Процедура : 2014/0195(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2016

Внесени текстове :

A8-0367/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0482

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 649kWORD 47k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Пиер Антонио Панцери

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16152/2014),

–  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза (16150/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0152/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0367/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Алжирската демократична народна република.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамково споразумение между ЕС и Алжирската република за общите принципи на участие на Алжирската република в програми на Съюза

Позовавания

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Дата на сезиране

8.6.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.6.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Michel Reimon

Дата на внасяне

5.12.2016

Правна информация