χαμηλός, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών αναμεταδίδονται και επιτρέπουν στους αναφέροντες να παρακολουθούν τις συζητήσεις στο διαδίκτυο είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μαγνητοσκοπημένες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί ειδική μέθοδος διεκπεραίωσης των αναφορών που αφορούν την ευημερία των παιδιών και ότι έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας σχετικά με αυτό το ζήτημα, η οποία συστάθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 με εκλεγμένη πρόεδρο την Eleonora Evi·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση αναφοράς συμπίπτει συχνά με την ταυτόχρονη υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδοποίησε την Επιτροπή, μέσω αναφορών και ερωτήσεων, σχετικά με τις ελλείψεις στον τρόπο εφαρμογής και επιβολής ορισμένων νόμων της ΕΕ από κάποια κράτη μέλη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε καταγγελίες σχετικά με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Φινλανδία για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πέντε άλλες υποθέσεις που σχετίζονταν με ζητήματα περιβάλλοντος η Επιτροπή ξεκίνησε διμερείς διαλόγους με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν το ενδοσχισταργιλικό αέριο, τη διαχείριση του πληθυσμού των λύκων, την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές των πολιτών αφορούσαν επίσης και τον τομέα της δικαιοσύνης και της δικαστικής συνεργασίας, με αφορμή μάλιστα μια αναφορά η Επιτροπή ξεκίνησε διμερή διάλογο με ένα κράτος μέλος σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλει στην αλλαγή επωνύμου μετά τον γάμο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης, με αφορμή διάφορες αναφορές, διμερείς συζητήσεις με ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη φορολογία ακινήτων και τον τοπικό φόρο διαμονής που καταβάλλουν οι φοιτητές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και της διενέργειας συστηματικών ελέγχων συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων, ξεκινώντας νέες υποθέσεις EU-Pilot και διαδικασίες επί παραβάσει, όταν εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες επιτρέπει επιπλέον έλεγχο του διερευνητικού έργου των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να περατώνεται η εξέταση μιας αναφοράς όσο τελεί υπό διερεύνηση από την Επιτροπή·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, μέσω της ετήσιας έκθεσης για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε σχέση με παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης και δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει υπό τη μορφή δελτίων τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει διατίθενται στη βάση δεδομένων της Επιτροπής στον ιστότοπο Europa· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή πιο αναλυτικών πληροφοριών από την Επιτροπή στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της στην Επιτροπή Αναφορών σε υποθέσεις που σχετίζονται με αναφορές θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα θέματα που θίγονται στις αναφορές αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως, για παράδειγμα, την προστασία του περιβάλλοντος (ειδικότερα, την επεξεργασία των λυμάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, την έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων), τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την εφαρμογή της δικαιοσύνης (ειδικότερα, τα δικαιώματα επιμέλειας των ανηλίκων), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ειδικότερα, τα δικαιώματα του παιδιού, των ατόμων με αναπηρία και των μειονοτήτων), την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, την απασχόληση και την καλή μεταχείριση των ζώων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών, που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2014, είναι εν λειτουργία, αλλά δεν έχει επί του παρόντος ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη έχει στόχο να προσφέρει στους πολίτες και στους κατοίκους της ΕΕ ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που τους επιτρέπει να καταθέτουν αναφορές και να παρακολουθούν διαρκώς τη διεκπεραίωσή τους, καθώς και να υπογράφουν ηλεκτρονικά τις αναφορές τους και να υποστηρίζουν αναφορές άλλων αναφερόντων οι οποίες αφορούν θέματα που τους ενδιαφέρουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις σε ορισμένες βασικές λειτουργίες, όπως η μηχανή αναζήτησης, υφίσταντο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 και μέχρι πολύ πρόσφατα υπονόμευαν τον ρόλο της πύλης ως διαδραστικού χώρου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πρόβλημα τελικά επιλύθηκε·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πύλη είχε σχεδιαστεί με σκοπό να αυξηθούν η διαφάνεια και η διαδραστικότητα της διαδικασίας αναφορών και να καταστούν οι διοικητικές διαδικασίες αποτελεσματικότερες προς το συμφέρον των αναφερόντων, των βουλευτών και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεύτερο στάδιο του έργου, που αποσκοπούσε κυρίως στην ενίσχυση της διοικητικής διεκπεραίωσης των αναφορών αλλά και θα επέτρεπε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αναφορών από τους αρχικούς αναφέροντες και τους τελικούς υποστηρικτές, δεν σημείωσε καμία ουσιαστική πρόοδο κατά το 2015, αν και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί εντός του εν λόγω έτους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές καθυστερήσεις στα επόμενα στάδια του έργου έχουν δημιουργήσει πρόσθετο φόρτο εργασίας στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, λόγω της ανάγκης χειροκίνητης φόρτωσης των σχετικών φακέλων στις διάφορες βάσεις δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές η φόρτωση των οποίων εκκρεμεί, δεδομένου ότι στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα η φόρτωση μόνο των εκκρεμουσών αναφορών που ελήφθησαν το 2013, το 2014 και το 2015, και ότι επί του παρόντος τελεί υπό εξέλιξη η φόρτωση των αναφορών που ελήφθησαν το 2016·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αποκατασταθεί ορισμένες ελλείψεις, συγκεκριμένα στη λειτουργία αναζήτησης και στη διαχείριση του απορρήτου των στοιχείων των αναφερόντων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 προχωρούν οι εργασίες, όπως έχει προγραμματιστεί, για τη βελτίωση της χρησιμότητας και της προβολής της υπηρεσίας στους πολίτες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραδεκτό των αναφορών βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 227 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια του τομέα δραστηριοτήτων της Ένωσης υπερβαίνει κατά πολύ τον μακρύ κατάλογο αρμοδιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια απόφαση περί του μη παραδεκτού μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγχου, εάν δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη βάσει αυτών των κριτηρίων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν την πρωταρχική ευθύνη να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των εθνικών δικαστικών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα, ή και καθόλου, σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν μια εναλλακτική και ανεξάρτητη οδό για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι δύο αυτές εναλλακτικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να αποκλείουν η μία την άλλη·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και ότι το δυναμικό της πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ και στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές διαφορές μεταξύ της ΕΠΠ και του δικαιώματος αναφοράς θα πρέπει να γνωστοποιούνται καλύτερα στους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την ουσιαστική επιτυχία αυτού του εργαλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως κατέστη σαφές από τις παρεμβάσεις κατά τη δημόσια ακρόαση της 22ας Φεβρουαρίου 2015, υπάρχει η γενική αίσθηση μεταξύ των οργανώσεων που έχουν καταθέσει μια ΕΠΠ ότι πρέπει να αρθούν οι διοικητικοί φραγμοί για να μπορέσουν να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 την 1η Απριλίου 2012, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η εφαρμογή του, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να προταθούν βιώσιμες συγκεκριμένες λύσεις για την ταχεία αναθεώρησή του, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, λόγω φόρτου εργασίας της Επιτροπής Αναφορών, έλαβε χώρα μόνο μία διερευνητική επίσκεψη για τις αναφορές οι οποίες τελούσαν υπό διερεύνηση το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το ζήτημα της υιοθεσίας χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων επέτρεψε στα μέλη της αντιπροσωπείας να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση, καθώς είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν το πρόβλημα με τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, μετά την εξομάλυνση του φόρτου εργασίας, πραγματοποιήθηκαν τρεις διερευνητικές επισκέψεις για τις αναφορές που τελούσαν υπό διερεύνηση το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επισκέψεις αποτελούν ειδικό προνόμιο της Επιτροπής Αναφορών και θεμελιώδες μέρος του έργου της, που συνίσταται στην αλληλεπίδραση με τους αναφέροντες και τις αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των αντιπροσωπειών της Επιτροπής Αναφορών συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της τελικής έκθεσης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εξέταση των καταγγελιών των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ για περιπτώσεις πιθανής κακοδιαχείρισης εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ και σχετικά με το οποίο η Επιτροπή Αναφορών εκπονεί επίσης ετήσια έκθεση με βάση την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2015 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly παρουσίασε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz την ετήσια έκθεσή της για το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2015 η Διαμεσολαβήτρια παρουσίασε την έκθεσή της κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, το οποίο περιλαμβάνει εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, επιτροπές αναφορών και παρόμοιους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων προς ένταξη στην Ένωση χωρών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλήρες μέλος του εν λόγω δικτύου, το οποίο διατηρεί σήμερα 94 γραφεία σε 36 χώρες·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά εξετάζεται και διεκπεραιώνεται με προσοχή και ότι όλοι οι αναφέροντες πρέπει να λαμβάνουν απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι αναφέροντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις υποθέσεις τους απευθείας στην Επιτροπή Αναφορών·

1.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς θα πρέπει να ενισχύει την ικανότητα αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεισφέροντας στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, δεδομένου ότι οι αναφορές, οι οποίες εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ και πληρούν τα κριτήρια παραδεκτού, συνιστούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων και κενών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να κάνει ευρύτερη χρήση των εξουσιών της όταν πρόκειται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, για παράδειγμα, επιδιώκοντας ταχύτερη χρήση της διαδικασίας επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 ΣΛΕΕ·

2.  υπογραμμίζει το έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών η οποία ακούει τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και βοηθεί στην επίλυσή τους· θεωρεί ότι οι αναφορές μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δρώντας ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων·

3.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει την ευκαιρία και αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να αναπτύξει έναν αξιόπιστο και γόνιμο διάλογο με τους πολίτες, καθώς και τη δυνατότητα να φέρει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· σημειώνει ότι αυτό θα βοηθήσει στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, έχει ζωτική σημασία να παρέχεται κατάλληλη απάντηση στις αναφορές τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς την ποιότητα της απάντησης·

4.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης και αναλογικής εκπροσώπησης των εθνικοτήτων των αναφερόντων στις δημόσιες συζητήσεις της επιτροπής· προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της επιτροπής, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ορθή και δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών στις δημόσιες συζητήσεις της επιτροπής·

5.  υπογραμμίζει ότι οι αναφορές διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, καθώς εντοπίζουν υφιστάμενα κενά και ελλείψεις στη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας και παρέχουν σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου χρήσιμες και άμεσες πληροφορίες για το νομοθετικό τους έργο στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους· επικροτεί την αύξηση της αλληλεπίδρασης της Επιτροπής Αναφορών με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και τη συχνότερη παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με τις αναφορές στην Ολομέλεια· θεωρεί ότι οι αναφορές δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών, αλλά θα πρέπει να είναι αντικείμενο κοινών προσπαθειών όλων των επιτροπών του Κοινοβουλίου· επικροτεί την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα ανεπίσημο δίκτυο αναφορών στο Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή βουλευτών που θα εκπροσωπούν όλες τις επιτροπές του, με στόχο τη διασφάλιση ομαλού και αποτελεσματικού συντονισμού των εργασιών που σχετίζονται με τις αναφορές· πιστεύει ότι το δίκτυο θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των αναφορών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών σε θέματα που θίγουν οι αναφέροντες· καλεί όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να αφιερώσουν τη δέουσα προσοχή στις αναφορές που τους διαβιβάστηκαν και να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες ώστε να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των αναφορών·

6.  αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης σημαντικό πολιτικό ρόλο όσον αφορά τις δράσεις της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας, καθώς ελέγχει τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και εγκρίνει τα σχετικά κοινοβουλευτικά ψηφίσματα· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που κατέθεσε η Επιτροπή Αναφορών και στα οποία εντοπίζονται συγκεκριμένα κενά στην εφαρμογή και την υλοποίηση του δικαίου της ΕΕ βάσει των αναφορών και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει κατάλληλη δράση και να υποβάλει σχετική έκθεση παρακολούθησης στο Κοινοβούλιο· καλεί επίσης το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση σε σχέση με την έγκριση του κανονισμού 2013/0140/COD για την απαλλαγή της Drosophila melanogaster από κτηνιατρικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως προτείνεται από τιμηθέντες με το Βραβείο Νόμπελ (καθηγητές βιοχημείας) στην αναφορά αριθ. 1358/2011·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι, το 2015, μειώθηκε το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των αναφορών, ωστόσο, θεωρεί ότι η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών έχει άμεση ανάγκη περισσότερων τεχνικών πόρων και περισσότερου προσωπικού, για να εγγυηθεί την επιμελή εξέταση και την περαιτέρω μείωση του χρονικού διαστήματος επεξεργασίας των αναφορών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της επεξεργασίας τους·

8.  εξακολουθεί να θεωρεί ιδιαίτερη υποχρέωση να διασφαλιστεί ότι αιτιολογείται προσεκτικά στους αναφέροντες το μη παραδεκτό ή η περάτωση της εξέτασης αναφορών επειδή ήταν αβάσιμες·

9.  διαπιστώνει ότι η Επιτροπή συμμετέχει, και μάλιστα με ενεργητικό τρόπο, στη διαδικασία των αναφορών και απαντά το συντομότερο δυνατόν στις νέες αναφορές που της διαβιβάζει το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής είναι κατά κανόνα λεπτομερείς και καλύπτουν τις αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή δεν προσθέτει νέα στοιχεία στις απαντήσεις της επί των αναφορών για τις οποίες ζητείται επανεξέταση λόγω μεταβολών στην κατάσταση και το πλαίσιο των αναφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή επικεντρώνεται ουσιαστικά στις διαδικαστικές πτυχές και δεν υπεισέρχεται στην ουσία του ζητήματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές που εγείρουν ζήτημα πιθανής παραβίασης του δικαίου της ΕΕ μπορούν να περατωθούν μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη εξέτασή τους· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αποστέλλει γενικά αρμόδιους υπαλλήλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι η ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των αναφορών αυξάνεται όταν υψηλόβαθμοι διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την Επιτροπή στις συζητήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, οι απαντήσεις της Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο περιεχόμενο της επίσημης απάντησης που έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών και δεν παρέχουν καμία νέα ή σχετική πληροφορία που να επιτρέπει την επίλυση των ζητημάτων που θίγονται στις αναφορές· διαπιστώνει ότι οι γραπτές απαντήσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, καθώς και οι εξηγήσεις που δίδονται κατά τις προφορικές συζητήσεις που οργανώνονται από την Επιτροπή Αναφορών·

10.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θίγονται περιβαλλοντικά θέματα, δεν θα πρέπει να αρκείται σε μια απλή τυπική εξέταση της διαδικαστικής συμμόρφωσης, αλλά να επικεντρώνεται περισσότερο στο ουσιαστικό περιεχόμενο του κεντρικού ζητήματος· υπενθυμίζει την αρχή της προφύλαξης και το ύψιστο πνεύμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ για την αποτροπή μη αναστρέψιμων ζημιών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα της επιτρέπει την εκ των προτέρων χρήση των εξουσιών και των προνομίων της·

11.  θα μεριμνά εντονότερα στο μέλλον για να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία των διαδικασιών επί παραβάσει που έχουν κινηθεί κατά μεμονωμένων κρατών μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση της συνεργασίας και η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναφερόντων σχετικά με τις εξελίξεις·

12.  θεωρεί ότι, για λόγους διαφάνειας και σε πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στο Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος και όταν απαιτείται, μια συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των μεμονωμένων υποθέσεων που σχετίζονται με διαδικασίες EU Pilot· υπενθυμίζει προηγούμενα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες EU-Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει, δεδομένου ότι οι αναφορές οδηγούν συχνά στην κίνηση αυτών των διαδικασιών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με αναφορές· αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν ήδη ολοκληρωθεί·

13.  θεωρεί ότι οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν ως αποτέλεσμα ερευνών που σχετίζονται με αναφορές θα πρέπει να παρέχονται στο Κοινοβούλιο έγκαιρα, και ιδίως κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών·

14.  θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη βελτίωση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια και τις σχετικές επιτροπές τους, καθώς και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των αναφορών πραγματοποιείται από τις σχετικές και αρμόδιες αρχές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη υπό τη μορφή τακτικών συναντήσεων με τις σχετικές επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 4ης Μαΐου 2015· ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών και των τοπικών και/ή περιφερειακών αρχών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής εκπροσώπων του Συμβουλίου και της Επιτροπής στις συνεδριάσεις και στις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών·

15.  αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ένα πραγματικό βαρόμετρο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και τον εντοπισμό ενδεχόμενων κενών· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να καθιερώσει μια τακτική συνάντηση με τις εθνικές επιτροπές αναφορών, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη και την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων τους μέσω της βελτίωσης του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου και της εφαρμογής της νομοθεσίας·

16.  επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στην έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013(1) για τη δρομολόγηση ενισχυμένου διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων με μέλη των εθνικών επιτροπών αναφορών ή άλλων αρμόδιων αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπό σημείωση τις συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών και κατά τη διάρκεια των διαλόγων·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2015, 191 πολίτες κατέθεσαν τις αναφορές τους απευθείας στην Επιτροπή Αναφορών· υπενθυμίζει και στηρίζει την αυξημένη χρήση της τηλεδιάσκεψης ή οιουδήποτε άλλου μέσου επιτρέπει στους αναφέροντες να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών αν δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως·

18.  επισημαίνει την περιοριστική και αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο Χάρτης απευθύνεται στα κράτη μέλη «μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης»· σημειώνει ότι το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Χάρτη ορίζει ότι ο Χάρτης «δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης»· ζητεί μια ευρύτερη ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, και εν τέλει την επανεξέταση της σκοπιμότητας αυτού του άρθρου στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων του Χάρτη και των συνθηκών· υπογραμμίζει ότι τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του Χάρτη στην εθνική νομοθεσία τους, προκειμένου να εγγυηθούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τους πέραν της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης από άλλες διεθνείς υποχρεώσεις·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αναφέροντες εξακολουθούν να μην ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η αναφορά χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή·

20.  εκφράζει τη λύπη του για την αυστηρή και περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο προβλέπει ότι «οι διατάξεις του [...] Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης»· υπενθυμίζει ότι, λόγω της ύπαρξης του άρθρου 51 του Χάρτη, οι προσδοκίες των πολιτών συχνά υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια των νομοθετικών διατάξεων του Χάρτη και συχνά διαψεύδονται ακριβώς λόγω αυτής της άκαμπτης και περιοριστικής ερμηνείας· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει νέα προσέγγιση που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη σε αυτές τις προσδοκίες·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολίτες της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να μην προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  τονίζει ότι τον Ιανουάριο του 2015 δύο βουλευτές ορίστηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής Αναφορών στις δομές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και συμμετείχαν στην ανάλυση της προκαταρκτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη Γενεύη της Ελβετίας, στις 27 -28 Αυγούστου 2015· επισημαίνει το σημαντικό έργο που επιτελεί αδιάλειπτα η Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2015 ήταν ένα πολύ σημαντικό έτος, δεδομένου ότι για πρώτη φορά ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών επιθεώρησε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε την ευκαιρία να ακούσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το καθήκον προστασίας που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει αρχίσει να ενσωματώνει τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία επεξεργασίας των αναφορών(2)· επικροτεί το γεγονός ότι η δημόσια ακρόαση «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες υπό το πρίσμα των αναφορών που έχουν ληφθεί», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών στις 15 Οκτωβρίου 2015, πληρούσε υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας· εφιστά την προσοχή στη σημασία των συμπερασμάτων της μελέτης που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ, με τίτλο «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Ο ρόλος προστασίας της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Επιτροπή Αναφορών να διοργανώνει εκδηλώσεις με επίκεντρο τις αναφορές στον τομέα της αναπηρίας· ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα της Επιτροπής Αναφορών και της γραμματείας της, προκειμένου να μπορεί να εκπληρώνει κατάλληλα τον ρόλο προστασίας της· ζητεί να διοριστεί ένας υπάλληλος αρμόδιος για την επεξεργασία των προβλημάτων που σχετίζονται με αναπηρίες· λαμβάνει υπό σημείωση το σημαντικό έργο παρακολούθησης της Επιτροπής Αναφορών το 2015 όσον αφορά την αναπηρία σε πιο συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα, την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, την απεμπλοκή της οδηγίας κατά των διακρίσεων, την αδασμολόγητη πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα που είναι σχεδιασμένα για την πολιτιστική, εκπαιδευτική ή επιστημονική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία ή τα άτομα που παρέχουν φροντίδα στην οικογένειά τους·

23.  ζητεί μετ’ επιτάσεως την άμεση επικύρωση σε επίπεδο ΕΕ της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, έχουν μειωμένη όραση ή άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ανεξαρτήτως της διαμάχης σχετικά με τις αρμοδιότητες ενώπιον του ΔΕΕ· υπενθυμίζει ότι στις καταληκτικές παρατηρήσεις της τον Σεπτέμβριο του 2015, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία επεσήμανε ορισμένες ελλείψεις εντός της ΕΕ όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να θεσπίσει άμεσα τροποποιημένη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποτελεσματικοί και προσβάσιμοι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας και υποβολής καταγγελιών· επισημαίνει την ανάγκη αποσύνδεσης των ρόλων της Επιτροπής με την αφαίρεσή της από το ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

24.  υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα των θεμάτων που θίγονται στις αναφορές των πολιτών, όπως είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ευημερία των παιδιών, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, τα δικαιώματα των παιδιών, η εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία, οι εργασιακές σχέσεις, οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι εμπορικές συμφωνίες, ζητήματα δημόσιας υγείας, οι μεταφορές, τα δικαιώματα των ζώων και οι διακρίσεις·

25.  τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των αναφορών που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ανάγκη άμεσης και κατάλληλης απάντησης στις ανησυχίες των αναφερόντων, με παράλληλη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, στο πλαίσιο των διερευνητικών επισκέψεων που ενδέχεται να διοργανώσει η Επιτροπή Αναφορών κατά τη διερεύνηση αναφορών·

26.  εκτιμά ότι η διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων συνιστά σημαντικό μέσο τόσο για την ενδελεχέστερη εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι αναφέροντες και τα οποία εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ καθώς και των γενικών πτυχών λειτουργίας της ΕΕ, όσο και για την ανάδειξη υφιστάμενων κενών· εφιστά την προσοχή στις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου 2015, από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), στις 23 Ιουνίου 2015 σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς, στις 15 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, στις 11 Μαΐου 2015, από κοινού με τρεις άλλες επιτροπές, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop Vivisection», και θεωρεί επίσης χρήσιμο το εργαστήριο που διοργανώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2015, από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σχετικά με τις διασυνοριακές υιοθεσίες·

27.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) συνιστά ένα νέο πολιτικό δικαίωμα για τους πολίτες καθώς και ένα χρήσιμο μέσο καθορισμού του θεματολογίου μιας συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα και ενεργά σε σχέδια και διαδικασίες που τους αφορούν, το δυναμικό του οποίου πρέπει αναμφίβολα να αξιοποιηθεί πλήρως και να ενισχυθεί σημαντικά, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· θεωρεί επίσης ότι η ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής νομιμότητας και της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων πρέπει να συγκαταλέγονται στους στόχους προτεραιότητας της ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να ακολουθηθούν οι συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(3), προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υποβολής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει προδραστικά στη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων για επιτυχημένες πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στην αποτελεσματικότητα αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής συνέχειας·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι υπερβολικά νωρίς για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, της 1ης Απριλίου 2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πριν από τρία έτη· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί διεξοδικά η εφαρμογή του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί και να προταθούν βιώσιμες λύσεις για την άμεση αναθεώρησή του, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή ΕΠΠ είναι πραγματικά σαφείς, απλές, εύκολα εφαρμόσιμες και αναλογικές· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ΕΠΠ και την απόφαση OI/9/2013/TN του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι η ΕΠΠ παρέχει πραγματική συνεισφορά στην Ένωση σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα νομικά μέτρα, προκειμένου να δίδεται κατάλληλη συνέχεια όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς· καλεί την Επιτροπή, δεδομένων των διαφόρων ελλείψεων που εντοπίστηκαν, να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011·

29.  εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία(4), βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, στο οποίο το Κοινοβούλιο διατύπωσε μια σειρά συστάσεων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του δικαιώματος υποθήκης και την καταπολέμηση των καταχρήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, της οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, και να κοινοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για τα στοιχεία που ανέκυψαν στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αναφορών και καταδεικνύουν κενά όσον αφορά την κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αμελλητί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης και η δυνατότητα άσκησης από τους πολίτες και τους κατοίκους της των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα με την εφαρμογή του πυλώνα της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα·

31.  εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2014, καθώς και στο ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014·

32.  χαιρετίζει την επαναφορά των δραστηριοτήτων στο πεδίο των διερευνητικών επισκέψεων σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και αναμένει ότι το σύνολο του δυναμικού του συγκεκριμένου ειδικού προνομίου της Επιτροπής Αναφορών θα αξιοποιηθεί κατά τα επόμενα έτη έως τα τέλη της νομοθετικής περιόδου· υπογραμμίζει τη σημασία των εγγράφων εργασίας που συντάσσονται έπειτα από κάθε επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συστάσεων, και καλεί τις διάφορες αρμόδιες αρχές να τα λαμβάνουν δεόντως υπόψη· θεωρεί ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με αυτές τις συστάσεις θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα·

33.  υπογραμμίζει το έργο που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών κατά το 2015 για να θέσει στη διάθεση των αναφερόντων μια διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν, να υποβάλουν αναφορές, να μεταφορτώσουν τα συνοδευτικά έγγραφα και να υποστηρίξουν άλλες αναφορές που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί παραδεκτές· υπογραμμίζει την επικαιροποίηση της εν λόγω διαδικτυακής πύλης, στην οποία έχουν δημοσιευθεί οι αναφορές που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανέωση και τη βελτίωση των νέων λειτουργικών δυνατοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, την υποστήριξη άλλων αναφορών και το απόρρητο των στοιχείων των αναφερόντων·

34.  υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει ακόμη να ληφθούν για να ολοκληρωθούν τα εναπομένοντα στάδια του έργου της διαδικτυακής πύλης αναφορών, μέσω της οποίας οι αναφέροντες θα μπορούν να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αναφοράς τους, να ενημερώνονται αυτομάτως σχετικά με μεταβολές στη διαδικασία διεκπεραίωσης, όπως η απόφαση περί του παραδεκτού, η λήψη απάντησης από την Επιτροπή ή η ενσωμάτωση της αναφοράς τους στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της επιτροπής με αναφορά του συνδέσμου για τη μετάδοση μέσω διαδικτύου, και να επικοινωνούν άμεσα με τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών με στόχο τη σαφή και άμεση ενημέρωσή τους· υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή πύλη είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τους πολίτες της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση για όλο τον κύκλο ζωής των αναφορών·

35.  εφιστά την προσοχή στην έγκριση του κανονισμού αριθ. 910/2014/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά· ζητεί μετ’ επιτάσεως τα έγγραφα που υποβάλλονται με ηλεκτρονική υπογραφή και από τα 28 κράτη μέλη να γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αναφορών, καθώς και από το σύνολο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, ενός δικτύου επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί εις βάθος για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα εθνικά κέντρα SOLVIT, που εξαρτώνται από τις εθνικές διοικήσεις, και ζητεί να παραχωρηθούν στο δίκτυο περισσότερα μέσα, καθώς και να διενεργείται συστηματικότερη ανάλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται μέσω του SOLVIT, δεδομένου ότι το εν λόγω δίκτυο συμβάλλει στη δημιουργία μιας ακριβούς εικόνας των δυσλειτουργιών της ενιαίας αγοράς·

37.  ζητεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει υπό σημείωση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της διερευνητικής αποστολής που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών στις 19 Απριλίου 2016·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις καλές διοργανικές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών· επιδοκιμάζει το έργο του Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση της χρηστής διοίκησης στην ΕΕ και εκτιμά ιδιαίτερα την τακτική συνεισφορά του στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή σε παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0204.

(2)

Εγκρίθηκαν από την επιτροπή του ΟΗΕ στη δέκατη τέταρτη σύνοδό της (17 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2015)· βλέπε: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0382.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0347.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης του 2015 είναι η επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων δεν συμβαδίζει με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής αλλά καθορίζεται από τους πολίτες οι οποίοι, ασκώντας το δικαίωμα αναφοράς στο Κοινοβούλιο, κοινοποιούν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις διάφορες πολιτικές και τα διάφορα νομοθετικά μέτρα της Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας ετήσιας έκθεσης είναι να παρουσιαστεί μια ακριβής και πλήρης εικόνα των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών. Παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τόσο τον αριθμό των αναφορών που έχουν ληφθεί, έχουν διεκπεραιωθεί ή έχουν περατωθεί από την Επιτροπή Αναφορών, όσο και τις εμπλεκόμενες χώρες και τα ζητήματα που θίγονται. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αποτελούν σημαντικό ποσοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Αναφορών. Στην έκθεση καλύπτονται επίσης και άλλες πτυχές, όπως οι σχέσεις με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πυλώνας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2015 καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των πολιτών ζητεί τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον, τη δικαιοσύνη, την εσωτερική αγορά και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ορισμένοι αναφέροντες επιδιώκουν να εισακουστούν οι προτάσεις και οι συστάσεις τους σχετικά με τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, ενώ άλλοι πολίτες καταφεύγουν στο Κοινοβούλιο για να αμφισβητήσουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές ή για να διαμαρτυρηθούν για αποφάσεις εθνικών νομικών φορέων. Κάποιοι εξ αυτών καταγγέλλουν ελλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, είτε πρόκειται για την προβληματική μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο είτε για τη μη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 1 431 αναφορές, αριθμός που σηματοδοτεί μείωση κατά 47% σε σύγκριση με τις 2 714 αναφορές που είχαν υποβληθεί το 2014. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο αριθμός των αναφορών κορυφώθηκε τα προηγούμενα έτη (το 2013 και το 2014), αλλά η έντονη μείωση του αριθμού τους το 2015 (σχεδόν κατά το ήμισυ) αποτυπώνει μεταβολή της τάσης μετά τη σταθερή αύξηση του αριθμού αναφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Στατιστική ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν το 2015 σε σύγκριση με το 2014

Επεξεργασία αναφορών

Επεξεργασία αναφορών

Αριθμός αναφορών

%

Αριθμός αναφορών

%

 

2014

2015

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους εκκρεμεί

790

29,1

519

36,3

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε

817

30,1

424

29,6

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

1070

39,4

483

33,8

Η απόφαση εκκρεμεί

37

1,4

5

0,3

Σύνολο καταγεγραμμένων αναφορών

2714

100

1431

100,0

Επεξεργασία αναφορών

Αριθμός αναφορών

%

Αριθμός αναφορών

%

 

2014

 

2015

 

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους εκκρεμεί

790

100

519

100

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν σε άλλα όργανα για γνωμοδότηση

77

9,7

42

8

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν σε άλλα όργανα προς ενημέρωση

380

48,1

359

69,2

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνωμοδότηση

688

87,0

464

89,4

2015

 

2014

Επεξεργασία

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Επεξεργασία

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές

943

65,9

 

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές

1630

60,0

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

483

33,8

 

Χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές

1083

39,9

Η απόφαση εκκρεμεί

5

0,3

 

Η απόφαση εκκρεμεί

2

0,1

Συνολικός αριθμός

1431

100

 

Συνολικός αριθμός

2715

100

Το 2015 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές 943 αναφορές (65,9% σε σύνολο 1 431), ενώ 483 (το 33,8%) χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές.

Το 2015, το 63,4% των αναφορών που ελήφθησαν (ήτοι 907 αναφορές) υποβλήθηκαν σε ταχεία επεξεργασία, είτε επειδή κρίθηκαν μη παραδεκτές (33,8%) είτε επειδή, αφού χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές, η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση των αναφερόντων ή αφού διαβιβάστηκαν προς ενημέρωση σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή αρμόδια για το θέμα της εκάστοτε αναφοράς (29,6%). Το 2015 η Επιτροπή Αναφορών κατάφερε να αποκαταστήσει τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αναφορών και να τις επεξεργάζεται εντός των προθεσμιών, γεγονός που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των σχέσεων με τους αναφέροντες, καθώς είδαν να μειώνεται το χρονικό διάστημα για την επεξεργασία των αναφορών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των αναφορών που χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές μειώθηκε σε σύγκριση με το 2014 (6,1% το 2015) και ότι το ποσοστό των αναφορών που χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές αυξήθηκε (5,9%). Ο αριθμός των αναφορών που χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και των οποίων η εξέταση περατώθηκε στα πρώτα στάδια της διαδικασίας παραμένει σταθερός σε ποσοστό περίπου 30%.

Όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στις αναφορές και στις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών παρατηρούνται σαφείς διαφορές στην επεξεργασία των αναφορών μεταξύ του 2014 και του 2015: οι αποφάσεις για τη διαβίβαση των αναφορών σε άλλους οργανισμούς προς ενημέρωση αυξήθηκαν κατά 21% και οι αποφάσεις διαβίβασης των αναφορών για γνωμοδότηση σε άλλους οργανισμούς πλην της Επιτροπής διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, περίπου στο 8%. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της Επιτροπής Αναφορών για την επεξεργασία των αναφορών των οποίων η εξέταση δεν περατώνεται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας και που διαβιβάζονται σε ποσοστό περίπου 90% στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επεξεργασία και γνωμοδότηση (464 από 519).

Αριθμός αναφορών ανά χώρα

Σε σύγκριση με το 2014, καταγράφηκαν ορισμένες μεταβολές στον κατάλογο των χωρών προέλευσης των αναφορών: η Ισπανία εξακολουθεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση το 2015 και ακολουθούν η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρουμανία και η Πολωνία (το 2014 την πέμπτη θέση καταλάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο). Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική αύξηση του ποσοστού των αναφορών από την Ιταλία, που ανήλθε από 7,9% σε 12,3%.

Για άλλη μια φορά, οι χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία) καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του καταλόγου.

2015

 

2014

Χώρα

Αριθμός αναφορών

%

 

Χώρα

Αριθμός αναφορών

%

Ευρωπαϊκή Ένωση

491

29,7

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

908

28,9

Ισπανία

213

12,9

 

Ισπανία

449

14,3

Ιταλία

203

12,3

 

Γερμανία

271

8,6

Γερμανία

153

9,3

 

Ιταλία

248

7,9

Ρουμανία

104

6,3

 

Ρουμανία

199

6,3

Πολωνία

57

3,5

 

Ηνωμένο Βασίλειο

109

3,5

Άλλη

431

26,0

 

Άλλη

1071

34,0

Αριθμός αναφορών το 2015 ανά χώρα

 

Κυριότερα θέματα των αναφορών

Όπως προαναφέρθηκε, το 2015 το περιβάλλον αποτέλεσε τη βασική πηγή ανησυχίας των αναφερόντων και ακολούθησαν η δικαιοσύνη, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι μεταφορές.

2015

 

2014

Θέμα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Θέμα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Περιβάλλον

174

9,2

 

Δικαιοσύνη

300

8,3

Δικαιοσύνη

142

7,5

 

Περιβάλλον

284

7,8

Εσωτερική αγορά

139

7,3

 

Εσωτερική αγορά

266

7,3

Θεμελιώδη δικαιώματα

84

4,4

 

Θεμελιώδη δικαιώματα

208

5,7

Μεταφορές

84

4,4

 

Υγεία

173

4,8

Υγεία

78

4,1

 

Κοινωνικά θέματα

158

4,4

Απασχόληση

74

3,9

 

Μεταφορές

117

3,2

Κοινωνικά θέματα

60

3,2

 

Εκπαίδευση και πολιτισμός

113

3,1

Εκπαίδευση και πολιτισμός

57

3,0

 

Απασχόληση

108

3,0

Περιουσίες και επιστροφή περιουσιών

32

1,7

 

Περιουσίες και επιστροφή περιουσιών

55

1,5

Άλλο

974

51,3

 

Άλλο

1.844

50,9

Γλώσσα αναφερόντων

Παρατηρούνται επίσης πολύ μικρές αλλαγές ως προς την κατάταξη των αναφορών ανά γλώσσα: το 2015, όπως και το 2014, τα γερμανικά και τα αγγλικά εξακολουθούν να είναι οι δύο γλώσσες που χρησιμοποιούν περισσότερο οι αναφέροντες, διατηρώντας τα ποσοστά τους σταθερά. Τα ιταλικά και τα ισπανικά ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα (το 2015 παρατηρείται άνοδος των ιταλικών με αύξηση του ποσοστού από 16,8% σε 18,2%). Οι τέσσερις αυτές γλώσσες (DE, EN, IT και ES) αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα των αναφορών που ελήφθησαν (74,5%).

Τα εσθονικά και τα λετονικά καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις (και στις δύο γλώσσες αντιστοιχεί από μία αναφορά).

2015

 

2014

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Γλώσσα

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανικά

306

21,4

 

Γερμανικά

607

22,4

Αγγλικά

269

18,8

 

Αγγλικά

496

18,3

Ιταλικά

260

18,2

 

Ισπανικά

456

16,8

Ισπανικά

230

16,1

 

Ιταλικά

400

14,7

Γαλλικά

71

5,0

 

Γαλλικά

151

5,6

Ρουμανικά

71

5,0

 

Ρουμανικά

135

5,0

Πολωνικά

66

4,6

 

Πολωνικά

105

3,9

Άλλη

158

11,0

 

Ελληνικά

92

3,4

 

 

 

 

Άλλη

273

10

Αριθμός αναφορών το 2014 ανά γλώσσα

 

Ιθαγένεια αναφερόντων

Όσον αφορά την ιθαγένεια, το 2015 όπως και το 2014, οι Γερμανοί παραμένουν οι πιο ενεργοί αναφέροντες, ακολουθούμενοι από τους Ιταλούς και τους Ισπανούς. Οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί και οι Βρετανοί αναφέροντες κατατάσσονται στις επόμενες θέσεις. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι Μαλτέζοι και οι Λουξεμβούργιοι πολίτες, στους οποίους αντιστοιχούν συνολικά μόνο πέντε αναφορές το 2015.

2015

 

2014

Ιθαγένεια του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

 

Ιθαγένεια του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

Ποσοστό

Γερμανία

295

20,54

 

Γερμανία

551

20,2

Ιταλία

275

19,15

 

Ισπανία

468

17,1

Ισπανία

225

15,67

 

Ιταλία

425

15,6

Ρουμανία

103

7,17

 

Ρουμανία

196

7,2

Πολωνία

91

6,34

 

Ηνωμένο Βασίλειο

143

5,2

Ηνωμένο Βασίλειο

74

5,15

 

Γαλλία

129

4,7

Γαλλία

63

4,39

 

Πολωνία

123

4,5

Ελλάδα

40

2,80

 

Ελλάδα

113

4.1

Άλλη

270

18,79

 

Άλλη

574

21,9

Αριθμός αναφορών το 2015 ανά ιθαγένεια

 

Τρόπος υποβολής των αναφορών

Όσον αφορά τον τρόπο υποβολής των αναφορών, η τάση που υπήρχε έως το 2014 για υποβολή των αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό έντυπο αντιστρέφεται (από 80% το 2014 σε 69,3% το 2015) και ανακάμπτει η αποστολή τους μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, η οποία αυξήθηκε κατά 10% (από 20% το 2014 σε 30,7% το 2015). Είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η μεταβολή τάσης, τη στιγμή μάλιστα που η διαδικτυακή πύλη θα έπρεπε να διευκολύνει την αποστολή εγγράφων με την επισύναψή τους σε ψηφιακή μορφή στην αναφορά. Ενδέχεται οι πολίτες που καταθέτουν τις αναφορές να μην είναι καλά εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα συμβατικής αποστολής μέσω ταχυδρομείου για την κάλυψη αυτού του ψηφιακού και, ενδεχομένως, γενεαλογικού χάσματος. Θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί η προσβασιμότητα της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να καταστεί πιο εύχρηστη και φιλικότερη προς τον χρήστη.

2015

 

2014

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

 

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

992

69,3

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2174

80

Επιστολή

439

30,7

 

Επιστολή

540

20

Τρόπος υποβολής των αναφορών το 2015

 

Κατάσταση των αναφορών

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αναφορών, αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των αναφορών (ποσοστό 80%), η εξέταση περατώνεται μέσα στον πρώτο χρόνο αφού χαρακτηρισθούν παραδεκτές και υποβληθούν σε επεξεργασία. Προκύπτει, ως εκ τούτου, ότι ο αριθμός των αναφορών που παραμένουν εκκρεμείς για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών είναι περιορισμένος. Οι περισσότερες από τις αναφορές αυτές συνδέονται με διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου ή με ζητήματα που οι βουλευτές επιθυμούν να παρακολουθήσουν στενότερα.

Κατάσταση των αναφορών

Έτος

Εκκρεμούν

Έχουν περατωθεί

2015

519

36,3%

912

63,7%

2014

385

14,2%

2330

85,8 %

2013

434

15,0%

2457

85,0%

2012

190

9,6%

1796

90,4%

2011

94

6,6%

1320

93,4%

2010

60

3,6%

1596

96,4%

2009

25

1,3%

1899

98,7 %

2008

34

1,8%

1852

98,2%

2007

32

2,1 %

1474

97,9%

2006

10

1,0%

1011

99,0%

2005

3

0,3%

1013

99,7%

2004

5

0,5 %

997

99,5%

2003

0

0%

1315

100%

2001

0

0%

1132

100%

2000

0

0 %

908

100%

Με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι οι περισσότερες αναφορές χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές επειδή οι αναφέροντες εξακολουθούν να συγχέουν τις εθνικές με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, καθώς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με το Συμβούλιο της Ευρώπης ή με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών ως προς το δικαίωμα αναφοράς και ως προς το τι μπορούν να επιτύχουν όταν υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο.

Η νέα διαδικτυακή πύλη που τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2014 επιτρέπει στους αναφέροντες να εγγραφούν, να δημιουργήσουν αναφορές, να επισυνάψουν τα σχετικά έγγραφα και να υποστηρίξουν ήδη υπάρχουσες αναφορές που έχουν χαρακτηρισθεί παραδεκτές, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν νέα αναφορά.

Οι αναφέροντες βρίσκουν επίσης πληροφορίες για τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών καθώς και για τις πιο άμεσες δυνατότητες αποκατάστασης της ζημίας χρησιμοποιώντας άλλα δίκτυα που βρίσκονται στη διάθεσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο (SOLVIT, EU Pilot, το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί διαμεσολαβητές ή οι επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων). Το γεγονός αυτό εξηγεί, ως ένα βαθμό, την αισθητή μείωση του αριθμού των αναφορών το 2015, καθώς είναι πιθανόν οι αναφέροντες να απευθύνθηκαν σε άλλους, πλησιέστερους σε αυτούς ή περισσότερο αρμόδιους οργανισμούς για την επίλυση του προβλήματός τους.

Η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι το SOLVIT πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και ότι είναι σημαντικό όλα τα πρόσωπα που το χρειάζονται να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, καθώς και ότι το SOLVIT πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για αυτόν τον σκοπό. Εντούτοις, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς τα εθνικά κέντρα SOLVIT αποτελούν μέρος των εθνικών διοικήσεων. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού του SOLVIT και τη συστηματικότερη ανάλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και με την προϋπόθεση της έγκρισης των κρατών μελών που αφορά η υπόθεση (δεδομένου ότι το δίκτυο SOLVIT είναι ένα δίκτυο επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των κρατών μελών), τα δεδομένα του SOLVIT θα μπορούσαν να διατίθενται στην Επιτροπή Αναφορών για τις υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο αναφορών που εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών. Εντούτοις, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση πληροφοριών θα έθιγε την προστασία του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου, οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται μέχρι τη στιγμή που η προστασία τους δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση τους υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.

Η νέα διαδικτυακή πύλη άρχισε να λειτουργεί το 2014 και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/main Επιπλέον, οι λειτουργίες αναζήτησης, υποστήριξης υφιστάμενων αναφορών και τήρησης του απορρήτου των στοιχείων του αναφέροντος επέτρεψαν να καλυφθούν σημαντικά κενά που υπήρχαν στις λειτουργικές της δυνατότητες. Επίσης, έχουν ήδη δημοσιευτεί οι αναφορές των ετών 2013, 2014 και 2015 και επί του παρόντος τελεί υπό εξέλιξη η φόρτωση των αναφορών που υποβλήθηκαν το 2016, γεγονός που θα ενισχύσει τη διαφάνεια των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών.

Σχέσεις με την Επιτροπή

Η Επιτροπή παραμένει ο φυσικός εταίρος της Επιτροπής Αναφορών για τη διεκπεραίωση των αναφορών, καθώς η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την εφαρμογή και τον σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή συμμετέχει στη διαδικασία αναφορών και απαντά το συντομότερο δυνατόν στις αναφορές που της διαβιβάζονται από το Κοινοβούλιο. Οι απαντήσεις της Επιτροπής καλύπτουν ερωτήσεις της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της. Οι γραπτές απαντήσεις αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης και λεπτομερών εξηγήσεων κατά τις προφορικές συζητήσεις που διεξάγονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην προηγούμενη έκθεση για το 2014 ζητήθηκε από την Επιτροπή να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών για την πορεία των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με αναφορές. Εντούτοις, σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η τελευταία ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με μεμονωμένες υποθέσεις.

Η Επιτροπή εφαρμόζει μια περιοριστική ερμηνεία των εξαιρέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου και τον κανονισμό του Aarhus (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006). Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών επιβάλλεται όταν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. Το Δικαστήριο δικαίωσε την υφιστάμενη πολιτική της Επιτροπής για τη μη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με εκκρεμείς έρευνες, ιδίως εκείνων που αφορούν τυχόν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και όταν αφορούν περιβαλλοντικές πληροφορίες ή πληροφορίες για εκπομπές (υπόθεση LPN C-514 / 11P και ClientEarth C-612 / 13P)

Ένα από τα σημεία διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της Επιτροπής Αναφορών είναι η ερμηνεία εκ μέρους της Επιτροπής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως του άρθρου 51, που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο Χάρτης απευθύνεται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Η Επιτροπή ερμηνεύει την εν λόγω διάταξη σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν διαθέτουν μέσα προστασίας όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε υποθέσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ. Σε τέτοιου είδους υποθέσεις εναπόκειται στα κράτη μέλη να εγγυηθούν τον αποτελεσματικό σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτές τις υποθέσεις, η αποκατάσταση της ζημίας θα πρέπει να επιδιώκεται σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμοδίων εθνικών αρχών, όπως μέσω του διαμεσολαβητή ή του δικαστηρίου, και μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων, να υποβάλλεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Αξίζει να σημειωθεί η δέσμευση που εξέφρασε ο κ. Frans Timmermans, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για μελέτη των δυσκολιών και των περιορισμών των αναφορών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Σχέσεις με το Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αναφορών επικροτεί την παρουσία του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της, αλλά εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η παρουσία αυτή δεν μεταφράζεται σε μια πιο ενεργό συνεργασία, που θα επέτρεπε την απεμπλοκή αναφορών για τις οποίες η συνεργασία με τα κράτη μέλη θεωρείται καθοριστική. Ταυτόχρονα, όμως, λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών που παρακολουθούν ανελλιπώς τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σχέσεις με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια – παραστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας

Η Επιτροπή Αναφορών διατηρεί καλές διοργανικές σχέσεις με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, η οποία έχει παρέμβει πολλές φορές ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών. Η Διαμεσολαβήτρια παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2015 και στην Επιτροπή Αναφορών στις 23 Ιουνίου 2015.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχει αξιοποιήσει περισσότερο την εξουσία της να κινεί στρατηγικές έρευνες αυτεπάγγελτα και έχει υιοθετήσει νέα στρατηγική για τα επόμενα πέντε έτη, η οποία περιλαμβάνει μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συστημικών προβλημάτων και την προώθηση της χρηστής διοίκησης.

Η Διαμεσολαβήτρια ανέδειξε τα βασικά ζητήματα που προσέγγισε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαφάνεια στις ομάδες συμφερόντων και στις κλινικές δοκιμές, θεμελιώδη δικαιώματα, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην Ένωση, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση, καθώς και πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης).

Η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε στο δέκατο εθνικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών που έλαβε χώρα στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 26-28 Απριλίου 2015 και διοργανώθηκε από κοινού από τη Διαμεσολαβήτρια της Πολωνίας, την καθηγήτρια Irena Lipowicz, και την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κα Emily O'Reilly. Το αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν «Διαμεσολαβητές κατά των διακρίσεων».

Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, προσφέρει νομικές συμβουλές σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου και παρίσταται συχνά στις συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας τη γνωμοδότησή της οποτεδήποτε της ζητείται από την πρόεδρο. Το 2015 της ζητήθηκε να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσβαση όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικών αναφορών.

Διερευνητικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και επισκέψεις άλλων θεσμικών οργάνων

Ÿ  Στις 5 Μαΐου 2015 η Επιτροπή Αναφορών δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής (Bundestag), στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε μια σειρά γερμανικών αναφορών παρουσία της προέδρου της, κ. Kersten Steinke, με αντικείμενο ζητήματα σχετικά με τη φορολογία, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των προσώπων, τη γεωργία και την υγεία.

Ÿ  Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε διερευνητική αποστολή στο Λονδίνο σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και, ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα της υιοθεσίας χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Σε ορισμένες αναφορές που ελήφθησαν διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν λάβει μέτρα που εισήγαγαν διακρίσεις εις βάρος των γονέων που δεν είχαν τη βρετανική ιθαγένεια. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση στο πλαίσιο συναντήσεων με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη της αντιπροσωπείας κατάρτισαν έκθεση και σχετικές συστάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναφορών το 2016.

Δημόσιες ακροάσεις και ακροάσεις για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Ÿ  Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε, από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ακρόαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Ÿ  Στις 11 Μαΐου 2015 η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε, από κοινού με τις Επιτροπές Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, ακρόαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop Vivisection».

Ÿ  Στις 23 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε ακρόαση σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: το δικαίωμα αναφοράς ως θεμελιώδες δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς, και ο αντίκτυπος της Επιτροπής Αναφορών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην εν λόγω ακρόαση συμμετείχαν διάφορα μέλη της Εθνοσυνέλευσης της Ουαλίας: ο κ. William Powell, πρόεδρος της επιτροπής αναφορών και η κ. Joyce Watson, μέλος της επιτροπής αναφορών της Εθνοσυνέλευσης της Ουαλίας.

Ÿ  Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε ακρόαση σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία υπό το πρίσμα των αναφορών που έχουν ληφθεί. Στην αρχή της ακρόασης παρουσιάστηκε μελέτη με θέμα: «Ο ρόλος προστασίας της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» από τον καθηγητή Mark Priestley του Κέντρου Σπουδών σε θέματα αναπηρίας του Πανεπιστημίου του Leeds.

Ÿ  Την 1η Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή Αναφορών και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διοργάνωσαν εργαστήριο σχετικά με τις διασυνοριακές υιοθεσίες.

Σημαντικά θέματα το 2015

Νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου

Ÿ  Τον Απρίλιο του 2015 συζητήθηκε μια σειρά αναφορών που αποκαλύπτουν τις τραγικές προσωπικές ιστορίες χιλιάδων πολιτών που έχουν χάσει μέρος ή και το σύνολο των αποταμιεύσεων μιας ζωής λόγω της απάτης των προνομιούχων μετοχών. Άλλες αναφορές απηχούσαν τις καταγγελίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διαμαρτύρονταν για τις εξώσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων ενυπόθηκων δανείων και την έλλειψη προστασίας των καταναλωτών. Η Επιτροπή Αναφορών διατύπωσε διάφορες συστάσεις για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα υποθήκης. Κάλεσε συγκεκριμένα την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με την ενυπόθηκη πίστωση σε όλα τα κράτη μέλη και να κοινοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, υπογραμμίζοντας ότι η βασική οικονομική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υπερχρέωσης. Η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να διατυπώσει προφορική ερώτηση σχετικά με τη νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία και να θέσει το ζήτημα ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω ψηφίσματος.

Περιβάλλον

Ÿ  Τον Νοέμβριο συζητήθηκε μια σειρά αναφορών σχετικά με τις νυχτερινές πτήσεις στα αεροδρόμια της Ευρώπης και τις σοβαρές συνέπειές τους για όσους κατοικούν κοντά στα αεροδρόμια της Κολωνίας/Βόννης, της Φρανκφούρτης, της Σιένα, των Βρυξελλών, του αεροδρομίου Charles de Gaulle - Roissy, του αεροδρομίου Barajas της Μαδρίτης, του αεροδρομίου Bergamo και του αεροδρομίου Ciampino στη Ρώμη.

Ÿ  Τον Νοέμβριο συζητήθηκε μια σειρά αναφορών σχετικά με την προστασία του λύκου, είδους που απειλείται με εξαφάνιση στην Ευρώπη: στη Σαξoνία (Γερμανία), στην Asturias (Ισπανία), και στη Σουηδία.

Αναπηρία

Ÿ   Σημαντικός αριθμός αναφορών που συζητήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, όπως η αναφορά που υποβλήθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Αναπηρία, φέρουσα 1 364 984 υπογραφές, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (1 million 4 disability), μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και το γεγονός ότι δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τον Ιανουάριο του 2015 η κ. Rosa Estarás και η κ. Soledad Cabezón Ruiz διορίστηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής Αναφορών στις δομές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και παρέστησαν στην εξέταση της αρχικής έκθεσης της ΕΕ από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έλαβε χώρα στη Γενεύη της Ελβετίας στις 27-28 Αυγούστου 2015.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή Αναφορών έχει την ευκαιρία και αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αναπτύξει διάλογο με τους πολίτες, καθώς έχει τη δυνατότητα να συνδέσει εκ νέου τα θεσμικά όργανα με τους πολίτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να ακούει και να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που επηρεάζουν τους πολίτες της, καθώς, μέσω των αναφορών, μπορεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της κοινοτικής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ικανότητα αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεισφέροντας στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι αναφορές συνιστούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών καθώς εντοπίζουν κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και αυτό πρέπει να το πράξουμε ακούγοντας και επιλύοντας τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ángela Vallina, Boris Zala, Κωνσταντίνα Κούνεβα


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, , Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina,

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, , Marlene Mizzi, , Gabriele Preuß, Boris Zala

VERTS/ALE

Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

10

-

ECR

Notis Marias

ENF

Laurenţiu Rebega

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut,, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

0

0

-

-

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου