Postup : 2016/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0366/2016

Predkladané texty :

A8-0366/2016

Rozpravy :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0512

SPRÁVA     
PDF 798kWORD 195k
2.12.2016
PE 585.817v04-00 A8-0366/2016

o činnosti Výboru pre petície za rok 2015

(2016/2146(INI))

Výbor pre petície

Spravodajkyňa: Ángela Vallina

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o činnosti Výboru pre petície za rok 2015

(2016/2146(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na protokol č. 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na protokol č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na význam petičného práva a dôležitosť toho, aby bol Európsky parlament okamžite informovaný o konkrétnych obavách občanov a obyvateľov Európskej únie, ako sa stanovuje v článkoch 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 228 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú konania o porušení povinnosti, najmä na články 258 a 260,

  so zreteľom na článok 52 a článok 216 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0366/2016),

A.  keďže cieľom výročnej správy o činnosti Výboru pre petície je predložiť analýzu petícií prijatých v roku 2015 a vzťahov s ostatnými inštitúciami a poskytnúť pravdivý obraz o cieľoch dosiahnutých v priebehu roka 2015;

B.  keďže v roku 2015 bolo prijatých 1 431 petícií, čo predstavuje 47 % pokles v porovnaní s rokom 2014, počas ktorého prijal Európsky parlament 2 714 petícií; keďže 943 petícií bolo uznaných ako prípustné; 424 z nich bolo rýchlo preskúmaných a uzavretých potom, ako bol predkladateľ petície riadne informovaný o otázke, ktorá ho znepokojovala, a 519 petícií je stále otvorených na prerokovanie vo Výbore pre petície; keďže 483 petícií bolo vyhlásených za neprípustné;

C.  keďže počet prijatých petícií je vzhľadom na celkovú populáciu Únie nízky, čo naznačuje, že prevažná väčšina občanov a obyvateľov EÚ ešte, bohužiaľ, nie je informovaná o existencii petičného práva alebo jeho prípadnej užitočnosti ako prostriedku, ktorým môžu upozorniť inštitúcie a členské štáty EÚ na problémy, ktoré sa ich týkajú a ktoré ich trápia a patria do oblasti činnosti Únie;

D.  keďže v roku 2015 bolo uznaných ako neprípustné 483 petícií a keďže ešte stále nie je celkom jasná oblasť činnosti EÚ, ako to dokazuje vysoký počet doručených neprípustných petícií (33,8 %); keďže v záujme nápravy by bolo potrebné stimulovať a zlepšiť komunikáciu s občanmi a vysvetliť rôzne oblasti európskej, vnútroštátnej a miestnej právomoci;

E.  keďže každá petícia sa starostlivo, efektívne a transparentne posudzuje a skúma;

F.  keďže predkladateľmi petície bývajú občania, ktorí sa zapájajú do ochrany základných práv a do zlepšovania a budúcej prosperity našich spoločností; keďže skúsenosti týchto občanov, pokiaľ ide o spracovanie ich petícií, majú silný vplyv na ich vnímanie európskych inštitúcií a dodržiavanie petičného práva zakotveného v práve Európskej únie;

G.  keďže Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, ktorú si priamo volia občania, a keďže petičné právo im ponúka možnosť, ako upozorniť svojich volených zástupcov na témy, ktoré ich trápia; keďže, žiaľ, Výbor pre petície nemá v súčasnosti dostatočnú vlastnú kapacitu na prešetrovanie;

H.  keďže podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie musia vykonávať svoju prácu čo najotvorenejšie s cieľom podporovať dobrú správu a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti;

I.  keďže petičné právo musí byť kľúčovým prvkom smerom k participatívnej demokracii, v ktorej je účinne chránené právo každého občana zohrávať priamu úlohu v demokratickom živote Únie; keďže skutočná demokratická a participatívna správa by mala zabezpečiť úplnú transparentnosť, účinnú ochranu základných práv a praktické zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov; keďže Európsky parlament môže prostredníctvom petícií načúvať, poskytovať informácie a pomáhať vyriešiť problémy, ktoré trápia jeho občanov, a zároveň nabádať iné inštitúcie EÚ a inštitúcie v členských štátoch, aby v tejto súvislosti urobili všetko v rámci svojich právomocí; keďže prostredníctvom uvedených petícií by sa mal posudzovať vplyv právnych predpisov EÚ na každodenný život jej obyvateľov;

J.  keďže po posledných udalostiach v Spojenom kráľovstve, utečeneckej humanitárnej kríze, veľmi závažnom hospodárskom a sociálnom vplyve úsporných opatrení, neschopnosti vyriešiť finančnú krízu spôsobom, ktorý zaručí všetkým občanom slobodný a dôstojný život a plnú ochranu ich základných práv, a náraste xenofóbie a rasizmu v celej Európe bola narušená dôvera v systém a európsky projekt ako celok; keďže Výbor pre petície nesie zodpovednosť za zachovanie a posilňovanie konštruktívneho dialógu s občanmi a obyvateľmi EÚ o európskych otázkach a je to preň veľká výzva;

K.  keďže Výbor pre petície môže občanom najlepšie ukázať, čo pre nich Európska únia robí a aké riešenia môže priniesť na európskej, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni; keďže Výbor pre petície môže odviesť významnú prácu tým, že vysvetlí a prípadne preukáže úspechy a výhody európskeho projektu;

L.  keďže petičné právo by malo posilniť schopnosť Európskeho parlamentu reagovať a pomáhať pri riešení problémov súvisiacich najmä s uplatňovaním a transpozíciou práva EÚ; keďže petície sú cenným zdrojom informácií z prvej ruky založených na vlastných skúsenostiach občanov, ktoré pomáhajú odhaľovať prípadné nezrovnalosti a nedostatky pri vykonávaní právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni a následnom monitorovaní Komisiou ako strážkyňou zmlúv; keďže petície, ktoré vychádzajú z oblastí činnosti EÚ a spĺňajú kritériá prípustnosti, sú základným nástrojom na včasné odhaľovanie neskorej transpozície a skutočné presadzovanie práva EÚ zo strany členských štátov; keďže občania EÚ sa môžu prostredníctvom petícií sťažovať na nevykonávanie právnych predpisov EÚ a môžu pomôcť pri odhaľovaní porušovania právnych predpisov EÚ;

M.  keďže petície majú v rámci zákonodarného procesu veľký význam, pretože ďalším výborom Európskeho parlamentu poskytujú cenné a priame podnety pre ich legislatívnu činnosť v oblastiach, ktorými sa zaoberajú; keďže petície nepatria do výlučnej zodpovednosti Výboru pre petície, ale mali by sa rozdeliť medzi všetky výbory Európskeho parlamentu;

N.  keďže prostredníctvom petícií môžu občania a obyvatelia EÚ ohlásiť nesprávne uplatňovanie práva EÚ; keďže občania sú cenným zdrojom informácií, pokiaľ ide o odhaľovanie porušovania práva EÚ;

O.  keďže okrem poskytovania relevantnej spätnej väzby, pokiaľ ide o uplatňovanie existujúcich právnych predpisov, petície môžu takisto pomôcť identifikovať medzery v rámci právnych predpisov EÚ a posudzovať vplyv chýbajúcej regulácie v určitých oblastiach, čím by sa stali spúšťačom ďalšieho legislatívneho úsilia;

P.  keďže Výbor pre petície vo veľkej miere využíval osobitné nástroje, ktoré má ako výbor k dispozícii, ako sú otázky na ústne zodpovedanie a krátke uznesenia s cieľom poukázať na rôzne otázky, ktoré trápia občanov, alebo zasielal tieto otázky a uznesenia parlamentnému plénu, napríklad právne predpisy o hypotékach a rizikových finančných nástrojoch v Španielsku, alebo o najlepšom záujme dieťaťa v Európe;

Q.  keďže v roku 2015 boli petície, ktoré zaslali občania, vyriešené rýchlejšie a účinnejšie, čím sa skrátil čas korešpondencie s predkladateľmi petície; keďže sekretariát vyvinul pozoruhodné úsilie na dosiahnutie tohto zlepšenia;

R.  keďže predkladatelia petícií aktívne prispievajú k práci výboru tým, že poskytujú doplňujúce informácie z prvej ruky členom výboru, Komisii a prítomným zástupcom členských štátov; keďže svojou účasťou na rozpravách a predkladaním petícií obsahujúcich podrobnejšie informácie prispievajú predkladatelia petícií k nadviazaniu plynulého a konštruktívneho dialógu s poslancami Európskeho parlamentu a s Európskou komisiou; keďže v roku 2015 bolo na rokovaniach výboru prítomných a zapojilo sa do nich 191 predkladateľov; keďže aj keď sa toto číslo zdá byť pomerne nízke, schôdze Výboru pre petície sa vysielajú a umožňujú predkladateľom petícií sledovať rozpravy v priamom prenose v reálnom čase i neskôr prostredníctvom vysielania na internete;

S.  keďže bola prijatá špecifická metóda na spracovanie petícií, ktoré sa týkajú blaha detí, a na túto tému bola vytvorená osobitná pracovná skupina, ktorá vznikla 17. septembra 2015 a na ktorej čelo bola za predsedníčku zvolená Eleonora Evi;

T.  keďže podanie petície sa neraz časovo zhoduje s podaním sťažnosti Komisii, ktorá môže viesť k začatiu konania o porušení povinnosti; keďže Európsky parlament prostredníctvom petícií a otázok upozornil Komisiu v roku 2015 na nedostatky v tom, ako členské štáty uplatňovali a vykonávali určité právne predpisy EÚ;

U.  keďže tieto petície viedli k sťažnostiam na problematiku životného prostredia; keďže Komisia zaslala Fínsku výzvu na transpozíciu smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí; keďže v ďalších piatich prípadoch týkajúcich sa životného prostredia nadviazala Komisia dvojstranný dialóg s dotknutými členskými štátmi; keďže tieto prípady sa týkali bridlicového plynu, riadenia populácie vlkov, nesprávneho vykonávania smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní a súladu vnútroštátnych právnych predpisov s požiadavkami smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí;

V.  keďže petície občanov sa týkali aj tém spravodlivosti a súdnej spolupráce, pričom jedna podnietila Komisiu, aby začala dvojstranný dialóg s členským štátom o jeho obmedzeniach pri zmene mena po uzatvorení manželstva;

W.  keďže Komisia takisto začala na základe niekoľkých petícií dvojstranné diskusie s niekoľkými členskými štátmi o daniach z nehnuteľností a miestnych daniach platených študentmi;

X.  keďže Komisia má v úmysle posilniť vykonávanie právnych predpisov EÚ na základe transpozície a systematických kontrol súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi; keďže Komisia oznámila, že prijme primerané opatrenia vrátane nových prípadov v rámci projektu EU Pilot a konania o porušení povinnosti v prípade, keď zistí možné porušenie právnych predpisov EÚ;

Y.  keďže zapojenie Parlamentu do týchto postupov umožňuje osobitnú kontrolu vyšetrovacej činnosti príslušných inštitúcií EÚ; keďže žiadne petície by sa nemali uzavrieť, kým ich Komisia vyšetruje;

Z.  keďže Komisia prostredníctvom výročnej správy o kontrole uplatňovania práva Európskej únie zverejňuje činnosti súvisiace s porušením právnych predpisov Únie a odhaľuje informácie o konaniach vo veci porušenia predpisov v podobe tlačových správ; keďže tieto rozhodnutia o konaniach vo veci porušenia predpisov sa môžu konzultovať na základe údajov Komisie, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach Európskej komisie; keďže podrobnejšie informácie Komisie v jej intervenciách vo Výbore pre petície v prípadoch týkajúcich sa petícií by prispeli k lepšej transparentnosti a plynulejšej spolupráci medzi týmito dvoma inštitúciami;

AA.  keďže hlavné témy, ktoré sa riešia v petíciách, zahŕňajú širokú škálu otázok, ako je napríklad ochrana životného prostredia (najmä čistenie odpadových vôd, nakladanie s odpadmi, manažment povodia, prieskum a ťažba plynu a uhľovodíkov), porušovanie práv spotrebiteľov, uplatňovanie spravodlivosti (najmä opatrovníckeho práva na maloleté osoby), základné práva (najmä práva dieťaťa, osôb so zdravotným postihnutím a menšín), voľný pohyb osôb, diskriminácia, prisťahovalectvo, zamestnanosť a dobré životné podmienky zvierat;

AB.  keďže internetový portál Výboru pre petície, ktorý začal fungovať koncom roka 2014, je v prevádzke, ale ešte nebol dokončený; keďže cieľom tohto portálu je poskytnúť občanom a obyvateľom EÚ elektronický nástroj, ktorý im umožní predkladať petície a sledovať ich spracovanie, ako aj elektronicky podpisovať vlastné petície a pridať sa k petíciám ostatných predkladateľov petícií, ktorých témy ich zaujímajú; keďže nedostatky v niektorých základných funkciách, ako je napríklad vyhľadávač, pretrvávali počas roku 2015 a až donedávna narúšali úlohu portálu ako interaktívneho priestoru na výmenu informácií medzi občanmi; keďže tento problém bol napokon vyriešený;

AC.  keďže portál je koncipovaný tak, aby zabezpečil väčšiu transparentnosť a interaktívnosť petičného postupu, a zaisťuje účinnejšiu správu v prospech predkladateľov petícií, poslancov a širokej verejnosti; keďže v druhej fáze projektu, ktorá je určená predovšetkým na zlepšenie administratívneho vybavovania petícií, ale umožňuje tiež sledovanie petície zo strany pôvodných predkladateľov petícií a ich podporovateľov v reálnom čase, nedošlo v roku 2015 k žiadnemu zásadnému pokroku, hoci podľa pôvodného plánu mala byť v tom čase už dokončená;

AD.  keďže následné oneskorenia v ďalších fázach projektu viedli k dodatočnému pracovnému zaťaženiu sekretariátu Výboru pre petície vzhľadom na potrebu manuálne vkladať príslušné súbory do rôznych databáz; keďže stále existujú petície, ktoré treba umiestniť na portál, lebo doteraz tam boli vložené iba otvorené petície prijaté v rokoch 2013, 2014 a 2015, a keďže v súčasnosti sa pracuje na vkladaní petícií prijatých v roku 2016;

AE.  keďže niektoré nedostatky boli odstránené, konkrétne vo funkcii vyhľadávania a dôvernosti zaobchádzania s údajmi týkajúcimi sa predkladateľa petície, a keďže sa podľa plánu od druhej polovice roka 2016 pracuje na zvýšení užitočnosti a viditeľnosti tejto služby pre občanov;

AF.  keďže prípustnosť petícií je založená na kritériách stanovených v článku 227 ZFEÚ; keďže koncepcia oblasti činnosti Únie ďaleko presahuje dlhý zoznam právomocí; keďže vyhlásenie o neprípustnosti môže byť predmetom súdneho preskúmania, ak nie je riadne odôvodnené v súlade s týmito kritériami;

AG.  keďže vnútroštátne súdy majú primárnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa právne predpisy EÚ riadne vykonávali v členských štátoch; keďže prejudiciálne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie je v tejto súvislosti užitočným nástrojom pre vnútroštátne súdne systémy; keďže tento postup sa v niektorých členských štátoch používal málo, ak vôbec; keďže petície poskytujú alternatívny a nezávislý spôsob prešetrovania a kontrol dodržiavania právnych predpisov EÚ a keďže tieto dva alternatívne postupy by sa preto nemali vzájomne vylučovať;

AH.  keďže európska iniciatíva občanov by mala byť dôležitým nástrojom, ktorý umožní priamu účasť občanov na rozvoji politík EÚ, a keďže jej potenciál treba naplno využívať pri súčasnom zabezpečení toho, aby občania boli plne informovaní o otázkach, ktoré patria do právomoci EÚ a do právomoci jednotlivých štátov; keďže hlavné rozdiely medzi uvedenou iniciatívou a petičným právom by sa mali lepšie vysvetliť občanom; keďže Parlament nesie osobitnú zodpovednosť za to, aby tento nástroj bol skutočne úspešný; keďže ako vyplynulo z vyhlásení počas verejného vypočutia 22. februára 2015, organizácie, ktoré zaregistrovali európsku iniciatívu občanov, sa vo všeobecnosti domnievajú, že je potrebné odstrániť administratívne prekážky, aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie výsledky v súvislosti s účasťou občanov;

AI.  keďže Výbor pre petície sa domnieva, že tri roky po tom, ako nariadenie (EÚ) č. 211/2011 nadobudlo 1. apríla 2012 účinnosť, by sa malo posúdiť jeho vykonávanie, aby sa zistili nedostatky a navrhli konkrétne uskutočniteľné riešenia pre jeho urýchlenú revíziu s cieľom zlepšiť jeho fungovanie;

AJ.  keďže v roku 2015 sa vzhľadom na pracovnú vyťaženosť Výboru pre petície uskutočnila iba jedna vyšetrovacia návšteva týkajúca sa petícií, ktoré boli prešetrované v roku 2015; keďže výskum, ktorý sa uskutočnil 5. – 6. novembra 2015 v Spojenom kráľovstve o otázke adopcie bez súhlasu rodičov, umožnil členom delegácie lepšie pochopiť situáciu, keďže mohli o tomto probléme diskutovať so zástupcami rôznych inštitúcií v Spojenom kráľovstve zapojenými do prípadu;

AK.  keďže v roku 2016 sa po ustálení pracovného zaťaženia uskutočnili v súvislosti s petíciami prešetrovanými v roku 2016 tri vyšetrovacie návštevy; keďže tieto návštevy sú osobitnou výsadou výboru a nevyhnutnou súčasťou jej práce, ktorá zahŕňa interakciu s predkladateľmi petície a orgánmi príslušných členských štátov; keďže členovia daných delegácií sa za rovnakých podmienok zúčastňujú na všetkých činnostiach vrátane vypracovania záverečnej správy;

AL.  keďže Výbor pre petície má povinnosti vo vzťahu k úradu európskeho ombudsmana, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností občanov a obyvateľov Únie na možný nesprávny úradný postup v rámci inštitúcií a orgánov Únie a v súvislosti s ktorým výbor takisto vypracúva výročnú správu vychádzajúcu z výročnej správy samotného európskeho ombudsmana;

AM.  keďže európska ombudsmanka Emily O’Reilly predložila 26. mája 2015 predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi svoju výročnú správu za rok 2014; keďže 23. júna 2015 ombudsmanka predložila svoju správu na schôdzi Výboru pre petície, ktorý je zodpovedný za vzťahy s jej úradom;

AN.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, do ktorej patria vnútroštátni a regionálni ombudsmani, výbory pre petície a podobné orgány členských štátov Európskej únie, kandidátskych krajín na členstvo v EÚ a ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo schengenského priestoru. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre petície je riadnym členom tejto siete, ktorá má v súčasnosti 94 pobočiek v 36 krajinách;

AO.  keďže každá petícia je predmetom starostlivého skúmania a spracovania a každý predkladateľ musí dostať odpoveď v primeranej lehote;

AP.  keďže všetci predkladatelia petícií by mali mať možnosť priamo prezentovať svoje prípady Výboru pre petície;

1.  zdôrazňuje, že petičné právo by malo posilniť schopnosť Európskeho parlamentu reagovať a pomáhať pri riešení problémov súvisiacich najmä s transpozíciou a vykonávaním právnych predpisov EÚ, pretože petície, ktoré vychádzajú z oblastí činnosti EÚ a spĺňajú kritériá prípustnosti, predstavujú užitočný zdroj informácií na odhaľovanie prípadných porušení pri vykonávaní právnych predpisov EÚ; vyzýva Komisiu, aby viac využívala svoje právomoci, pokiaľ ide o zabezpečenie účinného vykonávania právnych predpisov EÚ, napríklad rýchlejším využívaním konania o nesplnení povinnosti podľa článkov 258 a 260 ZFEÚ;

2.  poukazuje na prácu, ktorú Výbor pre petície vykonáva, pokiaľ ide o vypočutie a pomoc pri riešení problémov občanov; domnieva sa, že petície môžu prispieť k lepšiemu posúdeniu vplyvu právnych predpisov EÚ na každodenný život občanov tým, že budú vytvárať prepojenie medzi občanmi a inštitúciami;

3.  poukazuje na to, že Výbor pre petície má príležitosť, ktorá je zároveň veľkou výzvou, a to viesť dôveryhodný a plodný dialóg s občanmi, spolu s možnosťou priblížiť inštitúcie EÚ jej občanom; konštatuje, že by to malo prispieť k podpore participatívnej demokracie; domnieva sa, že na tento účel je veľmi dôležité poskytovať náležité odpovede na petície, a to pokiaľ ide o načasovanie aj kvalitu odpovedí;

4.  pripomína, že by sa malo rešpektovať rovné a primerané zastúpenie národností predkladateľov petície vo verejných diskusiách výboru; s cieľom posilniť európsky rozmer výboru by sa malo podporovať riadne a spravodlivé zastúpenie všetkých členských štátov v jeho verejných diskusiách;

5.  zdôrazňuje, že petície sú dôležité aj pre legislatívny proces, pretože odhaľujú existujúce medzery a nedostatky pri transponovaní právnych predpisov Spoločenstva a ostatným výborom Parlamentu poskytujú užitočné a priame podnety pre ich legislatívnu činnosť v oblastiach, ktorými sa zaoberajú; víta zvýšenú spoluprácu Výboru pre petície s ostatnými parlamentnými výbormi, ako aj častejšie prerokúvanie otázok súvisiacich s petíciami v pléne; domnieva sa, že za petície nezodpovedá len Výbor pre petície, ale mali by byť spoločným úsilím všetkých výborov Parlamentu; víta zámer zriadiť neformálnu petičnú sieť v Parlamente za účasti zástupcov všetkých parlamentných výborov s cieľom zabezpečiť hladkú a účinnú koordináciu práce v súvislosti s petíciami; je presvedčený, že sieť musí prispieť k lepšiemu pochopeniu úlohy petícií v rámci parlamentnej práce a posilniť spoluprácu medzi výbormi v otázkach, na ktoré poukázali predkladatelia petícií; vyzýva všetky príslušné parlamentné výbory, aby venovali náležitú pozornosť petíciám, ktoré im boli doručené, a aby vynaložili nevyhnutné úsilie s cieľom poskytnúť potrebné informácie na účely správneho spracovania petícií;

6.  uznáva, že Parlament takisto zohráva zásadnú politickú úlohu, pokiaľ ide o opatrenia Komisie na presadzovanie práva, prostredníctvom skúmania výročných správ o monitorovaní realizácie právnych predpisov EÚ a prijímania príslušných parlamentných uznesení; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila uznesenia, ktoré v Parlamente predložil Výbor pre petície a v ktorých sa uvádzajú konkrétne medzery v oblasti uplatňovania a vykonávania právnych predpisov EÚ na základe petícií, a žiada ju, aby podnikla primerané kroky a informovala Parlament o nadväzujúcich opatreniach; okrem toho vyzýva Radu a Parlament, aby podnikli konkrétne kroky na prijatie nariadenia 2013/0140/COD o oslobodení drozofily obyčajnej (Drosophila melanogaster) od veterinárnych kontrol na vonkajších hraniciach EÚ, ako navrhli laureáti Nobelovej ceny (profesori biochémie) v petícii č. 1358/2011;

7.  víta skutočnosť, že v roku 2015 sa skrátil čas spracúvania petícií, no trvá na tom, že pre sekretariát Výboru pre petície je potrebné čo najskôr zabezpečiť viac technických zdrojov a personálu, aby sa zaistilo dôkladné skúmanie a ďalšie skrátenie času spracúvania petícií pri súčasnom zaručení kvality ich spracovania;

8.  naďalej považuje za osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby sa neprípustnosť alebo uzavretie petícií z dôvodu ich nepodloženosti starostlivo odôvodnili predkladateľom petícií;

9.  konštatuje, že Komisia sa podieľa a zúčastňuje na petičnom procese a čo najrýchlejšie reaguje na nové petície, ktoré jej zasiela Parlament; poznamenáva, že odpovede Komisie zvyknú byť podrobné a vzťahujú sa na petície, ktoré patria do jej právomoci; pripomína však, že Komisia v mnohých prípadoch neposkytuje žiadne nové informácie vo svojich odpovediach na petície, v súvislosti s ktorými sa požaduje revízia z dôvodu zmeny ich stavu a kontextu; vyjadruje poľutovanie nad prípadmi, keď sa Komisia zameriava predovšetkým na procesné aspekty a nezaoberá sa podstatou problému; pripomína Komisii, že petície, ktoré upozorňujú na potenciálne porušenie práva EÚ, možno uzavrieť až po vypracovaní riadnej analýzy; poukazuje na záväzok Komisie, pokiaľ ide o vysielanie všeobecne príslušných úradníkov na schôdze Výboru pre petície, pretože kvalita celkového spracovávania petícií sa zvyšuje, keď Komisiu v diskusii zastupujú najvyššie postavení úradníci, ktorí sú k dispozícii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že odpovede Komisie na schôdzach výboru sa vo všeobecnosti obmedzujú na obsah oficiálnej odpovede, ktorá bola zaslaná výboru, a neprinášajú žiadne nové ani relevantné informácie, ktoré by umožnili vyriešiť nastolené otázky; konštatuje, že písomné odpovede i vysvetlenia poskytnuté počas ústnych diskusií vo Výbore pre petície sa veľmi vážne zohľadňujú;

10.  domnieva sa, že Komisia by mala ísť vo svojej úlohe strážkyne zmlúv nad rámec jednoduchého formálneho preskúmania súladu s procesnými predpismi a mala by sa viac zamerať na samotný obsah hlavného problému, a to najmä pokiaľ ide o otázky životného prostredia; pripomína zásadu obozretnosti a základný účel právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ktorým je zabránenie nevratnému poškodeniu ekologicky citlivých oblastí, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaujala prístup, ktorý jej umožní využívať právomoci a výsady ex ante;

11.  vynaloží v budúcnosti väčšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby Komisia podávala Európskemu parlamentu pravidelné správy o pokroku v konaniach o porušení povinnosti, ktoré boli podané proti jednotlivým členským štátom, s cieľom uľahčiť lepšiu spoluprácu a umožniť informovanie dotknutých predkladateľov petície o pokroku už v počiatočnej fáze;

12.  domnieva sa, že Komisia by v záujme transparentnosti, v duchu lojálnej spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami EÚ a v súlade s rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou mala Parlamentu poskytnúť na jeho žiadosť a v prípade potreby zhrnutie jednotlivých prípadov týkajúcich sa postupu v rámci projektu EU Pilot; pripomína predchádzajúce žiadosti Výboru pre petície o zabezpečenie prístupu k dokumentom týkajúcim sa projektu EU Pilot a konaní o porušení predpisov, pretože petície často vedú k začatiu takýchto konaní; opakuje svoju výzvu Komisii, aby informovala Výbor pre petície o vývoji v konaniach o porušení povinnosti, ktoré priamo súvisia s petíciami; uznáva, že je potrebné zabezpečiť úplnú transparentnosť pri oznamovaní informácií súvisiacich s konaniami v rámci projektu EU Pilot a konaniami o porušení povinnosti, ktoré sa už skončili;

13.  domnieva sa, že potrebné informácie týkajúce sa konaní o porušení povinnosti, ktoré boli iniciované na základe vyšetrovaní súvisiacich s petíciami, by sa mali včas poskytovať Parlamentu, a to najmä na žiadosť Výboru pre petície;

14.  považuje za nevyhnutné zlepšiť spoluprácu s národnými parlamentmi a ich príslušnými výbormi, ako aj s vládami členských štátov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa petíciou zaoberali príslušné orgány s potrebnými právomocami; opakuje svoju výzvu na začatie štruktúrovaného dialógu s členskými štátmi v podobe pravidelných stretnutí s príslušnými výbormi národných parlamentov; víta prítomnosť delegácie Výboru pre petície nemeckého Spolkového snemu na schôdzi Výboru pre petície 4. mája 2015; podporuje prítomnosť zainteresovaných zástupcov členských štátov a miestnych a/alebo regionálnych orgánov na schôdzach Výboru pre petície; pripomína význam účasti zástupcov Rady a Komisie na schôdzach a vypočutiach Výboru pre petície;

15.  uznáva vplyv účinného vykonávania právnych predpisov EÚ na posilnenie dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; pripomína, že petičné právo zakotvené v Lisabonskej zmluve je dôležitým prvkom európskeho občianstva a skutočným barometrom na monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ a identifikáciu prípadných medzier; vyzýva Výbor pre petície, aby zaviedol pravidelné stretnutia s národnými výbormi pre petície s cieľom zvýšiť informovanosť o obavách európskych občanov v rámci EÚ a členských štátov a ďalej posilniť ich práva prostredníctvom lepšej európskej tvorby práva a jeho vykonávania;

16.  opakuje žiadosť uvedenú v správe o činnosti Výboru pre petície za rok 2013(1), aby sa začal posilnený štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi, napríklad prostredníctvom pravidelných stretnutí s členmi národných výborov pre petície alebo iných príslušných orgánov; vyzýva členské štáty, aby vzali na vedomie odporúčania sformulované v správach zo služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností a počas dialógov;

17.  víta skutočnosť, že 191 občanov predložilo v roku 2015 svoje petície priamo Výboru pre petície; pripomína a podporuje väčšiu mieru využívania videokonferencií alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré predkladateľom petícií umožnia aktívne sa zapájať do práce Výboru pre petície, ak nemôžu byť fyzicky prítomní;

18.  berie na vedomie reštriktívny a úzky výklad článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskou komisiou, v ktorom sa okrem iného stanovuje, že charta je určená pre členské štáty „výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie“; poznamenáva, že v článku 51 ods. 2 charty sa stanovuje, že táto charta „nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie“; naliehavo vyzýva na širší výklad rozsahu uplatňovania charty a v konečnom dôsledku na prehodnotenie vhodnosti tohto článku v rámci budúcich revízií charty a zmlúv; zdôrazňuje, že nič nebráni členským štátom, aby sa zapojili do plného uplatňovania ustanovení charty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch s cieľom zabezpečiť ochranu základných práv svojich občanov mimo vykonávania právnych predpisov Únie, a pripomína, že sú viazané aj ďalšími medzinárodnými záväzkami;

19.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že predkladatelia petícií stále nie sú dostatočne informovaní o dôvodoch na vyhlásenie petície za neprípustnú;

20.  vyjadruje poľutovanie nad prísnym a reštriktívnym výkladom Európskej komisie, pokiaľ ide o článok 51 Charty základných práv, v ktorom sa uvádza, že „ustanovenia (...) charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie“; pripomína, že vzhľadom na existenciu článku 51 charty očakávania občanov nezriedka presahujú rámec toho, čo striktne umožňujú právne ustanovenia charty, a často nedôjde k ich naplneniu, a to práve z dôvodu tohto prísneho a reštriktívneho výkladu; žiada Európsku komisiu, aby prijala nový prístup, ktorý bude väčšmi zodpovedať týmto očakávaniam;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že občania Poľska a Spojeného kráľovstva stále nie sú chránení Chartou základných práv Európskej únie;

22.  zdôrazňuje, že v januári 2015 boli dve poslankyne vymenované za zastupujúce členky Výboru pre petície v štruktúrach Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a že sa podieľali na analýze predbežnej správy Európskej únie a Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v Ženeve vo Švajčiarsku 27. – 28. augusta 2015; upozorňuje na dôležitú činnosť, ktorú Výbor pre petície nepretržite vykonáva v rámci realizácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; berie na vedomie, že rok 2015 bol veľmi významným rokom, pretože orgán OSN prvýkrát revidoval plnenie záväzkov v oblasti ľudských práv v EÚ; víta skutočnosť, že výbor OSN mal možnosť vypočuť si všetky podrobnosti o ochrannej funkcii Výboru pre petície; zdôrazňuje, že Komisia začala začleňovať záverečné odporúčania výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím do procesu spracovania petícií(2); víta skutočnosť, že verejné vypočutie na tému Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska prijatých petícií, ktoré 15. októbra 2015 zorganizoval Výbor pre petície, malo vysokú úroveň prístupnosti; poukazuje na význam záverov štúdie, ktorú nechal vypracovať politický útvar C s názvom Ochranná úloha Výboru pre petície v rámci realizácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; považuje za dôležité, aby Výbor pre petície naďalej organizoval podujatia zamerané na petície v oblasti zdravotného postihnutia; žiada o posilnenie kapacity Výboru pre petície a jeho sekretariátu, aby mohol primerane plniť svoju ochrannú funkciu; žiada o vymenovanie úradníka zodpovedného za riešenie problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím; berie na vedomie dôležité následné opatrenia, ktoré výbor prijal v roku 2015 v konkrétnejších otázkach v oblasti zdravotného postihnutia, ako je napríklad ratifikácia Marrákešskej zmluvy, odblokovanie smernice o nediskriminácii, oslobodenie niektorých produktov určených na podporu vzdelávania, vedy alebo kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím od ciel alebo problematika neformálnych opatrovateľov;

23.  naliehavo vyzýva na rýchlu ratifikáciu Marrákešskej zmluvy na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť prístup k publikovaným prácam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a to bez ohľadu na konflikt právomocí so Súdnym dvorom EÚ; pripomína, že Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím poukázal vo svojich záverečných pripomienkach zo septembra 2015 na niektoré nedostatky v rámci EÚ, pokiaľ ide o plný súlad s dohovorom; konštatuje, že EÚ musí urýchlene prijať pozmenený Európsky akt o prístupnosti, ktorý bude zahŕňať účinné a dostupné mechanizmy presadzovania a podávania sťažností; berie na vedomie požiadavku oddeliť úlohy Komisie tak, že sa vyjme z nezávislého monitorovacieho rámca, aby sa zabezpečilo, že rámec má primerané zdroje na plnenie svojich funkcií;

24.  vyzdvihuje širokú škálu tém, ktorými sa zaoberajú petície predkladané občanmi, ako napríklad základné práva, záujmy dieťaťa, práva osôb so zdravotným postihnutím, práva osôb patriacich k menšinám, práva detí, vnútorný trh, právo v oblasti životného prostredia, pracovné vzťahy, migračné politiky, obchodné dohody, otázky verejného zdravia, práva zvierat a diskriminácia;

25.  zdôrazňuje citlivý charakter petícií týkajúcich sa práv detí, pretože v takýchto prípadoch treba v rámci služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností, ktoré môže výbor PETI organizovať pri prešetrovaní petícií, urýchlene a primerane reagovať na obavy predkladateľov petície a zároveň chrániť záujmy dieťaťa;

26.  domnieva sa, že organizovanie verejných vypočutí je dôležitý spôsob, ako podrobnejšie preskúmať problémy patriace do oblasti činností EÚ, na ktoré upozorňujú predkladatelia petícií, ako aj všeobecné aspekty fungovania EÚ a jeho základné nedostatky; upriamuje pozornosť na verejné vypočutia organizované 26. februára 2015 spolu s Výborom pre ústavné veci o európskej iniciatíve občanov, 23. júna 2015 o petičnom práve, 15. októbra 2015 o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a 11. mája 2015 spolu s troma ďalšími výbormi o európskej iniciatíve občanov Stop vivisekcii a za užitočný považuje aj seminár usporiadaný 1. decembra 2015 spolu s Výborom pre právne veci o cezhraničných osvojeniach;

27.  domnieva sa, že európska iniciatíva občanov je nové politické právo občanov, ako aj relevantný nástroj tvorby agendy pre participatívnu demokraciu v Európskej únii umožňujúci občanom priamo a aktívne sa zapájať do projektov a procesov, ktoré ich ovplyvňujú, pričom jeho potenciál sa nepochybne musí v plnej miere využiť a zásadne posilniť s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky a podnietiť čo najviac občanov EÚ k účasti na ďalšom rozvoji európskeho integračného procesu; takisto sa domnieva, že jedným z hlavných cieľov EÚ musí byť posilnenie ochrany základných práv, demokratickej legitímnosti a transparentnosti jej inštitúcií; pripomína Komisii, že je potrebné dodržiavať odporúčania uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o európskej iniciatíve občanov(3) s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie práva na predloženie európskej iniciatívy občanov; opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie aktívne sa zapájať do organizovania verejných vypočutí v súvislosti s úspešnými iniciatívami; zaväzuje sa, že na inštitucionálnej úrovni bude jeho prioritou účinnosť tohto participatívneho procesu a zabezpečovanie náležitých nadväzujúcich legislatívnych opatrení;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa domnieva, že je ešte príliš skoro na revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 z 1. apríla 2012, ktoré nadobudlo účinnosť pred troma rokmi; domnieva sa, že je nutné dôkladne posúdiť jeho vykonávanie s cieľom vyriešiť všetky prípadné zistené nedostatky a navrhnúť uskutočniteľné riešenia na účel jeho skorej revízie, aby sa zabezpečilo, že postupy a podmienky potrebné v súvislosti s európskou iniciatívou občanov budú skutočne jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané; víta správu Komisie z 31. marca 2015 o európskej iniciatíve občanov a rozhodnutie európskej ombudsmanky OI/9/2013/TN a vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie tohto nástroja zabezpečila, že uvedená iniciatíva bude Únii poskytovať skutočné podnety v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a že sa podniknú všetky náležité právne kroky s cieľom zaistiť riadne nadväzujúce opatrenia, keď sa určitá európska iniciatíva občanov bude považovať za úspešne dovŕšenú; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na rôzne zistené nedostatky čo najskôr predložila návrh na zmenu nariadenia (EÚ) č. 211/2011;

29.  poukazuje na svoje uznesenie z 8. októbra 2015 o právnych predpisoch o hypotékach a rizikových finančných nástrojoch v Španielsku(4) so zreteľom na prijaté petície, kde Parlament vydal viacero odporúčaní týkajúcich sa správneho vykonávania právnych predpisov EÚ o hypotekárnom práve a boja proti bankovému zneužívaniu; vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie smernice 2014/17/EÚ o hypotekárnom úvere a smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách vo všetkých členských štátoch a vymieňala si najlepšie postupy na zlepšenie ochrany občanov s finančnými ťažkosťami;

30.  vyjadruje znepokojenie nad dôkazmi o nedostatkoch v správnom prístupe k spravodlivosti v niektorých členských štátoch, ktoré boli zistené pri spracúvaní petícií; domnieva sa, že ide o zásadnú otázku, ktorú treba riešiť bezodkladne, aby bolo zaručené riadne demokratické fungovanie Únie a výkon základných práv jej občanov a obyvateľov; domnieva sa, že Únia by mala ísť príkladom a uviesť do praxe pilier Aarhuského dohovoru o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia;

31.  upozorňuje na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o činnosti Výboru pre petície v priebehu roku 2014, ako aj na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o výročnej správe o činnosti ombudsmana za rok 2014;

32.  víta obnovenie normálnej úrovne činnosti v oblasti vyšetrovacích návštev a očakáva, že plný potenciál tejto osobitnej výsady Výboru pre petície sa bude využívať v nasledujúcich rokoch až do úplného konca legislatívneho obdobia; zdôrazňuje význam pracovných dokumentov vypracovaných po každej návšteve vrátane osobitných odporúčaní a naliehavo vyzýva rôzne príslušné orgány, aby ich riadne zohľadnili; domnieva sa, že by sa mala pravidelne hodnotiť miera zhody s týmito odporúčaniami;

33.  zdôrazňuje prácu, ktorú v priebehu roka 2015 vykonal Výbor pre petície s cieľom sprístupniť predkladateľom petície webový portál, prostredníctvom ktorého sa môžu zaregistrovať, predkladať petície, preberať súvisiace dokumenty a pridať sa k petíciám, ktoré už boli uznané za prípustné; zdôrazňuje aktualizáciu tohto portálu, na ktorý boli doplnené petície zaregistrované v rokoch 2013, 2014 a 2015; víta skutočnosť, že nové funkcie týkajúce sa vyhľadávania, pripojenia k petíciám a dôvernosti zaobchádzania s údajmi týkajúcimi sa predkladateľa petície boli prepracované a zlepšené;

34.  pripomína kroky, ktoré sú ešte potrebné na ukončenie zostávajúcich fáz projektu internetového portálu pre petície, kde predkladateľ petície bude môcť v reálnom čase získať informácie o stave svojej petície a bude prostredníctvom automatických správ informovaný o zmenách v procese spracovania, ako je napríklad vyhlásenie o prípustnosti, prijatie odpovede zo strany Komisie alebo zaradenie petície do programu rokovania výboru vrátane odkazu na webstreaming, a prostredníctvom ktorého sa bude môcť obrátiť na sekretariát Výboru pre petície s cieľom získať jasné a priame informácie; zdôrazňuje, že portál je kľúčovým zdrojom informácií pre občanov EÚ, a preto by mal poskytovať aj informácie o životnom cykle petície;

35.  upozorňuje na prijatie nariadenia 910/2014/EÚ o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu; naliehavo žiada, aby Výbor pre petície, ako aj všetky inštitúcie Európskej únie akceptovali podané dokumenty podpísané elektronickým podpisom od všetkých 28 členských štátov;

36.  zdôrazňuje dôležitú úlohu siete SOLVIT, čo je sieť na riešenie problémov medzi členskými štátmi, a že by mala plne rozvinúť všetok svoj potenciál v spolupráci s uvedenými štátmi a ich národnými centrami siete SOLVIT, ktoré závisia od vnútroštátnych správnych orgánov, a žiada o vyčlenenie väčšieho množstva finančných prostriedkov a o analýzu problémov zistených prostredníctvom siete SOLVIT, pretože táto sieť pomáha vytvoriť verný obraz o narušení jednotného trhu;

37.  vyzýva Spojené kráľovstvo, aby zohľadnilo odporúčania uvedené v správe vyšetrovacej misie, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. novembra 2015 v Londýne a ktorú tento výbor schválil 19. apríla 2016;

38.  zdôrazňuje význam spolupráce s európskou ombudsmankou a zapojenia Európskeho parlamentu do Európskej siete ombudsmanov; víta dobré vzťahy medzi ombudsmankou a Výborom pre petície v inštitucionálnom rámci; vyzdvihuje činnosť ombudsmanky zameranú na zlepšenie dobrej správy v EÚ a osobitne oceňuje jej pravidelný prínos k činnosti Výboru pre petície počas celého roka;

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov, ich petičným výborom a ich národným ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0204.

(2)

Prijaté výborom OSN na jeho štrnástom zasadnutí (17. augusta – 4. septembra 2015); pozri: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0382.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0347.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom výročnej správy za rok 2015 je poskytnúť prehľad o činnosti Výboru pre petície, ktorého harmonogram činností nezodpovedá legislatívnemu programu Európskej komisie, ale závisí od občanov, ktorí sa obracajú na Európsky parlament, aby uplatnili svoje petičné právo, a informujú pritom o svojich obavách týkajúcich sa rôznych politík a právnych predpisov Únie.

Účelom tejto výročnej správy je ponúknuť presný a úplný obraz činnosti Výboru pre petície. Správa obsahuje štatistické údaje týkajúce sa počtu petícií prijatých, spracúvaných alebo uzavretých Výborom pre petície, dotknutých krajín alebo riešených otázok. Tieto štatistické údaje predstavujú dôležitý kvantitatívny nástroj na hodnotenie činnosti výboru. Táto správa takisto odráža ďalšie aspekty, ako sú vzťahy s inými európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi.

Petičné právo v Európskom parlamente: pilier európskeho občianstva

Výročné štatistiky za rok 2015 ukazujú, že väčšina občanov žiada Parlament o pomoc pri otázkach týkajúcich sa životného prostredia, spravodlivosti, vnútorného trhu alebo základných práv.

Niektorí predkladatelia petícií žiadajú o vypočutie svojich návrhov a pripomienok v súvislosti s vývojom európskych politík, ďalší sa obracajú na Európsky parlament vo veci odvolania proti rozhodnutiam prijatým vnútroštátnymi orgánmi alebo vo veci sťažnosti proti rozhodnutiam vnútroštátnych úradov. Niektorí hovoria o nedostatočnom uplatňovaní európskych právnych predpisov, či už v dôsledku chybnej transpozície právnych predpisov, alebo v dôsledku neuplatňovania noriem Spoločenstva.

Podľa štatistík bolo v roku 2015 Európskemu parlamentu doručených 1 431 petícií, čo je pokles o 47 % oproti roku 2014, keď bolo podaných 2 714 petícií. Možno sa domnievať, že v predchádzajúcich rokoch (2013 a 2014) bol dosiahnutý vrchol, pokiaľ ide o počet prijatých petícií. Silný pokles v roku 2015 (takmer o polovicu) odráža zmenu tendencie po neustálom náraste počtu petícií prijatých počas posledného volebného obdobia.

Štatistická analýza petícií prijatých v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014

Spracovanie petícií

Spracovanie petícií

Počet petícií

%

Počet petícií

%

 

2014

2015

Uznané ako prípustné a otvorené

790

29,1

519

36,3

Uznané ako prípustné a uzavreté

817

30,1

424

29,6

Vyhlásené za neprípustné

1070

39,4

483

33,8

Ešte nie je rozhodnuté

37

1,4

5

0,3

Celkový počet zaregistrovaných petícií

2714

100

1431

100,0

Spracovanie petícií

Počet petícií

%

Počet petícií

%

 

2014

 

2015

 

Uznané ako prípustné a otvorené

790

100

519

100

Prípustné a postúpené ďalším orgánom na predloženie stanoviska

77

9,7

42

8

Prípustné a postúpené iným orgánom pre informáciu

380

48,1

359

69,2

Prípustné a postúpené Európskej komisii na predloženie stanoviska

688

87,0

464

89,4

2015

 

2014

Postup

Počet petícií

Percentá

 

Postup

Počet petícií

Percentá

Uznané ako prípustné

943

65,9

 

Uznané ako prípustné

1630

60,0

Vyhlásené za neprípustné

483

33,8

 

Vyhlásené za neprípustné

1083

39,9

Ešte nie je rozhodnuté

5

0,3

 

Ešte nie je rozhodnuté

2

0,1

Celkový počet

1431

100

 

Celkový počet

2715

100

V roku 2015 bolo ako prípustných uznaných 943 petícií (65,9 % z celkového počtu 1 431) a 483 petícií bolo vyhlásených za neprípustné (33,8 %).

V roku 2015 bolo 63,4 % doručených petícií (907 petícií) rýchlo spracovaných, pretože buď boli vyhlásené za neprípustné (33,8 %), alebo i keď boli uznané ako prípustné, boli uzavreté okamžite po tom, ako boli predkladateľom poskytnuté príslušné informácie, alebo po tom, ako boli postúpené pre informáciu inému parlamentnému výboru príslušnému v danej oblasti (29,6 %). Výboru pre petície sa v roku 2015 podarilo s oneskorením ukončiť petície určené na spracovanie a aktualizovať ich, čo má veľký vplyv na kvalitu vzťahov s predkladateľom petície, keďže sa skráti čas potrebný na spracovanie jeho petície.

Treba poznamenať, že percento petícií vyhlásených za neprípustné pokleslo v porovnaní s rokom 2014 (6,1 % v roku 2015), a že percento petícií uznaných ako prípustné sa zvýšilo (5,9 %). Počet petícií uznaných ako prípustné a uzavretých v prvých fázach postupu je naďalej stabilný, a to okolo 30 %.

Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré na základe petícií a rozhodnutí prijali členovia Výboru pre petície, medzi rokmi 2014 a 2015 existujú jasné rozdiely: rozhodnutie o zaslaní žiadostí pre informáciu ostatným orgánom sa zvýšilo o 21 % a rozhodnutie o zaslaní žiadostí o stanovisko iným orgánom ako Európskej komisii zostáva na úrovni 8 %. Možno skonštatovať, že Európska komisia zostáva hlavným partnerom Výboru pre petície, pokiaľ ide o spracovanie petícií, ktoré neboli uzavreté v počiatočnej fáze procesu a takmer 90 % ktorých sa zasiela Európskej komisii na spracovanie a vydanie stanoviska (464 z 519).

Počet petícií podľa krajiny

V porovnaní s rokom 2014 bolo v roku 2015 zaznamenaných niekoľko zmien v zozname krajín, z ktorých petície pochádzajú: na prvom mieste je naďalej Španielsko, po ktorom nasledujú Taliansko, Nemecko, Rumunsko a Poľsko (v roku 2014 pripadlo 5. miesto Spojenému kráľovstvu). Treba však uviesť aj výrazný nárast počtu talianskych petícií, ktorých podiel sa zvýšil zo 7,9 % na 12,3 %.

Tento zoznam uzatvárajú pobaltské krajiny Litva, Estónsko a Lotyšsko.

2015

 

2014

Krajina

Počet petícií

%

 

Krajina

Počet petícií

%

Európska únia

491

29,7

 

Európska únia

908

28,9

Španielsko

213

12,9

 

Španielsko

449

14,3

Taliansko

203

12,3

 

Nemecko

271

8,6

Nemecko

153

9,3

 

Taliansko

248

7,9

Rumunsko

104

6,3

 

Rumunsko

199

6,3

Poľsko

57

3,5

 

Spojené kráľovstvo

109

3,5

Ostatné

431

26,0

 

Ostatné

1071

34,0

Počet petícií v roku 2015 podľa krajiny

 

Hlavné témy petícií

Ako už bolo uvedené, v roku 2015 bolo životné prostredie hlavnou oblasťou záujmu predkladateľov petícií, pričom ďalej nasleduje spravodlivosť, fungovanie vnútorného trhu a základné práva a doprava.

2015

 

2014

Témy

Počet petícií

Percentá

 

Témy

Počet petícií

Percentá

Životné prostredie

174

9,2

 

Spravodlivosť a súdnictvo

300

8,3

Spravodlivosť a súdnictvo

142

7,5

 

Životné prostredie

284

7,8

Vnútorný trh

139

7,3

 

Vnútorný trh

266

7,3

Základné práva

84

4,4

 

Základné práva

208

5,7

Doprava

84

4,4

 

Zdravie

173

4,8

Zdravie

78

4,1

 

Sociálne veci

158

4,4

Zamestnanosť

74

3,9

 

Doprava

117

3,2

Sociálne veci

60

3,2

 

Vzdelávanie a kultúra

113

3,1

Vzdelávanie a kultúra

57

3,0

 

Zamestnanosť

108

3,0

Vlastníctvo a reštitúcie

32

1,7

 

Vlastníctvo a reštitúcie

55

1,5

Ostatné

974

51,3

 

Ostatné

1844

50,9

Jazyk predkladateľov petícií

Nepatrné zmeny možno pozorovať aj v poradí petícií podľa jazyka: v roku 2015 boli podobne ako v roku 2014 najviac využívanými jazykmi medzi predkladateľmi petície aj naďalej nemčina a angličtina, ktoré si zachovali stabilitu. Na treťom a štvrtom mieste nasledujú taliančina a španielčina (v roku 2015 došlo k nárastu taliančiny zo 16,8 % na 18,2 %). Tieto štyri jazyky (DE, EN, IT a ES) tvoria tri štvrtiny prijatých petícií (74,5 %).

Estónčina a lotyština sa nachádzajú na posledných miestach (oba jazyky majú po jednej petícii).

2015

 

2014

Jazyk

Počet petícií

Percentá

 

Jazyk

Počet petícií

Percentá

Nemčina

306

21,4

 

Nemčina

607

22,4

Angličtina

269

18,8

 

Angličtina

496

18,3

Taliančina

260

18,2

 

Španielčina

456

16,8

Španielčina

230

16,1

 

Taliančina

400

14,7

Francúzština

71

5,0

 

Francúzština

151

5,6

Rumunčina

71

5,0

 

Rumunčina

135

5,0

Poľština

66

4,6

 

Poľština

105

3,9

Ostatné

158

11,0

 

Gréčtina

92

3,4

 

 

 

 

Ostatné

273

10

Počet petícií v roku 2014 podľa jazyka

 

Štátna príslušnosť predkladateľov petícií

Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, v roku 2015 boli podobne ako v roku 2014 najaktívnejšími predkladateľmi petícií naďalej Nemci, po nich nasledujú Taliani a Španieli. Ďalšie miesta obsadili rumunskí, poľskí a britskí predkladatelia petícií. Na posledných miestach sú občania Malty a Luxemburska, ktorí v roku 2015 predložili spolu iba päť petícií.

2015

 

2014

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

Percentá

 

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

Percentá

Nemecko

295

20,54

 

Nemecko

551

20,2

Taliansko

275

19,15

 

Španielsko

468

17,0

Španielsko

225

15,67

 

Taliansko

425

15,6

Rumunsko

103

7,17

 

Rumunsko

196

7,2

Poľsko

91

6,34

 

Spojené kráľovstvo

143

5,2

Spojené kráľovstvo

74

5,15

 

Francúzsko

129

4,7

Francúzsko

63

4,39

 

Poľsko

123

4,5

Grécko

40

2,80

 

Grécko

113

4,1

Ostatné

270

18,79

 

Ostatné

574

21,9

Počet petícií v roku 2015 podľa štátnej príslušnosti

 

Spôsob podania petície

Pokiaľ ide o formát petícií, bol zvrátený trend, ktorý existoval od roku 2014 v súvislosti so zasielaním petícií elektronickou poštou prostredníctvom internetového formulára (z 80 % v roku 2014 na 69,3 % v roku 2015) a stúpa zasielanie bežnou poštou, ktoré sa zvýšilo o 10 % (z 20 % v roku 2014 na 30,7 % v roku 2015). Ako možno vysvetliť túto zmenu trendu práve v čase, keď by mal webový portál uľahčovať zasielanie dokumentov vo forme digitálnej prílohy k petícií? Možno občania, ktorí posielajú petície, nemajú skúsenosti s internetom a jeho možnosťami, a preto je dôležité naďalej ponechať možnosť zasielania bežnou poštou s cieľom odstrániť túto digitálnu a možno generačnú priepasť. Možno by sa mohla revidovať dostupnosť webového portálu v záujme zjednodušenia jeho používania priaznivého pre používateľov.

2015

 

2014

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

 

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

E-mail

992

69,3

 

E-mail

2174

80

List

439

30,7

 

List

540

20

Spôsob podávania petícií v roku 2015

 

Status petícií

Pokiaľ ide o status petícií, treba uviesť, že veľká väčšina petícií (80 %) je uzavretá v roku, ktorý nasleduje po uznaní ich prípustnosti a spracovaní. Možno povedať, že iba obmedzený počet petícií zostáva otvorených dlhšie ako štyri roky. Väčšina otvorených petícií sa týka prípadov konania o porušení pred Súdnym dvorom alebo otázok, ktorými sa chcú poslanci podrobnejšie zaoberať.

Status petícií

Rok

Verejná súťaž

Uzavreté

2015

519

36,3 %

912

63,7 %

2014

385

14,2 %

2330

85,8 %

2013

434

15,0 %

2457

85,0 %

2012

190

9,6 %

1796

90,4 %

2011

94

6,6 %

1320

93,4 %

2010

60

3,6 %

1596

96,4 %

2009

25

1,3 %

1899

98,7 %

2008

34

1,8 %

1852

98,2 %

2007

32

2,1 %

1474

97,9 %

2006

10

1,0 %

1011

99,0 %

2005

3

0,3 %

1013

99,7 %

2004

5

0,5 %

997

99,5 %

2003

0

0 %

1315

100 %

2001

0

0 %

1132

100 %

2000

0

0 %

908

100 %

Z analýzy štatistických údajov o petíciách je zrejmé, že pri väčšine petícií, ktoré boli vyhlásené za neprípustné, ide o neustály zmätok medzi európskymi a vnútroštátnymi právomocami, ako aj medzi európskymi inštitúciami a Radou Európy alebo Európskym súdom pre ľudské práva. To dokazuje, že je nevyhnutné zintenzívniť úsilie o lepšiu informovanosť občanov o tom, čo znamená petičné právo a čo možno dosiahnuť podaním petície Parlamentu.

Nový webový portál, ktorý začal fungovať v roku 2014, umožňuje predkladateľom petície zaregistrovať sa, vytvoriť petíciu, pripájať príslušné dokumenty a podporiť alebo pripojiť sa k už existujúcim petíciám uznaným ako prípustné bez toho, aby bolo potrebné vytvoriť novú petíciu.

Predkladatelia tam takisto nájdu informácie o činnosti Výboru pre petície a o možnostiach rýchlejšej nápravy využitím iných sietí, ktoré majú k dispozícii na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni (SOLVIT, EU Pilot, sieť európskych spotrebiteľských centier, európsky ombudsman, národní ombudsmani alebo petičné výbory národných parlamentov). To do istej miery vysvetľuje výrazný pokles počtu petícií v roku 2015, pretože predkladatelia petícií sa môžu obracať na iné orgány, ktoré sú v ich blízkosti alebo majú väčšie možnosti vyriešiť ich problém.

Komisia súhlasí s Parlamentom, že sieť SOLVIT sa musí ďalej rozvíjať a že je dôležité, aby všetky osoby, ktoré to potrebujú, mali k nej prístup a aby sieť SOLVIT disponovala na tento účel potrebnými zdrojmi. Možno to však dosiahnuť iba v spolupráci s členskými štátmi, pretože národné centrá siete SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej správy. Komisia spolupracuje s členskými štátmi na rozvoji plného potenciálu siete SOLVIT a na systematickejšej analýze zistených problémov.

Komisia sa domnieva, že v prípade, že žiadateľ poskytol súhlas a v závislosti od schválenia príslušných členských štátov (keďže sieť SOLVIT je sieť na riešenie problémov medzi členskými štátmi), údaje zo siete SOLVIT by mohli byť Výboru pre petície dostupné v tých prípadoch, ktoré sú predmetom preskúmania výborom PETI. Ak by však zverejnenie informácií mohlo narušiť ochranu účelu inšpekcie, vyšetrovania a kontroly, tieto informácie nemôžu byť zverejnené až do momentu, keď už ich ochrana nie je potrebná, okrem prípadov, keď je verejný záujem o ich zverejnenie prvoradý.

Nový webový portál bol vytvorený v roku 2014 a je dostupný na adrese: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sk/main. Navyše sa odstránili významné nedostatky funkcií tejto webovej stránky, pokiaľ ide o funkciu vyhľadávania, pripojenia k existujúcej petícii a dôvernosti zaobchádzania s údajmi týkajúcimi sa predkladateľa petície. Zároveň boli vložené petície z roku 2013, 2014 a 2015 a v súčasnosti sa vkladajú petície zaregistrované v roku 2016, čím sa zabezpečí väčšia transparentnosť činnosti výboru.

Vzťahy s Európskou komisiou

Európska komisia je pri vybavovaní petícií naďalej prirodzeným partnerom Výboru pre petície, keďže práve Komisia je zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a dodržiavaním európskych právnych predpisov. Komisia sa angažuje v petičnom procese a čo najrýchlejšie reaguje na petície, ktoré jej zasiela Parlament. Jej odpovede pokrývajú žiadosti zo strany Výboru pre petície, ktoré patria do jej právomoci. Písomné odpovede sú monitorované a podrobne vysvetlené počas ústnych rokovaní na schôdzach výboru zástupcami Európskej komisie.

V predchádzajúcej správe z roku 2014 bola Komisia požiadaná, aby informovala Výbor pre petície o vývoji konaní o porušení, ktoré priamo súviseli s petíciami. Podľa rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou bol však Európsky parlament informovaný o jednotlivých prípadoch.

Komisia uplatňuje reštriktívny výklad výnimiek z nariadenia č. 1049/2001 v súlade s ustanoveniami judikatúry Súdneho dvora a nariadenia o Aarhuskom dohovore (nariadenie č. 1367/2006). V článku 6 ods. 1 nariadenia sa stanovuje, že zverejnenie sa zaručuje v prípade, že požadované informácie sa týkajú emisií do životného prostredia. Súdny dvor potvrdil súčasnú politiku Komisie nezverejňovať dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich vyšetrovaní, najmä tých, ktoré sa týkajú možného porušenia práva Únie, a to aj vtedy, keď sa vzťahujú na informácie o životnom prostredí alebo informácie o emisiách (vec LPN C-514 / 11P a ClientEarth C-612 / 13P).

Jedným zo sporných bodov medzi Komisiou a Výborom pre petície bol výklad Charty základných práv Európskou komisiou a najmä jej článku 51, v ktorom sa okrem iného stanovuje, že charta je určená pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.

Komisia vykladá toto ustanovenie v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora. Komisia sa domnieva, že to neznamená, že občania zostávajú bez ochrany, ak sa domnievajú, že ich základné práva sú v prípadoch nevykonávania právnych predpisov EÚ porušované. V takýchto prípadoch je úlohou členských štátov, aby zabezpečili účinné dodržiavanie a ochranu základných práv v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. Musí sa vykonať náprava na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, napríklad cez sprostredkovateľa alebo súdnou cestou, a po vyčerpaní domácich opravných prostriedkov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Treba upozorniť na záväzok, ktorý vyjadril podpredseda Komisie Frans Timmermans, a to preskúmať problémy a obmedzenia petícií podľa článku 51 Charty základných práv.

Vzťahy s Radou

Výbor pre petície víta prítomnosť zástupcov Rady na schôdzach výboru, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že táto prítomnosť sa nepremietla do aktívnejšej spolupráce, ktorá by mohla odblokovať petície, v prípade ktorých by mala spolupráca s členskými štátmi rozhodujúci význam. Zároveň však náležite berie do úvahy úsilie niektorých členských štátov, ktoré majú na schôdzach výboru pravidelné zastúpenie.

Vzťahy s európskym ombudsmanom – vypočutia ombudsmana

Výbor pre petície udržiava s európskou ombudsmankou Emily O’Reillyovou dobré medziinštitucionálne vzťahy, pričom ombudsmanka vystúpila vo výbore niekoľkokrát. Ombudsmanka predložila svoju výročnú správu predsedovi Európskeho parlamentu 26. mája 2015 a 23. júna 2015 na schôdzi Výboru pre petície.

Ombudsmanka vo veľkej miere využívala svoju výsadu začať strategické vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a prijala novú stratégiu na nasledujúcich päť rokov, ktorou sa zavádza strategickejší prístup k riešeniu systémových problémov a podpora dobrej správy vecí verejných.

Ombudsmanka upozornila na hlavné problémy, ktorými sa zaoberala v rámci svojich činností (transparentnosť inštitúcií EÚ, transparentnosť lobistov a klinických štúdií, základné práva, etické otázky, účasť občanov na rozhodovaní Únie, projekty a programy financované Úniou a politika hospodárskej súťaže Únie).

Výbor pre petície sa zúčastnil na 10. národnom seminári Európskej siete ombudsmanov, ktorý sa uskutočnil 26. – 28. apríla 2015 vo Varšave v Poľsku a ktorý spoločne usporiadala poľská ombudsmanka, profesorka Irena Lipowicz, a európska ombudsmanka Emily O'Reilly. Téma seminára znela „ombudsmani proti diskriminácii“.

Spolupráca s Právnou službou Európskeho parlamentu

Právna služba zastupuje Parlament pred akýmkoľvek súdnym orgánom, poskytuje právne poradenstvo všetkým orgánom Parlamentu, pravidelne sa zúčastňuje na diskusiách Výboru pre petície a vždy, keď ju o to požiada predsedníčka, predloží svoje stanovisko. V roku 2015 bola požiadaná o stanovisko týkajúce sa prístupu všetkých poslancov Parlamentu do databázy elektronických petícií.

Služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností v roku 2015 a návštevy iných inštitúcií

Ÿ  Dňa 5. mája 2015 prijal Výbor pre petície návštevu delegácie Výboru pre petície nemeckého parlamentu (nemecký Spolkový snem), na ktorej diskutovali o sérii nemeckých petícií za prítomnosti jeho predsedníčky Kersten Steinkeovej, ako aj o témach týkajúcich sa daňovej oblasti, voľného pohybu tovaru a osôb, poľnohospodárstva a zdravia.

Ÿ  Dňa 5. a 6. novembra 2015 sa uskutočnila vyšetrovacia misia v Londýne v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ochrany detí v Spojenom kráľovstve a najmä otázkou neschválených adopcií. V niektorých prijatých petíciách sa tvrdí, že príslušné orgány prijali diskriminačné opatrenia poškodzujúce rodičov, ktorí nie sú britskými štátnymi príslušníkmi. Členovia delegácie mali po stretnutí so zástupcami jednotlivých kompetentných inštitúcií v Spojenom kráľovstve možnosť lepšie pochopiť situáciu. Členovia delegácie vypracovali správu a odporúčania, na základe ktorých sa v roku 2016 hlasovalo vo výbore.

Verejné vypočutia a európske iniciatívy občanov

Ÿ  Výbor pre petície zorganizoval 26. februára 2015 spolu s Výborom pre ústavné veci vypočutie o európskej iniciatíve občanov a vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 211/2011 zo 16. februára 2011.

Ÿ  Výbor pre petície zorganizoval 11. mája 2015 spolu s Výborom pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a priemysel vypočutie o európskej iniciatíve občanov s názvom Stop vivisekcii.

Ÿ  Výbor pre petície zorganizoval 23. júna 2015 vypočutie o petičnom práve, na ktorom sa účastníci zaoberali týmito otázkami: petičné právo ako základné právo vrátane nedávnej judikatúry Súdneho dvora o petičnom práve a vplyv Výboru pre petície na európsku legislatívu. Na tomto vypočutí sa zúčastnili niekoľkí členovia národného zhromaždenia Walesu: William Powell, predseda Výboru pre petície, a Joyce Watson, zástupca Výboru pre petície na národnom zhromaždení Walesu.

Ÿ  Výbor pre petície zorganizoval 15. októbra 2015 vypočutie o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska prijatých petícií. Na začiatku vypočutia bola predložená štúdia na tému Ochranná úloha Výboru pre petície v rámci realizácie dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorú predložil profesor Mark Priestley z Centra štúdií zdravotného postihnutia na Univerzite v Leedse.

Ÿ  Výbor pre petície a Výbor pre právne veci zorganizovali 1. decembra 2015 seminár o cezhraničných osvojeniach.

Kľúčové témy v roku 2015

Právne predpisy o hypotékach a rizikových finančných nástrojoch

Ÿ  V apríli 2015 sa diskutovalo o sérii petícií, ktoré poukázali na tragické osobné príbehy tisícov občanov, ktorí prišli o časť alebo všetky svoje úspory nazhromaždené počas svojho života pre prioritné akcie. V ďalších petíciách sa zopakovali sťažnosti organizácií občianskej spoločnosti, ktoré protestovali proti vysťahovaniu, proti nekalým doložkám v hypotekárnych zmluvách a proti nedostatočnej ochrane spotrebiteľov. Výbor pre petície vydal niekoľko odporúčaní pre správne vykonávanie právnych predpisov EÚ o hypotekárnom práve. Výslovne vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie smernice 2014/17/EÚ o hypotekárnom úvere vo všetkých členských štátoch a vymieňala si najlepšie postupy na zlepšenie ochrany občanov s finančnými ťažkosťami, pričom zdôrazňuje, že základné finančné vzdelávanie by bolo ďalším nástrojom proti následkom nadmerného zadlženia. Výbor pre petície sa rozhodol položiť otázku na ústne zodpovedanie o právnych predpisoch o hypotékach a rizikových finančných nástrojoch v Španielsku a viesť túto diskusiu v pléne Európskeho parlamentu na základe uznesenia.

Životné prostredie

Ÿ  V novembri sa diskutovalo o sérii petícií týkajúcich sa nočných letov na európskych letiskách a ich vážnych dôsledkoch pre susediace letiská Kolín/Bonn, Frankfurt, Siena, Brusel, Charles de Gaulle – Roissy, Madrid Barajas, Bergamo a Ciampino v Ríme.

Ÿ  V novembri sa diskutovalo o sérii petícií týkajúcich sa zachovania druhu vlkov, ktorému v Európe hrozí vyhynutie: v Sasku (Nemecko), Astúrii (Španielsko) a vo Švédsku.

Zdravotné postihnutie

Ÿ  Početné petície, o ktorých sa diskutovalo v septembri 2015, ako je petícia, ktorá bola predložená v mene Európskej federácie pre zdravotné postihnutie a ktorá obsahovala 1 364 984 podpisov o právach osôb so zdravotným postihnutím (1 milión, 4 zdravotné postihnutia) svedčia o ťažkostiach, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím a skutočnosti, že nedisponujú základnými právami a slobodami stanovenými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V januári 2015 boli Rosa Estarás a Soledad Cabezón Ruiz vymenované za zastupujúce členky Výboru pre petície v štruktúrach Dohovoru OSN o uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím a zúčastnili sa na posudzovaní úvodnej správy EÚ Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v Ženeve vo Švajčiarsku 27. – 28. augusta 2015.

Závery

Výbor pre petície má po posledných udalostiach v Spojenom kráľovstve príležitosť, ktorá je zároveň veľkou výzvou, a to viesť dialóg s občanmi, prostredníctvom ktorého možno prepojiť inštitúcie a občanov EÚ.

Výbor pre petície musí počúvať a pomáhať vyriešiť problémy, ktoré ovplyvňujú občanov, pretože prostredníctvom petícií môže posúdiť vplyv právnych predpisov EÚ na ich každodenný život. Zároveň môže posilniť schopnosť Európskeho parlamentu reagovať a pomáhať pri riešení problémov súvisiacich najmä s vykonávaním právnych predpisov EÚ. Petície sú cenným zdrojom informácií na odhalenie nedostatkov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ.

V rámci Výboru pre petície musíme pracovať na obnovení dôvery občanov, a to načúvaním a riešením problémov, ktoré ich trápia.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Boris Zala


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, , Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina,

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, , Marlene Mizzi, , Gabriele Preuß, Boris Zala

VERTS/ALE

Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

10

-

ECR

Notis Marias

ENF

Laurenţiu Rebega

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut,, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

0

0

-

-

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie